Vammaispalvelut valtion rahoitusvastuulle

Radiouutiset ker­toi pari päivää sit­ten, ettei Suo­mi ole pystynyt rat­i­fioimaan vam­mais­ten oikeuk­sien sopimus­ta, kos­ka Suomes­sa vam­maiset eivät ole vapai­ta vai­h­ta­maan kotikun­taa, kuten eivät ole laitoshoi­dos­sa ole­vat van­huk­setkaan. Niin­pä vam­mainen ei voi muut­taa uuden parisuh­teen vuok­si tai vain parem­pi­en palvelu­jen perässä.

Tässä parem­pi­en palvelu­jen perässä muut­tamises­sa on ongel­man avain. Olisi aivan kohtu­u­ton­ta vam­mais­ten palve­lut hyvin hoitavia kun­tia kohtaan, jos vam­mais­palvelu­ja käyt­tävät voisi­vat muut­taa parem­pi­en palvelu­jen perässä. Kun­nol­lisia palvelu­ja tar­joavia rankaistaisi­in ja vam­maisia syr­jiviä kun­tia palkittaisiin.

Tämä asia ei ratkea kuin sil­lä, että val­tio mak­saa vam­mais­palve­lut. Tähän n kak­si vaihtoehtoa:

1)      Val­tiono­su­us­lain­säädän­töä muute­taan niin, että vam­mais­palveluista mak­se­taan kun­nas­sa ole­vien vam­mais­ten lukumäärän ja hei­dän hoidon tarpeen­sa mukaan. Val­tiono­su­u­den tulisi olla suu­ru­udeltaan real­isti­nen kun­nalle aiheutu­vi­in todel­lisi­in kus­tan­nuk­si­in ver­rat­tuna tai

2)      Kun­nat saa­vat veloit­taa vam­mais­palveluista kus­tan­nuk­sia vas­taa­van hin­nan ja valtio/kela mak­saa kor­vaus­ta vam­maiselle palvelusetelin palvelu­jen ostamiseen. Palvelusetelil­lä vam­mainen voi mak­saa kun­nan tar­joa­mat palve­lut tai hän voi ostaa niil­lä palvelu­ja yksi­ty­isiltä palvelun tuottajilta.

Suomen on saatet­ta­va olot nopeasti sel­l­aisik­si, että kyseinen sopimus kyetään ratifioimaan.

On tietysti kol­maskin vai­h­toe­hto: nor­mite­taan vam­mais­palve­lut niin tiukasti, etteivät kun­nat pysty niis­sä fuskaa­maan, mut­ta en pidä tätä toteuttamiskelpoisena.

10 vastausta artikkeliin “Vammaispalvelut valtion rahoitusvastuulle”

 1. Olisiko mah­dol­lista ker­toa, mis­sä mais­sa vam­mais­ten kun­nan vai­h­to on mah­dol­lista, mikäli niis­sä kulut hoide­taan niinkuin meil­lä. eli kun­ta mak­saa. En tosin käsitä, miten tää jut­tu toimii. Jos vam­mainen muut­taa toiseen kun­taan itse tahi omais­ten­sa mukana/haluamana, niin mukä ihme sitä estää? Luulin. että liikku­misen rajoituk­set kuu­lui­v­at enem­mälti tonne itä-naa­puri­in aikanaan.
  OS, onko tämä todel­la iso ongelma?

 2. Jos kun­nat saa­vat päät­tää hoidon tarpeen ja samal­la saa­vat veloit­taa kaik­ki kus­tan­nuk­sen­sa val­ti­ol­ta, niin tarpeet ja kus­tan­nuk­set nou­se­vat pil­vi­in, vaik­ka palve­lut olisikin nor­mitet­tu tiukasti. Onhan se aina kun­nalle koti­in­päin, mitä enem­män val­tion pus­sista saadaan kun­taan tuloja. 

  Saman­lainen rahan­tuh­laus alkoi surkuhu­paisal­la taval­la maat­alous­puolel­la pari vuot­ta sit­ten. Kun maat­aloustuet irrotet­ti­in tuotan­nos­ta, kun­tien maat­alous­si­h­teer­it kaivoivat kaik­ki mum­mo­jen vuosikym­meniä pusikoituneet pel­lot takaisin näen­näisvil­je­lyyyn. Sil­lä tem­pul­la kun­nat sai­vat lisää hehtaariko­htaisia veron­mak­sajien tuki­ra­ho­ja omaan kuntaan. 

  Siis molem­mat Osmon ehdot­ta­mat vai­h­toe­hdot ovat huono­ja sen vuok­si, että niis­sä val­tion piik­ki avataan ammolleen, jol­loin holtit­to­muus alkaa. 

  Minä nor­mit­taisin vam­mais­palve­lut tiukasti, pitäisin kun­nat mak­sum­iehinä ja samal­la rak­en­taisin tasaus­mekanis­min (ellei sel­l­aista jo ole), jol­la val­tio hyvit­tää osit­tain (ei kokon­aan) niitä kun­tia, jois­sa vam­mais­ten määrä on suuri. Palveluseteli tai ei, ihan sama.

  Esit­tämäni ratkaisu ei tietenkään ole kaik­il­ta osin hyvä. Mut­ta jos vai­h­toe­htoina on varo­ja tuh­laa­va “hyvä” jär­jestelmä tai kus­tan­nuste­hokas vähän huonom­pi jär­jestelmä, niin val­it­sisin jälkimmäisen.

  Mah­dol­lisu­us muut­taa tai oikeus jäädä johonkin kun­taan asumaan ovat tärkeitä kaikille, ei vain vammaisille. 

  Puumalan kun­nas­sa use­at van­huk­set ovat päät­täneet pysyä kotiseudul­laan. Sen vuok­si kun­ta on menos­sa sel­l­aiseen konkurssi­in, ettei kun­nan talout­ta saa enää mitenkään tas­apain­oon. Muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta ei ole kuin kun­tali­itos johonkin rikkaam­paan kun­taan. Onko se tasa-arvoista?

  Pitäisikö vam­mais­palvelu­jen lisäk­si val­tion piikki­in lait­taa myös kaik­ki van­hus­palve­lut, jot­ta kaikil­la van­huk­sil­la olisi muut­to-oikeus sekä oikeus jäädä kotiseudulleen? Onhan se epäoikeu­den­mukaista, että Puumalas­sa on suh­teel­lis­es­ti enem­män van­huk­sia kuin Helsingissä.

  Entäs sit­ten vam­mais­ten ja muiden heikkokun­tois­t­en tasa-arvo? Kun­nan koti­palvelun piiris­sä ole­vat huonokun­toiset van­huk­set joutu­vat itse mak­samaan siivouk­ses­ta ja muis­takin lisä­palveluista. Mut­ta samankun­toisel­la vam­maisel­la on oikeus kun­nan mak­samaan henkilöko­htaiseen avus­ta­jaan, joka siivoaa ja tarvit­taes­sa vaik­ka ulkoilut­taa koirat. 

  Eikö yhtä huonokun­toisil­la ihmisil­lä pitäisi olla oikeus saman­ta­soisi­in palvelui­hin riip­pumat­ta siitä, onko huono kun­to peräisin vam­mas­ta, sairaud­es­ta taik­ka van­hu­u­den heikkoudesta? 

  Mik­si vam­mais­ten tilan­net­ta täy­tyy tarkastel­la eril­lisenä kysymyk­senä? Eikö tätä asi­aa pitäisi tarkastel­la vähän laa­jem­n­mas­ta näkökul­mas­ta kuin siitä, ettei Suo­mi pysty rat­i­fioimaan vam­mais­ten oikeuk­sien sopimusta?

 3. Jos kun­nat saa­vat päät­tää hoidon tarpeen ja samal­la saa­vat veloit­taa kaik­ki kus­tan­nuk­sen­sa val­ti­ol­ta, niin tarpeet ja kus­tan­nuk­set nou­se­vat pil­vi­in, vaik­ka palve­lut olisikin nor­mitet­tu tiukasti.

  Ei siinä noin kävisi. Jokin taho — var­maankin Kela — tek­isi päätök­sen vam­maisu­u­den asteesta ja tuon päätök­sen perus­teel­la val­tio mak­saisi kun­nalle (tai vam­maiselle palvelusetelinä) kiin­teän sum­man. Mikään piik­ki ei ole auki. Kun­ta jär­jestäisi palve­lut yhä kuten nyt. Erona nykyiseen olisi, että jos vam­mainen vai­h­taa kun­taa, rahat seu­raa­vat perässä, eikä vas­taan­ot­ta­va kun­ta kär­si ainakaan kohtuuttomasti.
  Kir­joit­ta­jan esit­tämä palvelu­jen tiuk­ka nor­mi­tus sen sijaan tulisi hyvin kalli­ik­si eikä ratkai­sisi tätä muutto-ongelmaa.

 4. Suomes­sa on ilmeis­es­ti pyrkimyk­senä jär­jestää saman­ta­soiset palve­lut kaikille asuin­paikas­ta riippumatta.

  Sil­loin herää kysymys , mihin me enää tarvit­semme kun­ta­por­ras­ta ?? Kun­nat ovat perua ajal­ta hevo­nen ja rat­taat, kun ei ollut teitä eikä ihmisil­lä matkus­taa kauas eikä ollut nykyaikaisia tietoliikenneyhteyksiä.
  Esim 70-luvun alus­sa Rovaniemeltä Helsinki­in oli 24 yhtäaikaista puhey­hteyt­tä, nyt miljoo­nia, joten tieto kul­kee val­on nopeudel­la pohjoisim­man kolkan ja Helsin­gin välillä.
  Nyt 400 kun­taa hallinnoi tuhan­sia päällekkäisiä tieto­jär­jestelmiä, kun tul­taisi­in toimeen muutamalla.
  Hyvä esimerk­ki on paikkati­eto eli kart­tati­eto, meil­lä on 500 yhteen­sopi­ma­ton­ta paikkati­eto­jär­jestelmää. Ongel­ma on kahdel­la tasol­la :Jär­jestelmä­ta­sol­la, eri jär­jestelmät ovat yhteen­sopi­mat­to­mia. Tiedon tasol­la, jokainen ylläpitäjä määritel­lyt tieto­sisäl­löt oma­l­la tavallaan.
  Mit­takaavae­tu­ja ei syn­ny ja muillekin toim­i­joille syn­tyy kon­ver­sios­ta kulu­ja ja muu­ta harmia.
  Sama kos­kee poti­lasti­eto­jär­jestelmiä, samat jär­jestelmä ja sisältö ongel­mat ovat sielläkin.

  Eli lopete­taan kun­nat ja peruste­taan val­takun­nal­liset palveluyksiköt

 5. Kiitos Osmo aja­tuste­si tarken­nuk­ses­ta. Siinä oli kak­si tärkeää ele­ment­tiä: Jokin muu kuin kun­ta määrit­tää ja päät­tää vam­maisu­u­den asteesta. Lisäk­si val­tion kor­vaus on vam­maisu­u­den asteen mukaan kiin­teä sum­ma (tai mah­dol­lis­es­ti paikkakun­nan kus­tan­nus­ta­so otet­taisi­in huomioon). Olen samaa mieltä, sil­loin jär­jestelmä toimisi järkevästi.

  Jär­jestelmä olisi saman­ta­painen kuin nykyi­nen kelan hoito­tu­ki. Siitähän päät­tää kela lääkärin­lausun­to­jen sekä anomuk­sen perus­teel­la ja tuki kolah­taa asi­akkaan tilille kuukausittain. 

  Tosin kelan hoito­tukea varten annetu­tut lääkärin­lausun­not tule­vat yleen­sä kun­nan lääkäreiltä ja hel­posti käy niin, että lausun­to­ja annetaan höl­läkä­tis­es­ti, kun omaa kus­tan­nus­vas­tu­u­ta ei ole. Mut­ta uno­hde­taan se pikkuseikka.

  Eli tulisiko kelan hoito­tukea kehit­tää ja kas­vat­taa lisäämäl­lä siihen uuden­lainen palveluseteliosuus? 

  Nyky­is­in­hän mon­et (elleivät kaik­ki?) vam­maiset jo saa­vat kelan hoito­tukea, joka enim­mil­lään lie­nee noin 300 euron luokkaa kuukaudessa. Saman päätök­sen yhtey­dessä voitaisi­in antaa 1000–4000 euron arvoisia kuukausiko­htaisia palveluseteleitä.

  Mut­ta mik­si sit­ten jär­jestelmää ei laa­jen­net­taisi myös van­hus­palvelui­hin kuten koti­palvelu­un ja laitoshoitoon? Sil­loin saataisi­in Puumala ja mon­et muut eläkeläisiä täyn­nä ole­vat kun­nat nyky­istä elinkykyisem­mik­si ja tasaver­taisem­mik­si suurten kaupunkien kanssa. Vam­mais­ten lisäk­si rai­h­nais­ten van­huk­sienkin muut­ta­mi­nen helpottuisi.

 6. Mis­sä sään­nök­sessä lukee, että vam­mainen ei saa vai­h­taa kotikuntaa?

  Suomes­sa vam­maisu­us ja sen aste käsit­tääk­seni määritel­lään jokaisen palvelun kohdal­la erik­seen. Kor­jatkaa, jos olen väärässä. 

  Itse olen oikeutet­tu yhteen kun­nan tar­joa­maan palvelu­un “vam­maisu­u­den” perus­teel­la ts. kun min­ulle on myön­net­ty täl­lainen palvelu, min­ut on sil­loin kat­sot­tu sosi­aalivi­ras­tossa vam­maisek­si sen palvelun myön­tämisedel­ly­tys­ten kohdal­la. Muuten min­ul­la ei ole mitään “vam­mais­sta­tus­ta” ja olen ihan niin san­ot­tu nor­maali ihmi­nen, mitä se sit­ten tarkoittaakin.

 7. Mis­sä sään­nök­sessä lukee, että vam­mainen ei saa vai­h­taa kotikuntaa?

  Osmo voisi täs­men­tää kir­joi­tus­taan, mut­ta oletet­tavasti kyse on laitoshoitoa tarvit­se­vista ja ehkä jois­tain muista jatku­vaa inten­sivistä apua tarvit­se­vista vam­mai­sista, jot­ka tarvit­sis­vat välit­tömästi samat palve­lut myös uudessa kotikun­nas­sa. Parem­pikun­toiset, jot­ka pysytvät omin (tai per­heen, ystävien…) avuin vuokraamaan/ostamaan asun­non ja muut­ta­maan siihen, täyt­tävät myös muut­toil­moituk­sen­sa tavanomaiseen tapaan ja anovat sit­ten tarvit­semi­aan eri­ty­is­palvelu­ja uudessa kotikunnassaan.

  1. Min­ullekin tämä radeiouutis­ten tieto oli yllä­tys. Laitoshoitoa tarvit­se­vista siinä täy­tyy olla kyse, kos­ka muuten olisin kuul­lut asi­as­ta aiem­minkin; sitä pait6si vam­mais­ten muut­toa parem­pi­en palvelu­jen perässä tapah­tuu koko ajan.

 8. Hei,
  kiin­nit­ti tämä lause huomion:
  Sep­po S kir­joit­ti 31.10.2009 kel­lo 12:01
  “Nyky­is­in­hän mon­et (elleivät kaik­ki?) vam­maiset jo saa­vat kelan hoito­tukea, joka enim­mil­lään lie­nee noin 300 euron luokkaa kuukaudessa.”

  Valitet­tavasti näin ei ole todellakaan.
  Peruhoito­tu­ki on noin 55 euroa/kk, ja sen saa todel­la työläästi, esim. min­ul­la hait­talu­ok­ka on 15 (75 %) ja saan perushoitotukea. 

  Hoitukea mak­se­taan a) hoivan tarpeen perusteella
  b) kulu­jen perus­teel­la. Ja jos hoivan tarve ylit­tää jonkun kri­teerin, voi saa­da keskim­mäistä tukea, joka tarkoit­taa noin 150 euron tukea, mutta
  myös kuntoutuk­sen järjestämistä.

  Sik­si Kela ei mielel­lään useista tutkimuk­sista, laitoskuntou­tus­jak­soista, eikä hait­talu­okan suu­ru­ud­es­ta väl­itä, vaan pyrkii ole­maan mak­samat­ta mitään tukea. Max sen perushoitotuen, jos vain mahdollista. 

  Min­un tapauk­ses­sa on käynyt niin, että Kelan vaku­u­tus­lääkäri on jo suositel­lut hoitotuen korot­tamista keskim­mäiseen hoivan tarpeen vuok­si, mut­ta käsit­telijä päät­ti toisin. Käsit­telijä “käveli” siis jopa Kelan lääkärin yli. 

  Asia on nyt Som­las­sa, käsit­telyai­ka on noin 26 kuukaut­ta. Jän­ni­tyk­sel­lä odotan, pär­jääkö Kelan merkono­mi-käsit­telijän päätös siel­lä, vai joko
  Kelan lääkärin lausun­to pätee. Hoitavien lääkärei­den lausunoil­la ei yleen­sä ole painoarvoa.

 9. Kyl­lä se vaan niin on että vam­mainen, joka tarvit­see vaik­ka 15 min pvä:ssä avus­ta­jaa, ei voi vai­h­taa paikkakun­taa! Koen suure­na vääryytenä, että joudun ole­maan pal­lo jalas­sa tietyssä kun­nas­sa kun halu­aisin muut­taa lähem­mäk­si lap­siani, että ehti­sivät käy­dä parem­min tapaa­mas­sa min­ua, mut­ta nyt en voi muut­taa po. paikkakun­nalle palve­lu­taloon, kos­ka kir­jat jäisi tänne, ja kun­ta ei suos­tu suurem­pi­in kor­vau­so­suuk­si­in. Yksi­tyiseltä en voi vuokra­ta asun­toa sil­lä uusi paikkakun­ta ei suos­tu­isi mak­samaan avus­ta­jas­ta vaan lähet­täisi min­ut maito­ju­nas­sa takaisin. Eihän tämä niitä koske, jot­ka halu­a­vat pysyä paikoil­laan, mut­ta on meitä, jot­ka halu­amme muut­taa, emme parem­pi­en palvelu­jen perään, vaan muista syistä, niitäkin on! Tämä pol­kee vam­maisen ihmisarvoa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.