Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.9.2009

Her­ne­saa­ren osayleiskaavaluonnos

Iso pää­tös. Asuk­kaat eivät pidä ris­tei­ly­alus­ten lai­tu­rin sijoit­ta­mi­ses­ta eivät­kä var­sin­kaan heli­kop­te­ri­ken­täs­tä. Tal­lin­nan kop­te­ri tosin ei nyt lii­ken­nöi eikä var­sin­kaan sit­ten, kun juna­tun­ne­li on valmis.

Olen ehkä myö­häs­sä, mut­ta haluai­sin alu­jees­ta autot­to­man. Suo­men­lin­na on auto­ton, eikä miten­kään asuk­kai­den hyl­jek­si­mä. Kun alue on koko­naan auto­ton, se voi­daan suun­ni­tel­la pal­jon miel­lyt­tä­väm­mäk­si. Lyön vaik­ka vetoa, ettei­vät asun­not jäi­si tyh­jil­leen. Tämä menee pöydälle.

Anne­taan myös vas­taus Kim­mo Helis­tön pon­teen, jos­sa toi­vo­taan tun­ne­lia Her­ne­saa­res­ta Jät­kä­saa­reen. Nyt­hän yhtey­des­tä tulee var­sin pit­kä. Aja­tus tyr­mä­tään täy­sin, kos­ka sukel­ta­mi­nen kym­me­nen met­rin syvyy­teen toi­si niin pit­kän ram­pin, ettei yhteys oli­si hou­kut­te­le­va, ei halu­ta Her­ne­saa­ren asuk­kai­den käyt­tä­vän Jät­kä­saa­ren pal­ve­lui­ta, kos­ka hei­dän osto­voi­maan­sa tar­vi­taan tuke­maan Ete­lä-Hel­sin­gin pal­ve­lui­ta ja kos­ka mat­ka met­rol­le tuli­si kui­ten­kin lii­an pit­käk­si. Sen sijaan sata­ma suun­nit­te­lee köysirataa.

Noja jaa, liu­ku­por­tail­la ja vam­mai­sil­le tar­koi­te­tuil­la his­seil­lä met­roa­se­mil­la men­nään pal­jon alem­mas ja jyr­kem­min. Vaik­ka ei oltai­si menos­sa met­roa­se­mal­le tai kaup­paan, joku voi men­nä tapaa­maan ystäväänsä.

Hert­to­nie­mes­sä teol­li­suus­tont­te­ja väis­tyy asuin­ra­ken­ta­mi­sen tiel­tä Abra­ham Wet­te­rin­tien ja Sor­vaa­ja­tien kulmilta. 

Uusia asun­to­ja tulee 330 ja pal­ve­lua­sun­to­ja noin 90. Lis­tan muka­na jaet­tu kart­ta oli niin seka­va, etten saa­nut tont­tien nume­rois­ta sel­vää enkä pysy­nyt oikein peräs­sä, mis­tä lausun­nois­sa oltiin eri­miel­tä. On siis kuun­nel­ta­va esit­te­ly huo­lel­la. Han­ke vai­kut­taa erit­täin kan­na­tet­ta­val­ta, mut­ta yksi­tyis­koh­tiin on tutus­tut­ta­va. Pysä­köin­ti­paik­ka­nor­mis­ta on taas kinaa.

Venei­den säi­ly­tys­tä Jät­kä­saa­ren tun­ne­tus­ti hal­val­la maalla

Kau­pun­gin­hal­li­tus näyt­tää varan­neen Jät­kä­saa­res­ta 6000 neliö­tä venei­den säi­ly­tyk­seen. Her­ra isä! Mik­sei Senaatintorilta?

Pon­sia ja aloit­tei­ta lausut­ta­va­na: Myl­ly­pu­ron voi­ma­lai­tos­ton­tin suun­nit­te­lun kii­reh­ti­mis­tä, keit­tiö­puu­tar­ho­ja pihoil­le, lisää opis­ke­li­ja-asun­to­ja, kehi­tys­vam­mais­ten pien­ryh­mä­ko­ti Myl­ly­pu­roon, Iäk­käil­le sopi­via asun­to­ja Myl­ly­pu­roon, ener­gia­ta­lout­ta paran­ta­via kor­jaus­me­ne­tel­miä beto­ni­bru­ta­lis­min aikai­siin ker­ros­ta­loi­hin, kevyen­lii­ken­teen väy­lien tur­val­li­suus, eril­li­siä pysä­köin­ti­kai­us­to­ja Jät­kä- ja Her­ne­saa­reen, Kehä I:lle eri­ta­so­liit­ty­mä ja ratik­kayh­teys Kum­pu­lan Kam­puk­sen kaut­ta Arabiaan.

Lausun­to vähä­pääs­töis­ten ajo­neu­vo­jen edis­tä­mi­ses­tä Helsingissä

 Täs­sä ovat ne ilmai­set parkkipaikat.

38 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 17.9.2009”

 1. Hel­sin­ki autot­to­mak­si Too­lön­lah­ti-Hes­pe­rian­ka­tu lin­jan ete­lä­puo­lel­ta. Bus­sit voi­si­vat ajaa Mec­he­li­nin­ka­tua Ruo­ho­lah­teen, Laut­ta­saa­reen ja Espoo­seen. Kau­ko­lii­ken­teen bus­seil­le pää­te­py­säk­ki Pasi­la-Ilma­la alu­eel­le. Tie­tul­lit ykkös­ke­hän sisä­puo­lel­le tulijoille.

  Lii­ken­net­tä (ja työ­paik­ko­ja) on ihan tur­ha ahtaa tuk­koi­sel­le Hel­sin­gin nie­mel­le. Kehä­tei­den var­sil­la ja maa­kun­tien Suo­mes­sa on tilaa.

 2. On surul­lis­ta, että näi­den suu­rien kaa­voi­tus­ky­sy­mys­ten koh­dal­la tulee aina sel­lai­nen olo että on myö­häs­sä. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­ras­tol­la on täl­lä het­kel­lä lii­an mon­ta suur­ta aluet­ta teh­tä­vä­nään, eikä jul­ki­nen kes­kus­te­lu ehdi val­voa kaik­kea. Her­ne­saa­ri on täs­tä yksi esi­merk­ki. Ikään­kuin Län­si­sa­ta­man kyl­kiäi­se­nä Hel­sin­gin par­haal­le pai­kal­le nousee Kata­ja­no­kan kokoi­nen alue, jos­sa ei yri­te­tä mitään. Olen aivan samaa miel­tä kans­sa­si autot­to­muu­des­ta, se on jotain mitä juu­ri Her­ne­saa­res­sa oli­si hyvä kokeil­la, tie­yh­tey­det kun ovat jo keh­dot ja alue niin hyvin kiin­ni keskustassa.

  On myös ikä­vää, että kaa­van teko läh­tee koh­ta kym­me­nen vuot­ta van­han yleis­kaa­van tehok­kuus­mer­kin­näs­tä. Useat (ulko­maa­lai­set) krii­ti­kot ovat koros­ta­neet, kuin­ka tehok­kuu­den nos­to oli­si hel­poim­pia kons­te­ja teh­dä asui­nym­pä­ris­tös­täm­me vähä­pääs­töi­sem­pi. Nyt Her­ne­saa­res­sa väker­re­tään mata­lia neli­ker­rok­si­sia talo­ja kun volyy­miop­pia oli­si saa­nut ottaa parem­min­kin lai­va­hal­leis­ta. Söpöä ja pien­tä, muu­ta­mil­le rik­kail­le. Olen var­ma että alu­eel­le oli­si saa­nut istu­maan aivan yhtä hyvin jopa tupla­mää­rän ohjelmaa.

  Hir­vit­tää, ettei alu­ees­ta ole jär­jes­tet­ty min­kään­lais­ta idea- tai suun­nit­te­lu­kil­pai­lua. Näyt­tää pahal­ta kun Jät­kä­saa­reen kaa­re­vaa puis­toa kopioi­daan Her­neen ran­nas­sa puo­lik­kaa­na kaa­re­na, vaik­ka alue on komeu­des­saan yksi Hel­sin­gin suo­ra­kul­mai­sim­mis­ta pai­kois­ta. Lait­to­mas­ti mereen kaa­det­tu lou­he­ka­sa, täy­sin tar­pee­ton (ei lii­ken­net­tä nyt eikä tule­vai­suu­des­sa) heli­kop­te­ri­kent­tä ja yksi yli­mää­räi­nen ris­tei­ly­lai­tu­ri (kah­dek­si kesä­kuu­kau­dek­si) ovat ohjan­neet koko alu­een muo­toa kurot­tu­maan kaa­re­vas­ti ete­lään, kun van­hois­ta lai­va­hal­leis­ta ja katu­ver­kos­ta sai­si hie­noin säteit­täi­sen suun­nan suo­raan Erot­ta­jal­ta Pih­la­ja­saa­reen. Kun kat­soo Hel­sin­gin kart­taa, sata­ma­saa­ret ovat rau­hal­li­si­na ele­ment­tei­nä hie­man kos­ke­tuk­sis­sa kan­ta­kau­pun­gin kans­sa. Uusi Her­ne­saa­ri rik­koi­si tämän pelin.

  On hyvä että Her­na­ria kehi­te­tään, suun­ta on oikea. Tämän het­ki­nen suun­ni­tel­ma on vali­tet­ta­vas­ti vas­tem­mie­li­sen näköi­nen ja teho­ton sekä perus­tee­ton vii­mei­sen kär­jen osal­ta. Näis­sä hom­mis­sa pitäi­si päät­tää ensin mikä on alu­een kon­sep­ti; mitä yri­te­tään ja mik­si? Kun aja­tus, esi­mer­kik­si autot­to­mas­ta kau­pun­gin­osas­ta, on pää­tet­ty, se voi­daan toteut­taa. Nyt viras­to piir­tää for­maa­le­ja kaa­vo­ja ja väit­tää että “uusia asun­to­tyyp­pe­jä tut­ki­taan”. Tämä on raken­nus­suun­nit­te­li­joi­den teh­tä­vä eikä vapau­ta kaa­vot­ta­jaa perus­teh­tä­väs­tään urba­nis­mis­ta. Ikä­vä ker­toa jäl­ki­pol­vil­le aika­kau­des­ta, jol­loin ei aja­tel­tu mitään. Mis­sä ideat, mis­sä uto­piat, mis­sä haas­teet? Ei voi olla tot­ta, että ideoi­ta tule­vai­suu­den kau­pun­kiin uskal­le­taan kysyä vain las­ten leikkikoulusta.

 3. Kyl­lä­hän nuo vene­pai­kat ker­to­vat, min­kä sor­tin asuk­kail­le näi­tä uusia kau­pun­gi­no­sia suun­ni­tel­laan. Tavik­sil­le Hel­sin­ki on varan­nut asun­to­ja Riihimäelle.

 4. Her­ne­saa­ren osay­leis­kaa­van selos­tus on tääl­lä.

  Autot­to­muu­des­ta: selos­tuk­sen sivun 27 lii­ken­ne-ennus­teen toteu­tues­sa mene­te­tään Meri­sa­ta­man­ran­ta vir­kis­tys­sa­lu­ee­na. Kau­pun­ki on jo yli­mi­toit­ta­nut Eiran­ran­nan baa­nan tätä sil­mäl­lä­pi­täen. Meri­sa­ta­man­ran­ta, joka pysä­köin­tei­neen nykyi­sel­lään on juu­ri sopi­van kapea pitä­mään ajo­no­peu­det käve­ly­ka­tu­ta­sol­la jou­dut­tai­siin sil­loin leven­tä­mään pois­ta­mal­la pysä­köin­ti. Lii­ken­ne sit­ten pur­kau­tui­si Kai­vo­puis­to-Ullan­lin­na ‑alu­eel­le.

  Her­ne­saa­res­sa on olta­va joku tapa jol­la bus­si­las­teit­tain kii­rei­siä turis­te­ja kär­rä­tään Senaa­tin­to­rin turis­tia­lu­eel­le ja yli­pää­tään hoi­de­taan tava­ra­lo­gis­tiik­ka ja asioin­ti­lii­ken­ne. Kart­taa kat­so­mal­la tulee mie­leen että pitäi­si tut­kia mah­dol­li­suus siir­tää ajo­neu­vo­lii­ken­ne län­si­ran­nan sata­ma/­toi­mis­to-alu­eel­le joka on jo val­miik­si pilal­la, ja vara­ta suo­jai­sem­pi (osit­tain katet­ta­va) kes­ki­pro­me­naa­di rati­koil­le ja kävelijöille.

  Käy­tän­nön autot­to­muus toteu­tuu par­hai­ten kun­nol­li­sil­la jul­ki­sil­la yhteyk­sil­lä. Vuo­si­kausia alu­een jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­tä­nee­nä väi­tän ettei tämä pin­ta­lii­ken­tee­nä onnis­tu oikein mil­lään kes­kus­taa pidem­mäl­le. Tois­tan jäl­leen ehdo­tuk­sen tun­ne­li­ra­ti­kas­ta Kam­pin kaut­ta Töö­löön, suu­auk­ko Her­ne­saa­ren­ka­dun / Spe­rans­kin­tien kohdalle.

  Vesial­taat talo­jen välis­sä on kau­nis idea, mut­ta esi­tet­ty toteu­tus tuot­taa mus­taa vet­tä, sam­mal­ta ja levää Hel­sin­gin valokulmilla.

  Alu­eel­le voi­daan sijoit­taa vapaa-ajan ja venei­lyyn liit­ty­vän kau­pan suu­ryk­si­kön sekä venei­den rakentamis‑, kor­jaus- ja varastointitoimintaa.

  Niin­pä. Kau­pan suu­ryk­sik­kö ja vene­va­ras­to lii­ken­teel­li­seen pus­sin­pe­rään, ja läpi­kul­ku asui­na­lu­een halki ?

 5. Oli­si­ko kevyen lii­ken­teen nos­to­sil­ta Her­ne­saa­res­ta Jät­kä­saa­reen mah­do­ton ajatus?

  Ihme­tyt­tää tosi­aan tuo Her­ne­saa­ren suun­ni­tel­ma. Tar­koi­tan lähin­nä kort­te­li­ra­ken­teen avaa­mis­ta ja tur­han­päi­väi­siä altai­ta (meren rannalla!?).Sekä tuu­lio­lo­ja ja näky­miä lähes vas­ta­päi­sel­le Meri­ka­dul­le. Omas­ta mie­les­tä­ni kan­ta­kau­pun­gin kort­te­li­muu­ria oli­si voi­nut hyvin jat­kaa neli­kul­ma­sel­le täyttömaalle.

 6. Näyt­tää pahal­ta kun Jät­kä­saa­reen kaa­re­vaa puis­toa kopioi­daan Her­neen ran­nas­sa puo­lik­kaa­na kaa­re­na, vaik­ka alue on komeu­des­saan yksi Hel­sin­gin suo­ra­kul­mai­sim­mis­ta paikoista.”

  Suo­ra­kul­mai­suu­del­la saa­daan ryh­tiä ja ilmet­tä, mut­ta kuvit­te­li­sin että kaa­re­vuu­den syy­nä on tuu­lio­lo­suh­teet. Kaa­re­vuus on van­ha hyvä kik­ka tuu­li­suu­den hal­lin­taan, nyky­ään oli­si tie­tys­ti kai­ken­lai­sia las­ken­nal­li­sia meto­de­ja joil­la näki­si mihin suo­ra­kul­mai­suus tuol­la johtaisi.

  Hir­vit­tää, ettei alu­ees­ta ole jär­jes­tet­ty min­kään­lais­ta idea- tai suunnittelukilpailua.”

  Ideoin­tia on jär­jes­tet­ty (tulok­set tääl­lä), mut­ta tulok­sia ei näem­mä ole käytetty.

  Ete­lä­kär­ki on luul­ta­vas­ti aja­tel­tu täyt­teek­si heli­kop­te­ri­ken­tän melua­lu­eel­le, tämä selit­täi­si alu­een epämääräisyyden.

 7. Her­ne­saa­ren asuk­kai­den käyt­tä­vän Jät­kä­saa­ren pal­ve­lui­ta, kos­ka hei­dän osto­voi­maan­sa tar­vi­taan tuke­maan Ete­lä-Hel­sin­gin pal­ve­lui­ta ja kos­ka mat­ka met­rol­le tuli­si kui­ten­kin lii­an pitkäksi.
  Se yhteys tun­tuu ole­van tavat­to­man vai­kea toteut­taa, sil­ta oli­si luon­te­vin mut­ta sitä jou­tui­si nos­ta­maan parin tun­nin välein. Mut­ta tuo perus­te­lu on kyl­lä kum­mal­li­nen. Ri pal­ve­lu­ja niin tur­va­ta että este­tään liik­ku­mis­ta, jos tämä toi­mi­si niin Kata­ja­nok­ka tai Meri­ha­ka oli­si pal­ve­lui­ta pul­lol­laan. Päin­vas­toin, vie­rek­käi­set kau­pun­gin­osat tuke­vat toisiaan.

  Spot­tu pohtii:
  Her­ne­saa­res­sa on olta­va joku tapa jol­la bus­si­las­teit­tain kii­rei­siä turis­te­ja kär­rä­tään Senaa­tin­to­rin turis­tia­lu­eel­le ja yli­pää­tään hoi­de­taan tava­ra­lo­gis­tiik­ka ja asiointiliikenne.
  Suo­sit­te­len turis­ti­ra­tik­kaa. Isom­pi kapa­si­teet­ti kuin bus­sil­la ja voi vaik­ka jär­jes­tää tar­joi­lun kun kul­ku­neu­vo ei hei­lu holtittomasti.

 8. Anteek­si tyh­myy­te­ni, mut­ta luen­ko tosi­aan oikein, että alu­een raken­nus­ti­hey­dek­si tulee alle 1? 

  190 000 k‑m^2 asuinpinta-alaa
  80 000 k‑m^2 toimistoja
  270 000 k‑m^2 teho­kas­ta ker­ros­ne­liö­tä ~ 27 ha. 

  Olen­ko ymmär­tä­nyt las­ku­pe­ri­aat­teen vää­rin? Muis­te­len luke­nee­ni, että jopa pien­ta­lo-aluei­ta pyrit­täi­siin kaa­voit­ta­maan vähin­tään tehok­kuu­del­la 1…

  Joka tapauk­ses­sa en kyke­ne käsit­tä­mään, miten Hel­sin­gil­lä on varaa tuh­la­ta rahaa tuol­lai­sis­sa mää­rin. Jos kes­ki­ra­ken­nus­kor­keus on ~3 ja sitä lisät­täi­sin 3 ker­rok­sel­la, niin kau­pun­ki voi­si saa­da maas­ta lisä­tuot­toa 270 000 * 2000€ = 540M€ olet­taen 2000€ per ker­ros­ne­liö myyntihinnan. 

  On se hyvä, että Hel­sin­ki on rikas kau­pun­ki, jol­la on varaa heit­tää 500M€ menemään.

 9. Hmm, ilmei­ses­ti asuin­kor­keus ei ole kes­ki­mää­rin jää­mäs­sä aivan noin alas, mut­ta joka tapauk­ses­sa voi ihme­tel­lä. Onko Hel­sin­gil­lä varaa heit­tää huk­kaan suu­ri mää­rä rahaa, joka voi­tai­siin saa­da sil­lä, että asuin­kor­keus nos­tet­tai­siin jär­ke­väk­si (esim. tuo kan­ta­kau­pun­gin nor­maa­li 6–8 kerrosta). 

  Sama muu­ten pätee myös vene­sa­ta­maan, ris­tei­ly­lii­ken­tee­seen ja vie­lä enem­män heli­kop­te­ri­lii­ken­tee­seen. Onko kau­pun­gil­la tosi­aan varaa moi­seen? Jos sel­lai­sen joku yksi­tyi­nen halu­aa sin­ne raken­taa, niin lait­tai­sit­te edes mak­sa­maan sen hin­nan, joka oli­si saa­ta­vis­sa niis­tä asuin- ja toi­mis­to­ta­lois­ta, joi­ta ei sen takia voi­da rakentaa.

 10. Vai köy­si­ra­ta Her­ne­saa­ren-Jät­kä­saa­ren välil­le? Turus­ta voi­si adop­toi­da van­han mut­ta toi­mi­van rat­kai­sun: Föri eli kau­pun­ki­los­si! Se ei pahem­min hait­tai­si lai­va­lii­ken­net­tä, on mah­dol­lis­ta toteut­taa esteet­tö­mä­nä eikä mak­sai­si yhtä pal­jon kuin tun­ne­li tai köy­si­ra­ta. Se oli­si mai­se­mal­li­ses­ti neut­raa­li ratkaisu.

 11. ener­gia­ta­lout­ta paran­ta­via kor­jaus­me­ne­tel­miä beto­ni­bru­ta­lis­min aikai­siin kerrostaloihin”

  Ei kor­jaus­ta, vaan pur­kua! Kuluu 10 vuot­ta ja museo­vi­ras­to kek­sii suo­jel­la 60-luvun kai­ku­kop­pia esi­merk­ki­nä jos­ta­kin, jota en nyt heti keksi.

 12. Ihan kysyi­sin vain, että mit­kä asuk­kaat eivät pidä ris­tei­ly­aluk­sis­ta? Onko asi­aa kysel­ty jos­sain takem­min­kin asuk­kail­ta? 😉 Lai­vat kuu­lu­vat elä­vään satamakaupunkiin.

  Heli­kop­te­ri­kent­tiä­kin tar­vi­taan ja pai­kal­ta asun­non osta­va tie­tää muut­ta­van­sa len­to­ken­tän vie­reen, jos se kaa­vas­sa säi­ly­te­tään. Joten sekään ei ole ongel­ma, mut­ta vaa­ti­nee jon­kun db mer­kin­nän kaavaan.

  Auto­ton kau­pun­gin­osa on kan­na­tet­ta­va, kun­han se teh­dään oikein! Oleel­lis­ta on kaa­voit­taa riit­tä­väs­ti park­ki­paik­ko­ja talo­jen yhtey­teen maan alle. Sil­loin teo­rias­sa on mah­dol­li­suus saa­da viih­tyi­syyt­tä hait­taa­va autot pois. Jos halu­taan täy­del­lis­tä jäl­keä, niin auto­lii­ken­ne ohja­taan heti Her­ne­saa­reen tul­taes­sa maan alle, jol­loin autot eivät edes lii­ku kaduilla.

  Auto­ton kau­pun­gin­osa on myös kau­pun­gin­osa ilman pal­ve­lu­ja, joi­hin ihmi­set tule­vat autol­la. Lii­ke- ja toi­mi­ti­laa alu­eel­le on tur­ha kaa­voit­taa. Samoin huol­to­lii­ken­teen ohjaus on todel­li­nen haaste.

  Venei­den säi­ly­tys Jät­kä­saa­res­sa on hyvä idea. Samal­la alu­eel­la voi­daan kesäi­sin jär­jes­tää yhtä sun tois­ta. Ikä­vää, jos veneet häviä­vät Meri­sa­ta­mas­ta. Veneet, kuten lai­vat­kin, kuu­lu­vat elä­vään rannikkokaupunkiin.

 13. Pyö­räi­li­jä: “…Ihme­tyt­tää tosi­aan tuo Her­ne­saa­ren suun­ni­tel­ma. Tar­koi­tan lähin­nä kort­te­li­ra­ken­teen avaa­mis­ta ja tur­han­päi­väi­siä altaita…”

  Kaa­vaa on taas väsäil­lyt joku maal­ta kotoi­sin ole­va, joka ymmär­tää kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­ses­ta yhtä pal­jon kuin sika hel­mis­tä. 😀 Pahim­mil­laan kau­pun­gin­osas­ta voi tul­la jotain Ara­bian­ran­nan tapais­ta. Kau­pun­ki­kaa­vo­jen piir­tä­mi­nen pitäi­si kiel­tää maalaisilta!

  Ham­pu­ris­sa ja Lon­toos­sa on aina­kin toi­mi­vat joen ali­tuk­set jalan­kul­ki­joil­le. Tek­ni­ses­ti se on mah­dol­lis­ta, mut­ta en kyl­lä näe sil­le mitään tar­vet­ta. Pol­ku­pyö­räi­lyn kan­nal­ta oleel­lis­ta on nopea liit­ty­mä kun­nol­li­sel­le poh­jois- ete­lä­sun­tai­sel­le väy­läl­le, joka voi­si olla vaik­ka van­has­sa rata­kui­lus­sa, jos sitä ei tar­vi­ta raitiovaunuille.

 14. Mitä saa­ren perus­i­de­aan tulee, itse pidän enem­män täs­tä, lisää havain­ne­ku­via tuos­ta ja muis­ta ehdo­tuk­sis­ta tääl­lä.

  Her­ne­saa­ren rea­lis­ti­nen “autot­to­muus” oli­si kai sitä että lii­ken­ne ohjat­tai­siin suun­nil­leen nykyi­sel­tä Lai­va­ka­dul­ta nykyi­sel­le Munk­ki­saa­ren Lai­tu­ril­le, jos­ta sit­ten oli­si läpia­jot­to­mia pis­to­tei­tä alu­een poik­ki, jol­loin muut pit­kit­täi­syh­tey­det oli­si­vat käve­ly- ja ratikkayhteyksiä.

  Valon puo­les­ta par­haat iltao­les­ke­lua­lu­eet ovat län­si­ran­nal­la, mut­ta tuu­lio­lo­suh­teet pakot­ta­vat sisä­ti­lo­hin, ja lai­va­lo­gis­tiik­ka tar­vit­see katu­ta­son lai­tu­ria­lu­een. Tulee mie­leen rat­kai­su jos­sa pit­kit­täis­lii­ken­ne kul­kee län­ti­sen talo­ri­vin alla. Talo­na­luset ovat ikä­vää ja synk­kää tilaa, mut­ta eipä sil­lä muu­ta­kaan käyt­töä tuos­sa koh­taa ole. Vähän ylem­pä­nä on sit­ten upeat meri­nä­ky­mät, pait­si tie­tys­ti sil­loin kun parin kivi­ta­lon kokoi­nen ris­tei­li­jä sat­tuu park­kee­raa­maan eteen. Yleen­sä­hän nämä ris­tei­li­jät läh­te­vät yök­si pois, ja talvella/keväällä nii­tä ei ole ollenkaan.

  Her­ne­saa­ren län­si­ran­ta on muu­ten juu­ri sel­lais­ta aluet­ta ettei talo­ja sai­si kaa­voit­taa joko asuin- tai toi­mis­to­käyt­töön, vaan seka­ta­loik­si. Avau­tu­va näky­mä ja ympä­ris­tö on vähin­tään­kin elä­vä ja vaih­te­le­va, ja var­mas­ti vetoai­si aina­kin nuo­rem­piin asukkaisiin. 

  Kai­ken­kaik­ki­aan kään­tyi­sin Her­ne­saa­ren ideoin­nis­sa Dodon puo­leen, KSV:n ehdo­tus on tur­han hah­mo­ton näin kes­kei­sel­le paikalle.

 15. Her­ne­saa­res­sa on olta­va joku tapa jol­la bus­si­las­teit­tain kii­rei­siä turis­te­ja kär­rä­tään Senaa­tin­to­rin turis­tia­lu­eel­le ja yli­pää­tään hoi­de­taan tava­ra­lo­gis­tiik­ka ja asiointiliikenne.”

  Tämä kos­ki ris­tei­ly­aluk­sia (ja vas­tauk­se­na oli, että ratik­ka hoi­taa kuljetukset).
  Her­ne­saa­ren kokoi­sel­le Kata­ja­no­kal­le ran­tau­tuu pait­si ris­tei­ly­aluk­sia myös vuo­ro­lii­ken­tees­sä ole­via auto­laut­to­ja. Rati­kat kul­jet­ta­vat mat­kus­ta­jia, vaik­ka ovat­kin nui­jal­la lyö­ty­jä, ja sil­ti hen­ki­lö­au­tot ja rekat tuk­ki­vat kadut auto­laut­to­jen tul­les­sa tai läh­ties­sä. Niin, ja kar­keas­ti kol­mas­osa Kata­ja­no­kan maa-alu­ees­ta on sata­man aitaa­maa ran­taa ja sii­hen liit­ty­vää park­ki­paik­kaa. Vähän sukua sil­le 6000 neliö­met­ril­le vene­va­ras­toa Jätkäsaaressa?

 16. Läp­pä­sil­lan kyse­li­jöil­le: jos­tain luin, että lai­va­lii­ken­ne tulee edel­leen­kin ole­maan sitä luok­kaa, että sil­taa pitäi­si avail­la mon­ta ker­taa päi­väs­sä, mikä ilmei­ses­ti on ihan lii­kaa. Los­sil­la oli­si tie­tys­ti myös työl­lis­tä­vä vai­ku­tus, mut­ta se tai­de­taan lukea haittapuoleksi.

 17. Her­ne­saa­ren kokoi­sel­le Kata­ja­no­kal­le ran­tau­tuu pait­si ris­tei­ly­aluk­sia myös vuo­ro­lii­ken­tees­sä ole­via auto­laut­to­ja. Rati­kat kul­jet­ta­vat mat­kus­ta­jia, vaik­ka ovat­kin nui­jal­la lyö­ty­jä, ja sil­ti hen­ki­lö­au­tot ja rekat tuk­ki­vat kadut auto­laut­to­jen tul­les­sa tai lähtiessä.
  Niin, kun ei nii­hin rati­koi­hin mah­du. HKL:n kalus­tos­ta puut­tuu sem­moi­nen kun­nol­li­sen kokoi­nen ratik­ka tai pari, sitä voi­si käyt­tää lin­ja­lii­ken­tees­sä esim. ruuh­ka-aikaan nelo­sel­la tai kym­pil­lä, iso­jen tapah­tu­mien yhtey­des­sä ja ris­tei­ly­lai­vo­jen saa­pues­sa sata­maan. Yksi van­ha tapa on myös kyt­keä rati­koi­ta yhteen, kts. esim. http://www.raitio.org/ratikat/helsinki/hkl/hkl501/hkl501.htm

  Jol­lain 40+ met­ri­sel­lä yhdis­tel­mäl­lä ei tie­ten­kään voi pysäh­tyä joka pysä­kil­lä, eikä ehkä edes pää­se joka ratao­suu­del­le, mut­ta raja­tus­sa käy­tös­sä tämä ei vält­tä­mät­tä ole ongelma.

  Toi­nen tapa hoi­taa ris­tei­li­jän saa­pu­mi­sen tapai­sia piik­ke­jä oli­si ajaa lisä­vuo­ro­ja vaik­ka rei­lus­ti lyhyem­mäl­lä lin­jal­la. Esim. 4x joka kävi­si kier­tä­mäs­sä Kai­vo­ka­dun ja Aleksin.

 18. Int­res­se­jä ja mie­li­pi­tei­tä Her­ne­saa­res­sa on joka läh­töön, täs­sä joi­tain valai­se­via painotuksia:

  Suo­jel­ta­va enti­sen vil­ja­va­ras­ton sii­lo-osa on pai­kal­li­nen maa­merk­ki. Kort­te­lin AK1 esi­te­tyt 16-ker­rok­si­set tor­ni­ta­lot hei­ken­täi­si­vät sii­lo­ra­ken­nuk­sen kau­pun­ki­ku­val­lis­ta ase­maa olen­nai­ses­ti. Sii­lo-osan maa­mer­kin­omai­sen luon­teen säi­ly­mi­sen kan­nal­ta oli­si parem­pi, että uusi raken­ta­mi­nen toteu­tet­tai­siin mata­lam­pa­na. (Kau­pun­gin­museo)

  Jat­ko­työs­sä tulee var­mis­taa, että asun­to­kort­te­lit sijoi­te­taan riit­tä­vän etääl­le ris­tei­ly­lii­ken­teen lai­va­pai­kois­ta. Näin väl­te­tään lai­va­lii­ken­teen ja asu­mi­sen ympä­ris­töl­li­set ris­ti­rii­ta­ti­lan­teet. (Hel­sin­gin Satama)

  Jat­kos­sa kan­nat­taa tar­kas­tel­la myös met­ro­vaih­toeh­toa rat­kai­su­na, jol­la Her­ne­saa­ri saa­daan kyt­ket­tyä mat­ka-ajal­li­ses­ti osak­si Hel­sin­gin ydin­tä ja suo­ran yhtey­den pää­hän mm. Pasi­las­ta, Vii­kis­tä ja len­toa­se­mas­ta (toi­sen met­ro­lin­jan myö­tä). (HKL)

  Alu­een melusuo­jaus perus­tu­nee sii­hen että alu­eel­le raken­ne­taan asuin­kort­te­lei­ta suo­jaa­via toi­mi­ti­la­ra­ken­nuk­sia. (Kiin­teis­tö­vi­ras­to)

  Esi­mer­kik­si Raken­nus­tai­teen seu­ral­ta tai yhdel­tä­kään suo­ma­lai­sel­ta kor­kea­kou­lul­ta (ark­ki­teh­del­tä tai lii­ken­ne­suun­nit­te­li­joil­ta) ei ole vai­vau­dut­tu pyy­tä­mään lausun­to­ja, tai aina­kaan nii­tä ei kat­so­ta tar­peel­li­sek­si sisäl­lyt­tää kokousmateriaaliin.

 19. No palaan lem­piai­hee­see­ni. Toi­sen met­ro­lin­jan ( yleis­kaa­vas­sa esi­tet­ty ) ete­läi­nen jat­ke Kam­pil­ta Her­ne­saa­reen. Ase­ma voi­daan teh­dä integroi­den se Her­ne­saa­ren ja Jät­kä­saa­ren yhdis­tä­vään tun­ne­liin. Näin lai­va­lii­ken­teen puls­si­mai­set mat­kus­ta­ja­vir­rat saa­daan hyvin hal­lit­tua. Tukee myös ide­aa autot­to­mas­ta aluesta.

 20. Sep­po: “No palaan lem­piai­hee­see­ni. Toi­sen metrolinjan…”

  Tuo ei tule kos­kaan ole­maan jär­ke­vä inves­toin­ti, vaik­ka oli­si­kin parem­pi vaih­toeh­to kuin met­ron jat­ka­mi­nen Espoon ja Sipoon met­siin 😀 😀 😀 Pik­ku­kau­pun­gis­sa, kuten Hel­sin­ki, riit­tää hen­ki­lö­au­to, spå­ra ja fillari.

 21. Ase­ma voi­daan teh­dä integroi­den se Her­ne­saa­ren ja Jät­kä­saa­ren yhdis­tä­vään tunneliin.”

  Sit­ten­hän saa­tai­siin jäl­leen yksi met­ro­py­säk­ki joka on kau­ka­na kai­kes­ta, vrt. Ruo­ho­lah­ti ja täyt­tö­maa­han upo­tet­tu­na hin­ta­kin oli­si var­mas­ti kohdallaan.

  Ruo­ho­lah­ti on jo toteu­tet­tu Her­ne­saa­ri kui­val­la maal­la, sii­tä voi kat­soa kuin­ka hyvin met­ro pal­ve­lee käy­tän­nös­sä. Pork­ka­lan­ka­tu kat­kai­see alu­een poh­joi­ses­sa ja vas­taa Her­ne­saa­ren län­si­lai­taa, Itä­me­ren­ka­tu Her­ne­saa­ren kes­kel­lä mene­vää pää­väy­lää, ja Ruo­ho­lah­den kana­va Her­ne­saa­ren itä­lai­taa. Asuintila/toimitilaaluesuhteet ja sijain­nit muis­tut­ta­vat häm­mäs­tyt­tä­vän pal­jon Her­ne­saa­ren osay­leis­kaa­vaeh­do­tus­ta. Oikeus­ta­lo, Kaa­pe­li ja Tam­ma­saa­ren­ka­dun toi­mis­tot (Her­ne­saa­ren kär­ki) ovat met­ron kan­nal­ta täy­sin paitsiossa.

  Jos met­ro joten­kin poik­keuk­sel­li­sen hyvin tuki­si autot­to­muut­ta, Ruo­ho­lah­den alu­een pitäi­si olla täs­tä mal­lie­si­merk­ki, siis vaik­ka Pork­ka­lan­ka­dun läpia­jo­lii­ken­ne jätet­täi­siin­kin huo­miot­ta. Ei oikein näy­tä siltä.

  Suo­sit­te­len muu­ten vapaa­ta pal­loi­lua Ruo­ho­lah­des­sa kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nal­le Her­ne­saa­ren tii­moil­ta. Ana­lo­giat ovat ilmei­set, osa rat­kai­suis­ta toi­mii (kana­va), osa ei (Itä­me­ren­ka­tu), ja kiis­ta Ruo­ho­lah­den lähiö­mäi­syy­des­tä lie­nee edel­leen­kin ratkaisematon.

 22. Voi­si sii­hen Jät­kä­saa­ren ja Her­ne­saa­reen väliin teh­dä met­roa­se­man, se oli­si vaan mah­dol­li­sim­man kau­ka­na asu­tuk­ses­ta sekä Jät­kä- että Her­ne­saa­res­sa. Met­ro­mat­kus­ta­jien on tosin tähän­kin saak­ka ole­tet­tu käve­le­vän muki­se­mat­ta sel­lai­sia kilo­met­rin mat­ko­ja. Epäi­len KTL:n ja HKL:n salaliittoa.

  Vaka­vis­saan ja joten­kin rahoi­tus­rea­lis­ti­ses­ti, Her­ne­saa­ren ja Jät­kä­saa­ren kis­kot voi­si yhdis­tää lyhyeh­köl­lä ratik­ka­tun­ne­lil­la jos­sa oli­si myös pyö­rä­kais­tat. Kal­lis tuo­kin oli­si, ehkä jotain 10 — 20 mil­joo­naa, eli kyse on sii­tä oli­si­ko täs­tä vas­taa­vaa hyötyä?

 23. Hel­sin­si­gin merel­li­syys on täy­sin uniik­ka maa­il­mas­sa. Pit­käl­li­sen pro­ses­sin jäl­keen on teol­li­ses­sa ja sata­ma­käy­tös­sä olleet alu­eet saa­tu asu­kas- ja vir­kis­tys­käyt­töön. Her­ne­saa­ren suun­ni­tel­mas­sa ole­va Ris­te­ly- ja heli­port­tiu­lo­ke on tätä taus­taa vas­ten täy­sin käsit­tä­mä­tön. Jät­kä­saa­res­sa on vapau­tunt­ta sata­ma-infraa ris­te­ly­alu­kisl­le yllin kyl­lin Nyt suun­ni­tel­laan uut­ta sata­main­fraa raken­net­ta­vak­si Hel­sin­gin meri­mai­se­mal­li­ses­ti arvok­kaim­paan ympä­ris­töön, ja sata­maan tulee 12 ker­rok­sien ker­ros­ta­lon kor­kui­sa ja kol­me­sa­taa met­riä pit­kiä alus­möh­kä­lei­tä. Ris­tei­ly­lii­ken­ne ei tätä tar­vit­se, Her­ne­saa­ren tule­vat asuk­kaat sitä tus­kin halua­vat. Alu­een vir­kis­tys­käyt­tö­ar­vot — Pih­la­ja­saa­ri, venei­liy- ja meri­sa­ta­ma-alue kär­si­vät huo­mat­ta­vas­ti. Suun­ni­tel­ma on ver­rat­ta­vis­sa sihen että Kai­vo­pus­ton kes­kel­le sijoi­tet­tai­siin 300 met­rin pitui­nen kerrostalo.

 24. Minus­ta Her­ne­saa­ren jouk­ko­lii­ken­neyh­teys voi­si olla yksi aivan oival­li­nen koh­de joh­di­nau­to­jen uudel­le tule­mi­sel­le Hel­sin­gis­sä; bus­si­lin­jaa 14 voi­tai­siin jat­kaa ete­lä­pääs­tään Lai­vu­rin­ka­dul­ta Her­ne­saa­ren kär­keen ja muut­taa se trol­lik­ka­lin­jak­si. Nivelt­rol­li­koil­la tiheäs­ti lii­ken­nöi­ty­nä sen kapa­si­teet­ti oli­si hyvin­kin ver­rat­ta­vis­sa nykyi­seen nivel­ra­tik­kaan. Lin­jan 14 muut­ta­mis­ta jäl­leen trol­lik­ka­lin­jak­si puol­taa mie­les­tä­ni sekin, että näin saa­tai­siin se (pai­kal­li­ses­ti) 0‑päästöisen jouk­ko­lii­ken­teen pii­riin ilma, että rai­tio­kis­ko­ja tar­vit­tai­siin Fre­dal­la (välil­lä Bule­var­di-Kamp­pi) tai Tope­liuk­sen­ka­dul­la. Nyky­ai­kai­nen trol­lik­ka on par­haim­mil­laan erit­täin kor­kea­ta­soi­nen ja saas­tee­ton jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­ne, jota eivät kis­kot tai jopa vir­ta­häi­riöt­kään rajoita.

  Toki­kaan en vas­tus­ta nykyi­ses­sä yleis­kaa­va­suun­ni­tel­mas­sa ole­vaa rai­tio­lii­ken­ne­suun­ni­tel­maa, vaan esi­tän tämän yhte­nä vaih­toeh­to­na nyt kun trol­li­koi­den palaut­ta­mi­ses­ta Hel­sin­gin katu­ku­vaan kes­kus­tel­laan vakavasti.

 25. En nyt oikein ymmär­rä miten Hel­sin­gin merel­li­syys oli­si täy­sin uniik­kia maa­il­mas­sa. Saman­lais­ta lutak­koa on itään ja län­teen muu­ta­ma sata kilo­met­riä ja sata­ma­kau­pun­ke­ja­kin on maa­il­mas­sa niin mon­ta että edes wiki ei tiedä. 

  Hel­sin­gis­sä on ainut­laa­tuis­ta se, että tääl­lä on varaa raken­taa suun­na­ton mää­rä 3‑kerroksisia talo­ja, mil­lä perus­teel­la tont­ti­maas­ta ei voi olla pulaa eikä se myös­kään ole kal­lis­ta, kos­ka sitä on varaa tuhlata.

 26. Her­ne­saa­ren suun­ni­tel­mas­sa ole­va Ris­te­ly- ja heli­port­tiu­lo­ke on tätä taus­taa vas­ten täy­sin käsittämätön.”

  Heli­port­tiu­lo­ke on todel­la bru­taa­li, mut­ta niin on koko Her­ne­saa­ri­kin jos sitä ver­taa aikaan ennen täyt­töä. Jos ver­taa hait­to­ja hyö­tyi­hin, muut­tuu heli­port­tiu­lo­ke käsittämättömäksi.

  Koko­nai­suu­den kan­nal­ta voi­si olla jär­ke­vää täyt­tää Her­ne­saa­ren itä­lai­taa koko pituu­del­ta sel­lai­nen vii­ti­sen­kym­men­tä met­riä, ja kai­vaa­täyt­tää toi­nen ris­tei­li­jä­lai­tu­ri saman­suun­tai­ses­ti nykyi­sen vie­reen osay­leis­kaa­vas­sa ehdo­te­tun vene­sa­ta­man tilal­le, ja sijoit­taa heli­port­ti Her­ne­saa­ren lou­nais­kär­keen niin pit­käl­le kuin lai­va­rei­tit ja manö­vee­rausa­lue antaa myö­ten mut­ta sehän ei käy kos­ka se ei käy.

 27. Her­ne­saa­reen tulee joka tapauk­ses­sa ratik­kayh­teys, mut­ta joku voi­si halu­ta siel­tä nopeas­ti kan­ta­kau­pun­gin ulko­puo­lel­le­kin. Her­ne­saa­res­ta on aika mat­ka rati­kal­la mm Pasi­laan. Kan­ta­kau­pun­gis­sa jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det ovat usein sekä että eikä joko tai. Puna­vuo­re­lai­set­kin saat­tai­si­vat miel­tyä metroasemaansa.

 28. spot­tu: “…Pork­ka­lan­ka­tu kat­kai­see alu­een poh­joi­ses­sa ja vastaa…”

  Pork­ka­lan­ka­tu muut­tuu pal­jon vähem­män lii­ken­nöi­dyk­si heti, kun kes­kus­ta­tun­ne­li aika­naan teh­dään. Sen jäl­keen alu­een luon­ne muut­tuu, kun län­nes­tä tule­vat lii­ken­ne­vir­rat saa­daan suu­rel­ta osin maan alle pois kaduilta.

 29. Ris­to, säh­kö­bus­sis­sa­kin on edel­leen ihan sama jousi­tus ja muut rasit­teet kuin die­sel­bus­sis­sa­kin, en ymmär­rä mitä jär­keä niis­sä on jos­sain Puna­vuo­ren olo­suh­teis­sa ja mat­kus­ta­ja­mää­ril­lä kun kis­koa­kin riit­tää. Lai­ta­kau­pun­gil­la trol­li­koil­le toki kek­sii monen­mois­ta käyttöä.

  Sii­tä ras­kas­rai­tees­ta: Her­ne­saa­reen ja edel­leen Kai­vo­puis­toon menee, tai aina­kin vie­lä vähän aikaa sit­ten meni, juna­ra­ta. Kyse­lin sen perään taan­noin, vaik­ka M‑junan oli­si voi­nut ajaa aina­kin Her­ne­saa­reen saak­ka, ase­mat esim. Töö­lön­lah­ti, Kamp­pi, Jät­kä­saa­ri, Her­ne­saa­ri. Samal­la oli­si vapau­tu­nut nii­tä kai­vat­tu­ja lai­tu­rei­ta. 10 minuu­tin vuo­ro­vä­lil­lä täs­mäl­li­ses­ti kul­ke­va iso ja nopea juna oli­si ollut juu­ri sopi­va lisä tar­jon­taan. Rata oli­si pitä­nyt säh­köis­tää, lisäk­si oli­si tar­vit­tu esi­ta­so­rat­kai­su Töö­lön­lah­del­la ja Ruo­ho­lah­den­ka­dul­la, ase­mat, jne. eli ei tämä mikään hal­pa ja help­po pro­jek­ti oli­si ollut, mut­ta kui­ten­kin ihan eri luok­kaa kuin met­ro tai Pisa­ran jat­ko etelään.

  Mut­ta se nyt ei vaan käy­nyt syys­tä tai toi­ses­ta, veik­kaan pää­syyn olleen että rata­kui­lu oli varat­tu kes­kus­ta­tun­ne­lil­le. Jota ei teh­dä. Rata­kui­lun pai­kal­le tulee sit­ten pyörä/kävelyväylä mikä on toki ihan hyvä jut­tu. Eli sen ras­kas­rai­teen voi unoh­taa. Ratik­ka­tun­ne­li kes­kus­tan ali kuten Spot­tu ehdot­taa voi­si olla joten­kin realistinen.

 30. (edel­li­nen vies­ti­ni oikein jäsen­nel­ty­nä ja jaoteltua)

  Ris­to, säh­kö­bus­sis­sa­kin on edel­leen ihan sama jousi­tus ja muut rasit­teet kuin die­sel­bus­sis­sa­kin, en ymmär­rä mitä jär­keä niis­sä on jos­sain Puna­vuo­ren olo­suh­teis­sa ja mat­kus­ta­ja­mää­ril­lä kun kis­koa­kin riit­tää. Lai­ta­kau­pun­gil­la trol­li­koil­le toki kek­sii monen­mois­ta käyttöä.” 

  Kor­kea­ta­soi­nen kau­pun­ki­bus­si­lii­ken­ne on ihan jotain muu­ta kuin me Hel­sin­gis­sä olem­me tot­tu­neet ymmärtämään.

  Käy­hän tes­taa­mas­sa Zuric­hin, Salz­bur­gin, Linzin tai Solin­ge­nin laa­duk­kaat nivelt­rol­li­kat, niin näet eron. Toki­kin laa­du­kas kau­pun­ki­lii­ken­ne voi­daan luo­da bus­seil­la­kin, mut­ta sii­hen tar­vi­taan a) tah­toa b) tai­toa. Zuric­his­sa on onnis­tuu­tu luo­maan rai­tio­lii­ken­teen lomaan trol­lik­ka­sys­tee­mi, joi­den kes­ke­näis­tä eroa itse mat­kus­ta­jat eivät var­mas­ti suu­rem­mal­ti huo­maa, mut­ta kau­pun­gin kas­sa huo­maa kyl­lä­kin. Sveit­sis­sa jouk­ko­lii­ken­teen tar­koi­tus on toki ensi­si­jai­ses­ti pal­ve­lu ja mah­dol­li­sim­man laa­duk­kaas­ti. Hel­sin­gin alu­eel­la hin­ta on ennen pal­ve­lua ja sen laatua.

  Trol­lik­ka voi­si pal­vel­la Hel­sin­gis­sä kuten Zuric­his­sa: sel­lai­sia lin­jo­jen tai yhteyk­sia, joi­ta ei aivan kan­na­ta muut­taa ratik­ka­lin­joik­si, mut­ta jot­ka oli­si hyvä saa­da säh­köi­sen jouk­ko­lii­ken­teen piiriin.

 31. tpyy­luo­ma: “…veik­kaan pää­syyn olleen että rata­kui­lu oli varat­tu kes­kus­ta­tun­ne­lil­le. Jota ei tehdä…”

  Eikö­hän ole sel­vää, että kes­kus­ta­tun­ne­li teh­dään aika­naan. Se vähen­tää niin oleel­li­ses­ti kes­kus­tan katu­jen autoi­lua, että ihmet­te­len yhä, ettei­vät Vih­reät ole sen suu­rin puolestapuhuja.

  En ymmär­rä, miten rata­kui­lu liit­tyy kes­kus­ta­tun­ne­liin? Käy­te­tään­kö sitä tilaa ramp­pei­hin tms? Se on niin kapea, ettei se tai­da riit­tää moi­seen. Kak­si spå­raa saat­tai­si mah­tua vas­tak­kain, mut­ta M‑juna jou­tui­si aja­maan yhdel­lä rai­teel­la ilman ohitusta.

  Lii­ken­teen palaut­ta­mi­nen Lön­kan pää­hän Hie­ta­lah­den­ran­nan sijas­ta saat­tai­si muu­ten riit­tää eri­ta­so­rat­kai­suk­si, jos rata­kui­lu ote­taan uudes­taan käyt­töön. Sen lisäk­si Her­ne­saa­reen tar­vit­tai­siin var­maan tunneli.

 32. Pyö­rä­nie­mi, sen tun­ne­lin län­ti­nen osa oli tar­koi­tus olla sii­nä rata­kui­lus­sa, kais­tat muis­taak­se­ni kah­des­sa tasos­sa. Tun­ne­lin hyö­dyis­tä tai hai­tois­ta voi olla mon­taa miel­tää, mut­ta perus­on­gel­ma on että sen vii­mei­nen hin­ta-arvio on jotain 800 mil­joo­naa euroa. Var­sin­kaan vihe­ro­sas­tol­la ei ole halu­ja sub­ven­toi­da kes­kus­ta-autoi­lua tuol­lai­sil­la sum­mil­la ja dema­rit­kin tuli­vat sii­hen tulok­seen ettei se put­ki ole sen arvoi­nen. Tämä on se perim­mäi­nen syy mik­si sitä ei teh­dä, rahas­ta täs­sä on kysy­mys niin kuin mones­sa muus­sa­kin toteu­tu­mat­ta jää­väs­sä hankkeessa.

  1. Kes­kus­ta­tun­ne­lin hin­ta vas­taa hel­sin­ki­läis­ten kuu­kau­den brut­toan­sioi­ta. Minus­ta asian voi­si pan­na kan­sa­nää­nes­tyk­seen. Halua­vat­ko hel­sin­ki­läi­set mak­saa kuu­kau­den brut­to­palk­kan­sa saa­dak­seen kes­kus­ta­tun­ne­lin. Tämä on aito valin­ta­ti­lan­ne. Minä myön­nän tun­ne­lin edut, mut­ta hin­ta on tolkuton.

 33. Minä en innos­tui­si kes­kus­ta­tun­ne­lis­ta, vaik­ka sen mak­sai­si joku autoi­lun mese­naat­ti omas­ta pus­sis­taan. Hank­keen tii­moil­ta teh­dyn lii­ken­ne­mal­lin­teen mukaan tun­ne­li lisäi­si Hel­sin­gin auto­lii­ken­net­tä mer­kit­tä­väs­ti jouk­ko­lii­ken­teen kus­tan­nuk­sel­la, mikä tus­kin yllät­tää ketään. Edes pin­ta­lii­ken­teen osal­ta vai­ku­tus ei oli­si vält­tä­mät­tä plus­merk­ki­nen, kos­ka muu­ta­man uuden käve­ly­ka­dun vas­ta­pai­nok­si lii­ken­teen hai­tat tun­ne­lin sui­den lähei­syy­des­sä räjäh­täi­si­vät käsiin.

  Hin­ta toki alle­vii­vaa hank­keen älyttömyyden.

 34. Monel­le kaa­voi­tus- ja lii­ken­ne­rat­kai­sul­le teki­si hyvää jou­tua kan­sa­nää­nes­tyk­seen: mie­lel­lään niin, että nol­la-vaih­toeh­don lisäk­si on enem­män kuin yksi vaih­toeh­to. Sveit­sis­sä muis­tan näh­nee­ni kan­sa­nää­nes­tyk­sen sii­tä, teh­dään­kö sil­ta, tun­ne­li, ei kum­paa­kaan, tai paran­ne­taan muu­ten liikennejärjestelyitä.

 35. Halua­vat­ko hel­sin­ki­läi­set mak­saa kuu­kau­den brut­to­palk­kan­sa saa­dak­seen keskustatunnelin.”

  Ilmoit­tau­dun halut­to­mak­si. Sen sijaan toi­voi­sin että yksi­tyi­siä mak­sa­jia etsit­täi­siin Ruo­ho­lah­den alu­eel­la pie­nem­mil­le arkea hel­pot­ta­vil­le asioil­le kuten suo­ra maa­na­lai­nen yhteys Ruo­ho­lah­den pysä­köin­ti­hal­lis­ta met­roa­se­mal­le. Ei niin että Ruo­ho­lah­den käyt­töä lii­tyn­tä­py­sä­köin­tiin pitäi­si miten­kään eri­tyi­ses­ti roh­kais­ta, mut­ta parem­pi tuol­la kuin kaduil­la mat­kal­la kes­kus­tan parkkiluoliin.

 36. Mik­ko Särelä:
  Anteek­si tyh­myy­te­ni, mut­ta luen­ko tosi­aan oikein, että alu­een raken­nus­ti­hey­dek­si tulee alle 1? 

  Yleen­sä tosi kor­kea­na tavoit­tee­na pien­ta­loil­le pide­tään 0,6:n tont­titehok­kuut­ta, eli raken­nusoi­keus jaet­tu­na ton­tin pin­ta-alal­la. Aluetehok­kuu­dek­si yksi on kovin pal­jon. Alue­te­hok­kuus on raken­nusoi­keus jaet­tu­na koko alu­een pin­ta-alal­la, jos­sa ovat muka­na kadut, puis­tot, torit ja niin edel­leen. Sata­mal­le vara­tut maa-alu­eet hei­ken­tä­vät alu­een tehok­kuut­ta huomattavasti. 

 37. Kes­kus­ta­tun­ne­lin hin­ta vas­taa hel­sin­ki­läis­ten kuu­kau­den brut­toan­sioi­ta. Minus­ta asian voi­si pan­na kan­sa­nää­nes­tyk­seen. Halua­vat­ko hel­sin­ki­läi­set mak­saa kuu­kau­den brut­to­palk­kan­sa saa­dak­seen kes­kus­ta­tun­ne­lin. Tämä on aito valin­ta­ti­lan­ne. Minä myön­nän tun­ne­lin edut, mut­ta hin­ta on tolkuton.”

  Nyt perus­te­lut, Osmo Soininvaara. 

  Mit­kä oli­si­vat pel­käs­tään hen­ki­lö­au­toil­le tar­koi­te­tun kes­kus­ta­tun­ne­lin edut? Siir­re­tään ruuh­kat toi­siin paik­koi­hin­ko, kuten olem­me Haka­mäen­tien uudes­ta tun­ne­lis­ta saa­neet lukea (mm. Hesarista). 

  Oli­si­ko kes­kus­ta­tun­ne­lin vas­ta­pai­no­na oli­si täy­sin auto­ton ydinkeskusta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.