Korvola taisi pelastaa Vanhasen

Mat­ti Van­hanen oli viikko sit­ten aika heikoil­la vaali­ra­hoituk­seen liit­tyvien seikko­jen vuok­si, mut­ta nyt näyt­tää siltä, että YLE:n Ari Kor­vola on pelas­tanut hänet. Kuka enää muis­taa kaikkea sitä, mitä Van­hasen vaali­ra­hoituk­sen yllä kupli, kun koko huomio on men­nyt Kor­volan pal­jas­tuk­seen, joka näyt­tää ole­van pää­tymässä suu­tarik­si ja tekemässä Van­has­es­ta syyt­tömänä vain­o­tun. Jos olisin kuin Kor­vola, kehit­täisin salali­it­to­teo­ri­an siitä, miten keskus­taa lähel­lä ole­va YLE2 pelas­taa nurkkaan ahde­tun päämin­is­terin, mut­ta kos­ka en kuin Kor­vola, uskon teon tahattomuuteen.

Tosin tässä jatkok­er­to­muk­ses­sa ei ole vielä viimeistä lukua kirjoitettu.

63 vastausta artikkeliin “Korvola taisi pelastaa Vanhasen”

 1. Töis­sä esitet­ti­in tänään täs­mälleen samo­ja pohd­in­to­ja kuin Osmo tässä — pal­jas­tu­so­hjel­ma tuli Van­haselle kuin tilauk­ses­ta, pääsi möykkäämään loukkaan­tuneena. Mikä mah­taa olla Jungner­in rooli? Pölkylle joutuu joka tapauk­ses­sa, siltä näyttää.

 2. Ode,

  Jos olisin kuin Kor­vola, kehit­täisin salali­it­to­teo­ri­an siitä, miten keskus­taa lähel­lä ole­va YLE2 pelas­taa nurkkaan ahde­tun päämin­is­terin, mut­ta kos­ka en kuin Kor­vola, uskon teon tahattomuuteen.

  Lundqvist,

  Siis mitä. Sali­it­to­te­o­ri­oi­ta kehit­televä Kor­vola on tehnyt teon tahat­tomasti, vai..

 3. Täy­tyy myön­tää että min­ulle kävi juuri noin. Vaik­ka Matin seikkailut ovat saa­neet min­ut mon­een ker­taan häpeämään päämin­is­ter­iämme, niin nyt sym­pa­ti­at kään­tyivätkin hänen puolelleen. Viimek­si ajanko­htainen kakko­nen kyseli kansalaisil­ta Matin val­oku­vaa näyt­täen ‘luo­tat­teko tähän mieheen’ ja ‘tulisiko ero­ta’, tosi objek­ti­ivista jour­nal­is­mia. Parem­pi kysymys olisi ollut ‘kum­man arvo­val­ta koki mielestäsi suurem­man kolauk­sen, päämin­is­terin vai YLEn?’

 4. “Jos olisin kuin Kor­vola, kehit­täisin salali­it­to­teo­ri­an siitä, miten keskus­taa lähel­lä ole­va YLE2 pelas­taa nurkkaan ahde­tun pääministerin”

  Eilen A‑Talkissa tämä keskus­tan Antti oli kuul­lut jostain ‘salaperäi­sistä läh­teestä’ että ko. jut­tua oli tyrkytet­ty mon­elle medi­alle ennen YLEä, mut­ta muiden medioiden (tod.näk. seiska) moraali oli liian korkea jutun julkaisemiseen todis­tei­den puuttuessa.

  Toden­näköis­es­ti tämä tyrkyt­täjä oli keskus­tan puo­le­toimis­ton palkkaa­ma bul­vaani joka ‘vuosi’ Kor­volalle juuri sitä mitä Kor­vola halusi kuulla 😉

 5. Tuos­sa silmin­näk­i­jässä tuli hyvin raiskaut­tavia tieto­ja esille siitä, kuin­ka Keskus­tan nuorisosäätiö on kas­vanut 40 vuodessa 10,000 euron suu­ruis­es­ta yri­tyk­ses­tä 200 miljoo­nan arvoisek­si. Sisäpi­irin sopimuk­sia tont­tikaupois­sa. 40 miljoon­aa euroa RAY:lta. Avus­tuk­sista päät­tämässä RAY:ssa on ollut keskusta­laisia. Kanavoimas­sa tukea nuorisosäätiöltä Keskus­tan ehdokkaille ovat olleet hyvin suurel­la toden­näköisyy­del­lä säätiön puheen­jo­hta­jat Van­hanen ja Kaikkonen.
  Poli­isi tutkii kuu­luuko täl­lainen toim­inta säätiön toimin­nan kuvaukseen?

  Tämä ja edelleen käsit­telemät­tömät KMS:n perus­tamiset Keskus­tan puolue­toimis­tol­la, Van­hasen valikoi­va muisti Novas­ta ja KMS:sta, Van­hasen vaalien jäl­keen anta­ma näkyvä tuki julk­isu­udessa idea­parkkien rak­en­tamiselle ja muut vas­taa­vat ovat nyt todel­lakin hau­tau­tu­mas­sa lau­takasan alle. Taus­tatukea on antanut Suomen kaikkien aiko­jen type­r­in suuren puolueen puheen­jo­hta­ja Jut­ta “mitä ihmettä hän tekee poli­ti­ikas­sa” Urpi­lainen vaa­ti­mal­la Suomeen lis­tavaale­ja ja kaiken vaali­ra­hoituk­sen keskit­tämistä puolueille.

  Toisaal­ta jos lau­takasa-lahjuk­set pystyt­täisi­in todis­ta­maan, jou­tu­isi Van­hanen eroa­maan seu­raa­vana päivänä. Eli sitä tulee nyt toivoa. Todis­ta­jan vapaae­htoista julk­isu­u­teen tuloa. Päästäisi­in poli­it­tis­es­ta rois­tos­ta eroon, jon­ka epäre­hellisyys on yhtä läpinäkyvää kuin puoluei­den “taulukau­pat”.

 6. Toinen mielestäni tietoinen harhau­tus on huomion suun­taami­nen Nur­mi­jär­ven talon rakenteisiin.

  Mis­sään­hän ei ole väitet­ty että kyseinen puu­tavaraerä olisi käytet­ty Nur­mi­jär­ven taloon, kan­nat­taa kuun­nel­la käytet­ty sana­muo­to erit­täin tarkasti (ks. YLE areenan lähetys, 25:26). Maail­ma on täyn­nä kohtei­ta joi­hin puu­tavaraa voi käyt­tää. Itse mm. ajat­telin tila­ta saunamökkipaketin yhtey­dessä nipun kestop­u­u­ta kuistin rak­en­tamiseen. Saunas­ta­han tuo­ta kestop­u­u­ta ei tule löy­tymään. Tekni­ikan Maail­man lupaa­ma tutkimus on siis yhtä tyhjän kanssa. 

  Tun­tuu perin oudol­ta että päämin­is­teri ei mis­sään nimessä halua lähteä asi­as­sa oikeu­teen. Vaik­ka oikeuspros­es­si veisikin aikaa olisi sen aloit­ta­mi­nen mielestäni selvä viesti syyt­tömyy­destä ja siitä ettei asi­as­sa ole mitään salattavaa.

 7. Ennem­minkin keskus­tan spin doc­torit päät­tivät hyökätä silmin­näk­i­jä ohjel­man heikoin­ta syytöstä vas­taan. “Lau­ta­gate” on niin van­ha jut­tu ettei sitä voi var­maankaan pitävästi todis­taa oli se tot­ta tai ei.

  Sen sijaan kysymyk­si­in Nuorisosäätiön raho­jen kup­paamis­es­ta vaalei­hin tai golfi­in ei Van­hanen suos­tu vas­taa­maan tai parhaim­mil­laan edes kuule­maan niitä.

  Kun­nioitet­tavaa strate­gista silmää heil­lä on, ei ihme että keskus­tan kan­na­tus on nousussa.

 8. Jos nyt oikein kovasti toiv­otaan VKSV:n tekevän ker­rankin loogisen johtopäätök­sen ja lähtevän päämin­is­terin puoles­ta syyt­tämään ohjel­man tek­i­jöitä kun­ni­an­loukkauk­ses­ta — puhui­han Van­hanen itsekin “yleis­es­tä edus­ta” ja “päämin­is­terin maineen puhdistamisesta”…
  Itse rikoshan (ainakin jos puhutaan pelk­istä lau­doista) lie­nee vanhentunut.

 9. Eikai sil­lä ole mitään väliä, kun vihreät tukee varauk­set­ta Van­hasen henkilöä ja toim­intaa. Mitä tässä enää keskustel­laan? Luot­ta­mus­lause on annet­tu, Sin­nemäen mukaan vihreät tuke­vat van­has­ta sat­apros­ent­tis­es­ti. Mot.

 10. Hom­ma haisee! Siis kuit­ti, KUITTI! Kat­soin ohjel­man ja heti hit­sasi tässä kohtaa kiinni.

  Van­ha kansa tietää miten se menee. Osa kuor­mas­ta viedään minne pitääkin, osa viedään muualle tai joka toinen kuor­ma tai sillee. Itse tiedän ker­rostalon, jos­ta kaik­ki puhuu, että sen on rak­en­tanut kun­nan raken­nusmes­tari 50-luvulla.

  Nuorisosäätiön talot on tehty beton­ista. Van­hanen sanoi, että hänen talon­sa on tehty kivestä. Ei pidä paikkansa. Samaa beto­nia se on kuin Nuorisotäätiön talot. Joku voisi vaik­ka tutkia.

 11. Blo­gi­sivus­to­jen kir­joi­tus­ru­udut tarvit­si­si­vat kipeästi oikolukumah­dol­lisu­u­den tek­stinkäsit­te­ly­ohjelmien tapaan.

  Sitä odotel­lessa, olisiko mah­dol­lista tarkas­tut­taa oikeinkir­joi­tus ensin tekstinkäsittelyohjelmassa?

 12. Vaik­ka mon­et asiantun­ti­jat ovat jo nyt toden­neet, että lakia on toden­näköis­es­ti rikot­tu säätiöra­hoituk­sen suh­teen, mitään eroamisia, syyt­teeseen aset­tamisia tms. konkreet­tisia seu­raa­muk­sia ei ilmeis­es­ti tule. Tämä on koko jupakan onnet­tomin ja samal­la nau­ret­tavin puoli. Osit­tain seu­rauk­set­to­muus ehkä johtuu siitä, että salin puolel­la on yhtä vähän puh­tai­ta jauho­ja pus­sis­sa, ei uskalleta olla ärhäkkäitä. Ja kuka virkamies nyt muka uskaltaisi nous­ta esimi­estään Van­has­ta vas­taan? Oikeuskans­leri on jonkin­lainen toi­vo, mut­ta kovin on ollut hil­jaista sil­lä suunnal­ta. Tässä käynee niin, että rik­keet kir­jataan muis­ti­in, mut­ta ain­oa seu­raus on jonkin­lainen vaali­ra­hoi­tus­lain muutos.

 13. Eikös Kor­volan työ­nan­ta­ja ole TV1 eikä TV2?
  Eli Kor­vola kävi tekemässä keikan Silmin­näk­i­jälle TV2:lle tässä tup­peen saha­tus­sa lau­taläjän tapauksessa?

 14. Jos Yleltä ei löy­dy todis­tei­ta lahjuk­sen vas­taan­ot­tamis­es­ta, niin var­masti ohjel­ma kään­tyy Van­hasen hyväk­si ja se onkin hyvä, kos­ka Van­hanen on todel­la asiansa osaa­va ja asial­lis­es­ti toimi­va päämin­is­teri. Kan­nat­taa kuun­nel­la esim. päämin­is­terin haastattelutunteja.
  Huo­lus­tut­tavaa sen sijaan on medi­an ammattitaito.Media esim. Hesa on har­joit­tanut jo pitkään ajo­jah­tia Van­has­ta kohtaan. Täl­lainen asenne johtaa hel­posti vääris­tele­vi­in uutisi­in ja väärään kuvaan politiikasta.

 15. Jaakolle: Vai on Van­hanen asial­lis­es­ti toimi­va päämin­is­teri!? Minus­ta ei ole ollenkaan asial­lista, että päämin­is­teri etsii seu­raa netin deit­ti­pal­stoil­ta ja sen salatak­seen tur­vau­tuu valehteluun(tavattiin Ikeassa). 

  Toinen vas­taa­va oli, kun Van­hanen pom­mit­ti par­turi­aan tek­stivi­esteil­lä ja eduskun­nan naiset ker­toi­vat saa­neen­sa saman­laisia vonkausviestejä.

  Päämin­is­teri, joka joutuu selit­telemään tekemisiään jatku­vasti, ei voi toimia täysipainoisesti(tosiasiallisesti Kokoomus vie ja Keskus­ta vikisee). Kun siihen lisätään Van­hasen olemat­tomat sosi­aaliset taidot ja huono kielipää, niin ei ole ihme, että Suo­mi on Van­hasen kaudel­la pudon­nut EU:n takariviin.

 16. Oikolu­vun saa asen­net­tua selaimeen (esim. http://www.mozilla.fi/wiki/Suomen_kielen_oikoluku). Vai­h­toe­htois­es­ti blo­gi-merkin­nät voi kir­joit­taa esimerkik­si Win­dows Live Writer ohjel­mal­la (http://download.live.com/writer). Se tukee oikolukua ja mon­taa muu­takin näp­pärää omi­naisu­ut­ta, ja blo­gi merkin­nät saa julka­istua siitä suo­raan. Ei tarvitse selain­ta ollenkaan, blo­gi merkin­nät saa näp­pärästi kir­joitet­tua off-line tilas­sakin vaikka­pa lentokoneessa. Ainakin min­un käytössäni paljon näp­pärämpi kuin mikään selain­po­h­jainen ratkaisu. Suosit­te­len lämpimästi.

  Sub­stanssin puolel­la, en myöskään usko että tämä vielä tähän jää. Tämä lau­takasa hämää jonkun ajan, mut­ta esimerkik­si ne Nuorisosäätiö kysymyk­set ei ole mihinkään kadon­neet. Toki se että Van­hanen ei nos­ta oikeusjut­tua on mon­en silmis­sä hil­jainen todiste siitä että hän on syylli­nen, mut­ta näin sitä ei ainakaan kaik­ki näe. Sil­lä ei kuitenkaan ole väliä kokon­aisu­u­den kannal­ta, tosin YLEn kan­nat­la se on tietysti tärkeäkin asia. Kokon­aisu­u­den kannal­ta on tärkeää että media on ruven­nut nyt kiin­nos­tu­maan myös vasem­mis­ton säätiöstä. Hyvä niin, mut­ta se tietysti tarkoit­taa sitä, ettei oppo­si­tios­ta ole odotet­tavis­sa apua tämän säätiö-aspek­tin suh­teen. Media ja kansa lie­nee kuitenkin asi­as­ta edelleen kiin­nos­tuneet. Ainakaan minä en voi sietää aja­tus­ta että vaikka­pa Meripelas­tusseu­ra tukee RAYn puheen­jo­hta­jan tukiy­hdis­tys­tä. Pulju joka ker­jää min­ul­ta lahjoituk­sia ei mis­sään nimessä saa antaa voitelu­ra­ho­ja kepu­laisille tai olla niin rikas että sil­lä on varaa jael­la vastik­keet­to­mia raho­ja (taulu ei ole vas­tine, sen tietää jokainen).

  Voi tosi­aan olla että Kor­vola pelas­taa Van­hasen, mut­ta jär­jestelmää se ei pelas­ta. Tämä “maan tapa” muut­tuu tämän myl­läkän seu­rauk­se­na, täysin riip­pumat­ta siitä mitä Van­haselle henkilöko­htais­es­ti käy.

 17. Jos jotain “erikoishöylät­tyä puu­tavaraa” Van­hasen talos­sa on, ne lienevät ne “jugend”-ikkunat.

 18. Jän­nää, että Odekin antaa has­sut­taa itsen­sä tanssi­maan vasem­mis­to­laisen val­ta­me­di­an pil­lipi­iparei­den tahti­in. Siis osal­lis­tu­maan tähän oppo­si­tion juok­supoikien käyn­nistämään ja ylläpitämään “vain­otkaa Van­has­ta” ‑kam­pan­jaan. Kysyn tätä sik­si, että todel­li­nen ongel­ma ja skan­daali puoluer­a­hoituk­ses­sa on tuo SAK:n liit­to­jen har­ras­ta­ma vasem­mistop­uoluei­den jokavuoti­nen lahjon­ta. Ei siis vain avus­t­a­mi­nen vaaleis­sa, vaan vuosit­taiset toim­inta-avus­tuk­set, sato­ja tuhan­sia euroja.

  Eri­tyisen vas­ten­mielisek­si ja moraalit­tomak­si tämän rahan­li­ikut­telun tekee se, että liit­to­jen jäse­niltä ei ole mis­sään vai­heessa koskaan kysyt­ty, halu­a­vatko he jäsen­mak­suil­laan tukea vasem­mistop­uoluei­ta. Kun tiedämme että ammat­tili­iton jäsenyys on varsin monel­la työ­paikalla käytän­nössä (vaikkakaan ei teo­ri­as­sa) pakol­lista, joudu­taan tilanteeseen, jos­sa ihmiset joutu­vat rahoit­ta­maan puoluei­ta joi­ta eivät kan­na­ta eiväkä äänestä. Kun val­tio verovähen­nysoikeu­den kaut­ta osal­lis­tuu huo­mat­taval­la panok­sel­la tähän pros­es­si­in antaen näin ikääkuin ylimääräisen puoluetuen demareille ja vas.liitolle, nousee moraalit­to­muus jo toiseen potenssiin.

  Tämä todel­li­nen skan­daali peit­tyy nyt sen keinotekoisen savu­ver­hon taakse, jon­ka oppo­si­tion hal­lit­se­ma media on nos­tanut ilmaan jankut­ta­mal­la kuukaud­es­ta toiseen päämin­is­terin muka tekemistä epäi­lyt­tävistä teoista, jot­ka vaik­ka oli­si­vatkin tosia (mikä ei ole luul­tavaa) ovat edel­lä mainit­tuun vasem­mis­ton suur­puhal­luk­seen ver­rat­tuna kuin hyt­ty­sen jätös Itämeressä.

 19. Joku asiantun­ti­ja arvioi, että jos sitä erikoishöylät­tyä on, niin se on sisäkatossa.

  Mut­ta sehän nyt selviää, kun sinne menee jokin arvioin­tiryh­mä kat­se­le­maan taloa.…

 20. Ne ovat ilmeis­es­ti MDF:aa. Talo on Siporex­ia. Beton­ista sun muista voisi ottaa “DNA” näyt­teen ja ver­ra­ta sitä Kur­ren­pesään. TM Raken­nus­maail­man remont­tireiska Piisi­nen tuskin osaa mitää talosta sanoa.

  Talo on myyn­nis­sä http://www.oikotie.fi kohde­nu­merol­la 199366

 21. Vai­h­toe­hto­ja on tasan kaksi:
  1) Yleis­ra­dio on esit­tänyt VALHEELLISESTI, että päämin­is­ter­imme (ennen päämin­is­teriyt­tään, mut­ta val­lankah­vas­sa kuitenkin) on ottanut lahjuk­sen vastaan.
  2) Van­hanen on ollut LAHJOTTAVISSA.

  Jos Yle levit­tää muun­nel­tua totu­ut­ta näin vakavas­ta asi­as­ta, niin asi­aa ei saa painaa vil­laisel­la. Pitää selvit­tää Ylen moti­ivi ja etenkin kenen laulua on laulet­tu. Miten voimme muuten koskaan luot­taa Yleen? 

  Ja jos päämin­is­ter­imme on lahjot­tavis­sa lau­takasal­la, niin tarvit­semme yksinker­tais­es­ti uuden päämin­is­terin. Tässä taloudel­lises­sa kri­i­sis­sä meil­lä ei ole varaa johta­jaan, joka aset­taa oman edun yhteisen edun edelle.

  Samal­la kun oikeusval­tios­samme (val­takun­nan­syyt­täjän­vi­ras­ton johdol­la) riit­tää ener­giaa ratko­maan erään nimeltä­mainit­se­mat­toman kun­nal­lispoli­itikon blogikir­joituk­sia, niin tämän luokan kieroilut eivät saa jäädä arvailu­jen varaan. Vai onko tässä tapauk­ses­sa panok­set liian kovat valtakunnansyyttäjänvirastolle?

 22. Tämä on oma­l­la taval­laan erit­täin haus­ka episo­di. Tutki­va jour­nal­isti on “kuuman” jutun jäljil­lä mon­ta kuukaut­ta ja kun ohjel­ma tulee ulos juuri sil­loin kun eduskun­nas­sa äänestetään hal­li­tuk­sen luot­ta­muk­ses­ta, niin ohjel­ma pelas­taa kaa­tu­mas­sa ole­van päämin­is­terin ja lau­takasas­ta tulee het­kessä maan ykkö­suu­ti­nen. Nyt lau­takasaa on mit­taile­mas­sa Tekni­ikan Maail­ma ja lööppe­jä riit­tää tästä asi­as­ta vielä mon­ek­si viikok­si myös iltapäiväle­hdille. Kor­volas­ta tuli keskus­tan ja eri­tyis­es­ti Mat­ti Van­hasen pelas­ta­ja, Jungner­in ura karahti kiville ja keskus­tan kan­na­tus on mielipi­demit­tausten mukaan selvässä nousus­sa. Van­hanen käyt­ti tilaisuuten­sa yllät­tävän hyvin hyödyk­seen. Aset­ta­mal­la päämin­is­terin ase­man ja Yleis­ra­dion uskot­tavu­u­den vas­takkain voit­ti pelin 10–0, eikä se ollut tässä tilanteessa edes vaikeaa. Toiv­ot­tavasti Van­hanen ostaa Kor­volalle aas­in­myssyn joul­u­l­u­lah­jak­si, mies on sen ansainnut 😀

 23. Min­ul­la on ker­rostaloa­sun­nos­sa use­am­man­laa­tu­ista “erikoishöylät­tyä puu­tavaraa”, tarkoit­taa käytän­nössä ihan taval­lista suo­ma­laista peruslautaa/paneelia jota ei nyt satu ole­maan lähim­män Puukeskuk­sen hyllyssä. Vähän kuten “erikois­ruo­ka” joka täy­tyy käy­dä Kaup­pa­hal­lista hake­mas­sa kun ei lähialepas­ta löydy.

  Se että joku edes yrit­täisi lau­takasal­la lahjoa on kyl­lä aika erikoinen väite.

 24. Keskus­tan Nuorisosäätiö osti vuon­na 2006 RAYn Hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jal­ta, kansane­dus­ta­ja Juk­ka Vihriältä(Kesk) arvot­to­mia taulu­ja 24,000 euron arvosta.

  Riisut­tuna voi sanoa Juk­ka Vihriälän lahjoit­ta­neen yhteiskun­nan yleishyödyl­lisiä varo­ja Juk­ka Vihriälle 24,000 euroa.

 25. Jugend ikkunoista tuli mieleen ylen pääjo­hta­ja, jolle lähtölasken­ta on menos­sa. Hänen val­in­tansa oli aikanaan härs­ki poli­it­ti­nen nim­i­tys. Paa­vo Lip­posen min­is­te­ri­avus­ta­ja valit­ti­in demarei­den siu­nauk­sel­la pääjo­hta­jak­si. Eipä muu­ta voin­ut odot­taakaan, sil­lä Lip­posen poli­it­ti­nen kult­tuuri on lähtöisin umme­htuneelta 1970 luvulta.Toivottavasti Van­hasen höylät­ty lau­ta antaa vauh­tia Jugendin lähdölle.

 26. Ylen net­tiuutisi­in tuli Simin­näk­i­jä ‑ohjel­man jäl­keen otsikko Van­hasen saa­mas­ta lau­takasas­ta. Mitään muu­ta ohjel­man asi­aa ei käsitel­ty, kun ajat­te­liv­at Van­hasen kaatu­van tähän syyt­teeseen. Mut­ta mei­dän Mat­ti ei kaatunutkaan lau­takasaan fak­to­jen puut­teen takia.

  Mik­si Mat­ti ei haas­ta Yleä oikeu­teen? Kos­ka on kan­tapään kaut­ta oppin­ut Ruususen haas­tamisen olleen virhe. Val­takun­nan­syyt­täjä on ain­oa kuka voisi viedä asian oikeuteen.

  Jokainen omil­la aivoil­la ajat­tel­e­va huo­masi ajo­jahdin lil­lukan­var­sista Mat­tia kohtaan. Käsit­tämät­tömintä tässä on Ylen tavoite kaataa Mat­ti mil­lä keinol­la tahansa. Muut medi­at ovat toim­i­neet kohtu­ullisen säädyl­lis­es­ti, ilmeis­es­ti Ylessä on liikaa demare­i­ta ja vihre­itä toimit­ta­jia. Tiis­tain Ajanko­htaisen kakkosen raport­ti ASO talo­jen ylisu­urista vuokrista kokon­aan Matin syyk­si oli myös liikaa. ASO raken­nut­ta­jat VVO, Sato ja Avara ovat käsit­tääk­seni demari taustaisia? 

  Matin syyk­si ei voi pistää kaikkea maan tapaa, jota on har­rastet­tu yhtä paljon myös demareis­sa ja koko­muk­ses­sa. Jos Matin pitäisi ero­ta maan tavan takia myös Tar­jan, Jutan ja Jyrkin pitäisi erota!

  Olisi kaikkien kannal­ta järkev­in­tä, että van­ho­ja ei kaiveltaisi enem­pää. Nyt pitää tehdä poli­ti­ikan rahoit­tamiseen uudet sään­nöt ja rahan liikkeistä avoimia. Toiv­ot­tavasti kepu­laiset suos­tu­isi­vat tähän eivätkä lähtisi väk­isin avaa­maan demarei­den ja kokoomuk­sen tuk­isäätiöi­den tile­jä, jos niitä lähde­tään avaa­maan tämä vaali­ra­hako­hu jatkuu vielä vuosia.

 27. No jaa, ei Kepu ole ensim­mäistä ker­taa liris­sä kor­rup­tion takia.Silloin asial­la oli poliisi
  Jo 80-luvul­la Kepu jou­tui syyni­in Nop­pa-jutus­sa ja tutk­in­ta eteni Viro­laiseen saak­ka. Sil­loin poli­isi­jo­hto vihel­si tutkin­nan poik­ki ja Suti jou­tui hyl­lylle ja melkein pihalle .Hän pelas­tui sil­loin mart­tyy­ri­na SMP:n lis­toil­la Eduskun­taan ja ylen­net­ti­in sit­ten hyvä veli ker­hoon Kepuun
  Hyvänä apuna poli­isi­jo­hdol­la oli Koivis­to, joka arvosteli syyt­täjiä ja poli­isia liias­ta innokkuudesta.
  Sil­loin ja osit­tain vieläkin on maan tapana , että raken­nus­li­ikket lahjo­vat puoluei­ta raken­nu­soikeuk­sien jakamis­es­ta tiet­tyjä suuria raken­nus­li­ikkeitä suo­si­vasti. Nykyään mukana ovat myös kauppaketjut.

  Keva ‑kuvio on tut­tu Latvi­as­ta, Indone­si­as­ta tai mis­tä tahansa kor­rup­tion saas­tut­ta­mas­ta maasta:
  Suuri yhteinen pääo­ma kerää jaka­jia ja niin­pä kuvio kul­kee näin. Etsitään sopi­va kohde, se myy­dään yli­hin­taan yleishyödyl­liselle rahas­tolle ja rahat jae­taan junail­i­joiden kesken.
  Nykyään on help­po perus­taa “kon­sult­tiy­htiö” omi­in tai bul­vaanin nimi­in Lux­em­burgi­in, Englan­ti­in tai muuhun korkean pank­ki-ja yri­tys­salaisu­us­suo­jan maa­han ja poli­itikkokin voi nykyään nos­taa “kon­sult­ti­palkkioi­ta” ilman suur­ta kinnijäämisvaaraa.
  Tämä on se nykyi­nen maan tapa, jos­ta Van­hanen ei suos­tu otta­maan vastuuta

 28. Kor­vola on pohjoisen poikia ja kotoisin Kepu­lan­di­as­ta. Kor­volan ongel­ma on, että hän on myös näh­nyt Kepun nur­jan puolen ja Kepun isä-aurinkoiset ja var­maan himo iskeä Van­has­ta ja Kepua oli suurem­pi kuin jär­ki olisi antanut myötä normaalisti .

  Var­maan tässä on mah­dol­lisu­us siihenkin,että Kepu tiesi jutus­ta ja jär­jesti ansan, joka laukaisti­in sopi­vas­sa tilanteessa. Väärä ilmianto peit­tää tehokkaasti muut asi­at ja kerää sympatiat.

  Kyl­lä meil­lä, jot­ka olemme näh­neet näi­den kepun isä-aurinkois­t­en kor­rup­toituneisu­u­den, on syn­tynyt aito inho kepun toim­intat­apo­ja kohtaan, ei sil­lä ole tekemistä sen kanssa, että halu­aisimme ajaa jonkun muun puolueen etua.

  Ymmär­rän Kor­volaa hyvin, mut­ta olisin suonut vähän enem­män malttia.

 29. Olisi kaikkien kannal­ta järkev­in­tä, että van­ho­ja ei kaiveltaisi enem­pää. Nyt pitää tehdä poli­ti­ikan rahoit­tamiseen uudet sään­nöt ja rahan liikkeistä avoimia. Toiv­ot­tavasti kepu­laiset suos­tu­isi­vat tähän eivätkä lähtisi väk­isin avaa­maan demarei­den ja kokoomuk­sen tuk­isäätiöi­den tile­jä, jos niitä lähde­tään avaa­maan tämä vaali­ra­hako­hu jatkuu vielä vuosia.

  Minus­ta tämä pitää tutkia pohjia myöten eikä lähteä uno­hde­taan men­neet lin­jalle. Kyse ei ole vain vaali­ra­hoituk­ses­ta. vaan esimerkik­si val­tion yleishyödyl­lisille yhdis­tyk­sille jaet­tu­jen raho­jen jär­jestelmäl­lis­es­tä väärinkäytöstä. Luulin ennen, että vaali­ra­hoituk­sen pimeisi­in puoli­in kuu­luisi vain yri­tys­ten vastapalvelu­jen toivos­sa mak­samat avus­tuk­set, mut­ta nyt on käynyt ilmi, että poli­it­tista val­taa käyt­täen omi­in taskui­hin on ohjat­tu huo­mat­ta­vat määrät veron­mak­sajien rahaa. Kaiken huip­puna se, että keskus­tan puolue­si­h­teeri on pan­nut sair­taan­hoitopi­irin tuke­maan puoluet­taan 3000 eurol­la. Paljon olen­naisem­pi kysymys kuin se, onko Van­hanen saanut jonkin lau­takasan ilmaisek­si on se, miten Nuorisosäätiö on loi­ht­in­ut tyhjästä 200 miljoo­nan euron omaisu­u­den. Tämä ei todel­lakaan näytä lop­pu­van ihan pian, mut­ta se pitäisi kat­soa loppuun.

  Minä halu­an kyl­lä nähdä myös nuo demarien ja kokoomuk­sen tuk­isäätiöi­den ruumi­inavaus­pöytäkir­jat, eikä RKP:lläkään ole oikeut­ta mihinkään diplo­maat­tiseen koskemattomuuteen.
  Onhan tässä kyse myös veronkier­rosta, jos yri­tyk­set ovat merkin­neet vähen­nyskelpoisi­in menoi­hin räikeään yli­hin­taan oste­tut arvot­tomat taulut.
  Kiistän ehdot­tomasti, että tämä olisi ollut yleinen maan tapa. Ei se ainakaan ole ollut tapana vihreil­lä. Me olemme selvästi kärsi­neet vaaleis­sa siitä, että olemme kil­pailleet ilman doping­i­na dopat­tu­jen vas­tus­ta­jien kanssa. 

 30. Yleen­sä oikeudessa on tapana, että syyt­täjän pitäisi todis­taa syytet­ty syyl­lisek­si, eikä syyte­tyn itsen­sä syyt­tömäk­si. Julk­isu­udessa “Silminnäkijä”-ohjelma on yrit­tänyt luo­da tilanteen, jos­sa Van­hasen pitäisi todis­taa itsen­sä syyt­tömäk­si tapah­tu­mi­in, joiden väitetään (ilman esitet­tyjä todis­tei­ta) tapah­tuneen 13 vuot­ta sitten.

  Jos Van­hanen nos­taisi kun­ni­an­loukkaussyyt­teen, jou­tu­isiko hän todis­ta­maan YLE:n syyl­lisyy­den, vai miten päin todis­tus­taak­ka oikein olisi?

  Tässä on alka­nut ainakin min­ua arve­lut­ta­maan käytän­tö, jos­sa julk­isu­udessa esitetään epämääräisiä, todis­ta­mat­to­mia, väit­teitä, joi­ta vas­taan on usein käytän­nössä mah­do­ton­ta puolustatua.

  1) Eräs takavu­osien men­estyshi­ihtäjä, jon­ka pöy­däl­lä väitet­ti­in olleen 80-luvul­la hotel­lis­sa EPO-pul­lo. Mitenkäs todi­s­tat, ettei ollut?

  2) Eräs min­is­ter­i­ta­son poli­itikko, jos­ta väitet­ti­in hänen viet­täneen yötä hotel­lis­sa määrit­telemät­tömänä aikana määrit­telemät­tömän naisen (ei vai­mon­sa) kanssa. Mil­läs todi­s­tat, ettei viet­tänyt — siihen kai tarvit­taisi­in todis­teet ympärivuorokautis­es­ta valvon­nas­ta koko aikuiselämän­sä ajalta.

  3) Nyt tämä Van­hasen lau­takasa. Vaik­ka olen tun­netusti Kepua inhoa­va äänestäjä, niin jotain rajaa… jos ei YLE esitä todis­tei­ta arvioitavak­si, pitää lähtöko­htais­es­ti olet­taa Van­hasen ole­van syytön.

  “Maan tapa” on ikävä käsite, mut­ta näköjään tosi­a­sia. Laiton­ta säätiöra­haa on jaet­tu, pahem­min miet­timät­tä lail­lisu­uskäsitet­tä, ties kuin­ka kauan. Raken­nus­li­ikkei­den ja puoluei­den väli­nen suhde on ollut aiem­min sen ver­ran likainen, että Nova kiin­teistöke­hi­tys on pien­tä siihen ver­rat­tuna. SDP:n ryh­mässä lie­nee merkit­tävä osu­us kansane­dus­ta­jia, jot­ka ovat olleet kuviois­sa mukana jo Haka oy:n aikaan…

  Eikä ole ollut salaisu­us, kuka mak­soi pres­i­dent­ti Kekkosen näyt­tävät kalas­tus­matkat ulko­maille. Uuti­sis­sa itse asi­as­sa nimit­täin mainit­ti­in rahoit­ta­jat avoimesti, sitä ei uskallettu/osattu pitää korruptiona.

 31. Osmo Soin­in­vaara: ” Kiistän ehdot­tomasti, että tämä olisi ollut yleinen maan tapa. Ei se ainakaan ole ollut tapana vihreil­lä. Me olemme selvästi kärsi­neet vaaleis­sa siitä, että olemme kil­pailleet ilman doping­i­na dopat­tu­jen vas­tus­ta­jien kanssa.”

  http://www.digitoday.fi/yhteiskunta/2009/10/02/tekijanoikeuspuolelta-vaalirahaa-eniten-vihreille/200921077/66

  “Suo­ma­laiset kult­tuuri­alan tek­i­jänoikeus- ja etu­jär­jestöt osal­lis­tu­i­v­at puoluei­den vaali­ra­hoituk­seen muu­tamil­la tuhan­sil­la euroil­la vuo­den 2007 eduskun­tavaalien yhtey­dessä. Eniten kult­tuuripuolen jär­jestöiltä rahaa sai­vat vihreät.”

  Ja kuten Tarastikin sanoi, ei ole ratkaisu, että vaa­likam­pan­join­ti ulkois­te­taan ei-puolue­poli­it­tisille tahoille (kuten esimerkik­si demareil­la SAK tai vihreil­lä Green­peace). Min­ul­la ei ole mitään syytä uskoa, että Green­pea­cen pus­seis­sa olisi puh­tai­ta jauho­ja, sen ver­ran outoa on jär­jestön ympäristöpoli­ti­ik­ka ollut koko ajan.

 32. “Minä halu­an kyl­lä nähdä myös nuo demarien ja kokoomuk­sen tuk­isäätiöi­den ruumi­inavaus­pöytäkir­jat, eikä RKP:lläkään ole oikeut­ta mihinkään diplo­maat­tiseen koskemattomuuteen.”

  Näin on, kor­rup­tio on paljon syvem­mäl­lä yhteiskun­nas­samme kuin kuvittelemmekaan.
  Toinen ongel­ma ovat piilos­sa ole­vat poli­itikko­jen ja talouselämän suhteet.Ne eivät ole läpinäkyviä ja ne ovat johta­neet esim kil­pailun rajoittamiseen.
  Avoim­muus taloudel­lises­sa toimin­nas­sa lisäsi kil­pailua ja pudot­taisi hintoja.

  Yksi mätä­paise on ter­vey­den-ja vahustenhoito.
  Hoidon saan­ti riip­puu siitä mil­laiset suh­teet sin­ul­la on kuntapäättäjiin.Tämä vaivaa eri­tyis­es­ti kepulandiaa..
  Eivätkä vaal­itkaan ole Suomes­sa niin puh­tai­ta kuin väitetään.
  Seurasin kotikun­tieni yhdis­tämistä pohjoisessa.
  Kepun varmisti äänen­sä siten, että syr­jäseu­tu­jen äänet kerät­ti­in äänestysautolla.
  Tut­ta­vani ajoi vaali­au­toa, tun­net­tu kepu­lainen, ja hän pysähtyi aina var­man kepun äänestäjän talon kohdal­la ja ääni haet­ti­in sisältä.
  Jos ääni ei ollut var­ma niin autoa ei voin­ut pysäköidä lähelle ja jos van­hus ei kohtu­ua­jas­sa ehtinyt, auto häipyi.
  Näin kepu keräsi 100 % omista äänistä

 33. Spot­tu kir­joit­ti: “Se että joku edes yrit­täisi lau­takasal­la lahjoa on kyl­lä aika erikoinen väite.”

  Niin­hän se on. Samoin se että päämin­is­ter­iä olisi lahjot­tu näin. Kuitenkin on kyseessä 13 vuot­ta sit­ten tapah­tuneek­si väitet­ty asia, jos­sa väite­tyn lah­jan saa­ja ei ollut päämin­is­teri, vaan kansane­dus­ta­ja. Miten on, onko jokainen poli­itikolle annet­tu lah­ja myös lahjus? Tämä peri­aat­teelli­nen kysymys tulee väk­isinkin mieleen näitä kom­ment­te­ja lukiessa. 

  Osmo oli huolestunut Nuorisosäätiön omaisu­u­den kas­vamis­es­ta nol­las­ta 200 miljoon­aan euroon. Tun­tem­at­ta asi­aa mitenkään, tuon esille yhden mah­dol­lisu­u­den. Kun säätiö on ymmärtääk­seni perustet­tu 60-luvul­la, sil­lä oli var­maa jo 1991 koos­sa 3 miljoon­aa markkaa, luul­tavasti paljon enem­mänkin. Jos säätiö syksyl­lä 1991 sijoit­ti 3 miljoon­aa markkaa Nokian osakkeisi­in, niin noin 10 vuot­ta myöhem­min näi­den osakkei­den arvo oli 400 ker­tainen eli 1200 miljoon­aa markkaa eli noin 200 miljoon­aa euroa. Näin omaisu­us olisi kas­vanut liki tyhjästä tuo­hon Osmon mainit­se­maan sum­maan edel­lyt­täen, että osak­keet ymmär­ret­ti­in myy­dä huip­puhin­nal­la, siis ennen niiden arvon huo­mat­tavaa alenemista.

  Tässä siis yksi tie omaisu­u­den huo­mat­tavaan kar­tut­tamiseen. Var­maan niitä on muitakin täysin laillisia.

 34. En usko mihinkään kepun mon­imutkaiseen salali­it­to­teo­ri­aan ja kuten mainit­tua, ole­mas­sa on tasan kak­si vaihtoehtoa. 

  1. Van­hanen on ottanut lahjuk­sen vas­taan ja eroaa jos tämä pystytään todistamaan.
  2. Yle yrit­ti vaikut­taa tule­vaan päämin­is­terin luot­ta­musäänestyk­seen, siinä onnistumatta. 

  Vai­h­toe­hto yksi olisi jotenkin luon­nolli­nen jatku­mo näille kepun muille tapahtumille. 

  Vai­h­toe­hto kak­si taas on huo­mat­tavasti toden­näköisem­pi ja mon­imutkaisem­pi. Pääl­likkö Jyr­ki Richt on tun­netusti telaketju­vasem­mis­to­lainen ja Orvola on jo aiem­min saanut kun­ni­an­loukkaus­tuomion perät­tömän kir­joit­telun­sa takia. Pelkästään näi­den kah­den fak­tan perus­teel­la uskon, että puna­puolueet ovat pistäneet oman uutis­toimis­ton­sa luot­tomiehet hoitele­maan Van­hasen pois päiväjärjestyksestä. 

  Oli miten oli, nyt olisi korkea aika aloit­taa voin keskustelu poli­ti­ikan ja medi­an suh­teesta. Poli­it­ti­nen uuti­soin­ti tarvit­sisi jonkin­laiset eet­tiset raamit, kos­ka ei tuos­sa nykyisessä toimin­nas­sa ole mitään järkeä.

 35. Oikeuslaitos (poli­isi, val­takun­nan­syyt­täjä) näyt­tää omak­su­van pas­si­ivisen roolin Nuorisosäätiön tapauk­ses­sa. Miten­hän toden­näköistä on, että RAY alkaa vaa­tia syyte­toimia? Mönkäre (sd) tosin taitaa pitää mah­dol­lise­na jonkin­laista takaisin­per­in­tää, mut­ta sehän olisi vain vääryy­del­lä saadun edun mitätöimistä, ei mikään ran­gais­tus. Vaikut­taa siltä, että vähän joka suun­nal­la on jotain salat­tavaa. Sik­si pide­tään suu supus­sa ja pidät­täy­dytään selkeistä vastatoimista.

 36. Henkilöko­htais­es­ti olen sitä mieltä että päämin­is­teri joka ilmeisen vakavis­saan väit­tää että RAYn tuke­mal­la yleishyödyl­lisel­lä säätiöl­lä on erik­seen RAY-rahaa ja muu­ta rahaa pitäisi erot­taa ihan julkisen keskustelun tason vuoksi.

 37. Ei poli­it­ti­nen tosi-TV tähän lopu. Suurim­mat puolueet pitävät jatkosar­jaa tietois­es­ti yllä. Niin kauan kun jatke­taan tieto­jen salailua sar­ja jatkuu. Media on se, joka on asi­at esi­in kaivanut. Mik­si sit­ten esi, Van­hanen epä­toivois­es­ti kokoa­jan salailee, kiertelee ja kaartelee. Toim­inta­han näyt­tää kujan juok­sul­ta. Syynä taitaa olla yri­tys estää puolueen vaali­ra­hoi­tuskoneis­ton rom­ah­dus ja myös ehkä se, että piilos­sa voi olla jotain vielä pahempaa. Medi­al­la on käsis­sään medi­a­bis­nek­sen kul­ta­jyvät. Kun pöly laskeu­tuu lau­ta­gat­en ympäriltä media kaivaa esi­in näitä isom­pia ja todel­lisia sotku­ja. Täl­lainen sotku esim. oli Nuorisosäätiön ja RAY:n rahoituskuvio.

  Miten kuvit­telette hal­li­tuk­sen selviävän esim. seu­raa­van puo­livuot­ta jos medi­an vaali­ra­hoi­tus­sotkun penkomi­nen jatkuu samal­la taval­la kuin tähän asti?

  Tässä tämä lau­takasajut­tu on laitet­tu sille kuu­lu­vaan arvoonsa ; )
  Hikinews:Nyt puhuu lautakasa
  http://hiki.pedia.ws/wiki/Hikinews:Nyt_puhuu_lautakasa_%E2%80%93_katso_kuva!

 38. “Pääl­likkö Jyr­ki Richt on tun­netusti telaketju­vasem­mis­to­lainen ja Orvola on jo aiem­min saanut kun­ni­an­loukkaus­tuomion perät­tömän kir­joit­telun­sa takia”

  Nämä samat henkilöt savus­ti­vat Ahteen ulos,Liikasen ja Louekosken matkalaskut oli­vat julkises­sa syynis­sä, Liikas­ta epäilti­in Mosko­van vakoo­jak­si, Louek­so­ken auto­har­ras­tus oli seu­ranas­sa , Kivistö erosi Julkisen Sanan Neu­vos­ton pj:n paikalta Kor­volan jah­tauk­sen takia.
  Kokoomus­laista PRH:n pääjo­hta­ja Enäjärveä Kor­vola jah­tasi 10 vuot­ta ja vihrei­den Osmokin oli tulil­in­jal­la, joten ainakin he kohtel­e­vat kaikkia samal­la taval­la puoluekan­nas­ta riippumatta

 39. IiroJ: “Suo­ma­laiset kult­tuuri­alan tek­i­jänoikeus- ja etu­jär­jestöt osal­lis­tu­i­v­at puoluei­den vaali­ra­hoituk­seen muu­tamil­la tuhan­sil­la euroil­la vuo­den 2007 eduskun­tavaalien yhtey­dessä. Eniten kult­tuuripuolen jär­jestöiltä rahaa sai­vat vihreät.”

  Dig­i­to­dayn jut­tu jatkuu:

  Vihreät sai­vat tek­i­jänoikeuk­sien omis­ta­jia ja kult­tuuri­alaa edus­tavil­ta jär­jestöiltä yhteen­sä 1 550 euroa tukea vuo­den 2007 eduskun­tavaalien yhteydessä.

  Ei kai kukaan ole väit­tänyt etteivät vihreät olisi saa­neet mitään tukia keneltäkään? Mut­ta 1 550 euroa on karkki­ra­haa niiden sum­mien rin­nal­la joista tässä on puhut­tu. Rahaa anta­neet jär­jestöt eivät myöskään saa val­tion tukea, tosin Lyh­dyn jäsen­jär­jestöistä osa on ammat­tili­it­to­ja joiden jäsen­mak­suthan ovat tun­netusti verovähen­nyskelpoisia. Ja toki vihreät puolueena ja yksit­täiset ehdokkaat ovat saa­neet rahaa myös suo­raan esim. RAY:n rahoi­tus­ta saav­il­ta jär­jestöiltä. Mut­ta nyt puhutaan aivan eri mit­talu­okas­ta kuin keskus­tan, kokoomuk­sen ja SDP:n saa­mat tuet. 

  Eduskun­tavaalivuon­na 2007 vihreät puolueena sekä val­i­tuik­si tulleet kansane­dus­ta­jat kerä­sivät kerä­sivät puolueen sivul­ta löy­tyvän erit­te­lyn sekä Oikeusmin­is­ter­iön sivul­ta löy­tyvien kansae­dus­ta­jien rahoi­tusil­moi­tusten mukaan yri­tyk­siltä ja jär­jestöiltä, erit­telemät­tömistä lähteistä sekä sem­i­naar­ilip­pu­ja myymäl­lä lisäk­si yhteen­sä hie­man vajaat 29 000 euroa.

  Jos nyt ote­taan ver­tailuko­hdak­si keskus­ta, niin itse puolueen tilin­päätöstä tms. erit­te­lyä rahoituk­ses­ta ei netistä löy­dy, mut­ta valit­tu­jen kansane­dus­ta­jien yri­tyk­siltä ja yhdis­tyk­siltä, taulukaupoista, sem­i­naar­ilipuista jne. keräämä kokon­ais­sum­ma on n. 1,37 miljoon­aa euroa. (Luku voi olla hie­man epä­tark­ka, kos­ka vaali­ra­hail­moituk­set oli­vat varsinkin myöhem­min tehty­jen täy­den­nys­ten osalta — kun kepu­laiset kil­paa rien­sivät ilmoit­ta­maan Kehit­tyvien maakun­tien Suo­mi ry.:n anta­mat tuet jot­ka alku­peräis­es­tä ilmoituk­ses­ta oli­vat pääseet uno­h­tu­maan — varsin sekavia. Suu­ru­us­lu­ok­ka lie­nee kuitenkin oikea.) Eli hie­man eri sar­jas­sa painitaan.

  Itse otsikon mukaises­ta aiheesta käy­tyä keskustelua voisi kom­men­toi­da sen ver­ran, että aika syväl­lä päässä on taas folio­hatut ihmisil­lä. Jos nyt Occamin par­taveistä heilut­telee niin toden­näköisim­mältä sen perus­teel­la mitä julk­isu­u­teen on ker­rot­tu vaikut­taa mielestäni joku tämänkaltainen skenaario:

  Joku kuu­luisan puu­tavaraerän kanssa aikanaan tekemi­sis­sä ollut on syys­tä tai tois­es­ta leipi­in­tynyt Van­haseen, työ­nan­ta­jaansa tms. ja halun­nut vuo­taa jutun (toden tai kek­si­tyn) julk­isu­u­teen Ylelle. Ylel­lä on vuo­den ver­ran yritet­ty var­men­taa tietoa muus­ta läh­teestä siinä onnis­tu­mat­ta. Yhtäkkiä ohjel­man aiheena ole­va Nuorisoa­sun­tosäätiö onkin taas pin­nal­la ja luot­ta­mus­lauseäänestys tulos­sa. Jokainen jour­nal­isti ymmärtää, että tieto pitäisi julk­istaa nyt eikä joskus myöhem­min kun tieto ehkä saadaan var­men­net­tua. Syväkurkku suos­tuu lait­ta­maan sano­jen­sa vaku­udek­si nimen paperi­in että sitoutuu todis­ta­maan oikeudessa jos tapaus sinne asti menee, jol­loin Ylel­lä uskalletaan epä­var­ma tietokin julk­istaa. Vanhanen/keskusta pienen alkushokin jäl­keen kek­si­ikin miten jut­tu kään­netään omak­si voitok­si: Ei kom­men­toi­da mitään mui­ta ohjel­man väit­teitä tai muu­toinkin asian ympäril­lä vellovaa keskustelua, vaan keskitetään kaik­ki ener­gia heikoim­paan lenkki­in eli lautakasaan. 

  Mitä seu­raavak­si? TM:n asiantun­ti­ja käy paikalla totea­mas­sa, ettei täältä talosta ainakaan erikoishöylät­tyä puu­ta löy­dy ja Van­hanen julis­taa itsen­sä voit­ta­jak­si. Yle ja Jungn­er yrit­tävät piipit­tää vas­taan, että ei me tarkalleen ottaen väitet­ty että ne lau­dat oli­si­vat juuri tuos­sa talos­sa, mut­ta Van­hanen on jo onnis­tunut kään­tämään pelin halu­a­mansalaisek­si ja Jungn­er joutuu eroa­maan. Sivu­tuot­teena kepun äänestäjät koke­vat, että koko vaali­ra­hoi­tusko­hu on osoit­tau­tunut kuplak­si ja palk­it­se­vat puolueen siedet­täväl­lä äänisaali­il­la ensi vaaleis­sa. Itse asia jäänee pimen­toon ja ehkä joskus vuosien päästä kun Van­hanen on jo väistynyt puolueen joh­dos­ta asian todel­li­nen lai­ta jol­lain taval­la pal­jas­tuu. Pes­simisti­nen, mut­ta mielestäni toden­näköi­nen skenaario.

 40. Jos pienessä hiprakas­sa autoilee ja poli­isi puhal­lut­taa promil­let, pitää vain huikoa:
  “Hih! — ei kel­paa- tää on maan tapa”

 41. Itse jäin ihmettelemään, mikä on tämän sotkun ja media­mak­sun väli­nen yhteys. Ettei vaan käynyt niin, että YLE run­noi media­mak­sun läpi käyt­täen hie­man epämääräisiä keino­ja. Ainakin vaali­ra­ha sotku varmisti sen, että hal­li­tus ei voin­ut kaataa sitä.

 42. Soini­vaara on oike­as­sa: “Tosin tässä jatkok­er­to­muk­ses­sa ei ole vielä viimeistä lukua kirjoitettu.”

  Onhan Van­hasen talos­sa vielä paljon osia tutki­mat­ta. Kun syylli­nen on saatu selville niin kyl­lä sille vielä rikoskin kek­sitään. Esimerkik­si kan­nat­taisi tarkas­taa kaik­ki nau­lati­lauk­set. Onko Van­hanen saanut ilmaisek­si laatikol­lisen kuumasinkit­tyjä vai taval­lisia naulo­ja. Kuumasinki­tyt naulat vaaran­ta­vat demokra­t­ian huo­mat­tavasti pahem­min kuin taval­liset naulat. Entäs lau­dat? Ovatko ne vähäok­saisia vai oksat­to­mia? Oksat­tomat ovat erit­täin paljon demokra­ti­aa vaarantavia.

  Soini­vaar­al­la on oma lehmä ojas­sa. Onhan selvä, että vaaleis­sa pär­jäävät ne, joil­la on eniten rahaa. Aivan samoin kuin urheilu­joukkueet , joil­la on suurin bud­jet­ti, vievät mital­isi­jat. Moral­isoimal­la vaal­i­tukien saa­jia tavoit­teena on ain­oas­taan omien ään­imäärän kas­vat­ta­mi­nen vaaleis­sa. Kun muut saa­vat aikaisem­paa vähem­män rahaa, niin oman puolueen mah­dol­lisu­udet nou­se­vat samalle viivalle.

  Tässä piilee demokra­t­ian kaven­tu­misen vaara. Maaseudul­la on vähem­män rahaa kuin kaupungeis­sa. Jos edus­ta­jat tule­vat ain­oas­taan kaupungeista, niin kuka pitää maaseudun puo­lia ? Ei kukaan.

  Nytkin vihreät kosiskel­e­vat äänestäjiä main­os­ta­mal­la kaupunkimuo­toisen elämisen parem­muut­ta kaikil­la ulot­tuvuuk­sil­la. Maaseu­tu nähdään luon­non­suo­jelureser­vaat­ti­na, joka kär­sii maalais­ten asumisesta.

  Tämä on sinäl­lään jän­nä paradok­si. Vihreä puolue suosii kaupunkielämistä ja syyl­listää maaseu­tu­a­su­jia. Tääl­läkin esi­in­tyy hal­ven­tavia kom­ment­te­ja kepusta.

  Ei niin pahaa etteikö jotakin hyvää. Vihreät eivät täl­lä strate­gial­la pysty haas­ta­maan Keskus­taa maaseudul­la. On tietenkin las­ket­tu , että maaseudun har­va asu­tus poikii ääniä liian vähän.

 43. Minus­ta on yksi ja sama, kuin­ka paljon kukin taho mät­tää rahaansa vaal­i­työhön. Oleel­lista on sen JULKISUUS ja nimeno­maan ENNEN vaale­ja. Jokainen annet­tu tukisent­ti vain näkyvi­in. Sil­lä estetään laiton vaali­ra­ha ja nähdään kuka on spon­soroin­ut mitäkin puoluet­ta tai ehdokas­ta eli tiede­tään kenen laulu­ja ehdokas laulaa, kun nap­pia painaa eduskunnassa.

 44. Se mikä nyt on ongel­ma on siinä, minkä tahon pitäisi ottaa veto­vas­tuu koko vaali­ra­hoi­tus­sotkun selvit­tämisessä? Pelkkä vaali­ra­hoi­tus­lain uud­is­t­a­mi­nen ei riitä, vaan pitäisi selvit­tää nämä kaik­ki epämääräiset rahoi­tusku­viot ja säätiöt ja niiden kyseenalainen vauras­tu­mi­nen ym. Peri­aat­teessa luon­te­vaa olisi jos hal­li­tus ja pääminis­eri ottaisi­vat veto­vas­tu­un asi­as­sa, mut­ta juuri ne ovat myös pahasti ryvet­tyneet koko jutussa.

 45. Nämä “arvot­tomat” taulut herät­tävät kysymyk­sen, että pitääkö myös taulun tek­i­jä laskea vaali­ra­hoit­ta­jak­si? Kai sen taulun markki­na-arvo kai kuitenkin yleen­sä on nol­lan ja myyn­ti­hin­nan välissä?

  Tietysti nämä sem­i­naar­itkin ovat alku­jaan keino kiertää vaal­i­tuk­isään­nök­siä, mut­ta eivät kai ne täysin arvot­to­mi­akaan ole.

  Nyt kun vaal­itues­ta ollaan tekemässä läh­es rikol­lista, niin miten jatkos­sa aio­taan sit­ten suh­tau­tua mihinkään liike­toim­intaan, jota har­joit­taa puolueen omis­ta­ma fir­ma? Jos puolueel­la on kahvi­la, jos­sa Kalle Kansalainen käy crois­san­til­la, onko Kalle tukenut puoluetta?

  Miten tämän voi kir­ja­ta laki­in niin että on selvää mikä on lahjoi­tus puolueelle ja mikä on nor­maalia puoluet­ta rahoit­ta­van yhtiön liike­toim­intaa ja mikä on siltä väliltä?

 46. Van­hasen talo on tehty Leca-harkoista. Samoista harkoista kuin on tehty samaan aikaan raken­net­tu Nuorisosäätiön Kiin­teistö Oy Anti­nar­a­vat, Kur­ren­pesä Nurmijärvellä.
  Van­hanen on toimin­ut sekä Nur­mi­jär­ven kun­nan että Nuorisotäätiön joh­dos­sa samaan aikaan. Ei siinä mitään Kor­volaa ja Yleis­ra­dio­ta tarvi­ta tämän selvittämiseksi.

  Van­hasen “johta­mal­la” Nur­mi­järvel­lä ja Nuorisosäätiöl­lä on ainakin yksi yhteinen raken­nushanke, joka on “jour­nal­is­tis­es­ti” erit­täin mielenkiintoinen.

 47. Ilpo Per­naa sanoi:

  Ei niin pahaa etteikö jotakin hyvää. Vihreät eivät täl­lä strate­gial­la pysty haas­ta­maan Keskus­taa maaseudul­la. On tietenkin las­ket­tu , että maaseudun har­va asu­tus poikii ääniä liian vähän.

  Joo, mielestäni tääl­lä pääkaupunkiseudul­la kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa on kysymys siitä, että Keskus­ta ei pää­sisi vaikut­ta­maa kaupunki­lais­ten elämään maalaiselämän mit­tar­il­la mitattuna.

  Tämän takia on tärkeä asia tor­pa­ta maaseu­tu Keskus­tan pääsy kaupunkien vaikut­tavi­in elimiin.

 48. Miten suh­taudu­taan ulko­maalais­ten anta­maan tukeen ?
  Meil­lähän yri­tyk­set ovat pääosin ulko­maalai­somis­tuk­ses­sa ja yhtiöla­ki vaatii, että vähänkin suurem­mat lahjoituk­set on olta­va omis­ta­jien hyväksymiä eli myös ulko­maalais­ten omis­ta­jien tai jopa hei­dän aloit­teestaan tehtyjä.

  Kun EK:ssakin val­taa pitävät ulko­maalai­somis­tuk­ses­sa ole­vat yhtiöt niin EK:n anta­ma avus­tus on yhtä kuin ulko­maalaisen antama.

  Kaiken lisäk­si suurin osa noista ulko­maalai­sista omis­ta­jista on tuntemattomia 

  Miten suh­taudu­taan siihen jos suo­ma­laisen tytäry­htiön venäläi­nen omis­ta­ja halu­aa antaa rahaa puolueelle ??

 49. Vihreille­hän tämä vaalaira­hako­hu tar­joaa tuhan­nen taalan paikan. Jos vihreät päät­tävät lähteä hal­li­tuk­ses­ta niin Kokoomuk­senkin on vaikea tukea Vanhasta.

  Nyt kan­nat­tasi hakea nim­iä sop­parei­hin, mitä vihreät halu­a­vat toteuttaa.

 50. Vaik­ka menee vähän aiheen vier­estä, niin silti, nyt kun on käynyt ilmi että RAY:nkin raho­ja menee puolueille, niin on aika mur­taa koti­mainen rahape­limo­nop­o­li, ei voi enää sitäkään puo­lus­tel­la, että menee monop­o­lipelaamisen rahat hyvään tarkoituk­seen. Itse ainakin pelaan inter­netin kaut­ta vain ulko­maisille vedonvälit­täjille urheiluve­donlyön­tiä, ja pysyn kaukana Veikkaus OY:n ja muiden koti­mais­ten monop­o­liy­htiöi­den palveluista.

 51. Vihriälän tem­paus menisi törkey­dessään ykkösek­si, ellei se olisi määrältään niin paljon Nuorisosäätiön kor­rup­tio­ta pienem­pi. Ray:n hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja tar­joaa puolue­tuk­i­taulu­ja rahoit­tamilleen yhteisöille ja yleishyödyl­lisille säätiöille. Melkein ymmär­rän, että joku tähän retkah­taa. ‘Mitä tuo mies ajat­telee? Onko se tosis­saan? Pitäisiköhän var­muu­den vuok­si ostaa?’ Niin kuin poli­isi sanoisi, että nyt tämän suo­ran saat ajaa täysil­lä — ja tien päässä on tut­ka. Ray:n rahoil­la päi­hde- ja mie­len­ter­veysy­hdis­tyk­set, eri vam­maisjär­jestöt ym. yrit­tävät pitää yhteiskun­taa koos­sa ja laske­vat euro­jaan todel­la tarkkaan, ja jokainen niukkene­va euro on tarpeen. Mon­et yhdis­tyk­set ovat lope­tusuhan alla. Ja sit­ten tulee tämä hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja kau­paa­maan taulu­jaan. Mis­sä viipyvät vira­nomais­toimen­piteet? Saa­vatko nämä her­rat ilman vakavia seu­rauk­sia tuho­ta jär­jestö­jen päihde‑, mie­len­ter­veys- ja vam­maistyötä omien intressien­sä vuok­si? Sil­lä näin on nyt osin tapah­tu­mas­sa. Mik­sei kukaan kysy medi­as­sa Vihriälältä, mikä on ollut hänen logi­ikkansa ja kokeeko hän tehneen­sä oikein?

 52. Case Kor­volas­ta vielä. Tämä epä­selvä tapaus varasti het­kek­si kaiken huomion — ja suo­ma­laiset rakas­ta­vat lahjoitet­tu­ja lau­taka­so­ja. (Mitähän Berlus­coni sanoisi, jos löytäisi aamul­la oven edestä kasan lau­taa, sitä tup­peen sahat­tua, ja kir­jeessä luk­isi, että raken­na­pa näistä hyl­ly. Olisi enti­nen raken­nusy­htiö.) Mut­ta mik­si media val­it­si Van­hasen agen­dan (kun hän sanoi, että tämä pitää selvit­tää ensin, yksi asia ker­ral­laan). Nyt on nopeasti palat­ta­va niihin isom­pi­in kuvio­hin ja Nuorisosäätiöön ym. Mik­si media on näin lam­mas­mainen ja odot­taa mitä Van­hanen seu­raavak­si tekee? Siitä mis­tä ei voi puhua (Van­hanen), siitä on puhut­ta­va. Isot asi­at roikku­vat vielä ilmas­sa. Tähänkö johtaa iltapäiväle­hti­julk­isu­us. Kun lööp­pi on ker­ran men­nyt ja vai­h­tunut toiseen, kukaan ei enää jak­sa välit­tää siitä tois­s­apäivän lööpistä. Ja mitä sanoo Kaikko­nen? Ja minkälainen hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja ei tunne yhdis­tyk­sen­sä sään­töjä. Yhdis­tys on vain ja ain­oas­taan sama kuin sen sään­nöt. Yhdis­tys on sen säännöt!

 53. Kor­vola kai sai Kale­vi Sor­san joskus 1980-luvul­la marssi­maan ulos TV-stu­dios­ta? Puolue­poli­it­ti­sista miel­tymyk­sistä miestä kai ei ole saatu narautettua.

 54. Ric­car­do kir­joit­ti: “Yhdis­tys on vain ja ain­oas­taan sama kuin sen sään­nöt. Yhdis­tys on sen säännöt!”

  Mainit­set, Ric­car­do-hyvä, Van­hasen ja Nuorisosäätiön, mut­ta uno­h­dat kokon­aan Halosen ja Urheilusäätiön. Uhkaako sin­ua demen­tia? Vai pätki­ikö muis­tisi muuten vain?

 55. Orbuk­selle. Tässäkään asi­as­sa en kat­so puoluekan­taa. En tunne Urheilusäätiön sään­töjä mut­ta jos on tukea jaet­tu vas­toin sään­töjä niin väärin on tehty. Se on selvä. Kaikkosen ja Van­hasen kohdal­la eri­tyi­nen ongel­ma on se, että he ovat jaka­neet rahaa itselleen ja toisilleen, siis he ovat jaka­neet. Oliko Halo­nen jaka­mas­sa Urheilusäätiön rahaa? Vas­tuu raho­jen jakamis­es­ta on kai ensisi­jais­es­ti jaka­jal­la eikä vas­taan­ot­ta­jal­la? Jos vas­taan­ot­ta­ja tietää, että mainit­tu säätiö ei saisi ko. raho­ja jakaa, osoit­taa raho­jen vas­taan­ot­ta­mi­nen huonoa arvostelukykyä. Mut­ta vas­taan­ot­ta­jan edel­ly­tyk­senä ei voi olla lukea kaikkien lahjoit­ta­jien sään­töjä, se on säätiön edus­ta­jien ammat­tialaa ja peruste­htävä, tietää mitä saa rahoit­taa. Sum­ma sum­marum. Kuka toi­mi Urheilusäätiössä vas­toin sään­töjä, se on hyvä kysymys, oliko se Halo­nen? Edelleen, yhdis­tys ja säätiö on sen sään­nöt, kuten tänään tote­si myös PRH:n lin­ja­jo­hta­ja. Sekin tässä kohus­sa on hyvä, että mon­et säätiöt ja yhdis­tyk­set laite­taan ulkoluke­maan oman toim­intansa tarkoi­tus ja miet­timään mik­si on olemassa.

 56. Kas vain, RAY nyt kuitenkin pyytää poli­isia apu­un Vihriälän tapauk­ses­sa, jotain konkreet­tista viimein tässä vyöryssä.

 57. KRP on aloit­tanut Vihriälää koske­van tutkin­nan RAYn tutk­in­tapyyn­nön poh­jal­ta. KRP epäilee Vihriälää vir­ka-ase­man väärinkäyt­tämis­es­tä ja lahjuk­sen ottamisesta. 

  Mik­si Van­has­es­ta ja Kaikkos­es­ta ei vielä ole aloitet­tu vas­taavaa tutk­in­taa? Kenen, minkä tahon tulisi tutk­in­tapyyn­tö esittää?

 58. az, kaikkien ilok­si voidaan nyt kir­ja­ta muis­ti­in, että YLEn mukaan poli­isi on kuin onkin aloit­tanut myös Van­hasen säätiö­toimien tarkkailun. En olisi uskonut. Olin vielä viikko tai pari sit­ten var­ma, että hal­li­tuk­ses­sa istu­vien henkilöi­den asi­at hyssytel­lään pimen­toon. Mut­ta oikeuskans­ler­i­han tässä kai lop­ul­ta päät­tää, onko aihet­ta syyte­toimi­in. Kaikkosen lähtö Nuorisosäätiöstä toki ker­too, että puheen­jo­hta­jan ase­ma saat­taa houkutel­la väärinkäytöksiin…

 59. Osmo:

  “Tosin tässä jatkok­er­to­muk­ses­sa ei ole vielä viimeistä lukua kirjoitettu.”

  Tässä taitaa olla viimeinen ja val­tio-omis­teisen Yleis­ra­dion riip­pumat­to­muu­den kannal­ta kiusal­lisin luku:

  Ari Kor­vola, olitko etsiskel­lyt uut­ta työtä?

  Min­ua pyy­det­ti­in tähän tehtävään. En ollut niinkään ajatel­lut työ­paikan vai­h­tamista, mut­ta san­ot­takoon, että seu­ra para­nee molem­mis­sa talois­sa. Olen tääl­lä Ylessä yh-tiön johdon epäsuosiossa.

  Mis­tä se johtuu?

  Meikäläisen edus­tamista asioista se johtuu. Poli­itikko­ja ja talouselämää ei pidä ärsyt­tää, jot­tei yhtiön rahoi­tus vaaran­nu. Sik­si Ylessä halu­taan nyt tehdä lätt och lagom ‑jour­nal­is­mia.
  Lau­takasajut­tuu­ni liit­tynyt jatko­jut­tu meni vaalien alla hyl­lylle. Han­kki­mas­tani uutis­es­ta ei tul­lut pään­sil­i­tys­tä vaan täysin yllät­täen varoi­tus. Sen mukaan olin väit­tänyt sku­up­pia sku­upik­si totu­u­den­vas­tais­es­ti – siis valehdellut.
  Jut­tu toki myöhem­min julka­isti­in muual­la, mut­tei siis koskaan Ylessä. Tääl­lä ilmeis­es­ti palat­ti­in tekemään poli­ti­ikkaa 1970-luvun malliin.

  Oletko koskaan aiem­min työsken­nel­lyt lehdessä?

  En. Mut­ta uskon, että ehdin vielä tutus­tua print­tipuoleen. Toimit­ta­jak­oulun kävin Tam­pereel­la, ja siel­lä opetet­ti­in nimeno­maan lehtimiehek­si. Tulk­it­sen medi­ak­ent­tää niin, että ilmeis­es­ti Ylen ja lehdis­tön jour­nal­isti­nen rohkeus kehit­tyvät tasan päin­vas­taisi­in suuntiin.

  Mitä ajat­telet siitä, että Seu­ran kaltainen per­hele­hden kon­sep­ti alkaa olla hie­man vanhanaikainen?

  Ainakin sil­lä riit­tää luk­i­joi­ta. Läh­den siitä, että otamme alvin tulon levikin nousul­la kiinni!

  http://m.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2011/15/memo/nimityksia/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.