BMH:lle suurkauppa Thaimaahan

BMH Tech­nol­o­gy Oy on Hollm­ing-yhtymään kuu­lu­va konepa­jayri­tys, joka tuot­taa uusi­u­tu­vaan ener­giaan ja jät­tei­den käsit­te­lyyn liit­tyvää lait­teis­toa. Itse lähdin mukaan  yhtiön hal­li­tuk­seen eri­tyis­es­ti tuon jälkim­mäisen tuote­per­heen takia. Siihen myötä­vaikut­ti har­mi siitä, että YTV oli valin­nut jät­tei­den­hävi­tys­tavak­seen mas­s­apolton, jos­sa jät­teitä ei lajitel­la ottaen osa hyö­tykäyt­töön ja jos­sa jät­teistä ei oikein saa­da kun­nol­la ener­giaa ulos. Palaan tähän Van­taan ener­gian jätepolt­to­laitok­seen seu­raavas­sa postauksessa.

BMH:n ympäristötekni­ikan lip­pu­lai­va on Tyran­nosaurus­murskain, joka paloit­telee suurel­la tehol­la jok­seenkin kaiken kiin­teän jät­teen lajit­telukelpoisek­si. Eri­laisia murskaimia mes­suil­la oli paljon, mut­ta lait­teemme oli kyl­lä ainakin tois­taisek­si kehi­tyk­sen kär­jessä. Sen vahvuute­na on se, ettei se murskaa vaan leikkaa, jol­loin ener­giaa kuluu vähem­män ja lop­putu­los on parempi.

Tähän murskaimeen on liitet­ty avaimet käteen –peri­aat­teel­la koko jät­tei­den­la­jit­teluketju, jon­ka lop­putu­lok­se­na on korkealaa­tu­ista jätepolt­toainet­ta REF:iä (Recov­ered fuel), joka on kivi­hi­ilen tasoinen polt­toaine, mut­ta suurim­mal­ta osalta uusi­u­tu­vaa ener­giaa. Ei-uusi­u­tu­vak­si las­ke­taan muovi­jäte, kuten pitääkin. Matkan var­rel­la omi­in pinoi­hin­sa putoa­vat siis­tisti met­al­lit, lasi, ei-polt­tokeilpoinen tai kier­rätet­tävä muovi ja niin edelleen. Pois putoaa myös märkä bio­jäte. BMH on yhteistyössä ST1:n kanssa suun­nitel­lut kokon­aisu­ut­ta, jos­sa ST1 tek­isi märästä bio­mas­sas­ta liiken­nepolt­toainet­ta ja BMH jatko­jalostaisi kuiv­an polttoaineen.

BMH teki vastikään noin 15 miljoo­nan euron kau­pan Thaimaa­han kah­den kokon­aisen jät­teenkäsit­te­lylin­jan toimit­tamis­es­ta paikalliselle sement­tite­htaalle. Laitos sijoite­taan van­han kaatopaikan viereen. Se pystyy käsit­telemään 300 000 ton­nia jätet­tä vuodessa – enem­män kuin koko Ämmäs­suon vuo­tu­inen jätemäärä – valmis­taen siitä polt­toainet­ta sement­tite­htaalle.  Jos jäte lop­puu, seu­raavak­si Tyran­nosaurus iskee nälkäisen kitansa kaatopaikkaan.

Uusia kaup­po­ja on han­kkeil­la eri­tyis­es­ti nou­se­vi­in kehi­tys­mai­hin. Eri puo­lille Euroop­paa on nouse­mas­sa REF:iä valmis­tavia jät­teen­la­jit­telu­laitok­sia. Suo­mi on jäämässä jät­tei­den kier­rä­tyk­sessä ja käsit­telyssä jäl­keen jopa kehitysmaista!

3 vastausta artikkeliin “BMH:lle suurkauppa Thaimaahan”

  1. Kaatopaikoille aje­tun seka­jät­teen ener­gia- ja kier­rä­tyskäyt­tö (ker­taalleen hylä­tyn jät­teen uusiokäyt­tö, waste (resource) recov­ery) on ollut vain ajan kysymys, on hyvä huo­ma­ta, että siitä on pikku hil­jaa tulos­sa myös käytän­nön todellisuutta.

  2. Merkit­tävimpiä kaup­paan- ja vien­ti­in liit­tyviä uutisia vähään aikaan. Har­mi, että uuti­nen pitää lukea blo­gis­tasi, eikä kaup­pale­hden etu­sivul­ta. Olen seu­ran­nut (fanit­tanut) tätä Tyran­nosaurus­ta ensim­mäis­es­tä blogimerkin­nästäsi läh­tien. Mis­sähän tätä olisi mah­dol­lisu­us päästä vilkaise­maan toiminnassa?

  3. Itse kävin kat­so­mas­sa Tyran­nosaurus-lin­jaa Lassila&Tikanojan laitok­sel­la Turus­sa. En tiedä, miten sinne pääsee katsomaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *