Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaik­ki asiat meni­vät esi­tyk­sen mukaan yksi­mie­li­ses­ti pait­si, että

- Bus­si­kais­to­jen muut­ta­mi­ses­ta kokoai­kai­ses­ti äänes­tet­tiin äänin 7–2. Vas­taeh­do­tuk­se­na oli kokoo­muk­sen Eli­na Palm­rooth-Lei­non esi­tys, että ne oli­si­vat voi­mas­sa ma-pe 6–20 ja la 9–20. Samas­sa yhtey­des­sä sovit­tiin, että kysy­mys mah­dol­li­suu­des­ta sal­lia moot­to­ri­pyö­rät bus­si­kais­toil­la (mopoil­la tämä oikeus jo on, jos kais­ta on kadun oikeas­sa lai­das­sa) esi­tel­lään lau­kun­nal­le erikseen.

- Minä pyy­sin Pisa­ra­ra­taa kos­ke­van pon­si­vas­tauk­sen pöydälle.

9 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta”

 1. Tun­tuu hie­man kum­mal­li­sel­ta että pel­käl­lä ksl:n pää­tök­sel­lä voi­daan muut­taa bus­si­kais­tat ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sik­si moot­to­ri­pyö­rien kiih­dy­tys­kais­toik­si, toi­saal­ta pyö­räi­ly­lii­ken­teen paran­ta­mi­sek­si kes­kus­te­luis­sa esiin­tyy eri­lai­sia paran­nuseh­do­tuk­sia jois­ta mikään ei ete­ne vuo­si­kym­me­niin. Mis­tä täl­läi­set eri­lai­set suh­tau­tu­mi­set oikein ovat peräi­sin, ja mitä pitäi­si teh­dä tilan­teen parantamiseksi?

  1. Pyö­räl­lä saa kyl­lä ajaa bussikaistalla.…
   Sitä ei voi teh­dä kslk:n pää­tök­sel­lä, vaan se vaa­tii kau­pun­gi­na­hal­li­tuk­sen pää­tök­sen. Asi­aa vas­ta tut­ki­taan. Näin on teh­ty Oslossa.

 2. Hel­sin­gin suun­nit­te­li­joi­den oli­si hyvä tie­tää, että jo 1800-luvul­la on havait­tu, että Hel­sin­ki suun­ni­tel­laan uudes­taan joka 100:s vuosi.

  Tääl­lä on raken­net­tu van­ho­jen hau­taus­mai­den pääl­le sumei­le­mat­to­mas­ti uut­ta, esi­mer­kik­si Senaa­tin­to­rin alla on hau­taus­maa. Yksi vii­mei­siä saa­vu­tuk­sia on Ten­nis­hal­lin raken­ta­mi­nen Töö­löön venä­läis­ten soti­lai­den hau­taus­maan päälle.

  Miten on hau­ta­rau­han laita?

  Sei­soin taan­noin Atee­nas­sa hau­ta­muis­to­mer­kin äärel­lä, joka oli pys­ty­tet­ty ensim­mäis­ten pelo­pon­ne­so­lais­so­dis­sa kuol­lei­den soti­lai­den muis­tok­si yli 400 vuot­ta ennen ajan­las­kun alkua. Perikles piti muis­to­pu­heen hei­dän kunniakseen.

  Me suo­ma­lai­set tai­dam­me olla ikuis­ta uudis­rai­vaa­ja­kan­saa Vol­gan mut­kas­ta. Uudis­rai­vaa­ja­taus­ta kuu­lem­ma selit­tää osan eri­tyis­laa­dus­tam­me. Ei kait tän­ne rau­koil­le rajoil­le läh­te­nyt kuka tahansa.

  Itse toi­voi­sin lisää his­to­rial­lis­ta näkö­kul­maa Hel­sin­ki-kaa­voit­ta­mi­seen, mut­ta se lie­nee lii­kaa vaa­dit­tu junan Hel­sin­kiin tuo­mil­ta uus­hel­sin­ki­läi­sil­tä, jot­ka eivät tun­ne nykyi­sen koti­kau­pun­kin­sa historiaa.

 3. Tai­taa men­nä vähän ohi aihees­ta, vaik­ka sivu­aa­kin sitä.

  Vie­tin jon­kin aikaa etsien netis­tä tie­toa sii­tä, mil­loin tuli mah­dol­li­sek­si ajaa mopoil­la pyö­rä­teil­lä. En löy­tä­nyt sel­ke­ää vas­taus­ta. Minus­ta tun­tuu, että jat­ku­via sydä­men­ty­ky­tyk­siä ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta aiheut­ta­vat mopoi­li­jat ovat ilmes­ty­neet pyö­rä­tiel­le vuo­den tai kah­den sisäl­lä, mut­ta sal­li­vuus lie­nee van­hem­pi käytäntö. 

  Ker­toi­si­ko joku suun­nan, johon kul­jen tie­don etsin­näs­sä­ni? Kun­han hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen nume­ro sel­vi­ää, ajat­te­lin kat­soa aihees­ta käy­dyn kes­kus­te­lun edus­kun­nas­sa sekä äänestyskäyttäytymisen.

 4. Käsit­tääk­se­ni mopoil­la ajo pyö­rä­teil­lä on ollut mah­dol­lis­ta suun­nil­leen niin pit­kään kuin mopo­ja ja pyö­rä­tei­tä on ollut. Eri lisä­kil­vil­lä, “Ei mopoil­le” tai “Mopoil­la ajo sal­lit­tu” on lisä­oh­jei­ta annet­tu. Lisä­kil­pien käyt­töön tai­si tul­la muu­tos muu­ta­ma vuo­si sit­ten? Muu­ten mopo­jen mää­rä on var­mas­ti kas­va­nut vii­meis­ten vuo­sien aika­na, toi­saal­ta hal­po­jen mopo­jen tulo mark­ki­noil­le, toi­saal­ta myös elin­ta­son ylei­nen nousu vai­kut­ta­nee tähänkin.

 5. Vie­tin jon­kin aikaa etsien netis­tä tie­toa sii­tä, mil­loin tuli mah­dol­li­sek­si ajaa mopoil­la pyöräteillä.”

  Teet tur­haa työ­tä ja etsit sel­lais­ta mitä ei voi löy­tää. Mopoil­la sai ennen ajaa kai­kil­la pyö­rä­teil­lä. Nyky­ään ainoas­taan niil­lä, jos­sa on “mopoil­la ajo sallittu”.

 6. Ymmär­sin­kö oikein, että bus­si­kais­tat on todel­la­kin jat­kos­sa vain bus­seil­le. Simon­ka­dun bus­si­kais­ta rat­kai­su oli piris­tä­vä uutuus Suo­mes­sa, vaik­ka itse katu remon­tin jäl­keen on hävet­tä­vän esteel­li­nen. Luu­li­si, että val­koi­nen sul­ku­vii­va oli­si riit­tä­nyt korok­kei­den sijaan? Muu­ten­kin tuo­ta sul­ku­vii­vaa voi­si vedel­lä nor­mi­kais­tan ja bus­si­kais­tan väliin tuk­hol­man tavoin jät­täen juu­ri ennen ris­teys­tä mah­dol­li­suu­den kään­tyä oikeal­le. Ja eihän tuk­hol­mas­sa­kaan tak­sit bus­si­kais­toil­la juh­li!, saa­ti jake­luau­tot klo9-15.

 7. Luu­li­si, että val­koi­nen sul­ku­vii­va oli­si riit­tä­nyt korok­kei­den sijaan?

  Käy­tän­nön koke­mus ratik­ka­lii­ken­tees­tä (kis­kot­han sii­nä Simon­ka­dul­la myös menee) vali­tet­ta­vas­ti osoit­taa että ei riitä. 

  Sil­loin har­voin kun Itä­me­ren­ka­tu menee tuk­koon autois­ta, ratik­ka jää aina jumiin kun joku törp­pö jonot­taa val­koi­sen vii­van pääl­lä (ehkä sii­tä näkee parem­min jonon ohi?). Simon­ka­tu on täyn­nä jonot­ta­via auto­ja päivittäin.

 8. Tuli­pa vas­ta nyt mie­lee­ni: Mik­si ihmees­sä pyy­sit Pisa­ra-pon­nen pöy­däl­le? Voit­ko jo pal­jas­taa korttisi? 😉

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.