Blokkirajavaalit jähmettäisivät vallan

On esitet­ty, että Suomes­sa niin kuin muis­sakin mais­sa, puolueet liit­tou­tu­isi­vat ennen vaale­ja keskenään ja vaaleis­sa enem­mistön saanut liit­tou­tu­ma muo­dostaisi hal­li­tuk­sen. Tämä kuu­lostaa loogiselta ja demokra­ti­aa vahvis­taval­ta, mut­ta se voisi johtaa vuosikym­meniksi saman hal­li­tus­po­h­jan jatkamiseen. Val­lan pitäisi aina sil­loin täl­löin vai­h­tua jot­ta ilma vähän raikastuisi.

Suomes­sa varsi­nainen poli­it­ti­nen peli alkaa, kun eduskun­tavaalien äänestys päät­tyy. Kolmes­ta suures­ta puolueesta hal­li­tuk­ses­sa istuu kak­si, eli siis yksi pää­tyy oppo­si­tioon. Suurten osalta kaikkia kolmea kom­bi­naa­tio­ta. Nyky­isin käytän­tönä on, että suurin puolue on hal­li­tuk­ses­sa, joten vaalien tulos vaikut­taa jotain, mut­ta mikään ei takaa, että myös toisek­si suurin pää­sisi hal­li­tuk­seen. Van­hasen ehdo­tus blokki­vaaleista tarkoit­taisi, että Suomen keskus­ta olisi hal­li­tus­puolue, vaik­ka putoaisi kooltaan demare­i­ta pienem­mäk­si. Mikään ei tietenkään estä sitä, että jo ennen vaale­ja vaik­ka kokoomus ilmoit­taisi, että se pyrki­ikin sinipunaan, mut­ta aika ankei­ta oli­si­vat sil­loin hal­li­tustyösken­te­lyn viime kuukaudet. Luon­te­vaa olisi, että van­ha poh­ja tes­taa kan­na­tus­taan vaaleis­sa. Por­var­i­hal­li­tus vai­h­tu­isi vasem­mis­to­hal­li­tuk­sek­si, jos vasem­mis­to saisi enem­mistön. Täl­lä het­kel­lä siitä ei puu­tu kuin vähän yli kak­sikym­men­tä pros­ent­tiyk­sikköä. Tai vähän yli kymme­nen, jos vihreät vai­h­taisi­vat leir­iä ennen vaaleja.

Voisi tietysti käy­dä niin, että täl­lainen blokki­vaali vahvis­taisi vasem­mis­toa, kos­ka por­var­il­li­sista puolueista ei olisi enää vai­h­toe­hdok­si toisilleen. Mon­es­sa asi­as­sa Kokoomus ja Kepu ovat tosi­asi­as­sa kauem­pana toi­sis­taan kuin demar­it niistä kum­mas­takaan ja sik­si ne voivat käy­dä aidosti vaal­i­tais­telua toisi­aan vas­taan – siis niin kauan kun ei men­nä blokkivaaleihin.

Oikeas­t­aan ei ole niin merkit­tävää, mitkä isoista puolueista ovat hal­li­tuk­ses­sa kuin se mikä ei ole. Puolueil­la ei ole oikein kun­nol­lista ohjel­maa mitä pitäisi tehdä, mut­ta kaikil­la niil­lä on joskus aika type­r­ätkin dog­min­sa siitä, mitä ei pitäisi tehdä.

Kun jokin puolue on istunut pitkään hal­li­tuk­ses­sa, tulee tarve saa­da se oppo­si­tioon, jot­ta voitaisi­in tehdä ne vält­tämät­tömät asi­at, jot­ka tuolle puolueelle ovat mah­dot­to­mia. SATA-komitean esimerkik­si piti uud­is­taa sosi­aal­i­tur­va nyt kun demar­it eivät ole dog­mei­neen puo­lus­ta­mas­sa van­haa, mut­ta han­ke meni kiville, kos­ka työ­markki­na­jär­jestöt otta­vat demarien roolin.

Kovin paljon val­taan tykästynyt puolue pitää saa­da sil­loin täl­löin oppo­si­tioon myös, jot­ta se ei kas­vaisi vääräl­lä taval­la kiin­ni vallankäyttöön.

En tiedä, kaipaako kukaan demare­i­ta hal­li­tuk­seen, mut­ta moni kaipaisi jom­paakumpaa, Kokoomus­ta tai Kepua hal­li­tuk­ses­ta pois, jot­ta vähän voitaisi­in siiv­ota paikko­ja. Molem­mat ovat jois­sakin asiois­sa niin mah­dot­to­mia, että ensin pitäisi saa­da oppo­si­tioon toinen ja seu­raaval­la kier­roksel­la toinen.

14 vastausta artikkeliin “Blokkirajavaalit jähmettäisivät vallan”

 1. Pöy­däl­lä on kor­rup­tioskan­daale­ja ja lisää on tulos­sa. Jonkin­lainen blokkiy­hteistyö tulee, kos­ka se ennal­taehkäisee kokoomus­lais­ten ja keskusta­lais­ten välistä kor­rup­ti­oloan­heit­toa. Myös vihrei­den odote­taan pitävän kie­len­sä kurissa.

 2. Suo­ma­laisen demokra­t­ian erikoisu­us on RKP, se on istunut jokaises­sa hal­li­tuk­ses­sa. Saa nähdä onko Vihreät menos­sa hei­dän jalanjälkiään.

 3. Jokaisen puolueen pitää saa­da vähin­tään yksi merkit­tävä vaalivoit­to noin 40 vuo­den välein.

  - Kun jokainen äänestäjä kokee ainakin ker­ran elämässään osal­lis­tuneen­sa muu­tok­seen ja voit­ta­neen­sa vaaleis­sa, niin usko demokra­ti­aan säi­lyy ja siir­tyy sukupolvelta toiselle.

  - Pienelle puolueelle riit­tää pieni voit­to suurelle suuri. Tärkein­tä on se miten kan­nat­ta­jat koke­vat voiton.

 4. Olenko ihan hakoteil­la, jos väitän että tuol­laisen blokin kokoami­nen on Suomes­sa täysin mah­dol­lista jo nyt? Keskus­ta ja kokoomus tekevät vaalili­itot keskenään sekä mah­dol­lis­ten muiden osa­puolten kanssa ja julkai­se­vat ehdo­tuk­sen­sa seu­raavak­si hal­li­tuk­sen min­is­tereik­si. Kansa sit­ten päät­tää, kel­paako vai äänestääkkö sit­tenkin jotain muuta.

  Sikäli mikäli Suomes­sa joskus halu­taan siir­tyä edus­tuk­sel­lis­es­ta demokra­ti­as­ta demokra­t­ian suun­taan, on hal­li­tuk­sen val­in­ta äänestyk­sel­lä askel siihen suun­taan. Olen kyl­lä varsin skepti­nen sen suh­teen, onko tuos­sa mitään järkeä. Demokra­tia edis­tämisel­lä on nykyään vähän huono kaiku..

 5. “Kun jokin puolue on istunut pitkään hal­li­tuk­ses­sa, tulee tarve saa­da se oppo­si­tioon, jot­ta voitaisi­in tehdä ne vält­tämät­tömät asi­at, jot­ka tuolle puolueelle ovat mahdottomia.”

  Mil­lonkas RKP saadaan oppo­si­tioon? Sil­lä on taku­ul­la pisin katkeam­a­ton hal­li­tus­put­ki ja ainakin itsel­lenin tulee mieleen yksi asia, joka pitäisi tehdä, mut­ta jota ei tul­la tekemään niin kauan, kun tuo 5%:n puolue jatkaa hal­li­tuk­ses­sa roikkumistaan.

 6. Yksi vai­h­toe­hto olisi että Keskus­ta ja Kokoomus yhdis­ty­isi. Saataisi­in kun­non nor­su rymis­telemään posliinikauppaan.

  Mut­ta olisi hyvä että jo äänestys vai­heessa vaali­ra­hoi­tus olisi näkösäl­lä, äänestäjä tietäisi mitä fir­maa kukin ehdokas edus­taa. Antaisiko äänen­sä Fort­tumille vai Pohjolan­voimalle. Turha kait on puhua kansane­dus­ta­jista, eikös ne pääsään­töis­es­ti ole yri­tyse­dus­ta­jia jot­ka edus­taa jotain yri­tys­rypästä ja sen tarpeita. 

  “Kyl­lä kansa tietää”. Odote­taan kuitenkin seu­raavien vaalien yli. Saat­taa hal­li­tusku­viot muut­tua ihan toisenlaisiksi.

 7. Mis­ki suot­ta äänestää ??

  Demokra­tia on kuol­lut. Käytän­nössä 70 % lain­sääs­dän­nödtä tulee EU:sta ja Suomen Eduskun­nan ain­oa tehtävä on kään­tää diirek­ti­iv­it Suomen kielelle ja lainsäädännöksi.

  Edukun­ta on vain suuri käännöstoimisto.

  Lop­pu 30 % tulee sit­ten EK:sta, Sää­ty­talol­la EK:n edus­ta­jat kir­joit­ti­vat lop­ut hallitusohjelmasta.

  Eduskun­nan voisi kor­va­ta hevosil­la, tulis paljon halvemmaksi.

  Toien ongel­ma on eli­itin moraa­lika­to, kuten Nalle ja kump­pan­it ovat toitot­ta­neet nyt hal­li­taan yri­tyk­siä van­han orjakup­pakood­in mukaan.
  Pörssiy­htiö kehitet­ti­in aikoinaan orjakaup­paa varten. Orjakaup­pa oli tuot­toisaa, mut­ta jo siihe aikaa lordit pitivät sitä likaise­na ja moraalit­tomana toim­intana. Sitä varten luoti­in nyky­isin pörssiy­htis­sä edellen käytössä ole­va malli.
  Siinä omis­ta­ja on irral­laan yhtiön toimin­nas­ta, vas­tuu on toimi­val­la johdol­la, jolle sälytetään vas­tuu likaises­ta toiminnasta.
  Omis­ta­ja eli lor­di saat­taa esit­tää pahek­sun­tansa orju­ud­es­ta mut­ta kuit­taa kuitenkin rahat toimin­nas­ta ja pakot­taa tuot­to­vaa­timuk­sil­laan kapteenin eli tj:n entistä rumem­pi­in temppuihin.

  Kun val­tio vetäy­tyy kaikesta vas­tu­us­ta syr­jään ja se lop­pu on kehit­tymässä yri­tyk­siä ja omis­ta­jia palvel­e­vak­si keski­tysleirin johdok­si niin demokra­tia on kuolemassa

 8. Van­hasen mallis­sa kokoomus ja kepu oli­si­vat hal­li­tuk­ses­sa, kunnes eduskun­nan voima­suh­teet muut­tuisi­vat suo­ma­laisel­la mit­ta­pu­ul­la järisyttävästi.

  Pitkän päälle jom­pikumpi toden­näköis­es­ti jauhau­tu­isi selvästi toista pienem­mäk­si ja ikuisek­si apupuolueek­si. Veikkaan kepu, vaik­ka se sitkeäk­si onkin osoittautunut.

  Demar­it malli tuomit­sisi toden­näköis­es­ti pitkähköön oppo­si­tioon, mut­ta kas­vat­taisi puoluet­ta vasurei­den ja nukku­vien kus­tan­nuk­sel­la. Tai mene tiedä.

  Vihreät ja myös RKP jou­tu­isi­vat temp­pelin­har­jalle, varsinkin jos ja kun vasem­mis­to­blok­ki sit­ten aikanaan voit­taisi valit.

 9. Blokki­vaalien huono­ja puo­lia löy­tyy nähtäväk­si niin USA:sta (kak­sipuolue­jär­jestelmä) kuin Ruotsistakin.

  Yksi ongel­ma on se, että blok­ki on kokoel­ma eri­laisia mielip­iteitä, joista on tehty yksi vaalio­hjel­ma. Äänestäjän mielessä tärkeysjärjestys voisi olla toinen. Esimerkik­si USA:ssa on äärim­mil­lään joutunut kan­nat­ta­maan Irakin sotaa ja vas­tus­ta­maan abort­tia, jos halusi äänestää mata­lampi­en vero­jen puoles­ta. Ja päinvastoin.

  Toinen on se, että blok­it ovat hel­posti vähem­mistö­jen­sä vanke­ja. Jos blok­ki saa vaaleis­sa 55% äänistä, kyke­nee siitä 10% määräämään poli­ti­ikan suun­nan tai kaata­maan hal­li­tuk­sen. Ikäv­in­tä äänestäjän valin­nan­va­pau­den kannal­ta on, jos kum­mas­sakin vai­h­toe­htoises­sa blokissa on jokin sir­paleryh­mä, joka ehdot­tomasti vas­tus­taa samaa asi­aa. Esimerkik­si Ruot­sis­sa oikeis­to­blokkia äänestämäl­lä ei saanut ydin­voimaa, kos­ka Keskustapuolue vas­tusti sitä jyrkästi. Vasem­mis­to­blokkia äänestämäl­lä ei päässyt myöskään ydin­voimaa kan­nat­ta­maan, kos­ka Vihreät vas­tusi sitä jyrkästi.

 10. “Yksi ongel­ma on se, että blok­ki on kokoel­ma eri­laisia mielip­iteitä, joista on tehty yksi vaaliohjelma”
  Näin­hän se on Suomes­sakin, nyt vain eri mielip­i­teet pitää sisäl­lyt­tää kuhunkin puolueeseen.
  Raja oikeis­to-vasem­mis­to ei kul­jekaan enää selkeästi puoluei­den välil­lä vaan niiden sisäl­lä eli saadak­seen mah­doll­sim­man suuren kan­natuk­sen puoluei­den on saata­va ehdokkaik­si laa­jan kir­jon ihmisiä oikeis­to-vasem­mis­to akselil­la+ eri­laisia ajanko­htaisia vir­tauk­sia edus­tavia ehdokkaita

 11. IiroJ:“Yksi ongel­ma on se, että blok­ki on kokoel­ma eri­laisia mielip­iteitä, joista on tehty yksi vaalio­hjel­ma. Äänestäjän mielessä tärkeysjärjestys voisi olla toinen. Esimerkik­si USA:ssa on äärim­mil­lään joutunut kan­nat­ta­maan Irakin sotaa ja vas­tus­ta­maan abort­tia, jos halusi äänestää mata­lampi­en vero­jen puoles­ta. Ja päinvastoin.”

  Niin, minus­ta se on vähin­tään saman­lainen ongel­ma, että äänestäjä joutuu val­it­se­maan puoluei­den vaalio­hjelmista ennen vaale­ja ja sit­ten vaalien jäl­keen muo­doste­taan hal­li­tuk­set, joil­la voi olla samal­la tavoin pri­or­i­teetit aivan eri kuin äänestäjil­lä, joiden man­daatil­la puolueet sinne hal­li­tuk­seen ovat päässeet. 

  Lisäon­gel­ma Suomen sys­tee­mis­sä on siinä, että sit­ten seu­raavien vaalien alla jokainen hal­li­tus­puolue voi liue­ta poli­it­tis­es­ta vas­tu­us­ta vain sil­lä, että juuri se ei ollut oikeasti aja­mas­sa niitä hal­li­tuk­sen päätök­siä, joista kansa ei tykän­nyt. Ne muut vain jyrä­sivät meidät. 

  Mitä tuo­hon blokkien vähem­mistö­jen yli­val­taan tulee, niin RKP on esimerk­ki suo­ma­laises­sa monipuoluesys­tee­mis­sä siitä, miten yksi pien­puolue, jol­la on tiuk­ka kan­ta yhdessä asi­as­sa ja suos­tuu käytän­nössä kaikki­in mah­dol­lisi­in hal­li­tuskokoon­panoi­hin sen saavut­taak­seen, pystyy pitämään huolen siitä, ettei yksikään hal­li­tus tule käsit­telemään kyseistä asi­aa koskaan. 

  Muuten, Sak­sas­sa on val­las­sa ns. iso koali­tio, eli demar­it ja kris­til­lis­demokraatit. Olisiko Suomes­sa mah­dol­lista kol­men suuren hal­li­tus näi­den sateenkaarien sijaan? Sil­lä olisi suuri enem­mistö, joten se voisi halutes­saan saa­da aikaisek­si paljon jou­tu­mat­ta anta­maan pien­ten yhden asian liikkei­den pääsemään sotke­maan asioita.

 12. Saarel­ma kysyy:
  Olisiko Suomes­sa mah­dol­lista kol­men suuren hal­li­tus näi­den sateenkaarien sijaan? Sil­lä olisi suuri enem­mistö, joten se voisi halutes­saan saa­da aikaisek­si paljon jou­tu­mat­ta anta­maan pien­ten yhden asian liikkei­den pääsemään sotke­maan asioita.
  Sotke­via yhden asian liikkeitä niin kuin EK, MTK tai SAK?

 13. Kyl­lä suo­mi voi siir­tyä par­la­men­taariseen demokra­ti­aan, kun Neu­vos­toli­it­to ei enää puu­tu sisäpoli­ti­ikaamme. Tarkoi­tan sitä, ettei vasem­mis­ton mah­dolli­nen kasvu oppo­sios­sa ole enää uhka itsenäisyy­dellemme. Se meni jo. Ja glob­al­isaa­tio pitää veroas­t­een kurissa.

 14. tpyyluoma:“Sotkevia yhden asian liikkeitä niin kuin EK, MTK tai SAK?”

  Niin, nuo­han ovat liik­keel­lä aina riip­pumat­ta siitä, mikä eduskun­nan ja hal­li­tuk­sen kokoon­pano on. Joka tapauk­ses­sa kon­sen­sushal­li­tuk­sen olisi nuokin lob­bar­i­jär­jestöt helpom­pi run­ta­ta kuin nyky­is­ten sateenkaarien, kos­ka ne eivät saisi sivus­tatukea siltä oppo­si­tioon jätetyltä isol­ta puolueelta. 

  Ja tosi­aan jos nuo jär­jestöt koit­taisi­vat oikeasti pan­na hant­ti­in demokraat­tiselle päätök­sen­te­olle, niin siinä sit­ten tulisi kansallekin näkyvi­in, mis­sä men­nään. Tietenkään juuri nyt ei poli­it­tis­ten puoluei­den maine kansan silmis­sä ole kovin korkeal­la vaali­ra­hoi­tus­sotku­jen vuok­si, mut­ta kyl­lä luulen vähän pidem­mäl­lä aikavälil­lä kansan aika lail­la demokra­ti­aa kannattavan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.