Vaalirahoituksen kielto täyttäisi eduskunnan turhilla julkkiksilla?

Vaali­ra­hoi­tus­ta on puo­lus­tet­tu sil­lä, että muuten kansane­dus­ta­jik­si tulisi pelkkiä julkkik­sia. Viimek­si Keskisuom­nalainen kir­joit­ti pääkir­joituk­ses­saan, että juuri vaali­ra­hoituk­sen ansios­ta Suomes­sa kuka tahansa voi päästä eduskun­taan kun taas jos raha­hanat ehty­i­sivät mah­dol­lisu­us olisi vain julkkik­sil­la, joil­la on julk­isu­ut­ta ennestään  ja rikkail­la, jot­ka voivat rahoit­taa itse oman kampanjansa.

Kuka tahansa? Väit­täisin, ettei vaali­ra­hoi­tus­ta anneta kenelle tahansa. Riv­ien välis­sä Keskisuo­ma­lainen antaa ymmärtää, että rahoit­ta­jat val­it­se­vat nyt osan eduskun­nas­ta. Mut­ta pitääkö muuten paikkansa väite, että eduskun­ta täyt­ty­isi turhista julkkik­sista, jos rahoit­ta­jat eivät val­it­sisi sinne kelpo väkeä.

Tätä on kokeil­tu vihreil­lä. Vihre­it­ten kansane­dus­ta­jista yksikään ei ole tul­lut eduskun­taan suuren vaal­ibud­jetin avul­la; takana ei ole spon­sori­ra­haa eikä omia rikkauk­sia. Onko vihrei­den eduskun­taryh­mä siis täyn­nä turhia julkkik­sia? Julkk­ishis­to­ri­an kaut­ta tullei­ta on ollut ja on vieläkin, mut­ta paljon vähem­män kuin puolueis­sa, jois­sa rahoit­ta­jat ovat päässeet val­it­se­maan joukkoon mieleisiään.

35 vastausta artikkeliin “Vaalirahoituksen kielto täyttäisi eduskunnan turhilla julkkiksilla?”

 1. Näin se on, Ehdokkasi pääse “kuka vain”, mut­ta se jon­ka mielipi­de mielyt­tää rahoit­ta­jaa, pystyy pitämään näyt­tävän kam­pan­jan. Tälleen saadan perusäänestäjiltää ääniä. Kepu, Kokoomus, SDP.

  Vaikeampi ryh­mä on valveutuneet/ eetiset äänestäjät, Vihreät, Kris­tiliset, Ruot­ta­laiset, Van­hana­jan kom­mar­it. Näit­ten äänestäjät ei niinkään tui­jo­ta vaal­i­main­on­taa, vaan ehdokas­ta itseään. Tässä sek­toris­sa ei raha ratkaise.

  Lopuk­si on vielä köy­hät ja syr­jäy­tyneet joista ei ollut kukaan kiin­nos­tunut, kos­ka he ei äänestä. Tähän saumaan Perus­Suo­ma­laiset koit­taa iskeä. Tässä ryh­mässä autt­taa vain kova kenttätyö.

 2. Vihrei­den eduskun­taryh­mä on täytet­ty opet­ta­jil­la ja toimit­ta­jil­la! Alla olevas­sa luet­telos­sa on vihrei­den eduskun­taryh­män jäsen­ten eduskun­nan sivuil­la ilmoit­ta­vat viimeiset työte­htävät ennen kansane­dus­ta­jak­si val­it­semista. Lis­tas­sa on vain opet­ta­jia, tutk­i­joi­ta, toimit­ta­jia tai aikaisem­pia poli­it­tisia tehtäviä. Sinän­sä kun­ni­al­lisia ammat­te­ja kaik­ki mut­ta kuten hel­posti huo­mataan joukos­ta puut­tuvat kokon­aan (anteek­si ilmaisu) oikeat työt. Oikeil­la töil­lä tarkoi­tan sel­l­aisia, jois­sa on mm. työai­ka, jon­ka vuok­si työn­tek­i­jän on olta­va koko työpäivä työ­paikalla suorit­ta­mas­sa työ­nan­ta­jan määräämiä työte­htäviä (anteek­si, tuliko liian mon­ta “työ” sanaa samaan virkkeeseen).

  Ville Niin­istö
  — Tutk­i­jak­oulutet­ta­va, Suomen kult­tuuri­ra­has­ton apurahalla

  Kir­si Johan­na Ojansuu
  — Luokanopettaja

  Outi Alanko-Kahilu­o­to
  — Pro­jek­ti­tutk­i­ja, Suomen Akatemia

  Jan­i­na Andersson
  — Tanssinopettaja

  Tui­ja Brax
  — Vihrei­den eduskun­taryh­män lainsäädäntösihteeri

  Pekka Haav­is­to
  — Eri YK-tehtävissä

  Timo Juurikkala
  — Eri­ty­isopet­ta­ja ja erityisluokanopettaja

  Heli Järvi­nen
  — Toimit­ta­ja, opetustyötä

  Johan­na Karimäki
  — Tutk­i­jana TKK:lla

  Jyr­ki Kasvi
  — Rahoi­tushake­musten ja tutkimus­pro­jek­tien arvioija

  Erk­ki Pulliainen
  — Helsin­gin yliopis­ton dosentti

  Anni Sin­nemä­ki
  — Ympäristömin­is­ter­iön pro­jek­tisi­h­teeri, kolumnisti

  Johan­na Sumuvuori
  — Pääsi­h­teeri, Suomen Sadankomitealiitto

  Oras Tynkky­nen
  — toimit­ta­ja YLEn radiouutis­ten toimituksessa

 3. Olen samaa mieltä, että näin saat­taisi käy­dä. Julkik­set saa­vat ilmaista main­o­saikaa ja ‑tilaa viestimissä.

  Yhtä ongel­malli­nen on esim. Lasse Lehtisen ehdo­tus, että vaalit käytäisi­in vain puoluetuel­la — sitähän saa­vat vain eduskuntapuolueet!

  p.s. Anni Sin­nemäen annet­tua eilen täy­den tuen hal­li­tuk­selle vihrei­den Suomi24-indek­si meni punaiselle.
  http://keskustelu.suomi24.fi/debate/3545

 4. Jos sinne tulee turhia julkkik­sia, niin sit­ten kansaa saa sen minkä ansait­see. Näin on ollut nyrkkeil­i­jä-Halmeen, mis­si-Vienosen ja hiihtäjä-Miedon kanssa. Ja Kalliomäen, Virenin, Alat­alon, Vir­tasen jne. Jois­takin kuo­ri­u­tuu kun­nol­lisia asioiden hoita­jia ja jois­takin ei. Kos­ka ei se tämän­hetki­nen porukkakaan nyt niin kum­mallista ole, vaikkeivät ole olleetkaan turhia julkkik­sia: Van­hanen, Katainen, Kan­er­va, Kalli jne.

 5. “Onko vihrei­den eduskun­taryh­mä siis täyn­nä turhia julkkiksia?”

  No ainakin puolueen pj on alun­perin ponkaissut eduskun­taan kyseisel­lä tittelillä.

 6. Osmo on ehkä nyt ymmärtänyt hie­man väärin, mitä julkkik­sel­la on tässä vaa­likeskustelus­sa tarkoitet­tu. Tai sit­ten vika on omani. Julkkik­sil­la on käsit­tääk­seni tarkoitet­tu jo entu­ud­estaan julk­isu­ud­es­ta tun­net­tu­ja henkilöitä. Täten joukkoon lukeu­tu­vat toki myös van­hat kansane­dus­ta­jat. Point­ti on siis kaiketi se, että jos vaali­ra­ha­hanat tyre­hty­i­sivät, niin vai­h­tu­vu­us eduskun­nas­sa vähenisi. Puolueet ohjaisi­vat tukeaan var­man päälle pelat­en van­hoille jo tun­ne­tu­ille ehdokkaille. Toki tätä tapah­tuu jo nyt, mut­ta yksi­tyisen rahoituk­sen liika kar­simi­nen korostaisi suh­teet­tomasti puoluey­ti­men val­taa ja ehdokkaiden henkilöko­htaista varallisuutta.

 7. Kohut­tua vaali­ra­hoi­tus­ta paljon suurem­pi uhka demokra­tialle (jos siis medi­an tavoin uno­hde­taan vasem­mis­ton ay-liik­keeltä saa­mat jät­tisum­mat) on päätök­sen­teon keskit­tymi­nen sen suh­teen minkälaista poli­ti­ikkaa media ajaa. Täl­lä het­kel­lä tärkeim­mät lehdet sekä radio- ja tv-kana­vat ovat läh­es kokon­aan vasem­mis­to­lais­ten toimit­ta­jien määräys­val­las­sa mitä tulee uutis­ten ja ajanko­htaiso­hjelmien sisältöön. Toisin sanoen nyt media on olen­naisil­ta osil­taan oppo­si­tion äänitorvena.

 8. Ongel­maan aut­taisi suo­ra demokra­tia, äänestäjät pää­si­sivät vaikut­ta­maan asial­is­taan ja otta­maan oikeasti kan­taa päätök­si­in, eikä vain arpo­maan hämärien mieliku­vien perus­teel­la sitä kuka pääsee töi­hin eduskun­taan tai muuhun laitok­seen tekemään arvaa­mat­to­mia päätöksiä.

  Nykyjär­jestelmässä jos äänestää huonoa edus­ta­jaa, joutuu kär­simään virheistä ja niiden seu­rauk­sista koko vaa­likau­den kaikkien päätösten suh­teen. Ei ole kovin fik­su jär­jestelmä. Jos mei­dän annet­taisi­in äänestämäl­lä ihan oikeasti vaikut­taa, voisi vuo­den aikana äänestää vaik­ka puo­let ker­roista niin että lop­putu­los on yhteiskun­nalle hyväk­si ja lop­ut huonos­ti, ja silti lop­putu­los olisi paljon parem­pi kuin nyt.

  Opas suo­raan demokra­ti­aan ‑kir­jas­sa san­o­taan, että tutkimusten mukaan suo­ra demokra­tia johtaa myös parem­paan bud­jet­tikuri­in ja korkeam­paan BKT:n kasvuun..

 9. Perin outo aja­tus, ettei esim. opet­ta­ja tek­isi oikea­ta työtä. Kyl­lä opet­ta­jal­la on työai­ka, vaik­ka en itse pidä sitä minään oikean työn kri­teer­inä. Opet­ta­jal­la on hyvinkin tark­ka työai­ka, kos­ka opet­ta­ja vas­taa lap­sista tun­tien ajan. 

  Toimit­ta­jat tekevät usein hyvinkin pitkää päivä — pidem­pää kuin joku kel­lokallen kanssa oper­oi­va vahtimestari. 

  Käsit­tämät­tömän rajoit­tunut näke­mys, että läs­näo­lo jos­sain tietyssä tilas­sa tiet­tynä ajanko­htana olisi oikean työn määritelmä. 

  Mut­ta tämä on demokra­tia ja Nahkuri voi halutes­saan äänestää sitä vah­times­taria. Minä luotan päät­täjinä enem­män vaikka­pa tutk­i­joi­hin ja opettajiin.

 10. A.F
  “Ongel­maan aut­taisi suo­ra demokra­tia, äänestäjät pää­si­sivät vaikut­ta­maan asial­is­taan ja otta­maan oikeasti kan­taa päätök­si­in, eikä vain arpo­maan hämärien mieliku­vien perus­teel­la sitä kuka pääsee töi­hin eduskuntaan”

  Sinus­ta olisi siis parem­pi että äänestäjät arpoisi­vat äänestyskopis­sa suo­raan niitä päätök­siä? Meinaan että minus­ta on helpom­pi tutus­tua yhden edus­ta­jan ajatuk­si­in ja taus­toi­hin kuin nip­pu­un oikeasti tärkeitä lakialoit­tei­ta ja niiden taustoja.

 11. Eräs kepu­lainen sanoi, että Van­has­ta pidet­ti­in ennen har­maana hiirenä ja nyt hän on val­takun­nan super­julkkis. Kaiken lisäk­si vielä aivan muil­la ansioil­la kuin asiakysymyksillä.

  Minus­ta vaali­ra­hoi­tus pitää olla tot­ta kai julk­ista, mut­ta spon­sor­ei­den logo voisi esi­in­tyä myös esim. kansane­dus­ta­jan vapaa-ajan asuissa.

  Olisi hienoa lukea tyypin selästä Pohjolan Voima, For­tum, Kemi­ra, KMS, Nova jne. Demareil­la ja vasureil­la olisi tietysti selässä SAK. Ruot­ta­laisil­la riit­tää pelkkä RKP, kos­ka ankkalam­mikko rahoit­taa itse itsensä.

 12. Eli­na ei hyväksy määritelmääni “oikealle” työlle. “Oikeal­la” työl­lä en tarkoit­tanut, että kaik­ki työ ei olisi oikeaa työtä vaan että on eri­laisia töitä, jois­sa kaikissa ei esimerkik­si ole mah­dol­lista päivä­saikaan hoitaa ei omia eikä puolueen asioi­ta. Tämä aset­taa eri ammat­tien har­joit­ta­jat eri ase­maan sen suh­teen, mihin toim­intaan he työstään johtuen voivat osal­lis­tua. Esimerkik­si telakalla työsken­televä hit­sari ei noin vain pääse päiväl­lä osal­lis­tu­maan palaveri­in kaupun­gin virkami­esten kanssa. Osmo kir­joit­taa, että Vihrei­den edus­ta­jien “takana ei ole spon­sori­ra­haa eikä omia rikkauk­sia”. Ei tarvit­sekaan, kun on ensin päässyt verovaroil­la rahoite­tuk­si täyspäiväisek­si kansalaisaktiiviksi.

 13. Kyl­lä on nim­imerk­ki Nahkuril­la nyt poikkeuk­sel­lisen kapea näkökul­ma työelämään. 

  Olet­taisin, että suurin osa esim. val­tu­us­toon pyrkivistä ihmi­sistä on tot­tunei­ta jär­jestämään töitään ja palavere­jaan niin, että ne suju­vat. Jos joku yhteiskun­nal­lis­es­ti akti­ivi­nen hit­sari oikeasti joutuu odot­ta­maan klo viiteen päästäk­sen kaupung­in­talolle, hän lie­nee aikamoinen poikkeus.(Toki mieleen tulee sel­l­ainen mah­dol­lisu­us, että ao. hit­sari kovasti dig­gaa kokoomus­ta ja sen takia vieras­taa hit­sarin per­in­teisiä vaikutuskanavia.)

  Se, että mon­et vihreät ovat esim. tutk­i­joi­ta, var­masti tuo heille pien­tä etua ja liikku­mavaraa päivän suun­nit­telus­sa, mut­ta jos tutk­i­ja­nu­ral­la halu­aa men­estyä, se yhteiskun­nan aktivi­teet­tei­hin otet­tu aika on toki mak­set­ta­va takaisin iltaisin ja lomil­la. Sama jut­tu muuten yrittäjillä. 

  Mut joo, se Eli­nan point­ti on vali­di myös: opet­ta­jan työ on erit­täin sidot­tua: kat­sokaa­pa vaik­ka las­tenne luku­järjestys­tä. Siel­lä on aina opet­ta­ja paikalla. (Pait­si jos on lomautettuna.)

  Touko Met­ti­nen

 14. Tot­ta kai ilmaisen julk­isu­u­den merk­i­tys kas­vaa, jos mak­sullista rajoite­taan. Eli julkkik­set, ml. istu­vat kansane­dus­ta­jat, oli­si­vat entistä vahvemmilla.

  Myös eri kohderyh­mien tavoit­ta­mi­nen on eri hin­taista. Vihreät voivat laskea sen varaan, että saa­vat blo­gien, sosi­aalisen medi­an ja eri­lais­ten kansalaisjär­jestö­jen kaut­ta tavoitet­tua kohderyh­män­sä kohtu­ullisen edullis­es­ti. Kaikkien kohderyh­mien tavoit­ta­mi­nen ei kuitenkaan ole yhtä halpaa.

  Ehdo­tus kam­pan­jakatos­ta onkin vihreiltä tak­ti­nen veto, jol­la pyritään vaikeut­ta­maan tois­t­en puoluei­den mah­dol­lisuuk­sia tehdä kam­pan­jaa ilman, että se vaikut­taisi hei­hin itseen­sä juuri lainkaan — ja siihen päälle yrit­tävät vielä esit­tää kovin moraalisiakin.

  Kir­joit­telin aiheesta enem­män omas­sa blogissani.

 15. Tokkopa nuo julkkik­set sen huonom­pia KANSANe­dus­ta­jia olisi kuin nuo nykyiset.

 16. Mielum­min Eduskun­taan julkkik­sia, kuin fir­mo­jen ja oli­garkkien juoksupoikia.

 17. Ymmär­rän, mitä Nahkuri tuol­la “oikean työn” määritelmäl­lä ajaa takaa. Tosin opet­ta­jat tekevät kyl­lä hänenkin määritelmän­sä mukaan oikeaa työtä. Ei opet­ta­ja voi oppitun­nin aikana mihinkään lähteä ilman eri­tyisen hyvää syytä. Toisaal­ta opet­ta­jal­la ei ole ark­isin kuin parisenkym­men­tä tun­tia niitä oppitun­te­ja. Muiden töi­den osalta hän voi aika pitkälti päät­tää mil­loin ja mis­sä ne tekee.

  Olen kyl­lä sitä mieltä, että työ, jos­sa on itse vas­tu­us­sa omas­ta ajankäytöstään, valmis­taa parem­min kansane­dus­ta­jan työhön kuin käskytet­ty “oikea työ”. Eikös sitä joku kansane­dus­ta­jae­hdokas ker­tonut vaa­ti­vansa täy­sis­tun­tos­alin ovelle kel­loko­r­tit, jot­tei suot­ta lintsailla?

 18. “Esimerkik­si telakalla työsken­televä hit­sari ei noin vain pääse päiväl­lä osal­lis­tu­maan palaveri­in kaupun­gin virkami­esten kanssa.”

  Ja opet­ta­ja, tutk­i­ja tai toimit­ta­ja pääsee kesken työpäivän mil­loin vaan minne vaan? Nahkuri ei tai­da oikein olla ajan tasal­la näis­sä asiois­sa, tai sit­ten on kyseessä tahalli­nen vedätys.

 19. Särähtää kor­vaan tuo “turha julkkis”. Mik­si julkkis olisi kelvo­ton eduskun­taan. Yleen­sä he ovat tot­tuneet tekemään kovasti töitä saavut­taak­seen päämäärän.
  Muis­taak­seni Toni Halme on ain­oa kansane­dus­ta­ja joka on saanut läpi avaus­puhen­vuorossaa esit­tämän­sä lakialoit­teen. Uran lop­pu oli vain surullista katseltavaa.
  Mietaal­la on laa­ja kon­tatk­ti kent­tävä­keen. Yms…

  He ovat päässeet äänestäjien äänil­lä. Demokra­ti­aa. Näin se on. Ongel­ma on miten äänestäjiä manip­u­loidaan mainonnalla.

  Nahkurille palautet­ta. Eikös se ay-väkikin touhua yhen­sortin verovaroil­la. Ja saa­han se duu­narikin aktivoitua vihreis­sä. Var­maan olisi ter­ve­tul­lukin. Eipä muuten kepus­sakaan mon­ta maanvil­jeliä edus­ta­jaa enään ole. var­masti opet­ta­jia on enempi.

 20. Aika vähän näköjään kansan val­in­takykyä arvoste­taan kun usko­taan, että paikat täyt­ty­i­sivät julkkiksista.

 21. Jouni L oli hyvä ehdo­tus. Vaan mik­si rajoit­tua vapaa-ajan asuihin? 

  Lätkä­val­men­ta­jien tapaan spon­sorien tun­nuk­set kauluk­si­in ja palkkio tv-sekut­tien mukaan. Saataisi­in väriä politiikkaan.

 22. Jos vaali­ra­hoi­tus kiel­letään, voisin aset­tua ehdokkaak­si ja päästä ainakin varan varan… varalle.

 23. @Nahkuri: “Jyr­ki Kasvi — Rahoi­tushake­musten ja tutkimus­pro­jek­tien arvioija”

  Olisit valin­nut vaan sen riv­in sieltä, joka ker­toi min­un olleen TKK:lla työp­sykolo­gian ja johtamisen tutk­i­jana niin oltaisi­in saatu yksi “työ” lisää.

  Se mikä näitä mainit­tu­ja hom­mia kansane­dus­ta­jan duu­ni­in yhdis­tää on tosi­aan se, että työpäiväl­lä ei ole selkeää alkua eikä lop­pua, jol­loin töitä tulee hel­posti tehtyä tois­takym­men­tä tun­tia päivässä. Omas­ta työhyv­in­voin­nista huole­htimi­nen ja työpäivien kohtu­ullise­na pitämi­nen vaatii itsekuria.

 24. Suurin vääristymä Eduskun­nas­sa on yksityinen/julkinen sektori .
  Julki­nen sek­torin on yliedustet­tu . Se johtunee siitä, että virkamien voi tehdä vaal­i­työtä työaikan, kun yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la se ei onnistu.

  Toinen vääristymä on tulovääristymä eli päät­täjien tulota­so on ainakin kaksinker­tainen keskiar­voon ja kolmin-nelink­er­tainen mediaaniin.

  Ei 30 vuot­ta eduskun­nas­sa roikkunut osaa pistää itseään 500 euron perus­tu­lol­la sin­nit­televän asemaan

 25. Ope: Kyl­lä ainakin tutk­i­jan on ver­rat­en help­po hoitaa päiväl­lä omia asioitaan. Ainakin itsel­läni ovat tun­nit koko ajan sen ver­ran plus­sal­la, että jos tulee sel­l­ainen asia hoidet­tavak­si, että se täy­tyy keskel­lä päivää hoitaa, niin sen kun pistän kalen­teri­in ja hoidan. Ark­isia esimerkke­jä ovat las­ten­neu­volakäyn­nit ja päiväkodin vasu-keskustelut.

 26. Kokoomus­ta tuke­vat yri­tyk­set, vasem­mis­toa ay-liike ja kepua yri­tyk­set ja säätiöt. Vihre­itä eivät tue juuri ketään, mikä ei ole vain paha asia: voimme luot­taa riippumattomuuteen.

  Rahal­la vaal­i­t­u­lok­seen vaikut­tamisen kiel­to siis suo­sisi vihre­itä enem­män kuin mui­ta. Samaa tekee erit­täin tärkeä kam­pan­jakat­to, mut­ta kam­pan­jakat­to ei auta siinä, että niin kauan kuin vaali­ra­haa jae­taan, väärinkäytösten uhka lei­juu, ja voidaan epäil­lä, onko vaali­ra­hoi­tus vaikut­tanut päätöksentekoon.

  Vaik­ka vihreistä osa on ollyt näkyvis­säkin töis­sä ennen läpipääsyä eduskun­taan, silti he ovat poli­it­tisil­la mielip­iteil­lään, jot­ka ovat tuo­tu hanakasti esille. Enkä tosi­asial­lis­es­ti pidä opet­ta­jia kovin kum­moisi­na julkkiksi­na eduskun­tavaalien ään­imääris­sä, vaik­ka joskus van­hempia tapaa­vatkin. On paljon opet­ta­jia, jot­ka eivät ole päässeet eduskuntaan.

 27. Voi olla kyl­lä niinkin että jos joku/jotkut puolueet main­os­ta­vat näyt­tävästi se saa yhtä lail­la muiden puoluei­den kan­nat­ta­jia ääni­u­urnille. Vihrei­den haaveilemat hil­jaiset vaalit mis­sä kukaan ei main­os­ta mis­sään voisi tiput­taa äänestyspros­ent­tia entisestään.

 28. Nykyisessä vaal­i­jär­jestelmässä suuret puolueet joutu­vat hämärtämään ohjel­mansa saadak­seen tarpeek­si laa­jan kannattajakunnan.
  Eli ku n kat­se­lee Kepua, Kokoomus­ta ja SDP:tä niin kul­lakin puolueel­l­la edus­ta­jat ovat tosi­asil­lais­es­ti kat­san­tokannal­taan vasim­mos­ta oikeis­toon eli puoluei­den välil­lä ei ole suuria eroja.
  Vihreätkin ovat läh­estymässä tätä sil­lisalaat­ti­mallia eli jokaiselle ‑jotakin- mallia

 29. Tähän men­nessä kun­nol­la tahri­in­tunei­ta on vain kolme suur­ta. Uskoisin sen siihen jäävänkin, ellei ale­ta kaivaa kuntatasolta. 

  Sinne men­ti­in Aamule­hden blo­geis­sa tänään. http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/poeyhitaeaen-pohjia-myoeten

  Toisaal­ta olen mie­lenki­in­nol­la odot­ta­mas­sa mil­lä hin­nal­la vihreät oli­vat valmi­ita lopet­ta­maan pitkään jatkuneen kasvunsa.

  http://kirkkovene.blogit.kauppalehti.fi/2009/09/28/miljoonan-taalan-paikka/

 30. Turha niistä töit­ten vaa­timuk­sista on länkyt­tää. Aina­han ne muut vain laiskottelee.

 31. Kjr63: “Mielum­min Eduskun­taan julkkik­sia, kuin fir­mo­jen ja oli­garkkien juoksupoikia.”

  Nuo eivät ole mitenkään toisi­aan pois­sulke­via määritelmiä.

 32. Näyt­tää siltä, että Van­hasen jutut ovat per­in­teistä kor­rup­tio­ta, jota Suomes­sa ei viral­lis­es­ti ole

 33. Entä jos minä väen väk­isin lai­tan lehteen Arskaa ja Reiskaa tuke­van ilmoituk­sen vaalien alla, keille kaikille häk­ki heilah­taa? Min­ulle tietysti, mut­ta saanko Arskas­ta, Reiskas­ta ja vielä lehden pää­toimit­ta­jas­ta seuraa?

 34. Vihrei­den haaveilemat hil­jaiset vaalit mis­sä kukaan ei main­os­ta mis­sään voisi tiput­taa äänestyspros­ent­tia entis­es­tään.

  Ihmiset aktivoi­tu­isi­vat aivan eri taval­la jos puhut­taisi­in a) asi­aa ja b) sem­moista asi­aa, joka sil­lä vaa­likaudel­la olisi tulos­sa päätettäväksi.
  Ongel­ma on pitkälti juuri tuos­sa main­os­tuk­ses­sa, kos­ka sen avul­la tulee esi­in vain kol­men sanan mieliku­va­main­on­taa eikä todel­lisia asioi­ta tai mielip­iteitä. Sit­ten taas ihme­tel­lään kun edus­ta­jat päät­tävät ja säätävät kaikessa omi­aan kansan enem­mistön mielip­i­teen vas­tais­es­ti sivua­mat­ta mitenkään tehtyjä vaalilu­pauk­sia tai ‑teemo­ja muuten kuin ehkä sano­jaan syömällä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.