Eikö kaasuputki ime terroristeja?

En ole kovin paljon aikaa uhran­nut Itämeren kaa­suputkelle, kun en ole siitä miltään osin päättämässä.

Olen ymmärtänyt, että put­ki olisi paljon halvem­pi ja ympäristönäköko­h­tien osalta tur­val­lisem­pi vetää maitse Balt­ian maid­en kaut­ta. Latvi­as­sa tiet­tävästi olisi jo valmi­ik­si suuria luo­lia kaa­su­varas­toik­si, joi­ta voitaisi­in käyt­tää tasaa­maan kulu­tuk­sen vai­htelu­ja. Syy siihen, että val­i­taan kalli­impi vai­h­toe­hto meren­po­h­jaa pitkin, on puh­taasti poli­it­ti­nen. Ei halu­ta, että mikään val­tion pääsee väli­in säätelemään kaa­sun kulkua. Näin olen asian ymmärtänyt.

Mut­ta eikö meren poh­jas­sa kulke­va put­ki ole help­po katkaista? Sehän on kuin tar­jot­timel­la. Yksi tarkasti suun­nat­tu syvyyspom­mi ja se on siinä.Myös mal­la kulke­va put­ki on help­po räjäyt­tää poik­ki, mut­ta se on myös help­po kor­ja­ta.  Kaa­suput­ki suo­ras­taan imee ter­ror­is­te­ja Itämerelle.

Luet­tuani juuri Leena Lehto­laisen Henki­var­ti­jan, mieleen tulee sekin, että myös muiden ener­giakaup­pi­aiden kannal­ta voisi olla onnen­potku, jos put­ki vahin­gos­sa katkeaisi.

Mitenkä Venäjä aikoo putken­sa tur­val­lisu­ut­ta vartioida?

32 vastausta artikkeliin “Eikö kaasuputki ime terroristeja?”

 1. Ei ime. Maail­mas­sa ei ter­ror­istien poten­ti­aal­i­sista kohteista ole pulaa.
  Jos tämä “imu” olisi todel­li­nen uhka, oli­si­vat maail­man lukuis­ten ole­mas­saole­vien kaa­su- ja öljy­putkien vieru­s­tat jo “ime­neet” pahaa porukkaa kyl­ki kyl­keen asti. Muiden muas­sa. Tämä put­ki menee sinne pitkään lis­taan muiden joukkoon. 

  Muuten olen asi­as­ta samas­sa käsi­tyk­sessä: Venäjä halu­aa putken mereen ettei mil­lään maal­la ole edes teo­ri­as­sa mah­dol­lisu­ut­ta uha­ta kään­tävän­sä maaperäl­lään hanas­ta kaa­sun kulkua kiin­ni. Put­ki mer­essä on toki vaikeampi kor­ja­ta mut­ta auko­ton valvon­ta on maal­lakin mah­do­ton­ta. Syvyyspom­mit­ta­mi­nen riit­tävän tarkasti ei liene ylit­sepääsemät­tömän vaikeaa mut­ta ei aivan yksinkertaistakaan.

  Var­masti Venäjä lisää Itämerel­lä par­tioin­tia pin­ta- ja sukellusaluksilla.

  Ympäristönäköko­hdista Itämeren osalta on vain epämiel­lyt­täviä ajatuk­sia — en tokikaan pidä siitä että poh­jan möyrim­i­nen saat­taa lait­taa liik­keelle haitallisia ainei­ta, mut­ta en myöskään pidä sel­l­ais­es­ta aja­tusku­lus­ta että ongel­man aiheut­ta­jana olisi halu laskea poh­jaan yksi has­su jonkusen metrin levyi­nen put­ki. Ongel­ma on van­hempaa tekoa, eikä pois­tu mihinkään vaik­ka putkea ei tulisi. 

  Putken vas­tus­tamisel­la ympäristönäköko­hdil­la on perustelun­sa mut­ta älköön kukaan kadot­tako sen takia Itämer­i­työn keskiöstä merenku­lun, maat­alouden ja yhdyskun­tien päästöjä.

 2. “Mitenkä Venäjä aikoo putken­sa tur­val­lisu­ut­ta vartioida?”

  Lisään­tyväl­lä soti­laal­lisel­la läsnäololla?

 3. Päämin­is­teri ainakin huo­maut­ti putken tur­val­lisu­ud­es­ta kysyt­täessä YLE:n haas­tat­te­lu­tun­nil­la, että meren alla menee jo nyt tärkeitä sähkö- ja tietoli­iken­nekaapelei­ta paljon, eivätkä ter­ror­is­tit niistäkään ole kiin­nos­tunei­ta olleet.

 4. Veli-Mat­ti Par­ta­nen on oike­as­sa kom­men­tis­saan (samoin Vanhanen).

  Katkaise­mal­la Atlantin alitse kulke­van tietoli­iken­nekaapelin, saa aikaan maail­man­laa­juis­es­ti enem­män vahinkoa ja sekaan­nus­ta, kuin yhden Sak­san ja Venäjän välisen kaa­suputken katkaisemisel­la. Sitä­pait­si ne saa poik­ki pienem­mil­lä paukuilla.

 5. Yhtä hyvin voisi kysyä että mik­si ter­ror­is­tit eivät katko rautateitä? Tarvi­taan vain yksi ihmi­nen, riit­tävästi räjähteitä ja koko maan logis­ti­ik­ka pysähtyy pitkäk­si aikaa.

 6. “Mut­ta eikö meren poh­jas­sa kulke­va put­ki ole help­po katkaista?”

  Ei ole. Siihen tarvit­taisi­in syvyyspom­min­heit­timet ja melko suuri lai­va, jol­laisia ei ole kuin eri val­tioiden armei­joil­la. En usko että ko. asei­ta on mis­tään vapail­la markki­noil­la tai epämääräis­es­ti saatavis­sa. Lisäk­si kiin­ni­jään­ti olisi täl­laisen räjäy­tyk­sen jäl­keen melkein 100 % varma.

  Toisaal­ta maan pääl­lä kulke­via putkia on räjäytel­ty usei­ta ker­to­ja, sekä Kaukasi­as­sa Venäjäl­lä, Geor­gias­sa että Turkissa. Tähän ei tarvi­ta kuin tarpeek­si iso pom­mi ja kuor­ma-auto sitä kuljettamaan.

 7. Osmo:“Ei halu­ta, että mikään val­tion pääsee väli­in säätelemään kaa­sun kulkua. Näin olen asian ymmärtänyt.”

  Ja väitätkö, että tämä ei ole hyvin olen­nainen asia kaa­suputkea raken­net­taes­sa? Sin­un kir­joituk­sista saa jotenkin sel­l­aisen käsi­tyk­sen, että tämä moti­ivi olisi huono ja jotain Venäjän valtapolitiikkaa.

 8. “tämä moti­ivi olisi huono ja jotain Venäjän valtapolitiikkaa”

  Siinä pitäisi olla kaup­pakump­paneina EU ja Venäjä ja EU:n pitäisi hoitaa putken tur­val­lisu­us sil­loin kun put­ki liikkuu EU-maid­en talousalueel­la. Nyt Sak­sa (ja pari muu­ta) sooloilee tai oikeas­t­aan tanssii Venäjän pillin mukaan. 

  Balt­ian mai­ta ja Ruot­sia her­mostut­taa se, että Venäjä vahvis­taa soti­laal­lista läs­näoloaan maid­en rajo­jen tun­tu­mas­sa ja voi käyt­tää putkea jopa tekosyynä puut­tumiselle muiden sisäisi­in asioi­hin. Tästähän on koke­mus­ta 60 vuo­den takaa. 

  Put­ki siis vaaran­taa Itämeren tur­val­lisu­us­tas­apain­oa niit­ten mielestä, jot­ka pitävät Venäjää arvaa­mat­tomana ja impe­ri­al­is­tisen men­neisyyten­sä — ja ehkä nyky­isyyten­säkin — takia poten­ti­aalis­es­ti aggres­si­ivise­na. Suo­ma­laisil­la­han ei ole syytä täl­laiseen paranoiaan 😉

  Joku voisi kyl­lä selit­tää, mik­si joku juuri ehdot­teli, että put­ki voisi kulkea Suomes­sa aina Han­koon asti. En ymmär­rä, mik­si halut­taisi­in moinen strate­gi­nen kohde Suomeen. Tai mik­si viro­laiset sen halu­aisi­vat. Eikö ole sitä parem­pi, mitä kauem­pana put­ki kul­kee oma­l­ta takapihalta?

  Jos olisin ter­ror­isti, sukeltaisin putkelle ja kiin­nit­täisin siihen aikapom­min. Vai kul­keeko se liian syväl­lä? Ehkä Omon-joukot kävi­sivät kimp­puni ja seu­raisi vede­nalainen taistelukohtaus.

 9. Niin, ter­ror­is­tit otta­vat huomioon ilmeis­es­ti sen, ketä isku loukkaisi: Suomea tai mui­ta rantaval­tioi­ta ja kohdet­ta ja lähdet­tä eli Sak­saa ja Venäjää.

  Kak­si ensik­si­mainit­tua eli rantaval­tiot ja Sak­sa eivät liene islamistien kohde, kol­mas on, mut­ta sen vahin­goit­ta­mi­nen tek­isi kahdes­ta ystävästä vihamiehiä. Joten…

  Tietenkin Israel saat­taisi ter­ror­isoi­da putkea. Osmo pelän­nee sitä?

 10. “…Jos tämä “imu” olisi todel­li­nen uhka, oli­si­vat maail­man lukuis­ten ole­mas­saole­vien kaa­su- ja öljy­putkien vieru­s­tat jo “ime­neet” pahaa porukkaa kyl­ki kyl­keen asti…”

  Kyl­lähän ne imevätkin. Aika sään­nöl­lisin välein jos­sain paukah­taa, kun paikalliset tekevät poli­ti­ikkaa räjähdy­saineil­la. Kan­nat­taa seu­ra­ta hie­man uutisia maailmalta.

  Tuol­lainen oper­aa­tio meren­po­h­jas­sa vaatii aivan var­masti enem­män ammat­ti­taitoa, kuin räjähteil­lä las­tatun kuor­ma-auton ajami­nen putken viereen mais­sa. Se ei kuitenkaan ole pois sul­jet­tu vai­h­toe­hto ja Venäjän lisäk­si put­ki vetää alueelle aivan var­masti myös Sak­san mer­voimat. Venäjän aktivoitu­mis­es­ta­han on jo ollut pitkin kesää ja syksyä lehtijuttuja.

  Suomelle tuo lähin­nä tarkoit­taa puo­lus­tus­meno­jen kasvua. Sukel­lusve­neaseen han­k­in­ta, jota joku vihreistä jo ehdot­tikin, ei ole pois sul­jet­tu asia, mut­ta vaatii todel­la paljon lisää rahaa. Joka tapauk­ses­sa vetäy­tymi­nen saaris­tos­ta ja mon­ta muu­ta asi­aa joudu­taan miet­timään uudestaan.

 11. #
  Mut­ta eikö meren poh­jas­sa kulke­va put­ki ole help­po katkaista? Sehän on kuin tarjottimella.
  #

  Kaiketi valvon­taa tul­laan har­joit­ta­maan meren poh­jas­sa makavaan putk­istoon jonkun toimesta.

  Itse­hän sitä mon­esti toimeen­tu­lo­tur­vas­sakin aiheut­taa sel­l­aista tulk­in­taa, että toimeen­tu­lotuen ano­ja on itse aiheut­tanut ongel­man itselleen niin, että toimeen­tu­lotuen tur­van hark­in­ta on syntynyt.

  Sit­ten kun jonkun tulisi päästä seilaa­maan kansan­välisil­lä vesil­lä että hiukan kansal­la­sisil­lakin vesil­lä, niin tulee löytää keino kuin­ka perustel­la seilaus­ta kansal­lisil­lakin vesillä.

 12. En nyt halua neu­voa ter­ror­is­te­ja, mut­ta kun nämä kek­sivät sen itsekin, niin ker­rot­takoon. Kovin help­poa on lähteä pur­jeve­neel­lä, hemai­se­va äiti bikineis­sä keu­las­sa, pieni taap­ero kaju­u­tas­sa ja sukelta­ja pom­min kanssa ves­sas­sa. Itämeri on paljon mata­lampi kuin Atlant­ti, joten sukelta­ja pääsee pom­min kanssa poh­jaan asti.
  Kun kaik­ki pien­ve­neet ovat poten­ti­aal­isia vihol­lisia, niin…

 13. “Yksi tarkasti suun­nat­tu syvyyspom­mi ja se on siinä”

  Ei tarvi­ta edes syvyyspom­mia. Riit­tää kun pudot­taa laivan ankku­rit ja lait­taa “Full Ahead”.

  nim­imerk­ki Laivas­ton käynyt

 14. Tuskin­pa putken vahin­goit­tamiseen mitään kalli­ita sota­laivo­ja tarvi­taan. Olete­taan, että putken paik­ka on suur­in­pi­irtein tiedos­sa ja se löy­tyy ja näkyy kaiku­lu­o­taimes­sa, putk­i­han kul­kee suurim­man osan matkas­ta meren­po­h­jan pääl­lä. Put­ki on tässä kohden esimerkik­si 60 metrin syvyy­dessä, veneestä las­ke­taan köysi, jon­ka pitu­us 58 metriä. Köy­den päässä roikkuu esim. veden­pitävään terässäil­iöön sul­jet­tu räjähde, joka on varustet­tu aikasy­tyt­timel­lä. Kun kaiku­lu­o­tain näyt­tää, että aikapom­mi ja put­ki ovat päällekkäin, katkaistaan köysi ja pom­mi laskeu­tuu kau­ni­isti putken päälle tai viereen. Sen jäl­keen veneil­lään (mieluiten sumussa)kotiin kat­so­maan uutisia.

  Vesi vahvis­taa voimakkaasti räjähdyk­sen painevaiku­tus­ta, joten räjäh­teen määrän ei tarvitse olla yhtä suuri kuin maan­pääl­lä. Veden nos­te keven­tää aikapom­mia, joten painavaakin ver­sio­ta olisi help­po käsitel­lä “vesil­le­laskun” jälkeen. 

  Ver­tailun vuok­si: toisen maail­man­so­dan aikana kat­sot­ti­in 135 kg räjähdemäärän halkai­se­van sukel­lusve­neen 22 mm pak­sun painerun­gon kuu­den metrin päässä. Kaa­suputken seinämän pak­su­us on 27…40 mm ja sen pääl­lä on 60…110 mm betonikerros.

 15. Täm­mösenä van­hana äijänä en kyl­lä mil­lään jak­sa käsit­tää, että Itämeren kaa­suput­ki on jonkun ter­ror­istin kohde. Suurem­paa vahinkoa saa aikaan ihan muual­la. Mitä ihmettä sil­lä on väliä, jos Venäjä/Saksa lisää sota­laivo­jen näkymistä Itämerel­lä. Sen­hän ne voivat tehdä kos­ka tahansa nyky­is­ten pykälien mukaan, kun­han eivät eksy reit­eiltään. Mitä ihmeen ongel­maa Suomelle syn­tyy, vaik­ka joku pätkäsee sen putken? Ihan äkkiä Venäjä kiertää vent­ti­ilin kiin­ni. Joskus tun­tuu, että jotkut ihmiset ovat idioot­te­ja tahi täysin vain­o­harhaisia. On Suomelle paljon tärkeäm­pää mielestäni vah­tia niitä sähkö- yns kaapelei­ta Viroon. Sukel­lusveneitä laivas­tolle ja äkkiä.

 16. Hemai­se­va äiti bikineis­sä? Mik­si hemai­se­va? Mik­si äiti?

  Ehkä nyt vähän liikaa on Osmo lukenut dekkare­i­ta.. Kan­sain­välisen ter­ror­is­min kasvot ovat hie­man toisen­laiset todellisuudessa.

 17. Osmo Soin­in­vaara: “Itämeri on paljon mata­lampi kuin Atlantti”.

  Kat­sopa kar­toista, mikä on Poh­jan­meren syvyys noin 30 — 40 km ran­nikoil­ta esim. Tan­skan, Hol­lan­nin ja Bel­gian ran­nikoil­la. Ei tai­da paljoa poike­ta Suomen­lah­den syvyy­destä putk­il­in­jan kohdalla.

  Tuuo 30–40 km sik­si, että samal­la etäisyy­del­lä ran­nikoista jou­tu­isi­vat ter­ror­is­tit sukel­tele­maan Suomenlahdellakin.

 18. Piraat­tilogi­ikalla kaa­suputkien räjäyt­tämi­nen on tehtävä lail­lisek­si kos­ka niitä kaikkia ei mitenkään voi­da täy­del­lis­es­ti valvoa ja sen yrit­tämi­nenkin johtaisi poli­isi­val­tioon jota kukaan ei halua.

 19. Hemai­se­va äiti bikineis­sä? Mik­si hemai­se­va? Mik­si äiti?

  Ehkä nyt vähän liikaa on Osmo lukenut dekkare­i­ta.. Kan­sain­välisen ter­ror­is­min kasvot ovat hie­man toisen­laiset todellisuudessa.

  En pyrkinyt täl­lä tek­stin­pätkäl­lä töi­hin Audille, vaan halusin mutkan kaut­ta varoit­taa, että jos putken katkaisi­jan kan­nat­taa naamioitua per­heveneil­i­jäk­si, pitää putken var­ti­joiden tarkas­taa per­heveneil­i­jöi­den veneitä.

 20. Keskustelu kaa­suput­keen kohdis­tu­vas­ta ter­ror­ista on kohtu­ullisen hedelmätön­tä. Bikineil­lä tai illman.

  Ongel­ma tun­tu­isi ole­van suh­teel­lisu­u­den tajun puute. Kun Olk­ilu­o­to 3:n on ker­rot­tu ole­van läh­es kaiken kestävä, niin tyh­mem­pi ter­ror­isti ottaa tietenkin kohteek­si juuri sen eikä nou­da­ta viisaam­man ter­ror­istin neu­voa vali­ta O 1 tai O 2. 

  Sama kos­kee Itämeren kaa­suputkea. Mik­si vali­ta syväl­lä ole­va put­ki kun on run­saasti varaa vali­ta mikä tahansa muu put­ki? Tai yleen­sä mikä tahansa suo­jaam­a­ton ener­gia- tai kom­mu­nikaa­tiosol­mu, joi­ta on paljon tässäkin maassa.

 21. En nyt halua neu­voa ter­ror­is­te­ja, mut­ta kun nämä kek­sivät sen itsekin, niin ker­rot­takoon. Kovin help­poa on lähteä pur­jeve­neel­lä, hemai­se­va äiti bikineis­sä keu

  Heh, kyl­lä ne Poh­jan­meren putketkin kulke­vat mata­las­sa jos­sain vaiheessa.

  Ja maal­la ei tarvitse edes pur­jevenet­tä, pikku paukun voi pistää rep­pu­un ja viedä putken kyl­keen kävellen. Ura näkyy selvästi maas­tossa ja on vielä merkittykin.
  Eikä var­ti­joi­ta ole metrin välein sielläkään.

  Ja jos oikien halu­aa tehdä vahinkoa niin Suomes­sa ja mon­e­sa muusakin riit­tää parin kan­ta­jo­htoverkon räjäyt­tämi­nen lamu­ta­mana koko maan sähköverkko.

  Yhden kaa­suputken katkaisu ei aiheuta keskey­tyk­siä juuri mihinkään, kor­jaus­valmius on sen ver­ran hyvä , että vika on kor­jat­tu muu­tamssa päivässä.

  Baltit pis­tivät itsen­sä ulos katko­ma­l­la ja hin­taa nos­ta­mal­la Venäjän öljykyljetuksista.
  Ei Venäjäkään ole type­rä ja on oppin­ut vahingosta.

  Seurasin näytelmää aitiopaikalta Latviassa

 22. Mitenkä Venäjä aikoo putken­sa tur­val­lisu­ut­ta vartioida?

  Ja maan­pääl­lisen putken tur­val­lisu­ud­es­ta Venäjä ei ole kiinnostunut ??

 23. Piraat­tilogi­ikalla kaa­suputkien räjäyt­tämi­nen on tehtävä lail­lisek­si kos­ka niitä kaikkia ei mitenkään voi­da täy­del­lis­es­ti valvoa ja sen yrit­tämi­nenkin johtaisi poli­isi­val­tioon jota kukaan ei halua.

  Kaa­suputken räjäyt­tämi­nen aiheut­taa todel­lista vahinkoa yhteiskun­nalle, tai ainakin kaa­suputken omis­ta­jalle, siinä mis­sä tiedos­ton­jakamisen mar­gin­aa­likus­tan­nus on kaikille osa­puo­lille hyvin lähelle nol­la, ainakin kunnes toisin todis­te­taan. (Itse asi­as­sa ainakin musi­ikkia ver­taisverkoista lataa­vat myös osta­vat enem­män äänilevyjä kuin muu väestö, joten edes ker­ran­nais­vaiku­tuk­set eivät ole mitään itses­tään­selvyyk­siä. Tästä tarvi­taan oikeas­ta tutkimus­ta aja­tusleikkien sijaan.)

  Aineet­to­mia ja aineel­lisia hyödykkeitä ei voi tässä suh­teessa verrata.

 24. Ei nyt liioitel­la sen kaa­suputken merkitystä.

  En minäkään halua ter­ror­is­te­ja neu­voa, mut­ta hel­poin­ta olisi iskeä Suomen­lah­den pohjukkaan kulke­via säil­iöaluk­sia vas­taan. Ei tarvit­taisi edes syvyyspommeja. 

  Yhden toteu­tuneen iskun jäl­keen ei tarvit­taisi kuin julki­nen uhkaus ja rahdit ja vaku­u­tus­mak­sut nousi­si­vat pilviin.

  Uskoisin että Venäjän laivas­to var­tioi tärkein­tä väylään­sä, kul­kee sen alla kaa­suput­ki tai ei.

 25. Imem­i­nen kuu­lostaa aika dra­maat­tiselta, mut­ta tur­val­lisu­us on kyl­lä hyvä point­ti. Suomen aluevesil­lä ei kyl­lä kukaan muu kuin Suo­mi voi vas­ta­ta tur­val­lisu­ud­es­ta. Käytän­nössähän tämä tarkoit­taa, että Suomen on olta­va han­kkeessa osakas. Ja saa­da osansa kaa­su­tu­losta peit­tääk­seen nämä “kul­je­tuskus­tan­nuk­set”.

 26. Put­ki ei ole tulos­sa Suomen aluevesille mut­ta kyl­läkin Suomen talousalueelle. Viro kiel­si putken vetämisen omalleen. 

  Se on tot­ta, että Itämeri on Venäjälle erit­täin tärkeä, strate­gi­nen väylä, kul­ki poh­jas­sa sit­ten putkia tai ei. Suo­ma­laiset ovat totutelleet ajatuk­seen jo koh­ta 70 vuot­ta. Viro ja Ruot­si vas­ta näem­mä opettelevat. 

  Ruotsin eri­ty­isongel­ma on armei­jan ja laivas­ton alasajo. Soti­laal­lis­es­ti heikkoa on help­po uhkail­la. Mut­ta eiköhän ruot­salaisetkin vähän näön vuok­si liioit­tele huoltaan.

  Venäjän impe­ri­al­is­tiset otteet Viron suun­nal­la sen sijaa selit­tävät viro­lais­ten huol­ta. Naton muske­lit anta­vat sivustatukea. 

  Sel­l­ainen huonos­ti tun­net­tu vai­he, muuten, ennen toista maail­man­so­taa oli Viron ja Suomen puo­lus­tusy­hteistyö ja ns. Suomen­lah­den tyk­istö­sulku, jon­ka tarkoituk­se­na oli sulkea Suomen­lah­den pohjuk­ka Venäjän-liiken­teeltä sodan syt­tyessä. Jotkut tutk­i­jat ovat pitäneet suun­nitel­maa ja sen osit­taista toteu­tus­ta yht­enä syynä Venäjän innokku­udelle val­loit­taa Itämeren rantavaltioita.

 27. Kysymys? Kuin­ka mon­ta m3 kaa­sua vir­taa putkissa per min? Jos put­ki katkeaa, niin muo­dos­tuu val­ta­va kaa­suku­pla ja laivan sattues­sa kohdalle sehän putoaa välit­tömästi kuplan läpi. Jos sat­tuisi vielä ole­maan öljy­tankkeri tai 3000 hen­gen Tallinnan laiva…
  Paljonko kaa­sua vir­taa putkissa eli miten iso kaa­suku­plas­ta tulee parin min­uutin aikana? Entäpä, jos kupla syt­tyy. Sit­ten on Itämerel­lä val­oa jonkin aikaa.

 28. Mietin veilä tuo­ta ongel­maa ja kaa­suput­ki on todel­lakin sekundääri­nen kohde. Kaauputken räjäyt­tämisel­lä ei saa­da mitään näyt­tävää ongel­maa yhteiskuntaan.
  Oli put­ki mer­essä tai maal­la niin yhden putken räjäyt­tämi­nen ei vaiku­ta ener­giantuotan­toon ja sen kor­jaami­nen ve vain päiviä.

  ehokkampi tapa on räjäyt­tää muu­ta­ma kan­taverkon pylväs, se romaut­taa sähkön jakelun totaalisesti.
  Kat­selin tuo­ta kan­taverkon kuvaa ja se on todel­la terroristialtis.
  Kun räjäy­tyk­sen ajot­taa vielä pakkaskau­teen niin Suo­mi jää­tyy ennen kuin vika on korjattu.

  Sama koske telev­erkkoa, vain muu­ta­man kaapelin katkaisu sor­taa koko teleli­iken­teen , tosin oper­aat­tor­e­i­ta on use­ampia ja vaatii vähän enem­män työtä, mut­ta kyl­lä helpol­la päivän katko syntyy

 29. Ter­ror­isti ei vält­tämät­tä ajat­tele kuin yri­tysjo­hta­ja eli miten saataisi­in mah­dol­lisim­man paljon kilo­wat­ti­tun­te­ja pois markki­noil­ta mah­dol­lisim­man pienin panoksin. Ter­ror­isti hakee medi­anäkyvyyt­tä ja pro­pa­gan­dahyö­tyä. Usein ter­rori-iskut ovat röyhkeitä, pyritään näyt­tämään oma­lle väelle ja vas­tus­ta­jalle, että me voimme tehdä mitä vaan, kenelle vaan ja mil­loin tahansa. Eli luo­da terroria.

  Suo­ma­laisen sähkö­tol­pan kaat­a­mi­nen aiheut­taa vahinkoa, mut­ta siitä tuskin tulisi jymyuu­ti­nen muual­la. Iskem­i­nen kaa­suput­keen olisi edes sylkäisy Venäjän karhun naa­malle. Suomen tur­val­lisu­u­den kannal­ta parem­pi näinpäin. 

  Valitet­tavasti ter­ror­istin logi­ikan kannal­ta vielä parem­pia kohtei­ta voivat olla lap­sia täyn­nä ole­va koulu tai yleisöä täyn­nä ole­va teatteri.

 30. “Suo­ma­laisen sähkö­tol­pan kaat­a­mi­nen aiheut­taa vahinkoa, mut­ta siitä tuskin tulisi jymyuu­ti­nen muual­la. Iskem­i­nen kaa­suput­keen olisi edes sylkäisy Venäjän karhun naa­malle. Suomen tur­val­lisu­u­den kannal­ta parem­pi näinpäin. ”

  Kyl­lä sel­l­ainen tilanne, jos­sa nykyaike­naikainen maa on täysin pieä ja jää­tyy pakkaases­sa on varsin suuren huomion kohteena, etenkin jos se maa on Saksa.
  Suomes­ta ei oni var­maan ole kiinnostunut

 31. Mik­si Suo­mi ei vaa­di vuokraa kaa­suputkesta ? Venäjä vaatii vuokraa Saimaankanavas­ta jota pitkin kul­jete­taan lähin­nä venäläis­ten myymää puu­ta Suomeen.

  Suomen tulisi vaa­tia kaa­suputkesta vuokraa 2–5% sen liike­vai­h­dos­ta vuosit­tain Gazpromil­ta ja saman ver­ran Sak­salta. Pakko­han hei­dän ei ole mak­saa, mut­ta pakko ei mei­dän ole myöskään kaa­suputken rak­en­tamiseen antaa lupaa.

  Yleen­sä raha­nar­voi­sista oikeuk­sista mak­se­taan rahaa. Mik­si ei tässäkin kohtaa ? Sil­loin Suomel­lakin olisi intres­si pitää put­ki ehjänä ja estää sen sabotointi.

  Suomes­sakin alkaa sähköverkko­jen maavuokris­sa olla sama tilanne. Hait­tako­r­vauk­set eivät enää riitä vaan maan­omis­ta­jat halu­a­vat osu­u­den sähköverkon tuo­toista. Ja se on aivan oikein.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.