Kataloniaan satatuhatta maahanmuuttajaa vuodessa

Kat­alo­ni­as­sa on vähän yli seit­semän miljoon­aa asukas­ta , joista noin puo­let on Suur-Barcelo­nan alueel­la. Asukkaista viidennes on maa­han­muut­ta­jia. Heistä pääosa on tul­lut maa­han viimeisen kymme­nen vuo­den aikana. Lisää väkeä tulee noin satatuhat­ta vuodessa. Heitä houkut­telee Kat­alon­ian voimakas talouden kasvu, jon­ka seu­rauk­se­na työ­paikko­jen määrä ennen lamaa nousi kolmel­la pros­en­til­la vuosit­tain. Kun Kat­alo­ni­as­sa syn­tyvyys on järkyt­tävän vähäistä, talouskasvu ei olisi mah­dol­lista ilman maa­han­muut­ta­jia. Asun­to­tuotan­nolle tuol­lainen väk­ilu­vun kasvu on toki haaste.

Kuulimme 45 min­uutin kiin­toisan esi­tyk­sen Kat­alon­ian maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta. Tuona aikana ei sanaa pako­laiset mainit­tu ker­taakaan. Kat­alo­ni­aan tul­laan töi­hin, viral­lis­es­ti tai pimeästi. Laiton siir­to­laisu­us on laajuaa.

Isän­tämme sanoi­vat, että Kat­alon­ian iden­ti­teet­ti on kielessä. Ihmi­nen on kat­alo­nialainen, kun hän puhuu kat­alo­ni­aa. Sik­si keskeistä on opet­taa maa­han­muut­ta­jille mah­dol­lisim­man nopeasti provinssin omaa kieltä. Kun Alanko­mais­sa asuu ihmisiä, jot­ka eivät vuosi­in ole oppi­neet sanaakaan hol­lan­tia, ei ole ihme, että vaikeuk­sia tulee.

Teki mieli kysyä, eikö noin määritel­lylle kat­alo­nialaiselle iden­ti­teetille han­kalampia ole Espan­jas­ta tule­vat muut­ta­jat – kuin suomenkieliset Ahvenanmaalla.

Kat­alo­ni­as­sa esi­in­tyy 250 eri­laista äidinkieltä. Sik­si yksi yhteinen kieli on välttämättömyys.

Suurin maa­han­muut­ta­jaryh­mä ovat marokko­laiset, joi­ta on noin noin neljän­nesmiljoona. Toise­na ovat noin satatuhat­ta roma­nialaista. Paljon on tuli­joi­ta myös Etelä-Amerikas­ta sekä muista EU-maista.

Henkises­ti Kat­alo­ni­as­sa maa­han­muut­ta­jien suurin haaste on moniuskon­nol­lisu­us, kos­ka maa on aiem­min ollut tiukasti kato­li­nen; mata­la syn­tyvyys tosin panee epäilemään, ettei Paavin ohjei­ta aivan kir­jaimel­lis­es­ti noudateta.

Syn­type­r­äi­nen väestö syyt­tää maa­han­muut­ta­jia siitä, että julk­i­sis­sa palveluis­sa on kovat jonot, kun palvelu­jen käyt­täjiä on tul­lut lisää.
DSC_2005

Lait­tomasti maa­han tulleet kau­pusteli­jat ovat kehit­täneet kätevän myyn­tialus­tan tavaroilleen. Virkaval­lan saa­pues­sa paikalle koko påu­ti­ik­ki siir­tyy narus­ta nykäisemäl­lä ollalle paris­sa min­u­utris­sa ja koko tienoo on het­kessä tyhjä. 

63 vastausta artikkeliin “Kataloniaan satatuhatta maahanmuuttajaa vuodessa”

 1. Tuo kieli­jut­tu on kyl­lä ihan tuules­ta tem­mat­tua. Kyl­lä New Yorkissa ja Lon­toos­sa voi ihan hyvin elää ja tehdä töitä vaik­ka ei osaisi englan­tia. Tosin mikäs siinä, jos kat­alo­nialaiset halu­a­vat har­joit­taa jotain kult­tuuri-impe­ri­al­is­mia oma­l­la maal­laan, mut­ta ei sitä kan­na­ta muualle matkia ja alkaa haukku­maan jotain Hollantia.

 2. Elävätkö nämä ‘työperäisetä’ maa­han­muut­ta­jat sosiaalituilla?

  En ymmär­rä mitä kir­joituk­sesi pitäisi todis­taa.. Sitä, että maa­han­muut­ta­jatkin voivat pär­jätä suuris­sakin yhteisöis­sä? Oletko kat­sonut Yhdys­val­to­jen suuntaan?

  Ei kai tämä ole ongel­ma, kun­han muut­ta­jia vaa­di­taan sopeu­tu­maan yhteiskun­taan ja ain­oa joka sin­ut elät­tää on oma työsi. Suomes­sa asia on täysin päin vastoin.

 3. “Syn­type­r­äi­nen väestö syyt­tää maa­han­muut­ta­jia siitä, että julk­i­sis­sa palveluis­sa on kovat jonot, kun palvelu­jen käyt­täjiä on tul­lut lisää.”

  Ongel­mat ovat vas­ta tulos­sa. Espan­jan talouskasvua on virit­tänyt suuri EU-tuki, ei niinkään maahanmuutto.
  Maa­han­muut­to johtuu tietysti Afrikan läheisyy­destä ja siitä, että vira­nomaiset ovat ummis­ta­neet silmän­sä lait­toma­lle maahanmuutolle.

  Rahas­ta tietysti.

  Nämä lait­tomat maa­han muut­ta­jat pysyvätkin lait­tom­i­na, sil­lä he ovat hal­paa työvoimaa viljelijöille.Rekisteröityminen viral­lisek­si maa­han­muut­ta­jak­si edel­lyt­täisi Espan­jas­sa, että työ­nan­ta­ja tekee kir­jal­lisen työ­sopimuk­sen mut­ta tiety­istä syistä hän ei sitä saa

  Hal­van työvoiman ansioista tomaat­te­ja ja kurkku­ja on varaa kuska­ta Suomeenkin lentokoneel­la ja hyvin kel­paa­vat hal­vat vihan­nek­set Osmolle ja muillekin vihreille ja ostoil­laan aja­vat alas suo­ma­laista tuotantoa.

  Ei täl­laisen lait­toman maa­han­muut­ta­jan ase­ma ole sen parem­pi Espan­jas­sa kuin se oli kotimaassa.
  Ain­oa mitä hänel­lä on enem­män , on mah­dol­lisu­us päästä lail­liseen ase­maan ja muut­taa edelleen eteenpäin.

 4. Täy­tyy aina syvästi ihme­tel­lä vihrei­den lapsel­lisu­ut­ta ja sinisilmäisyyttä.
  He eivät ker­ta kaikki­aan ymmär­rä työelämästä mitään eivätkä ymmär­rä mitä joku työelämän asia merkitsee.

  Olen ollut töis­sä Afrikas­sakin ja näh­nyt miten siel­lä eletään ja jos ver­taa sitä elämää elämään Espan­jas­sa kasvi­huoneessa kasvimyrkky­jen seassa, asun­tona kasvi­huoneen nurk­ka ja vetenä kastelu­vesi ja vira­nomais­ten jah­taa­mana niin eipä niis­sä eroa ole paitsi,että Afrikas­sa olet vapaampi.

  Ja jos Espan­jas­sa alat vaa­tia oikeuk­sia niin poli­isi pam­put­taa ja palaut­taa kotimaahan

 5. Kie­len oppimi­nen on taa­tusti tärkein sopeutumiskysymys.

  Mä olen matkus­tanu 35 maas­sa, ja aina yrit­tänyt opetel­la paikallista kieltä. Etelä-Kore­as­sa, Arme­ni­as­sa ja Geor­gias­sa se oli huo­mat­ta­van vaikeaa, kos­ka muis­tan vain muu­ta­man sanan.

  Tarvit­semme siis vas­tauk­sen kysymyk­seen, miten saamme maa­han­muut­ta­jat ja tur­is­tit sun muut oppi­maan paikallista kieltä.

 6. Kielion­gel­ma se näyt­tää ole­van Helsin­gin kouluis­sakin se joka ajaa suo­ma­laisia per­heitä muut­ta­maan muualle. Opetuk­sen taso suomenkielisille las­kee, kun joudu­taan ope­tus­ta mukaut­ta­maan maa­han­muut­ta­jien kielion­gelmien takia. Tästä seu­raa, että oppi­laiden lähtö­ta­so siir­tyessään koulu­jär­jestelmässä eteen­päin seu­raavalle tasolle on heikom­pi niis­sä koulus­sa, jois­sa on maa­han­muut­ta­jia. Tätä eivät äidinkie­lenään suomea puhu­vat per­heet halua lapsilleen.

  On suo­ras­taan tyh­mää yrit­tää mukaut­taa ope­tus­ta heikom­min suomenkieltä taitavien mukaan, siitä kär­sivät suomenkieltä äidinkie­lenään puhu­vat. Mielum­min pitäisi olla kieliko­keet ja sit­ten sen mukaan omia luokkia niille, jot­ka eivät riit­tävästi suomenkieltä osaa, jol­loin näi­den osalta voitaisi­in lisätä entis­es­tään suomenkie­len opiskelua.

  Min­is­teri Virkkunen puhui vain monikult­tuurisu­u­den rikkaud­es­ta, kun tätä ongel­maa käsitelti­in ja esi­in nos­tet­ti­in tämä per­hei­den muut­ta­mi­nen muualle. Täl­lainen toim­inta on pään työn­tämistä pen­saaseen ongelmien edessä. Per­heet äänestävät jaloil­laan näil­lä asuinalueil­la ja kouluissa.

 7. Liian van­ha:

  Ei täl­laisen lait­toman maa­han­muut­ta­jan ase­ma ole sen parem­pi Espan­jas­sa kuin se oli kotimaassa.

  Joo ihan tyh­myyt­tään ne vaan tule­vat Espanjaan…

 8. Onko­han muuten kat­alo­nialaisil­ta itseltään kysyt­ty, halu­a­vatko he satatuhat­ta maa­han­muut­ta­jaa talouskasvun vuoksi?

 9. Vielä kom­ment­ti tuos­ta kuvasta:

  Nykissä sys­tee­mi on viety vielä vähän pidem­mälle. Laukut kulke­vat kätevästi mukana kuvan osoit­ta­mal­la taval­la, mut­ta kau­pustelijoil­la on radiop­uhe­limet, jol­la he seu­raa­vat poli­isin liikkeitä!

  Ja kuka vielä väit­tikään, etteikö teknologi­nen kehi­tys hyödyt­täisi pienen tuot­tavu­u­den töitä tekeviä!

 10. Mil­lä silmäla­seil­la jeppe on Soin­in­vaaran kir­joituk­sen oikein lukenut? Soin­in­vaara­han nimeno­maan kir­joit­taa, että “Kat­alo­ni­aan tul­laan töi­hin” ja että “Kat­alon­ian iden­ti­teet­ti on kieli” sekä “yksi yhteinen kieli on vält­tämät­tömyys”. Mitä valit­tamisen aihet­ta tek­stistä muka vielä löytyi?

  Sekö, että siinä puhut­ti­in maa­han­muut­ta­jista maa­han­muut­ta­ji­na eikä nimeno­mais­es­ti “ohikulk­i­joiden ryöstelijöinä ja verovaroil­la loisijoina”?

  Ja mitä Liian van­hakin taas vaah­toaa, että vihreät eivät ymmär­rä työelämästä mitään? Miten se liit­tyy Soin­in­vaaran kir­joituk­seen mil­lään tavalla?

  Mik­si keskustelu repeää välit­tömästi täl­laisek­si asen­teel­lis­ten silmälasien värit­tämäk­si kuvitel­tu­jen moti­ivien reposteluk­si etenkin aina, kun on kyse maa­han­muu­tos­ta, oli puhu­jana kuka tahansa, ja sanoi hän mitä tahansa, siis täysin riip­pumat­ta siitä, mitä on väitet­ty ja mitä ei?

  En ainakaan minä huo­man­nut Soin­in­vaaran kir­joituk­ses­sa merkkiäkään siitä, että hän esimerkik­si pitäisi Kat­alon­ian siir­to­laisu­usti­lan­net­ta ongel­mat­tomana tai jonkin­laise­na ideaali­na (sen parem­min kuin yksipuolis­es­ti huonon­akaan asiana). Sel­l­aiset tulkin­nat ovat täältä kat­soen syn­tyneet lähin­nä tulk­it­si­joiden omis­sa päis­sä (ja sinne ne saisi­vat min­un puolestani myös jäädä, kos­ka ne eivät mitenkään edis­tä itse asi­as­ta keskustelua — sikäli kuin sel­l­aiselle on tarvetta).

 11. Kasnnat­taa ymmärtää, että noista maa­han­muut­ta­jista parisa­taatuhat­ta on tul­lut muista EU-maista, joista 50 000 Ital­ias­ta. Paljon tuli­joi­ta on myös espan­jankieli­sista Lati­nalaisen amerikan maista.
  Silti pidän noin suur­ta muut­toli­iket­tä epäter­veenä. Yleen­sä Helsin­gin seudun kasvunopeut­ta on pidet­ty ääri­ra­joil­la ole­vana, mut­ta se on kyl­lä ollut paljon maltil­lisem­paa, minkä lisäk­si väestönkasvu on perus­tunut paljolti muut­toon muual­ta Suomesta.
  Toinen suuri väer­stöimuri on Toron­to, johon tulee peräti 150 000 muut­ta­jaa vuodessa.
  Lail­lis­ten maa­han­muut­ta­jien lisäk­si on tul­lut paljon lait­to­mia. Tämä ilmiö on alueelle selvästi vahingollinen.

 12. Kyl­lä nyt taita­vat kat­alo­nialaiset isän­nät antaa melkoisen väritet­tyä kuvaa meitin Uuden­maan­li­iton hal­li­tuk­sen arvo­val­taisille edus­ta­jille. Lait­toman siir­to­työvoiman riis­tos­ta ilmeis­es­ti saa niin hyvät voitot, ettei tosi­a­sioi­ta kan­na­ta pal­jas­taa tai ainakin ne kan­nat­taa hämärtää.

  Kos­ka kat­alo­nialaiset kil­pail­e­vat EU:n sisäl­lä mei­dän suo­ma­lais­ten kanssa, niin kyse on siitä, että lait­toman työvoiman hyväk­sikäyt­tö Espan­jas­sa vie meiltä suo­ma­laisil­ta työ­paikko­ja. Sen seu­rauk­se­na rikkaat Espan­jas­sa rikas­tu­vat ja me suo­ma­laiset köyhdymme.

  Mielestäni Uuden­maan­li­iton hal­li­tuk­sen jäsen­ten pitäisikin siel­lä Barselonas­sa esit­tää erit­täin kova vasta­lause kat­alo­nialais­ten itsekkäälle ja ihmis­ar­voa alen­tavalle politiikalle. 

  Lait­toman työvoiman riis­to on myös EU:n perus­tamis­sopimuk­sen vas­taista kil­pailun vääristämistä. Sik­si Suomen tulisi haas­taa Espan­jan val­tio Yhteisön tuomiois­tu­imeen ja vaa­tia kat­alo­nialaisil­ta riistäjiltä tun­tu­via vahingonkorvauksia.

 13. Var­maan on juuri niin kuten tulk­it­sen Osmon tarkoit­ta­van, eli jos joku muut­taa uuteen maa­han pysyvästi, sopeu­tu­misen kannal­ta on syytä oppia kieli mah­dol­lisim­man nopeasti. Tämä päte­nee kokon­aan riip­pumat­ta maa­han tulemisen syystä.

  Palaan kuitenkin vielä het­kek­si Osmon aiem­paan maa­han­muut­toa käsit­televään kir­joituk­seen: Glob­al­isaa­tio ja suo­ma­lais­ten kulu­tus­ta­so. Pyy­dän anteek­si, jos eksyn aiheesta. Yleen­sä olen pystynyt suurelta osin jaka­maan Osmon näke­myk­set, mut­ta masen­n­uin kun luin tekstin:

  “Onko väärin suo­ma­laisia köy­hiä kohtaan, että nige­ri­alainen tak­sikus­ki vie hei­dän työ­paikkansa. Tämä ei aivan tavat­tomasti poikkea siitä, että kiinalainen tek­sti­il­i­työläi­nen vie suo­ma­laisen tek­sti­il­i­työläisen työ­paikan. Se, että hän tekee sen Kiinas­ta käsin, ei muu­ta asi­aa suo­ma­laisen tek­sti­il­i­työläisen kannalta.”

  En suin sur­minkaan voi ajatel­la, etteikö se olisi KOKONAISUUDEN kannal­ta aivan tavat­toman väärin, vaik­ka se tilas­to­m­atemaat­tis­es­ti tai suo­ma­lais­ten kannal­ta olisikin yhden­tekevää. On kovasti väliä sil­lä siir­tyvätkö työt sinne, mis­sä on ihmisiä vai tois­in­päin. Jär­jeste­lyt, jois­sa ihmisiä rou­dataan maas­ta toiseen paskatöi­den perässä, ovat automaat­tis­es­ti kam­mot­tavia. Vaik­ka köy­hän maan äiti lähtisikin “vapaae­htois­es­ti” tuhan­sien kilo­me­trien päähän hoita­maan rikkaan maan äidin lap­sia saadak­seen varo­ja omien, iso­van­hempi­en huostaan jätet­ty­jen lap­sien­sa elät­tämiseen ja koulut­tamiseen, niin inhimil­lis­es­ti kat­soen ylivoimais­es­ti parem­paa olisi sijoit­taa se tek­sti­ilite­hdas sinne naapuriin.

  Koulutet­tu­jen köy­hien sijoit­ta­mi­nen meil­lä paskatöi­hin on eri­tyisen epäeet­tistä ja myös pitem­män päälle oma­l­ta kannal­tamme tyh­mää. Ensin kär­sii köy­hä maa joka menet­tää huip­puk­oulute­tun osaa­jan. Sit­ten kär­simme me, kun muu­ta­man vuo­den ves­so­jamme siivon­nut ylik­oulutet­tu köy­hä katkeroituu, löytää kavere­i­ta ja pistää haisemaan.

  Toisen hädä­nalainen tilanne ei oikeu­ta meitä hyväk­sikäyt­tämään hän­tä. Aito vapaus vali­ta edel­lyt­tää taloudel­lisen pakon puut­tumista. Kohtalono­maiseen työvoima­pu­laan vetoamiseen en niin kauan usko, kun meil­lä on varaa kyykyt­tää ihmisiä esimerkik­si puhe­lin­myyn­ti­työssä. Suo­ranais­es­ti haitallisia ammat­te­ja tulee mieleen lee­gio muitakin.

 14. Amatööri:“Millä silmäla­seil­la jeppe on Soin­in­vaaran kir­joituk­sen oikein lukenut?”

  Sel­l­aisil­la laseil­la, että tuos­ta kir­joituk­ses­ta jää mieleen aja­tus, että jos Kat­alo­ni­as­sa pär­jätään 20% maa­han­muut­ta­japop­u­laa­ti­ol­la, niin arvostelu maa­han­muut­ta­jien haitallisu­ud­es­ta on turhaa. Kat­alon­ian ja Suomen maa­han­muu­to taas ovat kak­si täysin toi­sis­taan poikkeavaa asiaa.

  Mut­ta tarkem­mint arkastel­tuani kir­joi­tus­ta ymmär­rän nyt, että Soin­in­vaaran tarkoi­tus olikin vain esitel­lä yksi malli jol­la maa­han­muut­to toimii edes jol­lain tavoin. Nyt kun Soin­in­vaara vielä käyt­täisi arvo­val­taansa ja ottaisi tämän asian esille päät­tävis­sä elimis­sä, niin tästä voisi syn­tyä jotain hyvääkin.

  Sinän­sä prop­sit Osmolle tästä hänen blo­gis­taan, sil­lä tämä on var­maankin yksi Suomen arvo­val­taisimpi­en ‘poli­itikko­jen’ blo­ge­ja, jos­sa käy­dään edes keskustelua monista tärkeistä asioista. Osmo vielä kiitet­tävästi vas­tailee hänelle esitet­ty­i­hin kysymyksiin.

 15. “Ja mitä Liian van­hakin taas vaah­toaa, että vihreät eivät ymmär­rä työelämästä mitään? Miten se liit­tyy Soin­in­vaaran kir­joituk­seen mil­lään tavalla”

  Sik­si, että Osmo näkee lait­toman maa­han­muu­ton vain posi­ti­ivisia kasvutek­i­jänä vaik­ka todel­li­nen syy on Espan­jan saa­mat suuret aluetuet ja orjatyövoiman mah­dol­lis­ta­ma vihannesten dump­paus pohjoiseen, joka taas tekee työt­tömyyt­tä täällä.
  En ymmär­rä mik­si vihreät pitävät posi­ti­ivise­na lentokoneel­la tänne kul­jet­ta­ja vihanneksia.
  Jos työn­tek­i­jälle mak­set­taisi­in Espan­jas­sa edes min­imi­palk­ka niin koti­maisen kurkun kil­pailu­ase­ma paranisi.
  Eivätkä ne roma­nialaiset ole Espan­jas­sa yhtään parem­mas­sa ase­mas­sa kuin nuo afrikkalaiset, Roman­ian hallinto on vielä niin alkeelli­nen, etteivät roma­nialaiset osaa puo­lus­taa etu­jaan vaan kart­ta­vat vira­nomaiset eivätkä Espan­jan vira­nomaiset ole yhtä hyvin EU-sään­nök­siä nou­dat­tavia kuin suo­ma­laiset, tosin eivät suo­ma­laiset vira­nomaisetkaan puu­tu viro­lais­ten hyväk­sikäyt­töön Suomessa

  Tuo katukaup­pi­askin on yksi hyväk­sikäytet­ty, joku jär­jestää tuon nyytin ja perii siitä ylisu­uren palkkion, tuolle miehelle jää vain rippeet.
  Yksi kuva ker­too koke­neelle paljon, mut­ta sin­isilmälle se on vain eksoot­ti­nen tuu­lah­dus kansainvälisyyttä

 16. “Joo ihan tyh­myyt­tään ne vaan tule­vat Espanjaan”

  Useim­mat suo­ma­laiset lot­toa­vat lauantaisin

 17. Har­mi Ode, olisi ollut muka­va tör­mätä jos­sain Barcelo­nan kadunkulmassa! 

  Olen asunut koh­ta kak­si vuot­ta Kat­alo­ni­as­sa, tarkem­min Sabadel­lis­sa, n. 20 km Barcelo­nan keskus­tas­ta, eli siis suur-Barcelo­nan alueel­la. Kump­panin työt toi­vat tänne ja läh­es alus­ta alka­en olen ollut duu­nis­sa itsekin. 

  Tämä on mon­es­sa mielessä upea paik­ka elää: arkkite­htu­uri ja sen his­to­ri­al­liset ker­rokset, toimi­va ja edulli­nen julki­nen liikenne, erit­täin hyvät ja läheltä löy­tyvät yksi­tyiset ja julkiset palve­lut, kult­tuu­ri­tar­jon­taa kaik­keen maku­un. Kaupunkisu­un­nit­telu vaikut­taa tosi kiin­nos­taval­ta. Välimeren ja sen ilmas­ton merk­i­tys­tä ei voi tietysti myöskään kieltää.

  Oma kieli­taidot­to­muus on oikeas­t­aan ain­oa ikävä asia, jon­ka olemme tääl­lä kohdan­neet. Kata­laanin opiskelu olisi ilmaista, mut­ta työ vie ajan ja ener­gian. Kumpikin meistä käyt­tää työkie­lenään englan­tia ja kotona puhutaan suomea.

  Huoli­mat­ta itse­hallinnol­lisen Kat­alon­ian pon­nis­tuk­sista espan­jaa oppii ehkä helpom­min kuin kata­laa­nia. Työ­nan­ta­jat tar­joa­vat vero­tuk­sel­la tuet­tua ilmaista kiel­ten ope­tus­ta työn­tek­i­jöilleen: paikallisille esim. englan­nin tai ran­skan kursse­ja ja meille maa­han­muut­ta­jille useim­miten espan­jan kursseja.

  Huoli­mat­ta kult­tuurien, kiel­ten, uskon­to­jen ja rotu­jen kir­jos­ta suur-Barcelo­nan alueel­la — tai ehkä juuri näi­den ansios­ta — ilmapi­iri on hyvin suvait­se­va. Rasis­tisia äänen­pain­o­ja kuulee hyvin harvoin.

  Kieli­taidot­to­muuskaan ei tun­nu häir­it­sevän paikallisia yhtä paljon kuin min­ua, maa­han­muut­ta­jaa. Kun yritän sanoa “No entien­do = en ymmär­rä”, vas­taa keskustelukump­pani usein puhu­mal­la vähän kovem­paa. Mut­ta aina löy­tyy avuk­si joku, joka halu­aa innokkaasti har­joitel­la kieli­tun­neil­la oppi­maansa englantia.

  Vaan käykö tääl­lä kuten Irlan­nis­sa? Huiman ja suh­teel­lisen nopean taloudel­lisen nousun jäl­keen ovat nykyisen taloudel­lisen kri­isin vaiku­tuk­set jo näkyvis­sä. Koko Espan­jan työt­tömyyspros­ent­ti on EU:n korkein, hipoo 20 pros­ent­tia. Itä-Euroopas­ta ja Etelä-Amerikas­ta tulleet raken­nustyöläiset palail­e­vat koti­in. Off­shore-ilmiö vie kan­sain­välisiä yri­tyk­siä halvem­pi­in mai­hin ja maanosiin.

 18. jore kir­joit­ti: Mielum­min pitäisi olla kieliko­keet ja sit­ten sen mukaan omia luokkia niille, jot­ka eivät riit­tävästi suomenkieltä osaa, jol­loin näi­den osalta voitaisi­in lisätä entis­es­tään suomenkie­len opiskelua.

  ***

  No ei todel­lakaan näin, ainakaan lap­sille. Ulko­maille muut­ta­neet per­heel­liset usein ker­to­vat että ker­sat pan­ti­in samaan luokkaan muiden sekaan ja hyvin nopeasti alkaa perus­teet sujua.

  20 huonos­ti Suomea puhu­vaa soma­lialaista samas­sa luokas­sa vs. pari soma­lialaista 20 suo­ma­laisen seassa. Kum­mas­sako­han tart­tuu kieli kor­vaan parem­min? Ei voi olla ajat­telemat­ta analo­giaa, jos­sa jou­tu­isin opiskele­maan englan­nin puhu­mista viiden ral­likuskin kanssa:
  — my car­bu­re­itor went broke
  — it was a good race yes
  — back to the helicopter 

  Suomen kie­len kir­joit­ta­mi­nen ja lukem­i­nen onkin sit­ten eri asia.

 19. Onko­han muuten kat­alo­nialaisil­ta itseltään kysyt­ty, halu­a­vatko he satatuhat­ta maa­han­muut­ta­jaa talouskasvun vuoksi?
  Ei. Kat­alo­nialaisil­la ei ole edus­tuk­sel­lista demokra­ti­aa, päätök­set tehdään sen perus­teel­la voit­tiko FC Barcelona (kyl­lä) vai hävisikö (ei) edel­lisen pelin­sä. Tämä on vain yksimerk­ki jumalat­tomas­ta rap­pios­ta joka seu­raa rotu­jen sekoit­tumis­es­ta, ennen kysyt­ti­in paav­il­ta. Lisäk­si kat­alo­nialaiset eivät pidä talouskasvus­ta, eikä siitä että heiltä kysel­lään mitään.

  Oikeasti, mikä ihmeen kysymys tuokin on?

 20. Osmo:

  Silti pidän noin suur­ta muut­toli­iket­tä epäterveenä.

  Ihan vaan huvin vuok­si, vai onko tähän joku perustekkin? Onko nämä maa­han­muut­tolu­vut jotenkin uni­ver­saal­isti liian iso­ja vai mielestäsi liian iso­ja vas­taan­ot­ta­van maan poli­ti­ikkaan ver­rat­tuna? Muut­tiko Nyki­in mielestäsi liian paljon uusia asukkai­ta 1800- ja 1900-luvuil­la? Onko newyorkki­laiset ja muut­ta­jat kärsi­neet tästä muut­toli­ik­keestä pitkäl­lä aikavälillä?
  Mik­si lait­tomien maa­han­muut­ta­jien tulo alueelle on selvästi vahingollista?

 21. Sep­po S:

  lait­toman työvoiman hyväk­sikäyt­tö Espan­jas­sa vie meiltä suo­ma­laisil­ta työ­paikko­ja. Sen seu­rauk­se­na rikkaat Espan­jas­sa rikas­tu­vat ja me suo­ma­laiset köyhdymme.

  Työ­paikko­ja ei ole mitään tiet­tyä määrää, vaan niitä on sen ver­ran, että työn tuot­tavu­us vas­taa siitä saat­ua palkkaa. Espan­jas­sa lait­tomat siir­to­laiset, heitä työl­listävät fir­mat ja kaik­ki hei­dän tuot­teis­taan naut­ti­vat kulut­ta­jat hyötyvät.
  Sisy­fos Kivi:

  On kovasti väliä sil­lä siir­tyvätkö työt sinne, mis­sä on ihmisiä vai toisinpäin.

  Toden­näköis­es­ti näin, mut­ta ongel­ma onkin se, että töitä ei voi siirtää Afrikkaan, kun siel­lä on insti­tuu­tiot niin huonos­ti jär­jestet­tyjä ja me emme pysty lait­ta­maan niitä kun­toon taikasauval­la varsinkaan, jos halu­amme säi­lyt­tää afrikkalais­ten itsemääräämisoikeuden.

  Aito vapaus vali­ta edel­lyt­tää taloudel­lisen pakon puuttumista.

  Tämä on ihan täyt­tä fuu­laa. On tosi idioot­ti­maista valitel­la ihmis­ten huonos­ta kohtalosta ja sit­ten viedä heiltä se ain­oa mah­dol­lisu­us joka heil­lä on paran­taa elämään­sä. Sil­lä afrikkalaisel­la menee vielä huonom­min, jos me ei anneta sen tul­la Euroop­paan töihin!
  Liian van­ha: Kir­joituk­ses­sasi oli taas kosolti virheitä mut­ta puu­tun nyt ehkä epäolennaisimpaan

  Tuo katukaup­pi­askin on yksi hyväk­sikäytet­ty, joku jär­jestää tuon nyytin ja perii siitä ylisu­uren palkkion, tuolle miehelle jää vain rippeet.
  Yksi kuva ker­too koke­neelle paljon, mut­ta sin­isilmälle se on vain eksoot­ti­nen tuu­lah­dus kansainvälisyyttä.

  Tuol­la miehel­lä on hyvien ja muodikkaiden vaat­tei­den­sa taskus­sa kän­nykkä. Luuletko, että hänel­lä olisi saman­lainen elin­ta­so lähtö­maas­saan? Tot­takai hänen työ­nan­ta­jansa saa suurem­man osan voitoista, kuin jos me emme rajoit­taisi (lait­tomien) maa­han­muut­ta­jien työsken­te­lymah­dol­lisuuk­sia, mut­ta sinä olet nytkin pää­vaah­dos­sa tääl­lä vaa­ti­mas­sa, että Espan­jan kasvi­huoneis­sa pitäisi nou­dat­taa Suomen min­imi­palkkaa, joten olet vain pahen­ta­mas­sa ongelmaa.

  Useim­mat suo­ma­laiset lot­toa­vat lauantaisin

  Väität siis suur­in­ta osaa suo­ma­lai­sista tyhmiksi?

 22. “Oikeasti, mikä ihmeen kysymys tuokin on?”

  Mikä siinä nyt niin ihmeel­listä oli?

  Onko maa­han­muu­tos­ta käy­ty kun­nol­lista keskustelua? Onko kysymys maa­han­muu­tos­ta ollut näkyvästi esil­lä vaaleis­sa? Onko äänestet­ty täl­laisen maa­han­muut­topoli­ti­ikan puolesta? 

  Ymmär­rätkö nämä kysymykset?

 23. Espan­ja on liit­tyessään EU:n jäsenek­si sitoutunut nou­dat­ta­maan Yhteisön sään­töjä. Rooman sopimuk­sen 3 artik­las­sa tode­taan, että yhteisöön liit­tyy “jär­jestelmä, jol­la taataan, ettei kil­pailu sisä­markki­noil­la vääristy.”

  Sopimuk­sen 10 artik­lan (enti­nen 5 artik­la) mukaan jäsen­val­tiot toteut­ta­vat kaik­ki yleis- ja eri­ty­is­toimen­piteet, jot­ka ovat aiheel­lisia sopimuk­ses­ta johtu­vien velvoit­tei­den täyt­tämisen varmistamiseksi.

  Näi­den artik­lo­jen nojal­la Espan­jan val­tio on ollut velvolli­nen ryhtymään sel­l­aisi­in toimen­piteisi­in, ettei lait­toman työvoiman käyt­tö ja riis­to Espan­jas­sa vääristä kil­pailua EU:n sisällä. 

  Nyt näyt­tää kuitenkin siltä, että Espan­jan val­tio ei ole toteut­tanut velvoit­teitaan, eikä ole valvonut maa­han­muut­toa eikä lait­toman työvoiman käyt­töä riit­tävän pon­nekkaasti. Tämän joh­dos­ta Kat­alo­ni­aan on vir­ran­nut huo­mat­ta­va määrä laiton­ta työvoimaa, joka on ollut yksi alueen talouskasvun moot­tori. Samal­la kil­pailu sisä­markki­noil­la on häiri­in­tynyt aiheut­taen muun muas­sa työt­tömyyt­tä Suomessa.

  EU:n sisäl­lä suo­ma­laiset voivat tehdä työvoiman riis­tolle jotakin hyvää, jota emme kykene tekemään kiinalaisille hikipa­joille. Mik­si siis emme käyt­täisi val­taamme? Onko oikein olla hil­jaa ja tekemät­tä mitään lait­toman työvoiman riistolle?

  Käte­vim­min Espan­ja saadaan vas­tu­useen EY-oikeu­den vas­tai­sista teois­taan ja tekemät­tä jät­tämi­sistään siten, että työmin­is­teri Anni Sin­nemäen johdol­la Suomen hal­li­tus lähet­tää komis­si­olle hake­muk­sen Espan­jan val­tion rikkei­den tutkimisek­si. Se olisi eri­no­mainen teko suo­ma­lais­ten työt­tömien ja Euroopan sisä­markki­noiden oikean­laisen toimivu­u­den puolesta.

  Tutkimusten jäl­keen komis­sio sit­ten päät­tää, nos­taako se kan­teen Espan­jan val­tio­ta vas­taan EY:n tuomiois­tu­imes­sa. Jos Espan­jan val­tio saa langet­ta­van tuomion, vahinkoa kärsi­neet voivat hakea vahin­gonko­r­vauk­sia Espan­jan valtiolta.

 24. Noista Kat­alon­ian maa­han­muut­ta­jista enem­mistö on kyl­lä tul­lut ihan lail­lis­es­ti, kaik­ki EU-maid­en ihmiset esimerkik­si. Lait­tomat maa­han­muut­ta­jat eivät todel­lakaan ole siel­lä mikään kansan­talouden voimavara, jota maa eri­tyis­es­ti haluaisi.

 25. Kir­jal­lises­sa kysymyk­sessään 894/2005 vp kansane­dus­ta­ja Anni Sin­nemä­ki tote­si 4.11.2005 eri­no­maisen hyvin, että “espan­jalais­ten tomaat­tien ja vihannesten edullisu­us ei johdu vain EU-tuista, vaan myös uuden ajan orjatyövoiman tuot­ta­mas­ta kilpailuedusta”.

  Sin­nemä­ki kysyi aiheel­lis­es­ti ja oikein: “Miten Suo­mi aikoo toimia, että ilman oleskelulu­paa EU-alueel­la ole­vien siir­to­lais­ten ase­ma para­nee ja nykyiset räikeät ihmisoikeusrikko­muk­set loppuvat?”

  Sisämin­is­terin sijaise­na kysymyk­seen vas­tasi min­is­teri Hannes Man­ni­nen ja vas­taus oli, kuten taval­lis­es­ti, silkkaa son­taa ilman mitään konkretiaa.

  Mut­ta nyt min­is­teri Sin­nemäel­lä on mah­dol­lisu­us toimia omien peri­aat­tei­den­sa ja puhei­den­sa mukaises­ti. Työmin­is­ter­inä hän voi lait­taa komis­sion tutki­maan asian ja komis­sio voi tarvit­taes­sa haas­taa Espan­jan val­tion oikeuteen.

  Jos Espan­jan hal­li­tus todel­la halu­aa, se voi tehdä asian suh­teen paljon. Mut­ta vas­tas­sa on tietenkin orjatyövoimaa käyt­tävien taho­jen taloudel­liset edut ja hei­dän vaiku­tus­val­ta vaali­ra­ho­jen ja muiden keino­jen kautta.

  Joka tapauk­ses­sa, jään odot­ta­maan Annil­ta toimen­piteitä. Kuinka­han käy, oliko Annin kysymys vain oppo­si­tiopoli­tikon tavanomaista räksy­tys­tä vai onko asia uno­htunut vai muuten pudotet­tu listalta?

 26. Lenkil­lä kuumuu­den ahdis­taes­sa kan­nat­taa jäähdyt­tää itseään tuulen vireel­lä lisäämäl­lä vauh­tia (van­ha kat­alo­nialainen tapa).

 27. Tot­takai hänen työ­nan­ta­jansa saa suurem­man osan voitoista, kuin jos me emme rajoit­taisi (lait­tomien) maa­han­muut­ta­jien työsken­te­ly mah­dol­lisuuk­sia, mut­ta sinä olet nytkin pää vaah­dos­sa tääl­lä vaa­ti­mas­sa, että Espan­jan kasvi­huoneis­sa pitäisi nou­dat­taa Suomen min­imi­palk­ka, joten olet vain pahen­ta­mas­sa ongelmaa

  Voisit haas­tatel­la noi­ta kau­pustelijoi­ta jol­lain etelän aurinko­ran­nal­la sen sijaan että kit­taist kal­jaa , ymmärtäisit enem­män mis­tä on kysymys.

  Kysymys ei ole työ­suh­teessa, ei miehel­lä ole työ­sopimus­ta . Jos hän saisi työ­sopimuk­sen niin hän voisi rek­isteröi­tyä Espan­jaan lail­lisek­si asukkaak­si ja ostaa tavarat mis­tä halu­aa ja olla vapaa yrittäjä.Silloin hän ei tarvit­sisi tuo­ta pikahäipymispakettia

  Mut­ta kun hän on rantau­tunut rahat­tomana lait­tomana ja joutunut jär­jestäy­tyneen hyväk­sikäyt­tö-businek­sen piiri­in Tämän businek­sen pyörit­täjät pyrkivät kaikin keinoin estämään hän­tä saa­mas­ta pysyvää oleskelu-ja työlu­paa, sil­lä sil­loin hän ei olisi kiristettävissä.

  Kor­rup­toitunut poli­isi on osa sys­teemiä, he jah­taa­vat näitä raukko­ja ja varas­ta­vat hei­dän rahansa ja tavaransa ja näin saat­ta­vat hei­dät velka­kier­teeseen “työ­nan­ta­jaan ” nähden ,
  Ja jos velkaa ei mak­se­ta, leikataan sor­mi, var­vas , kor­va tai jotain muuta.

  Eikä laiton maa­han­muut­ta­ja uskalla tehdä rikosilmoitusta.

  Espan­jan min­imi­palka­s­ta , n 550 euroa , hän voi vain uneksia.Ansiot jäävät mur­to-osaan tästä

  Eivät he heti ukene, mut­ta kun viikon jut­telee ystäväl­lis­es­ti niin sydän aukeaa

 28. “Käte­vim­min Espan­ja saadaan vas­tu­useen EY-oikeu­den vas­tai­sista teois­taan ja tekemät­tä jät­tämi­sistään siten, että työmin­is­teri Anni Sin­nemäen johdol­la Suomen hal­li­tus lähet­tää komis­si­olle hake­muk­sen Espan­jan val­tion rikkei­den tutkimiseksi”

  Suomes­sa pyörii 4–70000 EU-työläistä, joiden työe­hdoista ja rek­isteröi­tymis­maas­ta ei kukaan tiedä, Jos Sin­nemä­ki ei vaivaudu edes siivo­maan kotipesää niin tuskin­pa hän on kiin­nos­tunut Espanjastakaan

 29. Liian Van­ha:
  “Hal­van työvoiman ansioista tomaat­te­ja ja kurkku­ja on varaa kuska­ta Suomeenkin lentokoneel­la ja hyvin kel­paa­vat hal­vat vihan­nek­set Osmolle ja muillekin vihreille ja ostoil­laan aja­vat alas suo­ma­laista tuotantoa.”
  Lienet vakoil­lut Osmoa kau­pas­sa kun tiedät asian.
  Itseni voi luokitel­la jonkin sortin vihreäksi:
  Ei kelpaa!

 30. Ihmis­ten tulisi ymmärtää Suomes­sa vuo­de­naiko­jen ryt­mi, mitä vihannes­ta, juures­ta, kasvista, mar­jaa, hedelmää on järkevää käyt­tää ja mil­loin. Hin­nois­sakin se tietysti näkyy mut­ta sit­ten ovat nämä muut tek­i­jät. Onko ener­giate­hokkaasti järkevää kas­vat­taa kurkkua ja tomaat­tia Suomes­sa? Mitkä ovet vil­jeli­jöi­den olo­suh­teen Espan­jas­sa (ym.) ja mitä lisäainei­ta käytetään? Tässäkin pitäisi miet­tiä jotain kol­mat­ta tietä ja työnjakoa.
  Art­turin pointin ymmär­rän johonkin mitaan, mut­ta tiet­tyjä työ­tur­val­lisu­us- ym. kri­teere­jä on oltava.
  Tämä on vähän sama kysymys kuin Hesarin jut­tu tänään. Mik­si Roma­nialais­ten ker­jäläis­ten ‘lait­tomat’ majoi­tusti­lat, leir­it, pure­taan mut­ta Suo­ma­lais­ten ei? Mik­si Romi­alaiselle ker­jäläiselle ei saa antaa ropoa mut­ta paikalliseen sijoi­tus­ra­has­toon ‘saa’ sijoitaa. (Jopa yksi piis­pa kehoit­ti ole­maan anta­mat­ta rahaa — se on tosi kris­til­lisyy­den ydin­tä?) Mihin hävisi EU:n vapaa liikku­vu­us (ihmiset, tavarat, palvelu, kaup­pa). Vai pitääkö se ansai­ta pak­sul­la lom­pakol­la? Amerikkalaiset: palaut­takaa ker­jäämis­reisul­la ole­vat Suo­ma­laiset onnenonki­jat takaisin koti­maa­han. Niitä, niitäkin, riittää.
  Eri maid­en väliset elin­ta­so­erot eivät tasoitu maid­en välil­lä vaan niiden sisäl­lä. Tästä voi lähteä.

 31. On arvon­lisävero­tus ja kään­teinen arvon­lisävero­tus. On kolo­nial­is­mi ja kään­teinen kolo­nial­is­mi. Sir­to­laisu­us on kään­teistä kolo­nial­is­mia. Ihmiset revitään juuril­taan kuin suo­ma­lainen bio-polttoainemetsä.

  Kun ei enää ole hyväksyt­tävää riistää ja orju­ut­taa alus­mai­ta, ajatel­laan että on hyväksyt­tävää ja lau­pi­as­ta tuo­da entis­ten siir­tomaid­en työvoimaa tekemään likaisia töitä emomaihin. 

  Toiv­ot­tavasti tule­vaisu­udessa köy­hien maid­en tilan­net­ta aute­taan ja helpote­taan ihan hei­dän omil­la ehdoillaan.

 32. Noista 1,2 miljoonas­ta maa­han­muut­ta­jas­ta noin 3000 kuu­luu isän­tiemme mukaan tähän maat­alouden kausi­työläisi­in, joil­la tuote­taan halpo­ja tomaat­te­ja ja muu­ta sel­l­aista. Meil­läkin ovat ulko­maalaiset maat­alouden kausi­työläiset man­sikan­poimin­nas­sa ja thaimaalaisia poim­i­joi­ta “palkataan” luon­non­mar­jo­jen poim­intaan. Ainakaan jälkim­mäisel­lä alal­la ei ole mitään työe­htosopimuk­s­ta, jota edes voisi rikkoa.

 33. Espan­jalaisia on tääl­lä arvostel­tu sekä siitä, että poli­isi jah­taa lait­to­mia maa­han­muut­ta­jia liikaa että liian vähän.
  Vika taitaa olla sama kuin pimei­den töi­den valvon­nas­sa Suomes­sa. Pitäisi sank­tioi­da työ­nan­ta­jan toiminta.
  Kun toinen halu­aa riistää ja toinen vaaran­m­taa jopa henken­sä, että pää­sisi edes riis­te­tyk­si, on vaikea löytää yhteiskun­nal­lis­es­ti hyväksyt­tävää tapaa lopet­taa riisto.
  Kuitenkin, mitä enem­män laiton­ta siir­to­laisu­ut­ta yritetään pado­ta, sitä vaikeam­mak­si lait­tomien siir­to­lais­ten ase­ma käy. Min­un on vaikea kek­siä, mitä espan­jalais­ten pitäisi eteläisille naa­pureilleen tehdä, että se meille kelpailsi. 

 34. Tähän sop­paan ei ehkä kan­na­ta lusikkaansa pistää, kun inter­netis­sä maini­taan sana “maa­han­muut­to” voi yleen­sä toiveet järkevästä keskustelus­ta hau­da­ta samantien. Mut­ta pari ihan irral­lista huomiota:

  En ymmär­rä mik­si vihreät pitävät posi­ti­ivise­na lentokoneel­la tänne kul­jet­ta­ja vihanneksia.

  Se lie­nee mon­een ker­taan tutkit­tu jut­tu, että lentokoneel­la Espan­jas­ta tuo­dut vihan­nek­set ovat ainakin kasvi­huonekaa­su­jen päästöil­lä mitat­en ekol­o­gisem­pi vai­h­toe­hto kuin Suomes­sa kasvi­huoneessa kas­vate­tut vihan­nek­set (pait­si tiet­ty kesäl­lä). Se ei toki oikeu­ta orjatyötä.

  Tuol­la miehel­lä on hyvien ja muodikkaiden vaat­tei­den­sa taskus­sa kän­nykkä. Luuletko, että hänel­lä olisi saman­lainen elin­ta­so lähtömaassaan?

  Afrikkalai­sista jo 40 pros­en­til­la on kän­nykkä (lähde: The Econ­o­mist, 25.9.2009). Voin vaku­ut­taa, että joka ikisel­lä kaup­pi­aal­la ainakin on. Se ei ole mikään kovin kum­moi­sen elin­ta­son mit­tari enää tänä päivänä.

  En ole alku­unkaan var­ma ovatko kaik­ki Espan­jan lait­tomat siir­to­laiset parem­mas­sa ase­mas­sa edes puh­taasti taloudel­lis­es­ti mitat­en kuin koti­mais­saan. Yleis­es­ti ottaen toki siir­to­laiset ovat, ja Espan­jan lait­tomien siir­to­lais­ten heikko ase­ma on nimeno­maan peru­ja yri­tyk­sistä rajoit­taa maahanmuuttoa.

 35. Kyl­lä niitä Espan­jan orjatyöläisiä on var­maan siel­lä muis­sakin hom­mis­sa kuin tomaat­tivil­je­lyk­sil­lä. Luulisin niitä ole­van eri­lai­sis­sa palve­lute­htävis­sä kuten siivoo­ji­na, autokuskeina, rak­soil­la ja paikalli­sis­sa hikipajoissa.

  Eli Espan­ja hyväk­sikäyt­tää laa­jamit­tais­es­ti laiton­ta orjatyövoimaa, mikä nos­taa espan­jalais­ten yri­tys­ten kil­pailukykyä suh­teessa suo­ma­laisi­in yrityksiin. 

  Meil­lä työteliäät viro­laiset raken­nus­miehetkin ovat nyt kas­vavin joukoin toimeen­tu­loluukuil­la ja ne varat ote­taan veron­mak­sajien pus­sista. Kas­va­vat verot puolestaan syövät Suomes­sa yri­tys­ten kil­pailukykyä ja niin alakierre jatkuu.

 36. “Kun toinen halu­aa riistää ja toinen vaaran­taa jopa henken­sä, että pää­sisi edes riis­te­tyk­si, on vaikea löytää yhteiskun­nal­lis­es­ti hyväksyt­tävää tapaa lopet­taa riisto.”

  Hyvin san­ot­tu! Mm. Espan­jaan, Mal­talle, Ital­i­aan ja Kreikkaan rantau­tuu läh­es viikot­tain sekä eläviä että mer­i­matkalla kuollei­ta epä­toivoisia afrikkalaisia.
  Ital­ialais­ten työkavere­it­teni mukaan Ital­ian lait­tomi­in maa­han­muut­ta­ji­in kohdis­tu­va poli­ti­ik­ka alkaa jo muis­tut­taa fasis­min ajoista.

 37. Sep­po S:

  Kyl­lä niitä Espan­jan orjatyöläisiä on var­maan siel­lä muis­sakin hom­mis­sa kuin tomaattiviljelyksillä.

  OK. Nyt on hyvä tehdä yksi asia selväk­si: suun­nilleen kukaan afrikkalainen ei oo Espan­jas­sa orja tai orjatyöläi­nen. Ne on kaik­ki omas­ta vapaas­ta tah­dostaan läht­e­neet afrikas­ta ja ovat Espan­jas­sa vapai­ta tekemään mitä (lait­to­mia) töitä halu­a­vat ja saa­vat. Tietysti hei­dän ase­mansa on huonom­pi, kos­ka espan­jalaiset suures­sa viisaudessaan estävät heitä kil­paile­mas­ta myös lail­li­sista työpaikoista.

  Juu­so Kopo­nen: Joo siis kän­nykkä on toki vaik­ka kenel­lä Afrikas­sa, mut­ta mun point­ti oli siis vaan ker­too Liian van­halle, että tuol­la kuvan miehel­lä on kaikesta päätellen ihan hyvä elin­ta­so. Hän on puh­das, ehjät vaat­teet, hyvin ravit­tu ja tuk­ka ja par­ta on hyvin kuo­sis­sa. Kuvas­ta on tietysti vaikea päätel­lä mis­sä hän asuu, mut­ta tuskin ainakaan kadulla.

  Liian van­ha:

  Kysymys ei ole työ­suh­teessa, ei miehel­lä ole työsopimusta.

  No tot­takai täl­lä tyyp­il­lä on “työ­sopimus”. Vai väitätkö, että hän on omil­la rahoil­la ostanut nuo laukut? Sopimuk­sia on muunkin­laisia kuin paper­ille kir­joitet­tu­ja jois­sa on vuosilo­mat ja pekkaspäivät yms. vaik­ka se voi näin Suomes­ta kat­sot­tuna usko­mat­toma­l­ta tuntuakin.
  Ja tietysti hänen työ­nan­ta­jal­laan on moti­vaa­tio pitää kil­pailua työ­paikoista mah­dol­lisim­man kovana, mut­ta siinä vaakakupis­sa ei yksi afrikkalainen paljoa paina, eli tuskin hän nyt niin akti­ivis­es­ti yrit­tää tätä yhtä työn­tek­i­jää pitää köyhyydessä.

 38. Ric­ca­do:

  Art­turin pointin ymmär­rän johonkin mitaan, mut­ta tiet­tyjä työ­tur­val­lisu­us- ym. kri­teere­jä on oltava.

  Ai siks, että kaik­ista heikom­mas­sa ase­mas­sa ole­vat ei vois saa­da töitä? Mik­si ei saman tien suo­jel­la vaik­ka hyvin toimeen­tule­vien suo­ma­lais­ten maanvil­jeli­jöi­den työ­paikko­ja tuon­ti­t­ulleil­la, jot­ta afrikkalaiset kärsivät?

  Mil­lä perus­teel­la halu­at vetää rajan johonkin kohtaan, että sitä köy­hem­mät eivät enää kaipaa sol­i­daarisu­ut­tamme vaan saa­vat riu­tua työt­tömyy­dessä? Kai se nyt paran­taa jokaisen ase­maa, jos hän voi vali­ta nykyti­lan­net­ta parem­man vai­h­toe­hdon. Sen vai­h­toe­hdon pois otta­mi­nen aut­taa vaan rikkaampia.

 39. Osmo:

  Kun toinen halu­aa riistää ja toinen vaaran­taa jopa henken­sä, että pää­sisi edes riis­te­tyk­si, on vaikea löytää yhteiskun­nal­lis­es­ti hyväksyt­tävää tapaa lopet­taa riisto.

  Miten olis, jos vaan lakat­tas kut­sumas­ta sitä riis­tok­si? Tuo riis­to-sanan käyt­tö imp­likoi, että se on jotenkin pahak­si afrikkalaisille mitä se ei tietenkään ole.

 40. Art­turille sanois­in, että EUn maat­alous­tukien takia afrikkalaiset jo nyt kär­sivät. Ilman tuki­aisia Euroopas­ta esimerkik­si sok­er­i­ju­urikkaan tuotan­to vähenisi ja siir­ty­isimme käyt­tämään halvem­paa muual­la tuotet­tua ruokosok­e­ria. Saataisi­in maanvil­jeli­jöistä lisää työttömiä.

  Tietenkään työn määrä ei ole maail­mas­sa vakio varsinkaan pitkäl­lä aikavälil­lä tarkastel­tuna. Mut­ta globaaleil­la markki­noil­la toimi­vat yri­tyk­set tekevät päätök­siään suh­teel­lisen yksinker­taisil­la laskelmilla. 

  Jos joudu­taan päät­tämään tehtaan sulkemis­es­ta, niin ver­ratan kus­tan­nuk­sia. Jos kil­pail­i­joina ovat Kiinan, Espan­jan ja Suomen tehtaat ja Suomes­sa kus­tan­nuk­set ovat korkean palkkata­son vuok­si suurim­mat, niin Suomen tehdas aje­taan alas. Valitet­tavasti tässä kisas­sa olemme nyt melko huonos­sa ase­mas­sa. Jos Espan­ja rajoit­taisi tehokkaaam­min lait­toman työvoiman hyväk­sikäyt­töä, niin kil­pailu­ase­mamme EU:n sisäl­lä paranisi.

  Tietenkin globaalin onnel­lisu­u­den kokon­aisvolyy­mi saat­taisi joil­lakin mittareil­la mitat­en nous­ta, jos rajat avat­taisi­in ja esimerkik­si afrikkalais­ten annet­taisi­in tul­la vapaasti Euroop­paan tekemään mitä tahansa työtä mil­lä tahansa pal­ka­lla. Mut­ta sil­loin kyl­lä suo­ma­lais­ten onnel­lisu­u­den kokon­ais­määrä pienenisi. 

  Suu­ri­na häviäjinä oli­si­vat taval­liset suo­ma­laiset duu­nar­it. Hei­dän tun­tipalkkansa lask­isi 12 euron tasos­ta ehkä 3 euron tasoon. Rikkaat tuli­si­vat rikkaam­mik­si (eikä päin­vas­toin kuin Art­turi esit­tää). Pikku­jo­hta­jien kuukausi­palkat nousi­si­vat 10.000 eurosta ehkä 100.000 euron tasoon. Omis­ta­va luok­ka tien­aisi pääo­mat­u­loil­laan vieläkin paremmin.

  Mon­et afrikkalaiset pää­si­sivät ehkä 0,1 euron tun­tipalkkata­sostaan 2 euron tasoon.

  Tämän kehi­tysku­lun estämisek­si meil­lä on kuitenkin omista itsekkäistä syistä sotavoimat, jot­ka pitävät rajamme suh­teel­lisen suljettuina.

  Ja mitä tekee Kiina? Se sään­nöstelee jopa oman maansa maaseu­tu­väestön pääsyä idän vau­raisi­in kaupunkei­hin rajoit­ta­mal­la muut­to-oikeuk­sia. Hikipa­joi­hin ja raken­nuk­sille pääsee töi­hin, mut­ta per­he pitää usein jät­tää maaseudulle. Ovat siel­läkin ymmärtäneet, että jotain rajoit­tei­ta täy­tyy olla.

 41. “No tot­takai täl­lä tyyp­il­lä on “työ­sopimus”. Vai väitätkö, että hän on omil­la rahoil­la ostanut nuo laukut? Sopimuk­sia on muunkin­laisia kuin paper­ille kir­joitet­tu­ja jois­sa on vuosilo­mat ja pekkaspäivät yms. vaik­ka se voi näin Suomes­ta kat­sot­tuna usko­mat­toma­l­ta tuntuakin.”

  Tun­nen kyl­lä sopimusjuridi­ikan ja suullisen sopimuk­sen merkityksen.
  Sat­tumoisin tun­nen tuo­ta Espan­jan työlu­pakäytän­töäkin ja jos tuol­la henkilöl­lä olisi oikeasti työ­sopimus niin se myös oikeut­taisi oleskelu-ja työlu­paan ja siten tuo­ta pako­pus­sia ei tarvittaisi

 42. “Hän on puh­das, ehjät vaat­teet, hyvin ravit­tu ja tuk­ka ja par­ta on hyvin kuo­sis­sa. Kuvas­ta on tietysti vaikea päätel­lä mis­sä hän asuu, mut­ta tuskin ainakaan kadulla”

  Puh­taud­es­ta on vaikea sanoa mitään kun kuva ei tuoksu.
  Olen ollut töis­sä Indone­si­as­sa, Pak­istanis­sa, Sri Lankas­sa etc eikä niis­säkään enää 1990 luvul­la rääsyis­sä kuljettu.
  Nykyään län­si­mais­sa hylätään niin paljon käyt­tämät­tömiä vaat­tei­ta, että niitä riit­tää avus­tu­jär­jestö­jen kaut­ta omille ja maail­man köy­hille aivan yllin kyllin.
  Ja aina voi varas­taa, kätevä kaveri han­kkii asun­sa parhaista liikkeistä.
  Kän­nykkäkään ei ole enää varakkaiden väline, liit­tymiä on jo n 4,7 mil­jar­dia joten kaikil­la rahat­alouden piiris­sä olevil­la on kännykkä .
  Ja varas­ta­mal­la niitäkin saa kätevästi.
  Min­ul­takin on viety tois­takym­men­tä kän­nykkää ulko­mail­la, ker­ran vieti­in kor­val­takin, kun polkupyöräil­i­jä nap­pasi sen.

 43. “Afrikkalai­sista jo 40 pros­en­til­la on kän­nykkä (lähde: The Econ­o­mist, 25.9.2009). ”

  Afrikas­sa kasvu­lu­vut ovat olleet viime vuosi­na 40–50 % luokkaa, ongel­ma siel­lä on ollut hal­li­tusten halut­to­muus sal­lia verkko­jen rak­en­t­a­mi­nen, sil­lä vapaa kom­mu­nikaa­tio vie poh­jaa pois dikdatuureilta.
  Toinen rajoit­ta­va tek­i­jä on ollut kiin­teän verkon monop­o­li, jon­ka tuo­toista poli­itikot eivät ole halun­neet luopua

 44. “Espan­jalaisia on tääl­lä arvostel­tu sekä siitä, että poli­isi jah­taa lait­to­mia maa­han­muut­ta­jia liikaa että liian vähän.”

  Keskeisin ongel­ma vira­nomai­sis­sa on, että he otta­vat oman siivun­sa lait­tomas­ta maa­han­muu­tos­ta eli siitä on muo­dos­tunuta osa lait­toman toimin­nan organisaatiosta

 45. Tääl­lä Suomes­sakin ovat nuo EU-muut­ta­jat käymässä Helsin­gin päät­täjien her­moille. Roma­nialais­ten leire­jä pure­taan ja sosi­aalivi­ras­to on alka­nut miet­tiä miten viro­lai­sista, jot­ka elävät toimeen­tu­lotuel­la, pää­sisi eroon.

  Mitä me teemme sosi­aal­i­tu­il­la elävil­lä maa­han­muut­ta­jia, paljonko ne paran­ta­vat huoltosuhdetta ???
  Ehkäpä mei­dän suo­ma­lais­ten työu­raa pyritään jatka­maan sen takia, että kykenisimme elät­tämään enem­män maahanmuuttajia ?????

 46. Sep­po S:

  Art­turille sanois­in, että EUn maat­alous­tukien takia afrikkalaiset jo nyt kärsivät.

  No niin kär­sivätkin. Minus­ta nämä kär­simyk­set eivät mitenkään oikeu­ta mui­ta kär­simys­tä aiheut­tavia toimia. Päin vas­toin maat­aloustuetkin pitäisi lakkaut­taa. Tukien purkami­nen ei olisi huono jut­tu suo­ma­laisille. Tot­takai se olisi huono jut­tu maanvil­jeli­jöille, mut­ta kaik­ki muut hyötyisivät.

  Suu­ri­na häviäjinä oli­si­vat taval­liset suo­ma­laiset duunarit. 

  Tot­ta, mut­ta ain­oas­taan lyhyel­lä aikavälil­lä. Kaik­ki suo­ma­laiset hyö­tyvät, kun tuotan­to tehos­tuu ja hin­nat laske­vat. Jos muu ei auta, niin duu­nar­it voidaan lahjoa hil­jaisik­si siirtämäl­lä heille keinotekois­es­ti osa tästä hyv­in­voin­nin kasvusta.

  Pikku­jo­hta­jien kuukausi­palkat nousi­si­vat 10.000 eurosta ehkä 100.000 euron tasoon.

  Jos pikku­jo­hta­jien tuot­tavu­us kas­vaisi kym­menker­taisek­si, niin sit­ten toki palkkakin kas­vaisi. Itse en kyl­lä usko, että mata­lan tuot­tavu­u­den työvoiman tul­lessa radikaal­isti halvem­mak­si myös pikku­jo­hta­jien tuot­tavu­us kas­vaisi noin radikaal­isti. Pääo­mat­u­lot tuskin kas­vaisi­vat juurikaan, kos­ka pääo­mat kil­pail­e­vat aina veris­es­ti keskenään parhaista sijoi­tusko­hteista. Tämän kil­pailun seu­rauk­se­na hyö­ty ulos­mit­tau­tuu kuluttajalle.

  Ja mitä tekee Kiina? Se sään­nöstelee jopa oman maansa maaseu­tu­väestön pääsyä idän vau­raisi­in kaupunkei­hin rajoit­ta­mal­la muutto-oikeuksia.

  Ja mitä tekee Kiina? Se sään­nöstelee jopa oman maansa maaseu­tu­väestön pääsyä idän vau­raisi­in kaupunkei­hin rajoit­ta­mal­la muutto-oikeuksia.

  Häh? Siis väität, että joku poli­ti­ik­ka on hyvää vain sik­si, että Kiinakin tekee niin? Ovat Kiinas­sa muuten tajun­neet senkin, että toisi­na­jat­telijoiden pääl­lä kan­nat­taa ajaa tankil­la. Suosit­teletko sitäkin meille?

 47. “Kuitenkin, mitä enem­män laiton­ta siir­to­laisu­ut­ta yritetään pado­ta, sitä vaikeam­mak­si lait­tomien siir­to­lais­ten ase­ma käy. Min­un on vaikea kek­siä, mitä espan­jalais­ten pitäisi eteläisille naa­pureilleen tehdä, että se meille kelpailsi”

  Jos val­tioil­la ja EU:lla ei ole enää keinoa ratkaista täl­laisia ongelmia niin mihin me enää val­tio­ta ja yhteiskun­taa tarvitsemme ?? 

  En enää ihmettele, jos ääne­tys­in­to laskee.Enää ei kan­na­ta äänestää, kos­ka se ei ratkaise mitään.

 48. “Meil­läkin ovat ulko­maalaiset maat­alouden kausi­työläiset man­sikan­poimin­nas­sa ja thaimaalaisia poim­i­joi­ta “palkataan” luon­non­mar­jo­jen poim­intaan. Ainakaan jälkim­mäisel­lä alal­la ei ole mitään työe­htosopimuk­s­ta, jota edes voisi rikkoa.”

  Espan­jas­sa vil­jel­lään vihan­nek­sia ympäri vuo­den, joten kausi kestää siel­lä 12 kk, meil­lä mar­jo­nen poim­inta 2–3 kk.

  Ja mitä tulee Suomen mar­jan­poim­intaan niin Suo­mi rikkoo siinä tekemiään sopimuk­sia eli esim orju­uen kieltävää sopimus­ta. Se kieltää työn tett­tämisen alle torihintojen.

  Vaik­ka alal­la ei ole työe­htosopimus­ta niin kyl­lä Suomes­sa pitää lain mukaan mak­saa kohtu­ullista palkkaa.Oikeuskäytännössä se on tulkit­tu perus­päivärha x40 eli n 900 euroa eli n 5 euroa tunnilta.

  Laskin mar­jay­htiön julkaisemien tieto­jen perus­teel­la noiden aasialais­ten tun­tipalkak­si 0,8 euroa tun­ti, siis 90 centtiä !!!!
  Tuos­ta vielä pois mar­jay­htiön vaa­ti­mat kulukorvaukset.

  Itse ostan mar­jat pohjoisen poim­i­joil­ta, siis suo­ma­l­sil­ta . Nytkin ostin 10 kiloa puolukkaa, 10 mustikkaa ja 10 hillaa .
  Samal­la kysyin , josko he poimi­vat samaan hin­taan kuin aasialaiset
  Vas­taus oli, että yri­tys hui­jaa heitä ja mak­saa puolukas­ta ja mustikas­ta n 1/3 kuin suo­ma­laisille ja hillas­takin 30 % vähemmän.

  Suomes­sa pitää var­maan työn­tek­i­jän muut­tua eläimek­si, jot­ta vihreää työmis­ter­iä alka­isi kiin­nos­taa työlakien nou­dat­ta­mi­nen Suomessa 

  Ostin myös poron poromieheltä , tuli kylmäkul­je­tuk­se­na viime viikolla.

  Naa­puri tuo sienet ja toinen naa­puri tuo ensi viikol­la muikut, sen jäl­keen pakastin onkin täynnä .
  Koti­maista ruokaa löy­tyy kyl­lä hel­posti, jos haluaa

 49. Liian van­ha: “Keskeisin ongel­ma vira­nomai­sis­sa on, että he otta­vat oman siivun­sa lait­tomas­ta maa­han­muu­tos­ta eli siitä on muo­dos­tunuta osa lait­toman toimin­nan organisaatiosta”

  Tuo selvit­tää minkälainen ymmär­rys sin­ul­la on asi­as­ta. Eli pelkkää ennakkolu­u­loa!!! Tuo mitä san­ot ei perus­tu mihinkään muuhun kuin mieliku­vi­tuk­seen. Poli­isi on ollut mon­es­sa skan­daalis­sa jot­ka liit­tyvät kaik­keen muuhun kuin maa­han­muut­ta­jien. Ker­ro yks ain­oa tapaus!

  Espan­jan aluetuet EU:ta on laskenut huo­mat­tavasti ja suurin osa menee alueille jot­ka kuu­lu­vat suuromis­ta­jille ja per­heille jot­ka eivät käytä laiton­ta voimaa kos­ka a) eivät tuo­ta mitään (tuki on alues­ta eikä tuotan­nos­ta) B)kouluttamaton työvoima ei kelpaa.

  Ne tomaat­ti huonevil­jelyalueet eivät työl­listä kuin muu­ta­ma tuhat kausittain.

  Kesäl­lä voi koko espan­jan ran­nikol­la nähdä afrikkalaisia ja mui­ta maa­han­muut­ta­jia gril­laa­mas­sa sardi­ine­ja tur­is­teille, petaa­mas­sa sänkyjä, kau­pustele­mal­la, mon­et perus­ta­mas­sa omia yri­tyk­siä, kioskin hoita­jia, ja yli muiden, raken­nus­miehinä ja koti­a­pu­laise­na, van­hus­ten hoitajina. 

  En ymär­rä miten tuo heiken­tää nimeno­maan Suomen hyv­in­voin­tia. Joko alen­ta koko maail­man hyv­in­voin­tia tai ei kenenkään. 

  Espan­jas­sa mon­et pitävät maa­han­muut­toa “luon­non­resursi­na” kuten öljy tai mer­enan­timet, resur­si joka sat­tuu ole­maan espan­jal­la tai sopi­van lähel­lä, joka sit­ten voidaan hyö­dyn­tää, kos­ka suurin osa maa­han muu­ta­jista ovat laillisia. 

  Lait­tomista on huo­mat­tavasti enem­män talous ja yhtreikun­nal­lisia haitaa kuin tuottoa.

 50. “Tuo selvit­tää minkälainen ymmär­rys sin­ul­la on asi­as­ta. Eli pelkkää ennakkolu­u­lo­ja!!! Tuo mitä san­ot ei perus­tu mihinkään muuhun kuin mieliku­vi­tuk­seen. Poli­isi on ollut mon­es­sa skan­daalis­sa jot­ka liit­tyvät kaik­keen muuhun kuin maa­han­muut­ta­jien. Ker­ro yksi ain­oa tapaus!”

  Olen ollut töis­sä sel­l­ai­sis­sa mais­sa kuin Indone­sia, Venäjän, Latvia, Pak­istan, Kenia,Sri Lan­ka yli 10 vuot­ta ja tehtävis­sä, jos­sa näkee kor­rup­tion kaik­ki muodot yhteiskun­nas­sa ja osaa nähdä ilmiöt muis­sakin yhteiskunnissa.

  Min­ul­la asuu entisiä työkavere­i­ta parikym­men­tä Espan­jas­sa ja käyn siel­lä säännöllisesti.
  Ei meil­lä ole mitään harhakäsi­tyk­siä, miten ihmiskaup­paa ja ihmissalakul­je­tus toimii Espan­jas­sa ja mikä on vira­nomais­ten osuus.
  Kun maas­sa arvioidaan ole­van n 1–1,5 miljoon­aa laiton­ta maa­han­muut­ta­jaa niin sin­isilmäi­nen silmis­sä he ovat onnel­lisia ja ahk­e­ria ja ennen kaikkea vapaita .
  Olen ollut Espan­jas­sa ja Poru­galis­sa työa­siois­sakin ja tietysti viral­lis­es­ti laiton­ta maa­han­muut­toa vähätel­lään, mut­ta kah­den keski­sis­sä jutuis­sa pal­jas­tuu todel­lisem­pikin kuva

 51. Liian van­ha:

  Ja mitä tulee Suomen mar­jan­poim­intaan niin Suo­mi rikkoo siinä tekemiään sopimuk­sia eli esim orju­uen kieltävää sopimus­ta. Se kieltää työn tett­tämisen alle torihintojen.

  Mitä!?!?! En kyl­lä usko mitenkään ilman lähdet­tä, että orju­u­den kieltävässä sopimuk­ses­sa puhut­taisi­in mitään tori­hin­noista… Mikä ihme on tori­hin­ta ja miten se määritel­lään Suomessa?

  Vaik­ka alal­la ei ole työe­htosopimus­ta niin kyl­lä Suomes­sa pitää lain mukaan mak­saa kohtu­ullista palkkaa.

  Mut­ta onnek­si palkkaa tarvit­see mak­saa pelkästään työn­tek­i­jöille. Onko muuten mielestäsi kohtu­ullista, että ihmi­nen pitää mielu­um­min jät­tää työt­tömäk­si kuin mak­saa hänelle sel­l­aista palkkaa, jol­la hän on valmis tule­maan töi­hin, eli palkkaa joka paran­taa hänen ase­maansa työt­tömyy­teen verrattuna?

  Minus­ta se on täysin kohtu­u­ton­ta heikoimpi­en sortamista.

  Itse ostan mar­jat pohjoisen poim­i­joil­ta, siis suomalsilta.

  Hienoa! Eläkööt vaan Thaimaalaiset kur­ju­udessa. Eivät ainakaan saa min­un rahojani!

 52. Liian van­ha. Espan­ja ei ole Venäjä tai Pak­istan. Nyt olet täysin haku tiel­lä. Sanoin että mainitse YKSI ain­oa tapaus jos­sa ESPANJAN poli­isi olisi mukana jotenkin ihmiskau­pas­sa, maa­han­muut­ta­jia kohdis­tu­vas­ta korruptiossa. 

  Yleisel­lä tasol­la on help­po puhua, syyt­tää ja lait­taa kaik­ki samaan pus­si­in. Eri asia on läh­estyä kri­it­tis­es­ti ja objektiivisesti.

  Et ole ain­oa joka on asun­nut useim­mis­sa mais­sa ja et ole ain­oa jol­la on ystäviä sielä sun tääl­lä. Itse olen asun­nut mon­ta vuot­ta ulko­mail­la ja myös vuosia espan­jas­sa, vuo­den Barceloonas­sa, ja on myös suku­laisia ja ystäviä. 

  Ja tästä asi­as­ta olen per­il­lä kos­ka itse olen kotoisin lati­nalais­es­ta amerikas­ta, olen ollut maa­han­muut­ta­jana sekä espan­jass ja suomes­sa, min­ul­la on mon­ta tut­tua maa­han­muut­ta­jaa espan­jas­sa, joitakin lait­to­mia, ja poli­isi on joskus syyl­listynyt pahoin­pite­ly­i­hin mut­ta ei ole ain­oat­takaan poli­isin kor­rup­tio­ta­paus­ta maa­han­muut­ta­jien, eli vetänyt omaa sivua kuten itse sanot.

 53. “Sanoin että mainitse YKSI ain­oa tapaus jos­sa ESPANJAN poli­isi olisi mukana jotenkin ihmiskau­pas­sa, maa­han­muut­ta­jia kohdis­tu­vas­ta korruptiosta”
  Olen keskustel­lut noiden nyytistä myyjien kanssa ja heistä neljä ker­toi yhtäpitävästi, että poli­isi jah­taa heitä ja jos saa kiin­ni vie rahat ja tavarat ja vielä pahoin­pitelee kau­pan­tek­i­jäisik­si, kuten itsekin kerroit.
  Kos­ka poli­isi ei halua lisää riesaa niin sen jäl­keen se potkii uhrin pellolle.

  Ihmiskau­pas­sa ja ‑salakul­je­tus on ammt­ti­maista ja kun yksi mat­ka mak­saa tuhan­sia dol­lare­i­ta niin toimin­nas­sa pyörivät rahat ovat suuria .
  Noin laa­jamit­tainen ihmissalakul­je­tus ei onnis­tu ellei mukana ole myös vira­nomaisia, ainakin ummis­ta­mas­sa silmiään ja ne umpeu­tu­vat rahalla.
  Ei Espan­ja mikään kor­rup­tio­va­paa maa ole, ver­tailus­sa se on sijal­la 28 eli EU:n häntäpäätä.

  Eipä noi­ta kor­rup­tion vas­taan­ot­ta­jia Indone­si­as­sa ja pak­istanis­sakan tuomit­tu eikä niitä main­os­tet­tu lehditössä, mut­ta kun on itselle tar­jot­tu, itse mak­sanut ja näh­nyt miten mak­se­taan ja salapoli­isi on selvit­tänyt rahan liikeitä niin kyl­lä se kor­rup­tio todel­lista maail­mas­sa on vaik­ka muu­ta väität

 54. “Onko muuten mielestäsi kohtu­ullista, että ihmi­nen pitää mielu­um­min jät­tää työt­tömäk­si kuin mak­saa hänelle sel­l­aista palkkaa, jol­la hän on valmis tule­maan töi­hin, eli palkkaa joka paran­taa hänen ase­maansa työt­tömyy­teen verrattuna?”

  Eihän tuo min­unkaan mar­jan­poim­i­ja työtön ollut vaik­ka peri kolme ker­taa suurem­man hin­nan , hyvin kävivät kaupaksi.
  Tahi­maalais­ten kohdal­la heitä käytet­ti­in hyväk­si, kos­ka he eivät tien­neet markki­nahin­taa ja myivät mar­jansa halvalla .

  Tietysti se moraalit­toman mielestä on oikein, mut­ta min­un moraali ei taivu toisen huijaamiseen

 55. “Mitä!?!?! En kyl­lä usko mitenkään ilman lähdet­tä, että orju­u­den kieltävässä sopimuk­set puhut­taisi­in mitään tori­hin­nat… Mikä ihme on tori­hin­ta ja miten se määritel­lään Suomessa”

  Tähän viitat­ti­in Iit­ta­lan kiv­i­tuot­teen ja kiinalais­ten kivimi­esten palk­ka jupakassa.
  Iit­ta­lan kiv­i­tuote jou­tui mak­samaan merkit­tävät kor­vauk­set kiinalaisille eli tuon ali palkkauk­sen ja min­imi­palkan eron.
  Päätös pitäisi löy­tyä Turun HO:n päätök­sistä vuodelta 2006, mut­ta eipä sat­tunut silmään

  Min­imi­palk­ka on Suomes­sa väljästi määritel­ty ja on alako­htainen ja ellei sopimus­ta ole niin se on kuukausi­palkkana 40 X perus­päivära­ha eli n 900 euroa kuus­sa, 5 euroa tunnissa.

  Suo­mi on niitä har­vo­ja mai­ta, jois­sa ei ole lais­sa määritel­tyä min­imi­palkkaa, Van­han EU:n alueel­la se vai­htelee 1200–1700 euroa kuussa.

  Tori­hin­ta on kansanomainen viit­taus poh­jahin­taan, tässä tapauk­ses­sa minimpalkkaan

 56. Liian van­ha: Ei kan­na­ta sekoit­taa toisi­in­sa ihmiskaup­paa ja ‑salakul­je­tus­ta. Ensim­mäi­nen on usko­mat­toman törkeä loukkaus ihmisoikeuk­sia vas­taan. Toinen on ainakin min­un mielestä hyväksyt­tävä loukkaus län­si­maid­en type­r­iä lake­ja vastaan.

  Kaikille Thaimaalaisille mar­jan­poim­i­joille ei olisi töitä, jos he laskut­taisi­vat mar­jois­taan kolminker­taisen hin­nan, joten osa olisi työt­tömänä vaik­ka tek­isi mielu­um­min töitä halvem­mal­la hinnalla.

  Minä en arvos­ta sitä, että sinä aina loukkaat kanssakeskustelijoitasi henkilöön menevil­lä arvioin­neil­la. Minä en tiedä mitään sin­un moraal­is­tasi, joten en rupea sil­lä speku­loimaan. Odotan samaa käytöstä sinulta.

 57. Tut­ta­vani mukaan Hesarin kuukausili­it­teesä oli kevääl­lä pitkä artikke­li Espan­jan lait­tomista maa­han­muut­ta­jista ja hei­dän haastattelujaan .
  Näkymä oli paljolti saman­lainen kuin kuvaa­mani, kaiva­pa artikke­li esi­in Hesarin arkistosta

 58. Liian van­ha; mil­lä kor­rup­tiopaikas­sa venäjä tai pak­istan ovat, maail­man hän­tä päässä!!. En sanonut mitään kor­rup­tio­va­paas­ta maas­ta, vaan se että kor­rup­tio kohdis­tuu paljon tuot­tavampi­in kohteisi­in kuin maa­han­muut­ta­jat, ja korkeam­mal­la tasol­la, joi­ta ei ole help­po saa­da kiinni.

  Espan­jas­sa on luke­mat­to­mia kansalaisjär­jestöjä ympäri maa­ta jot­ka toimi­vat vira­nomais­ten kanssa tehokkaasti sekä maa­han­muut­ta­jien oikeuk­sista että vira­nomais­ten velvol­lisuuk­i­sista. Ja nämä pitää huol­ta että kor­rup­tio­ta­pauk­set ja väärinkäytöt tule­vat ilmi, jos niitä todel­la on. Mon­et syyt­tävät perustet­tomasti kun halu­a­vat hyö­tyä, toisaal­ta ymmär­ret­tävää, maa­han­muu­ta­jil­la on omat intres­sit myös.

  Se mitä kuvaat espan­jan poli­i­sista on sama mitä voi tapah­tuu suomes­sa (itse asi­as­sa tapah­tuu), poli­isi ottaa ulko­maalainen kiin­ni, vie kaiken ja potkii kadulle. Ja kukaan ei tiedä mitään kos­ka tääl­lä kukaan ei usko ulkomaalaiseen.

  Ero on siinä että espan­jas­sa on taho­ja jot­ka aut­ta­vat ulko­maalaisia ja nämä seikat tule­vat ilmi. Suomes­sa näitä taho­ja ei ole ollenkaan. Joten löy­tyy mon­ta “liian van­haa” jot­ka eläävät koke­muk­sis­taan huoli­mat­ta harha maailmassa. 

  Onko Suo­mi kor­rup­tio vapaa maa? Onko ero suo­mi ja espan­jan välil­lä (vaik­ka EU:n hän­tä päässä) niin suuri? TUSKIN. Espan­jas­sa kor­ru­pio tapauk­sia tule­vat helpom­min ilmi kuin mitä suomes­sa. Sen näen ja koen joka päivä.

 59. “Onko Suo­mi kor­rup­tio vapaa maa? Onko ero suo­mi ja espan­jan välil­lä (vaik­ka EU:n hän­tä päässä) niin suuri?”

  Parhaan saav­il­la ole­van tiedon mukaan ero on suurehko. Tran­paren­cy Inter­na­tion­al pyrkii mit­taa­maan kyse­ly­jen avul­la kuin­ka usein ja iso­ja lahjuk­sia eri mais­sa mak­se­taan. Suomen “arvosana” oli 9 (10:stä) ja sijoi­tus viides maail­mas­sa (Suo­mi tip­pui ekalta sijal­ta 2008 pal­jas­tunei­den vaali­ra­ha­sotku­jen takia, 2009 Suo­mi on toden­näköis­es­ti vielä alem­mal­la sijal­la jatkunei­den pal­jas­tusten takia). Espan­jan arvosana on 6,5 ja sijoi­tus 28.

  Tosi­asi­a­han on, että Mat­ti Meikäläisen on Suomes­sa tosi­aan turha yrit­tää edis­tää asi­aansa lahjuk­sia mak­samal­la. Sel­l­ainen nyt vain on täysin suo­ma­laiseen kult­tuuri­in kuu­luma­ton piirre — vaik­ka ulko­maalaisen on sitä ehkä vaikea uskoa. 

  Poli­ti­ikas­sa hämärää rahaa on ehkä liikkunut … tai kai pitää sanoa “luul­tavasti”, ettei vaiku­ta nai­ivil­ta. Mut­ta jos on ollut mukana kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa, tietää, että pimeän rahan siirte­ly yksi­ty­isiltä poli­ti­ikoille ei ole maan tapa samal­la taval­la kuin kuulem­ma ainakin Ital­ias­sa. Mut­ta Ital­i­a­han men­estyy Trans­paren­cyn ver­tailus­sa vielä huonom­min kuin Espanja.

  Olisi mie­lenki­in­toista tietää, onko Osmo Soin­in­vaaraa kukaan läh­estynyt hänen poli­it­tisen uransa aikana lahjomis­tarkoituk­ses­sa tai edes jotenkin hämärästi siihen suun­taan vih­jaillen. Onko hän kuul­lut, lahjon­nas­ta tai lahjon­tayri­tyk­sistä huhuja? 

  Eri­laisia vero­hui­jauk­sia kun­nal­lis­ta­sol­la puolueet sen sijaan har­ras­ta­vat (kieroil­laan esim. palk­ka kuluk­si ja väl­tytään työan­ta­ja­mak­suil­ta). En tiedä kat­sooko verot­ta­ja näitä sormien läpi; har­voin puoluei­ta on satimeen pis­tet­ty. Sil­loin kyseessä on kor­rup­tion tapainen ilmiö.

 60. “kor­rup­tio­va­paa sta maas­ta, vaan se että kor­rup­tio kohdis­tuu paljon tuot­tavampi­in kohteisi­in kuin maa­han­muut­ta­jat, ja korkeam­mal­la tasol­la, joi­ta ei ole help­po saa­da kiinni”

  Lait­tomat maa­han­muut­ta­jat ovat erit­täin tuot­ta­va busi­ness , tutus­tua vähän alaan.

  Kor­rup­tio­ta on todel­la kah­ta tasoa: Katu-kor­rup­tio­ta, joka näkyy suurelle yleisölle ja eli­itin kor­rup­tio­ta, joka jää useim­miten piiloon.
  Eli­it­ti on aina enem­män tai vähem­män kor­rup­toitunut, kos­ka val­ta kor­rup­toi aina.
  Mut­ta se on paljon vaikut­tavam­paa kuin osa­taan arvioida.
  Esim laiton­ta maa­han­muut­toa voidaan edis­tää ylem­mältä tahol­ta rajoit­ta­mal­la resursse­ja tai jär­jestämäl­lä par­tioin­ti käsky­il­lä “aukko­ja ” rajavalvon­taan, mikä tieto välitetään salakul­jet­ta­jille esim jos par­toin­tialueen pääl­likkö antaa määräyk­sen rapor­toi­da alueen itäpäässä niin sil­loin län­sialue on tyhjä valvonnasta.
  Olin 90-luvul­la mukana pro­jek­tis­sa , jos­sa asen­net­ti­in meri­alueelle elek­tron­i­nen kam­er­avalvon­ta ja muu­takin lait­teis­toa, jol­la voidaan havai­ta tuli­jat hyvis­sä ajoin ja pimeäl­läkin. Nyt valvon­ta on laa­jen­tunut itära­jalle ja jär­jestelmä kyke­nee erot­tele­maan esim ihmiset eläimistä.
  Suomel­la on elek­tro­n­is­es­ti valvot­tua rajaa 1000–2000 km .
  Jos paljon suurem­pi Espan­ja ei ole tehnyt samaa, niin on syytä epäil­lä jotain nor­maal­ista poikkeavaa syytä, mik­si näin ei ole tehty, keinot ovat eivätkä edes val­ta­van kalliita.

  Tosin voihan pako­lainen ostaa aidon EU-passinkin 50–100000 eurol­la, siis aidon henkilöl­lisyy­den, ei väären­net­tyä passia.
  Tutus­tu­in palvelu­un Latvi­as­sa muiden kor­rup­tio tutkimusten yhteydessä.

 61. “Lait­tomat maa­han­muut­ta­jat ovat erit­täin tuot­ta­va busi­ness , tutus­tua vähän alaan.”

  Tun­nen alan oikein hyvin omas­ta ja tut­tavien koke­muk­ses­ta, ja omas­ta mie­lenki­in­nos­ta kun seu­raan espan­jan, amerikan uutiset asi­as­ta ja parem­min kuin sinä joka puhut ennakkolu­u­lo­jen pohjalta. 

  Ei tarvitse selitel­lä mitä kor­rup­tio on kos­ka olen koken­nut sen jatku­vasti joka paikas­sa eri muodois­sa. Edelleen puhut vaan yleisel­lä tasol­la selittelemalla.

  “Jos paljon suurem­pi Espan­ja ei ole tehnyt samaa, niin on syytä epäil­lä jotain nor­maal­ista poikkeavaa syytä, mik­si näin ei ole tehty, keinot ovat eivätkä edes val­ta­van kalliita.” 

  Espan­ja on tehnyt samaa, ja paljon enem­män. Se iso raja mitä pitää vahtii on mer­ta, se vahdi­taan kameroil­la, eri teknikoil­la lentokoneista, maas­ta ja laivas­tos­ta. M

  eren rajat on huo­mat­tavasti vaikeam­paa valvoa kuin itä naa­puri, ja ihmis­mas­sat ovat mon­en ker­taisia ver­rat­tuna suomen itä­naa­purin maahanmuuttajia. 

  Halu­aisin nähdä miten tääl­lä hoidet­taisi­in se jos olisi vaik­ka puo­let ihmis­mas­sas­ta yrit­tämässä. Idea antaase että keskimääärin jää päivit­täin kiin­ni noin 150–200 ihmistä.

  Venäjä vahtii myös omaa rajaa, ja se helpot­taa suomen valvon­taa. Marokko ei ole tähän asti valvonut mitään, pait­si nyt kun sitä on vaa­dit­tu koval­la kädel­lä. Puhu­mat­takaan afrikan maid­en valvonnasta.

  Kallis se on, erit­täin. Sik­si espan­ja on pyytänyt rahoi­tus­ta EU:ta valvon­nan paran­tamiseen ja hyvin niukasti sitä on annet­tu. Suomen valvon­ta on help­poa kos­ka tänne hyvin pieni osa halu­aa tulla.

 62. jeppe, hyvä, ymmär­rämme toisiamme.

  Liian van­ha, minus­ta käsi­tyk­sesi siitä, että Soin­in­vaara pitää laiton­ta maa­han­muut­toa vain “posi­ti­ivise­na kasvutek­i­jänä” oli ja on edelleen hyvin pitkälti vain omaa tulk­in­taasi. Minus­ta toisin sanoen “huhut Soin­in­vaaran nai­ivi­ud­es­ta ovat ainakin tässä tapauk­ses­sa suuresti liioiteltuja”.

  Jos kuvailee sitä, mitä maail­mas­sa kohtaa, ei tarkoi­ta, että hyväksy­isi sen kaiken. Ja jos vaik­ka “hyväksyykin” (eli ottaa vas­taan) maail­man sel­l­aise­na kuin sen kohtaa, ei tarkoi­ta, ettei näk­isi mah­dol­lisuuk­sia toisen­laiseenkin maailmaan.

  Sin­ul­la on hyviä näke­myk­siä, mitä ilmeisim­min paljon koke­mus­ta, ja tietoa jaet­ta­vana. Siihen näh­den on valitet­tavaa, että haukut kanssakeskustelijoitasi mielestäni hep­poisin perustein nai­iveik­si, ja eri­tyisen hyödyt­tömiä ovat irtosyytök­set tyyli­in “Osmo syö riistotomaatteja”.

  Täl­lainen aggres­si­ivi­nen ja provosoima­ton ad hominem ei edis­tä viestisi per­ille­menoa, päin vas­toin se saa hyp­päämään puheen­vuoro­je­si yli, jol­loin sekin, mikä kom­menteis­sasi on asi­aa, jää luke­mat­ta. Jos halu­at paran­taa kanssakeskusteli­jasi nai­ivi­ud­es­ta, hedelmäl­lisem­pää kuin haukkua heitä nai­iveik­si saat­taisi ken­ties olla vain tar­jo­ta heille parem­paa tietoa. Mitä he sil­lä tiedol­la tekevät, riip­puu sen jäl­keen joka tapauk­ses­sa heistä itses­tään, ei sinusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *