Onko Arabian rannassa liian vähän pysäköintipaikkoja?

Nim­imerk­ki Pyöränie­mi valit­ti, että Helsin­ki on kaavoit­tanut Arab­vi­as­nran­taan liian vähän pysäköin­tipaikko­ja, ja auto­ja säi­lytetään nyt kaduilla.

Ara­bi­an­ran­nas­sa suurin osa pysäköin­tipaikoista on pan­tu maan alle. Kaavamääräys on suomek­si suun­nilleen niin, että kolmea asun­toa kohden on kak­si pysäköin­tipaikkaa. Nuo paikat mak­sa­vat noin 46000 euroa kap­paleelta (tieto on val­tu­us­ton esi­tys­lis­tas­ta) . Se lisää asumisen hin­taa aivan tolkuttomasti.
Tämän jäl­keen paikat on jaet­tu käytän­nössä ilmaisek­si ensik­si ehtiville. Se kol­mas asun­tokin on paikoista mak­sanut noin 30 000 euroa, mut­ta ei saa paikkaa, ja on ymmär­ret­tävästi tyytymätön.
Alueel­la ei ole pulaa kate­tu­ista pysäköin­tipaikoista, kos­ka siel­lä on myös kau­palli­nen pysäköin­ti­hal­li. Sen paikat ovat tyhjil­lään, kos­ka ne ovat niin kalli­ita. Eivät ne sen kalli­impia ole kuin nuo pakkopaikat, joi­ta on yhtäaikaa liikaa ja liian vähän.
Koko revohkalta olisi väl­tyt­ty, jos koko pysäköinti­normista olisi luovut­tu ja annet­tu jokaisen taloy­htiön rak­en­taa niin paljon paikko­ja kuin halu­aa ja pysäköin­tipaikko­jen hin­ta olisi irrotet­tu asun­to­jen hin­noista. Uskoisin, että paikko­ja olisi raken­net­tu vähem­män kuin nyt, mut­ta silti niitä olisi riit­tänyt kaikille halukkaille. Usko­muk­seni perus­tan siihen, etteivät ne vapaasti ostet­ta­vat paikat mene nytkään kau­pak­si, vaik­ka ne eivät ole sen kalli­impia. Ilmaista paikkaa halu­taan paljon enem­män kuin paikkaa, jos­ta joutuu mak­samaan todel­liset kustannukset.

Jot­ta kaik­ki eivät yrit­täisi fuska­ta ja jät­täisi osta­mat­ta pysäköin­tipaikkaa, mut­ta ostaisi­vat kuitenkin auton ja park­keeraisi kadulle, kadun­var­sipysäköin­nin on tietysti olta­va myös maksullista.

22 vastausta artikkeliin “Onko Arabian rannassa liian vähän pysäköintipaikkoja?”

 1. Per­itäänkö taloy­htiöis­sä paikoista vuokraa, ja onko se lähel­läkään markki­nahin­to­ja? Jos näin olisi, suurem­pi asun­non hin­ta ei sinän­sä hait­taisi, kos­ka taloy­htiö saisi paikoista rahaa ja voisi sil­lä vähen­tää yhtiö­vastiket­ta kaik­il­ta. Asun­non hin­taan sisäl­ty­isi näin siis “pakkosi­joi­tus”, mut­ta ongel­ma olisi ainakin pienem­pi. Ja pienem­pi yhtiö­vastike tarkoit­taisi enem­män rahaa lainan lyhentämiseen.

  Ja jos taloy­htiöt eivät paikoista peri kun­nol­lista vuokraa, sel­l­ainen asia pitäisi säätää lail­la, jot­tei yhtiön autoil­e­va enem­mistö pääse sanele­maan vuokraus­pe­ri­aat­tei­ta. Esim. 5 % vuosi­tuot­to autopaikan raken­nushin­nalle voisi olla kohtu­ulli­nen vaatimus.

  1. Paikoista ei per­itä kus­tan­nuk­sia vas­taavaa vuokraa. Jos perit­täisi­in, suurin osa paikoista jäisi tyhjilleen (kos­ka niitä on liikaa). Vähin­täänkin oikeu­den­mukaista olisi, että paikat huu­tokau­pat­taisi­in ker­ran vuodessa, mut­ta kun kahdel­la kolmes­ta on ilmainen paik­ka, tätä päätöstä ei saa läpi. Voisi yrit­tää oikeu­den päätök­sel­lä Osakkai­ta ei saa asun­to-osakey­htiössäkään aset­taa eri­ar­voiseen ase­maan, ja niin­hän siinä nyt menetellään.

 2. Väitän, että jos paikat oli­si­vat talleina, kuten muual­la tehdään, ne meni­sivät kyl­lä kau­pak­si. Eivät mihin hin­taan tahansa, mut­ta real­is­tisel­la hin­noit­telul­la kyllä.

  Nyt kaavois­sa on liian vähän myytäviä talle­ja, jol­loin gryn­der­it pystyvät hin­noit­tele­maan ne täysin taivaisi­in. Vihreät (?) pelaa­vat suo­raan gryn­de­rien pus­si­in asukkai­ta vastaan!

  Osmon 30 000 euroa paikalta taitaa tarkoit­taa kul­lat­tu­ja helo­ja ja mar­morista lat­ti­aa. Itse en moisia varustei­ta auto­tallis­sa tarvitse. En myöskään voi edes ajatel­la osta­vani asun­toa, johon ei voi ostaa autotallia.

  1. Pyöräniemelle:

   Se oli 46 000 euroa paikalta ja 30 000 euroa asun­nol­ta, kos­ka kaik­ki eivät saa paikkaa. Mene itse kaiva­maan het­teikköisen maa­han parkkipaikkaa talon alle meren pin­nan ala­puolelle. Se ei ole aivan yksinkertaista.
   Tämä ei ollut markki­nahin­ta vaan tuotan­tokus­tan­nush­in­ta. Markki­nahin­ta on PALJON halvem­pi, kos­ka ei kukaan vapaaehtoisest5i mak­sa tuol­laista hin­taa pysäköin­tipaikas­ta. Hin­ta löy­tyy viime kaupung­in­val­tu­us­ton esi­tys­listal­ta, kun yhden ton­tin (vuokrat­a­lo) parkkipaikat pan­ti­in kohtu­usy­istä maan pin­nalle. Koko kaupungi­nosa menet­ti samal­la yhteistilan.

 3. Ei taloy­htiöt ratikkapysäkke­jäkään, minkä takia niil­lä pitäisi olla ylipään­sä mitään tekemistä parkkipaikko­jen kanssa? Ideaali olisi yksi­tyi­nen pysäköin­ti­laitos, poli­it­tista real­is­mia lie­nee kaupun­gin omistama.

 4. Yleen­sä en ole Osmon kanssa juuri mis­tään samaa mieltä, mut­ta täl­lä ker­taa helsin­gin joukkoli­iken­nealueel­la (kuten ara­bia) tuo voisi olla ihan ok idea.

 5. Tästä aiheesta olikin laa­jasti puhet­ta viime keväänä. Sil­loin har­va osasi esit­tää mitään vaku­ut­tavaa vas­ta-argu­ment­tia sille, että pysäköin­tipaikko­jen rak­en­t­a­mi­nen ja ylläpi­to kuu­luu käyt­täjien mak­set­tavak­si. Toteu­tus­tavoista oli epä­selvyyt­tä, mut­ta ehkä ei periaatteesta.

 6. Tuki­ainen, tässä on kyse autoista, eli täl­lä ei ole mitään tekemistä jär­jen kanssa.

  Pyöränie­mi, 30 000 euroa parkkipaik­ka on noin ton­nin neliö. Se on minus­ta ihan nor­maali hin­ta varastotilalle.

 7. Jotain on pahasti pielessä kaavoituk­ses­sa, jos pysäköin­tipaikan hin­ta 3700€/m². Tuo vaikut­taa jo tahal­liselta pysäköin­nin hait­taamiselta, mitä se tietysti ei voi olla 😉

  1. Pysäköin­tipaik­ka ajotei­neen vie 30 neliötä, joten paikan hin­ta (46000€/kpl) on vähän alle 1600 €/m2

 8. Markki­hahin­nas­ta sen ver­ran, että muis­tan nähdeeni autopaikkaosakkei­ta myyn­nistä suurin piirtein kymme­nen tuhan­nen euron hin­taa uud­isko­hteis­sa, riip­puu toki paikas­ta. Tuo on pelkkää tap­pi­o­ta gryn­der­ille, mut­ta kun on pakko tehdä kun kaa­va määrää.

  Tuon rasit­teen pois­t­a­mi­nen olisi muuten myös tehokas ja hal­pa tapa tukea rakentamista.

 9. Pyöräniemelle vielä: Tuo aja­tus, että autopaikat laitet­taisi­in auto­talleina ensim­mäiseen ker­rokseen tarkoit­taa, että menetetään yksin asuinker­ros ja sen ver­ran asun­to­ja. Asun­non hin­ta tuol­la alueel­la on sään­nöstel­tynäkin vähän yli 3000 euroa neliötä. Markki­nahin­ta lähel­lä viit­tä tonnia.

 10. Jos alak­er­ta käytetään auto­tallei­hin, niin eikö ylös voisi tehdä yhden ker­roksen lisää asuntoja.

  1. Jos voi tehdä yhden ker­roksen lisää asun­to­ja, niitä voi tehdä myös, vaik­ka auto­talle­ja ei raken­neta. On makua­sia, kuin­ka korkei­ta ja var­jostavia talo­ja voidaan rak­en­taa, mut­ta päätetään mak­simiko­rkeudek­si mikä tahans­da, yhden asuinker­roksen uhraami­nen autoille pois­taa yhden asuinker­roksen. Kun asukkaat mak­sa­vat asuinker­rokses­taan 4000 euroa neliöltä, mik­si autot eivät mak­saisi yhtä paljon?

 11. Osmo:“Kun asukkaat mak­sa­vat asuinker­rokses­taan 4000 euroa neliöltä, mik­si autot eivät mak­saisi yhtä paljon?”

  Kos­ka asuinker­roksen rak­en­t­a­mi­nen on kalli­im­paa kuin auto­tallin rak­en­t­a­mi­nen. Ensim­mäisen ker­roksen asuin­huoneis­to­jen neliöhin­ta ei muuten ole sama kuin keskimääräi­nen neliöhin­ta. Ihmiset yleen­sä eivät halua asua ensim­mäisessä ker­rokses­sa. (Tai siis halu­a­vat, kun­han hin­ta on kohdal­laan, mut­ta he eivät ole valmi­ita mak­samaan ensim­mäisen ker­roksen asun­noista yhtä paljon kuin muista…)

 12. Eli tuos­ta 4000 eurosta on ilmeis­es­ti sisä­työt las­ket­tu pois?

  Niitähän ei autok­er­rokses­sa juuri tarvita.

 13. Yhtään ostet­tavaa tai pitkäl­lä vuokra­sopimuk­sel­la vuokrat­tavaa paikkaa ei Oikotie löy­dä Ara­bi­an­ran­nas­ta, lähim­mät ovat Viikin puolel­la. Tämän perus­teel­la paikko­ja vaikut­taisi ole­van liian vähän. Mah­dol­lisen ostajan/vuokraajan kannal­ta on sinän­sä yhden­tekevää miten tämä niukku­us on muodostunut.

  Pysäköin­ti­ti­lan tar­joa­ja (Ara­bi­an Park­ki Oy) vuokraa paikko­ja 1 kk irti­sanomisa­jal­la vuokranan­ta­jan puolelta, kun asi­akkaan pref­er­enssi oletet­tavasti on valit­tuun asum­is­muo­toon ver­rat­ta­vat ehdot. Häm­mästyt­tävää huomioiden että pysäköin­ti­raken­nus on kai pahasti vajaakäytössä. Ehdot antaisi­vat ymmärtää että Ara­bi­an­ran­nas­sa on autopaikko­jen suh­teen vuokraa­jan markki­nat. Hin­ta on kyl­lä hal­pa, jokin ei täs­mää jos raken­nuskus­tan­nuk­set ovat 46000 euroa, ja vuokra 75 eur/kk.

  Asia lakkaa häm­mästyt­tämästä kun huo­maa että Ara­bi­an Park­ki Oy on Var­man kon­serniy­htiö jol­la on varaa odotel­la että kaupun­ki nos­taa kadun­var­sipysäköin­nin hin­nan kohdalleen.

 14. Eikö auto­talle­ja voisi tehdä ajo­radan ja jalka­käytävän väli­in rak­en­ta­mal­la pysäköin­tiru­udun ympärille seinät ja katon sekä oven kadun puolelle? Säästy­isi ajoväylään tarvit­ta­va tila, eikä liiken­teen melu kuu­luisi jalkakäytävälle.

 15. Ara­bi­an­ran­nas­sa on mon­en mielestä liian vähän ilmaisia pysäköin­tipaikko­ja. Mak­sullisia vierastetaan. 

  Jatkos­sa siir­ry­tään var­maankin, ainakin uusil­la alueil­la — painet­ta on van­hoil­lakin — pois kauan val­lal­la olleesta, 60-luvun autopaikkanormien viitoit­ta­mas­ta käytän­nöstä kaavoit­taa paljon paikko­ja mah­dol­lisim­man lähelle kotiovea.

  Paikat kaavoite­taan ensisi­jais­es­ti keskite­t­ym­min eikä tont­tiko­htais­es­ti. Ton­tille sal­li­taan huoltopaikat. Keskitet­ty sijoit­ta­mi­nen antaa mah­dol­lisu­u­den vält­tää liialli­nen pysäköin­ti­ti­la mm päällekkäiskäytöl­lä ja hin­noitel­la tamä palvelu niin, että käyt­täjä mak­saa todel­liset kustannukset.

  Ara­bi­an­ran­taan olisi pitänyt tehdä kak­si — kolme pysäköin­ti­taloa. Paikko­jen kaivami­nen meren pin­nan ala­puolelle on turhan kallista myyräntyötä.

 16. spottu:“Asia lakkaa häm­mästyt­tämästä kun huo­maa että Ara­bi­an Park­ki Oy on Var­man kon­serniy­htiö jol­la on varaa odotel­la että kaupun­ki nos­taa kadun­var­sipysäköin­nin hin­nan kohdalleen.”

  Kenel­lä kap­i­tal­is­til­la ei olisi varaa odotel­la sijoituk­selleen tuot­toa? Vai väitätkö, että Var­ma tyy­tyy alhaisem­paan tuot­toon kuin muut markki­noil­la toim­i­jat? Mik­si se näin tekisi?

 17. Sep­po Vep­säläisen ehdotuksissa/ennusteissa on ehkä järkeä. Eli keskite­t­ym­pää pysäköin­tiä, joka on eril­lään taloy­htiöi­den toimin­nas­ta. Tämä viit­taisi tuol­laiseen Ara­bi­an Park­ki Oy ‑tyyp­piseen ratkaisu­un. (Se tosin taitaa olla kokon­aan maan alla, toisin kuin Sepon ennusteessa.)

 18. “Vai väitätkö, että Var­ma tyy­tyy alhaisem­paan tuot­toon kuin muut markki­noil­la toim­i­jat? Mik­si se näin tekisi?”

  En, ihme­tyt­ti vain alun­perin kenel­lä on varaa ja halua rak­en­taa kokon­ainen talo vuosikausik­si vajaakäyttöön.

  Se että kaupun­ki on päät­tänyt myy­dä alueen sisäpysäköin­tioikeudet könt­tänä jollekin vah­vata­seiselle lak­isääteis­es­ti rahoituk­sen­sa han­kki­valle osa­puolelle tarkoit­taa että poten­ti­aalisel­la asun­nonos­ta­jal­la ei ole alueel­la teo­ri­as­sakaan mah­dol­lisuuk­sia pysäköin­tipaikan hallintaan kun­nol­lisin ehdoin edes sil­loin kun tämä olisi valmis kus­tan­nus­pe­rus­taiseen hin­noit­telu­un, olkoonkin että nykyi­nen hal­pa hin­ta tois­taisek­si kom­pen­soi tätä puutetta.

  Ratkaisu siirtää pysäköin­ti­a­sia näin markki­noiden ulot­tumat­tomi­in ei vält­tämät­tä ole mitenkään huono, rahalle on huonom­piakin käyt­tö­tarkoituk­sia kuin eläkkeet.

  Asun­to-osakey­htiön hallinnos­ta käsin kat­sot­tuna ongel­ma on se että yhtiön raho­jen hukkaami­nen ja/tai osakkaiden epä­tas­a­puo­li­nen kohtelu pitäisi jotenkin voi­da toden­taa ennen jatko­toimen­piteitä. Nyt jos pysäköin­tipaikan käypä hin­ta vai­htelee jos­sain 3 ja 75 euron välil­lä kuukausit­tain, yhtiön raho­jen hukkaamiselle ei ole oikein mitään näyt­töä, ja autopaikko­jen arvon­ta on yleisen oikeusta­jun mukaista. Vyy­hti ei siis lähde purkau­tu­maan yhtään mihinkään ennen kuin kaupun­ki lopet­taa markki­nahäiriköintin­sä käytän­nössä ilmaisel­la katupysäköinnillä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.