Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 10.9.2009

 Pöy­dältä: Koirasaar­en­tien kaa­vat ja liiken­nesu­un­nitel­mat, ruuhka­mak­su­selvi­tys, lausun­to Pisara-aloitteesta

Kau­pan kaavoitus Helsingis­sä, Osa II – erikoiskauppa

Sitä vain aloin miet­tiä, että mitenkähän Inter­net-kaup­pa vaikut­taa erikoiskau­pan tule­vaisu­u­teen. Sel­l­ainen tuote, jota ei pidä päälleen kokeil­la tai muuten nähdä, on niin paljon käteväm­pää ostaa netistä. Olisiko tule­vaisu­us net­tikau­pan ja sit­ten tuol­lais­ten Verkkokauppa.comin kaltais­ten Ruo­ho­lah­den noutopis­teen kaltais­ten paikkojen?

S‑Market ja Ter­ra Konalassa

HOK-Elan­to saa liiketi­laa 17500 neliötä. Lähel­lä asu­tus­ta, mut­ta vähän on automar­ket-kaa­van piirteitä. Mitä muu­ta rautakau­pal­ta voisi odot­taa, mut­ta tulee sinne siis aika iso ruokakaup­pakin, tai siis kak­si, myös ABC-myymälä.  Alueelle on tulos­sa myös Kon­alan Ris­tikko. Ker­rankin K‑kauppa on han­kkin­ut parem­man ton­tin kuin S‑ryhmä – tai siis ainakin lähempää asu­tus­ta. Mut­ta S‑ryhmä on lirkutel­lut tiloi­hin­sa Alkon.

Lausun­not Kon­alantien kaavasta

Vihd­in­tien toiselle puolelle lau­takun­ta on aiem­min jo hyväksynyt teol­lisu­us­ton­tin muut­tamisen tilaa vievän kau­pan ton­tik­si. Kon­alaan on siis tulos­sa kaup­pakeskit­tymä. Vielä siis se Ris­tikkokin. Hak­i­ja on pyytänyt raken­nu­soikeu­den pienen­tämistä (!) 5000 neliöl­lä, kos­ka ei halua mak­saa kaavoitus­mak­sua. Teol­lisu­ut­ta muut­tuu toimis­toik­si. Tänne tul­laan töi­hin autolla.

Heli Puu­ran aloite maaläm­mön käytön edistämisestä

Esit­telijä vas­taa ihan oikein: järkevää siel­lä, minne ei ole järkevää ulot­taa kaukolämpöverkkoa.

Metrolle huoltoraidey­hteys Vuosaa­res­sa satamarataan.

Yhteys on sähköistämätön.

Aloite Yliopis­tokadun muut­tamis­es­ta kävelykaduksi

Outi Alanko näyt­tää tehneen aloiteen samana päivänä, kun lau­takun­ta jo käsit­teli kadun muut­tamista käve­lykaduk­si. Toiv­ot­tavasti Alanko on ollut tietämätön tästä.

10 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 10.9.2009”

 1. Net­tikau­pas­ta mah­dol­lisia tulevaisuudenkuvia:
  Merkkien omat esit­te­lyti­lat, oletet­tavasti suht pieniä liiketilo­ja hyväl­lä paikalla. Autokau­pas­sa on (kai, en ole vakioasi­akas) vähän täl­laisia piirteitä.

  Jakelu menee uusik­si. Entistä alueel­lisem­pi hin­noit­telu, tiheään asu­tu­il­la alueil­la halvem­paa (liit­tyy pos­tidi­rek­ti­ivi­in). Noutupis­teitä hajaute­tum­min vaikka­pa kioskeil­la. R‑kioskeille voi jo tila­ta tavaraa. Yhdis­telmäkul­je­tuk­set, se että vaik­ka uuteen koti­in tuo­daan tavaraa tusi­nal­la eri rekalla paket­ti ker­ral­laan ei ole järkevää, kyseessä on min­un maal­likkonäke­myk­seni mukaan koor­di­naa­tio-ongel­ma ja osit­tain lain­säädän­tö (jos kat­so­taan pos­ti­toimin­naksi niin siitä seu­raa velvoitteita).

  Nor­maali kaup­pa saat­taa vas­ta­ta lisäämäl­lä palvelua. Räätälöin­tiä, opas­tus­ta, tms. Tiloi­hin tämä voi vaikut­taa niin että niistä pyritään tekemään viihty­isämpiä oleskelu­paikko­ja, mikä pistää kyl­lä kaup­pakeskusarkkite­htu­urin aivan uusik­si. Henk. koht. epäilen (ja suo­raan sanoen myös toivon) että koko kaup­pakeskus on kon­septi­na katoavaa kansan perin­net­tä. Yhdys­val­lois­sa kir­jakau­pat alka­vat muis­tut­taa kahviloi­ta ja ovat suosit­tu­ja kohtau­s­paikko­ja, osit­tain tämä toki johtua siitä että lat­tes­sa on parem­mat kat­teet kuin kirjoissa.

  Mah­dolli­nen este net­tikau­pan yleistymiselle on hui­jauk­set. Eli luot­ta­vatko kuluttajat?

 2. Kon­alas­ta:
  Mik­sei sitä 5000 neliötä voi muut­taa vaik­ka pien­talo­ton­teik­si? Hyvin nuo tun­tuu kel­paa­van esim. Heikin­laak­sos­sa. Jos tehdään ker­rosta­lo niin parkkipaikatkin on valmi­ina kau­pan pihalla.

  Vihd­in­tien bus­sit tar­joaa ihan kohtu­ulliset joukkoli­iken­ney­htey­det, sekä Malminkar­tanon että Pitäjän­mäen ase­mat on aika lähel­lä (bus­si 39). Varsinkin jos sinne Kon­alaan raken­netaan lisää, niin mitä jos tek­isi sem­moi­sen, öö… U‑jokerin? Eli kakkosjok­er­il­ta Kuninkaan­tammes­ta Malminkar­tanon ja Kon­alan kaut­ta Pitäjän­mä­keen ja sieltä ykkösjok­erin reit­tiä itään, kor­vaisi busse­ja 39 ja 51. Isona tuos­ta voisi tul­la ratikka.

 3. Kon­alan suun­nitelmis­sa myös Vihd­in­tien risteyk­sen paran­nuk­set. Pitäisikö lait­taa HOK Elan­to mak­samaan automar­ket­tin­sa moottoriliikennetieliittymä?

  No, ei täm­möistä sovi kysyä. Väärä threadi.

  1. Kyl­lä pitäisi ja sen peri­aat­teen tulisi koskea kaikkia vas­taavia tapauk­sia. Tosin tässä lasku pitäisi tasa­ta tien toiselle puolelle tule­van kau­pan kanssa. Hok-Elan­non kaa­van yhtey­dessä myös siir­retään yhtä kat­ua, ja uskoisin, että HOK-Elan­to mak­saa ainakin sen siir­ron — tai ainakin pitäisi maksaa.
   Tek­isin asi­as­ta jopa ehdo­tuk­sen, mut­ta ei kuu­lu kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan toimialaan.

 4. Erikois­li­ikkei­den tule­vaisu­ud­es­ta: Iso osa kau­pas­ta siir­tyy var­masti net­ti­in ja Verkkokauppa.com on tästä mainio esimerk­ki. Tämä toimii eri­no­mais­es­ti sil­loin kun myytävät tuot­teet ovat suh­teel­lisen stan­dar­d­ia kamaa jota voi arvioi­da jotenkin objek­ti­ivisin kri­teere­in (tekniset lait­teet) tai sit­ten esimerkik­si levy­jen tapauk­ses­sa kun myytävään tavaraan voi olen­naisil­ta osin tutus­tua net­ti­sivus­tol­la (ja vieläpä käteväm­min kuin fyy­sisessä kaupassa).

  Mut­ta uskoisin, että jää alo­ja jois­sa fyysi­nen kaup­pa on, jos nyt ei ehdo­ton vält­tämät­tömyys, niin ainakin lisäar­voa tuottava. 

  Esimerkik­si vaat­teet pitää sovit­taa ja varsinkin käytet­ty­jen vaat­tei­den osalta myös laatu ja kun­to on hyvä havai­ta omin silmin ja käsin. Bulkkimyyjät kyl­lä pystyvät pyörit­tämään rum­baa jos­sa vaat­tei­ta lähetetään koti­in asti sovitet­tavak­si ja osta­ja palaut­taa ne joi­ta ei otakaan, mut­ta väit­täisin että tren­di on menos­sa yhä yksilöl­lisem­pään, pieni­in valmis­ta­ji­in ja jopa uni­ikki­vaat­teisi­in joi­hin tämä jär­jeste­ly ei oikein taivu. Ja kun kyseessä on kuitenkin pitkälti mieliku­vien rak­en­t­a­mi­nen ja myymi­nen, myös ostoskoke­muk­sel­la on merk­i­tys­tä. Tyy­likkäästi ja oival­tavasti sis­ustet­tu per­soon­alli­nen pikku myymälä jos­sa on pieni mut­ta harkit­tu valikoima on jotain val­lan muu­ta kuin hengetön nettikatalogi.

  Sit­ten on tuot­teet, jot­ka tarvit­see “heti”. Kun remont­titöis­sä lop­puu maali kesken, ei ole oikein aikaa odot­taa että posti kiikut­taa seu­raa­van pön­tön. (Tämä nyt on ehkä ennem­min volyymi­tuote kuin varsi­nainen erikoiskau­pan artikke­li, mut­ta vas­taavia tapauk­sia löy­tyy kyl­lä erikois­tuneem­mal­takin puolelta.) Sit­ten han­kalasti kul­jetet­ta­vat esineet kuten kalus­teet, jot­ka joka tapauk­ses­sa eivät oikein istu postin ja kuri­ir­i­fir­mo­jen logis­ti­ikkaan joten sama kai se on tuleeko vuori Muhammedin luo vai toisin päin. Sit­ten on har­rastekau­pat joiden ympärille syn­tyy oma yhteisön­sä ja kau­pas­sa käyn­ti on sosi­aa­li­nen koke­mus kun voi tava­ta mui­ta har­ras­ta­jia ja jutel­la asiansa osaavien myyjien kanssa. Ja niin edelleen.

 5. Nythän on jo tapana käy­dä erikois­li­ikkeis­sä kokeile­mas­sa ja hyp­is­telemässä tuot­tei­ta ja sit­ten tila­ta ne jostain ihan muual­ta, mis­tä edullis­es­ti saa. Pidem­män päälle ei var­maankaan tämä meinin­ki toi­mi, joten merkkien omien esit­te­lytilo­jen luulisi yleistyvän.

  Japanis­sa huo­masin tuol­laisia ole­van todel­la paljon. Mas­si­ivi­sista Toy­ota auto saloon Amlux­in kaltai­sista yhdis­te­ty­istä museo ja näyt­te­lytiloista pieni­in tyy­likkäisi­in esit­te­ly­huoneisi­in ostoskeskuksissa.

 6. Juu­so Kopo­nen: “Sit­ten han­kalasti kul­jetet­ta­vat esineet kuten kalus­teet, jot­ka joka tapauk­ses­sa eivät oikein istu postin ja kuri­ir­i­fir­mo­jen logis­ti­ikkaan joten sama kai se on tuleeko vuori Muhammedin luo vai toisin päin.”

  Kai noi isot huoneka­lut nykyäänkin tulee pääasi­as­sa rekalla keskus­varas­tos­ta? Itse olen sohvia, tms. asioi­ta käynyt kau­pas­sa räpläämässä ja sit­ten joku kau­pas­ta tuo ne, lisähin­nal­la tai ilman. Har­val­la on niin isoa autoa johon vähänkään isom­paa huonekalua mah­tuu kyytiin.

 7. JLF:ssä on ketjun­tynkä Nör­rköping uud­es­ta raiti­oti­estä, mitä jos sen Koirasaar­en­tien yhtey­dessä esit­täisi­in se per­in­teinen kysymy: kuin­ka asia on ruot­sis­sa hoidettu?

  Kuten kuvista http://www.sparvagssallskapet.se/forum/viewtopic.php?f=17&t=28358
  ja kartasta
  http://www.norrkoping.se/bo-miljo/trafik/vagarbeten/2009/stadsutveckling/sparvag_karta1.pdf
  näkee, niin tietenkään ratikkaa ei laitei­ta autokaisto­jen väli­in vaan ajo­radan viereen, samaan väylään ei sotke­ta busse­ja ja kisko­ja ei vale­ta umpibetoniin.

 8. Pis­ara-aloite oli myös listalla.’

  Eiköhän ole aika nos­taa Pis­ara pöydälle.

 9. Ei voi kuin ihme­tel­lä K- ja S‑ketjujen markki­nao­su­ut­ta, yhteen­sä n. 75%. Aina uusi­in kaup­pakeskuk­si­in tulee juuri ne kak­si, että saataisi­in “todel­lista kil­pailua”. Mut­ta jos kaavoituk­ses­sa vaa­dit­taisi­in kolmelle vähit­täis­tavarakau­palle yhtä­su­uria liiketilo­ja, niin vih­doin jopa ruuan­hin­ta voisi kil­pailul­la hal­ven­tua ja ostopaikan val­in­taan voisi vaikut­taa myös palvelu tai sor­ti­men­tit. Käykää joskus Tukhol­mas­sa PrisX­trassa tutus­tu­mas­sa valikoimaan, niin siinä S ja K jää toisek­si. Eteenkin he-vi‑, leipä- ja kahviosas­tot on häm­men­tävä koke­mus. Samainen kaup­pa on myös netis­sä, netxtra.se.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.