Tunteita nostavasta maataloustuesta

Kysymys maat­aloustues­ta näyt­tää nos­tat­ta­van tun­tei­ta maitotilo­jen tukea koskevas­sa postauk­ses­sa. Alku­peräi­nen postauk­seni ei ollut tarkoitet­tu arvostele­maan tuen tasoa vaan sitä, että tue­taan yli­tuotan­non säi­lymistä. Joitakin kommentteja:

1) Jos maat­alousam­matin har­joit­ta­mi­nen olisi niin val­ta­van tuot­toisaa ja help­poa, kuin Net­toveroaste väit­tää, tuskin alal­ta koko ajan pois­tu­isi väkeä.

2) Tot­ta kai maat­alouden tuek­si on las­ket­ta­va se, että val­tio mak­saa suuren osan eläkkeistä ja lomit­ta­jista. Muut elinkeinot hoita­vat eläk­keet ja lomit­ta­jat itse. Tai jos ollaan tarkko­ja: maat­alous­tukea on se, että maat­alousyrit­täjien eläke­mak­su on niin pieni, ei se, ettei vähenevä maanvil­jeli­jöi­den joukko joudu mak­samaan moninker­taista eläkeläis­ten määrää.

3) MTK:n laske­ma tapa, jos­sa maat­aloustues­ta pois­te­taan pääo­man korko (mil­lä korkokan­nal­la?) johtaa siihen, että maat­alous on sitä kan­nat­ta­mat­tomam­paa, mitä enem­män sitä tue­taan. kos­ka tuki kap­i­tal­isoituu pel­lon hintaan.

4) Se, että pel­lot ovat tääl­lä raukoil­la rajoil­la niin kalli­ita kuin ovat, osoit­taa, että jotain on pahasti pielessä. Kun vil­je­ly on aivan kan­nat­tavu­u­den rajoil­la, pel­lon arvon pitäisi olla jok­seenkin nol­la. Täl­lainen tuki pait­si että se val­uu lähin­nä kaupunki­in muut­taville sis­ar­ille, vie kan­nat­tavu­u­den mon­elta ter­veeltä tuotan­to­haar­al­ta, joka ei saa tukea.

Suomen maat­aloustuen suurin syn­ti ei ole sen taso vaan rakenne, jol­la näyt­tää ole­van aivan mui­ta päämääriä kuin tur­va­ta pel­to­jen pitämi­nen vil­je­lyk­sessä. EU:n byrokraat­tien asenne on paljon fik­sumpi, siis keskimäärin, kos­ka EU:ssa sen­tään vähyän yritetään kun­nioit­taa suh­teel­lisen edun periaatetta.

53 vastausta artikkeliin “Tunteita nostavasta maataloustuesta”

 1. Se, että pel­lon omis­ta­jia on huo­mat­tavasti enem­män kuin pel­lon vil­jeli­jöitä aiheut­taa myös muitakin ongelmia. Vuokra­maid­en suuri määrä vaikut­taa myös vil­je­lykäytän­töi­hin. Lyhyet vuokra­sopimuk­set johta­vat siihen, ettei pel­losta pide­tä hyvää huol­ta, jol­loin myös ympäristö­vaiku­tuk­set kasvavat. 

  Pitäisin myös tärkeänä, että tukea mak­set­taisi­in ain­oas­taan pel­loille mitkä ovat oikeasti vil­je­lyk­sessä . On paljon syr­jäisiä ja pieniä pel­tolohko­ja (tosin pieni vaiku­tus suures­sa mit­takaavas­sa), joi­ta ei vil­jeltäisi ilman tukea. Ympäristösy­istä voitaisi­in harki­ta tukea myös muille “pel­loille”.
  Ihmette­len myös net­toveron­mak­s­jan kom­ment­te­ja vil­je­lyn vähäis­es­tä työmäärästä ja kan­nat­tavu­ud­es­ta. Ne hienot trak­torit ja autot taide­taan ostaa met­sän myyn­nil­lä ja urakoin­nin tuotoilla.

 2. “1) Jos maat­alousam­matin har­joit­ta­mi­nen olisi niin val­ta­van tuot­toisaa ja help­poa, kuin Net­toveroaste väit­tää, tuskin alal­ta koko ajan pois­tu­isi väkeä.”

  “4) Se, että pel­lot ovat tääl­lä raukoil­la rajoil­la niin kalli­ita kuin ovat, osoit­taa, että jotain on pahasti pielessä. Kun vil­je­ly on aivan kan­nat­tavu­u­den rajoil­la, pel­lon arvon pitäisi olla jok­seenkin nolla.”

  Minus­ta tuos­sa on ris­tiri­ita (tai sen tuo “jotain on pahasti pielessä” jo imp­likoi muutenkin). Ain­oa seli­tys, mik­si pel­lot voivat olla kalli­ita, on se, että niiden “vil­je­ly” (=niil­lä puuhastelu kalleil­la trak­tor­eil­la ym. vehkeil­lä ajellen ja tulo­jen nos­t­a­mi­nen tuki­ai­sista) oikeasti antaakin helpol­la elannon. 

  Jos edes tuki­ais­ten varas­sa puuhastelu ei antaisi pel­lon omis­ta­jille kun­non tulo­ja, ei niistä kukaan olisi valmis kallista hin­taa maksamaan. 

  “Suomen maat­aloustuen suurin syn­ti ei ole sen taso vaan rakenne, jol­la näyt­tää ole­van aivan mui­ta päämääriä kuin tur­va­ta pel­to­jen pitämi­nen viljelyksessä.”

  Minus­ta syn­ti on jo siinä, että edes tuol­lainen päämäärä asete­taan. Siinä toises­sa ketjus­sa kukaan ei esit­tänyt yhtään hyvää perustelua, mik­si pel­lot pitäisi pitää viljelyksessä. 

  Huolto­var­muus ei sel­l­ainen ole, vaan se on mah­dol­lista saavut­taa paljon muin keinoin halvemmalla.

  Maaseudun asut­tuna pitämi­nen (jota siel­lä ei taidet­tu maini­ta, mut­ta usein käytetään maat­alous­tukien perustelu­na) ei ensin­näkään ole mitenkään eri­tyisen hyvin perustel­tu päämäärä. Mik­si osan ihmi­sistä pitäisi asua maaseudulla? 

  Toisek­si sen saavut­tamisek­si ole mitään syytä sitoa tukea juuri maat­alouden alal­la toim­imiseen. Jos halu­taan tukea sitä, että ihmiset asu­vat maaseudul­la, niin tue­taan sit­ten, mut­ta ei ole mitään syytä tukea eräi­den erit­täin kallista har­ras­tus­ta (=maanvil­je­ly) tämän päälle. Kyl­lä nekin ihmiset, jot­ka asu­vat maaseudul­la, mut­ta han­kki­vat elan­ton­sa jostain muus­ta kuin maanvil­je­lyk­ses­tä, ansait­se­vat “maaseudun asut­tuna pitämi­tukea” siinä, mis­sä maanvil­jeli­jätkin. Ehkä jopa parem­minkin, kos­ka ovat keksi­neet jotain oikeasti tuot­tavaa tekemistä itselleen.

 3. “1) Jos maat­alousam­matin har­joit­ta­mi­nen olisi niin val­ta­van tuot­toisaa ja help­poa, kuin Net­toveroaste väit­tää, tuskin alal­ta koko ajan pois­tu­isi väkeä.”

  Onhan se tuot­toisaa. Voin sanoa yhden tilan per­i­neenä. Mut­ta läh­es yhtä houkut­tel­e­vaa on alal­ta pois­tu­mien: 56-vuo­ti­aana pääsee eri­laisille tuille, joi­ta eivät ansiot aina edes vähen­nä. Kun jät­tää sen keskimääräisen 37 ha met­sää itselle, saa kivasti van­hu­u­den­tur­vaa. Ja mas­si­han on jo kun­nos­sa niiden val­tion rahoil­la per­il­lisille siir­ret­ty­jen per­in­tö­maid­en ansios­ta. Ja jotain on jäänyt kasalle muutenkin, mut­ta eihän maa­jus­si niistä huutele vaan valit­taa suur­ta kur­ju­ut­ta. Sen isä jo opet­ti — minullekin.

  Kun taloon tuli vieras kone­mies tai muu, ihmettelin pikkupoikana, että mik­si hitossa pöy­dässä aina sil­loin on niin huonot eväät. Perunoi­ta, voisu­lakup­pi ja sip­ulisilp­pua ja mui­ta romu­ruokia. Kaik­ki leivän­pääl­liset oli­vat piilos­sa. Luulin naskali­na, että kone­mies tai joku muu on kova syömään ja eväät pitää piilot­taa, ettei se ahmi kaikkia herkku­palo­ja, kos­ka äitikään ei kehtaisi kieltää tuo­ta “isoa poikaa”.

  Mut­ta kohta­han selk­isi, että mehän siis — sadan hehtaarin tilal­la — näytel­lään köy­hää, jot­ta kus­ki ei laskut­taisi niin paljoa. Ja isäukko istui kankun pääl­lä, kuori pot­tulau­tas­taan ja ruikut­ti kuin rekikoira maa­jussin kovaa ase­maa. Se ihan liikut­tui kurjuudestaan.

  Ja illak­si veti man­doli­ini­housut jalka­an ja viuh­taisi uudel­la Vaux­halil­la Osu­us­pankin johtokun­nan kok­ouk­seen ja tak­sil­la pois. Kän­nis­sä tämä huusi aina, että kaik­ki köy­hät pitäisi syn­tyessään tappaa.

  Kyl­lä, vaik­ka tila oli lop­pu­vuodet rap­pi­ol­la ja met­sät hakkuukiel­los­sa, saimme sel­l­aiset hillot pelk­istä säästöistä, että pur­jevenet­tä, osakkei­ta sun muu­ta tuli ostet­tua. Ja juuri äsken ajelin tänne työkoneelle per­in­töra­hoil­la oste­tul­la jap­si-cus­tomil­la. Käy aivan sairaan siis­tisti. Kyl­lä maat­alous on kivaa — sittenkin…

 4. Kaveri­ni on pel­tovil­jeli­jä. Hän on val­tion viras­sa. Ottaa lomaa tai virkava­paut­ta kak­si viikkoa kevääl­lä kylvöjä varten ja kak­si syksyl­lä kor­ju­u­ta varten.

  Tekee melkoisen tili ja voi lisäk­si pan­na yhtä sun toista hyödyket­tä kahvipan­nus­ta läh­tien maat­alouden kuluik­si. Pitäähän sitä taukokahvit keittää.

 5. “jotain on jäänyt kasalle muutenkin, mut­ta eihän maa­jus­si niistä huutele vaan valit­taa suur­ta kurjuutta.”

  Aiheen vier­estä, mut­ta tässä suh­teessa maat­alousyrit­täjä on kyl­lä ihan nor­maali yksi­ty­isyrit­täjä, jos sel­l­aisen kiskoo julk­isu­u­teen niin ruti­na kuu­luu että menee vapaa-aika, per­he, ter­veys, verot­ta­ja vie kaiken, liitot ahdis­taa, nälkä uhkaa, stres­si painaa ja muutenkin yrit­tämi­nen on ihan yhtä hel­vettiä. Sit­ten kun tuo­ta levyä on aikansa pyöritel­ty niin ihme­tel­lään mik­sei nuoret rupea yrit­täjik­si; vat­sa­haa­va, vararikko ja vanki­latuomio, kos­ka voin aloittaa?

  Pitäisi ottaa seu­raa­van ker­ran kun ker­ry­tämme jonkun pienyrit­täjäkaverin edus­tusku­lu­ja nauhuri mukaan…

 6. Alka­kaa vil­jeli­jöik­si jos se on niin help­poa ja tuot­toisaa. Mik­si ette ala? Saisitte hienot trak­torit ja mer­sut tekemät­tä mitään.

 7. Se aja­tus on tot­takai hyvä, ettei tue­ta yli­tuotan­toa. Kuitenkin pitäisi siinä olla jokin sel­l­ainen malli jol­la yli­tuotan­toa vähen­netään, ettei aje­ta investoin­te­ja tehneet vil­jeli­jät pahoi­hin taloudel­lisi­in vaikeuk­si­in. Tai ainakin niin, että selviäi­sivät kuiv­ille koko hom­mas­ta ja voisi­vat har­joit­taa jotain muu­ta ammat­tia tai tuotantomuotoa.

  Mei­dän puh­tai­ta maat­alous­tuot­tei­ta kehutaan koti­maas­sa, jos ne on niin puh­tai­ta, mik­si niitä ei kyetä jalosta­maan vientiin?

 8. Haus­ka tuo net­toveron jut­tu sip­ulisilp­puineen, jos oli tosi niin siinä taas kävi van­hanaikaises­ti, pojat eivät olleet isien­sä veroisia, vankan talon hävittivät.
  Nyky­isil­lä ammat­ti­mais­es­ti hoide­tu­il­la tiloil­la tuokin on valitet­tavasti men­nyt­tä maail­maa, raskaasti investoi­neet ja velkaiset tilat eivät anna mah­dol­lisu­ut­ta pas­teerail­la man­doli­ini­housu­is­sa, pank­ki etsii pikavauh­tia uuden isännän.
  Muuten olen samaa mieltä kuin näköjään kaik­ki, tukipoli­ti­ik­ka on täysin mätä, niin koti­mainen kuin EU:ssa päätet­tykin. Kuka­han sitä alka­isi tervehdyttämään?

 9. Yksi näkökul­ma on jäänyt keskustelus­ta pois. Maataloustuki(kansallinen) on luon­teeltaan sel­l­aista, että se kan­nus­taa “raken­nemuu­tok­seen”. Pitäisi koneis­tua, laa­jen­tua , erikois­tua ‚tehdä sukupol­ven­vai­h­dos. Kun samal­la viljueli­jän tulot on sidot­tui maao­maisu­u­den määrään ja sopi­vasti fiskaal­i­hallinnon investoin­ti­tu­il­la säädel­ty, tarvi­taan “raken­nemuu­tok­seen” velkaa. Kun tule­vaisu­u­den tuki­aiset nos­ta­vat vil­jelysmaan lasken­nal­lista arvoa , voi maan arvoa vas­taan ottaa enem­män velkaa. Samal­la tuki­aiset muo­dosta­vat mukavasti riskit­tömän val­tion­takauk­sen lainan antajalle.

  Siis suo­ma­lainen maat­alous­tuk­i­jär­jestelmä on oikeinkin ratio­naa­li­nen ja toimi­va, kun vaan uno­htaa kansalaisy­hteiskun­tahöpinät ja kat­soo asi­aa Osu­us­pankin näkökulmasta.

 10. Maat­alous­tu­ki koki suuren muu­tok­sen, kun joku vuosi sit­ten tuki muutet­ti­in pin­ta-alat­uek­si. Nyky­isin vil­janvil­jelyssä tulo tulee kuulem­ma tues­ta, sato kor­vaa vaan kus­tan­nuk­set. En tiedä, mikä tilanne on liha- ja maitotaloudessa.

  Tuki on Suomes­sa 550 euroa hehtaar­il­ta. Yksi suurim­mista tuen saa­jista on Nalle Wahlroos.

  Arvelti­in, että pin­ta-alatu­ki leikkaa yli­tuotan­non, mut­ta eipä niin ole käynyt. Pel­to­ja vil­jel­lään yhtä tun­nol­lis­es­ti kuin ennenkin. No, tilo­jen pin­ta-alo­ja se ainakin nos­taa, jos ei muuta.

 11. “velkaiset tilat eivät anna mah­dol­lisu­ut­ta pas­teerail­la man­doli­ini­housu­is­sa, pank­ki etsii pikavauh­tia uuden isännän”

  Kyl­lä tuo Wahlroos ainakin pas­teer­aa man­doli­ini­housu­is­sa ja nos­taa 100000 euroa toimeen­tu­lo­tukea vuosittain .
  Talonkin hän kun­nos­ti yhteiskun­nan varoilla

 12. Maanvil­jelys ei ole kovin kan­nat­tavaa, vaik­ka maanvil­jeli­jät tien­aa­vatkin “paljon” sik­si, että kuten hyvin tiedät, tuet yms. siir­tyvät pääo­man, tässä tapauk­ses­sa maan, hin­taan. Maat­aloudessa on itseasi­as­sa melko korkeat pääo­makus­tan­nuk­set, jos maan hin­ta ote­taan huomioon. 

  Kos­ka yhteiskun­ta koos­t­uu ihmi­sistä, ja ihmiset eivät ole niin tyh­miä, ei maat­alous voi olla kauhean paljon tuot­tavam­paa kuin mikään muukaan. Tot­takai se on kan­nat­tavaa sille, joka maati­lan perii, mut­ta toisaal­ta, se kan­nat­taa myös myy­dä, kos­ka hin­taa on pumpat­tu ylös.

 13. “Mei­dän puh­tai­ta maat­alous­tuot­tei­ta kehutaan koti­maas­sa, jos ne on niin puh­tai­ta, mik­si niitä ei kyetä jalosta­maan vientiin?”

  Suomes­sa ei osa­ta maitoalan tuot­teit­ten main­os­tamista yhtä hyvin kuin muual­la Euroopas­sa. Olen lueskel­lut eri­lais­ten ter­veysvaikut­teis­ten maito- ja soi­jatuot­tei­den main­ok­sia, suo­ma­laiset main­os­ta­jat eivät pär­jää ja vakuuta.

 14. Maanvil­jeli­jöitä on kovin mon­en­laisia ja EU:n maat­alous­tu­ki kan­nus­taa hyvinkin eri­laisi­in käyt­täy­tymis­mall­ei­hin. Toisaal­ta muual­ta elan­ton­sa saa­van kan­nat­taa jol­lakin tapaa hoitaa pel­to­jaan, jot­ta saa vuo­tuiset tuet. Toisaal­ta yrit­teliään far­marin pitää haalia lisää mant­taalia saadak­seen esimerkik­si tuet riit­tävän suureen kotieläin­raken­nuk­sen investointiin.
  Eu-tuel­la on se han­kala puoli, että se pääomit­tuu pel­lon hin­taan ja nos­taa myös pel­lon vuokraa. Lisäk­si pel­lon hin­ta nousee sen takia, että on maalaisia, joille hehtaarien määrä on arvo sinänsä.
  En lähtisi kade­hti­maan vil­jeli­jöi­den tulota­soa, kun en tiedä mil­laista velkataak­ka komei­den konei­den halti­jat kan­ta­vat. Ajat ovat ankarat maatiloil­lakin juuri nyt, viime vuosi­na voimakkaasti investoinei­den tilo­jen konkurssi­aal­to taitaa olla vain heiveröisen padon takana.
  Osmo heit­ti hyviä point­te­ja keskustelun alku­un. Kol­mosko­hdan logi­ik­ka ei min­ulle kuitenkaan auen­nut. Voitko selvit­tää sitä hieman?

 15. Kol­mosko­h­ta perus­tuu siihen,että maat­alous­tu­ki kap­i­tal­isoituu maan hin­taan. Ajatel­laan, että käytetään vaikka­pa reaa­liko­rkokan­taa 4%. Sil­loin sadan euron hehtaar­itu­ki nos­taa pel­lon hin­taa 2500 eurol­la, kos­ka 100 euroa on 4 % 2500 eurosta.
  Jos tukea nos­te­taan sadal­la eurol­la, pel­lon hin­ta nousee 2500 euroa lisää. MTK las­kee pel­lon hin­nas­ta mak­set­ta­van koron menok­si, jol­loin tuen nousus­ta huoli­mat­ta maanvil­jeli­jän tulot eivät olekaan nousseet lainkaan. Jos MTK käyt­tää korkeam­paa korkokan­taa kuin maanvil­jeli­jä arvioidessaan pel­lon hin­taa sitä naa­puril­taan ostaes­saan, käy jopa niin, että tuen nos­t­a­mi­nen pienen­tää hei­dän arvio­taan maanvil­jeli­jän tuloista.

  MTK ei ole kokon­aan väärässä. Jos pel­lot on vuokrat­tu, vil­jeli­jä todel­lakaan ei hyhödy koko maat­aloustues­ta mitään, vaan tuki menee pel­lon omis­ta­jal­lle. Jos vil­jeli­jäl­lä on sis­ar­fuk­sia, jol­ta tämä joutuu osta­maan pel­lot perin­nön­jaon yhtey­dessä, vil­jeli­jä ei tues­ta hyödy kuin oman per­in­töosansa ver­ran. Suurim­mat hyödyt kor­jaa­vat kaupunki­in muut­ta­vat sisaret.

  Se, että Suomes­sa maat­alo­pus­poli­ti­ik­ka on hilan­nut pel­lon hin­nan niin korkeak­si kuin on, osoit­taa, että poli­ti­ikas­sa on jotain perus­teel­lis­es­ti pielessä.

  Huo­mat­takoon, että kun tuki on 550 euroa hehtaar­il­ta, se nos­taa pel­lon arvoa neljän pros­entin korkokan­nan mukaan 13750 eurol­la. Pel­lon arvo koos­t­uu siis kokon­aan maataloustuesta. 

 16. Selvä se, että tukia pääomit­tanal­la päästään korkeisi­in pel­lon hin­toi­hin, minus­ta ihan liian korkeisi­in. Kot­in­urkil­la mak­set­ti­in äsket­täin 12000 euroa hehtaar­il­ta ja sitä paljok­sut­ti­in. Ihan laske­malle­si tasolle ei tietääk­seni Suomes­sa ole yllet­ty. Johtuneeko sit­ten siitä, että tuki on osa vil­jeli­jän palkkaa ja sitä tarvi­taan ihan elämiseenkin, kun tuot­teista saata­va hin­ta ei yleen­sä kata tuotantokustannuksia.
  Alueel­lis­es­ti logi­ik­ka ei toi­mi siinä mielessä, että korkeim­mat tuet mak­se­taan pohjoises­sa ja korkeim­mat pel­lon hin­nat maan etelä- ja länsiosissa.
  Yhdessä postauk­ses­sa mainit­tu 550 euron hehtaar­itu­ki on karkea arvio, tuki riip­puu muun muas­sa vil­je­lykasvista, alueesta ja eri toimista joi­hin vil­jeli­jä on sitoutunut. Esimerkik­si luo­mu­tuotan­nos­sa oma eri­ty­is­tu­ki on reilut 100 euroa hehtaaria kohti.

  Maat­alouden viral­lisia kan­nat­tavu­us­luku­ja las­ket­taes­sa lähde­tään siitä, että pääo­ma­lle pitää saa­da 5 pros­entin korko ja tehdy­ille työ­tun­neille muis­taak­seni 13 euron kor­vaus. Näil­lä peri­aat­teil­la hyvin har­va tila Suomes­sa on kannattava.
  Mitä tulee MTK:n laskelmi­in, niil­lä on lähin­nä pro­pa­gan­da-arvoa. Tukipäätösten perus­teena ovat maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iön alais­ten tutk­i­joiden laskelmat.
  y

 17. En kyl­lä usko, että pel­lot ihan arvot­to­mia olisi, vaik­ka kaik­ki tuet pois­tet­taisi­in. Jos hin­ta lask­isi tuonne 500‑1000 euron tienoille hehtaar­il­ta niin ainakin itse ostaisin heti jonkun 50 hehtaarin pal­stan vaik­ka sit­ten kesan­nok­si ja erään­laisek­si mod­ernin työn­jako-yhteiskun­nan rom­ah­tamis­vaku­u­tuk­sek­si jälkeläisil­leni. Sitä pait­si sen voisi nähdä pitkän tähtäi­men riskisi­joituk­se­na. Tämän vuo­sisadan vesi‑, ener­gia- ja ruokakri­isit soti­neen ilmas­ton­muu­tok­sel­la maustet­tuna anta­vat erit­täin hyvät tuot­to-odotuk­set sadan vuo­den per­spek­ti­ivil­lä. Toisin kuin van­ha sanon­ta kuu­luu, ihmi­nen kuitenkin tarpeen tullen elää pelkästä leivästä. No joo.

 18. a m‑b: Mik­si ne taita­vat euroop­palaiset main­os­ta­jat eivät tule tekemään näille yliv­er­taisille suo­ma­lais­tuot­teille main­ok­sia? Palveluitahan saa myy­dä euroopas­sa suht vapaasti. Ei muutkaan suo­ma­laiset fir­mat osta main­os­toimis­to­jen palvelui­ta Suomes­ta, jos ne tähtäävät kan­sain­välisille markkinoille.

 19. “Esimerkik­si luo­mu­tuotan­nos­sa oma eri­ty­is­tu­ki on reilut 100 euroa hehtaaria kohti.”

  Luo­mu­tu­ki tulee sit­ten muun tuen päälle, jon­ka uno­hditkin sanoa. 

  Suomes­sa mak­se­taan n. 3 000 000 000 euroa maat­alous­tukea. Pel­toa on 2 300 000 hehtaaria. Jos tuen jyvit­täisi elukkatuki­neen hehtaareille, saa tuen määräk­si 1304 euroa/ha.

  “Kot­in­urkil­la mak­set­ti­in äsket­täin 12000 euroa hehtaar­il­ta ja sitä paljoksuttiin. ”

  Varsi­nais-Suomes­sa mak­set­ti­in Maan­mit­taus­laitok­sen mukaan tois­savuon­na 9 096 euron keski­hin­taa. Koko maas­sa 6 414 euroa. Mainit­se­masi hin­ta on korkeahko mut­ta käypä­nen use­alle. Oden mainit­se­ma hin­tata­so saavutet­ta­neen siinä 2012-paikkeil­la. Hinnoista:

  http://www.maanmittauslaitos.fi/Julkaisut_ja_asiakirjat/Tilastot/Kauppahintatilastot/

  Jore: “Mei­dän puh­tai­ta maat­alous­tuot­tei­ta kehutaan koti­maas­sa, jos ne on niin puh­tai­ta, mik­si niitä ei kyetä jalosta­maan vientiin?”

  Kos­ka kaikkien muidenkin maid­en kansalaiset on saatu usko­maan, että hei­dän elin­tarvikkeen­sa ovat “puh­tai­ta”. Tämä ruokaan liitet­ty “patri­o­tis­mi” on hyvin yleistä. Mekin luu­lot­telemme MTK-peräisen pro­pa­gan­dan liet­so­mana ulko­mail­la syötävän lähin­nä elin­tarvikeväre­jä, säilön­täainei­ta ja torjunta-ainejäämiä.

  Itse asi­as­sa Suomes­sa on hyvin paljon esimerkik­si zoonooseja:

  a) Sal­mo­nel­la: eniten pohjo­is­mais­sa, paljon yli EU:n keskiarvon.
  b) Kampy­lobak­teer­i­tar­tun­to­ja toisek­si eniten Pohjo­is­maista, paljon yli EU:n keskiarvon
  c) Lis­te­ri­aa toisek­si vähiten Pohjo­is­maista. Toisek­si eniten EU:ssa.
  d) Yersinia. Ylivoimais­es­ti eniten pohjo­is­maista, kolme ker­taa yli EU:n keskiarvon.

  Lähde: EFSA

  Tor­jun­ta-ainei­ta käytetään elin­tarvikek­iloa kohden meil­lä saman ver­ran tai enem­män kuin Sak­sas­sa tai varsinkin uusis­sa EU-maissa.

  Mielestäni asia on selitet­ty aika perus­teel­lis­es­ti täällä:

  http://pseudonyymi.blogspot.com/2008/07/maataloutemme-vhinen-torjunta-aineiden.html

  Lähdet­tä lisää:

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-76–06-669/EN/KS-76–06-669-EN.PDF

 20. Linkissä tarkastelu on tehty vuo­den 2004 mukaan? Suomes­sa keskimääräi­nen sato­ta­so on noin 3400 kg/ha paikkeil­la vil­jas­sa. Vuosi 2004 oli hyvin sateinen ja sato­ta­so jäi selkeästi nor­maalia alhaisem­mak­si. En tiedä mikä on taas Sak­sas­sa nor­maali sato­ta­so. Myös tor­jun­ta-ainei­den käyt­tö vai­htelee vuosit­tain sekä ainei­den haitallisu­us ympäristölle. Tuho­lai­sainei­ta varsinkin käytetään Suomes­sa vil­janvil­jelyssä erit­täin vähän.
  Täysin sama mieltä siitä kuitenkin, että Suomen tuotan­toa pidet­täisi­in eri­tyisen puh­taana. Jos Suomes­sa oikeasti halut­taisi­in erikois­tua tuot­teisi­in, joil­la on menekkiä niin luo­mu­tuotan­toon kan­nat­taisi panos­taa. Markki­noi­ta olisi ulko­mail­la ja nykyäänkin suuri osa luo­muvil­jas­ta (varsinkin kauras­ta) viedään ulko­maille. Toinen jut­tu on taas onko vil­jan (ja samal­la rav­in­tei­den) rah­taamises­sa ympäri maail­maa järkeä…

 21. “Linkissä tarkastelu on tehty vuo­den 2004 mukaan? ”

  Eipäs venkoil­la, hyvä her­ra: sadot oli­vat vil­jalle näköjään vuosien 1998–2001 keskisato­ja Suomelle ja muille. Et pääse lait­ta­maan mitään vuo­den 2004 huonon vuo­den lukuun.

  “Myös tor­jun­ta-ainei­den käyt­tö vai­htelee vuosit­tain sekä ainei­den haitallisu­us ympäristölle. ”

  Kyl­lä: muiden maid­en kuin Suomen tor­jun­ta-ainekäytöstä yli neljännes on erästä lan­noitet­ta, rikkiä, joka maini­taan tor­jun­ta-aineek­si toises­sa yhtey­dessä. Kuten C‑vitamiini, joka on makkaraan lisät­tynä hapet­tumisen­estoaine. Tässähän se olikin mainittu:

  Lain­aus blo­gista: “Ei ole myöskään huo­mat­tu sitä, että selvästi yli neljännes Euroopas­sa käytet­tävästä tor­jun­ta-aineesta on rikkiä. Se on sal­lit­tu luon­non­mukaises­sakin vil­jelyssä ja myös Suomes­sa. Rik­ki on itse asi­as­sa yksi tärkeim­mistä kasvi­rav­in­teista ja sitä lisätään aivan tavanomais­es­ti pel­tolan­noit­teisi­in myös meillä.”

  “Jos Suomes­sa oikeasti halut­taisi­in erikois­tua tuot­teisi­in, joil­la on menekkiä niin luo­mu­tuotan­toon kan­nat­taisi panostaa. ”

  Kes­ki-Euroopan tavanomais­es­ti tuote­tut vil­jasadot ovat noin 7000 kg/ha.

  Suomes­sa luo­muohral­la (2007) 2130 kg, luo­mu­vehnäl­lä 1950 kg, ruki­il­la 1640 kg ja kau­ral­la 2130 kiloa hehtaar­il­ta. Siitä vain 30–60 % myl­lykelpoista vuodes­ta riippuen.

  Tuos­ta voi haarukoi­da sitä hin­taa, joka olisi saata­va. Tai siis ei saa­da kuin sat­un­nais­es­ti, kun joltain murote­htaal­ta lop­puu luo­mumys­lin eräs aine­sosa yht­enä vuonna.

  Suo­ma­laises­sa maat­alous­poli­ti­ikas­sa olisi hyväksyt­tävä eräs tärkeä totu­us: Suo­mi ei ole koskaan ollut eikä Suomes­ta koskaan tule maat­alous­maa­ta vaik­ka sel­l­ainen his­to­ri­alli­nen kiviri­ip­pa on osak­semme lan­gen­nutkin. Noh, saan­han toivoa.

  Kum­minkin kasvukausi aivan naruno­hut­ta Etelä-Suomen rannnikkoa luku­un otta­mat­ta on meil­lä 22 viikkoa. Jo Tan­skan eteläo­sis­sa se on 33 viikkoa ja siitä yli. Lainaan Katek­ismuk­ses­ta; ja mitä se on?

  - vil­javampia lajikkeita
  — jopa kak­si satoa vuoteen
  — pitkä ulkolaidunkausi
  — vil­je­lykasve­ja, jot­ka eivät Suomes­sa men­esty: mais­si, kir­sik­ka, päärynä ja niin edelleen.

  Suo­mi on kyi­nen, kylmä, kivikkoinen, ja kuinkas se saun­daakaan; ja kovasti keskusta­lainen. Se on paradok­si: läh­es maail­man surkeim­mal­la vil­jelyaluel­la sijait­see se maail­man ain­oa val­tio, jos­sa val­taa pitää agraaripuolue.

 22. Tulee­han tässä nyt väk­isinkin venkoil­tua. Kat­sop­pa hyvä her­ra uudem­pia tilas­to­ja esim. osoit­teesta http://www.matilada.fi
  Itsel­länikin oli vähän väärää tietoa, mut­ta vuosien 1997–2008 kaikkien viljo­jen keskisato oli Suomes­sa 3180 kg/ha. Vai­htelu viljoil­la melko suur­ta eli pelkkien “viljo­jen” ver­tailus harhaan­jo­htavaa. Luon­nol­lis­es­ti maan sisäl­lä vai­htelu suurta.

  Samaa mieltä, että Suo­mi ei voi kil­pail­la määrässä. .Kuten aiem­min viit­tasin niin 6000 kg/ha sadon tuot­tamiseen tarvi­taan huo­mat­tavasti enem­män ener­giaa kuin 2000 kg/ha luo­musatoon (Suomes­sa luo­mus­sa mah­dol­lista päästä myös reilusti yli 3000 jos panos­te­taan vil­je­lyyn). Ruuan­tuotan­nos­sa pitäisi ottaa huomioon kaik­ki ympäristö­vaiku­tuk­set. Trak­tor­i­työn vaa­ti­ma ener­giamäärä on pien­tä ver­rat­tuna lan­noite­typen valmis­tuk­seen kulu­vaan energiaan.

  Ja keskusta­laisu­ud­es­ta vielä. Olen sitä mieltä, että Keskus­ta on yksi suurimpia Suomen maatalouden/maaseudun kehit­tymisen jar­rut­ta­jia. Suomes­ta puut­tuu taho, joka ajaisi maaseudun asi­aa . Ja en tarkoi­ta lisää kaup­pakeskuk­sia, tiehankkei­ta, maat­alouden lopet­tamista ja ihmis­ten siir­toa kaupunkei­hin vaan toimia, joil­la mah­dol­lis­te­taan ekol­o­gis­es­ti ja sosi­aalis­es­ti kestävä asum­i­nen maaseudulla.

 23. “Kuten aiem­min viit­tasin niin 6000 kg/ha sadon tuot­tamiseen tarvi­taan huo­mat­tavasti enem­män ener­giaa kuin 2000 kg/ha luomusatoon ”

  Voipi olla tai olla olemat­ta: riip­puu mitä pel­lolle lait­taa. Jos on lan­taa, tavanomainen taitaapi piestä piperte­lyn 12–0. Ja sit­ten pitäisi vielä huo­ma­ta luo­mun koko vil­je­lykier­to, ei vain se riemulli­nen vuosi, kun puimur­in­tor­ves­ta viiden vuo­den hypet­tämisen ja typet­tämisen jäl­keen sal­lii jotain turahtaa.

  Sem­mot­ti vielä: ener­gia on hin­noitel­tu vil­jan hin­taan. Luo­muvil­ja on kalli­im­paa ja silti huonom­paa. Mitä ihmettä siihen on hin­noitel­tu ellei ener­giaa jos­sain muodossaan?

 24. “Suo­mi on kyi­nen, kylmä, kivikkoinen, ja kuinkas se saun­daakaan; ja kovasti keskusta­lainen. Se on paradok­si: läh­es maail­man surkeim­mal­la vil­jelyaluel­la sijait­see se maail­man ain­oa val­tio, jos­sa val­taa pitää agraaripuolue.”

  Olemme mon­es­sa muus­sakin asi­as­sa ain­okaisia, meil­lä on lap­sil­la koulu­ruokailu ja oikeus päivähoitoon jopa sil­loin, kun kumpikin van­hempi juo kal­jaa kotona olemat­ta töis­sä. Mitähän vielä, jos lähdet­täisi­in etsimään siiviläl­lä, ilmainen yliopisto…vauvoilla komeat rat­taat esimerkik­si Ruotsin lap­si­in ver­rat­tuna, ilmaisia tietokonei­ta joka lähtöön jne.

 25. “Suo­ma­laises­sa maat­alous­poli­ti­ikas­sa olisi hyväksyt­tävä eräs tärkeä totu­us: Suo­mi ei ole koskaan ollut eikä Suomes­ta koskaan tule maat­alous­maa­ta vaik­ka sel­l­ainen his­to­ri­alli­nen kiviri­ip­pa on osak­semme langennutkin.”

  Suo­mi kuu­lunee muu­ta­man vuosikymme­nen kulut­tu Euroopan parhaisi­in maat­alousalueisi­in riip­puen toki siitä paljonko kasvukausi pite­nee. Suomen läm­pöti­la vas­tan­nee sil­loin nykyisen Sak­san läm­pöti­laa tai vielä lämpimäm­pää, mut­ta etu­na on vielä pitkät päivät. Kesän sademääris­sä ei ennustei­den mukaan tapah­du suur­ta muu­tos­ta, joten vet­täkin tullee aika sopi­vasti. En sit­ten tiedä mis­sä määrin nämä näkymät nos­ta­vat maan hin­taa jo nyt. Var­maa kuitenkin on, että jos ilmas­ton läm­pen­e­miseen vankasti uskoo, maas­ta voi tehdä mieli mak­saa reip­paastikin “yli­hin­taa”.

  Suo­mi vei vil­jaa ennen muinoin, ennen kuin Kepua ja maat­alous­tukia oli kek­sit­tykään, eli tääl­lä tuotet­ti­in enem­män kuin kulutet­ti­in. Ilmi­selvästi siis Suo­mi ei ole ollut ihan huonoin­ta aluet­ta vil­je­lyn kannal­ta. Tosin huonoina vuosi­na kuolti­in kuin kärpäset.

 26. Erit­täin mie­lenki­in­toinen keskustelu. Suomes­ta puut­tuu täysin kri­it­ti­nen maat­alous­tutkimus. Maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iön ylim­mässä joh­dos­sa on mon­ta maat­alouden har­joit­ta­jaa, jot­ka junail­e­vat itselleen ja naa­pureilleen lisää ja lisää tukia.

  Men­emät­tä sen pidem­mämme tähän “puh­taan suo­ma­laisen ruuan” maail­maan, voin vain tode­ta, että olen näh­nyt veilä 1960-luvul­la täysin kirkaan saaris­tomeren ja sen rakkolevästöt. Nyt se on maat­alous pahim­pana saas­tut­ta­jana muut­tunut vihreäk­si marjapuuromömmöksi.

  Kyseessä on erit­täin paha ekokatas­trofi — itse asi­as­sa pahempi kuin vas­taa­van laa­juinen öljykatas­trofi. Öljyn saa kor­jat­tua pois ja luon­to hoitaa lop­ut. Kuka tai mikä hoitaa inten­tion­aalis­es­ti aiheutetun rehevöitymisen?

 27. Evertin totea­muk­seen totean, että Itämeri on menetet­ty meri. Maat­alouden, asu­tuk­sen, kalankas­vatuk­sen ja teol­lisu­u­den sinne tuot­ta­maa fos­fo­ria ja typpeä ei saa­da ikinä pois. Muu­tos tulee vas­ta seu­raa­van jääkau­den aikana. Kyseessä on ekokatastrofi.

 28. “Maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iön ylim­mässä joh­dos­sa on mon­ta maat­alouden har­joit­ta­jaa, jot­ka junail­e­vat itselleen ja naa­pureilleen lisää ja lisää tukia.”

  En oikein usko, että “rav­in­toketju” kulk­isi yksin noin. Lojaal­isu­us tuen­saa­jia kohtaan lie­nee kehitet­ty tavanomaisel­la ylim­mästä, poli­it­tis­es­ti val­i­tus­ta joh­dos­ta tule­val­la hil­jaisel­la ohjeis­tuk­sel­la ja palkkioil­la nim­i­tyksi­neen. Tämä ohjaus syn­nyt­tää lop­ul­ta toiv­o­tun­laisen viras­tokult­tuurin ja ilmapi­irin, joka suosii ja hylkii tietyn­laisia henkilöitä ja luo halut­tua päätöksentekoa.

  Keskus­ta on myös erit­täin tietois­es­ti vahvis­tanut otet­taan itselleen tärkeik­si kat­somis­sa vira­nomai­sis­sa. Se on Pekkarisen aikana siirtänyt elin­tarvikeneu­vot­telukun­nan maat-met­sät — min­is­ter­iöön, ottaa piakkoin käyt­tövesi­asi­at Evi­raan eikä kirveel­läkään päästä Suomen poten­ti­aalis­es­ti tärkein­tä ter­veystoim­i­jaa sinne minne se kuu­luisi eli STM:ään. Kyse on VRN:stä, Val­tion rav­it­se­mus­neu­vot­telukun­nas­ta, joka on hau­dat­tu elävältä Evi­ran uumeni­in. Ei pääse kajoa­maan siihen, mitä suo­ma­laiset syövät. Tästä peräti kauheud­es­ta on tehty väitöskir­ja aika hil­jan. Kokeilepa google-hakua “Auli Suo­je­nen” — nimellä.

  Ympäristömin­is­ter­iössä Kokoomuk­sen Särk­i­järvi on dis­pos­sa, tiet­tävästi muitakin johtavia virkamiehiä. Kepu­lainen Pok­ka vahtii nyt siellä.

  Stakes yhdis­tet­ti­in Pekka Puskan KTL:ään ja kun yhdis­tämis­vai­heessa rivi-kepu­laisil­la oli epäti­etoisu­ut­ta siitä, nimit­täisikö Risikko (kok.) eläkeukok­si siir­tyvän Puskan vai nuorem­man Mat­ti Heikkilän uuden laitok­sen johtoon, keskus­tan äänenkan­nat­ta­ja Suomen­maa päät­ti aut­taa Puskaa likasankokampanjalla.

  Jut­telin Heikkilän kanssa ennen kuole­maansa, eikä hän — hyvin hark­it­se­va ja sanansa val­it­se­va mies — pitänyt pois­sul­jet­tuna, etteikö kyse olisi ollut kepu­lais­ten har­joit­ta­mas­ta pelistä. Hän oli kum­minkin hyvin häm­mästynyt puun takaa tulleesta ja suo­ranaisen val­heel­lis­es­ta lianheitosta.

  JL: “Maat­alouden, asu­tuk­sen, kalankas­vatuk­sen ja teol­lisu­u­den sinne tuot­ta­maa fos­fo­ria ja typpeä ei saa­da ikinä pois.”

  Asu­tus ja teol­lisu­us sekä kalankas­va­tus eivät tuo­ta kuin häviävän osan Itämeren type­stä ja fos­forista. Olikos kaik­ki asu­tus ja teol­lisu­us yhteen­sä 16 kumpais­es­takin? Maat­alous 64 % (N) ja 50 % ℗. 

  Tämän jutun
  http://www.tekniikkatalous.fi/energia/article35950.ece
  mukaan Itämeren pelas­t­a­mi­nen mak­saisi 3 mil­jar­dia vuodessa. Saman ver­ran kuin Suomes­sa mak­set­ta­va maat­alous­tu­ki, jos joku ei tietäisi.

 29. En tiedä, mitä serkku­ni maanvil­jeli­jä­vaimo kom­men­til­laan tarkasti ottaen tarkoit­ti, mut­ta hänen mukaansa oikeat maanvil­jeli­jät eivät maat­alous­tukia saa. Mah­ta­vatko tuet men­nä maanvil­jeli­jöi­den kaupunki­lais­sis­aruk­sille tai muille harrastajaviljelijöille.

  Merien puhdis­tu­mis­es­ta: Poh­jan­lahti on puhdis­tunut paljon sit­ten pahimpi­en saas­tu­mi­saiko­jen­sa. Eikö Itämerel­lä ole myöskin mah­dol­lisu­us puhdis­tua nopeasti ainakin jos­sakin määrin, jos Tan­skan salmien kaut­ta tulee sopi­vasti suolavet­tä. Ruot­salaiset laske­vat edelleenkin pur­jeveneit­ten­sä jätevedet mereen.

  Kat­soin tänään elämäni ensim­mäisessä maat­alous­näyt­telyssä maanvil­jeli­jöitä tarkkaan eri näkökul­mista tämä Soin­in­vaaran blo­gis­sa käy­ty keskustelu mielessäni.

  Maat­alous­näyt­telyssä ei näköjään kita­ta kal­jaa kuten tapah­tuu läh­es kaikissa muis­sa kansantapahtumissa.

  Mielessäni väikkynyt stereo­tyyp­pinen kuva lihav­ista emän­nistä ja isän­nistä ei pitänyt paikkaansa. Väki oli pääsään­töis­es­ti työtärankasti tekevän näköistä ja normaalipainoista.

  Vil­jeli­jät ovat tarpeet­toman rasit­tuneen näköisiä, tästä syys­tä heitä kat­soes­sa tuli paha mieli. Maanvil­jeli­jöi­den autot eivät olleet sen komeampia kuin muil­lakaan suo­ma­laisil­la, Katainen olisi pan­nut mon­et autot vai­h­toon tuke­maan auto­te­ol­lisu­u­den huonoa turhaa kysyntää.

  Näyt­telyalueel­la tapasi hyvää käytöstä euroop­palaiseen malli­in. Suomes­sa puhutaan huonos­ti käyt­täy­tyvistä asi­akkaista vaa­tiv­ina tai haas­teel­lisi­na asi­akkaina, tosi­asi­as­sa kyseessä on usein puut­tu­va kotikas­va­tus. Tungek­sivia päällekäveli­jöitä ei ainakaan min­un kohdal­leni sat­tunut. Väki osasi jonot­taa kuin kon­sanaan Pari­i­sis­sa, enkä ole saanut juo­da kah­viani pitkään aikaan niin puh­taal­ta pöy­dältä ja hyvin palvel­tuna kuin tapah­tui näyt­te­lyn perinnekahvilassa.

 30. “En tiedä, mitä serkku­ni maanvil­jeli­jä­vaimo kom­men­til­laan tarkasti ottaen tarkoit­ti, mut­ta hänen mukaansa oikeat maanvil­jeli­jät eivät maat­alous­tukia saa.”

  No hän taisi kat­soa, että olet niin tietämätön, että sin­ulle voi tuol­laisen perät­tömyy­den päästää. Miten muuten on mielestäsi, saa­vatko kaik­ki akti­ivivil­jeli­jät tukea?

  “Eikö Itämerel­lä ole myöskin mah­dol­lisu­us puhdis­tua nopeasti ainakin jos­sakin määrin, jos Tan­skan salmien kaut­ta tulee sopi­vasti suolavettä.”

  Joku deux ex machi­na ei Itämer­ta pelas­ta. Mut­ta erikois­es­ti sen varaan paljon lasketaan.

  “Ruot­salaiset laske­vat edelleenkin pur­jeveneit­ten­sä jätevedet mereen.”

  Van­haa kaavaa jatke­taan: se onkin jonkun toisen vika.

  “Vil­jeli­jät ovat tarpeet­toman rasit­tuneen näköisiä, tästä syys­tä heitä kat­soes­sa tuli paha mieli.”

  Oletkos Rak­sa-mes­suil­la käynyt? Ota paljon nenäli­ino­ja jos menet.

  “Maat­alous­näyt­telyssä ei näköjään kita­ta kal­jaa kuten tapah­tuu läh­es kaikissa muis­sa kansantapahtumissa.”

  Maat­alous­näyt­te­ly on ammat­ti­ta­pah­tu­ma. Kaikissa niis­sä eri alo­jen ammat­ti­ta­pah­tu­mis­sa, jois­sa olen käynyt, ollaan selv­in­päin. Jopa Viini­ex­pos­sa. Ei pidä ver­ra­ta Ankkarock­ia ja ammattimessuja. 

  “Väki osasi jonot­taa kuin kon­sanaan Pari­i­sis­sa, enkä ole saanut juo­da kah­viani pitkään aikaan niin puh­taal­ta pöy­dältä ja hyvin palvel­tuna kuin tapah­tui näyt­te­lyn perinnekahvilassa.”

  Kiitä siitä rav­in­to­la­henkilökun­taa, älä ain­oas­taan asiakkaita.

 31. Net­toveroaste kirjoitti: ” ”

  Retori­ikkaa, pelkkää retori­ikkaa, siis­pä en vastaa.

 32. Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti: “Suomen maat­aloustuen suurin syn­ti ei ole sen taso vaan rakenne, jol­la näyt­tää ole­van aivan mui­ta päämääriä kuin tur­va­ta pel­to­jen pitämi­nen vil­je­lyk­sessä. EU:n byrokraat­tien asenne on paljon fik­sumpi, siis keskimäärin, kos­ka EU:ssa sen­tään vähyän yritetään kun­nioit­taa suh­teel­lisen edun periaatetta.”
  Voisitko vähän tarken­taa, miten suo­ma­lainen sovel­lu­tus EU:n maat­alousjär­jestelmästä on rak­en­teeltaan huonom­pi kuin muual­la EU:ssa? Mitä pitäisi tehdä toisin? Jos suh­teel­lisen edun peri­aate halut­taisi­in ottaa EU:ssa laa­jem­min käytöön, niin eikö pohjoisille alueille kuu­luisi nimeno­maan maid­on- ja nau­dan­li­han­tuotan­to, ja eteläm­mäk­si sit­ten pidem­mästä kasvukaud­es­ta hyö­tyvä tuotan­to. Maid­on yli­tuotan­to ei ole EU:n pohjoisimpi­en maid­en ongel­ma, vaan se on huo­mat­tavasti etelämmässä.

 33. Ode kir­joit­ti mm:

  1) Jos maat­alousam­matin har­joit­ta­mi­nen olisi niin val­ta­van tuot­toisaa ja help­poa, kuin Net­toveroaste väit­tää, tuskin alal­ta koko ajan pois­tu­isi väkeä.

  4) Se, että pel­lot ovat tääl­lä raukoil­la rajoil­la niin kalli­ita kuin ovat, osoit­taa, että jotain on pahasti pielessä. Kun vil­je­ly on aivan kan­nat­tavu­u­den rajoil­la, pel­lon arvon pitäisi olla jok­seenkin nol­la. Täl­lainen tuki pait­si että se val­uu lähin­nä kaupunki­in muut­taville sis­ar­ille, vie kan­nat­tavu­u­den mon­elta ter­veeltä tuotan­to­haar­al­ta, joka ei saa tukea.
  .….….….….….….

  Pitäisi pystyä erot­ta­maan maat­alousyrit­tämi­nen ja maat­alou­so­maisu­u­den (pel­lon) hallinta. Valitet­tavasti tukipoli­ti­ikkamme on onnis­tunut eri­no­mais­es­ti suo­ja­maan maat­alou­so­maisu­u­den hallinta, joka mon­esti on ris­tiri­idas­sa itse yrit­tämisen kanssa. 

  Monel­la tilal­la tässäkin ketjus­sa kade­hdit­tu “lev­eä elämä” on fak­tis­es­ti pääo­mat­u­loa eikä itse tuot­tamis­es­ta saatu. Näin alka­vana vil­jeli­jänä, ilman suuria pääo­mia alalle tulleena olen sen tajun­nut. Edun­valvon­ta­porukas­sa (MTK) akti­ivisin poruk­ka ovat nämä jo investointin­sa mak­sa­neet, omaa var­al­lisu­ut­taan var­tioi­vat vil­jeli­jät, joil­la on aikaa istua kokouksia. 

  Pel­lon hin­ta, joka syr­jäseu­tu­ja luku­unot­ta­mat­ta on karan­nut tuotan­toar­vos­ta (ja vaik­ka siihen pääomit­taisi tuki­akin mukaan), ker­too, että alal­la on (yhä) paljon voimia, joil­la on run­saasti “kär­siväl­listä pääo­maa”. Tämä kusee suo­raan niiden jaloille, jot­ka haluavat/joutuvat ajat­tele­maan ruuan tuotan­toa ihan vain yritystoimintana.

  Petri Leinonen

 34. Net­toveroaste kir­joit­ti: “Itse asi­as­sa Suomes­sa on hyvin paljon esimerkik­si zoonooseja:

  a) Sal­mo­nel­la: eniten pohjo­is­mais­sa, paljon yli EU:n keskiarvon.”

  Itse olin siinä uskos­sa että pohjo­is­maat on ain­oi­ta mai­ta EU:ssa, jot­ka sal­mo­nel­laa tes­taa­vat, kos­ka se on jotenkin aisois­sa. Pienel­lä googlauk­sel­la löysin ain­oas­taan tämän EFSA:n sal­mo­nel­laa koske­va julka­isu jos­sa on myös eritel­ty dataa maittain.

  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620761745.htm

  Link­ki käsit­telee vain siipikar­jaa mut­ta jos sisältöä oikein tulk­itsin niin se ker­too että keskimäärin EU:ssä yli 20 % siipikar­jas­ta kan­taa sal­mo­nel­laa kun taas Suomes­sa luku on 0.1 %.

  Jos Net­toveroas­t­eel­la on linkke­jä valmi­ina niin näk­isin niitä mielelläni.

 35. Petrille:

  Kaikil­la tuil­la ja kor­vauk­sil­la on tapana nos­taa sen tavaran tai palveluk­sen hin­taa, jos­ta se mak­se­taan. EU on jostain syys­tä keksinyt, että kaik­ki tuet pitää mak­saa maan käytöstä, jot­ta itse tuotan­to muka määräy­ty­isi markki­nae­htois­es­ti. Täl­löin tietysti jokainen hamuaa tätä maa­ta, ei siihen MTK:n her­ro­ja tarvitse. 

  EU ei vain tajua, että maa on ain­oas­taan yksi tuotan­tovä­line muiden joukos­sa, kyl­lä sen suosimi­nen vaikut­taa markki­noi­hin aivan samal­la taval­la kuin jonkin toisenkin tuotan­tovä­li­neen suosimi­nen vaikut­taisi. Ja sama aiku­tus sil­lä on tietysti kaikissa mais­sa, jos­sa tukea näin mak­se­taan. En tiedä, koetaanko tätä maa­han pääomit­tumista muual­la ongel­mallisek­si. Jos näin ei ole, niin var­maankin muual­la maan­omis­tu­solot, kiin­teistön luovutussäännökset,sukupolvenvaihdostapa, per­in­tölain­säädän­tö tai muut sel­l­aiset asi­at ovat toisin, niin että maa­han sitoutunut pääo­ma pysyy parem­min elinkeinon sisäl­lä eikä valu pois. 

  Kuun­telin 1980-luvun alus­sa sak­salaisen prof. Tanger­man­nin luen­non maat­alous­tu­ista. Hän oli tuol­loin jyrkästi sitä mieltä, että tukia ei saisi mak­saa maankäytön perus­teel­la juuri tuon pääomit­tumis­vaaran takia. Tämän samaisen her­ran san­o­taan ole­van nykyisen EU:n maat­alous­poli­ti­ikan isä. Mikähän lie­nee saanut hänet kään­tämään takkin­sa näin päinvastaiseksi?

 36. Joo, tiedän tämän pääomit­tumisju­tun. Vai­h­toe­hto­ja­han olisi tuotan­to­tu­ki (oli meil­lä ennen EU:ta, ei toi­mi), jonkin­lainen kansalais­palk­ka vil­jeli­jälle (ei onnis­tune selek­ti­ivisenä), eläin­tu­ki (siitäkään ei kovin hyviä kokemuksia). 

  Muual­la Euroopas­sa maankäyt­tölain­säädän­tö on ymmärtääk­seni huo­mat­tavasti tiukem­pi kuin meil­lä. Meil­lähän odotusar­vos­ta (tont­ti­maak­si) johtuen kaupunkien ympäril­lä on pusikkovyöhyke, kos­ka kenenkään ei sil­lä hin­nal­la kan­na­ta han­kkia maa­ta vil­je­lykäyt­töön. Hin­ta hei­jas­tuu kyl­lä kauemmaksikin. 

  Meil­lä ei myöskään ole vuokrav­il­je­lyper­in­net­tä siinä kuin monis­sa mais­sa, jois­sa maan­omis­tus on erit­täin keskit­tynyt­tä (ei sekään nyt autu­as­ta ole…). Oikeataan vas­ta nyt nousee nuorehko vil­jeli­jä­sukupolvi, joka ajat­telee asi­aa enem­män yri­tys­toim­intana kuin elämän­ta­pana. Maan­omis­tus vaan on vielä niis­sä käsis­sä, joille oma maa, oma lupa, viisi­toista sukupolvea har­tioil­la ja koko tämä talon­poikainen klis­teistö ohjaa päätök­sen­tekoa. Ja tämä on sitä porukkaa, jol­la on aikaa siel­lä MTK:ssakin vielä aikaa vaikut­taa, ampua vihre­itä ja kiro­ta sosialisteja.

  Ei min­ul­la mitään viisas­tekiveä ole, mut­ta keskusteluken­tä eri puo­lil­la olisi joskus fik­sua lait­taa jäitä hat­tuun, niin voitaisi­in joskus saa­da asial­lisi­akin vastauksia.

  Niin, on kait ker­rot­ta­va, että olen itsekin vil­jeli­jä jo viidet­tä vuot­ta, tyhjästä ilman per­in­töti­lan rasit­tei­ta ja voimavaro­ja aloittanut.

  Petri Lei­noen

 37. Maan­omis­tus­rakenne on sitä mitä on, jos ei sosial­is­mi­in halu­ta siir­tyä. Ja poikkeaa eri Euroopan mais­sa huo­mat­tavasti toi­sis­taan. Se pitää ottaa huomioon, kun maat­alous­poli­ti­ikkaa yhteisö­ta­sol­la suun­nitel­laan. Hyvä esimerk­ki yhteen­tör­mäyk­ses­tä oli tilat­uen kohdal­la, jos­sa sään­nök­set tukioikeuk­sista vuokra­maid­en kohdal­la oli tehty läh­es perin­nöl­lis­ten land­lor­di­en vuokralais­ten kannal­ta. Tämä ei tietys­tikään sovel­lu Suomen lisäpel­tovuokra­markki­noiden muu­ta­man vuo­den vuokrasopimuksiin.
  Van­ha kansan­talousti­eteen perussään­töhän oli, että että talous­poli­ti­ikkaa toteutet­taes­sa pitää olla vähin­tään yhtä mon­ta keinoa kuin on tavoit­teitakin. Muu­toin yhtälöä ei saa­da ratkaistua. Nykyään maat­alous­poli­ti­ikalta vaa­di­taan melkein kaikkea kuun ja taivaan väliltä, mut­ta keinok­si esitetään läh­es aina pelkästään pel­to­tukea. Eihän sel­l­ainen voi tuot­taa halut­tua tulosta. Keino­va­likoimaa on pakko monipuolistaa.

 38. Itämerel­lä yhden vesi­atomin kiertämi­nen kestää 30 vuot­ta. Mata­lan sisämeren keskisyvyys on 55 metriä, mitä voi ver­ra­ta huo­mat­tavasti suurem­paan, mut­ta Gibral­tarin rajoit­ta­maan sisämereen silti; Välimereen jon­ka keskisyvyys on noin 2 000 metriä eli syvyys­su­un­nas­sa karkeasti 40-ker­tainen. Tämä vielä suh­teutet­tuna tilavu­u­teen tarkoit­taa val­tavaa eroa.

  Muu­tamista poli­it­tista puheista huoli­mat­ta onkin melko surkuhu­paisaa, miten Itämeren saas­tu­misen todel­lisi­in ongelmi­in ei ole puu­tut­tu mis­sään vai­heessa, ja vaik­ka maat­alouden ravin­nepäästö­jen on vuosi toisen­sa jäl­keen todet­tu ole­van sisämeren pahin rehevöit­täjä, poli­it­tista tah­toa löytää ratkaisu­ja näi­hin ongelmiin.

  Onkin melkein ongel­mallista, että ilmas­ton­muu­tos-keskustelu, tosin erit­täin oikeutet­tuna kärkenä, siirtää mielis­sä ympäristödiskurssin mui­ta asioi­ta tois­si­jaisille pri­or­i­teeteille, vaik­ka ympäristöa­sioi­ta tulisi käsitel­lä huo­mat­tavasti poikki­hallinnol­lisem­min. Nyt min­is­ter­iöil­lä on omat vaki­in­tuneet toim­intat­a­pansa ja sek­torin­sa, mis­tä näi­denkin blogikir­joi­tusten luon­nehdin­nat Maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iöstä ker­tonevat. Ken­ties vaa­dit­taisi­in esitet­tyjä vas­tu­ualuei­den uudelleen­muokkauk­sia, jot­ta muu­tok­sia voisi tapahtua.

  Onkin surkuhu­paisaa, että tässä maas­sa todel­li­nen ihmis­ten poli­it­tisen vään­tämisen tah­to valvoa yötä myöten löy­tyy tupo-neu­vot­telupöy­dis­sä ja ay-liik­keel­lä asioista, jot­ka ovat ay-liik­keelle niin rakkai­ta. Per­in­teil­lä ja val­lit­sevil­la rak­en­teil­la on yhteiskun­nan uud­is­tu­mista jar­rut­ta­vat voimansa.

 39. Minä en ymmär­rä, miten maat­alous Suomes­sa on kan­nat­tam­a­ton­ta. Jos laskemme vil­jan maail­ma­markki­nahin­naksi 0,30e/kg ja tuot­to Suomes­sa hehtaar­il­ta on 5000kg, niin jo 10 hehtaar­il­ta saa tulo­ja 0,30 * 5000 * 10 = 15 000 euroa / vuosi. Päi­hit­tää men­nen tullen työt­tömyysko­r­vauk­set. Sadal­ta hehtaar­il­ta 150 000!!
  Liekö pel­lon hin­ta jotenkin manip­u­loitu, jot­ta pidet­täisi­in maaseudul­ta ihmiset poissa?

 40. Vähän tarken­nus­ta nim. KRJ63:n laskelmaan:

  - vil­jan markki­nahin­ta tilal­la on tänä syksynä korkein­taan 0,07 €/kg,

  - keskisato Suomes­sa on 2000–3000 kg/ha

  - vil­ja ei suinkaan kas­va itses­tään, vaan vaatii työtä ja lan­noit­tei­ta, konei­ta kasvin­suo­jelu­ainei­ta jne…

  Teepä uusi laskel­ma kor­ja­tu­il­la lähtötiedoilla!

 41. Keskisato on kyl­lä noin 3.000 kg/ha, etelässä hiukan enem­män ja pohjoises­sa hiukan vähem­män mut­ta noin tuo 3.000 tai vähän yli. Esimerkik­si ohran avaush­in­ta tälle syksylle 82 euroa per ton­ni tehtaan por­tilla eli tuos­ta kun vähen­tää rahdin niin etäisyy­destä vähän riip­puen mut­ta tuot­toa siis noin 225 euroa per hehtaari. Lisäk­si tule­vat tuet noin 550 euroa per hehtaari. Mut­ta hehtaarin brut­to­tuot­to on ehkä noin 800 euroa per hehtaari. Tästä kun vähen­netään pelkät muut­tuvat kulut eli siemen 100 euroa/ha, lan­noite 150 euroa/ha, kasvin­suo­jelu 50 euroa/ha. Jää 500 euroa / ha jos­ta sit­ten vähän polt­toainet­ta muokkaus, kylvö, puin­ti, kuiv­aus ja vähän muu­takin. Sit­ten kiin­teitäkin. Mut­ta esimerkik­si Maat­alouska­len­ter­ista vuodelle 2009 löy­tyy rehuvil­jan kate­tuot­to­laskel­ma ja sen mukaan muut­tuvat kus­tan­nuk­set ovat 472 euroa/ha. Eli tuos­ta jäisi 330 euroa/ha konepääo­ma­lle, työlle ja muulle katet­ta. Jos olete­taan että koneet eivät mak­sa mitään niin työ­palkkaa jäisi 100 hehtaar­il­ta siie 33.000 euroa. Mut­ta että huip­pu­bisnes? Kun on täy­tynyt tila ostaa eli pel­lot mak­saa, koneet, raken­nuk­set jne jne?

  1. Hmm..
   Siemen ja lan­noit­teet 250 €/ha, vil­jan hin­ta 225 €/ha. Jos sen vil­jan sijas­ta myisi siemenet ja lannoitteen…
   Eihän täl­lainen tilanne voi olla pysyvä.

 42. Täl­laise­na tilanne on jatkunut jo 14 vuot­ta, vain yksi poikkeusvu­osi välissä.
  Vil­jeli­jät nar­rataan kylvämään nuo siemenet ja lan­noit­teet, sil­lä muu­toin jäisi tuo noin 550 euron tukipot­ti saa­mat­ta. Korkean ammat­ti­eti­ikan ihmis­inä vil­jeli­jät vielä lait­ta­vat nuo hyvän sadon vaa­ti­mat määrät lan­noit­tei­ta ja siemeniä pel­toon. Ehkä pysyvä oloti­la olisi se, että luovut­taisi­in tuot­ta­mas­ta laatuvil­jaa ja käytet­täisi­in siemeniä ja lan­noit­tei­ta vain sen ver­ran, että syn­tyy jotakin vihreää. Sato voitaisi­in sit­ten vaik­ka polt­taa kiin­teän polt­toaineen laitok­sis­sa. Var­masti parem­pi taloudelli­nen tulos, sil­lä jo vil­jan polt­toar­vo on huo­mat­tavasti enem­män kuin sen nykyi­nen markkina-arvo.
  Kaiken kukku­rak­si vil­jan vil­je­ly on huo­mat­tavasti lisään­tynyt 14 viime vuo­den aikana, kun kar­jati­lat ovat siir­tyneet vil­jatiloik­si, kaikkial­la Suomes­sa, ei vain luon­taisel­la vil­janvil­jelyalueel­la. Eli vil­janvil­je­ly ilmeis­es­ti tuot­taa kuitenkin sille nähdylle vaivalle parem­man tulok­sen kuin kar­jan­pito. Ennen EU-äänestys­tä Suomes­ta suun­nitelti­in Euroopan kar­jat­alousaluet­ta, tulikin vilja-aitta.

 43. Kaupunki­laisen ääliökysymys:

  Eikö ne siemenet tule sados­ta? hyö­ty­suhde vehnäl­lä jotain 1:7, riisil­lä 1:100?

 44. Joo, tulee. Hyö­ty­suhde? Tarkoi­tat että kun kylvää x kiloa siemen­tä niin saa y kiloa satoa? Tuo x kiloa vai­htelee kovasti mm vil­jala­jista, kylvöti­hey­destä, maala­jista, 1.000 sieme­nen pain­os­ta ja itävyy­destä johtuen välil­lä 150 — 300 kiloa hehtaari. Mut­ta jos vaik­ka ohjear­vona tuol­lainen 250 kiloa per hehtaari. Ja siemen ei aina tule sados­ta. Esimerkik­si itävyys voi olla 30% jos vaik­ka sat­tuu sateinen puin­tikausi tms hauskaa ja tuol­laista siemen­tähän ei yleen­sä kan­na­ta kylvää kuin katas­tro­fi­ta­pauk­ses­sa, siemen­tä menisi 500–700 kiloa hehtaari. Jol­loin hyö­ty­suhde alkaa olla jo aika heikko jos satoa 3.000 — 4.000 kiloa hehtaarille.

  Mut­ta tosi­aan nyt on taas sel­l­ainen hin­ta vil­jal­la että jos öljyn hin­ta hiukankin nousee niin on huo­mat­tavasti kan­nat­tavam­paa polt­taa sadok­si saatu kau­ra kuin myy­dä se kaup­paan. Jos vain on sopi­vat polt­to­lait­teet niin eihän siinä ole mitään järkeä että myy kau­ran jos­ta ei saa rahaa niin paljoa että olisi varaa ostaa saman läm­pömäärän sisältävän määrän öljyä. Taloudel­lis­es­ti on huo­mat­tavasti edullisem­paa polt­taa se kau­ra itse kuin myy­dä se ja ostaa öljyä.

 45. “Mut­ta tosi­aan nyt on taas sel­l­ainen hin­ta vil­jal­la että jos öljyn hin­ta hiukankin nousee niin on huo­mat­tavasti kan­nat­tavam­paa polt­taa sadok­si saatu kau­ra kuin myy­dä se kauppaan.”

  Eikö vielä järkeväm­pää olisi olla tuot­ta­mat­ta sitä vil­jaa lainkaan ja sen sijaan ostaa niil­lä säästyneil­lä rahoil­la vaik­ka sit­ten öljyä (tai ennem­min tietenkin jotain fik­sumpaa poltet­tavaa, jos sitä ihan voimalaitok­ses­sa poltetaan)?

  Jos niitä älyt­tömiä tuki­ais­määriä perustel­laan sil­lä, että pitää olla ruo­ka omas­ta maas­ta ja sit­ten se vil­je­lyn tuote ei edes mene ruuak­si, vaan poltet­tavak­si, niin mikä tolkku tässä oikein on?

 46. Jos vil­jan hin­ta on 225e/ha ja siitä 20% siementen hin­taa tulee hin­naksi 45e/ha. Lan­noit­tei­den hin­naksi jää sit­ten 205e/ha?? Eikö lan­noit­ta­mi­nen kan­nat­taisi lopet­taa ja toteut­taa jotain kesan­non­tia ym. Ei kait se kaik­ki vil­jan rav­in­to lan­noit­teista kuitenkaan tule..

 47. Krj63:lle vaan että muuten hyvä logi­ik­ka mut­ta kuvit­teletko että ostosiemenet saat samal­la hin­nal­la kuin mitä on “bulkkisadon” arvo. Ostosiemen on vil­je­ly­tarkastet­tua, ser­ti­fioitua jne jne ja hin­ta on luokkaa 300–400 euroa per ton­ni + alv eli jos 250 kg/ha niin se on sit­ten lähelle 100 euroa/ha? Omakin siemen on pääsään­töis­es­ti kun­nos­tet­ta­va eli vähin­tään lajitelta­va, mah­dol­lis­es­ti pei­tat­ta­va jne jne että tulee sillekin oma hintansa. 

  Lan­noit­tamisen voi tietysti lopet­taakin ja säästää kus­tan­nuk­sia mut­ta jos jotain kun­nol­lista ja laadullis­es­ti kaup­pakelpoista satoakin meinaat saa­da niin en kovasti suosit­tele. Esimerkik­si myl­ly­ille kel­paavaa leipävehnää tai mal­taak­si (oluek­si…) kel­paavaa ohraa ei kyl­lä ilman lan­noi­tus­ta vil­jel­lä. Tiet­ty se lan­noi­tus voi olla kar­jan­lan­taakin mut­ta sitä ei ole kaikilla.

 48. YLE:n radio Etelä-Savol­la on tänään tee­m­ana maito. Maito­tuot­ta­jien vara­puheen­jo­hta­ja valit­ti, että Suomeen dumpataan hal­paa maitoa ja juustoa. 

  Hän julisti maat­alous­dok­tri­inia, jon­ka mukaan suo­ma­lainen maito on puh­das­ta, että jokainen sivistys­val­tio pitää huol­ta omavaraisu­ud­es­ta ja että jokainen maitoti­la työl­listää seit­semän suo­ma­laista työntekijää.

  Radion sivuil­la on äänestys MIKÄ MAITO ON PARASTA? Vastaukset:
  hal­pa 72 %
  koti­mainen 15 %
  luo­mu 7 %
  juon mielu­um­min olut­ta 6 %

 49. Olen veron­mak­sa­jana rahoit­tanut MTT:n Peller­von, VATT:n ja Turun kaup­pako­rkeak­oulun tutkimus­ta, jon­ka mukaan maat­lous­tukien lakkaut­ta­mi­nen olisi kan­nat­tavaa. http://www.vihrealanka.fi/node/6525

  Olen itsekin sitä mieltä, että tuki pump­paa raha bis­nek­seen, nos­taa pel­tomaan hin­taa ja korot­taa vuokraa ja nos­taa muu­toinkin tuon­tan­topanos­ten hin­taa. Eli apa­jil­la ovat kaik­ki alan kylkikäis­toim­i­jat. Tästä syys­tä Meil­lä on EU:n suurim­mat tuki­aiset per kapi­ta ja kallein koti­mainen ruoka.

  Mitähän sanoo tuo tutkimus?

  Mut­ta mis­tä ihmeestä tämä tutkimus löy­ty­isi esim PDF-muo­dos­sa. Olen käynyt läpi ko. laitosten sivut ja googlet­tanut. Naa­makir­jas­ta en sen­tään ole hak­enut. Osaako joku neu­voa miten tämän tutkimuk­sen saloi­hin pää­sisi käsiksi.

 50. Meil­läpäin taide­taan jät­tää taas vil­je­lyk­set peltoon.
  http://yle.fi/alueet/etela-karjala/2011/07/lemin_peruna_uhkaa_jaada_historiaan_2698762.html

  Viime kesänä kat­soin kun vil­jaa kyl­vetti­in niin myöhään että sitä ei mitenkään saatu valmi­ik­si. Syksym­mäl­lä kat­selin kun kaalipel­toa vedelti­in murskak­si pel­lolle. Mitä väliä kun tuet tulee joka tapauksessa.

  Perunanvil­jeli­jöi­den val­i­tus epäter­veestä, ruot­salais­es­ta kil­pailus­ta olisi ymmär­ret­tävämää jos ruot­si mak­saisi kansal­lista tukea edes vähän. Mut­ta ei. Siel­lä ei saa kaikkea ilmaisek­si ja se johtaa tehokku­u­teen johon suomes­sa ei ole mah­dol­lista päästä.

  Pitäisikö mei­dänkin pois­taa kansalli­nen tuki, jot­ta lemin punainen säilyisi?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.