Entinen peruspalveluministeri naputtaa: Risikko, vähän vauhtia!

 Aikanaan kun ter­ror­is­tit iskivät New Yorkin tornei­hin Yhdys­val­lois­sa, STM:n kri­isior­gan­isaa­tio pet­ti niin pahasti, että yhä vähän hävet­tää. Me voimme aina selit­tää, että se tuli puskas­ta tai siis kuin suihkari kirkkaal­ta taivaalta.

 Sikain­flu­enssaroko­tuk­seen STM:llä on ollut kuukau­sia aikaa valmis­tau­tua. Se, että nyt jakelu viivästyy par­il­la viikol­la byrokra­t­ian takia, tap­paa tuskin yli kym­men­tä ihmistä enem­pää ja toiv­ot­tavasti ei ketään, mut­ta sil­loin kun tähän piti valmis­tau­tua, uskot­ti­in viruk­sen tap­pa­van joka sadan­nen, jol­loin viivyt­te­ly roko­tuk­sen kanssa olisi tap­panut tuhansia.

 Mei­dän lievää törkeämpi sekoilu syysku­us­sa 2001 ei tap­panut ketään, eikä tähänkään toiv­ot­tavasti kukaan kuole, mut­ta vähän voisi organ­isaa­tio ras­sa­ta. Seu­raa­va virus voi olla yhtä tap­pa­va kuin tämän pelät­ti­in olevan.

26 vastausta artikkeliin “Entinen peruspalveluministeri naputtaa: Risikko, vähän vauhtia!”

 1. Itse asi­as­sa taitaa käy­dä niin, että koko influ­enssaepi­demia on ohi ennen rokot­tei­den saa­pumista ja jakoa. Itse olen ainakin huo­man­nut läh­es jokaisen olleen jo viikon flun­ssas­sa. Kas, taas meni hukkaan yhteiskun­nan rahaa.

 2. “Itse olen ainakin huo­man­nut läh­es jokaisen olleen jo viikon flunssassa.”

  Viikon flun­ssa ei ole edes kovin läheistä sukua influ­enssalle, vaik­ka ter­mit lähel­lä toisi­aan ovatkin.

 3. tcrown val­ista meitä influes­sas­ta, jota Raiv­io ei näem­mä tunne. Tärkeim­mät erot Raiv­ion kuvael­maan ovat?

 4. http://www.influenssa.fi/:

  “FLUNSSA VAI INFLUENSSA?
  Onko flun­ssal­la ja influ­enssal­la joku ero?

  Kyl­lä on. Ne ovat kak­si aivan eri sairaut­ta. Flun­ssa on yleis­nim­i­tys taudille, jon­ka yleisimpiä oire­i­ta ovat nuha, kurkkukipu ja läm­pöi­ly. Flun­ssaa aiheut­tavia viruk­sia tun­netaan hiukan yli 200 eri tyyp­piä. Flun­ssaa esi­in­tyy koko vuo­den ajan.

  Influ­enssal­la tarkoite­taan vain influ­enssa A- ja B‑virusten aiheut­ta­maa hen­gi­tys­tei­den tule­hdus­ta, joka on selkeästi rajuoireinen, korkeaku­umeinen ja poti­laan yleen­sä vuo­teeseen kaata­va sairaus.

  Mil­loin varsi­naista influ­enssaa esiintyy?

  Influ­enssaepi­demia saa­puu Suomeen yleen­sä jouluku­un ja maalisku­un välis­sä. Epidemia
  kestää 6–8 viikkoa ja tuona aikana noin 10–30 % ihmi­sistä sairas­tuu influ­enssaan. Sairas­tu­misen ris­ki on suurin lap­sil­la ja van­huk­sil­la, mut­ta myös merkit­tävä osa työikäis­es­tä väestöstä sairas­tuu joka vuosi influenssaan.

  Influ­enssaepi­demi­an voimakku­us vai­htelee vuosit­tain. Kos­ka influ­enssaviruk­set kykenevät jatku­vasti muut­ta­maan muo­toaan myös väestön vas­tus­tuskyky uusille muun­tau­tuneille viruskan­noille on edel­lisvuot­ta heikom­pi. Jos viruk­sen rakenne muut­tuu edel­lisvuo­tis­es­ta huo­mat­tavasti, seu­rauk­se­na voi olla maail­man­laa­juinen epidemia.

  Miten influ­enssa tarttuu?

  Influ­enssaviruk­set lev­iävät pis­aratar­tun­tana; aivastelun ja yskimisen siirtäminä. Viruk­sen vält­tämi­nen on vaikeaa, sil­lä sairas­tunut erit­tää virus­ta jo ennen oirei­den ilmaan­tu­mista. Influ­enssan itämi­sai­ka on yleisim­min 2–3 päivää, mut­ta se voi vai­hdel­la yhdestä päivästä viikkoon. Sairas­tuneet aikuiset tar­tut­ta­vat noin 5 päivän ajan ensioireista. Lapset erit­tävät virus­ta selvästi kauemmin.

  Mitkä ovat influ­enssan oireet?

  Influ­enssa alkaa äkil­lis­es­ti ja rajusti. Usein sairas­tunut pystyy määrit­tämään taudin alka­misen jopa puolen tun­nin tarkku­udel­la. Influ­enssan oire­i­ta ovat korkea kuume, vilun­väristyk­set, yskä, pään­särky, lihas­säryt, pahoin­voin­ti ja kurkkukipu. Pie­nil­lä lap­sil­la influ­enssa voi alkaa kuumek­ouris­tuk­se­na. Myöhem­min oireina voivat olla myös nenän tukkoisu­us, nuha ja yskök­set, jot­ka ovat yleen­sä flun­ssan oire­i­ta. Harv­inaisem­pia ovat huimaus, oksen­telu ja rip­uli. Influ­enssan oireet jatku­vat taval­lis­es­ti 5–7 päivää, mut­ta ne voivat kestää jopa kak­si viikkoa.

  Voiko influ­enssaan liit­tyä jälkitauteja?

  Yleisin jälk­i­tau­ti iäkkääm­mil­lä henkilöil­lä on keuhkoku­ume, johon liit­tyy myös jokaisen epi­demi­an aikana merkit­tävästi lisään­tynyt­tä kuolleisu­ut­ta. Mui­ta ovat poskion­telo­tule­hdus sekä lap­sil­la väliko­r­vat­ule­dus. Influ­enssa voi aiheut­taa lisä­taute­ja myös esimerkik­si sydän­li­hak­ses­sa, munuai­sis­sa ja keskushermostossa.”

 5. Johtamisen tehostamiseen on kan­sain­välis­es­ti pari mallia. Ran­s­ka koulut­taa ylim­män virkamiesjo­hton­sa yhdessä eli­it­tik­oulus­sa, joka tuot­taa juuri tarpeeseen kohden­net­ua koulu­tus­ta äärim­mäisen valikoidulle ainekselle.

  Muu­ta­mas­sa muus­sa maas­sa upseer­it arvioidaan nelikymp­pis­inä ja se aines jol­la ei ole nähtävis­sä tehtäviä ylim­mässä soti­lasjo­h­dos­sa, ohjataan muiden min­is­ter­iöi­den keski­jo­htoon. Meil­lä upseer­i­taus­taisia virkamiehiä on lähin­nä vain SM:ssä ja UM:ssä, eikä rekry­toin­ti ole järjestelmällistä.

 6. http://fi.wikipedia.org/wiki/Flunssa

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Influenssa

  “Flun­ssa, “lentsu” – joskus myös “räkä­tau­ti” (ei pidä sekoit­taa zoonoot­tiseen räkä­tau­ti­in eli malleuk­seen) – on kansanomainen nim­i­tys ylähen­gi­tystien infek­tio­sairaudelle eli nuhaku­umeelle. Flun­ssaa ei pidä sekoit­taa influ­enssaan, joka on “lentsua” huo­mat­tavasti vakavampi sairaus, ja eri viruk­sen aiheuttama.”

  “Tyyp­illi­nen influ­enssa alkaa äkkiä korkeal­la kuumeel­la, johon liit­tyy voimakas­ta lihas­särkyä varsinkin selässä ja jäsenis­sä, pään­särkyä ja pahoinvointia[4] sekä kurkkukipua[5].”

 7. Tarvit­si­vatko ihmiset todel­lakin jotain val­ti­ol­lista kri­isior­gan­isaa­tio­ta, kun toisel­la puolel­la maail­maa räjäytet­ti­in pari taloa?

  1. Sil­loin varaudut­ti­in siihenkin mah­dol­lisu­u­teen, että alka­mas­sa on islami­laisen ja kris­ti­tyn maail­man väli­nen ter­ror­is­ti­so­ta, jos­sa käytet­täisi­in bioa­sei­ta. Tuona iltana ei tiedet­ty, mitä tulee tapah­tu­maan ja sik­si hal­li­tuk­sen piti varautua vähän kaik­keen. Vas­tuu oli aika paljon min­ul­la, kos­ka sairaalalaitos kuu­lui peruspalveluministerille. 

 8. Mik­si Suo­mi ei voi näyt­tää nyt EU:lle kaapin paikan ja mallia, ettei täl­laises­sa tilanteessa todel­lakaan arvota onko lääkepakkauk­set nätin värisiä vaiko ei?

  On tilantei­ta jois­sa yksinker­tais­es­ti kan­nat­taa älyt­tömät sään­nöt jät­tää nou­dat­ta­mat­ta. Nyt on sel­l­ainen tilanne.

 9. Piti taas hieraista silmiäni, kun erästä netin vau­va­pal­staa luin. Raskaanaol­e­vat naiset (siis ne jot­ka oli­vat äänessä) ihan jär­jestään eivät halua ottaa rokotet­ta, kos­ka ovat raskaana ja “raskaanaol­lessa ei saa muitakaan lääkkeitä ottaa”, “rokot­teen vaiku­tus­ta sik­iölle ei ole tutkit­tu tarpeek­si” ja “min­ul­la on hyvä vas­tus­tuskyky ja se on vain yksi flunssa”.

  Kuinka­han yleinen tämä asenne oikeasti on ja miten hyvin STM ja äitiys­neu­volat ovat siihen varautuneet?

 10. Riit­ta: Eiköhän niil­lä äideil­lä oo ihan riit­tävät kan­nus­timet tehdä suun­nilleen oikei­ta päätök­siä, eli jos sikain­flu­enssa on kovin vaar­alli­nen odot­taville äideille ja sik­iöille, niin tus­ki näitä rokot­teesta kieltäy­tyviä on kovin montaa.

  Mik­si ole­tat, että nuo äitien ker­tomat syyt oli­si­vat huono­ja? Eikö ole mah­dol­lista, että äidin vas­tus­tuskyky vaikut­taa siihen kan­nat­taako rokotet­ta ottaa?

 11. Art­turi, en epäile, etteikö äidil­lä olisi “kan­nus­timia” suo­jel­la omaa syn­tymätön­tä las­taan. En vain ole ihan var­ma, osaako jokainen nainen arvioi­da riskit oma­l­ta kohdal­taan oikein. Aika moni näkyy myös kir­joit­ta­neen, että keskustelee neu­volas­sa ennen kuin päät­tää, ottaako vaiko eikö. Toiv­ot­tavasti siis neu­volois­sa on varaudut­tu keskustelemaan.

 12. Riit­ta: Minä väitän, että äideil­lä on aika voimakkaat kan­nus­timet osa­ta arvioi­da riske­jä oikein. Kaik­ki eivät var­masti näistä kan­nus­timista huoli­mat­ta tee täy­del­lisiä päätök­siä, mut­ta noin ryh­mänä päätök­set on var­maan parem­pia kuin byrokraat­tien tekemät päätök­set koko ryh­män puolesta.

 13. Minä väitän, että äideil­lä on aika voimakkaat kan­nus­timet osa­ta arvioi­da riske­jä oikein.

  Vaik­ka meil­lä olisi jonkin asian tietämiseen maail­man voimakkaim­mat kan­nus­timet, niiden ole­mas­saolol­la ei ole pien­in­täkään väliä, mikäli ihmisil­lä ei ole edel­ly­tyk­siä tietää. Jos esimerkik­si lääketi­eteel­lis­ten riskien arvioin­ti vaatii tiet­tyä lääketi­eteel­listä yleis­sivistys­tä, näitä riske­jä ei yksinker­tais­es­ti voi sil­loin arvioi­da, jos ei omaa tätä yleis­sivistys­tä — vaik­ka sit­ten aseel­la uhat­taisi­in. Jos ihmiset saataisi­in tietämään mitä halu­taan anta­mal­la heille vain riit­tävän isot kan­nus­timet, niin siinä tapauk­ses­sa­han esimerkik­si kaik­ki suuret tieteel­liset ongel­mat saataisi­in hyvin nopeasti ratkaistua. Nobel-komitean pitäisi vain korot­taa esimerkik­si syöpärokot­teen kek­simis­es­tä luvat­tua palk­in­to­sum­maa, kunnes se olisi riit­tävän suuri motivoimaan jonkun kek­simään syöpärokotteen.

  Not.

  Talousti­eteen nobelistin George Stiglerin ker­ro­taan näh­neen maas­sa 20 dol­lar­in setelin kävel­lessään Chicagon yliopis­ton kam­puk­sel­la ja heit­täneen kol­le­galleen vitsinä, että kansan­talousti­eteen teo­ri­oiden mukaan setelin oli mah­do­ton­ta olla siinä. Oli­han kenel­lä tahansa lähiseudun ihmisel­lä, jon­ka vierailu paikalla tulisi mak­samaan hänelle alle 20 dol­lar­ia, kan­nus­timet käy­dä hake­mas­sa se pois.

  Tämä valaisee sitä, mik­si kan­nus­timista puhumi­nen tietämisen suh­teen on usein täysin jär­jetön­tä. On luke­mat­to­mia tilantei­ta, jois­sa emme tiedä, olisiko mei­dän kan­nat­tanut tietää jotain vai ei, ennen kuin tiedämme sen jo. Emme voi tietää, että mei­dän kan­nat­taa men­nä sinne ja sinne noukki­maan maas­ta seteli, ennen kuin olemme siel­lä jo, huo­maamme setelin ja noukimme sen maas­ta. Samal­la taval­la esimerkik­si odot­ta­van äidin ei ole mah­dol­lista arvioi­da, kan­nat­taako ottaa se ja se lääketi­eteelli­nen ris­ki, ennen kuin hän jo tietää, kan­nat­taako se ottaa vai ei. Vas­ta se, että tiedämme jotain, pystyy ker­tomaan meille, kan­nat­tiko mei­dän edes yrit­tää tietää se vai ei.

  Ja kos­ka näin on, tietämi­nen on täl­lai­sis­sa tapauk­ses­sa ulkois­tet­tu erik­seen tietämään koulute­tu­ille asiantun­ti­joille, tässä tapauk­ses­sa lääkäreille. On asioi­ta, joiden tietämis­es­tä on posi­ti­ivisia ulkois­vaiku­tuk­sia, mut­ta joiden tietoon­sa saami­nen vaatii niin suuria uhrauk­sia, että yri­tyk­sel­lä saa­da kaik­ki tietämään ne olisi puolestaan negati­ivisia ulkois­vaiku­tuk­sia. Sik­si meil­lä on lääkärit, insinöörit jne., joiden ammat­ti­na on näi­den asioiden tietämi­nen, jot­ta muiden ei tarvit­sisi tietää niitä.

  mut­ta noin ryh­mänä päätök­set on var­maan parem­pia kuin byrokraat­tien tekemät päätök­set koko ryh­män puolesta.

  Pelkkää uskonkap­palei­den tois­telua ilman minkään­laista argu­men­tati­ivista pohjaa.

 14. “mut­ta noin ryh­mänä päätök­set on var­maan parem­pia kuin byrokraat­tien tekemät päätök­set koko ryh­män puolesta.”

  Noin ryh­mänä ihmiset ovat käsit­tämät­tömän huono­ja hah­mot­ta­maan pieniä ja/tai ehdol­lisia toden­näköisyyk­siä. Byrokraatil­la jol­la ei ole oman lapsen tuo­maa ylimääräistä tun­nepain­o­las­tia ja mahdollisuus/velvollisuus tutus­tua asi­aan tarkem­min kuin selaa­mal­la vau­va-lehden keskustelu­pal­staa, on tässä kisas­sa melkoinen etumatka.

 15. Tom­mi Uschanov: “Vaik­ka meil­lä olisi jonkin asian tietämiseen maail­man voimakkaim­mat kan­nus­timet, niiden ole­mas­saolol­la ei ole pien­in­täkään väliä, mikäli ihmisil­lä ei ole edel­ly­tyk­siä tietää.”

  Jokaisel­la äidil­lä on edel­ly­tyk­set tietää mitä niiden kan­nat­taa tehdä. Voi toki olla, että he eivät ymmär­rä mik­si niin pitäisi tehdä, mut­ta jokainen äiti pystyy kyl­lä usko­maan lääkäriä tai byrokraattia.

  Nyt on puhe siitä tekeekö äiti virheen, jos hän arvioi rokot­teen tarvet­ta itse kaiken sen infor­maa­tion perus­teel­la jon­ka hän saa byrokraateil­ta, netistä, lääkäreiltä, neu­volas­ta etc. vai pitäisikö hänen vaan tehdä niinkuin byrokraat­ti suosittelee.

  “Oli­han kenel­lä tahansa lähiseudun ihmisel­lä, jon­ka vierailu paikalla tulisi mak­samaan hänelle alle 20 dol­lar­ia, kan­nus­timet käy­dä hake­mas­sa se pois.”

  Ok, sä et nyt selvästikkään ymmär­rä kan­nus­timia (tai ehkä epä­var­muut­ta) hirveen hyvin.

  Jos joku voisi olla var­ma, että siel­lä on se 20 dol­lar­ia niin kaikil­la näil­lä on kan­nus­timet hakea se sieltä pois alle 20 dol­lar­in kus­tan­nuksin. Maa­han­pudon­nei­den setelien kanssa ei kuitenkaan yleen­sä voi olla var­ma. Joku talousti­eteen Nobelisti on voin­ut ehtiä paikalle ensin…

  “Pelkkää uskonkap­palei­den tois­telua ilman minkään­laista argu­men­tati­ivista pohjaa.”

  Ok. Mä luulin, että tää joukko­jen viisaus-set­ti on yleisti­etoa, mut­ta voit lukea aiheesta lisää täältä:

  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wisdom_of_Crowds

  tcrown: Jeps kyse on tiet­ty siitä miten paljon kan­nus­timet ja yksi­tyisko­htainen tieto eri­ty­istapauk­ses­ta vaikut­taa suh­teessa yleiseen tietoon.

  Mä väitän, että tässä nimeno­maises­sa jutus­sa mis­sä kan­nus­timis­sa on todel­la suuret erot ja uskon, että yksi­tyisko­h­tien tietämisel­läkin suht suuri väli, että ihmiset tekevät parem­pia päätök­siä hajaute­tusti kuin keskusjohtoisesti.

 16. Jokaisel­la äidil­lä on edel­ly­tyk­set tietää mitä niiden kan­nat­taa tehdä.

  Jos vas­taväit­teek­si saa täl­laisia väit­teitä — joista tietää jo pelkästään ns. yleisen elämänkoke­muk­sen perus­teel­la, että ne eivät pidä paikkaansa — niin keskustelun käymi­nen muut­tuu perin vaikeaksi.

  Jos “jokaisel­la äidil­lä on edel­ly­tyk­set tietää mitä niiden kan­nat­taa tehdä”, niin muut­tuu täysin selit­tämät­tömäk­si, mik­si äitien tietämät­tömyy­destä johtu­via las­ten kuolemia, vam­mau­tu­misia, sairas­tu­misia ym. lainkaan tapah­tuu. Kos­ka niitä kuitenkin tapah­tuu, ain­oa seli­tys voi olla, että äid­it ovat sairai­ta ihmishirviöitä, jot­ka jät­tävät tahal­laan tekemät­tä jotain, jos­ta kuitenkin tietävät, että se kan­nat­taisi tehdä. Kukin voi itse arvioi­da, onko tämä uskot­tavam­paa kuin ole­tus, että äid­it eivät aina tiedä, mitä hei­dän kan­nat­taa tehdä.

  Nyt on puhe siitä tekeekö äiti virheen, jos hän arvioi rokot­teen tarvet­ta itse kaiken sen infor­maa­tion perus­teel­la jon­ka hän saa byrokraateil­ta, netistä, lääkäreiltä, neu­volas­ta etc. vai pitäisikö hänen vaan tehdä niinkuin byrokraat­ti suosittelee.

  Kyl­lä. Ja…?

  Jos joku voisi olla var­ma, että siel­lä on se 20 dol­lar­ia niin kaikil­la näil­lä on kan­nus­timet hakea se sieltä pois alle 20 dol­lar­in kus­tan­nuksin. Maa­han­pudon­nei­den setelien kanssa ei kuitenkaan yleen­sä voi olla varma.

  Et näköjään ymmärtänyt koko tätä yksinker­taista aja­tuskoet­ta. Sen point­ti on, että ensin pitää ylipään­sä tietää, että se seteli on siel­lä, ennen kuin voi lähteä speku­loimaan esim. sil­lä, kan­nat­taako se hakea sieltä vai ei.

  Mä luulin, että tää joukko­jen viisaus-set­ti on yleisti­etoa, mut­ta voit lukea aiheesta lisää täältä:

  “Fail­ures of crowd intel­li­gence … Surowiec­ki stud­ies sit­u­a­tions (such as ratio­nal bub­bles) in which the crowd pro­duces very bad judg­ment … Emo­tion­al fac­tors, such as a feel­ing of belong­ing, can lead to peer pres­sure, herd instinct, and in extreme cas­es col­lec­tive hysteria.”

  Itse asi­as­sa suurin osa tuon artikke­lin kokon­aispitu­ud­es­ta käsit­telee tapauk­sia, jois­sa joukot eivät ole vii­sai­ta — ja jot­ka näin muo­dosta­vat joukon hyvin tiukko­ja reunae­hto­ja kval­i­fioimat­toma­lle, opti­mistiselle väit­teelle niiden viisaudesta.

  Mä väitän, että tässä nimeno­maises­sa jutus­sa mis­sä kan­nus­timis­sa on todel­la suuret erot

  Edelleenkään sil­lä, mitä kan­nus­timia on ja mil­laisia ne ovat, ei ole pien­in­täkään väliä, mikäli kyse on ihmi­sistä, joil­la ei ole edel­ly­tyk­siä toimia näi­den kan­nus­timien mukaan.

 17. Tom­mi Uschanoville.

  Psyki­a­trises­sa pakko­hoi­dos­sa lääkärit määräävät, mitä poti­laalle annetaan, eikä tämän mielipi­det­tä kysytä — onhan tämä jär­jiltään. Sama pätee luon­nol­lis­es­ti esimerkik­si onnet­to­muudessa tajun­sa menet­täneen hoitamiseen. 

  Tom­mi Uschanov ilmeis­es­ti näkee että väestö ole­tusar­vois­es­ti on mie­len­vikaista tai jär­jiltään ja tarvit­see täl­laista pakko­hoitoa ja holhousta. 

  Min­ua rupe­si kiin­nos­ta­maan, kan­nat­taako Tom­mi Uschanov kuitenkin yleistä äänioikeutta?

 18. Aika erikoista vääntöä.

  Eikö ole täysin selvää, että kan­nus­timet eivät kor­vaa lääketi­eteel­listä koulu­tus­ta ja sen mukanaan tuo­maa kykyä arvioi­da lääketi­eteel­lisiä riskejä.

  Mik­si muuten koulut­taisimme lääkäre­itä aikaa ja rahaa vievässä koulu­tu­so­hjel­mas­sa, jos pelkäl­lä taloudel­lisel­la kan­nus­tuk­sel­la saisimme yhtä hyviä lääkäreitä.
  Köy­him­mät ja vähiten koulua käyneet ihmiset voisimme kan­nus­taa lääketi­eteen asiantun­ti­joik­si ilmeisen edullisesti.

 19. Pekka Raukko:

  Kan­nus­timet ei tietenkään kor­vaa lääketi­eteel­listä tietoa. Point­ti ei ole se, että äid­it ymmärtäi­sivät perus­teet päätök­silleen vaan siinä, että he pää­tyvät tekemään oikei­ta päätöksiä.

  Ver­rataan kah­ta tilannetta:

  1. On byrokraat­ti joka kon­stul­toi lääk­ere­itä ja talousti­eteil­i­jöitä ja päät­tää tämän perus­teel­la kenen kan­nat­taa ottaa rokote ja kenen ei puolen miljoo­nan ihmisen tarkku­udel­la. (Minus­ta tämä on hyvin opti­misti­nen ole­tus val­tion päätök­sen­teosta, mut­ta antaa men­nä tämän kerran)

  Hänen urake­hi­tyk­sen­sä tyssää kymmenek­si vuodek­si, jos huo­mataan, että hänen päätök­sen­sä seu­rauk­se­na on kuol­lut 10 ihmistä sik­si, että näille ryh­mille ei annet­tu rokotetta. 

  2. On äiti, joka kon­sul­toi byrokraat­tia, lääkäre­itä, neu­volan­täte­jä, ver­taisi­aan ja tekee päätök­sen ottaa tai jät­tää rokote otta­mat­ta. Hänen elämän­sä ja lapsen­sa elämä riip­puu tämän päätök­sen onnistumisesta.

  Kum­man ole­tat ole­van use­am­min oike­as­sa ja mil­lä perusteella?

  Byrokraatil­la on luul­tavasti sys­temaat­ti­nen bias määrätä rokotet­ta use­am­malle kuin mikä on opti­maal­ista, kos­ka hän­tä tul­laan syyt­tämään enem­män tapauk­sista, jos­sa rokotet­ta ei annet­tu ja poti­las kuolee kuin tapauk­sista jois­sa rokote aiheut­taa hait­taa. Hänel­lä on huo­mat­tavasti heikom­mat kan­nus­timet kuin äidil­lä ja hän ei voi tietää äidin tilanteen yksityiskohtia.

  Äidil­lä sen sijaan on hyvin voimakkaat kan­nus­timet vali­ta kohdal­laan oikein, äideil­lä on ryh­mänä tuskin sys­temaat­tista harhalu­u­loa rokot­teen ottamisen / käyt­tämät­tä jät­tämisen välil­lä ja äidil­lä ja hänen neu­volatädil­lään ja lääkäril­lä on yksi­tyisko­htaista tietoa äidistä.

  Olet­taisin, että ne äid­it joil­la ei ole voimakas­ta syytä epäil­lä että juuri hei­dän kohdal­la rokot­teen otta­mi­nen ei kan­na­ta usko­vat byrokraattia.

 20. “Aika erikoista vääntöä”. 

  Mut­ta minus­ta tarpeel­lista. Tom­mi kiin­nit­tää huomio­ta olen­naisi­in asioi­hin. Esim. Sitran rahoit­ta­mas­sa, kansalais­ten sosi­aal­i­tur­van jär­jestämistä pohti­neessa han­keessa (ks. http://www.sitra.fi/fi/Ohjelmat/PaattyneetOhjelmat/innovaatiot/tiedote_inno_2006-11–21.htm ) tar­jot­ti­in aivan vakavis­saan ver­tais­tu­keen ja Wikipedi­aan perus­tu­via ratkaisu­ja asiantun­ti­ju­u­teen perus­tu­vien mallien tilalle. 

  Raportin markki­noimas­sa “osal­lisu­usy­hteiskun­nas­sa” riit­tävän kan­nus­teen luo pelkkä iloinen osal­lisu­us; toisin sanoen ihmiset halu­a­vat aut­taa itseään ja toisi­aan aivan ilmaiseksi. 

  Pian näemme, tar­jo­taanko tätä uut­ta mallia meille myös SATA-komitean rapor­tis­sa. Esim. voitaisi­inko sosi­aal­i­tur­vae­tuuk­sia koske­va neu­von­ta sijoit­taa jonkin­laisen siir­tymäa­jan puit­teis­sa Kansanradioon?

 21. Markku:“tarjottiin aivan vakavis­saan ver­tais­tu­keen ja Wikipedi­aan perus­tu­via ratkaisu­ja asiantun­ti­ju­u­teen perus­tu­vien mallien tilalle.”

  hihi­hi­hi­hi… ja vielä ihan tosis­saan. Kuin­ka ne kehtasivat!?

  “Raportin markki­noimas­sa “osal­lisu­usy­hteiskun­nas­sa” riit­tävän kan­nus­teen luo pelkkä iloinen osal­lisu­us; toisin sanoen ihmiset halu­a­vat aut­taa itseään ja toisi­aan aivan ilmaiseksi.”

  Joo. Täysin nau­ret­ta­va aja­tus. En pysty mitenkään ymmärtämään. Mitä? Ai pitäsi käy­dä kat­tomas­sa mikä se Wikipedia on? No en kyl­lä jak­sa kaikkin wikipedioi­hin ja feis­buukkei­hin ruve­ta, kun ne on sem­mosia nuorten kotko­tuk­sia… Koh­ta var­maan väit­tävät, että joku jakaa leipääkin ihan vaan hyvää hyvyyt­tään heikom­pio­saisille… O tem­po­ra! O mores!

  “Esim. voitaisi­inko sosi­aal­i­tur­vae­tuuk­sia koske­va neu­von­ta sijoit­taa jonkin­laisen siir­tymäa­jan puit­teis­sa Kansanradioon?”

  Täysin nau­ret­ta­va aja­tus. Ei aiheuta pohdin­nan tarvetta.

 22. “Esim. voitaisi­inko sosi­aal­i­tur­vae­tuuk­sia koske­va neu­von­ta sijoit­taa jonkin­laisen siir­tymäa­jan puit­teis­sa Kansanradioon?”

  Johan ne on ulkois­tet­tu netin keskustelu­pal­stoille, kuten koh­ta kaik­ki muukin. (Tääl­lä Soin­in­vaaras­sakin jo jae­taan iloisen osal­lisu­u­den hengessä influenssavalistusta.)

  Ei muu­ta yleistä vaaraa ver­taistues­sa kuin rikkinäi­nen puhe­lin ‑ilmiö, mah­dolli­nen asiantun­ti­ju­u­den puute, infor­maa­tio­tul­van siilaamisen aika- ja vaivakus­tan­nus, sekä ver­taistuen anta­jan asiantun­ti­javas­tu­un puute.

 23. Keskustelus­sa rokot­teista pitäisi aina muis­taa myös lau­maim­mu­ni­teet­ti, eli roko­tuk­sil­la on ulkoisvaikutuksia.

  Ne naiset, joil­la on H1N1-immu­ni­teet­ti, taita­vat kyl­lä olla post­menopausaal­isia kaik­ki, joten äidin käsi­tys hyvästä vas­tus­tuskyvys­tä (taval­lis­ten kausi-influ­ensso­jen suh­teen) on aika irrel­e­vant­ti tässä yhteydessä.

 24. Viel´kkö olet Soin­in­vaara perus­tur­vaa tai kansalais­palkkaa vas­taan? Hellp­po elämä. Mikä siinä on vikana

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.