Lähdesuojaa tarkennettava yksityisyyden suojan osalta

Tätä asi­aa on täl­lä käsitel­ty ennenkin, mut­ta julkaisen silti vas­tauk­seni HS-raadin kysymyk­seen siitä, tulisiko lähdesuo­jaa tarkentaa.

Lehdis­tön olisi hyvä pyrk­iä itse ehdot­ta­maan kohtu­ullista rajaus­ta lähdesuo­jaan, kos­ka muuten muut määrit­televät ne. Aja­tus, ettei olisi mitään tilan­net­ta, jos­sa lähdesuo­jan mur­t­a­mi­nen olisi perustelua, ei ole kestävää, eikä tule koetel­tuna saa­maan kansan hyväksyn­tää. Nyt ongel­mana ovat poli­isit, jot­ka han­kki­vat sivu­tu­lo­ja myymäl­lä salas­sa pidet­täviä tieto­ja kiin­nos­tus­ta herät­täviä kansalais­ten kesken­eräi­sistä rikosepäi­ly­istä. Mitä sit­ten tehdään, jos tapa lev­iää ter­vey­den­huoltoalalle ja sosi­aal­i­toimis­toi­hin? Saako lääkäri tai sairaan­hoita­ja ilman kiin­ni­jäämisen riskiä soitel­la juorule­hdille arkalu­on­toi­sista poti­lastiedoista? Teko on rikos, mut­ta siitä ei voi jäädä kiin­ni, jos lehdis­tön ei tarvitse ker­toa, kuka tieto­ja lait­tomasti levit­tää. Siis jos tun­net vas­tus­tam­a­ton­ta tarvet­ta ker­toa puolisolle­si, että naa­puri on hakeu­tunut katkaisuhoitoon, älä ker­ro sitä puolisolle­si suo­raan vaan peitä jälke­si soit­ta­mal­la Seiskaan. 

Lähdesuo­jaan tarvi­taan rajaus­ta yksi­ty­isyy­den suo­jaa loukkaa­van tirk­iste­lytiedon lait­toman pal­jas­tamisen osalta, kos­ka muuten tämän epäko­hdan nojal­la kaven­netaan koko lähdesuo­jaa, jol­loin vaaraan jou­tu­isi­vat myös yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­tävien tieto­jen vuo­ta­jan lähdesuoja.

Toinen vai­h­toe­hto suo­jel­la ihmis­ten yksi­ty­isyyt­tä on alkaa tulki­ta lakia yksi­tyiselämän suo­jas­ta niin kuin se on kir­joitet­tu. Sil­loin arkalu­on­tois­t­en tieto­jen vuo­tamisel­la ei ole merk­i­tys­tä, kos­ka niitä ei saisi julka­ista, eikä minus­ta saa nykyisenkään lain mukaan. Minus­ta Seiska-lehti rikkoi lakia julk­istaes­saan tiedon Mat­ti Inkisen rikosepäilystä. Jopa mah­dol­lis­es­ta sakko­tuomios­ta kir­joit­ta­mi­nen olisi ollut kiellettyä.

Laki on yksikäsitteinen:

Joka … esit­tää toisen yksi­tyiselämästä tiedon, vih­jauk­sen tai kuvan siten, että teko on omi­aan aiheut­ta­maan vahinkoa tai kär­simys­tä loukat­ulle taik­ka häneen kohdis­tu­vaa halvek­sun­taa, on tuomittava…”

Tätä pykälää vas­taan Seiskan uuti­nen selvästi rikkoi; tiedon julk­ist­a­mi­nen tuot­ti Inkiselle sekä kär­simys­tä että häneen kohdis­tu­vaa halvek­sun­taa. Pykälästä on kuitenkin poikkeus:

Yksi­tyiselämää loukkaa­vana tiedon levit­tämisenä ei pide­tä sel­l­aisen yksi­tyiselämää koske­van tiedon, vih­jauk­sen tai kuvan esit­tämistä poli­ti­ikas­sa, elinkei­noelämässä tai julkises­sa viras­sa tai tehtävässä taik­ka näi­hin rin­nastet­tavas­sa tehtävässä toimi­vas­ta, joka voi vaikut­taa tämän toimin­nan arvioin­ti­in maini­tus­sa tehtävässä, jos esit­tämi­nen on tarpeen yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­tävän asian käsittelemiseksi.”

Ink­i­nen ei toimin­ut poli­ti­ikas­sa eikä julkises­sa viras­sa. Jäl­jelle jäisi elinkei­noelämä ja tämän tiedon olisi pitänyt sekä vaikut­taa arvioin­ti­in hänen toimin­nas­taan elinkei­noelämässä että tämän lisäk­si olla tarpeen yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­tävän asian käsit­telemisek­si. Pykälä on selvästi tarkoitet­tu kon­trol­loimaan yhteiskun­nal­lista val­lankäyt­töä, eikä se sik­si sovel­lu Inkiseen.

 

Tirk­iste­lyle­hdis­tö on yrit­tänyt laven­taa pykälän tulk­in­taa kaikki­in julk­isu­udessa esi­in­tyvi­in henkilöi­hin. Tämän mukaan yksi­tyiselämästä saa pal­jas­taa arkalu­on­toisia asioista myös, jos kansa on niistä eri­tyisen kiin­nos­tunut – siis että ertomi­nen tuot­taisi paljon taloudel­lista hyö­tyä — mut­ta täl­laista poikkeusta rikosla­ki ei tunne. Jos se, että suuren taloudelli­nen hyö­dyn tavoit­telu tek­isi yksi­tyiselämän loukkaamis­es­ta hyväksyt­tävän on absur­di; sil­loin tasku­varaskin voi perustel­la tekoaan sil­lä, että varastet­tu lom­pakko oli taval­lista paksumpi.

Kun­ni­alli­nen lehdis­tö ei julk­istanut tietoa Inkisen rikosepäilystä edes, kun hän katosi, mikä osoit­taa, että Seiskan toim­inta ei saavut­tanut lehdis­tön sisäl­lä jakam­a­ton­ta hyväksyn­tää. Minus­ta Inkisen omais­ten pitäisi edelleen haas­taa Seiska oikeuteen.

39 vastausta artikkeliin “Lähdesuojaa tarkennettava yksityisyyden suojan osalta”

 1. Minä en ymmär­rä mitä lähdesuo­jal­la ylipäätän­sä tarkoite­taan. Sitäkö, että saa kir­joit­taa mitä syl­ki suuhun tuo ja merk­itä läh­teek­si “lähdesuo­jan”? Sen ymmär­rän, että jut­tuvinkin anta­jaa ei tarvitse julka­ista, mut­ta kyl­lä ne tosi­asi­at, joi­hin jut­tu perus­tuu, pitää julka­ista ja olla kaikkien tarkistettavissa.

 2. “Nyt ongel­mana ovat poli­isit, jot­ka han­kki­vat sivu­tu­lo­ja myymäl­lä salas­sa pidet­täviä tieto­ja kiin­nos­tus­ta herät­täviä kansalais­ten kesken­eräi­sistä rikosepäi­ly­istä. Mitä sit­ten tehdään, jos tapa lev­iää ter­vey­den­huoltoalalle ja sosi­aal­i­toimis­toi­hin? Saako lääkäri tai sairaan­hoita­ja ilman kiin­ni­jäämisen riskiä soitel­la juorule­hdille arkalu­on­toi­sista poti­lastiedoista? T”

  Osmo on hakoteil­lä. Kan­nat­taisi liityä johonkin hys-hys ‑porukkaan niin oppisit mien noi­ta salas­sa pidet­täviä tieto­ja vuode­taan ja ihmisiä syr­jäytetään yhteiskunnasta.
  Eli vuo­to­ja tapah­tuu lähin­nä ylem­pi­en virkamiesten/ yri­tysjo­hta­jien kesken, mut­ta siihen Vihreätkään eivät uskalla puutua

  Lähin­nä heki halu­a­vat pan­na pieni­palkkaiset alim­man tason tyn­tek­i­jät kuriin 

  Suomes­sa on ollut käytännsä virkakiel­to­jär­jestelmä jo 1918 lähtien.

  Eikä toimit­ta­jan tarvitse ilmoit­taa lähdet­tään vaik­ka siihen pakotet­taisi­in, aina voi ker­toa, että on kuul­lut jonkun keskustelun tai saanut nimet­tömän vih­jeen ja ääri­ta­pauk­sis­sa toimit­ta­ja voi men­nä vankilaan.

  Näin on käynyt mais­sa, jois­sa lähdesuo­jaa on murrettu .

  Toisek­si, ei tavalli­nen kansalainen voi tietää mikä on lähdesuo­jan alaista, mikä ei ja niin­pähän sadaan aikkan pelote olla ker­tomat­ta mitään

  Ja Inkisenkin tapauk­ses­sa poli­isil­la on tieto ketkä poli­i­sis­sa tiesivät asiasta.Jos he eivät kykene ratkaise­maan kuka muu­ta­mas­ta poli­i­sista oli vuo­ta­ja niin paran­takoot sisäistä kontrollia

  Tässä aje­taan nyt epä­toivois­es­ti Suomea taka-Kazaktaniksi,maaksi,jossa päät­täjistä voi ker­toa ylistäviä jut­tu­ja kuten tehti­in isä aurinkoi­sista neukkuloissa.

  Tämä on se päät­täjien machi­avel­limäi­nen tapa hoitaa asioi­ta, ote­taan säälit­tävä tapaus esimerkik­si, vaik­ka edes mitään näyt­töä tapah­tuneesta olisi ja aje­taan sit­ten aivan toista päämäärää taustalla.

  Tavoit­teena on luo­da peloit­tei­ta ettei täl­laisia lau­takasa- vuo­ta­jia ilmaannu

 3. Ja mitä­tulee itse­murhi­in niin viime laman aikaan ja sen jäl­keen on muu­ta­ma tuhat työ­paikkansa ment­tänyt­tä tyn­tek­i­jää ja konkurssin tehnyt­tä yrit­täjää vetänyt itsen­sä narun jatkok­si, mut­ta se ei paljon vihreää työmin­is­ter­iä ja vihre­itä yleen­säkään kiinnosta.
  Yyh­den kitaran­rämpyt­täjän takia Vihreät ovat valmi­ita kumoa­maan perustuslainkin.

  Vai lie­neekö taustal­la se, että Vihreät ovat Kokoomuk­sen puisto-osasto ?

  1. Tuo tieto tuhan­sista itse­murhista laman takia ei voi pitää paikkaansa, kos­ka vuodern 1990 jäl­keen itse­murhien määrä on selvästi vähentynyt.

 4. Tämä Inkisen tapaus jo aiem­min tääl­lä perustel­lis­es­ti käsitelti­in. Mut­ta ei men­nyt oleelli­nen perusa­sia silti Osmo kaaliin: 

  Seiska julka­isi Inkisen haas­tat­telun. Pidät rikok­se­na siis haas­tat­telun julkaisemista. En ymmär­rä mik­si… Toki ihmi­nen saa antaa haas­tat­telu­ja ihan mis­tä aiheesta haluaa. 

  Vai rajoit­taisitko jo toimit­ta­jan vapaut­ta kysyä arkalu­on­toi­sista asioista? Demokra­tia siitä ainakin olisi kaukana. 

  Toimit­ta­ja kysyy, haas­tatelta­va vas­taa. Tätä rajoit­taisit lailla?

 5. Koko yki­ty­isyy­den suo­jaa koske­va lain­säädän­tö on per­at­ta­va, ei pelkästään lähdesuo­ja. Jotenkin tun­tuu, että asi­as­sa on mon­es­sakin kohtaa lähdet­ty laukalle ajat­telemat­ta vaiku­tuk­sia. Virheitä on molem­pi­in suuntiin.

  Miten on mah­dol­lista edes ajatel­la, että yksi­ty­isyy­den suo­ja olisi estänyt poli­isia han­kki­mas­ta aselupi­in tarvit­tavia tieto­ja? Näin on selvästi kuitenkin tapah­tunut, kos­ka lehti­jut­tu­jen mukaan eri vira­nomaisil­la on toden­näköis­es­ti ollut tiedot noista kahdes­ta kahjosta!

  Miten on mah­dol­lista, että HUS pyytää joka ker­ta erik­seen lupalap­pua antaa kokei­den tms. tiedot hoitaville lääkäreille? Itse en ole noi­ta lap­pu­ja allekir­joit­tanut, kos­ka ne selvästi ovat vain väärä tulkinta.

  Vas­taa­van­laisia vinou­tu­mia on hallinto täyn­nä. Alan läin­säädän­tö on uut­ta, joten hor­ju­vu­us on osin ymmär­ret­tävää. Asi­aa ei kor­ja­ta jol­lain pienel­lä muu­tok­sel­la aselu­pakäytän­töi­hin vast, jot­ka nekin muu­tok­set tehti­in väärin, vaan koko lain­säädän­tö pitää per­a­ta läpi. Toiv­ot­tavasti täl­lä ker­taa pätevän, ei kiin­tiömin­is­terin johdossa.

 6. Eli­na on siinä oike­as­sa , että Inkisen tapauk­ses­sa uuti­nen julka­isti­in haas­tat­telu­na. Joku oli kuitenkin toimit­ta­jalle ker­tonut yksi­ty­isyy­den suo­jaan kuu­lu­van tiedon ja lähdesuo­jan vuok­si sitä ei voi selvit­tää, että kuka. Ei Ink­i­nen oma-aloit­teis­es­ti julk­isu­u­teen tullut.

  1. Se, että uuti­nen naamio­daan haas­tat­telun muo­toon, osoit­taa korkein­taan, että lehti tiesi itsekin liikku­vansa lait­toma­l­la alueel­la. Jos lehti soit­taa henkilö XX:lle ja sanoo, että nimetön ilmi­anta­jamme HUS:in sukupuoli­tau­tik­linikalta ker­too, että olette han­kki­neet Tip­purin Thaimaas­ta ja tar­tut­ta­neet sen vaimoonne, miten kom­men­toitte tätä, se ei muu­ta lait­ton­ta ter­veystiedon ker­tomista haas­tat­teluk­si. Tästä oli Inkisenkin kohdal­la kyse, ja sik­si toivoisin, että omaiset veisivät asian oikeu­teen. Pienenä vih­jeenä: siitä voi vaa­tia kor­vauk­sek­si kyseisen numeron brut­to­myyn­ti­t­u­lot, ellei lakia ole viime aikoina muutet­tu. Kan­nat­taisi noin ihan taloudellisestikin.

 7. Osmo on oike­as­sa siinä, että poli­i­sista on tul­lut yksi epälu­otet­ta­va taho tässä asi­as­sa. POli­isi ei tur­vaa kansalaisen oikeuk­sia näis­sä asi­as­sa vaan myy ne parhait­en tar­joavalle. Inkisenkään tapauk­ses­sa poli­isi ei löytänyt omas­ta toimin­nas­taan mitään moitit­tavaa. Tämä osoit­taa rehellisyy­den puutet­ta poliisissa.

  Paras keino tor­jua ongelmia on lisätä julka­isi­jan riskiä. Eli korkein­taan hyvin lievät rikosoikeudel­liset seu­raa­muk­set toimit­ta­jalle väärästä tai salas­s­api­de­tävästä tiedos­ta, mut­ta hyvin merkit­tävät taloudel­liset seu­raa­muk­set julka­isi­jalle. Esim. 10% vuo­tuis­es­ta liike­vai­h­dos­ta tai vähin­tään 1 000 000 € kor­vauk­sia, kumpi näistä suurem­pi. Raha on kuitenkin se paras moraalin kehittäjä.

 8. Tim­oT, lähdesuo­ja tarkoit­taa vain sitä, että tuomiois­tu­in ei voi ran­gais­tuk­sen uhal­la vaa­tia toimit­ta­jaa pal­jas­ta­maan jonkin tiedon vuotajaa. 

  Jos toimit­ta­ja taas ei omas­sa kun­ni­an­loukkausju­tus­saan pysty näyt­tämään kir­joit­ta­mansa uutisen sisältämää väitet­tä toteen ilman että tämä suo­jel­tu lähde oikeudessa todis­taa, sen ikävämpi toimit­ta­jalle. Riskin siitä, että totu­us asi­as­sa ei tule selville ilman että sen alun perin esille ottanut lähde todis­taa, ottaa toimittaja.

  Kalle Pyöränie­mi kysyy: “Miten on mah­dol­lista edes ajatel­la, että yksi­ty­isyy­den suo­ja olisi estänyt poli­isia han­kki­mas­ta aselupi­in tarvit­tavia tietoja?”

  Tähän asti lain­säädän­nössä on ajatel­tu, että ihmiset voivat hakea julkises­ta ter­vey­den­huol­losta apua pelkäämät­tä, että poti­lasti­eto­jär­jestelmi­in syn­tyvää jälkeä myöhem­min käytet­täisi­in hän­tä vas­taan. Poikkeuk­se­na on, jos lääkäri saa hoitaes­saan kuul­la jostakin vakavas­ta rikok­ses­ta (jos­ta voisi saa­da kuusi vuot­ta (vai oliko se kahdek­san) vankeut­ta tai enemmän).

  Pyöräniemen häm­mäste­ly osoit­taa, että arvot ovat muut­tuneet aika rajusti, jos nyt ker­ran jotkut ihmiset pitävät vira­nomais­toimin­nan käsit­tämät­tömänä tehot­to­muute­na sitä, että nuorem­pi kon­staapeli Reinikainen ei voi oma­l­ta ruudul­taan nähdä tuos­ta vain, onko naa­purin rou­van rakas­ta­ja Kei­jo Kansalainen saanut tois­sa vuosikymmenel­lä reseptin rauhoittavia.

  Aiheesta lisää ensi viikol­la ilmestyvässä Tiede-lehdessä 11/2009.

 9. Täyt­tä vääris­te­lyä! Haas­tat­telu oli aivan asial­lis­es­ti tehty. Se ei ollut mitenkään “naamioitu” haastatteluksi. 

  Eli Osmo on rajoit­ta­mas­sa toimit­ta­jan oikeut­ta kysymyk­si­in ja vapaut­ta julka­ista haas­tatelta­van vas­tauk­set. Onnek­si ei tule onnistumaan.

  Ja vih­jeen on voin­ut antaa kuka tahansa. Ei ole mitään näyt­töä, että se olisi poliisi. 

  Siitä, etteivät omaiset ole laisinkaan halukkai­ta viemään asi­aa oikeu­teen voi myös päätel­lä jotain..

  1. Haas­tat­telu oli tehty täs­mälleen samal­la kaaval­la kuin kuvaa­mani tip­puri­haas­tat­telu. Jos se on E#linan miele3stä asial­lista, meil­lä on kovin eri käsi­tys asial­lisu­ud­es­ta. Jos tuo on asil­lista, ei ole mitään yksi­ty­isyy­den suo­jaa loukkaavaa asi­aa, jota ei voisi julka­ista, kun­han vain ensin soit­taa uhrille lyhyen puhelun.

 10. Asi­as­ta mitään ymmärtämät­tä ihmette­len, onko nykyi­nen lähdesuo­ja liian heikko. Toimit­ta­jan saa kai ran­gais­tuk­sen uhal­la vaa­tia oikeudessa pal­jas­ta­maan läh­teen­sä. Käsit­tääk­seni mon­es­sa muus­sa maas­sa suo­ja on vahvempi.

  Suomen ongel­ma on pillin puhal­tamiseen liit­tyvät riskit näin amerikkalaisit­tain san­ot­tuna. Eli lähde ei uskalla ker­toa esimerkik­si poli­it­tis­es­ta kor­rup­tios­ta, kos­ka toden­näköis­es­ti pal­jas­tuu. Jos on taval­la tai toisel­la riip­pu­vainen poli­itikko­jen suo­sios­ta esimerkik­si virkamiehenä tai urati­etoise­na poli­itikkona, ei likaista peliä viit­si tai uskalla puhal­taa poikki.Jälki on sit­ten sen näköistä kuin nyt saadaan päivit­täin lehdis­tä lukea.

  Eikös Brax yrit­tänyt vielä entis­es­tään heiken­tää lähdesuo­jaa? Eduskun­nan kun­ni­ak­si on san­ot­ta­va, että yri­tyk­sek­si taisi jäädä.

  Lähdesuo­jan heikkous voi johtua esimerkik­si siitä, että Suomes­sa vielä kuvitel­laan, että poli­it­ti­nen kor­rup­tio on vähäistä. Vain­o­harhaisem­pi seli­tys on, että lähdesuo­ja on heikko, kos­ka päät­täjät tietävät kor­rup­tios­ta ja halu­a­vat pitää sen salas­sa jatkossakin.

  Inkiseen ja mui­hin val­lat­tomi­in mat­ti meikäläisi­in tämä ei liity mitenkään.

 11. Jos sin­ul­la on tip­puri ja ja toimit­ta­ja kysyy onko sin­ul­la tip­puri ja san­ot, että sin­ul­la on tip­puri, niin lehdessä saa lukea että sin­ul­la on tippuri. 

  Mitä väärää?

  Voit olla kom­men­toimat­ta asi­aa, jol­loin lehdessä ei lue, että sin­ul­la on tippuri. 

 12. Dile­tant­ti on kyl­lä täysin väärässä tässä asi­as­sa. Tämä asia nimeno­maan liit­tyy taval­lisi­in mat­timeikäläisi­in. Ehdot­tomasti on koven­net­ta­va toimit­ta­jan tai julka­isi­jan vas­tu­u­ta, kos­ka poli­isi­in ei var­maan mitään kuria kuitenkaan saada.

 13. “Osmo on oike­as­sa siinä, että poli­i­sista on tul­lut yksi epälu­otet­ta­va taho tässä asi­as­sa. POli­isi ei tur­vaa kansalaisen oikeuk­sia näis­sä asi­as­sa vaan myy ne parhait­en tarjoavalle”

  Se on vain markki­na­t­alout­ta. Kun eli­it­time toitot­taa, etti heil­lä ole varaa moraal­isu­u­teen niin mik­si taval­lisel­la kansalaisel­la pitäisi olla ? Edes poliisilla ?
  Sil­loin kun kansakun­nan moraal­isu­us mur­tuu niin ei sitä mil­lään laeil­la korvata.
  Eli jos eli­it­ti saa käh­miä rahaa itsellen niin mik­si se poli­isille olisi kiellettyä

  Itse asi­as­sa poli­isi sai selville, ketkä poli­isit tiesivät asi­as­ta eli poten­ti­aaliset vuotajat.
  On jo esimi­estyön heikkout­ta, jso poll­si ei tiedä kuka vuosi, poli­isi­työn heikkoud­es­ta puhumattakaan.
  Olisi var­maan pitänyt kut­sua taas FBI avuk­si tänne USA:n 51:een osavaltioon.
  Itse asi­as­sa poli­isi levit­telee ihmis­ten tieto­ja ympäri maail­man joten vuodon selvit­tämi­nen on ulkoamil­ta vaikeaa.

  Ja mitäpä poli­isi voi tehdä, jos toimit­ta­ja sanoo saa­neen­sa nimet­tömän vihjeen ??

  Voihan sitä istut­taa toimit­ta­jaa vanki­las­sa lop­puelämän tai ajaa konkurssi­in uhkasakoil­la tai Tai ote­taan käyt­töön kidutus.

  Yleen­sä se vuo­ta­ja löy­tyy lähipi­iristä eli juoru on nopea ja tehokas, turhaan sitä poli­i­sista etsitään . Poli­isi kyl­lä myy tieto­ja, mut­ta työ­nan­ta­jille, harvem­min lehdistölle

  Ink­i­nenkin teki työtä nuorten ja las­ten kanssa, 10–15-vuotiaat jonot­ti­vat keikkabussin ovel­la, joten aihet­takin julk­istuk­seen oli

 14. Osmo on oike­as­sa, tiedo­tusvä­linei­den tirk­iste­ly on men­nyt liian pitkälle, täy­del­liseen vas­ten­mielisyy­teen saak­ka. Ja lähdesuo­jan tulk­in­ta on tässä osasyy.

 15. “Tuo tieto tuhan­sista itse­murhista laman takia ei voi pitää paikkaansa, kos­ka vuodern 1990 jäl­keen itse­murhien määrä on selvästi vähentynyt.”

  Suomes­sa on tehty vuo­den 1990 jäl­keen 19000 itse­murhaa, joten kyl­lä joukkoon muu­ta­ma tuhat työn menet­tämisen vuok­si itse­murhan tehnyt­tä sopii.
  Itsekin tiedän muu­ta­man ja päälle voi laskea toim­intakykyn­sä menet­täneet ja ene­naikaiseen hau­taan kaatuneet

 16. Voipi olla tarken­tamisen paik­ka. Papil­la, lääkäril­lä ja useim­miten vira­nomaisel­la on salassappitovelvollisuus. 

  Jour­nal­is­min eti­ikan pitäisi ollani­in hyvä, jot­ta ei näiltä tullei­ta pal­jas­tuk­sia julk­istaisi. Jos julk­istaa yksi­ty­isyy­den suo­jaan kuu­lu­van asian, niin on syytä joutua samaan oikeudel­liseen vas­tu­useen salas­s­api­tovelvol­lisu­u­den rikkomis­es­ta yhdessä läh­teen kanssa.

  p.s. onko suomenkie­len lehto­ria paikalla, niin voisi oikolukea tuon kir­joituk­seni. En itsekään saa selkoa siitä.

 17. Pitäsi ensin ymmärtää miten täl­laiset jutut yleen­säkin leviävät.
  Syytet­ty ker­too asi­as­ta läheiselleen, har­va kyke­nee peit­telemään asi­aa, etenkin kun voi joutua päiviksi poli­isin suojaan.
  Yllät­tävä pois­sao­lo huo­mataan muus­sakin lähipiirissä.
  Kun läheinen sit­ten usk­outuu olamme läheiselleen niin ketju onkin valmis, tuo koas lenk­ki ei olekaan enää niin sitoutunut vaiti­oloon ja vih­jaa asi­as­ta eteen­päin ja sit­ten jo joku soit­taa Seiskaan.

  Se on tot­ta, että poli­isi myy tieto­ja, mut­ta ne liit­tyvät jo valmi­isi­in juttuihin.
  Vuodot tapah­tu­vat näis­sä muis­sa piireis­sä, ja eivät tule julkisuuteen

 18. Liian van­ha on oike­as­sa. Myös Mikko Paatero ja JSN:n puheen­jo­hta­ja Pekka Hyväri­nen pitävät lähin­nä urbaani­le­gen­doina poli­isien lait­to­mia vuo­to­ja. Joitain yksit­täisiä tapauk­sia saat­taa olla, mut­ta Osmo esit­tää asian kuin se olisi koko ammat­tikun­nan vitsaus. 

  Osmo peräänku­u­lut­ti asial­lisu­ut­ta. Minus­ta on epäasial­lista huhupuhei­den perus­teel­la leima­ta poli­isien ammat­tikun­ta edel­lä ole­val­la tavalla. 

  Yksi­ty­ishenkilöt saa­vat puolestaan soitel­la Seiskaan ihan niin paljon kuin halu­a­vat. Seiskan tietysti pitää tark­istaa tiedot kuten tässä tapauk­ses­sa olikin tehty eli kysyt­ty itse Inkiseltä asiaa.

 19. Eli­na: “Voit olla kom­men­toimat­ta asi­aa, jol­loin lehdessä ei lue, että sin­ul­la on tippuri.”

  Vaan “NN ei kom­men­toi tippuriepäilyjä”

  OS: “Nyt ongel­mana ovat poli­isit, jot­ka han­kki­vat sivu­tu­lo­ja myymäl­lä salas­sa pidet­täviä tieto­ja kiin­nos­tus­ta herät­täviä kansalais­ten kesken­eräi­sistä rikosepäilyistä. ”

  Tuos­ta ei ole nähdäk­seni kyse, vaan paljon vakavam­mas­ta: poli­isi­jo­hto sal­lii myyvien törkyjut­tu­jen syöt­tämisen lehti­in palkkiona vastapalveluksista.

  Kun poli­isi­jo­hto sit­ten jär­jestää kenen­lie aloit­teesta julkisen ajo­jahdin jotain henkilöä vas­taan tämän tuho­tak­seen, on ruok­i­t­ulle medi­alle tul­lut aika mak­saa saamis­taan palveluk­sista. Se on usein pelkästään mieluista ja help­poakin, kos­ka kaik­ki kesken­eräisenkin jutun aineis­to tulee toim­i­tuk­seen samaa tah­tia kuin se viedään poli­isin omi­in tieto­jär­jestelmi­in. Vai mis­tä luulette esi­tutk­in­ta-aineis­to­jen putkahtel­e­van kuvi­neen juuri tiet­ty­jen lehtien käyt­töön aivan tuoreeltaan?

  Tai ettekö koskaan ihmettele suurin piirtein tei­ni-ikäis­ten toimit­ta­jien epäi­lyt­tävän herkkää uutis­nenää, häkel­lyt­tävää suhde­v­erkos­toa sekä pääsyä tietoi­hin, joi­ta muut eivät saisi koskaan käsiinsä?

  Lupa täl­laiseen tulee epäilemät­tä hyvin ylhäältä. Sik­si ette tule näkemään muu­tok­sia lähdesuo­jaan ja vaik­ka tuo käytän­tö tuot­taisi sivullisia uhreja. 

  Nimit­täin keltaisia lehtiä luke­va kansa ei muu­tos­ta vaa­di, ei poli­isi, eivät iltapäiväle­hdet, eivät tietyt poli­itikot ja huippuvirkamiehet.

  Vielä ker­ran: kyse ei ole kon­staapelin tasku­ra­hoista, vaan koko yhteiskun­nan pääl­lä lei­ju­vas­ta mes­tauskirveestä, jon­ka teränä media toimii ja jon­ka var­res­sa heilu­vat val­tiokoneis­toon kuu­lu­vat toimijat.

 20. Rus­ni tapauk­ses­sakaan vuot­ja ei ollut poli­isi. Se , minkä Lehti­nen jät­ti ker­tomat­ta oli se, että vuo­ta­ja oli kuitenkin virkamies. Näin sik­si, että hän sul­ki pois vain poliisin.Jäljele jäävät virkamiehet ja poliitikot.

  Supo jou­tui rapor­toimaan tietysti Supos­ta vas­tu­us­sa oleville virkamiehille ja poliitikoille.
  Ja nämä ker­toi­vat taas eteen­päin omille sisäpi­ir­iläisielleen ja nämä edelleen omille sisäpi­ireilleen ja yhtäkkiä tieto oli sadoil­la ihmisillä

  Eli poli­itikot, ylem­mät virkamiehet ja yri­tysjo­hta­jat muo­dosta­vat suuren kelmien ker­hon, jos­sa täl­laiset juorut lev­iävät kuin kulovalkea.

  Ja sit­ten joku päät­tää käyt­tää tietoa hyväk­seen kuten kävi Rusin tapauk­ses­sa. Var­maan joku poli­it­ti­nen kil­pail­i­ja, Rusi­han oli aset­tumas­sa ehdokkaak­si eduskun­tavaaleis­sa Uudelle­maalle ja var­maan joku koki hänet kipailijaksi.

  Tässä lähdesuo­jan mur­tamises­sa on kysymys machi­avel­lis­mistä eli vihreil­läkin on ketun­hän­tä kainalos­sa tai sit­ten he ovat vain sinisilmäisiä

  1. Minä halu­an puo­lus­taa lähdesuo­jaa ja sen takia raja­ta siitä ulos intimi­teet­tisuo­jan piiris­sä ole­vat asi­at, kuten ter­veystiedot tai taval­lis­ten kansalais­ten rikosepäi­lyt. Tämä ilmeinen epoäko­h­ta, että lähdesuo­ja tur­vaa jopa ter­veysti­eto­ja kaup­paa­van lääkärin teon, on niin ilmeinen vääryys, että sen avul­la pääsee kiin­ni myös lähdesuo­jaan yhteiskun­nal­lis­es­ti merkit­tävis­sä asioissa.
   Me emme tiedä, olkiko se poli­isi vai oliko se joku muu, joka Rusin tiedot vuosi. Lehtisel­lä ei ole mitään velvol­lisu­ut­ta puhua tässä asi­as­sa totta.

 21. Olen täysin samaa mieltä Osmon kanssa. Lähdesuo­jaa on siinä suh­teessa kaven­net­ta­va, että tirskiste­lyjour­nal­is­mi ei enää pääse suo­jaan lähdesuo­jan taakse. En ole Seiskan jut­tua Inkises­tä lukenut, kun en Seiskaa tilaa enkä lue, mut­ta kuvauk­set tääl­lä ker­to­vat mielestäni aika pitkälti siitä, että lehti yrit­tää “vale­haas­tat­telun” tekemäl­lä piiloutua lähdesuo­jan taakse. 

  Mitä olisi tapah­tunut sil­loin, jos Ink­i­nen olisi todet­ty syyt­tömäk­si ja eläisi vielä. Olisiko Seiska täl­löin vedet­ty oikeu­teen ja mitkä oli­si­vat olleet korvaukset.

 22. Lehti­neek­eri: Vaan “NN ei kom­men­toi tippuriepäilyjä”

  Eiku “TIPPURIEPÄILY! NN vaikenee”

  Hami­lo: Tähän asti lain­säädän­nössä on ajatel­tu, että ihmiset voivat hakea julkises­ta ter­vey­den­huol­losta apua pelkäämät­tä, että poti­lasti­eto­jär­jestelmi­in syn­tyvää jälkeä myöhem­min käytet­täisi­in hän­tä vastaan.

  Ja paino sanal­la käyt­tö. Yksi­ty­isyys on sitä että pystyy kon­trol­loimaan mitä muut tietää itses­tä, eli kon­trol­lia tiedon käyttöön.

  Yksi­ty­isyysasios­sa läh­estymistapa niin alan aktivistien kuin vira­nomais­ten puoles­ta on ollut estää tieto­jen tal­len­tamista ja jakamista, taustal­la on aiheelli­nen pelko super­ti­etokan­nas­ta jos­ta löy­tyy kaik­ki mah­dolli­nen tieto yksilöstä. Mielestäni tämä läh­estymistapa ei käytän­nössä toimi.

  Ensin­näkin se estää sel­l­aista tieto­jen tal­lenus­ta ja jakoa jota yksilö halu­aisi, oikeus jakaa tietoa itses­tään on myös osa yksi­ty­isyyt­tä jos se ymmär­retään laa­jasti kon­trol­li­na henkilöko­htaiseen tietoon. Toisek­si, yhä kas­va­vat tietokan­nat huomioon ottaen tämä ei ole real­isti­nen tavoite.

  Minus­ta pitäisi muut­taa pain­opis­tet­tä: Sen sijaan että vouhkataan siitä mitä tietoa kus­takin tal­len­netaan pitäisi antaa yksilölle tietoa ja kon­trol­lia sen tal­len­netun tiedon käytöstä. Esimerkik­si niin että Hami­lo voi vaikka­pa verkkopalvelun kaut­ta tark­istaa kuka hänen tieto­jaan käsitel­lyt ja tarvit­te­as­sa kieltää vaik­ka HUS­sis­sa työsken­televältä anopil­taan pääsyyn niihin. Saman palvelun kaut­ta yri­tys tai vira­nomainen voisi myös pyytää lupaa jakaa tietoa.

 23. Tämä keskustelu on ihan älytön­tä. Tot­takai olis lain­vas­taista painaa lehteen jotain tol­las­ta tip­puriepäilystä, jos sen kohde ei suos­tu sitä kommentoimaan.

  Jos taas kom­men­toi, niin kom­mentin saa painaa lehteen. Ei lehdil­lä ole mitään mil­lä kiristää, jos vahin­gonko­r­vauk­set on oikeudessa “oikean” suu­ruisia, eli siis vas­taa­vat aiheutet­tua vahinkoa.

  Sen lisäk­si kiristys on vis­si­in jo muutenkin laitonta.

 24. “Mitä olisi tapah­tunut sil­loin, jos Ink­i­nen olisi todet­ty syyt­tömäk­si ja eläisi vielä. Olisiko Seiska täl­löin vedet­ty oikeu­teen ja mitkä oli­si­vat olleet korvaukset.”

  Puhu­mat­takaan siitä, että kor­vauk­set suomes­sa ovat min­i­maaliset ja leima taas pysyy ihmis­ten mielis­sä hamaan hau­taan asti.

  Täl­lainen yhtälö ei toi­mi. Ihmis­ten pitää voi­da luot­taa vira­nomaisi­in. Valitet­tavasti tässä ei auta kuin riit­tävän kovat ran­gais­tuk­set. Esim. viral­ta­pano vuota­neelle poli­isille tai jos ei löy­dy niin vas­taavalle esimiehelle.

 25. tpyy­lu­o­ma, nyt poti­lasti­eto­ja ollaan avaa­mas­sa niin että vira­nomaiset pää­si­sivät niihin aivan lail­lis­es­ti käsik­si. Puo­lus­tusvoimille on jo mas­salu­ovutet­tu alokkaiden terveystietoja. 

  Yleinen mielipi­de tun­tuu ole­van että aselu­pavi­ra­nomaisen tulee myös saa­da tiedot ja seu­raavak­si keskustel­laan oppi­laitok­sista, jot­ka halu­a­vat vali­ta oppi­lai­ta sovel­tuvu­u­den mukaan. Ja kun on alku­un päästy, niin antaa men­nä vaan.

 26. Kiitos Marko Hamilolle tarken­nuk­ses­ta. Niin se vain yleis­sivistys kas­vaa. Eli lähdesuo­jan-sanan etu­osa tarkoit­taa aivan muu­ta kuin lähde tieteel­lisessä mielessä.
  Minus­ta tämä lähdesuo­ja ei tarvitse sen kum­men­paa lakia, kuin että nou­date­taan vuo­ta­jan ja toimit­ta­jan välistä sopimus­ta vas­tu­iden jakamis­es­ta, jos tieto on väärä tai julka­isu asi­a­ton (säädet­ty lais­sa salas­s­api­det­täväk­si). Pääa­sia, että joku vas­taa. Salas­s­api­det­tävien asioiden (esim. poli­isi- tai lääkäri­a­sia) osalta myös toimit­ta­jaa pitää rankaista samal­la taval­la kuin vuo­ta­jaakin (poli­isi, lääkäri) ran­gais­taisi­in. Rikoshyö­ty pitäisi tuomi­ta menetet­täväk­si sank­tioiden kera myös julka­isi­jal­ta. Asia pitäisi määrätä julkisen val­lan ajet­tavak­si, sil­lä yksi­tyisen ihmisen mah­dol­lisu­udet ajaa asi­aa men­estyk­sel­lis­es­ti suuria medi­akon­serne­ja vas­taan ovat olemattomat.

 27. “Mitä olisi tapah­tunut sil­loin, jos Ink­i­nen olisi todet­ty syyt­tömäk­si ja eläisi vielä. Olisiko Seiska täl­löin vedet­ty oikeu­teen ja mitkä oli­si­vat olleet korvaukset”

  Uno­h­dat sen, että Ink­i­nenkin teki työtään myös las­ten ja nuorten kanssa ja alle 15-vuo­ti­aat jonot­ti­vat keikkabussin ja takahuoneen ovella.

  Ei aivan niin yksinker­tainen jut­tu kuin annetaan ymmärtää.

  Ja mitä tulee polisin niin poli­isin jär­jestelmistä kävi ilmi ketkä polisit oli­vat luke­neet tiedon ja muu tutkimus pal­jasti ketkä tiesivät tutkinnasta.

  Yllät­tävän moni poli­isi oli selail­lut tietoa ja täy­tyy ihmetl­lä poli­isin esimi­estyötä, että se ei saa porukkaansa kuri­in vaik­ka työvä­li­neet ovat käytössä.
  Toisek­si, kyl­lä esimiehen, poli­isi hänkin, pitää tun­tea omaa porukkaa sen ver­ran, että kyke­nee epäilemään oikeaa henkilöä ja sen ver­ran pitää olla poli­isil­la ammt­ti­taitoa, että kyke­nee selvit­tämään vuotajan.

 28. Olet Liian van­ha juuri hyvä esimerk­ki nykysys­teemin huonoista puolista. Epäi­lyk­set jäävät kytemään, ja itsekin vih­jaat vah­vasti Inkisen syyl­lisyy­den puoles­ta, vaik­ka asia jäi sit­ten lop­ullis­es­ti selvittämättä.

  Tätä poli­isi ja lehdis­tö tekevät ihmisille.

 29. Jos Ink­i­nen olisi hengis­sä, nuo vih­jailut tääl­lä oli­si­vat kai kun­ni­an­loukkaus siinä kuin Seiskan jut­tu. Kuolleil­la ei kai sit­ten ole kun­ni­aa? No, höh­listä ja varo­mat­tomista net­tikom­menteista ei kai hevin joudu vas­tu­useen, muuten­han aika osa net­tikansas­ta olisi jo ollut oikeudessa.

 30. Paatero myön­tää poli­isin tietovuodot ja help­po­han se on myön­tää kun asia ei ole tähänkään saak­ka ollut mikään salaisu­us. Vira­nomais­ten omienkin tutkimusten mukaan poli­isi­laitos vuo­taa kun seu­la ja esimerkkiä siitä mihin se pahim­mil­laan johtaa ei tarvitse kauan etsiä kun­han etsii vas­taus­ta Rai­sion suunnal­ta. Paatero ei kuitenkaan ole omien sano­jen­sa mukaan tietoinen siitä että poli­isi myy tieto­jaan ulkop­uoliselle tahoille(esim.medialle) ja jos tot­ta puhutaan niin siihen en kyl­lä minäkään usko. Olisi mie­lenki­in­toista tietää mihin Soin­in­vaaran väite perustuu?

  Lähdesuo­ja on mon­imutkainen asia, sil­lä on hyviä ja huono­ja puo­lia ja sitä aivan var­masti käytetään myös väärin. Mielestäni siihen ei tule kuitenkaan koskea edes sen jäl­keen kun min­is­terin lau­takasas­ta on tul­lut maan ykkösuutinen.

 31. “Olet Liian van­ha juuri hyvä esimerk­ki nykysys­teemin huonoista puolista. Epäi­lyk­set jäävät kytemään, ja itsekin vih­jaat vah­vasti Inkisen syyl­lisyy­den puoles­ta, vaik­ka asia jäi sit­ten lop­ullis­es­ti selvittämättä”

  Asia jäi kesken epäil­lyn kuole­man vuok­si, muuten se olisi tutkit­tu lop­pu­un saakka

  Yleinen syyt­täjä syyt­tää Ruusus­ta ja julka­isi­jaa yksi­ty­isyy­den suo­jan rikkomis­es­ta. Eli nytkin julka­isi­jan saa tarvit­taas­sa vas­tu­useen yksi­ty­isyy­den suo­jan rikkomisesta.
  Ei se Seiskakaan mon­taa jut­tua julkaise, jos saa sakko­ja ja kor­vauk­sia maksaakseen
  .
  Jos herkkähip­iäi­nen päämin­is­terikin voi jutun nos­taa niin mik­sei tavalli­nen pulliainen .
  Kus­tan­nuk­setkaan ei voi olla este, kos­ka asi­aa ajaa yleinen syyttäjä ?
  Ilmi­tuk­senkin voi värkätä inter­netis­sä tai voi raahus­taa poliisiasemalle.
  Jos ei sa tätä aikaisek­si niin ei kannata

  Ja aika erikoista on, että aje­taan voimaan lakia täysin mitu-menetelmäl­lä ilman ain­oataakan todet­tua poli­isin vuotoa 

  Enkä usko, että tuo lähdesuo­jan mur­tokaan mitään Pan­do­ran lipas­ta aukaisee.

  Aika vaikea on poli­isinkin vaa­tia ran­gais­tus­ta tai uhkasakkoa toimit­ta­jalle , joka ker­too tiedon tulleen tuntemattomalta.
  Jos poli­isil­la ei ole näyt­töä, että joku poli­isi on vuotanut niin ei poli­is voi väit­tää toimit­ta­jankaan väitet­tä vääräksi

 32. Minus­ta peru­soikeudet ovat niin arvokas asia, että niitä ei saa lähteä murenta­maan minkään pien­ten käytän­nön pul­mien ratkomisek­si. Peru­soikeuk­si­in ei saa puut­tua, ellei se ole vält­tämätön­tä vakavien yhteiskun­nal­lis­ten ongelmien tor­ju­misek­si eikä lainkaan yksi­ty­is­ten etu­jen turvaamiseksi. 

  Riman on olta­va korkeal­la, esimerkik­si jotain hukku­miskuolemien suu­ru­us­lu­okkaa tai pros­ent­tilu­okkaa bkt:stä. Demokraat­tisen yhteiskun­nan tulee sietää kohtu­ullisess­sa määrin peru­soikeuk­sien lieveilmiöitä eikä ryhtyä purka­maan vapauk­sia joka pikku risauk­sen perusteella. 

  Niin­pä olenkin sitä mieltä, että lähdesuo­jaan — tai mihinkään muuhunkaan peru­soikeu­teen — ei ole mitään syytä puut­tua nykyti­lanteessa. Lähiöis­sä ei mel­lakoi­da jatku­vasti eikä minkään keskeisen vira­nomaisen toim­inta ole olen­nais­es­ti uhattuna.

  Lähdesuo­jan lieveilmiöi­den hoita­miseen tuo laki yksi­tyiselämän suo­jas­ta näyt­tää aivan hyvältä. Sitä vain pitäisi soveltaa käytän­töön. Tiedon läh­teel­läkään ei tai­da olla merk­i­tys­tä: vaik­ka itse soit­taisit seiskan toimit­ta­jalle ja ker­toisit olevasi menos­sa tip­purik­linikalle, tietoa ei vält­tämät­tä saisi julkaista.

 33. Ide­al­is­tille: Mis­tä läh­tien lähdesuo­ja on kuu­lunut peru­soikeuk­si­in tai on ollut johdet­tavis­sa jostakin perusoikeudesta?

  Yksi­ty­isyys sen sijaan on peru­soikeus, kuten sananvapauskin.

  “Tiedon läh­teel­läkään ei tai­da olla merk­i­tys­tä: vaik­ka itse soit­taisit seiskan toimit­ta­jalle ja ker­toisit olevasi menos­sa tip­purik­linikalle, tietoa ei vält­tämät­tä saisi julkaista.”

  Saa julka­ista, ellei siitä voi päätelemäl­lä selvit­tää jonkun muun henkilön, joka ei ole antanut tiedon levit­tämiseen suos­tu­mus­ta, tippuria.

  Omaa yksi­tyiselämään­sä saa levit­tää miten paljon halu­aa. Suos­tu­muk­sen tosin voi perua viimeiseen asti. Kun asiantun­ti­ja tai vaik­ka poli­itikko antaa lehdelle asi­a­haas­tat­telun, hän saa tark­istaa sitaat­tin­sa mut­ta ei voi vetää takaisin mitä on jo sanonut. Yksi­tyiselämän pal­jas­tuk­sen voi perua kunnes lehti on pain­os­sa. (Näin ainakin meille opetet­ti­in kurssil­la viime keväänä, joten pitäisi olla ajan­ta­saista lain­säädän­töä ja ‑tulk­in­taa.)

 34. Luen parhail­laan Loka Lai­tisen kauneimpia kolum­ne­ja Ulkopar­la­mentin puhemies, jon­ka sivul­ta 171 löy­tyi seuraavaa:

  “Sikäli kuin tiedän poli­i­seille ei juurikaan mak­set lehdis­sä ilmiantopalkkioi­ta ja jos mak­se­taan, kysymys on pikem­minkin ton­neista kuin kymp­pi­ton­neista. Jois­sakin tapauk­sis­sa poli­isi on myynyt tiedon jonkun epäil­lyn pidät­tämishetkestä, että lehden val­oku­vaa­ja on osan­nut olla paikalla.
  Hausko­ja illan­vi­et­to­ja notku­vine pöyti­neen ja mus­takylk­i­sine pul­loi­neen näyt­tää jonkun ver­ran ole­van tar­jol­la ilmianto­ja har­ras­taville poli­i­seille, eikä voi olla pistämät­tä silmään, että Lapin hiih­tosem­i­naareis­sa poli­isit näyt­tävät ole­van suosit­tu­ja vierai­ta muual­lakin kuin Veikkauk­sen majal­la, jon­ka nykyi­nen isän­tä Mat­ti Ahde on oppin­ut, että ilman voitelua luis­taa huonosti.”

  Kolum­ni on vuodelta 1997.

  ter­veisin,
  Rosa Meriläinen

 35. “Tuo tieto tuhan­sista itse­murhista laman takia ei voi pitää paikkaansa, kos­ka vuodern 1990 jäl­keen itse­murhien määrä on selvästi vähentynyt.”

  Suomes­sa on tehty vuo­den 1990 jäl­keen 19000 itse­murhaa, joten kyl­lä joukkoon muu­ta­ma tuhat työn menet­tämisen vuok­si itse­murhan tehnyt­tä sopii.

  Älä uno­h­da “onnet­to­muuk­sia”. Autol­la on help­po ajaa kallioleikkaukseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.