Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaik­ki asi­at menivät esi­tyk­sen mukaan yksimielis­es­ti pait­si, että

- Bus­sikaisto­jen muut­tamis­es­ta kokoaikaises­ti äänestet­ti­in äänin 7–2. Vas­tae­hdo­tuk­se­na oli kokoomuk­sen Eli­na Palm­rooth-Leinon esi­tys, että ne oli­si­vat voimas­sa ma-pe 6–20 ja la 9–20. Samas­sa yhtey­dessä sovit­ti­in, että kysymys mah­dol­lisu­ud­es­ta sal­lia moot­toripyörät bus­sikaistoil­la (mopoil­la tämä oikeus jo on, jos kaista on kadun oike­as­sa laidas­sa) esitel­lään laukun­nalle erikseen.

- Minä pyysin Pis­ararataa koske­van pon­si­vas­tauk­sen pöydälle.

9 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta”

 1. Tun­tuu hie­man kum­malliselta että pelkäl­lä ksl:n päätök­sel­lä voidaan muut­taa bus­sikai­stat ympärivuorokautisik­si moot­toripyörien kiihdy­tyskaistoik­si, toisaal­ta pyöräi­lyli­iken­teen paran­tamisek­si keskusteluis­sa esi­in­tyy eri­laisia paran­nuse­hdo­tuk­sia joista mikään ei etene vuosikym­meni­in. Mis­tä täl­läiset eri­laiset suh­tau­tu­miset oikein ovat peräisin, ja mitä pitäisi tehdä tilanteen parantamiseksi?

  1. Pyöräl­lä saa kyl­lä ajaa bussikaistalla.…
   Sitä ei voi tehdä kslk:n päätök­sel­lä, vaan se vaatii kaupung­i­na­hal­li­tuk­sen päätök­sen. Asi­aa vas­ta tutk­i­taan. Näin on tehty Oslossa.

 2. Helsin­gin suun­nit­telijoiden olisi hyvä tietää, että jo 1800-luvul­la on havait­tu, että Helsin­ki suun­nitel­laan uud­estaan joka 100:s vuosi.

  Tääl­lä on raken­net­tu van­ho­jen hau­taus­maid­en päälle sumeilemat­tomasti uut­ta, esimerkik­si Senaat­in­torin alla on hau­taus­maa. Yksi viimeisiä saavu­tuk­sia on Ten­nishallin rak­en­t­a­mi­nen Töölöön venäläis­ten soti­laiden hau­taus­maan päälle.

  Miten on hau­ta­rauhan laita?

  Seisoin taan­noin Ateenas­sa hau­ta­muis­tomerkin äärel­lä, joka oli pystytet­ty ensim­mäis­ten pelo­pon­neso­lais­sodis­sa kuollei­den soti­laiden muis­tok­si yli 400 vuot­ta ennen ajan­laskun alkua. Perik­les piti muistop­uheen hei­dän kunniakseen.

  Me suo­ma­laiset taidamme olla ikuista uud­is­raivaa­jakansaa Vol­gan mutkas­ta. Uud­is­raivaa­jataus­ta kuulem­ma selit­tää osan eri­ty­is­laadus­tamme. Ei kait tänne raukoille rajoille läht­enyt kuka tahansa.

  Itse toivoisin lisää his­to­ri­al­lista näkökul­maa Helsin­ki-kaavoit­tamiseen, mut­ta se lie­nee liikaa vaa­dit­tu junan Helsinki­in tuomil­ta uushelsinkiläisiltä, jot­ka eivät tunne nykyisen kotikaupunk­in­sa historiaa.

 3. Taitaa men­nä vähän ohi aiheesta, vaik­ka sivuaakin sitä.

  Vietin jonkin aikaa etsien netistä tietoa siitä, mil­loin tuli mah­dol­lisek­si ajaa mopoil­la pyöräteil­lä. En löytänyt selkeää vas­taus­ta. Minus­ta tun­tuu, että jatku­via sydä­men­tyky­tyk­siä ja vaarati­lantei­ta aiheut­ta­vat mopoil­i­jat ovat ilmestyneet pyörätielle vuo­den tai kah­den sisäl­lä, mut­ta sal­livu­us lie­nee van­hempi käytäntö. 

  Ker­toisiko joku suun­nan, johon kul­jen tiedon etsin­nässäni? Kun­han hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen numero selviää, ajat­telin kat­soa aiheesta käy­dyn keskustelun eduskun­nas­sa sekä äänestyskäyttäytymisen.

 4. Käsit­tääk­seni mopoil­la ajo pyöräteil­lä on ollut mah­dol­lista suun­nilleen niin pitkään kuin mopo­ja ja pyöräteitä on ollut. Eri lisäk­il­vil­lä, “Ei mopoille” tai “Mopoil­la ajo sal­lit­tu” on lisäo­hjei­ta annet­tu. Lisäk­ilpi­en käyt­töön taisi tul­la muu­tos muu­ta­ma vuosi sit­ten? Muuten mopo­jen määrä on var­masti kas­vanut viimeis­ten vuosien aikana, toisaal­ta halpo­jen mopo­jen tulo markki­noille, toisaal­ta myös elin­ta­son yleinen nousu vaikut­ta­nee tähänkin.

 5. “Vietin jonkin aikaa etsien netistä tietoa siitä, mil­loin tuli mah­dol­lisek­si ajaa mopoil­la pyöräteillä.”

  Teet turhaa työtä ja etsit sel­l­aista mitä ei voi löytää. Mopoil­la sai ennen ajaa kaikil­la pyöräteil­lä. Nykyään ain­oas­taan niil­lä, jos­sa on “mopoil­la ajo sallittu”.

 6. Ymmärsinkö oikein, että bus­sikai­stat on todel­lakin jatkos­sa vain bus­seille. Simonkadun bus­sikaista ratkaisu oli piristävä uutu­us Suomes­sa, vaik­ka itse katu remon­tin jäl­keen on hävet­tävän esteelli­nen. Luulisi, että valkoinen sulku­vi­i­va olisi riit­tänyt korokkei­den sijaan? Muutenkin tuo­ta sulku­vi­ivaa voisi vedel­lä normikaistan ja bus­sikaistan väli­in tukhol­man tavoin jät­täen juuri ennen risteystä mah­dol­lisu­u­den kään­tyä oikealle. Ja eihän tukhol­mas­sakaan tak­sit bus­sikaistoil­la juh­li!, saati jakelu­au­tot klo9-15.

 7. Luulisi, että valkoinen sulku­vi­i­va olisi riit­tänyt korokkei­den sijaan?

  Käytän­nön koke­mus ratikkali­iken­teestä (kiskothan siinä Simonkadul­la myös menee) valitet­tavasti osoit­taa että ei riitä. 

  Sil­loin har­voin kun Itämerenkatu menee tukkoon autoista, ratik­ka jää aina jumi­in kun joku törp­pö jonot­taa valkoisen viivan pääl­lä (ehkä siitä näkee parem­min jonon ohi?). Simonkatu on täyn­nä jonot­tavia auto­ja päivittäin.

 8. Tuli­pa vas­ta nyt mieleeni: Mik­si ihmeessä pyysit Pis­ara-pon­nen pöy­dälle? Voitko jo pal­jas­taa korttisi? 😉

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.