Pisaraa odoteltaessa

VR:n pitäisi han­kkia kak­sik­er­roksisia lähijunia.

Näitä piti han­k­ki kauan sit­ten, mut­ta sil­loin YTV:n hal­li­tus kaa­toi han­kkeen, kos­ka toinen ker­ros ei sovi kaikille. Pitkät käve­ly­matkatkaan eivät sovi kaikille.

Uuden­maan­li­it­to tekee taas uut­ta maakun­takaavaa, jos­sa lop­ul­takin tähdätään ehyem­pään yhdyskun­tarak­en­teeseen. Tämä tarkoit­taa sitä, että ole­mas­sa ole­vien ja uusien rato­jen var­teen raken­net­taisi­in kohta­laisen paljon. Kehärad­fas­ta on jo tehty päätök­set. Suun­nitel­ma rat­po­jen var­sille rak­en­tu­vas­ta kaupungista ei voi totue­t­ua, jos lähili­iken­teen kap­a­siteet­ti menee tukkoon. Ei se voi myöskään toteu­tua, jos junali­iken­teen palve­lu­ta­so romaute­taan pakol­lisel­la vai­h­dol­la Pasilassa.

kak­sik­er­roksiset vaunut lisäävät kap­a­siteet­tia. Ei se tasais­es­ti hyvä ratkaisu ole, sil­lä isom­mat junat merk­it­sevät harvem­pia vuoro­ja. Jos pääase­man  kap­a­siteet­ti pysyy nykyisel­lä, mut­ta raken­netaan lisää ratal­in­jo­ja, vuoroväli kul­lakin ratal­in­jauk­sel­la pitenee.

52 vastausta artikkeliin “Pisaraa odoteltaessa”

 1. Osmo:” YTV:n hal­li­tus kaa­toi han­kkeen, kos­ka toinen ker­ros ei sovi kaikille.”

  Et voi olla tosis­sas!!! Onpa kyl­lä hienoa, että YTV:n hal­li­tuk­sel­la on täl­lainen val­ta tor­pa­ta hyv­in­voin­tia lisääviä toimia, että kaikkil­la menee yhtä surkeasti.

 2. Kan­natan lämpimästi kak­sik­er­rosju­nien han­k­in­taa myös lähili­iken­nekalus­tok­si. Se on helpoin ja halvin tapa tor­jua uhkaavaa väl­i­tyskyky­on­gel­maa. Lisäk­si se on matkus­ta­jan kannal­ta hie­man parem­pi ratkaisu, kun juna­pitu­udet säi­lyvät lyhyempinä.

  Seudun raide­v­erkon kehit­tämisen pääkysymyk­siä on, kan­nat­taako rataverkkoa laa­jen­taa nyky­isiä lähi­ju­nara­to­ja haaroit­ta­mal­la. Siinä tör­mätään sekä tuo­hon vuorovälien har­ven­e­miseen että luotet­tavu­us­ta­son riit­tävyy­teen. Minus­ta kan­nat­taisi ensisi­jais­es­ti tihen­tää metro­verkkoa ja suun­nitel­la lähili­iken­teen ja metron työn­jakoon muutoksia. 

  Kaukoli­iken­teen tule­vat ratkaisut saat­ta­vat helpot­taa asi­aa, jos on rohkeut­ta panos­taa pitkän matkan junali­iken­teen nopeut­tamiseen ja laajentamiseen.

 3. Tässä kun on tul­lut vuosikym­meniä reis­sat­tua pitkin Suomen junara­to­ja, niin vaan matkoil­la usein tulee mieleen, että kenen etu on ollut jät­tää junaratali­ikenne Suomes­sa sille asteelle kuin nyt on.

  Ja sitä oikein kum­mas­tui aikoinaan n. vuon­na 1975, kun pääsi Tukhol­mas­ta sel­l­aiseen junaan, mikä vaunul­laan vei Kreikkaan asti.

  Sit­ten Tan­skas­sa viimeistään koki, kuin­ka jatku­va­ju­naraide oli poikaa ja juna lähti liik­keelle ja matkasi ilman klonk­ka-klonk­ka-klonk — klonk­ka-klonk­ka-klonk rytmiä.

  Eikä tästä ole pitkä aika, kun ain­oas­taa 2 ratare­mont­timi­estä jos­sain osu­udel­la pääradan var­res­sa ram­paut­ti koko junali­iken­teen Suomessa.

 4. Osmo: “Suun­nitel­ma rato­jen var­sille rak­en­tu­vas­ta kaupungista ei voi toteu­tua, jos junali­iken­teen palve­lu­ta­so romaute­taan pakol­lisel­la vai­h­dol­la Pasilassa.”

  Mik: VR suun­nit­telee Ker­a­va-Riihimä­ki ‑rataosan neli­raiteis­tamista. Hyvä han­ke, kos­ka Ker­a­van pohjois­puolelle ei syys­tä tai tois­es­ta ole saatu lähi­ju­nali­iken­teeseen kol­mat­ta sään­nöl­lista junavuoroa tun­nille. Mut­ta eikös Lin­nun­laulu ole koko rataverkon kannal­ta melko kri­it­ti­nen pul­lonkaula? Lin­nun­laulua ei käsit­tääk­seni voi enää laa­jen­taa, joten tuo­ta pul­lonkaulaa ei lisäraiteil­la ratkaista. Miten muuten sen voisi ratkaista kuin sil­lä, että jotkut junat eivät kul­je Hki-Pasi­la ‑väliä? Voisi­vatko kaukoli­iken­teen junat lähteä Pasi­las­ta? Vai­h­t­a­mi­nen ei toki ole kivaa, mut­ta vielä tylsem­pää on päästä vain kak­si ker­taa tun­nis­sa Helsinki­in. Itse asi­as­sa seisakkeil­ta pääsee ker­ran tunnissa.

  Ker­aval­ta Helsinki­in on hyvät yhtey­det. Riihimäeltä Helsinki­in on hyvät yhtey­det. Hyvinkää, Jokela, Jär­ven­pää ovat “motis­sa”. Lisäraiteet eivät auta, jos ne uudet junat eivät mah­du ase­ma-alueelle Hesan päässä.

  Miten tämä yhtälö ratkeaa parhaiten?

 5. Ensin­näkin, VR:llä on kak­sik­er­roksia matkus­ta­javaunu­ja, niitä ei vaan käytetä lähiliikenteessä.

  Toisek­si, 120-metrisessä lähi­ju­nas­sa ja 80-metrisessä kak­sik­er­roksises­sa lähi­ju­nas­sa on por­taista johtuen suur­in­pi­irtein saman ver­ran istuma­paikko­ja (600 — 700) ja yhteen­sä kumpaankin mah­tuu toista tuhat­ta ihmistä kyyti­in. En nyt heti kek­si sem­moista väliä Pääkaupunkíseudun lähili­iken­teessä jolle tuo kap­a­siteet­ti ei riit­täisi, enkä myöskään oikein hah­mo­ta mitä iloa siitä on että juna on 40 metriä lyhyempi.

  Ei min­ul­la sinän­sä mitään kak­sik­er­rosvaunu­ja vas­taan ole. Lisäk­si halu­aisin nähdä Helsingis­sä vaik­ka tilausajoli­iken­teessä kak­sik­er­roksisen ratikan ihan vaan sen vuok­si että ne on niin vinkeitä, kts. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=295956 Ei tai­da vaan johdin­lanko­jen korkeus antaa myöten.

 6. Ja edel­lisessä kom­men­tis­sani luvut päin honkia.

  HKL:n mitois­tu­so­hje ker­too seu­raa­va (istuma­paikat — sei­soma­paikat — yhteensä):
  VR:n kalusto:
  Sm1 Sähköju­na 191 110 301
  Sm2 Sähköju­na 200 110 310
  Sm4 Kaupunki­ju­na 192 110 302
  Sm5 EMU Helsin­ki 262 190 452

  Sm 1, 2 ja 4 on noin 54 metriä pitk­iä, Sm5 75 metriä. Istuma­paikko­ja per vaunumetri siis 3 — 4 per vaunumetri. Ainakin uusille lai­tureille mah­tuu pitu­udeltaan kolme Sm5:sta tai neljä van­hempaa lähi­ju­naa, van­hoista asemista en var­ma. Kak­sik­er­roksi­nen Inter­ci­ty­vaunu on 24 metriä pitkä ja istuma­paikko­ja on 113, eli noin neljä per vaunumetri, lähi­ju­na­mi­toituk­sel­la var­maan vähän enemmän.

 7. Sep­po Vep­säläi­nen: “Seudun raide­v­erkon kehit­tämisen pääkysymyk­siä on, kan­nat­taako rataverkkoa laa­jen­taa nyky­isiä lähi­ju­nara­to­ja haaroit­ta­mal­la. Siinä tör­mätään sekä tuo­hon vuorovälien har­ven­e­miseen että luotet­tavu­us­ta­son riit­tävyy­teen. Minus­ta kan­nat­taisi ensisi­jais­es­ti tihen­tää metro­verkkoa ja suun­nitel­la lähili­iken­teen ja metron työn­jakoon muutoksia.”

  Min­un on vaikeaa nähdä, mik­si met­rossa ei tör­mät­täisi näi­hin vas­taavi­in “ongelmi­in”, kos­ka kyseessä on teknis­es­ti läh­es saman­lainen jär­jestelmä. Vai onko tämä vir­ra­n­ot­to sivukiskos­ta ilma­jo­hto­jen sijaan nyt se ratkai­se­va ero?

  Minus­ta näyt­tää siltä, että ratkai­se­va ero on siinä, että Sep­po on tehnyt uransa HKL:llä, eikä VR:llä, ja sik­si mikään muu ei käy kuin metro. Muiden mak­samat metro­verkon laa­jen­nuk­sethan ovat käytän­nössä sub­ven­tion lisäämistä HKL:lle.

  Vai onko parem­pia selityksiä?

  “Kaukoli­iken­teen tule­vat ratkaisut saat­ta­vat helpot­taa asi­aa, jos on rohkeut­ta panos­taa pitkän matkan junali­iken­teen nopeut­tamiseen ja laajentamiseen.”

  Miten kauko­ju­nali­iken­teen nopeut­ta­mi­nen ja laa­jen­t­a­mi­nen “helpot­taisi­vat” lähili­iken­neju­nien tilannetta?

  Peri­aat­teessa kas­va­vat nopeudet syövät raideka­p­a­siteet­tia, samoin lisään­tynyt liikenne (johon kaukoli­iken­teen laa­jen­t­a­mi­nen eit­tämät­tä johtaisi). Tyh­mem­mästä näyt­tää siltä, että se nimeno­maan _vaikeuttaa_ tilan­net­ta, ei helpota — jos se nyt jol­lain tapaa vaikuttaa.

  Kari

 8. HKL:n metro ja VR:n lähi­ju­nat ovat maankäytön ja kap­a­siteetin kannal­ta läh­es sama ratkaisu. Tekni­ikas­sa on pieniä ero­ja mut­ta molem­mis­sa on pitkät vaunut ja har­vat asemavälit. 

  Sak­sas­sa vas­taavaa kut­su­taan yleen­sä S‑junaksi vaik­ka esimerkik­si Berli­inin S‑junat kulke­vat pitk­iä matko­ja metro­mais­es­ti maan alla.

  Jous­tavampi ratkaisu ovat U‑junat jot­ka kulke­vat myös sekä maan päälle että alla mut­ta joiden rataa pystyy rak­en­ta­maan myös tiheäm­mil­lä ase­maväleil­lä ole­mas­sa ole­van kaupunki­rak­en­teen huomioiden. Suomes­ta tämä vai­h­toe­hto puut­tuu täysin, molem­mat seudulliset kiskoli­iken­nemuodot ovat raskai­ta ja kalliita.

  Helsingis­sä suun­nitel­laan kaupunkia insinööriv­e­tois­es­ti raskaiden ja huonos­ti taipu­vien raitei­den ehdol­la kun muual­la on ihmi­nen ja hänen asuinympäristön­sä ykkösenä.

 9. Kaupunki­rakenne on kehit­tynyt Helsin­gin seudul­la silleen ( niin muual­lakin), että lisää on raken­net­tu ensisi­jais­es­ti sisään­tuloväyliä ruo­ton­aan pitävi­in kor­ri­door­ei­hin. Kun raideko­r­ri­doore­ja on ollut vähän­lais­es­ti, maankäyt­tö on kiiven­nyt kohti per­ife­ri­aa liikaa moot­toriväylien saattelemana.

  Lähi­ju­nara­to­ja on laa­jen­net­tu viime vuosikym­meninä pääradan, rantaradan ja Mar­tin­laak­son radan suun­nis­sa. Paha kyl­lä kaik­ki radat sanovat toisilleen päivää Pasi­las­sa, jos­ta on syn­tymässä rataverkon pul­lonkaula. Ehdotet­tu Pis­ara ei tätä pul­maa poista eikä lievennä.

  Mielestäni raideko­r­ri­doore­ja tarvi­taan pari lisää ja avot, jut­tu alkaa rul­laa­maan. Kun metro on viimeisen päälle kaupunkili­iken­teelle mitoitet­tu tehokas raidekulkuneu­vo, sitä toisel­la metrolin­jal­la laa­jen­taen päästään edullisim­min pälkähästä. Asi­aa ei kuitenkaan näytä moni uskovan.Tämä ei ole kuitenkaan uskona­sia. Sitä voi ihan insinöörimäis­es­ti laskea.

  Lähi­ju­nal­la on nyt ja tule­vaisu­udessa vank­ka rooli seudun raide­jär­jestelmässä. Käytän sitä itsekin päivit­täin. Sik­si olen myös huolis­sani, toimi­iko se tule­vaisu­udessa niin luotet­tavasti, että matkus­ta­jien odotuk­set täyt­tyvät. Kak­sik­er­rosju­nat ovat var­masti oikea keino varmis­taa toimivu­ut­ta ja matkus­ta­jien tyytyväisyyttä.

  Nyt on olta­va malt­tia miet­tiä, miten verkkoa on laa­jen­net­ta­va niin, että hyvä joukkoli­ikenne on tar­jol­la kaikille seudul­la myös tulev­ina vuosikymmeninä. 

  Poikit­taisia nopei­ta joukkoli­iken­ney­hteyk­siä tarvi­taan yhä laa­jem­min. Mm jok­er­il­in­jo­jen kehit­tämiseen on saata­va riit­tävästi panoksia.

  “Miten kauko­ju­nali­iken­teen nopeut­ta­mi­nen ja laa­jen­t­a­mi­nen “helpot­taisi­vat” lähili­iken­neju­nien tilannetta?”

  San­o­taan selvem­min. Tehdään kaukoli­iken­teen radat lentoase­man kaut­ta eli irrote­taan lähi­ju­nara­dat kaukoli­iken­ner­adoista. Täl­lä taval­la kaukoli­ikenne saisi uut­ta potkua myös muulle nopeuttamiselle.

 10. Osmo: “… Suun­nitel­ma rat­po­jen var­sille rak­en­tu­vas­ta kaupungista ei voi totue­t­ua, jos lähili­iken­teen kap­a­siteet­ti menee tukkoon…”

  Tuos­sa on yksi peri­aat­teelli­nen virhe. Järkeväk­si lauseen tek­isi monikon käyt­tö: “…kaupungeista…”. Näkeehn sen jo nyt esimerkik­si ter­vey­den­hoidon kus­tan­nuk­sis­sa, etteivät suuret yksiköt ole kustannustehokkaita.

  Asi­aa ei auta metron laa­jen­t­a­mi­nen. Meiltä puut­tuu miljoona helsinkiläistä kan­nat­tavas­ta met­ros­ta. Enkä nyt puhu Sipoon korvista vaan alueesta Kehä I:n sisällä.

  Muual­la Euroopas­sa raken­netaan uusia 10 000 asukkaan kun­tia ole­mas­sa ole­van ratain­fran var­teen. Suomes­sa halu­taan laa­jen­taa ratain­fraa alueille, jois­sa ei ole riit­tävää väestöpo­h­jaa. Kos­ka tääl­lä opi­taan kaavoittamaan?

 11. “San­o­taan selvem­min. Tehdään kaukoli­iken­teen radat lentoase­man kaut­ta eli irrote­taan lähi­ju­nara­dat kaukoli­iken­ner­adoista. Täl­lä taval­la kaukoli­ikenne saisi uut­ta potkua myös muulle nopeuttamiselle.”

  Ihan perustel­tu aja­tus. Mut­ta silti. Miten siitä Pasi­lan pul­lonku­las­ta päästään, jos kauko­ju­nat edelleen tule­vat Pasi­laan? Paitis jo ne tule­vat maanalais­s­ta rataa pitkin.

  Toinen seik­ka on, että työ­paikat siir­tyvät keskus­tan ulkop­uolelle Kehäli­ike­nen on ongelma

  Se mitä tarvit­taisi­in nyt on esinm. vihreässä Lan­gas­sa kaik­ki näköko­htat par­ille aukea­malle. Kun­non jut­tu. Ja kokon­aisu­us­den hahmottaminen.

  En ole oiken näh­nyt tarvet­ta niin laa­jalle metro­verkos­tolle, jota HKL ehdot­ta visiois­saan., en edes pitkäl­lä tähtäimel­lä. Pitkäl­lä tähtäimel­lä on toinen ongel­ma: jokainen liiken­n­ev­erkos­to vaatii ylläpi­toa. Kalus­to hul­toa ja uusimista. Jos ote­taan liian iso pala, huo­mataankin että kaik­ki vähitellen nuhraantuu.

  Esimerkke­jä ei tarvitse etsiä.

  On myös selvitet­tävä, miten vähen­n­mme liiken­teen tarvet­ta. Etä­työ yht­enä päivänä kaikil­la vähen­tää sitä 20 %. Kovin par­jat­tu kotiäi­tiys, siis lsten koti- ja per­he­he­hoito vähen­tävät samoin liiken­netarvet­ta ja myöäs mah­dol­list­vat parem­min luon­non­va­ro­ja säästäväm­män elämäntavan.

 12. Miten se että 200 metri­nen lähi­ju­na vai­hde­taan 60 metriseen ja hitaam­paan metro­ju­naan lisää kap­a­siteet­tia? Kamp­ista pohjoiseen lähtevil­lä raiteil­la vuoroväli ei olisi kak­si min­u­ut­tia, vaan 2 ker­taa haaro­jen määrä keskimäärin. Järkevä toteu­tus edel­lyt­täisi mielestäni että yksi niistä haaroista on Län­simetro. Ja kuin­ka luotet­ta­va metro on haa­rautet­tuna eli mon­imutkaisem­pana, etupäässä pin­taradal­la, ja sen jäl­keen kun vuorovälin pienen­tämiselle on päästy samaan tilanteeseen kuin lähi­ju­nis­sa, eli häir­iö­mar­gin­aale­ja ei ole?

 13. “…Järkevä toteu­tus edel­lyt­täisi mielestäni että yksi niistä haaroista on Länsimetro…”

  Län­simet­ros­ta ei saa kan­nat­tavaa mil­lään kikkailul­lakaan. Se on aivan liian raskas ratkaisu har­vaan asut­tuun Espooseen. Pikaraiti­oti­estä olisi saat­tanut saa­da kan­nat­ta­van hal­li­t­ul­la täydennysrakentamisella.

 14. Pyöränie­mi, tarkoitin että jos esim. Espoon kaupunki­ra­ta kor­vat­taisi­in metrol­la joka läh­tee Kamp­ista pohjoiseen, niin järkevä toteu­tus olisi että juna tulee Itämetrol­ta ja jatkaa Lep­pä­vaaraan. Näin saataisi­in vai­h­do­ton yhteys Hakaniemeen, Itäkeskuk­seen, jne. Nimeno­maan tuo on se kiehto­va puoli metron ja lähi­ju­nan inte­groin­nis­sa. Täl­lä ei ole mitään tekemistä Län­simetron kanssa sinänsä. 

  Point­ti on se että jos nykyiset kaupunki­ra­dat ja metrolin­jat yhdis­tet­täisi­in niin Rauta­tien­to­ril­ta län­teen päin lähtisi ainakin kolme lin­jaa (Län­simetro, Espoon kaupunki­ra­ta, Mar­tin­laak­son rata), eli vuoroväli haaroil­la on keskimäärin kolme ker­taa vuoroväli Rauta­tien­to­ril­la, esim. 2x3=6 min. Jos tuo­hon lisätään haara Kamp­ista Pasi­laan, ja toinen Maunulan kaut­ta Lento­ken­tälle, niin se on 2x5=10 min. Jos Pasi­lan haara vielä haa­rautuu ker­ran, esim. Viikkin ja Tikkuri­laan, niin sit­ten 12 min, jne.

  Se mitä haen tässä takaa on että tuol­lainen kuvio vaatisi käytän­nössä joka tapauk­ses­sa toisen raide­parin keskus­tan läpi. Niin kuin Pisaran.

 15. “Lähi­ju­nara­to­ja on laa­jen­net­tu viime vuosikym­meninä pääradan, rantaradan ja Mar­tin­laak­son radan suun­nis­sa. Paha kyl­lä kaik­ki radat sanovat toisilleen päivää Pasi­las­sa, jos­ta on syn­tymässä rataverkon pul­lonkaula. Ehdotet­tu Pis­ara ei tätä pul­maa poista eikä lievennä.”

  Vim­mako niiden kaikkien on pakko kulkea Pasi­lan kaut­ta? Ainakin jos­sain Pis­ara-vai­h­toe­hdois­sa rata erka­nee ennen Pasi­laa. Otta­mat­ta sen kum­mem­min kan­taa Pis­araan, voin kuitenkin tode­ta, että kyl­lä niitä junia tarvit­taes­sa saa sinne tun­neli­in siinä kuin metronkin.

  Toisek­seen, oikeasti ongel­ma on se, että välil­lä Helsin­gin ase­ma — Pasi­la pitää vek­slail­la junia. Tämä johtuu siitä, että rata päät­tyy Helsinki­in. Tämän ongel­man Pis­ara korjaa.

  Edelleen: Tukhol­mas­sa aje­taan vähem­min raitein ja lai­turein enem­män junia kuin tääl­lä. Mis­tä tämä mielestäsi johtuu?

  “Mielestäni raideko­r­ri­doore­ja tarvi­taan pari lisää ja avot, jut­tu alkaa rullaamaan.”

  Mielestäni niitä ei tarvi­ta. Helsin­gin keskus­taan suun­tau­tu­va liikenne nimit­täin ei käytän­nössä lisään­ny. Sinne ei kovin paljoa raken­neta, ellei ker­rosko­rkeut­ta ale­ta lisäämään.

  Syy, mik­si joukkoli­iken­nematkat sinne kas­va­vat, johtuu siitä, että min­nekään muualle ei raken­neta kun­nol­lisia yhteyk­siä. Poikit­tais­li­iken­teen kehit­tämi­nen on läh­es täysin jäis­sä kun has­sa­taan mil­jarde­ja keskus­taan suun­tau­tu­vi­in metrohankkeisiin. 

  Hyvä esimerk­ki on Län­simetro: vai­h­toe­htoisia bus­sire­it­te­jä (Töölön kaut­ta) vähen­netään, jot­ta saataisi­in metrolle matkus­ta­jia. Käytän­nössä esimerkik­si suo­ra bus­siy­hteys Tapi­o­la — Meilahti muut­tuu yhtey­dek­si Tapi­o­la — Keskus­ta — Meilahti.

  Vas­taavia esimerkke­jä toki löy­tyy mm. Rantaradan ja Mar­tin­laak­son radan suunnalta.

  “Kun metro on viimeisen päälle kaupunkili­iken­teelle mitoitet­tu tehokas raidekulkuneu­vo, sitä toisel­la metrolin­jal­la laa­jen­taen päästään edullisim­min pälkähästä. Asi­aa ei kuitenkaan näytä moni uskovan.Tämä ei ole kuitenkaan uskona­sia. Sitä voi ihan insinöörimäis­es­ti laskea.”

  Metro on miljoon­akaupukien ratkaisu liikku­miseen sil­loin kuin muut vai­h­toe­hdot eivät enää riitä. Helsingis­sä ei kuitenkaan sel­l­aisia ihmis­määriä nähtävis­sä olevas­sa tule­vaisu­udessa tule ole­maan, että niin järeä ratkaisu olisi perusteltavissa.

  Sin­ul­la on ilmeis­es­ti eri lasken­ta­pe­ri­aat­teet kuin minulla 🙂

  “Nyt on olta­va malt­tia miet­tiä, miten verkkoa on laa­jen­net­ta­va niin, että hyvä joukkoli­ikenne on tar­jol­la kaikille seudul­la myös tulev­ina vuosikymmeninä.”

  Tästä olen täs­mälleen samaa mieltä. Tulev­ina vuosikym­meninä metro laa­jen­nee parhaim­mil­laankin sen kilo­metrin vuodessa, mikä johtuu päät­tömästä hin­nas­ta. On täysin selvää, että tämä on aivan liian hidas tahti seudun liiken­netarpei­ta ajatellen.

  Sik­si tulisikin miet­tiä kus­tan­nuste­hokkaampia vai­h­toe­hto­ja, kuten esimerkik­si raiti­otieli­iken­teen kehittämistä.

  “San­o­taan selvem­min. Tehdään kaukoli­iken­teen radat lentoase­man kaut­ta eli irrote­taan lähi­ju­nara­dat kaukoliikenneradoista”

  Tämä voisi olla ihan hyvä ratkaisu, kos­ka sil­loin junas­ta voisi tul­la kil­pailukyi­nen vai­h­toe­hto jatkoy­hteyslen­noille. Nähdäk­seni se ei kuitenkaan ole keskeisin paran­nus­toi­mi lähili­iken­teen kannalta.

  Kari

 16. En ota kan­taa siihen, miten metro ja lähi­ju­na eroa­vat toi­sis­saan tekni­ikan ja maankäytön kannal­ta. Matkus­ta­jan kannal­ta molem­mat ovat läh­es yhtä hyvä. Lähi­ju­nan monivuo­tisenä käyt­täjänä sanois­in, että sen ongelmia ovat toim­intavar­muus, vuorovälit eli kapasiteetti[10min parhaim­mil­laan] ja huonot vai­h­toy­htey­det Rauta­tien­torin metropysäkille.

  Yhtä ain­oaa ratkaisua edel­lä mainit­tui­hin ongelmi­in ei ole, mut­ta Pis­ara aut­taa osaltaan jokaiseen niistä, joista jokainen on vaaras­sa muo­dos­tua pul­lonkaulak­si raideli­iken­n­ev­erkkoa laajentaessa.

  Talvi­saikaan rat­api­han vai­h­teet jää­tyvät usein, jol­loin junali­ikenne keskey­tyy. Tähän Pis­ara aut­taa jonkin ver­ran, mut­ta ei ehkä kuitenkaan ole merkit­tävä osa ongelmanratkaisua.

  Epäilys on, että Helsin­gin rat­api­ha menee tukkoon viimeistään sil­loin, kun Kehära­ta valmis­tuu. Tämä on tietääk­seni toden­näköisin ske­naario, jota tukee se, että Helsin­gin rat­api­ha on jo nyt tukos­sa. Mat­ka Pasi­las­ta keskus­taan vie suuren osan matkus­tusa­jas­ta ja usein lähi­ju­na jopa pysähtyy täl­lä välil­lä odot­ta­maan raiteen vapau­tu­mista. Ilmeistä, että maan alle raken­net­ta­va Pis­ara helpot­taa myös tätä ongel­maa ja näin mah­dol­lis­taa nopeam­mat vuorovälit.

  Varsinkin yhteys metroon on oleelli­nen metro­verkon laa­jentues­sa palvele­maan use­ampia käyttäjiä. 

  Esimerkki­ta­paus: Puk­in­mäkeläi­nen henkilö A käy Keilaniemessä töissä.

  Pul­lonkaulat,
  Nykyi­nen tilanne: Pasi­la-Rauta­tien­tori aika 5+ min. , Rauta­tien­tori-Kamp­pi n. 1km kävellen. Yhteen­sä >15min.

  Kehära­ta, Län­simetro: Pasi­la-Rauta­tien­tori aika 6+ min. , Rauta­tien­tori-Metro n. 500m kävellen. Yhteen­sä >11min.

  Kehära­ta, Län­simetro, Pis­ara: Pasi­la-Hakanie­mi aika 3+ min, suo­ra vai­h­to metroon, Hakanie­mi-Rauta­tien­tori metrol­la n. 3min. Yhteen­sä >6min.

  Kuin­ka monel­la ihmisel­lä on tarve tehdä työ­matkan aikana vai­h­to metron ja junan välil­lä? Veikkaisin, että aika monel­la. Eli säästöt ajas­sa ja siis rahas­sa ovat huo­mat­ta­vat. Itään päin metrol­la men­täessä vielä huo­mat­tavam­mat. Tai riip­puu kait miten päin Pis­ara laitet­taisi­in pyörimään 😉

 17. Kun nyt tässä penäsin sitä “toisen­laista ajat­telua”, niin ker­ronpa vaik­ka esimerkin.

  Nyt toteutet­ta­va vai­h­toe­hto: Länsimetro

  Hin­ta 800 miljoon­aa euroa, ei vaiku­tus­ta joukkoli­iken­teen käyt­töön, lisää keskus­tan kaut­ta kulke­vaa liikennettä

  Toisen­lainen vai­h­toe­hto: raiti­otieli­iken­teen kehittäminen

  - rak­ene­taan Jok­eri­ra­ta, 400 miljoonaa
  — jatke­taan raiti­otiekisko­ja nopeana pikaratikkana Lehti- ja Kuu­sisaaren kaut­ta Tapi­o­laan ja Matinkylään, 200 miljoonaa
  — erin­näisin paran­nus­toimin nopeutetaan raiti­otieli­iken­net­tä keskus­tas­sa, 100 miljoonaa
  — kehitetään Län­siväylän bus­sili­iken­net­tä, 100 miljoonaa

  Yhteen­sä 800 miljoonaa

  Vaiku­tuk­set:
  — yhtey­det Etelä-Espoos­ta Töölöön ja Meilah­teen yms. paranevat lisäten joukkoli­iken­teen käyttöä
  — poikit­tais­li­iken­teen palve­lu­ta­so para­nee, lisäten joukkoli­iken­teen käyt­töä (ja mah­dol­lis­es­ti vähen­täen kehätei­den ruuhkia)
  — yhtey­det Län­siväylän suun­nal­la paranevat, mikä ehkä lisää joukkoli­iken­teen käyttöä
  — keskus­tan kaut­ta kulke­va liikenne vähe­nee, jol­loin Sepon kaipaa­malle lisäka­p­a­siteetille ei sil­lä suun­nal­la ole tarvetta.

  Ei se tämän vaikeam­paa olisi 🙂

  Kari

 18. Epäilys on, että Helsin­gin rat­api­ha menee tukkoon viimeistään sil­loin, kun Kehära­ta valmistuu.
  Kehäradas­ta seu­ran­nee käytän­nössä että nykyi­nen M ja I juna yhdis­tyvät. Tämä ei sinän­sä lisää Rautatiease­mal­la saa­pu­vien junien määrää, niiden pitu­us tosin saat­taa kas­vaa joka vaatii laituritilaa.

 19. Karin ehdo­tus havain­nol­lis­taa hyvin, kuin­ka kankku­lan kaivoon rahaa upote­taan seudun joukkoli­iken­teessä. Kun joukkoli­iken­teestä kiin­nos­tuneena on jonkin ver­ran seu­rail­lut asioi­ta, on vahvis­tunut “salali­it­to­teo­ria”, että HKL:n suun­nit­teluyk­sikkö tah­too ide­ol­o­gis­es­ti laa­jen­taa kru­u­nun­jalokiveään metroa mil­lä hin­taa hyvän­sä. Samal­la raiti­oli­iken­teen mod­ernisoin­ti­in ja laa­jen­tamiseen suh­taudu­taan ihmeen nuiv­asti. Ilmeis­es­ti siel­lä pelätään, että ratikoiden paran­t­a­mi­nen veisi metron glo­ri­an kokon­aan pois. Kaik­ki ratikkalaa­jen­nuk­sethan lienevät kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan ja ‑viras­ton ajamia, ja HKL on vas­ten­tah­tois­es­ti joutunut myön­tymään. Samal­la kuitenkin elätel­lään edelleen mega­lo­maanisia ja päällekkäisiä metro­hankkei­ta, kuten Töölön metroa ja sen jatkoa lento­ken­tälle. Kehärata­han on metro lento­ken­tälle, ja Pis­aras­ta saataisi­in “Töölön metro”. Poli­itikois­sa ei kai oikein riitä asiantun­te­mus­ta havait­se­maan tätä virkamiesve­toista metrotuputusta. 

  Jok­eri olisi raken­net­tu jo 90-luvul­la, mut­ta sit­ten rahat pan­ti­inkin Vuosaaren metro­haaraan. Ja niin poikit­tais­li­ikenne on päässyt autois­tu­maan ja ruuhkau­tu­maan yhä pahem­min. Samoin kan­takaupun­gin ratikoiden mod­ernisoin­nista ja nopeut­tamis­es­ta oli suun­nitel­ma (KANJO) jo 90-luvul­ta, mut­ta sitä ei ole toteutet­tu. Metron edis­tämisek­si on edullista vedo­ta siihen, että ratikat ovat niin kovin hitai­ta, vaik­ka ratkaisut ongel­maan ovat suh­teel­lisen edullisia ja olleet jo kauan sit­ten olleet selvillä. 

  Toiv­ot­tavasti tule­van HSL:n suun­nit­telupuoli aloit­taa työn­sä puh­taal­ta pöy­dältä, ilman Metro­toimis­ton ide­ol­o­gista painolastia.

 20. Kak­sik­er­rosju­nat voivat hyvin sovel­tua taa­ja­ma­ju­nakäyt­töön, eli nyky­is­ten R- ja S- ja Z‑junien tapaiseen käyttöön.

  Kaupunki­radoil­la niille ei ole tarvet­ta. Kak­sik­er­rosju­na lisää kap­a­siteet­tia vain 50 %, kos­ka por­taikot vievät tilaa. Ne ovat myös hyvin epäkäytän­nöl­lisiä ruuhkali­iken­teessä, aiheut­ta­vat sump­pu­ja ja ahtau­den tun­net­ta. Se ei ole hyvä asia, kun ase­maväli on 2 minuuttia.

  Kap­a­siteet­tia saadaan lisää myös paljon helpom­min: lyhen­netään vuoroväliä. Lähi­ju­nia voi aivan hyvin liiken­nöidä 3 min­uutin vuorovälil­lä siinä mis­sä metroakin. Ei onnis­tu nykyisel­lä kulun­valvon­nal­la, mut­ta sen uusimi­nen ei ole kovin kallista. Kul­jet­ta­jakus­tan­nus ei kuitenkaan ole kovinkaan olennainen.

  Sen päivän halu­an nähdä, kun 27000 matkus­ta­jaa tun­nis­sa ei riitä. Se tarkoit­taisi melkein 3 ker­taa enem­män matkus­ta­jia kuin nykyisessä met­rossa. Sil­loin ongel­ma ei ole, riit­tääkö kalus­ton vaan asemien kapasiteetti.

  Vep­säläi­nen: “Kun metro on viimeisen päälle kaupunkili­iken­teelle mitoitet­tu tehokas raidekulkuneu­vo, sitä toisel­la metrolin­jal­la laa­jen­taen päästään edullisim­min pälkähästä.”

  Kaikkein edullis­in­ta­han on muut­taa lähi­ju­nien liiken­nekäytän­töjä sel­l­aisik­si, että niistäkin tulee “kaupunkili­iken­teelle mitoitet­tu­ja”. Syy lähi­ju­nien tehot­to­muu­teen kun ei voi olla lai­turiko­rkeudessa ja vir­roi­tusjär­jestelmässä. Syy voi olla RHK:n rataverkon eri­laises­sa vaa­timus­ta­sos­sa, mut­ta sil­loin on säädök­sis­sä vikaa, kos­ka metro- ja lähi­ju­nali­ikenne kaupunki­radal­la eivät mitenkään poikkea toi­sis­taan tur­val­lisu­us­vaa­timuk­sil­taan. Molem­mat ovat täysin eris­tet­tyjä kaikesta muus­ta liikenteestä.

  Joka tapauk­ses­sa HKL:n tietämys tehokkaas­ta raskaas­ta kaupunki­raideli­iken­teestä ei voi olla sel­l­aista, etteikö sitä voisi soveltaa lähi­ju­ni­inkin. Kun­han vain lain­säädän­tö saadaan muutet­tua, ettei liiken­net­tä tarvit­sisi tila­ta val­takun­nal­lisen pitkän matkan busi­ness-liiken­teeseen keskit­tyneelta monopolioperaattorilta.

  Vep­säläisel­lä var­masti on lasku­taitoa. Kysymys onkin siitä, mil­lä peri­aat­teil­la las­ke­taan ja mitkä nähdään ratkaisumalleina. Joukkoli­iken­teen suun­nit­telus­sa paljon tärkeäm­pää on arvioi­da lasku­jen luotet­tavu­us­ta­soa ja itse arvioin­timenetelmiä. Siinä tarvi­taan paljon avoin­ta mieltä. Kuten sitä, miten lähi­ju­nali­iken­net­tä muutet­taisi­in metro­maisem­mak­si ja tehokkaam­mak­si muutenkin kuin korot­ta­mal­la lai­ture­i­ta ja rak­en­ta­mal­la sivuvirtakiskoja.

 21. On kai ymmär­ret­tävää, että käyt­tökus­tan­nuk­sil­taan halv­in­ta ja laa­tu­mit­tausten mukaan matkus­ta­jien mielestä paras­ta joukkoli­iken­teen kul­je­tus­muo­toa tutk­i­taan seudul­la myös laa­jen­tamis­mielessä. Toiv­ot­tavasti metron näistä piirteistä ei tule­vaisu­udessakaan muo­dos­tu liikaa painolastia.

  Jär­jestelmä­ta­sol­la kaikkien hyö­ty­jen ja kus­tan­nusten arvioimi­nen on työlästä ja osin tulkin­nan­varaista. Liiken­ne­m­i­nis­ter­iö on ymmärtänyt helpot­taa tilan­net­ta suosit­tele­mal­la hyö­ty-kus­tan­nu­s­ana­lyysille tiet­tyä menetelmää. Koulukun­taki­i­s­tat ovat silti arkipäivää.

  Joukkoli­iken­teen kul­je­tus­muo­to­jen työn­jako on muut­tunut Helsin­gin seudul­la kaupun­gin kas­vaes­sa ja muut­tuu tule­vaisu­udessakin. Kaupunki­laisen näkökul­mas­ta etua olisi, jos nyt euroop­palaisit­tain kärk­i­ta­soa ole­vaa palvelua ei tuhri­ta kovin pahasti. Läh­es jokaisel­la kaupunki­laisel­la on kyl­lä oma mielip­i­teen­sä, miten eteen­päin tulisi men­nä. Se on kehit­tämiselle sekä voimavara että haaste.

  1. Tuo liiken­ne­m­i­nis­ter­iön hyö­ty- kus­tan­nus­laskel­ma sopii lähin­nä pree­ri­alle. Siitä puut­tuvat jok­seenkin kaik­ki ne hyödyt, joiden vuok­si esimerkik­si min­ul­la on halu­ja muut­taa Jok­eri-lin­ja ratikak­si: vaiku­tuk­set maan käyt­töön, liiken­teen vaa­ti­maan tilaan, kuin­ka suuret melu- ja pakokaa­su­alueet tarvi­taan väylän ja asu­tuk­sen väli­in ja niin edelleen.
   Vähän samal­la ajat­te­lu­taval­la kuin liiken­ne­m­i­nis­ter­iön laskelmis­sa välit­tyy, vas­tustin aikanaan hyvin nuore­na Helsin­gin metroa. Sit­tem­min olen tajun­nut ajat­te­lu­ta­van ole­van aivan väärä, kos­ka siitä puut­tuu vaiku­tus maankäyt­töön. Espoon metron vas­tus­ta­jat ovat tässä aja­tu­sansas­sa vieläkin.

 22. Osmo: “Sit­tem­min olen tajun­nut ajat­te­lu­ta­van ole­van aivan väärä, kos­ka siitä puut­tuu vaiku­tus maankäyt­töön. Espoon metron vas­tus­ta­jat ovat tässä aja­tu­sansas­sa vieläkin.”

  Mitä sem­moisia vaiku­tuk­sia maankäyt­töön on metrol­la, joi­ta pikaratikalla ei ole? Luo­las­to­jen kaivamista ei las­ke­ta. Tietysti jos tarkoi­tat kaiken­laisen raideli­iken­teen vas­tus­tamista, niin olen samaa mieltä.

  1. Mikko H:lle
   Itse olisin halun­nut selvitet­täväk­si vai­h­toe­hdon, jos­sa metro olisi päät­tynyt Tapi­o­laan ja
   jatkunut sieltä pikaratikkana haaroittuen, kos­ka kokon­aan ilman yleiskaavaa kaavoite­tul­tas Espool­ta puut­tuu kaupunki­rakenne. Tämä ei kuitenkaan pikaratikka­puolueelle kel­van­nut, vaan he halu­si­vat tutk­i­tut­taa vain epäre­al­is­tisia vai­h­toe­hto­ja, jois­sa joko Helsin­gin keskus­taan olisi tul­lut metron rin­nalle pikaratikkatun­neli gigant­ti­sine kus­tan­nuksi­neen tai metron sään­nölli­nen liikenne olisi tuhot­tu pane­mal­la joukkoon påikar­fatikoi­ta, jot­ka eivät pysty­isi pysymään aikataulussa.
   Metroon ver­rat­tuna ratik­ka suo­jatei­neen on erit­täin hidas. Kiven­lahti — Öster­sun­dom olisi kestänyt pikaratik­ka aika kauan.

 23. Tot­ta haastelet. Min­is­ter­iön ohje pitäy­tyy niis­sä hyö­ty- ja kus­tan­nuse­le­menteis­sä, jot­ka voidaan tutkimus­po­h­jais­es­ti tai muuten riit­täväl­lä uskot­tavu­udel­la arvioi­da suu­ru­us­lu­okaltaan oikein. Ne onkin tehty ensisi­jais­es­ti han­ke­tarkastelui­hin. Jär­jestelmä­ta­sol­la luet­tele­masi asi­at nou­se­vat tärkeiksi. 

  Maankäyt­tö­vaiku­tuk­set oli­si­vat tärkeim­mät saa­da arvioin­ti­in mukaan , mut­ta hyvä tutkimus­po­h­ja puut­tuu. VTT tut­ki noin 10 vuot­ta sit­ten län­sisu­un­nan, Mar­tin­laak­son rata­su­un­nan ja itämetroko­r­ri­doorin maankäyt­töke­hi­tys­tä. Tulok­set oli­vat sinän­sä mie­lenki­in­toiset, mut­ta niis­sä ei edet­ty muut­tu­jaku­vauk­sista mallintamiseen. Tarvit­taisi­in hyvin pitkäkestoista aineistoa.

  Tont­tien hin­take­hi­tyk­ses­tä on tehty muu­ta­ma tutkimus, joiden tulok­set kyl­lä hajaan­tu­vat aika paljon. Tästä on ole­mas­sa paljon tutkimusti­eto­ja maail­mal­ta. Sovel­let­tavu­ud­es­ta ei tiedä. 

  Tavoitet­tavu­u­den käsit­teen kaut­ta pää­sisi var­maankin kiin­ni maankäyt­tö­vaiku­tusten kuvauk­seen, jos taus­tatutkimus­ta olisi riittävästi. 

  Viime PLJ-kier­roksel­la muis­taak­seni kuvat­ti­in liiken­nepoli­it­tis­ten vai­h­toe­hto­jen ympäristö­vaiku­tuk­sia myös melu- ja päästöpi­toisu­uskar­toil­la, mut­ta ver­tailuis­sa ei edet­ty ver­bali­ikkaa pidemmälle.

  Päät­täjil­lä ja päätösten valmis­telijoil­la on viehtymys arvioi­da moni-ilmeisiä ja laa­joina kokon­aisuuksi­na vaikeasti hah­mot­tuvia vai­h­toe­hto­ja hyö­ty-kus­tan­nus­laskelmien anta­man näen­näis­es­ti yksiselit­teisen infor­maa­tion perus­teel­la. Kaik­ki tietävät infor­maa­tion ole­van oikeasti varsin epä­tarkkaa. Tun­teen poh­jal­ta ne päätök­set sit­ten usein tehdään.

 24. Osmo:”…puuttuu vaiku­tus maankäyt­töön. Espoon metron vas­tus­ta­jat ovat tässä aja­tu­sansas­sa vieläkin.”

  Minus­ta Espoon metro on huono ratkaisu juuri sen maankäyt­töön ulot­tuvien vaiku­tusten takia. Metron tulo käytän­nössä slum­mi­ut­taa koko Etelä-Espoon vähitellen. Alueesta ei syn­ny kaupunki­maista asu­tus­ta, mut­ta se saa raskaan rak­en­tamisen hai­tat kylläkin.

  Paljon fik­sumpaa on täy­den­nys­rak­en­taa Helsinkiä niin, että siitä muo­dos­tuu vähitellen kaupunki­mainen taa­ja­ma. Nythän kaupunki­maista asu­tus­ta on käytän­nössä vain Espal­ta etelään. Kehä I:n sisälle mah­tuu ammati­lais­ten mukaan ainakin miljoona ihmistä lisää.

 25. Osmo: “Tämä ei kuitenkaan pikaratikka­puolueelle kel­van­nut, vaan he halu­si­vat tutk­i­tut­taa vain epäre­al­is­tisia vai­h­toe­hto­ja, jois­sa joko Helsin­gin keskus­taan olisi tul­lut metron rin­nalle pikaratikkatun­neli gigant­ti­sine kus­tan­nuksi­neen tai metron sään­nölli­nen liikenne olisi tuhot­tu pane­mal­la joukkoon pikaratikoi­ta, jot­ka eivät pysty­isi pysymään aikataulussa.”

  Ok, siis tältä osin aja­tu­sansas­sa kyse ei ollutkaan maankäytöstä. Metro­radan yhteiskäyt­tö on Helsingis­sä epäilemät­tä teknis­es­ti han­kalaa ja poli­it­tis­es­ti ilmeis­es­ti mah­do­ton­ta, ja eril­lisen tun­nelin tekem­i­nen kuu­lostaa aivan tolkut­toma­l­ta. Sak­salais­ten kon­sult­tien Jok­eri-vaunu­jen yhteisajoa koskevas­sa tutkiel­mas­sa vuodelta 2005 san­ot­ti­in suo­raan, että täysautomaat­timetroon ei pidä viedä mitään junia sul­je­tun sys­teemin ulkop­uolelta. Itse olisin yksinker­tais­es­ti jatkanut ratikkaverkkoa Espooseen, myös Munkkiniemen kaut­ta, ja pyrkinyt nopeut­ta­maan Helsin­gin kaduil­la kulke­vat osat mah­dol­lisim­man tehokkaasti.

  “Kiven­lahti – Öster­sun­dom olisi kestänyt pikaratik­ka aika kauan.”

  Tuo ei ole kyl­lä metron­akaan kovin häävi. Suo­ra pik­abus­si kil­pailis var­maan hyvin, tosin ko. reit­ille ei tai­da olla eri­tyisem­pää kysyntää.

 26. Aja­tus että lännestä tulev­as­ta matkus­ta­jat nou­sev at ensin ratikkaan, sit­ten vai­h­ta­vat Tapi­o­las­ta metroon, ja lop­ul­ta taas met­ros­ta siihen kulku­vä­li­neeseen jol­la pää­sevät per­ille yhdis­täisi tehokaasti bussien syöt­töli­iken­teen, metron ja ratikoiden huonot puo­let. Se on sekä hidas, vaival­loinen että kallis ratkaisu. Jos se liityn­täratik­ka jatkaisi vaik­ka Munkkiniemeen kaut­ta Pasi­laan ja Töölöön, jol­loin se toimisi sekä suo­rana että liityn­täy­htey­tynä riip­puen siitä mihin matkus­ta­jat ovat menos­sa, niin tuos­sa olisi ehkä järkeä. Keskenään ris­teävät lin­jat on yleen­sä hyvä asia, esim. ratikat ja lähi­ju­na Pasi­las­sa syöt­tävät toisi­aan ja palvel­e­vat eri suun­ti­in vaik­ka kaik­ki pää­tyvätkin keskustaan.

  Ösun­dom — Kiven­lahti kestäisi met­rossa noin tun­nin, plus käve­lyt ja liityn­nät, ei sinän­sä että ratik­ka olisi sen nopeampi, eikä tuol­la nyt niin väliä ole kos­ka juuri kukaan ei matkus­ta koko lin­jan pitu­ut­ta. Jos tuon pitu­isille välille halu­aa jonkun järkevän suo­ran yhtey­den niin vai­h­toe­hdot on nopea juna tai ‑bus­si, ei metro, ratik­ka tai mikään muu joka ase­mal­la pysähtyvä väline.

  Mut­ta metro nyt sit­ten tehdään, jos ei kus­tan­nuk­set aivan karkaa käsistä. Siitä pitäisi sit­ten saa­da toimi­va, esim. liityn­täjär­jeste­lyt ei valitet­tavasti vakuuta.

 27. Vep­säläi­nen, investoin­nit ja kulut ovat ihan samo­ja euro­ja. Län­simetro säästää kulu­ja n. 10 miljoon­aa euroa. Täl­lä kulusäästöl­lä voi perustel­la n. 200 miljoo­nan investoinnin.

  Mut­ta asi­aan, eli siihen LVM:n malli­in. Maankäytön vaiku­tuk­set on kimu­rant­ti asia. Ensin­näkin jo raken­net­tu ympäristö ja toisaal­ta uud­is­raken­nusalueet on kak­si täysin eri asi­aa. Ensim­mäisessä tapauk­ses­sa ain­oa ilmeinen hyö­ty on se että toimis­toti­lan käyt­tö tehos­tuu kun sen saavutet­tavu­us kas­vaa, mikä lisää työ­paikkamäärää. Asumisen tiivistymi­nen kestää pitkään ja on epä­var­maa, var­masti osit­tain hyvästä junay­htey­destä johtuen Van­han Tapani­lan maankäyt­tö on tehos­tunut kun tont­te­ja on lohkot­tu ja raken­nu­soikeut­ta on myön­net­ty lisää. Toisaal­ta Van­han Hert­toniemen maankäytölle ei ole tapah­tunut metron jäl­keen yhtään mitään.

  Toisek­si, liiken­nesu­un­nitelu­ve­toiselle kaupunkisu­un­nit­telul­la on syys­täkin huono maine. Toki joukkoli­iken­teen tarpeet tulee ottaa huomioon kaavoituk­ses­sa, mut­ta joukkoli­iken­teen tulisi pystyä tar­joa­maan eril­laisil­la alueil­la sopi­va vaihtoehtoja.

  Kol­man­nek­si, uusil­la alueil­la radat on suht help­po rahoit­taa maan arvon­nousul­la, ainakin Helsingis­sä mis­sä kaupun­ki yleen­sä omis­taa maan. Esim. Laa­jasa­lo. Nämä eivät yleen­sä olekaan mitään ongelmia, tode­taan vaan että rata pitää tehdä jot­ta ylipään­sä voidaan rakentaa.

  Neljän­nek­si, YHTAL­in ongel­mat on oire. LVM:n kiin­nos­tus vai­h­toe­htokus­tan­nuk­si­in, kuten maa­nar­vo tai lisään­tynyt tien­raken­nus­tarve, on rajalli­nen ihan siitä yksinker­tais­es­ta syys­tä että nämä eivät näy LVM:n bud­jetis­sa. Vähän niin kuin HKL ei ole pätkääkään kiin­nos­tunut raken­nuskus­tan­nuk­sista kos­ka joku muu mak­saa ne, kulut on omia raho­ja. Helsin­gin kaupun­gin intres­sit on aivan toiset kuin LVM:n. Ideaal­i­maail­mas­sa liiken­nehankkeet sekä päätet­täisi­in että rahoitet­taisi­in paikallis­es­ti, real­is­tisem­paa olisi että LVM myön­täisi könt­tä­sum­man raider­a­haa Pääkaupunkiseudulle ilmaan mitään pros­ent­tio­suuk­sia tai han­kesi­don­naisuuk­sia ja se tehdäänkö sen osit­tain rahot­ta­mana lähi­ju­naa, ratikkaa vai metroa mis­säkin tapauk­ses­sa päätet­täisi­in tääl­lä. Han­kkeet tap­pel­e­vat samoista rahoista, ne pitää pri­or­isoi­da keskenään.

  Viiden­nek­si, Helsin­gin joukkoli­iken­nehankkei­den mat­ka-aiko­jen ja matkus­ta­jamäärien malli­nustapa on älytön, alka­en siitä että vuorovälin vaiku­tus las­ke­taan puolit­ta­mal­la. En tiedä voiko tästä syyt­tää LVM:ä.

 28. “Liiken­nesu­un­nitelu­ve­toiselle kaupunkisu­un­nit­telul­la on syys­täkin huono maine. Toki joukkoli­iken­teen tarpeet tulee ottaa huomioon kaavoituk­ses­sa, mut­ta joukkoli­iken­teen tulisi pystyä tar­joa­maan eril­laisil­la alueil­la sopi­va vaihtoehtoja.”

  Mis­tähän tuo huono maine on syn­tynyt ja kenelle. Yleiskaavoitus on se taso kaupunkisu­un­nit­telus­sa, jos­sa liiken­njär­jestelmäasian tulee olla varsin korkeal­la pri­or­i­teetil­la mukana kaupunki­raken­net­ta määriteltäessä. Jos niin ei ole, puutet­ta ei alem­pi­ta­soises­sa kaavoituk­ses­sa enää korjata. 

  “HKL ei ole pätkääkään kiin­nos­tunut raken­nuskus­tan­nuk­sista kos­ka joku muu mak­saa ne, kulut on omia rahoja.”

  Mikähän on syn­nyt­tänyt moi­sen käsi­tyk­sen ? Taan­noin 70-luvul­la metron perus­in­ve­ston­nit eivät men­neet HKL:n bud­jetista, kun ei vielä oltu päätet­ty edes sitä, kuka metroli­iken­teen hoi­dos­ta vas­taa. Pois­tot ja korot ovat kyl­lä olleet HKL:n meno­ja jo vuosikym­meniä ja las­ke­taan kyl­lä tehty­jen investoin­tien pohjalta.

 29. “kos­ka toinen ker­ros ei sovi kaikille”

  Voiko tuo olla tot­ta! Eihän radan määrän­pääkään sovi kaikille.

 30. Kan­nat­taa vähöän miet­tiä , miten esitet­ty raideli­iken­teen kehit­tämi­nen todel­lisu­udessa saat­ta vaikut­ta palveltuasoon:

  Ystäväni asuu Kulomäessä ja työskentlee Viikissä. Enne Ker­a­van kaupunki­radan valmis­tu­mista hänel­lä oli nopeat bus­siy­htey­det kotoa työ­paikalle. Yhtey­de­tr oli­vat hyvät myös iltaisin. Nyt on jäl­jel­lä vain hitaat. Ja kun hän nyt illal­la lähti klo 21.20 kon­sertista koti­in, hän jou­tui ensin odot­ta­maan ½ tunia bussin lähtöä. Ja se bus­si kul­kee aivan hidas­ta reittiä …

 31. Vep­säläi­nen, saatan hyvinkin olla väärässä tuos­ta radan ja asemien omis­tuk­ses­ta, pitää selvit­tää. Muis­taak­seni ainakin lähi­ju­na-ase­mat omis­taa Helsingis­sä pääsään­töis­es­ti kaupun­ki suoraan?

  Liiken­n­eve­toisel­la suun­nit­telul­la hain takaa sitä että ensin päätetään liiken­nejär­jeste­lyt ja sit­ten mietitään asu­tus ja muut toimin­not siihen sopiviksi. Usei­ta betonilähiöitä on esim. moitit­tu autoli­iken­teen ehdoil­la tehdyik­si, Jakomä­ki tulee hake­mat­ta mieleen. Mar­tin­laak­son radan var­ren lähiöis­sä on se ongel­ma että ne eivät muo­dos­ta jatku­vaa kaupunki­raken­net­ta, mikä tuot­taa ongelmia esim. Malminkar­tano ja Kan­nelmä­ki, minus­ta on selvää että tämä on seu­raus­ta siitä että pienkeskuk­set on asemien ympäril­lä ja asemien väli on pitkähkö.

  Itämet­rossa on vähän samaa tau­tia, mut­ta siel­lä taas isom­pi ongel­ma on se että se on moot­tori­tien kanssa samas­sa maakäytävässä, eli aluei­den reunal­la kuten moot­tori­tien tulee ollakin. Esim. Kulosaaren ja Myl­ly­puron ase­mat ovat väärässä paikas­sa tästä johtuen, ja Itäkeskuk­seen käve­ly-yhteys toiselta puolelta Itäväylää on huono, mitä nyt sit­ten kai on tarkoi­tus hoitaa kat­ta­mal­la Itäväylä.

  Liikenne on keskeinen asia kaupunkisu­un­nit­telus­sa, mut­ta ei ain­oa eikä edes tärkein. Olen­naista olisi että joukkoli­iken­teessäkin olisi eril­laisia ratkaisu­ja tar­jol­la. Esimerkik­si Ösun­domi­in pidän äkkiseltään metroa luul­tavasti järke­vim­pänä, mut­ta on hyvä että KSV selvit­tää ainakin ratikkaa ja ehkä lähi­ju­naakin. Metro tuot­taisi parin hyvin tiheän keskuk­sen rak­en­teen, ratik­ka tasaisem­man, juna taas olisi yhden keskuk­sen malli. Kaikissa on puolen­sa, ja voihan niitä yhdis­tel­lä, kysymys on kuitenkin pohjim­mil­taan siitä minkälaista kaupunkia halu­taan. Minus­ta tämä ei ole sel­l­ainen kysymys johon liiken­nesu­un­nitelu on pätevä vastaamaan.

 32. Jos itämetro ja län­simetro oli­si­vat olleet mukana yleiskaa­vata­soisi­na ele­ment­teinä jo kun lähiöitä roiskit­ti­in kar­talle, var­masti lop­putu­los olisi ollut parem­pi. Mar­tin­laak­son ratavar­si edus­taa yhtäaikaista suun­nit­telua, mut­ta ei se tietysti takaa, että osayleiskaa­vat ja ase­makaa­vat olisi suun­nitel­tu onnis­tuneesti käve­lyetäisyys­ta­son ratkaisuissa.

  Ongel­mana on ollut pitkään kaavoituk­ses­sa kaikil­la tasoil­la autoli­iken­teen yliko­ros­tus ja joukkoli­iken­teen aliko­ros­tus. Kevyen liiken­teen osaamista on ollut ehkä parhaiten. 

  Parhait­en ainakin tur­is­tit viihtyvät niis­sä kaupunkiym­päristöis­sä, jot­ka on toteutet­tu hevoskaudella.

 33. Jos itämetro ja län­simetro oli­si­vat olleet mukana yleiskaa­vata­soisi­na ele­ment­teinä jo kun lähiöitä roiskit­ti­in kar­talle, var­masti lop­putu­los olisi ollut parempi.
  Täysin samaa mieltä, uudet alueet on asia erik­seen. Se mis­tä olen Osmon ja ilmeis­es­ti sin­un kanssa eri mieltä on että van­ho­ja virheitä voidaan kor­ja­ta rak­en­ta­mal­la liiken­nejär­jestelmä jälkikä­teen. Raken­nuskan­ta uud­is­tuu hyvin hitaasti kun se on ker­taalleen raken­net­tu, sem­minkin kun meil­lä ei ole sem­moista amerikkalaista tapaa että koko talot uusi­taan parinkymme­nen vuo­den välein.

  60- ja 70-luvun purku­vim­mas­ta on men­ty toiseen ääripäähän. Ilkeäm­mät on tehnyt tästä sem­moi­sen sukupol­vidi­ag­noosin että kun suurten ikälu­okkien arkkite­hdit ja kaupunkisu­un­nit­teli­jat aloit­te­liv­at uraansa niin kaupun­ki pitää purkaa hei­dän raken­nusken­täk­seeb, ja nyt kun he siir­tyvät eläk­keelle se pitää suo­jel­la ettei hei­dän rak­en­ta­maansa pureta.

  Parhait­en ainakin tur­is­tit viihtyvät niis­sä kaupunkiym­päristöis­sä, jot­ka on toteutet­tu hevoskaudella.
  Ja parem­paa jälkeä luul­tavasti tulisi jos suun­niteltaisi­in ikään kuin liikenne toimisi hevosilla.

 34. “Mar­tin­laak­son radan var­ren lähiöis­sä on se ongel­ma että ne eivät muo­dos­ta jatku­vaa kaupunki­raken­net­ta, mikä tuot­taa ongelmia esim. Malminkar­tano ja Kan­nelmä­ki, minus­ta on selvää että tämä on seu­raus­ta siitä että pienkeskuk­set on asemien ympäril­lä ja asemien väli on pitkähkö.”

  Tjaah. Käytän­nössä Haa­gan ja Mar­tin­laak­son väli on yhtä kaupunkialuet­ta. Rata kul­kee Huopalah­den alueen län­sipuolelle puis­toalueel­la. Muuten välis­sä on vain pari pienehköä puistoalauetta.

  Siinä tehti­in fuk­sisti että Matin­laak­so ja Myyr­mä­ki raken­net­ti­in uuden radan yhety­teen. Rata tposin valmis­tui kais vas­ta 1975 joten jonkin aikaa uudet asukkat sai­vat sin­nitel­lä pelkkien bus­siy­hteyk­sien varassa.

  Onko Mar­tin­laak­so kaoungi­nosa vai ei. Siitä voidana keskustel­la. Kävelkääpä joskus päiväs- ta ilta-aikaan Nor­den­skiödinkadun tietämil­lä ja laskekaa näkem­män kulkijat.

 35. Osmo: “Tuo liiken­ne­m­i­nis­ter­iön hyö­ty- kus­tan­nus­laskel­ma sopii lähin­nä pree­ri­alle. Siitä puut­tuvat jok­seenkin kaik­ki ne hyödyt, joiden vuok­si esimerkik­si min­ul­la on halu­ja muut­taa Jok­eri-lin­ja ratikak­si: vaiku­tuk­set maan käyt­töön, liiken­teen vaa­ti­maan tilaan, kuin­ka suuret melu- ja pakokaa­su­alueet tarvi­taan väylän ja asu­tuk­sen väli­in ja niin edelleen.”

  Olen samaa mieltä siitä, että LVM:n hyö­ty/kus­tan­nus-lasken­ta on osin puut­teelli­nen joukkoli­iken­teen osalta. Mut­ta ei se nyt aivan noin huono ole, kuin mitä Osmo antaa ymmärtää.

  Maan käyt­töön liit­tyvät vaiku­tuk­set on laskelmis­sa huomioitu laske­mal­la esimerkik­si aikasäästöt ja mallinta­mal­la käyt­täjämäärät liikenne-ennustei­den perus­teel­la. Kyse on kolikon kahdes­ta puoles­ta: jos mat­ka-ajat lyhenevät, maan arvo nousee ja joukkoli­iken­teen käyt­täjämäärät kasvavat.

  On kiis­ta­ton­ta, että metron rak­en­t­a­mi­nen nos­taa maan arvoa metroasemien välit­tömässä läheisyy­dessä (ja paran­taa myös yhteyk­siä). On myös näyt­töä siitä, että liityn­täli­iken­nealueel­la (jonne suurin osa Etelä-Espoolai­sista joutuu Län­simetron myötä) yhtey­det huononevat ja maan arvo laskee.

  Jos kokon­aishyödyt maan arvolle oli­si­vat suurem­mat kuin hai­tat, pitäisi mat­ka aiko­jen (kokon­aisuute­na) lyhen­tyä ja matkus­ta­jamäärien kas­vaa. Län­simetron tapauk­ses­sa näin ei käy. Tästä voimme päätel­lä, että maan arvolle ja rak­en­teel­lisille “hyödy­ille” esite­tyt arviot ovat perusteettomia.

  “Vähän samal­la ajat­te­lu­taval­la kuin liiken­ne­m­i­nis­ter­iön laskelmis­sa välit­tyy, vas­tustin aikanaan hyvin nuore­na Helsin­gin metroa. Sit­tem­min olen tajun­nut ajat­te­lu­ta­van ole­van aivan väärä, kos­ka siitä puut­tuu vaiku­tus maankäyt­töön. Espoon metron vas­tus­ta­jat ovat tässä aja­tu­sansas­sa vieläkin.”

  Nykyi­nen metro ei lisän­nyt joukkoli­iken­teen käyt­töä. Tämä on lin­jas­sa käytet­ty­jen lasken­tamenetelmien kanssa.

  Mielestäni mat­ka-ajat ovat sinän­sä ihan vali­di tapa arvioi­da maankäytön hyö­tyjä, vaik­ka ne eivät täysin ongel­ma­ton menetelmä olekaan.

  Nykyiset liiken­nemallit sisältävät toki suuria epä­var­muustek­i­jöitä. Kaiken jär­jen mukaan tämän pitäisi olla metron kaltaisia mega-han­kkei­ta vas­taan: ei voi­da perustel­la erit­täin suuria investoin­te­ja, jos ei ole _vahvaa_ näyt­töä siitä, että ne ovat kan­nat­tavia. Nyky­isin mallein niin vah­vaa näyt­töä ei ole. Sen vuok­si pitäisi keskit­tyä kus­tan­nuste­hokkaampi­in vaihtoehtoihin.

  Olen itse niitä vai­h­toe­hto­ja esitel­lyt. Ja olen täysin var­ma, että kevyen raideli­iken­teen kehit­tämi­nen olisi oikea tapa ratkoa PK-seudun liikenneongelmia.

  Kari

 36. Nyt on vain niin, etta uusia Stadler Railin FLIRT-kaupunki­ju­nia (Sm5-junat) on tilat­tu 32 kap­palet­ta ja taitaa olla muu­ta­mat optiotkin. Sen vuok­si arve­len, etta ainakin het­ken aikaa kestaa, ennenkuin mah­dol­lisia kak­sik­er­rosju­nia nah­taisi­in tule­van HSL-alueen junaliikenteessa.
  Mut­ta Stadler­il­la on myos kak­sik­er­roksi­nen Dosto-malli.
  http://www.stadlerrail.com/index.php?page=443

  Kak­sik­er­roksiset kaupunki­ju­nat ovat toki ver­rat­en yleisia Euroopas­sa; vaikka­pa Pari­i­sis­sa tai Zurichissa ja Sak­san radoil­la ne ovat Regoinal-junien paakalus­toa nykyaan.

 37. Itä- ja län­simetro eivät olleet kaavas­sa kun lähiöitä roiskaisti­in kar­talle. Sil­loin suun­nitelti­in niiden sijaan keskieu­roop­palaisem­paa metroa joka vas­taa kap­a­siteetil­taan ja jous­tavu­udeltaan nyky­isiä pikaratikoita. 

  Tuo metro olisi taipunut paljon nyky­istä parem­min sil­loiseen ja nykyiseen kaupunki­rak­en­teeseen. Kaik­ki lienevät kuulleet Munkkivuoren metroase­mas­ta. Vas­taavia olisi ollut lähiöi­den ostarien yhtey­dessä pitkin Helsinkiä. Lin­jo­jen rak­en­t­a­mi­nen ei olisi jäänyt niin pitkäk­si aikaa yhteen kalli­iseen tynkään.

  Ikävä kyl­lä, päät­täji­in iski mam­mut­ti­tau­ti (ja lahjuk­set). Tehti­in metro jos­sa on pitkät vaunut ja har­vat ase­mat. Matkus­ta­jat joudu­taan haal­i­maan laa­jal­ta alueelta liityn­täbus­seil­la sen sijaan että ase­mat oli­si­vat käve­lyetäisyy­del­lä niin kuin muis­sa Län­si-Euroopan maissa.

 38. Mat­ka-aika on aika hyvä arvioin­tikri­teeri, kun mietitään verkko­ratkaisun onnis­tuneisu­ut­ta. Nykyi­nen metrokon­sep­ti on seudul­la eri vai­heis­sa tehty­jen verkko­ana­lyysien mukaan kokon­aisu­ut­ta ajatellen verkon nopeusta­soa parhait­en paran­ta­va osaelementti. 

  Aiem­min suun­nitel­tu ns Cas­trenin metrokon­sep­ti olisi johtanut hitaam­paan ja huo­mat­tavasti kalli­im­paan jär­jestelmään. Samoin ns pikaratikkakon­sep­ti, jota mon­et edelleen haikail­e­vat verkon jatkoke­hit­tämisen pääelementiksi.

  Nykymetron ja samoin lähi­ju­nan hait­tana on se, että nopeut­tamise­fek­ti ei jakaudu tasais­es­ti. Ne, jot­ka ovat liityn­täli­iken­teen varas­sa, jäävät yleen­sä vaille matko­jen nopeu­tu­mista. Tosin heil­läkään eivät mat­ka-ajat juuri pitene. 

  Niin­pä tässäkin keskustelus­sa use­at pitävät parem­pana hitaam­paa ja sik­si kalli­im­paa raide­jär­jestelmää ( ratik­ka eri ver­sioina ) kaiketi tas­a­puolisu­u­den vuok­si. Joukkoli­ikenne on kil­pailukyky­isin, kun se on nopea ja luotettava.

  Helsin­gin seudul­la nopeat runk­oy­htey­det saadaan metron ja lähi­ju­nan avul­la edullisim­min, jos mitoit­ta­va matkus­ta­jamäärä on yli 3000 matk/h/max.suunta. Raiti­oli­ikenne on hyvä vai­h­toe­hto lyhyem­mil­lä yhteyk­sil­lä, kun mitoit­ta­va matkus­ta­jamäärä on välil­lä 1000 — 3000 matk/h/mitoittava suun­ta. Muuten bus­si on sopivin. 

  Eri kul­je­tus­muo­to­jen käyt­tökus­tan­nus­ta­so­jen nykyi­nen kir­javu­us ja kaupunki­lais­ten sekä asiantun­ti­joiden eri­laiset ajan myötä elävät miel­tymyk­set tuo­vat sop­paan mukavasti mausteisuutta.

  Maankäyt­tö­vaiku­tusten arvioin­tia vaikeut­taa se, että maankäytön muu­tok­set tapah­tu­vat hitaasti ja oikea aika­jänne näi­den arvioin­tien tekemiselle on mielu­um­min yli 50 vuot­ta kuin alle.

 39. Ne, jot­ka ovat liityn­täli­iken­teen varas­sa, jäävät yleen­sä vaille matko­jen nopeu­tu­mista. Tosin heil­läkään eivät mat­ka-ajat juuri pitene.

  Jos kokon­ais­mat­ka on pitkä ja vai­h­dolle ei las­ke­ta aikasakkoa. Esimerkik­si Van­taal­la matkus­ta­jat eli asi­akkaat eivät halua liityntäliikennettä.

  Maankäyt­tö­vaiku­tusten arvioin­tia vaikeut­taa se, että maankäytön muu­tok­set tapah­tu­vat hitaasti ja oikea aika­jänne näi­den arvioin­tien tekemiselle on mielu­um­min yli 50 vuot­ta kuin alle.

  Oletko nyt ihan vakavis­sasi? 50 vuot­ta on liiken­ner­atkaisun tarkastelu­a­jak­si nau­ret­ta­van pitkä, kukaan ei tiedä mil­lä joskus 2060 liikutaan.

 40. “Mat­ka-aika on aika hyvä arvioin­tikri­teeri, kun mietitään verkko­ratkaisun onnis­tuneisu­ut­ta. Nykyi­nen metrokon­sep­ti on seudul­la eri vai­heis­sa tehty­jen verkko­ana­lyysien mukaan kokon­aisu­ut­ta ajatellen verkon nopeusta­soa parhait­en paran­ta­va osaelementti.”

  En ole tästä ihan samaa mieltä. Matkus­ta­jan kannal­ta olen­naista ei ole yksit­täisen matkaosan nopeus tai hitaus, vaan kokon­ais­mat­ka-aika. Tässä kohden metro kär­sii mainit­se­masi liityn­täli­iken­teen lisäk­si siir­tymistä maanalaisille lai­tureille ja metron (ja lähi­ju­nien) asemien heikohkos­ta kat­tavu­ud­es­ta keskus­tas­sa ja siitä, että kaik­ki matkat ohjataan täh­timäis­es­ti liiken­nesump­pu­un Helsin­gin niemelle.

  “Niin­pä tässäkin keskustelus­sa use­at pitävät parem­pana hitaam­paa ja sik­si kalli­im­paa raide­jär­jestelmää ( ratik­ka eri ver­sioina ) kaiketi tas­a­puolisu­u­den vuok­si. Joukkoli­ikenne on kil­pailukyky­isin, kun se on nopea ja luotettava.”

  Ei ole mitenkään selvää, että raitio­vaunu olisi hitaampi tai kalli­impi kuin raskas­raideli­ikenne. Toki nykyi­nen raitio­vaunu­jär­jestelmä on kallis oper­oi­da, mut­ta sekä toim­intavar­muu­den että oper­oin­tikus­tan­nusten suh­teen on paljon tehtävis­sä — lisäk­si metron kus­tan­nuk­si­in tulee laskea myös liityntäliikennebussit.

  Toisen­lais­es­ta lähtöko­hdas­ta voi esimerkik­si nos­taa vaikka­pa Zürichin, jos­sa raiti­otievaunut ovat selvästi täkäläistä suurem­pia ja niille on annet­tu selvästi parem­mat edut autoi­hin ver­rat­tuna mm. omin kaistajärjestelyin.

  Siel­lä myös joukkoli­iken­net­tä käytetään enem­män kuin vaikka­pa Helsingis­sä tai Tukhol­mas­sa, jois­sa jär­jestelmä perus­tuu raskaaseen raideliikenteeseen.

  “Helsin­gin seudul­la nopeat runk­oy­htey­det saadaan metron ja lähi­ju­nan avul­la edullisim­min, jos mitoit­ta­va matkus­ta­jamäärä on yli 3000 matk/h/max.suunta. Raiti­oli­ikenne on hyvä vai­h­toe­hto lyhyem­mil­lä yhteyk­sil­lä, kun mitoit­ta­va matkus­ta­jamäärä on välil­lä 1000 – 3000 matk/h/mitoittava suun­ta. Muuten bus­si on sopivin.”

  Tietenkin nyt raken­net­tua raide­in­fraa kan­nat­taa käyt­tää mah­dol­lisim­man paljon hyväk­si, kos­ka siihen upotet­tu­ja kus­tan­nuk­sia ei voi­da enää real­isoi­da ja sen käytön lisäämisessä rajakus­tan­nuk­set ovat usein huo­mat­ta­van pienet (ainakin niin kauan, kun juni­in mah­tuu ihmisiä).

  Kokon­aan toinen kysymys on, mihin rahat pitäisi investoi­da, jot­ta saataisi­in palve­lu­ta­soa paran­net­tua ja autoli­iken­teen suh­teel­lista osu­ut­ta pienenet­tyä. Minä olen suh­tau­tunut nihkeästi raskaaseen raideli­iken­teeseen, kos­ka se ei näytä lisäävän käyttäjämääriä.

  Ja voisin noista liiken­nemääristä huo­maut­taa sen, että laa­jem­pi verkko (esim. bus­seil­la tai ratikoil­la toteutet­tuna) johtaa myös pienem­pi­in liiken­nevir­toi­hin, kos­ka (kus­tan­nus­rak­en­teesta johtuen) ei ole tarpeen men­nä niin rankkoi­hin lyy­tyn­täli­iken­nejär­jeste­ly­i­hin. Käyt­täjämääriä ei siis sinän­sä voi käyt­tää jär­jestelmän perustelu­na, kos­ka val­lit­tu suun­nit­telu­par­a­dig­ma johtaa väistämät­tä suuri­in käyt­täjämääri­in runkolinjoilla.

  Kari

 41. “Toisen­lais­es­ta lähtöko­hdas­ta voi esimerkik­si nos­taa vaikka­pa Zürichin, jos­sa raiti­otievaunut ovat selvästi täkäläistä suurem­pia ja niille on annet­tu selvästi parem­mat edut autoi­hin ver­rat­tuna mm. omin kaistajärjestelyin.

  Siel­lä myös joukkoli­iken­net­tä käytetään enem­män kuin vaikka­pa Helsingis­sä tai Tukhol­mas­sa, jois­sa jär­jestelmä perus­tuu raskaaseen raideliikenteeseen.”

  Vaik­ka Zurichissa onkin monipuo­li­nen, hyvil­la etuuk­sil­la ja isol­la kalus­tol­la varustet­tu raiti­otie­jar­jestel­ma, perus­tuu kaupun­gin joukkoli­iken­teen runko siel­lakin raskaaseen raideli­iken­teeseen eli erit­tain kat­tavaan S‑Bahn-jar­jestel­maan, jos­sa juurikin liiken­noidaan kak­sik­er­roksisil­la junarungoilla.
  Zurichin S‑Bahn-jar­jestel­maan kuu­luu myos muu­ta­ma lahin­na pikaraiti­otiek­si luokitelta­va jar­jestel­ma (mm.Forchbahn)

  http://de.wikipedia.org/wiki/S‑Bahn_Z%C3%BCrich

  Lie­nee myos syy­ta maini­ta, etta Sveit­sis­sa yleen­sakin joukkoli­iken­teen, eteenkin raideli­iken­teen, kayt­toaste on maail­man karkiluokkaa.

 42. “Vaik­ka Zurichissa onkin monipuo­li­nen, hyvil­la etuuk­sil­la ja isol­la kalus­tol­la varustet­tu raiti­otie­jar­jestel­ma, perus­tuu kaupun­gin joukkoli­iken­teen runko siel­lakin raskaaseen raideli­iken­teeseen eli erit­tain kat­tavaan S‑Bahn-jar­jestel­maan”
  Tahan viela tas­men­nyk­se­na: Zurichin ja sen ympar­is­ton, jon­ka alueel­la asuu tiivi­isti noin. 1,68 miljoon­aa ihmista, joukkoli­iken­teen runko on S‑Bahn + liityntabus­si. S‑Bahn liiken­noi osit­tain myos tun­nelis­sa. Raiti­oti­et ja nivel­trol­likat palvel­e­vat Zurichin kaupun­gin sisal­la, joka on ver­rat­en tiheasti asut­tu, mut­ta pin­ta-alal­taan esimerkik­si Helsinkia huo­mat­tavasti pienem­pi alue. Toki Zurichin raiti­otiev­erkkoa ollaan laa­jen­ta­mas­sa kovastikin; tavoit­teena on, etta raiti­oti­et ovat Zurichin alueen paaasialli­nen paikalli­nen joukkoliikennemuoto. 

  Rooli­jako on sel­va ja selkea: S‑Bahn+liityntabussi on joukkoli­iken­teen runko koko Zurichin metropolin alueel­la ja kat­ta­va raiti­otiev­erkos­to (jon­ka rin­nal­la on kuusi johd­in­au­tolin­jaa) hoitaa urbaanin kaupunkiliikenteen. 

  Tal­lainen malli sopii mielestani hyvin myos Helsin­gin seudun alueelle ja raskaan raideli­iken­teen tulisi olla yht­e­nainen ainakin brandil­taan, mut­ta mik­sei myos tekni­ikaltaan. Oranssi M on niin hyva seka merkit­ta­va kasite Helsingis­sa, ettei sita kan­na­ta mielestani huka­ta, vaik­ka se olisikin esimerkik­si HSL-kaupunki­ju­nan kyl­jes­sa tai sen asemakyltissa.

 43. “Vaik­ka Zurichissa onkin monipuo­li­nen, hyvil­la etuuk­sil­la ja isol­la kalus­tol­la varustet­tu raiti­otie­jar­jestel­ma, perus­tuu kaupun­gin joukkoli­iken­teen runko siel­lakin raskaaseen raideli­iken­teeseen eli erit­tain kat­tavaan S‑Bahn-jar­jestel­maan, jos­sa juurikin liiken­noidaan kak­sik­er­roksisil­la junarungoilla.”

  No ei kyl­lä perus­tu. Siel­lähän aikanaan kaadet­ti­in met­ro­su­un­nitel­mat ja päätet­ti­in kehit­tää raitioiti­etä sen sijaan. Siel­lä esime. raiti­olin­jat myös toimi­vat runk­olin­joina, joi­ta syötetään bus­seil­la ja trol­likoil­la, mitä ei tat­pah­tu­isi, jos “run­gok­si” olisi valit­tu raskasraide.

  Tämä ei tietenkään tarkoi­ta, etteikö junil­la olisi siel­lä vah­vaa roo­lia. Ja tyh­määhän se olisikin olla hyö­dyn­tämät­tä maail­man paras­ta juna­jär­jestelmää, mut­ta ei se silti runk­oa muo­dos­ta ainakaan suunnittelumielessä.

  Minus­takin Zürichin malli sopisi hyvin myös Helsinki­in: kehitetään liiken­net­tä tarpei­den mukaan ja hyö­dyn­netään jo raken­net­tu infra­struk­tu­uri mah­dol­lisim­man hyvin.

  Valitet­tavasti nämä Helsin­gin mega­lo­maaniset “raideli­iken­nesu­un­nitel­mat”, jois­sa maankäyt­töä ei edes saa suun­nitel­la samaan aikaan ja han­kkei­ta mietitään lähin­nä yksit­täis­inä lin­joina (toinen metrolin­ja, Län­simetro, jne.), ei edus­ta täl­laista suunnittelua.

  Kari

 44. “No ei kyl­lä perus­tu. Siel­lähän aikanaan kaadet­ti­in met­ro­su­un­nitel­mat ja päätet­ti­in kehit­tää raitioiti­etä sen sijaan. Siel­lä esime. raiti­olin­jat myös toimi­vat runk­olin­joina, joi­ta syötetään bus­seil­la ja trol­likoil­la, mitä ei tat­pah­tu­isi, jos “run­gok­si” olisi valit­tu raskasraide.”
  On tot­ta, etta Zurichissa hylat­ti­in 1970-luvul­la jo suun­nitel­ma-asteelle eden­neet metrosuunnitelmat.
  Kuitenkin, kuten totesin Zurichin kaupun­gin alueen joukkoli­ikenne toimii raitiotei­den varas­sa, joiden tuke­na on kuusi trol­likkalin­jaa, joista osa ei ole mitaan syot­tolin­jo­ja, vaan ne ainakaan perustet­tu kor­vaa­maan raiti­olin­jo­ja, jot­ka on lakkautet­tu (esim. ratikkalin­ja 1>trollikkalinja 31). Myos muu­tamia diesel­bus­sil­in­jo­ja toimii Zurichin kaupun­gin alueel­la, mut­ta bus­sil­in­joen osu­us ver­rat­tuna raiti­oli­iken­teeseen on kovin vahaista.
  Kuten myos muis­sa Sveitsin raiti­otiekaupungeis­sa, niin myos Zurichissa aje­taan pitkil­la raiti­otieju­nil­la, joil­la on vah­vat ja tehokkaat etuudet.

  Mut­ta Zurichin metropolin alueel­la, joka kasit­taa itse kaupunkia huo­mat­tavasti laa­jem­man alueen ja joka ulot­tuu aina Sak­san puolelle saak­ka, kul­je­taan S‑Bahn-junil­la (myos muil­la junil­la, toki), joi­ta liityntabus­sit syottavat.

  Itse Zurichin suh­teel­lisen pienel­la kaupun­gin alueel­la on asuu melkoisen tiivi­isti noin 360000 asukas­ta, mut­ta sen erit­tain laa­jal­la metropo­lialueelle vaki­maara kohoaa tuo­hon 1,68 miljoon­aa. On toki todet­ta­va, etta Sveitsin kun­ta­jakoa ei voi mitenkaan ver­ra­ta esimerkik­si Suomen vastaavaan.

  Raiti­otiev­erkos­to toimii siis vain itse Zurichin kaupun­gin alueel­la, luku­unot­ta­mat­ta kan­sain­valiselle lento­ken­talle menevaa raiti­olin­jaa 10. Mut­ta sieltakin on tehokkaat junay­htey­det itse kaupun­gin keskus­taan seka kaikkialle Sveitsiin.

 45. Mut­ta kuvaavaa Zurichin S‑Bahn-jar­jestel­mas­sa mielestani on se, etta kak­si seu­raavaa esimerkkia kuluu samaan sys­teemi­in, vaik­ka ovat aikalail­la erityyppisia. 

  Raskas S‑Bahn-juna rautatiella:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/RABe_514_Feierabendverkehr_in_Effretikon.jpg

  Kevyt raiti­otiemainen ja osit­tain nor­maale­ja raitiotei­ta kayt­ta­va Forch­bahn, jon­ka raideleveys on sama kuin Helsin­gin raitiotei­denkin eli 1000 millia:

  http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Forchbahn_Be_4-6_Kreuzplatz.jpg

  http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Forchbahn_Be_4-4_Stadelhofen.jpg

  Kokon­aan eri­tyyp­pisia jar­jestelmia voidaan siis yhdis­tel­la saman brandin alle muo­dosta­maan yhteinaista kokon­aisku­vaa urbaanista kaupunkiraideverkosta.

  Hongkongssa yksi­tyi­nen rautatiey­h­tio KCR Rail yhdis­tyi vuon­na 2007 Hongkon­gin omis­ta­maan MTR-yhtioon ja taman tulok­se­na Hongkon­gin aluel­la ole­vat metro­verkko moninker­tais­tui. Tokikaan kah­den em. yhtion kalus­to, ase­mat tai muukaan infra ei muut­tunut mihinkaan; vain asem­i­nen kyltit ja junis­sa seka asemil­la ole­vat lin­jakar­tat vai­hdet­ti­in kuten myos aiem­min kum­mal­lakin sys­teemil­la ollut oma lip­pusys­teeminsa yht­e­nais­tet­ti­in. Nyt koko Hongkon­gin metro liikenne toimii yhtion MTR Cor­po­ra­tion Lim­it­ed alla ja aiem­min hie­man hajanainen verkko on yhtenainen. 

  Hongkon­gin metro, kuten myos sen yhtio MTR Cor­po­ra­tion, on kasite koko maail­mas­sa ja se on laa­jen­tanut toim­intaansa muuallekin ja se mm. aloit­taa kil­pailu­tuk­sen tulok­se­na 8‑vuotisen sopimuskau­den Tukhol­man tun­nel­banan oper­at­to­ri­na tule­van mar­rasku­un alussa.

  http://en.wikipedia.org/wiki/MTR_Corporation
  http://en.wikipedia.org/wiki/MTR

 46. Jos esimerkik­si Lep­pavaaran kaupunki­radal­la ole­van Makky­lan ase­man kyltissa luk­isi nykyisen hie­man juh­lal­lisen oloisen sinisen kyltin-“VR Makky­la Rautatiease­ma” sijas­ta oranssi-valkoinen “M Makky­la”, olisi jokaisel­la matkus­ta­jalle paivan­sel­vaa, etta se kuu­luu Helsin­gin alueen metro­verkon asemi­in ja sen jar­jestelmi­in. Ihan riip­pumat­ta siita liiken­noiko siel­la FLIRT eli Sm5-kaupunki­ju­na vaiko M300-metro­ju­na. Toki tuo FLIRT:kin voi olla M‑sarjan metrojuna. 

  Kus­tan­nusten erot johtu­vat kasit­taak­seni siita, etta metronkul­jet­ta­jat ovat metronkul­jet­ta­jia ja VR:n kaupunki­radoil­la aja­vat Val­tion­rautatei­den veturinkul­jet­ta­jat. Lisak­si kah­den edel­lisen yhtion hallintokoneis­tot ja niiden kulut lienevat hie­man eri­laiset. Ja metrol­la ei tule­vaisu­udessa ole kul­jet­ta­jia ollenkaan, jos suun­nitel­lut asi­at menevat suun­nitelmien mukaan. Toki henkilo­kun­taa tarvi­taan sil­loinkin mm. asemille ja poikkeusti­lanteis­sa myos metronkuljettajiksi.

  VR kon­sernil­la on edessaan isot saas­totalkoot: mitas jos HSL-kaupunki­ju­nali­ikenne yhdis­tet­taisi­in saman katon alle HKL-Metroli­iken­teen kanssa. Toki koko liiken­teen voisi kil­pailut­taa, kuten vaikka­pa Tukhol­mas­sa on tehty jo vuosikaudet. Nykyaan siel­la SL-pen­delt­ag-liiken­net­ta oper­oi Stock­holm­ståg KB, jon­ka paaomis­ta­ja on SJ eli valtionrautatiet.

 47. Ris­to, henkilökun­nan palkko­jen osu­us raskas­raideli­iken­teessä on jotain alle 10%, tämä ei ole oikein uskot­ta­va seli­tys metron ja lähi­ju­nien kus­tan­nuseroille. Lisäk­si kon­duk­töörin palkat pitäisi put­sa­ta ver­tailus­ta, se on matkus­ta­jien palvelua jon­ka järkevyy­destä suh­teessa kus­tan­nuk­si­in voi olla toki mon­taa mieltä, mut­ta ei kulku­vä­li­neen ominaisuus.

  Yksi puoli asi­aa on myös se että val­tion osu­us lähi­ju­nara­to­jen rak­en­tamiskus­tan­nuk­sista on yleen­sä 70%, kun met­ros­ta se on 30%. Eli asi­aa voi ajatel­la niinkin että val­tio VR:n kaut­ta ottaa rak­en­tamisku­lu­ja takaisin kaupungelita.

 48. VR ei suos­tunut aukaise­maan seudun kun­nille kus­tan­nus­raken­net­taan ver­tailu­jen tekemisek­si metron ja lähi­ju­nali­iken­teen välil­lä. Asia on ollut esil­lä mon­een ker­taan. Metron yksikkökus­tan­nuk­set ovat kehit­tyneet myön­teisen tuot­tavu­uske­hi­tyk­sen myötä edullisem­mik­si, mut­ta lähi­ju­nali­iken­teessä ei ole havait­tavis­sa saman­laista kehi­tys­tä. Ehkä kil­pailut­ta­mi­nen toisi.

  Kaupunki­radois­sa val­tio on mak­sanut radan ja kun­nat ase­mat. Jos rata kul­kee tun­nelis­sa, kus­tan­nus­jako van­hal­la jakope­ri­aat­teel­la tuskin säi­lyy 70/30-suh­teena. Kaupun­git mak­sa­vat kyl­lä nuo investoin­nit sit­ten liiken­nöin­tiko­r­vauk­sis­saan täysimäräis­es­ti pois­to- ja korkomenoina.

 49. Ris­to: olen kanssasi aika samoil­la lin­joil­la, mitä tulee Zürichin ja Helsin­gin joukkoli­iken­teeseen. Min­un point­ti­ni ei kuitenkaan ollut se, että joku jär­jestelmä X on parem­pi tai huonom­pi, vaan se, että joukkoli­ikenne pitäisi jär­jestää sen mukaan, mitä liikku­mis­tarpei­ta ihmisil­lä on, eikä jonkun ide­ol­o­gisen “raken­netaan täl­läisiä raitei­ta tänne ja tuonne”

  Käyt­täjien kannal­ta ei ole mitään järkeä tehdä mitään mega-han­kkei­ta, kun toimivu­ut­ta voisi paran­taa paljon enem­män suh­teel­lisen pienin muu­toksin. Yksi esimerk­ki tästä olisi juurikin esit­tämäsi juna- ja metroli­iken­teen esit­tämi­nen samana järjestelmänä.

  Olen tästä asi­as­ta joskus myös kir­joitel­lut tuonne:
  http://jlf.fi/f29/3046-zuerichin-lahiliikenteesta-ja-sveitsin-kaukojunaliikenteestakin-vahan/

  Kari

 50. Yksi vai­h­toe­hto HSL-kaupunki­radoille voisi olla sen selkea erot­ta­mi­nen muus­ta VR-liiken­teesta kayt­ta­mal­la asemil­la ja junien tun­nuk­sis­sa kan­sain­valis­es­ti tun­net­tua S(-Bahn)-tunnusta. Vaik­ka tama perus­tu­isikin vierasperaiseen lainasanaan, niin sita­han ovat muutkin vas­taa­vat rautatieli­iken­teessa ole­vat ter­mit, kuten vaikka­pa Pen­dolino-juna, Inter­Ci­ty tai metro. S‑tunnus on laa­jasti kay­tossa muual­lakin kuin sak­sankielis­sa mais­sa ja yleis­es­ti tun­net­tu ter­mi kaupunki­ju­nali­iken­teelle. Siten Helsin­gin alueel­la voisi olla tule­vaisu­udessa esimerkik­si kaupunki­ratal­in­jat S1-S4 seka metrolin­jat M1-M2.

  http://en.wikipedia.org/wiki/S‑Bahn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.