Lääkäriasemien arvonlisäveroansa

Arvon­lisäveron sään­nök­set pakot­ta­vat lääkäri­ase­mat vuokra­maan tilansa van­hoista raken­nuk­sista. Tämä on kovin epä­tarkoituk­sen­mukaista, kos­ka lääkäri­ase­mat tarvit­se­vat erikois­tilo­ja, joi­ta olisi luon­tev­in­ta lait­taa uusi­in rakennuksiin.

Jos yri­tyk­sen toim­inta on arvon­lisävero­ton­ta, yri­tys ei saa vähen­tää myöskään han­k­in­toi­hin­sa sisäl­tyviä arvon­lisävero­ja vero­tuk­ses­saan. Lääkäri­asemien toim­inta on arvon­lisävero­ton­ta, kun taas sanomale­hdet ovat arvon­lisäverov­elvol­lisia, mut­ta niiden verokan­ta on nol­la. Sanomale­hdet saa­vat palau­tus­ta vaik­ka paperin hin­taan sisäl­tyvistä veroista.

Jos lääkäri­ase­ma rak­en­taa itselleen talon, se ei saa vähen­tää betonin hin­taan sisäl­tyvää arvon­lisäveroa tulok­ses­taan. Tätä voisi kiertää sil­lä, että kiin­teistösi­joit­ta­ja rak­en­taa talon ja vuokraa sen lääkäri­ase­malle. Kiin­teistösi­joit­ta­ja saa vähen­tää han­k­in­to­jen arvon­lisäveron. Vuokri­in ei sisäl­ly arvon­lisäveroa, joten näin lääkäri­ase­ma pää­sisi mutkan kaut­ta vähen­tämään raken­nuk­sen piilevän arvon­lisäveron arvon­lisäverot­tomas­ta toimin­nas­taan. Verot­ta­ja ei ole näin tyh­mä. Se vaatii, että jos kiin­teistösi­joit­ta­ja vuokraa tilat lääkäri­ase­malle, kiin­teistön­o­mis­ta­jan on palautet­ta­va vähen­tämiään raken­nuk­seen liit­tyviä arvon­lisävero­ja. kymme­nen vuo­den ajal­ta. Niin­pä lääkäri­ase­ma mak­saa samas­ta tilas­ta 22 pros­ent­tia enem­män vuokraa kuin jokin muu toiminta.

Tuo vuokran arvon­lisäverol­lisu­us kos­kee kuitenkin vain talo­ja, joiden rak­en­tamis­es­ta tai perusko­r­jaamis­es­ta on kulunut alle kymme­nen vuot­ta. Van­hem­mas­ta kan­nas­ta lääkäri­ase­ma tai vaikka­pa yleishyödylli­nen yhdis­tys voivat vuokra­ta tilansa ilman arvon­lisäveroa. Sik­si ne sijoit­tuvat aina van­hoi­hin raken­nuk­si­in, joten tarkkasilmäisyys on tuo­ta sent­tiäkään verottajalle.

Lop­putu­los on täysin epä­tarkoituk­sen­mukainen, kos­ka lääkäri­ase­malle ei voi rak­en­taa uusia asian­mukaisia tiloja.

Tätä saa aikaan vero­tuk­sen mon­imutkaisu­us ja hyvää tarkoit­ta­vat poikkeuk­set, kuten tuo lääkäri­asemien arvonlisäverottomuus.

Tässä tapauk­ses­sa ongel­mas­ta päästäisi­in hel­posti pois­ta­mal­la lääkäri­asemien arvon­lisäverot­to­muus ja määräämäl­lä ne kahdek­san pros­entin verokan­taan. Se vas­taisi suun­nilleen arvon­lisäverot­to­muut­ta, kos­ka vero vastapain­ok­si saisi vähen­nysoikeu­den han­k­in­to­jen arvon­lisäveroi­hin. Sanomale­htien nollaverokan­ta merk­it­sisi niille selvää veron alen­nus­ta suh­teessa nykykäytäntöön.

7 vastausta artikkeliin “Lääkäriasemien arvonlisäveroansa”

 1. Verot­ta­jan ratkaisu ei ole yhden mukainen, Myytävän tuot­teen sisäl­lön (vuokra tässä tapauk­ses­sa) pitäisi ratkaista arvon­lisäkan­nan, ei se, kuka on ostaja.
  Verot­ta­jan peri­aat­teel­la kaikien jot­ka myyvät ALV;0% palvelu­ja pitäisi per­iä lääkäri­asemil­ta 22% alv. Esim. ostopalvelu toiselta lääkäri­ase­mal­ta, sairasta. 

  Miten tämä toimii julkisel­la sek­to­ril­la, kun­nathan on alvivelvol­lisia ja julki­nen ter­vey­den­huolto alvi­va­paa­ta. Kuka omis­taa kiin­teistöt, miten siel­lä toim­i­taan. Uut­ta­han kuitenkin raken­netaan ja van­ho­ja peruskorjataan.

  Pitää muis­taa että alvi velvol­lisu­us nos­taa kir­jan­pitoku­lu­ja ja siitä mata­las­ta alvikan­nas­ta ei toden näköis­es­ti olisi kulu­jen jäl­keen suur­takaan hyö­tyä, mut­ta lisäisi­hän se pyrokratiaa.

 2. Ter­veyspalvelu­iden arvon­slisäverot­ta­mi­nen taitaa olla direk­ti­ivien vastaista:

  COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC
  of 28 Novem­ber 2006
  on the com­mon sys­tem of val­ue added tax

  Arti­cle 132
  1. Mem­ber States shall exempt the fol­low­ing transactions:
  (b) hos­pi­tal and med­ical care and close­ly relat­ed activ­i­ties under­tak­en by bod­ies gov­erned by pub­lic law or, under social con­di­tions com­pa­ra­ble with those applic­a­ble to bod­ies gov­erned by pub­lic law, by hos­pi­tals, cen­tres for med­ical treat­ment or diag­no­sis and oth­er duly recog­nised estab­lish­ments of a sim­i­lar nature;
  © the pro­vi­sion of med­ical care in the exer­cise of the med­ical and para­med­ical pro­fes­sions as defined by the Mem­ber State concerned;

  Onko tässä vapau­tuk­ses­sa ja siinä, että se on pakol­lista, jotain mieltä, on toinen kysymys.

 3. Nykyi­nen tilanne on has­su, mut­ta asi­akkaan kannal­ta onnek­si pelkkä tyylivirhe, Valvi­ra (enti­nen TEO) ja asemien keskinäi­nen kil­pailu pitävät kyl­lä huol­ta siitä että tilat ovat asianmukaiset. 

  Tehokku­us ei ehkä ole aivan sitä mitä uusis­sa tilois­sa voisi olla, mut­ta sitä kom­pen­soi järkevä sijoit­tumi­nen liiken­nevir­to­jen var­relle ja tarkoituk­sen­mukaiset aukioloajat.

 4. Kyse on vuokra­toimin­nas­ta, jol­loin vuo­ranan­ta­ja voi vali­ta ollakko alvi velvolli­nen vai ei. 

  Asun­to­jen vuokraa­jat ei ole alvi velvolli­nen. Vuokras­sa ei ole alvia. Eikä raken­nusku­luista ole voin­ut vähen­tää alvia

  Liik­er­aken­nus vuokranan­ta­ja val­it­see alvivelvol­lisu­u­den jol­loin saa rak­en­tamisku­lu­jen alvin takaisin, mut­ta sit­ten pitää per­iä alvia vuokrissa.

  Elikkä alvi pitää mak­saa joko rak­enusku­luis­sa tai vuokris­sa, Yleishyödyl­liset laitok­set joi­hin lääkäri­ase­makin kuu­luu ei ole alvivelvol­lisia. Ne ei saa vähen­tää mak­set­tua alvia eikä ne veloi­ta asi­akkail­ta alvia. Yksinker­taista. Artik­la 132 vapaut­taa mm. lääkäri­ase­mat alvivelvollisuudesta.

  NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/112/EY,
  annet­tu 28 päivänä mar­rasku­u­ta 2006,
  yhteis­es­tä arvonlisäverojärjestelmästä

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:FI:PDF Suomen kielellä

  135 artik­la
  1. Jäsen­val­tioiden on vapautet­ta­va veros­ta seu­raa­vat liike­toimet: Koh­ta; l) kiin­teän omaisu­u­den vuokraus.

  137 artik­la
  1. Jäsen­val­tiot voivat myön­tää verov­elvol­lisilleen oikeuden
  vali­ta vero­tus seu­raavien liike­toimien osalta:
  Koh­ta; d) kiin­teän omaisu­u­den vuokraus.

 5. OS :“Arvon­lisäveron sään­nök­set pakot­ta­vat lääkäri­ase­mat ja apteek­it vuokra­maan tilansa van­hoista raken­nuk­sista. Tämä on kovin epä­tarkoituk­sen­mukaista, kos­ka lääkäri­ase­mat tarvit­se­vat erikois­tilo­ja, joi­ta olisi luon­tev­in­ta lait­taa uusi­in rakennuksiin.”

  En voi tun­tea yleistä tapaus­ta, mut­ta tun­nen yhden vas­taes­imerkin: Kirkkon­um­melle valmis­tuu koh­ta (15.10) uusi K‑Citymarket. Sen jäl­keen Kirkkon­um­men mole­maat apteek­it toimi­vat uusis­sa raken­nuk­sisa. Samoin Dia­cor perus­taa Kirkkon­um­mell toimip­is­teen samaan kiin­teistöön. Toinen vas­taes­imerk­ki on Alber­gan puis­totiel­lä toimi­va lääkäriasema.

 6. Kor­jaus edel­liseen: lääkkeis­sä taitaa olla 8 %.n alv-kan­ta. (Siis on, tark­istin apteekista.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.