Lontoossa pyöräillään!

Kun viimek­si kävin Lon­toos­sa vuosia sit­ten, pyöräil­i­jöitä ei näkynyt juuri mis­sään. Nyt niitä on kaikkial­la ja paljon. Vilkkaal­la kadul­la niitä on aina näkyvil­lä usei­ta. Pyöräi­lyn rooli vain on aivan eri­lainen kuin mitä olen näh­nyt missään.

DSC_1713-1

Pyöräteitä täl­lä ei ole, mut­ta mon­en kadun laitaan on maalat­tu puolen metrin levyi­nen pyöräkaista, jota ainakaan bus­sit eivät kyl­lä juuri kunnioita.

Taval­lisin pyörä on pukin­sarvil­la varustet­tu kapearenkainen maantiepyörä. Niil­lä aje­taan todel­la lujaa. Kun autoli­iken­teen vauhti taas on suo­ma­laisit­tain verkkainen, pyörä pysyy hyvin auto­jen vauhdis­sa. Ruuhkas­sa ket­terä fil­lari pujot­telee paljon muu­ta liiken­net­tä nopeammin.

Minäkin olen laps­es­ta asti tot­tunut aja­maan liiken­teen seassa luot­taen siihen, etteivät autot tahal­laan päälle aja. Silti täkäläi­nen kamikat­sepyöräi­ly näyt­tää jopa min­un silmääni vaar­al­lisil­ta. Onko se sitä oikeasti, selviää var­maankin onnettomuustilastoista.

Kypärän käyt­täjät ovat vähem­mistönä, mitä vähän ihmette­len. Jos pyörässä on valo, se on läh­es aina vilkku­va ledi. Kovin usein val­oa ei ole, mitä ihmette­len vielä enem­män, kos­ka liikenne on vilka­s­ta, eikä pimeää liiken­teen seassa pujot­tel­e­vaa fil­lar­ia helpol­la havaitse.

DSC_1740

43 vastausta artikkeliin “Lontoossa pyöräillään!”

 1. Lon­toos­sa taitaa yksi­ty­isautoil­ioi­ta rokot­ta­vat mak­sut keskus­tas­sa olla sitä luokkaa, että parem­pi vain kaivaa se fil­lari, jos ei ole varakas.

  Minä kävin viimek­si Lon­toos­sa sil­loin, kun siel­lä oli ne ensim­mäiset pom­mi-iskut, samana päivänä tulimme kaupunki­in kun iskut oli­vat tapahtuneet.

  Mieleen jäi Cam­den Town, se oli mie­lenki­in­toinen paik­ka. Sota­museossakin käyti­in, siel­lä tuli nähtyä Enig­ma ja muu­ta mie­lenki­in­toista roinaa. Suosit­te­len näitä paikko­ja. Oli han­kalaa saa­da lon­toonkielestä selvää, varsinkin kaupois­sa aksent­ti ei ollut niin brit­tiläi­nen, se kuu­losti oudol­ta mongerrukselta.

 2. Sen ver­ran vielä, että Lon­toos­sa on tosi help­poa matkus­taa bus­sil­la. Ei eksy, jotekin bus­sire­itit keskus­taan on aika selkeitä.

 3. Pyöräil­i­jät toden­näköis­es­ti sairas­tu­vat ennem­män keuho­sairauk­si­in, eri syöpi­in ja mui­hin jos hen­git­tävät suo­raan mikro ja nanohiukka­sia, PAHe­ja ja mui­ta kaa­sumaisia liikenne päästöjä. En kade­h­di englan­ti­laisia pyöräil­i­jöitä jos joutu­vat muu liiken­nen keskel­lä liikkumaan.

  Val­tio var­masti säästää eläke­mak­su­ja, keukosyöpäläiset kun kuol­e­vat nopeasti kun ker­ran sairastuvat.

 4. Kan­ntaisi Osmonkin Lon­toon matkan jäl­keen ottaa puheek­si Dou­ble Deck­e­rien tuon­timah­dol­lisu­u­den Helsinki­inki­in tuotaviksi.

  Mut­ta arvaan tässä näin, että jokin syy DD:reiden tuon­nin estämisek­si Helsin­gin, taik­ka maan lain­säädän­nöstä löytyy.

 5. Bri­tan­ni­as­sa työ­matkapyöräi­lyä tue­taan vero­helpo­tuksin: Cyclescheme, cycle2work yms. ohjelmia löy­tyy. Vas­taavia on ilmeis­es­ti Suomeenkin ajet­tu mut­ta hil­jaiselta tuntuu.

  Nuo käyräsarviset fik­sipyörät ovat olleet muo­tia Suomes­sakin pari vuot­ta, Lon­toos­sa niitä näkyy var­masti joka puolel­la. Ja kypärän käyt­tö on henkilöko­htainen päätös, en usko että se näkyy eri­tyisem­min tilas­tois­sa. Käytän pyöräi­lykypärää maantie­lenkeil­lä mut­ta en työ­matkoil­la. Olen polkenut ympäri vuo­den 20 vuot­ta ilman kaatumisia. 

  Jos laki määrää min­ulle pyöräi­lykypärän niin vaadin sit­ten vas­taavasti tilas­to­jen perus­teel­la kaikille yli 60-vuo­ti­aille lak­isääteiset pehmuste­tut housut estämään lonkkamurtumia.

  1. En ole näh­nyt fik­sipyöriä. Kyl­lä nämä ovat taval­lisia maantiepyöriä. Fik­sipyörä olisi hen­gen­vaarak­lli­nen näi­den har­joit­ta­mas­sa katupu­jot­telus­sa, eikä vai­h­teet­to­muus oikein muugtenkaan olisi eduksi.

 6. Kandee muis­tut­taa myös, että Lon­toon poli­isi heti sakot­taa idioot­te­ja jalka­käytäväpyöräil­i­jöitä. Myös minipotku­lau­das­ta ja rul­laluis­timista jalka­käytäväl­lä saa sakko­ja, jos vauhti on liian kova. 

  Rul­laluis­tel­la voi (ja on siis jopa pakko) ajotiel­lä, jos pysyy liiken­teen vauhdis­sa mukana. Tosin tämä koke­mus on Kanadasta.

 7. Oman muis­tiku­vani mukaan huomio­ta herät­tävää oli myös paikallis­ten pyöräil­i­jöi­den tapa häly­tysajoneu­vo­jen hyö­dyn­tämiseen. Kun muu liikenne antaa tilaa ambu­lanssille, paloau­tolle tms, on niiden välit­tömässä “peesis­sä” usei­ta pyöräil­i­jöitä jot­ka hyö­dyn­tävät häly­tysajoneu­voille annetun tilan samas­sa yhtey­dessä. Pyöräil­i­jät eivät siis mene häly­ty­s­paikalle, mut­ta hyö­dyn­tävät tarkoituk­sen­mukaisen matkan ver­ran häly­tysajoneu­voille annet­tua tilaa varsi­nais­ten pyörätei­den puuttuessa 😉

 8. Apropoo muuten, mil­lä taval­la helsinki­in saataisi­in kun­non kaupunkipyöriä? Se nykyi­nen sys­teemi­hän oli ihan täysi katas­trofi ja kau­nis jatko sille ajatuk­selle että pyörä on lelu eikä liiken­nevä­line. Itse olen ihme­tel­lyt Pari­i­sis­sa ja Lyonis­sa tätä ker­takaikkisen toimi­vaa city­fil­lar­i­jär­jestelmää. Jos se onnis­tuu muual­la, niin kyl­lä sen nyt pitäisi Helsingis­säkin olla mahdollista.

 9. Osmo, kyl­lä toi viimeinen kuva on vähin­tään yksi vai­hteinen jos ei sit­ten fixi, ja ite kun siel­lä pyoräilin kolme kuukaut­ta sit­ten näin myos paljon fix­e­jä. Bromp­ton taiteltavia on myos paljon.
  Niinkuin sanoit liikenne siel­lä on niin hidas­ta ettei se liiken­teen seassa pyoräi­ly ollut mielestäni ollenkaan vaikea­ta ja ruuhkaiseen metroon tai älyt­tomaan hitaisi­in bus­sei­hin ver­rat­tuna se oli myos paljon nopeampaa.
  Huo­masin itsekin ihan saman että pyoräi­ly oli paljon lisään­tynyt, mut­ta vieläkin ihmette­len ettei se ole vieläkin suosi­tumpaa kos­ka se on ehdot­tomasti paras ja nopein liikku­mis muo­to Lon­toos­sa ja siel­la ei ole lun­takaan kuin tosi harvoin.
  Muual­lakin UKssa yhdis­tet­ty­na junaan pyorai­ly on ihan ykko­nen ja maise­mat muka­van vai­htele­via kun pikkukylia yms on niin paljon, ja pubeja…

 10. Osmo:

  En ole näh­nyt fiksipyöriä.

  Oot kuitenkin onnis­tunut otta­maan kuvan sel­l­ais­es­ta. Vai näitkö, että tuos­sa pyörässä oli vapaaratas?

 11. Kay­pa Lon­toos­sa vuo­den paas­ta uud­estaan. Sil­loin Bix­ien pitaisi olla siel­la jo kay­tossa. Mika Bixi? Kat­so http://www.bixi.com tai etsi youtubesta videoita.

  Kavin Mon­tre­alis­sa muu­ta­ma kuukausi sen jal­keen kun Bixi-polkupy­oravuokraus oli aloit­tanut toim­intansa. Nama pyorat ovat omi­naisuuk­sil­taan ihan toista luokkaa kuin Tuo­mak­sen mainit­se­mat Helsin­gin ensim­maiset kaupunkipolkupy­orat. Lisak­si vuokraus­pis­tei­ta tun­tui ole­van joka paikas­sa: tana syksy­na jo 400.

  Siita tay­tyy moit­tia Mon­tre­alin pyorai­lykult­tuuria, etta kyparaa naytet­ti­in kayt­ta­van Helsinkia vahem­man. Olisiko polkupy­orakai­stat ja pyorail­i­joiden omat maise­mare­itit keskus­tan tun­tu­mas­sa syn­nyt­ta­neet liial­lisen tur­val­lisu­u­den tunteen?

 12. Huo­masin että Osmo ei vas­tan­nut meitä kaikkia jäytävään kysymyk­seen, että mitä tehdä, jos ei pysy fil­lar­il­la muun liiken­teen mukana? Pitäskö nyhvätä sil­lä “pyöräi­lykaistal­la” bussin etu­puskuri kokoa­jan takapuolessa?

  Vas­taus on että siir­ry­tään keskivi­ivalle. Siis täs­mälleen keskelle tietä. Se ras­saa aluk­si, mut­ta tilaa on run­saasti ja on koko ajan hyvin muun liiken­teen havait­tavis­sa. Olen ajanut retkeily­roinan kanssa Lon­toon läpi parikin ker­taa täl­lä tekni­ikalla, nähtyäni yhden van­han mum­mon näin tekevän.

 13. “En ole näh­nyt fik­sipyöriä. Kyl­lä nämä ovat taval­lisia maantiepyöriä. Fik­sipyörä olisi hen­gen­vaarak­lli­nen näi­den har­joit­ta­mas­sa katupu­jot­telus­sa, eikä vai­h­teet­to­muus oikein muugtenkaan olisi eduksi.”

  Hmm, ainakin toises­sa postauk­ses­sasi olevas­sa kuvas­sa on nimeno­maan vai­h­tee­ton pyörä, ehkäpä jopa fik­si. Kiin­nos­taisi kyl­lä tietää mikä tekee fik­sistä Osmon mielestä eri­tyis­es­ti muun­laisia pyöriä vaar­al­lisem­man. Yleen­sä kun niil­lä har­joite­taan juurikin kuvaa­maasi kaltaista katupu­jot­telua. Vai­h­teet­to­muud­es­ta on ainakin omas­ta mielestäni etua kaupungis­sa sen ver­ran, ettei tarvitse keskit­tyä vai­htei­den kanssa räveltämiseen, voi vain polkea. Ehkäpä jää enem­män huomioka­p­a­siteet­tia liiken­teen havainnointiinkin.

  Suo­ma­laisia yhdis­tet­tyjä kevyen­li­iken­teen­väyliä olen muuten alka­nut pitää nykyisel­lään hen­gen­vaar­al­lisi­na, ja ehkäpä auto­jen seassa ajami­nen olisi tur­val­lisem­paa. Ensin­näkään autoil­i­jat eivät eri­tyisem­min huomioi pyörätiel­lä kulk­i­jaa ja aja­vat usein risteyk­sessä eteen. Suuret nopeuserot väylil­lä kulk­i­joiden välil­lä (esim pyöräil­i­jä ja koiran ulkoilut­ta­ja) ovat myös vaarallisia.

 14. Tuo alem­man kuvan pyörä on nimeno­maan yksi­vai­hteinen! Fixik­si arve­len, mut­ta en uskalla var­mak­si sanoa, se voi olla myös sin­gle speed. Käsit­tääk­seni fil­lar­ilähetit suo­si­vat fix­e­jä, yksinker­tainen on kaunista.

 15. Olimme pari vuot­ta sit­ten pienel­lä pyöräretkel­lä Lon­toon ulkop­uolel­la ja aje­limme Ayles­buryn ympäristössä. Suun­tasimme sinne kos­ka se oli peräti valit­tu vuo­den pyöräi­lykaupungik­si. Väite olikin tot­ta, kivo­ja reit­te­jä pitkin kanaalin reuno­ja ja hyviä opastuksia. 

  Mut­ta valitet­tavasti pyöräi­ly ei oikein ollut mil­lään lail­la inte­groitunut muuhun liiken­teeseen, vaan ole­tuk­se­na oli juuri tuom­moinen sun­nun­taipyöräi­ly merk­i­ty­il­lä reit­eil­lä. Nor­maaleil­la teil­lä sai ajel­la henken­sä kau­pal­la ja autoil­i­jat oli­vat usein melkein­pä häi­jyjä ajaes­saan sent­tien päästä. Risteyk­sis­sä oikeuk­sia pol­jet­ti­in armot­ta, kyl­lähän nyt autol­la saa men­nä ensin, vaik­ka stopin takaa. Meinin­ki tun­tui tylym­mältä kuin itäeu­roopas­sa, lie­neekö briteil­lä pidem­pi perinne fil­lar­istien liiskaamisessa.

 16. Eikä fixi ole lähtöko­htais­es­ti hen­gen­vaar­alli­nen, vain joidenkin älypäi­den har­ras­ta­ma jar­rut­toma­l­la fix­il­lä ajami­nen on.

 17. Kuin­ka ollakaan, tuos­sa alem­mas­sa esimerkkiku­vas­sasi on vehje, joka näyt­tää epäi­lyt­tävästi fik­siltä. Ja vaikkei olisikaan, ei siinä kuitenkaan pom­min­var­masti ole vai­htei­ta yhtä enempää.

 18. Olin alku­vi­ikos­ta Lon­toos­sa enkä kyl­lä menisi kuvaa­maan ainakaan tak­sien ajo­tyyliä verkkaisek­si. Mieleen jäi kun nap­pasin Oxford Streetil­lä taksin lennos­ta: kus­ki tekaisi muit­ta mutkit­ta U‑käännöksen keskel­lä vilka­s­ta kat­ua. Sama ilmiö on muuten Pekingis­sä: yksit­täiset sooloil­i­jat tukki­vat muuten suju­van liiken­teen todel­la tehokkaasti. Oma lukun­sa oli tiet­ty myös nuo häly­tysajoneu­vot joi­ta näkyi yllät­tävän paljon ja jot­ka sai­vat aina aikaan pien­imuo­toisen kaaoksen.

  Kiin­ni­ti myös huomio­ta pyöräil­i­jöi­hin, ainakin omas­ta mielestä pyöräl­lä ajoi­vat lähin­nä nuoret/kes­ki-ikää läh­estyvät miehet (kova kun­to / kyky nopeisi­in spurt­tei­hin ?). Hul­lun hom­maa ainakin näin suo­ma­laisen silmään 😉

  1. Tääl­lä on huo­mat­ta­van paljon myös naispyöräil­i­jöitä. Myös vähän van­hempia miehiä näkyy, van­hempia naisia en juuri.

 19. Sama havain­to, Osmo. Kun viime vuo­den tam­miku­us­sa(!) kävin 15 v tauon jäl­keen Lon­toos­sa, huo­masin että fil­lar­is­te­ja oli kuo­ri­u­tunut jostain melkoisia määriä.

  Tuo kadun (useim­miten? bus­sikaistan) reunaan maalat­tu kapea pyörätie näyt­ti kyl­lä lähin­nä vaar­al­liselta. Useim­mat pyöräilivät reilusti bus­sikaistal­la ja niin olisin itsekin tehnyt. Kaik­ki eivät päässeet sel­l­aista vauh­tia että bus­si ei olisi joutunut hidastele­maan mut­ta enim­mäk­seen maa­han­muut­ta­jataus­taiset:) kul­jet­ta­jat otti­vat asian kärsivällisesti.

  Jos­sain sil­loin selaa­mas­sani lehdessä luki että maas­sa sat­tuu paljon pyöräil­i­jöi­den kuolemia siten, että he risteyk­sis­sä ja kaarteis­sa kiilau­tu­vat tai jäävät kään­tyvän raskaan ajoneu­von alle sivul­ta päin.

  Taval­liselle teknikolle: tupladecker­it saat­taisi­vat olla joskus kätevämpiä kuin pitkät telibus­sit mut­ta kun meil­lä on myös nuo main­iot, ekol­o­giset spo­rat joiden johtimien alta kak­sik­er­roksi­nen ei mah­du. Rajoit­taisi reit­te­jä aika oleellisesti.

 20. Itse kiin­nitin huomio­ta puna­sia päin käve­lyyn. Vaik­ka on ruuhkainen tie, niin ain­oa mikä estää tietä ylit­tämästä oli kova liikenne. Val­o­ja ei kukaan nou­dat­tanut, eikä se näyt­tänyt poli­isi­akaan kiinnostavan.

  1. Kyl­lä, jalankulk­i­jan näyt­tävät nou­dat­ta­van tääl­lä Ruorsin lain­säädän­töä. Ties vaik­ka tääl­lä olisi sama laki, kuin Ruot­sis­sa: punaista päin saa kävel­lä, mut­ta on väistövelvolli­nen autoihin.

 21. Myön­netään, tuos­sa kuvas­sa on vai­h­tee­ton pyörä, eli toden­näköis­es­ti fik­si. On siinä kuitenkin jar­rut. Silti vai­h­teet­tomat ovat harv­inaisia. Kovin yleinen on vai­hteis­to, jos­sa edessä on kak­si ratasta.

 22. Kypärän käyt­tämät­tömyys voi olla laskel­moitua imagopeliä. Briteis­sä on tehty leg­en­daari­nen tutkimus pyöräi­lykypärän käytön vaiku­tuk­ses­ta ohit­ta­van auton jät­tämään tilaan:

  The study of 2,500 over­tak­ing motorists in Sal­is­bury and Bris­tol found that dri­vers get 8cm clos­er to cyclists wear­ing hel­mets because they are seen as more experienced. 

  Näin ollen Lon­toon liiken­teessä voi olla hyödyk­si, että näyt­tää holtit­toma­l­ta, vaik­ka ei aina holtit­tomasti pyöräilisikään.

  Paperin nimi on “Dri­vers over­tak­ing bicy­clists: Objec­tive data on the effects of rid­ing posi­tion, hel­met use, vehi­cle type and appar­ent gen­der” ja tek­i­jänä Ian Walk­er Bathin yliopis­tos­ta. Google schol­ar­il­la voinee löytää luet­ta­van kappaleen.

 23. Sel­l­ainen kaistan laitaan maalat­tu pyöräi­lykaista kyl­lä tarvi­taan. Riip­puu toki halu­taanko pyöräi­lyn osu­ut­ta keskus­ta-aluei­den liiken­teestä kas­vat­taa. Nykyisel­lään pyöräi­lymah­dol­lisu­udet keskus­tas­sa ja sen lähialueil­la ovat huonot: en ikinä tule pyöräl­lä keskus­taan vaik­ka usein tek­isi mieli. 

  Mainit­sit, ettei Lon­toos­sa bus­sit kun­nioi­ta pyöräi­lykaisto­ja. Samaa asen­net­ta on Helsingis­sä. Todis­tin itse erään­laista taponyri­tys­tä Mäkelänkadul­la, kun bussinkul­jet­ta­ja tahal­laan jah­tasi bus­sikaistal­la ajanut­ta pyöräil­i­jää, ajoi aina hänen rin­nalleen ja ahdisti hänet bussin ja kant­tikivien väli­in: tarkoi­tus oli ilmeis­es­ti näyt­tää pyöräil­i­jälle paik­ka muiden jalankulk­i­joiden joukos­sa. (istu­in kyseisessä bussissa)

  Viran­halti­ja, joka vaikut­taa näi­hin asioi­hin, taisi juuri vai­h­tua ja uusi näkökul­man muu­tos kuu­losti hyvältä: “pyöräil­i­joi­hin ei enää suh­taudut­taisi jalankulk­i­joina”. Tosin teot puhuu. Odotellaan.

  Eräs ongel­matek­i­jä on tul­lut mieleen. Helsingis­sä on useim­mat kadut täyn­nä syviä viemäri­aukko­ja aina oikean­puoleisel­la kaistal­la. Monil­la pyöril­lä niihin ei uskalla ajaa. Samal­la taval­la busse­ja luul­tavasti kor­jataan koval­la rahal­la, kun iskun­vai­men­timet aje­taan rik­ki näi­hin ansoi­hin. Mik­sei viemäri­aukko ole kant­tarin laidas­sa, pystyasen­nos­sa, jonne vesi valuisi. Mik­si sen on olta­va eturenkaan kohdalla?

 24. Juani­to:

  Pyöräil­i­jät toden­näköis­es­ti sairas­tu­vat ennem­män keuho­sairauk­si­in, eri syöpi­in ja mui­hin jos hen­git­tävät suo­raan mikro ja nanohiukka­sia, PAHe­ja ja mui­ta kaa­sumaisia liikenne päästöjä. En kade­h­di englan­ti­laisia pyöräil­i­jöitä jos joutu­vat muu liiken­nen keskel­lä liikkumaan.

  Tämä ei pidä paikkaansa. Ilma on samaa auto­jen sisäl­lä ja ulkona. Erit­täin har­vas­sa autossa on suo­dat­timia, jot­ka pysty­i­sivät merkit­tävästi pois­ta­maan haitallisimpia saastei­ta. Pyöräil­i­jät hengästyvät ja hei­dän keuhko­jen­sa kaut­ta kul­kee isom­pi ilmatilavu­us kuin autoil­i­joiden. Hil­jat­tain julka­isti­in tutkimus­tu­lok­set, joiden mukaan nopeatahti­nen, syvä hen­gi­tys on itse asi­as­sa mikropar­tikke­lien keuhkoon jämähtämisen kannal­ta etu eikä hait­ta, mikä käy ihan maalaisjär­keenkin. Autoil­i­jan saa­vat siis keuhkoi­hin­sa ver­tailus­sa enem­män par­tikkelei­ta kuin pyöräil­i­jät. Yhtälöön tule­vat lisäk­si pyöräi­lyn muut ter­veysvaiku­tuk­set, jol­loin tase on voimakkaasti pyöräi­lyn eduksi.

 25. Lon­toos­sa pääsee pyöräl­lä paljon nopeam­min kuin kaikil­la muil­la kulku­vä­lineil­lä, pitk­iäkin matko­ja jos vain jak­saa polkea. Kun on on autotiel­lä, eikä jalka­käytävään yhdis­tetyl­lä pyörätiel­lä kuten Suomes­sa usein on, voi myös kulkea nopeam­paa. Min­ul­la on suurem­mak­si osak­si ollut melko posi­ti­ivisia koke­muk­sia autoil­i­joiden suh­tau­tu­mis­es­ta pyöri­in Lon­toos­sa — oletet­tavasti he ovat jo tot­tuneet kaistan reunas­sa poukkoile­vi­in pyöräil­i­jöi­hin. Luulen, että tämän “katupyöräi­lyn” kult­tuurin puut­tumisen vuok­si saman tekem­i­nen Suomes­sa on vaikeaa.

 26. Osmo, fik­sil­lä ajami­nen ei ole yhtään enem­pää vaar­al­lista kuin taval­lisel­la pyöräl­lä ajami­nen. Varsinkin jos fik­sis­sä on jar­rut. Itse en jar­rut­toma­l­la fik­sil­lä ajaisi, mut­ta jotkut aja­vat ilman onnet­to­muuk­sia. Jos tekee mieli kokeil­la jar­rullista fik­siä, niin ota yhteyttä. 

  Kävin vuosi sit­ten Lon­toos­sa ja min­ulle tuli sel­l­ainen mieliku­va että pyöräilem­i­nen Lon­toos­sa on suju­vaa ja sitä har­raste­taan tosi paljon. Toimis­to­jen edessä on parkissa paljon sut­jakoi­ta pyöriä joi­ta oikeasti käytetään työ­matkoi­hin. Näyt­ti kyl­lä myös siltä että mon­et väylät ovat paljon lev­eämpiä kuin suomessa/Helsingissä, jol­loin niille on helpom­paa saa­da tilaa pyörälle. 

  Itse olen näh­nyt niin paljon toimivia pyöräkaisto­ja mon­es­sa kaupungis­sa (Lon­too, New York, Tukhol­ma) että niitä olisi saata­va Helsinki­in myös.

  1. Vaar­al­lisu­udel­la tarkoitin todel­la sitä, että pyörässä ei ole jar­rua, jol­loin sil­lä voi teo­ri­as­sakin jar­rut­taa korkein­taan takapyörällä.
   Tarkem­min kat­soen tääl­lä on jonkin ver­ran fik­si-pyöriä, mut­ta niis­sä on jok­seenkin aina jar­rut. Aika moni niistä näyt­tää kulu­van jollekin pyuörälähet­ti­fir­malle. Paljon on myös vai­htet­to­mia, ei-fik­sipyöriä ja pyöriä, jois­sa on vai­hde vain etu­rat­taas­sa. Val­taosa on kuitenkin taval­lisia vaihdefillareita.

 27. Alek­si, olen samaa mieltä, katupyöräi­ly kult­tuuri Lon­toos­sa ja cal­i­for­ni­as­sa on paljon tehokkaam­paa kuin suomen vaar­al­lisil­la kevyen­li­iken­teen väylil­lä poukkoilu ainakin työ­matkalla, sun­nun­tai lap­si pyöräi­ly on asia erik­seen, mut­ta ei kaupunke­ja muutenkaan ole etupäässä lap­sille rakennettu.

 28. Jos silmämääräi­nen arvio pyöräi­lyn lisään­tymis­es­tä pitää paikkansa, mikä on tähän syynä? Ruuhkat? Ruuhka­mak­sut? Kas­vanut ympäristötietoisuus?

  Hil­jat­tain Kiinas­ta tuli tietoa, että siel­lä pyöräi­ly on vähen­tynyt reilusti kun talouskasvun myötä ihmiset vai­h­ta­vat autoihin.

 29. Kay­pa Lon­toos­sa vuo­den paas­ta kat­so­mas­sa, ovatko Bix­it ehti­neet vaikut­taa pyorailukult­tuuri­in. Mika Bixi? Kat­so http://www.bixi.com tai etsi youtubesta videoita.

  Kavin Mon­tre­alis­sa muu­ta­ma kuukausi sen jal­keen kun Bixi-polkupy­oravuokraus oli aloit­tanut toim­intansa. Lon­too ja Boston saa­vat omansa 2010. Nama pyorat ovat omi­naisuuk­sil­taan toista luokkaa kuin Tuo­mak­sen mainit­se­mat Helsin­gin ensim­maiset kaupunkipolkupy­orat: 3 tai 7 vai­hdet­ta, kasi­jar­rut, vilkku­vat ledi­val­ot, haarukka+mustekala-kiinnitys tavaroille. Melko tanakkaa tekoa, joten niita ei ihan heti saane kulumal­la rik­ki. Vuokraus­pis­tei­ta oli joka paikas­sa, tana syksy­na jo 400.

  Siita tay­tyy moit­tia Mon­tre­alin pyorai­lykult­tuuria, etta kyparaa naytet­ti­in kayt­ta­van Helsinkia vahem­man. Olisiko polkupy­orakai­stat ja pyorail­i­joiden maise­mare­itit keskus­tan tun­tu­mas­sa syn­nyt­ta­neet liial­lisen tur­val­lisu­u­den tunteen?

 30. Minä olen jo sen ver­ran van­ha kaupungis­sa pyöräl­lä polk­i­ja, että mis­sään tapauk­ses­sa en kip­purasarvio­h­jaus­tan­gol­la enkä käsi­jar­ruil­la varuste­tul­la polkupyöräl­lä kaupun­gin liiken­teeseen lähtisi ajamaan.

  Van­hal­la jalka­jar­rul­la ja sel­l­aisel­la polkupyöräl­lä, mis­sä istu­taan per­in­teisel­lä istu­imel­la liki selkä suo­ras­sa, on paras malli pyörälle, mil­lä vilkkaan kaupun­gin keskus­tas­sa on hyvä liikkua.

  Sit­ten on erik­seen maantiepyöräil­i­jät jot­ka aja­vat osan työ­matkaansa muu­ta­man osu­u­den kaupunkien keskus­tois­sa, ja jot­ka sit­ten lop­un, pidem­män matkao­su­u­den aja­vat oikeil­la, tien var­sille raken­ne­tu­il­la pyöräteillä.

  Ei ole hyvä asia ajaa kaupun­gin keskus­tois­sa kip­purasarvisil­la polkupyöril­lä. Tämän viisauden sanelee jo järkikin, kun kip­pusarvien myötä katse on maas­sa ja jar­ru­tus tapah­tuu käsivälit­teisenä “kitkala­puil­la” pyörän kumin reunaa vastaan.

 31. Kun tilaa on vähän, niin minus­ta brit­tiläi­nen käytän­tö maala­ta eri tienkäyt­täjille osoitet­tu­ja aluei­ta katu­un vähän päällekkäin (esim. juuri bus­sikaistan reunas­sa ole­va pyöräkaista) on järkevä ratkaisu. Busse­ja ja pyöräil­i­jöitä ei kuitenkaan ole molem­pia jatku­vak­si jonok­si asti. Tarvit­taes­sa bus­si sit­ten koukkaa vähän autokaistan puolelle. Muutenkin maalauk­si­in suh­taudu­taan liiken­teessä jous­tavasti, eivät ne mitään beton­imuure­ja ole. 

  Mikähän mah­taa olla pyöräil­i­jöi­den tur­val­lisu­us Lon­toos­sa tätä nykyä? Muu­ta­ma vuosi sit­ten työkaveri ker­toi pyöräilleen­sä vuo­den ver­ran töi­hin Lon­toon keskus­taan. Oli kuulem­ma sujunut ihan hyvin: vuo­den aikana auto oli ajanut päälle vain kol­mesti. Kahdesti asial­la oli taksi.

 32. Mah­tavaa keskustelua pyöräilystä. Sitä tarvi­taan, jot­ta Helsin­ki saisi edes hie­man maan pyöräi­lypääkaupun­gin Oulun etu­matkaa kiinni.

  Ter­ve­tu­loa jaka­maan ajatuk­sianne myös pyöräi­ly­poli­it­tiseen Kaupunki­fil­lari-ryh­mäblogi­in!

 33. I’m delight­ed to see that you are pub­li­cis­ing the dan­gers of Pedes­tri­an Cross­ings and insist­ing on high penal­ties for dri­vers who ignore them.

  I wrote about this in the HS some time ago when I found that, accord­ing to a lawyer friend and the Motor­ing organ­i­sa­tion, the law is quite ambigu­ous about who has right of way on a cross­ing: the car or a pedes­tri­an. As it is, these cross­ings give the pedes­tri­an a dan­ger­ous false sense of
  security.

  It seems that these cross­ings are seen just as con­ve­nient places to cross rather than safe places. But, of course, if you have to wait until the road is clear before using a cross­ing then you might just as well wait any­where, and the cross­ing is redun­dant and a waste of money.

  I have seen pedes­tri­ans strand­ed on a cross­ing in the mid­dle of Man­ner­heim­intie when no dri­ver would let them cross. When dri­ving, I even had to get out of my car and help an old lady cross because every time she tried she’d have to run back in fear. But even while I was help­ing her, cars passed me on both sides: they could­n’t care less. As a pedes­tri­an, I
  have even had cars and a tram delib­er­ate­ly dri­ven direct­ly at me as I walked across. Human life seems so cheap that it’s worth risk­ing killing or maim­ing for the sake of sav­ing a few sec­onds dri­ving time.

  To be fair to the motorist, I think there are often far too many
  cross­ings, too close togeth­er, and if motorists had to stop at every one, they would get quite frus­trat­ed. Often, too, cross­ings are placed in quite dan­ger­ous places, e.g. right in front of bus stops or on blind corners.
  I wish you well.

  Reg Kennedy
  Taavinku­ja 6A 20
  00370 Helsinki
  Finland
  +3589 561 2993
  050 542 5555

 34. JTJ:
  “Kavin Mon­tre­alis­sa muu­ta­ma kuukausi sen jal­keen kun Bixi-polkupy­oravuokraus oli aloit­tanut toim­intansa. Lon­too ja Boston saa­vat omansa 2010. Nama pyorat ovat omi­naisuuk­sil­taan toista luokkaa kuin Tuo­mak­sen mainit­se­mat Helsin­gin ensim­maiset kaupunkipolkupy­orat: 3 tai 7 vai­hdet­ta, kasi­jar­rut, vilkku­vat ledi­val­ot, haarukka+mustekala-kiinnitys tavaroille.”

  Hear hear. Asun nyt kaupungis­sa jos­sa on noi­ta myös. Tääl­lä on vielä varusteina lukot, vapaaratas, varashä­lytin, aikahuo­mautin jne. Ja kos­ka noi vaatii aina iden­ti­fikaa­tion niin niitä ei heit­el­lä kän­nipäis­sään kol­era-altaaseen vaan ne pysyy tal­lessa. Olen ihan muu­ta­man selkeästi riko­tun fil­lar­in näh­nyt, muut rik­ki ole­vat ovat vaan kulunei­ta. Noi­ta myös huol­letaan jatku­vasti, muu­ta­man ker­ran viikos­sa kaupun­gin äijät käy tasaa­mas­sa noi­ta että niitä on kaikissa telineis­sä. Pyörävuokra on 15€/vuosi tai 3€/ viikko, pant­ti 150€. 

  Tässä kaupungis­sa on paljon yksisu­un­taisia katu­ja, mut­ta fil­lar­is­teille on maalat­tu vas­takar­vaan menevä oma, kapoisa pienel­lä korokkeel­la eris­tet­ty kaista. Tämän lisäk­si fil­lar­it on otet­tu kaupun­gin sym­bo­l­ik­si, ja kaik­ki (myös autoil­i­jat) suh­tau­tu­vat niihin posi­ti­ivis­es­ti, joten fil­lare­i­ta käyt­tää mon­en ikäiset ja näköiset ihmiset. 

  Meinasi itku tul­la kun muis­telin niitä Stadin vehkeitä: umpiku­mirenkaat, polkimia puut­tu, van­teet aina soirona, sat­u­laa ei voi säätää, minkään­laista tavarankul­jet­inta ei ole. Jos niitä nyt enää lop­pukesästä löytää yhtään mis­tään, kun tup­paa­vat lop­pukesää kohti katoamaan.

 35. Tulin juuri Lon­toos­ta ja min­ut yllät­ti pyöräil­i­jöi­den määrä keskus­tas­sa. Aika pienin mar­gin­aalein pyöräil­i­jät sotki­vat auto­jen ja eri­toten bussien kanssa, mut­ta näyt­ti kulku silti suju­van. Bon­gasin yhden isoäi­ti-ikäisen kypäräpäisen fil­laroit­si­jan Oxford Streetil­lä hymy huulil­la (ois­pa ollut kam­era valmiina).

  Lon­toon jäl­keen Stadin keskus­ta näyt­tää lähin­nä Mosko­van kaduil­ta Neu­vos­toli­iton aikaan, nimit­täin auto­jen määrän suh­teen. Tilaa kyl­lä riit­tää kun­non pyörätiekaistoille koko keskustassa. 

  Pyörät tulee saa­da tur­val­lis­es­ti (esim punaiset kai­stat) auto­jen kanssa samalle tasolle. Nyky­is­ten jalka­käytävistä erotet­tu­jen pyöräkaisto­jen tarkoituk­se­na on kaiketi saa­da pyörien vauhti lähelle jalankulk­i­joiden vauh­tia, ainakin risteysten katukiveysten korkeud­es­ta päätellen. Tsemp­piä vaan Marek Saler­molle tärkeään duuniin!

 36. En ole mitään onnet­to­muusti­las­to­ja etsinyt käsi­i­ni, mut­ta olen bon­gan­nut jois­tain Lon­toon risteyk­sistä valkoisik­si maalat­tu­ja polkupyöriä, jot­ka on laitet­tu paikalla mene­htynei­den pyöräil­i­jöi­den muis­tok­si. Muis­taak­seni Lon­toon pormes­tari ‑kova pyöräi­lyn pro­moa­ja- on hänkin joutunut fil­lar­in­sa kanssa vaar­al­liseen läheltä piti ‑tilanteeseen.

  Mut­ta tun­nen myös ihan taval­lisia, vähem­män sport­tisia lon­toolaisia, jot­ka ovat onnis­tuneet säi­lymään vahin­goit­tumat­tom­i­na vuosikaudet. Kyse on siitä löytääkö työ­matkalleen sopi­van tur­val­lisen pyöräilyreitin. 

  Pyöräi­ly otti tuul­ta Lon­toos­sa vuo­den 2005 pom­mi-isku­jen jäl­keen. Veikkaan että iskuil­la on ollut osansa tässä kehityksessä.

 37. Sel­l­ainen mieliku­va min­ul­la on, että risteyk­sis­sä ja kaarteis­sa jää aika paljon brit­ti­fil­lar­is­te­ja joko rekan alle sivul­ta tai kiilau­tu­vat auton ja kaiteen tms. väli­in. Tässä tietysti askar­rut­taa, mikä on “paljon” esimerkik­si 100 000 asukas­ta tai fil­lar­is­tia kohti.

  Kävin viikko sit­ten Pari­i­sis­sa ja siel­lä oli tar­jol­la erikoisen näköisiä “sitipyöriä”. Luulin ensin että ne ovat jotain akkukäyt­töisiä sähkömoottoriavusteisia.
  Mut­ta sähköli­itän­tä olikin mak­sua varten ja run­sas koteloin­ti vain ran­skalaista kulkuneuvomuotoilua.

  Ongel­mansa siel­läkin kuten wiki kertoo:
  http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lib

 38. Lon­toos­sa kuusi vuot­ta asuneena (ja pyöräilleenä) ja kaupun­gin Crit­i­cal Mass-liik­keen akti­iv­ina voin omako­htais­es­ti sanoa, että Lon­toos­sa pyöräilem­i­nen on tosi hauskaa ja mui­ta liiken­nemuo­to­ja luotet­tavam­paa. Muun liiken­teen tilan­nenopeus on itse asi­as­sa yleen­sä todel­la hidas ja sopi­va pyöräi­lylle. Vaik­ka isoim­mil­la kaduil­la pyöräti­et ovat aika hakuses­sa, on kaupungista saatavil­la lukuisia ilmaisia pyörätiekart­to­ja, joista voi etsiä hil­jaisille kaduille suun­nitel­tu­ja reit­te­jä. Esim. Pic­cadil­ly Cir­cuk­sen ympäristössä voi vält­tää kiireistä liiken­net­tä fil­laroiden todel­la pit­toreske­ja sivukatu­ja, joil­la ajaa vain muu­tamia autoja.

  Pyöräilyssä tapah­tui todel­la silmi­in­pistävä kasvu kesän 2005 ter­rori-isku­jen jäl­keen, mut­ta oli jo sitä ennen kas­vanut usei­ta vuosia reip­paasti. Liiken­teessä vaar­al­lis­in­ta ovat tilas­to­jen mukaan isot rekat, jot­ka osal­lise­na suurim­paan osaan noin kymmen­estä pyöräkuolemista — etenkin kään­tyessään vasem­malle, jol­loin fil­lar­in kanssa on kuskin näkymät­tömis­sä. Itse asi­as­sa CM-kulkuei­den aikana oli yleistä kam­pan­joi­da rekkali­iken­teen pois­tamisek­si kaduil­ta päiväsaikaan.

  Muuten pyöräi­lyn osalta Lon­too on aivan mainio pyöräi­lykaupun­ki, jos­sa kam­pan­joidaan akti­ivis­es­ti pyöräi­lyn puolesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.