Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2009

Kaik­ki hyväksyt­ti­in esi­tyk­sen mukaan. Eniten puhut­ti­in Munkkivuoren ostarin asemakaavasta.

Alueelle tulee pysäköin­tipaikko­ja lisää yli kolme­sa­taa. Se tietää myös lisää liiken­net­tä. Ostaria kehitetään palele­maan selvästi Munkkivuor­ta isom­paa asu­jaimis­toa; tulee­han 2000 neliön ruokakaup­po­ja kaksi.

Liiken­teen takkuami­nen on Munkkivuoren pahin ongel­ma. Ennen kuin kaik­ki menee lop­ullis­es­ti tukkoon, pitäisi Tar­von­tie (Turun väylä) vetää tun­nelis­sa Hakamäen­tielle. Tuol­lainen liiken­nemäärä on asuinalueel­la kohtu­u­ton. Aika paljon siel­lä tapah­tuu myös kevyen liiken­teen onnet­to­muuk­sia. Jos Tar­von­tie pan­taisi­in tun­neli­in ennen Pro­fes­sor­in­tien sil­taa, voitaisi­in nykyisen moot­toriten kohdalle rak­en­taa asun­to­ja (tai toimis­to­ja) , mikä yhdis­täisi Munkkivuoren ja Munkkiniemen toisiinsa.

Ratikkaakin Munkkivuoreen suun­nitel­laan, mut­ta vielä ei Eli­nan kan­na­ta men­nä pysäkille sitä odot­ta­maan. Joskus 2020-luvul­la. Nyky­is­ten suun­nitelmien mukaan Munkkivuoren ratik­ka kulk­isi Huopalah­den­ti­etä ja menisi Ostar­il­ta Ulvi­lanti­etä vastapäivää Tal­in asuin­läm­päreelle. Eikö kympin jatkami­nen Munkkivuoreen olisi parem­pi idea? Tai ratikan jatkami­nen Munkkivuor­ta sivuten Huopalah­den asemalle?

21 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.11.2009”

 1. Joo en! Voisin vilustua.…

  +++++++++

  Olen ollut alun perin sitä mieltä, että kympin jatkami­nen Niemen­mäen kupeeseen olisi nelosta parem­pi ratkaisu. Ostaria vastapäätä on mainio tyhjä tont­tikin kään­tö­paikak­si. Nyt kun on uusi upea tun­nelikin jalankulk­i­joille Huopalah­den­tien ali, niin aja­tushan on entistä parempi. 

  Olisiko tämä kymp­pi mah­dol­lista saa­da tänne ennen eläkeikääni? Sehän olisi helpom­pi ratkaisu kuin Huopalah­den­tie tai Prof­fan silta.

 2. “Ennen kuin kaik­ki menee lop­ullis­es­ti tukkoon, pitäisi Tar­von­tie (Turun väylä) vetää tun­nelis­sa Hakamäentielle.”

  Eikö tämä ole jo suun­nit­teil­la, valmista joskus 2020 jos rahaa ja tah­toa riittää ?

 3. Munkkivuoren ostarin kehit­tämi­nen on monin tavoin mainio juttu.

  Jotain autori­ip­pu­vu­udellemme silti pitäisi tehdä.

  Autois­tu­misen seu­rauk­se­na ja sitä veruk­keena käyt­tämäl­lä Munkkiniemen palve­lut ovat val­uneet ja jatka­vat koko ajan val­u­mis­taan mm. Munkkivuoreen. Viimek­si lähti posti.

  Suo­ma­lais­ten ostos- ja asioin­ti­matkoista 86 % kul­je­taan henkilöau­tol­la, vaik­ka kahdel­la kol­ma­sos­al­la suo­ma­lai­sista lähin ruokakaup­pa on enin­tään kilo­metrin päässä, ker­toi Tekniikka&Talous helmiku­us­sa.

 4. Kympin jatkami­nen olisi parem­pi. Se voitaisi­in vetää saman tien huopalah­den­ti­etä nelosen raiteille ja pyörit­tää kier­rosta A ja B ‑lin­joina eri suuntiin.

  Tun­neli turun väylältä Hakamäen­tielle olisi myös ehdo­ton. Mon­esti nau­rat­taa, kun kävelee Lap­in­mäen­ti­etä auto­ja nopeam­min. Nau­ru yleen­sä laan­tuu, kun istuu bus­sis­sa ruuhka-aikana.

 5. Radikaali idea, ja tiedän että tämä mak­saa: Tun­neli siitä Lap­in­mäen­tien alus­ta saman tien Turun­väylälle Perkkalle saak­ka. Rahoi­tus gryn­maal­la sen motarin poh­ja, ja toinen Puoli Huopalah­den­ti­estä, eli pien­netään se kak­sikaistaisek­si. Saataisi­in siitä hienos­ta ranta­puis­tos­ta jotain muu­takin melualuetta.

  Siitä ratikas­ta: Kympin ongel­ma tässä tapauk­ses­sa on se että se on Huopalahdessa mutkitel­lessaan vähän hidas. Joka tapauk­ses­sa kumpikin lin­ja kan­nat­taisi jatkaa Raide-Jok­er­ille eli Huopalah­den ase­malle ja/tai Pitäjän­mä­keen. Tuo Arinkin idea kier­tolin­jas­ta on minus­ta edelleen hyvä. Huopalah­den­tien lin­jauk­ses­sa on se hyvä puoli että se on niin lev­eä ettei omat kiskot ole mikään ongel­ma, siitä pääsee kympin päät­täril­lä myös auto­jen kum­mem­min häir­it­semät­tä jos Lap­in­mäen­tie menee tun­neli­in. Toinen vai­h­toe­hto, varsinkin jos Turun­väylän saisi tun­neli­in, olisi siitä ter­veysase­man ja IBM:n välistä jol­loin se liit­tyis luon­te­vam­min Munkkaan. Toisaal­ta ei nuo kiskot sinän­sä niin kauheasti maksa.

 6. “Jos Tar­von­tie pan­taisi­in tun­neli­in ennen Pro­fes­sor­in­tien sil­taa, voitaisi­in nykyisen moot­toriten kohdalle rak­en­taa asun­to­ja (tai toimis­to­ja) , mikä yhdis­täisi Munkkivuoren ja Munkkiniemen toisiinsa.”

  Ja paras jo tun­neli alka­isi jo Kehä I:ltä. Koko Ison Huopalah­den alue voitaisi­in rak­en­taa ja saataisi­in kaupunki­rak­en­teel­lis­es­ti yhdis­tet­tyä Perkkaa, Pitäjän­mä­ki, Munkkivuori ja Munkkiniemi.

  “Eikö kympin jatkami­nen Munkkivuoreen olisi parem­pi idea?”

  Idea joo, mut­ta matkus­ta­jat eivät vaan sopisi enää noi­hin ratikoi­hin. Tok­si järki­ratkaisu olisi piden­tää ratikoi­ta, mut­ta luu­len­pa, että Huopalah­den­tien lin­jaus kuu­lostaa realistisemmalta.

 7. Arin idea yhdis­te­tys­tä kymp­pi-nelos­es­ta on todel­la hyvä!

  Mut­ta tyy­tyväi­nen olisin, jos edes jotain paran­nus­ta edes saataisi­in nykytilanteeseen. 

  Bus­si-lin­ja 18 on niin toiv­ot­toman hidas, että suo­ras­taan mie­len­ter­veys vaaran­tuu sitä käyt­täessä ruuh­ka-aikana. Mat­ka Rauta­tien­to­ril­ta Munkkivuoreen voi kestää 45 min­u­ut­tia, Tal­in­ran­taan vielä enem­män. Tämä on kaiken kohtu­u­den vas­taista muu­ta­man kilo­metrin matkan takia. Itse jopa käve­len mielu­um­min keskus­taan, jos keli ei ole pyöräi­lylle suo­tu­isa kuin käytän tätä her­mo­ja raas­tavaa poukkoilu­vä­linet­tä. Eipä juuri käve­lyyn enem­män aikaa mene. 

  Tietysti jos näil­lä jär­jeste­ly­il­lä on tarkoi­tus paran­taa kansan­ter­veyt­tä lait­ta­mal­la autot­tomat kävelemään, niin kohdal­lani on onnis­tut­tu. Mut­ta mik­si juuri munkkivuore­laiset tarvit­se­vat rankkaa kuntokuuria? 

  Toisaal­ta autoilu keskus­taan päin on tääl­lä huo­mat­tavasti yleisem­pää kuin entisil­lä kotikul­mil­lani Haa­gas­sa, jos­sa paikallisju­na vei yhdek­sässä min­uutis­sa keskustaan. 

  Olen vähän pet­tynyt äänestämääni val­tu­utet­tu Soin­in­vaaraan, joka on ollut hyväksymässä tänne näem­mä vain lisää pysäköin­tipaikko­ja. Ei oikein lohdu­ta joskus kah­denkymme­nen vuo­den päästä (mah­dol­lis­es­ti) tule­va raitiolinja. 

  Tietysti nyt voi perustel­lusti ihme­tel­lä, mik­sen muu­ta pois. Itse asi­as­sa var­masti muu­tankin per­heti­lanteen muuttues­sa. Nyt lapset ovat niin kiin­tyneitä kaverei­hin­sa, paikalliseen musaopis­toon, urheiluseu­roi­hin jne., että ase­tan sen etusi­jalle. Tässä ympäristössä on kuitenkin täl­lä het­kel­lä kannal­tani huo­mat­tavasti enem­män hyviä kuin huono­ja puolia.

 8. Olen käsit­tänyt, että kympin osalle on jotain epävi­ral­lisia suun­nitelmia jatkaa sitä Haa­gan suun­taan joskus hamas­sa tule­vaisu­udessa, ja sik­si sitä ei halu­ta jatkaa Munkkivuoreen.

  En tiedä, onko tuol­laisia suun­nitelmia mis­sään kaupun­gin viras­tois­sa oikeasti ole­mas­sa, vai onko tämä vain oma virhekäsitykseni.

  Sinän­sä ratikoi­ta pitäisi ilman muu­ta sekä piden­tää että nopeut­taa reip­paasti. Kus­tan­nuk­set lask­i­si­vat ja käyt­täjien saa­ma hyö­ty kasvaisi.

 9. Osmo, väli­ratkaisuna ratikkaa ja tun­nelia odotet­taes­sa Lap­in­mäen­tiel­lä voisi kieltää läpi­a­jon muil­ta kuin bus­seil­ta. Ainakin ruuh­ka-aikaan. Henkilöau­toli­iken­teen voisi ohja­ta kulke­maan Haa­gan ympyrän kautta. 

  Ainakin ennen Hakamäen­tien remont­tia bus­sit myöhäste­liv­ät hel­posti puoli tun­tia jonot­taes­saan ko. tiellä.

 10. Jos halu­aa isom­pia ratikoi­ta, ja tuol­la suun­nal­la voisi hyvinkin olla tarvet­ta, niin edelleenkin Raide-Jok­erin tule­vat kiskot on aivan vier­essä. Toisaal­ta Raide-Jok­eris­sa on sel­l­ainen pieni pul­ma että sen kysyn­tä on suurin idästä Huopalah­teen saak­ka, ratkaistaan tämäkin tekemäl­lä Raide-Jok­er­il­ta Huopalah­den­ti­etä kiskot Munkkiniemeen jota toinen Jok­eri-lin­ja jatkaa edelleen nelosen kisko­ja tai uusia kisko­ja Topeliuk­senkadun kaut­ta keskus­taan. Jatkoke­hi­tyk­senä sit­ten kiskot Kuu­sisaaren läpi Tapi­o­laan. Raide-Jok­erin rak­en­t­a­mi­nen on jotain 2015, ja minus­ta Munkkinie­mi — Itäkeskus välin voisi tehdä ensin, kos­ka tuo on kuor­mite­tu­in väli.

 11. Eli­na: “Bus­si-lin­ja 18 on niin toiv­ot­toman hidas, että suo­ras­taan mie­len­ter­veys vaaran­tuu sitä käyt­täessä ruuhka-aikana.”

  En tunne asi­aa käytän­nössä, mut­ta eikö bus­si 57 Ilmalaan ja siitä junal­la keskus­taan toi­mi ? Ja jos ei niin Lap­in­mäen­tienkö takia ? Ehdotet­tu Lap­in­mäen­tien läpi­a­jok­iel­to muul­ta kuin joukkoli­iken­teeltä olisi todel­lakin paikallaan nyt kun Hakamäen­tien uusien jär­jeste­ly­jen yhtey­dessä liiken­teen ohjaami­nen Haa­gan ympyrän kaut­ta on muutenkin ollut tarkoitus.

 12. Min­ua ihme­tyt­tää tuo ratikan aikataulu. Joukkoli­iken­nefoo­ru­mil­lakin on tästä joskus keskustel­tu. Muis­taak­seni odotuk­seen oli annet­tu syyk­si se, että ei ole varaa rak­en­taa Munkkivuoren ratikkaa ennen Jätkäsaaren, Som­pasaaren ja Kru­unuvuoren ran­nan lin­jo­ja. Onko investoin­ti todel­la niin iso? Jos ratik­ka vede­tään tuonne Tal­in­ran­taan asti kor­vaa­maan bus­si 18 reitin, voiko täy­den­nys­rak­en­tamisel­la juuri tuonne Tal­in­ran­taan rahoit­taa osan hankkeesta?

  Minus­ta ratikkay­hteys Jok­eri-lin­jaan ja/tai Arin ehdot­ta­ma kympin ja nelosen reit­tien yhdis­tämi­nen ovat kan­natet­tavia. Toisaal­ta olisi tärkeätä, ettei osa munkkivuor­ta jäisi liityn­tälin­jo­jen varaan. Nyt Huopalah­den­tieltä on arvi­ol­ta kilo­metri Ulvi­lantien kauim­paan kohtaan. 

  Tuo Tal­in­ran­ta on tietysti vielä kauem­pana. Kan­nat­taako sinne (Wikipedi­an mukaan 1 226 asukas­ta v. 2005) asti vetää ratikkalin­ja ilman lisärakentamista?

 13. Spot­tu,

  Ehdot­ta­mal­lasi yhtey­del­lä (57) matkus­ta­jalle jää aikamoinen käve­ly­mat­ka Kivi­haas­ta Ilmalan ase­malle. En nyt tark­istanut, mut­ta muis­tiku­vani mukaan liki puoli kilo­metriä. Ei siis toimi­va vaihtoyhteys. 

  Ja tosi­aan Lap­in­mäen­tien ruuhkaisu­us tekee tästä vai­h­toe­hdos­ta vielä hitaam­man kuin kotil­in­jas­tamme (18).

  Vai­h­toy­hteyk­siä käyt­täen täältä met­sän keskeltä sivistyk­sen piiri­in päästäk­seen fik­suin­ta on ottaa Munkkivuores­ta uutu­uslin­ja 52 A, joka ajaa Haa­gan liiken­neympyrän kaut­ta Huopalah­den ase­malle (n. 3 min­u­ut­tia), mis­tä kul­kee muu­ta­man min­uutin välein paikallisju­nia Rautatiease­malle. Bus­sil­la 58 tai 52 pääsee myös neloseen kiin­ni Laa­jalah­den aukiolla. 

  Poikit­tais­lin­jat tääl­lä ovatkin kun­nos­sa. Kaikkialle pääsee joukkoli­iken­net­tä käyt­täen pait­si keskustaan. 

  En siis pidä toimi­vana yhteytenä keskus­taan vai­h­toy­hteyt­tä asues­sani keskus­tas­ta kuu­den kilo­metrin päässä. Kyl­lä täältä pitäisi ihan suo­ra ja taa­jaan kulke­va yhteys olla keskus­taan. Ihan jo Helsin­gin asukkaiden tasa-arvon nimissä…

  Itse eräässä asukasil­las­sa n. 7–8 vuot­ta sit­ten penäsin yhteyt­tä Munkkivuores­ta Huopalah­den ase­malle eli lin­ja 52 A saat­taa olla ansiotani. Laitoin myös aloit­teen tästä liikennesuunnitteluun. 

  (Kukkalähetyk­set, kiitosko­r­tit ym. voi lähet­tää Osmon kautta)

  Kyseisessä lin­jas­sa 52 A on vielä se puute, että se ei kul­je viikon­lop­puisin eikä ark­isinkaan keskipäiväl­lä eikä kuu­den jäl­keen iltaisin. Mut­ta palvelee keskus­tas­sa työssäkäyviä var­masti säällisesti.

 14. Turun­väylän tun­neloin­ti Munkkiniemen kohdal­la kan­nat­taisi tehdä, vaik­ka jatko Hakamäen­tielle saat­taa lykkään­tyä. Muis­tis­sa on, kauanko Hakamäen­tien levit­tämi­nen kesti ja paljonko siitä on hyötyä. 

  Paras­ta olisi, että kaik­ki Kehä I:n sisäl­lä ole­vat sisään­tuloväylät Turun­väylä mukaan­lukien muutet­taisi­in 60 km/h nopeusta­soon ja tun­neloidaan sopivil­ta osin. Näin saadaan tilaa keskeisille alueille asuin‑, palvelu- ja tuotantotiloille.

  Munkkivuoren ratikkaa on tutkit­tu eri vai­heis­sa. Asukkaat ovat tor­pan­neet aikaisem­mat luon­nok­set, kun niitä on sijoitet­tu keskeis­es­ti alueen sisälle. 

  Aja­tus tuo­da rata Huopalah­den­ti­etä ja alueen pohjois­re­unaa Tal­in­ran­taan jät­tää alueen eteläosat reitistä kauak­si. Kun lin­jaa 18 yritet­ti­in aikanaan nopeut­taa saman­tyyp­pisel­lä reit­il­lä, ei se asukkaille sopin­ut juuri tuos­ta syys­tä eikä sik­sikään, että matkus­ta­jat oli­si­vat joutuneet ylit­tämään kadun pysäkille mennessään !

  Nyky­isin mat­ka keskus­tas­ta ( Pos­ti­talol­ta ) Munkkivuoreen kestää lin­jal­la 18 noin 21 min­u­ut­tia ( Rau­mantien päät­tärille ) ja sieltä keskus­taan noin 30 min­u­ut­tia. Reit­ti kiertää Munkkivuores­sa kun­ni­akier­roksen ja jär­jeste­ly ei kun­nol­la palvele. 

  Lin­ja 4 ajaa Lasi­palatsin pysäk­iltä 16 min­u­ut­tia Laa­jasa­lon auki­olle. Lin­ja 10 ajaa Lasi­palat­sil­ta 18 min­u­ut­tia Korp­paan­mä­keen. Kor­paan­mäestä Munkkivuoreen kuluisi aikaa vielä ainakin 5 min­u­ut­tia Munkkivuoren ostar­ille. Lin­ja 4 vaikut­taa siis mat­ka-ajan perus­teel­la parem­mal­ta jatkaa Munkkivuoreen.

  Kaikkein nopein ja helpoin tapa paran­taa palvelua olisi jatkaa raiti­olin­jaa 4 tai 4T Laa­jalah­den auki­ol­ta IBM:n ja ter­veysase­man väl­itse Munkkivuoren ostarille. 

  Jopa sel­l­ainen ensim­mäisen vai­heen jär­jeste­ly olisi hyvä, että päät­täri olisi moot­tori­tien eteläpuolel­la ja val­oil­la toimi­va suo­jatie johtaisi sieltä Munkkivuoren puolelle. 

  Lin­ja 18 voisi jäädä kiertelemään har­vavuorovälisenä nykyreitilleen

 15. Munkkivuoren radas­ta on uudessa Raitoverkon kehit­tämis­su­un­nitel­mas­sa, paljon muun ohes­sa, kts. esim. http://jlf.fi/f17/4010-raitioliikenteen-kokonaiskehittamissuunnitelma-2020‑a
  Liit­ty Topeliuk­senkadun rataan, jolle on paljon muu­takin käyt­töä, ja näyt­tää taloudel­lis­es­tikin hyvältä. Se että se ei mah­du kus­tan­nus­raami­in 10-luvul­la on ihan poli­it­ti­nen päätös, esimerkik­si pelkkä Kehä II jatko Hämeen­lin­nan­väylälle (muis­taak­seni n. 200 miljoon­aa) mak­saa suurin piirtein saman ver­ran kuin kaik­ki laa­jen­nus­su­un­nitelmien kiskot yhteensä.

  Vep­säläisen kanssa samaa mieltä, minus­takin se IBM:n vierus­ta on äkkiseltään luon­te­va. Toisaal­ta Huopalah­den­tien itäpuoliset alueet on vähän joukkoli­iken­nemo­tis­sa, joten hyvä se kisko olisi siel­läkin. Eiväthän nämä vält­tämät­tä ole toisi­aan pois­sulke­via vaihtoehtoja.

 16. Kehotan Sep­po Vep­säläistä hyp­päämään 18:aan viiden aikaan rauta­tien­to­ril­la arkipäivänä. 

  Jos todel­la olet 20 min­uutis­sa tääl­lä Munkkivuores­sa, niin lupaan tar­jo­ta kahvit Fasul­la. Kahvit jää kyl­lä Sepol­ta saa­mat­ta, kos­ka mat­ka kestää siihen aikaan vähin­tään puolisen tun­tia ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa enemmänkin.

  Tuo parikym­men­tä min­u­ut­tia voi toimia paper­il­la, mut­ta viimek­si kun lin­jaa käytin sun­nun­ta­iaam­päiväl­lä, niin keskus­taan meni ostarin pysäk­iltä 22 min­u­ut­tia Kamp­pi­in eli ideaaleis­sakaan olo­suhteis­sa ei Vep­säläisen vauhti pidä paikkaansa. 

  Arki­aa­muisin voi kestää hyvinkin lähem­mäs 15 min­u­ut­tia kunnes bus­si on selvin­nyt edes Huopalah­den tien päähän Munkin por­tille. Tar­von­tieltä tul­vi­va Espoon liikenne tukkii sen niin tehokkaasti.

 17. Munk­in­seudul­la on ainakin ainakin kolme ratkaistavaa ongelmaa

  1) *Moot­tori­tien liikenne, joka jyrää läpi Huopalah­den­tien ja Paaciuk­senkadun, tois­saal­ta Lap­in­mäen­tien kaut­ta.* Ratkaisu on Pasi­lan­väylä eli Osmon mainit­se­ma tun­neli Pro­fes­sor­in­tien sil­lal­ta Hakamäen­tielle. Kyseinen han­ke oli jo alka­mas­sa 1980–1990 ‑luku­jen vai­h­teessa, mut­ta oliko lama vai poli­it­ti­nen päätök­sen­teko, joka sen tyr­mäsi? Suun­nitel­mat oli­vat jo tuol­loin valmi­ina ja ne esitelti­in asukkaille usein ilmestyneessä Pasilanväylä-tiedotuslehdessä.

  2) *Palvelu­jen siir­tymi­nen Munkkiniemestä Munkkivuoreen.* Munkkiniemestä on läht­enyt ruokakaup­po­ja, alko, posti ja mui­ta palvelui­ta Munkkivuoren ostoskeskuk­seen. Kau­pan keskit­tymiselle tuskin on ratkaisua. Outoa on, että Munkkiniemen jäl­jel­lä ole­vat kak­si ruokakaup­paa ovat molem­mat Ale­po­ja ja lähekkäin toisiaan. 

  3) *Munkkivuoren heikohkot joukkoli­iken­ney­htey­det.* Bus­siy­htey­det Munkkivuoreen eivät ruuh­ka-aikoina pysy aikatauluis­saan. Munkkivuoren ostarin alak­er­taan raken­net­ti­in aikanaan metroase­maa varten oma taso — ensim­mäisiä Suomes­sa. Metro tai pikaratik­ka oli­si­vat Munkkivuoren etäisyy­del­lä keskus­tas­ta parhaat ratkaisut, mut­ta eivät näköpi­iris­sä. Nelos-spåra ei juurikaan vedä enem­pää matkus­ta­jia. Kympin jatkami­nen Munkkivuoreen olisi parem­pi ratkaisu, mut­ta lin­jas­ta tulee varsin pitkä keskus­taan saak­ka men­täessä — eikä siis kovin nopea yhteys. Pasi­lan­väylä vapaut­taa katu­ja, vähen­tää ruuhkia ja luo mah­dol­lisu­u­den uusille joukkoliikennekaistoille.

  Paras ratkaisu on Pasi­lan­väylän (Turun moot­tori­tie-Lah­den moot­tori­tie) suun­nit­telun ja rak­en­tamisen nopeut­ta­mi­nen. Olisiko Helsin­gin vihreistä tuke­maan Pasi­lan­väylää? Kalli­it tiehankkeet kun eivät ole vihrei­den ensim­mäisiä suosikkeja.

 18. Nelos-spåra ei juurikaan vedä enem­pää matkus­ta­jia. Kympin jatkami­nen Munkkivuoreen olisi parem­pi ratkaisu, mut­ta lin­jas­ta tulee varsin pitkä keskus­taan saak­ka men­täessä – eikä siis kovin nopea yhteys.
  Uudet han­kit­ta­vat vaunut ovat 20–30% pidem­piä kuin nykyiset, riip­puu vähän mitä han­ki­taan ja mihin ver­rataan, ja lisäk­si kymp­pi on tietääk­seni se vaunuil­taan täysin lin­ja. En olisi Helsin­gin matkus­ta­jamääril­lä ylipään­sä huolis­sani ratikoiden kuljetuskapasiteetista.

 19. Lin­jan 18 reit­ti on hidas ja ajoit­tain epäsään­nölli­nen. Vuorovälit eivät vilkkaimp­ina aikoina pidä, kun peräkkäis­ten vuoro­jen mat­ka-ajois­sakin on paljon hajontaa. 

  HKL:n aikataulukir­jas­ta poim­i­mani tiedot ( 21/30 min­u­ut­tia ) edus­ta­vat päivän keskimääräistä tietoa. Fasun kahveille ei tai­da olla asi­aa Eli­nan kanssa muu­ta kuin onnekkaimp­ina päivinä.

  Mat­ka keskus­taan joukkoli­iken­teel­lä vie Munkkivuores­ta aikaa enem­män kuin esimerkik­si Kau­ni­ai­sista, Mar­tin­laak­sos­ta, Ker­aval­ta, Mel­lun­mäestä tai Vuosaares­ta. Poikit­taisy­htey­det ovat hyvät, vaik­ka esimerkik­si Pasi­laan mat­ka-aika on 25 — 30 minuuttia.

  Jos lin­ja 18 kor­vataan raitioy­htey­del­lä, mat­ka-aika ja sään­nöl­lisyys hie­man paranevat, mut­ta suu­ru­us­lu­ok­ka säi­lyy. Matkus­tus­mukavu­us paranisi myös, vaik­ka istuma­paikan saami­nen bus­sista on ratikkaa todennäköisempää.

  Ehdot­ta­mani pieni muu­tos raitioverkkoon on mah­dol­lista toteut­taa lin­jan 4 väl­i­tyskyvyn kannal­ta, varsinkin jos vaunukoko kas­vaa. Muu­tos toisi lin­jalle 4 noin 15 — 20% lisää matkus­ta­jia välille Lasi­palat­si — Munkinseutu. 

  Se merk­it­sisi 3 lähtöä lisää ruuhkatun­teina suun­taansa nyky­is­ten 13–14 lähdön lisäk­si. Liikenne tulisi jakaa puo­lik­si lin­jo­jen 4 ja 4T kesken, jol­loin nykyi­nen hie­man sotkuinen aikataulu selkenisi.

  Liiken­teen sään­nöl­lisyys kyl­lä hie­man kärsisi.

  Munk­in­seudun joukkoli­iken­ney­htey­det ovat monipuolisia, mut­ta katu­ta­sos­sa toimi­va lin­jas­to on hidas ver­rat­tuna samal­la etäisyy­del­lä keskus­tas­ta sijait­se­vi­in ver­tailu­alueisi­in. Paikalli­nen palvelu ja kult­tuuri elävine ostarei­neen saat­ta­vat tästä jopa hyötyä.

 20. Nelo­nen ja Kymp­pi ovat täy­teen ahdet­tu­ja vaunu­ja, eikä koon suurent­a­mi­nenkaan tuo kovin paljon lisätilaa.
  Samoin Man­ner­heim­i­tie ei enää vedä uusia vaunu­ja, kos­ka val­oe­tuuk­sil­la ei saa­da jouhe­vam­paa kulkua.

  Sik­si on tehtykin uusi ratikka­su­un­nitel­ma, mis­sä Munkkivuoreen tuo­daan uusi lin­ja no 5 Huopalah­den­ti­etäpitkin. Rata kul­kee Topeliuk­senkat­ua pitkin eteläiseen Helsinki­in. Meilah­den klinikoi­ta uusi yhteys myös palvelee.
  On las­ket­tu, että ratik­ka on yhteiskun­nalle kan­nat­ta­va ratkaisu ja näin ollen ratikkaa pitäisikin kiire­htää jot­ta se saadaan tehtyä yhdessä ostarin laa­jen­nuk­sen kanssa n. 2015.

  Toinen mille ehdot­tomasti on saata­va vauh­tia on Pasi­lan­raitin jatko eli tun­neli niemen­mäen alta Hakamäen­tiehen. Sehän on yhteistyö val­tion kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.