Miksi Nova Group rahoittaa ulkoministerin synttärit?

Jyr­ki Katai­nen pal­jok­sut­tu­aan Nova Grou­pin lah­joi­tus­ta Ilk­ka Kaner­van synt­tä­reil­le rau­hoit­te­li kui­ten­kin MTV3:n uuti­sis­sa kohua sano­mal­la, että Ilk­ka Kaner­va oli ulko­mi­nis­te­ri, eikä sen vuok­si syn­ty­nyt mitään jääviystilannetta.

Entä jos nuo kaup­pa­kes­kus­kaa­vo­ja man­ku­vat eivät rahoit­ta­neet­kaan ulko­mi­nis­te­ri Kaner­van synt­tä­rei­tä vaan Var­si­nais-Suo­men lii­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Kaner­van synttäreitä?

35 vastausta artikkeliin “Miksi Nova Group rahoittaa ulkoministerin synttärit?”

 1. Entä jos nuo kaup­pa­kes­kus­kaa­vo­ja man­ku­vat eivät rahoit­ta­neet­kaan ulko­mi­nis­te­ri Kaner­van synt­tä­rei­tä vaan Var­si­nais-Suo­men lii­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Kaner­van synttäreitä?”

  Aivan. Siis sel­lai­sen her­ran, jol­la on vai­ku­tus­val­taa kaavoitukseen.

  Eipä hyväl­tä näy­tä. Ilmei­ses­ti kan­sa­lais­ten on kokoon­nut­ta­va Hel­sin­kiin hajoit­ta­maan ikku­noi­ta, että puo­lueil­le menee peril­le se, että tämän ven­koi­lun, jol­le ei lop­pua muu­ten näy, on loputtava.

 2. Ilk­ka Kaner­va ker­toi jokin päi­vä sit­ten Aamu­leh­des­sä seli­tyk­se­nä taas esil­le nous­seel­le skan­daa­lil­le kes­kit­ty­neen­sä poli­tii­kan tekoon ja avus­ta­jien­sa hoi­ta­neen synt­tä­rei­tä. Eltaan­tu­nut sta­li­nis­tis-tota­li­ta­ris­ti­nen asen­ne täs­sä pahoin pil­kis­tää. Ikä­vät asiat jää­vät alais­ten hoi­det­ta­vak­si, kun rakas­tet­tu joh­ta­ja yrit­tää teh­dä työ­tään kan­san­sa par­haak­si puh­toi­se­na, vaa­ti­mat­to­ma­na ja rehel­li­se­nä. Ei ole Kaner­vas­ta vas­tuun kantajaksi.

 3. Joten­kin sitä jo val­miik­si tie­tää odot­taa just täl­lais­ten Kaner­va-tyy­lis­ten jut­tu­jen taus­tal­ta pal­jas­tu­van jotain aivan muu­ta kuin ensin jul­ki­suu­des­sa selitellään.

  Se mikä täs­sä jutus­sa kai­kis­ta eni­ten ihme­tyt­tää on sel­lai­nen paa­tu­nut selit­te­ly, joka huo­non­taa kuvaa polii­ti­kois­ta entisestään. 

  STTHS
  “Kan­sa uskoo polii­tik­ko­jen saa­man vaa­li­ra­han vai­kut­ta­van, kun kun­nat teke­vät rat­kai­su­ja suur­ten kaup­pa­kes­kus­ten sijoi­tus­pai­kois­ta. Tätä miel­tä on 77 pro­sent­tia suomalaisesta.
  Kyse­lyyn haas­ta­tel­tiin tuhat­ta suo­ma­lais­ta tämän ja vii­me vii­kon aikana.”
  Läh­de:http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Kansa+uskoo+vaalirahan+vauhdittavan+kauppakeskuksia/1135247933419

  Jos nyt toi otos antaa mitään osviit­taa, niin aika mie­len­kiin­toi­nen tilan­ne, kun ajat­te­lee Suo­men elin­tar­vik­kei­den hintatasoa.

  Koko täs­sä rahoi­tus­sot­kus­sa joten­kin noi Van­ha­nen, Kor­ho­nen ja kump­pa­nit ovat todel­la naii­ve­ja usko­tel­les­saan, että kysees­sä kysees­sä oli­si aivan nor­maa­lia edus­tus­toi­min­taa ja on nor­maa­lia, että käy­te­tään tol­lai­sia mää­riä rahaa ilman mitään vastikkeellisuutta.

  Entä jos nuo kaup­pa­kes­kus­kaa­vo­ja man­ku­vat eivät rahoit­ta­neet­kaan ulko­mi­nis­te­ri Kaner­van synt­tä­rei­tä vaan Var­si­nais-Suo­men maa­kun­ta­lii­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Kaner­van synttäreitä?”

  Täs­sä on nyt Katai­sel­la kuten myös näi­den mui­den sot­ku­jen osal­ta Kor­ho­sel­la ja Van­ha­sel­la sel­lais­ta selit­te­lyä, ettei sitä enää pide­tä uskot­ta­va­na. Lähin­nä näyt­tää ole­van jon­kin­lais­ta vii­vy­tys­tais­te­lun makua, kun ei halu­ta kaik­kien sot­ku­jen pal­jas­tu­van. Jäl­jel­le ovat jää­neet enää huo­not selitykset.

  SDP:n suun­nal­ta seli­tet­tiin, että AY-lii­ke on rahoit­ta­nut hei­tä jo kau­an aikaa ja se on ollut tapa, siis tapa­na on ollut, että kan­sal­ta on pimi­tet­ty nää rahoi­tus­ku­viot jo monis­sa vaaleissa.

  On tää puo­luei­den rahoi­tus­sot­ku kyl­lä aika ihmeel­li­nen. Samaan aikaan sel­vi­ää, että Kokoo­mus ei ole hoi­ta­nut tilin­pää­tös­tie­to­jaan kaup­pa­re­kis­te­riin, täs­sä­hän näyt­tää koh­ta ole­van jo jon­kin­lai­sen kau­no­kir­jal­li­sen tuo­tok­sen ainei­ta höys­tet­ty­nä salaliittoteorioineen.

  Pitäi­si puut­tua kaik­kiin sel­lai­siin kan­sa­lai­sil­ta tie­don pimit­tä­mis­tä ede­saut­ta­viin järjestelyihin.
  Esim. tämä:
  “Kun­tien omis­ta­mien yhtiöi­den kaut­ta pys­ty­tään siir­te­le­mään veron­mak­sa­jien raho­ja siten, että se ei vält­tä­mät­tä tule ilmi. Yhtiöi­den avul­la pää­tök­set ovat nopei­ta ja vai­vat­to­mia, mut­ta läpi­nä­ky­vyys kär­sii. Lap­peen­ran­nas­sa pal­jas­tui äsket­täin, että kau­pun­ki oli yhtiön kaut­ta tuke­nut pai­kal­lis­ta len­to­yh­tiö­tä salaa yli mil­joo­nal­la eurol­la.” Läh­de:http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/07/kuntayhtioiden_rahaliikenne_jaa_pimentoon_877629.html

  Trans­pa­rency Inter­na­tio­na­lin mukaan Suo­men poliit­ti­sen rahoi­tuk­sen avoi­muu­den puu­tet­ta oli häm­mäs­tel­ty kan­sain­vä­li­ses­ti­kin. Jär­jes­tö ver­ta­si vaa­li­ra­hoi­tus­ta kos­ke­vas­sa rapor­tis­saan Suo­mea Val­ko-Venä­jään.” Läh­de:http://fi.wikipedia.org/wiki/Korruptio_Suomessa

  Joten­kin ei oikein ole uskot­ta­vaa kun vaa­li­ra­hoi­tuk­seen Kokoo­mus on halun­nut 5000 €:n rajaa jon­ka ylit­tä­vät lah­joi­tuk­set pitäi­si ilmoit­taa. Kaik­ki lah­joi­tuk­set ja tuet sekä polii­ti­koil­le vaa­leis­sa, että vaa­lien aika­na ja myös puo­lu­eel­le, sen yhdis­tyk­sil­le ja sitä ja sen yhdis­tyk­siä lähel­lä ole­vil­le muil­le orga­ni­saa­tioil­le pitäi­si olla lail­la sää­det­ty jul­kis­tet­ta­vak­si jon­kin­lai­sen sank­tion uhalla.

  Entäs jos tota 5000 €:n rajaa kier­ret­täi­siin esim. yksi yhdis­tys lah­joit­tai­si monel­le tie­tyn puo­lu­een ehdok­kaal­le 4999 € ja sit­ten oli­si perus­tet­tu usei­ta yhdis­tyk­siä jot­ka samal­la taval­la. Sit­ten nää yhdis­tyk­set sai­si­vat rahoi­tus­ta iso­ja mää­riä tie­tyil­tä yri­tyk­sil­tä. Jos sit­ten yhdis­tys­ten pitäi­si ilmoit­taa rahoi­tuk­sen­sa, voi­han olla joku yhdis­tys, joka ei kuu­lu puo­lu­ee­seen. Tohon kyl­lä voi raken­taa moni­mut­kai­sen ver­kos­ton jol­la voi kier­tää koko rahoi­tuk­sen ilmoit­ta­mi­sen. Se var­maan on tavoit­tee­na­kin tossa.

 4. Täs­tä edes­päin kuu­los­taa lähin­nä nolol­ta, jos Suo­mi puhuu esim. Pre­si­den­tin tai Pää­mi­nis­te­rin suul­la kor­rup­tios­ta jos­sain kan­sain­vä­li­sel­lä foo­ru­mil­la. Kan­nat­tai­si nyt näi­den sot­ku­jen jäl­keen vaan häpeil­len vai­e­ta puhu­mas­ta aina­kaan mui­den mai­den korruptio-ongelmista.

 5. Vih­reän polii­ti­kon kuu­luu lykä­tä vaa­li­ku­lun­sa veron­mak­sa­jien piik­kin, kuten Jyr­ki Kas­vi mal­lik­kaas­ti näyt­ti esimerkkiä.

 6. hihi­hi­hi­hi­hi­hi… joko­han Osmo koh­ta kään­nyt sil­le kan­nal­le, että kaa­voi­tus on lii­an tär­keä asia jätet­tä­väk­si poliitikoille?

 7. Kuin­ka­han kau­ka­na oli­si mah­dol­li­suus että Ilk­ka Kaner­va alkai­si näyt­tää Kes­ki-Afri­kan Tasa­val­lan Bokas­sal­ta? Tai Lip­po­nen Paa­vo van der Töö­lö, Åland und Lombardia.

 8. Täl­lä ker­taa täy­tyy antaa medial­le tun­nus­tus. Jo Kaner­van synt­tä­ri­heh­ku­tus­ten lomas­sa muis­tet­tiin kysyä, kuka niin hulp­peat on maksanut.

  Mark­ku Kaup­pi­sel­la, Ilk­ka Kaner­val­la ja monel­la muul­la kes­ti­tyk­seen tot­tu­neel­la löy­tyy yhtei­nen his­to­ria: nuo­ri­so­po­li­tiik­ka 1970-luvul­la ja Ahti Kar­ja­lai­sen taus­ta­jou­kois­sa toi­mi­mi­nen. Perin­teis­tä moraa­lia pidet­tiin sil­loin aikan­sa elä­nee­nä kon­ser­va­tii­vi­suu­te­na. Mones­sa­kin mielessä.

 9. > Täl­lä ker­taa täy­tyy antaa medial­le tunnustus.
  > Jo Kaner­van synt­tä­ri­heh­ku­tus­ten lomassa
  > muis­tet­tiin kysyä, kuka niin hulp­peat on
  > maksanut.

  Toi­nen tun­nus­tus pitää antaa sii­tä, että media näyt­tää pitä­vän aihet­ta aktii­vi­ses­ti esil­lä. Vai­kut­taa sil­tä, että kohu ei jul­ki­ses­sa medias­sa laan­nu ennen, kun ‘katai­set ja hei­nä­luo­mat­kin’ ovat luu­ran­kon­sa sii­von­neet muu­ta­mien mui­den jo teke­mäl­lä tavalla.

 10. Tämä­hän menee mie­len­kiin­toi­sek­si. Tah­kon ja Novan yhteys on ollut tun­net­tu. Mut­ta löy­tyy­päs siel­tä Tah­kos­ta myös maakuntajohtajakin:

  Toi­nen mie­len­kiin­toi­nen yhteys maa­kun­ta­hal­lin­toon löy­tyy Hyvin­kään Tah­kon hal­li­tuk­sen kokoonpanosta:

  Sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mii Jor­ma Kosu­nen, vara­pu­heen­joh­ta­ja­na Tuu­la Van­ha­ta­lo ja jäse­ni­nä Tuo­vi Aho­la, Kari Käyh­kö, Jari Lau­ri­la, Jyr­ki Mat­ti­la ja Ossi Savo­lai­nen. Vara­jä­se­ni­nä ovat Mira Arff­man ja Jus­si Haapala.

  Jor­ma Kosu­nen on KMS:n vara­pu­heen­joh­ta­ja, Jyr­ki Mat­ti­la on vaa­li­ra­hoi­tus­sot­kuun lii­te­tyn Mekaa­ni­kon­ta­lon toi­mi­tus­joh­ta­ja ja Ossi Savo­lai­nen on Uuden­maan maakuntajohtaja.

  Nova Grou­pin Tapa­ni Yli-Sau­na­mä­ki on toi­mi­nut Hyvin­kään Tah­kon hal­li­tuk­ses­sa vii­mek­si vuon­na 2004. Nova Group on toden­nä­köi­ses­ti kuu­lu­nut Tah­kon rahoit­ta­jiin, vaik­ka vii­mei­nen 4000 euron las­ku Tah­kon junio­reil­le luva­tus­ta tues­ta jäi kon­kurs­sin vuok­si maksamatta.”

  http://pseudonyymi.blogspot.com/2009/07/hyvinkaan-tahko-ja-hyvat-veljet.html

 11. No var­maan sik­si, että Nova halusi vai­kut­taa tule­viin pää­tök­siin. Kos­ka Vih­reät eivät yri­tyk­sil­tä tukea saa, vih­reil­le ei jää muu­ta vaih­toeh­toa kuin hurs­kas­tel­la asial­la. Minus­ta on kui­ten­kin parem­pi, että poliit­ti­nen rahoi­tus tapah­tuu yri­tys­ten tai varak­kai­den ihmis­ten varoil­la kuin veron­mak­sa­jil­ta kerä­tyil­lä rahoil­la — var­sin­kin jos rahoi­tus on vie­lä jul­kis­ta. Huo­noin vaih­toeh­to on se, että puo­luei­ta rahoit­ta­vat vie­raat val­lat, mikä oli vie­lä tapa­na sil­loin kun itse ensi ker­taa hiih­te­lin vaalipaikalle.

  1. Kyl­lä on viha val­tio­ta koh­taan suur­ta, jos on sitä miel­tä, että on parem­pi rahoit­taa poli­tiik­kaa lah­juk­sin kuin verovaroista.

 12. Kyl­lä on viha val­tio­ta koh­taan suur­ta, jos on sitä miel­tä, että on parem­pi rahoit­taa poli­tiik­kaa lah­juk­sin kuin verovaroista.”

  Nime­no­maan lah­juk­sia ne oikeas­ti on, ei kukaan vas­tik­keet­ta rahaa anna, se on sel­vä. Täm­mö­nen kor­rup­tio rapaut­taa yhteiskuntaa.

 13. Voi voi tätä vih­rei­den polii­tik­ko­jen moraa­lis­ta ylem­myyt­tä. Perus­te se on sekin että pie­nem­pi paha se on vero­va­rois­ta rahat vie­dä kuin lah­joi­tuk­sis­ta. No, nah­ku­rei­den orsil­la tavataan…

 14. -Ehrn­root­hin “pojat” osti­vat syk­syl­lä mää­räys­val­lan YIT:ssä

  -pari­sen päi­vää sit­ten YIT:n uusi tj. Pit­kä­kos­ki ilmoit­ti tv-uuti­sis­sa monel­le yllä­tyk­se­nä YIT:n lisää­vän nopeas­ti talonrakennustuotantoa

  -Tänään val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön työ­ryh­mä ehdot­taa 330 mil­joo­nan euron työllisyyspakettia.

  Pake­tin työl­li­syys­vai­ku­tuk­set ovat yhteen­sä 8 450 hen­ki­lö­työ­vuot­ta. Tuki koh­dis­tui­si eri­tyi­ses­ti talon­ra­ken­nuk­seen, met­sä- ja puu­tuo­te­teol­li­suu­teen sekä laivanrakennukseen.

 15. Kyl­lä viha yksi­lön­va­paut­ta koh­taan on suur­ta, jos on sitä miel­tä, että pakol­la kerät­ty rahoi­tus on parem­pi kuin vapaa­eh­toi­nen. Minus­ta on parem­pi, että jokai­nen lah­joit­taa vapaas­ta tah­dos­taan rahaa niil­le, jot­ka ovat aikeis­sa edis­tää lah­joit­ta­jan int­res­sis­sä ole­via tavoit­tei­ta. Sinun esit­tä­mä­si vaih­toeh­to perus­tuu veroi­hin (pak­ko) ja val­lan semen­toi­mi­seen (auto­ri­taa­ri­suus). Miten ihan­teel­li­sen yhteis­kun­nan nuo sulus­sa ole­vat sanat tuo­vat mieleesi?

 16. Osmo, yksit­täi­seen pää­tök­seen vai­kut­ta­mi­nen on eri asia kuin päät­tä­jien laa­ja-alai­nen rahoit­ta­mi­nen. Lah­jon­ta on ongel­ma, ja kun­tien kaa­voi­tus on ollut aina lah­jon­nal­le altis­ta toi­min­taa. Se taas joh­tuu sekä sii­tä, että toi­min­nas­sa liik­kuu val­ta­vat raha­mää­rät että sii­tä, että poliit­tis­ten päät­tä­jien intr­res­sit (vaa­li­lu­pauk­set) poik­kea­vat mui­den mark­ki­noil­la toi­mi­vien yksit­täis­ten toi­mi­joi­den int­res­seis­tä. Jos kai­kil­la on yhtei­nen halu ja voit­toa ei syn­ny, eipä esiin­ny lah­jon­taa­kaan, kuten voit arvata.

  Kir­joi­tuk­se­si käsit­te­li kui­ten­kin ylei­sem­mäl­lä tasol­la, tai niin ymmär­sin, poli­tii­kan rahoi­tus­ta. Sen asian suh­teen olen edel­leen eri miel­tä kans­sa­si, jos kan­ta­si on se, että pakol­la toi­sil­ta pois otet­tu raha ja sen koh­dis­ta­mi­nen ole­mas­sa ole­vil­le puo­lueil­le on parem­pi kuin vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tu­va varainhankinta.

  Mil­lä taval­la yri­tyk­sen vero­na mak­sa­ma raha on vähem­män “lah­jus” kuin sen vapaa­eh­toi­ses­ti mak­sa­ma? Annan kädes­tä pitäen esi­mer­kin; kuin­ka kun­nat otta­vat alu­eel­laan toi­mi­vat mer­kit­tä­väs­ti työl­lis­tä­vät yri­tyk­set huo­mioon teh­des­sään nii­hin liit­ty­viä pää­tök­siä? Ja mil­lä taval­la, vas­taa­vas­ti, val­tiot suh­tau­tu­vat yri­tyk­siin, jot­ka hake­vat hyviä investointikohteita…

  1. Täs­sä jäl­kim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa rahat eivät tule puo­lue­toi­min­nan rahoit­ta­mi­seen tai polii­ti­kon yksi­tyi­se­lä­mään vaan kun­nan kas­saan. Se on taas aivan eri asia. Sinän­sä pidän huo­no­na sel­lais­ta vero­ra­ken­net­ta, jos­sa kun­tien kan­nat­taa ostaa yri­tyk­siä alueelleen.

 17. Kai­ken esil­lä ole­van lisäk­si tulee muis­taa, että nykyi­nen jul­ki­nen myl­ly­tys kos­kee vas­ta tulopuolta.

  Eli meno­puo­li pitää käsi­tel­lä myös. Mihin rahat ovat men­neet ja mil­lä perus­teel­la? Pal­jon­ko on ‘vaa­li­ra­haa’ men­nyt polii­tik­ko­jen omiin tas­kui­hin tai lähi­pii­ril­le ja ‘kave­reil­le’?

  Ellei kyse oli­si polii­ti­kois­ta, verot­ta­ja oli­si jo ajat sit­ten esit­tä­nyt oman kiinnostuksensa.

 18. Kai­kil­la pitäi­si olla huo­li demo­kra­tian toi­mi­vuu­des­ta. Poliit­ti­sen toi­min­nan rahoi­tus on vält­tä­mä­tön­tä hoi­taa kun­nol­la nyt­kin, kun tal­koo­työl­lä ei saa­da enää riit­tä­väs­ti näky­vyyt­tä sinän­sä vält­tä­mät­tö­mäl­le poliit­ti­sel­le sano­mal­le infor­maa­tio­yh­teis­kun­nan pyör­tei­ses­sä mediamaailmassa. 

  Pit­kät lis­tat ter­veh­dyt­täi­si­vät kyl­lä vil­kas­ta menoa ja suh­mu­roin­tia, mut­ta ruot­sa­lai­nen ajat­te­lu­ta­pa ei näy­tä saa­van kan­na­tus­ta tääl­lä yksi­löl­li­syyt­tä ylis­tä­väl­lä areenalla.

  Kaner­van elä­kei­kä näyt­tää lähestyvän.

 19. Jos nyt toi otos antaa mitään osviit­taa, niin aika mie­len­kiin­toi­nen tilan­ne, kun ajat­te­lee Suo­men elin­tar­vik­kei­den hintatasoa.”

  Puras­jo­ki ja Kil­pai­lu­vi­ras­to ovat muu­ta­mas­sa rapor­tis­sa juu­ri pai­not­ta­neet, että Suo­mes­sa hin­ta­kil­pai­lu ei toi­mi vää­ris­ty­neen kaa­voi­tuk­sen vuoksi.
  Sitä he eivät ole suo­raan sano­neet, että taus­tal­la on korruptio.

  Hyvä esi­merk­ki on Vih­din Idea­park, sii­nä oli­vat vas­tak­kain Van­ha­nen ja KMS ja toi­saal­ta Vapaa­vuo­ri ja SOK-Elan­to. Vapaa­vuo­ri voit­ti ja sii­nä on ehkä se syy , mik­si Kepun vaa­li­ra­hoi­tus kai­vet­tiin esiin.

  Ja SOK-Elan­non asi­aa var­mis­tet­tiin siir­tä­mäl­lä kaa­voi­tus­pää­tök­set Hel­sin­gis­sä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le, jos­sa suu­rin puo­lue on SOK-Elanto

 20. tää yhtä­lö kyl­lä avau­tuu jo täl­la­sel­le taviksellekin.

  1) Kor­rup­toi­daan kaa­vot­ta­jat, 2) eli­mi­noi­daan kil­pai­lu, 3) nos­te­taan elin­tar­vik­kei­den hin­ta taivaisiin.

  1) Ote­taan kaa­voi­tuk­ses­ta vas­taa­vat poli­tii­kot HOKn hal­li­tuk­seen 2) ihme­tel­lään kun pik­ku­kau­pat kuo­lee 3) nos­te­taan hin­nat taivaisiin.

  1) oste­taan kun­nal­li­set säh­köyh­tiöt 2) kil­pai­lua ei alun­pe­rin ollut­kaan 3) nos­te­taan hin­nat taivaisiin.

  Kan­sal­ta ryys­te­tään n 2000e/ talous / vuo­si. = 4 mrd /vuosi. Hin­ta n. 17000e / 60v juh­lat. Aikas hyvä sijoitus.

  Ei voi kuin nau­raa ja mak­saa ku kyy­ne­leet­kin on loppu.

 21. 1) oste­taan kun­nal­li­set säh­köyh­tiöt 2) kil­pai­lua ei alun­pe­rin ollut­kaan 3) nos­te­taan hin­nat taivaisiin.”

  Olet­ko huo­man­nut, että maa­kun­nan yhtiöt hin­noit­te­le­vat maa­ti­lo­jen säh­kön kaik­kein edul­li­sim­mak­si. Alle teol­li­suu­den, pien­teol­li­suu­den ja koti­ta­louk­sien mak­sa­man hinnan.

  Mis­tä­hän moi­nen joh­tuu­kaan? Ja se, että alem­man hin­nan lisäk­si tiloil­le palau­te­taan vie­lä energiaverokin.

 22. Net­to­ve­roas­te kir­joit­ti 30.7.2009 kel­lo 0:48

  1) oste­taan kun­nal­li­set säh­köyh­tiöt 2) kil­pai­lua ei alun­pe­rin ollut­kaan 3) nos­te­taan hin­nat taivaisiin.”

  Olet­ko huo­man­nut, että maa­kun­nan yhtiöt hin­noit­te­le­vat maa­ti­lo­jen säh­kön kaik­kein edul­li­sim­mak­si. Alle teol­li­suu­den, pien­teol­li­suu­den ja koti­ta­louk­sien mak­sa­man hinnan.

  Mis­tä­hän moi­nen joh­tuu­kaan? Ja se, että alem­man hin­nan lisäk­si tiloil­le palau­te­taan vie­lä energiaverokin.”

  Hin­noit­te­le­vat vai? minä en ole huo­man­nut mois­ta ja kai­ken lisäk­si teol­li­suu­del­la on pie­nem­pi säh­kö­ve­ro huo­li­mat­ta ener­gia­ve­ron palauttamisesta.

  Teol­li­suu­den mak­sa­ma säh­kö­ve­ro on 0,32086 snt/kWh ja maa­ta­lou­den mak­sa­ma jos­ta on vähen­net­ty palau­tus 0,79666 snt/kwh

  Ker­rot­ko mis­tä yhtiös­tä saa maa­ti­lat hal­vem­paa säh­köä kuin teollisuus?
  Jot­ta tie­dän jakaa tie­toa muil­le­kin, älä pant­taa tätä tietoa

 23. Et näe lah­jon­nas­sa ja esi­mer­kik­si kaa­voi­tus­pää­tös­ten osta­mi­ses­sa mitään ongelmaa?”

  Osmo vas­taa kir­joi­tuk­sis­taan ja tekee riko­sil­moi­tuk­sen lahjonnasta? 

  Ymmär­tä­vät sit­ten jat­kos­sa antaa tuki­ra­ho­ja myös vihreille.

  Taik­ka sit­ten esim hal­li­tus­paik­ko­ja, kon­sult­ti­toi­mek­sian­to­ja jne.

 24. Ilk­ka Kaner­va sanoo Meri­sa­loa poliit­ti­sek­si kon­tak­tik­seen kes­kus­tan suuntaan.

  Meri­sa­lo on itse­kin väit­tä­nyt, että hän koki ole­van­sa poliit­ti­sel­la asialla.

  Poliit­ti­set ystä­vät ovat kui­ten­kin jät­tä­neet hänet nyt yksin.

  Mikä kes­kus­tas­sa niin kovin kiin­nos­ti? Pel­kä­si­vät­kö jot­kut, että Jäät­teen­mäen tapaus oli­si alka­nut uudel­leen kuplia ‑07 vaa­lien alla? Sik­si Meri­sa­lo oli pan­tu tuke­maan Van­ha­sen ase­maa. Ja sik­si asian kai­ve­le­mi­nen Van­has­ta niin syväs­ti loukkaa.

 25. Osmo:“Kyllä on viha val­tio­ta koh­taan suur­ta, jos on sitä miel­tä, että on parem­pi rahoit­taa poli­tiik­kaa lah­juk­sin kuin verovaroista.”

  heh… No on se aika kum­mal­lis­ta kyl­lä, jos nos­te­taan jalus­tal­le ne, jot­ka otta­vat rahan­sa väki­val­lan uhal­la, mut­ta eivät lupaa mitään vas­ti­neek­si ver­rat­tu­na nii­hin, jot­ka otta­vat rahan­sa vapaa­eh­toi­ses­ti ja lupaa­vat jotain vas­ti­neek­si. Ei täs­sä tart­te mitään val­tio­ta viha­ta, vaan väkivaltaa.

 26. Nimim. ‘Lii­an van­ha’ osui asian yti­meen. Todel­li­nen kor­rup­tio tapah­tuu kor­keam­mal­la tasol­la kuin maa­kun­tien hal­pa­hal­li­kaup­piai­den tont­ti­kau­pois­sa. Todel­li­nen kor­rup­tio halu­aa estaa kau­pan kil­pai­lun. Todel­li­nen kor­rup­tio halu­aa pitää elin­tar­vik­kei­den hin­nat kor­keal­la. Val­ta­me­dia ei kir­joi­ta todel­li­ses­ti kor­rup­tios­ta, kos­ka on samas­sa venees­sä S- ja K‑ryhmien sekä eines­teol­li­suu­den kanssa.

 27. Taik­ka sit­ten esim hal­li­tus­paik­ko­ja, kon­sult­ti­toi­mek­sian­to­ja jne”

  Tämä “kon­sult­ti­palk­kio” on jo maan tapa ja Suo­mes­sa myös lail­li­sek­si todet­tu aina­kin yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la esim Wärt­si­län tapauksessa.

  Kon­sult­ti­palk­kio on erit­täin tur­val­li­nen, kos­ka yri­tyk­set käyt­tä­vät pal­jon kon­sult­te­ja eivät­kä kui­tit kiin­ni­tä huomiota .

  Polii­ti­kon on äärim­mäi­sen help­poa perus­taa bul­vaa­nin kaut­ta kon­sult­tiyh­tiö johon­kin tur­val­li­seen maa­han esim Sveit­siiin, Luxem­bur­giin , Englan­tiin etc
  Näis­tä ei tie­to­ja luo­vu­te­ta kovin­kaan hel­pos­ti eikä mitään epäi­lyt­tä­vää syn­ny ellei jom­pi osa­puo­li puhu ja näin tus­kin käy.

  Kyl­lä Suo­mes­sa kor­rup­tio­ta on, mut­ta sii­tä ei puhuta

 28. Se että vih­rei­den on täs­tä help­po räk­syt­tää on toki tot­ta, puo­lue ei käy­tän­nös­sä saa juu­ri min­kään­lais­ta tukea elin­kei­noe­lä­mäl­tä. Tämän käyt­tä­mi­nen sen räk­syt­tä­mi­sen mitä­töin­tiin on kui­ten­kin äly­tön­tä, yleen­sä se ettei ole osal­li­nen mah­dol­li­siin vää­rin­käy­tök­siin lisää uskot­ta­vuut­ta eikä toi­sin­päin. Oli­si esi­mer­kik­si eri­kois­ta syyt­tää vaa­li­ra­hoi­tus­ta pen­ko­nei­ta YLEn toi­mit­ta­jia sii­tä, että he nyt vain valit­taa kos­ka YLE ei saa mainosrahoja.

 29. Ker­rot­ko mis­tä yhtiös­tä saa maa­ti­lat hal­vem­paa säh­köä kuin teollisuus?”

  Kat­so itse yhtiöi­den sivuil­ta. Nou­da­tat tyy­pil­lis­tä kes­kus­ta­lais­ta tak­tiik­kaa: kiis­tät, sit­ten et tie­dä tosi­asiois­ta ja jos kai­van tie­dot etee­si, seli­tät, ettet muis­ta­nut ja lopuk­si vie­lä sen mik­si kaik­ki vää­ryys onkin oikein.

 30. Nou­da­tat tyy­pil­lis­tä kes­kus­ta­lais­ta tak­tiik­kaa: kiis­tät, sit­ten et tie­dä tosi­asiois­ta ja jos kai­van tie­dot etee­si, seli­tät, ettet muis­ta­nut ja lopuk­si vie­lä sen mik­si kaik­ki vää­ryys onkin oikein.”

  Täs­tä lis­tas­ta puut­tuu vie­lä seli­tyk­set: “tämä on nor­maa­lia suh­de­toi­min­taa”, “näin­hän on aina teh­ty jo vuo­sia, ei sii­nä pitäi­si mitään ihmeel­lis­tä olla” ja “täs­sä ei ole mitään laitonta”. 🙂

 31. heh… No on se aika kum­mal­lis­ta kyl­lä, jos nos­te­taan jalus­tal­le ne, jot­ka otta­vat rahan­sa väki­val­lan uhal­la, mut­ta eivät lupaa mitään vas­ti­neek­si ver­rat­tu­na nii­hin, jot­ka otta­vat rahan­sa vapaa­eh­toi­ses­ti ja lupaa­vat jotain vas­ti­neek­si. Ei täs­sä tart­te mitään val­tio­ta viha­ta, vaan väkivaltaa.”

  Lupaa­vat­han ne, vaa­li­lu­pauk­sia nii­tä vas­ta anne­taan­kin. Har­mi vaan, että asial­li­sia­kaan ei usein toteu­te­ta, kos­ka jon­kin yksi­tyi­sen etu menee edel­le juu­ri lah­jon­nan tms. kyt­kös­ten takia.

  Art­tu­rin kom­men­teis­ta sai­si koot­tua sel­lai­sen dys­to­pian, johon oma mie­li­ku­vi­tus ei riit­täi­si ja jota lukies­sa ei tie­täi­si, itkeä­kö vai nau­raa. Se oli­si sel­lai­nen yhteis­kun­ta, jos­sa väki­val­ta vas­ta kukois­tai­si­kin. Sekä raken­teel­li­nen että välitön.

  Tääl­lä useam­pi ei tun­nu ymmär­tä­vän, että oma etu ja yhtei­nen etu ei vält­tä­mät­tä ole sama asia. Aina­kaan siis sil­loin jos oman edun mit­ta­ri on itsel­le koi­tu­va väli­tön talou­del­li­nen hyö­ty ja täy­del­li­nen yksi­lön­va­paus (mikä tun­tuu tar­koit­ta­van oikeut­ta teh­dä mitä itse halu­aa vaik­ka sii­tä oli­si muil­le hait­taa­kin). Tai kyl­lä he sen ymmär­tä­vät, mut­ta hei­tä ei kiin­nos­ta yhtei­nen etu. Var­sin­kin hei­dän kal­tais­ten­sa vuok­si val­tio­ta tarvitaan.

 32. Uus­li­be­ra­lis­tien lei­ris­sä­hän on aika kor­keal­la­kin tasol­la (Mil­ton Fried­man, nobe­lis­ti) ehdo­tet­tu, että raha­pii­reil­lä on moraa­li­nen oikeus toi­mia ikään­kuin val­lan vah­ti­koi­ri­na ja puut­tua epä­suo­ras­ti asi­aan, jos demo­kra­tia ei toi­mi­kaan riit­tä­vän “oikein” eli elin­kei­noe­lä­män etu­ja ajaen. 

  Nova Grou­pis­sa meil­lä on täs­tä kotoi­nen esimerkki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.