Eteenpäin Ilkka Hakalehdon viitoittamaa tietä!

Kävi kuten ennustin. Demar­it marssi­vat ulos palokun­nan vintin bud­jet­tineu­vot­teluista. Muodol­lis­es­ti he hirt­täy­tyivät toimeen­tu­lo­tuki­ra­hoi­hin. Toimeen­tu­lo­tu­ki itsessään on lak­isääteinen, joten sille ei oikeas­t­aan vara­ta määrära­haa vaan ennuste­taan, paljonko rahaa menee. Sil­lä, että on ennustet­tu alakant­ti­in, on kuitenkin ollut se merk­i­tys että sosi­aalivi­ras­ton pitäisi löytää rahat muista toimin­nois­taan, esimerkik­si lastensuojelusta.

Demareil­ta puut­tui ket­teryyt­tä vai­h­taa ulos­marssin syytä, sil­lä kokoomus ja vihreät purki­vat tämän miinan. Toimeen­tu­lotuelle laitet­ti­in bud­jet­ti­in oma moment­tin­sa, jol­loin sen mah­dol­liset yli­tyk­set eivät valu sosi­aalivi­ras­ton muuhun bud­jet­ti­in. Toinenkin miina puret­ti­in. Jos toimeen­tu­lo­tuki­ra­hat uhkaa­vat lop­pua, on ris­ki, että mak­se­taan vain se lak­isääteinen pakko, eikä lainkaan ehkäi­sevää toimeen­tu­lo­tukea. Sitovi­in määräyk­si­in kir­jat­ti­in, että toimeen­tu­lo­tuki­ra­hoista kolme pros­ent­tia on käytet­tävä ehkäi­sevään toimeen­tu­lo­tu­keen. Tämä on val­takun­nalli­nen suosi­tus, jota juuri mikään muu kun­ta ei noudata.

Tämän jäl­keen koko momentin rahamäärä muut­tui pelkäk­si ennus­teek­si. Saman­lainen ennuste sisäl­tyy esimerkik­si ener­gialaitok­sen bud­jet­ti­in, jos­sa joudu­taan ennus­ta­maan, kuin­ka kylmä talvi on tulos­sa. Erimeil­isyys sääen­nus­teesta olisi ollut yhtä hyvä ulos­marssin syy.

Kun demar­it marssi­vat ulos, vasem­mis­toli­it­to kut­sut­ti­in sisään. Neu­vot­te­lut jatkui­v­at myöhään, mut­ta alus­tavaan sop­u­un päästi­in. Lop­putu­losta viilataan vielä muiden ryh­mien kanssa.

On ennenaikaista arvel­la, mitä demarien tak­ti­nen oppo­si­tioon jät­täy­tymi­nen lop­ul­ta merk­it­see. Tähän asti kokoomus on voin­ut saa­da enem­mistön joko vihrei­den tai demarien avul­la, mut­ta nyt se tarvit­see vihre­itä kaik­keen. Kokoomuk­sen ase­ma siis heikkeni ja vihrei­den vahvis­tui. Vielä enem­män vahvis­tui Vasem­mis­toli­iton asema.

Poli­ti­ik­ka siis palasi Helsin­gin kun­nal­lispoli­ti­ikkaan. Toiv­ot­tavasti ei pelkästään sanan kiel­teisessä merkityksessä.

Min­un on vaikea uskoa, että val­tion­hoita­japuolue demarien äänestäjäkun­ta hyväksyy puolueen oppo­si­ti­olin­jan ja jät­täy­tymisen val­lankäytön ulkopuolelle.

Eteen­päin Ilk­ka Hakale­hdon viitoit­ta­maa tietä!?

18 vastausta artikkeliin “Eteenpäin Ilkka Hakalehdon viitoittamaa tietä!”

 1. Kun nyt suo­raan san­ot, että demareil­la oli tämän manööverin­sä vaikut­ti­me­na jotkut Helsin­gin bud­jet­ti­in liit­tymät­tömät asi­at (edel­lisessä postauk­ses­sa sanoit, että “puolue alis­taa kun­nal­lispoli­ti­ikan val­takun­nal­lisen kan­natuk­sen kiilot­tamisek­si”), niin voisitko vielä vähän valaista tietämät­tömiä luk­i­joi­ta siitä, mihin täl­lä oikein tarkalleen ottaen pyrit­ti­in? Ettäkö demar­it oli­si­vat jät­täy­tyneet sivu­un vain nos­taak­seen omaa häntäänsä?

 2. SDP ei enää kil­paile hal­li­tus­val­las­ta vas­tu­ullis­ten puolueit­ten kanssa, vaan oppo­si­tio­jo­hta­ju­ud­es­ta Vasem­mis­toli­iton ja perus­suo­ma­lais­ten kanssa. Val­takun­nan­poli­ti­ik­ka hei­jas­tuu myös Helsin­gin kunnallispolitiikkaan.

 3. Olen itsekin seu­ran­nut SDP:n käyt­täy­tymistä viime aikoina.

  Onko kaikesta syr­jään vetäy­tymi­nen merk­ki siitä että ain­oak­si vai­h­toe­hdok­si on valit­tu val­lanku­mouk­sen tekem­i­nen SAK:n tuella?
  Onko Jut­ta Urpi­laista rip­itet­ty aiheista “kenen joukois­sa seisot” ja “tiedäthän sinä kuka mak­saa viulut”?

  Val­lanku­mouk­sel­la on kiire kos­ka kos­ka sukupol­ven­vai­h­dok­sen jäl­keen val­taa pitävästä eli­itistä ei enää löy­dy val­lanku­mouk­sen kannattajia.

 4. Kuu­lostaa kieltämät­tä siltä, että poli­it­tisen tak­tikoin­nin ohel­la tulitte oleel­lis­es­ti paran­ta­neek­si toimeen­tu­lo­jär­jestelmän ja muun sosi­aal­i­työn toimivu­ut­ta. Vas­taavaa voisi vaa­tia muuallakin.

 5. Yleis­sivistyk­sen puute nolot­taa, mut­ta kysyn silti: mitä tarkoi­tat Ilk­ka Hakale­hdon viitoit­ta­mal­la tiellä?

  1. Ilk­ka Hakale­hto oli maalais­li­it­to­lainen val­tu­utet­tu, joka erosi 1980-luvul­la puolueestaan ja muo­dosti oman hakale­hto­lais­ten pop­uli­s­tiryh­män. Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­tossa hän vaikut­ti ainakin 30 vuot­ta. Viit­tasin pop­ulis­mi­in ja siihen, ettei sil­lä poli­ti­ikalla kuitenkaan mitään äänivyöryä saanut.

 6. Hei,

  Onko tosi­aan niin, että sään ennus­t­a­mi­nen on sama asia kuin ennus­taa lak­isääteis­ten toimeen­tu­lomeno­jen kasvua, tilanteessa jos­sa tutkimusten mukaan helsinkiläis­ten työt­tömyys sekä väk­iluku (eri­tyis­es­ti maa­han­muut­to) kasvaa? 

  Mik­si on niin, että Kokoomus ja Vihreät ovat valmi­ita leikka­maan mis­tä vain, ettei vero­ja tarvitse korottaa?

  Kuka siis hirt­täy­tyi, ja mihin?

  1. Kyl­lä Oskukin pääsee vielä korotet­tu­ja vero­ja mak­samaan, mut­ta suh­dan­tei­den jyrken­tämi­nen vero­ja korot­ta­mal­la kesken laman olisi vähän hölmöä. Vähän kyl­lä korotet­ti­in: kiin­teistöveroa ja asukaspysäköin­ti­mak­sua, jälkim­mäistä tosin aivan liian vähän.

 7. Ode,

  Min­un on vaikea uskoa, että val­tion­hoita­japuolue demarien äänestäjäkun­ta hyväksyy puolueen oppo­si­ti­olin­jan ja jät­täy­tymisen val­lankäytön ulkopuolelle.

  Lundqvist,

  Tulos selviää vas­ta seu­raavis­sa vaaleis­sa. Kansa on ennenkin ollut tyh­mä. Mut­ta mut­ta, vaalit ovat vas­ta kol­men vuo­den päästä ja kun poli­it­ti­nen muisti on kak­si viikkoa, niin on siinä kansal­la muistelemista.

 8. “Toimeen­tu­lotuelle laitet­ti­in bud­jet­ti­in oma moment­tin­sa, jol­loin sen mah­dol­liset yli­tyk­set eivät valu sosi­aalivi­ras­ton muuhun bud­jet­ti­in. Toinenkin miina puret­ti­in. Jos toimeen­tu­lo­tuki­ra­hat uhkaa­vat lop­pua, on ris­ki, että mak­se­taan vain se lak­isääteinen pakko, eikä lainkaan ehkäi­sevää toimeen­tu­lo­tukea. Sitovi­in määräyk­si­in kir­jat­ti­in, että toimeen­tu­lo­tuki­ra­hoista kolme pros­ent­tia on käytet­tävä ehkäi­sevään toimeentulotukeen.”

  Mik­siköhän näitä uud­is­tuk­sia ei ole pystyt­ty aikaisem­min tekemään?

 9. Voisitko OS ker­toa, mitä nyt ihan erikoista tapah­tui, kun demar­it jät­ti bud­jet­tineu­vot­te­lut? Hehän voivat nyt sit­ten äänestää tiet­ty mitä tahansa kohtaa vas­taan. Käsit­tääk­seni kuitenkin jonkin­lainen bud­jet­ti on saata­va aikaan. Olisi muuten todel­la mie­lenki­in­toista nähdä/kuulla, mim­mo­nen lop­putu­los olisi ilman minkään­laisia neu­vot­telu­ja, jol­loin jokainen val­tu­utet­tu äänestäisi vain oman ajatuk­sen­sa mukaisesti.Toki pitäisi sit­ten taas äänestää asioista ylös/alaspäin ja kuin­ka paljon, jol­loin sop­pa tiet­ty lop­u­ton, mut­ta kuitenkin. Saataisi­in aika paljon selvyyt­tä kunkin edus­ta­jan mielip­iteistä mon­een asiaan.

  1. Tänään on syn­tynyt laa­ja bud­jet­ti­sopu kaikkien muiden puoluei­den pait­si demarien ja kom­mu­nistien kesken, joten demarien jät­täy­tymi­nen syr­jään ei vaiku­ta muu­u­un kuin demareihin.

 10. Näyt­tää siltä, että Helsin­ki on ollut ankkalam­mikko, jos­sa elit­ti on suh­muroin­ut asi­at kabineteissa.

  Toivon mukaan Helsinki­inkin syn­tyy vai­h­toe­hto­ja ja oppo­si­tio, joka tuo avoim­muut­ta päätöksentekoon.
  Mut­ta sos­su­jen nykyti­lan tun­tien siitä tuskin on kysymys

 11. Osmo,

  Paljonko sitä asukaspysäköin­ti­mak­sua korotet­ti­in? Kai se edes kolminker­tais­tet­ti­in — kom­men­tis­tasi päätellen aiem­pi vuosi­mak­su ei muut­tunut kuukausimaksuksi.

 12. ^^ Tämän päivän Hesaris­sa ker­rot­ti­in, että 100€ on nyt tuo mak­su. Kai tuo­ta puo­livoit­tona voi pitää. Toiv­ot­tavasti lin­jat­ti­in myös, että tuo­ta mak­sua tark­iste­taan aika ajoin, eikäv aan 15 vuo­den välein.

 13. Paljonko sitä asukaspysäköin­ti­mak­sua korotet­ti­in? Kai se edes kolminker­tais­tet­ti­in – kom­men­tis­tasi päätellen aiem­pi vuosi­mak­su ei muut­tunut kuukausimaksuksi. 

  100e vuodessa. Ks. hesarin uuti­nen

  Onhan tuo hyvä alku, mut­ta pitäisi tois­taa vuosit­tain pari ker­taa ennen kun mak­su olisi kohtu­ulli­nen, s.o. jokaiselle halukkaalle löy­ty­isi hel­posti pysäköintipaikka.

 14. Vasem­mis­toli­iton ryh­män näkökul­mas­ta demarien vas­tae­si­tys on palvelu­jen rahoi­tus­vaa­timuk­sil­taan täysin asialli­nen. Olemme eri mieltä sen rahoituk­ses­ta. Helsin­gin taloudelli­nen tila on vielä ensi vuon­nakin toden­näköis­es­ti niin hyvä, että kun­nal­lisveroa ei tarvitse nos­taa demarien ehdo­tuk­sen mukaises­ti 17,5 %sta 18,5%:iin.

  Mei­dän mielestämme tarpeel­liset lisä­menot löytävät rahoituk­sen Pajusen ehdo­tuk­sen sisältä. Investoin­tien toteu­tu­ma on taval­liseen hesalaiseen tapaan ylim­i­toitet­tu. Tänäkin vuon­na investoin­ti­ra­haa säästyy reip­paasti toista sataa miljoon­aa ensi vuodelle. Palvelu­jen alibud­je­toin­ti saataisi­in kor­jat­tua tekemäl­lä real­isti­nen investointibudjetti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.