Miksi Nova Group rahoittaa ulkoministerin synttärit?

Jyr­ki Katainen paljok­sut­tuaan Nova Groupin lahjoi­tus­ta Ilk­ka Kan­er­van synt­täreille rauhoit­teli kuitenkin MTV3:n uuti­sis­sa kohua sanom­al­la, että Ilk­ka Kan­er­va oli ulko­min­is­teri, eikä sen vuok­si syn­tynyt mitään jääviystilannetta.

Entä jos nuo kaup­pakeskuskaavo­ja manku­vat eivät rahoit­ta­neetkaan ulko­min­is­teri Kan­er­van synt­täre­itä vaan Varsi­nais-Suomen liiton hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja Kan­er­van synttäreitä?

35 vastausta artikkeliin “Miksi Nova Group rahoittaa ulkoministerin synttärit?”

 1. “Entä jos nuo kaup­pakeskuskaavo­ja manku­vat eivät rahoit­ta­neetkaan ulko­min­is­teri Kan­er­van synt­täre­itä vaan Varsi­nais-Suomen liiton hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja Kan­er­van synttäreitä?”

  Aivan. Siis sel­l­aisen her­ran, jol­la on vaiku­tus­val­taa kaavoitukseen.

  Eipä hyvältä näytä. Ilmeis­es­ti kansalais­ten on kokoon­nut­ta­va Helsinki­in hajoit­ta­maan ikkunoi­ta, että puolueille menee per­ille se, että tämän venkoilun, jolle ei lop­pua muuten näy, on loputtava.

 2. Ilk­ka Kan­er­va ker­toi jokin päivä sit­ten Aamule­hdessä seli­tyk­senä taas esille nousseelle skan­daalille keskit­tyneen­sä poli­ti­ikan tekoon ja avus­ta­jien­sa hoi­ta­neen synt­täre­itä. Eltaan­tunut stal­in­is­tis-total­i­taristi­nen asenne tässä pahoin pilk­istää. Ikävät asi­at jäävät alais­ten hoidet­tavak­si, kun rakastet­tu johta­ja yrit­tää tehdä työtään kansansa parhaak­si puh­toise­na, vaa­ti­mat­tomana ja rehellisenä. Ei ole Kan­er­vas­ta vas­tu­un kantajaksi.

 3. Jotenkin sitä jo valmi­ik­si tietää odot­taa just täl­lais­ten Kan­er­va-tyylis­ten jut­tu­jen taustal­ta pal­jas­tu­van jotain aivan muu­ta kuin ensin julk­isu­udessa selitellään.

  Se mikä tässä jutus­sa kaik­ista eniten ihme­tyt­tää on sel­l­ainen paatunut selit­te­ly, joka huonon­taa kuvaa poli­itikoista entisestään. 

  STT–HS
  “Kansa uskoo poli­itikko­jen saa­man vaali­ra­han vaikut­ta­van, kun kun­nat tekevät ratkaisu­ja suurten kaup­pakeskusten sijoi­tu­s­paikoista. Tätä mieltä on 77 pros­ent­tia suomalaisesta.
  Kyse­lyyn haas­tatelti­in tuhat­ta suo­ma­laista tämän ja viime viikon aikana.”
  Lähde:http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Kansa+uskoo+vaalirahan+vauhdittavan+kauppakeskuksia/1135247933419

  Jos nyt toi otos antaa mitään osvi­it­taa, niin aika mie­lenki­in­toinen tilanne, kun ajat­telee Suomen elin­tarvikkei­den hintatasoa.

  Koko tässä rahoi­tus­sotkus­sa jotenkin noi Van­hanen, Korho­nen ja kump­pan­it ovat todel­la nai­ive­ja uskotel­lessaan, että kyseessä kyseessä olisi aivan nor­maalia edus­tus­toim­intaa ja on nor­maalia, että käytetään tol­laisia määriä rahaa ilman mitään vastikkeellisuutta.

  “Entä jos nuo kaup­pakeskuskaavo­ja manku­vat eivät rahoit­ta­neetkaan ulko­min­is­teri Kan­er­van synt­täre­itä vaan Varsi­nais-Suomen maakun­tali­iton hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja Kan­er­van synttäreitä?”

  Tässä on nyt Kataisel­la kuten myös näi­den muiden sotku­jen osalta Korhosel­la ja Van­hasel­la sel­l­aista selit­te­lyä, ettei sitä enää pide­tä uskot­ta­vana. Lähin­nä näyt­tää ole­van jonkin­laista viivy­tys­tais­telun makua, kun ei halu­ta kaikkien sotku­jen pal­jas­tu­van. Jäl­jelle ovat jääneet enää huonot selitykset.

  SDP:n suunnal­ta selitet­ti­in, että AY-liike on rahoit­tanut heitä jo kauan aikaa ja se on ollut tapa, siis tapana on ollut, että kansalta on pimitet­ty nää rahoi­tusku­viot jo monis­sa vaaleissa.

  On tää puoluei­den rahoi­tus­sotku kyl­lä aika ihmeelli­nen. Samaan aikaan selviää, että Kokoomus ei ole hoi­tanut tilin­päätösti­eto­jaan kaup­parek­isteri­in, tässähän näyt­tää koh­ta ole­van jo jonkin­laisen kaunokir­jal­lisen tuo­tok­sen ainei­ta höys­tet­tynä salaliittoteorioineen.

  Pitäisi puut­tua kaikki­in sel­l­aisi­in kansalaisil­ta tiedon pimit­tämistä edesaut­tavi­in järjestelyihin.
  Esim. tämä:
  “Kun­tien omis­tamien yhtiöi­den kaut­ta pystytään siirtelemään veron­mak­sajien raho­ja siten, että se ei vält­tämät­tä tule ilmi. Yhtiöi­den avul­la päätök­set ovat nopei­ta ja vai­vat­to­mia, mut­ta läpinäkyvyys kär­sii. Lappeen­ran­nas­sa pal­jas­tui äsket­täin, että kaupun­ki oli yhtiön kaut­ta tukenut paikallista lentoy­htiötä salaa yli miljoon­al­la eurol­la.” Lähde:http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/07/kuntayhtioiden_rahaliikenne_jaa_pimentoon_877629.html

  “Trans­paren­cy Inter­na­tion­alin mukaan Suomen poli­it­tisen rahoituk­sen avoimuu­den puutet­ta oli häm­mästel­ty kan­sain­välis­es­tikin. Jär­jestö ver­tasi vaali­ra­hoi­tus­ta koskevas­sa rapor­tis­saan Suomea Valko-Venäjään.” Lähde:http://fi.wikipedia.org/wiki/Korruptio_Suomessa

  Jotenkin ei oikein ole uskot­tavaa kun vaali­ra­hoituk­seen Kokoomus on halun­nut 5000 €:n rajaa jon­ka ylit­tävät lahjoituk­set pitäisi ilmoit­taa. Kaik­ki lahjoituk­set ja tuet sekä poli­itikoille vaaleis­sa, että vaalien aikana ja myös puolueelle, sen yhdis­tyk­sille ja sitä ja sen yhdis­tyk­siä lähel­lä oleville muille organ­isaa­tioille pitäisi olla lail­la säädet­ty julk­istet­tavak­si jonkin­laisen sank­tion uhalla.

  Entäs jos tota 5000 €:n rajaa kier­ret­täisi­in esim. yksi yhdis­tys lahjoit­taisi mon­elle tietyn puolueen ehdokkaalle 4999 € ja sit­ten olisi perustet­tu usei­ta yhdis­tyk­siä jot­ka samal­la taval­la. Sit­ten nää yhdis­tyk­set saisi­vat rahoi­tus­ta iso­ja määriä tiety­iltä yri­tyk­siltä. Jos sit­ten yhdis­tys­ten pitäisi ilmoit­taa rahoituk­sen­sa, voihan olla joku yhdis­tys, joka ei kuu­lu puolueeseen. Tohon kyl­lä voi rak­en­taa mon­imutkaisen verkos­ton jol­la voi kiertää koko rahoituk­sen ilmoit­tamisen. Se var­maan on tavoit­teenakin tossa.

 4. Tästä edespäin kuu­lostaa lähin­nä nolol­ta, jos Suo­mi puhuu esim. Pres­i­dentin tai Päämin­is­terin suul­la kor­rup­tios­ta jos­sain kan­sain­välisel­lä foo­ru­mil­la. Kan­nat­taisi nyt näi­den sotku­jen jäl­keen vaan häpeillen vai­eta puhu­mas­ta ainakaan muiden maid­en korruptio-ongelmista.

 5. Vihreän poli­itikon kuu­luu lykätä vaa­liku­lun­sa veron­mak­sajien piikkin, kuten Jyr­ki Kasvi mallikkaasti näyt­ti esimerkkiä.

 6. hihi­hi­hi­hi­hi­hi… joko­han Osmo koh­ta kään­nyt sille kan­nalle, että kaavoitus on liian tärkeä asia jätet­täväk­si poliitikoille?

 7. Kuinka­han kaukana olisi mah­dol­lisu­us että Ilk­ka Kan­er­va alka­isi näyt­tää Kes­ki-Afrikan Tasaval­lan Bokas­salta? Tai Lip­po­nen Paa­vo van der Töölö, Åland und Lombardia.

 8. Täl­lä ker­taa täy­tyy antaa medi­alle tun­nus­tus. Jo Kan­er­van synt­täri­hehku­tusten lomas­sa muis­tet­ti­in kysyä, kuka niin hulp­peat on maksanut.

  Markku Kaup­pisel­la, Ilk­ka Kan­er­val­la ja monel­la muul­la kesti­tyk­seen tot­tuneel­la löy­tyy yhteinen his­to­ria: nuorisopoli­ti­ik­ka 1970-luvul­la ja Ahti Kar­jalaisen taus­ta­joukois­sa toim­imi­nen. Per­in­teistä moraalia pidet­ti­in sil­loin aikansa eläneenä kon­ser­vati­ivi­suute­na. Mon­es­sakin mielessä.

 9. > Täl­lä ker­taa täy­tyy antaa medi­alle tunnustus.
  > Jo Kan­er­van synt­täri­hehku­tusten lomassa
  > muis­tet­ti­in kysyä, kuka niin hulp­peat on
  > maksanut.

  Toinen tun­nus­tus pitää antaa siitä, että media näyt­tää pitävän aihet­ta akti­ivis­es­ti esil­lä. Vaikut­taa siltä, että kohu ei julkises­sa medi­as­sa laan­nu ennen, kun ‘kataiset ja heinälu­o­matkin’ ovat luu­rankon­sa siivon­neet muu­tamien muiden jo tekemäl­lä tavalla.

 10. Tämähän menee mie­lenki­in­toisek­si. Tahkon ja Novan yhteys on ollut tun­net­tu. Mut­ta löy­tyypäs sieltä Tahkos­ta myös maakuntajohtajakin:

  “Toinen mie­lenki­in­toinen yhteys maakun­ta­hallintoon löy­tyy Hyvinkään Tahkon hal­li­tuk­sen kokoonpanosta:

  Sen puheen­jo­hta­jana toimii Jor­ma Kosunen, vara­puheen­jo­hta­jana Tuu­la Van­hat­a­lo ja jäs­en­inä Tuovi Aho­la, Kari Käyhkö, Jari Lau­ri­la, Jyr­ki Mat­ti­la ja Ossi Savolainen. Vara­jäs­en­inä ovat Mira Arff­man ja Jus­si Haapala.

  Jor­ma Kosunen on KMS:n vara­puheen­jo­hta­ja, Jyr­ki Mat­ti­la on vaali­ra­hoi­tus­sotku­un liite­tyn Mekaanikon­talon toim­i­tusjo­hta­ja ja Ossi Savolainen on Uuden­maan maakuntajohtaja.

  Nova Groupin Tapani Yli-Saunamä­ki on toimin­ut Hyvinkään Tahkon hal­li­tuk­ses­sa viimek­si vuon­na 2004. Nova Group on toden­näköis­es­ti kuu­lunut Tahkon rahoit­ta­ji­in, vaik­ka viimeinen 4000 euron lasku Tahkon junior­eille luva­tus­ta tues­ta jäi konkurssin vuok­si maksamatta.”

  http://pseudonyymi.blogspot.com/2009/07/hyvinkaan-tahko-ja-hyvat-veljet.html

 11. No var­maan sik­si, että Nova halusi vaikut­taa tule­vi­in päätök­si­in. Kos­ka Vihreät eivät yri­tyk­siltä tukea saa, vihreille ei jää muu­ta vai­h­toe­htoa kuin hurskastel­la asial­la. Minus­ta on kuitenkin parem­pi, että poli­it­ti­nen rahoi­tus tapah­tuu yri­tys­ten tai varakkaiden ihmis­ten varoil­la kuin veron­mak­sajil­ta kerä­ty­il­lä rahoil­la — varsinkin jos rahoi­tus on vielä julk­ista. Huonoin vai­h­toe­hto on se, että puoluei­ta rahoit­ta­vat vier­aat val­lat, mikä oli vielä tapana sil­loin kun itse ensi ker­taa hiihtelin vaalipaikalle.

  1. Kyl­lä on viha val­tio­ta kohtaan suur­ta, jos on sitä mieltä, että on parem­pi rahoit­taa poli­ti­ikkaa lahjuksin kuin verovaroista.

 12. “Kyl­lä on viha val­tio­ta kohtaan suur­ta, jos on sitä mieltä, että on parem­pi rahoit­taa poli­ti­ikkaa lahjuksin kuin verovaroista.”

  Nimeno­maan lahjuk­sia ne oikeasti on, ei kukaan vastik­keet­ta rahaa anna, se on selvä. Täm­mö­nen kor­rup­tio rapaut­taa yhteiskuntaa.

 13. Voi voi tätä vihrei­den poli­itikko­jen moraal­ista ylem­myyt­tä. Peruste se on sekin että pienem­pi paha se on verovaroista rahat viedä kuin lahjoituk­sista. No, nahkurei­den orsil­la tavataan…

 14. -Ehrn­rooth­in “pojat” osti­vat syksyl­lä määräys­val­lan YIT:ssä

  -parisen päivää sit­ten YIT:n uusi tj. Pitkäkos­ki ilmoit­ti tv-uuti­sis­sa mon­elle yllä­tyk­senä YIT:n lisäävän nopeasti talonrakennustuotantoa

  -Tänään val­tio­varain­min­is­ter­iön työryh­mä ehdot­taa 330 miljoo­nan euron työllisyyspakettia.

  Paketin työl­lisyys­vaiku­tuk­set ovat yhteen­sä 8 450 henkilö­työvuot­ta. Tuki kohdis­tu­isi eri­tyis­es­ti talon­raken­nuk­seen, met­sä- ja puu­tuote­te­ol­lisu­u­teen sekä laivanrakennukseen.

 15. Kyl­lä viha yksilön­va­paut­ta kohtaan on suur­ta, jos on sitä mieltä, että pakol­la kerät­ty rahoi­tus on parem­pi kuin vapaae­htoinen. Minus­ta on parem­pi, että jokainen lahjoit­taa vapaas­ta tah­dostaan rahaa niille, jot­ka ovat aikeis­sa edis­tää lahjoit­ta­jan intres­sis­sä ole­via tavoit­tei­ta. Sin­un esit­tämäsi vai­h­toe­hto perus­tuu veroi­hin (pakko) ja val­lan semen­toimiseen (autori­taarisu­us). Miten ihanteel­lisen yhteiskun­nan nuo sulus­sa ole­vat sanat tuo­vat mieleesi?

 16. Osmo, yksit­täiseen päätök­seen vaikut­ta­mi­nen on eri asia kuin päät­täjien laa­ja-alainen rahoit­ta­mi­nen. Lahjon­ta on ongel­ma, ja kun­tien kaavoitus on ollut aina lahjon­nalle altista toim­intaa. Se taas johtuu sekä siitä, että toimin­nas­sa liikkuu val­ta­vat rahamäärät että siitä, että poli­it­tis­ten päät­täjien intr­res­sit (vaalilu­pauk­set) poikkea­vat muiden markki­noil­la toimivien yksit­täis­ten toim­i­joiden intres­seistä. Jos kaikil­la on yhteinen halu ja voit­toa ei syn­ny, eipä esi­in­ny lahjon­taakaan, kuten voit arvata.

  Kir­joituk­sesi käsit­teli kuitenkin yleisem­mäl­lä tasol­la, tai niin ymmärsin, poli­ti­ikan rahoi­tus­ta. Sen asian suh­teen olen edelleen eri mieltä kanssasi, jos kan­tasi on se, että pakol­la toisil­ta pois otet­tu raha ja sen kohdis­t­a­mi­nen ole­mas­sa oleville puolueille on parem­pi kuin vapaae­htoisu­u­teen perus­tu­va varainhankinta.

  Mil­lä taval­la yri­tyk­sen verona mak­sama raha on vähem­män “lahjus” kuin sen vapaae­htois­es­ti mak­sama? Annan kädestä pitäen esimerkin; kuin­ka kun­nat otta­vat alueel­laan toimi­vat merkit­tävästi työl­listävät yri­tyk­set huomioon tehdessään niihin liit­tyviä päätök­siä? Ja mil­lä taval­la, vas­taavasti, val­tiot suh­tau­tu­vat yri­tyk­si­in, jot­ka hake­vat hyviä investointikohteita…

  1. Tässä jälkim­mäisessä tapauk­ses­sa rahat eivät tule puolue­toimin­nan rahoit­tamiseen tai poli­itikon yksi­tyiselämään vaan kun­nan kas­saan. Se on taas aivan eri asia. Sinän­sä pidän huonona sel­l­aista veroraken­net­ta, jos­sa kun­tien kan­nat­taa ostaa yri­tyk­siä alueelleen.

 17. Kaiken esil­lä ole­van lisäk­si tulee muis­taa, että nykyi­nen julki­nen myl­ly­tys kos­kee vas­ta tulopuolta.

  Eli menop­uoli pitää käsitel­lä myös. Mihin rahat ovat men­neet ja mil­lä perus­teel­la? Paljonko on ‘vaali­ra­haa’ men­nyt poli­itikko­jen omi­in taskui­hin tai lähipi­ir­ille ja ‘kavereille’?

  Ellei kyse olisi poli­itikoista, verot­ta­ja olisi jo ajat sit­ten esit­tänyt oman kiinnostuksensa.

 18. Kaikil­la pitäisi olla huoli demokra­t­ian toimivu­ud­es­ta. Poli­it­tisen toimin­nan rahoi­tus on vält­tämätön­tä hoitaa kun­nol­la nytkin, kun talkootyöl­lä ei saa­da enää riit­tävästi näkyvyyt­tä sinän­sä vält­tämät­tömälle poli­it­tiselle sanom­alle infor­maa­tioy­hteiskun­nan pyörteisessä mediamaailmassa. 

  Pitkät lis­tat ter­ve­hdyt­täi­sivät kyl­lä vilka­s­ta menoa ja suh­muroin­tia, mut­ta ruot­salainen ajat­te­lu­ta­pa ei näytä saa­van kan­na­tus­ta tääl­lä yksilöl­lisyyt­tä ylistäväl­lä areenalla.

  Kan­er­van eläkeikä näyt­tää lähestyvän.

 19. “Jos nyt toi otos antaa mitään osvi­it­taa, niin aika mie­lenki­in­toinen tilanne, kun ajat­telee Suomen elin­tarvikkei­den hintatasoa.”

  Purasjo­ki ja Kil­pailu­vi­ras­to ovat muu­ta­mas­sa rapor­tis­sa juuri pain­ot­ta­neet, että Suomes­sa hin­tak­il­pailu ei toi­mi vääristyneen kaavoituk­sen vuoksi.
  Sitä he eivät ole suo­raan sanoneet, että taustal­la on korruptio.

  Hyvä esimerk­ki on Vihdin Idea­park, siinä oli­vat vas­takkain Van­hanen ja KMS ja toisaal­ta Vapaavuori ja SOK-Elan­to. Vapaavuori voit­ti ja siinä on ehkä se syy , mik­si Kepun vaali­ra­hoi­tus kaivet­ti­in esiin.

  Ja SOK-Elan­non asi­aa varmis­tet­ti­in siirtämäl­lä kaavoitus­päätök­set Helsingis­sä kaupung­in­hal­li­tuk­selle, jos­sa suurin puolue on SOK-Elanto

 20. tää yhtälö kyl­lä avau­tuu jo täl­laselle taviksellekin.

  1) Kor­rup­toidaan kaavot­ta­jat, 2) elim­i­noidaan kil­pailu, 3) nos­te­taan elin­tarvikkei­den hin­ta taivaisiin.

  1) Ote­taan kaavoituk­ses­ta vas­taa­vat poli­ti­ikot HOKn hal­li­tuk­seen 2) ihme­tel­lään kun pikkukau­pat kuolee 3) nos­te­taan hin­nat taivaisiin.

  1) oste­taan kun­nal­liset sähköy­htiöt 2) kil­pailua ei alun­perin ollutkaan 3) nos­te­taan hin­nat taivaisiin.

  Kansalta ryys­tetään n 2000e/ talous / vuosi. = 4 mrd /vuosi. Hin­ta n. 17000e / 60v juh­lat. Aikas hyvä sijoitus.

  Ei voi kuin nau­raa ja mak­saa ku kyyneleetkin on loppu.

 21. “1) oste­taan kun­nal­liset sähköy­htiöt 2) kil­pailua ei alun­perin ollutkaan 3) nos­te­taan hin­nat taivaisiin.”

  Oletko huo­man­nut, että maakun­nan yhtiöt hin­noit­tel­e­vat maatilo­jen sähkön kaikkein edullisim­mak­si. Alle teol­lisu­u­den, pien­te­ol­lisu­u­den ja koti­talouk­sien mak­saman hinnan.

  Mis­tähän moinen johtuukaan? Ja se, että alem­man hin­nan lisäk­si tiloille palaute­taan vielä energiaverokin.

 22. “Net­toveroaste kir­joit­ti 30.7.2009 kel­lo 0:48

  “1) oste­taan kun­nal­liset sähköy­htiöt 2) kil­pailua ei alun­perin ollutkaan 3) nos­te­taan hin­nat taivaisiin.”

  Oletko huo­man­nut, että maakun­nan yhtiöt hin­noit­tel­e­vat maatilo­jen sähkön kaikkein edullisim­mak­si. Alle teol­lisu­u­den, pien­te­ol­lisu­u­den ja koti­talouk­sien mak­saman hinnan.

  Mis­tähän moinen johtuukaan? Ja se, että alem­man hin­nan lisäk­si tiloille palaute­taan vielä energiaverokin.”

  Hin­noit­tel­e­vat vai? minä en ole huo­man­nut moista ja kaiken lisäk­si teol­lisu­udel­la on pienem­pi sähkövero huoli­mat­ta ener­giaveron palauttamisesta.

  Teol­lisu­u­den mak­sama sähkövero on 0,32086 snt/kWh ja maat­alouden mak­sama jos­ta on vähen­net­ty palau­tus 0,79666 snt/kwh

  Ker­rotko mis­tä yhtiöstä saa maati­lat halvem­paa sähköä kuin teollisuus?
  Jot­ta tiedän jakaa tietoa muillekin, älä pant­taa tätä tietoa

 23. “Et näe lahjon­nas­sa ja esimerkik­si kaavoitus­päätösten ostamises­sa mitään ongelmaa?”

  Osmo vas­taa kir­joituk­sis­taan ja tekee rikosil­moituk­sen lahjonnasta? 

  Ymmärtävät sit­ten jatkos­sa antaa tuki­ra­ho­ja myös vihreille.

  Taik­ka sit­ten esim hal­li­tu­s­paikko­ja, kon­sult­ti­toimek­sianto­ja jne.

 24. Ilk­ka Kan­er­va sanoo Merisa­loa poli­it­tisek­si kon­tak­tik­seen keskus­tan suuntaan.

  Merisa­lo on itsekin väit­tänyt, että hän koki ole­vansa poli­it­tisel­la asialla.

  Poli­it­tiset ystävät ovat kuitenkin jät­täneet hänet nyt yksin.

  Mikä keskus­tas­sa niin kovin kiin­nos­ti? Pelkä­sivätkö jotkut, että Jäät­teen­mäen tapaus olisi alka­nut uudelleen kuplia ‑07 vaalien alla? Sik­si Merisa­lo oli pan­tu tuke­maan Van­hasen ase­maa. Ja sik­si asian kaivelem­i­nen Van­has­ta niin syvästi loukkaa.

 25. Osmo:“Kyllä on viha val­tio­ta kohtaan suur­ta, jos on sitä mieltä, että on parem­pi rahoit­taa poli­ti­ikkaa lahjuksin kuin verovaroista.”

  heh… No on se aika kum­mallista kyl­lä, jos nos­te­taan jalustalle ne, jot­ka otta­vat rahansa väki­val­lan uhal­la, mut­ta eivät lupaa mitään vasti­neek­si ver­rat­tuna niihin, jot­ka otta­vat rahansa vapaae­htois­es­ti ja lupaa­vat jotain vasti­neek­si. Ei tässä tartte mitään val­tio­ta viha­ta, vaan väkivaltaa.

 26. Nim­im. ‘Liian van­ha’ osui asian ytimeen. Todel­li­nen kor­rup­tio tapah­tuu korkeam­mal­la tasol­la kuin maakun­tien hal­pa­hal­likaup­pi­aiden tont­tikaupois­sa. Todel­li­nen kor­rup­tio halu­aa estaa kau­pan kil­pailun. Todel­li­nen kor­rup­tio halu­aa pitää elin­tarvikkei­den hin­nat korkeal­la. Val­ta­me­dia ei kir­joi­ta todel­lis­es­ti kor­rup­tios­ta, kos­ka on samas­sa veneessä S- ja K‑ryhmien sekä eines­te­ol­lisu­u­den kanssa.

 27. “Taik­ka sit­ten esim hal­li­tu­s­paikko­ja, kon­sult­ti­toimek­sianto­ja jne”

  Tämä “kon­sult­ti­palkkio” on jo maan tapa ja Suomes­sa myös lail­lisek­si todet­tu ainakin yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la esim Wärt­silän tapauksessa.

  Kon­sult­ti­palkkio on erit­täin tur­valli­nen, kos­ka yri­tyk­set käyt­tävät paljon kon­sult­te­ja eivätkä kuitit kiin­nitä huomiota .

  Poli­itikon on äärim­mäisen help­poa perus­taa bul­vaanin kaut­ta kon­sult­tiy­htiö johonkin tur­val­liseen maa­han esim Sveit­si­i­in, Lux­em­burgi­in , Englan­ti­in etc
  Näistä ei tieto­ja luovute­ta kovinkaan hel­posti eikä mitään epäi­lyt­tävää syn­ny ellei jom­pi osa­puoli puhu ja näin tuskin käy.

  Kyl­lä Suomes­sa kor­rup­tio­ta on, mut­ta siitä ei puhuta

 28. Se että vihrei­den on tästä help­po räksyt­tää on toki tot­ta, puolue ei käytän­nössä saa juuri minkään­laista tukea elinkei­noelämältä. Tämän käyt­tämi­nen sen räksyt­tämisen mitätöin­ti­in on kuitenkin älytön­tä, yleen­sä se ettei ole osalli­nen mah­dol­lisi­in väärinkäytök­si­in lisää uskot­tavu­ut­ta eikä tois­in­päin. Olisi esimerkik­si erikoista syyt­tää vaali­ra­hoi­tus­ta penkonei­ta YLEn toimit­ta­jia siitä, että he nyt vain valit­taa kos­ka YLE ei saa mainosrahoja.

 29. “Ker­rotko mis­tä yhtiöstä saa maati­lat halvem­paa sähköä kuin teollisuus?”

  Kat­so itse yhtiöi­den sivuil­ta. Nou­datat tyyp­il­listä keskusta­laista tak­ti­ikkaa: kiistät, sit­ten et tiedä tosi­a­sioista ja jos kaivan tiedot eteesi, selität, ettet muis­tanut ja lopuk­si vielä sen mik­si kaik­ki vääryys onkin oikein.

 30. “Nou­datat tyyp­il­listä keskusta­laista tak­ti­ikkaa: kiistät, sit­ten et tiedä tosi­a­sioista ja jos kaivan tiedot eteesi, selität, ettet muis­tanut ja lopuk­si vielä sen mik­si kaik­ki vääryys onkin oikein.”

  Tästä lis­tas­ta puut­tuu vielä seli­tyk­set: “tämä on nor­maalia suhdetoim­intaa”, “näin­hän on aina tehty jo vuosia, ei siinä pitäisi mitään ihmeel­listä olla” ja “tässä ei ole mitään laitonta”. 🙂

 31. “heh… No on se aika kum­mallista kyl­lä, jos nos­te­taan jalustalle ne, jot­ka otta­vat rahansa väki­val­lan uhal­la, mut­ta eivät lupaa mitään vasti­neek­si ver­rat­tuna niihin, jot­ka otta­vat rahansa vapaae­htois­es­ti ja lupaa­vat jotain vasti­neek­si. Ei tässä tartte mitään val­tio­ta viha­ta, vaan väkivaltaa.”

  Lupaa­vathan ne, vaalilu­pauk­sia niitä vas­ta annetaankin. Har­mi vaan, että asial­lisi­akaan ei usein toteuteta, kos­ka jonkin yksi­tyisen etu menee edelle juuri lahjon­nan tms. kytkösten takia.

  Art­turin kom­menteista saisi koot­tua sel­l­aisen dystopi­an, johon oma mieliku­vi­tus ei riit­täisi ja jota lukies­sa ei tietäisi, itkeäkö vai nau­raa. Se olisi sel­l­ainen yhteiskun­ta, jos­sa väki­val­ta vas­ta kukois­taisikin. Sekä rak­en­teelli­nen että välitön.

  Tääl­lä use­ampi ei tun­nu ymmärtävän, että oma etu ja yhteinen etu ei vält­tämät­tä ole sama asia. Ainakaan siis sil­loin jos oman edun mit­tari on itselle koitu­va väl­itön taloudelli­nen hyö­ty ja täy­delli­nen yksilön­va­paus (mikä tun­tuu tarkoit­ta­van oikeut­ta tehdä mitä itse halu­aa vaik­ka siitä olisi muille hait­taakin). Tai kyl­lä he sen ymmärtävät, mut­ta heitä ei kiin­nos­ta yhteinen etu. Varsinkin hei­dän kaltais­ten­sa vuok­si val­tio­ta tarvitaan.

 32. Uus­lib­er­al­istien leiris­sähän on aika korkeal­lakin tasol­la (Mil­ton Fried­man, nobelisti) ehdotet­tu, että rahapi­ireil­lä on moraa­li­nen oikeus toimia ikäänkuin val­lan vahtikoi­ri­na ja puut­tua epä­suo­rasti asi­aan, jos demokra­tia ei toimikaan riit­tävän “oikein” eli elinkei­noelämän etu­ja ajaen. 

  Nova Groupis­sa meil­lä on tästä kotoinen esimerkki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.