Outlookin korjaaminen?

Mik­ro­soft out­loo­ki­ni on men­nyt epä­kun­toon, ja sen taka­na alma­nak­ka­ni. Vält­tyäk­se­ni lii­al­ta vapaa-ajal­ta, se pitäi­si joten­kin saa­da toi­mi­maan. Ohjel­maa käyn­nis­tet­täes­sä tulee vir­heil­moi­tus “Out­loo­kia ei voi ava­ta. Out­look-ikku­nan avaa­mi­nen ei onnistu”

Tie­tää­kö joku, miten tämä korjataan?

============================

Sain omal­ta osal­ta­ni asian kor­ja­tuk­si vel­je­ni avul­la. Ongel­ma on säh­kö­pos­ti­pro­fii­lis­sa. Google näyt­tää lähet­tä­vän epä­toi­vi­sia out­loo­kin käyt­tä­jiä blo­gil­le­ni tasai­se­na vir­ta­na. Muil­la­kin on siis sama ongel­ma; ter­vei­siä vain Mic­ro­sof­tin väel­le!  Panen tähän nimi­merk­ki Tomin kor­jaus­oh­jeen, kos­ka se kuu­lem­ma toimii:

Ongel­ma kor­jaan­tui kui­ten­kin sil­lä, että tein var­muus­ko­pion .PST-tie­dos­tos­ta. Pois­tin Ohjaus­pa­nee­lin MAIL-valin­nois­ta säh­kö­pos­ti­pro­fii­lin ja loin uuden eri nimellä.
Tämän jäl­keen toin vies­tit takai­sin tyh­jään Out­loo­kiin varmuuskopiosta.

19 vastausta artikkeliin “Outlookin korjaaminen?”

 1. Jos koneen uudel­leen­käyn­nis­tys ei auta, niin edes­sä lie­nee Out­loo­kin uudelleenasennus.

 2. Uudel­lee­na­sen­nus sof­ta saat­taa olla kor­rup­toi­tu­nut ja sen takia ei enää toi­mi. Tosin se sun kalen­te­rin tie­dot ja säh­kö­pos­tit pitää ensin saa­da tal­teen. Nyt en muis­ta enää tar­kal­leen miten teh­dään, kan­nat­taa googla­ta. Var­maan joku tie­dos­to jos­sain kan­sios­sa sisäl­tää kalen­te­rin ja säh­kö­pos­tin tie­dot, sen kop­saa tal­teen ja asen­taa uuds­taan out­loo­kin ja pudot­taa tie­dos­ton oike­aan kansioon.

 3. Oli­si­ko­han täs­tä kyse:

  http://support.microsoft.com/kb/822503/fi

  Tii­vis­tet­ty­nä siis: Out­look ei ilmei­ses­ti löy­dä pst-tie­dos­toa (johon käyt­tä­jän mei­lit ja kalen­te­ri tal­len­ne­taan). Jos tie­dos­toon osoit­ta­mi­nen on jos­tain syys­tä kadon­nut, sen voi siis kor­ja­ta ohjaus­pa­nee­lin mail-toiminnolla.

  Oikea kan­sio lie­nee jotain tämän mal­lis­ta: Win­dows XP:ssä C:\Documents and Settings\Osmo\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook tai Win­dows Vis­tas­sa C:\Users\Osmo\Local\Microsoft\Outlook.

  Tuol­ta kan­sios­ta voit myös suo­raan tar­kis­taa, onko pst-tie­dos­to­si tal­lel­la. En itse nyt käy­tä Out­loo­kia, mut­ta muis­taak­se­ni tuol­la kan­sios­sa ei pal­jon muu­ta ole kuin yksi koh­ta­lai­sen iso pst-tie­dos­to (usei­ta sato­ja mega­ta­vu­ja­kin, jos van­ho­ja mei­le­jä on paljon).

  Kan­sion näke­mi­sek­si pitää aina­kin Vis­tas­sa olla kyt­ket­ty pääl­le pii­lo­tet­tu­jen tie­dos­to­jen näkeminen.

  Jos pst-tie­dos­to­si on jos­tain syys­tä hävin­nyt, sit­ten ongel­ma on vähän vaka­vam­pi, kos­ka sen muka­na on sit­ten men­nyt se kalenterikin.

  Myös tääl­tä Google löy­si hyvin­kin vas­taa­van ongelman:

  http://mikropc.net/nettilehti/pdf/1910200650.pdf

  Tuon ehdo­tus tosi­aan on, että etsi se pst-tie­dos­to, ota se tal­teen, asen­na Out­look uudel­leen ja tuo tie­dos­ton sisäl­tö takai­sin. Pst-tie­dos­ton var­muus­ko­pioin­ti sään­nöl­li­ses­ti ei ole huo­no idea sekään. Sii­hen saa ihan Mic­ro­sof­til­ta ladat­tua pie­nen ohjelman:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8b081f3a-b7d0-4b16-b8af-5a6322f4fd01&displaylang=en

 4. Ensin­nä­kin kan­nat­taa Googlet­taa. Toi­sek­si kysyt­täes­sä apua tar­vi­taan yleen­sä lujas­ti tie­toa ver­siois­ta, käyt­tö­jär­jes­tel­mäs­tä ja ympäristöstä.

  Minä etsi­sin vikaa mah­dol­li­ses­ti PST-tie­dos­tos­ta, toi­sek­si voi­sin yrit­tää uut­ta Out­look ‑pro­fii­lia ja sit­ten kan­nat­tai­si tut­kail­la eri­lai­sia vipusia, joil­la Out­loo­kin käyn­nis­tyk­ses­sä voi teh­dä eri­lai­sia temp­pu­ja. Niis­tä löy­tyy tietoa:

  http://www.techgalaxy.net/Docs/Exchange/OL2003_switches.htm

  Sopi­val­le kes­kus­te­lu­pals­tal­le hei­tet­ty­nä tuo kysy­mys voi­si saa­da hyvin nopeas­ti oikean vas­tauk­sen. Taas vaan pitää Googlet­taa. Kan­nat­taa kokeil­la englan­nin­kiel­tä, vaik­ka ongel­mat ovat­kin suo­men­kie­li­ses­tä versiosta.

 5. Tämä ei sinua auta, mut­ta kun/jos saat kun­toon, siir­ry Thun­der­bir­diin ja import­taa mei­li­si sin­ne. Out­loo­kin kans­sa ker­jää ver­ta nenästä.

 6. Vink: tuo Mikro-Pc:n ohje on päte­vä. Pää­set kaik­kein vähim­mäl­lä sitä noudattaen.

  Kaik­ki eivät voi vaih­taa Out­loo­kis­ta Thun­der­bir­diin ja sen Sun­bird-kalen­te­riin vaik­ka­pa puut­tu­van komuk­ka-syn­kan takia.

 7. Min­kä takia joku vie­lä ajaa tär­ke­tä tie­to­jaan Out­loo­kil­la. iCal’­kin on keksitty 😉

 8. > puut­tu­van komuk­ka-syn­kan takia.

  Pis­tä­köön sit­ten vies­tin Nokian aloi­te­laa­tik­koon noin peri­aat­teen vuok­si, jos vaik­ka jonain päi­vä­nä ryh­tyi­si­vät tuke­maan mui­ta­kin ohjelmistoja.

 9. Ainoa syy käyt­tää Out­loo­kia on juu­ri­kin puhe­lin­val­mis­ta­jien pää­tös teh­dä synk­ro­noin­ti­sof­tan­sa vain yksit­täi­si sof­tia tuke­vak­si. Tuo toi­min­ta mal­li on kotoi­sin jos­tain 90-luvul­ta; nyky­ään ava­taan raja­pin­nat, jot­ta kuka tahan­sa voi synk­ro­noi­da min­kä tahan­sa kalen­te­rioh­je­man­sa puhe­li­men kans­sa. Tok­ko­pa Nokian tai Sony-Erics­so­nin int­res­seis­sä on pön­kit­tää Out­loo­kin myyn­tiä, vaan kyse on puh­taas­ti van­han­ai­kai­ses­ta toi­min­ta mallista :-/

 10. Ei sitä Out­look­kia tar­vit­se pois vaih­taa. Ihan oikeas­ti Out­look on ohjel­ma­na pal­jon moni­puo­li­sem­pi ja integroi­tu­neem­pi kuin Thun­der­bird. Thun­der­bir­diin saa jol­lain lisä­osil­la suu­rim­man osan toi­min­nal­li­suu­des­ta, mut­ta muu­ta kuin filo­so­fi­sil­la argu­men­teil­la Thun­der­bir­diä ei voi mie­les­tä­ni parem­mak­si väit­tää. Avoi­met raja­pin­nat ja läh­de­koo­di ovat toki romant­ti­nen idea ja usein jär­ke­viä, mut­ta Out­loo­kin käyt­tä­jä ei nii­den puut­tees­ta kärsi.

  Fire­fox on oikeas­ti lois­ta­va ohjel­ma, var­maan mark­ki­noi­den paras. Mut­ta avoi­men läh­de­koo­din onnis­tu­mi­nen selain­mark­ki­noil­la ei tar­koi­ta että auto­maat­ti­ses­ti avoi­men läh­de­koo­din säh­kö­pos­ti tai Office-ohjel­mat oli­si­vat vas­taa­van kilpailukykyisiä.

  Ei niin että Thun­der­bir­dis­sä­kään mitään vikaa oli­si, mut­ta Mic­ro­sof­tin Office-per­het­tä se ei haasta.

 11. Tääl­lä ilmes­tyi sama ongel­ma ihan yhtäkkiä.
  “Out­loo­kia ei voi ava­ta. Out­look-ikku­nan avaa­mi­nen ei onnistu.”
  Ei aut­ta­nut Officen Kor­jaus-asen­nus levyl­tä, eikä koko­naan pois­ta­mi­nen ja uudel­lee­na­sen­nus. Ei myös­kään PST-tie­dos­ton kor­jaus Officen omal­la työkalulla.

  Ongel­ma kor­jaan­tui kui­ten­kin sil­lä, että tein var­muus­ko­pion .PST-tie­dos­tos­ta. Pois­tin Ohjaus­pa­nee­lin MAIL-valin­nois­ta säh­kö­pos­ti­pro­fii­lin ja loin uuden eri nimellä.
  Tämän jäl­keen toin vies­tit takai­sin tyh­jään Out­loo­kiin varmuuskopiosta.

 12. Tör­mä­sin samaan Out­look-ongel­maan, kun päi­vi­tin konee­see­ni Win­dows 7:n (aiem­min Vis­ta). Olen yrit­tä­nyt kaik­kia tääl­lä­kin neu­vot­tu­ja kons­te­ja, mut­ta edel­leen Out­look vali­taa, että Out­look-ikku­nan avaa­mi­nen ei onnistu.

  Voi­sit­ko TomiS ker­toa yksi­tyis­koh­tai­sem­min, mitä teit Ohjaus­pa­nee­lis­sa? Yri­tin pois­taa Out­look-tilin ja perus­taa sen uudel­leen, mut­ta lop­pu­tu­los on sama.

 13. Jos käyt­tö­jär­jes­tel­mä­nä on Win­dows, niin ennen kuin tekee mitään muu­ta ja lisää vahin­koa niin kan­nat­taa palaut­taa jär­jes­tel­mä edel­li­seen toi­mi­vaan pisteeseen:
  ohjelmat/apuohjemat/järjestelmätyökalut/järjestelmän palauttaminen. 

  Win­dow­sil­la on paha tapa suta itsen­sä kans­sa ja tuot­taa tur­hia tie­dos­to­ja ja rekis­te­ri­vir­hei­tä. Tätä var­ten kan­nat­ta lada­ta ja ajaa luo­tet­ta­va cclea­ner ohjel­ma ja siel­tä ajaa puh­dis­ta­ja ja rekis­te­rin kor­jaus. Huo­maat­te miten val­ta­va mää­rä tur­hia ja vir­heel­li­siä tie­dos­to­ja on konet­ta rassaamassa.

  Cclea­ne­rin ase­tuk­sis­sa sen voi lait­taa sii­voa­maan kone aina, kun se käyn­nis­te­tään. Vakaut­taa jär­jes­tel­mää kum­mas­ti. Ohjel­man voi lada­ta täs­tä: http://www.ccleaner.com/

 14. Tomin neu­vo aut­toi lopul­ta eli pois­tin ohjaus­pa­nee­lis­sa Out­look-pro­fii­lin ja loin säh­kö­pos­ti­ti­li­ni uudel­leen, min­kä jäl­keen siir­sin “tuo/vie” ‑toi­min­nol­la säh­kö­pos­tit van­has­ta data­tie­dos­tos­ta uuteen. Osmo antoi sivus­ta­tu­kea. Kii­tos avusta!

 15. Ongel­ma tois­tui nyt konees­sa ole­van toi­sen säh­kö­pos­ti­ti­lin koh­dal­la. Pro­fii­lin uudel­leen luon­ti tep­si taas. Oleel­li­nen asia on, että uusi pro­fii­li täy­tyy nime­tä aiem­mas­ta poik­kea­vas­ti. Samal­la nimel­lä luo­tu pro­fii­li antaa edel­leen virheilmoituksen.

 16. Out­look Expres­sin ros­ka­pos­tin tor­jun­ta on sur­kea. Jos teet vies­tin sään­tö­jä, tun­tuu että spam­mi vain lisääntyy.

  Minä lata­sin Spa­mi­hi­laat­tor-nimi­sen ohjel­ma ja vie­lä pois­tin Ouloo­kin suo­da­tus­sään­nöt, kos­ka ne tor­ju­vat asial­lis­ta­kin pos­tia. Ja kas! ros­ka­pos­tin tulo lop­pui kuin seinään.

  Spa­mi­hi­laat­to­rin voi lada­ta täältä:
  http://wiki.spamihilator.com/doku.php?id=en:recycle

  Suo­sit­te­len!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.