Outlookin korjaaminen?

Mikrosoft out­looki­ni on men­nyt epäkun­toon, ja sen takana almanakkani. Vält­tyäk­seni liial­ta vapaa-ajal­ta, se pitäisi jotenkin saa­da toim­i­maan. Ohjel­maa käyn­nis­tet­täessä tulee virheil­moi­tus “Out­lookia ei voi ava­ta. Out­look-ikku­nan avaami­nen ei onnistu”

Tietääkö joku, miten tämä korjataan?

============================

Sain oma­l­ta osaltani asian kor­jatuk­si vel­jeni avul­la. Ongel­ma on sähkö­postiprofi­ilis­sa. Google näyt­tää lähet­tävän epä­toivisia out­lookin käyt­täjiä blogilleni tasaise­na vir­tana. Muil­lakin on siis sama ongel­ma; ter­veisiä vain Microsoft­in väelle!  Panen tähän nim­imerk­ki Tomin kor­jau­so­hjeen, kos­ka se kuulem­ma toimii:

Ongel­ma kor­jaan­tui kuitenkin sil­lä, että tein var­muusko­pi­on .PST-tiedos­tos­ta. Poistin Ohjaus­pa­neel­in MAIL-valin­noista sähkö­postiprofi­ilin ja loin uuden eri nimellä.
Tämän jäl­keen toin viestit takaisin tyhjään Out­looki­in varmuuskopiosta.

19 vastausta artikkeliin “Outlookin korjaaminen?”

 1. Jos koneen uudelleenkäyn­nistys ei auta, niin edessä lie­nee Out­lookin uudelleenasennus.

 2. Uudelleenasen­nus sof­ta saat­taa olla kor­rup­toitunut ja sen takia ei enää toi­mi. Tosin se sun kalen­terin tiedot ja sähkö­pos­tit pitää ensin saa­da tal­teen. Nyt en muista enää tarkalleen miten tehdään, kan­nat­taa googlata. Var­maan joku tiedos­to jos­sain kan­sios­sa sisältää kalen­terin ja sähkö­postin tiedot, sen kop­saa tal­teen ja asen­taa uud­staan out­lookin ja pudot­taa tiedos­ton oikeaan kansioon.

 3. Olisiko­han tästä kyse:

  http://support.microsoft.com/kb/822503/fi

  Tiivis­tet­tynä siis: Out­look ei ilmeis­es­ti löy­dä pst-tiedos­toa (johon käyt­täjän meilit ja kalen­teri tal­len­netaan). Jos tiedos­toon osoit­ta­mi­nen on jostain syys­tä kadon­nut, sen voi siis kor­ja­ta ohjaus­pa­neel­in mail-toiminnolla.

  Oikea kan­sio lie­nee jotain tämän mallista: Win­dows XP:ssä C:\Documents and Settings\Osmo\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook tai Win­dows Vis­tas­sa C:\Users\Osmo\Local\Microsoft\Outlook.

  Tuol­ta kan­sios­ta voit myös suo­raan tark­istaa, onko pst-tiedos­tosi tal­lel­la. En itse nyt käytä Out­lookia, mut­ta muis­taak­seni tuol­la kan­sios­sa ei paljon muu­ta ole kuin yksi kohta­laisen iso pst-tiedos­to (usei­ta sato­ja megatavu­jakin, jos van­ho­ja meile­jä on paljon).

  Kan­sion näkemisek­si pitää ainakin Vis­tas­sa olla kytket­ty päälle piilotet­tu­jen tiedos­to­jen näkeminen.

  Jos pst-tiedos­tosi on jostain syys­tä hävin­nyt, sit­ten ongel­ma on vähän vakavampi, kos­ka sen mukana on sit­ten men­nyt se kalenterikin.

  Myös täältä Google löysi hyvinkin vas­taa­van ongelman:

  http://mikropc.net/nettilehti/pdf/1910200650.pdf

  Tuon ehdo­tus tosi­aan on, että etsi se pst-tiedos­to, ota se tal­teen, asen­na Out­look uudelleen ja tuo tiedos­ton sisältö takaisin. Pst-tiedos­ton var­muusko­pi­oin­ti sään­nöl­lis­es­ti ei ole huono idea sekään. Siihen saa ihan Microsoft­il­ta ladat­tua pienen ohjelman:

  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8b081f3a-b7d0-4b16-b8af-5a6322f4fd01&displaylang=en

 4. Ensin­näkin kan­nat­taa Googlet­taa. Toisek­si kysyt­täessä apua tarvi­taan yleen­sä lujasti tietoa ver­sioista, käyt­töjär­jestelmästä ja ympäristöstä.

  Minä etsisin vikaa mah­dol­lis­es­ti PST-tiedos­tos­ta, toisek­si voisin yrit­tää uut­ta Out­look ‑profi­il­ia ja sit­ten kan­nat­taisi tutkail­la eri­laisia vipu­sia, joil­la Out­lookin käyn­nistyk­sessä voi tehdä eri­laisia temp­pu­ja. Niistä löy­tyy tietoa:

  http://www.techgalaxy.net/Docs/Exchange/OL2003_switches.htm

  Sopi­valle keskustelu­pal­stalle heit­et­tynä tuo kysymys voisi saa­da hyvin nopeasti oikean vas­tauk­sen. Taas vaan pitää Googlet­taa. Kan­nat­taa kokeil­la englan­ninkieltä, vaik­ka ongel­mat ovatkin suomenkielis­es­tä versiosta.

 5. Tämä ei sin­ua auta, mut­ta kun/jos saat kun­toon, siir­ry Thun­der­birdi­in ja import­taa meil­isi sinne. Out­lookin kanssa ker­jää ver­ta nenästä.

 6. Vink: tuo Mikro-Pc:n ohje on pätevä. Pääset kaikkein vähim­mäl­lä sitä noudattaen.

  Kaik­ki eivät voi vai­h­taa Out­look­ista Thun­der­birdi­in ja sen Sun­bird-kalen­teri­in vaikka­pa puut­tuvan komuk­ka-synkan takia.

 7. Minkä takia joku vielä ajaa tär­ketä tieto­jaan Out­lookil­la. iCal’kin on keksitty 😉

 8. > puut­tuvan komuk­ka-synkan takia.

  Pistäköön sit­ten viestin Nokian aloite­laatikkoon noin peri­aat­teen vuok­si, jos vaik­ka jon­ain päivänä ryhty­i­sivät tuke­maan muitakin ohjelmistoja.

 9. Ain­oa syy käyt­tää Out­lookia on juurikin puhe­lin­valmis­ta­jien päätös tehdä synkro­noin­ti­sof­t­ansa vain yksit­täisi sof­t­ia tuke­vak­si. Tuo toim­inta malli on kotoisin jostain 90-luvul­ta; nykyään avataan rajap­in­nat, jot­ta kuka tahansa voi synkro­noi­da minkä tahansa kalen­te­ri­o­hje­mansa puhe­li­men kanssa. Tokkopa Nokian tai Sony-Eric­ssonin intres­seis­sä on pönkit­tää Out­lookin myyn­tiä, vaan kyse on puh­taasti van­hanaikaises­ta toim­inta mallista :-/

 10. Ei sitä Out­lookkia tarvitse pois vai­h­taa. Ihan oikeasti Out­look on ohjel­mana paljon monipuolisem­pi ja inte­groituneem­pi kuin Thun­der­bird. Thun­der­birdi­in saa jol­lain lisäosil­la suurim­man osan toimin­nal­lisu­ud­es­ta, mut­ta muu­ta kuin filosofisil­la argu­menteil­la Thun­der­birdiä ei voi mielestäni parem­mak­si väit­tää. Avoimet rajap­in­nat ja lähdekoo­di ovat toki romant­ti­nen idea ja usein järke­viä, mut­ta Out­lookin käyt­täjä ei niiden puut­teesta kärsi.

  Fire­fox on oikeasti lois­ta­va ohjel­ma, var­maan markki­noiden paras. Mut­ta avoimen lähdekood­in onnis­tu­mi­nen selain­markki­noil­la ei tarkoi­ta että automaat­tis­es­ti avoimen lähdekood­in sähkö­posti tai Office-ohjel­mat oli­si­vat vas­taa­van kilpailukykyisiä.

  Ei niin että Thun­der­birdis­säkään mitään vikaa olisi, mut­ta Microsoft­in Office-per­het­tä se ei haasta.

 11. Tääl­lä ilmestyi sama ongel­ma ihan yhtäkkiä.
  “Out­lookia ei voi ava­ta. Out­look-ikku­nan avaami­nen ei onnistu.”
  Ei aut­tanut Off­i­cen Kor­jaus-asen­nus levyltä, eikä kokon­aan pois­t­a­mi­nen ja uudelleenasen­nus. Ei myöskään PST-tiedos­ton kor­jaus Off­i­cen oma­l­la työkalulla.

  Ongel­ma kor­jaan­tui kuitenkin sil­lä, että tein var­muusko­pi­on .PST-tiedos­tos­ta. Poistin Ohjaus­pa­neel­in MAIL-valin­noista sähkö­postiprofi­ilin ja loin uuden eri nimellä.
  Tämän jäl­keen toin viestit takaisin tyhjään Out­looki­in varmuuskopiosta.

 12. Tör­mäsin samaan Out­look-ongel­maan, kun päiv­itin koneeseeni Win­dows 7:n (aiem­min Vista). Olen yrit­tänyt kaikkia tääl­läkin neu­vot­tu­ja kon­ste­ja, mut­ta edelleen Out­look val­i­taa, että Out­look-ikku­nan avaami­nen ei onnistu.

  Voisitko TomiS ker­toa yksi­tyisko­htaisem­min, mitä teit Ohjaus­pa­neelis­sa? Yritin pois­taa Out­look-tilin ja perus­taa sen uudelleen, mut­ta lop­putu­los on sama.

 13. Jos käyt­töjär­jestelmänä on Win­dows, niin ennen kuin tekee mitään muu­ta ja lisää vahinkoa niin kan­nat­taa palaut­taa jär­jestelmä edel­liseen toimi­vaan pisteeseen:
  ohjelmat/apuohjemat/järjestelmätyökalut/järjestelmän palauttaminen. 

  Win­dowsil­la on paha tapa suta itsen­sä kanssa ja tuot­taa turhia tiedos­to­ja ja rek­isterivirheitä. Tätä varten kan­nat­ta lada­ta ja ajaa luotet­ta­va cclean­er ohjel­ma ja sieltä ajaa puhdis­ta­ja ja rek­isterin kor­jaus. Huo­maat­te miten val­ta­va määrä turhia ja virheel­lisiä tiedos­to­ja on konet­ta rassaamassa.

  Ccleaner­in ase­tuk­sis­sa sen voi lait­taa siivoa­maan kone aina, kun se käyn­nis­tetään. Vakaut­taa jär­jestelmää kum­masti. Ohjel­man voi lada­ta tästä: http://www.ccleaner.com/

 14. Tomin neu­vo aut­toi lop­ul­ta eli poistin ohjaus­pa­neelis­sa Out­look-profi­ilin ja loin sähkö­pos­ti­tili­ni uudelleen, minkä jäl­keen siirsin “tuo/vie” ‑toimin­nol­la sähkö­pos­tit van­has­ta datatiedos­tos­ta uuteen. Osmo antoi sivus­tatukea. Kiitos avusta!

 15. Ongel­ma tois­tui nyt koneessa ole­van toisen sähkö­pos­ti­tilin kohdal­la. Profi­ilin uudelleen luon­ti tep­si taas. Oleelli­nen asia on, että uusi profi­ili täy­tyy nimetä aiem­mas­ta poikkeavasti. Samal­la nimel­lä luo­tu profi­ili antaa edelleen virheilmoituksen.

 16. Out­look Expressin roska­pos­tin tor­jun­ta on surkea. Jos teet viestin sään­töjä, tun­tuu että spam­mi vain lisääntyy.

  Minä latasin Spami­hi­laat­tor-nimisen ohjel­ma ja vielä poistin Oulookin suo­da­tussään­nöt, kos­ka ne tor­ju­vat asial­lis­takin pos­tia. Ja kas! roska­pos­tin tulo lop­pui kuin seinään.

  Spami­hi­laat­torin voi lada­ta täältä:
  http://wiki.spamihilator.com/doku.php?id=en:recycle

  Suosit­te­len!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.