Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 24.9.2009

Kuu­vin kaup­pakeskuk­sen ase­makaa­van muutosehdotus

Myymälätilo­ja laa­jen­netaan kel­lari­in ja kol­man­teen ker­rokseen ja asi­akkai­ta houkutel­laan rak­en­ta­mal­la lasikat­teinen yleisen jalankulkukäytävä. Se tässä vain ihme­tyt­tää, että mitä siel­lä nyt sit­ten tehdään, kun talo on jo remon­tis­sa. Keskus­tan myymälöi­den kohen­t­a­mi­nen on sinän­sä paikallaan.

Her­ne­saaren osayleiskaavaluonnos

Laa­jat täytöt helikopteriken­tän ja ris­teily­lai­turin vuok­si hiertävät yhä. Ja sen vil­ja­makasi­inin kohta­lo. Muuten on tulos­sa hyvä merelli­nen kaupungi­nosa kan­takaupungis­sa. Onko kaa­va opti­moitu oikein, jos kore­alaiset kek­sivät sulkea telakan lopullisesti.

Kaava­muu­tos Etelä-Hermannissa

Vanki­lan ja Her­man­nin ranta­tien väli­in raken­netaan 7800 neliötä eri­ty­isas­umiseen. Kukaan ei ole keksinyt vastustaa.

Ase­makaa­van muu­tos Maunulas­sa (Suur­suon­tie 15–27)

Pien­talo­tont­tien raken­nuste­hokku­us nousee 0,20:sta 0, 25:een. Ton­tin­o­mis­ta­jat suos­tu­vat täl­laiseen slum­mi­ut­tamiseen ihan vapaaehtoisesti.

Kon­tu­lan keskus, ase­makaa­van muutosluonnos

Elin­voimaisu­ut­ta ylläpi­de­tään ja kaupunkiku­vaa täy­den­netään uud­is­rak­en­tamisel­la. Asukkai­ta tuylee lisää yli kuu­sisa­taa. Kir­jas­to ja sal­i­ti­lakin mah­dol­lis­te­taan, kir­jas­tolle tosin ei tai­da olla rahaa.

Lausun­to vähäpäästöis­ten ajoneu­vo­jen edistämisestä

Tässä on aiem­min mainit­tu ilmainen pysäköin­tioikeus autoille, joiden päästöt alit­ta­vat 110 g/km. Min­ul­la ei ole ymmär­rystä ilmaiselle pysäköin­tioikeudelle, ja tor­ju­va kan­tani on saanut tukea Helsin­gin vihrei­den sähköpostipalstalla.

9 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 24.9.2009”

 1. Eikö uusi “merelli­nen kaupungi­nosa kan­takaupungis­sa” voitaisi rak­en­taa edes samal­la tehokku­udel­la kuin Merikatu tai Pohjois­ran­ta? Ne ovat komei­ta merel­lisen Helsin­gin julk­i­sivu­ja. Nyt suun­nitel­laan jotain Laut­tasaaren kaltaista esikaupungilta näyttävää…

 2. Aikooko joku vielä varas­toi­da vil­jaa Her­ne­saa­reen? Jos ei aio, niin eikö ole aika selvää, mitä makasi­inille on järkev­in­tä tehdä? Aika ihmeel­lisiä raken­nuk­sia Helsingis­sä on lähdet­ty säästämään.

  Jos muual­la Euroopas­sa kyetään rak­en­ta­maan pien­talo­ja 0.6 tehokku­udel­la viihty­isästi, niin mik­si se ei onnis­tu täällä? 

  Kon­tu­las­sa joskus käyneenä, niin pusku­trak­tori olisi paras­ta koko alueelle 😀 Onko kukaan laskenut, riit­täisikö tuo 0.6 Kon­tu­las­sa van­han purkamiseen?

 3. Ilmainen pysäköin­tioikeus tulee ajan myötä johta­maan siihen ‚että yhä suurem­pi osa autoista saa edun. 

  Hyvä esimerk­ki on lähi­men­neisyy­destä ilmainen joukkoli­ikenne rat­taiden ja vaunu­jen kanssa liikkuville. Ensin se päätet­ti­in bus­seis­sa kulkeville, kos­ka syn­tyi vaarati­lantei­ta, kun lap­si jäi yksin keskisil­lalle odot­ta­maan heilu­vas­sa vaunus­sa isän tai äidin mak­saes­sa kuljettajalle.

  Kateuspykälä alkoi toimia ja vähitellen ilmais­matkat saati­in kaikki­in kul­je­tus­muo­toi­hin. Lop­putu­los on tässä hyvä. Lap­siys­täväl­lisyyt­tä kaupunkikult­tuuris­sa on olta­va näkyvästi.

  Pysäköin­tipoli­ti­ikas­sa ei ilmaispysäköin­tiä kan­na­ta laa­jen­taa. Auto­myön­teisyys on kaupunkikult­tuuris­sa toiv­ot­tavasti väistyvä trendi.

 4. Sin­ul­la on kuitenkin sal­li­va kan­ta sen tietyn autovuokraa­mon (joku club se kai oli)ilmaisille autopaikoille? Niin­pä niin. Nehän eivät ole kenenkään yksi­tyisen omis­tamia auto­ja. Eikö niiden vukraan pitäisi oman ajat­telusi mukaan lisätä osu­us siitä, että vievät kamalasti kallista rak­en­tamisalaa ja vielä aika kalleil­la paikoilla?

 5. “Tässä on aiem­min mainit­tu ilmainen pysäköin­tioikeus autoille, joiden päästöt alit­ta­vat 110 g/km.”

  Logi­ik­ka on pähkähul­lu mut­ta vahinko vähäi­nen. Por­rastet­tu ja vaik­ka osin ilmainenkin pysäköin­ti pitäisi jät­tää jous­to­varak­si asukaspysäköin­ti­mak­su­jen koro­tushanket­ta silmäl­läpitäen eli uno­htaa toistaiseksi.

 6. Pistin edel­lisen ker­ran vil­ja­makasi­inien yhtey­dessä kom­mentin Turun Rau­nis­tu­lan siiloista. Hie­man asi­aan pere­hdyt­tyäni luin, että ne on ker­taalleen suo­jel­tu, sit­ten suo­jelupäätös perut­tu huonon kun­non takia, ja nyt päätet­ty purkaa ja rak­en­taa ker­rostalo­ja tilalle, mut­ta asialle vaan ei ole tapah­tunut mitään. Liekö lama syynä. Raken­nuk­sista on sil­lä välin tul­lut jonkun sortin seikkailupuis­to, jos­sa viime keväänä kuoli yksi poi­ka siiloon pudot­tuaan. Paik­ka on yritet­ty sulkea sat­un­naisil­ta harhail­i­joil­ta, ilmeisen heikol­la menestyksellä.

  Tuli mieleen, että seinäki­ipeilyyn­hän siilot voisi­vat oikeasti sovel­tua. Sään sal­lies­sa voisi kiivetä ulkoseinääkin.

 7. Ilmainen pysäköin­ti on huono, mut­ta jotain porkkanaa sähköau­toille voisi kehit­tää. Esimerkik­si voisi olla sel­l­aisia pysäköin­ti­au­tomaatin ja sähkö­tol­pan yhdis­telmiä, niin latausverkko paranisi. Ruot­sis­sa on jois­sain kaupungis­sa pis­tok­keet parkki­tolpista, ihan ben­sa-autokin tuot­taa vähem­män päästöjä lämpimänä.

 8. “Muuten on tulos­sa hyvä merelli­nen kaupungi­nosa kantakaupungissa.”

  Ei tuo­ta vielä hyväk­si voi sanoa. Suu­nitel­mas­sa on hyviä ele­ment­te­jä kuten suo­jaisia umpiko­rt­telei­ta mut­ta siihen se sit­ten jääkin.

  Minus­ta tun­tuu ettei alueen tuuli­olo­suhtei­ta ihan ymmär­retä. Kuka halu­aa mar­rasku­un aamu­na kun vet­tä tulee vaaka­suo­raan ja val­lit­sev­as­ta suun­nas­ta 220 (?) men­nä asuinalueen län­sire­unan avoimen baanan keskialueelle odot­ta­maan ratikkaa jonkin pos­timerkin kokoisen katok­sen alle ?

  Nyt esitel­ty osayleiskaavae­hdo­tus on merelli­nen autoilu­un perus­tu­va lähiö, jos­ta puut­tuu ihmisen kokoinen suo­jainen pääkatu (vrt. Munkkiniemen puis­totie). Se on kor­vat­tu epäsym­metrisel­lä läpi­a­jokadul­la (vrt. Itämerenkatu). Kaiken kukku­rak­si niemen kär­keen on sijoitet­tu jokin venealan suurmyymälä, jol­laiset yleen­sä sijoite­taan logis­tis­es­ti edullisi­in paikkoi­hin, ei puss­in­pe­rien perälle. 

  Mitä vene­sa­ta­makin muuten alueen eteläkär­jessä tekee kun keskimäärin suo­jaisem­pi itäpuo­likin olisi olemassa ? 

  Bru­taalein vir­i­tys on tietysti mer­inäkymän sulke­va heliport/laituritäyttö.

 9. “Sin­ul­la on kuitenkin sal­li­va kan­ta sen tietyn autovuokraa­mon (joku club se kai oli)ilmaisille autopaikoille? Niin­pä niin. Nehän eivät ole kenenkään yksi­tyisen omis­tamia auto­ja. Eikö niiden vukraan pitäisi oman ajat­telusi mukaan lisätä osu­us siitä, että vievät kamalasti kallista rak­en­tamisalaa ja vielä aika kalleil­la paikoilla?”

  Mikäli tässä viitataan pk-seudul­la toimi­vaan auto­jen yhteiskäyt­tö­palvelu­un, niin ko. yri­tys mak­saa paikois­taan vuokraa kaupungille sil­lä perus­teel­la, että ne ovat pois­sa kadunvarsipysäköintikäytöstä. 

  Yhteiskäyt­töau­tois­sa on myös yleishyödylli­nen näkökul­ma, kun ne vähen­tävät pysäköin­tipaikko­jen tarvet­ta kokonaisuudessaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.