Miksi radon ei pelota?

Puo­let suo­ma­lais­ten saa­mas­ta säteilystä tulee radon­ista. Tuo radioak­ti­ivi­nen kaa­su tap­paa Suomes­sa noin 300 ihmistä vuosit­tain. Luku on samaa suu­ru­us­lu­okkaa liiken­neon­net­to­muuk­sien kanssa. Eräis­sä osis­sa Suomea maaperässä on paljon uraa­nia, jon­ka hajoamis­tuote radon on. Alapo­h­jan kaut­ta huonos­ti raken­net­tuun taloon tunkeu­tu­va radon aiheut­taa keuhkosyöpää.

Radonin vähen­tämi­nen huoneil­mas­sa on yksinker­taista. Saneer­aa­mal­la 30 radonin vaivaa­maa asun­toa tor­ju­taan yksi keuhkosyöpätapaus.

Miten radoni­in suh­taudu­taan niin rauhal­lis­es­ti, ellei suo­ras­taan fleg­maat­tis­es­ti, kun kaikkia mui­ta säteilylähteitä niin kavahde­taan? Tämä ris­ki on ihan todellinen.

49 vastausta artikkeliin “Miksi radon ei pelota?”

 1. Säteilypelko on ver­rat­tavis­sa bak­tee­rien tai hyön­teis­ten pelkoon: pelätään jotakin, mitä ei oikein voi nähdä eikä täten myöskään varoa. Täl­laisi­in pelkoi­hin liit­tyy paljon ennakkolu­u­lo­ja ja irra­tionaal­isia usko­muk­sia. Vihreäthän ovat oma­l­ta osaltaan pelan­neet näil­lä peloil­la esim. ydin­voimaa vastustaessaan.

 2. Muis­tan ajan josku 70-luvul­la, jol­loin joku oli Lah­den olut­pan­i­mo tai mikä main­os­ti tekevän­sä olut­ta steri­ilistä porakaivovedestä. Main­on­ta lop­pui kuin kanan lento, kun tieto radon­ista tuli.

  Eräs tut­tuni potee kai­vo-fobi­aa. Hän on kak­si ker­taa muut­tanut maalle ja mit­taut­tanut heti kaivove­den. Kaivoa kun ei kumpaakaan oltu käytet­ty ties kos­ka, niin kum­mas­sakin oli hie­man arvo­ja. Ei kun porakai­vo paikalle ja radonit tilalle (Mäntsälän ja Sipoon seutu).

  Kaivo­jen teon kus­tan­nuk­set oli­vat sitä luokkaa, että sil­lä olisi juonut pul­lotet­tua vet­tä koko ikän­sä ja suihku­un olisi kel­van­nut käytön myötä puhdis­tu­va kaivovesi. 

  Jutelti­in asi­as­ta ja sanoin, että eikös ole vaar­al­lista olla mon­ta ker­taa viikos­sa radon-suihkus­sa… Nyt he asu­vat kaupungis­sa, eivätkä tiedä mis­tä vesi tulee eivätkä var­maan edes halua tietää.

 3. Hyvä huomio:

  Teetin kaivoss­ni radon-mit­tauk­sen vuosia sit­ten. Arvo oli juuri ohjear­von ala­puolel­la. Mit­taa­ja ker­toi min­ulle, mis­tä oli kyse, mut­ta yksi­tyisko­h­dat päätin uno­htaa. Radonin pois­tosys­tee­mi olisi mak­sanut ziljoonia.

  Muis­taak­snei vet­tä juok­sutet­taes­sa ei saa olla vieressä-

  Alapo­h­ja — ns rossipo­h­ja — on hyvin tuuletet­tu ja tuule­tus­ta paran­net­tu. Tosin home­n­e­ston takia mut­ta tähänkin se auttaa.

 4. En muista enää mis­tä luin, mut­ta joitain vuosia sit­ten kyse­ly­tutkimuk­sen mukaan joku kym­menkun­ta pros­ent­tia ihmi­sistä luulee, että radon on peräisin ydinvoimaloista.

  Jos se pitää paikkansa, jos ihmiset luule­vat jotain täl­laista, niin kan­nat­taako asi­as­ta edes puhua mitään?

 5. “Miten radoni­in suh­taudu­taan niin rauhal­lis­es­ti, ellei suo­ras­taan fleg­maat­tis­es­ti, kun kaikkia mui­ta säteilylähteitä niin kavahdetaan?”

  Sik­si kun kyseinen ris­ki ei ole ihmisen aiheut­ta­ma eikä sik­sikään sovel­lu minkään ide­olo­gian polt­toaineek­si, kuten esimerkik­si turk­istarhauk­sen tai McDon­aldsin vastustaminen.

 6. Voisiko “radon ‑pas­si­ivi­su­us” olla jonkin­lainen vastareak­tio takavu­osien “radon-hys­te­ri­alle”?

  Itsel­lä on muis­tiku­via siitä kun radon ‑varoituk­sia pus­ki joka medi­as­ta. Mm tut­tavaper­he osti sänky­i­hin­sä radon ‑suo­jat (= pat­jan alle levitet­ty johto­häkkyrä joka oli maadoitettu).

 7. Sylvesterin kom­mentin sävy antaa ymmärtää, että tässä suh­tau­tu­mis­erossa olisi jotain vikaa.

  Luon­noilmiöi­den aiheut­tamia riske­jä vas­taan on vähän turha poli­it­tis­es­ti kam­pan­joi­da. Rado­nia tulee maaperästä riip­pumat­ta siitä, mitä poli­it­tisia päätök­siä joku tekee. Ihmis­ten käyt­täy­tymiseen ainakin voidaan yrit­tää vaikuttaa.

 8. Niin­pä niin. 

  Akti­no­fo­bia on sairaus siinä mis­sä muutkin fobiat. 

  Viimeisim­mästä ydin­voimalas­ta päätet­täessä Green­peace rum­mut­ti kovasti uraanin­louhin­nan ter­veyshaitoista. Yhden lennäk­keen mukaan oli venäläisen uraanikai­vok­sen lähel­lä mitat­tu niin ja niin mon­ta bec­quere­lia säteilyä.

  Jokin rupe­si lukio­fysi­ikan jäljiltä rak­sut­ta­maan, ja tark­istin Säteily­tur­vakeskuk­ses­ta mil­laisia säteil­yarvo­ja radon-taloista on mitattu.

  Selvisi, että Suomes­sa sal­li­taan asuin­talois­sa moninker­tainen säteilymäärä ver­rat­tuna Green­pea­cen hirmu­pa­han venäläisen uraanikai­vok­sen arvoihin verrattuna.

  Mut­ta saati­in­han siitä komei­ta lukemia ja paljon nol­lia akti­no­foo­bi­en hys­ter­ian tuek­si kun käytet­ti­in bec­quere­lia yksikkönä eikä annet­tu mitään ver­tailu­ar­vo­ja. Siis yksi Bq = 1 yti­men hajoami­nen sekun­nis­sa, eli todel­la, todel­la vähän.

 9. TM, se että kym­menkun­ta pros­ent­tia ihmi­sistä luulee jotain has­sua on vähän. Esimerki­ki ulko­muis­tista 30% suo­ma­lai­sista ei usko evoluutioon.

 10. Tuo 300 vuodessa on tietysti vain lasken­nalli­nen luku. Syövän syytä ei pystytä toden­ta­maan. Tästä syys­tä oikeud­es­ta on turha hakea raho­jaan tai kor­vauk­sia radonin haitoista. Tämä lie­nee suurin syy siihen, että radon “ei pelota.”

 11. “Radonin vähen­tämi­nen huoneil­mas­sa on yksinkertaista.”

  …peri­aat­teessa. Käytän­nössähän remon­tit ovat tietysti usein jotain ihan muuta.

  Soin­in­vaara toki tietää vas­tauk­sen kysymyk­seen­sä itsekin, mut­ta rado­nia ei pelätä, kos­ka ihmiset eivät tosi­asi­as­sa suh­taudu hen­keen­sä ja ter­vey­teen­sä (tai hait­to­jen ennal­taehkäisyyn) eri­tyisen ratio­naalis­es­ti, eivätkä toisaal­ta myöskään kaik­ki yhtä vakavasti, vaik­ka näin teo­ri­as­sa joku saat­taisi olet­taakin. Ihmisil­lä on yleen­sä muu­takin tekemistä kuin pelätä radonia.

 12. Tott­ta torisee Soininvaara.

  Yleen­sähän Suo­ma­laiset ovat tur­val­lisu­us hakuisia. Mut­ta radon on yksi niistä mys­teereistä, Lot­toa pelataan vaik­ka voit­tom­ah­dol­lisu­us on todel­la pieni, siitä huoli­mat­ta usko­taan että se sat­tuu min­ulle. Radonin aiheut­ta­maan syöpään kuitenkin kuolee useampi.
  No raha­han on tietenkin suurin vaikutin mik­si radonin tor­jun­taan ei panos­te­ta. Se todisti Markku af Heurlin, on varaa taloon ja kaivoon, mut­ta ei radonin torjuntaan.

 13. Haja-asu­tusalueil­la eri­tyisen ongel­mallisia radon­lähteitä ovat porakaiv­ot. Esim. itäisel­lä Uudel­la­maal­la, jos­sa maaperässä on paljon uraa­nia, ongel­ma on yleinen. Kuten Markku af Heurlin tote­si, radonin pois­to kaivovedestä mak­saa kuitenkin monille liikaa (suun­nilleen yhtä paljon kuin jäteve­siu­ud­is­tus). Sik­si porakaivon omis­ta­jat eivät edes halua tietää, mil­laista vet­tä he juo­ma- ja pesu­vetenä käyttävät. 

  Outoa minus­ta on se, että julki­nen val­ta on suh­tau­tunut asi­aan välin­pitämät­tömästi, vaik­ka kysymys on aika isos­ta kansan­ter­vey­del­lis­es­tä ongel­mas­ta. Kunnat/valtio eivät juuri osal­lis­tu edes vesinäyt­tei­den tutkimis­es­ta aiheutu­vi­in kus­tan­nuk­si­in, puhu­matakaan siitä, että se sub­ven­toisi­vat radon­haitas­ta aiheutu­via laitein­vestoin­te­ja. Haja-asu­tusalueil­la radonin pois­to on jätet­ty kunkin koti­talouden omak­si tai asukkaiden talkootyönä ylläpitämien vesio­su­uskun­tien asiaksi. 

  Uusimpi­en lehti­ti­eto­jen mukaan hal­li­tus esit­tää koko maan kat­ta­van laa­jakaistaverkon rak­en­tamiseen tun­tu­vaa tukea, mut­ta ei edelleenkään tähän. Ihmis­ten ter­vey­den olet­taisi ole­van nopei­ta net­tiy­hteyk­siä tärkeämpi asia. Samal­la julkiselle val­lalle tar­jou­tu­isi tilaisu­us tukea veden­puhdis­tuste­knolo­giaa kehit­tävää yritystoimintaa.

 14. Jos on rak­en­ta­mas­sa omakoti­taloa, niin radon-asia pitää olla valmi­ik­si rak­en­ta­jan tietoisu­udessa. Kukaan ei esim. tule ker­tomaan, että olet rak­en­ta­mas­sa taloasi kallion kyl­keen paikalle, jos­ta on mitat­tu seu­tukun­nan kovim­mat säteilyarvot.
  Kyl­lä ne mit­taus­tu­lok­set var­maan saa, jos tietää/osaa kysyä.

  Meil­lä on tut­tavaper­he, joka rak­en­si rin­neo­makoti­talon. Pari kuukaut­ta sit­ten meille selvisi, että talos­sa ei ole tuuletet­tua alapo­h­jaa. Vaimo oli sel­l­aista halun­nut, mut­ta mies oli rahaa säästääk­seen pää­tynyt soral­la täytet­tyyn umpipohjaan.
  Talo on raken­net­tu alus­sa kuvaa­mani kaltaiseen paikkaan.

  Olisi var­maan tul­lut halvem­mak­si ottaa radon huomioon jo raken­nus­vai­heessa kuin tehdä jälkikä­teen tuuletusjärjestelmä.

 15. Myös Kirkon­um­mel­la on paikalli­nen, hyvin paikalli­nen radon-ongel­ma. Ton­til­la A on porakaivos­sa ja maaperässä rado­nia. Viereisel­lä ton­til­la ei mitään ongel­maa. — Keskustelu­ja naa­purin kanssa.

 16. Raken­nus­valvon­tavi­ra­nomais­ten pitäisi huole­htia siitä, että radonasi­at ote­taan aina huomioon raken­nushankkeis­sa. Jos on radon­va­araa, niin sinne ei pidä hyväksyä sel­l­aista raken­nuslu­paa, joka ei ota huomioon asi­aa. Mut­ta eikö vira­nomaiset sit­ten toi­mi näin? Moni­in mui­hin­han pikkua­sioi­hin ne puuttuvat.

 17. Muis­taisin joskus luke­neeni ihan kelvol­lisin menetelmin tehtyä tutkimus­takin siitä, miten ihmiset havait­se­vat eri­laisia riske­jä ja mil­laisia sys­temaat­tisia biase­ja siihen liit­tyy. En vain muista mil­lä nimel­lä tämä tutkimustra­di­tio löy­tyy. Risk per­cep­tion tms? Tietääkö joku?

  Saat­taa esimerkik­si olla täl­lainen melko uni­ver­saali lainalaisu­us, että hyväksymme luon­nol­lisia riske­jä enem­män kuin ihmisen aiheut­tamia, sil­loinkin kun edel­lä­mainit­tu­jen vähen­tämi­nen tulisi kus­tan­nuste­hokkaam­mak­si kuin jälkim­mäis­ten. Mut­ta tutkimuk­sia en tämän tuek­si nyt valitet­tavasti tähän hätään löydä.

  Radonil­ta suo­jau­tu­mi­nen on mon­es­sa tapauk­ses­sa kus­tan­nuste­hokas­ta ja järkevää, eli kyse ei tosi­aan ole mis­tään sel­l­ais­es­ta asi­as­ta, jos­ta ollaan hil­jaa vain kos­ka mitään ei voisi tehdä.

  Tosin siinä on sel­l­ainen yhtymäko­h­ta ihmisen aiheut­tami­in riskei­hin, että tupakalla ja radon­altistuk­sel­la on toisi­aan lisäävä vaiku­tus, eli jos tupakoin­ti muutenkin kan­nat­taisi lopet­taa, eri­tyis­es­ti se kan­nat­taa lopet­taa sil­loin jos sat­tuu asumaan talos­sa jos­sa on radon-ongelma.

 18. Markku
  “Outoa minus­ta on se, että julki­nen val­ta on suh­tau­tunut asi­aan välin­pitämät­tömästi, vaik­ka kysymys on aika isos­ta kansan­ter­vey­del­lis­es­tä ongel­mas­ta. Kunnat/valtio eivät juuri osal­lis­tu edes vesinäyt­tei­den tutkimis­es­ta aiheutu­vi­in kustannuksiin”

  No kyl­lä radona­sioista huole­htimi­nen kuu­luu nimeno­maan yksilölle eikä yhteiskun­nalle. Jos on varaa pygätä omakoti­ta­lo, pitää olla varaa hoitaa radonon­gel­ma tai sit­ten vain yksinker­tais­es­ti kär­siä siitä.

  Hyö­tyjä kus­tan­ta­koot. Julkisen val­lan rooli radonin tor­jun­nas­sa pitää rajoit­tua lähin­nä raken­nus­määräyk­si­in ynnä mui­hin säädök­si­in, ei sille kuu­lu radon­alueelle rak­en­ta­jan viu­lu­jen maksaminen.

 19. Suurin osa radonon­gel­mai­sista taloista on itse omis­tet­tu­ja ja sik­si niistä ei voi arvon säi­lyt­tämisen takia pitää meteliä. Ja jos ei ole rahaa tehdä kalli­it­ta remont­te­ja, parem­pi on elää akti­ivisen tietämät­tömänä. Ja mitä iloa julkises­ta urputuk­ses­ta edes olisi? Itse ne kor­jauk­set täy­tyy kuitenkin mak­saa. Pait­si jos asuu vuokralla.

 20. “No raha­han on tietenkin suurin vaikutin mik­si radonin tor­jun­taan ei panos­te­ta. Se todisti Markku af Heurlin, on varaa taloon ja kaivoon, mut­ta ei radonin torjuntaan.”

  tiet­ty tarken­nus liene paikallaan. Tein sil­loin aika arvokkaan kaivon perusko­r­jauk­sen. Kysyin myös radon­ista, ja ter­veystarkas­taj huo­mau­tit että tässä tapauk­ses­sa radonin pois­tu ei vas­taa tarkoi­tus­taan. (Pitoisu­us siisoli juuri jonkun rajan alla, taisi olal vieläpä alim­man raja-arvon)

  Syosi­tus taisi olla,etä vet­tä juok­sutet­tae­sa en ole vier­essä. Juo­tu­na radon ei ole vaar­al­lista mut­ta hen­gitet­tynä radon on.

 21. STUK
  “Säteilyaltistuk­sen kannal­ta veden tärkein radioak­ti­ivi­nen aine on radon. Säteily­tur­vakeskus on antanut säteily­lain (592/91) nojal­la tur­val­lisu­us­tavoit­teet vesi­laitosten veden ja elin­tarvikkei­den valmis­tuk­ses­sa käytet­tävän veden radioak­ti­ivi­su­udelle (ST-ohje 12.3). Veden radon­pitoisu­us saa olla korkein­taan 300 bec­quere­lia (Bq/l) litrassa. Jos vedessä on muitakin radioak­ti­ivisia ainei­ta, radon­pitoisu­u­den pitää olla tätä pienem­pi. Enim­mäis­ar­vot eivät koske yksi­ty­isiä kaivo­ja. Yksi­ty­is­ten kaivo­jen osalta Säteily­tur­vakeskus suosit­telee, että radon­pitoisu­ut­ta pienen­netään, jos pitoisu­us ylit­tää 1000 Bq/l.”

  Arvo oli 305 Bq/l. siis selä’sti alle Stukin suosi­tuk­sen, 1000 Bq/l.

 22. Kyl­lä raken­nus­valvon­ta ainakin tääl­lä radon-alueel­la Kan­ta-hämeessä vaati jo raken­nuslu­paku­vi­in radon-tuule­tus­putket paikoilleen. Ja kun talo valmis­tui ‚STUK:lta mit­taus ja löy­ty­i­hän sitä sen ver­ran, että laitoin tuule­tus­put­keen vielä puhal­iti­men imemään talon maan­varaisen perus­tuk­sen alta ilmaa ja siten myös sen radon-kaa­sun pois. STUKIN ohjeen mukaan.

  Mon­et kun­nat ovat jär­jestäneet viime vuosi­na kam­pan­joi­ta asi­as­ta. Lisäk­si työ­suo­jelupi­ir­it vaa­ti­vat yri­tys­ten tiloista radon-mittaukset.
  Eli kyl­lä siitä pide­tään ään­tä jo melko paljon.

 23. Sylvesteri: ” No kyl­lä radona­sioista huole­htimi­nen kuu­luu nimeno­maan yksilölle eikä yhteiskun­nalle. Jos on varaa pygätä omakoti­ta­lo, pitää olla varaa hoitaa radonon­gel­ma tai sit­ten vain yksinker­tais­es­ti kär­siä siitä. ”

  Sor­ry, meil­lä sat­tuu ole­maan vielä joitakin jään­teitä ns. hyv­in­voin­ti­val­tioaat­teesta. Se tarkoit­taa, että kun saat sen syövän, sin­ua hoide­taan. Jopa sil­loinkin, jos olet sen ihan itse tupakoimal­la han­kkin­ut. Saati jos kukaan ei tiedä, mis­tä se tuli.

  Nimeno­maan tilas­tol­lis­es­ti ja kansan­ter­vey­del­lis­es­ti ajateltaes­sa val­tio­val­lan kan­nat­taisi sijoit­taa joi­hinkin asioi­hin enem­män kuin toisiin.

  En siis kinaa bec­quereleistä vaan logiikasta.

 24. Mah­dol­lisia syitä mik­si radoni­in suh­taudu­taan (liian?) rauhallisesti:

  Radon koetaan pien­talo­jen ongel­mak­si vaik­ka se ei pelkästään sitä ole. Ja pien­talos­sa kaik­ki kos­kee välit­tömästi omaan kukka­roon enem­män kuin as oy:ssä, vuokrat­alosta puhumattakaan.

  Van­hois­sa omakoti­talois­sa radon-ongel­ma oli pienem­pi, kos­ka ne raken­net­ti­in kun­nol­liselle tuulet­tuvalle sokkelille.

  Kun radon­ista alet­ti­in ensim­mäisen ker­ran puhua,
  asui suuri osa suo­ma­lai­sista niis­sä ja tuumasi “ettei täälä ainaskan mikään raa­to haise”.

  Maan­varai­sis­sa lät­tänöis­sä radon voi olla oikeasti vaka­va ongel­ma. Ensim­mäis­ten radon-kohu­jen aikoi­hin vain ei joko tiedet­ty tai uskallet­tu sanoa, että hienos­sa tiili­pan­nukakus­sa asuu altiste­tumpi per­he kuin rintamamiestalossa.

  Radon­in­tor­jun­ta nyt jäl­keen­päin on mah­dol­lista mut­ta mak­saa. Ei nyt ziljoon­aa yleen­sä sentään
  — en tietysti tiedä tääl­lä niin sanoneen omaa casea — mut­ta kir­paisee kum­minkin. Ja vaatii ammattitaitoa.

 25. Lisäisin vielä Villen kom­ment­ti­in sen, että haja-astusalueil­la radonon­gel­ma kos­kee eniten nimeno­maan niitä, jot­ka ovat “pygän­neet” talon­sa ennen kuin koko ongel­ma tiedostet­ti­in. Sylvesterin logi­ikalla aika moni muukin vas­taa­va asia yhteiskun­nas­sa jäisi yksistään yksilön itsen­sä ratkaistavaksi. 

  Lisäk­si on aika velt­to harhalu­u­lo, että omakoti­talois­sa asu­vat oli­si­vat automaat­tis­es­ti niin vau­rai­ta, että he voisi­vat hoitaa halutes­saan ongel­man pois päiväjärjestyk­ses­tä. Esim. mon­et rin­ta­mami­estalot on tehty aikoinaan suurelta osin kier­rä­tys­ma­te­ri­aaleista eikä niiden arvo ole asu­tus­taa­jamien ulkop­uolel­la nyky­isinkään kum­moinen. Sel­l­aises­sa talos­sa asu­va, nyky­isin täyt­tä kansaneläket­tä “naut­ti­va” enti­nen pienvil­jeli­jä pelaa venäläistä radon­rulet­tia täysin omas­ta tah­dos­ta riippumatta.

 26. Ville Kom­sille
  Aika jän­nä tää tupakoimal­la han­kit­ta­va syöpä. Hyvin moni sairas­tuu keuhkosyöpään tupakas­ta. Mut­ta sit­ten on niitä, jot­ka eivät han­ki tätä syöpää edes tupakoimal­la. Äiti­ni on jo yli 70-vuo­tias ja tupakoin­ut aina. Ei ole keuhkosyöpää todet­tu, oli lääkäris­sä ja lääkäri tote­si ettei ilmeis­es­ti tupakoi, kun keuhkot oli hyvässä kunnossa 🙂

  Luon­to on ihmeellistä.

  Korkean koles­terolin kanssa. Toisil­la tämä arvo ei nouse, vaik­ka söi­sivät mitä. Toisil­la nousee vaik­ka kuin­ka ter­veel­lis­es­ti söi­sivät, sit­ten on niitä joil­la ruokavalio vaikuttaa.

  Eli sum­ma sum­maarum, elämän­ta­pa­sairauk­si­in näyt­tää myös per­imäl­lä ole­van vaiku­tus­ta. Joten ei yleis­es­ti voi­da kaikkien kohdal­la sanoa, että sairaudet on itse hankittuja.

  Toiset saa haimat­ule­hduk­sen tai mak­sakir­roosin juo­mat­ta pis­araakaan alkoholia.

 27. Lot­tover­tauk­sis­sa tietysti pitää muis­taa, ettei useim­mat käsit­tääk­seni pelaa sitä tähyten silmät kiilu­en päävoit­toa vaan ovat varsin tyy­tyväisiä pienem­päänkin pot­ti­in (4 + lisänu­mero). Vaik­ka niidenkin voit­tom­ah­dol­lisu­udet ovat pieniä, puhutaan kuitenkin aika suurista eroista toden­näköisyyk­sien kertaluokissa.

 28. Tilas­toti­etoa Tampereelta.

  http://www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/asuminenjaterveys/radontalkoot.html

  “Radon­pitoisu­us oli alle ohjear­vota­son (400 Bq/m­) 723 mit­tauk­ses­sa (79 %). Tavoite­ta­so 200 Bq/m­ alitet­ti­in 481 mit­tauk­ses­sa (52 %). Ohjear­vo ylit­tyi 193 mit­tauk­ses­sa (21 %). Yli­tyk­siä todet­ti­in muual­lakin kuin har­jualueel­la, joskin suurim­mat arvot mitat­ti­in har­juil­la. Erit­täin korkea pitoisu­us, yli 800 Bq/m­, mitat­ti­in 86 kohteessa (9 %). Korkein mitat­tu radon­pitoisu­us oli 13500 Bq/m­, joka mitat­ti­in Pispalassa.”

  Osmon kysymys on aiheelli­nen, yksi kaupun­gin kalleim­mista asuinalueista sijait­see radon­har­jul­la, ei pelota ei.

  No Pis­palas­ta on kaut­ta aiko­jen tul­lut taiteel­lisia mutaa­tioi­ta, olisiko­han se Viitakaan koskaan Moree­ni­aan ilman rado­nia kir­joit­tanut, ja olis homo­mars­ki-nukkekin voin­ut jäädä tekemättä.

 29. Logi­ik­ka menee jotenkin näin: Jos pien­ta­lo on varustet­tu radon­tu­ule­tuk­sel­la, se on ilmi­selvästi vaar­alli­nen asuin­paik­ka. Jos jär­jestelmää taas ei ole, talon täy­tyy olla tur­valli­nen (eli koko asi­aa ei tarvitse ajatella).

  Radonon­gel­mas­ta keskustelu ja mit­tausten tekem­i­nen voi vaikut­taa van­ho­jen kiin­teistö­jen myyn­ti­hin­toi­hin oikeas­t­aan vain alaspäin. Sik­si aihe ei ole suosittu.

 30. Olen huo­maut­tanut tästä lukuisia ker­to­ja eri foorumeilla.

  Oman koke­muk­seni mukaan radon ei pelota ihmisiä sen takia, että se ei johdu ydin­voimas­ta. Green­peace ja mon­et muut ympäristöjär­jestöt keskit­tyvät yksi­no­maan ydin­voimas­ta koitu­van säteilyn vas­tus­tamiseen. Radon ei kel­paa, kos­ka sitä ei voi­da linkit­tää tähän ydinvoimapeikkoon. 

  Kuitenkin esim. köy­hdyte­tyn uraanin aiheut­tamia säteily­hait­to­ja on kuu­lutet­tu luke­mat­tomis­sa tapah­tu­mis­sa ja pam­fleteis­sa. Muu­ta­ma vuosi takaperin sain käteeni Green­pea­cen lentole­htisen, jos­sa luki isoin kir­jaimin: “köy­hdytet­ty uraani kylvää kauhua Irakissa”.

  Jostain syys­tä samaista jär­jestöä ei kiin­nos­ta Itä-Uuden­maan radon-säteily, vaik­ka se on sato­ja ellei jopa tuhan­sia ker­to­ja suurem­pi ter­vey­suh­ka ihmisille.

 31. Van­ho­jen talo­jen yhtey­teen raken­net­ta­vat radonkaiv­ot eivät aina riitä. Kaik­ki tämä mak­saa, radon huolestut­taa, mut­ta lomp­sa ei anna myöten. Tässäkin talos­sa on asut­tu läh­es sata vuot­ta n. 4000 bec­querellin voimal­la… STUK tekee bisnestä vaa­ti­mal­la jatku­vasti uusia mit­tauk­sia ja työl­listää remont­tireisko­ja rak­en­tele­maan imuroin­tivir­i­tyk­siä. Vain kun­tako­htaiset radonkaivon rak­en­tamista tuke­vat avus­tuk­set auttaisivat.

 32. Olen jo vuosia työsken­nel­lyt radonin paris­sa ja yri­tyk­seni tekee radon­mit­tauk­sia, radonko­r­jauk­sia ja suun­nitelmia. Olen kehit­tänyt luotet­ta­vat tuot­teet radonin elim­i­noimisek­si. Siitä myön­net­ty Inno-Suo­mi 2010 kun­nia­main­in­ta keksin­nöstä “radonkaivon mod­u­loitu imu­pesä”. Radon­re­mon­tit eivät vält­tämät­tä mak­sa niin paljon, kun ihmiset luule­vat. Halvim­mil­laan muu­tamia sata­sia. Pihalle tehty syvä radonkai­vo tarvikkei­neen, sähkötöi­neen ja kaivu­utöi­neen mak­saa noin 4 500€.
  Annan mielel­läni lisäti­etoa asiasta.

 33. Lain­aus STUKin sivuilta:

  “Tupakoimat­toman ris­ki saa­da keuhkosyöpä ennen 75. syn­tymäpäivään­sä kas­vaa 0,5 pros­en­tista 0,7 pros­ent­ti­in asunnnon huoneil­man radon­pitoisu­u­den kas­vaes­sa arvos­ta 100 bec­quere­liä kuu­tiometris­sä arvoon 400 bec­quere­liä kuu­tiometris­sä. Tupakoit­si­jan vas­taa­vat luvut ovat 12 ja 16 pros­ent­tia. Toisin sanoen tuhannes­ta tupakoimat­tomas­ta pienen radon­pitoisu­u­den asun­nos­sa asu­vas­ta noin viisi sairas­tuu keuhkosyöpään, korkeis­sa radon­pitoisuuk­sis­sa asu­vista tupakoivista sairas­tuu keuhkosyöpään noin 160.”

  Eli tupakoinnnin lopet­ta­mi­nen taitaa olla jonkun ver­ran edullisem­pi ratkaisu vähen­tää radonin hait­to­ja, kuin esim. radonkaivon rak­en­t­a­mi­nen. Tuon tutkimuk­sen perus­teel­la voisin jopa sanoa, että tupakoimat­toma­l­la sairas­tu­misen ris­ki on olemat­toman pieni. Tilasin silti juuri par­it radon­purk­it STUK­il­ta. Uud­is­raken­nuk­sen mit­taus on kysymyk­sessä. Perus­tusten alla kul­kee radon­putket (taval­lista salao­japutkea, hin­ta pari euroa/metri) ikään kuin var­muu­den vuok­si asen­net­tuna. Jos mit­tauk­ses­sa löy­tyy kohon­nei­ta pitoisuuk­sia niin sit­ten vaan läpivi­en­ti kat­toon ja putket toiv­ot­tavasti vievät radonin harakoille.

 34. Ainakin sil­loin kun itse rak­ensin taloa, oli halvem­paa rak­en­taa se radon­suo­jaus kuin mit­taut­taa, onko se tarpeellinen.

 35. Itse aloin rak­en­taes­sani mie­lenki­in­nos­ta selvit­tämään radon­suo­jauk­sen mielekkyyttä.

  Syöpäjär­jestön mukaan radon aiheut­taa arvi­ol­ta 40 keuhosyöpä­ta­paus­ta vuodessa tupakoimattomille. 

  Etsin netistä suomen radonkar­tan ja keuhkösyövän yleisyy­den. Mik­si keuhkosyöpä ja radon­pitoisu­udet asun­nois­sa eivät kor­reloi mil­lään taval­la? Yhtäläisyy­det näkyvät lähin­nä siinä, että oulun alueel­la on suh­teel­lis­es­ti enem­män keuhkosyöpää, mut­ta vähem­män radonia.

  http://www.stuk.fi/sateily-ymparistossa/radon/kartat/fi_FI/radon-koko-suomi/

  (sivu 10)
  http://cancer-fi-bin.directo.fi/@Bin/db87e0f9d0fe9d72e8eb25d2972b9e27/1377684260/application/pdf/57417303/image_9.pdf

  1. Radon tuot­taa noin 250 kuole­maa vuodessa. Noin yleisessä kar­tas­sa riip­pu­vu­us ei tule näkyvi­in, tont­tiko­htaises­sa paremminkin.

 36. Mikäli radon aiheut­taisi 250 kuole­maa keuhkosyövän kaut­ta, niin kyl­lähän nämä keuhkosyövät keskit­ty­i­sivät alueille, jois­sa on suurim­mat radon­pitoisu­udet. Mut­ta todel­lisu­udessa eivät näy mis­sään tilastoissa. 

  Stuk:

  “Enim­mäis­ar­von 400 Bq/m3 ylit­täviä asun­to­ja ja työ­paikko­ja voi olla kaikkial­la Suomes­sa, mut­ta suurin toden­näköisyys niiden löy­tymiselle on Etelä-Suomes­sa ja Pirkan­maan alueel­la. Täl­lä yht­enäisel­lä alueel­la sijait­see läh­es 80 % kaik­ista enim­mäis­ar­von ylit­tävistä asun­noista. Suurin osa näistä radona­sun­noista löy­tyy har­juil­ta tai Salpausselkä-muodostumilta.”

  Vielä poim­inta ter­veyskir­jas­ton sivulta:

  “Harv­inaisia syitä

  Noin 15 keuhkosyöpää sadas­ta johtunee työperäis­es­tä altistuk­ses­ta. Syöpä­vaaraa lisääviä ainei­ta ovat asbesti, kvart­si, kro­mi, nikke­li, arseeni ja palamises­sa syn­tyvät niin san­otut PAH-yhdis­teet, aro­maat­tiset hiilivedyt. Asbestikuiduille altistuneel­la on nor­maaliväestöön ver­rat­tuna kaksinker­tainen vaara saa­da keuhkosyöpä – tupakoin­ti 50-ker­tais­taa riskin. Jalokaa­su radon aiheut­taa suu­ri­na pitoisuuksi­na keuhkossyöpää etenkin tupakoit­si­jalle. Huoneil­man radon­ista ei kuitenkaan ole osoitet­tu ole­van haittaa.”

  1. Radon tap­paa mon­ta muu­takin kaut­ta kuin keuhkosyövän kaut­ta, mut­ta yritän muis­taa kysyä tuos­ta ris­tiri­idas­ta, kun STUK:n neu­vot­telukun­ta kokoon­tuu seu­raa­van kerran.

 37. No eipä tapa juuri muuten kuin keuhkosyövän kaut­ta. Kyl­lä radonin aiheut­ta­mat keuhkosyövät on osoitet­tu myös epi­demi­ol­o­gis­es­ti mon­es­sakin tutkimuk­ses­sa. Tosin kaikissa se ei näy. Nykyi­nen riski­narvio perus­tuu Dar­by et al meta-ana­lyysi­in (mon­ta epi­demi­ol­o­gista tutkimus­ta yhdessä). Se on tot­ta, ettei radon­ista olla kovin huolestunei­ta, kun säteily on peräisin luonnosta.
  Mut­ta tutkimuk­si­a­han sot­kee se, että tupakoin­ti on niin ylivoimaisen suuri ris­ki, että radon jää hel­posti var­joon. Lisäk­si radonol­la ja tupakoin­nil­la on toisi­aan voimis­ta­va yhteis­vaiku­tus. Tupakoimat­toma­lle radonin keuhkosyöpäris­ki 400 Bq/m3 tasol­la on melko pieni, alle 1% (taus­taris­ki tasoa 0,6%). Pelkän tupakoin­nin keuhkosyöpäris­ki on 10% tasoa (radonin ollessa 0).

  Työperäis­ten syöpi­en osu­us lie­nee lähempänä 5% kuin 15%. Hyvä pohjo­is­mainen yhteen­ve­to on ns. NOCCA/Ammatti ja Syöpä tutkimus, joka löy­tynee Syöpärek­isterin sivuilta

  1. Myön­nän. Radon tap­paa lähin­nä vain keuhkosyövän kaut­ta. Ajayusvirheeni joh­tui siitä, että suosit­tu tapa tap­paa itsen­sä Suome­sa on juo­da porakaivon vet­tä. Ongel­mana ei kuitenkaan ole radon vaan lähin­nä kai uraani, joka esi­in­tyy samoil­la seuduil­la kuin radon. Kohtu­udel­la todet­takoon, että porakaivoihin liityvät riskit ovat selvästi rado­nia pienemmät.

 38. STUK:lla on niin hyvä Säteily-kir­jasar­ja, että nopeam­min saat tiedon luke­mal­la sieltä. 

  Radon osu­us tässä:
  http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/kirjasarja/fi_FI/kirjasarja2/_files/12222632510021039/default/kirja2_4.pdf

  Tästä artikke­lista yksi suo­ra lain­aus: “Ei ole havaittu,
  että radon aiheut­taisi mui­ta ter­veyshait­to­ja kuin keuhkosyöpää.”

  Ja yleistä epi­demi­olo­giaa tässä.
  http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/kirjasarja/fi_FI/kirjasarja4/_files/12222632510021061/default/kirja4_07.pdf

  Säteilystä on niin paljon harhati­etoa, että olen yrit­tänyt omas­sa lukion pakol­lisen kurssin fysi­ikan opetuk­ses­sa oikein keskit­tyä siihen.

 39. Edes Stuk ei epäile sen aiheut­ta­van muu­ta kuin keuhkosyöpää, eikä radonin aiheut­ta­ma säteily pääse elim­istöön muuten kuin keuhko­jen kautta.

 40. Ode:

  Ajayusvirheeni joh­tui siitä, että suosit­tu tapa tap­paa itsen­sä Suome­sa on juo­da porakaivon vet­tä. Ongel­mana ei kuitenkaan ole radon vaan lähin­nä kai uraani, joka esi­in­tyy samoil­la seuduil­la kuin radon.

  En kyl­lä muista koskaan näh­neeni kun­nol­lisia arvioi­ta porakaivove­den uraanin aiheut­tamista kuole­man­ta­pauk­sista Suomes­sa. Porakaivove­den tyyp­il­lisil­lä uraa­nip­i­toituuk­sil­la kyse­hän ei ole uraanin radioak­ti­ivi­su­ud­es­ta vaan kemi­al­lis­es­ta tok­sisu­ud­es­ta ja sitä kaut­ta hait­tavaiku­tuk­sista munuaisille.
  Puhe tap­pamis­es­ta porakaivove­den avul­la on kyl­lä nykytiedon val­os­sa yliampuvaa.

  Lisäti­etoa esim täältä:
  http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/d12f8702-e359-480b-ae28-49580be8d0d4

 41. Radon on sitä “luon­nol­lista” säteilyä. Ei se sil­loin voi olla vaarallista.

 42. Minus tama radon on kiin­nos­tanut jo kauan.Se on huo­mat­tavasti suurem­pi ongel­ma ja ter­veys riski.Suomessa arvot saa olla van­hois­sa talois­sa 300br ja uusis­sa 200 br. Kun maailmanterv.jarjeston suosi­tus on 100 br.Joka suosi­tus on Ruot­sis­sa ja Norjassa,miksi Suomes­sa sal­li­taan 200–300 br. ? Muu­toinkin kaik­ki ympar­is­tos­ta saadut sateilyt ovat suuri uhka ihmiskunnalle.Kyseisiin ongelmi­in olen kehit­tanyt “ter­ve talo” ratkaisun,missa jo taloa rak­en­taes­sa ote­taan kyseiset hai­tat huomioon.Kyseessa on Ok,pari talot ja rivi talot, joi­ta voi myos soittaa,elaman tilanteen mukaan voit tiedustel­la omega@ecohabitat.fi

  Sylvesteri:
  “Miten radoni­in suh­taudu­taan niin rauhal­lis­es­ti, ellei suo­ras­taan fleg­maat­tis­es­ti, kun kaikkia mui­ta säteilylähteitä niin kavahdetaan?”

  Sik­si kun kyseinen ris­ki ei ole ihmisen aiheut­ta­ma eikä sik­sikään sovel­lu minkään ide­olo­gian polt­toaineek­si, kuten esimerkik­si turk­istarhauk­sen tai McDon­aldsin vastustaminen.

 43. Kuu­lun epäil­i­jöi­hin. Mainit­tu 300 vuosit­taista keuhkosyöpä­ta­paus­ta on oletet­tu arvo, suo­ras­taan ns. rav­is­tet­tu hias­ta. Lukua on vuosien var­rel­la tark­istet­tu alaspäin, alle kymme­ne­sosaan alku vuo­sista. Har­jualuei­den asukkail­la ei ole osoitet­tavis­sa keukösyöpi­en määrässä mitään poikkeavu­ut­ta. Suorite­tus­sa tutkimuk­ses­sa ei voitu havai­ta mitään muu­tos­ta hei­dän verenku­vas­saan. Jos asia onkin val­lan toisin. Evoluu­tion­sa var­rel­la ihmi­nen on joutunut sopeu­tu­maan jonkin asteiseen säteilyyn. Luon­non­säteily on ihmiselle nor­maali olotila.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.