Hyssytteleekö suomalainen älymystä maahanmuuton ongelmia.

Tässä taas vas­tauk­seni HS-raadin kysymyk­seen. Edelli­nen suu­tut­ti rikospoliisit.

1)    Kyl­lä

Keskustelu maa­han­muu­tos­ta on kovin tuskallista ja polar­isoitunut­ta. Oikeas­t­aan minkään vivahtei­den tuomi­nen keskustelu­un koetaan epä­sopi­vak­si. Toisaal­ta maa­han­muut­tokri­it­tiset ovat liit­täneet kri­ti­ikki­in­sä tiivi­isti rasis­tiset argu­men­tit – tai eivät ole ainakaan sanoutuneet rasis­ti­sista tuk­i­jois­taan eroon – jol­loin jokaisen itseään kun­nioit­ta­van on pidet­tävä etäisyyt­tä kaikki­in mui­hinkin hei­dän ajatuksiinsa.

Mei­dän pitäisi pystyä puhu­maan paljon avoimem­min maa­han­muut­topoli­ti­ikan sisäl­löstä, jot­ta tänne tule­vat ja myös kipeästi tarvit­ta­vat muut­ta­jat pysty­i­sivät maas­samme hyvin men­estymään ja tuke­maan van­henevan kansamme ela­tus­suhdet­ta. Pieni kansalli­nen itsekkyys maa­han­muut­topoli­ti­ikas­sa johtaisi siihen, että koko ulko­maalais­peräi­nen väestö voisi parem­min ja inte­groi­tu­isi posi­ti­ivisek­si osak­si yhteiskun­taamme. Tarvit­semme human­i­taarisen maa­han­muu­ton ohel­la nyky­istä enem­män siir­to­laiskri­teere­in valikoitunut­ta työperäistä maahanmuuttoa.

Kysymys islamin haas­teesta on otet­ta­va vakavasti. Suurin osa islami­lai­sista maista tulleista on tul­lut pakoon nimeno­maan uskon­nol­lista ahdas­mielisyyt­tä, eivätkä ole hen­geltään lainkaan islamistisia. Maltill­i­nen islami­laisu­us on monel­la tavoin myön­teistä; kun­nioit­taa samo­ja arvo­ja kuin kris­til­lisyyskin, mut­ta ottaa ne enem­män tosis­saan. Per­heet kan­ta­vat kan­ta­suo­ma­laisia parem­min huol­ta jäsenistään, päi­hteitä ei suosi­ta ja van­huk­sia kunnioitetaan.

Ongel­ma on fun­da­men­tal­is­mis­sa. Kaik­ki uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi on uskon­nos­ta riip­pumat­ta pahas­ta, mut­ta olisi tosi­a­sioiden kieltämistä olla havait­se­mat­ta, että islamin kesku­udessa fun­da­men­tal­is­min osu­us on mui­ta uskon­to­ja korkeampi ja nousus­sa kaikkial­la maail­mas­sa. Islamis­min nousus­ta kär­sitään eri­tyis­es­ti islami­lai­sis­sa mais­sa, mut­ta ääri­ainek­set ovat lisän­neet huolestut­tavasti kan­na­tus­taan myös maa­han­muut­ta­jien kesku­udessa Euroopas­sa. Suomes­sa ei ääri-islami­laisia juuri ole, mut­ta jo Ruot­sis­sa on. Tätä kehi­tys­tä on syytä pitää silmäl­lä. Huo­mat­takoon, että maail­mal­la myös kris­till­i­nen fun­da­men­tal­is­mi nos­taa päätään.

Islamin jyrkäl­lä siiv­el­lä on sopeu­tu­mista suo­ma­laisen yhteiskun­nan peri­aat­teisi­in esimerkik­si suh­teessa nais­ten ase­maan. Suomes­sa nou­date­taan Suomen lain­säädän­töä. Mon­es­sa maas­sa on peräti eri lain­säädän­tö islami­nuskoisille ja muille. Esimerkik­si Male­si­as­sa kris­ti­tyt saa­vat juo­da alko­ho­lia, mut­ta islami­nuskoiset eivät ja eri uskon­tokun­ti­in kuu­luville on eri alaikära­ja avi­o­li­iton solmimiselle. Tämä malli on mah­do­ton, jos islami­laiseen per­heeseen syn­tynyt tai ker­ran uskon­toon kään­tynyt ei voi koskaan siitä vapau­tua. On myös kris­til­lisyy­den suun­tauk­sia, jot­ka aset­ta­vat jäse­nilleen rankko­ja määräyk­siä, mut­ta niistä pääsee eroon, kun eroaa uskon­nol­lis­es­ta yhteisöstä. Kiel­to vai­h­taa uskon­toa on ehkä pahiten ris­tiri­idas­sa Suomen lain­säädän­nössä nou­datet­tu­jen peri­aat­tei­den kanssa.

77 vastausta artikkeliin “Hyssytteleekö suomalainen älymystä maahanmuuton ongelmia.”

 1. Mielestäni tapaus Hal­la-aho kuvaa tilan­net­ta Suomes­sa oikein hyvin. Hänen perus­teel­lis­es­ti perustel­tu (ehkä) main­in­ta islamin yhdestä jutus­ta, toi hänelle tuomion. Jos joku ulkop­uo­li­nen (ei kris­tit­ty) olisi esit­tänyt jotain vas­taavaa kristi­nuskos­ta, en usko, että mitään olisi tapahtunut.Siis kris­tit­tyjä saa mätk­iä, mut­ta islami­laisia ei.Missä on tasa-arvo? Kuitenkin kum­mas­sakin on kyse uskon asioista eikä mis­tään tieteen vahvis­ta­mas­ta totu­ud­es­ta (puhun siis uskon­noista). Omas­ta mielestäni kaikkia ihmisiä pitää saa­da arvostella/kehua jne, toki väärää tietoa ei saa levit­tää. Mikä sit­ten eri uskon­nois­sa on oikea­ta tietoa??

 2. Käsit­teitä olisi hyvä vähän tarkentaa.

  Mitä tarkoit­taa “uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi”? Tarkoit­taako se yksinker­tais­es­ti sitä, että ottaa uskon­ton­sa opetuk­set vakavasti? Eikö sil­loin ole olen­naista se, mitä ne vakavasti otet­ta­vat opetuk­set ovat? Islam ja kristi­nusko eivät ole niin saman­laisia, kuin Soin­in­vaara antaa ymmärtää.

  Mus­li­mi- ja kris­tit­ty­jen fun­da­men­tal­istien ero ei ole vain siinä, että mus­limeis­sa fun­da­men­tal­is­te­ja on suh­teessa enem­män. Eroa on myös siinä, mikä tuon fun­da­men­tal­is­min sisältö käytän­nössä on.

  Esim. kris­tit­ty fun­da­men­tal­isti saat­taa suh­tau­tua nuiv­asti homoi­hin eikä halu­aisi heille esimerkik­si oikeut­ta avioitua. Mus­lim­i­fun­da­men­tal­isti on sitä mieltä, että homoil­la ei ole oikeut­ta elämään, vaan hei­dät pitäisi tap­paa. Siinä on iso ero, joka ei liity vain fun­da­men­tal­is­min yleisyy­teen vaan myös sen laatuun.

  Soin­in­vaara siir­tyy fun­da­men­tal­is­mista ilman turhia selit­te­lyjä “islamis­mi­in”. Mitä se sit­ten on? Onko se sama asia kuin islami­lainen fun­da­men­tal­is­mi? Vai tarkoit­taako se “poli­it­tista islamia”? Vai tarkoit­ta­vatko nuo samaa asi­aa, kos­ka islam on läpeen­sä poli­it­ti­nen uskonto?

  Yleen­sä tässä blo­gis­sa asioista puhutaan huo­mat­tavasti täs­mäl­lisem­min ilmaisuin kuin nyt.

  1. Uskon­non nimis­sä myös krit6illiset tekevät murhia tai yllyt­tävät niihin. Abort­tilääkäre­itä Yhdys­val­lois­sa esimerkik­si. Joku kris­til­listä rakkau­den sanomaa julk­ista­va tele­vi­siosaar­naa­ja myös kehot­ti julkises­ti Yhdys­val­to­ja murhaa­maan Venet­sue­lan pres­i­dentin. Moni kri­tit­ty ylistää Israelin armei­jan ei niin kovin humaane­ja ottei­ta palesti­inalais­sivi­ile­jä kohtaan. Vähän rajat­a­paus ovat Pohjois-Irlan­nin uskon­nol­liset johta­jat, mut­ta poli­ti­ikas­ta islamistien väki­val­taisu­udessakin on kyse.
   En kuitenkaan lai­ta rajaa tap­pamiseen vaan myös yhteisön jäsen­ten elämän raju­un rajoit­tamiseen ja siihen, että uskon­to sumen­taa jär­jen. Esimerkik­si Lati­nalaises­sa Amerikas­sa hel­lun­tailaisu­ut­ta muis­tut­ta­va uskon­nol­lisu­us syr­jäyt­tää katolista kirkkoa. Samaan joukkoon liitän yri­tyk­set estää biolo­gian opetuk­sen kouluis­sa. Olen aika huolestunut tämänkaltaisen fun­da­men­tal­is­min noususta.
   Yksi raja fun­da­men­tal­is­mis­sa on siinä, keskit­tyykö uskonkil­voit­telus­sa omaan elämään­sä vai onko kovin kiin­nos­tunut tois­t­en moraal­ista. Jos vas­tus­taa homosek­suaal­isu­ut­ta, voisi tyy­tyä vas­tus­ta­maan sitä vain omas­sa elämässään ja antaa tois­t­en nou­dat­taa omaa arvojärjestystään.

 3. Osmo kir­joit­ti:

  “Toisaal­ta maa­han­muut­tokri­it­tiset ovat liit­täneet kri­ti­ikki­in­sä tiivi­isti rasis­tiset argu­men­tit – tai eivät ole ainakaan sanoutuneet rasis­ti­sista tuk­i­jois­taan eroon – jol­loin jokaisen itseään kun­nioit­ta­van on pidet­tävä etäisyyt­tä kaikki­in mui­hinkin hei­dän ajatuksiinsa”

  Maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan liit­tyvät ajatuk­set eivät liene “rasistien” tai “rasis­tisia tuk­i­joi­ta” omaavien henkilöi­den yksi­ty­i­so­maisu­ut­ta. En näe mitään syytä, mik­si kenenkään olisi pidet­tävä etäisyyt­tä järkevään näke­myk­seen A vain sen takia, että henkilöl­lä X sat­tuu järkevän näke­myk­sen A lisäk­si ole­maan myös type­r­iä näke­myk­siä ja/tai type­r­iä tuk­i­joi­ta. Tai siis ymmär­rän, että painet­ta täl­laiseen käyt­täy­tymiseen voi nyky­ilmapi­iris­sä olla, kos­ka pahin­ta mitä poli­itikolle voi tapah­tua on rasis­tik­si leimau­tu­mi­nen ja rasis­tik­si leimataan mitä omi­tu­isim­min perustein. Mut­ta täl­lais­es­ta ilmapi­iristä tulisi päästä eroon.

  Esim­imerk­ki: Rasis­tisia tuk­i­joi­ta omaa­va henkilö X ajat­telee, että maa­han­muut­ta­jille tulee tar­jo­ta parem­mat mah­dol­lisu­udet kielik­oulu­tuk­seen ja että sharia-tuomiois­tu­in­ta ei tule ottaa käyt­töön Suomessa.

  Tuleeko jokaisen “itseään kun­nioit­ta­van” nyt ottaa etäisyyt­tä näi­hin ajatuk­si­in vain sik­si, ettei henkilö X ole sanoutunut irti rasis­ti­sista tukijoistaan?

  Tämä ei ole saivartelua, kos­ka kuten Osmokin ilmeis­es­ti on havain­nut, mon­et poli­itikot todel­la toimi­vat täl­laisel­la logi­ikalla rasis­tiko­rtin pelos­sa. Vapaam­mas­sa keskusteluym­päristössä kukaan ei jou­tu­isi otta­maan etäisyyt­tä järke­vi­in näke­myk­si­in vain sik­si, että joku “paha ihmi­nen” sat­tuu ole­maan samaa mieltä niistä.

 4. Uskon­nol­lisen fun­da­men­tal­is­min ongel­man ratkaisu edel­lyt­tää vah­vaa seku­lar­is­mia, joka pitää vali­ta tietois­es­ti erään­laisek­si superide­olo­giak­si uskon­to­jen yläpuolelle. 

  Tämä tarkoit­taa yhtäältä uskon­non ja poli­ti­ikan erot­tamista toi­sis­taan ja toisaal­ta uskon­non rajaamista osit­tain yksi­tyisen elämän­pi­irin sisälle. Tätä dog­maa pitää vahvis­taa niin meil­lä kuin myös muual­la Euroopas­sa, kos­ka se on yksi keino estää kak­sois­stan­dar­d­i­en, kuten sharia-tuomiois­tu­imien synty. 

  Mei­dän tulisi keskustel­la seku­lar­is­min pelisään­nöistä, eikä islamin haasteesta.

 5. Yksi asia mikä maa­han­muut­tokeskustelus­sa näyt­tää tyystin sivu­ute­tun on lisään­tymisnopeus ja sen seuraukset.

  Jos jos­sain yhteisössä on suuret
  per­hekoot saat­taa tämän porukan koko esim. 2.5 ker­tais­tua kah­denkymme­nen vuo­den välein, eli helpol­la potenssi­laskul­la noin satak­er­tais­tua sadas­sa vuodessa. 

  Pk-seudul­la tämä tarkoit­taisi että 5000 hen­gen porukan jälkeläiset muo­dosta­vat sadan vuo­den päästä 500000 asukas­ta käsit­tävän pop­u­laa­tion, eli enem­mistön, jos kan­taväestön koko pysyy samaan aikaan samana ja väestöryh­mät eivät suuresti sekoitu.

  1. Joo. Vuon­na 2300 Suomes­sa on 50 miljoon­aa les­d­ta­di­o­laista. Ei se näin mene.

 6. Mitä tarkoit­taa “uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi”? Se ei tarkoi­ta että ottaa uskon­ton­sa opetuk­set vakavasti. Islamis­sa kun ei ole yhtä ain­oaa selvää suun­taus­ta, ei ole ole­mas­sa pap­pi vas­taa­va hah­mo, vaan kaik­ki on tulkin­nan­varaista, eli kuka tahansa voi tulki­ta pyhäkir­joituk­set oma­l­la taval­la ja olla oike­as­sa, vaik­ka muiden silmis­sa ei ole niin. Tämä on yksi islami­laisen “ongel­ma”.

  Olin vähän aikaan sit­ten Eteläamerikas­sa ja pelästyin siitä että nuoret lapset, luki­o­laiset ja yliopis­to-opiske­li­jat, eivät tiedä oikeas­t­aan mitään biol­o­gis­es­ta evoluu­tios­ta, kaik­ki on sitä “dis­eño inteligente” (intel­li­gent design), johon keskustelulle asi­as­ta ei ollut tilaa.

  15 vuot­ta sit­ten olin vai­h­to-oppi­laana sielä ja kävin yliopis­to biolo­gian peruskurssi, opet­ta­ja oli pap­pi ja kaik­ki pyöri jumalan ympäri. Jouduin lähtemään kur­sil­ta. Tämä on äärim­mäisen vaka­va että fun­da­ment­tal­isti oppi pääsee niin pitkälle.

  Fun­da­men­tal­is­tia on vaan se että ei ole tilaa keskustelulle, avoimuudelle ja avoin ovi uusille näke­myk­sille. Ei ole mitään muu­ta mielestäni.

 7. Hänen perus­teel­lis­es­ti perustel­tu (ehkä) main­in­ta islamin yhdestä jutus­ta, toi hänelle tuomion.

  Maa­han­muut­ta­jakr… ei kun rasis­tit (en ymmär­rä mik­si pitäisi alkaa puhu­maan rasistien innovoimaa newspeakia) eivät tun­nu vähäisim­mässäkään määrin ymmärtävän että asi­a­sisältö ei tee väit­teestä rasis­tista tai ei-rasis­tista. Rasis­min suhde tosi­asi­aväit­tämi­in on jok­seenkin sama kuin lap­si­pornon suhde kuvi­in alas­tomista lap­sista. Kukaan ei hyväksy lap­si­pornon hal­lus­sapitäjän puo­lus­teluk­si, että Brys­selis­sä on alas­tomien poikien pat­sai­ta, mut­ta täs­mälleen samal­la logi­ikalla pitäisi hyväksyä, että rasis­tisia väit­teitä saa esit­tää, kos­ka samaa asi­a­sisältöä on joskus jos­sain esitet­ty ei-rasis­tis­es­ti. Ja jos joku nyt halu­aa, että määrit­te­len rasis­min, niin pyy­dän ensin määrit­telemään lapsipornon.

 8. Sil­lä aikaa kun älymys­tö määrit­telee Osmon blo­gis­sa fun­da­men­tal­is­mia, uskon­nol­liset fun­da­men­tal­is­tit lähet­televät kir­jekuoris­sa luote­ja abort­tilääkäreille ja pohti­vat keino­ja teokra­ti­aan siirtymiseksi.

  Fun­da­men­tal­is­mille tuskin löy­tyy kaikenkat­tavaa määritelmää, mikä on tyyp­pilli­nen ilmiö human­is­tis­ten tietei­den paris­sa. Riit­tävä määritelmä on kuitenkin ole­mas­sa, ainakin sen suh­teen, että jotain pitäisi TEHDÄ.

  Olemme tilanteessa, jos­sa moraa­li­nen rel­a­tivis­mi on hylät­tävä ja rajan­ve­to­ja on ryhdyt­tävä tekemään nimeno­maan uskon­nol­lisen ja maal­lisen ajat­telun välil­lä ja sen aiheut­tamille seu­rauk­sille. Fun­da­men­tal­is­min ongel­ma ratkeaa, kun uskon­non ja poli­ti­ikan suh­teen ongel­ma ratkaistaan. Uskon­nol­la ei tulisi olla sijaa poli­ti­ikan teossa. Tästä pitäisi lähteä liikkeelle.

 9. tcrown kir­joit­ti:

  “Maa­han­muut­ta­jakr… ei kun rasis­tit (en ymmär­rä mik­si pitäisi alkaa puhu­maan rasistien innovoimaa newspeakia) eivät tun­nu vähäisim­mässäkään määrin ymmärtävän että asi­a­sisältö ei tee väit­teestä rasis­tista tai ei-rasis­tista. Rasis­min suhde tosi­asi­aväit­tämi­in on jok­seenkin sama kuin lap­si­pornon suhde kuvi­in alas­tomista lap­sista. Kukaan ei hyväksy lap­si­pornon hal­lus­sapitäjän puo­lus­teluk­si, että Brys­selis­sä on alas­tomien poikien pat­sai­ta, mut­ta täs­mälleen samal­la logi­ikalla pitäisi hyväksyä, että rasis­tisia väit­teitä saa esit­tää, kos­ka samaa asi­a­sisältöä on joskus jos­sain esitet­ty ei-rasistisesti.”

  Oliks tää pro­vo vai halu­atko oikeasti, että joku selit­tää mis­sä kohdis­sa ver­tauk­sesi logi­ik­ka ontuu?

 10. En näe mitään syytä, mik­si kenenkään olisi pidet­tävä etäisyyt­tä järkevään näke­myk­seen A vain sen takia, että henkilöl­lä X sat­tuu järkevän näke­myk­sen A lisäk­si ole­maan myös type­r­iä näke­myk­siä ja/tai type­r­iä tukijoita.

  Jos joku tyyli­in Osmo kan­nat­taisi jonkun näke­myk­siä joista 30% on oikein, 60% taval­la tai toisel­la väärin ja 10% vas­ten­mielistä potaskaa, niin Osmo käyt­täisi 100% ajas­taan sen selit­tämiseen että hän on siis samaa mieltä tuos­ta 30% ja ei muus­ta, varsinkaan siitä 10%. Mielu­um­min sitä viit­taa johonkin joka sanoo vain sen 30%, nämä tosin taas saa­vat vähem­m­männ huomio­ta, kos­ka se potas­ka kiin­nos­taa. Ylipään­sä, ei se mene niin että kuun­teli­jan tai vaikka­pa toimit­ta­jan velvol­lisu­us on vaivo­ja säästämät­tä pyrk­iä ymmärtään mah­dol­lisim­man rak­en­tavasti ja parhait­en päin joka iki­nen lausahdus.

 11. Osmo: “Joo. Vuon­na 2300 Suomes­sa on 50 miljoon­aa les­d­ta­di­o­laista. Ei se näin mene”

  Niin. Olisi kiva tietää miten se menee. Mis­sä vai­heessa ja mis­tä syys­tä esim. pohjois-afrikas­ta human­itäärisin perustein maa­han­muut­tanut pop­u­la alkaa hidas­taa lisään­tymisnopeut­taan. Paljonko heitä on sil­loin ja mitä ehtii tapah­tua sitä ennen? 

  Näitä on han­kala ennus­taa, ts. emme oikeas­t­aan tiedä mitä ain­ut­laa­tuis­es­ta maa­han­muut­topoli­itikas­tamme seu­raa pitkässä juok­sus­sa. Joitain oras­tavia kehi­tys­tren­de­jä on
  havait­tavis­sa niis­sä muu­ta­mas­sa muus­sa human­itääristä maa­han­muut­toa suo­si­vas­sa maassa. 

  Hyviä tutkimu­sai­hei­ta ennakkolu­u­lot­tomille ja rohkeille tutkijoille.

 12. @tcrownin kom­ment­ti
  Islami­lais­es­ta per­in­teestä löy­tyy hyvinkin asioi­ta, jot­ka mus­lim­ien kan­nat­taisi uskon­puhdis­taa, selit­tää ihmis­ten kek­simik­si inno­vaa­tioik­si, jot­ka eivät kuu­lu oikeasti uskoon.
  Mut­ta niiden tarkoi­tushakuinen ja vihamieli­nen kaivelu tuo elävästi mieleen eräi­den, san­o­taan vaik­ka judais­mikri­it­tis­ten, kir­joituk­set, jois­sa vas­taavasti haet­ti­in Tal­mud­ista enem­män tai vähem­män kyseenalaisia kohtia.

 13. Se on jotenkin häm­men­tävää että ensin tode­taan fun­da­men­tal­isimin ole­van aku­ut­ti ongel­ma, ja ratkaisuk­si tar­jo­taan että moraa­li­nen rel­a­tivis­mi on hylät­tävä. Koko maail­man ihan oikeat rel­a­tivis­tit mah­tu­isi­vat yhteen luen­tos­ali­in, tässä mieliku­vas­sa on poten­ti­aalia monille huonoille vit­seille mut­ta hillit­sen itseni ja toivon samaa muil­ta. Se mitä rel­a­tivis­misyytök­sel­lä käytän­nössä tarkoite­taan on pidät­tyvyyt­tä tiukoista kan­noista arkipäivän moraal­isi­in kysymyk­si­in. Ja tähän tar­jo­taan seli­tyk­sek­si jonkin­laista patol­o­gista “rel­a­tivis­mia”, eikä esimerkik­si sitä että käytän­nössä moraaliset ongel­mat ovat monimutkaisia.

  Tilal­la tar­jo­taan sit­ten tiukko­ja peri­aat­tei­ta, empiri­as­ta tai niiden ris­tiri­idoista viis, ja tämä nimeno­maan on fun­da­men­tal­is­mia. Luon­te­vampi rokote olisi esimerkik­si korostaa skep­tisyyt­tä hyveenä.

 14. Uskon­nolli­nen fun­damet­al­is­mi on vin kep­pi­hevo­nen muulle. Olen asunut seit­semääs eri maas­sa ja useim­mat niistä ovat olleet muslimivaltioita.

  Idea mus­li­mi- ja kris­til­lisessä fun­da­men­tal­is­mis­sa on sama: Val­lan käyttö.
  Uskon­to kun antaa ehdot­toman auk­tori­teetin, jota ei voi kyseenalais­taa ilman, että Jumala rankaisee.
  Useim­miten se rankaisi­ja on tuo puhdasoppinen.

  Asuin pari vuot­ta Indone­si­as­sakin ja se oli oikeas­t­aan aika suvait­se­vainen. Ban­dungis­sakin oli 100 kirkkoa ja kään­ny­tystyötä sai­vat kris­ti­tyt tehdä vapaasti. Tutus­tu­in pari­in suo­ma­lsieen lähetystyöntekijäänkin.
  Paikallisia umpimus­limikyliä löy­tyi ja Suma­tran Ace­hin alue oli lev­o­ton, mut­ta nämäkin ongel­mat oli­vat enem­män juuri val­tapoli­ti­ikkaan liit­tyviä esim Ace­hin alueen öljy oli ongelmien perussyy.

  Mut­ta taval­liset mus­lim­it, bud­dha­laiset, hin­dut ja kris­ti­tyt teimme aivan nor­maal­isti töitä yhdessä ja tietysti keskuste­limme myös kiperi­stä uskn asioista ilman suuria kiihkoja.
  Avokont­torista yksi nurk­ka oli varat­tu ruk­ous­nurkak­si ja mus­lim­it kävivät siel­lä rukoile­mas­sa. Siis ne jot­ka kävivät , vain n puo­let nou­dat­ti tapoja.
  Lähim­mät paikaliset Gunawan ja Agung oli­vat ääripäitä: Toinen oli har­ras mus­li­mi ja toinen vähät välit­ti uskonnosta.
  Agung joi myös kal­jaa ja ramadan aikaan söi päiväl­lä, mut­ta ei julkises­ti. Kun kysyin asi­aa ni hän ker­toi ole­vansa muslimi“only partly

  Tänne tul­lessa näyt­tää siltä, että mus­li­mi muut­tuu ja ryhtyy käyt­tämään uskon­toa kep­pi­hevose­na saadak­seen etu­ja itselleen.

  Toinen ongel­ma on tuo ara­bi ‑ja koil­lisafrikkalainen kult­tuuri : Vapaa mies ei tee työtä, se kuu­luu naisille ja orjille.
  Tutus­tu­in tähän kult­tuuri­in Keni­as­sa ja Suomes­sa se näkyy, että assat ovat täyn­nä tiet­tyjä kansal­lisuuk­sia, se kor­vaa tuon kyläaukion .

  Neljäs ongel­ma on sivistymät­tömyys, siihen tör­mäsin Pak­istanis­sa. Kun kansan sivistys­ta­so on mata­la niin sitä hal­li­taan usko­muk­sil­la ja uskon­to­han on paras keino tähän.
  Täl­lai­sis­sa val­tiois­sa mys suhde naisi­in on vääristynyt ja nainen on alin­ta luokaa, jota kaik­ki potki­vat ja käyt­tävät hyväkseen.
  Islam­abadis­sa tapasin suo­ma­laisen naisen, joka tapasi käy­dä lenkil­lä. Var­su­teena hänel­lä oli rat­supi­iska , jol­la pidet­ti­in liian innokkaat ihail­i­jat loitolla.
  Tuskin­pa näi­den miesten asenne on tänne tul­lessa muuttunut

 15. tcrown: Maa­han­muut­ta­jakr… ei kun rasis­tit (en ymmär­rä mik­si pitäisi alkaa puhu­maan rasistien innovoimaa newspeakia)

  Mielestäni on ole­mas­sa har­maasävy­jen skaala, tässä tapauk­ses­sa mus­tim­mas­ta rasis­tista valkoisim­paan nai­ivi-ide­al­is­ti­in. Jos halu­taan pystyä keskustele­maan asioiden mon­isy­isyy­destä ja hien­o­varaisu­ud­es­ta, sävy­ille pitää antaa nim­iä. En ymmär­rä mik­si kenekään pitäisi alis­tua kapeakat­sei­sista maail­manku­vista kumpuavi­in valmiskarsinoihin.

  Pitääkö keskustelus­sa pystyä sijoit­ta­maan O.S. eri kohdalle akselia kuin joen­su­u­laiset skin­hea­d­it? Pitääkö Hal­la-Aho pystyä sijoit­ta­maan vielä jon­nekin muualle? Itsekukin meistä joutuu tekemään valin­nan mielessään.

 16. tpyy­lu­o­ma kirjoitti:

  “Jos joku tyyli­in Osmo kan­nat­taisi jonkun näke­myk­siä joista 30% on oikein, 60% taval­la tai toisel­la väärin ja 10% vas­ten­mielistä potaskaa, niin Osmo käyt­täisi 100% ajas­taan sen selit­tämiseen että hän on siis samaa mieltä tuos­ta 30% ja ei muus­ta, varsinkaan siitä 10%. Mielu­um­min sitä viit­taa johonkin joka sanoo vain sen 30%, nämä tosin taas saa­vat vähem­m­männ huomio­ta, kos­ka se potas­ka kiinnostaa”

  En sanonut, että täy­ty­isi eri­tyis­es­ti viita­ta kehenkään rasis­tiseen henkilöön tai pain­ot­taa ole­vansa tämän kanssa jostain samaa mieltä. Kyseenalaistin sen, mik­si pitäisi “ottaa etäisyyt­tä” joi­hinkin näke­myk­si­in vain sik­si, että joku pahis sat­tuu yhtymään niihin näke­myk­si­in. Ei sotke­ta henkilöitä ja asioi­ta keskenään.

  1. Tästä on puhut­tu ennenkin. Nämä rassist5iset kiihkomielet esdtävät asial­lisen keskustelun tur­va­paikkapoli­ti­ikan ongelmista samal­la taval­la kuin ket­tutytöt tur­va­si­vat tehokkaasti turk­istarhaus­ta kaikelta kritiikiltä.

 17. Yhdys­val­lois­sa raja val­tion ja uskon­non välil­lä on aika tiuk­ka. Siel­lä ei kouluis­sa lue­ta yhteen ääneen isä-mei­dän ruk­ouk­sia tai muutenkaan val­tion toimes­ta tue­ta kirkkoa. Tästä huoli­mat­ta siel­lä lähetetään näitä luote­ja abort­tilääkäreille ja vas­tuste­taan fanaat­tis­es­ti evoluu­tio­teo­ri­an opet­tamista. Ran­skas­sa jako kirkon ja val­tion välil­lä on vielä absolu­ut­tisem­pi, mut­ta siel­läkin tun­tuu ole­van ongelmia fun­da­men­tal­istien kanssa.

  Eli ei se ratkaisu ole noin yksinker­tainen. On help­po kieltää uskon­nol­liset tun­nuk­set julk­isil­la paikoil­la tai kieltää val­tio­ta tuke­mas­ta mitään uskon­toa, mut­ta on mah­do­ton kieltää uskon­nol­lisia ihmisiä saa­mas­ta vaikut­tei­ta uskon­nos­ta ja käyt­täy­tyvän niiden vaikut­tei­den mukaan yhteiskun­nas­sa. Jos uskon­ton­sa ope­tusten mukaan uskoo että abort­ti on väärin, niin sit­ten sitä uskoo sekä kirkos­sa että sen ulkop­uolel­la. Ei ole mitenkään mah­dol­lista kieltää ihmisiä ajat­tele­mas­ta uskon­nol­lis­es­ti kirkkon­sa ulkop­uolel­la. Uskon­to ei ole mikään hat­tu jon­ka voi ottaa tai jät­tää tilanteen mukaan, vaan uskon­nol­lisu­us on inte­graa­li­nen osa identiteettiä.

  On ongel­ma jos joidenkin uskon­nol­lisu­us on fun­da­men­tal­is­tista. En tiedä mikä siihen on ratkaisu, mut­ta mikään niin yksinker­tainen kuin val­tion ja kirkon ero­tus ei auta.

  Toisaal­ta tämä “kaik­ki fun­da­men­tal­is­mi on pahas­ta” on nimeno­maan sitä Osmon pahek­sumaan hyssyt­te­lyä. Suomes­sa on ollut jeho­van todis­ta­jia, mor­moone­ja, lesta­di­o­laisia ja mui­ta fun­da­men­tal­is­te­ja pitkään, mut­ta en ole kuul­lut “kunnia“murhista tai sukuelin­ten silp­pomis­es­ta näi­den joukos­sa. Ei näistä ryh­mistä kaik­ki ehkä pidä, mut­ta mikään yhteiskun­nalli­nen ongel­ma ne ei ole (ei vaik­ka heitä vuon­na 2300 olisikin 50 miljoon­aa). En lähtisi niitä niput­ta­maan islamistien kanssa samaan joukkoon. Yhdys­val­lois­sa on toki abort­tilääkärimurhaa­jia, mut­ta sel­l­aista ei Suomes­sa ole. Sen takia rehellisyy­den nimis­sä pitäisi sanoa ettei Suomes­sa ongel­mana ole fun­da­men­tal­is­tit yleen­sä vaan nimeno­maan mus­li­mi fundamentalistit.

 18. Mis­sä vai­heessa lesta­di­o­laiset alka­vat hidas­taa lisääntymisnopeuttaan?

 19. Käsit­tääk­seni ain­oa ongel­ma tun­tuu ole­van se,että ne ihmiset joil­la olisi jotain järkevää san­ot­tavaa eivät uskalla ottaa kan­taa eikä puhua tai kirjoittaa.Sitten tämä keskustelu menee kah­den ääripään nahistelulksi,missä syytel­lään toista osapuolta,joko olet rasisti tai hyssyttelijä,hyysääjä.Monissa näis­sä väit­te­lyis­sä tulee vas­taan tämä argu­ment­ti mis­sä ääri-islamistien paho­ja teko­ja puo­lus­tel­laan sillä,että kyl­lähän kris­ti­tytkin ovat hirveän paho­ja ihmisiä.En ole ikinä ymmärtänyt sitä kantaa,että jos joku tekee väärin niin sitä puo­lus­tel­laan sillä,että niin­hän ne muutkin tekevät väärin ja se ikäänkuin oikeut­taa nämä pahat teot.

 20. Kir­joitin ehkä hiukan ron­skisti, esit­täessäni fun­da­men­tal­is­min ongel­ma ratkea­van, kun uskon­non ja poli­ti­ikan suh­teen ongel­ma ratkaistaan. Ehkä olisi pitänyt kir­joit­taa, että fun­da­men­tal­is­min ongelmia ehkäistään (ei tietyskikään tyre­hdytetä kokon­aan) seku­lar­is­tisil­la linjanvedoilla. 

  Tästä pitäisi kuitenkin lähteä liik­keelle ja toimen­piteel­lä estet­täisi­in nimeno­maan pahim­mat ongel­mat, kuten fun­da­men­tal­is­tis­uskon­nol­lis­ten puoluei­den muo­dost­a­mi­nen, jolle nykyisessä sys­tee­mis­sä ei ole käsit­tääk­seni mitään esteitä. 

  Toisek­si, min­un seku­lar­is­mis­sani uskon­nol­lisu­us tulisi raja­ta yksi­tyisen piiri­in. Se ei siis koske pelkästään uskon­non ja poli­ti­ikan erot­tamista. Tämä ei tietys­tikään ole ongel­ma­ton­ta, mut­ta siihen pitäöisi kuitenkin pyrk­iä. Pitäisi siis keskustel­la seku­lar­is­min rajanve­dos­ta, eikä yksit­täisen uskon­non haasteesta.

  Tiuk­ka seku­lar­is­mi olisi mielekäs myös siinä mielessä, että se takaisi yhden­ver­taisen kohtelun eri uskon­tokun­nille ja sen jäsenille. 

  Kir­joitit että Yhdys­val­lois­sa raja val­tion ja uskon­non välil­lä on aika tiukka.

  Raja on tiuk­ka tun­nus­tuk­sel­liten uskon­to­jen suh­teen. Usa:ssahan esi­in­tyy kansalais­uskon­tona tun­net­tu ilmiö, jos­sa tun­nus­tuk­se­ton jumala on läs­nä kaikkial­la dol­lareista läh­tien aina Iraki­in tehtyyn ris­tiret­keen saak­ka. Eli rajan­ve­to Usa:ssa kristi­nuskoon ja islami­in saat­taa olla tiuk­ka, mut­ta raja uskon­nol­lisu­u­teen näh­den se ei sitä ole.

 21. Täy­tyy vielä täy­den­tää tuo­ta edl­listä kom­net­tia. Suurin osa noista kuva­tu­ista sioista perus­tuu paikallisi­in oso­suhtei­isn ja ne eivät ole enää valide­ja Suomessa.

  Afrikas­sa ja Pak­istanis­sa ja mis­sä tahansa nälkära­jal­la ole­vis­sa olo­suhteis­sa per­heen sisäisiä suhtei­ta ratkoo henki­in­jäämisjär­je­tys ja se määräy­tyy voiman per­su­teel­la eli mies vahvim­pan ottaa ensin, sit­ten äiti ja sen jäl­keen lapset, jos jotakin jää.
  Maat­alous on työ­val­tainen ilman konei­ta ja naiset ja lapset tarvi­taan työvoimaksi.
  Työn­jo­hta­jak­si valikoituu se vahvin eli mies
  Näin­hän oli meil­läkin vielä 50-luvul­la, muis­tan äiti­ni isän , joa makoili puun var­jos­sa ja jake­li tuliko­men­to­ja perheelle.

  Mut­ta kun afrikkalainen muut­taa Suomeen niin mikään näistä Afrikan ympäristöolo­suhteista ei ole enää voimas­sa eikä mei­dänkän pidä hyväksyä feo­daa­likult­tuurin tapaista käytöstä.
  Islam ei ole mikään seli­tys , ei kulttuurikaan.
  Islami­laiset elävät läh­es saman­laista elämää jos elin­ta­so ja elinkeino­rakenne on lähel­lä Suomea. Tääl­lä ei ole entiseeen käytök­seen pakot­tavia syitä, joi­ta oli Afrikassa .
  Sik­si maa­han­muut­ta­jille on ker­rot­ta­va, mitkä ovat tämän maan sään­nöt ja niiden mukaan tääl­lä on elettävä

 22. Minus­ta rasis­mista keuhkoami­nen voitaisi­in välil­lä jät­tää syr­jään. Rasis­mi on ongel­ma ja inhot­ta­va ongel­ma, mut­ta se ei pois­tu sil­lä, että hauku­taan ja mur­jote­taan. Mitä enem­män “rasis­mista” tulee asia, jol­la voidaan lyödä päähän välit­tömästi ja mitätöidä kaik­ki, sitä pahem­min tilanne entis­es­tään polarisoituu.

  Rasis­mia enem­män minus­ta keskustelua polar­isoi se, että rasis­min läpi ei voi­da hyväksyä mitään oikei­ta argu­ment­te­ja. Rasis­mi on tyh­mää, mut­ta siitä keuhkoami­nen on yhtä tyhmää. 

  Ote­taan pari väitet­tä, joiden esit­tämistä on yleis­es­ti pidet­ty rasistisina:

  Esimerk­ki 1: Islami­lais­es­ta maail­mas­ta tulevil­la on eri­lainen käsi­tys nais­ten oikeuk­sista ja tämä johtaa toisi­naan ongelmi­in esimerkik­si työ­paikoil­la jois­sa nainen on esimiestehtävässä.

  Onko tämä rasis­mia? Muut­taako tulk­in­taa, jos ker­ron, että tun­nen naisen, joka työsken­telee esimi­este­htävis­sä mus­lim­imi­esten paris­sa ilman ongelmia? 

  Esimerk­ki 2: Soma­lit ja näi­den ensim­mäisen pol­ven jälkeläiset ovat ali­työl­listyneitä ja yliedustet­tuina tietyis­sä rikostilastoissa.

  Onko tämän väit­tämän esit­tämi­nen nyt luokas­sa “Man­neken Pis” vai onko se oikeaa rasis­mia? Muut­taako se tulk­in­taa jos ker­ron, että min­ul­la on men­estyneitä soma­l­i­tut­tu­ja, yksi diplo­mi-insinööri Nokial­la ja yksi linja-autonkuljettaja?

  Tarkoi­tan täl­lä nyt sitä, että olen kyl­lä sinän­sä samaa mieltä tcrown­in kanssa: tosi­a­sioiden esit­tämisessä tapa ja kon­tek­sti ovat ratkai­sevas­sa roolis­sa. Mut­ta ne ovat silti tosi­a­sioi­ta.

 23. Seku­lar­is­mi on hyvä tavoite ainakin noin lain­säädän­nöl­liseltä ja lainkäytön kannal­ta, mut­ta en vält­tämät­tä lähtisi kieltämään Suvivir­siä tms., sil­lä näil­lä on myös kult­tuurisia piirteitä. Jumala ei ole vain yli­maalli­nen olen­to vaan myöskin kieliku­va ja osa sanon­to­ja. Esim. kiroilu­un ei tarvi­ta uskoa.

  Kuten Ilk­ka tuos­sa ker­toi, uskon­to radikalisoituu ja poli­ti­soituu ja polar­isoituu, kun se rajataan täysin pois julkises­ta elämästä, kos­ka uskon­nol­liset ihmiset koke­vat joutu­vansa täl­löin puo­lus­tusasemi­in. Uskonnonopetus/ek on taval­laan hyvä asia, kos­ka ihmisille jää mielekkäämpi ja maltil­lisem­pi (“oikeampi”) käsi­tys uskon­noista ja niiden perus­tavista asen­teista ja jotain yhteistä kult­tuuri- ja ymmärryspohjaa.

  Näitä olisi kai siis hyvä sal­lia, mut­ta en näe mik­si uskon­nol­lisia tun­tei­ta tms. pitäisi jotenkin erik­seen suo­jel­la, kos­ka sit­ten tulee näitä älyt­tömiä jumalan­pilkkatuomioi­ta. (Siirtäkää asian­omis­ta­jarikok­sek­si edes..)
  Toinen vai­h­toe­hto olisi kai kieltää poli­it­tiset kirkot ja uskon­not, mut­ta siitä tuskin seu­raisi mitään hyvää.

  Hal­la-ahoa en ala sen kum­mem­min puo­lus­tele­maan, mut­ta syyte ja tuomio oli­vat älyt­tömiä. Hänen mon­et kir­joituk­sen­sa tai kir­joituk­sen­sa kokon­aisu­udessaan voitaisi­in ehkä kat­soa kiiho­tuk­sek­si, vaik­ka en tosin siltikään tiedä voisiko kukaan niistä “kiihot­tua” siis väki­val­taan asti jne., mut­ta tuomit­tu kir­joi­tus ei mielestäni kumpaakaan syyteko­htaa täyt­tänyt vaan kyseessä oli poli­it­ti­nen tuomio.
  Pros­essin älyt­tömyyt­tä kuvas­taa vielä se, että valit­ti­in syyt­teen poh­jak­si se kaikkein huonoiten syytet­tä vas­taa­va tek­sti (tai siis siitä kak­si tarkoi­tushakuis­es­ti ilman kon­tek­s­tia sak­sit­tua kohtaa). Hal­la-ahon sit­ten joskus lop­ul­ta voit­taes­sa tämän jutun, muut oksen­nuk­set on käytän­nössä “kätevästi” rajat­tu syytekyn­nyk­sen ulkop­uolelle, kos­ka ne käyti­in jo läpi tässä tutkinnassa.

  Tuomiois­tuin­laitos ja lainkäyt­tö tun­tuu ole­van jotenkin läpeen­sä poli­ti­soitunut ja nou­dat­telee ns. viral­lista totu­ut­ta eikä vaikka­pa lakia. Van­hasen yksi­ty­isyy­den­loukkausju­tus­sa ei ollut mitään mieltä, kuten ei ollut Hal­la-ahon tai Mat­ti Nikin tuomiois­sakaan. Syyt­täjät, VKSV, oikeuskans­ler­it, poli­isi, KKO jne. eivät vapaae­htois­es­ti lähde tutki­maan mitään, mihin liit­ty­isi poli­itikko­ja tai virkamiehiä tai vira­nomaisia. Vääristä mielip­iteistä ei jätetä ran­gait­se­mat­ta, ja jos tuomi­olle ei löy­dy perustei­ta, min­i­moidaan sit­ten ran­gais­tuk­set. Lop­putu­los näkyy EIT:n tilas­toista. Jopa KKO har­ras­taa ran­gais­tuk­sen min­i­moin­tia päätök­sen kor­jaamisen sijaan, vaik­ka EIT olisi jo tuomion vääräk­si katsonut.

 24. Minä en ymmär­rä tätä ongel­maa ollenkaan. Olen aina vas­tus­tanut turkistarhausta. 

  En todel­lakaan käsitä, mitä tekemistä näke­myk­sel­läni on tarhaisku­jen kanssa. Koskaan en ole seuras­sa joutunut mihinkään han­kalaan tilanteeseen, kun turkik­sista on keskusteltu. 

  Joskus joku on kysynyt, että hyväksynkö tarhaiskut niin olen sanonut, että en hyväksy. 

  Sil­lä sip­uli! Yksinker­taista vai mitä?

  Mitään vaikeuk­sia en ole kohdan­nut eikä min­ua koskaan ole samas­tet­tu anarkisteihin. 

  Aikamoinen val­lano­jen­nus “älymys­töltä” rasis­tisille kiihkomielille, jos hei­dän taki­aan muut vaikenevat. Luulen, että syy on ihan muualla. 

  Vaikut­taa siltä, että Osmo yrit­tää vain selitel­lä sitä, että vas­ta nyt on puhu­mas­sa asi­as­ta. Pakko kek­siä joku täl­lainen kaukaa haet­tu excuse, jot­ta uskot­tavu­us säilyisi..

 25. Tämä keskustelu on men­nyt todel­la masen­tavak­si (entistäkin masentavammaksi).

  Vihavaisen Euroop­paa en todel­lakaan kaipaa takaisin. Vihavaisen teesit ovat täysin älytön­tä haikailua takaisin illu­u­sioon Euroopan eet­tis­es­ti ja merk­i­tyk­sel­lis­es­ti sivistyneem­mästä men­neisyy­destä, jol­loin lap­sia kas­vatet­ti­in hakkaa­mal­la, homot eivät olleet ihmisiä ja puri­taanisu­us oli valtaideologia.
  Jotain johtopäätök­siä tuon men­neisyy­den merk­i­tyk­sistä voi Vihavaisen kohdal­la johtaa esimerkik­si siitä, että hän on älykkö Pent­ti Oinosen tavoin ver­ran­nut homosek­suaale­ja koiri­in argu­ment­ti­na homo­jen vihkimistä vas­taan. Hän myöskin sekoit­taa sinän­sä perustel­lun aka­teemisen fem­i­nis­min kri­ti­ikin (onhan kyseessä pseudotiede) vas­ten­mieliseen sovinismiinsa.

  Tämä on täl­lä blogilla jo aiem­min käsitel­ty aihe, joten en siihen mene pidem­min, mut­ta Osmo on täysin oike­as­sa ns. maa­han­muut­tokri­itikoiden (nyk. “hom­malais­ten”) rasistisuudesta.

  Toisaal­ta sel­l­aiset kir­joituk­set kuten Vihreän Lan­gan uusin pääkir­joi­tus saat­ta­vat tehdä ken­estä tahansa het­kek­si neu­rootikon. Suuret totu­udet johde­taan 5 viikon sub­jek­ti­ivi­sista henk. koht. koke­muk­sista tur­isti­na. Onko tuo vit­si http://www.vihrealanka.fi/blogit/islam-on-hieno-uskonto ?
  Onko Eli­na Grund­ström valmis totea­maan tuon esim. viimeisim­mässä Silmin­näk­i­jässä kuva­tu­ille afgaani-naisille? Laa­jem­min niille sadoille miljoonille ihmisille, joiden mielip­i­teen­va­paut­ta, sek­suaal­ista vapaut­ta, vapaut­ta vali­ta oma puolison­sa, oikeut­ta rakkau­teen… islam ja siihen läheis­es­ti ja lomit­tais­es­ti liit­tyvät kun­ni­akult­tuuri ja patri­arkaal­isu­us rajoittavat?
  Mil­laista human­is­mia ja val­is­tusaatet­ta tuol­lainen apolo­geti­ik­ka edustaa?

  Leena Tähti­nen toteaa HS-raadis­sa: “Se, miten suuri ongel­ma maa­hana­muut­ta­jista tulee, riip­puu meistä.” …mikä on hyvin yleistä asen­net­ta kuvaa­va kommentti.

  Toiseu­den alis­t­a­mi­nen pas­si­ivisik­si ja ohjail­tavak­si ja tah­dot­tomik­si sub­jek­teik­si joiden kohtalot ovat “meistä” riip­pu­vaisia on oman­lais­taan rasismia. 

  Tästä asen­teesta juon­tu­vana islamin ongelmien ulkois­t­a­mi­nen ja vähät­telem­i­nen on johtanut myös niiden islamin sisäistä äänien ohikat­somiseen, jot­ka ovat ongelmia nos­ta­neet esille. Näin itsen­sä sivu­ute­tuik­si ovat koke­neet mm. Sak­sas­sa jär­jestet­tyjä avi­o­li­it­to­ja (n. 50% Sak­san mus­lim­ien avi­o­li­itoista) vas­taan tais­tel­e­vat mus­lim­i­nais­ten jär­jestöt. Näille ei voi­da antaa suur­ta medi­anäkyvyyt­tä, kos­ka se “loisi väärän­laisia stereotypioita”.

  Täl­löin yksilönoikeuk­sien käsite on jo menetet­ty, ja siitä on tul­lut ryh­män loukkaa­mat­to­muudelle alis­teinen. Kään­täen ko. ryh­mät yksilöt eivät ole yhtä arvokkai­ta kuin me yksilöinä.

  Sadoil­ta tai muu­ta­mal­ta tuhan­nelta suo­ma­laistytöltä on leikat­tu sukue­limet pois. Sato­ja suo­ma­laistyt­töjä on pakkonaitettu.
  Kos­ka nimet ovat jotain muu­ta kuin Mai­ja ja Johan­na kyseessä ei olekaan vuo­sisadan rikos, vaan päin­vas­toin koko ongel­ma on lakaistu­na pois ongel­mako­h­tien ja ihmisoikeusloukkausten tiedostamisen emo­tion­aalis­es­ta fabriikistamme.
  Fati­ma ei ole meille yksilönä saman arvoinen. Emme näe yksilöä, kos­ka kor­rek­tius estää meitä haas­ta­mas­ta sitä yksilöitä peit­tävää yläkäsitet­tä, jota kat­somme tähdel­lisek­si kollek­ti­ivise­na käsit­teenä suvai­ta. Kuten Eli­na Grund­ström apolo­geet­tana tekee.

  Tätä keskustelua ei tul­la käymään vielä useisi­in vuosiin.

 26. Yhdys­val­lois­sa raja val­tion ja uskon­non välil­lä on aika tiuk­ka. Siel­lä ei kouluis­sa lue­ta yhteen ääneen isä-mei­dän ruk­ouk­sia tai muutenkaan val­tion toimes­ta tue­ta kirkkoa. Tästä huoli­mat­ta siel­lä lähetetään näitä luote­ja abort­tilääkäreille ja vas­tuste­taan fanaat­tis­es­ti evoluu­tio­teo­ri­an opettamista.

  Jos­sain mielessä ehkä tämä takia eikä siitä huoli­mat­ta. Euroopas­sa val­tionkirkot käyt­tivät van­haan pahaan aikaan hyvin suur­ta val­taa, jon­ka val­tiot ovat sit­tem­min otta­neet itselleen ja syr­jäyt­täneet kirkot. Kun kult­tuurin val­tavir­ta on maal­lis­tunut, iso­jen ja byrokraat­tis­ten kirkko­jen on ollut pakko omak­sua sovit­tel­e­va ase­ma mon­es­sa kysymyk­sessä, mm. biolo­gian opetuk­ses­sa ja nyt­tem­min suh­tau­tu­misess­sa homosek­suaal­isu­u­teen. Lop­putule­ma on ollut amerikkalais­es­ta näkövinkke­listä kat­sot­tuna läh­es täysin väritön, haju­ton ja mau­ton kirkko, esim. Suomen Ev. lut. tai Church of England.

  Yhdys­val­lois­sa val­tionkirkkoa ei ole tietysti ollut, jol­loin ei ole myöskään ollut pakko kehit­tää ainakin melkein kaikkien hyväksymää keski­tien kom­pro­mis­sia. Kaik­ki yrit­täjät ovat kukki­neet vapaasti. Perus­tus­lain val­tion ja kirkon eril­lään pitämistä koske­va pykälä sanoo, että val­tio ei saa tukea minkään uskon­non perus­tamista eikä estää minkään uskon­non har­joit­tamista. Mon­elle amerikkalaiselle jälkim­mäi­nen lause on ensisijainen.

 27. Ote­taan­pas nyt ihan konkreet­tisia esimerkke­jä. Maa­han­muut­ta­jat voivat saa­da koulus­sa vapau­tuk­sia ainakin musi­ik­ista, liikun­nas­ta ja kuvaa­matai­dos­ta (tosi epistä, kaik­ki inhokki­ainei­tani). Lisäk­si Jakomäen uima­hal­lis­sa on erilli­nen vuoro maa­han­muut­ta­janaisille. Helsingis­sä ei enää saa olla bikineis­sä leikkipuis­ton altaan äärel­lä, kos­ka se voisi louka­ta maa­han­muut­ta­jia. Oikeudessa saa tuomion Muhammedin her­jaamis­es­ta, mut­ta vuosikym­meni­in ei ole enää tuomit­tu Jeesuk­sen herjaamisesta.

  Selvästikin, aina kun puhutaan maa­han­muut­ta­jista, tarkoite­taan oikeasti mus­lime­ja, eikä todel­lakaan mitään maal­lis­tunei­ta mus­lime­ja. Sel­l­aisia toki on niin syn­type­r­äis­ten suo­ma­lais­ten joukos­sa (tataar­it) kuin maa­han muut­tanei­den (ei siis niiden, joi­ta kut­su­taan maa­han­muut­ta­jik­si) joukossa.

 28. Vielä itse kysymyk­ses­tä, hie­man muut­tunei­ta näkökul­mia aiem­pi­in täl­lä blogilla käy­ty­i­hin keskustelui­hin nähden:

  Olen sitä mieltä, että maa­han­muut­toa ei toiv­ot­tavasti juurikaan sään­nöstel­lä, vaan sitä tulisi päin­vas­toin vapaut­taa entisestään.

  Tähän näke­mys­muu­tok­seen on vaikut­tanut mm. John Rawlsin yhteiskun­ta­teo­ria ja futur­ol­o­gis­ten hypo­teesien opiskelu. 

  Euroop­pa voi toimia maaperänä, jos­ta esimerkik­si van­hoil­lisen islamin ja kun­ni­akult­tuurin kri­ti­ikkiä on tur­val­lisem­pi esit­tää ja mod­ernissa maail­mas­sa tämä hei­jastelee globaal­isti. Samal­la joudumme lop­ul­ta kohtaa­maan fun­da­men­taale­ja kysymyk­siä ihmisyy­destä näi­den kysymys­ten pal­jaudessa ja irtau­tu­maan 20. vuo­sisadan utopis­tisen ja rel­a­tivis­tisen ihmisen harhakuvasta.

  21. vuo­sisadal­la tieteelli­nen eten­e­m­i­nen tulee mah­dol­lis­ta­maan vielä ydi­na­sei­ta tuhovoimaisem­pi­en, helpom­min valmis­tet­tavien ja helpom­min käytet­tävien joukko­tuhoa­sei­den kehit­tämisen. Tämä on täysin väistämätön reali­teet­ti, joka ei ole saanut lainkaan sen edel­lyt­tämää huomio­ta, sil­lä puhutaan tule­vista vuosikym­menistä. On vält­tämätön­tä, että globaalien jän­nit­tei­den on vähen­nyt­tävä ja globaalien sisäryh­mien vuorop­uhelun syvennyttävä.

  Jounin käyt­tämää ‘superide­olo­gian’ käsitet­tä hie­man muun­taen voitaisi­in puhua ‘super­sisäryh­mästä’ (tai sisäryh­män transsendenssista), jonkin­lais­es­ta yhteisen ihmisyy­den käsit­teen vahvis­tu­mis­es­ta. Jon­ka on olta­va tun­teelli­nen ja identiteetillinen.

  Kehi­tys sitä kohden on toki hyvin tuskaista, mut­ta ovia sulke­mal­la se ei voi onnis­tua sitäkään vähää.

  Ettei tule jälleen val­ta­van pitkää viestiä ote­taan tästä yhdek­si esimerkik­si Turkin EU-jäsenyys. Mielu­um­min olen samal­la puolel­la niiden uud­is­tus­mielis­ten istan­bulilais­ten kanssa, jot­ka jäsenyyt­tä kan­nat­ta­vat, kuin van­hoil­lis­mielis­ten ana­to­lialais­ten, jot­ka jäsenyyt­tä vastustavat.
  Jäsenyy­den myötä val­is­tuk­sel­liset vaikut­teet pää­sevät vahvem­min lev­iämään Turkki­in ja Turkin kaut­ta toiv­ot­tavasti myös Turkin naapurimaihin.

  Hom­malaisen vas­tine on tietenkin, että turkki­laiset sil­loin muut­ta­vat vapaasti EU:n sisäl­lä ja aiheut­ta­vat kaiken­laisia sosi­aal­isia ongelmia. Se voi olla osato­tuuten­sa, ja siitä syys­tä itsekin aiem­min vas­tustin jäsenyyt­tä, mut­ta uskon ymmärtäneeni, että täl­laiset näkökul­mien iso­laa­tiot ovat pait­si kestämät­tömiä eet­tis­es­ti jos lähtöko­htana on uni­ver­saali ihmis­ar­vo, myös kokon­aiske­hi­tyk­sen harhakuvia.

  Se mitä pitäisi tavoitel­la on jonkin­lainen kon­silienssi (so. usei­den lomit­tuvien näkökul­mien ‘ykseys’) kehi­tyk­sen kokon­aisu­ud­es­ta, ja lomit­tuvien pain­o­tusten pri­or­isoi­tu­misen ske­naar­io­ana­lyyt­ti­nen arvionti.

  Euroopan slum­mit ovat täysin tois­si­jainen kysymys jos vuon­na 20xx maail­mas­sa on joukko­tuhon­taiseen bio- ja nan­ote­k­nol­o­giseen sodankäyn­ti­in kykeneviä ja halukkai­ta taho­ja. Kykeneviä tulee ole­maan (oli se sit­ten 2025, 2050 tai 2070) joten keskeinen kysymys on sil­loin halusta.
  Kauhun tas­apaino ei ole stabi­ili tila, joten sisäryh­män transsendenssin tulee olla vält­tämätön tavoite.

  Avoin (ei toki kuitenkaan täysin avoin­ten ovien) Euroop­pa voi muo­dos­tua vält­tämät­tömän vuorovaiku­tuk­sen keskuk­sek­si. Sil­lä on sosi­aa­li­nen hin­tansa, vält­tämätön hin­ta kon­tek­stis­saan, ei isolaatiossa.

  PS. Jos suo­ma­lainen maa­han­muut­tokeskustelu masen­taa, suosi­tan Christo­pher Cald­wellin hil­jait­tain ilmestynyt­tä teosta: Reflec­tions on the Rev­o­lu­tion in Europe; Immi­gra­tion, Islam, and the West.
  Läh­es vuosikymme­nen työn alla ollut teos on hyvin kat­ta­va, ajatuk­sia herät­tävä ja tilas­toil­taan ja näkökul­mien­sa run­saudelta poikkeuk­sel­lisen monipuo­li­nen kuvaus Euroopas­ta ja Islamista.
  NY Times, Finan­cial Times ja Week­ly Stan­dard ‑lehdille kir­joit­ta­va Cald­well on kyl­lä kon­ser­vati­ivi, mut­ta klas­sista sivistys­tä edus­ta­va. Ei vul­gaari-kon­ser­vati­ivi­su­ut­ta kuten koti­maiset ystävämme.

 29. Kom­ment­te­ja Soin­in­vaaran kommenttiin:

  “Uskon­non nimis­sä myös krit6illiset tekevät murhia tai yllyt­tävät niihin. Abort­tilääkäre­itä Yhdys­val­lois­sa esimerkiksi.”

  Kat­soin Wikipedi­as­ta noi­ta abort­tilääkärei­den murhia, ja niiden tek­i­jät näyt­tivät ole­van yksit­täisiä höyrypäitä, jot­ka varsin usein näyt­tivät kär­sivän eri­lai­sista psyykki­sistä oireista. Abort­in­vas­tus­ta­jien jär­jestöt näyt­tävät melko jär­jestelmäl­lis­es­ti tuomit­se­van murhat, kuten johdon­mukaista onkin.

  Yksit­täisiä höyrypäitä löy­tyy joka uskon­nos­ta. Jos mus­lim­ien puolel­la kyse olisi samas­ta asi­as­ta, niin eipä islamista eri­tyisen huolis­saan tarvit­sisi olla. Mut­ta siel­lä väki­val­taisuuk­si­in on huo­mat­tavasti laa­jem­pi tuki. Esimerkik­si Ran­skan mus­limeista 35 pros­ent­tia hyväksyy väki­val­lan sivi­iliko­htei­ta vas­taan islamin puo­lus­tamisek­si. Monis­sa mus­li­mais­sa hyväksyjien osu­us on vielä huo­mat­tavasti suurempi.

  Lähde: http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=253

  Eikö tuos­sa ole kyse jo aika lail­la eri­ta­soista asi­as­ta kuin siinä, että joku yksit­täi­nen häiri­in­tynyt kris­tit­ty murhaa abort­tilääkärin? Minkähän­lainen mah­taa olla abort­tilääkärei­den tur­val­lisu­usti­lanne mus­lim­i­mais­sa (vai onko sel­l­aisia ylipään­sä muual­la kuin ehkä Turkissa)?

  “Joku kris­til­listä rakkau­den sanomaa julk­ista­va tele­vi­siosaar­naa­ja myös kehot­ti julkises­ti Yhdys­val­to­ja murhaa­maan Venet­sue­lan presidentin.”

  Ja tätäkin voisi ver­ra­ta siihen, kun merkit­tävät mus­lim­i­jo­hta­jat anta­vat fat­wo­ja, jot­ka myös on suun­nat­tu suo­raan keho­tuk­sik­si hei­dän seu­raa­jilleen eikä vain poli­it­tisik­si toimenpide-ehdotuksiksi.

  “Moni kri­tit­ty ylistää Israelin armei­jan ei niin kovin humaane­ja ottei­ta palesti­inalais­sivi­ile­jä kohtaan.”

  Enpä ole mon­en kris­ti­tyn kuul­lut ylistävän “ei niin kovin humaane­ja ottei­ta”. Tuo­hon kaipaisin läh­teen. Tuo on eri väite kuin se, että mon­et kris­ti­tyt aset­tuvat tuos­sa kon­flik­tis­sa Israelin puolelle.

  Ver­tail­e­va ana­lyysi mus­lim­ien tues­ta palesti­inalaisille ja näi­den ter­ror­i­teoille voisi olla taas kokon­aisku­van kannal­ta valaiseva.

  “Vähän rajat­a­paus ovat Pohjois-Irlan­nin uskon­nol­liset johta­jat, mut­ta poli­ti­ikas­ta islamistien väki­val­taisu­udessakin on kyse.”

  Islamis­sa on läh­es­tulkoon aina kyse poli­ti­ikas­ta, kos­ka islam on läpeen­sä poli­it­ti­nen uskon­to. Tätä tuskin Soin­in­vaarakaan kiistää?

  “En kuitenkaan lai­ta rajaa tap­pamiseen vaan myös yhteisön jäsen­ten elämän raju­un rajoit­tamiseen ja siihen, että uskon­to sumen­taa jär­jen. Esimerkik­si Lati­nalaises­sa Amerikas­sa hel­lun­tailaisu­ut­ta muis­tut­ta­va uskon­nol­lisu­us syr­jäyt­tää katolista kirkkoa.”

  Onko tuo siis tulkit­ta­va siten, että Soin­in­vaaran mielestä hel­lun­tailaisu­us sumen­taa jär­jen, vai ymmärsinkö jotakin väärin?

  “Samaan joukkoon liitän yri­tyk­set estää biolo­gian opetuk­sen kouluissa.”

  Kreation­is­minkin kan­nat­ta­jia taitaa mus­limeis­sa olla enem­män kuin kris­ti­tyis­sä. Turkissa käy­dään vas­taavaa vään­töä biolo­gian opetuk­ses­ta kuin Yhdysvalloissa.

  Ainakin Iso-Bri­tan­ni­as­sa on ongelmia his­to­ri­anopetuk­sen kanssa, kun mus­lim­iop­pi­laat eivät halua kuul­la holokaustista ja ris­tiretk­istä kuin sen ver­sion, mitä heille moskei­jois­sa tai kotona kerrotaan.

  “Olen aika huolestunut tämänkaltaisen fun­da­men­tal­is­min noususta.”

  Tilas­toti­eteil­i­jänä Soin­in­vaar­al­la on yleen­sä kyky aset­taa asi­at oikeisi­in mit­ta­suhteisi­in­sa. Kristi­nuskon ja islamin ver­tailus­sa ilmeis­es­ti poli­it­ti­nen kor­rek­tius astuu tilalle, ja molem­pi­en fun­da­men­tal­is­mi on nähtävä yhtä vaka­vana asiana, sanoi todis­tu­saineis­to mitä tahansa.

  Odot­taisin vähän ana­lyyt­tisem­pää käsit­te­lyä tästäkin aiheesta.

 30. OS: “Huo­mat­takoon, että maail­mal­la myös kris­till­i­nen fun­da­men­tal­is­mi nos­taa päätään.”

  Olet­teko tuttsuneet kir­jaan yhdys­val­tain kris­till­i­nen oikeis­to. George W. Bush oli uud­es­tisyt­ntyn­ty kris­tit­ty ja kuu­lui kris­til­lisen oieis­ton maltil­lisem­paan siipeen. Sen kir­jan luet­tuaan muis­teli kai­hol­la niitä van­ho­ja hyviä aiko­ja, jol­loin NKP:n keskuskomitean aatok­set oli­vat pääl­lim­mäisin huolenaiheemme.

  Puh­da­sop­pisu­u­den aikana homosek­suaal­isu­ud­es­ta — “sodomistis­es­ta paheesta” — smaoin vielä 1734 laisa eläimeensekaan­tu­mis­es­ta Ruot­si-Suomes­sa oli Moosek­sen lain mukainen kuolemanragaistus.

 31. “Onko Suomes­sa mus­lim­i­fun­da­men­tal­is­te­ja noin maan­vaivak­si asti?”

  Ei vielä. Toiv­ot­tavasti ei tulekaan.

 32. Osmo: “Mei­dän pitäisi pystyä puhu­maan paljon avoimem­min maa­han­muut­topoli­ti­ikan sisäl­löstä, jot­ta tänne tule­vat ja myös KIPEÄSTI TARVITTAVAT muut­ta­jat pysty­i­sivät maas­samme hyvin men­estymään ja tuke­maan van­henevan kansamme elatussuhdetta”.

  Osmo, kos­ka se Suuri Työvoima­pu­la oikein tulee. Sitä on huhuil­tu jo ainakin 20 vuotta.
  Lähipi­iris­säni on täl­läkin het­kel­lä käyn­nis­sä yt-neu­vot­telu­ja vaik­ka kuin­ka paljon. Myös itselläni
  työ­paik­ka on vaaras­sa. “Suurten” ikälu­okkien edus­ta­jat pää­sevät eläke­jär­jeste­ly­jen piiri­in, mut­ta se ei kata työvoiman vähen­nys­tarpei­ta lähellekään. Paljon nuor­ta väkeä joutuu kilometritehtaalle.

  No, nyt on taantuma/lama, joka kään­tyy nousukaudek­si, vai kään­tyykö. Mon­et talousih­miset ovat sitä mieltä, että tästä lamas­ta ei nous­ta samal­la taval­la kuin viime lamas­ta. Teol­liset työ­paikat vähenevät ja muual­lakin osa­taan korkean­te­knolo­gian hom­mat ja paljon halvemmalla.

  Käsit­tääk­seni viime laman jäljiltä meil­lä on tosi­asialli­nen suuri rak­en­teel­lisen työt­tömyy­den joukko. Siihen päälle tule­vat nyt työt­tömik­si jäävät.

  Kuka hoitaa ikään­tyvät suuret ikälu­okat? Ennem­min pitäisi kysyä kuka mak­saa tuon hoidon?
  Esimerkkinä kotikaupunk­i­ni Turku, jon­ka talous on täysin kural­la. Oli jo ennen tätä taantumaa.
  Työt­tömyy­den lisään­tyessä kaupun­gin vero­tu­lot vähenevät entisestään.
  Jonkun bus­siko­rite­htaan lope­tus on vielä pien­tä ver­rat­tuna STX:n telakan lopet­tamiseen, mikä saat­taa olla edessä ensi vuosikymmenellä. 

  Jonkun kapean sek­torin työvoima­pu­laa ei voi ratkaista suurel­la maa­han­muu­tol­la, eikä ihmisiä voi säilöä lähiöi­hin odot­ta­maan Suur­ta Työvoimapulaa.
  Täysin nau­ret­tavaa on puhe siitä, että tarvit­taes­sa Suomeen ei saa­da maa­han­muut­ta­jia, ellei heitä ote­ta juuri nyt pil­vin pimein. Kuka uskoo, että siir­to­lai­s­paine EU:n eteläpuolelta hel­lit­tää vaik­ka seu­raa­van sadan vuo­den aikana?
  Muis­takaa puheet sadoista miljoon­ista ilmastopako­lai­sista nykyisen siir­to­lais­määrän lisäksi.
  Ja kuten sanoin, jonkun kapean sek­torin työvoima­pu­laa ei ratkaista mas­samaa­han­muu­tol­la, jol­laista Suomes­sa ei olla vielä nähty.

  Osmo, melko huvit­tavaa väit­tää, että nuo maa­han­muut­tokri­itikot estävät keskustelun. Yksit­täisessä blo­gis­sa voi späm­mäys olla ongelma.
  En ole näh­nyt mis­sään mitään maa­han­muu­tos­ta käytävää KESKUSTELUA. Kuin­ka paljon maa­han­muut­toa tarvi­taan? Miten tuli­jat valikoidaan? Saako valikoi­da? Vai ote­taanko könt­tänä? Pisteytetäänkö tulijat?
  Lähin­nä keskustelu on ollut kil­pailua siitä, kuka heit­tää suurim­man lukumäärän maa­han­muut­ta­jien tarpeesta. Liik­keelle lähdet­ti­in parista sadas­tatuhannes­ta. Viimek­si luin jostain, että tarve on kahdek­sansa­taatuhat­ta muut­ta­jaa paris­sa vuosikymmennessä.

  Aka­teem­i­nen keskustelu aiheesta taitaa olla myös melko olema­ton­ta. Pro­fes­sori uskaltaa ava­ta suun­sa 62- vuo­ti­aana, “tässä iässä ei kan­na­ta enää pelätä. En ole enää mihinkään pyrkimässä. Min­ul­la­han on jo eläke odot­ta­mas­sa, jos halu­an lähteä.”

 33. Tämä Oden intoilu ket­tutyt­töjä vas­taan herät­tää jopa meikäläisenkin. Kysymyk­sessä lie­nee esimerk­ki siitä, että läh­es täysin sat­apros­ent­tis­es­ti ratio­naalis­es­ti, jopa viisaasti, ajat­tel­e­va ihmi­nen altistuu aika ajoin tai paik­ka paikoin, puh­taasti negati­ivis­ten tun­tei­den vietäväksi.
  Eivät ket­tutytöt ym. todel­lakaan ole turk­istarhau­songel­maa luoneet, eivätkä sitä ylläpidä.
  His­to­ri­al­lis­es­ti lie­nee niin, että jopa lakien vas­tainen kamp­pailu voi edis­tää lail­lista asioit­ten ajamista.
  Tarhau­so­gel­ma tuskin olisi tul­lut edes keskustelu­un ilman mainit­tu­ja tyttöjä.

 34. Tpyy­lu­o­ma­lle:
  Ensin­näkin, uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi on tietyis­sä osis­sa maa­pal­loa aku­ut­ti ongel­ma, johon tuskin aut­taa se, että lähde­tään korosta­maan skep­tisyyt­tä hyveenä. Meil­lä uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi ei ole täl­lä het­kel­lä aku­ut­ti ongel­ma ja toiv­ot­tavasti ei sitä koskaan tule ole­maankaan. Seku­lar­is­tisel­la lin­janve­doil­la voidaan kuitenkin ennal­taehkäistä ongelmien muo­dos­tu­mista (aikaisem­min mainit­se­mani uskon­toon perus­tu­vien kak­sois­stan­dar­d­i­en ja uskon­nol­l­is­fun­da­men­tal­is­tis­ten puoluei­den syn­ty esimerkkeinä) parem­min kuin skep­tisyy­den hyveek­si korot­tamisen kautta. 

  Meil­lähän on jo käytän­nön koke­mus siitä, kuin­ka toimi­va skepti­nen hyve on uskon­to­jen suh­teen. Käräjäoikeu­den taan­noisen tuomion mukaan­han uskon­to­ja ei saa läh­estyä logi­ikalla ja ns. järkipe­rusteil­la. Riip­puu tietysti mitä tarkoi­tat skep­tisyy­del­lä, itse miel­län logi­ikan ja järkipe­rus­teet skep­tisyy­teen kuuluviksi.

  Toisek­si, peräänku­u­lutin moraalisen rel­a­tivis­min hylkäämistä nimeno­maan uskon­nol­lisen ja maal­lisen ajat­telun suh­teen, enkä siis kaikissa mah­dol­li­sis­sa tapauk­sis­sa. Mielestäni maal­lisen ajat­telun ja uskon­nol­lisen ajat­telun välil­lä on laadullisia ero­ja. Yhteiskun­nan pelisään­töjä ei voi johtaa viimek­si maini­tun poh­jal­ta. Kaik­ki tar­i­nat eivät ole yhtä hyviä.

 35. Jos löy­dät jostain päin Suomea paikkakun­nan, jos­sa on sekä avoimia työ­paikko­ja että kohtu­ulli­nen asun­toti­lanne, niin siinä on var­maankin oikea osoite työperäiselle maa­han­muu­tolle. Onnea etsintään.

 36. Oliks tää pro­vo vai halu­atko oikeasti, että joku selit­tää mis­sä kohdis­sa ver­tauk­sesi logi­ik­ka ontuu?

  En tarkoituk­sel­la provosoi vain provosoin­nin vuok­si. Enkä edes oikein ymmär­rä mikä tuos­sa olisi kovin provosoivaa, sen enem­pää kuin logi­ikkani ontumista.

 37. Osmo on oike­as­sa kuten aina. Ei pidä hack­sah­taa kuvit­tele­maan että kansane­dus­ta­jien n. 98% enem­mistö, hal­li­tus kokon­aisu­udessaan, YLE, erkko ja bon­nier medi­at, kepu ja muu puolue­me­dia yms. tahot piskui­sine resurs­sei­neen pysty­i­sivät käymään oikean laista ja asial­lista keskustelua maa­han­muu­ton ongelmista kun se urjalalainen var­aval­tu­utet­tu ja joku muukin ilmais­palve­li­men foo­ru­mil­la tai blo­gis­saan kir­joit­taa rasisstisesti!

  Mut­ta kun­han kaik­ki rasis­stit on tuomit­tu tuomiois­tu­imis­sa rasis­mista ja muista vääristä ajatuk­sista vanki­laan niin sit­ten, niin sit­ten rakkaat virheet tover­it ja gaian sis­aret, sit­ten alkaa Keskustelu.

  Mut­ta ei ennen. Ei yhtään ennen.

 38. OS: “Onko Suomes­sa mus­lim­i­fun­da­men­tal­is­te­ja noin maan­vaivak­si asti?”

  Ei vält­tämät­tä vielä, mut­ta pahaa on vas­tustet­ta­va alus­sa. Sau­di-Ara­bia, jol­la on rahaa ja vah­sti oiekaop­pi­enn wahabi­it­ti­nen hallinto (ja hallinnon sisäl­lä skismo­ja lib­er­al­is­min ja inte­gris­min välil­lä) tukee suo­maaisia maa­han­muut­t­ja­mus­limeitaa. Täs­mälleen yhtä oikein tai väärin, että NKP tuki vel­je­spuoluet­taan Suomes­sa — ja tietenkin kaikkien vel­jel­lis­in­tä osaa siitä eniten.

  Olin Itäkeskuk­sen lukios­sa opet­ta­jana vuosi­tuhan­nen vai­h­teessa. Luin hyödyk­seni paikallisen maa­han­muut­ta­ja­mus­lim­ivel­jeskun­nan lehteä. Se tuli koulu­un ja taisi olla myös ilmais­jakelus­sa. Hyvin hyödyl­listä luettavaa.

 39. Huo­maut­taisin että koko Hal­la-ahon blog­i­tuotan­to on käy­ty vira­nomais­ten puoles­ta läpi eikä hän­tä ole tuomit­tu mis­tään “rasis­mirikok­ses­ta”, vaan “jumalan­pilka­s­ta”.

 40. Muut­toli­ike aiheut­taa ongelmia

  Hyssytel­läänkö maa­han­muu­ton ongelmia, olem­meko me suo­ma­laiset liian vieraskoreita? 

  Joitakin vuosikym­meniä sit­ten suomalaiset
  sankoin joukon läh­tivät lev­eäm­män elämän perässä Ruot­si­in. Moni pää­tyi alko­holis­mi­in tai rötöstelyyn. 

  Ihmi­nen, joka muut­taa suku­lais­ten, per­hetut­tu­jen ja iso­van­hempi­en muo­dosta­mas­ta luon­tais­es­ta kodista ja tur­vaverkos­ta on yksin ja juure­ton. Vielä vakavampi tilanne on muut­ta­jan lap­sil­la, joiden tur­va ja van­hem­muus on yhden tai kah­den ongelmille alt­ti­in aikuisen varas­sa. Kotona
  iso­van­hem­mat ja sis­arus­per­heet voivat paika­ta yksit­täis­ten van­hempi­en puut­tei­ta. Ris­ki syr­jäy­tyä tai sairas­tua mie­len­ter­veys- tai päi­hdeon­gelmi­in on suuri. 

  Suomen sisäl­lä keskimäärin onnel­lisim­mat ihmiset asu­vat ruotsinkielisil­lä paikkakun­nil­la, tääl­lä väestö elää omil­la syn­nynseuduil­laan, yhteyk­sis­sä suku­un ja per­heeseen, ja kokee kuu­lu­vansa mon­ta sukupolvea taak­sepäin ulot­tuvaan jatkumoon. 

  On aikamme suuri virhe nähdä mata­lat rajat ja työvoiman vapaa liikku­vu­us tavoiteltavina asioina. Todel­lisu­udessa muut­toli­ike altistaa sekä muut­ta­van yksilön että vas­taan­ot­ta­van yhteisön mon­en­laisille riskeille.

  Ihmi­nen joka muut­taa pois koto­seudul­taan on kuin juuril­taan revit­ty kuk­ka. Vaik­ka taloudel­lisin mittarein koulute­tut, vah­vat ja terveet
  saat­ta­vat tässä pelis­sä men­estyäkin, niin yleisen hyv­in­voin­nin ja onnel­lisu­u­den kannal­ta tavoit­teena tulisi olla muut­toli­ik­keen — niin
  maan sisäisen kuin kan­sain­välisenkin — hillitseminen.

  Teemu Kemp­painen

 41. Suurin osa mus­lim­iehistä suomes­sa avioituu suo­ma­lais­ten kanssa, ja niin tekevät myös joitakin mus­lim­i­naisia, joten he eivät lisään­ny kun ylhääl­lä on väitet­ty, se ei ole tapah­tunut mis­sään euroopan maas­sa. Afrik­ka, Aasia eivät ole ver­rat­tavis­sa europ­paan lisääntymiskeskustelussa.

  Muis­tu­tus myös että europas­sa kan­nuste­taan lisään­tymään ja koko pop­u­laa­tion kas­vat­tamiseen, euroopan maat ovat asukasti­hey­deltään jo maail­man huip­pua (Suo­mi ei kuu­lu tähän ryhmään). 

  Talouskasvua edel­lyt­tää pop­u­laa­tion kasvua. Eli nyt ei keskustel­la kokon­aiskasvus­ta vaan siitä että maa­han­muut­ta­jat suo­ma­lais­ten kesku­udessa eivät saisi lisään­tyä liikaa (?). 

  Hmmm Mitä seu­raavak­si? Eivät saisi kulut­taa samoin kuin suo­ma­laiset? eivät voi käyt­tää resursse­ja samoin kuin suo­ma­laiset? Eivät saisi tuot­taa jätet­tä samoin kuin suo­ma­laiset? (kaikissa näis­sä suo­ma­laiset ovat maail­man huip­pua). Onko suo­ma­laisil­la joku eri­tyi­nen oikeus jota meil­lä maa­han­muut­ta­jil­la ei ole?

  Olen hyvin usein näh­nyt, kuul­lut, koken­nut suo­ma­laisia vaa­ti­van ulko­maail­la eriysko­htelua ja edis­tävän kor­rup­tio­ta oman edun tavoit­tamisek­si. Eli suo­ma­laiset ei ole sen kum­mem­min eri­laisia mus­limeista siinä suh­teessa, ei rehellisem­piä, ei fik­sumpia eikä parempia. 

  Hekin “yrit­tävät” saa­da eri­ar­voista kohtelua, ero on siinä että maa­han­muut­ta­jil­la ei löy­dy samat resurssit, taidot ja tiedot asian hoita­miseen kuten suo­ma­laisil­la jot­ka ovat ulko­mail­la, joko suuryri­tys­ten palveluk­ses­sa tai oma yri­tys­tä ja etua hoitamassa.

  Aina nähdään vaan se mitä muut tekee, mut­ta lap­pu silmässä estää näkemästä mitä oma poruk­ka tekee ulkomaailla.

 42. Mielestäni kaik­ki fun­da­men­tal­is­mi on haitallista.Toisaalta ns. maa­han­muu­tokri­itikoi­ta näyt­täisi ärsyt­tävän pikem­minkin post­mod­erni vasem­mis­toä­lymys­tö kuin suh­teel­lisen vähäiset maa­han­muut­ta­jat. Sik­si pidän rasis­mi-syytök­siä ja pitäy­tymistä omas­sa diskurssis­sa huonon­akin tak­ti­ikkana vasemmistolta. 

  Välil­lä myös tun­tuu että Suomes­sa Paavi saa toimia kris­tit­ty­jen syn­tipukki­na, vaik­ka pahim­mat hih­hulit läsi­mais­sa ovat protes­tant­te­ja. Jälkim­mäisil­lähän ei ole yhteistä johta­jaa, johon kri­ti­ik­ki olisi help­poa suun­na­ta. Sama kos­kee osin myös mus­lime­ja, joi­ta on joka lähtöön. Nyky­isin vain pieni ja kovaäänisin joukko domi­noi keskustelua. 

  Keskustelua tun­tuu myös oikeasti häir­it­sevän polar­isoi­tu­mi­nen: Välil­lä kaipaan ran­skalaistyyp­pistä seku­lar­is­mia, jol­la “hal­la-aho­laisil­takin” tukit­taisi­in suut.

  Jonkin­laista yleistä hyväksyn­tää Suomes­sa naut­ti­vat ortodok­sit, jot­ka voivat val­tionkirkkona kui­tata kon­ser­vatismin­sa sivu­lauseel­la, samal­la kun luter­i­laisia hiil­loste­taan. Ilmeis­es­ti munkit vain koetaan sym­pa­at­tisik­si, tai kirkko tar­joaa neu­traalia Venäjä-nos­tal­giaa van­hoille vasemmistolaisille.

  Uskon­tokri­ti­ikin ongel­mak­si koen myös sen, että ainakin osa kir­joista on tehty anglosak­siseen kon­tek­sti­in (muitahan ei nyky­isin paljon olekaan). Jotkut teekkar­it sit­ten esit­televät sato­ja vuosia van­ho­ja argu­ment­te­ja uutuuksi­na, ja olet­ta­vat että kreation­is­mi olisi Suomes­sa laa­jakin ongelma.

 43. Fun­da­men­tal­is­mia voidaan kitkeä maltil­lisel­la val­tiokirkol­la joka vie elin­ti­lan radikaalem­mil­ta vai­h­toe­hdoil­ta. Tästä olisi myös se etu, että seu­rakun­nan lin­jaa ei määriteltäisi val­takun­nan ulkop­uolelta joka tup­paa ole­maan tilanne esimerkik­si Sau­di-Ara­bi­an rahoit­tamien moskei­joiden tai Venäjän rahoit­tamien ortodok­sikirkko­jen kohdalla.

  Itse maa­han­muu­ton kanssa parhait­en tun­tuu toimi­van selkeä pis­te­jär­jestelmä, jon­ka avul­la jokainen voi ennen matkalle lähtöä tark­istaa omat mah­dol­lisuuten­sa maahanmuuttoon.
  Esimerkkinä voisi olla 100 pis­teen raja joka muo­dos­tu­isi 50 p koulu­tuk­ses­ta, 25 p työkoke­muk­ses­ta ja 25 p kieli­tai­dos­ta. Tämän lisäk­si tiety­ille työvoima­pu­losta kär­siville aloille voisi tar­jo­ta kiintiöpaikkoja.

  Tämän­su­un­taisia jär­jestelmiä löy­tyy voimakkaasti maa­han­muut­toa hyö­dyn­tävistä maista kuten Aus­tralia ja Kanada.

 44. Osmo kir­joit­ti: Joo. Vuon­na 2300 Suomes­sa on 50 miljoon­aa les­d­ta­di­o­laista. Ei se näin mene.

  Ehkäpä lesta­di­o­laisu­ud­es­ta sanoudu­taan irti helpohkosti. Islam on useim­mille mus­limeille puolestaan elämän­ta­pa, ei henkilöko­htainen uskon­ratkaisu. Islami­laisen näke­myk­sen mukaan me olemme kaik­ki syn­tyneet mus­limeik­si ja mei­dän tulisi pala­ta islami­in, jos­ta luop­umi­nen sit­ten shar­i­an mukaan onkin jo rikos. Kovin har­va vois, uskaltaa tai halu­aa luop­ua islamista…

 45. Eiköhän Suomen maa­han­muu­ton poli­ti­ikan yti­menä ole kuitenkin se, että nyt maa­han muut­ta­vat tule­vat ole­maan lähin­nä “las­ten syn­nyt­täjinä” kuin työvoimana ja näin maa­han­muu­ta­jien tule­vaisu­udessa syn­tyvät lapset sit­ten inte­groidaan suo­ma­laisik­si koulunkäyn­tien­sä myötä, täyt­tämään sitä tarvet­ta kun seu­raa­van 20 vuo­den ajalle ei löy­dy sitä “huolta­ju­us­suhdet­ta” — vai mikä se suhde oli.

  Ruot­si taas aikoinaan toi “suo­raan” työvoimaa maan teol­lisu­u­den tarpeisi­in, kun Ruotsin teol­lisu­u­den tuotan­to menekin myötä oli suo­raan myytävis­sä maail­man markkinoille.

 46. Tulee mieleen taan­noinen keskustelu, jos­sa Osmo esit­ti melko laa­jaa maa­han­muut­to-oikeut­ta mut­ta rajoitettua/olematonta sosi­aal­i­tur­vaa, kunnes muut­ta­ja on ansain­nut sen työl­lään. (Tämä liit­tyi egyp­tiläisen isoäidin tapauk­seen.) Keskustelu kier­tyi mielestäni siihen, että muut­ta­jal­la pitäisi olla real­isti­nen mah­dol­lisu­us työl­listyä, muuten avataan ovia rikol­lisu­udelle. Työl­listymis­mah­dol­lisu­u­den toteami­nen etukä­teen, siis ennen pidem­piaikaista oleskelulu­paa, olisi myös jonkin­lainen viite siihen suun­taan, että tuli­jal­la on edel­ly­tyk­set sopeu­tua paikallisi­in oloi­hin ylipäätään.

 47. Lestaio­lais­ten määrä ei kas­va räjähdymäis­es­ti, kos­ka kaik­ki lesta­di­o­lais­ten lapset eivät ole niin fun­da­men­tal­is­tisia kuin van­hempansa eivätkä perus­ta niin suuria per­heitä. Näin tullee käymään myös monille Suomeen muut­taneille mus­limeille johtuen parem­mas­ta elin­ta­sos­ta ja yleis­es­tä mielipiteestä.

 48. Pla­neet­ta­lainen:
  “Mis­sä vai­heessa lesta­di­o­laiset alka­vat hidas­taa lisääntymisnopeuttaa”
  En tiedä. ´1800-luvun lop­ul­la lesta­di­o­laiset oli­vat enem­mistö monil­la pohjois-suomen alueil­la Ehkä lisään­tymis­vauhti hidas­tui siinä vai­heessa. Pikaisen Googlauk­sen perus­teel­la lesta­di­o­lais­li­ik­keessä tapah­tuu paljon toimin­nan lakkaut­tamista, liikkestä eroamista ja inte­groi­tu­mista lute­ri­alaiseen kirkkoon, jon­ka eräs suun­taus koko liike itseasi­as­sa asi­as­sa on. Lisäk­si Lesta­di­o­laiset ovat aina olleet inte­groin­tunei­ta yhteiskun­taan kult­tuuris­es­ti ja elinkeinollisesti. 

  Hie­man eri jut­tu kuin nämä koil­lis-afrikkalaiset siis, joiden lisään­tymisnopeus tois­taisek­si on viime­vu­osikymmenet ollut ekspo­nen­ti­aal­ista kaikkial­la muual­la kuin alku­perä­mais­sa, mis­sä hidas­tu­miseen vaikut­tanut on kaikkien tun­tem­at ‘ulkoiset’ syyt, kuten sota ja nälkä. 

  Tääl­lähän sen­si­jaan on oiva lisään­tymiskan­nustin­jär­jestelmä. Niin että katel­laan nyt muu­ta­ma vuosikym­men että mitä tapahtuu.

 49. Hyvä, näke­myk­selli­nen ja tas­a­puo­li­nen mielipi­de vaikeas­ta aiheesta Osmol­ta. Vain pari huomiota:

  ”Kaik­ki uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi on pahasta.”
  Ymmär­rän lauseen taustal­la ole­van ajatuk­sen­juok­sun, mut­ta en ole siitä samaa mieltä. On ole­mas­sa uskon­nol­lista fun­da­men­tal­is­mia, joka pyrkii myös suvait­se­vaisu­u­teen ja jopa ehdot­tomaan toisen kunnioittamiseen.

  On valitet­tavaa, että keskustelu tait­tuu tässä asi­as­sa ”aina potenssi­in aina” käsit­telemään ’islamis­mia’, joka on käsit­teenä määrit­telemätön ja erit­täin herkkä kohde tarkoi­tushakuiselle tulkin­nalle ja ääri-etuliitteelle.

  Korostaisin medi­an vas­tu­u­ta maa­han­muut­tokysymyk­sen käsit­telyssä. Suo­ma­laises­sa val­ta­me­di­as­sa ei ole ns. vak­itöis­sä ilmeis­es­ti yhtään uus­suo­ma­laista toimit­ta­jaa. Myös maa­han­muut­toon liit­tyvien teemo­jen käsit­te­ly­ta­pa on perin kon­ser­vati­ivista: asioi­ta peilataan epäko­h­tien kaut­ta ja näkökul­mat ovat vira­nomais­ten valaisemista suun­nista. Pahin­ta on se, että val­ta­me­di­al­la ei ole aitoa kiin­nos­tus­ta paran­taa asian tilaa.

 50. Pla­neet­ta­lainen: “Mis­sä vai­heessa lesta­di­o­laiset alka­vat hidas­taa lisääntymisnopeuttaan?”

  Ovat jo alka­neet. Suur­su­urpeitä on oikeas­t­aan vain kouralli­nen pohjoi­sisa lääneis­sä. Pääkaupunkiseudul­la tun­tuu ole­van selvää syn­tyvyy­den­sään­näste­lyä. Kaupunki-.ilma tekee vapaaksi.

  Las­teni kaverei­den kaut­ta tut­tava­pi­irin kuu­lui ykis 4‑lapsinen laes­ta­di­o­lais­per­he. Hyvin muka­va pariskun­ta. Hoitäti oli laes­ta­di­o­laiskodista, mut­ta sit­ten siir­tynyt vähän ulkopuolelle.

  Sen enem­pää en asi­as­ta tiedä. Enkä varsinkana kuvit­tle tietäväni.

 51. Suomes­sa ei oikeas­t­aan ole älymys­töä. Älymys­töä on mais­sa, jois­sa val­tio tai uskon­to hillit­see vapaa­ta mielip­i­teen ilmaisemista mut­ta ei niin paljon, että ei syn­ty­isi toisi­na­jat­telijoiden joukkoa. Täl­laiset tyyp­it ovat sit­ten yhteiskun­nal­lis­ten asioiden moniot­telijoi­ta, kos­ka he voivat pitäy­tyä yleisel­lä tasol­la men­emät­tä yksityiskohtiin. 

  Suomes­sa kun joku on olev­inaan älymys­tön jäsen ja ottaa sit­ten kan­taa spe­si­fisi­in kysymyk­si­in, hän on tahat­tomasti koomi­nen. Asiantun­tem­at­to­muus pais­taa läpi sel­l­aiselle, joka on kiin­nos­tunut asi­as­ta ja osal­lis­tunut asi­aan liit­tyvään keskustelu­un tai muuten pere­htynyt. Yleen­sä asiantun­ti­jat tai muuten vain asi­aan syväl­lis­es­ti pere­htyneet sivistyneet ihmiset ovat noin val­ovuo­den päässä argumentaatiossa.

  Ehkä sik­si nämä Hesarin älykköky­se­ly­jen kom­men­tit ovat usein kiusal­lista luet­tavaa. Soin­in­vaara on kyl­lä moniot­teli­jana taval­lista parempi.

 52. “Eiköhän Suomen maa­han­muu­ton poli­ti­ikan yti­menä ole kuitenkin se, että nyt maa­han muut­ta­vat tule­vat ole­maan lähin­nä “las­ten syn­nyt­täjinä” kuin työvoimana ja näin maa­han­muu­ta­jien tule­vaisu­udessa syn­tyvät lapset sit­ten inte­groidaan suo­ma­laisik­si koulunkäyn­tien­sä myötä…”

  Human­itäärisin syin maa­han­tullei­den maa­han­jään­tiä on päät­täjien tahol­ta perustel­tu juuri näil­lä human­itäärisil­lä syil­lä, hei­dän parhaak­seen, ei suomen tule­van työvoima­pu­lan helpot­ta­ji­na. Myöskään näi­den maa­han­tuli­joiden intres­si ei ole kohde­maan hyv­in­voin­nin lisääminen. 

  Ymmärtääk­seni vas­taa­van­laisen maahanmuuttoporukan
  inte­groi­tu­mi­nen työteliääk­si yhteiskun­nan tukipylväikök­si ei ole oikein onnis­tunut mis­sään, ainakaan afrikkalais­ten suh­teen. Esim. Ruot­sis­sa nämä ja näi­den jälkeläiset laa­jasti ottaen lienevät tätänykyä suurin yksit­täi­nen yhteiskun­nalli­nen ongelma. 

  Tois­tet­takoon vielä että tämä ongel­ma näyt­tää kas­va­van ekspo­nen­ti­aalis­es­ti, ja olisi hyvä yrit­tää arvioi­da että kuin­ka kauan ja minkä vahvuise­na ja mitä mah­dol­lisia seu­rauk­sia siitä on. Mah­dol­lisu­udet on hyv­in­voin­nista katas­trofi­in ja kaikkea siltä väliltä.

 53. Oikeasti ongel­ma on tämä: mik­si oikeas­t­aan tarvi­taan maa­han­muut­toa? Ensin pitäisi löytää vas­tauk­set ja yksimielisyys tähän kysymyk­seen ja sit­ten laa­tia strate­gia ja toim­inta­su­un­nitel­ma sen toteuttamiseksi.

  Huo­mau­tan heti kär­keen, että monikult­tuurisu­ut­ta emme tarvitse. Työvoimaa ehkä kyl­läkin. Lähin­nä maa­han­muut­to on siis työvoimapoli­ti­ikkaa. Tämän pitäisi olla lähtöko­h­ta. Ne alat, joil­la on puutet­ta työvoimas­ta, ja joille ei voi­da löytää Suomes­ta riit­tävästi työvoimaa.

 54. Meneeköhän tässä lain­auk­set oikein, joku esikat­selumah­dol­lisu­us olisi kiva 😉

  Yhdys­val­lois­sa raja val­tion ja uskon­non välil­lä on aika tiuk­ka. Siel­lä ei kouluis­sa lue­ta yhteen ääneen isä-mei­dän ruk­ouk­sia tai muutenkaan val­tion toimes­ta tue­ta kirkkoa. Tästä huoli­mat­ta siel­lä lähetetään näitä luote­ja abort­tilääkäreille ja vas­tuste­taan fanaat­tis­es­ti evoluu­tio­teo­ri­an opettamista.

  Jos­sain mielessä ehkä tämä takia eikä siitä huolimatta. 

  Suomes­sa ollaan jo kovaa vauh­tia menos­sa tähän amerikkalaiseen suun­taan. Seu­rakun­tien lap­si­työ (ker­hot, yms.) tavoit­taa vain koti­hoi­dos­sa ole­via lap­sia, mut­ta päiväkodeis­sa ei nykyään ole uskon­tokas­va­tus­ta käytän­nössä ollenkaan. Sen estää ihan se, jos ryh­mässä on yksikin toisenuskoinen tai uskon­no­ton lapsi. 

  Viime päiv­inä on ainakin Aamule­hdessä ollut jut­tua siitä, kuin­ka uskon­nonope­tus käy kalli­ik­si, kun kaikille pitää jär­jestää oman uskon­non ope­tus­ta. Tässä men­nään pian siihen, että uskon­nonope­tus muut­tuu kaikille yhteisek­si, jol­loin kellekään ei voi omaa uskon­toa opet­taa yhtään laa­jem­min. Lop­putule­m­ana koulu­tun­neil­la käsitel­lään kaikkia uskon­to­ja yhtä paljon tai parem­minkin yhtä vähän.

  Tästä sit­ten edelleen seu­raa, että kirkostaeroami­nen kiihtyy, kun lap­sille ja nuo­rille jää epä­selväk­si, mil­laiseen uskoon hei­dät on kastet­tu (rip­pik­oulu ei mil­lään voi paika­ta puut­teel­lisen koulu­opetuk­sen syn­nyt­tämää aukkoa). Vah­vasti uskon­nol­lisen väen osu­us kirkon jäsenistöstä kas­vaa, mikä sit­ten muut­taa väistämät­tä kirkkoa eikä vält­tämät­tä parem­paan suun­taan, ei ainakaan täl­laisen varsin vapaamielisen kris­ti­tyn mielestä.

 55. Jaa­has, lain­auk­set menivät miten sat­tuu, kah­den ekan kap­paleen piti olla sisäkkäisiä sitaatteja…

 56. Tiedemies:

  Tarkoi­tan täl­lä nyt sitä, että olen kyl­lä sinän­sä samaa mieltä tcrown­in kanssa: tosi­a­sioiden esit­tämisessä tapa ja kon­tek­sti ovat ratkai­sevas­sa roolis­sa. Mut­ta ne ovat silti tosiasioita.

  häh? tcrown­han oli just sitä mieltä, että kon­tek­stil­la ei ole merk­i­tys­tä… Jos­ta oon täysin eri mieltä. Kir­joituk­sia ja puhei­ta pitää aina arvioi­da niiden kontekstissa.

 57. Maa­han­muu­tos­ta mah­dol­lisuute­na pitäisi vielä löytää tämä vai­h­toe­hto: sen sijaan, että haal­i­taan tänne afrikkalaisia lääkäre­itä aja­maan bus­sia, mei­dän pitäisi miet­tiä, voim­meko tois­taa n. 100 v. sit­ten tapah­tuneen maa­han­muu­ton, jos­ta syn­tyi suuri osa suo­ma­laista teollisuutta.

  Eli miten saisimme Suomeen houkutel­tua maa­han­muut­ta­jia, jot­ka voisi­vat tääl­lä aloit­taa merkit­tävää liike­toim­intaa, luo­da rikkauk­sia, ja työl­listää jopa tuhan­sia suo­ma­laisa. Super­ma­mu­ja siis.

 58. Ihmette­len aivan samaa kuin Samuli. Mihin työte­htävi­in tarvi­taan työpo­h­jaista siir­to­laisu­ut­ta? Korkein­taan polke­maan suo­ma­laisen työn hintaa?

  Meil­lä on tuhan­sia kalli­isti koulutet­tu­ja mais­tere­i­ta, syn­type­r­äisiä suomenkielisiä, joi­ta ei kelpu­ute­ta mihinkään palkkatyöhön. Kaikki­in hom­mi­in meil­lä on joko väärä koulu­tus, liika koulu­tus tai oikean­lainen puut­tu­va työkoke­mus. Muo­ti­sana on ‘katkeam­a­ton työhis­to­ria’, joka rajaa näp­pärästi per­heenäid­it ulos.

  Työ­paikat vähenevät kaikkial­la. Eläke­virko­ja ei täytetä vaan supistetaan. 

  Tilas­toista mei­dät siiv­otaan kotiäideik­si, koulutet­taviksi ym. työvoima­hallinnon jipoil­la. Nyt sit­ten pitäisi tuot­taa maa­han kieli­taido­ton­ta porukkaa työvoimak­si mei­dän tilallemme?

 59. Ihmette­len, mis­tä Soin­in­vaara on saanut sel­l­aisen käsi­tyk­sen, että maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta keskustelem­i­nen leimaisi keskusteli­jan rasis­tik­si suuren yleisön mielis­sä. Omas­sa toki sup­peas­sa otan­nas­sani näyt­tää siltä, että tcrown­in taval­la ajat­tel­e­vat ovat pieni vähem­mistö kaik­ista äänestäjistä.

  Ket­tutyt­töver­taus ei nähdäk­seni toi­mi ollenkaan.

 60. Kat­so­taan onnis­tuinko saa­maan block­quotel­la aikaisek­si sen mitä halusin, mukana on sekä tiedemiehen että art­turin tekstiä

  Tarkoi­tan täl­lä nyt sitä, että olen kyl­lä sinän­sä samaa mieltä tcrown­in kanssa: tosi­a­sioiden esit­tämisessä tapa ja kon­tek­sti ovat ratkai­sevas­sa roolis­sa. Mut­ta ne ovat silti tosiasioita.

  häh? tcrown­han oli just sitä mieltä, että kon­tek­stil­la ei ole merk­i­tys­tä… Jos­ta oon täysin eri mieltä. Kir­joituk­sia ja puhei­ta pitää aina arvioi­da niiden kontekstissa.

  Ilmeis­es­ti alku­peräi­nen kom­ment­ti­ni oli jostakin syys­tä moni­t­ulk­in­tainen, vaik­ka mielestäni se on täysin selvää suomea. Point­ti­ni nimeno­maan oli, että tosi­asi­a­sisältö ei tee argu­men­tista rasis­tista, vaan jokin muu, kut­sut­takoon sitä nyt sit­ten vaik­ka kon­tek­stik­si. Ja kyl­lä, tosi­asi­at ovat tosi­a­sioi­ta ja niistä pitäisi pystyä keskustele­maan neutraalisti.

 61. Osmo: “ket­tutytöt tur­va­si­vat tehokkaasti turk­istarhaus­ta kaikelta kritiikiltä”

  Tääl­lä Tam­pereel­la on van­ha sanon­ta Pis­palan palokun­nas­ta, tuli­vat myöhässä oman kylän palopaikalle, keskus­tan palokun­ta oli ehtinyt ensin. Tähän Pis­palan palopääl­likkö että “väärin sam­mutet­tu”. Jälk­i­ju­nas­sa olet tässä maa­han­muut­tokeskustelus­sa ja muus­sakin, et ole enää Koi­jär­ven etur­in­ta­mas­sa pilaa­mas­sa asial­lista keskustelua. Vaik­ka olen itsekin jo yli 40v niin alkaa vaikut­taa että sedältä on nyt jäänyt levy päälle.

 62. Monikult­tur­isu­u­den prob­lemati­ikas­ta Suomes­sa käy­tyä keskustelua voisi kuva­ta Ronald Rums­feldin sanoin:

  “There are known knowns. These are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we now know we don’t know. But there are also unknown unknowns. These are things we do not know we don’t know.” 

  Jenkeis­sä voi ihme­tel­lä sato­ja vuosia van­haa kiinalaista kaupungi­nosaa San Fran­cis­cos­sa. Kaup­pi­aan kieli ja kir­joi­tus on kiinaa. Los Ange­le­sis­sa yritin turhaan sanoa tak­sikuk­sille, minne olen. Viit­tomakieli onnis­tui kyl­lä. Ovat kotoutuneet ja sopeu­tuneet, mut­ta eivät assim­iloituneet val­lit­se­vaan kulttuuriin.

  Suomes­sa romanien kotout­tamista on yritet­ty 1600-luvul­ta läh­tien sekä hyväl­lä että pahal­la. Uskon­nos­ta ei ole kyse (ks. his­to­ri­as­ta esim. romanomissio.fi/romanit1.htm). Rain­er Friman yrit­ti nos­taa keskustelua romanien tilanteesta sai heimoveljiltään tappouhkauksia.

  Jotkut kult­turit sopeu­tu­vat, vaik­ka eivät assim­iloidu eli sulaudu val­takult­tuuri­in. Jotkut kult­tuu­rit sitä­vas­toin saa­vat voimansa erot­tau­tu­mal­la ja kap­inal­la. Voiko täl­lainen tilanne olla eduk­si kum­mallekaan kul­tu­urille hyväk­si nyky- eikä tuleville sukupolville. 

  Välil­lä tun­tuu siltä, että asial­la jopa snop­pail­laan, vaik­ka tarvit­taisi­in enem­män tietämys­tä ja vas­tu­u­ta ja etenkin maahanmuutajista.

 63. Omas­sa toki sup­peas­sa otan­nas­sani näyt­tää siltä, että tcrown­in taval­la ajat­tel­e­vat ovat pieni vähem­mistö kaik­ista äänestäjistä.

  Jos otan­nas­sasi suuri enem­mistö on sitä mieltä, että Man­neken Pis on lap­si­pornoa, niin suosit­telisin kyl­lä otan­nan vah­vaa laa­jen­tamista. Vai mah­doitko­han viita­ta johonkin muuhun ajatukseeni?

  Niin moni vaikut­taa ymmärtäneen kom­ment­ti­ni jotenkin noin 180 astet­ta väärin, että voisiko joku selit­tää mikä siitä tekee vaikeaselkoisen, jot­ta osaan vält­tää moi­sen argu­mentin esit­tämistä myöhemmin?

 64. tcrown:
  Tarkoitin kohtaa “Maa­han­muut­ta­jakr… ei kun rasis­tit”, joka vih­jaa siihen suun­taan, että rasis­tilu­ok­i­tus tulisi antaa mis­tä tahansa maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa kri­ti­soivista kannanotoista.

 65. Eli­na Grund­ström näyt­tää hyssyt­televän käsit­tämät­tömän nai­ivin pääkir­joituk­sen­sa syn­nyt­tämiä vastinei­ta. Vihreän­lan­gan sivuil­ta sen­suroiti­in Den­nis Mitzner­in (Lähi-idän his­to­ri­an sekä hep­re­an- ja ara­bi­ankie­len mais­te­ri­opiske­li­ja Tel Avivin yliopis­tossa) täysin asialli­nen vastine.

  Vasti­neen voi lukea Mitzner­in omas­ta blo­gista: http://dennismitzner.blogit.uusisuomi.fi/2009/10/10/elina-grundstrom-ja-islam/

  Tuol­laiset älyt­tömyy­det, kuin mihin Eli­na Grund­ström syyl­listyi, eivät mis­sään mielessä auta haas­ta­maan kri­it­tisen ja kri­it­tisen ohes­sa rasis­tisen ilmapi­irin lisään­tymistä. Päin­vas­toin. Ne ovat juuri niitä kir­joituk­sia, mitkä kopi­oidaan kymmenelle eri sivulle esimerkik­si siitä, kuin­ka vastapuoli on täysin pihal­la. Ne tekevät vain hal­laa asi­akeskustelun edellytyksille.
  Jos tämän jäl­keen vielä läh­tee sen­suroimaan saami­aan vastinei­ta, levitetään sen­su­uri todis­teek­si siitä, että vastapuoli ei kykene keskustele­maan, on älyl­lis­es­ti epäre­helli­nen jne.

  Jokainen täl­lainen teatraa­li­nen episo­di han­kkii netis­sä lisää kan­nat­ta­jia kri­it­tisyy­delle ja tavoit­teen­sa vas­tais­es­ti vähen­tää oman posi­tion uskottavuutta.

 66. Jos kom­ment­ti­ni on lukenut lop­pu­un asti ja ymmärtänyt (joka kyl­lä vas­tausten perus­teel­la näyt­tää harv­inaiselta) mitä siinä sanon, niin miten ihmeessä voi kuvitel­la, että olisin sitä mieltä, että kaik­ki kri­it­tiset kom­men­tit ovat rasis­tisia? Tuo koh­ta viit­tasi lähin­nä ihmisi­in, jot­ka ovat anta­neet itselleen maa­han­muut­tokri­it­tisen leiman.

 67. Evert The NeveR­est kir­joit­ti 10.10.2009 kel­lo 20:34 :

  ###
  Suomes­sa romanien kotout­tamista on yritet­ty 1600-luvul­ta läh­tien sekä hyväl­lä että pahal­la. Uskon­nos­ta ei ole kyse (ks. his­to­ri­as­ta esim. romanomissio.fi/romanit1.htm). Rain­er Friman yrit­ti nos­taa keskustelua romanien tilanteesta sai heimoveljiltään tappouhkauksia.
  ###

  Minä taas ympäristöstäni huomioimal­la olen romaanien entis­es­tä tilanteesta tul­lut siihen lop­putu­lok­seen, että roman­it ovat yhtä ja samaa porukkaan kuin me “valko­laiset” olemme.

  Har­voin näkee niin fik­sua porukkaa mei­dän suo­ma­lais­ten joukos­ta, kuin roman­it “nyt” ovat.

  Onkin hyvä asia, että romanien asi­at on hyväksyt­ty val­tion ja kun­nan tasoil­la, sil­lä taval­la kuin asi­at hei­dän asiois­saan tulee vira­nomaisen huomioon ottaa. Olemme yksilöllisiä.

  Nyt onkin kehit­tymässä uusi vähem­mistö­jen ongel­ma, eli työt­tömien ongel­ma. Kuinka
  työtön­tä voidaan ohjail­la asi­aan taik­ka toiseen, kun entisessä kult­tuuris­sakaan romaneitakaan ei ohjat­tu val­taväestön ongelmasiksi.

 68. Taas ker­ran myöhässä mukaan.

  Kysyn samaa kuin jotkut muutkin tääl­lä: miten ihmeessä Hal­la-ahon pal­stan propellipipot
  ja muut mar­gin­aali-ilmiöt estävät rasis­mia vas­tus­tavien omaa asial­lista keskustelua maa­han­muu­ton kaik­ista puolista?

  Kun­non kato­li­nen ajat­teli 1500-luvun alkupuolel­la että Luther kal­javeikkoi­neen estää kaiken keskustelun anekau­pas­ta yms.?

  Enem­mistökom­mari ajat­teli 1970-luvul­la että tais­to­lais­ten mekas­tus estää kaiken oman ajat­telun sosialismista? 

  Jot­tei keskustelu lähtisi harhapoluille: en ole kato­li­nen enkä minkään lahkon kom­mu­nisti, mut­ta ver­tausten point­ti var­maan tuli selväksi.

  Sovel­tuu myös Osmon itsen­sä val­it­semi­in ket­tutyt­töi­hin ja turk­istarhauk­sen vastustamiseen.

  Vähän kuin Rokan Antin ratekia­neu­vo: jos sie lähet juok­se­maa sie saat juos­ta Poh­jan­la­helle asti. Mut jos sie pysyt poterossas ja ammut nii hit­toloiko hää mah­taa? Eihää hää sam­maa poteroo siu kans­sais mahu.

  Kyl­lä esimerkik­si tyt­tö­jen “ympärileikkaus­ta”, pakkoavi­o­li­it­to­ja, fat­wo­ja pilapi­ir­roksista ja homo­jen hakkaamisia voi vas­tus­taa ihan vain siten että avaa suun­sa ja sanoo: vas­tus­tan. Ja vas­tus­taa samo­ja tai vas­taavia ilmiöitä kaikkien tekeminä.

  Tosin tämä keskustelu on ehkä myöhässä? Parin viime vuo­den aikana jotain on jo liikah­tanut asi­as­sa. Ruotsin ja Hol­lan­nin esimerkkiä seu­ratenko vai endo­geenis­es­ti, mene tiedä.

 69. Kat­selin eilen uus­in­taa Prs­es­sik­lu­bista (ja vielä ohjel­man jäl­keen uusin­nan uus­in­taa Areenas­ta). Tee­m­ana oli Vihavaisen kirja/islam. Stu­dios­sa oli­vat Harakan lisäk­si Saarikos­ki, Boxberg ja Hämeen-Antti­la. Odotin eri­tyis­es­ti Hämeen-Antti­lal­ta paljon. Jotakin islamin ole­mus­ta selit­tävää. Onhan hän sen­tään aiheen asiantuntija.

  Ensin Kaup­pale­hden toimit­ta­ja Boxberg tote­si, että ei lainkaan ymmär­rä Vihavaisen kir­jaa: “En, en ymmär­rä ollenkaan, mun miestä tota noin, mä en niinku ymmär­rä sitä, että mis­tä ei voi keskustel­la. -,- Hän puhuu et pitäs keskustel­la maa­han­muu­ton vai­h­toe­hdoista, mä, se, se on myös­ki ihan hämärän peitossa, mikä se vai­h­toe­hto on, että Suo­mi sul­kee rajansa ja tänne ei tuu enää ketää vai, vai mitä?” 

  Boxberg jatkoi: “Toinen mikä pitää muis­taa, on se, että me TARVITAAN maa­han­muut­ta­jia. Siis mehän emme, ei yksin, mei­dän niinku, jo nytte, todel­lakin liikut­tavas­ta hyv­in­voin­ti­val­tios­ta ei ole mitään jäl­jel­lä, jollei me saa­da tänne työvoimaa.”

  Sas­ka Saarikos­ki ihmetteli (matkail­tuaan Tunisi­as­sa ja huo­mat­tuaan, että nais­ten ase­ma on alka­nut heiketä islamin vaiku­tus­val­lan lisään­nyt­tyä): “Mis­tä se johtuu, mikä ihmeen tulk­in­ta siel­lä (Tunisi­as­sa) on pääl­lä, että siin on täl­lä­nen nais­ten, nais­ten alis­t­a­mi­nen ja sor­to niin, niin tun­tuu kuitenkin keskeiseltä täl­lä hetkellä?”

  Hämeen-Antti­la vas­tasi: “Se on nimeno­maan toi tulk­in­ta -,- Sil­loin kun lev­iää täl­lä­nen hyvin fun­damen­dal­isti­nen islam niin, niin sil­lä on kiel­teisiä vaiku­tuk­sia just nois­sa asiois­sa, mitä sanoit. Mut­ta sehän ei, mut­ta nimeno­maan se ei, fun­da­men­tal­isti­nen islam lev­iää nimeno­maan lib­er­aalin islamin kus­tan­nuk­sel­la, elikkä se ei ole islamia.”

  Kiteytet­tynä:

  - Maa­han­muut­topoli­ti­ikan kri­ti­soin­ti on sama kuin vaatisi rajo­jen sulkemista (Boxberg)
  — Maa­han­muut­ta­jia tarvi­taan, kos­ka maa­han­muut­ta­jia on muual­la Euroopas­sa vähem­män (Boxberg, ei tosin ole yllä siteer­at­tuna, mut­ta perusteli näin ohjelmassa)
  — Maa­han­muut­ta­jat ovat yhtä kuin työvoimaa (Boxberg)
  — Find­a­men­tal­isti­nen islam ei ole islamia 

  Saarikos­ki oli ain­oa, jon­ka konkreet­tista ja maan­läheistä ajat­telua ymmärsin. Hän antoi lisäk­si itses­tään erit­täin skarpin kuvan. Hänen näke­myk­si­in­sä min­un oli myös help­po yhtyä.

  Muut kak­si vieras­ta tar­joili­vat jotakin käsit­tämätön­tä. En oikein osaa sanoa mitä. Eri­tyis­es­ti Hämeen-Antti­lan kom­mentin jäl­keen jäin todel­la haavi auki. Tuli mieleeni ajatel­la, että on nähtävästi niin, että mis­sään islami­laises­sa maas­sa ei siis sovel­leta islamia.

  Yritä sitä sit­ten tässä ottaa selkoa asioista ja muo­dostaa omaa käsi­tys­tä maa­han­muu­tos­ta ja islamista, jos jotkut älymys­tön edus­ta­jat tar­joil­e­vat sel­l­aista, jos­ta ei saa mitenkään kiin­ni. En edelleen ohjel­man jäl­keenkään ymmär­rä islamista yhtään enem­pää. Hämeen-Antti­la kään­teli ohjel­mas­sa kelkkaansa suju­vasti aina tarpeen mukaan (mm. puhut­taes­sa lehdis­tön vapaud­es­ta). Islam voi Hämeen-Antti­laa oikein tulkit­taes­sa olla aivan mitä tahansa, mikä taas ei jätä käteen yhtikäs mitään.

  Mut­ta ehkä vain olenkin liian tyh­mä ymmärtämään älymys­tön ajatuksenkulkua.

 70. Odotitko Jouni, että Hämeen-Antti­la ker­too sin­ulle mitä on oikea Isla­mi? Kuten var­maan jokainen tietää, niin Islamis­sa ei ole mitään val­tionkirkkoa tai tiet­tyä auk­tori­teet­tia, jon­ka näke­myk­siä kaik­ki seuraavat.

  Uskon­non soveltamiseen vaikut­ta­vat tietenkin ihmis­ten sosioekonomiset tilanteet, maan poli­it­ti­nen tilanne jne. Ei mikään aate­su­un­ta elä tyhjiössä. 

  Olisin odot­tanut kiin­nos­tavaa keskustelua blo­gis­sa maa­han­muu­tos­ta, mut­ta nyt käsitelti­in vain itsestäänselvyyksiä.

 71. En odot­tanut. Osaan kyl­lä etsiä perusti­etoa islamista eri lähteistä. Odotin, kuten jo sanoin, että Hämeen-Antti­la val­ot­taisi islamin ole­mus­ta – tietenkin sen nykypäivää ja mah­dol­lisia kehi­tys­su­un­tia. Luulisi asiantun­ti­jan siihen pystyvän. Ehkä hän kuitenkin ohi­men­nen onnis­tui tässä parem­min kuin minä ensin ymmärsinkään.

  Soin­in­vaaran kir­joituk­ses­sa, joi­hin nämä kom­men­tit liit­tyvät, kär­ki kohdis­tuu nimeno­maan fun­da­men­tal­is­tisen islamin muo­dosta­maan ongel­maan. Minus­ta kir­joituk­sen aihe on hyvin mie­lenki­in­toinen, kos­ka tulee­han Suomeen melko paljon maa­han­muut­ta­jia islami­lai­sista maista. Min­ua kiin­nos­taa, mitä nämä ihmiset ajat­tel­e­vat ja mil­laista maa­ta he halu­a­vat rak­en­taa. Eikö tämä kiin­nos­ta sinua?

  Ihmisoikeusli­iton 2007 tekemän kyse­ly­tutkimuk­sen (http://www.ihmisoikeusliitto.fi/selvitys.pdf) mukaan merkit­tävä osa mus­limeista (noin puo­let) aset­tasi islami­laisen lain (sharia) Suomen lain yläpuolelle, jos jou­tu­isi val­it­se­maan. Kuten var­masti kaik­ki tietävät, islami­lainen laki on ris­tiri­idas­sa Suomen lain kanssa monis­sa kohdin, esimerkkeinä vaikka­pa avi­o­li­it­toikä, avi­o­li­it­to mus­lim­in ja ei-mus­lim­in välil­lä, avi­o­li­iton vapaaehtoisuus/pakottaminen, ela­tusvelvol­lisu­us, vai­mon ”kurit­ta­mi­nen”, moni­avioisu­us, avio­ero-oikeus, las­ten fyysi­nen kurit­ta­mi­nen, las­ten per­in­töoikeus ja avi­o­li­iton ulkop­uolel­la syn­tyneen lapsen oikeudet (lain­aus ko. selvityksestä).

  Jos esimerkik­si yllä ole­vis­sa kysymyk­sis­sä nou­datet­taisi­in islami­laista lakia, eikä kun­nioitet­taisi esimerkik­si Suomen lakia, jon­ka perus­ta on län­si­maises­sa demokra­ti­as­sa ja tasa-arvon peri­aat­teessa, näk­isin tämän fun­da­men­tal­is­tise­na islam­i­na. Mut­ta kuten muis­tamme, Hämeen-Antti­lan mukaan fun­da­men­tal­isti­nen islam ei ole islamia ollenkaan (mikä sivu­men­nen sanoen vaikut­taa lievältä paradoksilta).

  Voi olla niin, että Suomes­sa asu­vat mus­lim­it tosi­ti­lanteessa nou­dat­taisi­vat Suomen lakia yllä ole­vis­sa kysymyk­sis­sä ja oli­si­vat siten maltil­lisia, maal­lis­tunei­ta mus­lime­ja. Tämä tarkoit­taisi sitä, että esimerkik­si isäl­lä olisi oikeudet ja velvol­lisu­udet avi­o­li­iton ulkop­uolel­la syn­tyneeseen lapseen ja lapsel­la olisi myös per­in­töoikeus isään­sä. Täl­löin tilanteessa ei kuitenkaan nou­datet­taisi islami­laista lakia. Voivatko mus­lim­it tehdä niin? Onko islamis­sa sijaa maltil­lisu­udelle? Hie­man paradok­saaliselta vaikut­taa myös, jos Suomes­sa asu­va maltill­i­nen, maal­lis­tunut mus­li­mi ei nou­da­ta islami­laista lakia ja väit­tää yhä ole­vansa muslimi.

  Kuten tote­sit, islamia ei seu­ra­ta eikä sen oppe­ja sovel­leta tyhjiössä. Islamis­sa on kuitenkin koraanin ja Muhammedin elämästä ker­tovien kir­joi­tusten lisäk­si jokaises­sa maas­sa, jois­sa on mus­lime­ja, omat hier­arkkiset rak­en­teen­sa (ns. uskonop­pi­neet), jot­ka määrit­televät sitä, mikä on oikein ja väärin ja mikä tavoiteltavaa islami­laises­sa yhteisössä. Min­ua todel­la kiin­nos­taa, mil­laista oppia moskei­jois­sa saar­nataan. Onko koraanin ja kir­joi­tusten tulkin­nalle sit­tenkin paljon liikku­mavaraa? Min­ua myös ihme­tyt­tää, että mitä kum­maa islamin syn­tysi­joil­la oikein tapah­tuu, jos ker­ran fun­da­men­tal­isti­nen islamin tulk­in­ta, joka on yleistymässä monis­sa islami­lai­sis­sa mais­sa, ei olekaan islamia. Mitä se sit­ten on?

  Hyvä, jos nämä asi­at ovat sin­ulle itses­tään­selvyyk­siä ja tiedät, mitä islam on, mitä islami­lai­sis­sa mais­sa täl­lä het­kel­lä tapah­tuu ja mil­laista islamia mus­lim­it esimerkik­si Suomes­sa halu­a­vat seu­ra­ta ja totel­la, ja mil­laista Suomea rak­en­taa. Min­ulle nämä asi­at eivät ole itsestäänselvyyksiä.

 72. Dizen kir­joit­ti 13.10.2009 kel­lo 16:00 “Odotitko Jouni, että Hämeen-Antti­la ker­too sin­ulle mitä on oikea Isla­mi? Kuten var­maan jokainen tietää, niin Islamis­sa ei ole mitään val­tionkirkkoa tai tiet­tyä auk­tori­teet­tia, jon­ka näke­myk­siä kaik­ki seuraavat.”

  Esimerkik­si Iran on islami­lainen val­tio ja nimeno­maan siel­lä imaamit edus­ta­vat korkein­ta val­ti­ol­lista valtaa.

  Min­ua, jotenkin eri­tyisen paljon häir­it­see tämä Suomen maa­haan levin­nyt ja jopa Län­si-Suomea ja Poh­jan­maa­ta hätis­televä savolainen kaksi­naa­mainen tapa keskustel­la tai haas­taa kiertäen ja kaar­taen, vih­jaillen ja mietiskellen.

  Län­si-Suomes­sa, jos naa­puri maalaa talon­sa siper­ian sinisek­si tai mar­japu­uron punaisek­si, se on yleen­sä san­ot­tu naa­purille päin naa­maa. Savos­sa se san­o­taan, ei naa­purille vaan naa­purin naa­purille ja tämän naapurille.

  Sama pirt­tikireys vaivaa keskustelua maa­han­muu­tos­ta. Jos jotain kum­mas­telee niin ei se ainakaan län­tisen Suomen kult­tuuris­sa tarkoi­ta heti kri­ti­ikkiä tai vjut­tuilua vaan ihan reipas­ta naa­puri­henkeä ja jutustelua eli praa­gaamista. Tuulet­ta­mine on ter­veel­listä sitä paitsi.

 73. Maa­han­muu­tos­ta ei voi puhua kiel­teis­es­ti leimau­tu­mat­ta rasistiksi.

  Esimerkik­si Hal­la-Ahon blogikir­joituk­set ovat varsin asial­lisia, mut­ta silti niitä ver­rataan natsismiin.

  On type­r­ää, että jostain aiheesta saa esit­tää kahdes­ta mielip­i­teestä vain sitä toista. Toisen mielip­i­teen edus­ta­jille heilute­taan sitä rasismikorttia.

  Ihan aikuis­ten oikeasti, minä en vihaa mus­taa miestä mut­ta min­ua pelot­taa näin perusk­oul­u­laise­na oma tule­vaisuuteni. Miltä suo­mi näyt­tään kymme­nen vuo­den päästä. Tai kah­denkymme­nen. Tai sadan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.