Vaalirahoitus täysin avoimeksi

Vaali­ra­hoi­tus­sotkus­ta ei päästä kuin täy­del­lisel­lä avoimuudel­la. Lais­sa on säädet­tävä ehdokkaille velvol­lisu­us pitää netis­sä reaali­aikaista laskel­maa kaik­ista vaa­likam­pan­jan tuloista ja menoista. 

Olen hyvin tyy­tyväi­nen vaali­ra­hoituk­ses­ta käytävään keskustelu­un. Siihen, että jätin eduskun­nan, oli monia syitä, mut­ta tämä vaali­ra­hoituk­sen muo­dos­sa ilmenevä dop­ing oli merkit­tävän tek­i­jänä siihen, että päätin vai­h­taa ammat­tia. Eri puo­lil­ta vir­taa­va vaali­ra­hoi­tus teki vaa­likam­pan­joista niin kalli­ita, ettei omil­la rahoil­laan kam­pan­join­ti enää lyönyt leiville.

Pal­jas­tuk­set eivät lopu tähän, sil­lä varsi­nainen ongel­ma piilee kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa, jos­sa käytetään läh­es mieli­v­al­taa kaavoituk­ses­sa. Kun­nal­lispoli­ti­ikan ikävistä piirteistä ei päästä eroon kuin säätämäl­lä, että kaavoitushyö­ty rahaste­taan kun­nalle, kuten tapah­tuu esimerkik­si Sveit­sis­sä ja kiin­teistöveron kaut­ta myös Yhdysvalloissa.

Vaali­ra­hoi­tus­ta ei puhdis­te­ta tekemäl­lä siitä vähän avoimem­paa. Siitä on tehtävä täysin avoin­ta. Voi olla, että täysi avoimuus loukkaa jonkin lahjoit­ta­jan intimi­teet­tiä, mut­ta tästä koitu­va hait­ta on pienem­pi kuin salailus­ta koitu­va. Säädet­täköön siis jokaiselle ehdokkaalle ja hänen tukiy­hdis­tyk­selleen velvol­lisu­us pitää koti­sivuil­laan reaali­aikaista kir­jan­pitoa vaa­likam­pan­jansa tuloista ja menoista. Jokainen tulo kir­jat­takoon heti kun se saadaan ja jokainen meno sil­loin, kun toimen­pide toteutetaan, esimerkik­si lehti­main­os, julka­istaan tai tilaisu­us jär­jestetään. Yksi­ty­isille kansalaisille voidaan säätää jokin mata­la raja, vaikka­pa sata euroa, jota pienem­mät lahjoituk­set voidaan julka­ista nimet­töminä, mut­ta jokainen sent­ti on eriteltävä.

Meno­jen julkaisemista on vas­tustet­tu, kos­ka siinä pal­jas­tu­isi, mil­laisia alen­nuk­sia lehdet myön­tävät joillekin ehdokkaille. Sekin on vaal­i­tukea, joka kuu­luukin julkistaa.

Minus­ta on oikein, että kansa tietää pait­si, mis­tä ehdokkaat ja puolueet saa­vat rahansa myös sen, mitä puoluei­ta jotkin tahot tuke­vat. Loimaan kas­san ja ammat­ti­jär­jestön välil­lä hark­it­se­van on oikeus tietää, ketä hän tukee, jos liit­tyy ammattijärjestöön.

69 vastausta artikkeliin “Vaalirahoitus täysin avoimeksi”

 1. Meno­jen julkaisemista on vas­tustet­tu, kos­ka siinä pal­jas­tu­isi, mil­laisia alen­nuk­sia lehdet myön­tävät joillekin ehdokkaille. Sekin on vaal­i­tukea, joka kuu­luukin julkistaa.

  Näi­hin syytök­si­in kyl­lä kaipaisin enem­män näyt­töä. Ainakin iso­jen lehtien ja TV-kanavien kohdal­la, nimel­lis­es­ti sitou­tu­mat­tomat maakun­tale­hdet voi olla eri asia.

  Ilmoi­tus­myyn­ti on kaupp­paa siinä kuin muukin, eli isom­mal­la sum­mal­la ilmoit­tavil­la on toki paljousalen­nuk­set. Tuskin K‑ryhmä mak­saa saman ver­ran ilmoituk­sis­taan per pal­stametri kuin Jaskan Kiska. Eli jos esimerkik­si Helsin­gin Kokoomus ostaa vaalien alla TV-main­ok­sia Maikkar­il­ta 200 000 eurol­la ja Helsin­gin Keskus­ta 10 000 eurol­la niin on ihan luon­nol­lista että Helsin­gin Kokoomus saa yli 20 ker­taa enem­män mainosaikaa.

 2. Ker­rankin täysin samaa mieltä.
  Olen ollut töis­sä sel­l­ai­sis­sa mais­sa kuin Indone­sia, Venäjä, Latvia ‚Viro, Pak­istan, Male­sia, Kenia ja näh­nyt kaiken kor­rup­tios­ta ja val­lan väärinkäytöstä.

  Olen ihme­tel­lyt suo­ma­lais­ten sin­isilmäisyyt­tä suo­ma­laisen kor­rup­tion ja val­lan väärinkäytön suhteen.

  Ilmeis­es­ti suo­ma­laiset ovat tyn­nyris­sä kas­vatet­tu­ja ja toisaal­ta suo­ma­lainen lain­säädän­tö ei takaakaan hallinnon avoimuut­ta eikä sank­tioi korruptiota

 3. Yksi­ty­ishenkilöl­lä pitäisi olla oikeus tukea ehdokas­ta johonkin rajaan asti (vaik­ka ton­ni­in) , siten ettei sitä tarvitse julk­istaa, samal­la tapaa kuin omaa ään­tä ei tarvitse julkistaa.

  Monis­sa maail­mankolkissa on vieläkin val­las­sa ihmisiä, joiden tilalle vai­h­toe­htoa esit­tävät tekevät sen henken­sä kau­pal­la. Mikäli hei­dän tuk­i­joitaan julk­iste­taan, niin he ovat samas­sa sopas­sa mukana. Parhaat sään­nöt ovat sel­l­aisia, jot­ka toimi­vat kaikissa olosuhteissa.

  Kysymys kuitenkin kuu­luu, onko mata­la­palkkainen ja mul­ti­m­iljonääri lähdössä eri viival­ta jos kaik­ki julkistetaan?

  Pitkät lis­tat ovat paras ratkaisu.

 4. Vaali­ra­hoituk­ses­sa päästään var­maan pitkälle täy­del­lisel­lä avoim­muudel­la, mut­ta poli­itikko­jen rahoit­tamis­es­ta ei päästä mitenkään muuten kuin vähen­tämäl­lä poli­itikko­jen valtaa.

  Me ei pystytä mitenkään kieltämään poli­itikoil­ta otta­mas­ta uransa jäl­keen vas­taan hal­li­tu­s­paikko­ja tai vaik­ka vain neu­vo­nan­ta­jan (mak­sullista) roo­lia esim. kaa­suputk­i­hankkeessa tai ydinvoimateollisuudessa.

  Niin kauan kuin poli­itikoil­la on val­ta vaikut­taa yksit­täis­ten yri­tys­ten liike­toimin­nan edel­ly­tyk­si­in, yri­tyk­sil­lä on kan­nus­timet vaikut­taa poli­itikkoi­hin. Valitet­tavasti poli­itikoil­la on voimakkaat kan­nus­timet säi­lyt­tää (kas­vat­taa) val­taansa ja ottaa vas­taan rahaa.

  Ongel­mat eivät lopu tilk­it­semäl­lä yksi rahan kulkemisen reiteistä.

 5. Vaali­ra­ha on kuin enti­nen tyt­tö, joka antoi ymmärtää, mut­tei ymmärtänyt antaa.

  Eli kysymys kuu­luu, pitääkö antamisen vai ottamisen olla julkista.

  Mielestäni asia on selvä. Ken on uskos­saan niin vah­va, että halu­aa tukea jotain niin tehköön sen sit­ten, kuten Ode sanoo, oma­l­la nimel­lään ja julkises­ti eli antaa voi vain jos tekee sen omis­sa nimis­sään oli sit­ten kyse luon­nol­lis­s­ta henkilöstä tai juridis­es­ta lahjoittajasta.

  Tele­vi­sios­sa kun on joku hyvän­tekeväisyyso­hjel­ma, niin siinä ne rul­laa­vat lahjoit­ta­jien nimet ajan­tasal­la ruudus­sa. Mik­si vaalilahjoituk­set oli­si­vat jotenkin salas­sa pidettäviä?

  Äänestäjän pitää tietää lahjoituk­set jo ennen vaale­ja ja tuo reali­aikaisu­us inter­netis­sä on on ajan­ta­sainen kir­jan­po — Oba­mal­la­han oli sellainen.

  p.s. Olen sitä mieltä, että vaalit eivät olleet kelvol­liset ja uudet vaalit ovat tarpeen. Mitähän ulko­maiset vaal­i­tarkkail­i­jat sanois­i­vat moi­ses­ta menosta.

 6. Mitään ulkop­uolista vaali­ra­haa ei tarvi­ta. Jos puolueen kaut­ta saatu tuki ei riitä (puo­lu­tukea ei silti pidä kas­vat­taa), jokainen rahoit­taa kam­pan­jansa lisä­varat omas­ta pus­sis­taan. Tämän pitäisi olla ihan itses­tään selvää. Ja jos rahaa ei ole, niin sit­ten lainaa. Onko vaikeaa?

 7. Tulo­jen ja meno­jen avoimuus ei ratkaise mitään pitkäl­lä tähtäimel­lä. Se on vaan kapu­la poli­itikko­jen rat­taisi­in, heil­lä menee het­ki kek­siä miten se kier­retään, mut­ta lop­ul­ta se on vain hidaste (ja käyt­tää poli­ti­ikko­jen aikaa sekundäärisi­in asioi­hin). Tässä on kysymys koko edus­tuk­sel­lisen demokra­t­ian ydi­nosista. Pitää muut­taa koko sys­teemiä, jos halu­aa saa­da pysyvän muu­tok­sen aikaan.
  En oikein edes ymmär­rä logi­ikkaa miten tulo­jen ja meno­jen avoimuudel­la voitaisi­in päästä hyvään lopputulokseen.
  Jos olete­taan, että avoimuus muut­taa val­las­sa ole­via poli­ti­ikko­ja toisen­laisek­si, niin se on kyl­lä val­tavaa opti­mis­mia. Jos he ovat nyt val­las­sa niin ei heil­lä ole mitään insen­ti­iviä muut­taa aidosti käyt­täy­tymistään (päin­vas­toin avoimuu­den pakko toimii insen­ti­iv­inä piilot­taa tulo­ja ja meno­ja) ja kos­ka heil­lä on val­taa niin he kek­sivät kyl­lä keinot miten peliä pelataan niin, ettei se näy tiliotteessa.
  Jos taas olete­taan, että avoimuus muut­taisi jatkos­sa eri­lais­ten val­taa pitävien henkilöi­den esi­in­tyvyyt­tä (rehellisiä ja kun­ni­al­lisia olisi enem­män) niin sekin on vähän kyseenalaista, kos­ka epäre­hellisem­mät saa­vat uuden pakote­tun avoimuu­den myötä uuden väylän näyt­tää parem­mil­ta kuin rehelliset siirtämäl­lä talout­taan sopi­vasti viral­lisen tilin­sä ulkopuolelle.
  Jos val­taa on har­voil­la niin heille mak­se­taan taval­la tai toisel­la “sopi­vas­ta” val­lankäytöstä, aina ja ikuis­es­ti. Tähän ei ole mitään paran­tavaa kikkaa, ain­oa oikea vai­h­toe­hto on men­nä kohti suo­raa demokra­ti­aa, jos­sa oman val­tansa myyn­ti voisi olla sallittuakin.

 8. “…vaali­ra­hoituk­sen muo­dos­sa ilmenevä dop­ing oli merkit­tävän tek­i­jänä siihen, että päätin vai­h­taa ammattia.”

  Olisiko kan­nat­tanut sil­lion kan­taa oma kor­ten­sa kekoon demokra­t­ian puoles­ta ja ker­toa avoimesti näistä epämääräi­sistä vaali­ra­hoi­tusku­vioista julkisuudessa?

  Mik­si pitää kulkea muun lau­man mukana, kun voi tar­joutua tilanne jos­sa tekee pienel­lä teol­la enem­män yhteiskun­nan ja demokra­t­ian hyväksi?

  Enem­män arvoste­taan ihmisiä, joil­la löy­tyy sivi­ilirohkeut­ta tärkeis­sä asioissa.

  1. Vihreät yrit­tivät vaik­ka kuin­ka huo­mautel­la lehdis­tölle, että kat­sokaa vähän mis­tä tuol­laiset vaal­ibud­jetit ovat peräisin. Sil­loin se ei lehdiswtöä kiinnostanut.

 9. Tässä on erikoista, ettei verot­ta­ja ole kiin­nos­tunut koko touhus­ta. Esim. Kan­er­van synt­tärien kus­tan­t­a­mi­nen on lah­ja, jos­ta pitäisi mak­saa verot. Entäs noi taulukau­pat, mak­se­taanko niis­sä verot kuten kuu­luu? ym…

 10. Kor­rup­ti­o­lain­säädän­töön on selvästi kir­joitet­tu poli­itikoiden halu kaiken­näköisi­in lahjoi­hin. Virkamies joutuu heti käpälälau­taan jos se saa jonkun lah­jan, poli­itikko­jen kohdal­la asia on toinen. Poli­itikko voi saa­da vaik­ka kuin­ka paljon lahjo­ja, kun­han ei pystytä näyt­tämään toteen, että poli­itikko olisi luvan­nut vasti­neek­si jotain. Virkamiehen kohdal­la täl­laista toteen­näyt­tökyn­nys­tä ei ole. Käytän­nössä siis poli­itikkoa on hyvin vaikeaa saa­da lahjuk­sen ottamis­es­ta vas­tu­useen elleivät jotkut kaver­it petä. Sai Van­hanenkin jonkun kalli­in vaasin lahjaksi.

 11. OS:“Vihreät yrit­tivät vaik­ka kuin­ka huo­mautel­la lehdistölle”
  Onko sin­ul­la vihreää valkoisel­la tästä ? Web­bilink­ki? Lehti­sivu­vink­ki ? Vai jäikö toimit­ta­jien nauhureihin?

  (Puolueen vai­h­to mielessä)

 12. “Vihreät yrit­tivät vaik­ka kuin­ka huo­mautel­la lehdis­tölle, että kat­sokaa vähän mis­tä tuol­laiset vaal­ibud­jetit ovat peräisin. Sil­loin se ei lehdiswtöä kiinnostanut.”

  Jos poli­itikko olisi sanonut medi­as­sa, esim. jos­sain haas­tat­telus­sa ettei pidä suo­ma­laista vaali­ra­hoi­tus­touhua ihan rehellisenä ja hom­ma haiskah­taa kor­rup­ti­ol­ta ja perustelee sitä. Olisiko se leikat­tu jutus­ta pois?

 13. Avoimuut­ta vesitetään välikäsien avul­la. Esimerkik­si Alexan­der Stubb sai eurovaali­ra­haa pieneltä pankki­ir­ili­ik­keeltä. Jokainen ymmärtää, että pankki­ir­ili­ike oli toden­näköis­es­ti vain välikäsi, mut­ta mil­läs sen todi­s­tat? Kam­pan­jan tuloille ja menoille tarvi­taan myös katto.

 14. Ihme­tyt­tää nuo uusien vaalien vaati­jat. Jos eduskun­ta nyt hajotet­taisi­in, niin sil­loin­han ei saataisi uut­ta vaali­ra­ha­lain­säädän­töä aikaan ennen vaale­ja ja vaalit käytäisi­in nyky­isil­lä sään­nöil­lä. Sil­loin­han peru­songel­ma säi­ly­isi. Nyt täy­tyy saa­da aikaan lain­säädän­tö, joka tuo kaiken rahoituk­sen avoimek­si vaik­ka 100 eurosta alka­en. Suun­nitel­lut rajathan on aivan liian korkealla.Lisäksi täy­tyy olla ylära­ja paljonko yksit­täi­nen lahjoit­ta­ja voi antaa.Sen täy­tyy koskea yksi­ty­ishenkilöitä, yri­tyk­sia ‚ay-liiket­tä , säätiöitä ym organ­isaa­tioi­ta yhtälailla.

 15. Heik­ki on oike­as­sa vaal­isalaisu­u­den suh­teen. Ei tarvitse kuin men­nä kepu­laiseen maaseu­tukun­taan, niin on parem­pi paikallisen yrit­täjän (esim. kaup­pias) olla vis­usti suu kiin­ni mah­dol­lis­es­ta tues­taan vaikka­pa toiselle por­varipuolueelle. Boikot­tiuh­ka on aika kova. Pienis­sä kun­nis­sa ja äänesty­s­paikois­sa jo vaal­isalaisu­uskin on tiukilla.

 16. Näil­lä lähtöko­hdil­la seu­raavis­sa vaaleis­sa Keskus­tan vaa­likam­pan­ja on puo­let edel­lis­ten vaalien vas­taav­ista ja rahoitet­tu pelkästään puoluetuel­la. Sen sijaan voimakkaasti kam­pan­joi Maakun­tien Kehi­tyk­sen Puoles­ta ry, jos­sa toimii yksi­ty­ishenkilöinä keskus­ta-akti­ive­ja. Ja kun kyseessä ei ole puolue, niin MKP:n ei tarvitse julk­istaa rahoituslähteitään.

  Eihän täl­lainen olisi lainkaan kum­mem­paa kuin tapa, mil­lä esimerkik­si Vihreät hoita­vat täl­läkin het­kel­lä ydin­voiman vas­taisen kam­pan­jointin­sa. USA:ssa tämän­sort­ti­nen vaa­likam­pan­join­ti on ollut muutenkin arkipäivää jo pitkään.

 17. Kaavoituk­sen lisäk­si on muitakin pimeitä kohtia puoluei­den ja kansalaisjär­jestö­jen suhteista yri­tyk­si­in. Kuka esimerkik­si hyö­tyy Vihrei­den voimakkaasti tuke­mas­ta maakaa­suputkesta? Sil­lä on tarkoituk­se­na kor­va­ta ydin­voima, ei hiilivoimaa… Ja näköjään Vihre­itä palk­i­taan tues­ta (Josch­ka Fis­ch­er Nabuc­co-maakaa­suputken päälobbariksi).

 18. Myös eräät poli­it­tiset tahot hyö­tyvät ruuan hin­nan pitämis­es­tä korkeal­la, heikon kil­pailu­ti­lanteen takia. Epäilen myös, että ruuan hin­nan ain­oak­si laskuk­si jää arvon­lisävero ja sekin lasku on tilapäi­nen. Muual­la euroopas­sa hin­nat ovat laske­neet kus­tan­nusten laskun myötä, sitä laskua meille tuskin tulee.

 19. Voidaan kysyä, pitääkö ylipään­sä yri­tys­ten voi­da tukea poli­it­tista toim­intaa. Mielestäni voitaisi­in hyvin harki­ta sitä, että puoluei­den ja vaalien ehdokkaiden rahoit­ta­mi­nen kiel­let­täisi­in yri­tyk­siltä kokon­aan. Jos yrit­täjä halu­aa tukea poli­itikko­ja, nos­takoon lisää palkkaa yri­tyk­ses­tä ja tukekoon niil­lä rahoil­la yksi­ty­ishenkilönä, suo­raan yri­tyk­sen vähen­nyskelpoisi­in menoi­hin luet­ta­va tuki saa moninker­taisen veroe­dun taval­lisen palka­nsaa­jan omista varois­taan tekemään lahjoituk­seen näh­den joka aset­taa eri tulon­saa­jaryh­mät eri­laiseen asemaan.

  Edelleen, myöskään julk­i­sista varoista tukea saavien yhdis­tys­ten, säätiöi­den jne. ei tulisi saa­da tukea ehdokkai­ta ja puoluei­ta, kos­ka syn­tyy vaka­va etur­i­s­tiri­ita, jos nämä samat tahot ovat sit­ten jatkos­sa päät­tämässä tulev­as­ta tues­ta. Tietysti tulee jonkin ver­ran rajan­ve­toa siitä, mikä lue­taan tässä yhteiskun­nan tuek­si, esimerkik­si ammat­tili­it­to­jen jäsen­mak­su­jen veroe­tu­us on tietyssä mielessä yhteiskun­nan anta­ma tuki vaik­ka liit­to ei kuiv­aa käteistä val­ti­ol­ta saakaan. Taval­laan läpinäkyväm­pää olisikin, jos ammat­tili­itot perus­taisi­vat eril­liset tukiy­hdis­tyk­set poli­it­tisen toimin­nan tukemiseen ja näille tehtävät lahjoituk­set oli­si­vat jäse­nille vapaae­htoisia ja vail­la veroe­t­ua, vaik­ka toki ne voisi yksinker­taisu­u­den vuok­si kerätä ay-mak­su­jen yhtey­dessä jos jäsen on lahjoit­ta­jak­si ryhtynyt. 

  Yksi­ty­ishenkilöi­den kohdal­la jonkin kohtu­ullisen sum­man anonyy­mi lahjoi­tus­mah­dol­lisu­us olisi ihan perustel­tua, juuri samas­ta syys­tä kuin vaal­isalaisu­uskin. Mut­ta muuten kaikkien lahjoi­tusten pitäisi olla julk­isia sum­mas­ta riip­pumat­ta. Jol­lain tapaa pitäisi myös saa­da estet­tyä se, että tätä kier­retään tukiy­hdis­tys­ten, taulukaup­po­jen, sem­i­naarien jne. kaut­ta. Tukiy­hdis­tyk­sis­sä mieleen tulee, että jos yhdis­tyk­sen poli­it­tiseen toim­intaan anta­mat lahjoituk­set muo­dosta­vat yli tietyn pros­entin sen vuosit­tais­es­ta bud­jetista, voitaisi­in se kat­soa automaat­tis­es­ti tukiy­hdis­tyk­sek­si jon­ka rahoi­tus pitäisi ava­ta samal­la tarkku­udel­la kuin itse puoluei­denkin. Lisäk­si tarkoituk­selli­nen rahoituk­sen lähtei­den peit­te­ly esimerkik­si lahjoituk­sia ketjut­ta­mal­la ja pilkko­ma­l­la pitäisi krim­i­nal­isoi­da rikoslain alaisek­si lahjon­taan ver­rat­tavak­si rikok­sek­si. Taulukaup­paa ja sem­i­naare­ja voisi suit­sia niin, että myyn­neistä vähen­net­täisi­in kus­tan­nuk­set ja ero­tus luet­taisi­in lahjoituk­sek­si, ts. jos taulu­ja myy­dään keskimäärin vaik­ka 80 % kat­teel­la niin taulukaup­pa kat­so­taan lahjoituk­sek­si jon­ka arvo on 80 % taulun hin­nas­ta ja sovel­let­taisi­in julk­isu­ussään­nök­siä tämän mukaan.

 20. “Ihme­tyt­tää nuo uusien vaalien vaati­jat. Jos eduskun­ta nyt hajotet­taisi­in, niin sil­loin­han ei saataisi uut­ta vaali­ra­ha­lain­säädän­töä aikaan ennen vaale­ja ja vaalit käytäisi­in nyky­isil­lä säännöillä.”

  Tässä vain on se ongel­ma, ettei hal­li­tus kykene koh­ta toim­i­maan jos se vain joutuu selvit­telemään vaali­ra­ha­sotku­ja. Hässäkkä vain paisuu paisum­is­taan. Kyse on hal­li­tuk­sen toim­intakyvys­tä. Tekivät pakon sanele­m­ana pahan virheen, kun läh­tivät tielle, jos­sa pal­jaste­taan vain niin vähän kuin suinkin on vält­tämätön­tä. Tai sit­ten ehkä se ei virhe ollutkaan, ei ollut vain muu­ta vaihtoehtoa.

 21. IiroJ vetää aika laa­jo­ja salali­it­tokaaria. Ensin­näkin Nabuc­co on Nord­streamin kil­pail­i­ja. Toisek­seen Nord­streamin tarkoi­tus ei kaiketi ole ensisi­jais­es­ti kor­va­ta sen enem­pää hiili- kuin ydin­voimaakaan, vaan tur­va­ta maakaa­sun, jota sak­salaiset jo nykyisel­lään polt­ta­vat ihan kiitet­täviä määriä, saan­ti ohi Ukrainan, jon­ka jatku­va kahi­noin­ti Venäjän kanssa aiheut­taa yht­enään toimituskatkoja. 

  Mut­ta sinän­sä kyl­lä merkit­tävä point­ti, että jol­lain pitäisi pystyä myös suit­si­maan sitä, että polit­tisen uransa jäl­keen poli­itikot siir­tyvät palk­in­tovirkoi­hin yksi­tyiselle puolelle. Tulee mieleen esim. 10 vuo­den “kil­pailukiel­to” jona aikana ei saa työsken­nel­lä sel­l­aisen yri­tyk­sen palveluk­ses­sa jon­ka kannal­ta merk­i­tyk­sel­lisiä päätök­siä on ollut poli­it­tisen toimin­nan aikana tekemässä. Tätä pitäisi tietysti kom­pen­soi­da sit­ten taloudel­lis­es­ti jonkin­laisel­la osa-aikaeläk­keen tapaisel­la ratkaisulla. 

  Samoin hyvä havain­to on tuo “Speed­boat Vet­er­ans for Truth” ‑tyyp­pisen ohi viral­lis­ten puoluei­den tule­van kam­pan­join­nin rooli. Kyl­lä sitäkin var­masti pystyy jotenkin suit­si­maan vaikkei täy­del­listä ratkaisua kek­sisikään, Suomes­sa onnek­si poli­it­ti­nen kult­tuuri on sel­l­ainen että äänestäjät suh­tau­tu­vat hyvin epäilevästi tuol­laiseen mas­si­iviseen vyöry­tyk­seen ohi puoluei­den itsen­sä, mieleen tulee esim. case SAK:n ökyporvarimainokset.

 22. Mielestäni ehdo­tus täysin avoimes­ta vaali­ra­hoituk­ses­ta on hyvä mut­tei riit­tävä. Perus­ta­mal­la uusia säätiöitä, yhdis­tyk­siä ja yri­tyk­siä rahan todel­li­nen alku­perä voidaan häivyt­tää. Kun jär­jestelmää kor­jataan niin tehdään se sit­ten kun­nol­la ilman selviä por­saan­reik­iä. Ehdo­tus on hyvin yksinker­tainen. Puolueet ja ehdokkaat saisi­vat ottaa rahaa vas­taan vain yksi­ty­isiltä henkilöiltä ja val­tion puolue­tuke­na. Näin rahan alku­perä tulisi hel­posti selvitet­tyä eikä verora­ho­ja pystyt­täisi kier­rät­tämään puolueille mutkien kaut­ta. Samal­la vahvis­tet­taisi­in kansan­val­lan perus­taa, jos­sa val­taa käyt­tää kansa val­it­semien­sa edus­ta­jien väl­i­tyk­sel­lä eikä yritykset,säätiöt jne rahoit­tamien­sa edus­ta­jien kautta.

 23. Eduskun­nan keskustelupöytäkir­joista löy­tyy, mitä vihreät ovat eduskun­nas­sa sanoneet vaali­ra­hoi­tus­laista jo ennen nyky­istä kohua. Kos­ka en osaa käyt­tää eduskun­nan hakukonet­ta, voin liit­tää tähän vain yhden Googlen kaut­ta löytämäni linkin:
  http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_69_2004_ke_p_9.shtml

  Vihreät ovat toki otta­neet asi­aan kan­taa myös eduskun­nan ulkop­uolel­la. Valitet­tavasti vuot­ta 2006 ja sitä aikaisem­pia kan­nan­ot­to­ja ei net­ti­sivu-uud­is­tuk­sen takia ole hel­posti löy­det­tävis­sä, mut­ta nämä on vielä ajal­ta ennen Kallia:
  http://www.vihreat.fi/node/1981
  http://komposti.vihrealiitto.fi/heidi2000/puhe0901.html

 24. kaik­ki tuet julk­isik­si, alka­en 5sentistä ylöspäin,niin kaik­ki on selvää ja avointa.

  nythän puolueet vetelevät omia rajo­jaan 1000:een tai (vaikka)3000:een euroon.ei liene hirveän vaikeaa kiertää täm­möisiä rajo­ja jos niitä ale­taan asettelemaan;
  jos ilmoi­tusvelvol­lisu­u­den alara­jak­si tulisi vaik­ka 1000euroa,niin voisi olla aika paljon 990:n euron lahjoittajia.…

 25. Puoluer­a­hoituk­sen ei tarvitse olla läpinäkyvää ollenkaan. Julkisen pitää olla kiel­let­tyä, krim­i­nal­isoitua ja sank­tioitua niin että tun­tuu. http://hakki47.blogit.kauppalehti.fi/2009/08/21/katse-eteen-pain-oikeusministeri-brax/

  Vaali­ra­hoituk­sen hoit­a­mi­nen edel­lyt­tää kaikissa tapauk­sis­sa raskaam­paa koneis­toa. http://kirkkovene.blogit.kauppalehti.fi/2009/08/12/uusi-vaali-ja-puoluerahoituslaki-rautalangasta/

  Keep it sim­pel stupid.

 26. Osmon ehdo­tus on eri­no­mainen. Vaali­ra­hoi­tus täysin julkisek­si ja rahoitus/kululaskurit esille ehdokkaiden koti­sivuille. Pienen sum­man lahjoit­ta­mi­nen anonyymisti olisi olta­va mah­dol­lista, 100 euroa voi olla sopi­va raja.

  Luulen että “markki­nat hoita­vat” tämän asian. Seu­raavis­sa vaaleis­sa fik­suim­mat ehdokkaat lait­ta­vat rahoituk­sen­sa julkisek­si vapaae­htois­es­ti jos lain­säädän­töä ei tule. Tulemme näkemään eri­laisia julk­istamisen tapo­ja, joista äänestäjät palk­it­se­vat oikeik­si koke­mansa. Jo viime kun­nal­lis­vaaleis­sa muu­ta­mat ehdokkaat julk­isti­vat vaali­ra­hoituk­sen­sa jol­lakin tarku­udel­la jo ennen vaaleja.

 27. Mitä tulee noi­hin vaal­i­tuki­in, niin aikoinaan Esko Ahon pres­i­dentin vaali­aikainen kuva havah­dut­ti, kun Aho komeili vaa­liku­vas­saan ilmeis­es­ti Nokian kän­nykkä kädessään.

  Eikä Jor­ma Ollil­lankaan mah­dol­lista poli­it­tista taus­taa tarvitse paljoa Googletella.

  Eli jos jol­lain puolueel­la ja puolueen ehdokkaal­la on Nokia-kon­sernin tasoinen tuki takanaan, niin aivan var­masti poli­ti­ikan rahoi­tus­pelis­sä alkaa muiden rahoit­ta­jien rahat ole­maan aika vähäisiä.

  Mut­ta eihän Nokian rahoi­tus­ta poli­ti­ikkaan ole kukaan vielä mitenkään arvail­lutkaan, eikä osoit­tanut, mut­ta arva­ta sopii, että kuin­ka oikeasti asian­lai­ta on.

 28. Ilmeis­es­ti aikaisem­pi postauk­seni tässä ketjus­sa ei oikein auen­nut, kun sanoin että ei ottamisen vaan antamisen pitää olla avoin­ta ja julk­ista, kuten Amerikoissa.

  Eli vaal­ituen anta­jan pitää ker­toa keneltä lahjoi­tus tulee.

  Tämä on aivan analogi­nen ALV:n kanssa. ALV:n valvon­tail­moituk­sen tekee arvon­lisäveron maksaja. 

  Kokoomus vas­tus­taa kään­teistä arvon­lisäveroa, ja on nyt aja­mas­sa samaa logi­ikkaa vaali­ra­hoituk­seen. Ilmoituk­sen tek­isi vaalien jäl­keen mak­sun saa­ja — ei maksaja. 

  Kum­mallista kieroilua. En yhtään ihmettele vaik­ka tänne tulisi pian joukko ulko­maisia vaal­i­tarkkail­i­joi­ta tarkas­ta­maan, oli­vatko vaalit rehelliset.

 29. USA:n vaali­ra­hoi­tus on näkyvis­sä reaali­a­jas­sa ja kaik­ki 200 taalaa ja suurem­mat lahjoituk­set pitää näkyä. Käytän­nössä kaik­ki 50 taalaa ja suurem­mat lahjoit­ta­jat näkyvät.
  Lahjoituk­sil­la on myös kat­to eli yksi henkilö ei voi lahjoit­taa suuria summia.

  Yri­tys­ten lahjoituk­sia on rajoitettu.

  Rahoi­tus­ta valvoo eri­tyi­nen vira­nomainen ja kan­na­tusy­hdis­tyetn pitää rek­isteröi­tyä valvo­jalle. Rek­ister­imät­tömät yhdis­tyket eivät saa antaa tukea

 30. Min­ua tässä kohus­sa kenkut­taa eniten se, että RAY on dumpan­nut vaali­ra­haa jonkun nuorisosäätiön poli­itikoille, mut­ta Ime­tys­tukipuhe­limelta ollaan viemässä rahoi­tus­ta (ks. http://www.imetys.fi/loppu/).

 31. Pekka Vaara: “Luulen että “markki­nat hoita­vat” tämän asian.”

  Hyvä, että edes jol­lain on lapsen usko tal­lel­la… Tääl­lä todel­lisu­udessa kansalais­ten poli­it­ti­nen muisti on kak­si viikkoaa pitkä ja Suomen eduskun­taan on valit­tu edus­ta­jia uudelleen vaik­ka minkälais­ten skan­daalien jälkeen.

 32. Poli­itikothan vosi­vat alkaa myy­dä main­o­spaikko­ja puvuis­taaan. Sil­loin selviäsi kuka spon­soroi ketäkin ??
  Ei jäsi äänestäjälle kuka on kenenkin ostama

 33. Asialle on jälleen laitet­tu Bat­man-mies Tarasti. Lop­putu­lok­se­na ei voi olla muu­ta kuin kau­nis juok­si­jatar, jol­la on piilokivekset.

 34. Kan­nat­taa muis­taa että nykyi­nen vaali­ra­hoi­tus­la­ki säädet­ti­in Iri­na Krohnin (vihr.) lakialoit­teen herät­tämän julkisen keskustelun jäl­keen. Muut puolueet yrit­tivät ensin vaien­taa keskustelun, ja kun se ei onnis­tunut, sää­tivät lain jota on help­po kiertää.

  Olen itse monien vaalien yhtey­dessä keskustel­lut Helsin­gin kun­ta­toimit­ta­jien kanssa vaali­ra­hoituk­ses­ta ja sen uuti­soin­nista, mielu­usti jo ennen vaale­ja. Ei ole ottanut tul­ta. Joskus on kysel­ty ennen vaale­ja paljonko rahaa kam­pan­jaan aio­taan käyt­tää, mut­tei sitä mis­tä rahat ovat peräisin.

 35. Aamun Hesarista pisti silmään kak­si pätkää. Marko Junkkari rapor­toi Hesarin poli­ti­ikan toimituksesta:

  Toim­i­tuk­seen tulee raivoisan kansalais­palaut­teen lisäk­si nyt myös val­tavasti vinkke­jä vaali­ra­han väärinkäytök­sistä. Ilmeis­es­ti jokin Omer­tan laki on lop­ullis­es­ti murtunut.

  Eli ei tämä lopu. Jotain tart­tis tehdä. Saman lehden mielipi­desivul­la Leena Ojan­perä kysyy yksinker­taisen ja aiheel­lisen kysymyksen:

  Onko Suomes­sa aivan mah­do­ton­ta, että johta­vat poli­itikot tek­i­sivät “omat johtopäätök­sen­sä”, toisin sanoen eroaisi­vat tehtävistään?

 36. “Pekka Vaara: “Luulen että “markki­nat hoita­vat” tämän asian.”

  Hyvä, että edes jol­lain on lapsen usko tallella”

  Nythän tämä markkin­talous toimii politiikassa:

  Puolue/ministeri/kansanedustaja myy sielun­sa eniten tarjoavalle

 37. Ime­tys­tukipuhe­lin?

  Anna mun kaik­ki kestää… mihin sel­l­aista tarvi­taan? Pitämään rin­taa kohol­la asetet­tuna rin­nan alle?

 38. Mik­si oppo­si­tio ei teetä kun­non gallup­pia siitä mitä mieltä ihmiset ovat hallituksen/eduskunnan uusimis­es­ta? Nuo iltapäiväle­htien webky­se­lyt kun ovat yhtä tyhjän kanssa. Demareil­la nyt var­maan on omat syyn­sä pitää suu supus­sa, mut­ta luulisi nyt Per­Su­jen bud­jetista tuon ver­ran löytyvän? 

  Enkä osaa olla tois­ta­mat­ta ihmette­lyäni siitä, että ulko­min­is­teri pain­os­te­taan eroa­maan kun ei välit­tömästi ymmär­rä julis­taa julk­isu­udessa lähetelleen­sä tek­stivi­este­jä eroot­tiselle tanssi­jattarelle, mut­ta vaali­ra­hoituk­ses­ta johdon­mukainen vale­htelem­i­nen saa aikaisek­si vain nuiv­an kom­mentin “ei aihet­ta toimen­piteisi­in”. Jos­sain on nyt suh­teel­lisu­u­den­ta­ju pahasti hukassa.

 39. “Loimaan kas­san ja ammat­ti­jär­jestön välil­lä hark­it­se­van on oikeus tietää, ketä hän tukee, jos liit­tyy ammattijärjestöön.”

  Tässä on aika paha asi­avirhe. Ver­rataan keskenään aivan eri asioi­ta, sama jos hark­it­sisi vaku­u­tusy­htiön ja 4H-ker­hon välillä.

  Loimaan kas­sa eli YTK on työt­tömyyskas­sa, ammat­ti­jär­jestö ei. Kas­san jäsenyys on edel­ly­tyk­senä ansiosi­don­naiselle päivära­halle, kun taas ammat­ti­jär­jestöstä saa lehti­ti­lausalen­nuk­sia ja ker­ran viidessä­toista vuodessa juridista apua.

  Yleen­sä ammat­ti­jär­jestöt tekevät yhteistyötä kas­so­jen kanssa, mut­ta työt­tömyyskas­sat ovat kuitenkin juridis­es­ti täysin itsenäisiä ja eril­lisiä yhteisöjä. Lain mukaan ammat­ti­jär­jestön jäsenyys ei saa mitenkään vaikut­taa työt­tömyyskas­san jäsenyyteen.

  1. Duu­nar­ille:
   Tiedän oikein hyvin, että zasia on muodol­lis­es­ti noin, mut­ta käytän­nössä ay-jäsenys ja ansiosi­don­nainen on ainakin yritet­ty nivoa yhteen. Muodol­lis­es­ti työt­tömyyskas­saan saa liit­tyä ilman ay-jäsenyyt­tä, mut­ta käytän­nössä se on hyvin vaikeata.

 40. Ymmärtääk­seni Suomes­ta puut­tuu vielä vaali­ra­han välistävetämis­skan­daali? Sel­l­ainen, jos­sa ehdokas ohjaa osan rahoista lähipi­ir­illeen, esimerkik­si ostaa poikansa vaimol­ta graafista suun­nit­telua tai main­os­ten­jakopalvelua absur­din kalli­iseen hin­taan. Näitä on ollut siel­lä Yhdys­val­lois­sa ja ne tule­vat tietysti taas lähem­mäs lahjontaa.

 41. tcrown: Kyse on harkintakyvystä.

  Ilk­ka Kan­er­van olis pitäny taju­ta julk­istaa tek­stivi­estit, kos­ka niis­sä ei oikeestaan ollu mitään eri­tyisen salattavaa.

  Sen sijaan hal­li­tus osoit­taa hyvää hark­in­takykyä jät­täessään poli­itikko­jen rahoituk­sen julk­ista­mat­ta, kos­ka siinä on paljon salattavaa.

  Ilk­ka Kan­er­van toimet sai­vat sen vaikut­ta­maan epäre­helliseltä (ei yllätä ketään) ja hölmöltä. Puolu­iden toimet saa­vat ne vaikut­ta­maan epäre­helliseltä (ei yllätä ketään) ja fiksuilta.

  😉

 42. Eli­na, käys paina­mas­sa sitä edel­lisen vies­ti­ni linkkiä, niin ei tarvitse arvail­la. Peri­aat­teessa neu­volan pitäisi ime­tyspul­mis­sa aut­taa, mut­ta käytän­nössä niin ei aina ole.

  En ole tarkem­min asi­aan pere­htynyt, mut­ta olen antanut itsel­leni ker­toa, että RAY olisi vetämässä rahoi­tus­ta pois monil­ta muil­takin kol­man­nen sek­torin kansan­ter­veystyötä tekeviltä yhdis­tyk­siltä. Nyt sit­ten päästi­in luke­maan, mihin sitä rahaa kyl­lä riittää.

 43. Tässä on hyvä tilaisu­us laa­jen­taa veropo­h­jaa pois­ta­mal­la ay-mak­su­jen verovapaus.

 44. Mie­lenki­in­toista toi, että Hesari­in ote­taan yhteyt­tä ja ilmi­an­netaan noi­ta vaali­ra­ha­sotku­ja. Onko­han nyt käynyt niin, että osa puolueväestä on vetäis­syt herneen nenään ja ilmi­anta­vat toimit­ta­jille tapauk­sia, kun asi­aa ei käy­dä kun­nol­la läpi, vaan salail­laan. Tämähän takaa, että asi­aa pen­go­taan vielä pitkään ja jut­tu­ja tulee. Tämä on medi­alle hyvä bisnes näin, kun asioi­ta tulee tipoit­tain ja yritel­lään peit­el­lä niitä, se jo takaa medi­alle hom­mia pitkäk­si aikaa ja saadaan lisää jut­tu­ja. Jos koko hom­ma olisi julk­istet­tu kokon­aan häly olisi kestänyt aikansa ja asioi­ta olisi laitet­tu kun­toon ja olisi tul­lut henkilö­vai­h­dok­sia ja hom­ma olisi ollut siinä. Täl­lä taval­la kun nyt on menetel­ty, on pelat­tu suo­raan medi­a­bis­nek­sen pus­si­in. Tämähän on todel­li­nen unel­ma­jut­tu medioille. Nou­dat­taa täysin erään­laista vaali­ra­hoi­tus tosi-TV:n käsikir­joi­tus­ta. Jot­ta asia olisi kiin­nos­ta­va ja hom­ma kestäisi pitkään, val­ta­puoluei­den päät­täjien kan­nat­taa menetel­lä juuri näin.

 45. Tiedän oikein hyvin, että zasia on muodol­lis­es­ti noin, mut­ta käytän­nössä ay-jäsenys ja ansiosi­don­nainen on ainakin yritet­ty nivoa yhteen. Muodol­lis­es­ti työt­tömyyskas­saan saa liit­tyä ilman ay-jäsenyyt­tä, mut­ta käytän­nössä se on hyvin vaikeata.

  Suomes­sa yleis­si­tovu­u­den raja on poikkeuk­sel­lisen korkea ja edel­lyt­tää korkeaa järjestäytymisastetta

 46. Täl­lä pal­stal­la use­at ovat jo oival­ta­ne­etkin, ettei lahjoi­tusten avoim­muut­ta voi lail­la koskaan taa­ta. Näyt­tää tuo hämäräperäisyys esi­in­tyvän jo nimessä, esim “Kehit­tyvien sitä ja tätä..”
  Rehellis­es­ti toimien voisi olla vaikka­pa “Kepun rahankeräysyhdistys”
  Kiin­nos­tavaa olisi jostakin kuul­la seli­tys mitä eroa on yhdis­tyk­sel­lä, säätiöl­lä ja osakeyhtiöllä.
  Onko olen­naista mah­dol­lisu­us eri­laisi­in verokikkailui­hin tai muuhun pimittelyyn ?

 47. Kiin­nos­tavaa olisi jostakin kuul­la seli­tys mitä eroa on yhdis­tyk­sel­lä, säätiöl­lä ja osakeyhtiöllä.

  Osakey­htiön on (yleen­sä) tarkoi­tus tuot­taa voit­toa osak­keen­o­mis­ta­jille. Päätös­val­ta kuu­luu yhtiökok­ouk­selle, jos­sa yksi osake vas­taa yhtä ään­tä eikä kaikil­la osakkail­la vält­tämät­tä ole samaa määrää osakkei­ta. Käytän­nössä isom­mis­sa yhtiöis­sä yhtiökok­ous dele­goi val­tansa hal­li­tuk­selle joka sit­ten palkkaa toim­i­tusjo­hta­jan veto­vas­tu­useen jokapäiväistä bis­nek­sen pyörit­tämistä varten.

  Yhdis­tys ei saa tuot­taa voit­toa. Päätös­val­ta on jäsenistöl­lä ja toimii samaan tapaan kuin osakey­htiössä, mut­ta sil­lä ero­tuk­sel­la että yhdel­lä jäsenel­lä on aina yksi ääni vuosikok­ouk­ses­sa jos­sa hal­li­tuk­sen toim­intaa arvioidaan.

  Säätiöl­lä ei ole jäseniä tai osakkai­ta vaan sen toimin­nan suun­tavi­ivat on fik­sat­tu jo säätiötä perustet­taes­sa ja toimi­van johdon on tarkoi­tus vain pyrk­iä säätiön tavoit­tei­ta parhaim­mal­la mah­dol­lisel­la taval­la edis­tämään. PRH sit­ten valvoo että näin myös tapahtuu.

  Kaik­ki ovat eri­laises­sa vero­tuk­sel­lises­sa ase­mas­sa, joten samaankin tarkoituk­seen (vaikka­pa se puolueen toimin­nan rahoit­ta­mi­nen) voi olla mielekästä perus­taa mikä hyvän­sä näistä riip­puen siitä miten toim­inta on tarkoi­tus organisoida.

  1. Ei kai kukaan voi kieltää yhdis­tys­tä tuot­ta­mas­ta voit­toa. Jois­sakin tapauk­sis­sa voit­to voidaan jopa jakaa jäse­nille — ainakin kun yhdis­tys lakkaute­taan tai muute­taan osakey­htiök­si, kuten Helsin­gin Puhe­liny­hdis­tys, nyk. Elisa Oy.

 48. Mikko: Tääl­lä todel­lisu­udessa kansalais­ten poli­it­ti­nen muisti on kak­si viikkoaa pitkä ja Suomen eduskun­taan on valit­tu edus­ta­jia uudelleen vaik­ka minkälais­ten skan­daalien jälkeen

  Tähän muis­tion­gel­maan purisi jatku­van äänioikeu­den peri­aate. Ensin­näkin kansane­dus­ta­ja ei käyt­täisi eduskun­nan äänestyk­sis­sä yhtä ään­tä, vaan niin mon­taa ään­tä kuin hän on saanut kan­nat­ta­jil­taan. Toisek­si kansalaisel­la olisi oikeus mil­loin hyvän­sä ottaa äänen­sä pois edus­ta­jal­taan ja siirtää se toiselle edus­ta­jalle, ei siis nyky­ta­paan vain joka neljäs vuosi.

  Yht­enä huonona puole­na Neljän­nen Val­tiom­ahdin voima kas­vaisi entis­es­tään, kun edus­ta­jien pitäisi “käy­dä vaal­i­tais­telua” jatku­vasti. Mut­ta kävisikö jatku­va vaal­i­tais­telu niin raskaak­si että suurim­matkaan main­os­bude­jtit eivät sitä kestäisi, ja vaiku­tus­val­lan saami­nen palau­tu­isi asi­akysymyk­si­in sen jäl­keen kun kaik­ki ovat imago­main­on­taan läkähtyneet?

  Jos aikaisem­min voimakkaat tiedo­tusvä­li­neet tule­vaisu­udessa kutis­tu­vat ja tiedonväl­i­tys hajau­tuu blo­gei­hin, Wikipedi­aan ja alku­peräis­doku­ment­tien lukemiseen (esim Eduskun­nan pöytäkir­jat), ehkä jon­ain päivänä asi­at ovat siinäkin suh­teessa toisin. Tiedonväl­i­tyk­sen tule­vaisu­udel­la on tässäkin blo­gis­sa aiemin spekuloitu.

  Toinen huono puoli on kysymys kuin­ka jatku­van vaalin jär­jestäisi luotet­taval­la ja läpinäkyväl­lä taval­la. Tämähän on kaikkien sähköis­ten vaalien riesana, ja samaa sukua kuin tämänkin blo­gin aikaisem­pi piratismikeskustelu. Jos musi­ikkikap­paleen voi kopi­oi­da alku­peräisen katoa­mat­ta ja kap­paleen omis­ta­jan huo­maa­mat­ta, kuin­ka estetään että annet­tua ään­tä ei muute­ta tai monis­te­ta äänen anta­jan huomaamatta.

 49. Kopo­nen
  “Jos yrit­täjä halu­aa tukea poli­itikko­ja, nos­takoon lisää palkkaa yri­tyk­ses­tä ja tukekoon niil­lä rahoil­la yksityishenkilönä” 

  Sama jut­tu on sit­ten tehtävä ay-tuelle. Ei voi olla oikein, että veroe­dun saa kun tuet pyöräytetään ay-liik­keen kautta.

  “suo­raan yri­tyk­sen vähen­nyskelpoisi­in menoi­hin luet­ta­va tuki saa moninker­taisen veroe­dun taval­lisen palka­nsaa­jan omista varois­taan tekemään lahjoituk­seen näh­den joka aset­taa eri tulon­saa­jaryh­mät eri­laiseen asemaan.”

  Voiko tuol­laisia tukia vähen­tää suo­raan ja täysimääräisenä? 

  Ainakaan paljon par­jat­tu­ja edus­tusku­lu­ja ei voi vähen­tää täysimääräis­es­ti ja muis­taak­seni niiden alve­ja ei voi vähen­tää ollenkaan.

  Setä Arka­dia heit­tää aika pahaa piikkiä vihrei­den suuntaan
  Ja keskivi­ikkoa odotel­lessa kuul­laan viher­hurskastelua enem­män kuin tarpeek­si, kun Vihrei­den val­tu­uskun­ta kokoon­tuu Jär­ven­päässä. Puhei­ta kan­nat­taa seu­ra­ta huumorim­ielel­lä, sil­lä jos hal­li­tuk­ses­ta vihrei­den porukkaa ei saa ulos edes ydin­voimal­la, niin eipä täl­läkään; varsinkin, kun Kris­til­liset makaa­vat jo valmi­ik­si hal­li­tuk­sen kyn­nys­ma­tol­la jos sat­tuisi kut­su käymään.

  http://blogit.mtv3.fi/setaarkadia/

 50. Poli­ti­ikkan on tul­lut uusi mie­lenki­itoinen piirre.

  Hal­li­tus kisritää nyt oppo­si­tio­ta vaiken­e­maan uhkaa­mal­la ay.maksujen verovähen­nys­ten posi­ta­misel­la, jos se pitää liian suur­ta meteliä korruptiosta.

  Moraalin ja yhetis­ten arvo­jen kui­h­tu­mi­nen on johtamssa demokra­t­ian katoamiseen.

  Var­maan Suomeenkin ilmanatu Kauha­joen ja Joke­lan lisäk­si kotiku­toinen terrorismi

 51. Mik­si jotain vaali­ra­hoite­taan ja toista ei?

  Var­maankin se johtuu siitä, että rahoit­ta­ja kokee rahoitet­ta­van aja­van oma­lle toimain­nalleen tärkeitä asioi­ta. Kepu­laiset suosii pien­tä- ja keskisu­ur­ta yri­tys­toim­intaa, kokoomus suuryri­tyk­siä, vasen­lai­ta Ay-toim­intaa.…. Vihreiltä puut­tuu suurem­pi taloudelli­nenn instanssi jon­ka etua se ajaisi, luon­to, asuinympäristö ja ihmis­ten hyv­in­voin­ti ei ole rahoit­ta­jia, parem­minkin muiden rahoit­ta­jien han­keit­ten kri­itistä käsittelyä.

  Juuri tästä syys­tä väitän kuitenkin , että vaali­ra­hoi­tus ei kovin paljon vaiku­ta ehdokkaan mielip­i­teeseen, kos­ka se mielipi­de on jo ollut ole­mas­sa. Rahoituk­sel­la oste­taan ääniä mieluisalle ehdokkaale, Sehän on fak­ta että suuret ja näyt­tävät vaa­likam­pan­jat vaikut­taa tulok­seen. Toki rahoi­tus sitout­taa ehdokkann rahoita­jaan ja vaikea on aset­tua rahoit­ta­jan han­kkeit­ten tielle myöhemminkään.

  Var­maan tämän jupakan jäl­keen varsi­nainen rahoi­tus tulee julkisem­mak­si. Ongel­mak­si jää piilo­rahoi­tus, Ihmisil­lä on mieliku­vi­tus­ta kek­siä uusia kon­ste­ja. Tot­takait rahoi­tus pitäisi olla täysin julk­ista ja näkyä jo vaalien aikana. 

  En ver­taisi kuitenkaan Suomea oikeasti kor­rup­toituneisi­in mai­hin, Vaikea tääl­lä on virain­o­maisil­ta ostaa itselleen mieluisia päätök­siä rahalla.

 52. “En ver­taisi kuitenkaan Suomea oikeasti kor­rup­toituneisi­in mai­hin, Vaikea tääl­lä on virain­o­maisil­ta ostaa itselleen mieluisia päätök­siä rahalla.”

  Kyl­lä varsinkin kun­ta­por­ras on kor­rup­toitunut Suomessa
  Suuret rakennsuli­ik­keet osta­vat sopi­vat saavapäätök­set puolueilta.

  Urakoi­ta et saa kunnal­ta ellet mak­sa tekniselle henkilökun­nalle selvää rahaa tai esim lomamatkoja.

  Vaku­u­tus­ta et myy kun­nalle ellet lahjoi­ta rahaa puolueille etc

  Suo­ma­laiset ovat sin­isilmäisiä ja vaiken­e­m­i­nen on ollut täy­del­listä kun laa­ja poli­itikko­jen, virkami­esten joukko on saanut osansa rahoista.

  Suome­sat puut­tuu ale­man virkamiehistön kor­rup­tio eli poli­isille ei voi mak­saa, mut­ta poli­isi­jo­hdolle kyllä.

  Samoin yri­tyk­si­isä rehot­taa yksi­tyi­nen kor­rup­tio eli yri­tyk­sen johto saa “kon­sult­ti­palkkion ” suurista kaupoista ja kaup­pa tietysti menee sinne joka mak­saa suurim­man palkkion

 53. Ei kai kukaan voi kieltää yhdis­tys­tä tuot­ta­mas­ta voittoa.

  Niin juu se taitaakin olla niin, että yhdisyk­sen tarkoituk­se­na ei saa olla voiton tuottaminen.

  Sama jut­tu on sit­ten tehtävä ay-tuelle. Ei voi olla oikein, että veroe­dun saa kun tuet pyöräytetään ay-liik­keen kautta.

  Kan­natan aja­tus­ta. Myös työ­nan­ta­ja­jär­jestö­jen jäsen­mak­sut ovat yrit­täjille verova­pai­ta, joten toki saman logi­ikan tulee sit­ten koskea myös niitä.

  Voiko tuol­laisia tukia vähen­tää suo­raan ja täysimääräisenä?

  Hmm, näköjään itse asi­as­sa verot­ta­ja on ainakin vuon­na 2006 ohjeis­tanut: Lahjoi­tus poli­it­tiseen tarkoituk­seen ei ole kuitenkaan miltään osin vähen­nyskelpoinen vero­tuk­ses­sa. Jos näin on, niin veroe­tu jää aika vähäisek­si, kyse on siis lähin­nä siitä että osakey­htiössähän tuo kat­so­taan yri­tyk­sen tulok­si ja verote­taan 26 pros­entin mukaan kun taas yrit­täjän oma tulovero­pros­ent­ti on yleen­sä hie­man suurempi.

  Ainakaan paljon par­jat­tu­ja edus­tusku­lu­ja ei voi vähen­tää täysimääräis­es­ti ja muis­taak­seni niiden alve­ja ei voi vähen­tää ollenkaan.

  Edus­tus­menoista 50 % (tiet­tyyn ylära­jaan, oliko­han se 1 % liike­vai­h­dos­ta, asti) on vähennyskelposia.

 54. Osal­lis­tukaa mie­lenosoituk­seen DEMOKRATIAN HAUTAJAISET OSA II

  Hil­jainen kynt­tilämie­lenosoi­tus uusien eduskun­tavaalien puolesta
  1. lokaku­u­ta 2009
  Ajanko­h­ta: 18:00 — 19:00
  Paik­ka: Eduskun­tat­alon edusta
  Kaupunki/Kunta: Helsin­ki, Finland

  Face­book-ryh­mä: http://www.facebook.com/event.php?eid=262905195503&ref=nf

  Levit­täkää sanaa, itse aion osallistua.

 55. Onpa muuten taas älytön vähen­nys tuokin edus­tus­meno­jen kanssa. Ihan niinku yri­tyk­set eivät tajuaisi muuten kestit­tää sidos­ryh­miään tarpeeksi…

  Tämän takia kai­vataan sitä ver­ou­ud­is­tus­ta, että saadaan kaiken maail­man työ­markki­na­jär­jestövähen­nyk­set, asun­tovähen­nyk­set yms. put­sat­tua pois.

 56. Osmo, sanoit

  “Ei kai kukaan voi kieltää yhdis­tys­tä tuot­ta­mas­ta voit­toa. Jois­sakin tapauk­sis­sa voit­to voidaan jopa jakaa jäse­nille – ainakin kun yhdis­tys lakkaute­taan tai muute­taan osakey­htiök­si, kuten Helsin­gin Puhe­liny­hdis­tys, nyk. Elisa Oy.”

  Ei yhdis­tys voi tuot­taa voit­toa. Se voi tuot­taa yli­jäämää. Ja kun yhdis­tys, siis ry. on aina aat­teelli­nen, se voi käyt­tää yli­jäämän­sä samaan aat­teel­liseen toim­intaan, jota varten se on perustet­tu ja jota se muutenkin harrastaa. 

  Mainit­se­mas­sasi tapauk­ses­sa taidet­ti­in yhdis­tys muut­taa ensin osu­usku­naksi (taloudelli­nen yhdis­tys) joka sit­ten yhtiöitettiin?

  Jos tuo liian van­han kommentti: 

  “Hal­li­tus kisritää nyt oppo­si­tio­ta vaiken­e­maan uhkaa­mal­la ay.maksujen verovähen­nys­ten posi­ta­misel­la, jos se pitää liian suur­ta meteliä korruptiosta.

  Moraalin ja yhetis­ten arvo­jen kui­h­tu­mi­nen on johtamssa demokra­t­ian katoamiseen.” 

  on osoitet­tavis­sa ja yksilöitävis­sä se on kyl­lä aika pak­sua ja hur­ja muu­tos näkyvis­sä olevas­sa poli­ti­ikan tekemisen kulttuurissamme.

 57. Edus­tus­meno­jen vähen­nys on perustel­tu aivan samal­la taval­la kun muutkin tulon­hankkimisku­lu­jen vähen­nyk­set. Tavoit­teena on kai voiton verot­ta­mi­nen, ei liike­vai­h­don. Jos edus­tus­menot ovat edel­ly­tys liike­vai­h­don keräämiselle, niin ne on toki saman­laisia kulu­ja kun vaikka­pa toim­i­ti­lan­vuokra. Noi rajauk­set on toki tarpeen ettei vähen­nysoikeut­ta käytetä väärin, mut­ta ei sitä voi kokon­aisu­udessaan heit­tää men­emään ilman että se aiheut­taa vääristymiä.

 58. Vasen lai­ta sor­tunut hurskastelu­un vaali­ra­ha­ju­pakas­sa. Näyt­tää siltä että ovat korvia myöten samas­sa suos­sa, kepun ja kooko­muk­sen kanssa. Rahaa tul­lut Tradekkalta ja AY;ltä .…..

  Tässä nyt tulee se yhdis­tys­ten etu. (Myös Ammaat­tiy­hdis­tyk­set). Tilin­päätök­siä ei tarvitse toimit­taa Paten­ti ja Rek­ister­i­hal­li­tuk­seen, niin kuin osakey­htiöi­den. Elikkä ne ei ole julkises­ti nähtävil­lä. Vain yhdis­tys­ten sään­nöt on julk­isia. Ja ainakin jois­sakin ammat­tiy­hdis­tyk­sis­sä sään­nöt ei mah­dol­lis­taisi vaali­ra­hoi­tus­ta, mut­ta silti sitä har­joite­taan. Rahaa ilmeis­es­ti kierätetään ammat­tiosas­to­jen tai kier­toa varten peruste­tu­iden osas­to­jen kaut­ta, mut­ta niitä kos­kee samat sään­nöt kuin ammattiyhdistystäkin. 

  Tilin­tarkas­tus velvol­lisu­us kos­kee myös yhdis­tyk­siä. Tässä voi nous­ta haloo, kun tilin­tarkas­ta­jat ovat hyväksyneet tilit jot­ka ovat sään­tö­jen vastaisia.

  Yhdis­tyk­sen talous voi olla tarkoituk­sel­la yli­jäämäi­nen (voitolli­nen) niin kuin osakey­htiössäkin, Yhdis­tys ei voi jakaa sitä jäse­nille vaan se on käytet­tävä sään­tö­jen puitteissa. 

  Liian Van­halle myön­ny­tys; Piiloko­r­rup­tio­ta ja ylem­män por­taan lahjon­taa on jos­sain määrin.

 59. No edus­tus­meno­ja ei kuitenkaan saa täysimääräisenä vähen­tää. Fir­man menoista ne voi mak­saa, mut­ta vähen­nyk­siä ei saa samal­la taval­la kuin suo­raan fir­man toim­intaan liit­tyvien asioiden ostaessa.

  Em. asian takia taval­liselle pienyrit­täjälle on halvem­paa tar­jo­ta rav­in­to­las­sa asi­akkaalle olut omas­ta kuin fir­man pussista.

 60. “Pekka Vaara: “Luulen että “markki­nat hoita­vat” tämän asian.” Hyvä, että edes jol­lain on lapsen usko tallella”.

  Eipä tain­nut men­nä ver­tauk­seni oikein per­ille. Tarkoitin sanoa, että tuli­pa uut­ta vaali­ra­hoi­tus­lakia tai ei niin fik­suim­mat ehdokkaat tule­vat joka tapauk­ses­sa siir­tymään täysin avoimeen ja reali­aikaiseen julk­istamiseen vaali­ra­hoituk­ses­saan jo seu­raavis­sa vaaleis­sa. Ehdokkaat laske­vat että avoimuus kan­nat­taa. Luulen että äänestäjät tule­vat palk­it­se­maan sel­l­aiset ehdokkaat. 

  Näin toimi­vat ään­ten osto- ja myyn­ti­markki­nat, tar­jo­taan sel­l­aista tuotet­ta mitä usko­taan osta­jien haluavan.

  Olen itsekin sen ver­ran maail­maa näh­nyt ja jonkin ver­ran poli­ti­ikas­sakin mukana ollut että lapsen usko eri­laisi­in asioi­hin on kadon­nut. Äänestäjien ja jopa joidenkin poli­itikko­jen ratio­naaliseen käyt­täy­tymiseen kuitenkin halu­an vielä hie­man uskoa.

 61. Yri­tys­ten, mukaan lukien myös mm. osu­us­li­ik­keet, työn­tek­i­jä- ja työ­nan­ta­ja­jär­jestö­jen ja vas­taavien anta­ma vaal­i­tu­ki on kiel­let­tävä. Puolueet ja muut vaalior­gan­isaa­tiot kerätköön kansalaisil­ta vaal­i­tukea nor­maalil­la julkisel­la ja avoimel­la rahankeräyksellä,jossa jokaiseen lahjoituk­seen liit­tyy lahjoit­ta­jan nimi ja muut tun­nis­tetiedot (kuten esim. Move On ‑liik­keen Oba­ma-rahankeräyk­sessä) ja 5 (viisi) euroa ylit­tävät lahjoituk­set ovat julk­isia. Keräyk­sen eten­e­mis­es­tä (tuotosta)tiedottava vaal­i­työn aikana, ei vas­ta vaalien jäl­keen. Tämä on help­poa, kun rahat kerätään tiety­ille tileille, mm. verkkopankkien kaut­ta. Muu­ta­man sentin tai euron lahjoit­ta­jia ei tarvitse yksilöidä. Mitään ylära­jaa ei tarvi­ta. Äänestäjille riit­tää tieto siitä, mitkä suurlahjoit­ta­jat tuke­vat mitäkin puoluet­ta tai ehdokas­ta. Mik­si Tarastin työryh­mä ei ole julk­istanut muiden demokra­tioiden vaali­ra­hasään­nök­siä ja koke­muk­sia. Jos olisi, olisi kotop­eräi­nen keskustelumme saanut fak­tapo­h­jaa ja järke­viäkin ideoita.
  Juk­ka-Pekka Lap­palainen, YTM

 62. Kun­nal­lispoli­ti­ikan ikävistä piirteistä ei päästä eroon kuin säätämäl­lä, että kaavoitushyö­ty rahaste­taan kun­nalle, kuten tapah­tuu esimerkik­si Sveitsissä

  Tämä tun­tuu tois­tu­van use­assa kir­joituk­ses­sa. Mis­tä väite on peräisin, eri kant­tonei­den lake­ja selaa­mal­la ei moisia vero­ja löydy.

  Jos ehdo­tuk­sesi toteu­tu­isi ei enää kaavotet­taisi mui­ta kuin yksi­ty­is­ten mai­ta. Paljon parem­pi ratkaisu olisi jos kaavoi­tu­is­mo­nop­o­li otet­taisi­in poli­itikoil­ta pois.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.