Hyssytteleekö suomalainen älymystä maahanmuuton ongelmia.

Täs­sä taas vas­tauk­se­ni HS-raa­din kysy­myk­seen. Edel­li­nen suu­tut­ti rikospoliisit.

1)    Kyl­lä

Kes­kus­te­lu maa­han­muu­tos­ta on kovin tus­kal­lis­ta ja pola­ri­soi­tu­nut­ta. Oikeas­taan min­kään vivah­tei­den tuo­mi­nen kes­kus­te­luun koe­taan epä­so­pi­vak­si. Toi­saal­ta maa­han­muut­to­kriit­ti­set ovat liit­tä­neet kri­tiik­kiin­sä tii­viis­ti rasis­ti­set argu­men­tit – tai eivät ole aina­kaan sanou­tu­neet rasis­ti­sis­ta tuki­jois­taan eroon – jol­loin jokai­sen itse­ään kun­nioit­ta­van on pidet­tä­vä etäi­syyt­tä kaik­kiin mui­hin­kin hei­dän ajatuksiinsa.

Mei­dän pitäi­si pys­tyä puhu­maan pal­jon avoi­mem­min maa­han­muut­to­po­li­tii­kan sisäl­lös­tä, jot­ta tän­ne tule­vat ja myös kipeäs­ti tar­vit­ta­vat muut­ta­jat pys­tyi­si­vät maas­sam­me hyvin menes­ty­mään ja tuke­maan van­he­ne­van kan­sam­me ela­tus­suh­det­ta. Pie­ni kan­sal­li­nen itsek­kyys maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­sa joh­tai­si sii­hen, että koko ulko­maa­lais­pe­räi­nen väes­tö voi­si parem­min ja integroi­tui­si posi­tii­vi­sek­si osak­si yhteis­kun­taam­me. Tar­vit­sem­me huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton ohel­la nykyis­tä enem­män siir­to­lais­kri­tee­rein vali­koi­tu­nut­ta työ­pe­räis­tä maahanmuuttoa.

Kysy­mys isla­min haas­tees­ta on otet­ta­va vaka­vas­ti. Suu­rin osa isla­mi­lai­sis­ta mais­ta tul­leis­ta on tul­lut pakoon nime­no­maan uskon­nol­lis­ta ahdas­mie­li­syyt­tä, eivät­kä ole hen­gel­tään lain­kaan isla­mis­ti­sia. Mal­til­li­nen isla­mi­lai­suus on monel­la tavoin myön­teis­tä; kun­nioit­taa samo­ja arvo­ja kuin kris­til­li­syys­kin, mut­ta ottaa ne enem­män tosis­saan. Per­heet kan­ta­vat kan­ta­suo­ma­lai­sia parem­min huol­ta jäse­nis­tään, päih­tei­tä ei suo­si­ta ja van­huk­sia kunnioitetaan.

Ongel­ma on fun­da­men­ta­lis­mis­sa. Kaik­ki uskon­nol­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi on uskon­nos­ta riip­pu­mat­ta pahas­ta, mut­ta oli­si tosi­asioi­den kiel­tä­mis­tä olla havait­se­mat­ta, että isla­min kes­kuu­des­sa fun­da­men­ta­lis­min osuus on mui­ta uskon­to­ja kor­keam­pi ja nousus­sa kaik­kial­la maa­il­mas­sa. Isla­mis­min nousus­ta kär­si­tään eri­tyi­ses­ti isla­mi­lai­sis­sa mais­sa, mut­ta ääriai­nek­set ovat lisän­neet huo­les­tut­ta­vas­ti kan­na­tus­taan myös maa­han­muut­ta­jien kes­kuu­des­sa Euroo­pas­sa. Suo­mes­sa ei ääri-isla­mi­lai­sia juu­ri ole, mut­ta jo Ruot­sis­sa on. Tätä kehi­tys­tä on syy­tä pitää sil­mäl­lä. Huo­mat­ta­koon, että maa­il­mal­la myös kris­til­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi nos­taa päätään.

Isla­min jyr­käl­lä sii­vel­lä on sopeu­tu­mis­ta suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan peri­aat­tei­siin esi­mer­kik­si suh­tees­sa nais­ten ase­maan. Suo­mes­sa nou­da­te­taan Suo­men lain­sää­dän­töä. Mones­sa maas­sa on perä­ti eri lain­sää­dän­tö isla­mi­nus­koi­sil­le ja muil­le. Esi­mer­kik­si Male­sias­sa kris­ti­tyt saa­vat juo­da alko­ho­lia, mut­ta isla­mi­nus­koi­set eivät ja eri uskon­to­kun­tiin kuu­lu­vil­le on eri alai­kä­ra­ja avio­lii­ton sol­mi­mi­sel­le. Tämä mal­li on mah­do­ton, jos isla­mi­lai­seen per­hee­seen syn­ty­nyt tai ker­ran uskon­toon kään­ty­nyt ei voi kos­kaan sii­tä vapau­tua. On myös kris­til­li­syy­den suun­tauk­sia, jot­ka aset­ta­vat jäse­nil­leen rank­ko­ja mää­räyk­siä, mut­ta niis­tä pää­see eroon, kun ero­aa uskon­nol­li­ses­ta yhtei­sös­tä. Kiel­to vaih­taa uskon­toa on ehkä pahi­ten ris­ti­rii­das­sa Suo­men lain­sää­dän­nös­sä nou­da­tet­tu­jen peri­aat­tei­den kanssa.

77 vastausta artikkeliin “Hyssytteleekö suomalainen älymystä maahanmuuton ongelmia.”

 1. Mie­les­tä­ni tapaus Hal­la-aho kuvaa tilan­net­ta Suo­mes­sa oikein hyvin. Hänen perus­teel­li­ses­ti perus­tel­tu (ehkä) mai­nin­ta isla­min yhdes­tä jutus­ta, toi hänel­le tuo­mion. Jos joku ulko­puo­li­nen (ei kris­tit­ty) oli­si esit­tä­nyt jotain vas­taa­vaa kris­ti­nus­kos­ta, en usko, että mitään oli­si tapahtunut.Siis kris­tit­ty­jä saa mät­kiä, mut­ta isla­mi­lai­sia ei.Missä on tasa-arvo? Kui­ten­kin kum­mas­sa­kin on kyse uskon asiois­ta eikä mis­tään tie­teen vah­vis­ta­mas­ta totuu­des­ta (puhun siis uskon­nois­ta). Omas­ta mie­les­tä­ni kaik­kia ihmi­siä pitää saa­da arvostella/kehua jne, toki vää­rää tie­toa ei saa levit­tää. Mikä sit­ten eri uskon­nois­sa on oikea­ta tietoa??

 2. Käsit­tei­tä oli­si hyvä vähän tarkentaa.

  Mitä tar­koit­taa “uskon­nol­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi”? Tar­koit­taa­ko se yksin­ker­tai­ses­ti sitä, että ottaa uskon­ton­sa ope­tuk­set vaka­vas­ti? Eikö sil­loin ole olen­nais­ta se, mitä ne vaka­vas­ti otet­ta­vat ope­tuk­set ovat? Islam ja kris­ti­nus­ko eivät ole niin saman­lai­sia, kuin Soi­nin­vaa­ra antaa ymmärtää.

  Mus­li­mi- ja kris­tit­ty­jen fun­da­men­ta­lis­tien ero ei ole vain sii­nä, että mus­li­meis­sa fun­da­men­ta­lis­te­ja on suh­tees­sa enem­män. Eroa on myös sii­nä, mikä tuon fun­da­men­ta­lis­min sisäl­tö käy­tän­nös­sä on.

  Esim. kris­tit­ty fun­da­men­ta­lis­ti saat­taa suh­tau­tua nui­vas­ti homoi­hin eikä haluai­si heil­le esi­mer­kik­si oikeut­ta avioi­tua. Mus­li­mi­fun­da­men­ta­lis­ti on sitä miel­tä, että homoil­la ei ole oikeut­ta elä­mään, vaan hei­dät pitäi­si tap­paa. Sii­nä on iso ero, joka ei lii­ty vain fun­da­men­ta­lis­min ylei­syy­teen vaan myös sen laatuun.

  Soi­nin­vaa­ra siir­tyy fun­da­men­ta­lis­mis­ta ilman tur­hia selit­te­ly­jä “isla­mis­miin”. Mitä se sit­ten on? Onko se sama asia kuin isla­mi­lai­nen fun­da­men­ta­lis­mi? Vai tar­koit­taa­ko se “poliit­tis­ta isla­mia”? Vai tar­koit­ta­vat­ko nuo samaa asi­aa, kos­ka islam on läpeen­sä poliit­ti­nen uskonto?

  Yleen­sä täs­sä blo­gis­sa asiois­ta puhu­taan huo­mat­ta­vas­ti täs­mäl­li­sem­min ilmai­suin kuin nyt.

  1. Uskon­non nimis­sä myös krit6illiset teke­vät mur­hia tai yllyt­tä­vät nii­hin. Abort­ti­lää­kä­rei­tä Yhdys­val­lois­sa esi­mer­kik­si. Joku kris­til­lis­tä rak­kau­den sano­maa jul­kis­ta­va tele­vi­sio­saar­naa­ja myös kehot­ti jul­ki­ses­ti Yhdys­val­to­ja mur­haa­maan Venet­sue­lan pre­si­den­tin. Moni kri­tit­ty ylis­tää Israe­lin armei­jan ei niin kovin humaa­ne­ja ottei­ta pales­tii­na­lais­si­vii­le­jä koh­taan. Vähän raja­ta­paus ovat Poh­jois-Irlan­nin uskon­nol­li­set joh­ta­jat, mut­ta poli­tii­kas­ta isla­mis­tien väki­val­tai­suu­des­sa­kin on kyse.
   En kui­ten­kaan lai­ta rajaa tap­pa­mi­seen vaan myös yhtei­sön jäsen­ten elä­män rajuun rajoit­ta­mi­seen ja sii­hen, että uskon­to sumen­taa jär­jen. Esi­mer­kik­si Lati­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa hel­lun­tai­lai­suut­ta muis­tut­ta­va uskon­nol­li­suus syr­jäyt­tää kato­lis­ta kirk­koa. Samaan jouk­koon lii­tän yri­tyk­set estää bio­lo­gian ope­tuk­sen kou­luis­sa. Olen aika huo­les­tu­nut tämän­kal­tai­sen fun­da­men­ta­lis­min noususta.
   Yksi raja fun­da­men­ta­lis­mis­sa on sii­nä, kes­kit­tyy­kö uskon­kil­voit­te­lus­sa omaan elä­mään­sä vai onko kovin kiin­nos­tu­nut tois­ten moraa­lis­ta. Jos vas­tus­taa homo­sek­su­aa­li­suut­ta, voi­si tyy­tyä vas­tus­ta­maan sitä vain omas­sa elä­mäs­sään ja antaa tois­ten nou­dat­taa omaa arvojärjestystään.

 3. Osmo kir­joit­ti:

  Toi­saal­ta maa­han­muut­to­kriit­ti­set ovat liit­tä­neet kri­tiik­kiin­sä tii­viis­ti rasis­ti­set argu­men­tit – tai eivät ole aina­kaan sanou­tu­neet rasis­ti­sis­ta tuki­jois­taan eroon – jol­loin jokai­sen itse­ään kun­nioit­ta­van on pidet­tä­vä etäi­syyt­tä kaik­kiin mui­hin­kin hei­dän ajatuksiinsa”

  Maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan liit­ty­vät aja­tuk­set eivät lie­ne “rasis­tien” tai “rasis­ti­sia tuki­joi­ta” omaa­vien hen­ki­löi­den yksi­tyi­so­mai­suut­ta. En näe mitään syy­tä, mik­si kenen­kään oli­si pidet­tä­vä etäi­syyt­tä jär­ke­vään näke­myk­seen A vain sen takia, että hen­ki­löl­lä X sat­tuu jär­ke­vän näke­myk­sen A lisäk­si ole­maan myös type­riä näke­myk­siä ja/tai type­riä tuki­joi­ta. Tai siis ymmär­rän, että pai­net­ta täl­lai­seen käyt­täy­ty­mi­seen voi nykyil­ma­pii­ris­sä olla, kos­ka pahin­ta mitä polii­ti­kol­le voi tapah­tua on rasis­tik­si lei­mau­tu­mi­nen ja rasis­tik­si lei­ma­taan mitä omi­tui­sim­min perus­tein. Mut­ta täl­lai­ses­ta ilma­pii­ris­tä tuli­si pääs­tä eroon.

  Esi­mi­merk­ki: Rasis­ti­sia tuki­joi­ta omaa­va hen­ki­lö X ajat­te­lee, että maa­han­muut­ta­jil­le tulee tar­jo­ta parem­mat mah­dol­li­suu­det kie­li­kou­lu­tuk­seen ja että sha­ria-tuo­miois­tuin­ta ei tule ottaa käyt­töön Suomessa.

  Tulee­ko jokai­sen “itse­ään kun­nioit­ta­van” nyt ottaa etäi­syyt­tä näi­hin aja­tuk­siin vain sik­si, ettei hen­ki­lö X ole sanou­tu­nut irti rasis­ti­sis­ta tukijoistaan?

  Tämä ei ole sai­var­te­lua, kos­ka kuten Osmo­kin ilmei­ses­ti on havain­nut, monet polii­ti­kot todel­la toi­mi­vat täl­lai­sel­la logii­kal­la rasis­ti­kor­tin pelos­sa. Vapaam­mas­sa kes­kus­te­lu­ym­pä­ris­tös­sä kukaan ei jou­tui­si otta­maan etäi­syyt­tä jär­ke­viin näke­myk­siin vain sik­si, että joku “paha ihmi­nen” sat­tuu ole­maan samaa miel­tä niistä.

 4. Uskon­nol­li­sen fun­da­men­ta­lis­min ongel­man rat­kai­su edel­lyt­tää vah­vaa seku­la­ris­mia, joka pitää vali­ta tie­toi­ses­ti erään­lai­sek­si supe­ri­deo­lo­giak­si uskon­to­jen yläpuolelle. 

  Tämä tar­koit­taa yhtääl­tä uskon­non ja poli­tii­kan erot­ta­mis­ta toi­sis­taan ja toi­saal­ta uskon­non rajaa­mis­ta osit­tain yksi­tyi­sen elä­män­pii­rin sisäl­le. Tätä dog­maa pitää vah­vis­taa niin meil­lä kuin myös muu­al­la Euroo­pas­sa, kos­ka se on yksi kei­no estää kak­soiss­tan­dar­dien, kuten sha­ria-tuo­miois­tui­mien synty. 

  Mei­dän tuli­si kes­kus­tel­la seku­la­ris­min peli­sään­nöis­tä, eikä isla­min haasteesta.

 5. Yksi asia mikä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa näyt­tää tyys­tin sivuu­te­tun on lisään­ty­mis­no­peus ja sen seuraukset.

  Jos jos­sain yhtei­sös­sä on suuret
  per­he­koot saat­taa tämän poru­kan koko esim. 2.5 ker­tais­tua kah­den­kym­me­nen vuo­den välein, eli hel­pol­la potens­si­las­kul­la noin sata­ker­tais­tua sadas­sa vuodessa. 

  Pk-seu­dul­la tämä tar­koit­tai­si että 5000 hen­gen poru­kan jäl­ke­läi­set muo­dos­ta­vat sadan vuo­den pääs­tä 500000 asu­kas­ta käsit­tä­vän popu­laa­tion, eli enem­mis­tön, jos kan­ta­väes­tön koko pysyy samaan aikaan sama­na ja väes­tö­ryh­mät eivät suu­res­ti sekoitu.

  1. Joo. Vuon­na 2300 Suo­mes­sa on 50 mil­joo­naa lesd­ta­dio­lais­ta. Ei se näin mene.

 6. Mitä tar­koit­taa “uskon­nol­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi”? Se ei tar­koi­ta että ottaa uskon­ton­sa ope­tuk­set vaka­vas­ti. Isla­mis­sa kun ei ole yhtä aino­aa sel­vää suun­taus­ta, ei ole ole­mas­sa pap­pi vas­taa­va hah­mo, vaan kaik­ki on tul­kin­nan­va­rais­ta, eli kuka tahan­sa voi tul­ki­ta pyhä­kir­joi­tuk­set omal­la taval­la ja olla oikeas­sa, vaik­ka mui­den sil­mis­sa ei ole niin. Tämä on yksi isla­mi­lai­sen “ongel­ma”.

  Olin vähän aikaan sit­ten Ete­lä­ame­ri­kas­sa ja peläs­tyin sii­tä että nuo­ret lap­set, lukio­lai­set ja yli­opis­to-opis­ke­li­jat, eivät tie­dä oikeas­taan mitään bio­lo­gi­ses­ta evo­luu­tios­ta, kaik­ki on sitä “diseño inte­li­gen­te” (intel­li­gent design), johon kes­kus­te­lul­le asias­ta ei ollut tilaa.

  15 vuot­ta sit­ten olin vaih­to-oppi­laa­na sie­lä ja kävin yli­opis­to bio­lo­gian perus­kurs­si, opet­ta­ja oli pap­pi ja kaik­ki pyö­ri juma­lan ympä­ri. Jou­duin läh­te­mään kur­sil­ta. Tämä on äärim­mäi­sen vaka­va että fun­da­ment­ta­lis­ti oppi pää­see niin pitkälle.

  Fun­da­men­ta­lis­tia on vaan se että ei ole tilaa kes­kus­te­lul­le, avoi­muu­del­le ja avoin ovi uusil­le näke­myk­sil­le. Ei ole mitään muu­ta mielestäni.

 7. Hänen perus­teel­li­ses­ti perus­tel­tu (ehkä) mai­nin­ta isla­min yhdes­tä jutus­ta, toi hänel­le tuomion.

  Maa­han­muut­ta­jakr… ei kun rasis­tit (en ymmär­rä mik­si pitäi­si alkaa puhu­maan rasis­tien inno­voi­maa news­pea­kia) eivät tun­nu vähäi­sim­mäs­sä­kään mää­rin ymmär­tä­vän että asia­si­säl­tö ei tee väit­tees­tä rasis­tis­ta tai ei-rasis­tis­ta. Rasis­min suh­de tosia­sia­väit­tä­miin on jok­seen­kin sama kuin lap­si­por­non suh­de kuviin alas­to­mis­ta lap­sis­ta. Kukaan ei hyväk­sy lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­tä­jän puo­lus­te­luk­si, että Brys­se­lis­sä on alas­to­mien poi­kien pat­sai­ta, mut­ta täs­mäl­leen samal­la logii­kal­la pitäi­si hyväk­syä, että rasis­ti­sia väit­tei­tä saa esit­tää, kos­ka samaa asia­si­säl­töä on jos­kus jos­sain esi­tet­ty ei-rasis­ti­ses­ti. Ja jos joku nyt halu­aa, että mää­rit­te­len rasis­min, niin pyy­dän ensin mää­rit­te­le­mään lapsipornon.

 8. Sil­lä aikaa kun äly­mys­tö mää­rit­te­lee Osmon blo­gis­sa fun­da­men­ta­lis­mia, uskon­nol­li­set fun­da­men­ta­lis­tit lähet­te­le­vät kir­je­kuo­ris­sa luo­te­ja abort­ti­lää­kä­reil­le ja poh­ti­vat kei­no­ja teo­kra­ti­aan siirtymiseksi.

  Fun­da­men­ta­lis­mil­le tus­kin löy­tyy kai­ken­kat­ta­vaa mää­ri­tel­mää, mikä on tyyp­pil­li­nen ilmiö huma­nis­tis­ten tie­tei­den paris­sa. Riit­tä­vä mää­ri­tel­mä on kui­ten­kin ole­mas­sa, aina­kin sen suh­teen, että jotain pitäi­si TEHDÄ.

  Olem­me tilan­tees­sa, jos­sa moraa­li­nen rela­ti­vis­mi on hylät­tä­vä ja rajan­ve­to­ja on ryh­dyt­tä­vä teke­mään nime­no­maan uskon­nol­li­sen ja maal­li­sen ajat­te­lun välil­lä ja sen aiheut­ta­mil­le seu­rauk­sil­le. Fun­da­men­ta­lis­min ongel­ma rat­ke­aa, kun uskon­non ja poli­tii­kan suh­teen ongel­ma rat­kais­taan. Uskon­nol­la ei tuli­si olla sijaa poli­tii­kan teos­sa. Täs­tä pitäi­si läh­teä liikkeelle.

 9. tcrown kir­joit­ti:

  Maa­han­muut­ta­jakr… ei kun rasis­tit (en ymmär­rä mik­si pitäi­si alkaa puhu­maan rasis­tien inno­voi­maa news­pea­kia) eivät tun­nu vähäi­sim­mäs­sä­kään mää­rin ymmär­tä­vän että asia­si­säl­tö ei tee väit­tees­tä rasis­tis­ta tai ei-rasis­tis­ta. Rasis­min suh­de tosia­sia­väit­tä­miin on jok­seen­kin sama kuin lap­si­por­non suh­de kuviin alas­to­mis­ta lap­sis­ta. Kukaan ei hyväk­sy lap­si­por­non hal­lus­sa­pi­tä­jän puo­lus­te­luk­si, että Brys­se­lis­sä on alas­to­mien poi­kien pat­sai­ta, mut­ta täs­mäl­leen samal­la logii­kal­la pitäi­si hyväk­syä, että rasis­ti­sia väit­tei­tä saa esit­tää, kos­ka samaa asia­si­säl­töä on jos­kus jos­sain esi­tet­ty ei-rasistisesti.”

  Oliks tää pro­vo vai haluat­ko oikeas­ti, että joku selit­tää mis­sä koh­dis­sa ver­tauk­se­si logiik­ka ontuu?

 10. En näe mitään syy­tä, mik­si kenen­kään oli­si pidet­tä­vä etäi­syyt­tä jär­ke­vään näke­myk­seen A vain sen takia, että hen­ki­löl­lä X sat­tuu jär­ke­vän näke­myk­sen A lisäk­si ole­maan myös type­riä näke­myk­siä ja/tai type­riä tukijoita.

  Jos joku tyy­liin Osmo kan­nat­tai­si jon­kun näke­myk­siä jois­ta 30% on oikein, 60% taval­la tai toi­sel­la vää­rin ja 10% vas­ten­mie­lis­tä potas­kaa, niin Osmo käyt­täi­si 100% ajas­taan sen selit­tä­mi­seen että hän on siis samaa miel­tä tuos­ta 30% ja ei muus­ta, var­sin­kaan sii­tä 10%. Mie­luum­min sitä viit­taa johon­kin joka sanoo vain sen 30%, nämä tosin taas saa­vat vähemm­männ huo­mio­ta, kos­ka se potas­ka kiin­nos­taa. Yli­pään­sä, ei se mene niin että kuun­te­li­jan tai vaik­ka­pa toi­mit­ta­jan vel­vol­li­suus on vai­vo­ja sääs­tä­mät­tä pyr­kiä ymmär­tään mah­dol­li­sim­man raken­ta­vas­ti ja par­hai­ten päin joka iki­nen lausahdus.

 11. Osmo: “Joo. Vuon­na 2300 Suo­mes­sa on 50 mil­joo­naa lesd­ta­dio­lais­ta. Ei se näin mene”

  Niin. Oli­si kiva tie­tää miten se menee. Mis­sä vai­hees­sa ja mis­tä syys­tä esim. poh­jois-afri­kas­ta huma­ni­tää­ri­sin perus­tein maa­han­muut­ta­nut popu­la alkaa hidas­taa lisään­ty­mis­no­peut­taan. Pal­jon­ko hei­tä on sil­loin ja mitä ehtii tapah­tua sitä ennen? 

  Näi­tä on han­ka­la ennus­taa, ts. emme oikeas­taan tie­dä mitä ainut­laa­tui­ses­ta maa­han­muut­to­po­lii­ti­kas­tam­me seu­raa pit­käs­sä juok­sus­sa. Joi­tain oras­ta­via kehi­ty­stren­de­jä on
  havait­ta­vis­sa niis­sä muu­ta­mas­sa muus­sa huma­ni­tää­ris­tä maa­han­muut­toa suo­si­vas­sa maassa. 

  Hyviä tut­ki­musai­hei­ta ennak­ko­luu­lot­to­mil­le ja roh­keil­le tutkijoille.

 12. @tcrownin kom­ment­ti
  Isla­mi­lai­ses­ta perin­tees­tä löy­tyy hyvin­kin asioi­ta, jot­ka mus­li­mien kan­nat­tai­si uskon­puh­dis­taa, selit­tää ihmis­ten kek­si­mik­si inno­vaa­tioik­si, jot­ka eivät kuu­lu oikeas­ti uskoon.
  Mut­ta nii­den tar­koi­tus­ha­kui­nen ja viha­mie­li­nen kai­ve­lu tuo elä­väs­ti mie­leen eräi­den, sano­taan vaik­ka judais­mi­kriit­tis­ten, kir­joi­tuk­set, jois­sa vas­taa­vas­ti haet­tiin Tal­mu­dis­ta enem­män tai vähem­män kysee­na­lai­sia kohtia.

 13. Se on joten­kin häm­men­tä­vää että ensin tode­taan fun­da­men­ta­li­si­min ole­van akuut­ti ongel­ma, ja rat­kai­suk­si tar­jo­taan että moraa­li­nen rela­ti­vis­mi on hylät­tä­vä. Koko maa­il­man ihan oikeat rela­ti­vis­tit mah­tui­si­vat yhteen luen­to­sa­liin, täs­sä mie­li­ku­vas­sa on poten­ti­aa­lia monil­le huo­noil­le vit­seil­le mut­ta hil­lit­sen itse­ni ja toi­von samaa muil­ta. Se mitä rela­ti­vis­mi­syy­tök­sel­lä käy­tän­nös­sä tar­koi­te­taan on pidät­ty­vyyt­tä tiu­kois­ta kan­nois­ta arki­päi­vän moraa­li­siin kysy­myk­siin. Ja tähän tar­jo­taan seli­tyk­sek­si jon­kin­lais­ta pato­lo­gis­ta “rela­ti­vis­mia”, eikä esi­mer­kik­si sitä että käy­tän­nös­sä moraa­li­set ongel­mat ovat monimutkaisia.

  Tilal­la tar­jo­taan sit­ten tiuk­ko­ja peri­aat­tei­ta, empi­rias­ta tai nii­den ris­ti­rii­dois­ta viis, ja tämä nime­no­maan on fun­da­men­ta­lis­mia. Luon­te­vam­pi roko­te oli­si esi­mer­kik­si koros­taa skep­ti­syyt­tä hyveenä.

 14. Uskon­nol­li­nen fun­da­me­ta­lis­mi on vin kep­pi­he­vo­nen muul­le. Olen asu­nut seit­se­määs eri maas­sa ja useim­mat niis­tä ovat olleet muslimivaltioita.

  Idea mus­li­mi- ja kris­til­li­ses­sä fun­da­men­ta­lis­mis­sa on sama: Val­lan käyttö.
  Uskon­to kun antaa ehdot­to­man auk­to­ri­tee­tin, jota ei voi kysee­na­lais­taa ilman, että Juma­la rankaisee.
  Useim­mi­ten se ran­kai­si­ja on tuo puhdasoppinen.

  Asuin pari vuot­ta Indo­ne­sias­sa­kin ja se oli oikeas­taan aika suvait­se­vai­nen. Ban­dun­gis­sa­kin oli 100 kirk­koa ja kään­ny­tys­työ­tä sai­vat kris­ti­tyt teh­dä vapaas­ti. Tutus­tuin pariin suo­mal­sieen lähetystyöntekijäänkin.
  Pai­kal­li­sia umpi­mus­li­mi­ky­liä löy­tyi ja Sumat­ran Ace­hin alue oli levo­ton, mut­ta nämä­kin ongel­mat oli­vat enem­män juu­ri val­ta­po­li­tiik­kaan liit­ty­viä esim Ace­hin alu­een öljy oli ongel­mien perussyy.

  Mut­ta taval­li­set mus­li­mit, budd­ha­lai­set, hin­dut ja kris­ti­tyt teim­me aivan nor­maa­lis­ti töi­tä yhdes­sä ja tie­tys­ti kes­kus­te­lim­me myös kipe­ris­tä uskn asiois­ta ilman suu­ria kiihkoja.
  Avo­kont­to­ris­ta yksi nurk­ka oli varat­tu rukous­nur­kak­si ja mus­li­mit kävi­vät siel­lä rukoi­le­mas­sa. Siis ne jot­ka kävi­vät , vain n puo­let nou­dat­ti tapoja.
  Lähim­mät pai­ka­li­set Gunawan ja Agung oli­vat ääri­päi­tä: Toi­nen oli har­ras mus­li­mi ja toi­nen vähät välit­ti uskonnosta.
  Agung joi myös kal­jaa ja rama­dan aikaan söi päi­väl­lä, mut­ta ei jul­ki­ses­ti. Kun kysyin asi­aa ni hän ker­toi ole­van­sa muslimi“only partly

  Tän­ne tul­les­sa näyt­tää sil­tä, että mus­li­mi muut­tuu ja ryh­tyy käyt­tä­mään uskon­toa kep­pi­he­vo­se­na saa­dak­seen etu­ja itselleen.

  Toi­nen ongel­ma on tuo ara­bi ‑ja koil­li­safrik­ka­lai­nen kult­tuu­ri : Vapaa mies ei tee työ­tä, se kuu­luu nai­sil­le ja orjille.
  Tutus­tuin tähän kult­tuu­riin Kenias­sa ja Suo­mes­sa se näkyy, että assat ovat täyn­nä tiet­ty­jä kan­sal­li­suuk­sia, se kor­vaa tuon kyläaukion .

  Nel­jäs ongel­ma on sivis­ty­mät­tö­myys, sii­hen tör­mä­sin Pakis­ta­nis­sa. Kun kan­san sivis­tys­ta­so on mata­la niin sitä hal­li­taan usko­muk­sil­la ja uskon­to­han on paras kei­no tähän.
  Täl­lai­sis­sa val­tiois­sa mys suh­de nai­siin on vää­ris­ty­nyt ja nai­nen on alin­ta luo­kaa, jota kaik­ki pot­ki­vat ja käyt­tä­vät hyväkseen.
  Isla­ma­ba­dis­sa tapa­sin suo­ma­lai­sen nai­sen, joka tapa­si käy­dä len­kil­lä. Var­su­tee­na hänel­lä oli rat­su­piis­ka , jol­la pidet­tiin lii­an innok­kaat ihai­li­jat loitolla.
  Tus­kin­pa näi­den mies­ten asen­ne on tän­ne tul­les­sa muuttunut

 15. tcrown: Maa­han­muut­ta­jakr… ei kun rasis­tit (en ymmär­rä mik­si pitäi­si alkaa puhu­maan rasis­tien inno­voi­maa news­pea­kia)

  Mie­les­tä­ni on ole­mas­sa har­maa­sä­vy­jen skaa­la, täs­sä tapauk­ses­sa mus­tim­mas­ta rasis­tis­ta val­koi­sim­paan naii­vi-idea­lis­tiin. Jos halu­taan pys­tyä kes­kus­te­le­maan asioi­den moni­syi­syy­des­tä ja hie­no­va­rai­suu­des­ta, sävyil­le pitää antaa nimiä. En ymmär­rä mik­si kene­kään pitäi­si alis­tua kapea­kat­sei­sis­ta maa­il­man­ku­vis­ta kum­pua­viin valmiskarsinoihin.

  Pitää­kö kes­kus­te­lus­sa pys­tyä sijoit­ta­maan O.S. eri koh­dal­le akse­lia kuin joen­suu­lai­set skin­hea­dit? Pitää­kö Hal­la-Aho pys­tyä sijoit­ta­maan vie­lä jon­ne­kin muu­al­le? Itse­ku­kin meis­tä jou­tuu teke­mään valin­nan mielessään.

 16. tpyy­luo­ma kirjoitti:

  Jos joku tyy­liin Osmo kan­nat­tai­si jon­kun näke­myk­siä jois­ta 30% on oikein, 60% taval­la tai toi­sel­la vää­rin ja 10% vas­ten­mie­lis­tä potas­kaa, niin Osmo käyt­täi­si 100% ajas­taan sen selit­tä­mi­seen että hän on siis samaa miel­tä tuos­ta 30% ja ei muus­ta, var­sin­kaan sii­tä 10%. Mie­luum­min sitä viit­taa johon­kin joka sanoo vain sen 30%, nämä tosin taas saa­vat vähemm­männ huo­mio­ta, kos­ka se potas­ka kiinnostaa”

  En sano­nut, että täy­tyi­si eri­tyi­ses­ti vii­ta­ta kehen­kään rasis­ti­seen hen­ki­löön tai pai­not­taa ole­van­sa tämän kans­sa jos­tain samaa miel­tä. Kysee­na­lais­tin sen, mik­si pitäi­si “ottaa etäi­syyt­tä” joi­hin­kin näke­myk­siin vain sik­si, että joku pahis sat­tuu yhty­mään nii­hin näke­myk­siin. Ei sot­ke­ta hen­ki­löi­tä ja asioi­ta keskenään.

  1. Täs­tä on puhut­tu ennen­kin. Nämä rassist5iset kiih­ko­mie­let esd­tä­vät asial­li­sen kes­kus­te­lun tur­va­paik­ka­po­li­tii­kan ongel­mis­ta samal­la taval­la kuin ket­tu­ty­töt tur­va­si­vat tehok­kaas­ti tur­kis­tar­haus­ta kai­kel­ta kritiikiltä.

 17. Yhdys­val­lois­sa raja val­tion ja uskon­non välil­lä on aika tiuk­ka. Siel­lä ei kou­luis­sa lue­ta yhteen ääneen isä-mei­dän rukouk­sia tai muu­ten­kaan val­tion toi­mes­ta tue­ta kirk­koa. Täs­tä huo­li­mat­ta siel­lä lähe­te­tään näi­tä luo­te­ja abort­ti­lää­kä­reil­le ja vas­tus­te­taan fanaat­ti­ses­ti evo­luu­tio­teo­rian opet­ta­mis­ta. Rans­kas­sa jako kir­kon ja val­tion välil­lä on vie­lä abso­luut­ti­sem­pi, mut­ta siel­lä­kin tun­tuu ole­van ongel­mia fun­da­men­ta­lis­tien kanssa.

  Eli ei se rat­kai­su ole noin yksin­ker­tai­nen. On help­po kiel­tää uskon­nol­li­set tun­nuk­set jul­ki­sil­la pai­koil­la tai kiel­tää val­tio­ta tuke­mas­ta mitään uskon­toa, mut­ta on mah­do­ton kiel­tää uskon­nol­li­sia ihmi­siä saa­mas­ta vai­kut­tei­ta uskon­nos­ta ja käyt­täy­ty­vän nii­den vai­kut­tei­den mukaan yhteis­kun­nas­sa. Jos uskon­ton­sa ope­tus­ten mukaan uskoo että abort­ti on vää­rin, niin sit­ten sitä uskoo sekä kir­kos­sa että sen ulko­puo­lel­la. Ei ole miten­kään mah­dol­lis­ta kiel­tää ihmi­siä ajat­te­le­mas­ta uskon­nol­li­ses­ti kirk­kon­sa ulko­puo­lel­la. Uskon­to ei ole mikään hat­tu jon­ka voi ottaa tai jät­tää tilan­teen mukaan, vaan uskon­nol­li­suus on inte­graa­li­nen osa identiteettiä.

  On ongel­ma jos joi­den­kin uskon­nol­li­suus on fun­da­men­ta­lis­tis­ta. En tie­dä mikä sii­hen on rat­kai­su, mut­ta mikään niin yksin­ker­tai­nen kuin val­tion ja kir­kon ero­tus ei auta.

  Toi­saal­ta tämä “kaik­ki fun­da­men­ta­lis­mi on pahas­ta” on nime­no­maan sitä Osmon pahek­su­maan hys­syt­te­lyä. Suo­mes­sa on ollut jeho­van todis­ta­jia, mor­moo­ne­ja, les­ta­dio­lai­sia ja mui­ta fun­da­men­ta­lis­te­ja pit­kään, mut­ta en ole kuul­lut “kunnia“murhista tai sukue­lin­ten silp­po­mi­ses­ta näi­den jou­kos­sa. Ei näis­tä ryh­mis­tä kaik­ki ehkä pidä, mut­ta mikään yhteis­kun­nal­li­nen ongel­ma ne ei ole (ei vaik­ka hei­tä vuon­na 2300 oli­si­kin 50 mil­joo­naa). En läh­ti­si nii­tä niput­ta­maan isla­mis­tien kans­sa samaan jouk­koon. Yhdys­val­lois­sa on toki abort­ti­lää­kä­ri­mur­haa­jia, mut­ta sel­lais­ta ei Suo­mes­sa ole. Sen takia rehel­li­syy­den nimis­sä pitäi­si sanoa ettei Suo­mes­sa ongel­ma­na ole fun­da­men­ta­lis­tit yleen­sä vaan nime­no­maan mus­li­mi fundamentalistit.

 18. Mis­sä vai­hees­sa les­ta­dio­lai­set alka­vat hidas­taa lisääntymisnopeuttaan?

 19. Käsit­tääk­se­ni ainoa ongel­ma tun­tuu ole­van se,että ne ihmi­set joil­la oli­si jotain jär­ke­vää sanot­ta­vaa eivät uskal­la ottaa kan­taa eikä puhua tai kirjoittaa.Sitten tämä kes­kus­te­lu menee kah­den ääri­pään nahistelulksi,missä syy­tel­lään tois­ta osapuolta,joko olet rasis­ti tai hyssyttelijä,hyysääjä.Monissa näis­sä väit­te­lyis­sä tulee vas­taan tämä argu­ment­ti mis­sä ääri-isla­mis­tien paho­ja teko­ja puo­lus­tel­laan sillä,että kyl­lä­hän kris­ti­tyt­kin ovat hir­veän paho­ja ihmisiä.En ole iki­nä ymmär­tä­nyt sitä kantaa,että jos joku tekee vää­rin niin sitä puo­lus­tel­laan sillä,että niin­hän ne muut­kin teke­vät vää­rin ja se ikään­kuin oikeut­taa nämä pahat teot.

 20. Kir­joi­tin ehkä hiu­kan rons­kis­ti, esit­täes­sä­ni fun­da­men­ta­lis­min ongel­ma rat­kea­van, kun uskon­non ja poli­tii­kan suh­teen ongel­ma rat­kais­taan. Ehkä oli­si pitä­nyt kir­joit­taa, että fun­da­men­ta­lis­min ongel­mia ehkäis­tään (ei tie­tys­ki­kään tyreh­dy­te­tä koko­naan) seku­la­ris­ti­sil­la linjanvedoilla. 

  Täs­tä pitäi­si kui­ten­kin läh­teä liik­keel­le ja toi­men­pi­teel­lä estet­täi­siin nime­no­maan pahim­mat ongel­mat, kuten fun­da­men­ta­lis­ti­sus­kon­nol­lis­ten puo­luei­den muo­dos­ta­mi­nen, jol­le nykyi­ses­sä sys­tee­mis­sä ei ole käsit­tääk­se­ni mitään esteitä. 

  Toi­sek­si, minun seku­la­ris­mis­sa­ni uskon­nol­li­suus tuli­si raja­ta yksi­tyi­sen pii­riin. Se ei siis kos­ke pel­käs­tään uskon­non ja poli­tii­kan erot­ta­mis­ta. Tämä ei tie­tys­ti­kään ole ongel­ma­ton­ta, mut­ta sii­hen pitäöi­si kui­ten­kin pyr­kiä. Pitäi­si siis kes­kus­tel­la seku­la­ris­min rajan­ve­dos­ta, eikä yksit­täi­sen uskon­non haasteesta.

  Tiuk­ka seku­la­ris­mi oli­si mie­le­käs myös sii­nä mie­les­sä, että se takai­si yhden­ver­tai­sen koh­te­lun eri uskon­to­kun­nil­le ja sen jäsenille. 

  Kir­joi­tit että Yhdys­val­lois­sa raja val­tion ja uskon­non välil­lä on aika tiukka.

  Raja on tiuk­ka tun­nus­tuk­sel­li­ten uskon­to­jen suh­teen. Usa:ssahan esiin­tyy kan­sa­lai­sus­kon­to­na tun­net­tu ilmiö, jos­sa tun­nus­tuk­se­ton juma­la on läs­nä kaik­kial­la dol­la­reis­ta läh­tien aina Ira­kiin teh­tyyn ris­ti­ret­keen saak­ka. Eli rajan­ve­to Usa:ssa kris­ti­nus­koon ja isla­miin saat­taa olla tiuk­ka, mut­ta raja uskon­nol­li­suu­teen näh­den se ei sitä ole.

 21. Täy­tyy vie­lä täy­den­tää tuo­ta edl­lis­tä kom­net­tia. Suu­rin osa nois­ta kuva­tuis­ta siois­ta perus­tuu pai­kal­li­siin oso­suh­teiisn ja ne eivät ole enää vali­de­ja Suomessa.

  Afri­kas­sa ja Pakis­ta­nis­sa ja mis­sä tahan­sa näl­kä­ra­jal­la ole­vis­sa olo­suh­teis­sa per­heen sisäi­siä suh­tei­ta rat­koo hen­kiin­jää­mis­jär­je­tys ja se mää­räy­tyy voi­man per­su­teel­la eli mies vah­vim­pan ottaa ensin, sit­ten äiti ja sen jäl­keen lap­set, jos jota­kin jää.
  Maa­ta­lous on työ­val­tai­nen ilman konei­ta ja nai­set ja lap­set tar­vi­taan työvoimaksi.
  Työn­joh­ta­jak­si vali­koi­tuu se vah­vin eli mies
  Näin­hän oli meil­lä­kin vie­lä 50-luvul­la, muis­tan äiti­ni isän , joa makoi­li puun var­jos­sa ja jake­li tuli­ko­men­to­ja perheelle.

  Mut­ta kun afrik­ka­lai­nen muut­taa Suo­meen niin mikään näis­tä Afri­kan ympä­ris­tö­olo­suh­teis­ta ei ole enää voi­mas­sa eikä mei­dän­kän pidä hyväk­syä feo­daa­li­kult­tuu­rin tapais­ta käytöstä.
  Islam ei ole mikään seli­tys , ei kulttuurikaan.
  Isla­mi­lai­set elä­vät lähes saman­lais­ta elä­mää jos elin­ta­so ja elin­kei­no­ra­ken­ne on lähel­lä Suo­mea. Tääl­lä ei ole enti­seeen käy­tök­seen pakot­ta­via syi­tä, joi­ta oli Afrikassa .
  Sik­si maa­han­muut­ta­jil­le on ker­rot­ta­va, mit­kä ovat tämän maan sään­nöt ja nii­den mukaan tääl­lä on elettävä

 22. Minus­ta rasis­mis­ta keuh­koa­mi­nen voi­tai­siin välil­lä jät­tää syr­jään. Rasis­mi on ongel­ma ja inhot­ta­va ongel­ma, mut­ta se ei pois­tu sil­lä, että hau­ku­taan ja mur­jo­te­taan. Mitä enem­män “rasis­mis­ta” tulee asia, jol­la voi­daan lyö­dä pää­hän välit­tö­mäs­ti ja mitä­töi­dä kaik­ki, sitä pahem­min tilan­ne enti­ses­tään polarisoituu.

  Rasis­mia enem­män minus­ta kes­kus­te­lua pola­ri­soi se, että rasis­min läpi ei voi­da hyväk­syä mitään oikei­ta argu­ment­te­ja. Rasis­mi on tyh­mää, mut­ta sii­tä keuh­koa­mi­nen on yhtä tyhmää. 

  Ote­taan pari väi­tet­tä, joi­den esit­tä­mis­tä on ylei­ses­ti pidet­ty rasistisina:

  Esi­merk­ki 1: Isla­mi­lai­ses­ta maa­il­mas­ta tule­vil­la on eri­lai­nen käsi­tys nais­ten oikeuk­sis­ta ja tämä joh­taa toi­si­naan ongel­miin esi­mer­kik­si työ­pai­koil­la jois­sa nai­nen on esimiestehtävässä.

  Onko tämä rasis­mia? Muut­taa­ko tul­kin­taa, jos ker­ron, että tun­nen nai­sen, joka työs­ken­te­lee esi­mies­teh­tä­vis­sä mus­li­mi­mies­ten paris­sa ilman ongelmia? 

  Esi­merk­ki 2: Soma­lit ja näi­den ensim­mäi­sen pol­ven jäl­ke­läi­set ovat ali­työl­lis­ty­nei­tä ja ylie­dus­tet­tui­na tie­tyis­sä rikostilastoissa.

  Onko tämän väit­tä­män esit­tä­mi­nen nyt luo­kas­sa “Man­ne­ken Pis” vai onko se oike­aa rasis­mia? Muut­taa­ko se tul­kin­taa jos ker­ron, että minul­la on menes­ty­nei­tä soma­li­tut­tu­ja, yksi diplo­mi-insi­nöö­ri Nokial­la ja yksi linja-autonkuljettaja?

  Tar­koi­tan täl­lä nyt sitä, että olen kyl­lä sinän­sä samaa miel­tä tcrow­nin kans­sa: tosi­asioi­den esit­tä­mi­ses­sä tapa ja kon­teks­ti ovat rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa. Mut­ta ne ovat sil­ti tosi­asioi­ta.

 23. Seku­la­ris­mi on hyvä tavoi­te aina­kin noin lain­sää­dän­nöl­li­sel­tä ja lain­käy­tön kan­nal­ta, mut­ta en vält­tä­mät­tä läh­ti­si kiel­tä­mään Suvi­vir­siä tms., sil­lä näil­lä on myös kult­tuu­ri­sia piir­tei­tä. Juma­la ei ole vain yli­maal­li­nen olen­to vaan myös­kin kie­li­ku­va ja osa sanon­to­ja. Esim. kiroi­luun ei tar­vi­ta uskoa.

  Kuten Ilk­ka tuos­sa ker­toi, uskon­to radi­ka­li­soi­tuu ja poli­ti­soi­tuu ja pola­ri­soi­tuu, kun se raja­taan täy­sin pois jul­ki­ses­ta elä­mäs­tä, kos­ka uskon­nol­li­set ihmi­set koke­vat jou­tu­van­sa täl­löin puo­lus­tus­a­se­miin. Uskonnonopetus/ek on taval­laan hyvä asia, kos­ka ihmi­sil­le jää mie­lek­kääm­pi ja mal­til­li­sem­pi (“oikeam­pi”) käsi­tys uskon­nois­ta ja nii­den perus­ta­vis­ta asen­teis­ta ja jotain yhteis­tä kult­tuu­ri- ja ymmärryspohjaa.

  Näi­tä oli­si kai siis hyvä sal­lia, mut­ta en näe mik­si uskon­nol­li­sia tun­tei­ta tms. pitäi­si joten­kin erik­seen suo­jel­la, kos­ka sit­ten tulee näi­tä älyt­tö­miä juma­lan­pilk­ka­tuo­mioi­ta. (Siir­tä­kää asia­no­mis­ta­ja­ri­kok­sek­si edes..)
  Toi­nen vaih­toeh­to oli­si kai kiel­tää poliit­ti­set kir­kot ja uskon­not, mut­ta sii­tä tus­kin seu­rai­si mitään hyvää.

  Hal­la-ahoa en ala sen kum­mem­min puo­lus­te­le­maan, mut­ta syy­te ja tuo­mio oli­vat älyt­tö­miä. Hänen monet kir­joi­tuk­sen­sa tai kir­joi­tuk­sen­sa koko­nai­suu­des­saan voi­tai­siin ehkä kat­soa kii­ho­tuk­sek­si, vaik­ka en tosin sil­ti­kään tie­dä voi­si­ko kukaan niis­tä “kii­hot­tua” siis väki­val­taan asti jne., mut­ta tuo­mit­tu kir­joi­tus ei mie­les­tä­ni kum­paa­kaan syy­te­koh­taa täyt­tä­nyt vaan kysees­sä oli poliit­ti­nen tuomio.
  Pro­ses­sin älyt­tö­myyt­tä kuvas­taa vie­lä se, että valit­tiin syyt­teen poh­jak­si se kaik­kein huo­noi­ten syy­tet­tä vas­taa­va teks­ti (tai siis sii­tä kak­si tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti ilman kon­teks­tia sak­sit­tua koh­taa). Hal­la-ahon sit­ten jos­kus lopul­ta voit­taes­sa tämän jutun, muut oksen­nuk­set on käy­tän­nös­sä “käte­väs­ti” rajat­tu syy­te­kyn­nyk­sen ulko­puo­lel­le, kos­ka ne käy­tiin jo läpi täs­sä tutkinnassa.

  Tuo­miois­tuin­lai­tos ja lain­käyt­tö tun­tuu ole­van joten­kin läpeen­sä poli­ti­soi­tu­nut ja nou­dat­te­lee ns. viral­lis­ta totuut­ta eikä vaik­ka­pa lakia. Van­ha­sen yksi­tyi­syy­den­louk­kaus­ju­tus­sa ei ollut mitään miel­tä, kuten ei ollut Hal­la-ahon tai Mat­ti Nikin tuo­miois­sa­kaan. Syyt­tä­jät, VKSV, oikeus­kans­le­rit, polii­si, KKO jne. eivät vapaa­eh­toi­ses­ti läh­de tut­ki­maan mitään, mihin liit­tyi­si polii­tik­ko­ja tai vir­ka­mie­hiä tai viran­omai­sia. Vää­ris­tä mie­li­pi­teis­tä ei jäte­tä ran­gait­se­mat­ta, ja jos tuo­miol­le ei löy­dy perus­tei­ta, mini­moi­daan sit­ten ran­gais­tuk­set. Lop­pu­tu­los näkyy EIT:n tilas­tois­ta. Jopa KKO har­ras­taa ran­gais­tuk­sen mini­moin­tia pää­tök­sen kor­jaa­mi­sen sijaan, vaik­ka EIT oli­si jo tuo­mion vää­räk­si katsonut.

 24. Minä en ymmär­rä tätä ongel­maa ollen­kaan. Olen aina vas­tus­ta­nut turkistarhausta. 

  En todel­la­kaan käsi­tä, mitä teke­mis­tä näke­myk­sel­lä­ni on tar­hais­ku­jen kans­sa. Kos­kaan en ole seu­ras­sa jou­tu­nut mihin­kään han­ka­laan tilan­tee­seen, kun tur­kik­sis­ta on keskusteltu. 

  Jos­kus joku on kysy­nyt, että hyväk­syn­kö tar­hais­kut niin olen sano­nut, että en hyväksy. 

  Sil­lä sipu­li! Yksin­ker­tais­ta vai mitä?

  Mitään vai­keuk­sia en ole koh­dan­nut eikä minua kos­kaan ole samas­tet­tu anarkisteihin. 

  Aika­moi­nen val­la­no­jen­nus “äly­mys­töl­tä” rasis­ti­sil­le kiih­ko­mie­lil­le, jos hei­dän taki­aan muut vai­ke­ne­vat. Luu­len, että syy on ihan muualla. 

  Vai­kut­taa sil­tä, että Osmo yrit­tää vain seli­tel­lä sitä, että vas­ta nyt on puhu­mas­sa asias­ta. Pak­ko kek­siä joku täl­lai­nen kau­kaa haet­tu excuse, jot­ta uskot­ta­vuus säilyisi..

 25. Tämä kes­kus­te­lu on men­nyt todel­la masen­ta­vak­si (entis­tä­kin masentavammaksi).

  Viha­vai­sen Euroop­paa en todel­la­kaan kai­paa takai­sin. Viha­vai­sen tee­sit ovat täy­sin äly­tön­tä hai­kai­lua takai­sin illuusioon Euroo­pan eet­ti­ses­ti ja mer­ki­tyk­sel­li­ses­ti sivis­ty­neem­mäs­tä men­nei­syy­des­tä, jol­loin lap­sia kas­va­tet­tiin hak­kaa­mal­la, homot eivät olleet ihmi­siä ja puri­taa­ni­suus oli valtaideologia.
  Jotain joh­to­pää­tök­siä tuon men­nei­syy­den mer­ki­tyk­sis­tä voi Viha­vai­sen koh­dal­la joh­taa esi­mer­kik­si sii­tä, että hän on älyk­kö Pent­ti Oino­sen tavoin ver­ran­nut homo­sek­su­aa­le­ja koi­riin argu­ment­ti­na homo­jen vih­ki­mis­tä vas­taan. Hän myös­kin sekoit­taa sinän­sä perus­tel­lun aka­tee­mi­sen femi­nis­min kri­tii­kin (onhan kysees­sä pseu­do­tie­de) vas­ten­mie­li­seen sovinismiinsa.

  Tämä on täl­lä blo­gil­la jo aiem­min käsi­tel­ty aihe, joten en sii­hen mene pidem­min, mut­ta Osmo on täy­sin oikeas­sa ns. maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den (nyk. “hom­ma­lais­ten”) rasistisuudesta.

  Toi­saal­ta sel­lai­set kir­joi­tuk­set kuten Vih­reän Lan­gan uusin pää­kir­joi­tus saat­ta­vat teh­dä kenes­tä tahan­sa het­kek­si neu­roo­ti­kon. Suu­ret totuu­det joh­de­taan 5 vii­kon sub­jek­tii­vi­sis­ta henk. koht. koke­muk­sis­ta turis­ti­na. Onko tuo vit­si http://www.vihrealanka.fi/blogit/islam-on-hieno-uskonto ?
  Onko Eli­na Grund­ström val­mis totea­maan tuon esim. vii­mei­sim­mäs­sä Sil­min­nä­ki­jäs­sä kuva­tuil­le afgaa­ni-nai­sil­le? Laa­jem­min niil­le sadoil­le mil­joo­nil­le ihmi­sil­le, joi­den mie­li­pi­teen­va­paut­ta, sek­su­aa­lis­ta vapaut­ta, vapaut­ta vali­ta oma puo­li­son­sa, oikeut­ta rak­kau­teen… islam ja sii­hen lähei­ses­ti ja lomit­tai­ses­ti liit­ty­vät kun­nia­kult­tuu­ri ja pat­riar­kaa­li­suus rajoittavat?
  Mil­lais­ta huma­nis­mia ja valis­tusaa­tet­ta tuol­lai­nen apo­lo­ge­tiik­ka edustaa?

  Lee­na Täh­ti­nen tote­aa HS-raa­dis­sa: “Se, miten suu­ri ongel­ma maa­ha­na­muut­ta­jis­ta tulee, riip­puu meis­tä.” …mikä on hyvin yleis­tä asen­net­ta kuvaa­va kommentti.

  Toi­seu­den alis­ta­mi­nen pas­sii­vi­sik­si ja ohjail­ta­vak­si ja tah­dot­to­mik­si sub­jek­teik­si joi­den koh­ta­lot ovat “meis­tä” riip­pu­vai­sia on oman­lais­taan rasismia. 

  Täs­tä asen­tees­ta juon­tu­va­na isla­min ongel­mien ulkois­ta­mi­nen ja vähät­te­le­mi­nen on joh­ta­nut myös nii­den isla­min sisäis­tä äänien ohi­kat­so­mi­seen, jot­ka ovat ongel­mia nos­ta­neet esil­le. Näin itsen­sä sivuu­te­tuik­si ovat koke­neet mm. Sak­sas­sa jär­jes­tet­ty­jä avio­liit­to­ja (n. 50% Sak­san mus­li­mien avio­lii­tois­ta) vas­taan tais­te­le­vat mus­li­mi­nais­ten jär­jes­töt. Näil­le ei voi­da antaa suur­ta media­nä­ky­vyyt­tä, kos­ka se “loi­si vää­rän­lai­sia stereotypioita”.

  Täl­löin yksi­lö­noi­keuk­sien käsi­te on jo mene­tet­ty, ja sii­tä on tul­lut ryh­män louk­kaa­mat­to­muu­del­le alis­tei­nen. Kään­täen ko. ryh­mät yksi­löt eivät ole yhtä arvok­kai­ta kuin me yksilöinä.

  Sadoil­ta tai muu­ta­mal­ta tuhan­nel­ta suo­ma­lais­ty­töl­tä on lei­kat­tu sukue­li­met pois. Sato­ja suo­ma­lais­tyt­tö­jä on pakkonaitettu.
  Kos­ka nimet ovat jotain muu­ta kuin Mai­ja ja Johan­na kysees­sä ei ole­kaan vuo­si­sa­dan rikos, vaan päin­vas­toin koko ongel­ma on lakais­tu­na pois ongel­ma­koh­tien ja ihmi­soi­keus­louk­kaus­ten tie­dos­ta­mi­sen emo­tio­naa­li­ses­ta fabriikistamme.
  Fati­ma ei ole meil­le yksi­lö­nä saman arvoi­nen. Emme näe yksi­löä, kos­ka kor­rek­tius estää mei­tä haas­ta­mas­ta sitä yksi­löi­tä peit­tä­vää ylä­kä­si­tet­tä, jota kat­som­me täh­del­li­sek­si kol­lek­tii­vi­se­na käsit­tee­nä suvai­ta. Kuten Eli­na Grund­ström apo­lo­geet­ta­na tekee.

  Tätä kes­kus­te­lua ei tul­la käy­mään vie­lä usei­siin vuosiin.

 26. Yhdys­val­lois­sa raja val­tion ja uskon­non välil­lä on aika tiuk­ka. Siel­lä ei kou­luis­sa lue­ta yhteen ääneen isä-mei­dän rukouk­sia tai muu­ten­kaan val­tion toi­mes­ta tue­ta kirk­koa. Täs­tä huo­li­mat­ta siel­lä lähe­te­tään näi­tä luo­te­ja abort­ti­lää­kä­reil­le ja vas­tus­te­taan fanaat­ti­ses­ti evo­luu­tio­teo­rian opettamista.

  Jos­sain mie­les­sä ehkä tämä takia eikä sii­tä huo­li­mat­ta. Euroo­pas­sa val­tion­kir­kot käyt­ti­vät van­haan pahaan aikaan hyvin suur­ta val­taa, jon­ka val­tiot ovat sit­tem­min otta­neet itsel­leen ja syr­jäyt­tä­neet kir­kot. Kun kult­tuu­rin val­ta­vir­ta on maal­lis­tu­nut, iso­jen ja byro­kraat­tis­ten kirk­ko­jen on ollut pak­ko omak­sua sovit­te­le­va ase­ma mones­sa kysy­myk­ses­sä, mm. bio­lo­gian ope­tuk­ses­sa ja nyt­tem­min suh­tau­tu­mi­sess­sa homo­sek­su­aa­li­suu­teen. Lop­pu­tu­le­ma on ollut ame­rik­ka­lai­ses­ta näkö­vink­ke­lis­tä kat­sot­tu­na lähes täy­sin väri­tön, haju­ton ja mau­ton kirk­ko, esim. Suo­men Ev. lut. tai Church of England.

  Yhdys­val­lois­sa val­tion­kirk­koa ei ole tie­tys­ti ollut, jol­loin ei ole myös­kään ollut pak­ko kehit­tää aina­kin mel­kein kaik­kien hyväk­sy­mää kes­ki­tien kom­pro­mis­sia. Kaik­ki yrit­tä­jät ovat kuk­ki­neet vapaas­ti. Perus­tus­lain val­tion ja kir­kon eril­lään pitä­mis­tä kos­ke­va pykä­lä sanoo, että val­tio ei saa tukea min­kään uskon­non perus­ta­mis­ta eikä estää min­kään uskon­non har­joit­ta­mis­ta. Monel­le ame­rik­ka­lai­sel­le jäl­kim­mäi­nen lause on ensisijainen.

 27. Ote­taan­pas nyt ihan kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä. Maa­han­muut­ta­jat voi­vat saa­da kou­lus­sa vapau­tuk­sia aina­kin musii­kis­ta, lii­kun­nas­ta ja kuvaa­ma­tai­dos­ta (tosi epis­tä, kaik­ki inhok­kiai­nei­ta­ni). Lisäk­si Jako­mäen uima­hal­lis­sa on eril­li­nen vuo­ro maa­han­muut­ta­ja­nai­sil­le. Hel­sin­gis­sä ei enää saa olla biki­neis­sä leik­ki­puis­ton altaan äärel­lä, kos­ka se voi­si lou­ka­ta maa­han­muut­ta­jia. Oikeu­des­sa saa tuo­mion Muham­me­din her­jaa­mi­ses­ta, mut­ta vuo­si­kym­me­niin ei ole enää tuo­mit­tu Jee­suk­sen herjaamisesta.

  Sel­väs­ti­kin, aina kun puhu­taan maa­han­muut­ta­jis­ta, tar­koi­te­taan oikeas­ti mus­li­me­ja, eikä todel­la­kaan mitään maal­lis­tu­nei­ta mus­li­me­ja. Sel­lai­sia toki on niin syn­ty­pe­räis­ten suo­ma­lais­ten jou­kos­sa (tataa­rit) kuin maa­han muut­ta­nei­den (ei siis nii­den, joi­ta kut­su­taan maa­han­muut­ta­jik­si) joukossa.

 28. Vie­lä itse kysy­myk­ses­tä, hie­man muut­tu­nei­ta näkö­kul­mia aiem­piin täl­lä blo­gil­la käy­tyi­hin kes­kus­te­lui­hin nähden:

  Olen sitä miel­tä, että maa­han­muut­toa ei toi­vot­ta­vas­ti juu­ri­kaan sään­nös­tel­lä, vaan sitä tuli­si päin­vas­toin vapaut­taa entisestään.

  Tähän näke­mys­muu­tok­seen on vai­kut­ta­nut mm. John Rawl­sin yhteis­kun­ta­teo­ria ja futu­ro­lo­gis­ten hypo­tee­sien opiskelu. 

  Euroop­pa voi toi­mia maa­pe­rä­nä, jos­ta esi­mer­kik­si van­hoil­li­sen isla­min ja kun­nia­kult­tuu­rin kri­tiik­kiä on tur­val­li­sem­pi esit­tää ja moder­nis­sa maa­il­mas­sa tämä hei­jas­te­lee glo­baa­lis­ti. Samal­la jou­dum­me lopul­ta koh­taa­maan fun­da­men­taa­le­ja kysy­myk­siä ihmi­syy­des­tä näi­den kysy­mys­ten pal­jau­des­sa ja irtau­tu­maan 20. vuo­si­sa­dan uto­pis­ti­sen ja rela­ti­vis­ti­sen ihmi­sen harhakuvasta.

  21. vuo­si­sa­dal­la tie­teel­li­nen ete­ne­mi­nen tulee mah­dol­lis­ta­maan vie­lä ydin­a­sei­ta tuho­voi­mai­sem­pien, hel­pom­min val­mis­tet­ta­vien ja hel­pom­min käy­tet­tä­vien jouk­ko­tu­hoa­sei­den kehit­tä­mi­sen. Tämä on täy­sin väis­tä­mä­tön rea­li­teet­ti, joka ei ole saa­nut lain­kaan sen edel­lyt­tä­mää huo­mio­ta, sil­lä puhu­taan tule­vis­ta vuo­si­kym­me­nis­tä. On vält­tä­mä­tön­tä, että glo­baa­lien jän­nit­tei­den on vähen­nyt­tä­vä ja glo­baa­lien sisä­ryh­mien vuo­ro­pu­he­lun syvennyttävä.

  Jou­nin käyt­tä­mää ‘supe­ri­deo­lo­gian’ käsi­tet­tä hie­man muun­taen voi­tai­siin puhua ‘super­si­sä­ryh­mäs­tä’ (tai sisä­ryh­män trans­sen­dens­sis­ta), jon­kin­lai­ses­ta yhtei­sen ihmi­syy­den käsit­teen vah­vis­tu­mi­ses­ta. Jon­ka on olta­va tun­teel­li­nen ja identiteetillinen.

  Kehi­tys sitä koh­den on toki hyvin tus­kais­ta, mut­ta ovia sul­ke­mal­la se ei voi onnis­tua sitä­kään vähää.

  Ettei tule jäl­leen val­ta­van pit­kää vies­tiä ote­taan täs­tä yhdek­si esi­mer­kik­si Tur­kin EU-jäse­nyys. Mie­luum­min olen samal­la puo­lel­la nii­den uudis­tus­mie­lis­ten istan­bu­li­lais­ten kans­sa, jot­ka jäse­nyyt­tä kan­nat­ta­vat, kuin van­hoil­lis­mie­lis­ten ana­to­lia­lais­ten, jot­ka jäse­nyyt­tä vastustavat.
  Jäse­nyy­den myö­tä valis­tuk­sel­li­set vai­kut­teet pää­se­vät vah­vem­min leviä­mään Turk­kiin ja Tur­kin kaut­ta toi­vot­ta­vas­ti myös Tur­kin naapurimaihin.

  Hom­ma­lai­sen vas­ti­ne on tie­ten­kin, että turk­ki­lai­set sil­loin muut­ta­vat vapaas­ti EU:n sisäl­lä ja aiheut­ta­vat kai­ken­lai­sia sosi­aa­li­sia ongel­mia. Se voi olla osa­to­tuu­ten­sa, ja sii­tä syys­tä itse­kin aiem­min vas­tus­tin jäse­nyyt­tä, mut­ta uskon ymmär­tä­nee­ni, että täl­lai­set näkö­kul­mien iso­laa­tiot ovat pait­si kes­tä­mät­tö­miä eet­ti­ses­ti jos läh­tö­koh­ta­na on uni­ver­saa­li ihmi­sar­vo, myös koko­nais­ke­hi­tyk­sen harhakuvia.

  Se mitä pitäi­si tavoi­tel­la on jon­kin­lai­nen kon­si­liens­si (so. usei­den lomit­tu­vien näkö­kul­mien ‘ykseys’) kehi­tyk­sen koko­nai­suu­des­ta, ja lomit­tu­vien pai­no­tus­ten prio­ri­soi­tu­mi­sen ske­naa­rio­ana­lyyt­ti­nen arvionti.

  Euroo­pan slum­mit ovat täy­sin tois­si­jai­nen kysy­mys jos vuon­na 20xx maa­il­mas­sa on jouk­ko­tu­hon­tai­seen bio- ja nano­tek­no­lo­gi­seen sodan­käyn­tiin kyke­ne­viä ja haluk­kai­ta taho­ja. Kyke­ne­viä tulee ole­maan (oli se sit­ten 2025, 2050 tai 2070) joten kes­kei­nen kysy­mys on sil­loin halusta.
  Kau­hun tasa­pai­no ei ole sta­bii­li tila, joten sisä­ryh­män trans­sen­dens­sin tulee olla vält­tä­mä­tön tavoite.

  Avoin (ei toki kui­ten­kaan täy­sin avoin­ten ovien) Euroop­pa voi muo­dos­tua vält­tä­mät­tö­män vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kes­kuk­sek­si. Sil­lä on sosi­aa­li­nen hin­tan­sa, vält­tä­mä­tön hin­ta kon­teks­tis­saan, ei isolaatiossa.

  PS. Jos suo­ma­lai­nen maa­han­muut­to­kes­kus­te­lu masen­taa, suo­si­tan Chris­top­her Caldwel­lin hil­jait­tain ilmes­ty­nyt­tä teos­ta: Reflec­tions on the Revo­lu­tion in Euro­pe; Immi­gra­tion, Islam, and the West.
  Lähes vuo­si­kym­me­nen työn alla ollut teos on hyvin kat­ta­va, aja­tuk­sia herät­tä­vä ja tilas­toil­taan ja näkö­kul­mien­sa run­sau­del­ta poik­keuk­sel­li­sen moni­puo­li­nen kuvaus Euroo­pas­ta ja Islamista.
  NY Times, Financial Times ja Weekly Stan­dard ‑leh­dil­le kir­joit­ta­va Caldwell on kyl­lä kon­ser­va­tii­vi, mut­ta klas­sis­ta sivis­tys­tä edus­ta­va. Ei vul­gaa­ri-kon­ser­va­tii­vi­suut­ta kuten koti­mai­set ystävämme.

 29. Kom­ment­te­ja Soi­nin­vaa­ran kommenttiin:

  Uskon­non nimis­sä myös krit6illiset teke­vät mur­hia tai yllyt­tä­vät nii­hin. Abort­ti­lää­kä­rei­tä Yhdys­val­lois­sa esimerkiksi.”

  Kat­soin Wiki­pe­dias­ta noi­ta abort­ti­lää­kä­rei­den mur­hia, ja nii­den teki­jät näyt­ti­vät ole­van yksit­täi­siä höy­ry­päi­tä, jot­ka var­sin usein näyt­ti­vät kär­si­vän eri­lai­sis­ta psyyk­ki­sis­tä oireis­ta. Abor­tin­vas­tus­ta­jien jär­jes­töt näyt­tä­vät mel­ko jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti tuo­mit­se­van mur­hat, kuten joh­don­mu­kais­ta onkin.

  Yksit­täi­siä höy­ry­päi­tä löy­tyy joka uskon­nos­ta. Jos mus­li­mien puo­lel­la kyse oli­si samas­ta asias­ta, niin eipä isla­mis­ta eri­tyi­sen huo­lis­saan tar­vit­si­si olla. Mut­ta siel­lä väki­val­tai­suuk­siin on huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­pi tuki. Esi­mer­kik­si Rans­kan mus­li­meis­ta 35 pro­sent­tia hyväk­syy väki­val­lan sivii­li­koh­tei­ta vas­taan isla­min puo­lus­ta­mi­sek­si. Monis­sa mus­li­mais­sa hyväk­sy­jien osuus on vie­lä huo­mat­ta­vas­ti suurempi.

  Läh­de: http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=253

  Eikö tuos­sa ole kyse jo aika lail­la eri­ta­sois­ta asias­ta kuin sii­nä, että joku yksit­täi­nen häi­riin­ty­nyt kris­tit­ty mur­haa abort­ti­lää­kä­rin? Min­kä­hän­lai­nen mah­taa olla abort­ti­lää­kä­rei­den tur­val­li­suus­ti­lan­ne mus­li­mi­mais­sa (vai onko sel­lai­sia yli­pään­sä muu­al­la kuin ehkä Turkissa)?

  Joku kris­til­lis­tä rak­kau­den sano­maa jul­kis­ta­va tele­vi­sio­saar­naa­ja myös kehot­ti jul­ki­ses­ti Yhdys­val­to­ja mur­haa­maan Venet­sue­lan presidentin.”

  Ja tätä­kin voi­si ver­ra­ta sii­hen, kun mer­kit­tä­vät mus­li­mi­joh­ta­jat anta­vat fatwo­ja, jot­ka myös on suun­nat­tu suo­raan keho­tuk­sik­si hei­dän seu­raa­jil­leen eikä vain poliit­ti­sik­si toimenpide-ehdotuksiksi.

  Moni kri­tit­ty ylis­tää Israe­lin armei­jan ei niin kovin humaa­ne­ja ottei­ta pales­tii­na­lais­si­vii­le­jä kohtaan.”

  Enpä ole monen kris­ti­tyn kuul­lut ylis­tä­vän “ei niin kovin humaa­ne­ja ottei­ta”. Tuo­hon kai­pai­sin läh­teen. Tuo on eri väi­te kuin se, että monet kris­ti­tyt aset­tu­vat tuos­sa konflik­tis­sa Israe­lin puolelle.

  Ver­tai­le­va ana­lyy­si mus­li­mien tues­ta pales­tii­na­lai­sil­le ja näi­den ter­ro­ri­teoil­le voi­si olla taas koko­nais­ku­van kan­nal­ta valaiseva.

  Vähän raja­ta­paus ovat Poh­jois-Irlan­nin uskon­nol­li­set joh­ta­jat, mut­ta poli­tii­kas­ta isla­mis­tien väki­val­tai­suu­des­sa­kin on kyse.”

  Isla­mis­sa on lähes­tul­koon aina kyse poli­tii­kas­ta, kos­ka islam on läpeen­sä poliit­ti­nen uskon­to. Tätä tus­kin Soi­nin­vaa­ra­kaan kiistää?

  En kui­ten­kaan lai­ta rajaa tap­pa­mi­seen vaan myös yhtei­sön jäsen­ten elä­män rajuun rajoit­ta­mi­seen ja sii­hen, että uskon­to sumen­taa jär­jen. Esi­mer­kik­si Lati­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa hel­lun­tai­lai­suut­ta muis­tut­ta­va uskon­nol­li­suus syr­jäyt­tää kato­lis­ta kirkkoa.”

  Onko tuo siis tul­kit­ta­va siten, että Soi­nin­vaa­ran mie­les­tä hel­lun­tai­lai­suus sumen­taa jär­jen, vai ymmär­sin­kö jota­kin väärin?

  Samaan jouk­koon lii­tän yri­tyk­set estää bio­lo­gian ope­tuk­sen kouluissa.”

  Krea­tio­nis­min­kin kan­nat­ta­jia tai­taa mus­li­meis­sa olla enem­män kuin kris­ti­tyis­sä. Tur­kis­sa käy­dään vas­taa­vaa vään­töä bio­lo­gian ope­tuk­ses­ta kuin Yhdysvalloissa.

  Aina­kin Iso-Bri­tan­nias­sa on ongel­mia his­to­rian­ope­tuk­sen kans­sa, kun mus­li­miop­pi­laat eivät halua kuul­la holo­kaus­tis­ta ja ris­ti­ret­kis­tä kuin sen ver­sion, mitä heil­le mos­kei­jois­sa tai koto­na kerrotaan.

  Olen aika huo­les­tu­nut tämän­kal­tai­sen fun­da­men­ta­lis­min noususta.”

  Tilas­to­tie­tei­li­jä­nä Soi­nin­vaa­ral­la on yleen­sä kyky aset­taa asiat oikei­siin mit­ta­suh­tei­siin­sa. Kris­ti­nus­kon ja isla­min ver­tai­lus­sa ilmei­ses­ti poliit­ti­nen kor­rek­tius astuu tilal­le, ja molem­pien fun­da­men­ta­lis­mi on näh­tä­vä yhtä vaka­va­na asia­na, sanoi todis­tusai­neis­to mitä tahansa.

  Odot­tai­sin vähän ana­lyyt­ti­sem­pää käsit­te­lyä täs­tä­kin aiheesta.

 30. OS: “Huo­mat­ta­koon, että maa­il­mal­la myös kris­til­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi nos­taa päätään.”

  Olet­te­ko tutt­su­neet kir­jaan yhdys­val­tain kris­til­li­nen oikeis­to. Geor­ge W. Bush oli uudes­ti­sytn­tyn­ty kris­tit­ty ja kuu­lui kris­til­li­sen oieis­ton mal­til­li­sem­paan sii­peen. Sen kir­jan luet­tu­aan muis­te­li kai­hol­la nii­tä van­ho­ja hyviä aiko­ja, jol­loin NKP:n kes­kus­ko­mi­tean aatok­set oli­vat pääl­lim­mäi­sin huolenaiheemme.

  Puh­da­sop­pi­suu­den aika­na homo­sek­su­aa­li­suu­des­ta — “sodo­mis­ti­ses­ta pahees­ta” — sma­oin vie­lä 1734 lai­sa eläi­meen­se­kaan­tu­mi­ses­ta Ruot­si-Suo­mes­sa oli Moo­sek­sen lain mukai­nen kuolemanragaistus.

 31. Onko Suo­mes­sa mus­li­mi­fun­da­men­ta­lis­te­ja noin maan­vai­vak­si asti?”

  Ei vie­lä. Toi­vot­ta­vas­ti ei tulekaan.

 32. Osmo: “Mei­dän pitäi­si pys­tyä puhu­maan pal­jon avoi­mem­min maa­han­muut­to­po­li­tii­kan sisäl­lös­tä, jot­ta tän­ne tule­vat ja myös KIPEÄSTI TARVITTAVAT muut­ta­jat pys­tyi­si­vät maas­sam­me hyvin menes­ty­mään ja tuke­maan van­he­ne­van kan­sam­me elatussuhdetta”.

  Osmo, kos­ka se Suu­ri Työ­voi­ma­pu­la oikein tulee. Sitä on huhuil­tu jo aina­kin 20 vuotta.
  Lähi­pii­ris­sä­ni on täl­lä­kin het­kel­lä käyn­nis­sä yt-neu­vot­te­lu­ja vaik­ka kuin­ka pal­jon. Myös itselläni
  työ­paik­ka on vaa­ras­sa. “Suur­ten” ikä­luok­kien edus­ta­jat pää­se­vät elä­ke­jär­jes­te­ly­jen pii­riin, mut­ta se ei kata työ­voi­man vähen­nys­tar­pei­ta lähel­le­kään. Pal­jon nuor­ta väkeä jou­tuu kilometritehtaalle.

  No, nyt on taantuma/lama, joka kään­tyy nousu­kau­dek­si, vai kään­tyy­kö. Monet talous­ih­mi­set ovat sitä miel­tä, että täs­tä lamas­ta ei nous­ta samal­la taval­la kuin vii­me lamas­ta. Teol­li­set työ­pai­kat vähe­ne­vät ja muu­al­la­kin osa­taan kor­kean­tek­no­lo­gian hom­mat ja pal­jon halvemmalla.

  Käsit­tääk­se­ni vii­me laman jäl­jil­tä meil­lä on tosia­sial­li­nen suu­ri raken­teel­li­sen työt­tö­myy­den jouk­ko. Sii­hen pääl­le tule­vat nyt työt­tö­mik­si jäävät.

  Kuka hoi­taa ikään­ty­vät suu­ret ikä­luo­kat? Ennem­min pitäi­si kysyä kuka mak­saa tuon hoidon?
  Esi­merk­ki­nä koti­kau­pun­ki­ni Tur­ku, jon­ka talous on täy­sin kural­la. Oli jo ennen tätä taantumaa.
  Työt­tö­myy­den lisään­tyes­sä kau­pun­gin vero­tu­lot vähe­ne­vät entisestään.
  Jon­kun bus­si­ko­ri­teh­taan lope­tus on vie­lä pien­tä ver­rat­tu­na STX:n tela­kan lopet­ta­mi­seen, mikä saat­taa olla edes­sä ensi vuosikymmenellä. 

  Jon­kun kapean sek­to­rin työ­voi­ma­pu­laa ei voi rat­kais­ta suu­rel­la maa­han­muu­tol­la, eikä ihmi­siä voi säi­löä lähiöi­hin odot­ta­maan Suur­ta Työvoimapulaa.
  Täy­sin nau­ret­ta­vaa on puhe sii­tä, että tar­vit­taes­sa Suo­meen ei saa­da maa­han­muut­ta­jia, ellei hei­tä ote­ta juu­ri nyt pil­vin pimein. Kuka uskoo, että siir­to­lais­pai­ne EU:n ete­lä­puo­lel­ta hel­lit­tää vaik­ka seu­raa­van sadan vuo­den aikana?
  Muis­ta­kaa puheet sadois­ta mil­joo­nis­ta ilmas­to­pa­ko­lai­sis­ta nykyi­sen siir­to­lais­mää­rän lisäksi.
  Ja kuten sanoin, jon­kun kapean sek­to­rin työ­voi­ma­pu­laa ei rat­kais­ta mas­sa­maa­han­muu­tol­la, jol­lais­ta Suo­mes­sa ei olla vie­lä nähty.

  Osmo, mel­ko huvit­ta­vaa väit­tää, että nuo maa­han­muut­to­krii­ti­kot estä­vät kes­kus­te­lun. Yksit­täi­ses­sä blo­gis­sa voi späm­mäys olla ongelma.
  En ole näh­nyt mis­sään mitään maa­han­muu­tos­ta käy­tä­vää KESKUSTELUA. Kuin­ka pal­jon maa­han­muut­toa tar­vi­taan? Miten tuli­jat vali­koi­daan? Saa­ko vali­koi­da? Vai ote­taan­ko könt­tä­nä? Pis­tey­te­tään­kö tulijat?
  Lähin­nä kes­kus­te­lu on ollut kil­pai­lua sii­tä, kuka heit­tää suu­rim­man luku­mää­rän maa­han­muut­ta­jien tar­pees­ta. Liik­keel­le läh­det­tiin paris­ta sadas­ta­tu­han­nes­ta. Vii­mek­si luin jos­tain, että tar­ve on kah­dek­san­sa­taa­tu­hat­ta muut­ta­jaa paris­sa vuosikymmennessä.

  Aka­tee­mi­nen kes­kus­te­lu aihees­ta tai­taa olla myös mel­ko ole­ma­ton­ta. Pro­fes­so­ri uskal­taa ava­ta suun­sa 62- vuo­ti­aa­na, “täs­sä iäs­sä ei kan­na­ta enää pelä­tä. En ole enää mihin­kään pyr­ki­mäs­sä. Minul­la­han on jo elä­ke odot­ta­mas­sa, jos haluan lähteä.”

 33. Tämä Oden intoi­lu ket­tu­tyt­tö­jä vas­taan herät­tää jopa mei­kä­läi­sen­kin. Kysy­myk­ses­sä lie­nee esi­merk­ki sii­tä, että lähes täy­sin sata­pro­sent­ti­ses­ti ratio­naa­li­ses­ti, jopa vii­saas­ti, ajat­te­le­va ihmi­nen altis­tuu aika ajoin tai paik­ka pai­koin, puh­taas­ti nega­tii­vis­ten tun­tei­den vietäväksi.
  Eivät ket­tu­ty­töt ym. todel­la­kaan ole tur­kis­tar­hauson­gel­maa luo­neet, eivät­kä sitä ylläpidä.
  His­to­rial­li­ses­ti lie­nee niin, että jopa lakien vas­tai­nen kamp­pai­lu voi edis­tää lail­lis­ta asioit­ten ajamista.
  Tar­hauso­gel­ma tus­kin oli­si tul­lut edes kes­kus­te­luun ilman mai­nit­tu­ja tyttöjä.

 34. Tpyy­luo­mal­le:
  Ensin­nä­kin, uskon­nol­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi on tie­tyis­sä osis­sa maa­pal­loa akuut­ti ongel­ma, johon tus­kin aut­taa se, että läh­de­tään koros­ta­maan skep­ti­syyt­tä hyvee­nä. Meil­lä uskon­nol­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi ei ole täl­lä het­kel­lä akuut­ti ongel­ma ja toi­vot­ta­vas­ti ei sitä kos­kaan tule ole­maan­kaan. Seku­la­ris­ti­sel­la lin­jan­ve­doil­la voi­daan kui­ten­kin ennal­taeh­käis­tä ongel­mien muo­dos­tu­mis­ta (aikai­sem­min mai­nit­se­ma­ni uskon­toon perus­tu­vien kak­soiss­tan­dar­dien ja uskon­nol­lis­fun­da­men­ta­lis­tis­ten puo­luei­den syn­ty esi­merk­kei­nä) parem­min kuin skep­ti­syy­den hyveek­si korot­ta­mi­sen kautta. 

  Meil­lä­hän on jo käy­tän­nön koke­mus sii­tä, kuin­ka toi­mi­va skep­ti­nen hyve on uskon­to­jen suh­teen. Kärä­jä­oi­keu­den taan­noi­sen tuo­mion mukaan­han uskon­to­ja ei saa lähes­tyä logii­kal­la ja ns. jär­ki­pe­rus­teil­la. Riip­puu tie­tys­ti mitä tar­koi­tat skep­ti­syy­del­lä, itse miel­län logii­kan ja jär­ki­pe­rus­teet skep­ti­syy­teen kuuluviksi.

  Toi­sek­si, perään­kuu­lu­tin moraa­li­sen rela­ti­vis­min hyl­kää­mis­tä nime­no­maan uskon­nol­li­sen ja maal­li­sen ajat­te­lun suh­teen, enkä siis kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa tapauk­sis­sa. Mie­les­tä­ni maal­li­sen ajat­te­lun ja uskon­nol­li­sen ajat­te­lun välil­lä on laa­dul­li­sia ero­ja. Yhteis­kun­nan peli­sään­tö­jä ei voi joh­taa vii­mek­si mai­ni­tun poh­jal­ta. Kaik­ki tari­nat eivät ole yhtä hyviä.

 35. Jos löy­dät jos­tain päin Suo­mea paik­ka­kun­nan, jos­sa on sekä avoi­mia työ­paik­ko­ja että koh­tuul­li­nen asun­to­ti­lan­ne, niin sii­nä on var­maan­kin oikea osoi­te työ­pe­räi­sel­le maa­han­muu­tol­le. Onnea etsintään.

 36. Oliks tää pro­vo vai haluat­ko oikeas­ti, että joku selit­tää mis­sä koh­dis­sa ver­tauk­se­si logiik­ka ontuu?

  En tar­koi­tuk­sel­la pro­vo­soi vain pro­vo­soin­nin vuok­si. Enkä edes oikein ymmär­rä mikä tuos­sa oli­si kovin pro­vo­soi­vaa, sen enem­pää kuin logiik­ka­ni ontumista.

 37. Osmo on oikeas­sa kuten aina. Ei pidä hack­sah­taa kuvit­te­le­maan että kan­san­edus­ta­jien n. 98% enem­mis­tö, hal­li­tus koko­nai­suu­des­saan, YLE, erk­ko ja bon­nier mediat, kepu ja muu puo­lue­me­dia yms. tahot pis­kui­si­ne resurs­sei­neen pys­tyi­si­vät käy­mään oikean lais­ta ja asial­lis­ta kes­kus­te­lua maa­han­muu­ton ongel­mis­ta kun se urja­la­lai­nen vara­val­tuu­tet­tu ja joku muu­kin ilmais­pal­ve­li­men foo­ru­mil­la tai blo­gis­saan kir­joit­taa rasisstisesti!

  Mut­ta kun­han kaik­ki rasiss­tit on tuo­mit­tu tuo­miois­tui­mis­sa rasis­mis­ta ja muis­ta vää­ris­tä aja­tuk­sis­ta van­ki­laan niin sit­ten, niin sit­ten rak­kaat vir­heet tove­rit ja gai­an sisa­ret, sit­ten alkaa Keskustelu.

  Mut­ta ei ennen. Ei yhtään ennen.

 38. OS: “Onko Suo­mes­sa mus­li­mi­fun­da­men­ta­lis­te­ja noin maan­vai­vak­si asti?”

  Ei vält­tä­mät­tä vie­lä, mut­ta pahaa on vas­tus­tet­ta­va alus­sa. Sau­di-Ara­bia, jol­la on rahaa ja vahs­ti oie­kaop­pienn waha­biit­ti­nen hal­lin­to (ja hal­lin­non sisäl­lä skis­mo­ja libe­ra­lis­min ja integris­min välil­lä) tukee suo­maa­isia maa­han­muutt­ja­mus­li­mei­taa. Täs­mäl­leen yhtä oikein tai vää­rin, että NKP tuki vel­jes­puo­luet­taan Suo­mes­sa — ja tie­ten­kin kaik­kien vel­jel­li­sin­tä osaa sii­tä eniten.

  Olin Itä­kes­kuk­sen lukios­sa opet­ta­ja­na vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa. Luin hyö­dyk­se­ni pai­kal­li­sen maa­han­muut­ta­ja­mus­li­mi­vel­jes­kun­nan leh­teä. Se tuli kou­luun ja tai­si olla myös ilmais­ja­ke­lus­sa. Hyvin hyö­dyl­lis­tä luettavaa.

 39. Huo­maut­tai­sin että koko Hal­la-ahon blo­gi­tuo­tan­to on käy­ty viran­omais­ten puo­les­ta läpi eikä hän­tä ole tuo­mit­tu mis­tään “rasis­mi­ri­kok­ses­ta”, vaan “juma­lan­pil­kas­ta”.

 40. Muut­to­lii­ke aiheut­taa ongelmia

  Hys­sy­tel­lään­kö maa­han­muu­ton ongel­mia, olem­me­ko me suo­ma­lai­set lii­an vieraskoreita? 

  Joi­ta­kin vuo­si­kym­me­niä sit­ten suomalaiset
  san­koin jou­kon läh­ti­vät leveäm­män elä­män peräs­sä Ruot­siin. Moni pää­tyi alko­ho­lis­miin tai rötöstelyyn. 

  Ihmi­nen, joka muut­taa suku­lais­ten, per­he­tut­tu­jen ja iso­van­hem­pien muo­dos­ta­mas­ta luon­tai­ses­ta kodis­ta ja tur­va­ver­kos­ta on yksin ja juu­re­ton. Vie­lä vaka­vam­pi tilan­ne on muut­ta­jan lap­sil­la, joi­den tur­va ja van­hem­muus on yhden tai kah­den ongel­mil­le alt­tiin aikui­sen varas­sa. Kotona
  iso­van­hem­mat ja sisa­rus­per­heet voi­vat pai­ka­ta yksit­täis­ten van­hem­pien puut­tei­ta. Ris­ki syr­jäy­tyä tai sai­ras­tua mie­len­ter­veys- tai päih­deon­gel­miin on suuri. 

  Suo­men sisäl­lä kes­ki­mää­rin onnel­li­sim­mat ihmi­set asu­vat ruot­sin­kie­li­sil­lä paik­ka­kun­nil­la, tääl­lä väes­tö elää omil­la syn­nyn­seu­duil­laan, yhteyk­sis­sä sukuun ja per­hee­seen, ja kokee kuu­lu­van­sa mon­ta suku­pol­vea taak­se­päin ulot­tu­vaan jatkumoon. 

  On aikam­me suu­ri vir­he näh­dä mata­lat rajat ja työ­voi­man vapaa liik­ku­vuus tavoi­tel­ta­vi­na asioi­na. Todel­li­suu­des­sa muut­to­lii­ke altis­taa sekä muut­ta­van yksi­lön että vas­taa­not­ta­van yhtei­sön monen­lai­sil­le riskeille.

  Ihmi­nen joka muut­taa pois koto­seu­dul­taan on kuin juu­ril­taan revit­ty kuk­ka. Vaik­ka talou­del­li­sin mit­ta­rein kou­lu­te­tut, vah­vat ja terveet
  saat­ta­vat täs­sä pelis­sä menes­tyä­kin, niin ylei­sen hyvin­voin­nin ja onnel­li­suu­den kan­nal­ta tavoit­tee­na tuli­si olla muut­to­liik­keen — niin
  maan sisäi­sen kuin kan­sain­vä­li­sen­kin — hillitseminen.

  Tee­mu Kemppainen

 41. Suu­rin osa mus­li­mie­his­tä suo­mes­sa avioi­tuu suo­ma­lais­ten kans­sa, ja niin teke­vät myös joi­ta­kin mus­li­mi­nai­sia, joten he eivät lisään­ny kun ylhääl­lä on väi­tet­ty, se ei ole tapah­tu­nut mis­sään euroo­pan maas­sa. Afrik­ka, Aasia eivät ole ver­rat­ta­vis­sa europ­paan lisääntymiskeskustelussa.

  Muis­tu­tus myös että euro­pas­sa kan­nus­te­taan lisään­ty­mään ja koko popu­laa­tion kas­vat­ta­mi­seen, euroo­pan maat ovat asu­kas­ti­hey­del­tään jo maa­il­man huip­pua (Suo­mi ei kuu­lu tähän ryhmään). 

  Talous­kas­vua edel­lyt­tää popu­laa­tion kas­vua. Eli nyt ei kes­kus­tel­la koko­nais­kas­vus­ta vaan sii­tä että maa­han­muut­ta­jat suo­ma­lais­ten kes­kuu­des­sa eivät sai­si lisään­tyä liikaa (?). 

  Hmmm Mitä seu­raa­vak­si? Eivät sai­si kulut­taa samoin kuin suo­ma­lai­set? eivät voi käyt­tää resurs­se­ja samoin kuin suo­ma­lai­set? Eivät sai­si tuot­taa jätet­tä samoin kuin suo­ma­lai­set? (kai­kis­sa näis­sä suo­ma­lai­set ovat maa­il­man huip­pua). Onko suo­ma­lai­sil­la joku eri­tyi­nen oikeus jota meil­lä maa­han­muut­ta­jil­la ei ole?

  Olen hyvin usein näh­nyt, kuul­lut, koken­nut suo­ma­lai­sia vaa­ti­van ulko­maa­il­la eriys­koh­te­lua ja edis­tä­vän kor­rup­tio­ta oman edun tavoit­ta­mi­sek­si. Eli suo­ma­lai­set ei ole sen kum­mem­min eri­lai­sia mus­li­meis­ta sii­nä suh­tees­sa, ei rehel­li­sem­piä, ei fik­sum­pia eikä parempia. 

  Hekin “yrit­tä­vät” saa­da eriar­vois­ta koh­te­lua, ero on sii­nä että maa­han­muut­ta­jil­la ei löy­dy samat resurs­sit, tai­dot ja tie­dot asian hoi­ta­mi­seen kuten suo­ma­lai­sil­la jot­ka ovat ulko­mail­la, joko suu­ry­ri­tys­ten pal­ve­luk­ses­sa tai oma yri­tys­tä ja etua hoitamassa.

  Aina näh­dään vaan se mitä muut tekee, mut­ta lap­pu sil­mäs­sä estää näke­mäs­tä mitä oma poruk­ka tekee ulkomaailla.

 42. Mie­les­tä­ni kaik­ki fun­da­men­ta­lis­mi on haitallista.Toisaalta ns. maa­han­muu­to­krii­ti­koi­ta näyt­täi­si ärsyt­tä­vän pikem­min­kin post­mo­der­ni vasem­mis­to­ä­ly­mys­tö kuin suh­teel­li­sen vähäi­set maa­han­muut­ta­jat. Sik­si pidän rasis­mi-syy­tök­siä ja pitäy­ty­mis­tä omas­sa dis­kurs­sis­sa huo­no­na­kin tak­tiik­ka­na vasemmistolta. 

  Välil­lä myös tun­tuu että Suo­mes­sa Paa­vi saa toi­mia kris­tit­ty­jen syn­ti­puk­ki­na, vaik­ka pahim­mat hih­hu­lit läsi­mais­sa ovat pro­tes­tant­te­ja. Jäl­kim­mäi­sil­lä­hän ei ole yhteis­tä joh­ta­jaa, johon kri­tiik­ki oli­si help­poa suun­na­ta. Sama kos­kee osin myös mus­li­me­ja, joi­ta on joka läh­töön. Nykyi­sin vain pie­ni ja kova­ää­ni­sin jouk­ko domi­noi keskustelua. 

  Kes­kus­te­lua tun­tuu myös oikeas­ti häi­rit­se­vän pola­ri­soi­tu­mi­nen: Välil­lä kai­paan rans­ka­lais­tyyp­pis­tä seku­la­ris­mia, jol­la “hal­la-aho­lai­sil­ta­kin” tukit­tai­siin suut.

  Jon­kin­lais­ta yleis­tä hyväk­syn­tää Suo­mes­sa naut­ti­vat orto­dok­sit, jot­ka voi­vat val­tion­kirk­ko­na kui­ta­ta kon­ser­va­tis­min­sa sivu­lauseel­la, samal­la kun lute­ri­lai­sia hiil­los­te­taan. Ilmei­ses­ti mun­kit vain koe­taan sym­paat­ti­sik­si, tai kirk­ko tar­jo­aa neut­raa­lia Venä­jä-nos­tal­gi­aa van­hoil­le vasemmistolaisille.

  Uskon­to­kri­tii­kin ongel­mak­si koen myös sen, että aina­kin osa kir­jois­ta on teh­ty anglo­sak­si­seen kon­teks­tiin (mui­ta­han ei nykyi­sin pal­jon ole­kaan). Jot­kut teek­ka­rit sit­ten esit­te­le­vät sato­ja vuo­sia van­ho­ja argu­ment­te­ja uutuuk­si­na, ja olet­ta­vat että krea­tio­nis­mi oli­si Suo­mes­sa laa­ja­kin ongelma.

 43. Fun­da­men­ta­lis­mia voi­daan kit­keä mal­til­li­sel­la val­tio­kir­kol­la joka vie elin­ti­lan radi­kaa­lem­mil­ta vaih­toeh­doil­ta. Täs­tä oli­si myös se etu, että seu­ra­kun­nan lin­jaa ei mää­ri­tel­täi­si val­ta­kun­nan ulko­puo­lel­ta joka tup­paa ole­maan tilan­ne esi­mer­kik­si Sau­di-Ara­bian rahoit­ta­mien mos­kei­joi­den tai Venä­jän rahoit­ta­mien orto­dok­si­kirk­ko­jen kohdalla.

  Itse maa­han­muu­ton kans­sa par­hai­ten tun­tuu toi­mi­van sel­keä pis­te­jär­jes­tel­mä, jon­ka avul­la jokai­nen voi ennen mat­kal­le läh­töä tar­kis­taa omat mah­dol­li­suu­ten­sa maahanmuuttoon.
  Esi­merk­ki­nä voi­si olla 100 pis­teen raja joka muo­dos­tui­si 50 p kou­lu­tuk­ses­ta, 25 p työ­ko­ke­muk­ses­ta ja 25 p kie­li­tai­dos­ta. Tämän lisäk­si tie­tyil­le työ­voi­ma­pu­los­ta kär­si­vil­le aloil­le voi­si tar­jo­ta kiintiöpaikkoja.

  Tämän­suun­tai­sia jär­jes­tel­miä löy­tyy voi­mak­kaas­ti maa­han­muut­toa hyö­dyn­tä­vis­tä mais­ta kuten Austra­lia ja Kanada.

 44. Osmo kir­joit­ti: Joo. Vuon­na 2300 Suo­mes­sa on 50 mil­joo­naa lesd­ta­dio­lais­ta. Ei se näin mene.

  Ehkä­pä les­ta­dio­lai­suu­des­ta sanou­du­taan irti hel­poh­kos­ti. Islam on useim­mil­le mus­li­meil­le puo­les­taan elä­män­ta­pa, ei hen­ki­lö­koh­tai­nen uskon­rat­kai­su. Isla­mi­lai­sen näke­myk­sen mukaan me olem­me kaik­ki syn­ty­neet mus­li­meik­si ja mei­dän tuli­si pala­ta isla­miin, jos­ta luo­pu­mi­nen sit­ten sha­rian mukaan onkin jo rikos. Kovin har­va vois, uskal­taa tai halu­aa luo­pua islamista…

 45. Eikö­hän Suo­men maa­han­muu­ton poli­tii­kan yti­me­nä ole kui­ten­kin se, että nyt maa­han muut­ta­vat tule­vat ole­maan lähin­nä “las­ten syn­nyt­tä­ji­nä” kuin työ­voi­ma­na ja näin maa­han­muu­ta­jien tule­vai­suu­des­sa syn­ty­vät lap­set sit­ten integroi­daan suo­ma­lai­sik­si kou­lun­käyn­tien­sä myö­tä, täyt­tä­mään sitä tar­vet­ta kun seu­raa­van 20 vuo­den ajal­le ei löy­dy sitä “huol­ta­juus­suh­det­ta” — vai mikä se suh­de oli.

  Ruot­si taas aikoi­naan toi “suo­raan” työ­voi­maa maan teol­li­suu­den tar­pei­siin, kun Ruot­sin teol­li­suu­den tuo­tan­to mene­kin myö­tä oli suo­raan myy­tä­vis­sä maa­il­man markkinoille.

 46. Tulee mie­leen taan­noi­nen kes­kus­te­lu, jos­sa Osmo esit­ti mel­ko laa­jaa maa­han­muut­to-oikeut­ta mut­ta rajoitettua/olematonta sosi­aa­li­tur­vaa, kun­nes muut­ta­ja on ansain­nut sen työl­lään. (Tämä liit­tyi egyp­ti­läi­sen iso­äi­din tapauk­seen.) Kes­kus­te­lu kier­tyi mie­les­tä­ni sii­hen, että muut­ta­jal­la pitäi­si olla rea­lis­ti­nen mah­dol­li­suus työl­lis­tyä, muu­ten ava­taan ovia rikol­li­suu­del­le. Työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­den totea­mi­nen etu­kä­teen, siis ennen pidem­piai­kais­ta oles­ke­lu­lu­paa, oli­si myös jon­kin­lai­nen vii­te sii­hen suun­taan, että tuli­jal­la on edel­ly­tyk­set sopeu­tua pai­kal­li­siin oloi­hin ylipäätään.

 47. Les­tai­o­lais­ten mää­rä ei kas­va räjäh­dy­mäi­ses­ti, kos­ka kaik­ki les­ta­dio­lais­ten lap­set eivät ole niin fun­da­men­ta­lis­ti­sia kuin van­hem­pan­sa eivät­kä perus­ta niin suu­ria per­hei­tä. Näin tul­lee käy­mään myös monil­le Suo­meen muut­ta­neil­le mus­li­meil­le joh­tuen parem­mas­ta elin­ta­sos­ta ja ylei­ses­tä mielipiteestä.

 48. Pla­neet­ta­lai­nen:
  “Mis­sä vai­hees­sa les­ta­dio­lai­set alka­vat hidas­taa lisääntymisnopeuttaa”
  En tie­dä. ´1800-luvun lopul­la les­ta­dio­lai­set oli­vat enem­mis­tö monil­la poh­jois-suo­men alueil­la Ehkä lisään­ty­mis­vauh­ti hidas­tui sii­nä vai­hees­sa. Pikai­sen Googlauk­sen perus­teel­la les­ta­dio­lais­liik­kees­sä tapah­tuu pal­jon toi­min­nan lak­kaut­ta­mis­ta, liik­kes­tä eroa­mis­ta ja integroi­tu­mis­ta lute­ria­lai­seen kirk­koon, jon­ka eräs suun­taus koko lii­ke itsea­sias­sa asias­sa on. Lisäk­si Les­ta­dio­lai­set ovat aina olleet integroin­tu­nei­ta yhteis­kun­taan kult­tuu­ri­ses­ti ja elinkeinollisesti. 

  Hie­man eri jut­tu kuin nämä koil­lis-afrik­ka­lai­set siis, joi­den lisään­ty­mis­no­peus tois­tai­sek­si on vii­me­vuo­si­kym­me­net ollut eks­po­nen­ti­aa­lis­ta kaik­kial­la muu­al­la kuin alku­pe­rä­mais­sa, mis­sä hidas­tu­mi­seen vai­kut­ta­nut on kaik­kien tun­te­mat ‘ulkoi­set’ syyt, kuten sota ja nälkä. 

  Tääl­lä­hän sen­si­jaan on oiva lisään­ty­mis­kan­nus­tin­jär­jes­tel­mä. Niin että katel­laan nyt muu­ta­ma vuo­si­kym­men että mitä tapahtuu.

 49. Hyvä, näke­myk­sel­li­nen ja tas­a­puo­li­nen mie­li­pi­de vai­keas­ta aihees­ta Osmol­ta. Vain pari huomiota:

  ”Kaik­ki uskon­nol­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi on pahasta.”
  Ymmär­rän lauseen taus­tal­la ole­van aja­tuk­sen­juok­sun, mut­ta en ole sii­tä samaa miel­tä. On ole­mas­sa uskon­nol­lis­ta fun­da­men­ta­lis­mia, joka pyr­kii myös suvait­se­vai­suu­teen ja jopa ehdot­to­maan toi­sen kunnioittamiseen.

  On vali­tet­ta­vaa, että kes­kus­te­lu tait­tuu täs­sä asias­sa ”aina potens­siin aina” käsit­te­le­mään ’isla­mis­mia’, joka on käsit­tee­nä mää­rit­te­le­mä­tön ja erit­täin herk­kä koh­de tar­koi­tus­ha­kui­sel­le tul­kin­nal­le ja ääri-etuliitteelle.

  Koros­tai­sin median vas­tuu­ta maa­han­muut­to­ky­sy­myk­sen käsit­te­lys­sä. Suo­ma­lai­ses­sa val­ta­me­dias­sa ei ole ns. vaki­töis­sä ilmei­ses­ti yhtään uus­suo­ma­lais­ta toi­mit­ta­jaa. Myös maa­han­muut­toon liit­ty­vien tee­mo­jen käsit­te­ly­ta­pa on perin kon­ser­va­tii­vis­ta: asioi­ta pei­la­taan epä­koh­tien kaut­ta ja näkö­kul­mat ovat viran­omais­ten valai­se­mis­ta suun­nis­ta. Pahin­ta on se, että val­ta­me­dial­la ei ole aitoa kiin­nos­tus­ta paran­taa asian tilaa.

 50. Pla­neet­ta­lai­nen: “Mis­sä vai­hees­sa les­ta­dio­lai­set alka­vat hidas­taa lisääntymisnopeuttaan?”

  Ovat jo alka­neet. Suur­suur­pei­tä on oikeas­taan vain kou­ral­li­nen poh­joi­si­sa lää­neis­sä. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la tun­tuu ole­van sel­vää syn­ty­vyy­den­sään­näs­te­lyä. Kaupunki-.ilma tekee vapaaksi.

  Las­te­ni kave­rei­den kaut­ta tut­ta­va­pii­rin kuu­lui ykis 4‑lapsinen laes­ta­dio­lais­per­he. Hyvin muka­va paris­kun­ta. Hoi­tä­ti oli laes­ta­dio­lais­ko­dis­ta, mut­ta sit­ten siir­ty­nyt vähän ulkopuolelle.

  Sen enem­pää en asias­ta tie­dä. Enkä var­sin­ka­na kuvitt­le tietäväni.

 51. Suo­mes­sa ei oikeas­taan ole äly­mys­töä. Äly­mys­töä on mais­sa, jois­sa val­tio tai uskon­to hil­lit­see vapaa­ta mie­li­pi­teen ilmai­se­mis­ta mut­ta ei niin pal­jon, että ei syn­tyi­si toi­si­na­jat­te­li­joi­den jouk­koa. Täl­lai­set tyy­pit ovat sit­ten yhteis­kun­nal­lis­ten asioi­den moniot­te­li­joi­ta, kos­ka he voi­vat pitäy­tyä ylei­sel­lä tasol­la mene­mät­tä yksityiskohtiin. 

  Suo­mes­sa kun joku on ole­vi­naan äly­mys­tön jäsen ja ottaa sit­ten kan­taa spe­si­fi­siin kysy­myk­siin, hän on tahat­to­mas­ti koo­mi­nen. Asian­tun­te­mat­to­muus pais­taa läpi sel­lai­sel­le, joka on kiin­nos­tu­nut asias­ta ja osal­lis­tu­nut asi­aan liit­ty­vään kes­kus­te­luun tai muu­ten pereh­ty­nyt. Yleen­sä asian­tun­ti­jat tai muu­ten vain asi­aan syväl­li­ses­ti pereh­ty­neet sivis­ty­neet ihmi­set ovat noin valo­vuo­den pääs­sä argumentaatiossa.

  Ehkä sik­si nämä Hesa­rin älyk­kö­ky­se­ly­jen kom­men­tit ovat usein kiusal­lis­ta luet­ta­vaa. Soi­nin­vaa­ra on kyl­lä moniot­te­li­ja­na taval­lis­ta parempi.

 52. Eikö­hän Suo­men maa­han­muu­ton poli­tii­kan yti­me­nä ole kui­ten­kin se, että nyt maa­han muut­ta­vat tule­vat ole­maan lähin­nä “las­ten syn­nyt­tä­ji­nä” kuin työ­voi­ma­na ja näin maa­han­muu­ta­jien tule­vai­suu­des­sa syn­ty­vät lap­set sit­ten integroi­daan suo­ma­lai­sik­si kou­lun­käyn­tien­sä myötä…”

  Huma­ni­tää­ri­sin syin maa­han­tul­lei­den maa­han­jään­tiä on päät­tä­jien tahol­ta perus­tel­tu juu­ri näil­lä huma­ni­tää­ri­sil­lä syil­lä, hei­dän par­haak­seen, ei suo­men tule­van työ­voi­ma­pu­lan hel­pot­ta­ji­na. Myös­kään näi­den maa­han­tu­li­joi­den int­res­si ei ole koh­de­maan hyvin­voin­nin lisääminen. 

  Ymmär­tääk­se­ni vas­taa­van­lai­sen maahanmuuttoporukan
  integroi­tu­mi­nen työ­te­li­ääk­si yhteis­kun­nan tuki­pyl­väi­kök­si ei ole oikein onnis­tu­nut mis­sään, aina­kaan afrik­ka­lais­ten suh­teen. Esim. Ruot­sis­sa nämä ja näi­den jäl­ke­läi­set laa­jas­ti ottaen lie­ne­vät tätä­ny­kyä suu­rin yksit­täi­nen yhteis­kun­nal­li­nen ongelma. 

  Tois­tet­ta­koon vie­lä että tämä ongel­ma näyt­tää kas­va­van eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti, ja oli­si hyvä yrit­tää arvioi­da että kuin­ka kau­an ja min­kä vah­vui­se­na ja mitä mah­dol­li­sia seu­rauk­sia sii­tä on. Mah­dol­li­suu­det on hyvin­voin­nis­ta kata­stro­fiin ja kaik­kea sil­tä väliltä.

 53. Oikeas­ti ongel­ma on tämä: mik­si oikeas­taan tar­vi­taan maa­han­muut­toa? Ensin pitäi­si löy­tää vas­tauk­set ja yksi­mie­li­syys tähän kysy­myk­seen ja sit­ten laa­tia stra­te­gia ja toi­min­ta­suun­ni­tel­ma sen toteuttamiseksi.

  Huo­mau­tan heti kär­keen, että moni­kult­tuu­ri­suut­ta emme tar­vit­se. Työ­voi­maa ehkä kyl­lä­kin. Lähin­nä maa­han­muut­to on siis työ­voi­ma­po­li­tiik­kaa. Tämän pitäi­si olla läh­tö­koh­ta. Ne alat, joil­la on puu­tet­ta työ­voi­mas­ta, ja joil­le ei voi­da löy­tää Suo­mes­ta riit­tä­väs­ti työvoimaa.

 54. Menee­kö­hän täs­sä lai­nauk­set oikein, joku esi­kat­se­lu­mah­dol­li­suus oli­si kiva 😉

  Yhdys­val­lois­sa raja val­tion ja uskon­non välil­lä on aika tiuk­ka. Siel­lä ei kou­luis­sa lue­ta yhteen ääneen isä-mei­dän rukouk­sia tai muu­ten­kaan val­tion toi­mes­ta tue­ta kirk­koa. Täs­tä huo­li­mat­ta siel­lä lähe­te­tään näi­tä luo­te­ja abort­ti­lää­kä­reil­le ja vas­tus­te­taan fanaat­ti­ses­ti evo­luu­tio­teo­rian opettamista.

  Jos­sain mie­les­sä ehkä tämä takia eikä sii­tä huolimatta. 

  Suo­mes­sa ollaan jo kovaa vauh­tia menos­sa tähän ame­rik­ka­lai­seen suun­taan. Seu­ra­kun­tien lap­si­työ (ker­hot, yms.) tavoit­taa vain koti­hoi­dos­sa ole­via lap­sia, mut­ta päi­vä­ko­deis­sa ei nyky­ään ole uskon­to­kas­va­tus­ta käy­tän­nös­sä ollen­kaan. Sen estää ihan se, jos ryh­mäs­sä on yksi­kin toi­se­nus­koi­nen tai uskonn­o­ton lapsi. 

  Vii­me päi­vi­nä on aina­kin Aamu­leh­des­sä ollut jut­tua sii­tä, kuin­ka uskon­non­ope­tus käy kal­liik­si, kun kai­kil­le pitää jär­jes­tää oman uskon­non ope­tus­ta. Täs­sä men­nään pian sii­hen, että uskon­non­ope­tus muut­tuu kai­kil­le yhtei­sek­si, jol­loin kel­le­kään ei voi omaa uskon­toa opet­taa yhtään laa­jem­min. Lop­pu­tu­le­ma­na kou­lu­tun­neil­la käsi­tel­lään kaik­kia uskon­to­ja yhtä pal­jon tai parem­min­kin yhtä vähän.

  Täs­tä sit­ten edel­leen seu­raa, että kir­kos­tae­roa­mi­nen kiih­tyy, kun lap­sil­le ja nuo­ril­le jää epä­sel­väk­si, mil­lai­seen uskoon hei­dät on kas­tet­tu (rip­pi­kou­lu ei mil­lään voi pai­ka­ta puut­teel­li­sen kou­luo­pe­tuk­sen syn­nyt­tä­mää auk­koa). Vah­vas­ti uskon­nol­li­sen väen osuus kir­kon jäse­nis­tös­tä kas­vaa, mikä sit­ten muut­taa väis­tä­mät­tä kirk­koa eikä vält­tä­mät­tä parem­paan suun­taan, ei aina­kaan täl­lai­sen var­sin vapaa­mie­li­sen kris­ti­tyn mielestä.

 55. Jaa­has, lai­nauk­set meni­vät miten sat­tuu, kah­den ekan kap­pa­leen piti olla sisäk­käi­siä sitaatteja…

 56. Tie­de­mies:

  Tar­koi­tan täl­lä nyt sitä, että olen kyl­lä sinän­sä samaa miel­tä tcrow­nin kans­sa: tosi­asioi­den esit­tä­mi­ses­sä tapa ja kon­teks­ti ovat rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa. Mut­ta ne ovat sil­ti tosiasioita.

  häh? tcrown­han oli just sitä miel­tä, että kon­teks­til­la ei ole mer­ki­tys­tä… Jos­ta oon täy­sin eri miel­tä. Kir­joi­tuk­sia ja puhei­ta pitää aina arvioi­da nii­den kontekstissa.

 57. Maa­han­muu­tos­ta mah­dol­li­suu­te­na pitäi­si vie­lä löy­tää tämä vaih­toeh­to: sen sijaan, että haa­li­taan tän­ne afrik­ka­lai­sia lää­kä­rei­tä aja­maan bus­sia, mei­dän pitäi­si miet­tiä, voim­me­ko tois­taa n. 100 v. sit­ten tapah­tu­neen maa­han­muu­ton, jos­ta syn­tyi suu­ri osa suo­ma­lais­ta teollisuutta.

  Eli miten sai­sim­me Suo­meen hou­ku­tel­tua maa­han­muut­ta­jia, jot­ka voi­si­vat tääl­lä aloit­taa mer­kit­tä­vää lii­ke­toi­min­taa, luo­da rik­kauk­sia, ja työl­lis­tää jopa tuhan­sia suo­ma­lai­sa. Super­ma­mu­ja siis.

 58. Ihmet­te­len aivan samaa kuin Samu­li. Mihin työ­teh­tä­viin tar­vi­taan työ­poh­jais­ta siir­to­lai­suut­ta? Kor­kein­taan pol­ke­maan suo­ma­lai­sen työn hintaa?

  Meil­lä on tuhan­sia kal­liis­ti kou­lu­tet­tu­ja mais­te­rei­ta, syn­ty­pe­räi­siä suo­men­kie­li­siä, joi­ta ei kel­puu­te­ta mihin­kään palk­ka­työ­hön. Kaik­kiin hom­miin meil­lä on joko vää­rä kou­lu­tus, lii­ka kou­lu­tus tai oikean­lai­nen puut­tu­va työ­ko­ke­mus. Muo­ti­sa­na on ‘kat­kea­ma­ton työ­his­to­ria’, joka rajaa näp­pä­räs­ti per­hee­näi­dit ulos.

  Työ­pai­kat vähe­ne­vät kaik­kial­la. Elä­ke­vir­ko­ja ei täy­te­tä vaan supistetaan. 

  Tilas­tois­ta mei­dät sii­vo­taan kotiäi­deik­si, kou­lu­tet­ta­vik­si ym. työ­voi­ma­hal­lin­non jipoil­la. Nyt sit­ten pitäi­si tuot­taa maa­han kie­li­tai­do­ton­ta poruk­kaa työ­voi­mak­si mei­dän tilallemme?

 59. Ihmet­te­len, mis­tä Soi­nin­vaa­ra on saa­nut sel­lai­sen käsi­tyk­sen, että maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta kes­kus­te­le­mi­nen lei­mai­si kes­kus­te­li­jan rasis­tik­si suu­ren ylei­sön mie­lis­sä. Omas­sa toki sup­peas­sa otan­nas­sa­ni näyt­tää sil­tä, että tcrow­nin taval­la ajat­te­le­vat ovat pie­ni vähem­mis­tö kai­kis­ta äänestäjistä.

  Ket­tu­tyt­tö­ver­taus ei näh­däk­se­ni toi­mi ollenkaan.

 60. Kat­so­taan onnis­tuin­ko saa­maan blockquo­tel­la aikai­sek­si sen mitä halusin, muka­na on sekä tie­de­mie­hen että art­tu­rin tekstiä

  Tar­koi­tan täl­lä nyt sitä, että olen kyl­lä sinän­sä samaa miel­tä tcrow­nin kans­sa: tosi­asioi­den esit­tä­mi­ses­sä tapa ja kon­teks­ti ovat rat­kai­se­vas­sa roo­lis­sa. Mut­ta ne ovat sil­ti tosiasioita.

  häh? tcrown­han oli just sitä miel­tä, että kon­teks­til­la ei ole mer­ki­tys­tä… Jos­ta oon täy­sin eri miel­tä. Kir­joi­tuk­sia ja puhei­ta pitää aina arvioi­da nii­den kontekstissa.

  Ilmei­ses­ti alku­pe­räi­nen kom­ment­ti­ni oli jos­ta­kin syys­tä moni­tul­kin­tai­nen, vaik­ka mie­les­tä­ni se on täy­sin sel­vää suo­mea. Point­ti­ni nime­no­maan oli, että tosia­sia­si­säl­tö ei tee argu­men­tis­ta rasis­tis­ta, vaan jokin muu, kut­sut­ta­koon sitä nyt sit­ten vaik­ka kon­teks­tik­si. Ja kyl­lä, tosi­asiat ovat tosi­asioi­ta ja niis­tä pitäi­si pys­tyä kes­kus­te­le­maan neutraalisti.

 61. Osmo: “ket­tu­ty­töt tur­va­si­vat tehok­kaas­ti tur­kis­tar­haus­ta kai­kel­ta kritiikiltä”

  Tääl­lä Tam­pe­reel­la on van­ha sanon­ta Pis­pa­lan palo­kun­nas­ta, tuli­vat myö­häs­sä oman kylän palo­pai­kal­le, kes­kus­tan palo­kun­ta oli ehti­nyt ensin. Tähän Pis­pa­lan palo­pääl­lik­kö että “vää­rin sam­mu­tet­tu”. Jäl­ki­ju­nas­sa olet täs­sä maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa ja muus­sa­kin, et ole enää Koi­jär­ven etu­rin­ta­mas­sa pilaa­mas­sa asial­lis­ta kes­kus­te­lua. Vaik­ka olen itse­kin jo yli 40v niin alkaa vai­kut­taa että sedäl­tä on nyt jää­nyt levy päälle.

 62. Moni­kult­tu­ri­suu­den proble­ma­tii­kas­ta Suo­mes­sa käy­tyä kes­kus­te­lua voi­si kuva­ta Ronald Rums­fel­din sanoin:

  The­re are known knowns. The­se are things we know that we know. The­re are known unk­nowns. That is to say, the­re are things that we now know we don’t know. But the­re are also unk­nown unk­nowns. The­se are things we do not know we don’t know.” 

  Jen­keis­sä voi ihme­tel­lä sato­ja vuo­sia van­haa kii­na­lais­ta kau­pun­gin­osaa San Franciscos­sa. Kaup­pi­aan kie­li ja kir­joi­tus on kii­naa. Los Ange­le­sis­sa yri­tin tur­haan sanoa tak­si­kuk­sil­le, min­ne olen. Viit­to­ma­kie­li onnis­tui kyl­lä. Ovat kotou­tu­neet ja sopeu­tu­neet, mut­ta eivät assi­mi­loi­tu­neet val­lit­se­vaan kulttuuriin.

  Suo­mes­sa roma­nien kotout­ta­mis­ta on yri­tet­ty 1600-luvul­ta läh­tien sekä hyväl­lä että pahal­la. Uskon­nos­ta ei ole kyse (ks. his­to­rias­ta esim. romanomissio.fi/romanit1.htm). Rai­ner Fri­man yrit­ti nos­taa kes­kus­te­lua roma­nien tilan­tees­ta sai hei­mo­vel­jil­tään tappouhkauksia.

  Jot­kut kult­tu­rit sopeu­tu­vat, vaik­ka eivät assi­mi­loi­du eli sulau­du val­ta­kult­tuu­riin. Jot­kut kult­tuu­rit sitä­vas­toin saa­vat voi­man­sa erot­tau­tu­mal­la ja kapi­nal­la. Voi­ko täl­lai­nen tilan­ne olla eduk­si kum­mal­le­kaan kul­tuu­ril­le hyväk­si nyky- eikä tule­vil­le sukupolville. 

  Välil­lä tun­tuu sil­tä, että asial­la jopa snop­pail­laan, vaik­ka tar­vit­tai­siin enem­män tie­tä­mys­tä ja vas­tuu­ta ja eten­kin maahanmuutajista.

 63. Omas­sa toki sup­peas­sa otan­nas­sa­ni näyt­tää sil­tä, että tcrow­nin taval­la ajat­te­le­vat ovat pie­ni vähem­mis­tö kai­kis­ta äänestäjistä.

  Jos otan­nas­sa­si suu­ri enem­mis­tö on sitä miel­tä, että Man­ne­ken Pis on lap­si­por­noa, niin suo­sit­te­li­sin kyl­lä otan­nan vah­vaa laa­jen­ta­mis­ta. Vai mah­doit­ko­han vii­ta­ta johon­kin muu­hun ajatukseeni?

  Niin moni vai­kut­taa ymmär­tä­neen kom­ment­ti­ni joten­kin noin 180 astet­ta vää­rin, että voi­si­ko joku selit­tää mikä sii­tä tekee vai­kea­sel­koi­sen, jot­ta osaan vält­tää moi­sen argu­men­tin esit­tä­mis­tä myöhemmin?

 64. tcrown:
  Tar­koi­tin koh­taa “Maa­han­muut­ta­jakr… ei kun rasis­tit”, joka vih­jaa sii­hen suun­taan, että rasis­ti­luo­ki­tus tuli­si antaa mis­tä tahan­sa maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa kri­ti­soi­vis­ta kannanotoista.

 65. Eli­na Grund­ström näyt­tää hys­syt­te­le­vän käsit­tä­mät­tö­män naii­vin pää­kir­joi­tuk­sen­sa syn­nyt­tä­miä vas­ti­nei­ta. Vih­reän­lan­gan sivuil­ta sen­su­roi­tiin Den­nis Mitz­ne­rin (Lähi-idän his­to­rian sekä heprean- ja ara­bian­kie­len mais­te­rio­pis­ke­li­ja Tel Avi­vin yli­opis­tos­sa) täy­sin asial­li­nen vastine.

  Vas­ti­neen voi lukea Mitz­ne­rin omas­ta blo­gis­ta: http://dennismitzner.blogit.uusisuomi.fi/2009/10/10/elina-grundstrom-ja-islam/

  Tuol­lai­set älyt­tö­myy­det, kuin mihin Eli­na Grund­ström syyl­lis­tyi, eivät mis­sään mie­les­sä auta haas­ta­maan kriit­ti­sen ja kriit­ti­sen ohes­sa rasis­ti­sen ilma­pii­rin lisään­ty­mis­tä. Päin­vas­toin. Ne ovat juu­ri nii­tä kir­joi­tuk­sia, mit­kä kopioi­daan kym­me­nel­le eri sivul­le esi­mer­kik­si sii­tä, kuin­ka vas­ta­puo­li on täy­sin pihal­la. Ne teke­vät vain hal­laa asia­kes­kus­te­lun edellytyksille.
  Jos tämän jäl­keen vie­lä läh­tee sen­su­roi­maan saa­mi­aan vas­ti­nei­ta, levi­te­tään sen­suu­ri todis­teek­si sii­tä, että vas­ta­puo­li ei kyke­ne kes­kus­te­le­maan, on älyl­li­ses­ti epä­re­hel­li­nen jne.

  Jokai­nen täl­lai­nen teat­raa­li­nen epi­so­di hank­kii netis­sä lisää kan­nat­ta­jia kriit­ti­syy­del­le ja tavoit­teen­sa vas­tai­ses­ti vähen­tää oman posi­tion uskottavuutta.

 66. Jos kom­ment­ti­ni on luke­nut lop­puun asti ja ymmär­tä­nyt (joka kyl­lä vas­taus­ten perus­teel­la näyt­tää har­vi­nai­sel­ta) mitä sii­nä sanon, niin miten ihmees­sä voi kuvi­tel­la, että oli­sin sitä miel­tä, että kaik­ki kriit­ti­set kom­men­tit ovat rasis­ti­sia? Tuo koh­ta viit­ta­si lähin­nä ihmi­siin, jot­ka ovat anta­neet itsel­leen maa­han­muut­to­kriit­ti­sen leiman.

 67. Evert The Neve­Rest kir­joit­ti 10.10.2009 kel­lo 20:34 :

  ###
  Suo­mes­sa roma­nien kotout­ta­mis­ta on yri­tet­ty 1600-luvul­ta läh­tien sekä hyväl­lä että pahal­la. Uskon­nos­ta ei ole kyse (ks. his­to­rias­ta esim. romanomissio.fi/romanit1.htm). Rai­ner Fri­man yrit­ti nos­taa kes­kus­te­lua roma­nien tilan­tees­ta sai hei­mo­vel­jil­tään tappouhkauksia.
  ###

  Minä taas ympä­ris­tös­tä­ni huo­mioi­mal­la olen romaa­nien enti­ses­tä tilan­tees­ta tul­lut sii­hen lop­pu­tu­lok­seen, että roma­nit ovat yhtä ja samaa poruk­kaan kuin me “val­ko­lai­set” olemme.

  Har­voin näkee niin fik­sua poruk­kaa mei­dän suo­ma­lais­ten jou­kos­ta, kuin roma­nit “nyt” ovat.

  Onkin hyvä asia, että roma­nien asiat on hyväk­syt­ty val­tion ja kun­nan tasoil­la, sil­lä taval­la kuin asiat hei­dän asiois­saan tulee viran­omai­sen huo­mioon ottaa. Olem­me yksilöllisiä.

  Nyt onkin kehit­ty­mäs­sä uusi vähem­mis­tö­jen ongel­ma, eli työt­tö­mien ongel­ma. Kuinka
  työ­tön­tä voi­daan ohjail­la asi­aan taik­ka toi­seen, kun enti­ses­sä kult­tuu­ris­sa­kaan roma­nei­ta­kaan ei ohjat­tu val­ta­väes­tön ongelmasiksi.

 68. Taas ker­ran myö­häs­sä mukaan.

  Kysyn samaa kuin jot­kut muut­kin tääl­lä: miten ihmees­sä Hal­la-ahon pals­tan propellipipot
  ja muut mar­gi­naa­li-ilmiöt estä­vät rasis­mia vas­tus­ta­vien omaa asial­lis­ta kes­kus­te­lua maa­han­muu­ton kai­kis­ta puolista?

  Kun­non kato­li­nen ajat­te­li 1500-luvun alku­puo­lel­la että Lut­her kal­ja­veik­koi­neen estää kai­ken kes­kus­te­lun ane­kau­pas­ta yms.?

  Enem­mis­tö­kom­ma­ri ajat­te­li 1970-luvul­la että tais­to­lais­ten mekas­tus estää kai­ken oman ajat­te­lun sosialismista? 

  Jot­tei kes­kus­te­lu läh­ti­si har­ha­po­luil­le: en ole kato­li­nen enkä min­kään lah­kon kom­mu­nis­ti, mut­ta ver­taus­ten point­ti var­maan tuli selväksi.

  Sovel­tuu myös Osmon itsen­sä valit­se­miin ket­tu­tyt­töi­hin ja tur­kis­tar­hauk­sen vastustamiseen.

  Vähän kuin Rokan Antin rate­kia­neu­vo: jos sie lähet juok­se­maa sie saat juos­ta Poh­jan­la­hel­le asti. Mut jos sie pysyt pote­ros­sas ja ammut nii hit­to­loi­ko hää mah­taa? Eihää hää sam­maa pote­roo siu kans­sais mahu.

  Kyl­lä esi­mer­kik­si tyt­tö­jen “ympä­ri­leik­kaus­ta”, pak­koa­vio­liit­to­ja, fatwo­ja pila­piir­rok­sis­ta ja homo­jen hak­kaa­mi­sia voi vas­tus­taa ihan vain siten että avaa suun­sa ja sanoo: vas­tus­tan. Ja vas­tus­taa samo­ja tai vas­taa­via ilmiöi­tä kaik­kien tekeminä.

  Tosin tämä kes­kus­te­lu on ehkä myö­häs­sä? Parin vii­me vuo­den aika­na jotain on jo lii­kah­ta­nut asias­sa. Ruot­sin ja Hol­lan­nin esi­merk­kiä seu­ra­ten­ko vai endo­gee­ni­ses­ti, mene tiedä.

 69. Kat­se­lin eilen uusin­taa Prses­siklu­bis­ta (ja vie­lä ohjel­man jäl­keen uusin­nan uusin­taa Aree­nas­ta). Tee­ma­na oli Viha­vai­sen kirja/islam. Stu­dios­sa oli­vat Hara­kan lisäk­si Saa­ri­kos­ki, Box­berg ja Hämeen-Ant­ti­la. Odo­tin eri­tyi­ses­ti Hämeen-Ant­ti­lal­ta pal­jon. Jota­kin isla­min ole­mus­ta selit­tä­vää. Onhan hän sen­tään aiheen asiantuntija.

  Ensin Kaup­pa­leh­den toi­mit­ta­ja Box­berg tote­si, että ei lain­kaan ymmär­rä Viha­vai­sen kir­jaa: “En, en ymmär­rä ollen­kaan, mun mies­tä tota noin, mä en niin­ku ymmär­rä sitä, että mis­tä ei voi kes­kus­tel­la. -,- Hän puhuu et pitäs kes­kus­tel­la maa­han­muu­ton vaih­toeh­dois­ta, mä, se, se on myös­ki ihan hämä­rän pei­tos­sa, mikä se vaih­toeh­to on, että Suo­mi sul­kee rajan­sa ja tän­ne ei tuu enää ketää vai, vai mitä?” 

  Box­berg jat­koi: “Toi­nen mikä pitää muis­taa, on se, että me TARVITAAN maa­han­muut­ta­jia. Siis mehän emme, ei yksin, mei­dän niin­ku, jo nyt­te, todel­la­kin lii­kut­ta­vas­ta hyvin­voin­ti­val­tios­ta ei ole mitään jäl­jel­lä, jol­lei me saa­da tän­ne työvoimaa.”

  Sas­ka Saa­ri­kos­ki ihmet­te­li (mat­kail­tu­aan Tuni­sias­sa ja huo­mat­tu­aan, että nais­ten ase­ma on alka­nut hei­ke­tä isla­min vai­ku­tus­val­lan lisään­nyt­tyä): “Mis­tä se joh­tuu, mikä ihmeen tul­kin­ta siel­lä (Tuni­sias­sa) on pääl­lä, että siin on täl­lä­nen nais­ten, nais­ten alis­ta­mi­nen ja sor­to niin, niin tun­tuu kui­ten­kin kes­kei­sel­tä täl­lä hetkellä?”

  Hämeen-Ant­ti­la vas­ta­si: “Se on nime­no­maan toi tul­kin­ta -,- Sil­loin kun levi­ää täl­lä­nen hyvin fun­da­men­da­lis­ti­nen islam niin, niin sil­lä on kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia just nois­sa asiois­sa, mitä sanoit. Mut­ta sehän ei, mut­ta nime­no­maan se ei, fun­da­men­ta­lis­ti­nen islam levi­ää nime­no­maan libe­raa­lin isla­min kus­tan­nuk­sel­la, elik­kä se ei ole islamia.”

  Kitey­tet­ty­nä:

  - Maa­han­muut­to­po­li­tii­kan kri­ti­soin­ti on sama kuin vaa­ti­si rajo­jen sul­ke­mis­ta (Box­berg)
  — Maa­han­muut­ta­jia tar­vi­taan, kos­ka maa­han­muut­ta­jia on muu­al­la Euroo­pas­sa vähem­män (Box­berg, ei tosin ole yllä sitee­rat­tu­na, mut­ta perus­te­li näin ohjelmassa)
  — Maa­han­muut­ta­jat ovat yhtä kuin työ­voi­maa (Box­berg)
  — Fin­da­men­ta­lis­ti­nen islam ei ole islamia 

  Saa­ri­kos­ki oli ainoa, jon­ka kon­kreet­tis­ta ja maan­lä­heis­tä ajat­te­lua ymmär­sin. Hän antoi lisäk­si itses­tään erit­täin skar­pin kuvan. Hänen näke­myk­siin­sä minun oli myös help­po yhtyä.

  Muut kak­si vie­ras­ta tar­joi­li­vat jota­kin käsit­tä­mä­tön­tä. En oikein osaa sanoa mitä. Eri­tyi­ses­ti Hämeen-Ant­ti­lan kom­men­tin jäl­keen jäin todel­la haa­vi auki. Tuli mie­lee­ni aja­tel­la, että on näh­tä­väs­ti niin, että mis­sään isla­mi­lai­ses­sa maas­sa ei siis sovel­le­ta islamia.

  Yri­tä sitä sit­ten täs­sä ottaa sel­koa asiois­ta ja muo­dos­taa omaa käsi­tys­tä maa­han­muu­tos­ta ja isla­mis­ta, jos jot­kut äly­mys­tön edus­ta­jat tar­joi­le­vat sel­lais­ta, jos­ta ei saa miten­kään kiin­ni. En edel­leen ohjel­man jäl­keen­kään ymmär­rä isla­mis­ta yhtään enem­pää. Hämeen-Ant­ti­la kään­te­li ohjel­mas­sa kelk­kaan­sa suju­vas­ti aina tar­peen mukaan (mm. puhut­taes­sa leh­dis­tön vapau­des­ta). Islam voi Hämeen-Ant­ti­laa oikein tul­kit­taes­sa olla aivan mitä tahan­sa, mikä taas ei jätä käteen yhti­käs mitään.

  Mut­ta ehkä vain olen­kin lii­an tyh­mä ymmär­tä­mään äly­mys­tön ajatuksenkulkua.

 70. Odo­tit­ko Jou­ni, että Hämeen-Ant­ti­la ker­too sinul­le mitä on oikea Isla­mi? Kuten var­maan jokai­nen tie­tää, niin Isla­mis­sa ei ole mitään val­tion­kirk­koa tai tiet­tyä auk­to­ri­teet­tia, jon­ka näke­myk­siä kaik­ki seuraavat.

  Uskon­non sovel­ta­mi­seen vai­kut­ta­vat tie­ten­kin ihmis­ten sosio­eko­no­mi­set tilan­teet, maan poliit­ti­nen tilan­ne jne. Ei mikään aate­suun­ta elä tyhjiössä. 

  Oli­sin odot­ta­nut kiin­nos­ta­vaa kes­kus­te­lua blo­gis­sa maa­han­muu­tos­ta, mut­ta nyt käsi­tel­tiin vain itsestäänselvyyksiä.

 71. En odot­ta­nut. Osaan kyl­lä etsiä perus­tie­toa isla­mis­ta eri läh­teis­tä. Odo­tin, kuten jo sanoin, että Hämeen-Ant­ti­la valot­tai­si isla­min ole­mus­ta – tie­ten­kin sen nyky­päi­vää ja mah­dol­li­sia kehi­tys­suun­tia. Luu­li­si asian­tun­ti­jan sii­hen pys­ty­vän. Ehkä hän kui­ten­kin ohi­men­nen onnis­tui täs­sä parem­min kuin minä ensin ymmärsinkään.

  Soi­nin­vaa­ran kir­joi­tuk­ses­sa, joi­hin nämä kom­men­tit liit­ty­vät, kär­ki koh­dis­tuu nime­no­maan fun­da­men­ta­lis­ti­sen isla­min muo­dos­ta­maan ongel­maan. Minus­ta kir­joi­tuk­sen aihe on hyvin mie­len­kiin­toi­nen, kos­ka tulee­han Suo­meen mel­ko pal­jon maa­han­muut­ta­jia isla­mi­lai­sis­ta mais­ta. Minua kiin­nos­taa, mitä nämä ihmi­set ajat­te­le­vat ja mil­lais­ta maa­ta he halua­vat raken­taa. Eikö tämä kiin­nos­ta sinua?

  Ihmi­soi­keus­lii­ton 2007 teke­män kyse­ly­tut­ki­muk­sen (http://www.ihmisoikeusliitto.fi/selvitys.pdf) mukaan mer­kit­tä­vä osa mus­li­meis­ta (noin puo­let) aset­ta­si isla­mi­lai­sen lain (sha­ria) Suo­men lain ylä­puo­lel­le, jos jou­tui­si valit­se­maan. Kuten var­mas­ti kaik­ki tie­tä­vät, isla­mi­lai­nen laki on ris­ti­rii­das­sa Suo­men lain kans­sa monis­sa koh­din, esi­merk­kei­nä vaik­ka­pa avio­liit­toi­kä, avio­liit­to mus­li­min ja ei-mus­li­min välil­lä, avio­lii­ton vapaaehtoisuus/pakottaminen, ela­tus­vel­vol­li­suus, vai­mon ”kurit­ta­mi­nen”, monia­vioi­suus, avio­ero-oikeus, las­ten fyy­si­nen kurit­ta­mi­nen, las­ten perin­tö­oi­keus ja avio­lii­ton ulko­puo­lel­la syn­ty­neen lap­sen oikeu­det (lai­naus ko. selvityksestä).

  Jos esi­mer­kik­si yllä ole­vis­sa kysy­myk­sis­sä nou­da­tet­tai­siin isla­mi­lais­ta lakia, eikä kun­nioi­tet­tai­si esi­mer­kik­si Suo­men lakia, jon­ka perus­ta on län­si­mai­ses­sa demo­kra­tias­sa ja tasa-arvon peri­aat­tees­sa, näki­sin tämän fun­da­men­ta­lis­ti­se­na isla­mi­na. Mut­ta kuten muis­tam­me, Hämeen-Ant­ti­lan mukaan fun­da­men­ta­lis­ti­nen islam ei ole isla­mia ollen­kaan (mikä sivu­men­nen sanoen vai­kut­taa lie­väl­tä paradoksilta).

  Voi olla niin, että Suo­mes­sa asu­vat mus­li­mit tosi­ti­lan­tees­sa nou­dat­tai­si­vat Suo­men lakia yllä ole­vis­sa kysy­myk­sis­sä ja oli­si­vat siten mal­til­li­sia, maal­lis­tu­nei­ta mus­li­me­ja. Tämä tar­koit­tai­si sitä, että esi­mer­kik­si isäl­lä oli­si oikeu­det ja vel­vol­li­suu­det avio­lii­ton ulko­puo­lel­la syn­ty­nee­seen lap­seen ja lap­sel­la oli­si myös perin­tö­oi­keus isään­sä. Täl­löin tilan­tees­sa ei kui­ten­kaan nou­da­tet­tai­si isla­mi­lais­ta lakia. Voi­vat­ko mus­li­mit teh­dä niin? Onko isla­mis­sa sijaa mal­til­li­suu­del­le? Hie­man para­dok­saa­li­sel­ta vai­kut­taa myös, jos Suo­mes­sa asu­va mal­til­li­nen, maal­lis­tu­nut mus­li­mi ei nou­da­ta isla­mi­lais­ta lakia ja väit­tää yhä ole­van­sa muslimi.

  Kuten tote­sit, isla­mia ei seu­ra­ta eikä sen oppe­ja sovel­le­ta tyh­jiös­sä. Isla­mis­sa on kui­ten­kin koraa­nin ja Muham­me­din elä­mäs­tä ker­to­vien kir­joi­tus­ten lisäk­si jokai­ses­sa maas­sa, jois­sa on mus­li­me­ja, omat hie­rark­ki­set raken­teen­sa (ns. usko­nop­pi­neet), jot­ka mää­rit­te­le­vät sitä, mikä on oikein ja vää­rin ja mikä tavoi­tel­ta­vaa isla­mi­lai­ses­sa yhtei­sös­sä. Minua todel­la kiin­nos­taa, mil­lais­ta oppia mos­kei­jois­sa saar­na­taan. Onko koraa­nin ja kir­joi­tus­ten tul­kin­nal­le sit­ten­kin pal­jon liik­ku­ma­va­raa? Minua myös ihme­tyt­tää, että mitä kum­maa isla­min syn­ty­si­joil­la oikein tapah­tuu, jos ker­ran fun­da­men­ta­lis­ti­nen isla­min tul­kin­ta, joka on yleis­ty­mäs­sä monis­sa isla­mi­lai­sis­sa mais­sa, ei ole­kaan isla­mia. Mitä se sit­ten on?

  Hyvä, jos nämä asiat ovat sinul­le itses­tään­sel­vyyk­siä ja tie­dät, mitä islam on, mitä isla­mi­lai­sis­sa mais­sa täl­lä het­kel­lä tapah­tuu ja mil­lais­ta isla­mia mus­li­mit esi­mer­kik­si Suo­mes­sa halua­vat seu­ra­ta ja totel­la, ja mil­lais­ta Suo­mea raken­taa. Minul­le nämä asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä.

 72. Dizen kir­joit­ti 13.10.2009 kel­lo 16:00 “Odo­tit­ko Jou­ni, että Hämeen-Ant­ti­la ker­too sinul­le mitä on oikea Isla­mi? Kuten var­maan jokai­nen tie­tää, niin Isla­mis­sa ei ole mitään val­tion­kirk­koa tai tiet­tyä auk­to­ri­teet­tia, jon­ka näke­myk­siä kaik­ki seuraavat.”

  Esi­mer­kik­si Iran on isla­mi­lai­nen val­tio ja nime­no­maan siel­lä imaa­mit edus­ta­vat kor­kein­ta val­tiol­lis­ta valtaa.

  Minua, joten­kin eri­tyi­sen pal­jon häi­rit­see tämä Suo­men maa­haan levin­nyt ja jopa Län­si-Suo­mea ja Poh­jan­maa­ta hätis­te­le­vä savo­lai­nen kak­si­naa­mai­nen tapa kes­kus­tel­la tai haas­taa kier­täen ja kaar­taen, vih­jail­len ja mietiskellen.

  Län­si-Suo­mes­sa, jos naa­pu­ri maa­laa talon­sa sipe­rian sini­sek­si tai mar­ja­puu­ron punai­sek­si, se on yleen­sä sanot­tu naa­pu­ril­le päin naa­maa. Savos­sa se sano­taan, ei naa­pu­ril­le vaan naa­pu­rin naa­pu­ril­le ja tämän naapurille.

  Sama pirt­ti­ki­reys vai­vaa kes­kus­te­lua maa­han­muu­tos­ta. Jos jotain kum­mas­te­lee niin ei se aina­kaan län­ti­sen Suo­men kult­tuu­ris­sa tar­koi­ta heti kri­tiik­kiä tai vjut­tui­lua vaan ihan rei­pas­ta naa­pu­ri­hen­keä ja jutus­te­lua eli praa­gaa­mis­ta. Tuu­let­ta­mi­ne on ter­veel­lis­tä sitä paitsi.

 73. Maa­han­muu­tos­ta ei voi puhua kiel­tei­ses­ti lei­mau­tu­mat­ta rasistiksi.

  Esi­mer­kik­si Hal­la-Ahon blo­gi­kir­joi­tuk­set ovat var­sin asial­li­sia, mut­ta sil­ti nii­tä ver­ra­taan natsismiin.

  On type­rää, että jos­tain aihees­ta saa esit­tää kah­des­ta mie­li­pi­tees­tä vain sitä tois­ta. Toi­sen mie­li­pi­teen edus­ta­jil­le hei­lu­te­taan sitä rasismikorttia.

  Ihan aikuis­ten oikeas­ti, minä en vihaa mus­taa mies­tä mut­ta minua pelot­taa näin perus­kou­lu­lai­se­na oma tule­vai­suu­te­ni. Mil­tä suo­mi näyt­tään kym­me­nen vuo­den pääs­tä. Tai kah­den­kym­me­nen. Tai sadan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.