Kysymys parkkisakon valmistelijalle

Helsin­gin kaupun­ki on pyytänyt ylim­män pysäköin­tivirhe­mak­sun nos­tamista, kos­ka nyt on kan­nat­tavam­paa jät­tää pysäöin­ti­mak­sut mak­samat­ta ja mak­saa 40 aina kun hbuono tuuri käy. Liäk­si on epä­suhde, että pum­mil­la pysäköin­ti on halvem­paa kuin pum­mil­la matkustaminen.

Virkamies vas­taa Hesaris­sa, että kyse on aivan eri asi­as­ta. Pum­mil­la pysäköin­ti on vain rikko­mus, mut­ta pum­mil­la matkus­t­a­mi­nen on petos.

Siis mitä.

Miten eroa­vat toi­sis­taan se, että pysäköi mak­sulliselle paikalle  mak­samat­ta tai ajaa ratikalla mak­samat­ta. Pait­si tietysti siinä, että jos ajan ratikas­sa mak­samat­ta, en enstä toista matrkus­ta­mas­ta, mut­ta kun pum­mil­la pysäköi­jhät täyt­tävät pysäköin­tipaikat, he estävät mui­ta pysäköimästä.

Tai se, että kuukausiko­rt­ti­lainen uno­htaa, että kort­ti menikin eilen van­hak­si siitä, että autoil­i­ja uno­htaa, että hänen parkki­aikansa on umpeutumassa.

Pysäköin­tivirkamiehen mukaan lievää on ainakin se, että pysäköi mak­sullisen  pysäköin­tipåaikan vier­aan jalka­käytävälle ja näin estää vain pyä’rö­tuo­lil­la liikku­vien ja las­ten­vauno­ja työn­täv ien mat­ka, joil­la toki on aikaa odotel­lan. Kos­ka muista liiken­ner­ikko­muk­sista velote­taan vähem­män, ei pum­mil­la pysäköin nistäkään voi velot­taa enem­pää. Mik­si siitä matkalipun uno­hduks­des­ta sit­ten voi velot­taa enemmän?

Siis mitä IHMETTÄ! 

Jos tämä on  niin vaikea­ta, niin nos­te­taan kiin­ni jäämisen toden­näköisyyt­tä. Sal­li­taan kaupungille se, että se palkkaa opiske­li­joi­ta pysäköin­nin valvo­jik­si provisiopalkall.a. Tai vakavam­min: on palkat­ta­va lisää pysäköin­nin­valvo­jia, kuten Helsin­gin bud­jetis­sa vähäisessä määrin esitetäänkin. Ei ole hycäksyt­tävää, että parkkisakko ker­rot­tuna kiin­ni­jäämisen toden­nääköisyy­del­lä on pienem­pi kuin pysäköin­ti­mak­su niin, että tulee halvem­maaak­si jät­tää aina maksamatta.

Voisiko ajatel­la, että Helsin­ki, jos­sa on muo­dos­tunut selkeä ris­tiri­ita lail­lisen pysäköin­nin hin­nan ja pysäköin­tivirhamak­sun suu­ru­u­den, saisi luvan määrätä pysäköin­tivirhamak­sun ihan itse sel­l­aisek­si kun haluaa?

96 vastausta artikkeliin “Kysymys parkkisakon valmistelijalle”

 1. Kiin­nitin samaan lehti­jut­tuun huomio­ta. Itse olen sitä mieltä, että väärin pysäköimi­nen on huo­mat­tavasti suurem­pi “rikos” kuin pum­mil­la ajelem­i­nen julkisissa. 

  Väärin pysäköidys­tä autos­ta on toden­näköisem­min hait­taa ja jopa vaaraa muille ihmisille kuin ylimääräis­es­tä jan­nus­ta ratikassa. 

  Mon­et moni­tuiset ker­rat olen lapseni ja oman henkeni kau­pal­la väistänyt rat­taiden kanssa vilkkaalle ajo­radalle jonkun val­opään tukkies­sa jalka­käytävän. Eri­tyisen haas­tavaa tämä on lumisi­na talvina. 

  Vetäisen aina avaimil­la vauhti­raidan auton kyl­keen näis­sä tilanteis­sa. Sakko­ja­han ei tule käytän­nössä koskaan, mut­ta täl­lä taval­la voi aiheut­taa kätevästi kulu­ja sille, joka vähät välit­tää jalankulkijoista.

 2. Pysäköin­tivirheis­sä on selkeästi eri tasoja:

  1. Aiheut­taa haittaa
  2. Oikeal­la paikalla, mut­ta jätet­ty maksamatta.
  3. Lip­sahti pitkäk­si tai ihan vain kävi nopeasti ja luuli kerkeävänsä.

  —–

  Barcelonas­sa koh­ta 1. aiheut­taa sen, että autoa saa kysel­lä varikol­ta. Se on siel­lä ennenkuin huomaatkaan.

  Barcelonas­sa koh­ta kak­si saa aikaan sakot.

  Barcelonas­sa koh­ta kolme saa aikaan sen, että voit men­nä sakko­la­pun kanssa pysäköin­timit­tar­ille ja mak­saa pysäköin­ti­mak­sun vain roimasti korotettuna.

 3. Pysäköin­tivirhe­mak­su 50€, joukkoli­iken­teen tarkas­tus­mak­su 80€ ja keskimääräi­nen käräjäoikeu­den tuomio lievästä pahoin­pitelystä 90€. Met­rossa mui­ta muk­ilo­i­va on suun­nilleen yhtä suuri rikolli­nen, mitä lipu­ton opiskelija.

  Kun ris­ki kiin­ni­jäämis­es­tä on pieni voidaan kiin­ni­jäämistä pitää huonona tuu­ri­na. Ran­gais­tus­ta voi pitää kohtuuttomana.

  Molem­mis­sa tapauk­sis­sa pitää saa­da kiin­ni­jäämis­ris­ki uskot­tavalle tasolle. Ran­gais­tus­ta pitäisi suh­teut­taa mui­hin ja sitä pitäisi siten ennem­min laskea, kuin nostaa.

 4. Jos se nyt de jure on niin että virhep­ysäköin­ti on rikko­mus ja liput­ta mak­sami­nen petos niin ei se sen virkamiehen vika ole. Lakia pitää sit­ten vain muut­taa. Kyseessä pitäisi olla juridis­es­ti sama virhe, kut­su­taan sitä vaik­ka liiken­nemak­sun mak­samat­ta jät­tämisek­si. Samal­la lipun­tarkas­tuk­sen ja pysäköin­nin­valvon­nan voisi yhdis­tää, tämä jouhevoit­taisi esim. kiskoille pysäköi­ty­jen auto­jen valvonta.

 5. Hesarin mukaan­han tässä on kyseessä per­in­teinen “loss of sale” ‑ajat­telu, jota myös tek­i­jänoikeusjär­jestöt käyt­tävät: jos ei mak­sa metro­matkas­ta, niin se on suo­raan liiken­nelaitok­selta varas­tamista => se on varkaus ja rikos. Sen sijaan jos auto on jalka­käytäväl­lä, niin se ei ole keneltäkään pois => se on lähin­nä haitta.

  Loss-of-sale ‑ajat­teluhan on lähtöko­htais­es­ti virheelli­nen sik­si, että jos valvon­ta olisi sat­apros­ent­tista, niin pum­mil­la nyt aja­vat eivät suinkaan kaik­ki alka­isi mak­saa; he vain vähen­täi­sivät joukkoli­iken­teen käyt­töä. Kär­jistäen: jos sil­lä spugel­la ei oo rahaa, niin se vain ei sit­ten mene spåraan; eikä se tei­ni vält­täisi pysäk­in­välin käve­lyä vaan tal­lus­taisi sen muu­ta­man sata metriä. Näin ollen siis kaik­ki pum­mil­la matkuste­tut matkat eivät siis todel­lisu­udessa ole oikeasti mene­tyk­siä liikennelaitokselle.

 6. Tuo­han voisi olla hyvä idea opiske­li­joillekin kerätä rahaa (ver­tailuko­htana opiske­li­joiden ilmoi­tus renkaan­vai­h­dos­ta a 20 euroa).

  Mut­ta sit­ten, jos ei tuo­ta pysäköin­tivirhe­mak­sua voi­da nos­taa, niin olisiko sit­ten mah­dol­lista ottaa käyt­töön Helsingis­säkin ren­gaslukot? Se voisi pistää miet­timään väärin pysäköin­tiä, kun vai­va olisi tarpeek­si suuri: pitäisi soit­taa pysäköin­ti­valvo­jalle, tuli­si­vatko he irrot­ta­maan lukon… odot­telua ja oma­l­la naa­mal­la ottaa
  “sakko” vas­taan. Samal­la voisi virhe­mak­sun tehdä kak­si­ta­soisek­si eli vir­ka-aikana se olisi tuo 40 euroa edelleen, mut­ta vir­ka-ajan ulkop­uolel­la tuplahin­tainen. Tämä ei tietenkään lisäisi paikko­ja, mut­ta tek­isi virheel­lisen pysäköin­nin han­kalam­mak­si. Ja sit­ten, jos ren­gaslukko olisi ollut paikallaan pidem­pään kuin 3 päivää, tulisi autolle siir­to kaupun­gin varikolle, jos­ta sen lunas­tamisen hin­taan lisät­täisi­in säilytyskulut.

 7. Juuri näin. Tässä on erit­täin hyvä kom­ment­ti. Juuri noin minäkin sen näen.

  Pysäköin­nin­valvon­nas­sa on selvää tehot­to­muut­ta tai sit­ten yksinker­tais­es­ti pulaa työvoimasta. 

  Olen aivan vaku­ut­tunut, että väkeä voisi palkata kan­nat­tavasti näil­läkin hin­noil­la vielä reilusti. Kiin­ni­jäämis­ris­ki kas­vaisi ja lap­pu­ja saisi vielä pitkän aikaa kir­joitet­tua enem­män. Mut­ta tot­ta kai ihan ensim­mäisek­si pitäisi saa­da nos­tet­tua lapun hintaa.

  Sit­ten kun kiin­ni­jäämis­ris­ki kas­vaa täy­teen sataan pros­ent­ti­in, alkaa tietysti virheelli­nen pysäköin­tikin lop­pumaan ja pysäköin­nin­valvon­nas­sa tula pulaa töistä. Mut­ta siihen on vielä pitkä mat­ka, tuskin­pa sinne koskaan päästään.

  Nimeno­maan jalka­käytäväpysäköin­ti on joil­lakin paikoil­la aika tylyä. Ajapa illal­la vaik­ka Man­ner­heim­intie päästä päähän. Auto­ja on jalka­käytävil­lä vaik­ka kuin­ka paljon, eikä _yhdessäkään_ ole lap­pua lasis­sa. Talvi­aa­muisin näkee melkoisen lumiki­nok­sen alla ole­via auto­ja, eivät ole ihan pelkkää kuor­man­purkamista varten siinä piipahtaneet.

 8. Osmo: “Sal­li­taan kaupungille se, että se palkkaa opiske­li­joi­ta pysäköin­nin valvo­jik­si provisiopalkalla.”

  Kom­ment­tisi on muuten erit­täin vali­di, mut­ta tämä pro­vi­siopalkkaus on juuri se virhe, joka vaivaa yksi­ty­istä pysäköin­nin­valvon­taa. Pro­vi­siopalkkaus luo valvo­jalle kan­nus­ti­men antaa mah­dol­lisim­man mon­ta virhe­lap­pua sen sijaan, että tämä toimisi mah­dol­lisim­man oikeu­den­mukaises­ti. Kohtu­us on kuitenkin hyväk­si pysäköin­nin­valvon­nas­sa siinä mis­sä lipuntarkastuksessakin.

  Ero yksi­ty­isi­in fir­moi­hin on tietysti siinä, ettei koko valvon­taor­gan­isaa­tion tahol­la ole kan­nustin­ta voit­to­jen keru­useen. Sehän on tehnyt yksi­ty­is­ten yri­tys­ten rekla­maa­tiopoli­ti­ikas­ta melkoisen ylilyövää. Mut­ta siltikin vält­täisin viimeiseen asti pro­vi­siopalkat­tu­ja ran­gais­tus­jake­li­joi­ta. Se sotii pahasti län­si­maista oikeuskäsi­tys­tä vastaan.

 9. Joku taisi tääl­lä ehdot­taa, että yksi­ty­is­tetään pysäköin­nin­valvon­ta. Jokainen voi ruve­ta pysäköin­nin­valvo­jak­si pro­vi­siopal­ka­lla. Todis­teek­si vaik­ka digikam­er­al­la otet­tu kuva väärin pysäköidys­tä autosta.

 10. Olisko ehkä sit­ten syytä palkata lisää pysäköin­in­valvo­jia. Mikään käsit­tääk­seni ei estä palkkaa­mas­ta jo nyt lisää täyspäiväisiä ja osa-aikaisia. Eikä siihen mitään provikka­palkkaa edes tarvi­ta. Luul­tavasti olisi kuitenkin kan­nat­tavaa kaupungille. Välineinä vihko, kam­era, polkupyörä ja kadulle.

 11. Joku taisi ehdot­taa, että yksi­ty­is­tetään pysäköin­nin­valvon­ta. Jokainen voi ruve­ta pysäköin­nin­valvo­jak­si pro­vi­siopal­ka­lla. Todis­teek­si riit­tää digikam­er­al­la otet­tu kuva väärin pysäköidys­tä autos­ta. Jos use­ampi henkilö sakot­taa samaa autoa, pro­vi­sio jaetaan.

 12. Ihan oikeasti Osmo, toi sun maail­manku­vasi on tärähtänyt. Sä oot aivan fanaat­ti­nen autoilun vas­tus­ta­ja ja minus­ta fanaat­tisu­us on ahdis­tavaa ilmenipä se mis­sä muo­dos­sa tahansa.

 13. Eikö olekin jän­nää, miten ter­veen jär­jen käyt­tö pal­jas­taa out­o­ja aja­tuskulku­ja. Mie­lenki­in­nol­la seu­raan mil­laisia (eri­tyis­es­ti vasta-)argumentteja tääl­lä näkyy…

  -mika-

 14. Markus, Oletko itse tärähtänyt, kun et näe epä­suh­taa pum­mil­la pysäköinnin/matkustamisen välillä?

 15. Onnis­tu­isiko­han tässä hin­noit­telus­sa “vapaa markkinatalous”.

  Pysäköin­tivirhe­mak­su nos­te­taan sille tasolle että siitä saata­va tuot­to maksimoituu.

  Siis sel­l­aiselle tasolle että mak­sun nos­t­a­mi­nen tai laskem­i­nen alen­taa kaupun­gin tuot­to­ja. — Jos autoil­i­joiden käyt­täy­tymi­nen muut­tuu, niin vas­taavasti mak­sua alen­netaan tai nostetaan.

  Tätä kaut­ta syn­tyy kaupun­gin ja auton käyt­täjien välille dynaamis­es­ti jous­ta­va sopimus parkkisakon oikeas­ta määrästä.

 16. Elmo Allén:

  Kom­ment­tisi on muuten erit­täin vali­di, mut­ta tämä pro­vi­siopalkkaus on juuri se virhe, joka vaivaa yksi­ty­istä pysäköinninvalvontaa.

  Se ei ole virhe eikä se vaivaa yksi­ty­istä pysäköin­nin­valvon­taa. Jokainen pysäköin­tipaikan halti­ja voi ihan vapaasti sopia sen pysäköin­nin­valvo­jan kanssa siitä mil­lä perus­teel­la sakote­taan. Jos Helsin­ki yksi­ty­istäisi pysäköin­nin­valvon­tansa ja vaik­ka pysäköin­nin­valvo­jille mak­set­taisi­in pro­vi­siopalkkauk­sel­la, niin Helsin­ki saa itse päät­tää minkälais­es­ta rikko­muk­ses­ta rap­sah­taa sakko.

  Pysäköin­tiä kan­nat­taa valvoa sil­lä mentelmäl­lä, joka tulee halvim­mak­si. Toden­näköis­es­ti sakkoa kan­nat­taa korot­taa (tai siis antaa jokaiselle pysäköin­tipaikan halti­jalle oikeus sakot­taa halu­a­mansa määrän johonkin ylära­jaan saak­ka) ja mah­dol­lis­es­ti kiin­ni­jäämisen riskiä lisätä. Jos tämä työ­panos onnis­tu­taan vielä ulkois­ta­maan väestölle, niin pysäköin­tiä pysty­isi luul­tavasti valvo­maan hyvin pie­nil­lä kustannuksilla.

 17. Ihan oikeasti Osmo, toi sun maail­manku­vasi on tärähtänyt. Sä oot aivan fanaat­ti­nen autoilun vas­tus­ta­ja ja minus­ta fanaat­tisu­us on ahdis­tavaa ilmenipä se mis­sä muo­dos­sa tahansa.

  Höp­sistä. Osmo ja aika moni muukin halu­aa esimerkik­si että autoil­i­jat nou­dat­taisi­vat liiken­nesään­töjä ja sitä valvot­taisi­in, mak­saisi­vat itse pysäköintin­sä kulut ja mielel­lään myös välil­liset kulut (*), ja että tätä pysäköin­tiä valvot­taisi­in. Nämä ovat täysin järke­viä ja maltil­lisia vaa­timuk­sia joi­ta voi kan­nat­taa ihan riip­pumat­ta siitä mitä mieltä autoilus­ta on, itseasi­as­sa noiden toteu­tu­mi­nen olisi autoil­i­joidenkin etu, ja täl­laisen kut­sum­i­nen fanaat­tisu­udek­si on yksinker­tais­es­ti typerää.

  *) Nousee joka kevät esi­in kun auto­ja hinataan pois pöly­jen put­sauk­sen tieltä, mikä on pelkkää per­snet­toa kaupungille kos­ka mitään kor­vaus­ta esim. virhe­mak­sun muo­dos­sa ei saa per­iä siitä että duu­nar­it ja koneet seisoo tyhjän pant­ti­na sil­lä aikaa kun auto­ja siir­rel­lään. Sama jut­tu ratikkakiskoille pysäköin­nin kanssa.

 18. Muute­taan kumpikin päiväsakko­tyylisek­si, tuloista riip­pu­vaisek­si. Autoista päätellen törkeim­min pysäköivät ne, joil­la nykyi­nen pysäköin­tivirhe­mak­su ei tun­nu mis­sään. Olen kuul­lut use­am­man ker­ran kahvi­las­sa liituraitamiehen/jakkupukunaisen oikein kehu­van sil­lä, mon­tako pysäköin­ti­sakkoa on saanut kuukau­den aikana. Tarkoi­tus on selkeästi ollut viestit­tää kuuli­jalle, ettei tun­nu mis­sään. Kaikel­la sitä kanssa voi sta­tus­taan pyrk­iä nostamaan…

 19. Minus­ta Osmon näke­mys ei ole autoilu­vas­tainen, vaan päin­vas­toin, autoilumyönteinen.

  Jos pysäköin­tipaikko­jen käyt­töä valvot­taisi­in ja ran­gais­tuk­set mitoitet­taisi­in vas­taa­maan pum­mil­la matkus­tamisen vas­taavia ja väärin­pysäköin­tiä näin vähen­net­täisi­in, autoilu Helsingis­sä muut­tuisi suju­vam­mak­si ja autoil­la ajet­tu­jen kilo­me­trien määrä keskus­ta-alueel­la lisään­ty­isi.

  Nythän niukkana resurssi­na ovat parkkipaikat, jot­ka kiertävät puut­teel­lis­es­ti ja näin rajoit­ta­vat auton käyt­töä keskus­ta-alueel­la. Parkkipaikko­jen suurem­pi kiertävyys lisäisi autoli­iken­net­tä, ei vähen­täisi sitä.

 20. Eli­na: “…Väärin pysäköidys­tä autos­ta on toden­näköisem­min hait­taa ja jopa vaaraa muille ihmisille kuin ylimääräis­es­tä jan­nus­ta ratikassa…”

  Mil­lä perustelet tuon? Sil­lä että auto on aina inhot­ta­va? 😀 Suuri osa pysäköin­tivirhe­mak­su­ista tulee lail­lisil­ta paikoil­ta, joten perustelusi on täysin kestämätön. Lopuis­sakin tapauk­sis­sa pääosin kyseenalainen.

  Kun tuo­hon lisätään parkkipirkko­jen kyseenalainen onnis­tu­mis­pros­ent­ti, niin oma kan­tani on koko jär­jestelmän romut­ta­mi­nen. Saamis­tani virhe­mak­su­ista puo­let on ollut asial­lisia ja toinen puoli ei ole ollut. Poli­isi sakot­takoot ne, jot­ka todel­la aiheut­ta­vat vaaraa.

 21. Osmo ei hauku virkamiehiä siitä että nou­dat­ta­vat type­r­ää lakia, vaan type­r­iä lain­valmis­telijoi­ta. Lain­aus Hesarista:

  “Joukkoli­iken­teen tarkas­tus­mak­su on sikäli huono ver­tailuko­h­ta, että siinä on kyse petostyyp­pis­es­tä teosta, joka on jo lähtöko­htais­es­ti isom­pi rötös kuin mak­samat­ta pysäköimi­nen”, sanoo lakia pohti­van työryh­män puheen­jo­hta­ja Jaakko Rautio. 

  “Pum­mil­la matkus­t­a­mi­nen on aina liiken­teen­har­joit­ta­jan pus­sista pois”, hän perustelee. “Jos pysäköi auton jalka­käytävälle, jalankulk­i­jat joutu­vat otta­maan lisäaske­lia, mut­ta ei se vält­tämät­tä hait­taa ketään.” 

  Tämä Jaakko Rautio nimeno­maan pohtii lain muut­tamista, ja hänen mielestään se, että jalankulk­i­jat joutu­vat “otta­maan lisäaske­lia” (siis kulke­maan hen­gen­vaar­al­lis­es­ti autotiel­lä) tai se, että kaupun­ki ei saa pysäköin­ti­mak­su­ja, ei ole keneltäkään pois. Ei var­maan ole keneltäkään sekään pois, että auto pysäköidään suo­ja­tien eteen ja suo­jati­etä ylit­tävät vaaran­tu­vat ja autoil­i­jat joutu­vat pysähtelemään?

  Koko ajat­telu on täysin absur­dia. Toki pum­mil­la matkus­t­a­mi­nen on pois HKLn taskus­ta, mut­ta aivan samal­la taval­la pum­mil­la pysäköimi­nen on pois Kiin­teistövi­ras­ton taskus­ta. Lisäk­si se pum­mil­la pysäköimi­nen on pois muiden autoil­i­joiden pysäköin­timah­dol­lisuuk­sista ja usein jalankulk­i­joiden tur­val­lisu­ud­es­ta ja mukavu­ud­es­ta. Min­un päähäni ei vaan mitenkään mah­du miten pum­mil­la matkus­t­a­mi­nen olisi mil­lään taval­la enem­män tuomit­tavaa. Siitä aiheutuu oikeasti paljon pienem­mät hai­tat tai menete­tyt tulot.

  Ei ole fanaat­tista autoilun vas­tus­tamista vaa­tia järke­viä pysäköintivirhemaksuja.

 22. Jos joku instanssi ylläpitää mak­sullista pysäköin­tialuet­ta, ja joku park­keer­aa sinne auton­sa mut­ta jät­tää parkki­mak­sun mak­samat­ta, miten se eroaa tuos­ta pum­mil­la mak­samis­es­ta? Samal­la taval­la molem­mis­sa resursse­ja käytetään maksamatta.

 23. Aja­tusku­vio, jon­ka mukaan jalka­käytävälle pysäköimi­nen on pikku­jut­tu, kos­ka se aiheut­taa vain jalankulk­i­jalle ylimääräisiä askelei­ta, on mie­lenki­in­toinen ja pal­jas­taa joitakin pint­tyneitä asen­tei­ta. Aivan kuin jalankulk­i­jan vai­va ja ajan­huk­ka oli­si­vat vähem­män arvoisia kuin väärin ajo­radalle pysäköidys­tä autos­ta autoil­i­jalle aiheutunut ajanhukka.

 24. Olen samaa mieltä pysäköin­tivirhe­mak­sun korot­tamisen suh­teen. Se on nykyään liian hal­pa. Tulee mieleen van­ha vit­si Stock­man­nin eteen jalka­käytävälle pysäköi­neestä van­has­ta pariskun­nas­ta, joka ojen­si paikalle rien­tänyt­tä poli­isia: “Men vet polisen inte, att med fem­tio mark får man park­era var som vill!”

  Sen sijaan ihan yleisen oikeusta­jun vuok­si pitäisi pitää huol­ta myös siitä, että sakko kos­kee kaikkia: myös ulko­maalaiset auto­ja sekä “mak­sukyvyt­tömien” (tai halut­tomien). Muis­tan­pa tuos­sa Hesarin uuti­soi­neen Helsingis­sä ole­van ihmisiä, joil­la on jopa 300 mak­sam­a­ton­ta pysäköin­tivirhe­mak­sua. Tähän ren­gaslukko olisi eri­no­mainen väline ja ratkai­sisi ongel­man ker­ral­la. Ei mitään tulo­rajo­jen tark­istus­ta, vain selvää seteliä kouraan lukkoa avaa­maan tilatulle.

 25. Pyörän­imelle, joka penää Elinal­ta perusteluja: 

  Perustelin itse asi­as­sa jo! Jos astun ratikkaan, jos­sa on mah­dolli­nen pum­mi, ei asia kos­ke­ta min­ua pätkän ver­taa noin akuutisti. Aina mahtuu. 

  Jalankulk­i­jana ja pyöräil­i­jänä ollessani väärin­pysäköi­jät hait­taa­vat konkreet­tis­es­ti tien tuk­keena ja autoil­i­jana he hait­ta­vat siten, että parkkipaikan löytämi­nen on hankalampaa. 

  Mitä tässä sen enem­pää perustele­maan, vaik­ka auto sinän­sä olisi lail­lisel­la paikkalla. Jos kier­rän kymme­nen ker­taa viit­tä kort­telia ympäri sen takia, että joku on kat­sonut asi­ak­seen pitää autoansa ilmaisek­si kadun var­res­sa, niin eikö sitä voi laskea min­un haitak­seni? Vai ihanko omak­si ilok­seen Pyöränie­mi pyörii niemel­lä ruu­tua etsimässä? Siinä tapauk­ses­sa ilomme ovat erilaiset. 

  Tietysti pum­mikin vie tilaa. Ratikka/metro/bussi on kuitenkin aika jous­ta­va. En ole koskaan pysäkille jäänyt sen takia, etten mah­tu­isi kyseisi­in kulkuvälineisiin. 

  Osmo aivan aiheel­lis­es­ti puut­tui Jaakko Raution epälo­ogiseen puheen­vuoroon. Mikäli Osmo on autovi­hamieli­nen, niin sil­lä ei tämän aloituk­sen kanssa ole mitään tekemistä.

 26. Käm­mäi­lyjä on jaotel­tu rikko­muk­si­in ja petok­si­in kos­ka tämä on usein tehokas­ta asioi­ta käsiteltäessä. Virhe ajat­telus­sa tulee siinä että olete­taan käyte­tyn jaon ole­van ain­oa mah­dolli­nen tai että asi­at on sijoitet­tu ryh­mi­in oikein.

  Muis­tan jois­sain kaupungeis­sa näh­neeni tolp­pia joil­la jalka­käytävät on erotel­tu ajo­radas­ta, ymmärsin tämän olleen keino estää ajami­nen paikkaan jos­sa ei tule pysäköidä.

  Suuri sakko ja pieni toden­näköisyys jäädä kiin­ni tun­tuu epäoikeu­den­mukaiselta. Molem­pia pitäisi nostaa.

 27. Kyl­lähän Osmo suh­tau­tuu melko kum­mallisel­la into­hi­mol­la autoilu­un, sanois­in melkein että nuiv­asti. Mut­ta Osmon puo­lus­tuk­sek­si san­ot­takoon, että suh­tau­tu­mi­nen on pitkäaikaista ja johdonmukaista. 

  Eli­na Liian­hapokkaalle sanois­in, että tois­t­en omaisu­u­den tahalli­nen tärve­ly ei ole ihan järkevää. Oman käden oikeudek­si tuo­ta on ollut tapana sanoa ja siitä voi joutua kor­vaus­vas­tu­useen. Kaik­ki listal­la ole­vat ovat var­maan huo­man­neet, että rikkeistä ja rikok­sista saa lieviä ran­gais­tuk­sia (pait­si ylinopeud­es­ta) nyky-yhteiskun­nas­sa, mut­ta vahin­gonko­r­vauk­set saat­ta­vat olla hyvin huo­mat­tavia, ks. Vr:n kalus­ton töhrim­isko­r­vauk­set. Se että avaimel­la naar­mut­taa autoa on aivan samankaltainen ilkiteko, toki mit­takaa­va on eri ja mak­saji­na ovat vakuutuksenottajat.

 28. Tiedemies:

  Minus­ta Osmon näke­mys ei ole autoilu­vas­tainen, vaan päin­vas­toin, autoilumyönteinen. 

  Juuri näin! Tehokkain tapa vähen­tää autoilua kaupungis­sa on sal­lia täysin vapaa pysäköinti.

  Kari

 29. Kiitos Ilka­lle lain­auk­ses­ta, ymmär­rän nyt mitä Osmo tarkoit­taa. Ja kyl­lä, “koko ajat­telu on täysin absur­dia”. Perustel­laan nyt sit­ten vielä vähän:

  Pum­mil­la matkus­taa tarkas­tusten perus­teel­la YTV:n liikentessä “1,1 % tarkaste­tu­ista matkus­ta­jista… Raideli­iken­teessä, jos­sa on
  avo­ra­has­tus, liput­ta tai virheel­lisel­lä lip­ul­la matkus­tavien osu­us on suurem­pi… ilman asian­mukaista lip­pua matkus­tavien osu­us Helsin­gin sisäisessä liiken­teessä (bus­sit, raitio­vaunu, metro) oli 3,2 % tarkaste­tu­ista matkus­ta­jista. VR lähili­iken­teessä ilman asian­mukaista lip­pua matkus­tavien osu­us oli noin 3,6 % tarkaste­tu­ista matkus­ta­jista.” (http://www.ytv.fi/dynasty/kokous/2008120–9.PDF)

  YTV las­kee mene­tyk­set tuloina (ja väärin mut­ta kuitenkin) neljäk­si miljoon­aksi vuode­sa, menoina tosi­asial­lis­es­ti noista osuuk­sista voimme päätel­lä ettei niil­lä ole oikeas­t­aan mitään merk­i­tys­tä. Pros­entin parin heilah­dus matkus­ta­jamäärässä ei olen­naista vaiku­ta tarvit­tavaan vuoromäärään ja sitä kaut­ta kului­hin. Lisäk­si avo­ra­has­tus nopeut­taa liiken­net­tä, eli lisää matkus­ta­jia eli lip­putu­lo­ja, ja toisaal­ta las­kee meno­ja. Pum­mil­la matkus­tamis­es­ta pitää sakot­taa, mut­ta tuon taloudelli­nen vaiku­tus on marginaalinen.

  Väärin pysäköin­ti taas aiheut­taa ihan konkreet­tisia hait­to­ja, hai­tat muulle liiken­teelle on jo maini­tut­tu. Ne ovat tun­tu­via ja tämä kos­kee niitä törkeämpiä tapauk­sia. Yksi kiskoille pysäköi­ty auto tuot­taa hel­posti tuhan­sien euro­jen hai­tat, ja ääri­ta­pauk­ses­sa pelas­tusajoneu­vo­jen liikku­misen estymi­nen tap­paa jonkun ihmisen. Ihmishen­gen lasken­nalli­nen kor­vaush­in­ta on kai miljoona euroa.

  Mut­ta ei se jalka­käytäville pysäköin­tikään tai mak­samat­ta jät­tämi­nen lail­lisel­la paikalla kus­tan­nushai­ta­ton­ta ole. Yksi kär­si­jä on esimerkik­si kivi­jalka­yrit­täjä, jos paikko­ja ei ole vapaana niin se on pois hänen asi­akasvir­ras­taan, samoin jalka­käytävän käyt­tö parkkipaikkana karkot­taa jalankulk­i­joi­ta. Ylipään­sä huonos­ti toimi­va liiken­nejär­jestelmä heiken­tää saavutet­tavu­ut­ta, ja viime kädessä tämä siir­tyy asun­to­jen ja liiketilo­jen hintoihin.

  Yllä ole­van perus­teel­la ja hait­tapo­h­jais­es­ti pysäköin­ti­sakon pitäisi olla suurem­pi kuin virhep­ysäköin­ti­mak­sun. Toisaal­ta en ymmär­rä mik­si Rautio ylipään­sä läh­estyy tätä hait­tapo­h­jais­es­ti, kyseessä on ohjaus­mak­su ja sen suu­ru­us on oikea sil­loin kun se ohjaa.

 30. En usko, että parkkisakon suu­ru­udel­la on kovin suur­ta merk­i­tys­tä (siis 40, 50 vai 80 euroa) väärin­pysäköin­ti­in. Har­mi­tus on joka tapauk­ses­sa suuri. Tärkeäm­pää olisi, että väärin­pysäköin­nistä seu­raisi suurel­la toden­näköisyy­del­lä parkkisakko. 

  Helsin­gin kan­nat­taisi siis palkata reip­paasti lisää pysäköin­nin­valvo­jia. Valvon­nan pitäisi toimia ainakin jos­sain määrin ympärivuorokautisesti.

  Hait­taavasti pysäköidyt autot pitäisi muit­ta mutkit­ta siirtää varikolle. Briteis­sä esimerkik­si luva­ton pysäköin­ti asukaspysäköin­tipaikalle palk­i­taan nosturiautokuljetuksella. 

  HS:n jutun mukaan pysäköin­nin­valvon­ta tuot­taa hyvin: 64 valvo­jaa keräsi viime vuon­na 10 miljoon­aa virhe­mak­su­tu­lo­ja, yli 150000 euroa/valvoja. Rypeekö kaupun­ki rahas­sa, vai mik­si tulon­lähde ei kiin­nos­ta enempää?

 31. TM ja Kari, joo mut­ta kyl­lä sitä autoilua rajoit­taa katuka­p­a­siteet­tikin. Toki sitä saisi tehokkaasti pienen­net­tyä vapaal­la pysäköinnillä.

 32. Autoil­i­jat mak­sa­vat joka tapauk­ses­sa eri­laisi­na veroina moninker­tais­es­ti autoilus­ta aiheutu­vat kulut ja siinä sivus­sa myös joukkoli­iken­teen (mm väylät). Ihan hyvä jos jos­sain asiois­sa hom­ma toimii autoil­i­jankin “eduk­si”

 33. Väärin pysäköin­ti pitäisi muut­taa pum­mil­la pysäköinniksi.

 34. Toi­vo:Ihan hyvä jos jos­sain asiois­sa hom­ma toimii autoil­i­jankin “eduk­si”

  Se, että sikailupysäköin­nistä ei tule kun­non ran­gais­tuk­sia, ei mil­lään taval­la hyödytä mui­ta autoil­i­joi­ta. Ongel­ma tässä pysäköin­ti­asi­as­sa ei olekaan se, että autoil­i­jat eivät “mak­saisi tarpeek­si”, vaan siitä, että väärin­pysäköivät mak­sa­vat liian vähän ja se ylimääräi­nen kus­tan­nus val­uu paljolti muille autoil­i­joille.

  Kaiken lisäk­si siitä on hait­taa myös jalankulk­i­joille ja kuten yllä todet­ti­in, monille kivijalkayrittäjille. 

  Asian voi ajatel­la näin: Autoilun hyö­tyä rajoit­taa pitkälti se, mihin auton saa pysäköi­tyä; jos parkkipaik­ka täy­tyy etsiä kaukaa, ei auton käytöstä ole juuri hyö­tyä. Se, että pysäköin­ti on liian vapaa­ta, vähen­tää tätä hyö­tyä, kos­ka kaik­ki järkevät paikat on viety.

  Jos pysäköin­ti olisi riit­tävän kallista, niin se ohjau­tu­isi niin, että ne, joille siitä on eniten hyö­tyä, mak­saisi­vat siitä eniten.

 35. Aja­tusku­vio, jon­ka mukaan jalka­käytävälle pysäköimi­nen on pikku­jut­tu, kos­ka se aiheut­taa vain jalankulk­i­jalle ylimääräisiä askelei­ta, on mie­lenki­in­toinen ja pal­jas­taa joitakin pint­tyneitä asenteita.

  Tuol­la virkamiehen logi­ikalla ei olisi suur­ta hait­taa siitäkään, että pysäköisin autoni poikit­tain kadulle. Aiu­tothan vain jou­tu­isi­vat kiertämään toista kautta.

 36. Olen peri­aat­teessa sitä mieltä, että olisi parem­pi lisätä kiin­ni­jäämisen riskiä kuin nos­taa ran­gais­tuk­sia. Se, että Helsin­gin kaupun­ki esit­ti lupaa nos­taa pyräköin­tivirhe­mak­sua, joh­tui kuitenkin siitä, että nyt on usein kan­nat­tavam­paa jät­tää mak­samat­ta, vaik­ka lap­puli­isa seisoisi vier­essä. Lailli­nen pysäköin­ti mak­saa neljä euroa tun­nil­ta (tai siis tulee mak­samaan) Jos olet lähdössä viikon matkalle, halv­in­ta on säi­lyt­tää autoa kaupun­gin kalleim­mal­la paikalla.

  Var­maankin julkisen liiken­teen käyt­täjille sopi­isi se, että pum­mil­la saisi matkus­taa neljäl­lä kympil­lä esimerkik­si Rovaniemelle. Joukkoli­iken­teen mak­su ei muuten ole vain kahdek­sankymp­piä, vaan siihen lisätään ker­ta­mak­su. Pum­mil­lä pysäköi­jä saa pysäkäidä vaik­ka kuukau­den neljäl­lä kympil­lä. Ali­hin­noitel­tu­ja sakkopaikko­ja käytetään myös main­on­taan. Jokin pornok­lu­bi esimerkik­si seisot­taa main­oskyltil­lä varustet­tua valkoista limusi­iniään siel­lä sun tääl­lä. Neljäl­läkympil­lä saa viikon hal­paa main­o­saikaa ydinkeskustasta.

  Pyörän luk­i­tus on ymmärtääk­seni tulos­sa. Se ei poista tätä hark­i­tun sakon mak­samisen ongel­maa, pait­si tietysti sitä kaut­ta, että sen avain­men hakem­i­nen on han­kalaa. Tarkoi­tus on pakot­taa nekin mak­samaan, joil­ta mak­sua ei yleen­sä saa perityksi. 

 37. Tiedemies, ei asia ole ihan noin, siis parem­pi parkkipaikan hin­noit­telu, eli katu­paikat vähin­tään yhtä kalli­ita kuin kau­pal­liset parkkipaikat ja niitä aina noin 15% vapaana ja sitä kaut­ta paikko­jen autoille löytämi­nen nopeam­min vähen­tää crui­sailua, kort­telien kier­toa, jota on nyt jopa 40% suurkaupunkien kokon­ais liikenteestä.
  Tässä “rock star of park­ing” säl­li, Don­ald Shoup, mon­takin tutkimus­ta aiheesta: http://shoup.bol.ucla.edu/Toronto%27sPricingProblems.pdf

 38. OS sanoi:
  #
  Sal­li­taan kaupungille se, että se palkkaa opiske­li­joi­ta pysäköin­nin valvo­jik­si provisiopalkall.
  #

  Mikä ettei muillekin ryh­mille sal­lit­taisi pysäköin­nin valvontaa?

  Työt­tömäthän oli­si­vat aivan avainase­mas­sa muuhunkin kuin vain pysäköin­nin val­ton­taan. Tuskin opiske­li­joil­la on keskipäiväl­lä aikaa valvoa pysäköintejä. 

  Eikös Unkaris­sa aikoinaan eläkeläiset toim­i­neet pysäköin­nin valvo­ji­na ja pysäköin­timit­tarien valvo­ji­na. Näin sai­vat lisä­tu­loa pienen eläk­keen­sä jatkoksi.

 39. tpyy­lu­o­ma: Niin, minä todel­lakin tarkoitin kar­rikoidul­la kom­men­til­lani vapaal­la pysäköin­nil­lä sitä että se on täysin vapaa­ta. Sil­loin niitä auto­ja on väylil­läkin siinä määrin, että kukaan täysjärki­nen ei edes hark­itse auton käyttöä.

  Sinän­sä olen esit­tämistäsi pointeista jok­seenkin täysin samaa mieltä.

  Käsi­tyk­seni mukaan pysäköin­ti­valvon­nan lisäämi­nen olisi kuitenkin parem­pi keino kuin mak­sun korot­ta­mi­nen (jota kyl­läkin kan­natan, lisäk­si törkeis­sä tapauk­sis­sa — mm. raitio­vaunukiskoille tai pelas­tusteille pysäköin­nistä — mak­su voisi olla vielä tun­tu­vasti korkeampi). Luulen kuitenkin, että varsi­nainen ongel­ma on lail­lisen pysäköin­nin liian alhainen hin­ta: har­va sitä kiusal­laan väärin pysäköi, vaan sik­si ettei lail­lisia paikko­ja ole.

  Mut­ta tuo­hon alku­peräiseen kom­ment­ti­in. En voi oikein uskoa, että väärin­pysäköin­ti olisi lievem­pi jut­tu noin juridises­sakaan mielessä. Väärin­pysäköinnnistä kun kuitenkin aiheutuu huo­mat­tavaa hait­taa, jos­ta kai on mah­dol­lisu­us vaa­tia kor­vauk­sia, eikä vaaran aiheut­ta­mi­nen (pelas­tusti­et) sekään kai aivan sank­tiot­ta jää.

  Kari

 40. Kääk!

  Onko tosi­aan niin, että neljäkymp­piä on mak­si­mi esimerkik­si viikon parkker­auk­ses­ta mit­tari­paikalla? Eli mitä järkeä on mak­saa esimerkik­si Län­sisa­ta­man parkki­mak­su­ja Viron.matkan ajal­ta? Neljäkymp­piä tulee kolmes­sa päivässä (muis­taak­seni) täy­teen, jos mak­saa laillisesti.

  Vielä tarken­nus: jos vien autoni Län­sisa­ta­man parkkipaikalle, mut­ta en mak­sa parkki­mak­sua, mak­si­mi on neljäkymp­piä? Kai sitä sen­tään pitää vähän kauem­mas kadun­var­teen viedä?

  Touko Met­ti­nen

 41. Matkustin pieniku­lu­tuk­sel­la polol­la 500 km edestakaisin keskisuomes­ta hesaan, olin 2 päivää auto park­keer­at­tu lähel­lä keskus­taa. Yhteish­in­ta (pelkkä ben­sa edestakaisin ja park­ki mak­sut) 90 euroa. Junal­la edestakaisin olisi 120 euroa per henkilö. Mis­tä järkevyy­destä puhutaan?

 42. Pitäisikö erot­taa eri­laiset virhep­ysäköin­nit? Jos jät­tää auton­sa kiskoille tai joi­hinkin ihan vas­taavi­in paikkoi­hin, niin auto jon­nekin ja pirun iso lasku, jos hakee pois. Toinen jut­tu on, jos mak­saa mit­tari­in 2 tun­tia ja myöhästyy vähän. Ros­mo­han sä oot, mut­ta kuin­ka iso?
  Pyytäisin OS:aa ja yleen­sä vihre­itä miet­ti­in, miten sit­ten toim­i­taan, kun kaik­ki, ainakin, melkein ovat totaal­isia sähköau­to­ja? Nehän tiet­ty tekevät saman­laisia virheitä, kuin nykyisetkin, mut­ta se co2- jut­tu niiden osalta aika pienek­si jää. Mitä nyt voimalaitok­set kovil­la, ehkä.
  Tietysti nekin vievät sitä tilaa ja vaa­ti­vat katuja/teitä, ei kai niillekään pyöräti­et riitä? Olisiko tarkoi­tus päästä kaik­ista auton malli­sista vehkeistä eroon, ei pelkästään saas­tut­tamisen, vaan myös niiden tilavaa­timusten takia? Taitaa olla siihen vai­heeseen pitkä matka.

  1. MIVa:lle: pysäköin­nis­sä on kyse tilas­ta, ei hiilid­iok­sidipäästöistä. Hiilid­iok­sidipäästön kannal­ta mak­sulliselle paikalle pum­mil­la pysäköivät ovat ter­ve­tul­lut ilmiö, kos­ka seiso­va auto ei pakokaau­ja aiheuta, mut­ta estää mui­ta tule­mas­ta keskustaan.

 43. Touko, Hesari kokeili alku­vuodes­ta pysäköin­nin­valvon­nan tehokku­u­ta vetämäl­lä oikein kun­non sika­parkkei­hin stadin keskus­tas­sa. Tulok­se­na oli että 200 euron pysäköin­nistä piti mak­saa 130 euroa sakkoa. Ja niinkuin edel­lä todet­ti­in, niin sil­lä yhdel­lä pysäköin­ti­sakol­la saa pysäköidä niin pitkään kuin haluaa.

 44. Joskus taan­noin Meche­lininkadul­la oli väärin­pysäköi­ty auto, joka aiheut­ti ruuhkaa usei­ta päiviä. Sitä ei voitu hina­ta pois ja syy oli jokin aivan absur­di, en ihan tarkkaan muista, mut­ta sen tapaista että yksi­tyiseen omaisu­u­teen ei voi koskea noin vain, tai että omis­ta­ja voi tul­la koh­ta hake­maan autoaan ja on ihmeis­sään, jos se on siir­ret­ty pois. Katu­jen­si­ivouk­sen vuok­si auto­ja siir­retään vuosit­tain — paljon — mik­sei väärin­pysäköi­tyjä auto­ja voitaisi myös hina­ta pois? Siir­tomak­su on korkeampi kuin pysäköin­tivirhe­mak­su ja sit­ten molem­mat pitäisi maksaa.

 45. Asian kor­jaami­nen ei olisi vaikeaa. Luvat­toma­lle eli vaaraa / hait­taa aiheut­tavalle paikalle pysäköi­ty auto pitäisi hina­ta välit­tömästi pois: tähän kyl­lä löy­tyy tek­i­jöitä, kun auton omis­ta­ja laite­taan mak­samaan kaik­ki kus­tan­nuk­set. Tästä pitäisi myös ran­gaista rikok­se­na. Rikok­sen törkeän (eri­tyisen selvää vaaraa aiheut­ta­van) muodon uusimis­es­ta vaik­ka ehdo­ton­ta vankeut­ta. On joitain paikko­ja, jois­sa yksinker­tais­es­ti ei saa olla pysäköi­tyjä autoja.

  40E on ihan hyvä sakko siitä, että auto on luval­lisel­la paikalla hie­man liian kauan. Toisaal­ta jos parkkipirkko löytää auton, jon­ka tuulila­sis­sa on jo 40E lap­pu eiliseltä, voisi uuteen kir­joit­taa suo­raan nol­lan perään.

  Ekoa­nark­istiset kaupunki­ti­lahörhöt huomio: mikä on nykyisen lain­säädän­nön mukainen mak­simi­ran­gais­tus siitä, että tois­tu­vasti hinaa romut­ta­mol­ta käyt­tökelvot­to­mia lin­ja-auto­ja man­ner­heim­intien ja simonkadun risteyk­seen metro­raiteille poikit­tain? 40E sakko per tempaus?

 46. Helsin­gin kaupunki­han ei ymmär­rä lainkaan kaupunki­ti­lan hin­taa ja sitä, että asukkail­la tulisi olla sen hallinta käsissään.

  Hyvä esimerk­ki ovat myös ympäri­in­sä ilmestyneet main­osvä­li­neet. Ne muo­dosta­vat tiukat kujat, mitä pitkin kaduil­la voi kulkea ja polkea. Kaiken lisäk­si viimeisen 10 vuo­den aikana jokainen main­os­taulu on valais­tu ja alka­nut liikkua. En suos­tu usko­maan, että kaupun­ki ottaa tästä riit­tävää ja kas­vanut­ta hin­taa — ainakaan hin­taa ei ole selvitet­ty kaupunki­laisil­ta eli vahingonkärsijöiltä.

  Pitäisikö tästä kiit­tää Pekka Sauria?

 47. Juani­to

  “Matkustin pieniku­lu­tuk­sel­la polol­la 500 km edestakaisin keskisuomes­ta hesaan, olin 2 päivää auto park­keer­at­tu lähel­lä keskus­taa. Yhteish­in­ta (pelkkä ben­sa edestakaisin ja park­ki mak­sut) 90 euroa. Junal­la edestakaisin olisi 120 euroa per henkilö. Mis­tä järkevyy­destä puhutaan?”

  500 km ajo­mat­ka vie ottaen huomioon park­keer­aamisen ja kaupunki­a­joon sekä vält­tämät­tömi­in taukoi­hin kulu­van ajan 6–8 tun­tia (hyvä peukalosään­tä on että Turus­ta Helsinkkin pitää vara­ta kak­si tun­tia.) matkasi vei sin­ut­la kak­si työpäivää ja se on hyvin akti­ivista työtä, varsinkin tähön aikaan vuodes­ta, siis matkan­teko. Junas­sa voi lev­ätä, lukea tai työskenenel­lä läääril­lä. Sin­un täy­tyy siis lisätä matkaus­tan­nuk­si­isi kus­tan­nusver­tailus­sa 2 työpäivän arvo net­tona, 8 egua tun­nil­ta tekee 2 pävässä 120 euroa, siis alakanttiinn.

  Ben­saku­lut ovat vain puo­let mar­gin­aa­likus­tan­nuk­sista. Auto myös kuluu matkalla ja — paradok­saal­ista kyl­lä syn­tyy näkymätön­tä vaku­u­tus- ja kor­jauskus­tan­nus­ta n 1 cnt/km. 0,25 e/km on aika hyvä arvio ajamiselle van­hal­la mut­ta mukaval­la ja hyvin huol­letul­la (päästöt alle uusienkin auto­jen normien) koslal­lani. Itse asi­as­sa matkakus­tan­nuk­sesi auton osalta oli­vat 200 ‑250 euroa

 48. Nythän niukkana resurssi­na ovat parkkipaikat, jot­ka kiertävät puut­teel­lis­es­ti ja näin rajoit­ta­vat auton käyt­töä keskus­ta-alueel­la. Parkkipaikko­jen suurem­pi kiertävyys lisäisi autoli­iken­net­tä, ei vähen­täisi sitä.

  Tehokkai­ta kilo­me­tre­jä var­mas­tikin, mut­ta olisi mie­lenki­in­toista tietää kuin­ka paljon ylimääräistä ajoa nyky­isin tulee parkkipaikan etsin­nästä ver­rat­tuna tilanteeseen jos­sa pysäköin­ti- ja pysäköin­tivirhe­mak­sut olisi nos­tet­tu sel­l­aiselle tasolle että kysyn­tä ja tar­jon­ta oli­si­vat järkevässä tas­apain­os­sa. Ainakin oma koke­mus sil­loin joskus kun joutuu keskus­taan autol­la men­emään on, että ainakin ajal­lis­es­ti pysäköin­tipaikan etsin­tään voi kulua yhtä paljon kuin ajo­matkaan kan­takaupun­gin rajal­ta kohteeseen.

  Muis­tan­pa tuos­sa Hesarin uuti­soi­neen Helsingis­sä ole­van ihmisiä, joil­la on jopa 300 mak­sam­a­ton­ta pysäköin­tivirhe­mak­sua. Tähän ren­gaslukko olisi eri­no­mainen väline ja ratkai­sisi ongel­man ker­ral­la. Ei mitään tulo­rajo­jen tark­istus­ta, vain selvää seteliä kouraan lukkoa avaa­maan tilatulle.

  Jos jokaiseen väärin pysäköi­tyyn autoon ren­gaslukon lyömi­nen tun­tuu ylim­i­toite­tul­ta, tätä voisi soveltaa niinkin, että kun pysäköin­nin­valvo­jat kir­joit­ta­vat sakko­lap­pua, samal­la tark­iste­taan onko ko. rek­ister­inu­merol­la mak­samat­to­mia sakko­ja ja jos on, laite­taan lukko vas­ta sil­loin ja se avataan vas­ta kun kaik­ki mak­samat­tomat sakot mak­se­taan käteisel­lä. (Tai sit­ten auto hinataan varikolle.) En tiedä kir­joit­tel­e­vatko nyky­isin noi­ta vielä ihan käsipelil­lä, mut­ta kuvit­telisi että hom­maa voisi hel­posti jouhevoit­taa nykytekni­ikalla jol­loin täl­laiset tarkas­tuk­set saisi tehtyä siinä sivus­sa automaat­tis­es­ti ilman lisävaivaa.

 49. Ihan turha on kier­rel­lä sitä tosi­asi­aa, että pysäköin­ti­mak­su on ensisi­jas­sa vero­tuk­selli­nen instru­ment­ti. Suurel­la virhe­mak­sul­la pyritään vain “laa­jen­ta­maan” veropo­h­jaa eli kitkemään pois vapaa­matkus­ta­jat (vrt. tv-lupa ja lupatarkas­ta­jat). Suurin osa tämän blo­gin luk­i­joista lie­nee sitä ikälu­okkaa, joka on omin silmin saanut todis­taa hitaan mut­ta väistämät­tömän kehi­tyk­sen, jos­sa ilmaiset paikat ovat muut­tuneet mak­sullisik­si ilman, että se olisi vaikut­tanut autoilu­un mitenkään muuten kuin lisän­nyt kus­tan­nuk­sia. Jos sil­lä on joku ohjaa­va vaiku­tus, niin enin­tään se saa ihmiset autoile­maan ostok­sille kivi­jalka­kaup­po­jen sijaan sinne, mis­sä pysäköin­ti on help­poa ja hal­paa, kuten kauppakeskuksiin.

  Parkkilu­o­lat ovat omis­ta­jilleen todel­lisia kul­takai­vok­sia — samal­la taval­la kuin pant­ti­lainaamo Nordealle, eikä asi­as­ta ymmär­ret­tävästi halu­ta pitää meteliä. Koko Hesan ruu­tukaa­va-alueel­la löytää vapaan parkkipaikan melkein aina hel­posti, turha sitäkään on kiistää, joten parkkisakko määrätään yleen­sä (esitän arvelu­ni — en esitä fak­tana) pysäköin­ti­a­jan yli­tyk­ses­tä eikä varsi­nais­es­ta “väärin“pysäköimisestä.

  Parkkisakko on tyyp­illi­nen ran­gais­tus, joka ei tun­nu mis­sään sel­l­aiselle, joka ei aio muutenkaan nou­dat­taa sään­töjä, mut­ta tavalli­nen asiois­taan huole­hti­va mak­saa sen mukise­mat­ta. Omista parkkisakois­tani paras oli sel­l­ainen, jon­ka sain kun olin osta­mas­sa parkkikiekkoa uuteen autoon. Vaik­ka oli kuit­tikin esit­tää (osto­sai­ka melkein min­uu­tilleen sama), niin val­i­tus hylät­ti­in. Eli edes ter­vet­tä järkeä ei viit­sitä nou­dat­taa — ord­nung muss sein, sano osastopääl­likkö. Ja se on se asia, mikä min­ua Osmon ideois­sa huo­let­taa. Ei niin vähää voi val­taa antaa, ettei virkamies käytä sitä väärin. Ja sen­hän mak­saa, no kukas muu kuin se elan­toaan han­kki­va työssäkäyvä kes­ki-ikäi­nen veroautomaatti.

  Mitäs Osmo veikkaat, kuka mak­saa kansane­dus­ta­jien urheiluk­er­hon käm­min — tehtävis­sään velt­toilleet kansan“edustajat” vaiko edustet­ta­vat itse?

 50. Markus on pihal­la kuin lumiukko. Parkkipaikat ovat niuk­ka resurssi, joten niil­lä on olta­va joku järkevä hin­ta. Jos kaikkia parkkipaikko­ja ei aio­ta siirtää puomien tai jonkin muun vas­taa­van jär­jeste­lyn taakse, virheistä sakot­ta­mi­nen on ain­oa keino saa­da ihmiset mak­samaan pysäköinnistä.

  Parkkipaikkakom­mu­nis­mi, eli täy­delli­nen yhtei­somis­tus ja vapaa käyt­tö, ei toi­mi tässä tapauk­ses­sa yhtään sen parem­min kuin mis­sään muuallakaan.

 51. Eikös vihrei­den agen­daan kuu­lu kaiken­lais­ten rikol­lis­ten suo­jelu, näin olen asi­at kuvitel­lut kun kat­se­len tähä­nas­tisia aikaansaan­nok­sianne. Tässä on tietysti ikävänä asiana se fak­ta että parkkisakot ovat pois työssäkäyviltä ja omil­laan toimeen­tulevil­ta, ei elin­ta­sopako­laisil­ta, sosi­aal­i­tur­va­paikan­hak­i­joil­ta, kannabis­narkkareil­ta ja muil­ta yhteiskun­nan “vähäo­saisil­ta” jot­ka on totut­tu näkemään vihrei­den keskeis­inä äänenkan­nat­ta­ji­na. Pum­mil­la matkus­tamisen näen kuu­lu­van aika keskeisenä osana “vihrey­teen” joten sitä sopii toki rötök­senä vähätel­läkin vaik­ka se onkin aina tahalli­nen teko. Sen sijaan on muka­va uno­htaa sen tosi­a­sia että pysäköin­tiVIRHE on täl­läkin het­kel­lä läh­es rin­nastet­tu myymälä­varkau­teen (jälleen tahalli­nen teko) mitä tulee kustannusseuraamuksiin.

  PS. Haitallis­es­ti pysäköi­ty­jen auto­jen (enkä nyt todel­lakaan tarkoi­ta “parkkikiekko uno­htunut” ‑tapauk­sia) hin­aut­tamista kaupun­gin varikolle pitäisi tehostaa, erilli­nen par­tio Helsingis­sä olisi tarpeen siihen käyttöön.

 52. Ihan turha on kier­rel­lä sitä tosi­asi­aa, että pysäköin­ti­mak­su on ensisi­jas­sa vero­tuk­selli­nen instru­ment­ti.

  En ymmär­rä tämän sanomaa. Pysäköin­ti­mak­sun pitäisi olla keino hal­li­ta niukku­ut­ta, kuten kaik­ki muutkin mak­sut. Art­turi ker­toisi tässä kohtaa, että pysäköin­ti pitäisi täysin yksi­ty­istää ja jät­tää markki­noiden hoidettavaksi. 

  Jos pysäköin­ti­hal­lit ovat omis­ta­jilleen kul­takai­vok­sia, niin tämä voi ker­toa kahdes­ta asi­as­ta: Pysäköin­tipaikko­ja on liian vähän tai sit­ten niitä on tarpeek­si, mut­ta kil­pailu ei toimi.

  Kaikkien pysäköin­tipaikko­jen yksi­ty­istämi­nen olisi kyl­lä huo­mat­ta­va paran­nus nykyiseen, kos­ka pysäköin­tipaikat ovat yhteis­maa, jota “ylilaidun­netaan”, kos­ka se on liian hal­paa. Samaan aikaan ihmiset joutu­vat päris­telemään ympyrää pitk­iäkin aiko­ja paikan löytämisen toivossa.

  1. Pysäköin­tipaikat ovat omis­ta­joilööleen taak­ka. Niitä ei raken­neta vapaae­htois­es­ti, vaan kaupun­ki velvoit­taa pysäköin­tipaikko­jen rak­en­tamiseen keskus­taan sisjoit­tuvien kaavo­jen ehtona. Meil­lä on siis erään­lainen kaavoitusvero, joka on kor­vamerkit­ty pysäköin­tipaikko­jen subventointiin.

 53. Tässähän olisi Europar­la­mentin Vihreille sopi­va jut­tu ajet­tavak­si: pysäköin­tivirhe­mak­su­jen ja muiden sakko­jen per­im­i­nen rajo­jen yli EU:ssa. Pitäisi velvoit­taa jäsen­val­tiot anta­maan vir­ka-apua ja pistämään kansalaisen­sa mak­samaan myös muis­sa mais­sa han­ki­tut sakot. Pitäisi myös luo­da jär­jestelmä, jol­la sakko­jen ilmoit­ta­mi­nen maas­ta toiseen onnis­tu­isi riit­tävän vähäisel­lä työpanoksella.

 54. Tuli muuten mieleen, että tele­vi­si­olu­pakin on “hallinnolli­nen mak­su”. Sivul­ta http://www.tv-maksu.fi/index/tietoa/ukk.html#4
  Mitä seu­raa, jos tele­vi­sioil­moituk­sen jät­tää tekemättä?
  Tuol­loin joutuu mak­samaan tarkas­tus­mak­sun 100 euroa sekä tele­vi­siomak­sun takau­tu­vasti kaksinker­taise­na siltä ajal­ta, jona tele­vi­sio­ta on käytet­ty ilman ilmoi­tus­ta, kuitenkin vähin­tään 60 euroa. Takau­tu­vaa kaksinker­taista mak­sua voidaan per­iä enin­tään yhden vuo­den ajalta.

  Johdon­mukaisu­u­den vuok­si tämäkin sit­ten ilmeis­es­ti pienen­netään 40 euroon?

 55. Eikö help­po tapa sakot­taa “viikkopy­säköi­jiä” olisi yksinker­tais­es­ti luo­da korotet­tu sakko / lait­taa ren­gaslukko niille, joiden auto on pidem­pään samas­sa paikassa?

  (PS. Tosir­adikaali tek­isi Noki­a/i­Phone/sähkö­posti-app­likaa­tion, jol­la voi ilmi­antaa väärin pysäköivät pien­tä provikkaa vas­taan. Crowdsourcing!)

 56. Miten älymys­töön kuu­lu­va ihmi­nen voi edes ajatel­la kytkevän­sä yhteen kak­si toisi­in­sa kuu­luma­ton­ta asi­aa täl­lä tavoin? 

  Minä taas kysyn mik­si kaupun­gin lääkäri­a­jan käyt­tämät­tä jät­tämis­es­tä tulee vain 31,50 Euron ran­gais­tus, kun pum­mil­la matkus­t­a­mi­nen mak­saa 80 Euroa?

  Halu­aisin myös, että Enem­mistöläiset kiin­nit­täi­sivät enem­män huomio­ta myös kalli­isi­in län­si­maalaisi­in las­ten­vaunui­hin, mitä näkee metrois­sa. Näi­den seisot­ta­mi­nen metro­jen käytävil­lä syö törkeästi lapset­tomien ja rul­latuolien tilaa ja edesaut­taa siihen, että turhan suuret metro­ju­nat saas­tut­ta­vat ilmakehää.

  Mis­sä on muuten lem­mikkivero? Lem­mikin CO2 päästöt ja ekologi­nen jalan­jäl­ki kun ylit­tää kaupunki­maas­turin jopa nelinkertaisesti. 

  Vaadin kuria!

 57. “Vetäisen aina avaimil­la vauhti­raidan auton kyl­keen näis­sä tilanteis­sa. Sakko­ja­han ei tule käytän­nössä koskaan, mut­ta täl­lä taval­la voi aiheut­taa kätevästi kulu­ja sille, joka vähät välit­tää jalankulkijoista.”

  Ei ole kiukkuises­sa mielessäsi käynyt, että kyseessä voi olla huoltoa­jo, ja että se auto ei siinä vält­tämät­tä ole tien tuk­keena mon­taakaan minuuttia?
  Esimerk­ki 1: Olen han­kkin­ut 200-litraisen akvaar­i­on ja tuon sen koti­i­ni. Park­keer­aan kum­min tädin kaimal­ta lainaa­mani auton rap­pukäytävän eteen, jot­ta lasi­nen hökö­tys saadaan kan­net­tua ylös asun­toon. Palaan kymme­nen min­uutin kulut­tua, palau­tan auton vauhti­raitoi­neen Itä-Sipooseen omis­ta­jalleen ja mak­san tuhan­nen euron korjauskulut.
  Esimerk­ki 2: Mum­moni on kaatunut huonos­ti hiekoite­tul­la jalka­käytäväl­lä ja on lonkka­mur­tu­man jäl­keen ollut kolme viikkoa sairaalas­sa. Haen edelleen huonos­ti liikku­van mum­mon sairaalas­ta ja autan hänet koti­in­sa Töölöön. Park­keer­aan auton mum­moni rap­pukäytävän eteen, jot­ta koti­mat­ka olisi mah­dol­lisim­man lyhyt. Palaan kymme­nessä min­uutis­sa vauhti­raidoite­tulle autol­leni ja tilaan tuhan­nen euron korjauksen.
  Esimerk­ki 3: Vai­moni ilmoit­taa syn­ny­tyk­sen käyn­nistyvän het­kenä minä hyvän­sä. Juok­sen kiireen vilkkaa kolme kort­telia autol­leni ja ajan sen kotimme rap­pukäytävän eteen, jot­ta möhöma­ha saadaan mah­dol­lisim­man pienel­lä liikut­telul­la sairaalaan. Kymme­nessä min­uutis­sa autan vai­moni viidennestä ker­rokses­ta autolle, jon­ka aikana kiukku-Eli­na ystäväl­lis­es­ti on muis­tanut min­ua ja autoani vauhti­raidal­la. Onnel­lisen syn­ny­tyk­sen jäl­keen saan hakea kas­va­neen per­heeni sairaalas­ta koti­in tuliteräk­si maalat­ul­la autol­la vain tuhan­nen euron hintaan.

  Yht­eneväl­lä logi­ikalla joku voisi ilmoit­taa tir­vai­se­vansa auton turmeli­jaa turpi­in ja juok­se­vansa paikalta, kos­ka sakko­ja­han ei käytän­nössä saa koskaan, mut­ta kätevästi aiheut­taa harmia sille, joka vähät välit­tää toisen omaisu­ud­es­ta. Todel­la ter­veel­lä poh­jal­la sin­un elämäsi. Kos­to­han se on se joka tiel­lä pitää!

 58. Miten olisi valvon­nan tehokku­u­den lisäämi­nen nykyte­knolo­gian avul­la. Tämä nykyi­nen menetelmä kun on aut­ta­mat­toman van­hen­tunut ja tehoton.

  Menisikö hom­ma vaik­ka näin:

  Pysäköin­nin­valvo­ja ei enää lait­taisi lap­pua tuulilasi­in, vaan sen sijaan ajaisi autol­la, jos­sa olisi skan­naus­lait­teis­to. Autoon sijoitet­tu kam­era luk­isi ja tun­nistaisi kaikkien auto­jen rek­isterik­il­ven. Skan­neri myös tietäisi GPS-paikan­ti­men avul­la mis­sä on lailli­nen pysäköin­tipaik­ka ja mis­sä ei ole. Tätä skan­ner­inkäyt­täjä tietysti myös skan­nauk­sen aikana tarkkail­isi ja se olisi myös man­u­aalis­es­ti kytkettävissä.

  Skan­neri olisi kiin­teässä yhtey­dessä ajan­ta­saiseen tietokan­taan. Aina kun löy­ty­isi ajoneu­vo, jol­la ei ole sil­lä paikalla vielä sen vuorokau­den aikana merk­in­tää tietokan­nas­sa, sel­l­ainen merk­in­tä syn­ty­isi ja auton omis­ta­jalle lähtisi e‑kirjeenä maksumääräys.

  Tähän tulisi vielä muu­ta­ma lisäom­i­naisu­us. Skan­nates­sa tark­istet­taisi­in myös aina onko auton omis­ta­jal­la mak­samat­to­mia aikaisem­pia mak­su­ja. Jos niitä olisi vaik­ka yksikin yli kuukau­den myöhässä tai use­ampi mak­su hie­mankin, tulisi paikalle joko ren­gaslukkoau­to tai vai­h­toe­htois­es­ti nos­turi nap­paa­maan ajoneu­von mukaansa.

  Nykyiset rek­isterikiv­en tun­nis­tus­lait­teet ovat jo niin nopei­ta, että ihan nor­maalil­la ajonopeudel­la pystytään hyvin skan­naa­maan luotet­tavasti. Tämä toisi mukanaan ylivoimaisen nopeuse­dun. Tuol­laisel­la skan­nausyk­siköl­lä ehtii vuorokaudessa tutki­maan sato­ja kilo­me­tre­jä katuja.

  Kiin­ni­jäämis­ris­ki kas­vaisi ja paikko­ja saat­taisi sen myötä riit­tää myös parem­man kier­ron avulla.

 59. “Pysäköin­tipaikat ovat omis­ta­joilööleen taak­ka. Niitä ei raken­neta vapaae­htois­es­ti, vaan kaupun­ki velvoit­taa pysäköin­tipaikko­jen rak­en­tamiseen keskus­taan sisjoit­tuvien kaavo­jen ehtona. Meil­lä on siis erään­lainen kaavoitusvero, joka on kor­vamerkit­ty pysäköin­tipaikko­jen subventointiin.”

  Meil­lä työ­paikkamme hom­masi lisää tilaa kun väkeä oli tul­lut lisää. Tilaa sit­ten kar­toitet­ti­in ja yhdek­si ongel­mak­si nousi pysäköin­timah­dol­lisu­udet. Kuule­ma niitä yleen­säkin raken­netaan aika niukasti niillekin alueille, joille yri­tyk­set kont­tor­e­itaan muuttelee.

 60. Jan­nelle:

  Elämäni tosi­aan taitaa olla hyvin ter­veel­lä poh­jal­la, kos­ka en tähän päivään men­nessä ole kokenut tarvet­ta tukkia jalka­käytävää muil­ta kulk­i­joil­ta. Ter­veeseen elämään kuu­luu min­un mielestäni muiden huomioon ottaminen. 

  Ei kovinkaan ter­vet­tä ajat­telua minus­ta seisot­taa ihmisiä odot­tele­mas­sa sin­un akvaar­i­on kan­toasi kym­men­tä minuuttia. 

  Mitä jos jalankulk­i­jal­la on kiire jon­nekin? Mah­do­ton aja­tus Jan­nelle? Sin­un, vaimosi ja mum­mosi tarpeet aja­vat muiden liikku­jien edelle kyselemättä? 

  Taloy­htiöis­sä on ihan omat väylän­sä huoltoa­joille. Huoltoa­jo ei todel­lakaan tarkoi­ta mitään oikeut­ta rikkoa lakia.

 61. “Jos pysäköin­ti­hal­lit ovat omis­ta­jilleen kul­takai­vok­sia, niin tämä voi ker­toa kahdes­ta asi­as­ta: Pysäköin­tipaikko­ja on liian vähän tai sit­ten niitä on tarpeek­si, mut­ta kil­pailu ei toimi.”

  Enpä tiedä ovatko kaik­ki. Elimäenkadul­lakin luo­la seisoo läh­es tyhjänä.
  Mut­ta olisi mie­lenki­in­toista tietää, paljonko luo­lat saa­vat avus­tus­ta yhteiskunnal­ta, niiden rak­en­tamista kun perustel­laan väestösuojatarpeella ???

 62. Parkki­valvon­ta ja tulot vaan yksi­ty­isille fir­moille. Työt­tömät ja opiske­li­jat töi­hin parkkifirmoihin. 

  Seu­raavak­si laa­jen­netaan yksi­ty­isille fir­moille kevyen liiken­teen valvon­ta. Punaisia päin kulke­via jalankulk­i­joi­ta ja pyöräil­i­jöitä riit­tää. Väärin pysäköi­ty­i­hin (muualle kuin merk­i­ty­ille paikoille) polkupyöri­in myös lukitus.

 63. Eli­na hyvä, lyhyt pysäköin­ti huoltoa­joa varten vaikka­pa esimerkkinä mainit­se­mis­sani tapauk­sis­sa on lain mukaan ihan sal­lit­tua. Auton naar­mut­ta­mi­nen sen sijaan ei ole, mikä taas ker­too lähin­nä sin­un kyvys­täsi ottaa huomioon muiden ihmis­ten — kuten raskaana ole­van vai­moni ja lonkkavikaisen mum­moni — tarpeet. Toki sen auton voi ajaa jalka­käytävän reunaan ja aiheut­taa tuket­ta niin vähän kuin mah­dol­lista. Täysin eri asia on myös jos auto seisoo paikallaan tun­tikau­sia, mikä luon­nol­lis­es­ti on törkeää. Sitä sinä et kuitenkaan voi tietää ellet ihan jää paikalle­si pidem­mäk­si ajak­si kellottamaan.

 64. Meil­lä työ­paikkamme hom­masi lisää tilaa kun väkeä oli tul­lut lisää. Tilaa sit­ten kar­toitet­ti­in ja yhdek­si ongel­mak­si nousi pysäköin­timah­dol­lisu­udet. Kuule­ma niitä yleen­säkin raken­netaan aika niukasti niillekin alueille, joille yri­tyk­set kont­tor­e­itaan muuttelee.
  En tiedä mis­tä alueesta puhut, mut­ta Helsingis­sä tämä on yksi esimerk­ki lisää dys­funk­tion­aalisen pysäköin­tipoli­ti­ikan ongelmista. Helsingis­sä, ja tämä ei ole vit­si, on per ker­rosneliö suurem­pi parkkipaikkanor­mi asun­noille kuin toimis­toille. Siis, ulko­muis­tista ja vähän vai­htelee alueit­tain, yksi paik­ka per 75 m² asun­to ja yksi paik­ka per 100 m² toimis­toti­laa. 75 m² asun­nos­sa asuu keskimäärin vähän alle kak­si ihmistä, sadan neliön toimis­tossa taas voi olla kymme­nen ihmistä töistä ja näistä keskus­tas­sa pari tulee autol­la töihin.

  Sään­nöl­lis­es­ti joku yri­tys hakee lupaa rak­en­taa lisää pysäköin­ti­ti­laa, ja yleen­sä KSV toteaa sinän­sä oikein että ei voi kun kadut ei vedä enem­pää liiken­net­tä. Kukaan ei ole vielä kysynyt että eikö niitä pysäköin­tipaikko­ja voi sit­ten vas­taavasti vähen­tää vaik­ka asukaspysäköinnistä?

  Toinen koomisu­us on että use­ampikin pro­jek­ti jos­sa halut­taisi­in muut­taa esimerkik­si sadan työn­tek­i­jän toimis­toraken­nus parinkymme­nen ihmisen asun­nok­si on hyy­tynyt siihen, että kaupun­ki vaatii rak­en­ta­maan talolle lisää pysäköintipaikkoja.

 65. ““Jos pysäköin­ti­hal­lit ovat omis­ta­jilleen kul­takai­vok­sia, niin tämä voi ker­toa kahdes­ta asi­as­ta: Pysäköin­tipaikko­ja on liian vähän tai sit­ten niitä on tarpeek­si, mut­ta kil­pailu ei toimi.”

  Enpä tiedä ovatko kaik­ki. Elimäenkadul­lakin luo­la seisoo läh­es tyhjänä.
  Mut­ta olisi mie­lenki­in­toista tietää, paljonko luo­lat saa­vat avus­tus­ta yhteiskunnal­ta, niiden rak­en­tamista kun perustel­laan väestösuojatarpeella ???”

  En vioit tietää tarkalleen miten asia on: kiin­teistöil­lä, myöäs ja ehkä myös eri­tyis­es­ti liike‑, varat­so- ja teol­lis­usuki­in­teistöi­ilä on väestän­suo­jan­rak­en­tam­sivelvoite. Laa­jen­nuk­sen yhtey­desäs se yleen­sä tulee ajankohtaiseksi.

 66. Janne, kat­so­taanko ske­naar­i­oitasi Suomen lain kautta? 

  “Tieli­iken­nela­ki 27 §
  Pysäyt­tämistä ja pysäköimistä koske­vat kiellot

  Polkupyörän ja mopon saa pysäyt­tää ja pysäköidä jalka­käytävälle ja pyörätielle. Muunkin ajoneu­von saa eri­ty­istä varovaisu­ut­ta nou­dat­taen pysäyt­tää lyhyek­si ajak­si jalka­käytävälle ja pyörätielle ajoneu­voon nousemista, siitä pois­tu­mista, sen kuor­maamista tai kuor­man purkamista varten, mil­loin läheisyy­dessä ei ole käytet­tävis­sä muu­ta pysäyt­tämiseen sopi­vaa paikkaa ja pysäyt­tämiseen on pakot­tavia syitä. Pysäytet­ty ajoneu­vo ei kuitenkaan saa kohtu­ut­tomasti hai­ta­ta jalka­käytäväl­lä ja pyörätiel­lä kulkemista. Kul­jet­ta­jan on täl­löin pysyteltävä ajoneu­von­sa läheisyy­dessä ja tarvit­taes­sa siir­ret­tävä ajoneu­vo paikkaan, jos­sa se ei häir­itse muu­ta liikennettä.” 

  Mitäs jos veisit akvaar­i­on rap­pukäytävään sik­si aikaa kun heität koslan kul­man taakse oikealle parkkipaikalle, ja kan­nat vas­ta sit­ten ylös? Tai ota kaveri mukaan, joka voi olla siinä kiesin vier­essä passissa. 

  Kum­mallista ahdis­tua avain­vig­i­lan­tismista, jos ehdoin tah­doin halu­aa ensin itse rikkoa lakia.

  Ske­naar­ios­sa 3, tilaa tak­si 5. ker­rokses­sa ja nouse siihen vaimosi kanssa kun pääsette alas. Säästätte aikaa sen kol­men kort­telin juok­sun verran.

 67. Meil­iä lähti jo työryh­män puheen­jo­hta­jalle käsit­tämät­tömän type­r­i­stä kom­menteista. Pyysin her­raa jalka­u­tu­maan kotikaupunkimme jalka­käytäville las­ten­vaunu­jen kanssa ja puikkele­hti­maan liiken­teen sekaan park­keer­at­tu­jen auto­jen kohdal­la. Opet­tavaisi­ta olisi myös pujotel­la pyöräil­i­jänä jalankulk­i­joiden seassa kos­ka pyöräteille on jatku­vasti park­keer­at­tu auto­ja. Tämän jäl­keen työryh­mä voisi miet­tiä hait­taako jalka­käytäville pysäköin­ti ketään. Väärin pysäköin­ti kun aiheut­taa vaarati­lantei­ta ‑toisin kuin matkaliput­ta matkustaminen.
  Lisäk­si toimeen täy­tyy tart­tua heti. Mikäli auton­sa jät­tämistä muiden riesak­si pide­tään vain pienenä rik­keenä, ovat jalka­käytävät koh­ta täysin ummessa!

 68. Minä en ymmär­rä mik­si niin mon­et täl­lä pal­stal­la viisaut­en­sa osoit­ta­neet halu­a­vat enem­min lisätä kiin­ni­jäämisen riskiä ennem­min kuin kas­vat­taa mak­sun suuruutta.

  Kiin­ni­jäämisen riskin kas­vat­ta­mi­nen kun luul­tavasti mak­saa huo­mat­tavasti enem­män kuin mak­sun suu­ru­u­den kas­vat­ta­mi­nen. Kaik­ki pysäköin­nin­valvo­jien työ ei kas­va­ta hyv­in­voin­tia. Voi toki olla, että varat­tomat alka­isi­vat pysäköidä väärin suuris­sa joukois­sa, mut­ta en pidä tätä kovin todennäköisenä.

 69. “Kiin­ni­jäämisen riskin kas­vat­ta­mi­nen kun luul­tavasti mak­saa huo­mat­tavasti enem­män kuin mak­sun suu­ru­u­den kasvattaminen.”

  64 kerää 10 miljoonaa.
  128 saat­taa pystyä 20 miljoonaan.
  256 saat­taisi jäädä alle 10 miljoonan.

 70. Jotenkin alan tun­tea ole­vani ainakin pieni rois­to. Omis­tan auton (kulu­tus n. 5,5 l/100 km maantiel­lä, kaupunki­a­jos­sa n. 6,5). Vien parkkipaikan kotonurkil­la ja mak­san siitä vain n. 10 euroa kuukaudessa. Kus­tan­nus peri­aat­teessa vain sähköstä moot­to­riläm­mit­timeen talvel­la. Eipä ole hirveästi tarvit­tu viime vuosi­na. Tol­pas­sa kel­lo ja max jut­tu on 2 h. Voihan sitä tietysti käy­dä kään­tämässä ja saa­da vaik­ka kuin­ka mon­ta h sil­lain. Jotenkin tun­tuu, että ihmis­ten pitäisi joidenkin muiden ihmis­ten mielestä käyt­tää vain julk­isia liiken­nevä­lineitä. Lupaan siir­tyä niiden käyt­töön heti, kun se on min­ulle edullista. Mök­ki Män­ty­har­jun Varpases­sa, autol­la 192 km ja ajoai­ka noin pari tun­tia. Polt­toaineku­lut siis 11 litraa kaiketi jotain 15 euroa. Ymmär­rän toki, että auton käyt­töön liit­tyy muitakin kulu­ja, mut­ta kun se jo aikanaan han­kit­tu, niin se on siinä. Jos otan junan Tikkuri­las­ta Män­ty­har­ju­un, mak­su lie­nee jotain paljon enem­män. Mh:n ase­mal­ta on vielä otet­ta­va tak­si mökille noin 15 euroa, kos­ka ain­oa lin­ja-auto 1,5 km:n päähän kul­kee vain klo 14 aikaan. Kan­na sieltä sit­ten kaik­ki kamat vielä mökille. En jak­sa ymmärtää ihmisiä, jot­ka tekevät meikäläi­sistä rikol­lisia. Esit­täkää meille parempi/taloudellisempi/ympäristöystävällisempi jne ratkaisu, muu­ta kuin mökin myyminen.
  Eli­nalle antaisin neu­von, että soit­taa poliisille/parkkipirkoille mielu­um­min, kuin ryhtyy vahin­goit­ta­maan tois­t­en omaisu­ut­ta. Ei ole kenel­läkään oikeut­ta lain mukaan aiheut­taa vahinkoa toiselle, vaik­ka toinen olisikin rikkonut lakia, ellei kysymys ole hen­gen­vaaras­ta. Eli­na hyvä, Sinä et voi olla se, joka päät­tää, kuka on mil­loinkin oike­as­sa tai väärässä. Ker­ran vielä joudut kiin­ni ja mak­sat isot kulut ja sakot.
  Ehkä vihreyt­tä voi noinkin viedä eteenpäin?
  Mitä tästä elämästä ylipäätään tulisi, jos kaik­ki ihmiset rupeaisi­vat “rankaise­maan” toisi­aan aina kun toinen mokaa, vahin­goit­ta­mal­la toisen omaisu­ut­ta. Jos tietäisin kuka olet, niin melkein ker­toisin poli­isille, että panevat Sin­ut erikoisvahtiin.
  Hyvää pyhäin­päivää kaikille.

 71. Sekä pysäköin­tivirhe­mak­su että bus­sipum­mi­mak­su pitäisi korot­taa sen­su­u­ruisik­si, että siten suoritet­tuna pysäköinti/matkustus tulisi yhtä kalli­ik­si kuin nor­maalein ennakko­mak­suin (+ lasku­tus­lisä byrokratiakuluista). 

  Tämän voisi nimetä lail­lisek­si, vai­h­toe­htoisek­si mak­su­tavak­si. Ei siinä ole mitään järkeä, että pika-asioin­nin vuok­si pitää joka ker­ta etsiä paikalli­nen pysäköintiautomaatti.

  Väärille paikoille pysäköin­nistä mak­su voisi olla tupla, jos kat­so­taan niille paikoille pysäköin­nin ole­van tupla­haitallista (no, ehkä alem­pi mak­su riit­täisi, kos­ka kiin­ni­jäämis­ris­ki on suurempi).

 72. Mitenkäs on muuten mah­dol­lista, että yksi­tyiselle fir­malle parkkisakko­jen kir­joit­telu on kan­nat­tavaa toim­intaa (sil­loin joskus ennen hov­ioikeu­den päätöstä ja var­maan kohta­puolin taas), mut­ta kaupungille ei? Mik­si ei palkata tarpeek­si lappuliisoja?

 73. Tehokas pysköin­nin­valvon­ta on kaikkien, myös autoil­i­joiden etu. Sys­teemin vapaa­matkus­ta­jat on blokat­ta­va pois — sama pätee luon­nol­lis­es­ti joukkoliikenteeseen.

  Tot­ta kai se kir­paisee, jos tuulila­sista löy­tyy parkkisakko. Mut­ta useim­miten aiheesta.

  Pyörälukon ideaa en ole koskaan ymmärtänyt. Auto­han jää tukki­maan parkki­ti­laa tai pahim­mas­sa tapauk­ses­sa täysin lait­toma­lle paikalle.

  Paras ratkaisu on han­kkia tarpeek­si mon­ta kevyt­tä hin­ausautoa. Väärin pysäköi­ty auto yksinker­tais­es­ti nykäistään varikolle Tat­tarisuolle, tai vieläkin kauem­mas jos tilat eivät siel­lä riitä.

  Hom­ma ei tule kalli­ik­si, kos­ka toteu­tuneet kus­tan­nuk­set + virhe­mak­su veloite­taan ajoneu­von omis­ta­jal­ta, muuten ei autoa saa pois varikol­ta. Päälle ajoneu­von noutamis­es­ta aiheutu­va vaiva.

  Sen ver­ran oikeu­den­mukaisu­ut­ta pitää sys­teemi­in rak­en­taa, että jo mak­se­tun pysäköin­nin van­hen­e­mis­es­ta par­il­lakymmenel­lä min­uu­til­la ei jou­tu­isi heti hin­auk­seen. Mut­ta lait­tomasti pysäköi­ty ajoneu­vo lähtisi välittömästi.

  Keveitä, myös itsenäis­es­ti pysäköin­tiä valvovia hin­ausyk­sikköjä pitäisi olla kan­takaupungis­sa aluk­si usei­ta kym­meniä, jopa sata. Näin ris­ki auton katoamis­es­ta kaukaiselle varikolle olisi tarpeek­si suuri.

  Var­maa on, että sys­teemin tul­tua käyt­töön väärin­pysäköimi­nen rom­ah­taisi. Sil­loin hin­auskalus­ton määrää voisi pudottaa.

  Osmo, ota­pa tämä aja­tus ajettavaksi.

 74. Minä en ymmär­rä mik­si niin mon­et täl­lä pal­stal­la viisaut­en­sa osoit­ta­neet halu­a­vat enem­min lisätä kiin­ni­jäämisen riskiä ennem­min kuin kas­vat­taa mak­sun suuruutta.

  Kiin­ni­jäämisen riskin kas­vat­ta­mi­nen kun luul­tavasti mak­saa huo­mat­tavasti enem­män kuin mak­sun suu­ru­u­den kas­vat­ta­mi­nen. Kaik­ki pysäköin­nin­valvo­jien työ ei kas­va­ta hyv­in­voin­tia. Voi toki olla, että varat­tomat alka­isi­vat pysäköidä väärin suuris­sa joukois­sa, mut­ta en pidä tätä kovin todennäköisenä.

  Joh­tu­isiko se siitä, että jotkut täääl­lä ymmärtävät myös sen, ettei väärin toim­imi­nen ja/tai siitä rankaisu ole niinkään suoraviivaista?

  Kari

  Kari

 75. “mak­sullisen pysäköin­tipaikan viereen jalka­käytävälle ja näin estää vain pyörä­tuo­lil­la liikku­vien ja las­ten­vauno­ja työn­tävien matka”

  Ööh? Aika fasisti­nen näke­mys siitä että auto, joka on väärin pysäköi­ty, on _aina_ tiel­lä. Ilmi­selvää roskaa myös.

  Se on kyl­lä tot­ta että _osa autoista_ on pysäköi­ty niin, että ne tukki­vat (jalankulku)liikenteen, mut­ta sitä varten pysäköin­nin­valvo­jal­la on jo nyt oikeus soit­taa väl­itön siir­to (ja tästä myös menee lasku ajoneu­von omis­ta­jalle). Miten tämä muut­tuu hin­taa nos­ta­mal­la? Ei mitenkään.

  Se, että parkkisakko on käytän­nössä vero­tu­loa, ei Soin­in­vaaraa lainkaan häir­itse, päin­vas­toin: Tietois­es­ti kun ensin pois­te­taan pysäköin­tipaikat _eikä asioin­ti­tarve siitä vähene_, niin sit­ten pysäköidään sinne mihin mah­tuu. Ja kaupun­gin kas­sa paisuu sadoil­la miljoonil­la taas.

  Näkyy Espoos­sa vielä härskim­min, joka paikas­sa on pysäköin­ti kiel­let­ty vaik­ka kadut ovat mon­takym­men­tä metriä lev­eitä, Stadis­sa sen­tään on siel­lä tääl­lä ahtaitakin katu­ja, jois­sa pysäköin­tikiel­to on paikallaan. Mut­ta pääsään­töis­es­ti ne on suun­nitel­tu kadun­var­sipysäköin­ti­in, pait­si siel­lä, mis­sä vihreät ovat moi­sen kieltäneet eikä Soin­in­vaaran itsen­sä osu­us asi­as­sa ole mitenkään mitätön: Kun itse ei tarvitse niin kyn­nys kieltää toisil­takin on varsin alhaal­ta, vai mitä?

  1. Tuo­mak­selle:
   Helsingis­sä on tehty tietoinen päätös rajoit­taa pysäköin­tipaikko­jen määrä ahtaal­la niemel­lä, jot­ta pidet­täisi­in liiken­teen määrät katu­verkon sal­limis­sa puit­teis­sa. Poli­ti­ik­ka on toimin­ut. Pysäköin­tivirhe­mak­sua on vaikea pitää verona, kos­ka sehän on halvem­pi kuin lail­lisen mak­sun mak­sami­nen — siis kun ottaa kiin­ni­jäämisen toden­näköisyy­den huomioon. Onko siis myös pysäköin­ti­mak­su veroa, vaik­ka yksi­ty­is­ten pysäköin­tipaikko­jen talous on aika kural­la. Jos kaupöun­gin per­imä pysäköin­ti­mak­su on veroa, onko myös Foru­min parkki­hallin perimä?
   Jos pysäköin­ti olisi ilmaista, seit­semäk­si töi­hin tule­vat val­taisi­vat kaik­ki keskus­tan pysäköin­tipaikat eikä muil­la olisi autoil­laan keskus­taan asi­aa. Auton­va­s­tus­ta­ja pitäisi tästä vaihtoehdosta.
   Uusil­la alueil­la ei suosi­ta kadun­var­sipysäköin­tiä, kos­ka alueet raken­net­taan niin tehokkaasti, ettei kadun­vart­ta ole riit­tävästi, eikä raken­nu­soikeut­ta halu­ta menet­tää sen task­ia, että kaduista pitäisi tehdä kovin lev­eitä. Kaaval­la määrätän asun­to-osakey­htiön rak­en­ta­maan sikakalli­ita pysäköin­tipaikko­ja maan alle, Jätkäsaa­res­sa hin­taan 50 000 euroa/paikka, eikä tästä velvoit­teesta pääse lupaa­mal­la, ettei osta autoa.

 76. “Helsingis­sä on tehty tietoinen päätös rajoit­taa pysäköin­tipaikko­jen määrä ahtaal­la niemel­lä, jot­ta pidet­täisi­in liiken­teen määrät katu­verkon sal­limis­sa puitteissa.”

  Puu­ta heinää. Niemelle tuloa rajoite­taan, parkkipaikko­jen määräl­lä ei asi­aan voi juurikaan vaikut­taa, tai sit­ten määrän tulee olla niin pieni, että kaikille ei oikeasti riitä paikkaa. Kukaan ei ker­taakaan ole jäänyt ilman parkkipaikkaa edes ydinkeskus­tas­sa. Esit­tämäsi aja­tus saa min­ut tun­temaan myötähäpeää puolestasi.

  “Pysäköin­tivirhe­mak­sua on vaikea pitää verona, kos­ka sehän on halvem­pi kuin lail­lisen mak­sun mak­sami­nen – siis kun ottaa kiin­ni­jäämisen toden­näköisyy­den huomioon.” 

  Se, että veroa voi kiertää, ei tietenkään tarkoi­ta, etteikö mak­su ole vero. Sinän­sä tuo selit­tää sen innon, jol­la ympäristövero­ja aje­taan, kun poli­it­ti­nen eli­it­ti ei näem­mä itsekään tajua, mikä on vero­tus­ta ja mikä ei.

  “Onko siis myös pysäköin­ti­mak­su veroa, vaik­ka yksi­ty­is­ten pysäköin­tipaikko­jen talous on aika kuralla.” 

  Yksi­tyiset parkkiy­htiöt ovat parhait­en tuot­tavia kiin­teistöy­htiöitä Suomes­sa. Var­masti jol­lain yhtiöl­lä voi olla talous kural­la, mut­ta kaikil­la muil­lakin toimi­aloil­la on parem­min ja huonom­min tuot­tavia yri­tyk­siä. Nyt on puheena koko toimiala.

  “Jos kaupun­gin per­imä pysäköin­ti­mak­su on veroa, onko myös Foru­min parkki­hallin perimä?”

  Vero mak­se­taan vira­nomaisille, jos et satu tietämään. Foru­min parkki­mak­su on kuitenkin mah­dolli­nen sik­si, että kaupun­ki on antanut luvan sel­l­aisen rak­en­tamiseen ja toisek­seen sik­si, että palvelun sub­sti­tu­ut­ti (pysäköin­ti kadulle) on maksullista.

  “Kaaval­la määrätän asun­to-osakey­htiön rak­en­ta­maan sikakalli­ita pysäköin­tipaikko­ja maan alle”

  Her­raisä, hienoa, että joku poli­itikko rehellis­es­ti ker­too, mik­si asum­i­nen on niin kallista. Arvostan avoimuut­tasi, vaik­ka pidänkin vas­ten­mielisenä moista poli­ti­ikkaa. Ihmisiä todel­lakin kohdel­laan kuin hallintoala­maisia. Kuvottaa…

  1. Her­raisä, hienoa, että joku poli­itikko rehellis­es­ti ker­too, mik­si asum­i­nen on niin kallista. Arvostan avoimuut­tasi, vaik­ka pidänkin vas­ten­mielisenä moista poli­ti­ikkaa. Ihmisiä todel­lakin kohdel­laan kuin hallintoala­maisia. Kuvottaa…

   Voin lohdut­taa, että vihreät ovat vaati­neet tuon velvoit­teen purkamista ja sitä, että asun­to-osakey­htiö saisi rak­en­taa pysäköin­tipaikko­ja niin paljon kuin halu­aa, mut­ta vain niin paljon.

 77. Osmo: “Jos kaupöun­gin per­imä pysäköin­ti­mak­su on veroa, onko myös Foru­min parkki­hallin perimä?”

  Ei tietenkään ole. Kyl­lähän Osmo sin­un pitäisi tietää, että vero­tu­soikeus Suomes­sa on vain val­ti­ol­la ja kun­nil­la. Näitä “mak­suik­si” nimet­tyjä vero­ja on mui­tankin mm. tv-mak­su ja palkkakuitis­sa näkyvät pakol­liset eläke­mak­sut. Rehellisim­mät päät­täjät sen­tään myön­tävät että kyseessä ovat verolu­on­teiset mak­sut, mut­ta änkyrät vetoa­vat tuo­hon mak­su-sanaan ja viik­set väpät­täen raivoa­vat, että kyseessä ei ole vero.

  1. Tiedän kyl­lä, mut­ta oletko todel­la sitä mieltä, että jos kaupun­ki ostaisi For­tu­min pysäköin­ti­laitok­sen, mak­su muut­tuisikin veroksi. Onko myös HKL:n lipun­hin­ta silkkaa veroa? Ja terveyskeskusmaksu?

 78. Ainakin HKL:n lipun­hin­nas­ta on n. puo­let veroa, jol­la osu­udel­la lipun hin­taa on laskettu. 

  Lähtöko­htais­es­ti kaik­ki julkisen palvelun saa­ma raha on veroa vaik­ka sitä semant­tisel­la kikkailul­la yritetäänkin olla nimit­tämät­tä veroksi. Voihan tietenkin olla että veroa tai mak­sua ei tarvitse mak­saa kun ei osta tuotet­ta tai palvelua, mut­ta tuol­la peri­aat­tel­la ei myöskään tarvits mak­saa liha­pul­lien arvon­lisäveroa vaan kysessä on arvon­lisä­mak­su, sil­lä eihän liha­pul­lia ole pakko ostaa.

  Täl­lä listal­la tun­tu­isi ole­van kak­si eri maail­maa ja Twain Shall Nev­er Meet, niin kuin hienos­ti san­o­taan. Viit­taan lähim­pää eli Ilpo Per­naan ja nim­imerk­ki ilkan kiis­te­lyyn rahas­ta ja tuotan­nos­ta. Kumpikin on oike­as­sa, mut­ta vain oma­l­ta kannal­taan. On ole­mas­sa teo­reet­ti­nen rahamaail­ma, jos­sa hienot talousti­eteel­liset teo­ri­at määrit­televät ter­mistön ja oppineisu­ut­taan voi korostaa käyt­tämäl­lä juuri oikeaan tarpeeseen säädet­tyä sanaa tai sanon­taa. Teo­ri­ois­sa on vain se ikävä fak­ta että tosi­asi­at murskaa­vat villeim­mätkin teo­ri­at. Ilpon kan­ta näyt­täisi ole­van lähempänä reaal­i­maail­maa ja useim­mat meistä, jot­ka joutu­vat mak­samaan oikeal­la rahal­la eikä velal­la (raha on velkaa) ovat lähempänä tätä.

 79. No, pitää var­maan alkaa äänestää Osmoa, jos sil­lä taval­la saadaan autoilun hin­taa alemmas.

  Kyl­lä, ter­veyskeskus­mak­su on veron­lu­on­teinen mak­su samoin kuin ter­veyskeskus- tai parkki­mak­sukin. Samoin Helsin­gin vesi ja ener­giakin käyt­tävät hin­noit­telus­sa vero­tuk­sel­lisia piirteitä. Onko tämä ihan oikeasti uusi jut­tu sin­ulle, Osmo? Etkö ole koskaan ennen ajatel­lut asi­aa tältä kantilta?

  Mut­ta ker­rop­pas nyt, kun kau­ni­isti pyy­dän, oma arvelusi, kuka saa lop­ul­ta ilon ja kunn­ian kui­tata eduskun­nan urheiluk­er­hon 100.000 euron velat? Minä voisin lyödä vetoa sen puoles­ta, että minä olen yksi mak­sajista, hyvin hyvin vastentahtoisesti.

 80. Kari en ymmärtänyt mitä tarkoitit. Yritätkö sanoa, että suurem­pi pysäköin­tivirhe­mak­su ei tek­isi väärin pysäköin­nistä vähem­män houkut­tel­e­vaa? Väitätkö, että väärin­pysäköi­jät eivät reagoi kannustimiin?

 81. “Voin lohdut­taa, että vihreät ovat vaati­neet tuon velvoit­teen purkamista ja sitä, että asun­to-osakey­htiö saisi rak­en­taa pysäköin­tipaikko­ja niin paljon kuin halu­aa, mut­ta vain niin paljon.”

  Asia ei ole niin yksinker­tainen. Kun raken­netaan, raken­netaan sadoik­si vuosik­si eteen­päin ja täy­tyy varautua tule­vi­in tarpeisiin.

  Jos parkkipaikat ovat kel­laris­sa, oikea tapa on määritel­lä niile todel­lisia kus­tan­nuk­sia vas­taa­va vuokra, ja tilan voi vuokra­ta myös ulkop­uolelle tai muuhun käyt­töön, jos parkkikaikoille ei talos­sa ole tarvetta. 

  Osa pitää rak­en­taa yleiseen käyt­töön ja luovutt­taa kaupungille. Vaik­ka per­heel­lä ei ole autoa, niin vieri­alul­la käyvälle tut­tavper­heelle se voi olal vält­tämätön. Talo tarvit­see huoltoli­iken­net­tä jne. — Nimikkopaikat ovat kaupungis­sa huono asia. 

  30.000 egua lie­nee aika real­isti­nen hin­ta, kun työ tehdään muun rak­en­tamisen yhtey­dessä. 4 %:n korko, kule­tus, hoito tkee n 1800 e/vuosi eli 150 e/kk. sen jo mak­saa siitä, että kallis auto on suo­jas­sa säiltä ja ilkivallalta.

 82. Markku af Heurlin: Markki­nat kyl­lä osaa kat­soa tule­vaisu­u­teen parem­min kuin byrokraatit. Asun­to-osakey­htiöt siis kyl­lä rak­en­ta­vat niitä autopaikko­ja vaik­ka niille ei nyt olisikaan tarvet­ta, kun­han tule­vaisu­udessa on.

 83. Markuk­sen vim­ma on kyl­lä käsit­tämätön­tä tässä asi­as­sa. Parkkipaikat ovat niuk­ka resurssi, mut­ta eivät ne toi­mi siten, että paikalle tule­va autoil­i­ja ei saa lainkaan paikkaa, vaan niin, että autoil­i­ja ei tule keskus­taan, kos­ka paikkaa joutuu etsimään niin kauan. 

  Väite, että parkkipaikat eivät ole niukku­ustek­i­jä, on saman­lainen kuin väit­täisi, ettei korkeakaan hin­ta vähen­nä kysyn­tää, kos­ka kaikil­la jot­ka tuot­teen osta­vat, on siihen kuitenkin varaa. 

  Parkkipaikko­jen kohdal­la rajoit­ta­vana tek­i­jänä ei ole hin­ta, vaan vai­va, joka menee parkkipaikan löytämiseen. Ihmiset eroa­vat sen suh­teen, kuin­ka pitkän ajan he koke­vat mielekkääk­si parkkipaikan etsimiselle. Osalle puolen tun­nin krui­sailu ei tun­nu pitkältä, osalle viisi min­u­ut­tia on liikaa. Jälkim­mäiset ihmiset eivät tule keskus­taan autol­la, ensim­mäiset tulevat. 

  Jos kaik­ki parkkipaikat oli­si­vat yksi­ty­isiä, hin­tasig­naali seu­loisi paikat tehokkaam­min kaikkien kannal­ta: Autoilun net­tomäärä lisään­ty­isi, kos­ka paikat kiertäi­sivät tehokkaasti. Brut­tomäärä, jos nyt ei vähen­ty­isi, niin ainakin lisään­ty­isi vähem­män, kun krui­sailu parkkipaikkaa etsiessä vähentyisi.

  Olen vain muu­ta­man ker­ran ollut kan­takaupun­gin alueel­la liik­keel­lä autol­la, mut­ta joka ker­ta parkkipaikan etsimi­nen on ollut aika show.

 84. Dys­funk­tion­aalisen pysäköin­tipoli­ti­ikan seu­rauk­sia, osa 127:

  Hesaris­sa oli tänään jut­tu siitä että Roba on täyn­nä auto­ja, vaik­ka se on käve­lykatu. Aamul­la kat­selin Hämeen­tien vart­ta töi­hin tul­lessani, jalka­käytävil­lä oli pysäköi­ty­na usei­ta huoltoa­joneu­vo­ja, muut­toau­to ja pari henkilöautoa.

  Suo­ranais­es­ti tämä johtuu siitä ettei pysäköin­tiä valvota ja estetä, Hesaris­sa virkamies ehdot­taa nou­se­via tolp­pia ajoesteik­si, mikä olisi sinän­sä Helsingis­sä ter­ve­tul­lut uud­is­tus mon­een muuhunkin paikkaan. Mut­ta välil­lis­es­ti syy jalka­käytäville pysäköin­ti­in on se että muual­la ei ole tilaa, ja se muual­la on tässä ne varsi­naiset pysäköin­tipaikat jot­ka on kel­lon ympäri varat­tu esimerkik­si asukaspysäköin­ti­in. Ei ole real­is­tista että maustei­ta Hämeen­tien etnokaup­poi­hin kul­jet­ta­va paku vai­h­taisi ratikkaan tai ajaisi Hakaniemen parkki­hal­li­in, samoin Roban kul­je­tuk­sille vai­h­toe­hto ei ole ysi tai Erot­ta­jan parkki­hal­li. Tai että huonekalu­ja raa­hat­taisi­in pitkin kaupunkia jalan. Ne sen sijaan ovat vai­h­toe­hto­ja henkilöliikenteelle.

  Kadun­var­sien pysäköin­tipaikat pitäisi olla ensisi­jais­es­ti asioin­tikäyt­töön, eli lyhy­taikaisia. Jos se mak­su­jen keräämi­nen on mah­do­ton­ta niin peri­aat­teessa kiekkopaikatkin käy, kun­han niitä vaan valvotaan.

 85. “Aamul­la kat­selin Hämeen­tien vart­ta töi­hin tul­lessani, jalka­käytävil­lä oli pysäköi­ty­na usei­ta huoltoa­joneu­vo­ja, muut­toau­to ja pari henkilöautoa.”

  Viimek­si­mainit­tua luku­unot­ta­mat­ta on vähän vaikea nähdä asi­as­sa suur­ta ongel­maa. On nimit­täin huo­mat­ta­va, että Helsin­gin kan­takaupun­ki on siten raken­net­tu, että tiet­ty määrä tilapäis­park­keer­aamista jalka­käytäville nyt vaan on pakko sietää. Muu­tot on yksi esimerk­ki, ja samat­en on hyvä kysymys, mitä muu­ta kaut­ta kivi­jalka­kaup­po­jen jakelun voisi hoitaa? Pikkupuo­tien katoamista voita­neen pitää suurem­pana pahana kuin sitä, että niiden edessä käy joskus paket­ti­au­to viemässä sinne jotain myytävää.

 86. Art­turi Björk:

  Kari en ymmärtänyt mitä tarkoitit. Yritätkö sanoa, että suurem­pi pysäköin­tivirhe­mak­su ei tek­isi väärin pysäköin­nistä vähem­män houkut­tel­e­vaa? Väitätkö, että väärin­pysäköi­jät eivät reagoi kannustimiin? 

  En väitä. Tietenkin väärin­pysköi­jät reagoi­vat kan­nus­timi­in, kuten esimerkik­si pysäköin­tivirhe­mak­sun korkeam­paan hin­taan (tai tehokkaam­paan valvontaan).

  Kysymys on kuitenkin myös siitä, mitä niil­lä mak­suil­la tavoitel­laan. Nähdäk­seni tavoite ei varsi­nais­es­ti ole paikko­jen käytön tehos­tu­mi­nen (toisin kuin pysäköin­ti­mak­su­is­sa), vaan väärin­pysäköin­nin vähen­tämi­nen. Tämä mm. siitä syys­tä, että väärin pysäköimi­nen aiheut­taa hait­to­ja ja ääri­ta­pauk­ses­sa jopa hen­gen­vaaraa muille ihmisille.

  On ole­mas­sa näyt­töä siitä, että rikkei­den ja rikosten tor­jun­nas­sa valvon­nan lisäämi­nen on tehokkaampi keino kuin sank­tioiden korot­ta­mi­nen. Tässä tarkoi­tan “tehokku­udel­la” sitä, että valvon­nan avul­la päästään lähem­mäs tilan­net­ta jos­sa rikkeitä ei tapah­du. Se, onko tämä sit­ten taloudel­lises­sa mielessä tehokkain­ta (kaupun­gin tai yhteiskun­nan kannal­ta) on tietenkin toinen kysymys.

  Vaik­ka peri­aat­teessa sama vaiku­tus saataisi­in toteutet­tua yksinker­tais­es­ti mak­su­ja korot­ta­mal­la, niin sil­lä on myös hait­ta­puo­lia. Kovin suuria sank­tioi­ta ei pide­tä tas­a­puolisi­na eikä oikeu­den­mukaisi­na, ainakaan pysäköin­tivirhe­mak­su­jen kohdal­la, kos­ka merkit­tävä osa virhep­ysäköin­neistä on “tahat­to­mia”, johtuen huoli­mat­to­muud­es­ta ja siitä tosi­asi­as­ta että lail­liset paikat on hin­noitel­tu liian halvoik­si (eli niitä ei ole riit­tävästi tarjolla)

  Epäoikeu­den­mukaisek­si koet­tu sank­tioin­ti luul­tavasti aiheut­taa ulkoishait­to­ja (asen­teet, piit­taa­mat­to­muus), jot­ka eivät suo­ranais­es­ti liity itse pysäköin­ti­in. Näitä hait­to­ja on vaikeaa arvioi­da rahana, mut­ta se ei tee niistä merkityksettömiä.

  Tämän vuok­si suo­sisin mielum­min valvon­nan lisäämistä, ja hark­it­si­sisin virhe­mak­sukäytän­töön jonkin­laista por­ras­tus­ta, jos­sa viiden min­uutin pysäköin­ti­a­jan yli­tys­tä sank­tioitaisi­in vähem­män kuin vaikka­pa pelas­tustien tukkimista. Mikä ei tarkoi­ta sitä, etteikö nyky­i­sis­sä vihe­mak­su­is­sakin olisi korot­tamisen varaa.

  Kari

 87. Hir­vo­nen, kysymys ei yleen­sä ole kaupun­gin katu­verkon rak­en­teesta, vaan pysäköin­ti­jär­jeste­ly­istä. Kivi­jalka­kau­pan edessä ole­va katu­ti­la pitäisi olla ensisi­jais­es­ti niiden liikkei­den asioin­ti- ja huoltoa­joa varten. Tämä on ihan jär­jeste­lykysymys, esimerkik­si Laut­tasaar­en­tiel­lä on kiekkopaikkat ja niihin saa yleen­sä auton asioin­nin ajak­si parkkiin. 

  Viralli­nen seli­tys minkä takia Hämeen­tielle ei saa pyökaisto­ja oli että ei ole tilaa sivusu­un­nas­sa. Nyt ne tietääk­seni tulee sinne jalka­käytävälle samaan kohtaan mis­sä ne autot pysäköivät. Kun mäkeä alas kiitää pyöräil­i­jä ja kaistan keskelle on pysäköi­ty jakelurek­ka, niin se on sit­ten liukkaud­es­ta ja reflek­seistä kiin­ni kerk­iääkö pyöräil­i­jä jar­rut­taa, jysäyt­tääkö rekan perään, väistää bussin alle vai toiseen suun­taan jyräten jalankulkijan.… 

  Vai­h­toe­htoisia ratkaisu­ja toki olisi, esimerkik­si niin että Hämeen­tiel­lä olisi pelkkä bus­sikaista, eli huoltoli­ikenne ja tak­sit saa käyt­tää, ja toinen kaista olisi pysäköin­tiä varten. Mut­ta kun tämä edel­lyt­täisi että henkilöau­tot käyt­täisi joka kuusikaistaista motaria yhden kort­telin itään, tai Kallion katu­verkkoa kort­telin län­teen, joka tun­tuu noin yleis­es­ti ottaen ole­van vaan ker­takaikki­aan mah­do­ton vaatimus.

 88. tpyy­lu­o­ma : Ei ihan kaik­ki asun­not Hämeen­tiel­lä ole ihan niin pieniä, etteikö sinne saisi mah­tu­maan jotain sel­l­ais­takin, mitä ei pysty kan­ta­maan sadan metrin päästä. Autol­la, oma­l­la tai lainat­ul­la, joutuu sil­loin täl­löin aja­maan oven eteen tuo­mas­sa ostamaansa/saamaansa/muulla tavoin han­kki­maansa tavaraa koti­in tai viemässä aikansa palvel­lut­ta pois — Hämeen­tie nyt vaan on raken­net­tu niin.
  Ei kaik­ki tila kan­takaupungis­sa voi olla varat­tuna vain lähiöih­mis­ten asioin­tia varten. Tääl­lä asutaankin.

 89. Kuten moni var­maan on huo­man­nut, niin Runeberginkadulle on tul­lut punaisek­si maalatut polkupyöräkai­stat Kampin päähän. Näis­sä kaistois­sa on maalat­tuna valkoinen polkupyörän kuva, mikä käsit­tääk­seni indikoi tarkoitet­tua ajo­su­un­taa, joka on sama kuin autoil­la. Siitä saak­ka kun kai­stat tuli­vat käyt­töön, olen joka aamu huo­man­nut että polkupyöräil­i­jät eivät yksinker­tais­es­ti väl­itä tuos­ta ajo-ohjeesta vaan kapeal­la kaistal­la aiheut­ta­vat vaarati­lantei­ta kun oikeas­ta suun­nas­ta tule­va pyöräil­i­jä kohtaa väärään suun­taan aja­van. Mik­si pyöräil­i­jät eivät nou­da­ta sääntöjä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.