Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2009

Kaik­ki hyväk­syt­tiin esi­tyk­sen mukaan. Eni­ten puhut­tiin Munk­ki­vuo­ren osta­rin asemakaavasta.

Alu­eel­le tulee pysä­köin­ti­paik­ko­ja lisää yli kol­me­sa­taa. Se tie­tää myös lisää lii­ken­net­tä. Osta­ria kehi­te­tään pale­le­maan sel­väs­ti Munk­ki­vuor­ta isom­paa asu­jai­mis­toa; tulee­han 2000 neliön ruo­ka­kaup­po­ja kaksi.

Lii­ken­teen tak­kua­mi­nen on Munk­ki­vuo­ren pahin ongel­ma. Ennen kuin kaik­ki menee lopul­li­ses­ti tuk­koon, pitäi­si Tar­von­tie (Turun väy­lä) vetää tun­ne­lis­sa Haka­mäen­tiel­le. Tuol­lai­nen lii­ken­ne­mää­rä on asui­na­lu­eel­la koh­tuu­ton. Aika pal­jon siel­lä tapah­tuu myös kevyen lii­ken­teen onnet­to­muuk­sia. Jos Tar­von­tie pan­tai­siin tun­ne­liin ennen Pro­fes­so­rin­tien sil­taa, voi­tai­siin nykyi­sen moot­to­ri­ten koh­dal­le raken­taa asun­to­ja (tai toi­mis­to­ja) , mikä yhdis­täi­si Munk­ki­vuo­ren ja Munk­ki­nie­men toisiinsa.

Ratik­kaa­kin Munk­ki­vuo­reen suun­ni­tel­laan, mut­ta vie­lä ei Eli­nan kan­na­ta men­nä pysä­kil­le sitä odot­ta­maan. Jos­kus 2020-luvul­la. Nykyis­ten suun­ni­tel­mien mukaan Munk­ki­vuo­ren ratik­ka kul­ki­si Huo­pa­lah­den­tie­tä ja meni­si Osta­ril­ta Ulvi­lan­tie­tä vas­ta­päi­vää Talin asuin­läm­pä­reel­le. Eikö kym­pin jat­ka­mi­nen Munk­ki­vuo­reen oli­si parem­pi idea? Tai rati­kan jat­ka­mi­nen Munk­ki­vuor­ta sivu­ten Huo­pa­lah­den asemalle?

21 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2009”

 1. Joo en! Voi­sin vilustua.…

  +++++++++

  Olen ollut alun perin sitä miel­tä, että kym­pin jat­ka­mi­nen Nie­men­mäen kupee­seen oli­si nelos­ta parem­pi rat­kai­su. Osta­ria vas­ta­pää­tä on mai­nio tyh­jä tont­ti­kin kään­tö­pai­kak­si. Nyt kun on uusi upea tun­ne­li­kin jalan­kul­ki­joil­le Huo­pa­lah­den­tien ali, niin aja­tus­han on entis­tä parempi. 

  Oli­si­ko tämä kymp­pi mah­dol­lis­ta saa­da tän­ne ennen elä­kei­kää­ni? Sehän oli­si hel­pom­pi rat­kai­su kuin Huo­pa­lah­den­tie tai Prof­fan silta.

 2. Ennen kuin kaik­ki menee lopul­li­ses­ti tuk­koon, pitäi­si Tar­von­tie (Turun väy­lä) vetää tun­ne­lis­sa Hakamäentielle.”

  Eikö tämä ole jo suun­nit­teil­la, val­mis­ta jos­kus 2020 jos rahaa ja tah­toa riittää ?

 3. Munk­ki­vuo­ren osta­rin kehit­tä­mi­nen on monin tavoin mai­nio juttu.

  Jotain auto­riip­pu­vuu­del­lem­me sil­ti pitäi­si tehdä.

  Autois­tu­mi­sen seu­rauk­se­na ja sitä veruk­kee­na käyt­tä­mäl­lä Munk­ki­nie­men pal­ve­lut ovat valu­neet ja jat­ka­vat koko ajan valu­mis­taan mm. Munk­ki­vuo­reen. Vii­mek­si läh­ti posti.

  Suo­ma­lais­ten ostos- ja asioin­ti­mat­kois­ta 86 % kul­je­taan hen­ki­lö­au­tol­la, vaik­ka kah­del­la kol­mas­osal­la suo­ma­lai­sis­ta lähin ruo­ka­kaup­pa on enin­tään kilo­met­rin pääs­sä, ker­toi Tekniikka&Talous hel­mi­kuus­sa.

 4. Kym­pin jat­ka­mi­nen oli­si parem­pi. Se voi­tai­siin vetää saman tien huo­pa­lah­den­tie­tä nelo­sen rai­teil­le ja pyö­rit­tää kier­ros­ta A ja B ‑lin­joi­na eri suuntiin.

  Tun­ne­li turun väy­läl­tä Haka­mäen­tiel­le oli­si myös ehdo­ton. Mones­ti nau­rat­taa, kun käve­lee Lapin­mäen­tie­tä auto­ja nopeam­min. Nau­ru yleen­sä laan­tuu, kun istuu bus­sis­sa ruuhka-aikana.

 5. Radi­kaa­li idea, ja tie­dän että tämä mak­saa: Tun­ne­li sii­tä Lapin­mäen­tien alus­ta saman tien Turun­väy­läl­le Perk­kal­le saak­ka. Rahoi­tus gryn­maal­la sen mota­rin poh­ja, ja toi­nen Puo­li Huo­pa­lah­den­ties­tä, eli pien­ne­tään se kak­si­kais­tai­sek­si. Saa­tai­siin sii­tä hie­nos­ta ran­ta­puis­tos­ta jotain muu­ta­kin melualuetta.

  Sii­tä rati­kas­ta: Kym­pin ongel­ma täs­sä tapauk­ses­sa on se että se on Huo­pa­lah­des­sa mut­ki­tel­les­saan vähän hidas. Joka tapauk­ses­sa kum­pi­kin lin­ja kan­nat­tai­si jat­kaa Rai­de-Joke­ril­le eli Huo­pa­lah­den ase­mal­le ja/tai Pitä­jän­mä­keen. Tuo Arin­kin idea kier­to­lin­jas­ta on minus­ta edel­leen hyvä. Huo­pa­lah­den­tien lin­jauk­ses­sa on se hyvä puo­li että se on niin leveä ettei omat kis­kot ole mikään ongel­ma, sii­tä pää­see kym­pin päät­tä­ril­lä myös auto­jen kum­mem­min häi­rit­se­mät­tä jos Lapin­mäen­tie menee tun­ne­liin. Toi­nen vaih­toeh­to, var­sin­kin jos Turun­väy­län sai­si tun­ne­liin, oli­si sii­tä ter­veys­a­se­man ja IBM:n välis­tä jol­loin se liit­tyis luon­te­vam­min Munk­kaan. Toi­saal­ta ei nuo kis­kot sinän­sä niin kau­heas­ti maksa.

 6. Jos Tar­von­tie pan­tai­siin tun­ne­liin ennen Pro­fes­so­rin­tien sil­taa, voi­tai­siin nykyi­sen moot­to­ri­ten koh­dal­le raken­taa asun­to­ja (tai toi­mis­to­ja) , mikä yhdis­täi­si Munk­ki­vuo­ren ja Munk­ki­nie­men toisiinsa.”

  Ja paras jo tun­ne­li alkai­si jo Kehä I:ltä. Koko Ison Huo­pa­lah­den alue voi­tai­siin raken­taa ja saa­tai­siin kau­pun­ki­ra­ken­teel­li­ses­ti yhdis­tet­tyä Perk­kaa, Pitä­jän­mä­ki, Munk­ki­vuo­ri ja Munkkiniemi.

  Eikö kym­pin jat­ka­mi­nen Munk­ki­vuo­reen oli­si parem­pi idea?”

  Idea joo, mut­ta mat­kus­ta­jat eivät vaan sopi­si enää noi­hin rati­koi­hin. Tok­si jär­ki­rat­kai­su oli­si piden­tää rati­koi­ta, mut­ta luu­len­pa, että Huo­pa­lah­den­tien lin­jaus kuu­los­taa realistisemmalta.

 7. Arin idea yhdis­te­tys­tä kymp­pi-nelo­ses­ta on todel­la hyvä!

  Mut­ta tyy­ty­väi­nen oli­sin, jos edes jotain paran­nus­ta edes saa­tai­siin nykytilanteeseen. 

  Bus­si-lin­ja 18 on niin toi­vot­to­man hidas, että suo­ras­taan mie­len­ter­veys vaa­ran­tuu sitä käyt­täes­sä ruuh­ka-aika­na. Mat­ka Rau­ta­tien­to­ril­ta Munk­ki­vuo­reen voi kes­tää 45 minuut­tia, Talin­ran­taan vie­lä enem­män. Tämä on kai­ken koh­tuu­den vas­tais­ta muu­ta­man kilo­met­rin mat­kan takia. Itse jopa käve­len mie­luum­min kes­kus­taan, jos keli ei ole pyö­räi­lyl­le suo­tui­sa kuin käy­tän tätä her­mo­ja raas­ta­vaa pouk­koi­lu­vä­li­net­tä. Eipä juu­ri käve­lyyn enem­män aikaa mene. 

  Tie­tys­ti jos näil­lä jär­jes­te­lyil­lä on tar­koi­tus paran­taa kan­san­ter­veyt­tä lait­ta­mal­la autot­to­mat käve­le­mään, niin koh­dal­la­ni on onnis­tut­tu. Mut­ta mik­si juu­ri munk­ki­vuo­re­lai­set tar­vit­se­vat rank­kaa kuntokuuria? 

  Toi­saal­ta autoi­lu kes­kus­taan päin on tääl­lä huo­mat­ta­vas­ti ylei­sem­pää kuin enti­sil­lä koti­kul­mil­la­ni Haa­gas­sa, jos­sa pai­kal­lis­ju­na vei yhdek­säs­sä minuu­tis­sa keskustaan. 

  Olen vähän pet­ty­nyt äänes­tä­mää­ni val­tuu­tet­tu Soi­nin­vaa­raan, joka on ollut hyväk­sy­mäs­sä tän­ne näem­mä vain lisää pysä­köin­ti­paik­ko­ja. Ei oikein loh­du­ta jos­kus kah­den­kym­me­nen vuo­den pääs­tä (mah­dol­li­ses­ti) tule­va raitiolinja. 

  Tie­tys­ti nyt voi perus­tel­lus­ti ihme­tel­lä, mik­sen muu­ta pois. Itse asias­sa var­mas­ti muu­tan­kin per­he­ti­lan­teen muut­tues­sa. Nyt lap­set ovat niin kiin­ty­nei­tä kave­rei­hin­sa, pai­kal­li­seen musao­pis­toon, urhei­luseu­roi­hin jne., että ase­tan sen etusi­jal­le. Täs­sä ympä­ris­tös­sä on kui­ten­kin täl­lä het­kel­lä kan­nal­ta­ni huo­mat­ta­vas­ti enem­män hyviä kuin huo­no­ja puolia.

 8. Olen käsit­tä­nyt, että kym­pin osal­le on jotain epä­vi­ral­li­sia suun­ni­tel­mia jat­kaa sitä Haa­gan suun­taan jos­kus hamas­sa tule­vai­suu­des­sa, ja sik­si sitä ei halu­ta jat­kaa Munkkivuoreen.

  En tie­dä, onko tuol­lai­sia suun­ni­tel­mia mis­sään kau­pun­gin viras­tois­sa oikeas­ti ole­mas­sa, vai onko tämä vain oma virhekäsitykseni.

  Sinän­sä rati­koi­ta pitäi­si ilman muu­ta sekä piden­tää että nopeut­taa reip­paas­ti. Kus­tan­nuk­set las­ki­si­vat ja käyt­tä­jien saa­ma hyö­ty kasvaisi.

 9. Osmo, väli­rat­kai­su­na ratik­kaa ja tun­ne­lia odo­tet­taes­sa Lapin­mäen­tiel­lä voi­si kiel­tää läpia­jon muil­ta kuin bus­seil­ta. Aina­kin ruuh­ka-aikaan. Hen­ki­lö­au­to­lii­ken­teen voi­si ohja­ta kul­ke­maan Haa­gan ympy­rän kautta. 

  Aina­kin ennen Haka­mäen­tien remont­tia bus­sit myö­häs­te­li­vät hel­pos­ti puo­li tun­tia jonot­taes­saan ko. tiellä.

 10. Jos halu­aa isom­pia rati­koi­ta, ja tuol­la suun­nal­la voi­si hyvin­kin olla tar­vet­ta, niin edel­leen­kin Rai­de-Joke­rin tule­vat kis­kot on aivan vie­res­sä. Toi­saal­ta Rai­de-Joke­ris­sa on sel­lai­nen pie­ni pul­ma että sen kysyn­tä on suu­rin idäs­tä Huo­pa­lah­teen saak­ka, rat­kais­taan tämä­kin teke­mäl­lä Rai­de-Joke­ril­ta Huo­pa­lah­den­tie­tä kis­kot Munk­ki­nie­meen jota toi­nen Joke­ri-lin­ja jat­kaa edel­leen nelo­sen kis­ko­ja tai uusia kis­ko­ja Tope­liuk­sen­ka­dun kaut­ta kes­kus­taan. Jat­ko­ke­hi­tyk­se­nä sit­ten kis­kot Kuusi­saa­ren läpi Tapio­laan. Rai­de-Joke­rin raken­ta­mi­nen on jotain 2015, ja minus­ta Munk­ki­nie­mi — Itä­kes­kus välin voi­si teh­dä ensin, kos­ka tuo on kuor­mi­te­tuin väli.

 11. Eli­na: “Bus­si-lin­ja 18 on niin toi­vot­to­man hidas, että suo­ras­taan mie­len­ter­veys vaa­ran­tuu sitä käyt­täes­sä ruuhka-aikana.”

  En tun­ne asi­aa käy­tän­nös­sä, mut­ta eikö bus­si 57 Ilma­laan ja sii­tä junal­la kes­kus­taan toi­mi ? Ja jos ei niin Lapin­mäen­tien­kö takia ? Ehdo­tet­tu Lapin­mäen­tien läpia­jo­kiel­to muul­ta kuin jouk­ko­lii­ken­teel­tä oli­si todel­la­kin pai­kal­laan nyt kun Haka­mäen­tien uusien jär­jes­te­ly­jen yhtey­des­sä lii­ken­teen ohjaa­mi­nen Haa­gan ympy­rän kaut­ta on muu­ten­kin ollut tarkoitus.

 12. Minua ihme­tyt­tää tuo rati­kan aika­tau­lu. Jouk­ko­lii­ken­ne­foo­ru­mil­la­kin on täs­tä jos­kus kes­kus­tel­tu. Muis­taak­se­ni odo­tuk­seen oli annet­tu syyk­si se, että ei ole varaa raken­taa Munk­ki­vuo­ren ratik­kaa ennen Jät­kä­saa­ren, Som­pa­saa­ren ja Kruu­nu­vuo­ren ran­nan lin­jo­ja. Onko inves­toin­ti todel­la niin iso? Jos ratik­ka vede­tään tuon­ne Talin­ran­taan asti kor­vaa­maan bus­si 18 rei­tin, voi­ko täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sel­la juu­ri tuon­ne Talin­ran­taan rahoit­taa osan hankkeesta?

  Minus­ta ratik­kayh­teys Joke­ri-lin­jaan ja/tai Arin ehdot­ta­ma kym­pin ja nelo­sen reit­tien yhdis­tä­mi­nen ovat kan­na­tet­ta­via. Toi­saal­ta oli­si tär­keä­tä, ettei osa munk­ki­vuor­ta jäi­si lii­tyn­tä­lin­jo­jen varaan. Nyt Huo­pa­lah­den­tiel­tä on arviol­ta kilo­met­ri Ulvi­lan­tien kauim­paan kohtaan. 

  Tuo Talin­ran­ta on tie­tys­ti vie­lä kau­em­pa­na. Kan­nat­taa­ko sin­ne (Wiki­pe­dian mukaan 1 226 asu­kas­ta v. 2005) asti vetää ratik­ka­lin­ja ilman lisärakentamista?

 13. Spot­tu,

  Ehdot­ta­mal­la­si yhtey­del­lä (57) mat­kus­ta­jal­le jää aika­moi­nen käve­ly­mat­ka Kivi­haas­ta Ilma­lan ase­mal­le. En nyt tar­kis­ta­nut, mut­ta muis­ti­ku­va­ni mukaan liki puo­li kilo­met­riä. Ei siis toi­mi­va vaihtoyhteys. 

  Ja tosi­aan Lapin­mäen­tien ruuh­kai­suus tekee täs­tä vaih­toeh­dos­ta vie­lä hitaam­man kuin koti­lin­jas­tam­me (18).

  Vaih­to­yh­teyk­siä käyt­täen tääl­tä met­sän kes­kel­tä sivis­tyk­sen pii­riin pääs­täk­seen fik­suin­ta on ottaa Munk­ki­vuo­res­ta uutuus­lin­ja 52 A, joka ajaa Haa­gan lii­ken­neym­py­rän kaut­ta Huo­pa­lah­den ase­mal­le (n. 3 minuut­tia), mis­tä kul­kee muu­ta­man minuu­tin välein pai­kal­lis­ju­nia Rau­ta­tie­a­se­mal­le. Bus­sil­la 58 tai 52 pää­see myös nelo­seen kiin­ni Laa­ja­lah­den aukiolla. 

  Poi­kit­tais­lin­jat tääl­lä ovat­kin kun­nos­sa. Kaik­kial­le pää­see jouk­ko­lii­ken­net­tä käyt­täen pait­si keskustaan. 

  En siis pidä toi­mi­va­na yhtey­te­nä kes­kus­taan vaih­to­yh­teyt­tä asues­sa­ni kes­kus­tas­ta kuu­den kilo­met­rin pääs­sä. Kyl­lä tääl­tä pitäi­si ihan suo­ra ja taa­jaan kul­ke­va yhteys olla kes­kus­taan. Ihan jo Hel­sin­gin asuk­kai­den tasa-arvon nimissä…

  Itse erääs­sä asu­ka­sil­las­sa n. 7–8 vuot­ta sit­ten penä­sin yhteyt­tä Munk­ki­vuo­res­ta Huo­pa­lah­den ase­mal­le eli lin­ja 52 A saat­taa olla ansio­ta­ni. Lai­toin myös aloit­teen täs­tä liikennesuunnitteluun. 

  (Kuk­ka­lä­he­tyk­set, kii­tos­kor­tit ym. voi lähet­tää Osmon kautta)

  Kysei­ses­sä lin­jas­sa 52 A on vie­lä se puu­te, että se ei kul­je vii­kon­lop­pui­sin eikä arki­sin­kaan kes­ki­päi­väl­lä eikä kuu­den jäl­keen iltai­sin. Mut­ta pal­ve­lee kes­kus­tas­sa työs­sä­käy­viä var­mas­ti säällisesti.

 14. Turun­väy­län tun­ne­loin­ti Munk­ki­nie­men koh­dal­la kan­nat­tai­si teh­dä, vaik­ka jat­ko Haka­mäen­tiel­le saat­taa lyk­kään­tyä. Muis­tis­sa on, kau­an­ko Haka­mäen­tien levit­tä­mi­nen kes­ti ja pal­jon­ko sii­tä on hyötyä. 

  Paras­ta oli­si, että kaik­ki Kehä I:n sisäl­lä ole­vat sisään­tu­lo­väy­lät Turun­väy­lä mukaan­lu­kien muu­tet­tai­siin 60 km/h nopeus­ta­soon ja tun­ne­loi­daan sopi­vil­ta osin. Näin saa­daan tilaa kes­kei­sil­le alueil­le asuin‑, pal­ve­lu- ja tuotantotiloille.

  Munk­ki­vuo­ren ratik­kaa on tut­kit­tu eri vai­heis­sa. Asuk­kaat ovat tor­pan­neet aikai­sem­mat luon­nok­set, kun nii­tä on sijoi­tet­tu kes­kei­ses­ti alu­een sisälle. 

  Aja­tus tuo­da rata Huo­pa­lah­den­tie­tä ja alu­een poh­jois­reu­naa Talin­ran­taan jät­tää alu­een ete­lä­osat rei­tis­tä kau­ak­si. Kun lin­jaa 18 yri­tet­tiin aika­naan nopeut­taa saman­tyyp­pi­sel­lä rei­til­lä, ei se asuk­kail­le sopi­nut juu­ri tuos­ta syys­tä eikä sik­si­kään, että mat­kus­ta­jat oli­si­vat jou­tu­neet ylit­tä­mään kadun pysä­kil­le mennessään !

  Nykyi­sin mat­ka kes­kus­tas­ta ( Pos­ti­ta­lol­ta ) Munk­ki­vuo­reen kes­tää lin­jal­la 18 noin 21 minuut­tia ( Rau­man­tien päät­tä­ril­le ) ja siel­tä kes­kus­taan noin 30 minuut­tia. Reit­ti kier­tää Munk­ki­vuo­res­sa kun­nia­kier­rok­sen ja jär­jes­te­ly ei kun­nol­la palvele. 

  Lin­ja 4 ajaa Lasi­pa­lat­sin pysä­kil­tä 16 minuut­tia Laa­ja­sa­lon aukiol­le. Lin­ja 10 ajaa Lasi­pa­lat­sil­ta 18 minuut­tia Korp­paan­mä­keen. Kor­paan­mäes­tä Munk­ki­vuo­reen kului­si aikaa vie­lä aina­kin 5 minuut­tia Munk­ki­vuo­ren osta­ril­le. Lin­ja 4 vai­kut­taa siis mat­ka-ajan perus­teel­la parem­mal­ta jat­kaa Munkkivuoreen.

  Kaik­kein nopein ja hel­poin tapa paran­taa pal­ve­lua oli­si jat­kaa rai­tio­lin­jaa 4 tai 4T Laa­ja­lah­den aukiol­ta IBM:n ja ter­veys­a­se­man välit­se Munk­ki­vuo­ren ostarille. 

  Jopa sel­lai­nen ensim­mäi­sen vai­heen jär­jes­te­ly oli­si hyvä, että päät­tä­ri oli­si moot­to­ri­tien ete­lä­puo­lel­la ja valoil­la toi­mi­va suo­ja­tie joh­tai­si siel­tä Munk­ki­vuo­ren puolelle. 

  Lin­ja 18 voi­si jää­dä kier­te­le­mään har­va­vuo­ro­vä­li­se­nä nykyreitilleen

 15. Munk­ki­vuo­ren radas­ta on uudes­sa Rai­to­ver­kon kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa, pal­jon muun ohes­sa, kts. esim. http://jlf.fi/f17/4010-raitioliikenteen-kokonaiskehittamissuunnitelma-2020‑a
  Liit­ty Tope­liuk­sen­ka­dun rataan, jol­le on pal­jon muu­ta­kin käyt­töä, ja näyt­tää talou­del­li­ses­ti­kin hyväl­tä. Se että se ei mah­du kus­tan­nus­raa­miin 10-luvul­la on ihan poliit­ti­nen pää­tös, esi­mer­kik­si pelk­kä Kehä II jat­ko Hämeen­lin­nan­väy­läl­le (muis­taak­se­ni n. 200 mil­joo­naa) mak­saa suu­rin piir­tein saman ver­ran kuin kaik­ki laa­jen­nus­suun­ni­tel­mien kis­kot yhteensä.

  Vep­sä­läi­sen kans­sa samaa miel­tä, minus­ta­kin se IBM:n vie­rus­ta on äkki­sel­tään luon­te­va. Toi­saal­ta Huo­pa­lah­den­tien itä­puo­li­set alu­eet on vähän jouk­ko­lii­ken­ne­mo­tis­sa, joten hyvä se kis­ko oli­si siel­lä­kin. Eivät­hän nämä vält­tä­mät­tä ole toi­si­aan pois­sul­ke­via vaihtoehtoja.

 16. Keho­tan Sep­po Vep­sä­läis­tä hyp­pää­mään 18:aan vii­den aikaan rau­ta­tien­to­ril­la arkipäivänä. 

  Jos todel­la olet 20 minuu­tis­sa tääl­lä Munk­ki­vuo­res­sa, niin lupaan tar­jo­ta kah­vit Fasul­la. Kah­vit jää kyl­lä Sepol­ta saa­mat­ta, kos­ka mat­ka kes­tää sii­hen aikaan vähin­tään puo­li­sen tun­tia ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa enemmänkin.

  Tuo pari­kym­men­tä minuut­tia voi toi­mia pape­ril­la, mut­ta vii­mek­si kun lin­jaa käy­tin sun­nun­tai­aam­päi­väl­lä, niin kes­kus­taan meni osta­rin pysä­kil­tä 22 minuut­tia Kamp­piin eli ide­aa­leis­sa­kaan olo­suh­teis­sa ei Vep­sä­läi­sen vauh­ti pidä paikkaansa. 

  Arki­aa­mui­sin voi kes­tää hyvin­kin lähem­mäs 15 minuut­tia kun­nes bus­si on sel­vin­nyt edes Huo­pa­lah­den tien pää­hän Mun­kin por­til­le. Tar­von­tiel­tä tul­vi­va Espoon lii­ken­ne tuk­kii sen niin tehokkaasti.

 17. Mun­kin­seu­dul­la on aina­kin aina­kin kol­me rat­kais­ta­vaa ongelmaa

  1) *Moot­to­ri­tien lii­ken­ne, joka jyrää läpi Huo­pa­lah­den­tien ja Paaciuk­sen­ka­dun, tois­saal­ta Lapin­mäen­tien kaut­ta.* Rat­kai­su on Pasi­lan­väy­lä eli Osmon mai­nit­se­ma tun­ne­li Pro­fes­so­rin­tien sil­lal­ta Haka­mäen­tiel­le. Kysei­nen han­ke oli jo alka­mas­sa 1980–1990 ‑luku­jen vaih­tees­sa, mut­ta oli­ko lama vai poliit­ti­nen pää­tök­sen­te­ko, joka sen tyr­mä­si? Suun­ni­tel­mat oli­vat jo tuol­loin val­mii­na ja ne esi­tel­tiin asuk­kail­le usein ilmes­ty­nees­sä Pasilanväylä-tiedotuslehdessä.

  2) *Pal­ve­lu­jen siir­ty­mi­nen Munk­ki­nie­mes­tä Munk­ki­vuo­reen.* Munk­ki­nie­mes­tä on läh­te­nyt ruo­ka­kaup­po­ja, alko, pos­ti ja mui­ta pal­ve­lui­ta Munk­ki­vuo­ren ostos­kes­kuk­seen. Kau­pan kes­kit­ty­mi­sel­le tus­kin on rat­kai­sua. Outoa on, että Munk­ki­nie­men jäl­jel­lä ole­vat kak­si ruo­ka­kaup­paa ovat molem­mat Ale­po­ja ja lähek­käin toisiaan. 

  3) *Munk­ki­vuo­ren hei­koh­kot jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det.* Bus­siyh­tey­det Munk­ki­vuo­reen eivät ruuh­ka-aikoi­na pysy aika­tau­luis­saan. Munk­ki­vuo­ren osta­rin ala­ker­taan raken­net­tiin aika­naan met­roa­se­maa var­ten oma taso — ensim­mäi­siä Suo­mes­sa. Met­ro tai pika­ra­tik­ka oli­si­vat Munk­ki­vuo­ren etäi­syy­del­lä kes­kus­tas­ta par­haat rat­kai­sut, mut­ta eivät näkö­pii­ris­sä. Nelos-spå­ra ei juu­ri­kaan vedä enem­pää mat­kus­ta­jia. Kym­pin jat­ka­mi­nen Munk­ki­vuo­reen oli­si parem­pi rat­kai­su, mut­ta lin­jas­ta tulee var­sin pit­kä kes­kus­taan saak­ka men­täes­sä — eikä siis kovin nopea yhteys. Pasi­lan­väy­lä vapaut­taa katu­ja, vähen­tää ruuh­kia ja luo mah­dol­li­suu­den uusil­le joukkoliikennekaistoille.

  Paras rat­kai­su on Pasi­lan­väy­län (Turun moot­to­ri­tie-Lah­den moot­to­ri­tie) suun­nit­te­lun ja raken­ta­mi­sen nopeut­ta­mi­nen. Oli­si­ko Hel­sin­gin vih­reis­tä tuke­maan Pasi­lan­väy­lää? Kal­liit tie­hank­keet kun eivät ole vih­rei­den ensim­mäi­siä suosikkeja.

 18. Nelos-spå­ra ei juu­ri­kaan vedä enem­pää mat­kus­ta­jia. Kym­pin jat­ka­mi­nen Munk­ki­vuo­reen oli­si parem­pi rat­kai­su, mut­ta lin­jas­ta tulee var­sin pit­kä kes­kus­taan saak­ka men­täes­sä – eikä siis kovin nopea yhteys.
  Uudet han­kit­ta­vat vau­nut ovat 20–30% pidem­piä kuin nykyi­set, riip­puu vähän mitä han­ki­taan ja mihin ver­ra­taan, ja lisäk­si kymp­pi on tie­tääk­se­ni se vau­nuil­taan täy­sin lin­ja. En oli­si Hel­sin­gin mat­kus­ta­ja­mää­ril­lä yli­pään­sä huo­lis­sa­ni rati­koi­den kuljetuskapasiteetista.

 19. Lin­jan 18 reit­ti on hidas ja ajoit­tain epä­sään­nöl­li­nen. Vuo­ro­vä­lit eivät vilk­kaim­pi­na aikoi­na pidä, kun peräk­käis­ten vuo­ro­jen mat­ka-ajois­sa­kin on pal­jon hajontaa. 

  HKL:n aika­tau­lu­kir­jas­ta poi­mi­ma­ni tie­dot ( 21/30 minuut­tia ) edus­ta­vat päi­vän kes­ki­mää­räis­tä tie­toa. Fasun kah­veil­le ei tai­da olla asi­aa Eli­nan kans­sa muu­ta kuin onnek­kaim­pi­na päivinä.

  Mat­ka kes­kus­taan jouk­ko­lii­ken­teel­lä vie Munk­ki­vuo­res­ta aikaa enem­män kuin esi­mer­kik­si Kau­niai­sis­ta, Mar­tin­laak­sos­ta, Kera­val­ta, Mel­lun­mäes­tä tai Vuo­saa­res­ta. Poi­kit­tai­syh­tey­det ovat hyvät, vaik­ka esi­mer­kik­si Pasi­laan mat­ka-aika on 25 — 30 minuuttia.

  Jos lin­ja 18 kor­va­taan rai­tio­yh­tey­del­lä, mat­ka-aika ja sään­nöl­li­syys hie­man para­ne­vat, mut­ta suu­ruus­luok­ka säi­lyy. Mat­kus­tus­mu­ka­vuus para­ni­si myös, vaik­ka istu­ma­pai­kan saa­mi­nen bus­sis­ta on ratik­kaa todennäköisempää.

  Ehdot­ta­ma­ni pie­ni muu­tos rai­tio­verk­koon on mah­dol­lis­ta toteut­taa lin­jan 4 väli­tys­ky­vyn kan­nal­ta, var­sin­kin jos vau­nu­ko­ko kas­vaa. Muu­tos toi­si lin­jal­le 4 noin 15 — 20% lisää mat­kus­ta­jia välil­le Lasi­pa­lat­si — Munkinseutu. 

  Se mer­kit­si­si 3 läh­töä lisää ruuh­ka­tun­tei­na suun­taan­sa nykyis­ten 13–14 läh­dön lisäk­si. Lii­ken­ne tuli­si jakaa puo­lik­si lin­jo­jen 4 ja 4T kes­ken, jol­loin nykyi­nen hie­man sot­kui­nen aika­tau­lu selkenisi.

  Lii­ken­teen sään­nöl­li­syys kyl­lä hie­man kärsisi.

  Mun­kin­seu­dun jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det ovat moni­puo­li­sia, mut­ta katu­ta­sos­sa toi­mi­va lin­jas­to on hidas ver­rat­tu­na samal­la etäi­syy­del­lä kes­kus­tas­ta sijait­se­viin ver­tai­lua­luei­siin. Pai­kal­li­nen pal­ve­lu ja kult­tuu­ri elä­vi­ne osta­rei­neen saat­ta­vat täs­tä jopa hyötyä.

 20. Nelo­nen ja Kymp­pi ovat täy­teen ahdet­tu­ja vau­nu­ja, eikä koon suu­ren­ta­mi­nen­kaan tuo kovin pal­jon lisätilaa.
  Samoin Man­ner­hei­mi­tie ei enää vedä uusia vau­nu­ja, kos­ka valoe­tuuk­sil­la ei saa­da jou­he­vam­paa kulkua.

  Sik­si on teh­ty­kin uusi ratik­ka­suun­ni­tel­ma, mis­sä Munk­ki­vuo­reen tuo­daan uusi lin­ja no 5 Huo­pa­lah­den­tie­tä­pit­kin. Rata kul­kee Tope­liuk­sen­ka­tua pit­kin ete­läi­seen Hel­sin­kiin. Mei­lah­den kli­ni­koi­ta uusi yhteys myös palvelee.
  On las­ket­tu, että ratik­ka on yhteis­kun­nal­le kan­nat­ta­va rat­kai­su ja näin ollen ratik­kaa pitäi­si­kin kii­reh­tää jot­ta se saa­daan teh­tyä yhdes­sä osta­rin laa­jen­nuk­sen kans­sa n. 2015.

  Toi­nen mil­le ehdot­to­mas­ti on saa­ta­va vauh­tia on Pasi­lan­rai­tin jat­ko eli tun­ne­li nie­men­mäen alta Haka­mäen­tie­hen. Sehän on yhteis­työ val­tion kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.