Asukaspysäköintipaikan hinta nousi aivan liian vähän

Bud­jet­tineu­vot­teluis­sa on sovit­tu asukaspysäköin­tipaikan hin­nan nos­tamista 36 eurosta 100 euroon. Tämä on huono nahkapäätös. Kokoomuk­selta lop­pui rohkeus. Olisi pitänyt nos­taa samantien ainakin 300 euroon, jot­ta hin­ta jotenkin ohjaisi kysyn­tää ja jot­ta tilaa tulisi myös yksi­ty­isille pysäköin­ti-investoin­neille. Nyt meil­lä on 19 000 asukaspysäköin­tipaikkaa ja 31000 pysäköin­ti­tun­nus­ta. Hal­pa pysäköin­tipaik­ka on kuin aikanaan tomaatt­ti Leningradin toril­la: hin­ta oli hal­pa, mut­ta tomaat­te­ja ei ollut myynnissä.

Tämä ei ole myöskään tas­a­puolista. Jos rak­en­taa uuden talon tai perusko­r­jaa van­haa, joutuu rak­en­ta­maan pysäköin­tipaikat ton­tille, mis­tä kus­tan­nus on ainakin 200 euroa kuussa.

Sadas­sa eurossa on myös yksi matemaat­ti­nen vika: se ei ole jaolli­nen 12:lla. Tarkoi­tus oli tehdä mak­sus­ta kuukausipe­rusteinen, jot­ten kesäau­to­ja maku­utet­taisi kaduil­la tal­ven yli.

65 vastausta artikkeliin “Asukaspysäköintipaikan hinta nousi aivan liian vähän”

 1. Suun­ta on oikea, ja voihan hin­nan nos­toa jatkaa tulev­ina vuosina.

 2. Osaatko ker­toa, miten paikko­jen muus­ta käytöstä laskute­taan? Eli jos paikat eivät ole pysäköin­tkäytössä roskala­van, raken­nustyön, muut­toau­ton tai jonkin muun syyn takia, niin kilah­taako tästä jotain kaupun­gin kassaan?

 3. Tuo jaol­lisu­us nyt tuskin on ongel­ma. Kau­pas­sa myy­dään banaane­ja ilman että kilo­hin­ta on jaolli­nen kaikil­la mah­dol­lisil­la gram­ma-määril­lä, eikä se ole aiheut­tanut suuria ongelmia. 100/12=8,35 euroa nor­maalien pyöristyssään­tö­jen mukaan. Siinä saa toki vuosi­mak­sua mak­sa­va pyöristyk­sen takia kah­denkym­men­nen sentin alen­nuk­sen ver­rat­tuna 12 kuukausi­mak­sun maka­neeseen, mut­ta se ei var­maan ole kovin merkit­tävä ongelma.

  Toisaal­ta, noin alhaisel­la mak­sul­la kuukausi­mak­suil­la ei var­maankaan ole mitään oleel­lista vaiku­tus­ta maku­u­tuk­seen, eli ei siitä pahem­min hait­taa olisi jos mak­sus­ta ei tehtäisi kuukausipe­rusteista. Auton siirtämi­nen mökille talvek­si mak­saa jo ben­sana var­maan enem­män kuin tal­ven parkki­mak­sut (kun­non kesäau­to­han syö ben­saa tuhottomasti).

  Mak­sua pitää ehdot­tomasti korot­taa tule­vaisu­udessa, mut­ta ei tämän suurem­pia ker­tako­ro­tuk­sia voi tehdä. Kun joku sankari on ostanut auton Helsinki­in olet­taen että pysäköin­ti mak­saa 36 euroa vuodessa, ei ole reilua että yht’äkkiä ilmoite­taan mak­sun ole­van 300 euroa vuodessa. Koro­tuk­sia pitää tehdä, mut­ta sen ver­ran pitkäl­lä aikavälil­lä että siihen ehditään varautua. Vuo­teen 2012 men­nessä hin­nan voisi kyl­lä tohon 300 euroon nostaa.

 4. Jos hin­ta kolminker­tais­tuu joka vuosi, se on Osmon toivo­ma­l­la tasol­la jo ensi vuonna.

 5. Mites pysäköin­nin­valvon­nan resurssoin­ti? 8. jouluku­u­ta 2008 blogin­pitäjä kir­joit­ti näin:

  “Asi­aa han­kaloit­taa se, että pum­mil­la pysäköiviä suo­jel­e­va kokoomus on estänyt pysäköin­nin­valvon­nan resur­soin­nin, vaik­ka laitos tuot­taa roimasti voit­toa ja jokainen pysäköin­nin­valvo­ja mak­saa enem­män kuin kokon­aan oman palkkansa. Ehkä mieli muut­tuu nyt, kun vil­li pysäköin­ti uhkaa töölöläistalo­jen rauhaa. Ensi vuo­den bud­jet­ti on kuitenkin jo tehty, joten ilman lisäbud­jet­tia ei mitään ole tehtävis­sä ennen vuot­ta 2010.”

  http://www.soininvaara.fi/2008/12/08/toisen-tontille-saa-nyt-pysakoida/

 6. Tasalu­vuis­sa on jotain magiaa. Muis­takaamme se Osmon riemukas postaus kun raakaöljyn hin­ta käväisi yli 100 dol­lar­in. Mitään järkeähän tuos­sa sum­mas­sa ei ole sum­mana l. miten 99 euroa eroaa sadas­ta noin niinku käytän­nössä, siis merkittävästi?

  Tas­a­puolisu­u­den nimis­sä asukaspysäköin­ti tulisi laa­jen­taa koko kaupun­gin alueelle. Se olisi lisäk­si pelkkää tuloa, kos­ka 100 eurol­la saa peri­aat­teessa mah­dol­lisu­u­den pysäköin­ti­in kodin lähistöl­lä, var­maa­han se ei ole.

 7. Edelleen mihinkään ei autol­la mah­du, mut­ta hin­ta nousee.

  Hie­man OT: Lasku­tus­pe­rustei­den ja palvelun rak­en­teen mon­imutkaist­a­mi­nen jota tääl­lä on ehdotet­tu nyt asukaspysäköin­ti­in, ja aiem­min ruuhka­mak­sui­hin ja joukkoli­iken­teeseen osoit­taa aika harhaista käsi­tys­tä siitä mihin palvelun­tuot­ta­jaor­gan­isaa­tios­sa raha palaa. 

  Eri­laisi­in lisäar­von kannal­ta tois­ar­voisi­in kehi­tyspro­jek­tei­hin näyt­tää julkisel­la puolel­la ole­van lop­u­ton avoin piik­ki. Kun­nal­lispoli­itikon lyhy­een oppimäärään pitäisi kuu­lua mukanao­lo ainakin yhdessä katas­tro­faalises­sa pros­es­sike­hi­tys- tai toimin­nanoh­jaus­pro­jek­tis­sa jot­ta muo­dos­tu­isi näke­mys siitä kuin­ka arvokas­ta organ­isaa­tion toimin­nan kannal­ta yksinker­tainen ja selkeä palvelu ja lasku­tus oikeas­t­aan onkaan.

 8. Eri­tyisen huonok­si päätök­sen tekee se, että nyt autoil­i­jat pää­sevät valit­ta­maan sitä, että hin­nat nousi­vat, eikä kaupun­ki tee mitään sen eteen, että parkkipaikko­ja riit­täisi autoilijoille. 

  Olisi ollut parem­pi nos­taa hin­ta esimerkik­si tuonne 360–500€ tasolle, niin osa luvan halti­joista olisi ehkä jät­tänyt luvan han­kki­mat­ta ja vapaut­tanut tilan niille, jot­ka autoa oikeasti tarvit­se­vat. Niitäkin nimit­täin on.

 9. Kuin­ka poli­itikot voivat koskaan tietää oikean hinnan?

  Jokainen paik­ka tai paikat kadun­var­si ker­ral­laan pitää vuokra­ta eniten tarjoavalle.

  Näin jokainen tarvit­se­va saa paikan ja pysäköin­ti­taloi­hin investoi­vat saa­vat todel­lisen syyn pikaises­ti aloit­taa rak­en­tamisen. Kymme­nessä vuodessa kysyn­tä ja tar­jon­ta on tasaan­tunut ja Helsin­ki on saanut vilka­s­ta raken­nus­toim­intaa hal­lipysäköin­nin puolelle.

  Huu­tokau­pal­la myös varmis­te­taan se että paikko­jen hin­ta ei nouse liian korkeak­si ja kadun var­ret autioik­si ilman halut­tu­ja autoja.

 10. Eikö asukaspysäköin­tiä tulisi kehit­tää (kun siitä tuskin päästään eroon) siihen suun­taan, että myös yhteiskäyt­töau­to­ja voisi asukaspysäköidä. Siis siihen tapaan, että asukaspysäköin­ti­tun­nus olisi henkilöko­htainen autoko­htaisen sijaan. Ymmär­rän ongel­man, joka syn­tyy siitä, että sit­ten voisi antaa oman asukaspysäköin­tu­tun­nuk­sen­sa jollekulle muulle käyt­töön, mut­ta noinko­han se sit­ten olisi niin vaar­al­lista. Tai ehkä olisi kehitet­tävis­sä jokin jär­jestelmä, jol­la tätä voisi ehkäistä?

 11. K‑Veikko:
  Mikään paik­ka-kohtainen myyn­ti tuskin olisi järkevää. Tarkoi­tushan on mah­dol­lis­taa myös lyhy­taikainen pysäköin­ti mit­tari­paikoil­la, eli nimikkopaikko­ja ei ole tarkoituk­sen mukaista myy­dä, vaik­ka joku sel­l­ais­es­ta halu­aisi mak­saakin. Opti­maal­ista olisi var­maankin se, että paikko­ja olisi aina jonkun ver­ran vapaana, jol­loin asukas tai alueelle autoil­e­va asi­akas löytää paikan pienel­lä vaivalla.

  Sen voisi varmis­taa rajoit­ta­mal­la pysäköin­tilupi­en määrän johonkin opti­mi­in ja huu­tokaup­paa­mal­la ne, tai val­it­se­mal­la jonkun sopi­van hin­nan ja mym­mäl­lä taval­lis­es­ti, toivoen että sil­lä hin­nal­la kysyn­tää on sopi­vasti. Huu­tokaup­pa on ehkä peri­aat­teessa opti­maalisem­pi, mut­ta se on huonoa asi­akas­palvelua. Huu­tokaup­pa sopii päästökaup­paan tai taa­juuk­sien myyn­ti­in, mut­ta täl­laisia läh­es vält­tämät­tömyyshyödykkeitä ei pidä kulu­ta­jille myy­dä huu­tokau­pal­la. Se on pien­ten ihmis­ten kiusaamista pienen tehokku­ushyö­dyn takia. Kulut­ta­jien koke­ma ikävä ei ole mis­sään järkevässä suh­teessa toimin­nas­ta saatavi­in tehokkuusetuihin.

  Toki jonkun alueen asi­akaspysäköin­ti­tun­nusten jaon voisi myy­dä jollekin yri­tyk­selle (vaik­ka sit­ten huu­tokau­pal­la), joka voisi sit­ten monop­o­li­hin­noitel­la tun­nuk­set sopi­vasti, jol­loin hin­ta var­maan muo­dos­tu­isi sel­l­aisek­si että viimeisen myy­dyn pysäköin­ti­tun­nuk­sen aiheut­ta­ma hait­ta pysäköin­ti­tun­nuk­set omis­taville on yhtä suuri kuin siitä tule­va hyö­ty pysäköin­ti­tun­nuk­sen osta­jalle. Se olisi var­maankin aika lähel­lä opti­maal­ista hin­ta-määrä yhdis­telmää (siinä ei tosin taide­ta huomioi­da alueen yri­tys­ten asi­aka­s­paik­ka tarpei­ta ekplisi­it­tis­es­ti, mut­ta niillekin jää silti tilaa). En nyt kuitenkaan ole vaku­ut­tunut että siitä saata­va hyö­ty olisi niin järin suuri. Kyl­lä poli­ti­ikotkin osaa­vat aika hyvin hin­noitel­la, jos vain löy­tyy tah­toa. Sen kun nos­taa hin­taa kunnes toteaa että tar­jon­ta ja kysyn­tä kohtaa­vat. Nyt ongel­mana on tah­don, ei osaamisen, puute, eikä siihen auta mikään inno­vati­ivi­nen yksi­ty­istämis­su­un­nitel­ma. Jos ei riitä poli­it­ti­nen tah­to hin­nan nos­tamiseen 300 euroon, ei var­masti riitä poli­it­ti­nen tah­to siihen että myy­dään asukaspysäköin­ti­tun­nus­mo­nop­o­li parhait­en maksavalle.

 12. K‑Veikko
  “Jokainen paik­ka tai paikat kadun­var­si ker­ral­laan pitää vuokra­ta eniten tarjoavalle.”

  Kieltämät­tä tuo olisi kaikkein paras tapa, mut­ta ilmeisen han­kala järjestää.

 13. Tuo 100 eur tarkoit­taa että pysäköin­ti kan­takaupungilla mak­saa melkein 2 egeä viikos­sa. Kyl­lä pitäisi aika pa olla ennenkuin tuon takia jät­täisi tuo­mat­ta autoa keskus­taan. Ehkä joku 50 per kk voisi toimiakin. 

  Sinäl­lään has­sua kun kyseessä on hgin ain­oa paik­ka mis­tä pääsee julk­isil­lakin kitkat­tomasti joka suuntaan.

 14. Nim­imerk­ki Ilk­ka kir­joit­ti, että asukaspysäköin­tipaikko­jen huu­topaik­ka olisi kiu­san­tekoa asukkaille.

  Ymmär­rän tämän ajatuk­sen, mut­ta samal­la nykyiset poli­it­tiset hin­noit­telupäätök­set ovat suo­ranais­es­ti mieli­v­al­taisia ja yhtä lail­la koet­tavis­sa kiu­san­teok­si ja poli­it­tis­ten irtopis­tei­den keräilyksi. 

  Kan­natan huu­tokaup­paamista. Huu­tokaup­pa tarvit­sisi kuitenkin jär­jestää vain ker­ran. Kun markki­nat ovat ker­ran määritelleet asukaspysäköin­tipaikalle oikean hin­nan, hin­taa tarvit­sisi vain indek­si­tark­istaa vuosittain.

  Näin hait­ta asukkaille olisi varsin vähäi­nen. Lisäk­si pysäköin­ti­mak­sul­la poli­ti­soin­nista päästäisi­in eroon.

  Teemu Kemp­painen

 15. Kesti het­ken että ymmärsin että kyse on vuosi­tak­sas­ta. Oli­han näin?

  Ihan ref­er­enssik­si Tukhol­man parkki­tak­sat asukkaille: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/Parkeringstillstand/Boendeparkering/Priser-och-betalningssatt/Betala-via-Periodbetalning/

  600 kru­unua eli län­si­val­u­u­tas­sa 58 euroa — kuus­sa. 7200 kr vuodessa.

  Helsin­gin on tietenkin mietit­tävä oma tak­sansa, mut­ta 300 euroa kuul­lostaisi vielä järkevältä.

 16. ilk­ka: “– täl­laisia läh­es vält­tämät­tömyyshyödykkeitä ei pidä kulu­ta­jille myy­dä huu­tokau­pal­la. Se on pien­ten ihmis­ten kiusaamista pienen tehokku­ushyö­dyn takia. Kulut­ta­jien koke­ma ikävä ei ole mis­sään järkevässä suh­teessa toimin­nas­ta saatavi­in tehokkuusetuihin.”

  Mut­ta kyseessähän on aika klassi­nen Tragedy of the Com­mons*, eli jotain resurssia on rajalli­nen määrä tar­jol­la, ja kaik­ki pää­sevät sitä vapaasti hyö­dyn­tämään, ja sik­si se “ryöstövil­jel­lään” ja lop­ul­ta kukaan ei hyödy.

  Huu­tokaup­paa­mal­la estetään juuri se, että hyödyket­tä käytet­täisi­in enem­män kuin sitä on tar­jol­la, ja hin­nan siitä mak­sa­vat saa­vat siitä myös hyö­tyä. Nykyi­nen käytän­tö ei ole “pienen ihmisen kiusaamista”, vaan kaikkein kiusaamista, ja kaikkien hyödyk­keen osta­jien ikävä.

  Kun ei nyt kyseessä sen­tään ole mikään oikea vält­tämät­tömyyshyödyke kuten ruo­ka, jos­sa sol­i­daarisu­us ja moraali ajaisi tasa­jakoon siinäkin tapauk­ses­sa, ettei kaikille riitä tarpeeksi.

  *) http://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons

 17. HS kom­ment­ti­pal­stal­la autoil­i­jat valit­ta­vat ettei asukaspysäköin­ti­tun­nus edes takaa paikkaa, ja sik­si on väärin että se mak­saisi 100e/vuosi. Tääl­lä on onnek­si fik­sumpaa kommentointia.

  Tun­nuk­sen han­kkimi­nen ei ole kenellekään pakol­lista. Jos kokee ettei saa rahalle vastinet­ta voi han­kkia var­man (ja kalli­im­man) paikan autolleen muualta.

  Hin­nan jämähtämi­nen 15 vuodek­si on täy­delli­nen moka. Muis­te­len että me olemme tämän nos­toa bud­jet­tineu­vot­teluis­sa esit­täneet aiem­minkin ilman tulosta.

 18. Teemu:
  “Huu­tokaup­pa tarvit­sisi kuitenkin jär­jestää vain ker­ran. Kun markki­nat ovat ker­ran määritelleet asukaspysäköin­tipaikalle oikean hin­nan, hin­taa tarvit­sisi vain indek­si­tark­istaa vuosittain.”

  Huu­tokaup­pa pitäisi jär­jestää uud­estaan jatku­vasti, kos­ka muuten uudet asukkaat ei saa pysäköin­tilu­pia, eikä kaupun­ki voi kon­trol­loi­da pysäköin­tilupi­en määrää. Opti­maa­li­nen pysäköin­tilupi­en määräkin vai­htelee sen mukaan kuin­ka paljon on paikko­ja ole­mas­sa, kuin­ka paljon asi­akkaat tarvit­se­vat paikko­ja, kuin­ka akti­ivis­es­ti lupi­en hal­lit­si­jat käyt­tävät paikko­ja ja kuin­ka rasit­tavak­si vapaan paikan etsimi­nen koetaan. Ei ole mitään syytä olet­taa että pysäköin­tilupi­en opti­m­i­hin­ta kas­vaisi minkään indeksin mukaan.

  Elmo:
  Kyl­lä, sen takia pysäköin­tiluville pitää aset­taa hin­ta. Näin­hän on jo tehty, hin­ta on vain ollut liian mata­la. Sitä pitää pikkuhil­jaa korot­taa kunnes tode­taan että se on sopi­va. Sit­ten sitä voi säädel­lä tarvit­taes­sa tilanteen kehit­tyessä. Tämä on täysin pätevä ja klassi­nen ratkaisu tähän ongel­maan. Kysymys on vain miten se hin­ta asete­taan, ja min­un nähdäk­seni poli­ti­ikko­jen päätök­set ovat aivan kelvolli­nen vai­h­toe­hto. Huu­tokaup­pa tai monop­o­lioikeu­den myön­tämi­nen yri­tyk­selle ei todel­lisu­udessa tuo juuri mitään tehokkuusetua.

  Uusi Nobel voit­ta­ja on muuten tutk­in­ut näitä Tragedy of the Com­mons tapauk­sia, ja toden­nut että usein yhteisöt osaa­vat hal­li­ta yhteis­mai­ta hyvin ilman omis­tu­soikeuk­sien määrit­te­lyä tai val­tion puut­tumista. Ei liity varsi­nais­es­ti tähän, selvästikään pysäköin­nis­sä yhteisö epäon­nis­tuu, mut­ta tuli­pa­han mieleen.

 19. Tule­vaisu­udessa, kun autois­sa on nav­i­gaat­toriseu­ran­ta voidaan pysäköin­nistä veloit­taa tuntihinnoittelulla.

 20. Min­er­va Krohn: “HS kom­ment­ti­pal­stal­la autoil­i­jat valit­ta­vat ettei asukaspysäköin­ti­tun­nus edes takaa paikkaa, ja sik­si on väärin että se mak­saisi 100e/vuosi. Tääl­lä on onnek­si fik­sumpaa kommentointia.”

  Satasen ain­oa jär­ki on että mak­sua on ehkä helpom­pi ensi vuon­na korot­taa. Hin­tao­h­jaus on jatkos­sakin nol­la eli kadut ovat edelleen täyn­nä suo­jatei­hin asti, kan­takaupun­gin liikkeisi­in on turha yrit­tää autol­la asioimaan, autol­la työssäkäyvien tarpee­ton kiusaami­nen jatkuu, ja tulo­ja saadaan niin vähän vuodessa lisää ettei sil­lä rahoite­ta minkään­laisia rak­en­teel­lisia parannuksia.

  On ihan oikea asenne asi­akkaana vaa­tia rahalle vastinet­ta, sata­nen nykyis­es­tä palve­lu­ta­sos­ta on monel­la tasol­la yhtä väärin kuin Leningradin torin hal­pa tomaat­ti siitä huoli­mat­ta että mus­tas­ta pörssistä sel­l­aisen sai lop­ul­ta käypään hin­taan ostettuakin.

 21. Huu­tokaup­pa.

  Kaupun­ki huu­tokau­pan jär­jestäjänä voi tietenkin mieli­v­al­tais­es­ti määritel­lä pysäköin­tioikeu­den ehdot. Viisaasti määritel­ty kaup­patavara saa paikko­jen halti­jat toim­i­maan juuri siten kuin kaupun­gin poli­it­ti­nen tarkoi­tus­perä asi­as­sa on.

  Yht­enä esimerkkinä voisi olla esim paikan jakami­nen kah­teen osaan: Yöpysäköin­ti- ja päiväpysäköin­tioikeus. — Tässä mallis­sa kau­pan päälle tulisi ilmainen pysäköin­nin valvon­ta; jos pidät autoa viisikin min­u­ut­tia yli sal­li­tun niin var­masti joku on heti huole­hti­mas­sa että sakko­lap­pu tulee.

  Jos taas kaupun­ki ajat­telee että on kohtu­u­ton­ta ottaa omil­ta kansalaisil­taan pois rahaa enem­män kuin 100 eur /vuosi, niin se voidaan ratkaista vaik­ka siten että huu­tokau­pal­la saadus­ta tulosta palaute­taan kaik­ki tuon sum­man yli menevä raha tasan kaikille niille, jot­ka oli­si­vat olleet oikeutetut huu­ta­maan paikan itselleen.

 22. Min­er­va Krohn, tähän hätään tuo nos­to on toki paran­nus, minus­ta ne hs.fi valit­ta­jat ovat tosin oike­as­sa, jos ei sil­lä saa kuitenkaan paikkaa niin mitä tuo hin­nan­nos­to aut­taa? Ilmeis­es­ti pysäköi­jätkin ymmärtää että hin­ta on edelleen liian pieni.

  Minus­ta sen mak­sun suu­ru­u­den ei tulisi edes olla päät­täjien suo­raan päät­tämä asia. Eli val­tu­us­ton tulisi säätää hin­noit­telun peri­aat­teet, vaik­ka niin kuten tääl­lä on ehdotet­tu, eli hin­taa nos­tete­taan (tai las­ke­taan) ihan virkami­esten toimes­ta kunnes esim. joka yhdek­säs paik­ka on tyhjä. Hel­poin­ta tämä olisi jos asukaspysäköin­ti olisi alen­nus (vaik­ka 50%) ihan nor­maal­ista tuntihihinnasta.

 23. Armei­jass­sa yksi sim­pu­tus­muo­to oli tunkea siivouskomero täy­teen ukko­ja. Lop­u­ton ähinä ja riite­ly tilas­ta oli se juttu.

 24. tpyy­lu­o­ma
  “Min­er­va Krohn, tähän hätään tuo nos­to on toki paran­nus, minus­ta ne hs.fi valit­ta­jat ovat tosin oike­as­sa, jos ei sil­lä saa kuitenkaan paikkaa niin mitä tuo hin­nan­nos­to auttaa?”

  Ensin­näkin var­masti kol­men­sadan euron mak­su siivoaa kaik­ki täysin turhat romut pois. Siis sel­l­aiset autot, joi­ta käytetään lähin­nä varaosi­na tai varastotilanta.

  Toisek­si, kol­men­sadan mak­su­un päädyt­ti­in ilmeis­es­ti kun kant­ti ei kestänyt kovem­pia koro­tuk­sia. Ensi vuon­na on sit­ten helpom­pi hina­ta mak­sua vaik­ka vain satasel­la ylöspäin.

  Vaik­ka ongel­ma ei poli­itikko­jen pelku­ru­u­den takia nyt ratken­nut, ei ole mitään syytä itkeä siitä että tilanne on sen­tään edes menos­sa oikeaan suun­taan. Van­ha käytän­tö olisi ollut vieläkin idioot­ti­maisem­pi. Ja sitä­pait­si kyl­lähän tuostakin tip­puu rahaa kaupun­gin (poh­jat­tomaan) kassaan.

  Kaupunkien taloud­es­ta vielä: on se has­sua kun hyv­inä aikoina ei tarvitse meno­jen kasvus­ta välit­tää ja huonoina aikoina niitä taas ei mitenkään voi kar­sia (työt­tömyys ja sosiaalietuudet).

 25. Hesaris­sa oli mikro­haas­tat­telui­ta asi­aan liit­tyen. Joku tote­si, että koro­tus on epäon­nis­tunut kos­ka paikko­ja ei riitä. Seu­rauk­se­na koro­tuk­seen haas­tatelta­van mukaan on se, että moni luop­uu autos­ta. TA-DAA!

 26. Elmo Allén:

  “Tragedy of the com­mons” on aivan tot­ta, mut­ta markkin­ausko­vaiset käyt­tävät tuo­ta yleen­sä perus­teena torp­par­i­laitok­sen pystyt­tämiseen. Tämän seu­rauk­se­na syn­tyy paljon suurem­pi trage­dia, kun yhteisen resurssin ja yhteiskun­nan talouden syn­nyt­tämän arvon vuokrat­u­lot eivät palaakaan yhteiskun­nalle, vaan muo­dosta­vat lisäveron kaikelle työlle ja investoinneille.

  Toiv­ot­tavasti kenellekään ei juo­lah­da mieleen myy­dä parkkipaikko­ja vapail­la markki­noil­la sijoit­ta­jille. Täl­löin saadaan torp­par­i­laitos pystytet­tyä myös tälle sek­to­rille. Oikeas­t­aan ihme ettei jotain täl­laista ole jo kehitet­ty, kun uus­lib­er­al­is­mi pyrkii kaikkialle torp­par­i­laitok­sen pystyttämään.

 27. Tässä hah­motel­ma huutokaupaksi:

  Kaupun­ki määrit­tää paikan min­im­i­hin­nan (esimerkkinä nyt tuo 100€ vuodessa) ja henkilö saa lait­taa pref­er­enss­inä yhdestä viiteen ne kadut (tai alueet) joista autopaikkaa hakee koko kaupun­gin alueel­la. Oman kadun var­relta ei kan­na­ta vält­tämät­tä hakea suo­raan, jos viereisel­lä kadul­la on syys­tä tai tois­es­ta vähem­män auton­o­mis­ta­jia. Itse esimerkik­si asun sen ver­ran “monika­tuisel­la” alueel­la, että se on oikeas­t­aan melko sama minkä kadun var­relta sen paikan saisi, mat­ka koti­in on jotakuinkin sama.

  Sit­ten vaan huu­tokaup­pa pyörimään siten, että ihmi­nen ilmoit­taa mak­sim­i­hin­nan, mil­lä suos­tuu kus­takin yhdestä viiteen alueesta tai katu­paikas­ta mak­samaan. Kadun tai alueen hin­naksi muo­dos­tuu se ylin hin­ta, jol­la kaik­ki paikat saadaan vielä myy­tyä, tai se kaupun­gin min­i­mi 100€ jos tar­jouk­sia ei tule tarpeeksi.

  Huu­tokaup­pa tois­tu­isi vaik­ka kalen­terivu­osit­tain, mut­ta siten että paikan voisi saa­da esim. 2–3 vuodek­si ker­ral­laan, eli kaik­ki paikat eivät olisi siis joka vuosi arvon­nas­sa, vaan huu­tokaup­paan kuk­sikin vuodek­si vapautuvat.

 28. Lisään edel­liseen, että oikea malli maan hal­lit­semiseen, on van­ha suo­ma­lainen (tai ruo­tasalais-ger­maa­ni­nen) kru­u­nun­torp­pari­malli, jol­loin hin­tamekanis­mi ohjaa maan käyt­töä ja vuokrat­u­lot tule­vat yhteiskun­nalle vero­tu­loik­si, aiheut­ta­mat­ta tuotan­nolle lisäveroa.

  Koska­han marx­i­laiset ymmärtävät, että luokkay­hteiskun­nan syn­nyt­tää torp­par­i­laitos, ei tuotan­tovä­linei­den yksityisomistus?

 29. Tuot­taisiko jotain suuria etu­ja tosi­aan jos asukaspysäköin­ti toteutetaan tuntitaksalla?Tai eril­liset luvat yö- ja päiväkäyt­töön? GPS perusteinen hinnoittelu?

  Mon­imutkaisu­us on kus­tan­nus itsessään. Insinööri tai täy­del­liset markki­nat olet­ta­va ekon­o­misti voi suun­nitel­la täy­del­lisen jär­jestelmän, mut­ta jos se on liian mon­imutkainen, käytän­nön ohjaus­vaiku­tus on min­i­maa­li­nen ver­rat­tuna siihen ärsy­tyk­seen jota se aiheut­taa. Yksi­tyisel­läkin sek­to­ril­la pyritään yksinker­taisu­u­teen hin­noit­telus­sa, kos­ka se on tapa tehdä asi­akkaat tyy­tyväisik­si. Jos liityt kun­tasali­in, saat käyt­töoikeu­den kuukausi­mak­sua vas­taan. Sin­un läs­näoloasi ei seu­ra­ta ihon alle sijoitet­taval­la sir­ul­la tai rajoite­ta käyt­töaikaa vuorokau­den ajan mukaan tai laskute­ta erik­seen jokaises­ta pun­nerruk­ses­ta. Jos joku kun­tos­ali tek­isi niin, vaik­ka olisikin tämän opti­maalisen hin­noit­telun ansios­ta hal­pa, se menisi konkurssi­in kun asi­akkaat eivät halua niin ikäviä hinnoittelumalleja.

  Tähänkin pätee hyvä yleis­neu­vo: KISS

  Korote­taan pikkuhil­jaa asi­akaspysäköin­tilu­van hin­taa kunnes paikko­ja on tarpeek­si vapaana. Hyvin yksinker­taista ja ain­oa pysäköin­ti­in liit­tyvä suuri ongel­ma katoaa. Se on nyt käytän­nössä ihan sama korot­taako sitä poli­ti­ikko vai virkamies, mut­ta mun näkökul­mas­ta se on verolu­on­teinen mak­su jol­loin päätös kuu­luu politiikoille.

 30. Sylvesteri, hin­ta nousee 100 euroon vuodessa. Minus­ta ihan aiheelli­nen huoli on että tuon suu­ru­inen ohjaus­mak­su ei pure, ole­tuk­se­na että on ole­mas­sa hin­ta x joka ihan oikeasti rajot­taisi pysäköin­tiä ja jos se on alle x niin on läh­es se ja sama onko se 0 vai x.

 31. Kuten joku tuos­sa ehdot­tikin, niin eikös asukaspysäköin­tiedun voisi muut­taa sel­l­aisek­si että se oikeut­taisi alen­net­tuun pysäköin­ti­mak­su­un? Tämä ei vält­tämät­tä vaatisi nyky­is­ten mak­suau­tomaat­tien remon­toin­tia mikäli käytet­täisi­in Cometin tyyp­pisiä pysäköin­ti­mak­su­lait­tei­ta (jot­ka ovat Hgi:ssä jo käytössä). 

  Sil­loin asukaspysäköin­ti­tun­nuk­sen hin­ta voitaisi­in pitää muu­ta­mas­sa kymp­is­sä, ja varsi­nainen pysäköin­nin­hin­ta tulisi käyte­tyn ajan mukaan. 

  Käytän­nössä luo­taisi­in jokaista pysäköin­ti­mak­su­vyöhyket­tä kohden erilli­nen “asukaspysäköin­ti­mak­su­vyöhyke”. Eli jos pysäköisin autoni vyöhyk­keelle “2”, niin val­it­sisin Cometista vyöhyk­keen “AP2” jol­loin hin­ta olisi kul­loinkin voimas­saol­e­van asukaspysäköin­ti­tak­san mukainen.

 32. Oikea mak­su olisi armasti suurem­pi kuin nyt päätet­ty 100e/vuosi. Kun asi­as­ta aiem­min keskustelti­in val­tu­us­tossa luuli moni val­tu­utet­tu mak­sun olean 36e/kk.

  Mut­ta ymmärsin autoil­i­joiden valit­ta­vat että mak­su on liian korkea, ja sitä ei saisi nos­taa, sen sijaan että valit­taisi­vat että koro­tus on liian pieni, ja vas­ta esim hin­nan 10-ker­tais­t­a­mi­nen tyh­jen­täisi paikko­ja romuau­toista yms.

  Poli­itikko­jen pelku­ru­ut­ta ettei nyt nos­te­ta enem­pää, ja ikävää että ohjaus­vaiku­tus ei var­masti täl­lä koro­tuk­sel­la vielä toi­mi, mut­ta poli­ti­ikas­sa tarvi­taan enem­mistö päätösten tuek­si, ja nyt se löy­tyi tuo­hon korotukseen.

 33. Asukaspysäköin­ti­mak­su on toki tähän asti ollut nau­ret­ta­van hal­pa ja siinä oli varaakin nos­taa. Sata­nen on mielestäni aika sopi­va. Toki kan­nat­taa muis­taa mak­sun edelleen korot­tamista mietit­täessä, että auton­o­mis­ta­jat osaa­vat laskea.
  Esimerk­ki: asun Hakaniemessä, työ­matkani on 6 km suun­taansa. Omis­tan auton, jon­ka kulu­tus kaupunkili­iken­teessä jää rauhal­lis­es­ti ajaen kuu­teen litraan / 100 km. Tästä saamme muut­tuvak­si kuukausikus­tan­nuk­sek­si työ­matkoille 22 * 0,12 * 6 * 1,5e = 23,76e. Olen silti kulkenut julk­isil­la kulku­vä­lineil­lä ja mak­sanut siitä siis enem­män. Kesäl­lä kul­jen toki pyöräl­lä, eikä mak­sa mitään.
  Jos nyt asukaspysäköin­tipaikan hin­taa nos­te­taan lähem­mäs euroa päivässä, on auton pitämi­nen liik­keel­lä jo niin paljon halvem­paa kuin sen seisot­ta­mi­nen, että houku­tus jät­tää asukaspysäköin­tilu­pa mak­samat­ta ja ajaa kaik­ki työ­matkat saat­taa kas­vaa ylivoimaisek­si. Kun on liuku­va työai­ka, ei mak­sullista pysäköin­ti­aikaa kotikul­mil­la jää useimp­ina päiv­inä puol­ta tun­tia enem­pää ellei sit­ten satu löytämään ihan mak­su­ton­ta paikkaa.
  Joku nyt var­maan ihmettelee, mik­sen sit­ten luovu autos­ta kokon­aan ? Sat­tuu vain ole­maan käytössäni tuo suo­ma­lais­ten koti­talouk­sien ympäristöon­gelmista merkit­tävin eli kesämök­ki, mihin ei julki­nen liikenne yllä. Mök­ki on ollut suvus­samme 40-luvul­ta läh­tien. Siitä en suos­tu luop­umaan, itsekäs pask­i­ainen kun olen.

 34. Jos mak­sua ei ole muutet­tu 15 vuo­teen, niin eikö se nyt ole ihan fik­sua tutkia hin­ta­jous­toa hiukan pienem­mäl­lä koro­tuk­sel­la kuin sel­l­aisel­la joka “var­masti” vaikuttaisi?

 35. Hagis: Sil­loin kun mul­la oli auto niin siihen piti mak­saa vaku­u­tuk­set, verot ja sit­ten kun se hajosi niin sitä piti kor­ja­ta, ja kaikkea pikkuhilpet­tä piti ostaa myös (öljyä, sulkia lamp­pu­ja tms.) Eikä se auto ilmainen var­masti sekään ole, tosin sen hin­ta taitaa olla näistä kus­tan­nuk­sista pieni.

 36. Vaku­u­tuk­set, verot, kat­sas­tuk­set ja pääo­man korot lasken tässä tapauk­ses­sa kiin­teisi­in kus­tan­nuk­si­in eli ne juok­se­vat, ajoit tai et. Syyn auton pitoon annoin jo edel­lisessä postauk­ses­sa. Huoltoku­lu­ja tuo 264 km/ kk ei paljon nap­paa, viitosen ?
  Vaik­ka miten päin lask­isin niin pää­dyn aina yhtä nurinkuriseen ja epä­toiv­ot­tavaan lop­putu­lok­seen : julki­nen liikenne on kalli­im­paa kuin autol­la ajo. Ei pidä tätäkään silti yleistää — jos työ­mat­ka olsikin 15 km ja silti yhteis­tar­if­fi­alueen sisäl­lä, olisi polt­toainekus­tan­nus jo noin 60e/kk hin­taise­na kalli­impi. Eikä tietysti veekasiöky­maas­turil­la kan­na­ta ajaa yhtään minnekään.
  Asian ydin­hän oli kuitenkin se, ettei kadul­la pysäköin­nin vai­h­toe­hto ole vält­tämät­tä paik­ka auto­hal­lis­sa, vai­h­toe­htona voi olla myös pitää auto liik­keel­lä. Auto­hal­li­paik­ka näil­lä hörneil­lä mak­saa 15.000–20.000 euroa plus n. 50/kk. 5% korkokan­nal­la vuosikus­tan­nus on puo­len­tois­tatuhan­nen euron paikkeil­la. Tuonne asti asukaspysäköin­ti­mak­sua tuskin kan­nat­taa kuitenkaan yrit­tää nos­taa. Näp­pitun­tu­mal­la veikkaisin, että jo puolen­välin kohdal­la puo­let autoista on hal­lis­sa ja toinen puoli liik­keel­lä ellei mui­ta para­me­tre­jä, kuten esim mak­sullisen pysäköin­nin aikara­jo­ja muuteta.

 37. hagis: Asukaspysäköin­ti­mak­sun korot­tamisen keskeinen tavoite­han oli pysäköin­tipaikko­jen käytön tehost­a­mi­nen (eli mm. sel­l­ais­ten auto­jen siirtämi­nen muualle, joi­ta ei käytetä). Kuvaa­masi tilan­nehan on osoi­tus tavoit­teen toteu­tu­mis­es­ta: esimerkik­si sin­un autopaikkasi jäisi kuvaa­mas­sasi tilanteessa jonkin toisen asukkaan ja/tai asuinalueel­lasi asu­van käyt­töön (ainakin) sil­loin, kun olet töissä.

  Toinen kysymys on tietenkin se, että mik­si pysäköin­ti työ­paikalla on ilmaista — ja kaiken lisäk­si vieläpä vero­tuk­sel­la tuet­tua toim­intaa. Työ­paikkapysäköin­nistähän ei mak­se­ta verot­ta­jalle tuloveroa, kuten tietenkin pitäisi.

  Havain­nol­lis­tan tilan­net­ta esimerkillä. 

  Tut­ta­vani käy autol­la töis­sä Helsin­gin keskus­tas­sa. Työ­paik­ka tar­joaa työn­tek­i­jöi­den­sä käyt­töön paikko­ja pysäköin­ti­hal­lista. Hal­li­paik­ka on sinäl­lään kohtu­ullisen hin­ta­va, muis­taak­seni 100 — 200 euroa/kk, mut­ta käytän­nössä käyt­täjille “ilmainen”. Tilanteessa­han sinän­sä ei ole mitään moitit­tavaa, sil­lä saa­han yri­tys toki tar­jo­ta työn­tek­i­jöilleen pysäköin­tipaikko­ja, jos kat­soo sen aiheelliseksi.

  Vero­tuk­sel­lis­es­ti tilanteeseen kuitenkin liit­tyy eräs epäko­h­ta: kyseis­es­tä edus­ta ei mak­se­ta tuloveroa. Eli jos vai­h­to­htona on mak­saa hal­li­paikan hin­ta palkkana (jol­loin sen voi käyt­tää vaikka­pa liikku­miseen halu­a­mal­laan taval­la), siitä joutuu mak­samaan tuloveron. Autonkäyt­täjille vas­taa­va palkan­lisä on verova­paa­ta tuloa.


  Mitä tulee tuo­hon joukkoli­ikenne vs. auto ‑ver­tailu­un, niin keskeisin ongel­ma lie­nee se, että autol­la liikkues­sa (yleen­sä) tupataan huomioimaan vain mar­gin­aa­likus­tan­nuk­set (kuten itsekin teit), kun taas joukkoli­iken­teel­lä liikku­mis­es­ta mak­se­taan peri­aat­teessa kokon­aiskus­tan­nuk­set (no, sub­ven­tiot tätä tietenkin jonkin ver­ran muut­ta­vat). Tämä suosii, mielestäni kohtu­ut­tomasti, autoa kulkumuodonvalinnassa.

  Minä näk­isin, että tilan­net­ta saataisi­in paran­net­tua kahdel­la taval­la: vähen­tämäl­lä joukkoli­iken­teen kokon­aiskus­tan­nuk­sia ja siirtämäl­lä autoilun kus­tan­nuk­sia enem­män mar­gin­aal­i­hin­noit­telun suun­taan eli siihen, että mak­set­taisi­in käytöstä eikä omistamisesta.

  Kari

 38. Kari : Ei kai asukaspysäköin­ti­mak­sun nos­tamisen tavoit­teena tai edes toiv­ot­ta­vana sivu­vaiku­tuk­se­na voi pitää liiken­teen lisäämistä ? Sitähän tuo pysäköin­tipaikko­jen vai­h­to päiväk­si nimeno­maan tarkoittaa.
  Sit­ten toinen kysymys : mikä auto las­ke­taan käyt­tämät­tömäk­si ? Minäkin tarvit­sen autoa töis­säni keskimäärin ker­ran viikos­sa, enkä aio hakea sitä sil­loin Tat­tarisuol­ta. Mielestäni olen toimin­ut kuitenkin ympäristöä säästäen seisot­ta­mal­la autoa 4 päivää viikos­sa. Ainakin paran­nus on huo­mat­ta­va ver­rat­tuna aiem­paan elämääni lähiössä, mis­sä pihal­ta lähti joka aamu 2 autoa, vaikkei pysäköin­ti mak­sanut mitään — edes kadunvarressa.
  Romu- ja varas­toau­tot on toki syytä saa­da tien­var­sil­ta pois. Arvelisin niiden kohdal­la rajahin­nan löy­tyvän melko läheltä tuo­ta satas­ta. Muiden liiken­neon­gelmien (pysäköin­tikin on osa liiken­net­tä) ratkaisuk­si kaipaisin ennem­minkin ben­san hin­nan reipas­ta koro­tus­ta. Se tosin nos­taa myös julkisen liiken­teen meno­ja, mut­tei suh­teessa yhtä paljon kuin täl­laisen yksi­ty­isautoil­i­jan, joka yksinker­taisuuk­sis­saan uno­htaa laskelmista kiin­teät kustannukset.

 39. Ainakin yht­en seikkaan on help­po puuttua:

  Jos asuak­spysäköin­tipaikoil­la on auto­ja “talvisäiltyk­sessä”, niin listään sel­l­ainen pykälä, että asukaspysököint­pailalal ole­van auton pitää olla rek­isteris­sä, ts ei saa olla seisonnassa.

 40. Hagis, olin itse vielä vähän aikaa sit­ten saman­laises­sa tilanteessa. Auto oli, lähin­nä mökki­matko­ja varten, asun­to Kallios­sa ja työ­mat­ka jotain alle 10km, jon­ka kuljin yleen­sä julk­isil­la. Henk. koht. hoidin tuon niin että pidin autoa työ­nan­ta­jan hal­lis­sa. Nyt­tem­min olen tul­lut siihen tulok­seen että mökille pääsee bussilla/junalla + tak­sil­la, tosin käyn siel­lä aika har­voin. Sinän­sä niin­hän se joskus on että hin­noit­telu pistää aja­maan auton päiväk­si pois.

  Laskel­mas­sasi et käytä joukkoli­iken­net­tä mihinkään muuhun kuin työ­matkoi­hin joka on vähän outoa. Keskiver­to kausilipun halti­ja tekee muis­taak­seni noin 70 matkaa kuukaudessa.

 41. hagis: “Vaik­ka miten päin lask­isin niin pää­dyn aina yhtä nurinkuriseen ja epä­toiv­ot­tavaan lop­putu­lok­seen : julki­nen liikenne on kalli­im­paa kuin autol­la ajo.”

  Tässä ei ole mitään nurinkurista, on luon­nol­lista että tuotet­tu palvelu mak­saa enem­män kuin asian tekem­i­nen itse, eri­tyis­es­ti jos las­ke­taan pelkkiä rajakustannuksia.

  Yleisem­min: joukkoli­iken­teen pitää pystyä kil­paile­maan laadul­la ja palve­lu­ta­sol­la, ei hin­nal­la. Ruuhka­mak­sut ovat tässä suh­teessa taval­laan luovut­tamista, hyväksytään se ettei pääkaupunkiseudun joukkoli­iken­net­tä kehitetä asi­akkaiden pref­er­ensse­jä vas­taavasti ja paikallaan jun­naavaa kulku­muo­to-osu­ut­ta lähde­tään paran­ta­maan porkkanan sijaan kepil­lä eli nos­ta­mal­la katu­ti­lan vuokraa.

  1. Ruuhka­mak­sut ovat tässä suh­teessa taval­laan luovut­tamista, hyväksytään se ettei pääkaupunkiseudun joukkoli­iken­net­tä kehitetä asi­akkaiden pref­er­ensse­jä vas­taavasti ja paikallaan jun­naavaa kulku­muo­to-osu­ut­ta lähde­tään paran­ta­maan porkkanan sijaan kepil­lä eli nos­ta­mal­la katu­ti­lan vuokraa.

   Ruuhka­mak­sut eivät ole keinotekoista kepit­tämistä vaan oikein asetet­tuina ulkoisen hai­tan sisäistämistä, siis mar­fkki­navirheen kor­jaamista tai sub­ven­tion pois­tamista, miten sen nyt vain halu­aa sanoa.

 42. Nimi Kari kirjoitti:

  Toinen kysymys on tietenkin se, että mik­si pysäköin­ti työ­paikalla on ilmaista – ja kaiken lisäk­si vieläpä vero­tuk­sel­la tuet­tua toim­intaa. Työ­paikkapysäköin­nistähän ei mak­se­ta verot­ta­jalle tuloveroa, kuten tietenkin pitäisi.

  Mis­tä tuol­lainen tieto löy­tyy, siis verottomuudesta?

  Verot­ta­jan sivuil­ta löy­tyy seu­raa­va tieto luontoisedusta:

  http://www.vero.fi/?article=4323&domain=VERO_MAIN&path=5,40,421&language=FIN

  “Läm­mite­tyn auto­tallin tai hal­li­paikan raha-arvo on pääkaupunkiseudul­la 58,00 € ja muun Suomen alueel­la 37,00 € kuukaudessa. Kylmän auto­tallin tai hal­li­paikan raha-arvo on pääkaupunkiseudul­la 37,00 € ja muun Suomen alueel­la 30,00 € kuukaudessa.” 

  Nimi Markku af Heurlin kirjoitti: 

  Ainakin yhteen seikkaan on help­po puuttua:

  Jos asukaspysäköin­tipaikoil­la on auto­ja “talvisäi­ly­tyk­sessä”, niin lisätään sel­l­ainen pykälä, että asukaspysäköin­tipaikalla ole­van auton pitää olla rek­isteris­sä, ts. se ei saa olla seisonnassa.

  Tähänkin on tul­lut muu­tos jo viime keväänä:

  http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;66354;66356;144899

  ks. eri­tyis­es­ti tämä kohta:

  Tien­pitovi­ra­nomainen tai kun­nalli­nen pysäköin­nin­valvo­ja voi viedä väärin pysäköi­dyn tai onnet­to­muudessa vau­ri­oituneen auton siir­tokeskuk­seen kah­den vuorokau­den kuluessa.

 43. tpyy­lu­o­ma : Ei min­ul­la ole tarvet­ta matkus­taa viikon­lop­puisin mihinkään muualle kuin mökille. Kaik­ki mitä ihmi­nen saat­taa tarvi­ta tai halu­ta on tar­jol­la tässä kävelyetäisyydellä.

 44. Fil­lari­ton: “Mis­tä tuol­lainen tieto löy­tyy, siis verottomuudesta?”

  Vero­hallinnon ohje Dnro 1638/31/2008, 23.2.2009:

  Sen sijaan työ­paikan läheisyy­dessä olev­as­ta auton säi­ly­tys­mah­dol­lisu­ud­es­ta ei yleen­sä syn­ny verotet­tavaa etua.

  Verot­to­muu­den moraa­li­nen vääryys on kiis­tanalainen, peri­aat­teessa mikä tahansa työ­paikan tar­joa­ma suh­teelli­nen etu voidaan ajatel­la kom­pen­soitavak­si rahal­la jol­loin sitä pitäisi verottaa.

  Osmo:“Ruuhkamaksut eivät ole keinotekoista kepittämistä..”

  Kun­han kiukut­te­len, nyt kun säät ovat taas vuo­de­naikaan näh­den sitä tavanomaista eli hyytävää tuhrua ottaa julkisen liiken­teen palve­lu­ta­sot­to­muus entistäkin enem­män aivoon.

 45. Kokeil­laan­pas, josko minäkin osaisin block­quoten käytön 🙂

  En näköjään, yritetään uud­estaan. Osmo voinee pois­taa aijem­man yritelmä..

  hagis sanoi:

  Ei kai asukaspysäköin­ti­mak­sun nos­tamisen tavoit­teena tai edes toiv­ot­ta­vana sivu­vaiku­tuk­se­na voi pitää liiken­teen lisäämistä ? Sitähän tuo pysäköin­tipaikko­jen vai­h­to päiväk­si nimeno­maan tarkoittaa. 

  No ei tietenkään ole. Samal­la lail­la kuin poli­it­tises­sa retori­ikas­sa “työl­lisyy­den lisäämisen” tavoite ei ole veron­mak­sajien raho­jen haaskaami­nen ja moot­tori­tien rak­en­tamisen tavoite ei ole liiken­teen (ja ruuhkien) lisäämi­nen. Ne nyt vain ovat tosi­asial­lisia seurauksia.

  Pysäköin­tipaikko­jen käytön tehost­a­mi­nen tarkoit­taa sitä, että niitä on efek­ti­ivis­es­ti enem­män tar­jol­la. Jos pysäköin­tipaikko­ja on enem­män, myös autoilu lisääntyy.

  Onhan täl­lä toki hyviäkin puo­lia, kos­ka liiken­teen lisään­tymi­nen yleen­sä kor­reloi taloudel­lisen toimeli­aisu­u­den lisään­tymisen kanssa. Tietenkin sil­lä on myös haittavaikutuksia.

  Mielestäni kysymys auton “käyt­tämät­tömyy­destä” ei vält­tämät­tä ole kovin rel­e­vant­ti: eihän mikään auto varsi­nais­es­ti voi olla “käyt­tämätön”, jos ihmi­nen sel­l­aisen ker­ran on johonkin tarkoituk­seen han­kkin­ut. Toisaal­ta taas jokainen pysäköin­tiru­udus­sa ole­va auto on taval­laan “käyt­tämätön”, kos­ka sehän on sil­lä het­kel­lä hyö­dyn­tämätön resurssi.

  Muiden liiken­neon­gelmien (pysäköin­tikin on osa liiken­net­tä) ratkaisuk­si kaipaisin ennem­minkin ben­san hin­nan reipas­ta koro­tus­ta. Se tosin nos­taa myös julkisen liiken­teen meno­ja, mut­tei suh­teessa yhtä paljon kuin täl­laisen yksi­ty­isautoil­i­jan, joka yksinker­taisuuk­sis­saan uno­htaa laskelmista kiin­teät kustannukset. 

  Minäkin kan­nat­taisin auton hin­noit­telun muut­tamista enem­män käytöstä mak­samisen suun­taan. Voi vain olla, että tule­vaisu­udessa polt­toain­evero ei enää toi­mi, kun tulee kaiken­laista sähköau­toa tms. Lisäk­si polt­toain­everokaan ei ole kovin opti­mi, kos­ka se ei huomioi aikaa ja paikkaa, jos­sa sil­lä autol­la aje­taan (ulkoishai­tat ruuh­ka-aikaan keskus­tas­sa ovat aivan eri luokkaa kuin ruuh­ka-ajan ulkop­uolel­la moottoritiellä)

  spot­tu:

  joukkoli­iken­teen pitää pystyä kil­paile­maan laadul­la ja palve­lu­ta­sol­la, ei hin­nal­la. Ruuhka­mak­sut ovat tässä suh­teessa taval­laan luovut­tamista, hyväksytään se ettei pääkaupunkiseudun joukkoli­iken­net­tä kehitetä asi­akkaiden pref­er­ensse­jä vas­taavasti ja paikallaan jun­naavaa kulku­muo­to-osu­ut­ta lähde­tään paran­ta­maan porkkanan sijaan kepil­lä eli nos­ta­mal­la katu­ti­lan vuokraa. 

  Ruuhka­mak­sun tavoite on autoli­iken­teen toim­intaedel­ly­tys­ten paran­t­a­mi­nen ja infran käytön tehost­a­mi­nen. Joukkoli­iken­teen kulku­muo­to-osu­u­den lisään­tymi­nen on enem­mänkin hait­ta (mm. sik­si, että sitä tue­taan verovaroin).

  Sanoin:

  Työ­paikkapysäköin­nistähän ei mak­se­ta verot­ta­jalle tuloveroa, kuten tietenkin pitäisi. 

  Johon Fil­lari­ton:

  Mis­tä tuol­lainen tieto löy­tyy, siis verottomuudesta? 

  Tieto perus­tuu ihan vain kaupungilla kuul­tu­i­hin huhupuheisi­in ja yleiseen tupinaan 🙂

  Omakin työ­paikkani tar­joaa pysäköin­tipaikko­ja ilmaisek­si työn­tek­i­jöi­den käyt­töön, enkä ole palkkakuiteis­sani havain­nut niistä aiheutu­van minkään­laista vero­tus­toimen­pidet­tä. No, ne eivät kyl­lä ole hal­li­paikko­ja, mut­ta se ei vaikut­tane asi­aan, sil­lä tuskin eri­laisia tapo­ja pysäköidä kohdel­laan eri taval­la — sehän vas­ta päätön­tä olisi (eh…, taitaa olla tyh­mä argu­ment­ti veroista puhuttaessa).

  Olisiko niin, että tuo­ta luon­taise­t­ua verote­taan ain­oas­taan, jos fir­ma mak­saa hal­li­paikan asukkaan kotiin?

  Onko­han tämän pal­stan luk­i­jois­sa ketään, joka mak­saa työ­paikalla olev­as­ta hal­li­paikas­ta mainit­tua verotusarvoa?

  Kari

 46. Verot­to­muu­den moraa­li­nen vääryys on kiis­tanalainen, peri­aat­teessa mikä tahansa työ­paikan tar­joa­ma suh­teelli­nen etu voidaan ajatel­la kom­pen­soitavak­si rahal­la jol­loin sitä pitäisi verottaa. 

  Mitäs kiis­tanalaista siinä on? Tietenkin on “veronkier­toa” jakaa raha jol­lakin muul­la tavoin kuin verotet­ta­vana palkkana!

  Kari

 47. Olisiko niin, että tuo­ta luon­taise­t­ua verote­taan ain­oas­taan, jos fir­ma mak­saa hal­li­paikan asukkaan kotiin?

  Olet­taisin (tietoa ei ole), että etu muut­tuu verol­lisek­si kun työn­tek­i­jäl­lä on oikeus pitää autoa tietyl­lä paikalla rajat­ta. Jos nimet­tyjä paikko­ja ei ole (ja/tai työ­nan­ta­ja ei anna lupaa säi­lyt­tää auto­ja vapaa-aikana) tuo tuskin on verotet­ta­va etu.

 48. Hagis:

  Vaku­u­tuk­set, verot, kat­sas­tuk­set ja pääo­man korot lasken tässä tapauk­ses­sa kiin­teisi­in kus­tan­nuk­si­in eli ne juok­se­vat, ajoit tai et.

  No aivan yhtä järkevästi voidaan sanoa että joukkoli­ikenne on ilmaista, kos­ka sen kuukaisilipun muu­ta­man kymp­piä mak­saa joka tapauk­ses­sa ja se kuu­luu mar­gin­aa­liku­lui­hin, ja sen jäl­keen vaan mennään. 

  Itselleen voi perustel­la melkein mitä tahansa. Aja­tus siitä, että autoa pitäessä huomioidaan pelkästään ben­san hin­ta, kos­ka kaiken muun joutuu mak­samaan joka tapauk­ses­sa, on kyl­lä silti jo melko riemukas.

 49. Käsit­tääk­seni asia on niin, että jos työ­nan­ta­ja varaa työn­tek­i­jälle nime­tyn autopaikan, niin verotet­ta­va etu syn­tyy. Jos taas työ­nan­ta­ja on varan­nut n kap­palet­ta autopaikko­ja vierailleen ja työn­tek­i­jöilleen peri­aat­teel­la, nopeet vie hopeet eli saa­pumisjärjestyk­sessä niin mitään etua ei syn­ny kos­ka kyseessä on sat­tuman määräämä autopaik­ka. Tai jotain.

 50. Tuo­mas : En puhunutkaan auton pitämis­es­tä, vaan siitä päät­tämis­es­tä, läh­denkö tänään autol­la vai en. Auton pitoon min­ul­la on ihan mui­ta syitä kuin työ­matkali­ikenne. Asi­as­ta kol­man­teen : mik­siköhän val­tio edelleen tukee yhdyskun­tarak­en­teen hajau­tu­mista vuosit­tain kym­me­nil­lä miljoonil­la työ­matkavähen­nys­ten muodossa ?
  Oikeasti kyl­lä käyt­täjä mak­saa Helsingis­sä julkisen liiken­teen käyt­tämis­es­täkin korkein­taan muut­tuvat kus­tan­nuk­set. Tämä selviää hel­posti HKL:n bud­jet­tia vilkaisemalla.

 51. Tuo­mas:
  Jos auton omis­t­a­mi­nen on vaikka­pa mökkireis­su­jen takia vält­tämätön­tä (vaik­ka sinne pää­sisi junal­la, niin jatku­va kau­pas­sakäyn­ti tak­sil­la tuskin on järkevää), niin on aivan oikein laskea vain mar­gin­aa­liku­lut kun ver­tailee autoa ja joukkoli­iken­net­tä jollekin tietylle matkalle. Kat­sas­tus, verot, vaku­u­tus, osa huol­loista, osa arvon alen­tu­mis­es­ta ja pääo­man korot ovat aidosti kiin­teitä kus­tan­nuk­sia, jot­ka tule­vat mak­set­tavak­si joka tapauk­ses­sa jos autoa tarvitsee.

 52. Kari:

  Mitäs kiis­tanalaista siinä on? Tietenkin on “veronkier­toa” jakaa raha jol­lakin muul­la tavoin kuin verotet­ta­vana palkkana! 

  Jos työ­nan­ta­jal­la on kak­si toimip­is­tet­tä, toinen keskeis­es­ti joukkoli­iken­teen var­teen sijoit­tunut ja toinen jos­sain kuuses­sa, jos­sa työsken­telystä mak­se­taan per­ife­ri­al­isää, pitäisikö joukkoli­iken­teen ulot­tuvil­la työsken­televän mak­saa veroa saa­mas­taan suh­teel­lis­es­ta edus­ta, joka aiheut­taa todel­lisia kus­tan­nuk­sia työ­nan­ta­jalle ? Onko vero­tusar­vo per­ife­ri­al­isän suu­ru­inen, yhtiölle aiheutuneet kus­tan­nuk­set eli korkeampi vuokra, vai jokin hihavakio ? 

  Miten tilanne vero­tus­mielessä muut­tuu jos yhtiö muut­taa vähän kauem­mak­si ja saa samaan hin­taan vuokrat­tua myös autopaikat ?

 53. En usko, että kukaan mak­saa kuukausilip­pua joka tapauk­ses­sa, jos ei liiku paljon julk­isil­la. Mut­ta tosi­aan, jos sel­l­aisen on han­kkin­ut, niin siinä tapauk­ses­sa aamul­la pohties­sa sitä, mil­lä kulku­vä­li­neel­lä töi­hin menisi, julkisen liiken­teen mar­gin­aa­likus­tan­nus henkilölle itselleen on nolla. 

  Tämä oli kai yksi syy, mik­si tääl­lä jos­sain vai­heessa joku ehdot­tikin sitä, että kuukausilipuista olisi hyvä siir­tyä siihen, että käyt­täjä mak­saisi aina jonkin ver­ran käyt­tämis­es­tään. Esitet­ti­in tilas­to, jon­ka mukaan kuukausilip­ulliset käyt­tävät 80% matkoista, mut­ta mak­sa­vat vain 50% kokonaiskuluista. 

  Nol­la mar­gin­aa­likus­tan­nuk­se­na tarkoit­taa sitä, että jos on kuukausilip­pu, ei ole saman­laista intoa esim. men­nä töi­hin polkupyöräl­lä, kos­ka siinä ei säästä lainkaan rahaa. 

  Minus­ta aja­tus huomioi­da vain auton mar­gin­aa­likus­tan­nuk­sista pohdit­taes­sa sitä, mil­lä kulkuneu­vol­la päät­tää aamul­la men­nä töi­hin, ei ole minus­ta mitenkään eri­tyisen “riemukas”, vaan varsin relevantti.

 54. Olen itse kuvitel­lut että asukaspysäköin­ti-tun­nusjär­jestelmä on luo­tu sen takia että kaupunkialueel­la asuville luo­daan mah­dol­lisu­us säi­lyt­tää autoaan lähel­lä kotia. Sen takia kus­tan­nus on nimelli­nen (olenko naiivi?)

  Nyt hen­ki tun­tuu ole­van se että kaupunki­lais­ten autot aje­taan päivisin liik­keelle jot­ta kaupungis­sa asioiville vapau­tuu paikko­ja. Mak­sua korot­ta­mal­la yksiy­isautoilu näin ollen lisään­tyy var­masti, pyöräi­lyn ja julkisen liiken­teen kus­tan­nuk­sel­la. Mon­en kaupu­nunki­laisen auto on oikeastikin lähin­nä mökkeily ja ‑viikon­lop­pukäytössä.

 55. spot­tu:

  Jos työ­nan­ta­jal­la on kak­si toimip­is­tet­tä, toinen keskeis­es­ti joukkoli­iken­teen var­teen sijoit­tunut ja toinen jos­sain kuuses­sa, jos­sa työsken­telystä mak­se­taan per­ife­ri­al­isää, pitäisikö joukkoli­iken­teen ulot­tuvil­la työsken­televän mak­saa veroa saa­mas­taan suh­teel­lis­es­ta edus­ta, joka aiheut­taa todel­lisia kus­tan­nuk­sia työ­nan­ta­jalle ? Onko vero­tusar­vo per­ife­ri­al­isän suu­ru­inen, yhtiölle aiheutuneet kus­tan­nuk­set eli korkeampi vuokra, vai jokin hihavakio ? 

  Ei pitäisi. Työ­matkat ovat (läh­es) poikkeuk­set­ta työn­tek­i­jän vapaa-aikaa, eikä sen pitäisi kuu­lua pätkääkään työnantajalle.

  Toimip­is­teen sijoit­telu ei voi mainit­se­mal­lasi taval­la “aiheut­taa todel­lisia kus­tan­nuk­sia”, kos­ka yri­tys ei sijoi­ta toimi­paikkaansa siten, että sijoit­tumis­es­ta syn­ty­isi lisäkus­tan­nuk­sia enem­män kuin mitä siitä on hyötyä.

  Henk­ka:

  Nyt hen­ki tun­tuu ole­van se että kaupunki­lais­ten autot aje­taan päivisin liik­keelle jot­ta kaupungis­sa asioiville vapau­tuu paikko­ja. Mak­sua korot­ta­mal­la yksiy­isautoilu näin ollen lisään­tyy var­masti, pyöräi­lyn ja julkisen liiken­teen kus­tan­nuk­sel­la. Mon­en kaupu­nunki­laisen auto on oikeastikin lähin­nä mökkeily ja ‑viikon­lop­pukäytössä.

  Tämä nyt lie­nee pelkkä nyanssi. Asial­lis­es­ti ottaen­han tilanne on nykyisel­lään sel­l­ainen, että pysäköin­tipaikko­ja on liian vähän, eikä niitä voi lisätäkään, joloin niitä pyritään jaka­maan järkevämmin.

  Kari

 56. kekuselu men­nyt taas juupas-eipäs-tasolle:Satnainsna auo­toil­i­jnln pan­nut seu­raaneikan­mekille: Päivisin vrsinkinyinkesku­tasa on ver­an help­po löytää­parkkipaikka­jopa perä­va­nunansa (siis­mak­sulli­nen, mtta parkki­mak­su on logiikakustanuksia)illall klo 8jälk seon mahd­ton­ta. — Ruhka­iako­jenukop­ul­l­la kdut ovatliikenyeetätyhjät.

 57. Puhuimme ilmeis­es­ti eri asi­as­ta kts alem­pana ole­vaa viestiä):

  Tarkoitn “talvisäi­ly­tyk­sel­lä” sel­l­aista ilmiötä, että talvi­seison­nas­sa (eli nykysin tilapäis­es­ti rek­ister­istä pois­tet­tua) ole­vaa autoa pide­tään kaupunkialueel­la jatku­vasti samal­la asukaspysköäin­tipaikalla. En tiedä kuin­ka yleistä tämä on, mut­ta Ode oli siihen viitan­nut. Nämä eivät ole vau­ri­oitunei­ta, romu- eivätkä väärin pysäköi­tyjä autoja.

  Edelli­nen vies­ti­ni, jota tukin kukaan luki, oli jäänyt melkoisen apokry­fisek­si tekstiksi:

  Keskustelu on men­nyt taas juu­pas-eipäs-tasolle: Sat­un­naise­na autoil­i­jana (kaupungis­sa) olen pan­nut seu­raa­van seikan merkille: Päivisin varsinkin keskustssa on ver­rat­en help­po löytää parkkipaik­ka jopa (perä­vau­nun kanssa. (Siis mak­sulli­nen, mut­ta parkki­mak­su on osa logis­ti­ikkakus­tan­nuk­sia), Illal­la klo 18 jäl­keen se on mah­do­ton­ta. Ruuhkien ulkop­uolel­la kadut ovat yleen­sä tyhjät liik­keessä ole­vista autoista.

  Nimi Markku af Heurlin kirjoitti:

  Ainakin yhteen seikkaan on help­po puuttua:

  Jos asukaspysäköin­tipaikoil­la on auto­ja “talvisäi­ly­tyk­sessä”, niin lisätään sel­l­ainen pykälä, että asukaspysäköin­tipaikalla ole­van auton pitää olla rek­isteris­sä, ts. se ei saa olla seisonnassa.

  Tähänkin on tul­lut muu­tos jo viime keväänä:

  http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;66354;66356;144899

  ks. eri­tyis­es­ti tämä kohta:

  Tien­pitovi­ra­nomainen tai kun­nalli­nen pysäköin­nin­valvo­ja voi viedä väärin pysäköi­dyn tai onnet­to­muudessa vau­ri­oituneen auton siir­tokeskuk­seen kah­den vuorokau­den kuluessa.

  “Romuau­to­jen siir­to nopeu­tuu ensi keväänä

  Hylä­tyt ja väärin pysäköidyt ajoneu­vot pois­te­taan säi­ly­tyk­ses­tä nyky­istä nopeam­min. Siir­ret­tyjä ajoneu­vo­ja säi­lytetään kuukausi aiem­man kol­men kuukau­den sijas­ta huhtiku­un 2009 alus­ta alka­en. Val­tioneu­vos­to esit­ti asi­aa koske­van lain vahvis­tamista 4. jouluku­u­ta. Laki tulee voimaan huhtiku­un alus­ta 2009.

  Tien­pitovi­ra­nomainen tai kun­nalli­nen pysäköin­nin­valvo­ja voi viedä väärin pysäköi­dyn tai onnet­to­muudessa vau­ri­oituneen auton siir­tokeskuk­seen kah­den vuorokau­den kuluessa.

  Lail­la selkeytetään vira­nomais­ten tehtäviä ja toimi­val­tuuk­sia. Poli­isin tehtävät rajoit­tuvat jatkos­sa lähin­nä järjestyk­sen ylläpi­toon ja onnet­to­muuk­sien tutk­in­taan. Poli­isin on kuitenkin viipymät­tä siir­ret­tävä ajoneu­vo, jos ajoneu­von pysäköin­nistä aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle.

  Nimi Markku af Heurlin kirjoitti:

  Ainakin yhteen seikkaan on help­po puuttua:

  Jos asukaspysäköin­tipaikoil­la on auto­ja “talvisäi­ly­tyk­sessä”, niin lisätään sel­l­ainen pykälä, että asukaspysäköin­tipaikalla ole­van auton pitää olla rek­isteris­sä, ts. se ei saa olla seisonnassa.

  Tähänkin on tul­lut muu­tos jo viime keväänä:

  http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;66354;66356;144899

  ks. eri­tyis­es­ti tämä kohta:

  Tien­pitovi­ra­nomainen tai kun­nalli­nen pysäköin­nin­valvo­ja voi viedä väärin pysäköi­dyn tai onnet­to­muudessa vau­ri­oituneen auton siir­tokeskuk­seen kah­den vuorokau­den kuluessa.Kunnilla on lain mukaan kadun­pitäjinä pää­vas­tuu ajoneu­vo­jen siirtämis­es­tä, ja maan­teil­lä siir­roista vas­taa Tiehallinto. Siir­toku­luista vas­taa ajoneu­von omistaja.

  Ajoneu­von omis­ta­jalle annetaan suulli­nen tai kir­jalli­nen siir­toke­ho­tus tai ‑ilmoi­tus. Siir­tokeskuk­seen viety­jen auto­jen omis­tu­soikeus siir­tyy kun­nalle, jos autoa ei noude­ta 30 päivän kuluessa. ”

 58. Huu­tokaup­pa postinu­mero perusteis­es­ti olisi ollut ain­ut järkevä ja vielä lupia vain hie­man paikko­ja enem­män, esim. 120%. Jos joku halu­aa kesken kau­den uut­ta lupaa, niin ain­oas­taan luovut­ta­jien luvat huu­tokau­pataan kesken kau­den uudelleen. Suurel­la osal­la alueista (postinu­meroista) lupi­en hin­ta olisi ollut edelleen halvem­pi, kuin hal­livuokra laitakaupungilla vuodessa?

  Pitää aina muis­taa että autot­to­mia kan­takaupunki­laisia on läh­es 60% ja jopa kier­rä­tyspis­tei­den sijoit­telua on estänyt yksi­tyi­nen auto. 

  Muu­ta­man autopaikan voisi aivan hyvin muut­taa keskus­ta-alueel­la pyörille lumet­tom­i­na aikoina (yksi paikka/kortteli). Olisi Fredal­lakin helpom­pi lait­taa konke­li parkki­in. Ei ain­oas­taan kapealle jalka­käytävälle näyteikku­nan eteen!

 59. Olenko ymmärtänyt oikein että asukaspysäköin­tipaikan ost­a­mi­nen on mah­dol­lista vain niille kansalaisille, jot­ka omis­ta­vat (tai ovat halti­jana) auton?

  Mik­si asukkaat asete­taan eri­ar­voiseen ase­maan sen mukaan mikä hei­dän omis­tuk­sen­sa on?

  Jos asukaspysäköin­tipaikan hin­ta on liian hal­pa niin mik­si pysäköin­tiä vas­tus­ta­vat asukkaat eivät sit­ten osta (vaik­ka kim­pas­sa) noi­ta pysäköin­tioikeuk­sia — ja kadut pysyvät vapaina!

  1. Ei tuo onnis­tu. Tun­nuk­sel­la ei saa kiin­teätä paikkaa, vaan oikeu­den pysäköid’ä ilmaisek­si, jos löytä paikan. Noi­ta kadun­var­si­paikko­ja on noin 19 000 ja niihin on myy­ty 31000 tun­nus­ta. Sik­si jär­jestelmä ontuu. Autoa todel­la tarvit­se­vien ase­ma paranisi, jos vaikka­pa huu­tokau­pat­taisi­in 25 000 tun­nus­ta, jol­loin paikan voisi jopa löytää.

 60. Re: Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti 21.10.2009 kel­lo 20:28

  Eli kyse on siitä että kaupun­ki (katu­ti­lan omis­ta­jana) on määrän­nyt että kadun­var­ret pitää olla täyn­nä auto­ja, jot­ta kaupunkiku­va säi­ly­isi oikeanlaisena.

 61. Huu­tokaup­pai­da kuu­lostaa hyvältä, mutt ei ole sitä. Esim. se vie oikeusvar­muut­ta ja tieyl­lä taval­la suosii varakkaampia.

  Asukaspysäköin­tun­nuk­sen hin­taa olisi pitän­ty kyl­läkin nos­taa jo usei­ta vuosia sit­ten sataseen/vuosi. Voi olla, että sil­loin meil­lä ei nyt tätä omgel­maa olisi. — Kat­so­taan aut­taako nyt tämä. Mil­loin muuten pysäköin­ti­mak­su­ja edel­lisen ker­ran korotettiin?

  Mitä muuten mak­saa autopaik­ka keskimäärin Helsingis­sä. Tiedän, että keskus­tas­sa Europarkin ylen­nys­myyn­nis­sä alveinen n 320 e/kk.

  Olisi muuten kiva tietää, kuina paljon asukaspysäköin­tun­nusten määrä on lisään­tynyt ajan funktiona.

 62. Markku af Heurlin:

  “Huu­tokaup­pai­da kuu­lostaa hyvältä, mutt ei ole sitä. Esim. se vie oikeusvar­muut­ta ja tieyl­lä taval­la suosii varakkaampia.”

  Nähdäk­seni nimeno­maan nykyi­nen sys­tee­mi, jos­sa pysäköin­toikeu­den hin­ta “uno­htuu” paikalleen 15 vuodek­si minkä jäl­keen se yhtäkkiä läh­es kolminker­tais­te­taan, on täyt­tä mieli­v­al­taa ja se jos mikä vähen­tää oikeusvarmuutta. 

  Oikeusvar­muus: “..luot­ta­mus­ta siihen, että val­tios­sa ylläpi­de­tään oikeut­ta […] sekä että oikeudel­li­sisa ratkaisu­ja voidaan ennal­ta arvioi­da.” (Wikipedia)

 63. ilk­ka: Ei liity varsi­nais­es­ti tähän, selvästikään pysäköin­nis­sä yhteisö epäon­nis­tuu, mut­ta tuli­pa­han mieleen.

  Onko pysäköin­nis­sä muka edes ole­mas­sa jokin yhteisö, joka voisi epäonnistua?

  Fil­lari­ton: Tien­pitovi­ra­nomainen tai kun­nalli­nen pysäköin­nin­valvo­ja voi viedä väärin pysäköi­dyn tai onnet­to­muudessa vau­ri­oituneen auton siir­tokeskuk­seen kah­den vuorokau­den kuluessa.

  Tuo pitäisi kir­joit­taa siten uusik­si, että tuol­laisen auton saisi jo parin tun­nin jäl­keen viedä pois ja sekä poisvi­en­nistä että säi­ly­tyk­ses­tä sit­ten laskutet­taisi­in hin­ta, joka olisi tarpeet­toman kova vapaae­htois­es­ti maksettavaksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.