MTK haluaa polttaa viljaa voimalaitoksissa.

Helsin­gin Sanomien mukaan MTK halu­aisi polt­taa huono­laa­tu­ista vil­jaa voimalaitok­sis­sa, kos­ka vil­jas­ta on yli­tuotan­toa ja hin­ta on rom­ah­tanut. (Lue artikke­li tästä) Nopeasti muut­tuvat markki­nat. Run­sas vuosi sit­ten vil­jan hin­ta oli jopa kolme ker­taa nyky­istä kalli­im­paa, kos­ka sato maail­mal­la oli huono. Tämä herät­tää parikin kysymystä:

Mik­si vil­jan hin­ta poukkoilee noin rajusti? Tietysti sik­si, että hin­ta­jous­to on läh­es olema­ton. Kuin­ka paljon minä syön aami­aisel­la leipää ei muu­tu mik­sikään siitä, että vil­jan hin­ta viisinker­tais­tuu. Kehi­tys­maid­en slum­meis­sa jouste­taan, mut­ta niiden osu­us markki­noista on niin pieni, että on vähän kohtu­u­ton­ta pan­na slum­mien lapset jous­ta­maan mei­dän kaikkien puolesta.

Onko kyse sikasyk­listä? Siis siitä, että kun vil­jan hin­ta vuosi sit­ten oli hui­pus­saan, se houkut­teli lisäämään vil­je­lyä ja nyt ollaan yli­tuotan­nos­sa? Ei nyt oikein, kos­ka vil­jan hin­ta ei ole laskenut mitenkään erikoisen alas.

Onko oikein polt­taa vil­jaa, jota ihmisetkin voivat syödä? Ei se peri­aat­teessa ole enem­män väärin kuin siirtää vil­japel­to tuot­ta­maan ruoko­helpiä. Siinäkin ruo­ka vai­h­tuu bioen­er­giak­si. Ja onhan Yhdys­val­lois­sa laa­ja ohjel­ma tehdä mais­sis­sa men­ovet­tä. Sitä pait­si MTK halu­aa polt­taa huono­laa­tru­ista vil­jaa, var­maankin siis rehuk­si menevää.

Onko vil­ja uusi­u­tu­vaa ener­giaa, jos­ta ei tarvitse mak­saa hiilid­iok­sidi­veroa tai ostaa päästöoikeuk­sia? Kysymyk­sen tekee han­kalak­si se, että tuon vehnäen­er­gian päästöt ovat kivi­hi­ilen luokkaa, elleivät suurem­matkin, kun ote­taan huomioon lan­noit­teet ja muu sel­l­ainen. Kyse on itse asi­as­sa siitä, mak­saako se lan­noite­te­ol­lisu­us päästöistään. Jos mak­saa, vil­jan polt­ta­jan ei tarvitse mak­saa niistä toista kertaa.

Kil­pail­laanko markki­noil­la epäreilusti, kos­ka vehnän vil­je­lyä on tuet­tu run­saskä­tis­es­ti? Yleisen käsi­tyk­sen mukaan kivi­hi­iltä vas­taan ei voi kil­pail­la riit­tävän epäreilusti, mut­ta voiko met­sähaket­ta vas­taan? Jos yli­tuotan­to olisi pysyvää, vai­h­toe­htona olisi met­sit­tää osa pel­loista ja kas­vat­taa niis­sä  ener­gia­pu­u­ta. Otta­mat­ta kan­taa siihen, onko juuri tämä oikea tapa tuot­taa bioen­er­giaa, ener­giav­il­jan run­saskäti­nen tuki vääristää val­in­taa pahasti.

Vehnä kiintein hinnoin

Jot­ta MTK:n esi­tys saataisi­in mit­ta­suhteisi­in, lai­tan tähän vehnän maail­man­markki­nahin­nan kehi­tyk­sen. Kiitos linkistä Samuli Saarel­malle. Tämä on vuo­den 2008 dol­lareis­sa, joten inflaa­tio on pois­tet­tu (muutin kuvaa tältä osin) Kuva osoit­taa, ettei vil­jan hin­ta mitenkään his­to­ri­al­lisen alhaal­la ole. Jos koti­mainen hin­ta on kovasti alle maail­man­markki­nahin­nan, kan­nat­taa ehkä perus­taa vientiosuuskunta. 

75 vastausta artikkeliin “MTK haluaa polttaa viljaa voimalaitoksissa.”

 1. Mie­lenki­in­toista, että polt­tamisen syyk­si san­o­taan se, että “hin­ta on rom­ah­tanut”. Jos sit­ten kat­soo jotain vil­jan maail­man­markki­nahin­to­ja (googlel­la löy­tyi esimerkik­si: http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat&months=120 ), niin tuo “rom­ah­dus” tarkoit­taa sitä, että ollaan palat­tu tasolle, joka val­lit­si ennen viime vuo­den hin­tapi­ikkiä. Tai tarkem­min kat­soen ollaan edelleen 20% sen yläpuolel­la, mitä vehnä mak­soi 2007 ja yli 100% sen yläpuolel­la, mitä se mak­soi 10 vuot­ta sitten. 

  Usko­mat­toman lyhytjän­teistä suun­nit­telua siel­lä maanvil­jeli­jöi­den kesku­udessa, jos luul­ti­in, että se viime vuon­na pil­vi­in pom­pan­nut hin­ta pysy­isi voimas­sa aina ja iänkaikkisesti. 

  Siinä olen Osmon kanssa samaa mieltä, että vil­jan tuot­ta­mi­nen ener­giak­si on tuot­ta­jille kan­nat­tavaa vain sik­si, että tuotan­toa tue­taan kuin se olisi ruuan­tuotan­toa. Itse ener­giak­si on var­masti järkevämpiäkin tapo­ja tuot­taa bioenergiaa. 

  Mitä tuo­hon hin­ta­jous­toon tulee, niin vaik­ka sinä syötkin saman määrän kalor­e­i­ta riip­pumat­ta siitä, mitä se ruo­ka mak­saa, niin mitä halvem­mak­si vil­ja menee, sitä enem­män vai­h­dat kasvis­tuot­tei­ta lihatuot­teik­si (tai siis en tiedä, teetkö juuri sinä näin, mut­ta keskimäärin ihmiset tekevät), kos­ka lihatuot­teetkin tietenkin halpenevat eläin­ten rehun hal­vetes­sa. Jos se vil­ja kier­rätetään elukoiden kaut­ta, niin kalo­rien määrä menee luokkaa kymmenek­seen itse ruuan tul­lessa eteesi ja siis saman kalorimäärän saadak­sesi kulu­tatkin kym­menker­taisen määrän vil­jaa. En siis sanoisi vil­jan hin­ta­jous­toa olemattomaksi.

 2. Jos pel­to muute­taan ener­giav­il­jelmäk­si helpil­lä, pajul­la tai puul­la, hiilid­iok­sid­i­tase on ymmärtääk­seni nol­lan luokkaa. Edel­lyt­täen tietysti, että niitä ei lannoiteta.

 3. Eikö val­tio voisi tila­ta kehi­tysavun nimis­sa suur­ta säil­iölaivaa, vaik­ka parikin. Telakoiden tilauskir­jois­sa on ilmeis­es­ti jo tyhjää. 

  Ylimääräisen vil­jan voisi sit­ten lai­va­ta kehi­tys­a­puna Soma­lian ran­nikolle rah­dat­tavak­si Etiopi­aan, tai muualle mis­sä nälkää esiintyy.

  Toisaal­ta, mik­sei samantien oste­ta maa­ta vaik­ka Namib­i­as­ta ja rah­da­ta trak­tor­e­i­ta ja puimure­i­ta sinne. Jos olisin työtön, lähtisin ilomielin keikalle Afrikkaan ajele­maan trak­to­ria ja koulut­ta­maan paikallisia. Kiina ainakin ostaa suuria määriä vil­jelyskelpoista maa­ta Itä-Afrikasta.

 4. Kau­ra 4,3 kWh kilo­s­sa. Kau­ran myyn­ti­hin­ta 6–10 snt./kg. Ylivoimaista ver­rat­tuna polttoöljyyn.

  Mut­ta miksi?

  Polt­toöljyn hin­nas­sa on noin kol­mannes veroa, siis kol­mannes hin­nas­ta menee valtiolle.

  Vil­jan hin­nas­ta noin 4/5 osaa on eri­laisia tukia. Val­tio on siis jo mak­sanut suurim­man osan vil­jan hinnasta.

  Jotenkin per­verssiä, että vil­jaa polte­taan myös laitok­sis­sa, joiden ylläpi­to kus­tan­netaan verovaroin. Yksi­tyisen suorit­ta­man polton ymmärtää, kun siinä kansalainen säästää yhteiskun­nan kus­tan­nuk­sel­la, mut­ta verora­hoil­la polt­taes­sa polte­taan vain enem­män yhteisiä rahoja.

  Kai mak­sa­jat, eli kansa voisi kieltää mak­samansa vil­jan polt­tamisen. Parem­pi toki olisi pienen­tää älyt­tömiä tukia niin paljon, että täl­läi­nen töl­löi­ly loppuisi.

  Taitaa olla maail­man kallein­ta polt­toainet­ta, mitä tässä poltetaan.

  Joku, jota vitut­taa vähem­män voi laskea ekvi­va­lent­ti litrahin­nan suh­teessa polttoöljyyn.

 5. “Jos pel­to muute­taan ener­giav­il­jelmäk­si helpil­lä, pajul­la tai puul­la, hiilid­iok­sid­i­tase on ymmärtääk­seni nol­lan luokkaa. Edel­lyt­täen tietysti, että niitä ei lannoiteta.”

  Ener­giav­il­jelmän pyörit­tämiseen tarvi­taan konei­ta ja tuot­teet pitää myös kul­jet­taa ja jalostaa, joten todel­lisu­udessa ener­giav­il­jelmien hiilid­iok­sid­i­tase ei ole lähel­läkään nol­laa. Sinän­sä mie­lenki­in­toinen kysymys on se, kuin­ka tehokas­ta ener­gian vil­je­ly on käyt­tämät­tä lan­noit­tei­ta esim. Suomen olosuhteissa.

  Joka tapauk­ses­sa bioen­er­gial­la ei pystytä maail­man­laa­juis­es­ti kor­vaa­maan kuin pieni osa nykyis­es­tä ener­gian kulu­tuk­ses­ta ja se vähäkin riit­tää nor­maal­isuh­dan­teessa vaikut­ta­maan negati­ivis­es­ti ruoan hin­taan maailmanmarkkinoilla. 

  Tämä vil­jan polt­ta­mi­nen on kepu­laista poli­tikoin­tia parhaim­mil­laan, jon­ka merk­i­tys ener­giahuol­lon kannal­ta on olema­ton, mut­ta lasku veron­mak­sajille todel­la suuri.

 6. Yli­tuotan­to herät­tää kysymyk­sen kansal­lis­es­ta maat­aloustues­ta, siis tues­ta, jon­ka jakamiseen Suomel­la on EU:ssa poikkeuslu­pa vaikei­den tuotan­to-olo­suhtei­den takia.

  Onko eri­ty­is­tu­ki yli­tuotan­toti­lanteessa turha ja pitääkö se pois­taa? Eipä tietenkään. Ympäritötues­ta tutul­la logi­ikalla tukea pitää lisätä, jot­ta ei tarvitse tuot­taa niin paljon, kun samat tulot saa vähemmällä.

 7. Tilanne on tosi­aan palau­tunut ns. ruokakri­isiä edeltävälle tasolle. Vaikea sanoa mikä osu­us hin­tapi­ikissä sit­ten lop­ul­ta oli öljyn hin­nan nousul­la, mikä huonoil­la satovu­osil­la, mikä biopolt­toaineil­la ja mikä futu­urispeku­laa­ti­ol­la. Näyt­tää siltä että ruoan tuotan­toa on maail­mas­sa kuitenkin pystyt­ty lisäämään nopeasti, ja ilmeis­es­ti pystytään vastaisuudessakin.

  Suomes­sa poikkeuk­sel­lisen hyvä satovu­osi ja vil­jeli­jöi­den per­in­teiset asen­teet ovat johta­neet vielä poikkeuk­sel­lisen alhaiseen vil­jan hin­taan. Myös kesan­noin­tivelvoite pois­tet­ti­in ruokakri­isin tunnelmissa.

  Vil­janvil­je­lyn tuethan kohdis­tu­vat pääasial­lis­es­ti pin­ta-alaan, eivätkä ne ole sidot­tu mihinkään vil­je­lykasvi­in. Vil­jeli­jöi­den kannal­ta kan­nat­tavam­paa olisikin siirtää pin­ta-alaa ener­giakasvien vil­je­lyyn tai kesan­noin­ti­in (käytän­nössä myös kesan­tonurmes­ta voidaan tehdä biokaa­sua). Nyt on käynyt kuitenkin päin­vas­toin, viljo­jen vil­jelyala on kas­vanut reip­paasti. Vil­jeli­jöi­den yleinen tapa kylvää seu­raa­vana vuon­na juuri sitä vil­jaa jos­ta edel­lisenä vuon­na mak­set­ti­in hyvin, johtaa usein kollek­ti­ivis­es­ti nou­datet­tuna huonoon tulok­seen. Viime kädessä tietysti säät ratkai­se­vat vil­jasadon ja markkinatilanteen.

 8. Hajahuomioi­ta:

  1) Vehnää meil­lä tuote­taan vähän.
  2) Yleen­säkin suo­ma­laisen vil­jan laatu vai­htelee paljon olois­tamme johtuen. Jotain TIKE:n koko suo­ma­laisen vehnäsadon keski­hin­taa ei pidä ver­ra­ta alku­unkaan maail­mal­la liikku­van myl­lyvehnän hin­taan. Sian­ruokaa ei pidä ver­ra­ta ihmisruokaan.
  3) Meil­lä vil­jel­lään liikaa myös, kos­ka sato kum­minkin aina menee isän­niltä kau­pan. Mitään ei jää laarei­hin ja tuet juoksevat.
  4) En sit­ten halua olla rahoit­ta­mas­sa sitä Osmon mainit­se­maa vien­tio­su­uskun­taa: vil­jaa vil­jel­lään meil­lä liikaa heikoin hehtaarisadoin ja jät­timäisin tuin ja Suomes­ta mak­set­ta­va isom­pi tuki val­uu muiden tasku­un niil­lä parem­mil­la tuotan­toalueil­la. Ennem­min kan­nat­tam­a­ton­ta tuotan­toa pitää ajaa alas.
  5) Maa­jussienkin pitäisi oppia sille, että kun tuot­ta­vat jotain liikaa, se vaikut­taa kilo­hin­taan. Tilan tuloi­hin ei vält­tämät­tä ja tässä tapauk­ses­sa ilmeis­es­ti ei lainkaan.
  6) Jos ylivuo­tisen sadon kehnoin osa tuho­taan polt­ta­mal­la alta, tuotan­toa ei halu­ta sopeut­taa. Sille on siis kek­sit­ty uusi kanava.

 9. Vil­jan polt­ta­mi­nen on tietysti järjetöntä.

  Mut­ta kun ker­ran ollaan täl­laises­sa tilanteessa, niin kan­nat­taa aina toimia voiton mak­si­moi­sek­si. Jos vil­ja täl­lä logi­ikalla pitää polt­taa niin sit­ten polte­taan. Ja kat­so­taan, mitä siitä seuraa.

 10. Vil­jan maail­man­markki­nahin­nan vai­htelu ja viime­vuo­den hin­tapi­ik­ki on seu­raus­ta siitä, että vil­ja (ja muukin ruo­ka) on keinot­telun kohteena maail­man raka-ainepörsseissä.

  Kyseessä on vas­taa­van­lainen ilmiö, kuin öljyn hin­nan vaihtelu.

  Öljyn hin­taa ei nos­tanut todel­lisen kulu­tuskysyn­nän kasvu, vaan speku­lant­tien ostamien futu­urien kysyn­nän kasvu (öljy lop­puu maail­mas­ta). Hin­nan ollessa korkeim­mil­laan, vaa­dit­ti­in öljy­mai­ta pump­paa­maan lisää, mut­ta nämä tote­si­vat, etteivät voi, kos­ka kaik­ki varas­tot ovat ääriään myöten täyn­nä. Todel­li­nen kulu­tus ei niel­lyt enem­pää öljyä. 

  Kun talouskri­isin seu­rauk­se­na öljyn hin­ta rom­ahti, niin se ei johtunut kulu­tuskysyn­nän rom­ah­tamis­es­ta (kulu­tuskysyn­tä seu­raa taloudel­lisia suh­dan­tei­ta jälk­i­ju­nas­sa), vaan siitä, että keinot­telu velka­ra­hal­la lop­pui. Laina­hanat meni kiinni.

  Vuosi sit­ten mesot­ti­in siitä, kuin­ka ruo­ka lop­puu maail­mas­ta suur­in­pi­irtein parin vuo­den kulut­tua, joten speku­lan­tit alkoi­vat sijoit­taa vil­jaan siinä toivos­sa, että hin­ta nousee ja tehdään suuria voit­to­ja. Tämä lisäsi kysyn­tää (ei kulu­tuskysyn­tää) ja nos­ti hin­nat huip­pu­un­sa. Vil­jan hin­nan kehi­tys tuskin kenenkään mielestä johtuu siitä, että ruoan kulu­tus maail­mal­la kasvoi yhtäkkiä kaksinkere­taisek­si ja taas seu­raa­vana vuon­na putosi entiselle tasolleen. Evät myöskään sadot ole vai­hdelleet näin rajusti.

  Maat­aloud­es­ta on tulos­sa osa kan­sain­välistä agri/finanssibisnestä ja sik­si tulee tot­tua siihen, että hin­nan määräävät pörssis­peku­lan­tit, eivät kuluttajat.

 11. Vil­jan polt­ta­mi­nen voi olla järkevää ex post, jos sitä on liikaa, mut­ta ex ante se on jär­jetön­tä, siis ainakin siinä mielessä, että pel­to­ja kyl­vettäisi­in tietäen että sato poltetaan.

  Jos halu­taan tukea ruoan tuotan­toa, niin sil­loin pitäisi tukea ruoan tuotan­toa, ei vil­jan polt­tamista. MTK:n sana tässä asi­as­sa on arvoltaan nol­la, aivan samaan tapaan kuin Teoston ja Gramex­in käsi­tyk­set tek­i­jänoikeuslaeista oli­vat arvottomia.

  Mis­tä voimme päätel­lä, että val­tio toden­näköis­es­ti jatkaa tätä jär­jet­tömyyt­tä ja alkaa tukea vil­jan polt­tamista. Meil­lä kun täm­möi­nen eri­ty­is­ryh­mien rent-seekingin siu­naami­nen on viime­vu­osi­na ollut tapana.

 12. Net­toveroaste kir­joit­ti: “Sian­ruokaa ei pidä ver­ra­ta ihmisruokaan.”

  Ei tietenkään pidä, kos­ka siko­ja ruok­i­taan parem­min ja tas­apain­oisem­min kuin ihmisiä. Pro­tei­inin, ras­van ja hiil­i­hy­draat­tien määrä on tarkkaan las­ket­tu, jot­ta sika saavut­taa oikean pain­on ja ras­vapros­entin teuras­tus­päivään mennessä.

 13. Juu­pa juu:“Hinnat ovat nyt alim­mil­laan Suomen maanvil­je­lyn his­to­ri­an aikana.”

  No, ainakaan niistä sin­un postaa­masi linkin käp­pyröistä ei tuol­laista päätelmää voin­ut tehdä. Nehän ylsivät pääosin vain jon­nekin viime vuo­teen. Ohran kohdal­la käp­pyrä ylsi vuo­teen 2006 ja siel­lä, yllä­tys yllä­tys, hin­ta olikin sama kuin nyky­isin. Se min­un postaa­mani käp­pyrä meni 10 vuot­ta taak­sepäin ja jos Suomen vil­jan­hin­nat ovat his­to­ri­as­sa mitenkään seu­railleet maail­man­markki­nahin­to­ja, niin alem­pana nekin oli­vat sil­loin (maail­man­markki­nahin­ta oli noin puo­let nykytasosta). 

  Mitä Jus­si Laarin speku­lant­tien kri­ti­soin­ti­in tulee, niin mietitään­pä, mitä speku­lan­tit tekevät. He osta­vat hal­val­la ja myyvät kalli­il­la. Mitenkään muuten ei pelkäl­lä speku­loin­nil­la ole mah­dol­lisu­ut­ta tehdä rahaa. Tämä tarkoit­taa sitä, että hei­dän toim­intansa ei aiheuta piikke­jä, vaan ennem­minkin tasoit­taa niitä. He osta­vat sil­loin, kun hin­ta on alhainen ja siten nos­ta­vat pohjia ja myyvät sil­loin, kun hin­ta on pil­vis­sä ja siten laske­vat huippuja. 

  Ne speku­lan­tit, jot­ka osta­vat markki­nahin­nan ollessa hui­pus­sa (ja siten lisäävät kysyn­tää ja siten hin­taa keinotekois­es­ti), ovat hyvin nopeasti entisiä speku­lant­te­ja. Ne speku­lan­tit, jot­ka toimi­vat päin­vas­toin, käärivät kun­non voitot ja voivat jatkaa toimintaansa. 

  Ain­oas­taan siinä tapauk­ses­sa, että jol­lain speku­lan­til­la olisi merkit­tävä osa markki­noista hal­lus­saan, hän voisi oikeasti manip­u­loi­da hin­taa sel­l­ais­ten tuot­tei­den kohdal­la, jos­sa tuotan­to ei pysty välit­tömästi reagoimaan hin­nan nousu­un ja jos­sa kulu­tus ei jous­ta hin­nan myötä. Mut­ta jos tuo­ta monop­o­lia (tai kartel­lia) ei ole, niin muut speku­lan­tit tuhoa­vat toimil­laan sen markki­noiden manip­u­loin­tia koit­ta­van toimet. Öljyn­tuotan­nos­sa (ei siis speku­loin­nis­sa) on OPECin kartel­li, joka var­masti vaikut­taa osaa öljyn hinnasta.

  Mitä tähän alku­peräiseen kysymyk­seen vil­jan poltos­ta tulee, niin olisi muuten mie­lenki­in­toista tietää, että saadaanko vehnän kohdal­la edes sitä määrää ener­giaa ulos, mikä sen tuot­tamiseen on käytet­ty. Käsit­tääk­seni USA:ssa maissin kohdal­la on/oli niin, että olisi järkeväm­pää polt­taa autois­sa vil­jeli­jöi­den tuotan­nos­sa tarvit­se­ma maaöljy kuin se etano­li, jota mais­sista tuote­taan, mut­ta riit­täväl­lä sub­ven­ti­ol­la öljyn kier­rä­tys ykköstä huonom­mal­la hyö­ty­suh­teel­la mais­sipel­lon kaut­ta etano­lista on saatu vil­jeli­jän kannal­ta taloudel­lis­es­ti kan­nat­ta­va vaihtoehto. 

  Jos vas­taus on ei, olisi veron­mak­sajille halvem­paa antaa maa­jus­seille sama tukku euro­ja kouraan kuin he nyky­isin saa­vat net­to­tu­lo­ja ja sanoa:“Älkää menkö sinne pel­loil­lenne trak­tor­eil­la möyrimään” ja sit­ten polt­taa voimalaitok­ses­sa ne öljyt, jot­ka maa­jus­si olisi omas­sa toimin­nas­saan kuluttanut.

 14. Vierailin MTK:n sivuil­la ja sieltä voi poimia, mis­tä oikein kiikas­taa. Kyse näyt­tää ole­van rehu­laadun vil­jan menekkion­gel­mas­ta ja kil­pailukyvyn puut­teesta tuon­tivil­jan kanssa:

  “Suomen vil­javaras­tot ovat ennä­tyk­sel­lisen korkeal­la. … Teol­lisu­u­den on pyrit­tävä vähen­tämään rehun ja rehun raa­ka-ainei­den tuon­tia ulko­mail­ta ja kor­vaa­maan se koti­maisel­la viljalla.…
  Syynä yli­jäämä­varas­toi­hin on rehuvil­jan yli­tuotan­to tarpeeseen näh­den ja teol­lisu­u­den heikko kysyntä.”

 15. Kovasti näyt­tää ole­van vii­sai­ta neu­vo­ja ilmas­sa. Maa­jus­sit ovat tyh­miä kun eivät muu­ta vuosit­tain tuotan­to­su­un­taa hin­tavai­htelu­iden vuok­si. Siitä vaan vil­janvil­je­ly pois , kar­ja, peruna, juurek­set , vihan­nek­set tilalle. 

  Vil­janvil­jelyssä ovat vai­h­toe­hdot juuri ne samat ja ain­oat , jot­ka ovat muual­lakin maail­mas­sa. Tietysti mais­si ja soi­ja puut­tuvat. Ohran hin­ta on täl­lä het­kel­lä Suomes­sa 80 euroa /tonni mii­nus vil­jeli­jän mak­sama rahti. Vehnäl­lä ja kau­ral­la suh­teeessa sama kehi­tys. Mei­dän vil­jeli­jöi­den kukkarossa näkyy ain­oas­taan se , mitä paikalli­nen agri­mar­ket tai k‑kauppa mak­saa vil­jas­ta. Ei mikään maail­mal­la noteer­at­tu futuurihinta.

  Kulut­ta­jat vaa­ti­vat yhtääl­lä vil­je­lyyn markki­na­t­alout­ta ja toisaal­ta kun vil­jalle haetaan tuot­tavin­ta muotoa(polttaminen) niin sekin on pahas­ta. Ei halu­ta tun­nus­taa sitä, että maail­man­markki­nahin­takin muo­dos­tuu tue­tus­ta hin­nas­ta. Jos vil­je­ly toteutet­taisi­in ilman tukia, niin hin­ta kulut­ta­jalle olisi aivan toises­sa tasos­sa. Siitä pitäisi mak­saa todel­lis­ten kus­tan­nusten mukaan.

  Soini­vaara ihmettelee vil­jan hin­nan poukkoilua ja sitä , että se ei näy ruokapöy­dässä. Raa­ka-aineen osu­us hin­nas­ta on min­i­maa­li­nen, sik­si sen ei kuu­lukaan näkyä ruokapöy­dässä. Vil­jan hin­nan poukkoilua aiheut­taa globaalin tason futu­urikaup­pa. Vil­jan tuot­tamisen hin­ta pysyy vakaana ja nousu tapah­tuu kus­tan­nusten mukana.

  Vil­jan polt­tamisen hin­ta aset­tuu vas­ta sit­ten oikaan ver­tailu­ta­paan , kun kivi­hi­ilelle las­ke­taan uusi­u­tu­mi­sai­ka. Mik­si muis­sa ener­gian muo­dos­tus­tavois­sa las­ke­taan hiil­i­tase koko elinkaarelta, mut­ta kivi­hi­ilel­lä vain louhimisen ja polt­tamisen aikainen tase?

  Ote­taan laskui­hin mukaan se , miten kauan kivi­hi­ilik­er­rostu­mien uudelleen kasvu kestää ja mikä on hiilen sitou­tu­misen määrä.

  Nythän kaavail­laan maako­htaisen hiil­i­taakan lasken­ta­pe­rus­teek­si maankäytön muu­tok­sia. Siten esim. suo­ma­lainen met­sänkaat­a­mi­nen lisää hiilen vapau­tu­mista ja lisää sit­o­misen taakkaa. Kivi­hi­ilen louhimi­nen ei edus­ta käytän­nön tasol­la minkään­su­u­ruista maankäytön muu­tos­ta eikä siten lisää hiilen sit­o­misen velvoitetta.

  Näin lask­ien met­sän ja pel­lon biopolt­toainei­den hyö­dyn­tämistä ei voi mitenkään saa­da kan­nat­tavak­si ver­rat­tuna kivihiileen.

  Mitä tarkoit­taa se, että vil­jan hin­nas­sa on 4/5 eri­laisia tukia ?

 16. Osu­us­toimin­nan perus­t­a­mi­nen tun­tuu ole­van Osmon suosit­tele­ma patent­ti­ratkaisu joka ikiseen ongel­maan. Tuskin mal­ta odot­taa että joku valit­taa ruoan hin­nas­ta: Perus­takaa osu­uskaup­pa! Tai asumisen kalleud­es­ta: Perus­takaa asun­to-osu­uskun­ta! jne jne.

 17. Suo­mi on oikeasti aika kehno vil­jan­tuotan­tomaa, silti tääl­lä tuote­taan rehuvil­jaa yli oman tarpeen. Jus­si Laari esit­ti hyvin oikeaan osu­via huomioi­ta omas­sa kir­joituk­ses­saan. Fak­taa on sekin, että Suomes­sa vil­jeli­jöille mak­se­taan vil­jas­ta huonom­min kuin vaikka­pa Kes­ki-Euroopas­sa. Vien­ti­hankkei­ta on ollut jopa vil­jeli­jöi­den yhteisyri­tyksinä. Joskus ne ovat anta­neet hyvän tulok­sen joskus eivät.
  Tämän het­ken hin­nat ovat uuden satokau­den avaush­in­to­ja, joil­la kaup­paan tulee lähin­nä ylivuo­tista vil­jaa pois uuden sadon tieltä. Akti­ivivil­jeli­jöil­lä on kelpo varas­toti­lat omas­ta takaa ja aikaa odot­taa, että hin­ta normalisoituu.

  Muuten olen sitä mieltä, että vil­ja on ener­giaskasviksi vihovi­imeinen. Heikon laadun takia polt­ta­mi­nen tietysti voi tul­la kysymykseen.

 18. Öljyn hin­taa ei nos­tanut todel­lisen kulu­tuskysyn­nän kasvu, vaan speku­lant­tien ostamien futu­urien kysyn­nän kasvu (öljy lop­puu maail­mas­ta).

  Futu­ureis­ta­han on kir­joitet­tu tääl­lä jo paljon aikaisem­minkin. Vaik­ka tässä käsi­tyk­sessä on tiet­tyä perää, niin se on silti hie­man harhaan­jo­htavasti muo­toil­tu ja ennenkaikkea täl­lainen esi­tystapa houkut­telee ajat­tele­maan, että futu­urikau­pas­sa on kyse jostain kulut­ta­jien tms. viilaamis­es­ta linssiin.

  Ensik­sikin, ne “pahat” speku­lan­tit, jot­ka futu­urien hin­nat korkeil­la osto­tar­jouk­sil­laan pump­pa­si­vat ylös, ovat niitä, jot­ka eniten otti­vat takki­in. Jos ostaa futu­urin, niin täy­tyy myös mak­saa se hin­ta sil­loin kun toim­i­tus­päivä on. (Usein kai jo ennen; ymmärsin että kun hin­ta las­kee, niin kalli­in futu­urin osta­jan pitää hoitaa erotus)

  Futu­uri­han on taval­laan vaku­u­tus hin­nan­nousua (osta­ja) tai laskua (myyjä) vas­taan. Jos “speku­lant­ti” ostaa futu­urin 150 dol­lar­il­la, niin hän toden­näköis­es­ti uskoo, että hin­ta kipuaa jos­sain siinä välis­sä tuon yli. 

  Jonkun täy­tyi uskoa että hin­ta nousee vielä, eli että se öljy ei riitä sil­lä alem­mal­la hin­nal­la. Ja jos joku uskoi, että se hin­ta ei nouse, niin tämä joku ei kyl­lä var­maan mitään futu­ure­ja ostanut niil­lä hin­noil­la. Eli ei ollut “speku­lant­ti”.

 19. Ilpo Pernaa:“Maajussit ovat tyh­miä kun eivät muu­ta vuosit­tain tuotan­to­su­un­taa hin­tavai­htelu­iden vuoksi.”

  Ei, kri­ti­soin itse ennem­minkin juuri sitä, että muute­taan tuotan­to­su­un­taa lyhy­taikaisen hin­tapi­ikin vuok­si. Tai sit­ten sitä, että valite­taan, että hin­ta on alhaal­la (ja halu­taan huonomenekki­nen tuote jonkun toisen vas­tu­ulle), kun se on laskenut ennä­tys­ta­sol­ta normaalille. 

  “Ei halu­ta tun­nus­taa sitä, että maail­man­markki­nahin­takin muo­dos­tuu tue­tus­ta hin­nas­ta. Jos vil­je­ly toteutet­taisi­in ilman tukia, niin hin­ta kulut­ta­jalle olisi aivan toises­sa tasos­sa. Siitä pitäisi mak­saa todel­lis­ten kus­tan­nusten mukaan.”

  Näin asia toimii kaikissa muis­sa asiois­sa markki­na­t­aloudessa ja sil­loin näkymätön käsi oikeasti ohjaa tuotan­toa ja kulu­tus­ta hin­tain­for­maa­tion avulla. 

  Ja se, että toiset maail­man maat tuke­vat maat­alout­taan, ei ole mikään syy sille, että Suomen pitäisi niin tehdä. Ennem­minkin pitäisi hyö­dyn­tää se, että tois­t­en maid­en veron­mak­sa­jat halu­a­vat mak­saa osan suo­ma­lais­ten ruokalaskus­ta. Jos maail­mal­la suh­taudut­taisi­in vaikka­pa auto­jen tuotan­toon samal­la tavoin kuin maat­alouteen (eli kaadet­taisi­in rahaa autote­htaille, jot­ta nämä saisi­vat kus­tan­nuk­sil­taan yli­hin­taiset auton­sa myy­tyä maail­man­markki­noil­la), niin suo­ma­laiset hihkuisi­vat innois­saan, kun saisi­vat tois­t­en maid­en veron­mak­sajien sub­ven­toimia halpo­ja auto­ja. Jostain syys­tä sama on ruuan kohdal­la pahasta. 

  “Kulut­ta­jat vaa­ti­vat yhtääl­lä vil­je­lyyn markki­na­t­alout­ta ja toisaal­ta kun vil­jalle haetaan tuot­tavin­ta muotoa(polttaminen) niin sekin on pahasta.”

  Vil­jan polt­tamises­sa ei sinäl­lään ole mitään pahaa. Vil­jeli­jät saa­vat min­un puolestani tuot­taa vil­jaa voimalaitok­sis­sa poltet­tavak­si, kun­han tekevät sen ilman tuki­aisia (kuten minkä tahansa muun polt­toaineen tuot­ta­jan pitää tehdä). Pahaa on siinä, että vil­jeli­jät nos­ta­vat tuki­aisia, jot­ka perustel­laan ruuan omavaraisu­udel­la ja sit­ten hei­dän näin keinotekoisen hal­vak­si saadut tuot­teen­sa menevät poltettavaksi. 

  Olen Tiedemiehen kanssa samaa mieltä sen suh­teen, että ex post vil­jan polt­ta­mi­nen voi olla järkevää, mut­ta samal­la mei­dän pitäisi kat­soa niitä tukia ja pitää huol­ta ex ante, ettei polt­tamista tule­vaisu­udessa tarvi­ta. Kyse on samas­ta kuin vaikka­pa tur­vavöi­den käytössä. Ex post on ok paika­ta ter­veyskeskuk­sis­sa ihmisiä, jot­ka ovat loukkaan­tuneet oltuaan käyt­tämät­tä tur­vavyötä. On kuitenkin samaan aikaan järkevää säätää lake­ja, jot­ka velvoit­ta­vat tur­vavöi­den käyt­töön, jot­ta sitä paikkaamista tarvit­taisi­in tule­vaisu­udessa vähemmän. 

  En ymmärtänyt lainkaan jut­tu­ja hiilen uusi­u­tu­misa­jas­ta. Vil­jan hiilid­iok­sidipäästöt eivät tietenkään tarkoi­ta niitä päästöjä, jot­ka syn­tyvät itse vil­jan poltossa (kos­ka kyseinen hiili oli vil­jan kasvun mukana sitoutunut ilmake­hästä eikä polt­to sinäl­lään siis aiheuta net­topäästöjä), vaan niitä päästöjä, joi­ta trak­tor­eil­la möyrim­i­nen, lan­noit­tei­den valmis­tus jne. tuot­ta­vat, kos­ka ne kaik­ki tehdään fos­si­il­i­sista polttoaineista.

 20. Ilpo Per­naa:

  “Jos vil­je­ly toteutet­taisi­in ilman tukia, niin hin­ta kulut­ta­jalle olisi aivan toises­sa tasossa.” 

  “Soini­vaara ihmettelee vil­jan hin­nan poukkoilua ja sitä , että se ei näy ruokapöy­dässä. Raa­ka-aineen osu­us hin­nas­ta on min­i­maa­li­nen, sik­si sen ei kuu­lukaan näkyä ruokapöydässä.”

  Voisit­teko sel­ven­tää min­ulle tuo­ta ylläol­e­vaa paradok­sia. Miten voi olla mah­dol­lista, että raa­ka-ainei­den hin­to­jen nousu näky­isi, mut­ta hin­to­jen lasku ei näky­isi lop­putuot­teen hinnassa?

 21. “Voisit­teko sel­ven­tää min­ulle tuo­ta ylläol­e­vaa paradok­sia. Miten voi olla mah­dol­lista, että raa­ka-ainei­den hin­to­jen nousu näky­isi, mut­ta hin­to­jen lasku ei näky­isi lop­putuot­teen hinnassa.”

  Kyse ei ole mis­tään paradok­sista, vaan yksinker­tais­es­ti siitä, että Ilpo on väärässä sen ensim­mäisen lauseen suh­teen. Juuri jos­sain alku­peräisessä kir­joituk­sessä maini­tus­sa leivässä raakav­il­jan osu­us lop­ullis­es­ta hin­nas­ta on melko vähäi­nen (pääosa menee kau­palle, tukulle, leipo­molle ja verot­ta­jalle), joten sen hin­ta ei ensin­näkään “olisi aivan toises­sa tasos­sa”, vaik­ka raakav­il­ja kallis­tu­isi rajustikin ja toisek­si kos­ka ruuan osu­us taval­lisen kulut­ta­jan menoista on vain pieni osa, sen kasvukaan ei juuri elämää heilauttaisi. 

  Lisäk­si mukaan tulee vielä se jut­tu, että vaik­ka maat­alouden tukem­i­nen maail­mal­la lopetet­taisi­in kokon­aan, mut­ta tähän yhdis­tet­täisi­in tuon­ti­t­ul­lien pois­to, olisi kehi­tys­maid­en tuot­ta­jien helpom­paa päästä mei­dän markki­noillemme kil­paile­maan, mikä puolestaan painaisi mon­en tuot­teen hin­taa alaspäin nykyis­es­tä. Ei siis ole mitenkään itses­tään­selvää, että suo­ma­laisen ruokako­ri edes juuri kallis­tu­isi, jos tuet ja tul­lit poistettaisiin. 

  Kyse on puh­taasti pelot­telus­ta. Maat­alous­lob­by tekee kaikken­sa, ettei maat­alout­ta ja siihen liit­tyviä tukia alet­taisi tarkastel­la puh­taan ratio­naalis­es­ti, vaan suh­tau­tu­mi­nen saataisi­in ruuan lop­pumisel­la, kri­isi­aiko­jen nälän­hädäl­lä ym. pelot­telul­la pidet­tyä tun­nelin­jalle. Ilpo on tämän lob­byn hie­man sivistyneem­pi ääni. Ville Vil­ja­va tuol­la toisaal­la on sit­ten se rääväsuu.

 22. Vil­jan maail­man­markki­nahin­nan vai­htelu ja viime­vuo­den hin­tapi­ik­ki on seu­raus­ta siitä, että vil­ja (ja muukin ruo­ka) on keinot­telun kohteena maail­man raka-ainepörsseissä.

  Hei, haloo!
  Jos speku­loi­ja aikjoo rikas­tua, hän ostaa siul­loin, kun kokee hin­nan olke­van liian hal­pa ja myy sil­loin, kun hin­ta on liian korkea. Speku­loi­ja ei voi saa­da aikaa hin­tapi­ikke­jä kuin arvaam­nal­la väärin, ja se taas tulee hänelle hyvin kalliiksi.
  Öljyn hin­nal­la voi yrit­tä speku­loi­da sil­lä, että öljy on 30 vuo­den kulut­tua kallimpaa, kos­ka öljyä voi säi­lyt­tää 30 vuot­ta (maas­sa). Tämä on hyödyl­listä speku­laa­tio­ta, kos­ka tule­va niukku­us tart­tuu hin­toi­hin jo nyt, mikä panee taloudet sopeu­tu­maan vääjäämät­tömään tulevaisuuteen.
  Vil­ja ei säi­ly 30 vuot­ta, joten speku­loi­ja voi tasoit­taa vain suosit­taisia vai­htelua — siis tasoit­taa, ei jyrken­tää niitä, kos­ka vai­htelun jyrkewn­tämi­nen olk­i­siu yhtä kan­nat­tavaa kuin salakul­jet­taa Alkos­ta ostet­tua vod­kaa Venäjälle.

 23. Hin­nat ovat nyt alim­mil­laan Suomen maanvil­je­lyn his­to­ri­an aikana.”
  Tämä väite voi olla jopa tot­ta, mut­ta se ei ole argu­ment­ti­na rehelli­nen. Aiem­min maat­alous­tu­ki mak­set­ti­in hin­tatuke­na ja tuon­tisuo­jana, jol­loin vil­jeli­jä sai vil­jas­ta paljon yli maail­man­markki­nahin­nan. Nyt tuki mak­se­taan hehtaar­ituke­na, jol­loin itse vil­jan hin­ta on tietysti tuen ver­ran pienempi.

 24. Maa­jus­sit ovat tyh­miä kun eivät muu­ta vuosit­tain tuotan­to­su­un­taa hin­tavai­htelu­iden vuok­si. Siitä vaan vil­janvil­je­ly pois , kar­ja, peruna, juurek­set , vihan­nek­set tilalle. 

  Kun Suo­mi syr­jäisen sijaintin­sa vuok­si muo­dostaa taval­laan oman hin­ta-alueen­sa rehuvil­jalle, vil­jeli­jöil­lä pitäisi olla net­ti­sivus­to, johon he rek­isteröi­sivät tule­van vuo­den suun­nitel­mansa. Nyt on taidet­tu juos­ta vähän liikaa yhden vuo­den hin­tapi­ikin perässä tajua­mat­ta, että muutkin juok­se­vat. Seu­rauk­se­na Suomes­sa on jonk­i­nasteinen sikasyk­li, jol­ta väl­tyt­täisi­in parem­mal­la informaatiolla.

 25. Osu­us­toimin­nan perus­t­a­mi­nen tun­tuu ole­van Osmon suosit­tele­ma patent­ti­ratkaisu joka ikiseen ongelmaan. 
  Antil­ta jäi pieni piik­ki huo­maa­mat­ta: ymmärtääk­seni maat­alouskaup­pa on jo nyt paljolti vil­jeli­jöi­den omis­sa käsissä.
  Sinän­sä osu­us­toim­inta on usein järkevä ratkaisu tilanteis­sa, jos­sa markki­nat toimi­vat jonkin ryh­män kannal­ta huonos­ti. Kulu­tu­so­su­uskun­ta esimerkik­si on hyvä ratkaisu sil­loin, kun kau­pan ole­mas­sao­lo sinän­sä tuot­taa kulut­ta­jille huo­mat­tavaa kulut­ta­jan yli­jäämää. Kun markki­nat toimi­vat moit­teet­ta, osu­us­toimin­nalle ei ole saman­laista motivaatiota.

 26. Kyl­lähän se tiedet­ti­in jo viime tal­ve­na, että vil­jan hin­ta putoaa. Moni vil­jeli­jä reagoikin siihen lisäämäl­lä rypsin vil­je­lyä huo­mat­tavasti. Vielä kevääl­lä näyt­tikin, että siitä saaa parhaan tuo­ton. On vähän isom­pi tukikin . Pet­tymys on ‚että senkin hin­ta las­ki näin paljon.

 27. Soini­vaara ihmettelee vil­jan hin­nan poukkoilua ja sitä , että se ei näy ruokapöydässä.
  Ei kyl­lä ihme­tel­lyt, vaan tote­si, että vil­jan hin­ta­jous­to on erit­täin mata­la. Se on sitä, kos­ka vil­ja on niin hal­paa ja kos­ka sen osu­us ruokako­rin hin­nas­ta on mitätön.
  Kehi­tysm­nais­sa vil­jan hin­ta­jous­to voi olla jopa väärän merkki­nen, kos­ka köy­hän silmis­sä se ei ole niin hal­paa, mut­ta kuitenkin vbat­sx­an­täyt­täjistä halvin. Kun vil­jan tai riisin hin­ta nousee, muista kalorin lähteistä on luovut­tab­va ensin.

 28. “Voisit­teko sel­ven­tää min­ulle tuo­ta ylläol­e­vaa paradok­sia. Miten voi olla mah­dol­lista, että raa­ka-ainei­den hin­to­jen nousu näky­isi, mut­ta hin­to­jen lasku ei näky­isi lop­putuot­teen hinnassa?”

  Ei tässä ole mitään paradok­sia. Jos vil­jan hin­ta olisi oikeal­la tasol­la, niin sen kuu­luisi olla 3–4 ‑ker­tainen ver­rat­tuna nykyiseen. Sil­loin se olisi tue­ton­ta ja sen vaiku­tus todel­la näky­isi kulut­ta­jan ruokapöydässä.

  Nykyisel­lään raa­ka-aineen hin­ta on niin alhainen, että sen nousu tai lasku ei näy lopputuotteessa.

 29. “Kyse on puh­taasti pelot­telus­ta. Maat­alous­lob­by tekee kaikken­sa, ettei maat­alout­ta ja siihen liit­tyviä tukia alet­taisi tarkastel­la puh­taan ratio­naalis­es­ti, vaan suh­tau­tu­mi­nen saataisi­in ruuan lop­pumisel­la, kri­isi­aiko­jen nälän­hädäl­lä ym. pelot­telul­la pidet­tyä tunnelinjalle. ”

  Päin­vas­toin ! Maat­alous tekee kaikken­sa, ettei tukia tarvit­taisi. Mei­dän kannal­tamme olisi reilua, että tuot­teestamme mak­set­taisi­in sille kuu­lu­va hin­ta suo­raan , ilman mitään tukia.

  Kaikissa mais­sa tukien his­to­ria on niin pitkä , että niiden pois­t­a­mi­nen ei onnis­tu , ainakaan mil­lään yksipuolisel­la “aseis­tari­isun­nal­la”.

  Maat­alous­tukion­gel­mas­sa on ole­mas­sa eet­ti­nenkin näköko­h­ta. Maat­alous­tuotan­to riistää maaperää ja rehevöit­tää vesiä. Jos vil­je­ly on voimaperäistä (Argen­ti­ina, Brasil­ia, USA ) niin vaiku­tuk­set ovat peru­ut­ta­mat­to­mia vuo­sisato­jen aikajanalla.

  Voim­meko siirtää ruuan­tuotan­non ongel­mat toisille val­tioille ja niiden veron­mak­sajille. Kehit­tymät­tömis­sä mais­sa maat­aloustyöläiset ovat riis­ton kohteena. Eläin­ten hyv­in­voin­ti jää taloudel­lisen voiton­pyyn­nin jalkoi­hin jne.

  Jokaisen val­tion on kan­net­ta­va vas­tu­un­sa kestävästä kehi­tyk­ses­tä, jon­ka mah­dol­lis­taa pehmeämpi­in arvoihin perus­tu­va vil­je­ly ja kar­jan­hoito. Ei ruuan halpen­e­m­i­nen voi olla ain­oa päämäärä. Nyky­ih­misil­lä län­si­mais­sa riit­tää raha entistäkin kalli­im­paan ruokaan.

  1. Vil­je­ly Euroopas­sa on voimaperäisem­pää kuin Amerikas­sa, niin Pohjois- kuin Etelä-Amerikas­sakin. Kun on paljon maa­ta, voi har­joit­taa “laa­ja-alaista” vil­je­lyä pyrkimät­tä mak­si­maal­isi­in hehtaarisatoi­hin. En ole tark­istanut asi­aa vuosi­in, mut­ta joskus kauan sit­ten hehtaarisadot USA:ssa ja Suomes­sa oli­vat samaa luokkaa huoli­mat­ta mei­dän kylmästä ilmastosta.

 30. “En ymmärtänyt lainkaan jut­tu­ja hiilen uusiutumisajasta.”

  Mikä siinä on niin vaikeaa ? Turvet­ta ja hiiltä ver­rataan toisi­in­sa. Tur­venevan uusi­u­tu­mis­es­ta las­ke­taan tarkko­ja ennustei­ta. Mik­si kivi­hi­ilen tai öljyn uusi­u­tu­mista ote­ta lainkaan mukaan laskelmiin. 

  Onhan hiili sitoutunut niihin vuosi­tuhan­sien aikana ja sen vapaut­ta­mi­nen pitäisi kor­va­ta jol­lakin tavalla.

 31. “Ei tietenkään pidä, kos­ka siko­ja ruok­i­taan parem­min ja tas­apain­oisem­min kuin ihmisiä. Pro­tei­inin, ras­van ja hiil­i­hy­draat­tien määrä on tarkkaan las­ket­tu, jot­ta sika saavut­taa oikean pain­on ja ras­vapros­entin teuras­tus­päivään mennessä.”

  Menee aiheen ulkop­uolelle mut­ta palaa kier­toti­etä takaisin: Meil­lähän Keskus­ta yhäti määrää kolmea kaut­ta, mitä ihmiset syövät: maat­alous ja pääosa elin­tarvike­te­ol­lisu­ud­es­ta on keskusta­lais­ten vil­jeli­jäpi­irien käsis­sä. Samoin on VRN:n, Val­tion rav­it­se­mus­neu­vot­telukun­ta; Suomen poten­ti­aalis­es­ti tärkein ter­veysvaikut­ta­ja mut­ta iäk­si hau­dat­tu — MMM:ään. Siel­lä on myös Elin­tarvikeneu­vot­telukun­ta. Siir­ret­ti­in varsin äsken.

  Suosit­te­len lukemaan:
  http://pseudonyymi.blogspot.com/2008/10/maatalouspolitiikkaa-terveyden.html

  Selviää mm. se, että ihmisille pakkosyötet­ti­in voivuoret. Ja mon­ta muu­ta seikkaa. Joten se, että tiede­tään miten tulisi syödä, ei tarkoi­ta, että Suomes­sa oli vielä aivan äsken halut­tu syötävän ter­veel­lis­es­ti. Niin on vain san­ot­tu mut­ta toimit­tu toisin — ei ole edes rav­it­se­mus­poli­ti­ikkaa — ja samal­la on siir­ret­ty vas­tuu rasvois­taan sialle, jona ihmisiä pidet­ti­in ja pide­tään ter­veyten­sä kustannuksella.

  Kyl­lä, kepu ei saa tätä koskaan anteek­si. Eikä pyy­dä, vaan haikailee van­ho­ja tul­limuurien aiko­ja, jol­loin suo­ma­lais­es­ta pystyi puris­ta­maan lake­ja muutellen läpi vaik­ka minkälaiset muna- ja voivuoret.

 32. Rav­it­se­muk­seen erikois­tunut antropolo­gi E. N. Ander­son (Cal­i­for­nia River­side) kir­joit­ti tuor­eim­mas­sa kir­jas­saan, että megakokoi­sis­sa tuotan­toyk­siköis­sä tuot­to on heikkoa mm. sik­si että hävik­ki on suur­ta. Näin niin ultra­kap­i­tal­is­ti­sis­sa Etelä- ja Pohjois-Amerikas­sa kuin taan­noi­s­is­sa neu­vos­tokol­hoo­seis­sa, siis poli­it­tis­es­ta jär­jestelmästä riippumatta.

  Vas­taavasti liian pienet tilakoot eivät ole tuotan­tokyky­isiä puut­tuvien resurssien vuok­si, mikä on tyyp­il­listä monis­sa kehitysmaissa.

  Piti Län­si-Eur­ropan ja Pohjo­is­maid­en vil­je­lyjär­jestelmää riit­tävänkokoi­sine per­hetiloi­neen vähiten huonona maailmassa.

 33. Yksi maat­alouden oppi­jär­jestelmän peruskivi on “ruuan” koti­maisu­us. Se iskoste­taan mieli­imme jo esikoulussa. 

  Ote­taan­pa esimerkik­si maito. 

  Sen tuot­ta­vat, ei mikään kyyt­tö tai Suomen-kar­ja, vaan pitkälle jalostet­tu tuon­tikar­ja ja niiden var­masti kivu­li­aat jättiutareet.

  Lehmät eivät kir­maa ja laidun­na hämäläisel­lä niityl­lä, vaan viet­tävät koko elämän­sä sisätilois­sa Tornion­jok­i­laak­son maitote­htaas­sa. Appeek­si annetaan hal­paa ja hal­van val­u­u­tan rehua ja lähiruokaa Ruotsista.

  Lehmiä eivät lyp­sä let­tipäiset Elove­na-tytöt, vaan lehmät lyp­säyt­tävät itse itsen­sä ulko­mail­la tehdyis­sä lypsyroboteissa.

  Se mitä tästä kaikesta jää suo­ma­laisille käteen, on Merenkurkun ja saaris­tomeren sinileväpuuro. 

  p.s. paljoko­han vero­ja tai val­tion velkaa voisi laskea, jos ei olisi maat­alouden ja run­saan 50.000 vil­jeli­jän mil­jardi­ta­son elatuskustannuksia.

 34. “Turvet­ta ja hiiltä ver­rataan toisi­in­sa. Tur­venevan uusi­u­tu­mis­es­ta las­ke­taan tarkko­ja ennustei­ta. Mik­si kivi­hi­ilen tai öljyn uusi­u­tu­mista ote­ta lainkaan mukaan laskelmiin.”

  Öljyn ja hiilen uusi­u­tu­mista ei yleen­sä huomioi­da, kos­ka se on ihmisen mit­takaavas­sa aivan liian pitkä aika. Sik­si niiden kohdal­la yleen­sä lähde­tään siitä, että niiden polt­ta­mi­nen on täysin uusi­u­tu­ma­ton­ta. Turve olisi minus­ta las­ket­ta­va myös uusi­u­tu­vi­in, vaik­ka sen uusi­u­tu­mi­nen onkin nopeam­paa. Kuitenkin puhutaan yleen­sä tuhan­sien vuosien mittakaavasta. 

  Mut­ta mitä täl­lä on nyt merk­i­tys­tä sen keskustelun aiheen, eli vil­jan kanssa? Sen tuotan­nos­sa käytetään juuri öljyä, joka ei uusi­udu ihmisen mittakaavassa. 

  “Onhan hiili sitoutunut niihin vuosi­tuhan­sien aikana ja sen vapaut­ta­mi­nen pitäisi kor­va­ta jol­lakin tavalla.”

  Mitä oikein tarkoi­tat? Hiilen poltossa syn­tyvä hiilid­iok­si­di voidaan toki kor­va­ta vaik­ka istut­ta­mal­la met­siä tai sit­ten se voidaan pumpa­ta tyhji­in kaa­sukent­ti­in, jos­ta se ei pääse aiheut­ta­maan ilmas­to­muu­tos­ta. Vil­jan vil­jelyssä taas trak­torin pakop­utkesta CO2 pääsee ilmake­hään sel­l­aise­naan ja toisaal­ta vil­je­ly jopa vaatii met­sien kaatamista.

 35. “Jos vil­jan hin­ta olisi oikeal­la tasol­la, niin sen kuu­luisi olla 3–4 ‑ker­tainen ver­rat­tuna nykyiseen. ”

  Mis­tä tämä luku on tem­pais­tu? Ja miten nyt siis määrit­telet “oikean” hinnan? 

  Ja siis vaik­ka raakavehnän hin­ta nelink­er­tais­tu­isi eli pomp­paisi tuonne $1000/tonni tasolle, niin puolen kilon leivästä raa­ka-aineen hin­ta olisi edelleen vain 40snt. 

  “Maat­alous tekee kaikken­sa, ettei tukia tarvit­taisi. Mei­dän kannal­tamme olisi reilua, että tuot­teestamme mak­set­taisi­in sille kuu­lu­va hin­ta suo­raan , ilman mitään tukia.”

  Ja miten tuo “ei tarvit­taisi” määritel­lään? Jos kaik­ki maat pois­taisi­vat tuet ja ilmenisi, ettei 60 lev­eyspi­irin pohjois­puolel­la vil­jeleväl­lä suo­ma­laisel­la maanvil­jeli­jäl­lä ole leipävil­jan kohdal­la mitään saumo­ja paljon parem­mis­sa olo­suhteis­sa vil­jele­viä vas­taan kil­pail­taes­sa, niin yllät­täen niitä tukia sit­ten alet­taisi­in “tarvit­se­maan”, kun se “sille kuu­lu­va hin­ta” olisikin markki­noil­la alem­pi kuin se, mitä vil­jeli­jä haluaisi. 

  Mitä yksipuoliseen tukien pois­tamiseen tulee, niin kuten jo kir­joitin, Suomelle olisi kansakun­tana (tai EU:lle kansakun­tien joukkona) hyö­tyä jopa pelkästään siitä, että se yksin luopuisi tuista. Se tarkoit­taisi sitä, että muiden maid­en veron­mak­sa­jat osal­lis­tu­isi­vat suo­ma­lais­ten ruokalaskun mak­samiseen. Oma tukien alasajo voidaan tietenkin tehdä asteit­tais­es­ti niin, että vil­jeli­jät voivat siir­tyä mui­hin hom­mi­in omaa tah­ti­aan (tai jäädä eläk­keelle, jos ovat vanhoja). 

  Ja mitä tuo­hon eet­tisyy­teen tulee, niin rikkaiden maid­en maat­aloustuet ovat yksi törkeim­mistä kehi­tys­mai­hin kohdis­tu­vista toimista. Maat­alous on yksi niistä har­voista asioista, jois­sa niil­lä olisi mah­dol­lista kil­pail­la rikkaiden maid­en kanssa (se ei vaa­di huip­pute­knolo­giaa eikä korkeasti koulutet­tua väestöä) ja tuet yhdis­tet­tynä tuon­ti­t­ullei­hin estävät tämän. YK:n arvioiden mukaan tukien ja tul­lien vuok­si kehi­tys­maat menet­tävät 50 mil­jardin dol­lar­in edestä vien­ti­t­u­lo­ja. Tuo vas­taa suun­nilleen samaa kuin mitä kaik­ki maail­man kehi­tys­a­pu on yhteensä. 

  Sen lisäk­si siis, että tuet mak­sa­vat län­si­maid­en veron­mak­sajille ihan älyt­tömästi, ne vielä kaiken päälle nol­laa­vat koko kehitysavun.

  Ja sinäl­lään huvit­tavaa, että nyt maat­alous riistääkin maaperää ja rehervöit­tää vesistöjä, kun tuol­la toisaal­la Ville Vil­ja­va kovaan ääneen hehkut­ti, ettei maat­alous mitään vesiä rehervöitä. Ai niin, se on sitä pahaa tois­t­en maid­en maat­alout­ta, vähän kuten 1970-luvun rauhanohjukset.

 36. Mik­si vil­jan hin­ta poukkoilee noin rajusti?

  Mitä enem­män vil­je­lyä keskitetään, sen rajum­mik­si vai­hte­lut tulevat.

 37. Vil­jan hin­ta saat­taa poukkoil­la yksinker­tais­es­ti siitä syys­tä, että val­tiot hoita­vat markki­noi­ta. En ainakaan ole kuul­lut vil­jeli­jäst, joka itse jou­tu­isi hake­maan sadolleen osta­jan. Vil­jeli­jän ei tarvitse tun­tea eikä ottaa vas­tu­u­ta markki­noista. Hänelle markki­na on Suomen valtio.

  Maat­alous­neu­vo­jat tekevätkö mitä — eivät ainakaan koordi­noi kylvöaikaan kokonaisuutta.

  Muis­tan hyvin, miten kävi Ver­mossa, kun sinne tuli radan var­teen veikkaustalut. Kun hyvän hevosen ker­roin nousi, poruk­ka ryn­ni sisään lyömään rahaa hevoselle. Sit­ten kun tul­ti­in ulos, kas ker­roin olikin panos­ten takia jälleen surkea. 

  Vil­jeli­jät pelaa­vat Totoa kylvämäl­lä mielestään korkeim­man ker­toimen anta­maa viljaa.

 38. Samuli Saarel­ma kir­joit­ti speku­lanteista: Tämä tarkoit­taa sitä, että hei­dän toim­intansa ei aiheuta piikke­jä, vaan ennem­minkin tasoit­taa niitä. He osta­vat sil­loin, kun hin­ta on alhainen ja siten nos­ta­vat pohjia ja myyvät sil­loin, kun hin­ta on pil­vis­sä ja siten laske­vat huippuja.

  Näin­hän se kun­non fried­man­ni­laisen mielestä menee. Jos näin olisi, niin meil­lä ei olisi pörssiku­plia, raju­ja val­u­ut­takurssien muu­tok­sia tms. Kuitenkin niitä on. 

  Speku­lant­ti ei osta viljaa/öljyä/osakkeita sik­si, että uskoisi hin­nan kohoa­van korkeam­malle tasolle pysyvästi vaan uskoen voivansa hyö­dyn­tää het­kel­lisen hin­nan­nousun. Hän ostaa, kos­ka hin­ta nousee ja hin­ta nouse, kos­ka hän ostaa. Tästä tulee epästabi­ili dif­fer­en­ti­aaliy­htälö, ei stabiili.

 39. “Mis­tä tämä luku on tem­pais­tu? Ja miten nyt siis määrit­telet “oikean” hinnan? ”

  Oikea hin­ta muo­dos­tu­us siitä, että se sisältää tuotan­tokus­tan­nuk­set, vil­jeli­jän palkan, investoin­nit jne. Nyt nämä kaik­ki hoide­taan eri­laisil­la tuil­la, jot­ta ruo­ka olisi kulut­ta­jille mah­dol­lisim­man hal­paa ostaa. Rikkaat osal­lis­tu­vat sub­ven­tioon enem­män kuin köyhät.

  Juuri äsken Soini­vaara toi esille, että Euroop­palainen (myös suo­ma­lainen) vil­je­ly on tehokkaam­paa kuin uudel­la man­tereel­la. On myös todis­tet­tu, että suo­ma­lainen lehmä tuot­taa enem­män ja puh­taam­paa maitoa kuin esim. ranskalainen.

  “Öljyn ja hiilen uusi­u­tu­mista ei yleen­sä huomioi­da, kos­ka se on ihmisen mit­takaavas­sa aivan liian pitkä aika.”

  Eihän sitä uusi­u­tu­mista tarvitse mak­saa ihmisiän aikana, vaan kukin sukupolvi mak­saa “veroa” oman aikansa. Sitä tarkoit­taa kestävä kehitys. 

  Kun vil­jeli­jä kas­vat­taa bio­mas­saa , niin se sitoo hiiltä. Tämä hiilen sit­o­mi­nen tulisi myös lisätä maat­alous­tuot­tei­den hin­taan. Kun tule­vaisu­udessa koneet käyvät biodieselil­lä, ja öljys­tä sekä kivi­hi­ilestä mak­se­taan CO-2- vero, niin biopolt­toainei­den CO‑2 tase tulee ylivoimaiseksi.

  Tämä ennus­taa maat­alouden ase­man paran­tu­mista ja muut­tumista yhteiskun­nan avainalueeksi.

  1. Kyl­lä se hiili vapau­tuu, kun se maat­alous­tuote käytetään taval­la tai toisella.

 40. Speku­lant­ti ei osta viljaa/öljyä/osakkeita sik­si, että uskoisi hin­nan kohoa­van korkeam­malle tasolle pysyvästi vaan uskoen voivansa hyö­dyn­tää het­kel­lisen hin­nan­nousun. Hän ostaa, kos­ka hin­ta nousee ja hin­ta nouse, kos­ka hän ostaa.

  Yksit­täi­nen “speku­lant­ti” ei toi­mi näin. Tämä on kom­po­si­tiovirhe. Yksit­täi­nen “speku­lant­ti” voi tietysti ounastel­la, että hin­ta ehkä voi tul­la alask­in­päin ennen pitkää, mut­ta ei vielä. Hin­ta nousee, kos­ka nousu­un usko­jia on enem­män kuin lasku­un uskovia. 

  Jokaista osta­jaa vas­taa kuitenkin aina yksi myyjä. Mik­si myyjää ei hauku­ta “speku­loin­nista”, vaan aina ostajaa? 

  Tästä tulee epästabi­ili dif­fer­en­ti­aaliy­htälö, ei stabi­ili.

  Futu­urikaup­pa on ymmärtääk­seni aivan väärä syn­tipuk­ki tässä mielessä. Futu­urikau­pas­sa on pitkät viiveet futu­urin kir­joit­tamisen ja tavaran toimit­tamisen välil­lä ja väli­in tulee ennakoima­ton­ta kas­savir­taa. Näil­lä “speku­loimi­nen” pelkästään sil­lä, että lyhyel­lä aikavälil­lä löy­tyy joku vielä hölmömpi, on vaikeam­paa kuin vaik­ka pörssissä.

 41. Aikamoi­sen hukka­putken nämä sinän­sä ansiokkaat maat­alousavauk­set näyt­tävät aiheut­ta­van pal­stan luk­i­joiden kesku­udessa. Kir­joite­taan mitä syl­ki suuhun tuo asi­aa tarkem­min miettimättä.
  Tuos­sakin joku ehdot­ti vil­jan yli­tuotan­to-ongel­man ratkaisuk­si kansal­lis­ten tukien pois­toa. Mitenkähän täl­lä saataisi­in vil­jan yli­tuotan­toa alhaisem­mak­si, kos­ka kansal­lisia tukia mak­se­taan pääasi­as­sa kotieläin­tiloille? Eiköhän kävisi päin­vas­toin, sil­lä vil­jan käyt­täjät väheni­sivät ja siir­ty­i­sivät itsekin viljantuottajiksi.
  Suomes­sa vil­jan hin­tavai­hte­lut näyt­tävät ole­van suurem­pia kuin maail­man­markki­noil­la. Se tietysti johtuu mei­dän vil­jakau­pan erikoispi­irteistä. Tääl­lä on vain kak­si osta­jaa (ja toinen niistä ei ole Suomen val­tio, ja myöskään vil­jeli­jöi­den käsis­sä ei ole kumpikaan). Myöskin etäisyys vil­jakau­pan keskuk­sista vaikut­taa (Itämeri-ilmiö). Pari vuot­ta sit­ten rehuohras­ta mak­set­ti­in yli 200 euron ton­ni­hin­taa tiloille, nyt tar­jo­taan 60 euroa. Poltet­taes­sa vil­jaa menee noin 3 kiloa, jot­ta saataisi­in läm­pöä yhden öljyk­ilon ver­ran. Siitä voi jokainen laskea kan­nat­tavu­u­den. Toki lait­teis­ton pitää mah­dol­lis­taa vai­h­toe­hto­jen käytön.
  Uusien toim­i­joiden tulo oligop­son­is­tisille markki­noille on myöskin hyvin vaikeaa. Ne on hyvin help­po tor­pa­ta heti alkuunsa.
  Val­tio­val­ta eri puo­lil­la maail­maa yrit­tää kyl­lä vai­men­taa vil­jan hin­to­jen heilahtelu­ja. Sitä ei sovi syyt­tää niistä. Sen perussyy on elin­tarvikkei­den eri­lainen hin­ta­jous­to mui­hin tuot­teisi­in näh­den, kuten Soin­in­vaara esit­tää. Globaalit markki­nat näyt­tävät lisäävän tuo­ta vai­htelua. Ehkä myöskin vil­japörssien toim­inta on omi­aan lisäämään epästabi­il­i­ut­ta, kuten Markus Sade­nie­mi esit­ti. Vil­jaa ei voi pitää pitkäaikaise­na sijoi­tusko­hteena pörssipelurillekaan, vaan se on myytävä hyvin pian pois. Joten pitkäaikaisia voit­to­ja sil­lä ei voi kuvitel­lakaan saavansa.

 42. Niin se vapau­tuukin ja siitä tulee käyt­täjän mak­saa hiilid­iok­sidi­vero. Maanvil­jeli­jälle se ei enää kuu­lu. Kier­tokulku jatkuu siten, että maanvil­jeli­jä kylvää uuden sadon ja käyt­tää ruuan­jät­teitä polt­toaineena ja saa kulut­ta­jan vapaut­ta­man hiilid­iok­sidin sitou­tu­maan uuteen kasvus­toon. Siitä maanvil­jeli­jälle tulee maksaa.Samoin kar­jan­lan­nan käytöstä lan­noit­teena, kos­ka EU ja ilmastopa­neeli laske­vat sen jätteeksi.

  Kaupungis­sa asu­va kulut­ta­ja mak­saa korotet­tua jäteveroa , kos­ka jät­teistä pois­te­taan käsit­te­ly­laitok­sis­sa vain osa. Lop­pu­jäte pumpataan mereen.(esim. Helsin­ki). Mm. typ­pi vapaute­taan ilmaan ‚osa siitä veteen ja n. 5 pros­ent­tia fos­forista mereen. Tämä ei ole kestävän kehi­tyk­sen mukainen malli, joten siitä tulee mak­saa haittavero.

  Mikä oiva rahasam­po kunnille !

  Paraikaa mietit­täneen EU:n keskei­sis­sä val­tiois­sa sitä, miten kivi­hi­ili ja fos­si­ili­nen öljy saadaan tule­vis­sa taakan­jako­laskelmis­sa edullisem­mak­si kuin biopolt­toaineet. Sitähän enteilee Co-2-kaa­sun vapaut­tamises­sa maankäytön muu­tok­set, joista tulee keskeisin suure.

 43. Jus­si Laari:“Öljyn hin­taa ei nos­tanut todel­lisen kulu­tuskysyn­nän kasvu, vaan speku­lant­tien ostamien futu­urien kysyn­nän kasvu.”

  Futu­urien hin­ta ei vaiku­ta spoth­in­taan, jos se ei vaiku­ta varsi­naisi­in tuotan­topäätök­si­in (tai kulu­tuk­seen), eli jos öljyn­tuot­ta­ja­maat eivät vähen­nä tuotan­toaan, kos­ka olet­ta­vat saa­vansa parem­man hin­nan myöhem­min. (tai öljyn kulut­ta­jat aikaista kulu­tus­taan, kos­ka ennakoi­vat öljyn hin­nan nousevan)

  Futu­u­rit ovat vedonlyön­tiä vähän samal­la taval­la kuin urheiluvedonlyönti.

 44. “Poltet­taes­sa vil­jaa menee noin 3 kiloa, jot­ta saataisi­in läm­pöä yhden öljyk­ilon ver­ran. Siitä voi jokainen laskea kan­nat­tavu­u­den. Toki lait­teis­ton pitää mah­dol­lis­taa vai­h­toe­hto­jen käytön.”

  Tuos­sa lauseessa huipen­tuu nykyisen ajat­telun vääristymä. Ihmiset ovat vuosi­tuhan­sia riistäneet luon­non­va­ro­ja ja ns. uusi­u­tu­mat­to­mia ener­gialähteitä. Ne ovat lop­pumas­sa ja niiden poraami­nen /louhiminen tulos­sa kalli­ik­si. Samal­la ete­nee ilmas­ton lämpeneminen.

  Eihän tätä kehi­tys­tä voi enää kään­tää mil­lään halvem­mal­la taval­la. Biopolt­toaineet tule­vat kalli­imak­si kuin enti­nen riis­toen­er­gia. Se on päivän­selvä asia. Kun on ryöstet­ty, niin siitä on mak­set­ta­va aikanaan kova hinta.

  On täysin väärä ajat­te­lu­ta­pa ver­ra­ta fos­si­ilis­ten ja bioen­er­gioiden hin­taa keskenään. 

  Hin­nat tule­vat sil­loin ver­tailukelpoisik­si kun fos­si­il­isille las­ke­taan oikea hin­ta, ts. hin­ta koko elinkaarelle.

 45. “On täysin väärä ajat­te­lu­ta­pa ver­ra­ta fos­si­ilis­ten ja bioen­er­gioiden hin­taa keskenään.”

  Eh, mik­si etenkin, jos puhutaan jostain tehomaat­aloudel­la tuote­tus­ta vil­jas­ta? Iso osa siitä vil­jan hin­nas­ta on juuri fos­si­il­i­sista polt­toaineista peräisin. 

  Tässä link­ki kuvaa­jaan siitä, mil­laisia C02-päästöjä autois­sa käytet­tävästä etano­lista syn­tyy eri tuotan­to­tavoil­la ver­rat­tuna siihen, että poltet­taisi­in suo­raan fossiilisia.
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:BioethanolsCountryOfOrigin.jpg
  Esim. se mainit­se­mani amerikkalainen maissi­etano­li on kasvi­huonekaa­su­jen suh­teen huonom­pi vai­h­toe­hto kuin suo­raan öljyn polt­ta­mi­nen. Vehnä riip­puen paikas­ta on vähän parem­pi tai vähän huonom­pi (Suo­mi ei ole mukana, mut­ta olisin ilmas­ton huomioiden yllät­tynyt, jos Suomes­sa päästäisi­in samoi­hin satoi­hin yhtä pienel­lä panos­tuk­sel­la kuin parem­man ilmas­ton alueilla). 

  Vain joku Brasil­ian sok­eriv­il­je­ly on selvästi CO2-päästö­jen suh­teen oikeasti kan­nat­tavaa (ja siten oikeasti uusi­u­tu­vaa), mikä ei sinäl­lään ole yllät­tävääkään, kos­ka siel­lä sok­ieri­etano­lil­la on oikeasti kil­pail­tu öljyn kanssa men­estyk­sekkäästi jo pidem­päänkin, kun taas nämä muiden viritelmät ovat yleen­sä ruuan raskaasti sub­ven­toidun tuotan­non keinotekois­es­ti dump­paamista “uusi­tu­viksi” nime­ty­ille biopolttoainemarkkinoille.

 46. “Tuos­sakin joku ehdot­ti vil­jan yli­tuotan­to-ongel­man ratkaisuk­si kansal­lis­ten tukien pois­toa. Mitenkähän täl­lä saataisi­in vil­jan yli­tuotan­toa alhaisem­mak­si, kos­ka kansal­lisia tukia mak­se­taan pääasi­as­sa kotieläintiloille?”

  Kansal­lis­ten tukien pois­tamisen päämääränä ei ole mikään yli­tuotan­non pois­t­a­mi­nen, vaan se, että veron­mak­sa­jat lakkaisi­vat kan­nat­ta­mat­toman tuotan­non tukemisen ja jos muut edelleen tuke­vat tuotan­toaan, ostaa sieltä paikallis­ten veron­mak­sajien tukemia elintarvikkeita. 

  Suurin osa Suomen kansal­lis­es­ta tues­ta on pohjoisen aluee tukea, minkä tarkoi­tus on siis keino­hen­git­tää tuotan­toa mah­dol­lisim­man huonois­sa olo­suhteis­sa. Kuka tahansa talous­teo­ri­aa ymmärtävä tajuaa, ettei tässä ole mitään tolkkua. 

  Mitä vil­jan tuotan­toon tulee, niin min­ua ei ainakaan hait­taa lainkaan, vaik­ka vil­jeli­jät tuot­ta­vat enem­män vil­jaa kuin suo­ma­laiset syövät, kun­han sit­ten itse vas­taa­vat siitä, että myyvät sen pois eivätkä tule marise­maan val­ti­olle, että ostakaa tämä mei­dän huono­laa­tu­inen vil­ja ja vaik­ka polt­takaa se, kun me ei itse päästä siitä eroon. 

  Ja lopuk­si, se kansal­lis­ten tukien pois­to laa­je­nee EU:hun aivan hyvin (kos­ka suo­ma­laiset veron­mak­sa­jat joutu­vat sin­nekin rahaa kaata­maan). Tääl­lä on puo­lus­tet­tu EU:n tukia sil­lä, että muual­lakin maail­mas­sa maat­alout­ta tuetaan.

 47. “Oikea hin­ta muo­dos­tu­us siitä, että se sisältää tuotan­tokus­tan­nuk­set, vil­jeli­jän palkan, investoin­nit jne. Nyt nämä kaik­ki hoide­taan eri­laisil­la tuil­la, jot­ta ruo­ka olisi kulut­ta­jille mah­dol­lisim­man hal­paa ostaa.”

  Tuo ei ole tukien tarkoi­tus. Maail­man­markki­noil­ta ruokaa saisi ihan samaan (tai ilman tulle­ja jopa halvem­paan) hin­taan kuin Suomes­ta. Oikea hin­ta ei siis ole se, mitä kus­tan­nuk­set ovat jol­lain älyt­tömästi tue­tul­la suo­ma­laisel­la vil­jeli­jäl­lä, vaan se, mitä se on maailmanmarkkinnoilla. 

  Sin­un logi­ikallasi kaiken tuotan­non (var­maan jopa öljyn poraamisen Suomes­sa) saisi kan­nat­tavak­si vain sil­lä, että tuot­teista mak­set­taisi­in “oikeaa hin­taa”. Tämä ei kuitenkaan ole markki­na­t­alouden tapa hoitaa asioi­ta, ja osoit­ti vain sen, että maat­alous­lob­by on totaalis­es­ti irral­laan muus­ta talouden toiminnasta. 

  “Kun vil­jeli­jä kas­vat­taa bio­mas­saa , niin se sitoo hiiltä. Tämä hiilen sit­o­mi­nen tulisi myös lisätä maat­alous­tuot­tei­den hintaan.”

  Bio­mas­sa sitoo hiiltä vain jos se varas­toidaan (jälleen muuten yksi hyvä argu­ment­ti sen puoles­ta, että kri­isi­aiko­jen ruokahuolto hoidet­taisi­in varas­toil­la, ei oma­l­la vil­je­lyl­lä). Jos se syödään, se vapau­tuu välit­tömästi ihmisen hen­gi­tyk­sen kaut­ta ilmake­hään. Kyse ei siis ole saman­lais­es­ta sit­o­mis­es­ta kuin vaik­ka met­sien kohdal­la, jos­sa puut oikeasti seiso­vat siel­lä vuosikym­meniä ja siis sen aikaa pitävät hiilen pois­sa ilmakehästä. 

  “Kun tule­vaisu­udessa koneet käyvät biodieselil­lä, ja öljys­tä sekä kivi­hi­ilestä mak­se­taan CO-2- vero, niin biopolt­toainei­den CO‑2 tase tulee ylivoimaiseksi.”

  Tämä ei ole mitenkään itses­tään­selvää. Postasin jo linkin kuvaa­jaan eri tavoin tuote­tun bioetano­lin CO2-päästöistä ver­rat­tuna fos­si­il­isi­in. Jos tuotan­nos­sa käytetään konei­den polt­toaineis­sa ja lan­noit­teis­sa paljon fos­si­il­isia, niin päästöt nou­se­vat tuotet­tua ener­gian yksikköä kohti samaan kuin fossiilisilla. 

  Rajul­la biopolt­toainei­den tuotan­non lisäämisel­lä toden­näköis­es­ti aiheutetaan jopa hait­taa, kos­ka se vaatii val­tavasti tilaa, mitä han­ki­taan hakkaa­mal­la met­sät pois ja siten vapaut­ta­mal­la niihin sitoutunut hiili. 

  Biopolt­toaineista keskusteltaes­sa pitäisi kat­soa vai­h­toe­hto­jen kokon­ais­vaiku­tuk­sia. Suomen tapauk­ses­sa voi olla paljon järkeväm­pää polt­taa maaöljyä ja kor­va­ta CO2-päästöt met­sit­tämäl­lä pel­lot kuin se, että suun­nilleen samoil­la päästöil­lä kuin öljyl­lä koite­taan tuot­taa biopolttoaineita.

 48. “On täysin väärä ajat­te­lu­ta­pa ver­ra­ta fos­si­ilis­ten ja bioen­er­gioiden hin­taa keskenään.”

  Eh, mik­si etenkin, jos puhutaan jostain tehomaat­aloudel­la tuote­tus­ta vil­jas­ta? Iso osa siitä vil­jan hin­nas­ta on juuri fos­si­il­i­sista polt­toaineista peräisin. ”

  Saarel­man vas­taus tuo­hon ver­tailukysymyk­seen on :“sik­si”. Sik­si ei riitä perusteluksi. 

  Nimit­täin Saarel­ma las­kee vil­jas­ta teh­dyn biopolt­toaineen hin­taan fos­si­ilisen polt­toaineen. Tule­vaisu­udessa maat­alouskoneet käyvät suo­ma­laisel­la biodieselil­lä. Toisek­si fos­si­ilisen polt­toaineen hin­ta nousee huo­mat­tavasti biopolt­toainet­ta kalli­im­mak­si kun uusi­u­tu­mat­toman polt­toaineen hin­taan lisätään uusi­u­tu­misen hin­ta. Ts. päästöveroa tulee sen mukaan paljonko fos­si­ilisen polt­toaineen vapaut­ta­ma hiili vaatii kus­tan­nuk­sia jot­ta se uusi­u­tuu , sitoutuu luon­non kier­tokulku­un takaisin.

  Ei siis ole yhtään päästövero­ton­ta polt­toainet­ta eikä siten uusi­u­tu­mat­to­mia energialähteitä.

  “Tuo ei ole tukien tarkoi­tus. Maail­man­markki­noil­ta ruokaa saisi ihan samaan (tai ilman tulle­ja jopa halvem­paan) hin­taan kuin Suomes­ta. Oikea hin­ta ei siis ole se, mitä kus­tan­nuk­set ovat jol­lain älyt­tömästi tue­tul­la suo­ma­laisel­la vil­jeli­jäl­lä, vaan se, mitä se on maailmanmarkkinnoilla.”

  Suo­ma­lainen maat­alous saa pienem­mät CAP-tuet kuin ran­skalainen, irlan­ti­lainen, englan­ti­lainen, sak­salainen jne. maat­alous. Use­asti on todet­tu, että ns. maail­man­markki­nahin­ta on TUETTU hin­ta, koeta nyt taju­ta se. Maail­mal­la liikku­vat elin­tarvikkei­den yli­jäämäerät eivät ole maail­man­markki­nahin­taer­iä. Niiden varaan ei voi rak­en­taa maan ruokahuoltoa.

  Tosiek­si ruuan hin­ta muo­dos­tuu sen vil­je­lyn kus­tan­nuk­sista, sitä te ette vain halua mak­saa kau­pan kassalla.

  On kyl­lä sinän­sä mie­lenki­in­toista se miten vihreät halu­a­vat polt­taa mielu­um­min ulko­maista kivi­hi­iltä ja öljyä kuin suo­ma­laista biopolttoainetta. 

  Vihrei­den logi­ikalla kävisi niin, että jos Suomes­ta löy­ty­isi öljyä, niin sen poraami­nen kiel­let­täisi­in. Näin kävi turpeen kohdalla.

  1. Turpeen käyt­töä ei ole kiel­let­ty, eivätkä vihreät vaa­di sen kieltämistä. Vihreät vaa­ti­vat, että turvet­ta kohdel­laan kuin öljyä: mak­se­taan hiilid­iok­sidi­verot, kuten öljystäkin.

 49. Ilpo:“Tulevaisuudessa maat­alouskoneet käyvät suo­ma­laisel­la biodieselillä…”

  Niin, tule­vaisu­udessa monikin asia on eri tavoin. Sähkö tulee fuu­sio- ja aurinkovoimaloista. Jos joku sat­tuu vielä polt­ta­maan hiiltä, niin hän pump­paa syn­tyvän CO2:n maan alle. jne. Voimme toki ihastel­la tule­vaisu­u­den­näkymiä, mut­ta minä puhun nyt nykya­jas­ta. Nyky­isin vil­jas­ta biopolt­toaineen päästöt ovat niitä, mitä sieltä linkistäni voit nähdä. Eli aika lail­la samat kuin öljyä polttamalla. 

  “Tosiek­si ruuan hin­ta muo­dos­tuu sen vil­je­lyn kus­tan­nuk­sista, sitä te ette vain halua mak­saa kau­pan kassalla.”

  Tätä sinä ja Ville Vil­ja­va olette jankan­neet jankkaamis­es­tanne. Ja se ei pidä paikkaansa. Minä halu­an niin ruuan kuin minkä muunkin tuot­teen tahansa kohdal­la mak­saa juuri sen oikean markki­nahin­nan. Suo­ma­laisel­la (tai san­o­taan EU-laisel­la) kulut­ta­jal­la ei tukien pois­tamises­sa ole mitään hävit­tävää. Heil­lä on käytet­tävis­sä sen nyky­is­ten tuki­ais­ten ver­ran enem­män rahaa, joka ei ole kadon­nut veroi­hin. Jos sil­lä oste­taan suo­ma­laista (euroop­palaista) ruokaa, joka mak­saa sen ver­ran enem­män kuin heil­lä on nyt lisära­haa taskus­saan. Mut­ta jos käykin niin, että muual­la maail­mas­sa tuote­taankin ruokaa halvem­mal­la, tämä ruo­ka ei ole yhtään kalli­im­paa kuin nyky­isinkään. Kulut­ta­ja siis voit­taa tässä tai pahim­mil­laan jää omilleen. 

  Ja jopa siinä tapauk­ses­sa, että tuon­tiru­uan määrä ei kas­vaisi lainkaan, myös sil­loin nyky­istä parem­pi markki­nao­h­jaus olisi parem­pi tilanne, kos­ka se toisi ruuan samalle tasolle muun kulu­tuk­sen kanssa. Jos ruo­ka on liian hal­paa, sitä kulute­taan liikaa ver­ratu­na siihen, mitä markki­na­t­aloudessa pitäisi. Tämä tekee esim. omaan tarpeeseen kas­vat­tamisen keinotekoisen kil­pailukyvyt­tömäk­si. Ei kan­na­ta itse kas­vat­taa omia perunoi­ta, kun kau­pan hyl­lyltä niitä saa oikeaa markki­nahin­taa halvemmalla. 

  Mitä siihen maail­man­markki­nahin­nan tuet­tuvu­u­teen tulee, niin se ei kiin­nos­ta min­ua. Jos amerikkalaiset halu­a­vat sub­ven­toi­da min­un syömistäni, niin tehköön niin. Oikea kysymys on kuitenkin, mik­si min­un pitäisi tukea hänen syömistään tuke­mal­la EU:n maataloutta? 

  Ja muuten, vieläkään et vas­taa kysymyk­seen, että jos tuki­aiset ovat hyvä asia kulut­ta­jille ruuas­sa, niin mik­sei se olisi t‑paidoissa? Sen ymmär­rän, että ne ovat tuot­ta­jille hyviä asioi­ta (ja sik­si mil­loin mikäkin tuotan­non­ala on kinu­mas­sa itselleen tuki­aisia), mut­ta mik­si ain­oas­taan maat­alous­lob­by ei suos­tu tätä myön­tämään vaan jatkaa tuo­ta “tuki­aiset ovat hyväk­si kulut­ta­jille” ‑vale­htelua?

 50. Ilpo:“Vihreiden logi­ikalla kävisi niin, että jos Suomes­ta löy­ty­isi öljyä, niin sen poraami­nen kiellettäisiin. ”

  Maat­alous­lob­byn logi­ikalla kävisi niin, että riip­pumat­ta siitä, miten pieni öljye­si­in­tymä olisi ja miten kallista sen ylöspump­paami­nen olisi, suo­ma­laisen veron­mak­sa­jan pitäisi sub­ven­toi­da sitä pump­paus­ta niin, että pumpaa­ja saisi kus­tan­nuk­sen­sa katet­tua ja myy­tyä öljyn maail­man­markki­nahin­taan. Ja tämän saat­u­aan aikaisek­si hänen mielestään kyseisen sub­ven­tion hyö­tyjä on se kulut­ta­ja, joka tankkaa autoon­sa siitä maail­man­markki­nahin­tais­es­ta öljys­tä tehtyä bensaa.

 51. “Turpeen käyt­töä ei ole kiel­let­ty, eivätkä vihreät vaa­di sen kieltämistä. Vihreät vaa­ti­vat, että turvet­ta kohdel­laan kuin öljyä: mak­se­taan hiilid­iok­sidi­verot, kuten öljystäkin.”

  Has­sin toimet EU:ssa eivät ole edis­täneet Suomen turpeen hyödyntämistavoitetta.

  Ovatko öljyn ja kivi­hi­ilen päästök­er­toimet polton vai koko elinkaaren ker­toimia? Onko ker­toimen lasken­tat­a­pa oikea turpeen kohdal­la, jos­sa ote­taan huomioon vain polton aikaiset päästöt ?

 52. “Ja muuten, vieläkään et vas­taa kysymyk­seen, että jos tuki­aiset ovat hyvä asia kulut­ta­jille ruuas­sa, niin mik­sei se olisi t‑paidoissa?”

  Voin nyt vas­ta­ta tähä suureen kysymyk­seen. Elo­ton ja elolli­nen mate­ri­aali säi­lyvät eri taval­la. Ruokaa tarvi­taan joka päivä, sitä ei voi tehdä varas­toon eikä kul­jet­taa suuria matko­ja tuoreuden katoa­mat­ta. Toisek­si paito­ja ei voi syödä ja kol­man­nek­si, ei ole ole­mas­sa paitapensaita.

  Kir­joi­tan parem­mal­la ajal­la maat­aloustuen­nan lyhyen oppimäärän , kos­ka siitä on ilmeinen vaje olemassa.

  En ole maat­alousaulana tukien kan­nal­la. Mak­sakaa tuot­teis­tamme oikea hin­ta kau­pan kas­sal­la. Se on parem­pi vai­h­toe­hto kuin kulut­ta­jan ruuan hin­nan tukeminen.

 53. Ilpo:“Ruokaa tarvi­taan joka päivä, sitä ei voi tehdä varas­toon eikä kul­jet­taa suuria matko­ja tuoreuden katoamatta.”

  Tämä ei perustele tuki­ais­ten tarvet­ta. Ensin­näkin ruokaa tuo­daan jatku­vasti kaukaa. Vai mis­tä ajat­telit Suomes­sa syötävien banaanien ja juo­ta­van kahvin oikein tule­van? Lihaakin rah­dataan maail­man toiselta puolelta asti. 

  Jos talvi­aikaan löy­dät val­in­tamyymälän hevi-osas­tol­ta yhdenkin suo­ma­laisen tuot­teen, olen yllättynyt. 

  Toisek­si, vaik­ka ruuan tuon­ti ei olisi mah­dol­lista, niin sekään ei perustele tuki­aisia. Juuri sen­hän vuok­si niitä tuki­aisia mak­se­taan, että ulko­mail­ta tuon­nin vuok­si hin­ta olisi niin alhainen, että vil­jeli­jä ei sil­lä itseään elät­täisi. Jos tuon­ti olisi mah­do­ton­ta, ei vil­jeli­jä tarvit­sisi mitään tukia, kos­ka saisi tuot­teis­taan korkeam­man hin­nan markki­noil­la. Juuri näin­hän hom­ma toi­mi ennen EU-aikaa. Sil­loin tuon­ti­t­ul­lit pitivät ruuan tuon­nin keinotekois­es­ti mah­dot­tomana tai ainakin hyvin kalli­ina, joten maa­jus­sit saat­toi­vat repiä tuot­teis­taan yli­hin­taa. EU-jäsenyys välit­tömästi las­ki tuot­tei­den hintoja. 

  “paito­ja ei voi syödä ja kol­man­nek­si, ei ole ole­mas­sa paitapensaita.”

  Miten nämä perustel­e­vat maat­alouden vaa­timia tuki­aisia mitenkään? Joo, paito­ja ei voi syödä, mut­ta toisaal­ta perunaa ei voi käyt­tää vaat­teena. Mitä sitten? 

  Ja mitä paitapen­saiden ole­mas­saolemat­to­muus tähän liit­tyy? Olen­naista on se, että maat­aloustyö ja ompe­lu­työ ovat molem­mat töitä, jot­ka tuot­ta­vat jotain lop­putuot­teena. Toinen on suo­jat­tu ulko­maiselta kil­pailul­ta pump­paa­mal­la sen tek­i­jälle val­tavasti tuki­ra­haa, toista ei. 

  “Mak­sakaa tuot­teis­tamme oikea hin­ta kau­pan kassalla.”

  Saanko mak­saa sen hin­nan, kenelle halu­an vai sisäl­tyykö tuo­hon “oikeaan” se, että “oikea hin­ta” määrit­tyy sen mukaan, mitä suo­ma­laisen maanvil­jeli­jän kus­tan­nuk­set ovat? Jos muual­la tuote­taan halvem­mal­la, niin se ei sit­ten ole “oikea hin­ta”. Vaik­ka näin se toimii esim. juuri niiden t‑paitojen kohdalla.

 54. “Tämä ei perustele tuki­ais­ten tarvet­ta. Ensin­näkin ruokaa tuo­daan jatku­vasti kaukaa. Vai mis­tä ajat­telit Suomes­sa syötävien banaanien ja juo­ta­van kahvin oikein tule­van? Lihaakin rah­dataan maail­man toiselta puolelta asti.”

  Tuos­sa olet aivan oike­as­sa. Lähiruo­ka ei sinäl­lään perustele tukien tarvet­ta. Kier­toteitse kuitenkin: jos ruo­ka tuotet­taisi­in maa­pal­lol­la aina halvim­mas­sa paikas­sa, niin ruo­ka olisi halvem­paa. Lähiruokaa pide­tään kuitenkin yleis­es­ti kaukaa tuo­tua parem­pana. Tosin Samuli syö vain heviä ja juo kahvia.

  Tämän­hetki­nen lihan tuoreuskeskustelu ja mon­et muut ruokaskan­daalit eivät puhu hal­van tuon­tiru­uan puolesta.

  Ruuan sub­ven­tioil­la on vielä sosi­aa­li­nenkin puoli. Tuet mak­se­taan val­tioveroista ja tietyn tulolu­okan ala­puolel­la ole­vat eivät mak­sa lainkaan sitä veroa. Kor­jat­ta­neen jos olen väärässä.

  Samulipo­jan naut­ties­sa ilmais­es­ta perus‑, ammatti‑, korkeak­oulu­tuk­ses­ta, tue­tus­ta /ilmaisesta opiskeljoiden ruuas­ta, opin­to­tu­ista, jne. hän ei vielä mak­sa maat­alous­tukia senttiäkään.

  Sosi­aalis­es­ti maat­alous­tu­il­la on myös laa­jem­pi, euroop­palainen ulot­tuvu­us. Union­in keskus­val­tiot ovat kaik­ki entisiä siir­tomaaisän­tiä. Kehi­tys­maid­en vihe­liäisimpiä riistäjiä ja oman hyv­in­vointin­sa sil­lä luonei­ta. Kun EU:n luomisen kaut­ta alen­nett­ti­in ruuan hin­ta alle tuotantokustannusten(nykytilanne) , niin lop­pu ruuan tuot­tamisen kus­tan­nuk­sista katet­ti­in Com­mon Agri­cul­tur­al Policy:lla.

  Näin saati­in koko Unioni mak­samaan entis­ten siir­tomaaisän­tien vas­taan­ot­ta­maa maa­han­muut­ta­jien tul­vaa. Hal­pa ruo­ka on siinä keskeisin elementti.

  Etkä taa­tusti löy­dä tästä ain­ut­takaan linkkiä.

 55. Ilpo Pernaa:“Onko ker­toimen lasken­tat­a­pa oikea turpeen kohdal­la, jos­sa ote­taan huomioon vain polton aikaiset päästöt ?”

  vas­taus: on.

  “Lähiruokaa pide­tään kuitenkin yleis­es­ti kaukaa tuo­tua parempana.”

  No ei tästä tartte tehdä mitään poli­it­tista päätöstä. Ihmiset voivat aivan hyvin ilmaista pref­er­enssin­sä kau­pan kassalla.

  Pitää vielä puut­tua siihen, että län­si­maid­en tuet maat­aloudelleen eivät hait­taa kehi­tys­mai­ta. Ihan samal­la taval­la kuin meille on hyvä, jos saamme ostaa muiden maid­en veron­mak­sajien osit­tain kus­tan­ta­maan ruo­ka, niin kehi­tys­maatkin hyö­tyvät keinotekois­es­ti hal­ven­netus­ta ruoas­ta. Tuon­ti­t­ul­lit sen sijaan mak­sa­vat kehi­tys­maille runsaasti…

 56. Ilpo:“Lähiruokaa pide­tään kuitenkin yleis­es­ti kaukaa tuo­tua parempana.”

  Jotkut pitävät, jotkut eivät. Minus­ta tämän valin­nan voi jät­tää kulut­ta­jalle. Jos halu­aa mak­saa ekstraa siitä, että ruo­ka on kalli­il­la tuotet­tu suo­ma­laises­sa läm­mite­tyssä kasvi­huoneessa, nii­in siitä vaan. Mik­si kuitenkaan pakot­taa kaik­ki siihen? 

  Mitä sit­ten “sosi­aaliseen puoleen” tulee, niin tähän otin jo kan­taa aiem­min. Kulut­ta­ja ei voi net­tomääräis­es­ti hävitä, jos hänelle annetaan kaik­ki nyt maat­alous­tu­keen katoa­vat verora­hat. Jos halu­taan, ne säästyneet rahat voidaan sit­ten jakaa työtä teke­vien ja tuen­saa­jien kesken. Mikään ei estä sub­ven­toimas­ta vaik­ka sitä mainit­se­maasi opiske­li­joiden ruokailua enem­män, jos vält­tämät­tä halu­taan tukea juuri vähä­varais­ten opiske­li­joiden ruokailua. Paljon järkeväm­pää olisi tietenkin antaa raha rahana ihmisille ja antaa hei­dän itsen­sä päät­tää, mihin sen käyttävät. 

  Ja vielä tärkeäm­min liit­tyen siihen kan­sain­väliseen sosi­aaliseen puoleen, maat­alous­tuki­aiset ovat törkein­tä, mitä län­si­maat voivat tehdä kehi­tys­maille. Maat­alous­tuot­teet ovat yksi har­voista asioista, joil­la he voivat kil­pail­la ja tuki­ais­ten vuok­si investoin­nit kehi­tys­maid­en maat­alouteen ovat kan­nat­ta­mat­to­mia. Jopa sel­l­ainen maat­alouden suur­maa kuin Ukraina on isol­ta osin jäänyt vil­jelemät­tä NL:n rom­ah­tamisen jäl­keen, kos­ka ei ole ollut varaa investoi­da tuotan­toon. On jotenkin älytön­tä, että vehnää vil­jel­lään jos­sain 60 lev­eyspi­irin pohjois­puolises­sa Suomes­sa ja samaan aikaan Ukrainas­sa on isot alueet kesannolla. 

  Tämä tuk­i­touhu mak­saa kehi­tys­maille saa­mat­ta jääneinä vien­ti­t­u­loina saman ver­ran kuin koko maail­man kehi­tys­a­pu. Sitä mainit­se­maasi “maa­han­muut­ta­jien tul­vaa” ei olisi, jos sieltä lähtemään pyrkivil­lä olisi mah­dol­lisu­us han­kkia elan­to omas­sa maas­sa. Yksi tärkeä syy sille, mik­si näin ei ole, on tukiaispolitiikka.

 57. Artturi:“Ihan samal­la taval­la kuin meille on hyvä, jos saamme ostaa muiden maid­en veron­mak­sajien osit­tain kus­tan­ta­maan ruo­ka, niin kehi­tys­maatkin hyö­tyvät keinotekois­es­ti hal­ven­netus­ta ruoasta”

  Ero tässä on se, että me voimme siir­tyä tuot­ta­maan mon­taa muu­takin asi­aa, kos­ka meil­lä on infra­struk­tu­uri, koulutet­tu väestö jne., mut­ta kehi­tys­mail­la ei saman­laisia vai­h­toe­hto­ja usein ole. Niille juuri maat­alous olisi tässä kehi­tys­vai­heessa se helpoin tie lähteä vauras­tu­maan ja kehit­tymään. Se, että maat­aloud­es­ta elan­non han­kkimi­nen on vaikeaa tai mah­do­ton­ta, on johtanut siihen, että iso osa porukkaa on työt­töminä ja pyrkii län­si­mai­hin parem­man elämän perässä. Tämä johtaa sosi­aal­isi­in ongelmi­in, joiden hin­taa on suo­raan mah­do­ton­ta arvioida.

 58. “Kulut­ta­ja ei voi net­tomääräis­es­ti hävitä, jos hänelle annetaan kaik­ki nyt maat­alous­tu­keen katoa­vat verorahat. ”

  Mitä tek­isit eurol­la lisää per päivä ?

 59. Tuos­ta biokaa­sus­ta sanois­in sen ver­ran, että se Jyväskylän suun­nitel­ma, johon viit­taat (etkä edes vaivau­tunut kat­so­maan sen pääko­htia) keskit­tyy biokaa­sun tuot­tamiseen jät­teistä. Täl­löin tietenkin net­tomääräiset CO2-päästöt jäävät pieniksi, kos­ka itse bio­mas­sa on jo tuotet­tu. Tähän tuotan­toon ei tietenkään tarvi­ta mitään maat­alout­ta ja etenkään sen sub­ven­tio­ta. Jutus­sa ei muuten käsitel­ty biokaa­su­tuotan­non metaa­nipäästöjä, jot­ka esim. maakaa­sun tapauk­ses­sa ovat kasvi­huoneilmiön kannal­ta suurem­pia kuin poltossa syn­tyvä CO2. 

  Lisäk­si biokaa­su ei sel­l­aise­naan sovi sen puoleen nykyiseen jakeluin­fraan kuin autoi­hinkaan. Biokaa­sus­ta auto­jen liikku­ta­jak­si saami­nen vaatii sitä, että koko polt­toaineen­jakeluin­fra ja autokan­ta uusi­taan. Ilman tätä mas­si­ivista investoin­tia se sovel­tuu vain joi­hinkin eri­tyisko­hteisi­in, kuten kaupunkien bus­sei­hin, jot­ka tankataan aina yhdestä keskite­tys­tä paikasta. 

  Yhteen­ve­t­ona, jät­teistä tuotet­taval­la biokaa­sul­la on hyvin vähän tekemistä sen kanssa, että pel­loil­la vil­jeltäisi­in jotain, jos­ta tuotet­taisi­in polt­toainet­ta autoille. Etenkään nykyaikana. Sil­lä voi olla jonkin­laisia tule­vaisu­u­den­näkymiä, mut­ta sil­loinkaan ei ole mitenkään itses­tään­selvää, että tämä reit­ti olisi kasvi­huonepäästö­jen kannal­ta parem­pi kuin vaikka­pa ydin­voimal­la sähkön tuot­ta­mi­nen ja sen käyt­tämi­nen sähköau­tois­sa. Ja vaik­ka olisi, niin sil­loinkaan asial­la ei ole mitään tekemistä tämän keskustelun alku­peräisen aiheen, eli vil­janvil­je­lyn kanssa.

 60. “Mitä tek­isit eurol­la lisää per päivä ?”

  Kyl­lä rahalle aina käyt­töä löy­tyy. Tai jos sinus­ta ei, niin eikö sin­ul­la olisi mitään sitä vas­taan, että val­tion keräämiä vero­ja nos­tet­taisi­in sen ver­ran, että kaik­il­ta kansalaisil­ta kerät­täisi­in euro päivässä? 

  Se pari mil­jar­dia, joka nyt has­sa­taan maat­alouteen, jos­ta Evert toisaal­la oli kaivanut esi­in tiedon, että vain viidennes tiloista tuot­taa posi­ti­ivista tulosta (tuot­teen arvo enem­män kuin tuotan­tokus­tan­nuk­set), vas­taa suun­nilleen samaa kuin Suomen puo­lus­tus­menot. Jos siis kri­isi­a­joista ollaan huolestunei­ta, niin armei­jan meno­jen tuplaami­nen olisi taku­ul­la tämän kannal­ta parem­pi idea kuin rahan has­saami­nen maat­alouteen, joka ei oikeasti ole omavaraista, vaan pyörii tuon­tiener­gian ja muunkin tuon­nin varassa. 

  Mut­ta tuo vain esimerkkinä. En kan­na­ta puo­lus­tus­meno­jen tuplaamista, jos maat­alouteen rahan kaat­a­mi­nen lopetettaisiin. 

  Point­ti­ni oli joka tapauk­ses­sa se, että tein minä sil­lä eurol­la päivässä mitä tahansa, niin mis­sään tapauk­ses­sa en voi hävitä nykyti­lanteeseen ver­rat­tuna. Voin joko voit­taa paljon, voit­taa vähän tai huonoim­mil­laan jäädä omil­leni. Ei tarvitse olla kovin hyvä ruudinkek­si­jä, jot­ta val­it­see sen tukien poistamisen.

 61. Voi samuli , kun laa­jem­pi ajat­telu puut­tuu täysin. Biokaa­su voidaan tuot­taa viher­mas­sas­ta, elop­eräis­es­tä jät­teestä, lan­nas­ta jne. Jos biokaa­su­jut­tu käsit­telee ruuan tähteistä valmis­tet­tavaa biokaa­sua, niin itsenäis­es­ti voi ajatel­la sen sisältävän myös muut biop­eräiset lähteet.

  http://hirvasnoro.blogspot.com/2005/10/lanta-volvo-kulkee-biokaasulla.html

  Hyvin olet oak­sunut kaik­ki maat­alous­vas­taiset slo­gan­it, joi­ta on Suomes­sa vil­jel­ty. Sekään ei saa sin­ua avaa­maan silmiäsi kun tois­tan jo ties monen­net­tako ker­taa, että mielu­um­min vil­je­len ilman tukia. 

  Tämä tuki­a­sia kun vain ei ole niin yksioikoinen ja mus­tavalkoinen kuin asi­aan pere­htymät­tömältä näyttää.

 62. Samuli Saarelma:“Ero tässä on se, että me voimme siir­tyä tuot­ta­maan mon­taa muu­takin asi­aa, kos­ka meil­lä on infra­struk­tu­uri, koulutet­tu väestö jne.”

  Jos kehi­tys­maat eivät voi tuot­taa muu­ta kuin maat­alous­tuot­tei­ta heil­lä ei ole val­u­ut­taa ostaa tuet­tu­ja län­si­maisia tuot­tei­ta. Täl­löin maat­alous­tukien aiheut­ta­ma hait­ta on siinä, että kähi­tys­maat eivät saa tuot­teis­taan niin korkeaa hin­taa kuin saisi­vat muuten. Mut­ta mis­sään tapauk­ses­sa kehi­tys­maille ei ole haitallista, että he saa­vat ostaa keinotekois­es­ti halpo­ja maataloustuotteita.

  Ilpo Pernaa:“Miksi ?”

  Kos­ka tuotan­toketjun aikana aiheutuneista päästöistä mak­se­taan jo veroa. Sil­loin sen polt­ton­es­teen hin­taan sisäl­tyy tuot­tamisen aikana aiheutetut päästöt. Ain­oa vero mikä polt­toaineeseen pitää liit­tää on sen palamis­es­ta koitu­va hai­tan kompensoimiseksi.

 63. “Sekään ei saa sin­ua avaa­maan silmiäsi kun tois­tan jo ties monen­net­tako ker­taa, että mielu­um­min vil­je­len ilman tukia. ”

  Siitä vaan. Ehkä sit­ten kuu­lut siihen viiden­nek­seen maanvil­jeli­jöistä, jot­ka saa­vat posi­ti­ivisen arvon oman työn­sä hin­nalle (Evertin toises­sa ketjus­sa lainaa­ma MTT:n tieto). Sin­un­laiset vil­jeli­jät saa­vat min­un puolestani jatkaa vil­je­lyään. Muiden kallista har­ras­tus­ta en ole eri­tyisen kiin­nos­tunut kustantamaan.

 64. Ilpo Pernaa:“Sekään ei saa sin­ua avaa­maan silmiäsi kun tois­tan jo ties monen­net­tako ker­taa, että mielu­um­min vil­je­len ilman tukia.”

  No eihän me tässä siitä keskutel­la, että mitä sinä teet mieluiten, sen kun vil­jelet ilman tukia, tuskin niitä kukaan pakot­taa ottamaan.

  Noin yleen­sä tääl­lä ollaan keskustel­tu siitä miten maat­aloustuet vaikut­ta­vat tuotan­topäätök­si­in ja miten niistä seu­raa ihan täysin idioot­ti­mainen systeemi.
  Maat­alout­ta har­joite­taan paikois­sa jot­ka sovel­tu­vat sille huonom­min kuin vai­h­toe­htoiset paikat ja tämän seu­rauk­se­na mei­dän ruoas­ta mak­samamme hin­ta on keinotekoisen korkea.

 65. Ilpo:“Biokaasu voidaan tuot­taa viher­mas­sas­ta, elop­eräis­es­tä jät­teestä, lan­nas­ta jne.”

  Niin, poten­ti­aalis­es­ti voidaankin. Sinä kuitenkin esi­tit sen esimerkkinä juuri siitä, mitä _nyt_ tehdään vas­ta-argu­ment­ti­na siihen, että minä sanoin biopolt­toainei­den ole­van tule­vaisu­u­den jut­tu­ja. Se Jyväskylän jut­tu, jon­ka annoit (luitko sitä edes itse?) ker­toi nyt tehtävän biokaa­sua veden­puhdis­ta­mon jät­teistä. Kaik­ki muu mainit­ti­in poten­ti­aali­na, ei nykyisenä tuotantona. 

  Olem­meko nyt siis samaa mieltä siitä, että pel­loil­la vil­jeltävät matal­ien kasvi­huonekaa­supäästö­jen biopolt­toaineet ovat mah­dol­lis­es­ti tule­vaisu­udessa käyt­teenotet­tavia jut­tu­ja, eivät nykyaikaa? 

  Lopuk­si, koko jutus­ta ei löy­tynyt sitä tärkein­tä lukua, eli paljonko kasvi­huonekaa­supäästöjä syn­tyy biokaa­su­tuotan­nos­sa, joka perus­tuu pel­tovil­jel­tyyn bio­mas­saan. Kaik­ki CO2-laskel­mat liit­tyivät jät­teistä biokaa­sun tekoon, mis­sä ymmär­ret­tävästi päästöjä on vähän, kos­ka itse bio­mas­sa saadaan ilmaisek­si. Täl­lä biokaa­su­tuotan­nol­la taas on hyvin vähän tekemistä keskustelun aiheen, eli maanvil­je­lyn kanssa.

 66. Olen häm­mästynyt!

  Voisinko tosi­aan ostaa vehnää 200€/tonni? Ja mis­tä? Halu­aisin heti tila­ta tuo­ta vehnää esim. 5 ton­nia ja toimit­taa sen tut­tavil­leni Tansa­ni­aan? Eihän tuo ole kuin yhden hen­gen yhden edestakaisen lennon hin­ta sinne. Ja toimit­taisin kyl­lä mielu­um­min tuon vehnän kuin kävisin siel­lä vain parin viikon lomalla.

 67. “Voisinko tosi­aan ostaa vehnää 200€/tonni? Ja mis­tä? Halu­aisin heti tila­ta tuo­ta vehnää esim. 5 ton­nia ja toimit­taa sen tut­tavil­leni Tansaniaan?”

  Veikkaisin kyl­lä, että kyseiset hin­nat eivät koske noin pieniä eriä. Jos laivalastil­lisen ostaisit, niin sit­ten var­maan saisit tuol­la hin­nal­la. Toden­näköis­es­ti sil­loinkin tosin jou­tu­isit mak­samaan jollekin siitä, että hän kuskaa sen vil­jan vil­jeli­jältä sinne laivaan. 

  Mut­ta mik­si ihmeessä muuten tek­isit asian noin mon­imutkaises­ti? Eikö sin­un olisi helpom­paa lähet­tää ne 1000 euroa sinne kavereille­si ja laskea sen varaan, että he osta­vat sil­lä markki­nahin­taista vehnää niin paljon kuin vain sil­lä rahal­la saa­vat? Jätä vehnän ost­a­mi­nen vil­jeli­jöiltä, kul­je­tus Tansa­ni­aan ja siel­lä vähit­täis­myyn­ti välikäsien varaan aivan kuten teet ostaes­sasi jauho­pussin suo­ma­lais­es­ta val­in­tamyymälästä. Siitä vil­jeli­jälle menevä rahamäärä on toki paljon pienem­pi kuin se, mitä hyllyssä ole­va hin­ta­lap­pu sanoo, mut­ta sin­ulle on paljon helpom­paa se, että joku muu on hoi­tanut ne kaik­ki väli­vai­heet puolestasi ja sinä saat käteesi 1kg:n valmi­ik­si jauhatet­tua jauhoa paperi­pus­si­in pakat­tuna kuin se.

 68. Voin myy­dä sin­ulle HETI vehnää 200€/tonni. Kul­je­tan sen samaan hin­taan halu­a­maasi paikkaan Suomes­sa. Tar­jol­la olisi heti-toim­i­tuk­seen (2 tun­tia) 150tn. Kah­den päivän varoi­tusa­jal­la saat laivalastil­lisen, vaik­ka 15000 tn.

 69. MTK:n enti­nen puheen­jo­hta­ja Esa Här­mälä on vah­vasti ehdol­la TEM:n ener­giaosas­ton johtoon. Far­m­Jet 20 vil­jan­polt­ti­men myyn­ti on käyn­nistynyt hyvin 8) 

  Välistä vetävä ruokaketju lyhe­nee kum­masti, kun, kul­je­tus, jalostus, kaup­pa ja kulut­ta­ja jäävät välistä pois. Jäl­jelle jää vain polt­to, jota polt­toainet­ta tue­taan enem­män kuin on tuotantokustannukset.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.