Näyteikkunamaataloutta

Ilpo Per­naa kyse­li Suo­men Kuva­leh­des­sä ollut­ta kir­joi­tus­ta­ni maa­ta­lou­des­sa. Mut­ta en löy­tä­nyt kuin tämän vuo­del­ta 2002. Vähän eri suun­taan on maa­ta­lous­tuo­tan­tom­me tämän jäl­keen kehit­ty­nyt sii­hen ver­rat­tu­na, mitä täs­sä esitän. 

=======

MTK on nous­sut vas­tus­ta­maan EU:n komis­sion esi­tys­tä maa­ta­lous­tuen remon­tis­ta. Se kuu­lem­ma vei­si maan­vil­je­lyn edel­ly­tyk­set epäe­dul­lis­ten vil­je­ly­olo­suh­tei­den Suomelta.

En ole aivan var­ma, että MTK on ana­ly­soi­nut esi­tys­tä oikein, mut­ta sinän­sä ei oli­si ensim­mäi­nen ker­ta, kun euroo­pan­laa­jui­set ratio­na­li­soin­ti­toi­met uhkaa­vat suo­ma­lais­ta maa­ta­lout­ta. Suo­ma­lai­sen maa­ta­lou­den käy huo­nos­ti aina, kun joku tekee suun­ni­tel­man maa­ta­lou­den opti­maa­li­ses­ta työn­jaos­ta Euroo­pas­sa. Sii­nä työn­jaos­sa suo­ma­lai­sel­le maan­vil­je­lyl­le ei näy­tä löy­ty­vän jär­ke­vää roolia.

Mik­si Euroo­pan val­ti­aat tai sel­lai­sek­si pyr­ki­vät  suh­tau­tu­vat poliit­ti­ses­ta ideo­lo­gias­taan riip­pu­mat­ta suo­ma­lai­seen maa­ta­lou­teen niin nui­vas­ti? Sik­si, että maan­vil­je­ly ei Suo­mes­sa ole jär­ke­vää, kun asi­aa mita­taan vain talou­del­li­sil­la suureilla.

Näis­tä jär­ki­pe­räis­tä­mi­sis­tä Suo­men maa­ta­lous on tois­tai­sek­si sel­vin­nyt onnek­kaas­ti. Toi­nen maa­il­man­so­ta päät­tyi maa­ta­lou­tem­me onnek­si taval­la, joka vei poh­jan pois sekä Hit­le­rin että Sta­li­nin kaa­vai­luil­ta. Täl­lä ker­taa todel­li­sel­ta tai kuvi­tel­lul­ta uhal­ta näyt­tä­vät pelas­ta­van Rans­kan sisä­po­liit­ti­set ongelmat.

MTK:n Esa Här­mä­lä on varoi­tel­lut euroop­pa­lai­sen maa­ta­lou­den jakau­tu­mi­ses­ta eli­tis­ti­seen näy­teik­ku­na­maa­ta­lou­teen, joka tuot­taa kal­lis­ta mut­ta puh­das­ta ja ter­veel­lis­tä ravin­toa pien­ten luo­mu­pu­tiik­kien varak­kail­le asiak­kail­le ja bulk­ki­tuo­tan­toon, joka myy tuot­teen­sa lähiöi­den mar­ke­teis­sa val­ta­väes­töl­le. Eri­tyi­sen käär­meis­sään hän näyt­tää ole­van Sak­san panos­tuk­ses­ta luomutuotantoon.

Mitä ihmeel­lis­tä täl­lai­ses­sa eri­kois­tu­mi­ses­sa on? Maa­ta­lous­han alkaa sil­loin käyt­täy­tyä kuten kaik­ki muut­kin alat, huo­ne­ka­lu­jen, vaat­tei­den tai mel­kein min­kä muun asian val­mis­ta­mi­nen tahansa.

Eikö tätä kehi­tys­tä kan­nat­tai­si näh­dä mah­dol­li­suu­te­na mie­luum­min kuin uhka­na? Ruu­an bulk­ki­tuo­tan­nos­sa Suo­mi ei menes­ty, emme­kä voi loput­to­miin luot­taa sii­hen, että hyvä onni pelas­taa maa­ta­lou­tem­me ilmi­sel­väl­tä jär­keis­tä­mis­pai­neel­ta. Näy­teik­ku­na­tuo­tan­nos­sa Suo­mi sen sijaan voi­si menes­tyä hyvin.

Vil­jan teol­li­nen vil­je­ly Suo­mes­sa on tuo­mit­tu yri­tys, kos­ka muu­al­la se syn­tyy hal­vem­mal­la ja parem­pi­laa­tui­se­na. Toi­saal­ta mis­sään muu­al­la maa­il­mas­sa ei ole näin läm­min­tä näin lähel­lä napa-aluei­ta. Sik­si Suo­mes­sa vil­jel­lään ainut­laa­tui­sis­sa valais­tuso­lo­suh­teis­sa, ja se antaa meil­le etu­lyön­tia­se­man aro­maat­ti­sis­sa tuot­teis­sa. Tie­dät­te­hän mil­tä espan­ja­lai­set man­si­kat mais­tu­vat! Kun kyl­mä tal­vi aina­kin tois­tai­sek­si tuho­aa pahim­mat tuho­hyön­tei­set, myr­ky­tön maa­ta­lous on meil­lä pal­jon hel­pom­paa kuin ete­läm­pä­nä. Kun Suo­mes­sa ei ole ollut laa­ja­mit­tais­ta jät­teen­polt­toa, maa­pe­räm­me ei ole niin diok­sii­nin saas­tut­ta­maa kuin muu­al­la Euroo­pas­sa, vaik­ka met­sä­teol­li­suus ehti­kin saas­tut­taa vesistöt.

Eikö puh­taas­ta, mauk­kaas­ta suo­ma­lai­ses­ta ruu­as­ta kan­nat­tai­si teh­dä vah­va brän­di, jon­ka laa­tua myös val­vo­taan mai­neen säi­lyt­tä­mi­sek­si? Pel­käl­lä suo­ma­lai­suu­del­la ei brän­diin pää­si­si, sil­lä muu­ta­ma mus­ta lam­mas pys­tyi­si pilaa­maan koko maam­me mai­neen. Pyrit­täi­siin rehel­li­ses­ti ”näy­teik­ku­na­maa­ta­lou­den” joh­ta­vak­si maak­si. Meil­le riit­tää pro­sen­tin sii­vu euroop­pa­lai­sis­ta ruo­ka­mark­ki­nois­ta. Ter­vey­des­tään kiin­nos­tu­nut­ta ja hyviä maku­ja arvos­ta­via löy­tää Euroo­pas­ta pal­jon enemmän.

8 vastausta artikkeliin “Näyteikkunamaataloutta”

 1. Osmo: “Eikö puh­taas­ta, mauk­kaas­ta suo­ma­lai­ses­ta ruu­as­ta kan­nat­tai­si teh­dä vah­va brän­di, jon­ka laa­tua myös val­vo­taan mai­neen säilyttämiseksi?” 

  Täs­tä asias­ta val­lit­see käsit­tääk­se­ni Suo­mes­sa laa­ja yksi­mie­li­syys. Edes MTK tai minis­te­ri Ant­ti­la ei tätä pyr­ki­mys­tä vas­tus­ta. Mik­si sit­ten maa­ta­lous­tuo­tan­tom­me on edel­leen niin bulkkituotantovaltaista? 

  Luo­mu­vil­je­li­jä Osmo Rau­ha­lan mukaan syy­nä on se, että luo­mu­tuot­teet eivät nykyi­sin pää­se mark­ki­noil­le. Ruu­an jalos­tus­toi­min­ta on lii­an kes­kit­ty­nyt­tä. Mark­ki­nat ovat neljän
  jalos­ta­jan hal­lus­sa, jois­ta vain yksi tuot­taa luo­mua. Rau­ha­la päät­te­lee, että jos ei ole tar­jon­taa kau­pois­sa, ei syn­ny myös­kään kysyntää.

  Syi­tä on monia mui­ta­kin, mut­ta tähän pul­maan oli­si ensi alkuun hel­poin­ta tart­tua. Eikö esim. kil­pai­lu­vi­ras­to voi­si tart­tua asi­aan mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käyt­tö­kiel­lol­la (KRL 6 §). ”Mää­rää­vä mark­ki­na-ase­ma kat­so­taan ole­van yhdel­lä tai useam­mal­la elin­kei­non­har­joit­ta­jal­la taik­ka elin­kei­non­har­joit­ta­jien yhteen­liit­ty­mäl­lä, jol­la koko maas­sa tai tie­tyl­lä alu­eel­la on yksi­noi­keus tai muu sel­lai­nen mää­rää­vä ase­ma tie­tyil­lä hyö­dy­ke­mark­ki­noil­la, että se mer­kit­tä­väs­ti ohjaa hyö­dyk­keen hin­ta­ta­soa tai toi­mi­tuseh­to­ja taik­ka vas­taa­val­la muul­la taval­la vai­kut­taa kil­pai­luo­lo­suh­tei­siin tie­tyl­lä tuo­tan­to-tai jake­lu­por­taal­la” (KRL 3 § 2 mom).

 2. Rau­ha­la päät­te­lee, että jos ei ole tar­jon­taa kau­pois­sa, ei syn­ny myös­kään kysyntää.

  Vää­rin pää­tel­ty. Jos ei ole kysyn­tää, niin ei ole myös­kään tar­jon­taa kau­pois­sa on oikea järjestys.

 3. Mikä pitää yllä tätä teol­lis­ta ja pää­oma­val­tais­ta maa­ta­lout­ta, kun se ei ker­ta kaik­ki­aan ole kan­nat­ta­vaa? Mark­ki­nat vai val­tio, EU?

  Sika­loi­den tilan­ne on kuvaa­va. Eilen oli Maa­ta­lou­den Tule­vai­suu­des­sa uuti­nen, miten sika­ta­lous on rajus­sa pudo­tuk­ses­sa ja tuon­ti val­taa alaa:
  http://tinyurl.com/tuotanto-ei-kannata

  Tänään samas­sa leh­des­sä on uuti­nen, miten val­tio tekee vas­tais­kun uusil­la mil­joo­na­luo­kan avus­tuk­sil­la suur­si­ka­loi­den raken­ta­mis­ta varten:
  http://tinyurl.com/suursikaloita

  Hou­kut­te­lee­ko val­tio nuo­ria vil­je­li­jöi­tä sel­vään ansaan näil­lä run­sas­kä­ti­sil­lä avustuksilla:

  Nuo­ril­le vil­je­li­jöil­le avus­tus oli­si enin­tään 25 pro­sent­tia ja muil­le 15 pro­sent­tia raken­nus­kus­tan­nuk­sis­ta. Kor­ko­tu­ki­lai­na voi olla enin­tään 70 pro­sent­tia ja sii­hen sisäl­ty­vä kor­ko­tu­ki 20 prosenttia.”

 4. Art­tu­ri: “Vää­rin pää­tel­ty. Jos ei ole kysyn­tää, niin ei ole myös­kään tar­jon­taa kau­pois­sa on oikea järjestys”.

  Kysy­mys on sekä että tilan­tees­ta. Oli­go­po­lin jäse­net voi­vat käyt­täy­tyä mark­ki­noil­la yhden­mu­kai­ses­ti, kil­pai­lua vält­täen sekä asiak­kais­ta riip­pu­mat­to­mal­la taval­la (tämä kos­kee myös S- ja K‑ryhmän vah­vas­ti hal­lin­noi­maa vähit­täis­kaup­paa eikä yksin jalostusporrasta).

  Toi­saal­ta kun kulut­ta­ja tavoit­te­lee saman­ai­kai­ses­ti sekä hal­paa että hyvää hän saa yleen­sä vain hal­po­ja, mut­ta hyvil­tä näyt­tä­viä bulkkituotteita.

 5. Tun­ne­tul­la vih­reäl­lä ajat­te­li­jal­la Osmo Soi­niN­vaa­ral­la oli myön­tei­nen ja ennak­ko­luu­lo­ton kir­joi­tus äsket­täi­ses­sä Suo­men Kuva­leh­des­sä tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­sis­ta maa­ta­lou­des­sa. (Esa Här­mä­lä MT 2.11.2009,2)

  Här­mä­län vie­ra­sy­liö­kir­joi­tus käsit­te­lee maa­ta­lou­den tule­via haas­tei­ta. Maa­pal­lon täy­tyy liki kak­sin­ker­tais­taa ruu­an­tuo­tan­to vuo­teen 2050 men­nes­sä ja lisäk­si tuot­taa huo­mat­ta­va mää­rä bio­ener­gi­aa ja bio­poh­jai­sia raaka-aineita.

  Suo­mel­le EU on aset­ta­nut todel­la ras­kaan taakan :

  http://www.ilmasto.org/ilmastonmuutos/politiikka/suomi.html

  Tätä taus­taa vas­ten maa­ta­lou­den tuo­tan­toa oli­si Suo­mes­sa lisät­tä­vä: “Uusiu­tu­van ener­gian kehit­tä­mi­ses­sä kiin­ni­te­tään huo­mio­ta eri­tyi­ses­ti bio­polt­toai­nei­den, kuten hak­keen, pel­toe­ner­gian, kier­rä­tys­polt­toai­neen ja bio­kaa­sun käy­tön lisää­mi­seen. Nii­den osuu­den toi­vo­taan kol­min­ker­tais­tu­van kuu­teen pro­sent­tiin 15–20 vuo­den aikana.”

  Tämä taas nos­taa väis­tä­mät­tä ruu­an hin­taa ja sama ilmiö toteu­tuu läpi maa­pal­lon joten hal­paa ruo­kaa ei saa mis­tään, aina­kaan kes­tä­vän kehi­tyk­sen peri­aat­teel­la kasvatettua.

  1. Ahaa! Tar­koi­tit äsket­täis­tä jut­tua gee­ni­tek­no­lo­gias­ta. En lait­ta­nut sitä blo­gil­le, kun ajat­te­lin, että teks­ti on luki­joil­le suu­rel­ta osin var­sin tut­tua, mut­ta lai­te­taan nyt sitten.

 6. Osmol­la on hyviä mie­li­pi­tei­tä, mut­ta vaik­ka se vii­sas mies onkin, niin pal­jom­pa näyt­tää ole­van myös puut­tei­ta tie­dois­sa tai sit­ten vaan vää­riä käsityksiä.

  Eikös EU:n pel­lois­ta yli puo­let kuu­lu, johon­kin eri­kois­vyö­hyk­kee­seen jol­le mak­se­taan jotain eri­kois­tu­kea, koko maa­ta­lous­han pitäi­si lait­taa koko­nais­val­tai­seen remont­tiin, jos sitä halu­taan kehit­tää mark­ki­na­ta­lou­den suun­taan ja tämä suun­ta tai­taa olla kai­kes­sa muus­sa­kin jon­kin­ver­ran vas­ta­tuu­les­sa kaik­kial­la maa­il­mas­sa, tämän nyky­la­man takia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.