Epäpoliittinen putkilupa

Päämin­is­teri Van­hanen on aiem­min julis­tanut, että Suo­mi suh­tau­tuu Itämeren kaa­suputk­i­hankkeeseen pelkästään ympäristökysymyk­senä eikä lainaan poli­it­tise­na kysymyk­senä.  Nyt päämin­is­teri ilmoit­taa, että Suo­mi on valmis myön­tämään han­kkeelle osaltaan luvan jo syksyl­lä ennen kuin ympäristö­vaiku­tuk­set ovat selvillä.

 Mikä on se ei-poli­it­ti­nen ympäristösyy, joka panee kiire­htimään ratkaisua ennen kuin ympäristönäköko­h­dat on selvitetty?

24 vastausta artikkeliin “Epäpoliittinen putkilupa”

 1. Olisiko ydin­voiman vas­tus­tuk­sen aiheut­ta­ma paine tukea fos­si­ilista maakaasua?

  Vihreätkin näyt­tävät lin­noit­tau­tu­van fos­si­ilisen maakaa­sun taakse. Viimeisin uuti­nen on Sak­san vihrei­den Josch­ka Fish­erin siir­tymi­nen Nabuc­co-maakaa­suputk­i­hankkeen päälob­barik­si http://www.tekniikkatalous.fi/…306473.ece . Vihreille­hän on tärkein­tä ydin­voiman vas­tus­tus, keinoista viis.

  Suomes­sa­han esimerkke­jä samas­ta ilmiöstä löy­tyy myöskin. Kan­nat­ti­han Tar­ja Cron­bergkin Vihreän liiton puheen­jo­hta­jana Nord­stream-putkea näkyvästi mm. Talous­sanomis­sa juuri ennen vaale­ja 2007. Kan­nat­ta­vathan vihreät turpeenkin polt­toa, mm. Kuopiossa.

 2. “Olisiko ydin­voiman vas­tus­tuk­sen aiheut­ta­ma paine tukea fos­si­ilista maakaasua?”

  Ydin­voima on Suomes­sa aika huono sub­sti­tu­ut­ti maakaa­sulle. Maakaa­sua polte­taan läm­mi­tyskaut­e­na, siitä saadaan sekä kaukoläm­pöä että lisää sähköä kun sen kysyn­tä talvisin läh­es kaksinker­tais­tuu. Real­isti­nen kor­vaa­va vai­h­toe­hto on biopolttoaineet.

 3. “Mikä on se ei-poli­it­ti­nen ympäristösyy, joka panee kiire­htimään ratkaisua ennen kuin ympäristönäköko­h­dat on selvitetty?”

  YK:n meri­oikeu­syleis­sopimus?

  “Vas­taa­jien ei voine vaa­tia tien­neen, ettei putkea raken­neta Suomen alueelle eli aluevedelle, joka yltää noin 22 kilo­metriä ran­nikon ulkop­uolelle, vaan val­tio­ra­jo­jen ulkop­uolelle talousvyöhykkeelle.

  Vielä kohtu­ut­tomam­paa olisi vaa­tia, että vas­taa­jat tun­ti­si­vat, mitä on sovit­tu talousvyöhyk­keen käytöstä ja hallinnas­ta Yhdis­tynei­den Kansakun­tien meri­oikeu­syleis­sopimuk­ses­sa, jon­ka Suomikin on allekirjoittanut.

  Sopimus antaa rantaval­ti­olle varsin suuret oikeudet talousvyöhyk­keen hallintaan mut­ta se antaa laa­jo­ja ja yksiselit­teisiä oikeuk­sia muillekin val­tioille, myös sisä­maaval­tioille. Niin­pä sopimuk­sen 58. artik­lan mukaan kaikil­la sekä ranta- että sisä­maaval­tioil­la on alueelle merenku­lun ja ylilen­non vapaus ja vapaus laskea mer­e­nalaisia kaapelei­ta ja putk­isto­ja. Lisäk­si esimerkik­si putk­iston tai kaapelien huolto on sallittua.”

  Lähde:

  http://pseudonyymi.blogspot.com/2009/07/itameren-kaasuputki-gallupeilla-ykn.html

 4. On aina kau­nista niin kau­nista kun poli­itikko ilmoit­taa että kysymys ei ole poli­it­ti­nen vaan jotain aivan muu­ta. Tot­ta pirus­sa ympäristökysymyk­setkin ovat poliittisia!

 5. Täl­läset tilanteet taitaa mei­dän poli­it­tises­sa per­in­teessä merk­itä vaan, että päämin­is­teri petaa uut­ta virkaa itselleen päämin­is­terikau­den jälkeiselle ajalle.

  Kaa­suputk­i­hankkeeseen liit­tyvien taho­jen ja Keskus­tan kanssa on var­masti joku koplaus menos­sa, jol­la Van­haselle saadaan hyvä eläke­vir­ka. Mikään muu ei selitä tota kiire­htimistä, kun ei näytä ole­van malt­tia odot­taa asioiden valmistumista.ö

 6. Mis­sä Te ihmiset kul­jette? Päämin­is­teri ilmoit­ti ihan ymmär­ret­tävästi, että hal­li­tus antaa vain oman kan­tansa ja lop­pu­jut­tu on vira­nomais­ten käsis­sä. En itse ymmär­rä kenenkään kiel­teistä asen­net­ta, mut­ta siitä vaan. Aina­han on hyvä vas­tus­taa mitä milloinkin.

 7. Minkälaisia ympäristöriske­jä put­ki oikein voi aiheut­taa? Poli­it­tis­es­ti putk­i­han on mitä main­ioin vakau­den edis­täjä sitoen Kes­ki-Euroopan ja Venäjän intresse­jä yhteen. Vaikut­taa siltä, että kat­e­goris­es­ti Venäjään kiel­teis­es­ti suh­tau­tu­vat ja kaiken­lai­sista lil­lukan­var­sista vauhkoon­tu­maan taipu­vaiset ovat löytäneet asi­as­sa ilois­es­ti toisensa.

  1. Itämeren poh­jaan on sed­i­men­toitunut vaik­ka mitä. Poh­jan voimaperäi­nen pöy­himi­nen nos­taa sed­i­men­tit myrkkyi­neen ja rav­in­tei­neen liik­keelle. Aikanaan putkea pitää myös holtaa, mikä tuot­taa uuden pöyhinnän.
   Poli­it­ti­nen put­ki on mitä suurim­mass­sa määrin, kos­ka halvem­paa ja tur­val­lisem­paa olisi tietysti lait­taa put­ki maa­ta pitkin Balt­ian kaut­ta, mutta…
   Mut­ta pyy­dän anteek­si alku­peräisen postauk­seni sävyä. Se perus­tui aiem­paan uuti­soin­ti­in. Saman päivän HS tiesi ker­toa, että tarvi­taankin kak­si lupaa. Olin ymmärtänyt päämin­is­terin aiem­man ulostu­lon niin, että hal­li­tus päät­tää Suomen lop­ullisen ja ain­oan kan­nan ympäristö­selvi­tyk­siä odot­ta­mat­ta — enkä ollut ainoa.

 8. “Ympäristökysymys” oli var­maankin Van­hasen tapa sanoa, että asia on hänelle hert­taisen yhden­tekevä. Ja täl­laisen kan­nan itä­naa­puri voi kään­tää myön­teisek­si jo suh­teel­lisen pienel­lä painostuksella.

  Mat­ti Van­hanen ei ole niin tyh­mä kuin esit­tää, mut­ta heikko luonne hän kyl­lä on.

 9. Minus­ta tämä(kin) asia on ollut huonos­ti uuti­soitu, on todel­la voin­ut syn­tyä vaikutel­ma siitä että hal­li­tus päät­tää asioi­ta kuulemat­ta ympäristöarvio­ta tai sit­ten niin, että se yrit­tää vaikut­taa ympäristölu­pa­pros­es­si­in — mut­ta olikos nyt niin, että tätä lupa­pros­es­sia EI edes VOI käsitel­lä muus­sa järjestyk­sessä? Eli hom­ma toimii kuin ydin­voimalan suh­teen, ensin poli­it­ti­nen peri­aatepäätös, sit­ten pelkästään lain mukaan ilman poli­it­tista hark­in­taa ympäristöluvat.

  Viime eloku­us­sa vit­sailin, että syy Venäjän hyökkäyk­seen Geor­giaan on Sak­san vihreät, kos­ka jos Sak­san vihreät eivät olisi vas­tus­ta­neet ydin­voimaa, Sak­sa ei olisi riip­pu­vainen Venäjän hiilivedy­istä ja Euroop­pa olisi tiukem­pi Venäjää vas­taan ja Nato olisi ottanut Geor­gian ja Ukrainan jo suo­ji­in­sa. Myön­net­täköön, tuo on kär­jistys ja oikoo pari mutkaa, mut­ta väit­täisin että siinä on totu­u­den siemen.

 10. Yllä ole­va avaus jää min­ulle epäselväksi.
  Sun­nun­taisel­la Päämin­is­terin haas­tat­te­lu­tun­nil­la Radio Suomes­sa Van­hanen ker­toi selvästi marssi­järjestyk­sen. Netistä löytynee.

 11. “Itämeren poh­jaan on sed­i­men­toitunut vaik­ka mitä. Poh­jan voimaperäi­nen pöy­himi­nen nos­taa sed­i­men­tit myrkkyi­neen ja rav­in­tei­neen liik­keelle. Aikanaan putkea pitää myös holtaa, mikä tuot­taa uuden pöyhinnän.”

  Vede­tään­hän sinne poh­jaan kaapeleitakin ja niidenkin ylläpi­to vaatii poh­jan pöyhimistä.
  Ja poh­ja­troolit pöy­hivät suuria aloja .
  Hiekan­nos­to ja muu poh­jan maa-ainek­sen käyt­tö aiheut­taa jatku­vaa ja tois­tu­vaa pöyhimistä

 12. “Poli­it­ti­nen put­ki on mitä suurim­mass­sa määrin, kos­ka halvem­paa ja tur­val­lisem­paa olisi tietysti lait­taa put­ki maa­ta pitkin Balt­ian kaut­ta, mutta…”

  Baltit ja Puo­la käyt­tä­sivät putkea poli­it­tiseen ja taludel­liseen kiristykseen.
  Kun Venäjä käyt­ti Lat­vian Vent­pilsin sata­maa öljykul­je­tuk­si­in niin Lem­bergs kiristi jatku­vasti lisää rahaa kauttakulusta.Lembergs tietysti kah­mi rahat omaan taskuunsa
  Kunnes Venäjä kyl­lästyi kiristyk­seen ja sul­ki putken, se ede­lyt­ti Koivis­ton sata­man rakentamista.
  Enpä usko, että Sak­sa ja Venäjä halu­a­vat balt­tien ja Puolan kiristettäväksi.
  Lisäk­si balt­ian ja Puolan maanom­si­tu­solot ovat edelleen varsin seka­vat ja byrokra­tia val­ta­va. Esim raken­nus­lu­vat pitää esim Latvi­as­sa hakea paikallisil­ta kun­tavi­ra­nomaisil­ta ja lupa edel­lyt­tää kaikkien maan­omis­ta­jien suos­tu­mus­ta ja kor­vauk­sia heille.
  Kun kun­tia on Latvi­as­sa 2000 ja maatilkkku­ja kym­meniä tuhan­sia, joiden läpi put­ki pitäsi jjo­htaa niin enpä usko , että se onnis­tuu helpolla.
  Lisäk­si kaava­mainen kor­vaus­la­ki nos­taa kor­vauk­set tähti­ti­eteell­si­in sum­mi­in esim 3 kilo­metrin pituisen kaapelin veto met­sään mak­soi 20000 euroa koravuksi­na. Yhtään puu­ta ei kaadet­tu, mut­ta laki antois uoraan summan

  Maankäyt­töla­ki on sen ver­ran yksi­ty­isiä maan­omis­ta­jia suo­si­va, että pakkol­u­nas­tus ei onnis­tu, ei ainakaan sak­slais ‑venäläiseltä yhtiöltä

 13. Poli­it­tis­es­ti putk­i­han on mitä main­ioin vakau­den edis­täjä sitoen Kes­ki-Euroopan ja Venäjän intresse­jä yhteen.

  Aivan niin kuin Molotov-Ribbentrop-sopimus!

  Vaikut­taa siltä, että kat­e­goris­es­ti Venäjään kiel­teis­es­ti suh­tau­tu­vat ja kaiken­lai­sista lil­lukan­var­sista vauhkoon­tu­maan taipu­vaiset ovat löytäneet asi­as­sa ilois­es­ti toisen­sa.

  Juuri niin, 70 vuot­ta sit­ten näi­den ryssän­vi­haa­jien ja vauhko­jen hen­gen­heimo­laiset reagoi­vat samoin!

 14. JL:lle
  Voi hyvä tava­ton! Kai sul­la on suk­set yms tallessa?

 15. Se tässä putkessa on hyvä, että se viimeistään paa­lut­taa Viipurin Venäjälle ja jät­tää Kar­jala-keskustelun vain kaikkein nostalgisimmille.

 16. “Poli­it­tis­es­ti putk­i­han on mitä main­ioin vakau­den edis­täjä sitoen Kes­ki-Euroopan ja Venäjän intresse­jä yhteen.

  Aivan niin kuin Molotov-Ribbentrop-sopimus!”

  Onko­han tässä nyt joku juut­tunut juok­suhau­taan? En oikein ymmär­rä, miten nämä kak­si asi­aa voi liit­tää yhteen.

 17. Voisitko, Osmo Soin­in­vaara, valaista, mikä ihmeessä Vihrei­den asen­teessa maakaa­su­un oikein kiikas­taa? Maakaa­su on fos­si­ili­nen polt­toaine, mut­ta jostain syys­tä Vihreät eivät näe tätä ongel­mana, kuten aamun Hesarista (A9, Vihreät näkee kaa­suputkessa tur­val­lisu­usuhkia) saamme lukea: “Vihreät pitää sinän­sä hyvänä asiana Euroopan kaa­sun tarpeen tur­vaamista sekä Sak­san ja Venäjän välistä riippuvuutta.”

  Hoh hoi­jaa! Onko maakaa­su Vihrei­den sokea piste, niin Suomes­sa kuin maail­mal­la (esim. Sak­san Vihreät)? Eivätkö kasvi­huoneilmiö ja ilmas­ton­muu­tos olekaan suurin tur­val­lisu­usuh­ka, joka ihmiskun­taa täl­lä het­kel­lä uhkaa? Vai onko sit­tenkin ydin­voiman vas­tus­tus se kaikkein tärkein mit­tari, jolle kaik­ki muu (ml. ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta) joutuu kumartamaan?

  1. Maakaa­sus­ta tulee sähkön­tuotan­nos­sa hiilid­iok­sidipäästöjä alle puo­let kivi­hi­ilen päästöistä, joten siir­tymi­nen kivi­hi­ilestä tai turpeesta maakaa­su­un on yhtä tehokas­ta kuin ener­gianku­lu­tuk­sen puolittaminen.

 18. Maakaa­sus­ta tulee sähkön­tuotan­nos­sa hiilid­iok­sidipäästöjä alle puo­let kivi­hi­ilen päästöistä, joten siir­tymi­nen kivi­hi­ilestä tai turpeesta maakaa­su­un on yhtä tehokas­ta kuin ener­gianku­lu­tuk­sen puolittaminen.

  Väärin , uno­h­dat, että näistä maakaa­sulähteistä tulee myös hiilid­iok­sidia esim Nor­jan kaa­suken­tistä sitä tulee 10–20 % kaa­sun kokon­ais­määrästä ja se las­ke­taan ilmakehään.
  Sama kos­kee Venäjää.

  Sak­san näkökul­mas­ta on näin, mut­ta ei kokonaisuuden

 19. Kaa­suputk­ilu­pa on poli­it­ti­nen päätös, sil­lä ei ole ympäristön kanssa mitään tekemistä. Siinä neu­vot­telee Venäjä ja Suo­mi, se joka tämän tosi­asian kieltää on nai­ivi. Erikoista vään­töä käyti­in kulis­seis­sa, kun Putin kävi val­tiovierailul­la, sen ver­ran tylysti puhui, että iso muu­tos oli maid­emme suhteis­sa tapah­tunut. Putin on loban­nut kaa­suputkea ja epäilen, että kävi pain­os­ta­mas­sa Suomea kovaot­teis­es­ti, vaik­ka julk­isu­udessa Halo­nen ja Van­hanen oli­vatkin mielinkielin. Kaa­suputk­i­hanke menee läpi ja epäilen, että sopimuk­set julis­te­taan salaisik­si, Suo­mi antaa sen törkeän hal­val­la Venäjälle. Muis­taak­seeni Venäjä lykkäsi puu­tulle­ja, ilmeis­es­ti sil­lä pehmit­teli Suomea kaasuputkihankkeessa.

 20. “Maakaa­sus­ta tulee sähkön­tuotan­nos­sa hiilid­iok­sidipäästöjä alle puo­let kivi­hi­ilen päästöistä, joten siir­tymi­nen kivi­hi­ilestä tai turpeesta maakaa­su­un on yhtä tehokas­ta kuin ener­gianku­lu­tuk­sen puolittaminen.”

  Vihreät ja hei­dän kam­pan­ja­jär­jestön­sä Green­peace kuitenkin halu­a­vat ensisi­jais­es­ti kor­va­ta maakaa­sul­la ydin­voiman, ei kivi­hi­iltä. Täl­löin hiilid­iok­si­di- ja metaa­nipäästöt kas­va­vat, eivät vähene.

  Esimerkik­si käy Joskcha Fis­cherin siir­tymi­nen Nabuc­con lob­barik­si. Samoin hyvä esimerk­ki on Green­pea­cen lob­baus 1990-luvun alus­sa, jot­ta Itä-Euroopan maat vai­h­taisi­vat ydin­voiman maakaa­su­un. Sil­loin ei Green­peace halun­nut puhuakaan kasvihuoneilmiöstä.

  Voihan toki muu­ta väit­tää, mut­ta jos Vihrei­den ja SPD:n hal­li­tuk­sen aikanaan tekemän päätök­sen Sak­san luop­umis­es­ta ydin­voimas­ta pistää täytän­töön, niin kor­vaavak­si ei muu­ta löy­dykään kuin hiili ja maakaasu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.