Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 29.10.2009

Olen pois lau­takun­nas­ta työ­matkan takia ja niin on myös vara­jäse­neni Kai Ovaskainen, joten meil­lä on toinen paik­ka tyhjänä. Tämän vuok­si titaanien tais­telu Kata­janokan hotel­lista on siir­ret­ty seu­raavaan viikkoon. Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa ei tehdä päätök­siä tilapäis­ten enem­mistö­jen turvin.

Laut­tasaa­res­sa suojelukaava

Tiirasaar­en­tiel­lä suo­jel­laan Aimo Tuki­aisen atel­jeer­aken­nus, jol­loin ton­tin raken­nu­soikeus piene­nee. Kokon­aan käyt­tämätön­tä raken­nu­soikeut­ta ei menetetä, mikä on aiheut­tanut vasta­lau­sei­ta. Raken­nuste­hokku­us piene­nee kaavas­sa, mut­ta kas­vaa olevas­sa maailmassa.

Pato­la, Mäk­i­tor­pantien kerrostalot

Enti­nen sih­tee­ri­opis­ton raken­nus pure­taan ja paikalle raken­netaan asuin­talo­ja, jopa nelik­er­roksisia, joskin ylin ker­ron on vedet­ty sisään niin, että asukkaan lisäk­si vain lin­tu tulee sen ole­mas­saolosta tietoisek­si. Pent­ti Malas­ka on valittanut.

Sil­tamäen kehittämisperiaatteet

Betoni­bru­tal­is­mia ale­taan nyt suo­jel­la.  Sil­tamä­ki on erikoinen lähiö: jos pyy­de­tään kadun­mi­estä luet­tele­maan Helsin­gin lähiöitä, Sil­tamä­ki ei taitaisi saa­da mon­ta main­in­taa. Ei siis ongelmia? Ajas­taan poikkea­va mata­lan rak­en­tamisen lähiö.

Suun­nit­telu voidaan kään­tää englan­niksi joko ”plan” tai ”design”. Näil­lä kahdel­la suun­tauk­sel­la on alati pien­tä kissan­hän­nän­ve­toa kaupunkisu­un­nit­telus­sa. Tämä on selvää desig­nia. Aivan lyhyel­lä etsimisel­lä ei esimerkik­si löy­tynyt tietoa siitä, paljonko ihmisiä Sil­tamäessä asuu.

Vas­taus Tuo­mas Rantasen pon­teen 75 neliön sään­nön kor­vaamis­es­ta parem­mal­la normilla. 

Tämä on tärkeä asia. Vas­tauk­ses­sa ei ote­ta kan­taa sub­stanssi­in vaan esitetään poikki­hallinnol­lista työryh­mää käsit­telemään asiaa.

Kansalaisa­loite vesi­joukkoli­iken­teestä: Vas­tauk­sen mukaan ei kan­na­ta, hidas­ta ja kallista.

Mut­ka Lin­nun­laulun mäkeen? Sil­tasaariseu­ra esit­tää pyöräi­lyn kieltämistä Lin­nun­laulun vaar­al­lisek­si väite­tyssä mäessä. Ei kiel­letä mut­ta koira­puis­ton portin kohdalle laite­taan pyöräil­i­jöille hidaste­mut­ka. Mitenkähän tässä käy? Jos fil­lari kuitenkin tulee jar­rut­ta­mat­ta hallintakykyn­sä rajal­la, mitään yllät­tävää estet­tä ei pysty väistämään.

Pyöräku­mien pump­paus­piste  on vas­tauk­se­na Emma Karin aloit­teeseen laitet­tu Kai­vokadulle Rautatiease­man lounaiskul­malle. Se ei tosin toi­mi, kos­ka kesäku­us­ta asti on odotet­tu puut­tuvaa osaa Tan­skas­ta. Tan­skas­ta ajaa Helsinki­in viikos­sa vaik­ka fil­lar­il­la. Pump­puaswe­ma tulee var­maankin lisäämään pyöräon­net­to­muuk­sia, ennen kuin pyöräil­i­jät tot­tuvat oikein täytet­ty­jen renkaiden tuot­ta­maan lisä­vauhti­in. Melkein kaik­ki aja­vat puoli­ty­hjil­lä renkail­la. Todet­takoon, että pyörän voi pumpa­ta myös huoltoasemil­la ilmaisek­si. Jos vent­ti­ili ei sovi pump­pu­un, siihen saa pyöräkau­pas­ta sovittimen.

6 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 29.10.2009”

 1. Betoni­bru­tal­is­mia ale­taan nyt suojella.
  Tätä on pelät­ty. Kun betoni­bru­tal­is­mia raken­net­ti­in niin van­hat talot piti purkaa alta kos­ka ne oli­vat van­hen­tunei­ta (toimin­nal­lis­es­ti) ja suo­jelus­ta viis, nyt kun betoni­bru­tal­is­min tuo­tok­sista voi sanoa samaa niin niitä puo­lus­te­taan suo­jelu­ar­gu­mentein. Sil­tamä­ki tosin ei ole ihan kehno.

  Min­ua kum­mas­tut­ta se että ostari/uimahalli, joka on hie­man sivus­sa, aio­taan uusia ja isolle ton­tille (nyt parkkipaik­ka) joka on keskel­lä Suu­tar­i­laa suun­nitel­laan jotain muu­ta. Sen ostarin siir­to pitäisi vähin­tään tutkia.

  Sil­tamäen asukas­määrä on 6417 Helsin­gin kaupun­gin tietokeskuk­sen mukaan, työ­paikko­ja on 1502. Alueen pin­ta-ala on 2,79 km² eli väestöti­heys on 2300. Samaan alueeseen eli Suu­tar­i­laan kuu­luu myös Töyrynum­mi, 1,34 km², 4734 as., 428 työ­paik­ka, väestöti­heys 3533as/km2. Tosi­asial­lis­es­ti väestöti­heys on kuitenkin suurem­pi, alueen Län­sire­unal­la on iso Ker­a­van­joen var­ren puis­to, Suu­tar­i­lan tasol­ta löy­tyy tieto että 1,3 km² alueesta on viher­aluet­ta, ja väit­täisin että neliök­ilo­metri tästä on tuo­ta ranta­puis­toa. Eli Suu­tar­i­lan raken­net­tu­jen aluei­den asukasti­heys on noin 3500as./km2. Tuom­moi­sel­la väestöti­hey­del­lä voisi muuten oper­oi­da jo pikaratikkaa, varsinkin jos se saadaan täy­den­nys­rak­en­tamisel­la nouse­maan. Ensialku­un bus­sil­in­jas­ton voisi järkeistää, esim. 7OV Tikkuri­laan saakka.

 2. Mut­ka Lin­nun­laulun mäkeen? Sil­tasaariseu­ra esit­tää pyöräi­lyn kieltämistä Lin­nun­laulun vaar­al­lisek­si väite­tyssä mäessä. Ei kiel­letä mut­ta koira­puis­ton portin kohdalle laite­taan pyöräil­i­jöille hidaste­mut­ka. Mitenkähän tässä käy? Jos fil­lari kuitenkin tulee jar­rut­ta­mat­ta hallintakykyn­sä rajal­la, mitään yllät­tävää estet­tä ei pysty väistämään.

  Fil­lar­is­teillekin liiken­nesään­töjä: Polkupyörätelle ko. kohtaan nopeusra­joi­tus, esim. 15 km/h. Ja polis­gon­staa­be­lo välil­lä valvo­maan tutkan kanssa.

  Toteaa nim­imerk­ki: “Hes­per­ian puis­tossa nuorem­pana fil­lar­il­la kaahaillut” 

  (joo sain vauhdik­si yli 55 km/h, kun nuore­na olin kun­nos­sa. Ja pystyin aja­maan 15 km Hämeenkylään 30 minuuttiin.

 3. Osmo: “Enti­nen sih­tee­ri­opis­ton raken­nus pure­taan ja paikalle raken­netaan asuin­talo­ja, jopa nelik­er­roksisia, joskin ylin ker­ron on vedet­ty sisään niin, että asukkaan lisäk­si vain lin­tu tulee sen ole­mas­saolosta tietoiseksi.”

  Per­in­teis­es­ti tämä on tarkoit­tanut ylimpään ker­rokseen talon ulko­seini­in asti raken­net­tua “kevyt­tä” alu­mi­i­ni-pelti-lasi hökö­tys­tä parhaaseen Mäntsälä-tyyli­in jos­sa tapauk­ses­sa sinän­sä hyvää tarkoit­ta­van sisäänve­don uno­ht­a­mi­nen tuot­taisi kyl­lä parem­man lopputuloksen.

 4. Nuo mäk­i­tor­pantien talot ovat kyl­lä hyvä asia. Järkeväl­lä käve­lyetäisyy­del­lä (luokkaa 500m) juna-ase­mas­ta, ja Tuusu­lantien laa­jaan bus­si­tar­jon­taankin sama mat­ka. Parem­man puoleista täy­den­nys­rak­en­tamista siis.

  Käpylän ase­man mar­ket­ti Mus­ta Pekka muuten vas­taa aika hyvin Osmonkin esit­telemää ideaa, että raken­netaan yksi isom­pi kaup­pa joukkoli­iken­teen ase­malle. Seu­raa­vat kau­pat ovatkin sit­ten jo Ogelin ostar­il­la ja Käpylän terveysasemalla.

 5. Mäk­i­tor­pantien talot ovat minus­takin hyvä jut­tu. Uusia talo­ja taitaa tul­la myös Mäk­i­tor­pantien toiseen päähän kir­jas­ton viereen. 

  Oulunkylä kaipaa minus­ta muutenkin täy­den­nys­rak­en­tamista. Lapset vähenevät ja sitäkaut­ta var­maan muukin asu­jaimis­to. Väen vähetessä paineet palvelu­jen leikkaamiseen kas­va­vat. Ogelin ostari rapis­tuu pikkuhiljaa..

 6. “Jos fil­lari kuitenkin tulee jar­rut­ta­mat­ta hallintakykyn­sä rajal­la, mitään yllät­tävää estet­tä ei pysty väistämään.”

  Tähän voisi ylipäätään tode­ta, että jos ajaa niin kovaa ja hallintakykyn­sä rajal­la, jot­ta mitään yllät­tävää estet­tä ei pysty väistämään, niin parem­pi on, että loukkaa yksin itsen­sä kuin ajaa jonkun päälle ja loukkaan itsen­sä lisäk­si mui­ta. Jos ker­ta pitää noin ajella.

  Nim­imerk­ki “pyörä­tien katkai­se­vat bus­sipysäk­it ovat paljon vaar­al­lisem­pia hitaam­minkin ajav­ille… Hert­toniemen siir­to­la­pu­u­tarhan bus­sipysäkin kohdal­la tur­valleen aja­neena “yllät­tävän” esteen syksyl­lä kohdan­neena”… ja joo, yllät­tävä este oli vas­taan tul­lut pyöräil­i­jä joka jäi sopi­vasti — niin kuin aina san­o­taan — katveeseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.