Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.10.2009

Listal­la ei ollut paljon mitään ja niin­pä keskuste­limme tun­nin Ruskea­suon maneesista. Tuo van­ha vuo­den 1940 olympialaisi­in raken­net­tu maneesi on nyt jaet­tu kah­tia. Toinen pää on rat­sas­ta­jille, toinen pal­loil­i­joille ja nyrkkeil­i­jöille. Sodan jälkeisessä köy­hässä Suomes­sa ei rat­sas­tushar­ras­tus ollut lainkaan niin korkeal­la kuin nyt.

Minä olisin valmis anta­maan maneesin kokon­aan rat­sas­ta­jille. Tälle oli lau­takun­nas­sa tukea, mut­ta totes­imme, ettei kuu­lu toimi­alaamme. Pois­timme kuitenkin päin­vas­taiset argu­men­tit lausun­nos­tamme. Liikun­tavi­ras­to perustelee pal­loil­i­joiden oikeuk­sia sil­lä, että heitä on enem­män kuin rat­sas­ta­jia. Toisaal­ta pal­loil­i­jat eivät hyödy mitään sijain­nista keskus­puis­tossa, kun taas rat­sas­ta­jille se on eline­hto. Sik­si pal­loil­i­jat voisi­vat siir­tyä muualle, kuitenkin mielel­lään jon­nekin lähelle. Hyviä tont­ti­vai­h­toe­hto­ja peräänkuulutetaan!

Kaupunkisu­un­nit­telun kannal­ta asia näyt­tää siltä, ettei Ruskea­suo ole oikea paik­ka kan­sain­välis­ten rat­sas­tuskil­pailu­jen paikak­si, vaan siel­lä voidaan ylläpitää korkein­taan har­ras­tus­toim­intaa ja jär­jestää pien­imuo­toisia kil­pailu­ja. Muu häir­it­sisi keskus­puis­ton muu­ta käyt­töä pahasti, sil­lä tuol­la paikalla keskus­puis­to on perin kapea.

Alueelle ei myöskään voi­da ottaa lisää hevosia, kos­ka sekin veisi maa­ta liiak­si muul­ta toiminnal­ta; pitäähän hevosten päästä joskus myös ulos laidun­ta­maan. Samas­ta syys­tä toisen maneesin rak­en­t­a­mi­nen ei oikein menettele.

Helsin­ki on lisäämässä rat­sas­ta­jille tilo­ja Tuo­marinkylän kar­tanos­sa. Tämä vähen­tää painei­ta lisätä niitä Ruskea­suol­la, mut­ta Ruskea­suolle siis pääsee ratikalla, Tuo­marinkylän kar­tanoon lähin­nä autolla.

4 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.10.2009”

  1. Jotain arvoa lie­nee sil­lä, että olympialaisia varten raken­net­tu­jen tilo­jen käyt­tö vas­taa alku­peräistä tarkoi­tus­ta. Lip­po­nen olisi kauhuis­saan, jos Uimas­ta­dion­ista lohkaistaisi­in osa tennikselle.

  2. Pal­loiluhal­lien ei tarvitse olla ihan maan­pin­nal­la, joten sopivia tont­te­ja on kaupungis­sa pil­vin pimein jäl­jel­lä. Kat­so­taan vain seu­raa­va tun­neli- tai pysäkön­tilu­o­la­hanke, joka tehdään hyvään maaperään ja lähelle spåraa tai rautatiease­maa. Siihen kyl­keen muu­ta­ma kuu­tio pal­loiluhal­lia ei paljoa mak­sa, kun ton­tin hin­naksi las­kee nol­lan. Miten olisi keskus­tatun­nelin yhteyteen. 😉

  3. Rat­sask­oulu­toim­intaa voisi lisätä Ruskea­suol­la: paik­ka on kohtu­ullisen hyvin saavutet­tavis­sa julkisel­la liiken­teel­lä ja rat­sas­tusk­oulu aiheut­taa enem­män matkus­tamista hevos­ta tai ponia kohti, ja suurim­mal­la osal­la matkus­ta­jista ei nuoren iän vuok­si ole itsel­lään ajoko­rt­tia. Tosin liikun­tavi­ras­to on voin­ut tehdä sel­l­aiset vuokra­sopimuk­set, ettei tätä ihan lähi­aikoina voi nyky­is­ten tilo­jen osalta toteut­taa, eivätkä lisäti­lat liene kovin real­is­tisia, kos­ka Keskus­puis­tol­la on muitakin käyttäjiä.

  4. OS: “Helsin­ki on lisäämässä rat­sas­ta­jille tilo­ja Tuo­marinkylän kar­tanos­sa. Tämä vähen­tää painei­ta lisätä niitä Ruskea­suol­la, mut­ta Ruskea­suolle siis pääsee ratikalla, Tuo­marinkylän kar­tanoon lähin­nä autolla.”

    Auto­ja on kaiken­laisia. On ole­masa myös lin­ja-auto­ja. Tuo­marinkylän kar­tanon pysäkille (Tuo­mari nkar­tanon­tie , siis yhteen suuntaan. 

    Mat­ka vie Rauta­tien­to­ril­ta josa ei kyl­läkään kukaan asu) 31 min. Ruskea­suo n manee­seilel 25 min­ut­tia eli saman ajan — ja hkl-:n haku huu­taa vain busseja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.