Egyptiläismummo ja 50 000 babushkaa

Hel­sin­gin Sano­mat on nos­ta­nut kii­tet­tä­vän ison mete­lin egyp­ti­läi­sen iso­äi­din kar­kot­ta­mi­ses­ta Suo­mes­ta Egyp­tiin, jos­sa täl­lä ei ole yhtään omais­ta pitä­mäs­sä hänes­tä huol­ta. Viran­omai­set ovat täs­sä asias­sa vää­räs­sä, sil­lä kysei­ses­tä tapauk­ses­ta on mah­dol­lis­ta teh­dä pää­tös niin, ettei sii­tä muo­dos­tu ennak­ko­ta­paus­ta liit­tää kaik­ki iso­van­hem­mat ydin­per­heen käsitteeseen.

Viran­omais­ten huo­li ei sil­ti ole aihee­ton sii­tä, mitä tapah­tuu, jos teem­me peri­aa­te­pää­tök­sen iso­van­hem­pien oikeu­des­ta seu­ra­ta las­ten­sa ja las­ten­las­ten­sa peräs­sä Suo­meen. Mää­räl­li­ses­ti suu­rin ongel­ma liit­tyy venä­läi­siin ja viro­lai­siin. Pelot­te­lu 50 000 venä­läi­sen mum­mon tul­val­la on lii­oi­tel­tua, mut­ta kym­me­nes­sä tuhan­nes­sa­kin oli­si van­hus­ten­hoi­dol­la tekemistä.

Ongel­man muo­dos­taa eri­lai­nen van­hus­ten­hoi­to­kult­tuu­ri Suo­mes­sa ja monis­sa muis­sa mais­sa. Suo­mes­sa vas­tuu van­hus­ten­hoi­dos­ta on yhteis­kun­nal­la, monis­sa muis­sa mais­sa — jopa Viros­sa — se on lap­sil­la. Jos lap­set ovat Suo­mes­sa, venä­läi­ses­tä iso­äi­dis­tä ei huo­leh­di kukaan, mikä on koh­tuu­ton­ta. Pitäi­si­kö las­ten siis pala­ta Venä­jäl­le, kun mum­mo ei enää pär­jää omillaan?

Egyp­ti­läis­per­he ilmoit­ti, ettei se halua yhteis­kun­nan huo­leh­ti­van mum­mos­taan, vaan oli val­mis huo­leh­ti­maan hänes­tä itse, kuten hei­dän pitäi­si huo­leh­tia Egyp­tis­sä­kin. Täl­lai­nen sopi­mus oli­si ihan hyvä, mut­ta sel­lais­ta ei voi teh­dä. Jos Mum­mo saa oles­ke­lu­lu­van Suo­mes­ta, muka­na tulee kan­sa­ne­lä­ke (tar­kem­min sen kokoi­nen maa­han­muut­ta­ja-avus­tus) kela­kort­ti ja oikeus ter­veys­pal­ve­lui­hin.  Egyp­ti­läis­per­heel­lä ei tosia­sias­sa ole mah­dol­li­suut­ta sii­hen, että he vas­taa­vat mum­mos­taan kuten Egyp­tis­sä kuu­luu teh­dä, mut­ta teke­vät sen Suomessa.

Prag­maat­ti­nen rat­kai­su tähän oli­si turis­ti­vii­su­mi. Se on tie­tys­ti “täy­sin mah­do­ton­ta”, kos­ka ei voi­da hyväk­syä, että mum­mo asuu Suo­mes­sa pie­nem­min oikeuk­sin kuin muut ikä­to­ve­rin­sa. Mut­ta jos tämä vaih­toeh­to oli­si egyp­ti­läis­mum­mon kan­nal­ta lii­an huo­no, mitä ihmeen logiik­kaa on vaih­taa se vie­lä huo­nom­paan: elä­mään samoin rajoi­te­tuin oikeuk­sin, mut­ta yksin Egyptissä?

Tois­ten mie­les­tä taas on mah­do­ton­ta myön­tää pidem­pää turis­ti­vii­su­mia kuin mitä nykyi­nen laki sallii.

Koko ongel­maa ei syn­tyi­si, jos mai­den välil­lä ei oli­si vii­su­mi­pak­koa. Mum­mo ei tar­vi­ti­si lupaa tul­la Suo­meen. Kun lupaa ei tar­vit­se myön­tää, ei Suo­mel­le myös­kään syn­ny mitään vel­vot­tei­ta hän­tä koh­taan. Hän asui­si las­ten­sa luo­na, ja se siitä.

Egyp­ti­läis­mum­mon tapaus on niin poik­keuk­sel­li­nen, että sii­tä voi­si teh­dä vain poik­keus­ta­pauk­sen. Mut­ta mitä teh­dä niil­le poten­ti­aa­li­sil­le 50 000 venä­läis­mum­mol­le? Ei ole hyvä sekään vaih­toeh­to, että Suo­meen aset­tu­nei­den, hyvien työn­te­ki­jöi­den on muu­tet­ta­va Venä­jäl­le huo­leh­ti­maan mum­mois­taan, kos­ka eivät voi teh­dä sitä Suo­mes­sa. Jokin turis­ti­vii­su­min tapai­nen rat­kai­su voi­si olla hyvä.

Ei sekään nimit­täin käy päin­sä, että van­hus­ten­hoi­tom­me jou­tuu paik­kaa­maan Venä­jän van­hus­ten­hoi­don puut­tei­ta. Poh­jois­mai­nen hyvin­voin­ti­val­tio perus­tuu aja­tuk­seen, että ihmi­nen on lap­se­na ja van­huk­se­na net­to­saa­ja, mut­ta työi­käi­se­nä nettomaksaja.

91 vastausta artikkeliin “Egyptiläismummo ja 50 000 babushkaa”

 1. Pie­ni täs­men­nys tuo­hon rat­kai­suun vii­su­mi­va­pau­den val­li­tes­sa. Minun käsi­tyk­se­ni mukaan sekään ei rat­kai­si ongel­maa sil­lä vii­su­mi­va­paus kos­kee yleen­sä vain 1–3 kk turis­ti­mat­kaa ja sen jäl­keen EU:n ulko­puo­li­sis­ta­kin mais­ta tar­vit­se­vat eril­li­sen oleskeluluvan.

  Mut­ta tuo kuvaa­ma­si uhka­ku­va Venä­jän­maan ja eri­tyi­ses­ti Kar­ja­lan tai Viron köy­his­tä mum­mois­ta on var­maan ihan todel­li­nen. Ja kyl­lä tuon egy­pi­läis­mum­mon­kin tapauk­sel­la on hel­pos­ti ennak­ko­ta­pauk­sen luon­net­ta. Kiel­tä­mät­tä kimu­rant­ti ongel­ma sekö inhi­mil­li­ses­ti mut­ta uhka­ku­viin skaa­lat­tu­na myös taloudellisesti.

 2. Kuten oon aikai­sem­min­kin täl­lä blo­gil­la kir­joit­ta­nut, minus­ta yli­voi­mai­ses­ti paras rat­kai­su oli­si pääs­tää maa­han kaik­ki tuli­jat ja antaa heil­le vapaus olla osal­lis­tu­mat­ta hyvin­voin­ti­val­tioon niin saa­ji­na kuin mak­sa­ji­na­kin. Jotain tei­den­hoi­to­mak­sua yms. pitäi­si kerä­tä, että nämä pal­ve­lut joi­ta ei voi hel­pos­ti ottaa pois vain tie­tyl­tä osal­ta kan­saa, tuli­si korvattua.

  Näin Suo­meen tuli­si ihmi­siä, joil­la on kan­nus­tin pär­jä­tä ja olla yhteis­kun­nan raken­ta­via jäse­niä ja samal­la ei roh­kais­tai­si väki­val­lan uhal­la kerät­ty­jen tulon­siir­to­jen takia tän­ne tule­via. Tie­tyn maas­sao­loa­jan jäl­keen (esim. 10 v) he voi­si­vat anoa kan­sa­lai­suut­ta näin halu­tes­saan, jol­loin he jou­tui­si­vat mak­sa­maan vero­ja ja vas­ti­neek­si sai­si­vat äänioi­keu­den ja samat oikeu­det tulon­siir­toi­hin kuin Suo­mes­sa syntyneet.

  Rajo­jen avaa­mi­nen oli­si todel­li­nen ihmis­rak­kau­den osoi­tus ja pelas­tai­si suu­ren mää­rän ihmi­siä köy­hyy­des­tä. Tämä egyp­ti­läi­sen mum­mon tari­na on jäl­leen ker­ran yksi kon­kreet­ti­nen osoi­tus sii­tä miten kes­kus­joh­toi­ses­ti suun­ni­tel­lut one size fits all-rat­kai­sut tuot­ta­vat näi­tä tilan­tei­ta, jois­sa byro­kraa­tit tie­tä­vät parem­min mikä ihmi­sil­le on hyväk­si kuin ihmi­set itse. Anne­taan mum­mon jäädä!

 3. Tun­nen muu­ta­man töi­den peräs­sä Itä-Euroo­pas­ta Suo­meen tul­leen per­heen, joi­hin on saa­tu per­heen­li­säys­tä. Näis­sä per­heis­sä on toi­nen iso­äi­ti aina tul­lut Suo­meen useam­mak­si kuu­kau­dek­si avit­ta­maan tytärtään/miniäänsä vau­va-aika­na ja esi­mer­kik­si pien­ten las­ten äidin vii­meis­tel­les­sä väi­tös­kir­jaan­sa. Tun­tuu tosi­aan koh­tuut­to­mal­ta, että Suo­meen tulo este­tään ja iso­äi­ti eris­te­tään omai­sis­taa sil­loin, kun hän itse alkaa tar­vi­ta las­ten­sa apua. Vuo­sia Suo­mes­sa asu­nei­den, töi­tä teh­nei­den, las­ten­sa kas­vat­ta­nei­den ja kan­sa­lai­suu­den­kin saa­nei­den muut­to takai­sin van­haan koti­maa­han ei oikein ole vaihtoehto.

  Toi­saal­ta van­hus­ten­huol­to on kuor­mit­tu­mas­sa ilman näi­tä yli­mää­räi­siä huol­let­ta­via. Jokin rat­kai­su tar­vi­taan, joka sal­lii muu­ton Suo­meen omien läheis­ten, mut­tei yhteis­kun­nan, huol­let­ta­vak­si. Mie­luus­ti vie­lä ilman mitään ulko­puo­lis­ta hoi­van tar­peen arvioin­tia. Var­mas­ti nämä­kin tun­te­ma­ni per­heet oli­si­vat pär­jän­neet vau­va-ajas­ta ilman iso­äi­din apua, taval­la tai toisella.

 4. Tämä raha-aspek­ti on saa­nut tois­tai­sek­si aivan lii­an vähän pals­ta­ti­laa aina­kin Hesa­ris­sa. Pitää muis­taa että oles­ke­lu­lu­pa mum­mol­le on Suo­mel­le oikeas­ti kal­lis. Kah­den kym­me­nen vuo­den kan­sa­ne­läk­keet­kin on jo tois­ta sataa tuhat­ta. Ter­vey­den­huol­to­me­no­jen myö­tä kus­tan­nuk­sia tulee toden­nä­köi­ses­ti vie­lä enem­män. On toki koh­tuu­ton­ta yksi­lö­ta­sol­la ettei tämä mum­mo saa oles­ke­lu­lu­paa, mut­ta on myös koh­tuu­ton­ta yksi­lö­ta­sol­la että maa­il­mas­sa on lap­sia jot­ka näke­vät näl­kää. Ikä­vä kyl­lä kaik­keen ei rii­tä rahaa. Nämä raja­ve­dot ovat vai­kei­ta, nime­no­maan sen takia ettei aina voi hyväk­syä hake­muk­sia. Toi­voi­sin hiu­kan suu­rem­paa ymmär­rys­tä viran­omai­sia koh­taan jot­ka jou­tu­vat näis­tä asiois­ta päät­tä­mään. Vaik­ka täs­sä tapauk­ses­sa rajan­ve­to oli­si men­nyt pie­leen, ei ole koh­tuul­lis­ta syyl­lis­tää viranomaista.

  Ylei­sel­lä tasol­la, tämä tilan­ne osoit­taa että koko hyvin­voin­ti­val­tio­jär­jes­tel­mä on pie­nen remon­tin tar­pees­sa glo­ba­li­saa­tion takia. Liik­ku­vat van­huk­set, opis­ke­li­jat ja työi­käi­set ovat todel­li­nen ilmiö, joi­hin pitää varau­tua. Ei ole pidem­män pääl­le kes­tä­vää että osa val­tiois­ta jakaa ilmais­ta kou­lu­tus­ta, työt­tö­myys­va­kuu­tus­ta ja van­hus­ten­huol­toa, kun taas toi­sis­sa näis­tä jou­tuu mak­sa­maan itsen­sä kipeäk­si. Se väis­tä­mät­tä tekee hyvin­voin­ti­val­tiois­ta net­to­mak­sa­jia, joka ei ole kes­tä­vää. Vaik­ka ben­san hin­ta nousee, aina­kin EU:n sisäi­nen liik­ku­vuus tulee vain kasvamaan.

  Opin­to­tuen muut­ta­mi­nen lai­na­poh­jai­sek­si kor­jai­si ongel­maa alku­pääs­tä. Sosi­aa­li­ti­li tai vas­taa­va jär­jes­tel­mä voi­si vähen­tää vapaa­mat­kus­te­lua työi­käis­ten osal­ta (suo­ma­lai­set­han muut­ta­vat ulko­mail­le työn­pe­räs­sä, mut­ta voi­vat pala­ta suo­meen työt­tö­mik­si jos työt lop­pu­vat). Maa­han­muut­ta­ja-van­hus­ten osal­ta tuol­lai­nen turis­mi­vii­su­mi-tyyp­pi­nen rat­kai­su oli­si mah­dol­li­nen. Vas­taa­vas­ti pitää var­mis­taa että jär­jes­tel­mä on hou­kut­te­le­va myös niil­le jot­ka ovat Suo­mes­sa vain muu­ta­man vuo­den töissä–jos syn­tyy käsi­tys että Suo­mes­sa mak­se­tut elä­ke­mak­sut eivät kar­tu­ta omaa elä­ket­tä, ei ulko­mai­set osaa­jat halua tul­le Suo­meen expateiksi.

  Hyvin­voin­ti­val­tion puo­lus­ta­jien pitää ymmär­tää että hyvin­voin­ti­val­tion puo­lus­ta­mi­nen ei ole sama kuin saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta kiin­ni­pi­tä­mi­nen. On pal­jon parem­pi ajois­sa var­mis­taa että saa­jat ovat myös mak­sa­jia, kuin jou­tua myö­hem­min totea­maan että fak­ti­nen huol­to­suh­de on muut­tu­nut täy­sin kestämättömäksi.

 5. Ei sekään nimit­täin käy päin­sä, että van­hus­ten­hoi­tom­me jou­tuu paik­kaa­maan Venä­jän van­hus­ten­hoi­don puut­tei­ta. Poh­jois­mai­nen hyvin­voin­ti­val­tio perus­tuu aja­tuk­seen, että ihmi­nen on lap­se­na ja van­huk­se­na net­to­saa­ja, mut­ta työi­käi­se­nä nettomaksaja.”

  Tää on juu­ri se ongel­ma, maa­il­mas­sa riit­tää pal­jon kär­si­viä ihmi­siä, meil­lä on hyvin rajal­li­set mah­dol­li­suu­det aut­taa hei­tä vaik­ka kuin­ka haluai­sim­me. Mei­tä on noin Pie­ta­rin kau­pun­gin väes­tön ver­ran, joten hyvin pie­ni osa rea­lis­ti­ses­ti maa­il­man kär­si­vis­tä ihmi­sis­tä voi saa­da apua suo­ma­lai­sil­ta. Vak­ka Egyp­ti­läis­mum­mon tari­na surul­li­sel­ta kuu­los­taa­kin ja haluai­si aut­taa, niin hänen jäl­keen pitäi­si aut­taa mui­ta vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa olevia. 

  Toi­nen ongel­ma on ker­jä­läi­set, Suo­mi ei miten­kään voi olla avoin val­tio tuon­ti­ta­va­ra­na tule­val­le ker­jää­mi­sel­le, emme voi aut­taa kuin hyvin rajal­li­ses­ti euroo­pan ker­jä­läi­siä. Tosin nyt ker­jä­läi­son­gel­ma näyt­tää ole­van­kin orga­ni­soi­tua toi­min­taa ja ilmei­ses­ti ammat­ti­mais­ta, joten sil­tä­kin osin asi­aan pitää suh­tau­tua kriittisesti.

 6. Voi­si­ko tän Egyp­ti­läi­sen iso­äi­din lap­set hom­ma­ta äidil­le sin­ne Egyp­tiin hoi­ta­jan ja mak­saa sii­tä äidin hoi­dos­ta sin­ne ja käy­dä välil­lä äitiä siel­lä katsomassa?

 7. Rii­tan point­ti on hyvä, että mit­kä tahan­sa sään­nöt tähän luo­daan­kaan niin niis­sä pitäi­si vält­tää vii­mei­seen asti kaik­kea tar­ve­har­kin­taa, joka vaan väris­tää kan­nus­ti­mia entisestään.

 8. jore:“Tää on juu­ri se ongel­ma, maa­il­mas­sa riit­tää pal­jon kär­si­viä ihmi­siä, meil­lä on hyvin rajal­li­set mah­dol­li­suu­det aut­taa hei­tä vaik­ka kuin­ka haluaisimme.”

  Tot­ta­kai meil­lä on rajal­li­set resurs­sit, emme­kä me voi aut­taa kaik­kia, mut­ta rajat avaa­mal­la autam­me huo­mat­ta­vas­ti use­ma­pia kuin ne sul­ke­mal­la ja samal­la autam­me itseämme.

  Ihmis­ten vapaa liik­ku­mi­nen on suun­nil­leen yhtä hyö­dyl­lis­tä kuin tava­ran­kin, eli rajat kan­nat­taa ava­ta ihmi­sil­le samal­la taval­la kuin tava­roil­le­kin, vaik­ka yksi­puo­li­ses­ti. Kaik­ki Suo­men rajoil­la ole­vat kau­pan esteet hait­taa­vat kai­kis­ta eni­ten juu­ri suomalaisia.

 9. Suu­ret ikä­luo­kat on pit­käl­ti kas­va­tet­tu mum­mo­jen ja vaa­rien avus­tuk­sel­la. Eikä sil­loin kysel­ty, kuu­lu­vat­ko iso­van­hem­mat per­hee­seen, se oli itses­tään selvää.
  No, nyt on nyt. Tämä tra­di­tio on osin kat­ken­nut. Mut­ta eikö nyt jokin maa­lais­jär­ki­nen rat­kai­su löy­dy per­heil­le, jot­ka eivät pyy­dä kor­vauk­sia, vaan mah­dol­li­suut­ta hoi­taa ikään­ty­vää omais­taan? Val­tion puut­tu­mat­ta asioihin.

 10. Koko nykyi­nen euroop­pa­lai­nen maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on aivan käsit­tä­mä­tön­tä sekoi­lua. Tek­ni­sil­lä mää­ri­tel­mil­lä kik­kai­le­mal­la yri­te­tään estää maa­han­muut­toa sen sijaan että mie­tit­täi­siin koko jär­jes­tel­mä nykyis­tä tilan­net­ta vastaavaksi.

  Euroop­paan tulee jat­ku­vas­ti lait­to­mas­ti työ­ky­kyi­siä ja ‑halui­sia ihmi­siä jot­ka ovat usein jopa kyen­neet raa­pi­maan kasaan neli- tai vii­si­nu­me­roi­sen sum­man alku­pää­omaa mat­kaan ja ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jil­le. Ainoak­si tiek­si jää­dä luval­li­ses­ti maa­han jää pako­laiss­ta­tus, vaik­ka kyse on oikeas­ti ensi­si­jai­ses­ti työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta. Oikeat poliit­ti­set pako­lai­set jää­vät “lau­man jal­koi­hin” kun viran­omai­set yrit­tä­vät kek­siä väki­sin kik­ko­ja joil­la mah­dol­li­sim­man moni saa­tai­siin kar­koi­tet­tua. Työn peräs­sä tule­via istu­te­taan kuu­kausi­mää­riä vas­taan­ot­to­kes­kuk­sis­sa ja lopul­ta kiel­tei­sen pää­tök­sen jäl­keen mah­dol­li­suu­dek­si jää ainoas­taan pai­nua maan alle ja pimei­siin töihin.

  On sel­vää, että hyvin­voin­ti­val­tio ei kes­tä sitä, että kuka hyvän­sä maa­il­man ihmi­nen oli­si sub­jek­tii­vi­ses­ti oikeu­tet­tu muut­ta­maan maa­han sosi­aa­lie­tuuk­sia naut­ti­maan. Jon­kin­lai­nen kont­rol­li on siis pak­ko olla niin kau­an kun suu­rim­mas­sa osas­sa maa­il­maa ei pys­ty­tä vas­taa­via etu­ja omil­le kan­sa­lai­sil­le tar­joa­maan. Mut­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti tuli­si kui­ten­kin pyr­kiä sii­hen, että jokai­sel­la on mah­dol­li­suus liik­kua vapaas­ti mis­sä tahan­sa päin maa­il­maa ja aset­tua asu­maan ja työ­tä teke­mään min­ne halu­aa. Sik­si koko nyky­sys­tee­mi pitäi­si heit­tää romu­kop­paan ja miet­tiä ylei­seu­roop­pa­lai­nen jär­jes­tel­mä joka vas­taa nykyi­siä tarpeita.

  Itse olen mie­tis­kel­lyt jotain tämän­ta­pais­ta: Maa­han­tu­lo on läh­tö­koh­tai­ses­ti täy­sin vapaa­ta. Rajal­la tuli­jal­ta ote­taan yksi­löi­vä bio­met­ri­nen tun­nis­te (sor­men­jäl­jet, iiris­tun­nis­te, DNA tms.) ja tal­len­ne­taan yhtei­seen tie­to­kan­taan. Tämän jäl­keen esi­mer­kik­si ensim­mäi­set 5–7 vuot­ta ovat koe­jak­so, minä aika­na tuli­ja kar­koi­te­taan pysy­väs­ti EU:n alu­eel­ta mikä­li tämä syyl­lis­tyy tois­tu­vas­ti rikok­siin, vaka­vam­mis­ta toki ker­ta­hei­tol­la. Lisäk­si koe­jak­sol­la sosi­aa­lie­tuu­det ovat sidot­tu­ja veron­mak­suun, eli mikä­li mak­saa tulo­ve­roa, on oikeu­tet­tu nor­maa­lis­ti yhteis­kun­nan pal­ve­lui­hin, mut­ta ilman veron­mak­sua ainoas­taan ER-tyyp­pi­seen akuut­ti­sai­raan­hoi­toon ja luon­nol­li­ses­ti kotout­ta­mis­pal­ve­lui­hin kuten kie­len­ope­tuk­seen. Koe­jak­son lopuk­si suo­ri­te­taan kie­li­tai­toa ja esi­mer­kik­si lain­sää­dän­nön tun­te­mus­ta mit­taa­va koe ja sen läpäis­seel­le myön­ne­tään pysy­vä oles­ke­lu­lu­pa tai kansalaisuus.

  Jos halu­taan vie­lä lisä­var­mis­tus­ta sii­hen että tuli­jal­la on kun­non edel­ly­tyk­set kotou­tu­mi­seen, voi­daan vaa­tia esi­mer­kik­si että tuli­jal­la on olta­va n mää­rä rahaa (esim. ensim­mäi­sen 6 kuu­kau­den elin­kus­tan­nuk­sia liki­main vas­taa­va sum­ma) EU:n alu­eel­le ensi ker­taa tul­les­saan ja että koe­jak­sol­la on vaik­ka puo­len vuo­den välein käy­tä­vä tapaa­mas­sa kotout­ta­mi­ses­ta vas­taa­vaa sosi­aa­li­työn­te­ki­jää, mut­ta täl­lai­set viri­tel­mät luo­vat yleen­sä enem­män vää­rin­käy­tön mah­dol­li­suuk­sia ja tur­haa byro­kra­ti­aa kuin todel­li­sia hyö­ty­jä. Keep It Simple, Stu­pid on täs­sä­kin päte­vä ohjenuora.

  Täl­lai­nen jär­jes­te­ly rat­kai­si­si mie­les­tä­ni ker­ta­hei­tol­la kse­no­fo­bi­aa lukuu­not­ta­mat­ta useim­mat nykyi­sen jär­jes­tel­män ongel­mis­ta. Ei ole mitään tar­vet­ta luo­ki­tel­la ihmi­siä erik­seen tavoi­tel­tui­hin eri­tyis­asian­tun­ti­joi­hin, “taval­li­siin” työ­pe­räi­siin muut­ta­jiin, pako­lai­siin, ydin­per­heen jäse­niin, mui­hin suku­lai­siin jne. jne. vaan ihmi­set itse voi­si­vat arvioi­da pys­ty­vät­kö elät­tä­mään itsen­sä ja per­heen­jä­se­nen­sä vai eivät. Osa per­hees­tä voi­si muut­taa välil­lä pois van­haan (ja ole­tet­ta­vas­ti elin­kus­tan­nuk­sil­taan hal­vem­paan) koti­maa­han jos vaik­ka per­heen pään tie­nes­tit koe­jak­sol­la pie­ne­ne­vät ja pala­ta sit­ten myö­hem­min takai­sin talous­ti­lan­teen kohen­tues­sa, ym. ym. Samoin työn­te­ki­jöi­den ei oli­si pak­ko roik­kua Euroo­pas­sa kyn­sin ja ham­pain tän­ne ker­ran tul­tu­aan vaan työl­li­syy­den hei­ken­tyes­sä voi­si pala­ta jok­si­kin aikaa kotiin ja sit­ten taas takai­sin kun talous kään­tyy nousuun.

 11. Ja niin se jäi vie­lä sano­mat­ta että luon­nol­li­ses­ti tilan­tees­sa jos­sa poten­ti­aa­li­ses­ti työ­mark­ki­noil­le tulee val­ta­vas­ti huo­nos­ti oikeuk­sis­taan peril­lä ole­vaa uut­ta työ­voi­maa, pitäi­si mini­mi­palk­ka­sää­dök­sis­tä ja työn­te­ki­jöi­den oikeuk­sis­ta pitää aivan eri­tyi­sen tiu­kas­ti kiin­ni. Ja näi­tä sää­dök­siä tör­keäs­ti rik­ko­vil­le työ­nan­ta­jil­le pitäi­si lan­get­taa anka­rat hen­ki­lö­koh­tai­set ran­gais­tuk­set lii­ke­toi­min­ta­kiel­toi­neen ym.

 12. Olen Juuso Kopo­sen kans­sa hyvin samaa miel­tä. Miet­ti­kää­pä vaik­ka, mitä jär­keä on koko­nai­suu­des­sa, jos­sa len­to­yh­tiö jou­tuu mak­sa­maan suu­ria kor­vauk­sia, jos se ereh­tyy tuo­maan maa­han vää­ril­lä pape­reil­la kul­ke­van tur­va­pai­kan­ha­ki­jan, mut­ta jos joku on saa­nut var­paan­sa Suo­men maa­pe­räl­le, hänen tapauk­sen­sa taas tut­ki­taan ylit­se­vuo­ta­van huo­lel­li­ses­ti. Ikään kuin niis­sä len­to­yh­tiön ran­nal­le jät­tä­mis­sä ei voi­si olla tur­va­paik­kaa oikeas­ti tar­vit­se­via. Jokin paha epä­suh­ta täs­sä on.

 13. jore: kyl­lä var­mas­ti täs­sä egyp­ti­läis­nai­sen­kin tapauk­ses­sa lap­set sen hoi­van pys­ty­vät Egyp­tis­sä­kin jär­jes­tä­mään. Jon­kun leh­ti­ju­tun mukaan yhden pojis­ta per­he suun­nit­te­lee paluu­ta Egyp­tiin. Se ei kui­ten­kaan rat­kai­se poh­jim­mais­ta ongel­maa: hoi­vaa tar­vit­se­va ikäih­mi­nen ei voi muut­taa läheis­ten­sä luo ja saa­da hoi­vaa heil­tä, kos­ka se kuor­mit­taa myös yhteiskuntaa.

  Ihan vas­taa­va ongel­ma kos­ket­taa myös suo­ma­lai­sia. Lai­tos­hoi­dos­sa ole­va ei voi (tai ei aina­kaan ole voi­nut ennen muu­tos­ta koti­kun­ta­la­kiin, en ole seu­ran­nut niin tark­kaan) muut­taa läheis­ten­sä kans­sa samal­le paik­ka­kun­nal­le. Lähei­set voi­vat kyl­lä voi­vat muut­taa tämän lähel­le, mut­ta työs­sä­käy­väl­le se ei ole ihan ongelmatonta.

 14. Miten voi­si etu­kä­teen arvioi­da kuka kenet­kin elät­tää täs­sä maailmassa?

  Miten se mitataan?

  Jos egyp­ti­läi­si­so­äi­ti (en sano “mum­mo”, minus­ta se on louk­kaa­vaa) sat­tuu saa­maan infark­tin, niin ovat­ko pojat val­mii­ta mak­sa­maan n. 5000 euroa, jot­ka mene­vät jo akuut­tiin teho­hoi­toon. Kar­dio­lo­gin päi­vys­tys­tun­nit ja sai­ras­päi­vät eivät ole halpoja.

  Ovat­ko he val­miit mak­sa­maan vuo­de­hoi­don suo­ma­lais­sai­raa­las­sa ken­ties kak­si­kym­men­tä vuot­ta eteenpäin?

  Entä jos pojat ja iso­äi­ti aja­vat samal­la autol­la moni­kult­tuu­ri­suus­fes­ta­reil­le ja kuo­le­vat kaik­ki auto-onnet­to­muu­des­sa, kuka mak­saa iso­äi­din raa­don kul­je­tuk­sen ja hau­tauk­sen? Pitää­kö pojil­la olla jokin tal­le­tus tämän varalle?

  Niin kuka maksaa? 

  Ja kuka on val­mis sano­maan, ettei jokai­sel­la tän­ne syys­tä tai toi­ses­ta muut­ta­neel­la ole oikeus saa­da iso­van­hem­pi­aan tänne.

  Mik­si ei oli­si, jos tämä iso­äi­ti saa jää­dä? Osaa­vat­ko egyp­ti­läi­set pitää suu­rem­paa mete­liä itses­tään kuin vaik­ka­pa somalit?

  Jos oikeas­ti nämä mie­het välit­tä­vät niin val­ta­vas­ti iso­äi­dis­tään, niin mik­sei­vät muu­ta Egyp­tiin. Egyp­ti on niin tur­val­li­nen maa, että me suo­ma­lai­set­kin teem­me sin­ne tavan takaa lukui­sia lomamatkoja.

  Mik­sei Afri­kan paras maa pojil­le kelpaa?

 15. Oon Juuso Kopo­sen kans­sa muu­ten samaa miel­tä, mut­ta luon­nol­li­ses­ti täy­sin eri­miel­tä mini­mi­pal­kan ja työ­te­ki­jän “oikeuk­sien” (oikeuk­sien lai­naus­mer­keis­sä sik­si, että työn­te­ki­jän oikeu­det todel­li­suu­des­sa vähen­tä­vät työn­te­ki­jän oikeuk­sia) noudattamisesta.

  Mini­pal­kan ja työn­te­ki­jän oikeuk­sien ei pitäi­si kos­kea ketään, mut­ta nii­den pitäi­si kai­kis­ta vähi­ten kos­kea maa­han­muut­ta­jia, joi­den tuot­ta­vuus ei yleen­sä edel­ly­tä kor­keam­man pal­kan maksamista.

  Juu­ko Kopo­sen vaa­ti­mus mini­mi­pal­kan nou­dat­ta­mi­ses­ta var­mis­taa käy­tän­nös­sä, että maa­han ei voi tul­la, jos ei ole jo val­miik­si hyväs­sä asemassa.

  Minus­ta mei­dän pitäi­si osoit­taa soli­daa­ri­suut­ta kaik­kia ihmi­siä, niin köy­hiä kuin rik­kai­ta koh­taan ja antaa kaik­kien työs­ken­nel­lä Suo­mes­sa, jos he niin halua­vat, eikä yrit­tää poi­mia rusi­noi­ta pul­las­ta. Tämä ihmis­ten vapaan liik­ku­mi­sen estä­mi­nen hait­taa kai­kis­ta eni­ten nii­tä ihmi­siä, joi­den liik­ku­mi­nen este­tään, mut­ta se hait­taa myös mei­tä suomalaisia.

 16. Eli­na jatkaa: 

  Koko egyp­ti­läis­muo­rin tari­na on silk­kaa tar­koi­tus­ha­kuis­ta mediakohua. 

  64-vuo­tias­ta nai­ses­ta teh­dään leh­tien sivuil­la “raih­nai­nen van­hus”, joka ei sel­viä askel­ta­kaan ilman san­ka­ril­li­sia poikiaan. 

  Yleen­sä tämän ikäi­set koke­muk­se­ni mukaan käy­vät sam­ba­kurs­seil­la ja bai­laa­vat Pat­tay­al­la — ne egyptiläisetkin. 

  Mut­ta nyt sit­ten kysees­sä on “mum­mo”. Ok, ehkä hänel­lä on ter­vey­son­gel­mia, mut­ta minä en lan­kea näi­hin nyyh­ky­ta­ri­noi­hin. Tuo­rees­sa muis­tis­sa on monia feikkejä.

 17. Suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin tapa pii­lot­taa omat van­hem­pan­sa pois sil­mis­tään kuo­le­maan ja häi­rit­se­mäs­tä omaa elä­mää on ______________. Kan­sa­ne­lä­ke ei aiheu­ta tätä ___________tta.

 18. Sinän­sä Juuso Koso­sen esit­tä­mä mal­li pyr­ki yhdis­tä­mään tämän uusim­man viher­va­sem­mis­ton lem­pi­lap­sen “vapaan maa­han­muut­to-oikeu­den” jon­kin­lai­seen rea­lis­miin. Tämän­tyyp­pi­nen jär­jes­tel­mä ei voi­si kui­ten­kaan toi­mia, kos­ka edes asu­mi­sen kals­tais­ta perus­pal­ve­lua ei pys­tyt­täi­si jär­jes­tä­mään mie­lek­kääs­ti satun­nai­sel­le tuli­ja­vir­ral­le. Myös­kään työn­saan­ti ei tuli­si ole­maan jat­kos­sa yhtään hel­pom­paa, kos­ka tuli­joi­den val­miu­det eivät var­mas­ti jat­kos­sa oli­si nykyis­tä parem­pia vaa­ti­vil­la työ­mark­ki­noil­la. Laa­ja­mit­tai­set maas­ta­pois­ta­mi­set eivät toi­mi, jos tuli­jat eivät halua läh­teä (hyvin toden­nä­köis­tä) tai tuli­joi­ta ei vas­taa­no­te­ta läh­tö­mais­sa. Esi­te­tys­sä mal­lis­sa tuli­ja­vir­taan suh­tau­dut­tiin koko­nai­suu­des­saan muu­toin­kin oudon meka­nis­ti­ses­ti otta­mat­ta huo­mioon tuli­joi­den inhi­mil­li­siä ominaisuuksia. 

  Lop­pu­tu­lok­se­na oli­si vai­kea kuvi­tel­la muu­ta kuin par­haim­mil­laan alu­eel­li­ses­ti segre­goi­tu­nut yhteis­kun­ta siir­to­lai­suu­des­ta syn­ty­neen Yhdys­val­to­jen tapaan aivan mini­maa­li­sin perus­pal­ve­luin, jos­sa vas­tuu pär­jää­mi­ses­tä oli­si sel­keäs­ti yksi­löl­lä. Yhdys­val­lat­han toi­mii maa­na, kos­ka se ei tar­joa kan­sa­lai­sil­le koh­tuul­lis­ta hyvin­voin­tia. Näin maa­han voi tul­la lait­to­mas­ti tai lail­li­ses­ti koit­ta­maan onne­aan ilman, että sii­tä aiheu­tuu mer­kit­tä­viä kus­tan­nuk­sia yhteis­kun­nal­le (rikol­li­suus poislukien). 

  On aivan sel­vää, että Suo­mi ei pys­ty huo­leh­ti­maan edes nykyi­sin vält­tä­vin perus­pal­ve­lus­tan­dar­dein isos­ta maa­han­muut­ta­ja­jou­kos­ta, jos huol­to­suh­de tule­vai­suu­des­sa rapau­tuu enti­ses­tään. Näin ollen mei­dän pitää joko pur­kaa nykyi­nen jär­jes­tel­mä luo­den eriar­voi­sia saa­rek­kei­ta tai jat­kaa riit­tä­vän tiuk­kaa maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa, jol­loin edes Suo­men sisäl­lä asu­vil­le voi­daan mah­dol­lis­taa koh­tuul­li­nen hyvinvointi.

 19. Egyp­ti­läis­mum­mon tapaus on niin poik­keuk­sel­li­nen, että sii­tä voi­si teh­dä vain poikkeustapauksen”.

  Mikä egyp­ti­läis­mum­mon tapauk­ses­ta tekee niin poik­keuk­sel­li­sen Osmo? Onko poikkeuksellista,että hän on ikään­ty­nyt ja tar­vit­see lääk­kei­tä vai­voi­hin­sa? Onko poik­keuk­sel­lis­ta, että ikään­ty­mi­ses­tä joh­tuen jokai­nen meis­tä jos­sain vai­hees­sa ei kyke­ne asu­maan yksin omas­sa kodis­saan? Se ei ole aivan tavallista,että ikään­ty­nei­den aikui­set lap­set ovat muut­ta­neet toi­seen maa­han, Oles­ke­lu­lu­paa hake­vien ikään­ty­nei­den aikuis­ten lap­sis­ta taas 100 pro­sen­tin osuus on muut­ta­nut toi­seen maahan.Ei siis poik­keuk­sel­lis­ta. Onko poik­keuk­sel­lis­ta, että sii­nä vai­hees­sa kun yksin asu­mi­nen on vai­kea halu­taan puo­lin ja toi­sin, että ikään­ty­nyt muut­taa aikuis­ten las­ten­sa luokse,koska se on kult­tuu­ris­sa tapa­na? Ei se ole poikkeuksellista.

  Poik­keuk­sel­li­sek­si asian tekee se seikka,että Hesa­ri jyrää koko koneis­tol­laan, vie­lä hävyt­tö­män vääristelevästi,pimittävästi ja tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti, että tilan­ne täs­sä tapauk­ses­sa oli­si joten­kin poik­keuk­sel­li­nen. Mut­ta hyvin näyt­tää pro­pa­gan­da toimineen,kun useat ylei­ses­ti jär­ke­väs­ti­kin aihees­ta ajat­te­le­vat sano­vat, että kyl­lä tämä on niiiiin poik­keuk­sel­li­nen tapaus. Hyvä Osmo, hyvät ihmi­set, kaik­ki ne ovat saman­lai­sia tapauk­sia. Suu­rim­mas­sa osas­sa (oikean) van­huk­sen tilan­ne on hyvin pal­jon heikompi.

  Luulisi,ettei täs­tä tar­vit­si­si muistuttaa,mutta älkää usko­ko kaik­kea mitä luet­te leh­des­tä, var­sin­kaan Hesarista.

 20. Vähän asian vierestä:

  Käyn täl­lä het­kel­lä päi­vit­täin sai­raa­las­sa mie­he­ni äidin luo­na, hänel­lä ei ole enää pal­joa aikaa jäljellä.

  Muu­ta­ma päi­vä sit­ten tuli maan­mai­nios­sa sar­jas­sa “Francon aika, näin me sen koim­me” (tai jotain sin­ne­päin) espan­ja­lai­sen van­huk­sen saat­to­hoi­to. Meil­lä oli­si sar­jas­ta jota­kin oppi­mis­ta, van­hus todel­la saa­tet­tiin rajan toi­sel­le puo­lel­le, yhdessä.

  Tääl­lä Suo­mes­sa monet van­huk­set kuo­le­vat yksin, joku käy ehkä jos­kus kat­so­mas­sa. Kun van­huk­ses­ta on aika jät­tä­nyt, peril­li­set tule­vat pai­kal­le kuin haas­kat, pesän ryö­vää­mi­nen on saa­tet­tu aloit­taa jo ennen van­huk­sen kuolemaa.

  Minus­ta täl­lai­nen haas­ko­jen pai­kal­le­tu­lo pitäi­si voi­da estää sopi­vin sanan­muo­doin laa­di­tuil­la testamenteilla.

  On tör­ke­ää, jos egyp­ti­läi­nen mum­mo lähe­te­tään maa­han­sa, jos lap­set sitou­tu­vat vas­taa­maan täs­tä, mikä ettei. Eikö­hän joku por­saan­rei­kä löy­dy, jos moti­vaa­tio­ta riittää.

  Jut­te­lin muu­ta­ma päi­vä sit­ten ruot­sa­lai­sen paris­kun­nan kans­sa sikä­läi­ses­tä van­hus­ten­hoi­dos­ta. Siel­lä ei ole hei­dän mukaan­sa yhtä epäin­hi­mil­li­nen suh­tau­tu­mi­nen van­huk­siin kuin Suomessa.

 21. En oli­si näis­sä asiois­sa kovin huo­lis­sa­ni joh­don­mu­kai­suu­des­ta, ja sitä kaut­ta “ennak­ko­ta­pauk­sis­ta”. Mum­mu­ja ja mamu­ja on niin monen­lai­sia että mikään ylei­nen peri­aa­te ei kata kaik­kia tapauk­sia, yleen­sä tämän­tyyp­pi­nen ongel­ma rat­kais­taan anta­mal­la vir­ka­mie­hil­le tapaus­koh­tai­ses­ta har­kin­ta­val­taa. Tämä ei sinän­sä ole kan­nan­ot­to lep­sun tai kireän maa­han­muut­to­po­li­tii­kan puo­les­ta vaan sel­lais­ta hal­lin­to­ta­paa vas­taan että jäy­kis­tä sään­nöis­tä kiin­ni­pi­tä­mi­sen vuok­si teh­dään type­riä pää­tök­siä. Nime­no­maan pitää kat­soa tapaus kerrallaan.

  Jotain osviit­taa pää­tök­sen­teon tuek­si voi kui­ten­kin pos­tu­loi­da. Ensim­mäi­nen asia on se että rahois­ta pää­te­tään yhdes­sä pai­kas­sa, eli jos vir­ka­mies tekee (mer­kit­tä­viä!) kulu­ja aiheut­ta­van pää­tök­sen niin hänel­lä on myös rahoi­tus­val­ta. Pää­sään­töi­ses­ti, täm­möi­sen hoi­to­vii­su­min ehto­na pitäi­si olla jon­kin­lai­nen ter­vey­den­hoi­don kat­ta­va vakuu­tus jon­ka omai­set mak­sa­vat, ja joka oli­si vero­vä­hen­nys­kel­poi­nen. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­tai­si että Suo­meen vero­ja mak­sa­va voi­si tuo­da mum­mun­sa tän­ne, jos ei ole tulo­ja eli ei mak­sa vero­ja niin on vai­kea mak­saa tuo­ta vakuu­tus­ta. Inhi­mil­li­sis­tä syis­tä tähän jou­du­taan teke­mään jos­kus poik­keuk­sia, mut­ta sitä var­ten pitäi­si olla eril­li­nen ja rajal­li­nen bud­jet­ti joka on saman vii­su­min myön­tä­vän viran­omais­ta­hon hal­lin­nas­sa. Toi­sek­si, oli­si ehkä hyvä että näi­tä tapauk­sia var­ten oli­si ihan eril­li­nen viran­omai­nen, babushka-asiamies.

  Taval­laan 50 000 babush­kaa on mah­dol­li­suus. Se että on enem­män mum­mu­ja tuot­taa skaa­lae­tu­ja ter­vey­den- ja van­hus­ten­hoi­dos­sa, ja tämä tehos­tu­mi­nen aut­tai­si kaik­kien van­hus­ten hoi­dos­sa. Ei meil­lä ole van­hus­ten­hoi­to-ongel­maa vaan rahoi­tuson­gel­ma, jos sii­hen saa­dan yksi­tyis­tä rahaa (vakuu­tus­mak­sut) niin se on hyvä asia. Yli­pään­sä suo­ma­lai­nen eri­kois­sai­raan­hoi­to on laa­du­kas­ta ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja sitä kan­nat­tai­si “vie­dä”, ter­veys­tu­ris­mi on kasvuala.

 22. Eli­na: häh? Kuka mak­saa? No eikö se nyt ole jo tul­lut sel­väk­si, että pojat mak­sa­vat. Onko yksi­tyi­nen sai­raan­hoi­to ja hau­taus­toi­mi niin vai­kei­ta asioi­ta käsit­tää? Ajat­te­le val­tio­ta, jos­sa sai­raan­hoi­toa ei ole sosia­li­soi­tu. Miten siel­lä mak­se­taan sai­raa­la­hoi­to? Onko täl­lai­ses­sa val­tios­sa sai­raan­hoi­to edes yli­pään­sä mah­dol­lis­ta? Entäs hau­taus­toi­mi? Jäte­tään­kö kuol­leet kaduille?

  Val­tios­sa, jos­sa ei ole sosia­li­soi­tua sai­raan­hoi­toa, ihmi­set mak­sa­vat itse tas­kus­taan tai osta­vat vakuu­tuk­sen. Hau­tauk­sen mak­sa­vat var­maan ylei­sim­min kuo­lin­pe­sä tai sit­ten sukulaiset.

  Kaik­kien nii­den kans­sa, jot­ka kiis­tä­vät tapauk­sen eri­kois­laa­tui­suu­den oon samaa miel­tä. Ei meil­lä ole mitään syy­tä antaa nii­den maa­han­muut­ta­jien oles­kel­la maas­sa, jot­ka saa­vat tari­nan­sa Hesa­riin ja jät­tää muut kitu­maan kotimaihinsa.

 23. On tör­ke­ää, jos egyp­ti­läi­nen mum­mo lähe­te­tään maa­han­sa, jos lap­set sitou­tu­vat vas­taa­maan täs­tä, mikä ettei.

  Miten tämä vas­taa­mi­nen käy­tän­nös­sä tapah­tui­si? Jos euk­ko saa infark­tin ja pojil­la ei ole kuut­ta tuhat­ta euroa mak­saa sii­hen tar­vit­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä, niin jäte­tään­kö tämä viru­maan kadul­le vai mitä tehdään?

  Taval­li­nen kroo­nik­ko­hoi­to­kin vuo­deo­sas­tol­la mak­saa n. 3000 euroa/kk. Vai ovat­ko pojat val­mii­ta syöt­tä­mään, vaih­ta­maan vaip­po­ja ym. vuorossa? 

  Mam­mal­la on kuu­lem­ma dia­be­tes. Ovat­ko pojat kirur­ge­ja vai miten hoi­tuu tule­va toden­nä­köi­nen kai­hi­leik­kaus. Ovat­ko pojat todel­la niin varak­kai­ta, että voi­vat mak­saa kaik­ki mah­dol­li­set kulut äidistään?

  Eli miten tämä “vas­taa­mi­nen” siis onnis­tuu? Sadan tuhan­nen euron takuusum­mal­la? Entä jos poi­kien mak­su­ky­ky romah­taa, kii­dä­te­tään­kö äiti ensim­mäi­sel­lä koneel­la Kairoon?

  Minä en pahek­su a m‑b:n tavoin suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria van­hus­ten­hoi­dos­sa. Itse koen vas­ten­mie­li­se­nä, jopa joten­kin per­vers­si­nä aja­tuk­sen, että omat jo itse­kin kes­ki-iän ohit­ta­neet (minä esim. 85, pojat kuusi­kymp­pi­siä) hoi­vai­si­vat minua kuin las­ta joi­den­kin pesu­lap­pu­jen avul­la. Yök!

  Minä olen aivan mie­lel­lä­ni sii­nä vai­hees­sa ammat­ti­lais­ten tun­teet­to­mas­sa hoi­dos­sa, vaik­ka vähän huo­nom­mas­sa­kin. Jokai­nen, kuten tie­tys­ti minä­kin toi­voo, että voi­si kuol­la saap­paat jalas­sa. Vaik­ka­pa mar­ja­met­säl­le tai uimareissulle.…

 24. Ilmei­ses­ti a m‑b tar­koit­ti­kin, että pojat vas­taa­vat äidis­tään Egyp­tis­sä? Lause on vähän epäselvä… 

  Eli vas­ta­sin nyt sit­ten vää­rin ymmär­tä­mää­ni sitaat­tiin? Ajat­te­lin siis, että äiti jäi­si Suomeen.

 25. a m‑b kir­joit­ti: “On tör­ke­ää, jos egyp­ti­läi­nen mum­mo lähe­te­tään maa­han­sa, jos lap­set sitou­tu­vat vas­taa­maan täs­tä, mikä ettei.”

  Yllä ole­vas­sa virk­kees­sä ei ole pää­tä eikä hän­tää. Se on järjetön. 

  Kos­ka uskon kui­ten­kin pys­ty­vä­ni tul­kit­se­maan mitä on tar­koi­tet­tu, niin haluan yhtyä Soi­nin­vaa­ran kan­taan hie­man aiem­min: Jos kysei­nen hen­ki­lö tulee Suo­meen ja saa pysy­vän oles­ke­lu­lu­van, niin hän kan­sa­ne­lä­kei­käi­se­nä siir­tyy kan­sa­ne­läk­keen pii­riin ja saa muu­ta­kin tukea, siten kuin ase­tuk­sis­sa ja laeis­sa on mää­rät­ty. Ei siis ole mah­dol­lis­ta, että “lap­set sitou­tu­vat vas­taa­maan tästä”.

  Mitä tulee peril­lis­ten ase­maan Suo­mes­sa, niin kuo­le­ma on taval­laan oikeus­toi­mi ja sen jäl­kei­sis­tä tapah­tu­mis­ta on mel­ko tar­kat ja mää­rä­muo­toi­set sää­dök­set. Peril­li­set tule­vat pai­kal­le, kos­ka hei­dät on lain mukaan kut­sut­ta­va edes­men­neen perunkirjoitukseen.

 26. a m‑b: Francon aika ker­too sel­lai­ses­ta Espan­jas­ta, jota ei enää ole. Tai oikeas­taan maa­il­man muut­tu­mi­ses­ta. Her­mi­nia asui kyl­lä tyt­tä­ren­sä per­hees­sä samoin Puri­fica­tion jon­kin aikaa, mut­ta Valen­ti­na jou­tui muut­ta­maan sar­jan alus­sa poi­kan­sa luo­ta van­hain­ko­tiin miniän painostamana.

  Minus­ta täs­sä kes­kus­te­lus­sa hämä­tään puhu­mal­la iso­äi­deis­tä. Kyse on aikuis­ten maa­han­muut­ta­jien omis­ta van­hem­mis­ta. Se on epä­oleel­lis­ta, onko näil­lä maa­han­muut­ta­jil­la myös lapsia.

 27. Eli­na: eivät ne oli­si sinun poi­ka­si, vaan miniä­si, jot­ka sinua hoivaisivat…

  Miten minul­le nousee täs­tä mie­leen koh­taus Poh­jan­täh­des­tä. Kos­ke­lan Jus­si on juu­ri kuol­lut. Eli­na ei uskal­la sanoa mitään sen suun­tais­ta, että vaa­rin on hyvä, kun pää­si tus­kis­taan. Hän pel­kä­si äänen­sä­vyn­sä pal­jas­ta­van, miten hel­pot­tu­nut hän oli ran­kan hoi­don päättymisestä.

  Takai­sin tähän egyp­ti­läis­nai­seen: jos­tain luin hänen ole­van koh­tuu kor­keas­ti kou­lu­tet­tu. Ilman­kos hän osaa nos­taa asias­taan metelin.

 28. Joten­kin nämä vas­tuusuh­teet ovat pääs­seet kes­kus­te­lus­sa hämär­ty­mään. Yksi­löt teke­vät omat rat­kai­sun­sa muut­ta­mi­ses­ta parem­man elin­ta­son tai muun syyn perus­teel­la koh­de­maan aset­ta­mien rajoi­tus­ten puit­teis­sa. Mikään val­tio ei ole vel­vol­li­nen otta­maan nis­koil­leen tuli­joi­den eri­lai­sia sitou­muk­sia ja vas­tui­ta läh­tö­maas­sa, vaan vas­tuun rat­kai­su­jen­sa seu­rauk­sis­ta kan­ta­vat tie­tys­ti ihmi­set itse.

 29. tpyyluoma:“Nimenomaan pitää kat­soa tapaus kerrallaan.”

  Tämä on suun­nil­leen sama kuin pitäi­si hyvä­nä viran­omai­sen mie­li­val­taa. Mik­si ihmees­sä on hyvä, että meil­lä ei ole sään­tö­jä, jot­ka ovat tun­net­tu­ja kai­kil­le ja joi­den poh­jal­ta voi arvioi­da toi­min­taa, vaan sen sijaan sään­tö­jä, jot­ka toi­mi­vat mil­loin nyt mitenkin?

  Ehtot­to­mas­ti ei pidä kat­soa tapaus ker­ral­laan, vaan luo­da käy­tän­tö, jota nou­da­te­taan, jot­ta ihmi­set voi­vat suun­ni­tel­la omaa toimintaansa.

  Toi­sek­si, oli­si ehkä hyvä että näi­tä tapauk­sia var­ten oli­si ihan eril­li­nen viran­omai­nen, babushka-asiamies.”

  Tämä on var­maan vit­si, joka tie­tys­ti saat­taa tuon edel­li­sen lai­naa­ma­ni teks­tin uuteen valoon…

  Elina:“Jos euk­ko saa infark­tin ja pojil­la ei ole kuut­ta tuhat­ta euroa mak­saa sii­hen tar­vit­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä, niin jäte­tään­kö tämä viru­maan kadul­le vai mitä tehdään?”

  No miten kuvit­te­li­sit, että tämä hoi­de­taan mais­sa, jois­sa ei ole sosia­li­soi­tua ter­vey­den­huol­toa? Voi­ko täl­lais­ta paik­kaa edes kuvitella? 

  vas­taus: kulut mak­se­taan omis­ta rahois­ta, ne mak­saa joku muu vapaa­eh­toi­ses­ti tai ne mak­se­taan vakuu­tuk­ses­ta, tai sit­ten *gasp* jää kadul­le kuo­le­maan. Tämä vii­mei­nen vaih­toeh­to ei ole rea­lis­ti­nen Suo­mes­sa, jos­sa kyl­lä aivan var­mas­ti löy­tyi­si joku taho, joka oli­si val­mis kus­tan­ta­maan hoi­don vapaa­eh­toi­ses­ti omien raho­jen ja vakuu­tuk­sen puuttuessa.

 30. Hei
  Osmo on oikeas­sa sii­nä, ettei per­heen lupauk­set vel­voi­ta mihinkään.
  Olen ehdot­ta­nut ulko­maa­lais­lain muu­tos­ta siten, että Suo­men kan­sa­lai­sen van­hem­mil­le oli­si sal­lit­tu oles­ke­lu maas­sa ilman oikeut­ta sosi­aa­li­tur­vaan (pit­kä­ai­kai­nen turis­ti­vii­su­mi) tai rajoi­te­tul­la sosi­aa­li­tur­val­la, kuten EU:n kan­sa­lais­ten van­hem­mil­le. Kun EU:n kan­sa­lai­nen rekis­te­röi­ty Suo­meen, hänen on osoi­tet­ta­vaa että hänen toi­meen­tu­lon­sa on tur­vat­tu. Hän voi tuo­da vai­mon­sa, lap­sen­sa ja van­hem­pan­sa, jos hänen tulon­sa ovat sel­lai­set, että täyt­tä­vät kri­tee­rit jokai­sen per­heen­jä­se­nen kohdalla.
  Tun­nen tapauk­sia, tosin vain työ­lu­val­la saa­pu­nei­den koh­dal­la, jol­loin tulot riit­ti­vät esim. vain vai­moon, ei lapsiin. 

  http://kermen.blogit.uusisuomi.fi/2009/07/04/eduskunnan-on-ratkaistava-mummo-ongelma/

 31. On tosi jän­nä seu­ra­ta miten vih­reät alka­vat mui­den puo­luei­den tavoin nos­ta­maan esiin näi­tä samo­ja teemoja/ongelmia kuin pal­jon­par­jat­tu Hal­la-Aho. Hyvä niin sil­lä asia on erit­täin tär­keä, ikä­vä vain että täs­sä­kin pro­ses­sis­sa vai­keas­ta kes­kus­te­lus­ta seu­raa­va viha­reak­tio hen­ki­löi­tiin yksit­täi­seen yksi­löön eikä tasai­ses­ti kaik­kiin jot­ka uskal­ta­vat puhua aihees­ta (kuten esim. tämän pals­tan pitäjä). 

  Mitä itse asi­aan tulee tuli­si tämä egyp­ti­läis­mum­mo luon­nol­li­ses­ti ottaa Suo­meen yksit­täis­ta­pauk­se­na. Pitem­män pääl­le tuli­si kui­ten­kin var­mis­taa että Suo­mi EI jou­du mui­den mai­den hei­kon sosi­aa­li­huol­lon mak­su­mie­hek­si (vai saa­ko­han niin edes sanoa, sehän voi­daan tul­ki­ta rasis­ti­sek­si aja­tuk­sek­si?). Anyway val­tiol­la­han ei ole ole­mas­sa jotain val­ta­vaa kas­saa jos­ta riit­tää loput­to­miin rahaa kai­kil­le. Jos halua­me taa­ta itsel­lem­me hyvän van­huu­den mei­dän tulee kes­kit­tyä sii­hen että saam­me omat van­hem­pam­me kun­nial­la van­huu­den yli hautaan.

  Art­tu­ri: aja­tuk­se­si vapaas­ta maa­han­muu­tos­ta on kiel­tä­mät­tä kau­nis, mut­ta en tajua miten mei­naat sen rahoittaa ?

 32. pojat ja hei­dän per­heen­sä ovat Suo­men kan­sa­lai­sia. He ovat asu­neet 17 vuot­ta Suo­mes­sa teh­den töi­tä ja mak­saen vero­ja. Pojat eivät kui­ten­kaan ole saa­neet lap­si­li­siä, päi­vä­hoi­toa, ter­vey­den­hoi­toa, perus­kou­lua yms. tukia, joi­ta me muut olem­me lap­suu­des­sam­me saa­neet. Suo­mi on siis saa­nut 300 000e:n “sääs­tön” Minus­ta se on poik­keuk­sel­lis­ta. Enem­män­kin tun­tuu hyväk­si­käy­töl­tä se ettei poi­kien äiti saa olla per­heen­sä kans­sa lap­set kasvatettuaan.

 33. Timo: Se ei mak­sa mitään. Jos tuli­jat eivät mak­sa vero­ja eivät­kä saa mitään hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pal­ve­lui­ta he tule­vat toi­miin omil­laan tai eivät tule Suo­meen. Heil­tä pitäi­si toki peria pien­tä mak­sua niis­tä pal­ve­luis­ta, joi­ta heil­tä ei voi kiel­tää, kuten jul­kis­ten tei­den käyt­töä ja polii­sin pal­ve­lui­ta ja maan­puol­lus­tus­ta. Jos ei halua mak­saa, ei saa oles­kel­la maassa.

  Tämä dii­li oli­si oikeas­ti niin iha­na tuli­joil­le, että muu­ta­mas­sa vuo­des­sa kan­ta­väes­tö tajuai­si, että ulko­maa­lai­set ovat suo­ma­lai­sia parem­mas­sa ase­mas­sa. Tätä voi­tai­siin sit­ten laa­jen­taa siten, että suo­ma­lai­nen­kin voi­si luo­pua kan­sa­lai­suu­des­taan ja mak­saa pel­käs­tään tätä pien­tä palvelumaksua.

  1. Kukaan Suo­mes­sa olei­le­va ei väl­ty arvon­li­sä­ve­ron mak­sa­mi­sel­ta. Se on kui­ten­kin vero­na mer­kit­tä­väm­pi kuin val­tion peri­mä tulovero.

 34. Art­tu­ri, jos kaik­ki pää­tös­ti­lan­teet voi­si hoi­taa pel­kil­lä sään­nöil­lä niin mitään vir­ka­mie­hiä ei tar­vit­tai­si, tie­to­ko­ne vaan las­ki­si pää­tök­sen. Har­kin­ta­val­las­sa on aina kor­rup­tion ja mie­li­val­lan ris­ki, se pitää pun­ni­ta suh­tees­sa ris­kiin sii­tä että tiuk­ka sään­nös­tö ei toi­mi kysei­sen­lai­sis­sa tapauksissa.Eli pie­nem­pi paha. Ei kai se nyt liber­ta­ri­aa­nil­le ole mikään uuti­nen, että kes­kusoh­jaus ei aina toimi?

  Ja ei, se ei ollut vit­si, oli­si ihan hyvä että joku kes­kit­tyi­si näi­hin tapauksiin.

 35. Art­tu­ri: entä jos täl­lai­sel­la maas­sa oles­ke­le­val­la maa­han­muut­ta­ja­lap­sel­la tulee aivo­kas­vain joka voi­daan lei­ka­ta ihan hyvin mut­ta leik­kaus mak­saa 200 000 € ja kor­vaus­hoi­to 10 000 € / vuo­si. Anne­taan­ko kuol­la pois ?

 36. Sosi­aa­li­tur­van naut­ti­mi­sen pitäi­si kai olla hen­ki­löön sidot­tu oikeus. Siis se, että vero­ja mak­sa­van maa­han­muut­ta­jan elä­kei­käi­nen äiti tuu­per­tuu Tam­pe­reen kadul­le, ei sinän­sä vaa­di val­tiol­ta tai kun­nal­ta toi­men­pi­tei­tä sen enem­pää kuin jos hän oli­si kaa­tu­nut Kai­ron kadul­le. Täs­sä on kyl­lä hei­mo­pe­rus­tais­ta pers­pek­tii­vi­har­haa: mil­lä perus­teel­la Suo­meen syn­ty­nyt hen­ki­lö, joka ei ole kos­kaan mak­sa­nut vero­ja, naut­tii toi­meen­tu­lo­tu­kea tai mui­ta etuuk­sia? Mut­ta jos nyt kes­ki­ty­tään pel­käs­tään maa­han­muut­ta­jiin, rajoi­te­tun sosi­aa­li­tur­van mal­li on var­maan paras kom­pro­mis­si oman hei­moe­dun ja inhi­mil­li­syy­den välil­lä. Muut­ta­ja voi ansai­ta itsel­leen oikeu­den sosi­aa­li­tur­vaan osal­lis­tu­mal­la sen rahoi­tuk­seen. Jos muut­ta­ja ei ole tul­les­saan­kaan veron­mak­su­ky­kyi­nen, jul­ki­sen sek­to­rin vas­tuu on nolla.

 37. Täs­sä on puhut­tu, että oles­ke­lu­lu­van (tai käy­tän­nös­sä vii­su­min) ehto­na oli­si vakuu­tus joka kor­vaa ter­vey­den­hoi­to­ku­lut. Tar­jo­aa­ko täl­lä het­kel­lä mikään taho Suo­mes­sa tuol­lai­sia vakuu­tuk­sia ulko­maa­lai­sil­le? Ja onko kel­lään käsi­tys­tä että mitä tuol­lai­nen vakuu­tus yli 60-vuo­ti­aal­le dia­bee­ti­kol­le mak­sai­si? Var­mas­ti puhut­tai­siin aina­kin vii­si­nu­me­roi­ses­ta sum­mas­ta vuosittain.

  Olen ymmär­tä­nyt, ettei edes tuo­ni­käis­ten Suo­men kan­sa­lais­ten ole mah­dol­lis­ta hank­kia vakuu­tus­ta, joka kor­vai­si ter­vey­den­hoi­don yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la. Kukaan ei yksin­ker­taiss­ti tar­joa sellaista.

 38. Miten­kö­hän pal­jon minä saan sosi­aa­li­tur­vaa kun muu­tan talou­del­lis­ten tai mui­den ongel­mien vuok­si tääl­tä koti­maas­ta­ni johon­kin arabimaahan.

  Osaa­ko joku kertoa ?

  En oikein ymmär­rä tätä men­ta­li­teet­tia jon­ka vuok­si mei­dän pitäi­si koval­la työl­lä raken­ne­tun yhteis­kun­tam­me varo­ja syy­tää mui­den mai­den ihmi­sil­le. Var­sin­kaan sel­lais­ten mai­den jot­ka eivät osoit­tai­si toi­sin­päin ole­vas­sa tilan­tees­sa min­kään kal­tais­ta tukea.

  Tun­tuu hie­man sil­tä että joil­le­kin tämä mui­den meis­tä piit­taa­maat­to­mien mai­den kan­sa­lais­ten hoi­vaa­mi­nen on tär­keäm­pää kun oman maan raken­ta­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen, mikä on aika närkästyttävää.

  Saa­ti sit­ten kun val­tiol­la ei ole oikeas­ti pen­niä­kään varaa mak­saa, jos joku ei ole asioi­ta seu­ran­nut niin Suo­mi ei ole mikään öljy­ri­kas ara­bi­maa, vaan val­tiom­me vel­kaan­tuu tänä vuon­na noin 23–25 mil­jar­din euron verran.

  Arvat­kaa­pa pal­jon se tekee jokais­ta työs­sä­käy­vää kohden.

  Suo­men jul­ki­sel­le sek­to­ril­le tulee käy­mään vie­lä huo­nos­ti lähi­vuo­si­na, ja vai­kut­taa sil­tä että osa kom­men­toi­jis­ta toi­mii jul­ki­sen sek­to­rin vero­va­roil­la rahoi­tet­ta­vis­sa työ­pai­kois­sa eivät­kä oikein ymmär­rä miten tiu­kas­sa tilan­tees­sa monet teol­li­suus­yri­tyk­set ovat jot­ka tei­dän­kin työ­paik­kan­ne vero­va­roil­la rahoittavat.

 39. Niin vali­tet­ta­vaa kuin vain voi olla, että van­hen­tu­maan päin käy­nyt egyp­ti­läi­nen rou­va ei ken­ties saa­nut paik­kaan­sa suo­ma­la­ses­ta yhteis­kun­nas­ta egyp­ti­läis-perus­tai­sen van­hem­muu­ten­sa perus­teel­la, niin kuin­ka sit­ten suo­ma­lais­ten iso­van­hem­pien suh­teen taik­ka omien van­hem­pin­sa suh­teen — noin yleen­sä on.

  1970-luvul­la olin pie­ni poi­ka ja kun ukkia ja mum­moa kävin tapaa­mas­sa van­hain­ko­dis­sa, niin eipä pal­joa mie­li huna­jaa keittänyt.

  Toki Ukki ja Mum­mo oli­vat vie­rek­käin paa­reil­laan, ja kun van­hain­ko­tiin pai­kal­le tulin tapaa­maan ukkia ja mum­moa, niin eipä sii­nä enää pal­joa ollut teh­tä­vis­sä liki luu­ran­ko­jen — ukin ja mum­mon hyväk­si. Sii­nä he maka­si­vat sairaalasängyillään.

  Siis, tuli­si muis­taa se, että kun ihmi­sen aika alkaa jät­tää itses­tään, niin ei täs­sä ajas­sa enää pal­joa ole tehtävissä.

  Niin, yksi­näi­set van­huk­set ovat alt­tiim­pia jou­tua “siir­to­lis­tal­le” ja hävi­tä kuvas­ta useam­min kuin van­hem­mis­taan huo­la­pi­tä­vien van­hem­pien vanhukset.

 40. Con­rad poh­tii mah­dol­li­sen mum­mu­va­kuu­tuk­sen hin­taa. Veik­kaan kui­ten­kin neli­nu­me­rois­ta sum­maa, ei tuom­moi­sen perus­dia­bee­ti­kon hoi­dot nyt niin kau­hean eks­ten­sii­vi­siä ole, riip­puu mum­mus­ta ja kor­vaus­ta­sos­ta. KELA voi­si vaik­ka tar­jo­ta tätä johon­kin las­ken­nal­li­seen kes­ki­hin­taan. Ja tämän sum­man siis pitäi­si jo ihan oikeu­den­mu­kai­suus­syis­tä olla verovähennettävä. 

  En ole ollen­kaan var­ma onko tuo hyvä tai rea­lis­ti­nen idea, point­ti on se että jos kyse on pel­käs­tä rahas­ta, niin sii­hen on eril­lai­sia jär­jes­te­ly­mah­dol­li­suuk­sia ja instrumentteja.

 41. Riit­ta: “[–] Tai oikeas­taan maa­il­man muut­tu­mi­ses­ta. Her­mi­nia asui kyl­lä tyt­tä­ren­sä per­hees­sä samoin Puri­fica­tion jon­kin aikaa, mut­ta Valen­ti­na jou­tui muut­ta­maan sar­jan alus­sa poi­kan­sa luo­ta van­hain­ko­tiin miniän painostamana.”

  Lisäi­sin vie­lä, että sar­ja ker­too ihmis­suh­tei­den pro­ses­sin­omai­ses­ta kehit­ty­mi­ses­tä. Epäi­le­mät­tä Espan­ja on muut­tu­nut, mut­ta käsit­tääk­se­ni Suo­mes­sa suh­tau­du­taan poik­keuk­sel­li­sen kyl­mäs­ti van­he­ne­viin van­hem­piin ja mui­hin. Ikään­ty­vät ovat hyvin­voin­ti­val­tion vas­tuul­la sil­loin, kun ovat van­ho­ja ja sai­rai­ta, mut­ta auta, kun heis­tä jät­tää aika, astuu kuvaan veren perin­tö ja jon­kin­lai­nen etni­nen ideologia.

  Minus­ta asial­le oli­si teh­tä­vä jota­kin, perin­nön­ja­ko nyky­muo­dos­saan edus­taa yhteis­kun­taa, jota ei enää ole.

  Minus­ta pitäi­si alkaa teh­dä jota­kin lain­sää­dän­tö­teit­se sen eteen, että van­huk­sil­la oli­si ihmi­sar­voon sopi­va vii­mei­nen aika ennen kuo­le­maan­sa, eli perin­tö­oi­keus pois koko­naan, jos hen­ki­lö ei ole osoit­ta­nut kiin­nos­tus­ta ihmis­tä koh­taan tämän eläessä.

  Vaih­toeh­toi­ses­ti perin­nön­saa­jien pii­riä voi­tai­siin pie­nen­tää niin, että lap­set peri­si­vät van­hem­pan­sa, mut­ta jos lap­sia ei ole, varat meni­si­vät esi­mer­kik­si van­hus­ten­hoi­toon paik­kaa­maan niuk­ko­ja resursseja.

  Miten ihmees­sä noi­ta ihmi­sen mate­maat­ti­sia kan­nat­ta­vuuk­sia mah­de­taan las­kea, ei kait se ihan niin toi­mi, että poi­mi­taan omaan ajat­te­luun sopi­via teki­jöi­tä ja ynnäil­lään. Egyp­ti­läis­mum­mon kus­tan­nuk­set yhteis­kun­nal­le voi­vat olla vähäi­siä ver­rat­tu­na moneen veroa­mak­sa­vaan näennäistouhuajaan.

 42. tpyy­luo­ma: Minus­ta yksi kes­kei­nen oikeus­val­tion peri­aa­te on se, että viran­omai­sen toi­min­ta on ennustettavissa.

  Timo: Jos kukaan ei halua vapaa­eh­toi­ses­ti mak­saa pojan hoi­toa niin anne­taan. Kuten olen jo täs­sä ket­jus­sa ker­ran kir­joit­ta­nut, en pidä toden­nä­köi­se­nä, että Suo­mes­sa pää­si­si näin käymään.

  a m‑b: Eikö parem­pi perin­tö­uu­dis­tus olis sel­lai­nen, joka antaa oikeu­den jakaa tes­ta­men­tis­sa varan­sa halua­mal­laan taval­la? Täl­löin voi jät­tää perin­nöt­tö­mäk­si ne, jot­ka eivät osoi­ta kiin­nos­tus­ta näin halutessaan.

 43. Minus­ta asial­le oli­si teh­tä­vä jota­kin, perin­nön­ja­ko nyky­muo­dos­saan edus­taa yhteis­kun­taa, jota ei enää ole.

  Minus­ta pitäi­si alkaa teh­dä jota­kin lain­sää­dän­tö­teit­se sen eteen, että van­huk­sil­la oli­si ihmi­sar­voon sopi­va vii­mei­nen aika ennen kuo­le­maan­sa, eli perin­tö­oi­keus pois koko­naan, jos hen­ki­lö ei ole osoit­ta­nut kiin­nos­tus­ta ihmis­tä koh­taan tämän eläessä.”

  Voi­han koko omai­suu­den myy­dä kun tulee van­hak­si ja sai­raak­si, sil­loin ei jää perin­nök­si, kun sen käyt­tää itsen­sä hyväksi.

 44. Mikään vakuu­tus­yh­tiö ei myön­nä 64-vuo­ti­aal­le dia­bee­ti­kol­le sai­raus­ku­lu­va­kuu­tus­ta yhtään mihin­kään hin­taan. Ei myön­nä ter­veel­le­kään 64-vuotiaalle. 

  Jos nai­nen jää tän­ne, niin kyl­lä me hänen sai­raus­ku­lun­sa mak­sam­me ja sil­lä sipuli.

 45. a m‑b jat­kaa sekavia: 

  Egyp­ti­läis­mum­mon kus­tan­nuk­set yhteis­kun­nal­le voi­vat olla vähäi­siä ver­rat­tu­na moneen veroa­mak­sa­vaan näennäistouhuajaan.

  Ovat­ko veroeu­rot joten­kin vähem­piar­voi­sia val­tion kas­sas­sa, kun ne tule­vat “näen­näis­tou­huis­ta” vai mitä täs­sä nyt tarkoitetaan?

  Mitä­hän nämä näen­näis­tou­hua­jien aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set ovat, jot­ka siis ilman muu­ta ylit­tä­vät iäk­kään sent­tiä­kään vero­ja mak­sa­mat­to­man ihmi­sen kus­tan­nuk­set yhteiskunnalle? 

  Mitä on muu­ten näen­näis­tou­hua­mi­nen, jos­ta saa palk­kaa? Kai toi­min­ta jos­ta ollaan val­mii­ta mak­sa­maan aina johon­kin tar­pee­seen tulee?

 46. Jo nykyi­set lai­tos­van­huk­set Suo­mes­sa elä­vät usein kar­meis­sa olo­suh­teis­sa. Joka kol­mas kär­sii ali­ra­vit­se­muk­ses­ta. En pitäi­si mah­dot­to­ma­na, että egyp­ti­läi­sen iso­äi­din oli­si paras­ta­kin pysyä alem­man kus­tan­nus­ta­son Egyp­tis­sä, jon­ne pojat voi­si­vat tarvittaessa/mahdollisuuksien mukaan jär­jes­tää rahal­lis­ta tukea.

 47. Mum­mon” sai­ras­va­kuu­tuk­sen hin­taa tai saa­ta­vuut­ta voi halu­tes­saan tar­kis­taa netis­tä. Tekee vaik­ka Google haun fir­mois­ta, jot­ka tar­joa­vat näi­tä pakol­li­sia vakuu­tuk­sia Suo­meen tule­vil­le EU:n ulko­puo­li­sil­le opis­ke­li­joil­le (oppi­lai­tos­ten sivut lis­taa­vat nii­tä), rajaa pois ne fir­mat, jot­ka kes­kit­ty­vät vain opis­ke­li­joi­hin ja kokei­lee kek­si­tyl­lä hen­ki­löl­li­syy­del­lä ja sopi­val­la syn­ty­mä­ajal­la hin­taa. Yksi­tyi­sen vakuu­tus­toimn­nan perus­pe­ri­aat­tei­siin kuu­lu toki, että mihin­kään vakuu­tus­ta ottaes­sa jo ole­mas­sa ole­vaan vai­vaan ei yleen­sä saa korvausta.

 48. Eli­nal­le: seka­via tai ei, ajat­te­len glo­baa­lis­ti. Ei val­tion kas­sa ole sul­jet­tu sys­tee­mi, mikä on saa­tu huo­ma­ta nykyi­sen­kin laman aikana.

  Kiva, kun on täl­lai­sia Eli­nan kal­tai­sia kaik­ki­tie­tä­jiä, jot­ka usko­vat, että kaik­ki tar­vit­ta­va tie­to on hei­dän hal­lus­saan. Onko Eli­nal­la ehkä huo­no päi­vä vai osuin­ko tah­to­mat­ta­ni arkaan paikkaan…

  Kun jou­tuu lähei­sen sai­raa­las­sao­lon vuok­si kat­so­maan hau­rai­ta van­huk­sia, joi­ta ei kukaan käy kat­so­mas­sa ja jot­ka saa­vat mini­mi­mää­rän hoi­toa, jou­tuu tar­kis­ta­maan näke­myk­si­ään van­hus­ten­hoi­don kohdalla.

  Perin­nön­ja­ko-oikeu­des­ta vie­lä: jos­sa­kin (muis­taak­se­ni Hesa­ris­sa) käy­tiin kes­kus­te­lua sii­tä, pitää­kö suku­lai­sia kut­sua häi­hin, ris­tiäi­siin ja mui­hin per­he­ta­pah­tu­miin. Monet nuo­ret ovat sitä miel­tä, että riit­tää, kun kut­suu kave­rit. Muut­tu­nei­den näke­mys­ten pitäi­si näkyä perintöoikeudessa.

 49. Omai­suu­ten­sa voi eläes­sään myy­dä vaik­ka ukko­mus­ta­li­sel­le. Tai lah­joit­taa esim. luonnonsuojeluun.

 50. Art­tu­ri:
  “tai sit­ten *gasp* jää kadul­le kuo­le­maan. Tämä vii­mei­nen vaih­toeh­to ei ole rea­lis­ti­nen Suo­mes­sa, jos­sa kyl­lä aivan var­mas­ti löy­tyi­si joku taho, joka oli­si val­mis kus­tan­ta­maan hoi­don vapaa­eh­toi­ses­ti omien raho­jen ja vakuu­tuk­sen puuttuessa.”

  Tämä­hän oli­si yksi syy min­kä takia yksi­tyi­nen ter­vey­den­huol­to ei toi­mi: jos aina löy­tyy taho (käy­tän­nös­sä var­maan­kin val­tio) joka on val­mis kus­tan­ta­maan hoi­don, moraa­li­ka­to aiheut­taa ongel­mia. Jos sai­raan­hoi­don saa joka tapauk­ses­sa tar­vit­taes­sa ilmai­sek­si, min­kä ihmeen takia joku sii­tä mak­sai­si vakuu­tus­mak­su­ja? Oikeas­ti­han näin ei käy: Yhdys­val­lois­sa aina­kin sai­ras­va­kuu­tuk­sen ulko­puo­lel­la ole­vat kuo­le­vat, jos eivät kaduil­le niin kotei­hin­sa ja leik­kaus­pöy­däl­le, kun eivät raha­pu­lan takia voi­neet syö­dä lääk­kei­tä jot­ka oli­si­vat pitä­neet hei­dät hengissä.

  Tämä sinun kaa­vai­le­ma­si “vapaa­eh­toi­nen sosi­aa­li­tur­va” on täy­sin absur­di aja­tus. Tie­dät var­mas­ti val­lan hyvin ettei jul­ki­nen vakuu­tus voi kil­pail­la yksi­tyis­tä vas­taan: ter­veet siir­tyi­si­vät hal­poi­hin yksi­tyi­siin vakuu­tuk­siin jol­loin jul­ki­sen vakuu­tuk­sen mak­sut nouse­vat kun­nes se ei enään ole rahoi­tet­ta­vis­sa. Tämä ei tar­koi­ta ettei­kö jul­ki­nen vakuu­tus ole hyvä: peli­teo­rias­ta on tut­tua että usein tasa­pai­no voi olla epä­op­ti­maa­li­nen. Sen takia yhteis­kun­nan kan­nat­taa luo­da lake­ja jot­ka estä­vät epä­op­ti­maa­li­sen tasa­pai­non. Perus­tur­van uni­ver­saa­li­suus on yksi täl­läi­nen sään­tö. Jul­ki­sen ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män idea­na on nime­no­maan se, että ter­veet ja sai­raat ovat samas­sa jär­jes­tel­mäs­sä, jot­ta kus­tan­nuk­set pysy­vät koh­tuul­li­si­na ja kaik­ki saa­vat ter­vey­den­huol­toa. Yksi­tyi­set mark­ki­nat pal­ve­le­vat rik­kai­ta ja ter­vei­tä parem­min, mut­ta ne jät­tä­vät köy­hät ja sai­raat kuo­le­maan. Kuten Yhdys­val­lois­sa tapah­tuu. Täs­sä tilan­tees­sa valin­ta on suh­teel­li­sen mus­ta­val­koi­nen: joko val­tio tar­jo­aa perus­tur­van kai­kil­le tai sit­ten val­tio ei tar­joa perus­tur­vaa ja köy­hät kuolevat.

  Pit­kä­ai­kai­sel­la turis­mi­vii­su­mil­la oles­kel­vat voi toki jät­tää perus­tur­van ulko­puo­lel­le ilman että jär­jes­tel­mä vaa­raan­tuu (olet­taen ettei turis­mi­vii­su­mil­la voi teh­dä töi­tä, ei kenel­lä­kään töis­sä käy­väl­lä, eli sai­ras­va­kuu­tus­mak­sua maks­val­la, oli­si insen­tii­viä siir­tyä turis­mi­vii­su­mi­lai­sek­si), mut­ta ongel­mak­si muo­dos­tui­si­vat nämä kaduil­le kuo­le­vat mum­mot. Jos Hesa­ri nos­taa kohun kar­ko­tiet­ta­vas­ta mum­mos­ta, uskon että paran­net­ta­vis­sa ole­vaan tau­tiin kuo­le­va mum­mo aiheut­taa huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­man älä­kän. Tähän ongel­maan ei ole ole­mas­sa help­poa rat­kai­sua. Jul­ki­sen ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män romut­ta­mi­nen ei aina­kaan ole sel­lai­nen: se aiheut­taa sie­tä­mät­tö­män suur­ta inhi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä, kuten Ame­ri­kan esi­mer­kik­ki osoittaa.

 51. jou­ni lundqvist:
  Täl­lä het­kel­lä omai­suu­ten­sa voi lah­joit­taa koko­nai­suu­des­saan pois jos het­keä ennen kuo­le­maa klik­kaa “hyväk­syn” verk­ko­pan­kis­sa, mut­ta aikai­sem­min kir­joi­tet­tu lap­pu jos­sa pyy­de­tään kuo­lin­pe­sää teke­mään vas­taa­va temp­pu ei ole päte­vä. Kun kuo­le­vil­la on oikeus päät­tää omai­suu­des­taan, on absur­dia ettei sitä tah­toa voi ilmais­ta tes­ta­men­til­la “hau­dan takaa”.

 52. Täy­tyy vie­lä pala­ta tuo­hon Osmon ALV-kommenttiin. 

  Suo­mes­sa asu­va tar­vit­see kai­ken­lais­ta tava­raa, syö­tä­vää ja pal­ve­lua, jois­ta mak­se­taan arvon­li­sä­ve­roa kan­sal­li­seen kas­saan. Eli tulo­ve­ro ei suin­kaan ole maa­han­muut­ta­jan ainoa kor­si yhtei­seen kekoon — ihmi­nen on pel­käl­lä ole­mas­sao­lol­laan jul­ki­ses­ti hyö­dyl­li­nen, ellei hän­tä huol­le­ta pie­ni­muo­toi­sin mat­kus­ta­ja­voi­min (kas­sis­sa veh­nää, vihan­nek­sia ja pil­le­rei­tä) tai pai­kal­li­sen pien­puu­tar­han anti­mil­la ja per­he­lää­kä­rin ilmais­toi­men­pi­teil­lä. Joka ker­ta kun ns. mum­mo ostaa appel­sii­nin, val­tion kas­saan kilah­taa pari senttiä.

  Mut­ta jos muut­ta­ja ei ole töis­sä (eikä nau­ti sosi­aa­li­tur­vas­ta), hän toden­nä­köi­ses­ti kulut­taa jon­kun toi­sen maas­sa oles­ke­le­van yksi­tyis­va­ro­ja, esi­mer­kik­si lap­sen­sa. Ja ne varat tuli­si­vat kulu­te­tuik­si pai­kal­li­ses­ti joka tapauk­ses­sa ilman uut­ta muut­ta­jaa. Osa saat­tai­si lip­sah­taa maan ulko­puo­lel­le tili­siir­toi­na tai esim. turis­min kaut­ta, mut­ta val­tao­sas­ta perit­täi­siin ALV myös ilman lisä­muut­ta­jaa. Lap­si ostaa soh­van ja parem­man radion. Eli muut­ta­ja ei vält­tä­mät­tä lisää maas­sa asu­vien ALV-tilitystä.

  Mut­ta eikö var­si­nai­nen point­ti ole sii­nä, että muut­ta­jas­ta ei ole pal­jon hait­taa­kaan niin kau­an kuin hän ei käy jul­ki­sel­le talou­del­le “lii­an” kalliiksi?

 53. Eli­nal­le Iso Pusu, edus­tat jär­jen ään­tä täl­lä foo­ru­mil­la. Kom­ment­te­ja­si on aina ilo lukea.

 54. a m‑b,

  Et sit­ten yhteen­kään kysy­myk­see­ni vastannut? 

  Kes­ki­tyit ihan epä­olen­nai­seen kom­men­tis­sa­si. Huo­no­na ja hyvä­nä päi­vä­nä pyrin erot­ta­maan epä­loo­gi­suu­det jär­ke­väs­tä teks­tis­tä. Päi­vä­ni ei lii­ty tähän lain. Tänään oli ihan normipäivä. 

  Tois­tan kysy­myk­se­ni: miten vero­ja mak­sa­va “näen­näis­tou­hui­li­ja” aiheut­taa enem­män kus­tan­nuk­sia yhteis­kun­nal­le kuin iäkäs tulo­ton dia­bee­tik­ko. Tar­koi­tat­ko ken­ties vaik­ka­pa Jari Saras­vuo­ta.. anna jokin esi­merk­ki, niin me luki­jat saam­me kiin­ni ajatuksestasi. 

  -Mitä on ensin­nä­kin näen­näis­tou­hui­lu, jos­ta saa­daan palk­kaa ja mak­se­taan veroja? 

  Aloi­ta siitä!

 55. ilkka:“Tämähän oli­si yksi syy min­kä takia yksi­tyi­nen ter­vey­den­huol­to ei toi­mi: jos aina löy­tyy taho (käy­tän­nös­sä var­maan­kin val­tio) joka on val­mis kus­tan­ta­maan hoidon”

  No eihän tämä ole mikään yksi­tyi­nen ter­vey­den­huol­to, jos val­tio mak­saa vii­me­kä­des­sä. Jos taas val­tio ei mak­sa vii­me­kä­des­sä, niin mikä ongel­ma se on, jos ihmi­set vapaa­eh­toi­ses­ti mak­sa­vat toi­sil­leen hoitoa?

  Sinul­la on nyt vähän pola­ri­soi­tu­nut kuva täs­tä asias­ta, joko sai­raat hoi­de­taan tai nii­tä ei hoi­de­ta. Oikeast kyse on jat­ku­vas­ta jakau­mas­ta, eli min­kä ver­ran sai­rai­ta hoi­de­taan. Minä väi­tän, että vaik­ka val­tio ei vii­me­kä­des­sä takai­si­kaan hoi­toa, niin ketään ei jät­täi­si kadul­le kuo­le­maan, eli että kaik­ki maa­il­man mum­mot ja papat voi pääs­tää Suo­meen ilman, että tar­vit­see pelä­tä ruu­mii­ta kaduilla.

  Tie­dät var­mas­ti val­lan hyvin ettei jul­ki­nen vakuu­tus voi kil­pail­la yksi­tyis­tä vastaan”

  Tot­ta­kai tie­dän. Suun­nil­leen mikä tahan­sa on jul­ki­sen puo­len teke­mä­nä kak­si ker­taa kal­liim­paa kuin yksi­tyis­ten yri­tys­ten teke­mä­nä, joten vapaas­sa kil­pai­lus­sa jul­ki­nen puo­li hävi­ää suun­nil­leen aina. Minä en ehdot­ta­nut­kaan tämän kes­kus­te­lun yhtey­des­sä vapaa­eh­tois­ta sosia­li­tur­vaa suo­ma­lai­sil­le, vaan sitä, että ulko­maa­lai­set vapau­tet­tai­siin hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­ta sekä nii­den kus­tan­nuk­sis­ta. Kos­ka ulko­maa­lai­set eivät aiheut­tai­si kus­tan­nuk­sia, niin tämä ei ole kenel­tä­kään pois. (Ver­rat­tu­na sii­hen, että suo­ma­lai­sil­le itsel­leen annet­tai­siin vapaus luo­pua hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­ta vero­va­paut­ta vas­taan, jota toki kan­na­tan myös, mut­ta se ei kuu­lu tähän keskusteluun.)

  Täs­sä tilan­tees­sa valin­ta on suh­teel­li­sen mus­ta­val­koi­nen: joko val­tio tar­jo­aa perus­tur­van kai­kil­le tai sit­ten val­tio ei tar­joa perus­tur­vaa ja köy­hät kuolevat.”

  Köy­hät, kuten rik­kaat­kin kuo­le­vat var­mas­ti. Kai­kil­ta mark­ki­noil­ta saa ostet­tua enem­män jos on enem­män varaa. Ter­vey­den­hoi­to ei poik­kea täs­tä mitenkään.

  Jos ulko­maa­lais­ten sal­li­taan tul­la suo­meen turis­ti­vii­su­mil­la loput­to­mak­si ajak­si ja jos tämä tar­koit­taa, että he ovat sosia­li­tur­van ulko­puo­lel­la, niin heil­le pitää ehdot­to­mas­ti antaa oikeus teh­dä töi­tä. Muu­ten­han he eivät voi paran­taa omaa elin­ta­so­aan hyö­dyt­tää hei­tä ympä­röi­vää yhtei­söä. Minus­ta on moraa­li­ton­ta tuo­mi­ta ulko­maa­lai­set ihmi­set köy­hyy­teen pel­käs­tään sik­si, että he eivät ole sat­tu­neet syn­ty­mään Suomessa.

  Ter­vey­den­huol­lon jul­ki­nen sää­te­ly, esim. lääk­kei­den ja sisäe­lin­ten (esim. munuais­ten) myyn­nin estä­mi­nen aiheut­taa ihan todis­te­tus­ti suur­ta inhi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä. Sen sijaan yksi­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon aiheut­ta­ma kär­si­mys ei ole mis­sään nimes­sä todis­tet­tu mui­den kuin ideo­lo­gian­sa sokai­se­mien keskuudessa.

  1. On kui­ten­kin niin, että maat, jois­sa ter­vey­den­huol­to on jul­kis­ta ja vero­ra­hoit­teis­ta, sel­viä­vät olen­nai­ses­ti pie­nem­min ter­vey­den­huol­to­me­noin kuin maat, jois­sa on ter­vey­de­huol­to­va­kuu­tus ja yksi­tyi­set sai­raa­lat. Äärie­si­merk­ki täs­tä on Yhdys­val­lat, jois­sa ter­vey­den­huol­to mak­saa suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen lähes tuplas­ti sen min­kä Suo­mes­sa, mut­ta hoi­to­tu­lok­set ovat koko väes­tön tasol­la Suo­meen ver­rat­tu­na surkeita.

 56. ilkka:”Tämähän oli­si yksi syy min­kä takia yksi­tyi­nen ter­vey­den­huol­to ei toi­mi: jos aina löy­tyy taho (käy­tän­nös­sä var­maan­kin val­tio) joka on val­mis kus­tan­ta­maan hoidon”

  Käy­tän­nös­sä val­tio mak­saa samois­ta asiois­ta moneen ker­taan eikä val­mis­ta tun­nu tule­van kos­kaan. Sain pie­nen vään­tö­vam­man pol­vee­ni kau­pun­gin trak­to­rin liu­kas­tams­sa mäes­sä. Juu­ri ennen leik­kaus­ta koi­ra­ni puri pol­vi­ja­lan nilk­kaan reiän, joka tulehtui.

  Haa­va pitäi­si ava­ta, mut­ta kos­ka sii­nä on ollut vain viit­tä vail­la veren­myr­ky­tys, avaa­mis­ta ei ole suo­ri­tet­tu. Pure­maa ei kuu­lem­ma voi hoi­taa muu­toin, kos­ka se on läpi­mi­tal­taan niin pie­ni, että haa­vaan eivät instru­men­tit mahdu. 

  Kun pure­ma on tuleh­tu­nut, ei pol­ven tähys­tys­leik­kaus­ta voi­da suo­rit­taa. Pol­ven leik­kaus oli­si suh­teel­li­sen pie­ni toi­men­pi­de, mut­ta tätä menoa minul­ta jou­du­taan var­maan­kin leik­kaa­maan useam­pia­kin nive­liä. Kipeän pol­ven varo­mi­nen joh­taa epäs­ta­bii­liin käve­le­mi­seen ja nivel­ten yli­mää­räi­seen kulumiseen.

  Jot­kut nuo­ret orto­pe­dit tun­tu­vat lähes vir­nui­le­van poti­laan ahdin­gol­le, olen kir­jai­mel­li­ses­ti puun ja kuo­ren välissä.

  Ilmei­ses­ti on vähi­tel­len syy­tä ottaa likai­nen veit­si käteen ja raa­pia pure­maan niin, että saan hoi­toa. Uhkaa­vas­ta veren­myr­ky­tyk­ses­tä tulee oikea veren­myr­ky­tys, se mikä­li olen oikein ymmär­tä­nyt, käyn­nis­täi­si koneiston.

  Olen kuul­lut monel­ta tahol­ta, että yksi­tyi­sen vakuu­tuk­sen puo­lel­la ven­koil­laan mak­susi­tou­mus­ten kans­sa niin kau­an, että poti­las pää­see jul­ki­sel­le puo­lel­le ja vakuu­tus­lai­tos kor­vaa kulut jul­ki­sen puo­len tak­so­jen mukaan.

  Eräs tut­ta­va­ni irti­sa­nou­tui vakuu­tus­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­ta osin syys­tä, että siel­lä teh­tiin suo­ra­nai­sia lait­to­muuk­sia, jot­ta kor­vauk­sil­ta voi­tiin välttyä.

  Kai­pai­sin lää­kä­reil­le pie­nen annok­sen kut­su­mus­ta, monil­la näyt­tää ole­van kova kii­re saa­da nopeas­ti rahaa. Jul­ki­sen puo­len help­po­ja tapauk­sia poi­mi­taan omal­le yksi­tyi­sel­le puolelle.

  Minus­ta yksi­tyi­nen puo­li pitäi­si saa­da kuih­tu­maan taval­la tai toi­sel­la. Nyt ote­taan samo­ja kokei­ta ker­ta toi­sen­sa jäl­keen omas­sa tapauk­ses­sa­ni pelos­ta, että jalas­sa ei oli­si verenmyrkytystä. 

  Olen syö­nyt nel­jä kovaa anti­bioot­ti­kuu­ria, lisäk­si vähäi­nen lii­kun­ta on joh­ta­nut mui­hin ter­vey­del­li­siin ongel­miin, kulu­ja kulu­jen perään sekä itsel­le­ni että yhteiskunnalle.

  Soi­nin­vaa­ran kom­ment­ti pitää aina­kin omal­la koh­dal­la­ni paik­kan­sa: “On kui­ten­kin niin, että maat, jois­sa ter­vey­den­huol­to on jul­kis­ta ja vero­ra­hoit­teis­ta, sel­viä­vät olen­nai­ses­ti pie­nem­min ter­vey­den­huol­to­me­noin kuin maat, jois­sa on ter­vey­de­huol­to­va­kuu­tus ja yksi­tyi­set sairaalat.”

 57. Huo­ma­sin vas­ta nyt Eli­nan kysy­myk­sen näennäistouhuajista.

  Maa­pal­lo on aina­kin tois­tai­sek­si sul­jet­tu sys­tee­mi, joka voi tuot­taa enem­män ja vähem­män hyö­dyk­kei­tä riip­puen sii­tä, mil­lai­sia valin­to­ja teh­dään. Jaet­ta­vaa on rajal­li­nen mää­rä, jos joku roh­mu­aa, se on toi­sel­ta pois. Mitä enem­män tuo­te­taan tar­peet­to­mia tava­roi­ta, sitä vähem­män on tilaa tar­peel­li­sil­le, mikä­li emme halua saas­tut­taa luon­toa (Suo­mi on sel­vin­nut huo­nos­ti ilmastotavoitteista.)

  Eli­nan kysy­mys on omaan ajat­te­luu­ni näh­den vää­rin ase­tet­tu sikä­li, että en läh­de liik­keel­le vain yhdes­tä yhteis­kun­nas­ta vaan koko maapallosta.

  Kuu­lin rati­kas­sa kes­kus­te­lun, jos­sa Sak­sas­sa asu­va suo­ma­lai­nen ihmet­te­li kaik­kea krää­sää, mitä Suo­men kaup­po­jen hyl­lyt not­ku­vat ja jot­ka kan­ne­taan kotiin ja hei­te­tään koh­ta ros­kik­siin tai vie­dään kier­rä­tys­kes­kuk­siin. Krää­sän tuot­tajt ovat tur­hia tou­hua­jia, vaik­ka mak­sai­si­vat­kin veroa valtiolle.

  Kai­ken kaik­ki­aan iso bio­lo­gi­nen jalan­jäl­ki on asia, mikä on yhtey­des­sä näen­näis­tou­hua­mi­seen. On vai­ke­aa nime­tä yhtä ammat­tia, kyse on koko ihmi­ses­tä ja hänen elä­män­ta­vas­taan ja suh­tees­taan toi­siin ihmisiin.

 58. Osmo oot toki oikeas­sa täs­sä fak­tas­sa, että Yhdys­val­lois­sa hoi­to mak­saa hoi­to­tu­lok­siin ver­rat­tu­na enem­män kuin Suo­mes­sa. Tämä ero ei seli­ty pel­käs­tään jul­ki­nen vs. yksityinen.

  Ensin­nä­kin Yhdys­val­lat mak­sa­vat suu­ren osan lää­ke­ke­hi­tyk­ses­tä, kos­ka se ei käy­tä osto­puo­len mono­po­li­voi­maa pai­naak­seen lääk­kei­den hin­to­ja alas, jon­ka seu­rauk­se­na lää­ke­fir­mo­jen kan­nat­taa kehi­tel­lä lääk­kei­tä. Muu maa­il­ma free­rai­daa tätä Yhdys­val­to­jen anteliaisuutta.

  Toi­sek­seen ter­vey­den­huol­to on ylel­li­syys­hyö­dy­ke, eli sitä kulu­te­taan sitä enem­män, mitä rik­kaam­pia ollaan. Kos­ka hoi­don mar­gi­naa­li­nen vai­ku­tus pie­ne­nee mitä enem­män rahaa käy­te­tään, niin on luon­nol­lis­ta, että Yhdys­val­to­jen ter­vey­den­huol­to näyt­tää tehot­to­mam­mal­ta. (Tämä on vähän sama kuin työn tuot­ta­vuus Yhdys­val­lois­sa, joka näyt­tää pie­nem­mäl­tä kuin mitä se on ver­rat­tu­na Euroop­paan, kos­ka Euroo­pas­sa on kor­keil­la mini­mi­pal­koil­la sii­vot­tu vähän tuot­ta­vat työn­te­ki­jät työt­tö­mik­si rumen­ta­mas­ta tilastoja.)

  Tär­kein syy sii­hen mik­si Yhdys­val­to­jen ter­vey­den­hoi­to­me­not ovat niin kor­keat on se puo­li­so­sia­lis­ti­nen jär­jes­tel­mä, että työ­nan­ta­jat ja työn­te­ki­jät saa­vat veroe­dun, jos sai­ras­va­kuu­tus tulee työ­nan­ta­jal­ta. Tämän seu­rauk­se­na monil­la ihmi­sil­lä, joil­la ei oli­si vakuu­tus­ta on sel­lai­nen ja osa­val­tiot sää­te­le­vät mitä näi­den vakuu­tus­ten pitää kat­taa, eli ihmi­set pako­te­taan mak­sa­maan hoi­dos­ta, jota he eivät muu­ten ostai­si vapail­ta mark­ki­noil­ta. Vapail­la mark­ki­noil­la use­ma­pi ihmi­nen ei ostai­si vakuu­tus­ta tai ostai­si vakuu­tuk­sen, joka kait­tai­si vähem­män hoi­toa ja jos­sa oli­si suu­rem­mat ter­vey­den­huol­lon käyt­tö­mak­sut. (copay­ment: http://en.wikipedia.org/wiki/Copayment)

 59. Elina:“Tänään oli ihan normipäivä.”

  hihi­hi­hi­hi­hih

  🙂

 60. a m‑b:“Kaipaisin lää­kä­reil­le pie­nen annok­sen kut­su­mus­ta, monil­la näyt­tää ole­van kova kii­re saa­da nopeas­ti rahaa. Jul­ki­sen puo­len help­po­ja tapauk­sia poi­mi­taan omal­le yksi­tyi­sel­le puolelle.”

  Ei kan­na­ta hai­kail­la maa­il­maa, joka ei vas­taa todel­li­suut­ta. Suun­nil­leen kaik­ki ihmi­set ovat saman­lai­sia: lää­kä­rit, polii­ti­kot, vir­ka­mie­het, polii­sit, palo­mie­het, yri­tys­joh­ta­jat, toi­mit­ta­jat, työt­tö­mät, maa­han­muut­ta­jat, juris­tit, tuo­ma­rit, lau­ta­mie­het, yrit­tä­jät, tut­ki­jat…, kaik­ki rea­goi­vat kan­nus­ti­miin ja hei­tä kaik­kia yhdis­tää oman edun tavoittelu.

  Ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­määm­me ei voi perus­taa mil­le­kään hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan kut­su­muk­sel­le, kos­ka se on pelk­kä fantasia.

  En ymmär­rä miten voit väit­tää, että Osmon kom­ment­ti pitää omal­la koh­dal­la­si paik­kan­sa, kun kuvai­let miten sosia­li­soi­tu ter­vey­den­huol­to aiheut­taa osal­ta­si hir­ve­ää resurs­sien haas­kaus­ta. Pikem­min­kin kat­soi­sin koke­muk­se­si todis­teek­si päin vastaisesta.

  Jaet­ta­vaa on rajal­li­nen mää­rä, jos joku roh­mu­aa, se on toi­sel­ta pois.”

  Tämä on ylei­nen har­ha­luu­lo, että talous on nol­la­sum­ma­pe­liä, mut­ta kuten muut­kin har­ha­luu­lot on täy­del­li­sen vää­rä. Maa­il­mas­sa ei ole rajat­tua mää­rää hie­ron­to­ja, ei rajat­tua mää­rää kän­ny­köi­tä, ei ruo­kaa eikä mitään muu­ta­kaan. Mitä enem­män jol­le­kin on kysyn­tää, sitä enem­män sitä tuo­te­taan. Kenen­kään hyvin­voin­ti ei ole pois muilta.

 61. Olen ollut sai­raan­hoi­ta­ja­na työs­sä sekä jul­ki­sel­la että yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la. Olen käyt­tä­nyt kum­man­kin sek­to­rin pal­ve­lui­ta ja työs­ken­nel­lyt myös Ruotsissa.

  Sekä työs­sä että poti­laa­na saa­tu­jen koke­mus­ten perus­teel­la kan­na­tan ehdot­to­mas­ti Osmo Soi­nin­vaa­ran esit­tä­mää näke­mys­tä. Hoi­da­tan itseä­ni mie­luum­min jul­ki­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la, jos se muo­dos­tai­si loo­gi­sen hoi­to­put­ken niin, että esi­mer­kik­si ter­veys­kes­kus­lää­kä­ril­lä oli­si mah­dol­li­suus kon­sul­toi­da niil­tä istu­mil­ta eri­kois­lää­kä­rei­tä ja esi­mer­kik­si alus­ta­vat rönt­gen­ku­vat voi­tai­siin ottaa saman tien.

  Eri eri­tyi­sa­lo­jen eri­kois­lää­kä­rit eroa­vat näp­pi­tun­tu­mal­la toi­sis­taan hen­ki­löi­nä ahneu­den suh­teen, poik­keuk­sia­kin tie­ten­kin on. Minun ihmis­ku­va­ni ei ole noin kyy­ni­nen kuin Sinulla.

 62. Art­tu­ri:
  Ei kan­na­ta hai­kail­la maa­il­maa, joka ei vas­taa todel­li­suut­ta. Suun­nil­leen kaik­ki ihmi­set ovat saman­lai­sia: lää­kä­rit, polii­ti­kot, vir­ka­mie­het, polii­sit, palo­mie­het, yri­tys­joh­ta­jat, toi­mit­ta­jat, työt­tö­mät, maa­han­muut­ta­jat, juris­tit, tuo­ma­rit, lau­ta­mie­het, yrit­tä­jät, tut­ki­jat…, kaik­ki rea­goi­vat kan­nus­ti­miin ja hei­tä kaik­kia yhdis­tää oman edun tavoittelu.

  Kaik­ki rea­goi­vat kan­nus­ti­miin, mut­ta kaik­ki eivat rea­goi samoi­hin kan­nus­ti­miin tai aina­kaan yhta voi­mak­kaas­ti. Apu­ra­ha­tut­ki­jat ja inves­toin­ti­pank­kii­rit pre­fe­roi­vat kes­ki­maa­rin eri asioi­ta, mika hei­jas­tuu hei­dan amma­tin­va­lin­toi­hin­sa. On ole­mas­sa mui­ta­kin kan­nus­ti­mia kuin raha ja maa­il­mas­sa on ihan oikeas­ti ihmi­sia, joil­le jot­kin muut kan­nus­ti­met ovat rahaa tar­keam­pia — aina­kin tie­tyn mini­mi­va­ral­li­suus­ta­son saa­vut­ta­mi­sen jal­keen. Laa­ka­ri, jol­la on “kut­su­mus” on kasit­taak­se­ni sel­lai­nen hen­ki­lo, jol­le poti­laan aut­ta­mi­sen aiheut­ta­ma mie­li­hy­va on mak­si­maa­lis­ta vau­ras­tu­mis­ta voi­mak­kaam­pi kannustin.

 63. Art­tu­ri:
  “Minä en ehdot­ta­nut­kaan tämän kes­kus­te­lun yhtey­des­sä vapaa­eh­tois­ta sosia­li­tur­vaa suo­ma­lai­sil­le, vaan sitä, että ulko­maa­lai­set vapau­tet­tai­siin hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­ta sekä nii­den kustannuksista. ”

  Ehdo­tit:
  “Tätä voi­tai­siin sit­ten laa­jen­taa siten, että suo­ma­lai­nen­kin voi­si luo­pua kan­sa­lai­suu­des­taan ja mak­saa pel­käs­tään tätä pien­tä palvelumaksua.”

  Tämä oli se absu­rius jota lähin­nä kom­men­toin. Turis­tien pitä­mi­nen jär­jes­tel­män ulko­puo­lel­la on eri asia (vaik­ka sekin aiheut­taa pit­käl­lä­ai­ka­vä­lil­lä ongel­mia kos­ka todel­li­suu­des­sa yhteis­kun­ta ei hyväk­sy paran­net­ta­viin sai­rauk­siin kuo­le­via mum­mo­ja). Jul­ki­sen ja yksi­tyi­sen sek­to­rin tehok­kuu­del­la ei ole mitään teke­mis­tä tämän sai­raus­va­kuu­tus­jär­jes­tel­mien kil­pai­lun kans­sa. Vaik­ka jul­ki­nen oli­si kak­si ker­taa tehok­kaam­pi jär­jes­tel­mä, kan­nat­tai­si sil­ti ter­vei­den siir­tyä yksi­tyi­sel­le jos se oli­si mah­dol­lis­ta. Jos yksi­tyi­set vakuu­tuk­set saa­vat vali­ta asiak­kaan­sa ja jul­ki­nen vakuu­tus hoi­taa kaik­ki vakio-hin­nal­la (tai verol­la), kan­nat­taa ter­vei­den siir­tyä yksi­tyi­sen vakuu­tuk­sen pii­riin aina. Joka joh­taa siis sii­hen, että jul­ki­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä on vain pit­kä­ai­kais­sai­rai­ta, kal­lii­ta poti­lai­ta, joi­ta yksi­tyi­nen jär­jes­tel­mä ei huo­li. Kos­ka pit­kä­ai­kais­sai­raat eivät voi rahoit­taa ter­vey­den­huol­tooan, jul­ki­nen jär­jes­tel­mä romahtaa.

  Eli jos sosi­aa­li­tur­vas­ta teh­dään vapaa­eh­tois­ta, sil­loin tosia­sias­sa luo­vu­taan sosi­aa­li­tur­vas­ta koko­naan. Kan­sa on vii­saas­ti päät­tä­nyt että pie­net (ja teo­reet­ti­set: ei ole ole­mas­sa todis­tei­ta sii­tä että yksi­tyi­nen ter­vey­den­huol­to on tehok­kaam­paa) tehok­kuus­hyö­dyt ter­veil­le ei oikeu­ta riis­tä­mään ter­vey­den­huol­to sai­rail­ta ja köyhiltä.

 64. Art­tu­ri:

  Munuais­ten myyn­nin sal­li­mi­ses­ta olen täy­sin samaa miel­tä, mut­ta yksi­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon aiheut­ta­ma kär­si­mys on myös todis­tet­tu täy­sin yksi­se­lit­tei­ses­ti. Huo­maa: jos­kus val­tion puut­tu­mi­nen mark­ki­noi­hin on huo­no asia, jos­kus taas hyvä!

  Kai­kil­ta mark­ki­noil­ta saa ostet­tua enem­män jos on enem­män varaa. Ter­vey­den­hoi­to ei poik­kea täs­tä mitenkään.”
  Tämä on nime­no­maan se syy min­kä takia yksi­tyi­nen ter­vey­den­huol­to aiheut­taa kär­si­mys­tä. Minun mie­les­tä­ni ei ole oikein että lap­sen äiti kuo­lee leik­kaus­pöy­däl­le, kos­ka äiti päät­ti mie­lum­min ostaa ruo­kaa kuin kal­lii­ta lääk­kei­tä jot­ka oli­si­vat pelas­ta­neet hänen hen­gen. Täl­läis­tä tapah­tuu Yhdys­val­lois­sa, mut­ta Suo­mes­sa nai­nen oli­si saa­nut lääk­keet puo­li-ilmai­sek­si ja lap­sil­la oli­si ollut elä­vä äiti. Tämä on kär­si­mys­tä, jon­ka jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä voi estää. 

  Ter­vey­den­huol­to ero­aa muis­ta mark­ki­nois­ta. Ter­veys on perus­oi­keus, vält­tä­mä­tön edel­ly­tys kaik­kien mui­den oikeuk­sien käyt­töön. Sanan­va­pau­del­la ei ole mitään mer­ki­tys­tä jos aivos­sa on kas­vain joka estää puhu­mi­sen. On täy­sin ymmär­ret­tä­vää että val­tao­sa ihmi­sis­tä pitää epäin­hi­mil­li­se­nä yhteis­kun­taa joka antaa köy­hien kuol­la hel­pos­ti hoi­det­ta­viin tau­tei­hin. Sen sijaan har­va pitää mer­kit­tä­vä­nä ongel­ma­na ettei kai­kil­la ole varaa uuteen tele­vi­sioon. Toki ter­vey­den­hoi­to­kin voi ostaa enem­män halu­tes­saan, mut­ta useim­pien mie­les­tä yhteis­kun­nas­sa pitää taa­ta kai­kil­le tiet­ty mini­mi­tur­va. Kysy­mys on vain arvo­va­lin­nas­ta, halu­aa­ko yhteis­kun­ta estää tuon kär­si­myk­sen, pie­nen tehok­kuus­tap­pion uhal­la­kin. On mie­li­pi­de kysy­mys mitä pitää tär­keäm­pä­nä, mut­ta on yksin­ker­tai­ses­ti vää­rin väit­tää että jul­ki­sen ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män romut­ta­mi­ne­ne ei aiheut­tai­si inhi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä. Hoi­det­ta­viin tau­tei­hin nuo­re­na kuo­le­vat eivät ole onnellisia.

 65. Art­tu­ri: “kaik­ki rea­goi­vat kan­nus­ti­miin ja hei­tä kaik­kia yhdis­tää oman edun tavoittelu.”

  Hyvän teke­mi­nen voi olla jol­le­kin tär­keäm­pi kan­nus­tin kuin mah­dol­li­sim­man suu­ri palk­ka. Sik­si ei ole vää­rin toi­voa, että lää­kä­reik­si hakeu­tui­si ihmi­siä, jot­ka pitä­vät mui­ta arvo­ja rahaa tärkeämpänä.

 66. Eli­na epäi­lee ettei mum­mu saa vakuu­tus­ta. Ajoin takaa jotain sel­lais­ta että taho tyy­liin KELA tar­jo­aa vakuu­tuk­sen mum­mul­le, täl­le voi las­kea hin­nan. Jos se hel­pot­taa, niin sitä voi aja­tel­la vaik­ka sai­ras­ku­lu­ra­has­to­na, eikä vakuu­tuk­se­na joka ote­taan yleen­sä epä­to­den­nä­köis­tä ris­kiä vas­taan. Jos puhu­taan rahas­ta niin sit­ten pitää puhua nime­no­maan rahas­ta ja las­ke­ta sum­mat auki.

 67. Jat­kan vie­lä hie­man. Jos nyt ote­taan huo­mioon, että 90 jotain pro­sent­tia vero­luon­tei­seis­ta mak­suis­ta mak­saa ihan nor­maa­lit pal­kan­saa­jat, ja näis­tä mak­suis­ta alle vii­des­osal­la kus­tan­ne­taan kaik­kien suo­ma­lais­ten kaik­ki ter­vey­den­hoi­to, niin aja­tus ettei kak­si pal­kan­saa­jaa pys­ty mak­sa­maan yhden mum­mon hoi­to­ja on kes­ki­mää­rin absurdi.

 68. Rotwang: Minä en mis­sään nimes­sä väi­tä, että ihmi­set rea­goi­si­vat ainoas­taan mate­ri­aa­li­siin kan­nus­ti­miin. Mis­tä ihmees­tä sait tämän pää­hä­si? Minä yri­tän vain sanoa, että jos on ammat­ti, jos­sa voi saa­da itsel­leen huo­mat­ta­vaa talou­del­lis­ta etua, niin tähän ammat­tiin hakeu­tu­vat ihmi­set noin kes­ki­mää­rin, jot­ka havit­te­le­vat huo­mat­ta­vaa talou­del­lis­ta etua ja täs­sä teh­tä­väs­sä toi­mies­saan he havit­te­le­vat tätä huo­mat­ta­vaa talou­del­lis­ta etua.

  Pyyt­teet­tö­män toi­min­nan toi­vo­mi­nen ihmi­sil­tä, joi­den kan­nus­ti­met on toi­mia itsek­kääs­ti on type­rää, kos­ka ihmi­set rea­goi­vat kan­nus­ti­miin, eivät nöy­rin pyyn­töi­hin Osmon blo­gil­la. On tie­ten­kin hie­noa, jos lää­kä­rei­nä on ihmi­siä, jot­ka saa­vat mie­li­hy­vää ihmis­ten paran­ta­mi­ses­ta, mut­ta tämän varaan ei kan­na­ta las­kea mitään. Täl­lai­sia ihmi­siä löy­tyy enem­män jos­tain hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töis­tä kuin lääkärikunnasta.

  ilk­ka: touché. Olis pitä­ny lukea näkö­jään omat pos­tauk­set paremmin.

  Minun mie­les­tä­ni ei ole oikein että lap­sen äiti kuo­lee leik­kaus­pöy­däl­le, kos­ka äiti päät­ti mie­lum­min ostaa ruo­kaa kuin kal­lii­ta lääk­kei­tä jot­ka oli­si­vat pelas­ta­neet hänen hengen.”

  öööö… no kaik­ki­han me jou­dum­me teke­mään valin­to­ja varo­jem­me käy­tös­tä. Onko sinus­ta oikein, että lap­sen äiti kuo­lee leik­kau­pöy­däl­le riip­pu­mat­ta sii­tä mihin hän on rahan­sa käyt­tä­nyt? Tämä pint­ty­nyt asen­ne, että sai­raan­hoi­to on joten­kin eri­lai­nen hyö­dy­ke kuin ruo­ka, vaat­teet, asun­to. loma­mat­kat yms. ja että sitä voi­daan tar­jo­ta kai­kil­le ääret­tö­mäs­ti on täy­sin äly­tön. Ei ter­vey­den­huol­toa riis­te­tä kenel­tä­kään, jos se ei ole sosia­li­soi­tu ihan samal­la taval­la kuin auto­ja­kaan ei riis­te­tä niil­tä joil­la ei nii­hin ole varaa.

  Ter­veys ei ole mus­ta­val­koi­nen, eli binää­ri­nen asia, vaan se on jat­ku­va jakau­ma. Sik­si ei voi puhua, että ter­veyt­tä joko on tai sitä ei ole, tai että ter­veys on edel­ly­tys muit­ten oikeuk­sien toteutumiselle.

  On täy­sin ymmär­ret­tä­vää että val­tao­sa ihmi­sis­tä pitää epäin­hi­mil­li­se­nä yhteis­kun­taa joka antaa köy­hien kuol­la hel­pos­ti hoi­det­ta­viin tauteihin.”

  No niin onkin. Eihän täs­sä kukaan ole ehdot­ta­nut­kaan, että köy­hät pitäi­si jät­tää kuo­le­maan. Minä olen ehdot­ta­nut, että köy­hät pitää jät­tää kuo­le­maa, jos kukaan ei halua vapaa­eh­toi­ses­ti mak­saa hei­dän hoi­dos­taan. Olen kans­sa­si samaa miel­tä, että kukaan tus­kin halu­aa hei­dän kuol­la, joten sinä­kin var­maan ole­tat vapaa­eh­toi­sia mak­su­mie­hiö löy­ty­vän yllin kyllin.

  Kysy­mys on vain arvo­va­lin­nas­ta, halu­aa­ko yhteis­kun­ta estää tuon kär­si­myk­sen, pie­nen tehok­kuus­tap­pion uhallakin. ”

  Kysy­mys on sii­tä, että halu­aa­ko yhteis­kun­ta estää tuon kär­si­myk­sen tehok­kuus­tap­pion kans­sa vai ilman. Minä pidän tehok­kuus­tap­pion vält­tä­mis­tä parempana.

  On mie­li­pi­de kysy­mys mitä pitää tär­keäm­pä­nä, mut­ta on yksin­ker­tai­ses­ti vää­rin väit­tää että jul­ki­sen ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män romut­ta­mi­ne­ne ei aiheut­tai­si inhi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä. Hoi­det­ta­viin tau­tei­hin nuo­re­na kuo­le­vat eivät ole onnellisia.”

  Mil­lä perus­teel­la se aiheut­tai­si inhi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä? Dia­lyy­sis­sä ole­vat poti­laat sai­si­vat munuai­sen­sa, vaka­vas­ti sai­raat lääk­keen­sä, jot­ka lää­ke­val­von­ta­vi­ran­omai­set kiel­tä­vät heil­tä, kipu­po­ti­laat kan­na­bik­sen­sa, vähä­va­rai­set sai­raan­hoi­ton­sa ihmis­ten hyvän­te­ke­väi­syy­des­tä ja ne joil­la on varaa omis­ta rahoistaan.

  Ant­ti: “Hyvän teke­mi­nen voi olla jol­le­kin tär­keäm­pi kan­nus­tin kuin mah­dol­li­sim­man suu­ri palkka.”

  Juu­ri näin. Ne jot­ka saa­vat mie­li­hy­vää hakeu­tu­vat ase­miin, jois­sa teh­dään hyvää ja saa­daan vähän palk­kaa. Ne ihmi­set jot­ka arvos­ta­vat palk­kaa hakeu­tu­vat kor­kea­palk­kai­siin ammat­tei­hin. Kum­piin­ko­han lää­kä­rit mah­ta­vat kuulua?

 69. Art­tu­ri:
  Pyy­teet­tö­män toi­min­nan toi­vo­mi­nen on var­mas­ti tus­kin aut­taa asi­aa, mut­ta jos ihmi­set koke­vat, että lää­kä­ri­kun­nas­sa on lii­kaa ihmi­siä vää­ril­lä motii­veil­la, niin nii­tä kan­nus­ti­mia voi­daan koit­taa muut­taa. Itse en koe että suur­ta ongel­maa oli­si. Lää­kä­rik­si vali­koi­tu­vis­sa ihmi­sis­sä näyt­täi­si minus­ta ole­van pal­jon sel­lai­sia, jot­ka arvos­ta­vat varal­li­suut­ta, amma­tin sta­tus­ta JA mah­dol­li­suut­ta aut­taa ihmi­siä. Ne eivät ole toi­si­aan pois­sul­ke­via asioita.

 70. Rotwang: Olen tasan samaa miel­tä. Jos haluam­me lää­kä­ri­kun­taam­me lää­kä­rei­tä, joi­ta aut­ta­mi­sen halu moti­voi enem­män kuin rahal­li­nen kor­vaus, voim­me joko pie­nen­tää rahal­lis­ta kor­vaus­ta (jol­loin meil­lä on vähem­män lää­kä­rei­tä) tai paran­taa lää­kä­rien mah­dol­li­suut­ta aut­taa potilaitaan.

  Ensim­mäi­nen vaih­toeh­to ei tie­ten­kään ole rea­lis­ti­nen, kos­ka me haluam­me sitä enem­män sai­raan­hoi­toa, mitä rik­kaam­mik­si tulem­me. Toi­nen vaih­toeh­to on erit­täin help­po sanoa, mut­ta var­mas­ti lähes mah­do­ton­ta toteut­taa. Yksi mah­dol­li­suus oli­si tie­tys­ti lää­kä­rin auto­no­mien lisää­mi­nen, mut­ta sen seu­rauk­se­na poti­lai­den hoi­to huononisi.

  Jos haluam­me paran­taa hoi­to­tu­lok­sia lää­kä­rien auto­no­mi­aa pitäi­si lähin­nä vähen­tää ja antaa poti­lail­le hoi­toa tilas­tol­li­sen ana­lyy­sin pohjalta.

 71. Tus­kin­pa lää­ke­tie­det­tä rahan takia kukaan opis­ke­le­maan läh­tee jos yhtään on peril­lä todel­li­suu­des­ta. Rahan teke­mis­tä itse­ään­kin kui­ten­kin ope­te­taan ihan kor­kea­kou­lu­ta­sol­la. Luu­li­si, että jos raha kiin­nos­taa, niin suun­ta oli­si kaup­pa­kor­ke­aan, juris­tik­si tai diplo­mi-insi­nöö­rik­si ja sen jäl­keen yri­ty­se­lä­mään. Lisäk­si esi­mer­kik­si meri­mie­he­nä tai säh­kö­töi­tä teh­den tie­naa enem­män enem­män kuin eri­kois­tu­va lää­kä­ri ja yli­opis­to­sai­raa­lan koke­neet eri­kois­lää­kä­rit voi­vat tie­na­ta vähem­män kuin heil­le lääk­kei­tä esit­te­le­vät myyn­ti­ty­kit. Tie­tys­ti jos päi­vys­tää hul­lu­na niin pää­see jon­kun val­tion viras­ton puo­lue­kir­jal­la vali­tun pik­ku­vir­ka­mie­hen tulo­ta­sol­le. Täs­tä huo­li­mat­ta lää­ke­tie­det­tä hakee opis­ke­le­maan erit­täin lah­jak­kai­ta ja ahke­ria ihmi­siä, mikä ker­too juu­ri kan­nus­ti­mien ei-mate­ri­aa­li­suu­des­ta tai osit­tain tie­tys­ti myös palk­ka­rea­lis­min puutteesta.

  On se sil­ti tot­ta, että nyky­ään nuo­ret arvos­ta­vat enem­män rahaa amma­tin­va­lin­nas­saan kuin ennen, vaik­ka he elä­vät jo yltä­kyl­läi­syy­des­sä. Var­maan sik­si, että raha on ainut uni­ver­saa­li arvo, min­kä ihmi­set enää tunnustavat.

 72. Eräs tut­ta­va­ni kut­sui lää­kis­tä ammat­ti­kor­kea­kou­luk­si. Joi­ta­kin lää­kä­rei­tä kuun­nel­les­sa tun­tuu, että kyse ei ole yli­opis­to­ta­soi­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta lain­kaan. Lää­kä­rik­si opis­ke­le­vien opin­näy­te­työt ovat aika vaa­ti­mat­to­mia ver­rat­tu­na monien mui­den tie­de­kun­tien opinnäytetöihin.

  Voi­si kuvi­tel­la, että suo­ma­lai­sel­le kult­tuu­ril­le tyy­pil­li­nen toi­sen ihmi­sen kun­nioit­ta­mat­to­muus kumu­loi­tui­si lää­kä­rin työs­sä. Tun­te­ma­ni kan­di­daat­ti­tyt­tö meni töi­hin firenze­läi­seen sai­raa­laan, hänen otteen­sa oli­vat olleet suo­ma­lai­ses­sa lää­kä­rio­pe­tuk­ses­sa opit­tu­ja, mis­tä oli tul­lut kovas­ti ongelmia.

  Omien vii­me­ai­kais­ten koke­mus­te­ni myö­tä amma­tin arvos­tus on ropis­sut kovas­ti. Ei poti­laal­le saa syöt­tää mitä sat­tuu. Min­kä­lai­sia mah­ta­vat olla kyt­kök­set vakuu­tus­lai­tos­ten ja joi­den­kin lää­kä­rei­den välil­lä, hyvin eri taval­la eri orto­pe­dit tul­kit­se­vat samo­ja kuvia eikä kuvia tul­kin­neen rönt­gen­lää­kä­rin sana tai­da pai­naa lainkaan.

  Mie­les­sä­ni on eri­tyi­ses­ti eräs nuo­ri lää­kä­ri. Hänen tulon­sa oli­vat net­ti­tie­to­jen mukaan valtavat.

 73. En tie­ten­kään voi yleis­tää omia koke­muk­sia­ni koko lää­kä­ri­kun­taan, kysees­sä on yksi lää­ke­tie­teen eri­tyi­sa­la Hel­sin­gis­sä, jota kritisoin.

  Osa ongel­mis­ta pois­tui­si var­mas­ti­kin sil­lä, että sys­tee­miä alet­tai­siin kehit­tää jul­ki­sen suun­taan. Kuka tai ket­kä mah­toi­vat olla nii­tä nero­pat­te­ja, jot­ka ihmi­sen valin­nan­va­paut­ta koros­taes­saan loi­vat kak­si rin­nak­kais­ta järjestelmää.

  Yksi­tyi­sen puo­len vakuu­tuseh­dot ovat lisäk­si niin seka­via, että nii­tä tul­kit­se­maan tar­vi­taan juristi.

 74. Art­tu­ri:
  “Olen kans­sa­si samaa miel­tä, että kukaan tus­kin halu­aa hei­dän kuol­la, joten sinä­kin var­maan ole­tat vapaa­eh­toi­sia mak­su­mie­hiö löy­ty­vän yllin kyllin.”

  Näi­tä vapaa­eh­toi­sia tosi­aan löy­tyy. Kukaan ei halua että ihmi­set kuo­le­vat, joten halu­taan var­mis­taa ettei näin pää­se käy­mään. Täs­sä on kui­ten­kin vapaa­mat­kus­ta­jaon­gel­man vaa­ra: nämä hyvää tar­koit­ta­vat ihmi­set tajua­vat, että jos he eivät var­mis­ta että kaik­ki mak­sa­vat täs­tä köy­häi­na­vus­ta osan­sa, jokai­sel­la yksi­löl­lä on kan­nus­tin olla mak­sa­mat­ta kos­ka tie­tää mui­den mak­sa­van. Vapaas­sa tilan­tees­sa epäil­mät­tä joku mak­sai­si, mut­ta suu­rin osa oli­si vapaa­mat­kus­ta­jia, jot­ka naut­ti­vat sii­tä ettei mum­mot kär­si kui­ten­kaan jou­tu­mat­ta sii­tä itse mak­sa­maan. Koko­nai­suu­des­saan köy­hiä autet­tai­siin vähem­män kuin on yhteis­kun­nal­li­ses­ti opti­maa­lis­ta. Sehän on nimit­täin sel­vää, että kun toi­min­nal­la on yhteis­kun­nal­li­sia ulkois­vai­ku­tuk­sia, vapaat mark­ki­nat eivät saa­vu­ta yhteis­kun­nal­lis­ta opti­mia. Tämä on epä­oi­keu­den­mu­kais­ta, ja lisäk­si teho­ton­ta. On tehok­kaam­paa että kaik­ki hyö­ty­jät mak­sa­vat. Tämä takia nämä hyvät ihmi­set päät­ti­vät muo­dos­taa val­tion, jon­ka kaut­ta he kana­voi­vat hyväntekeväsyytensä.

  Ihan sii­nä mis­sä vapaat ihmi­set voi­vat päät­tää antaa hyvän­te­ke­väi­syy­teen, vapaat ihmi­set voi­vat myös muo­dos­taa val­tion joka verot­taa ja jakaa rahaa hei­dän puo­les­taan. Se on usein teho­kas tapa toi­mia. Ihan niin­kuin ei ole jär­ke­vää että puo­lus­tus­voi­mia (tei­tä, puis­to­ja, kou­lu­ja, polii­sia, palo­kun­taa, oikeus­lai­tos­ta, ym.) yllä­pi­det­täi­siin vapaa­eh­toi­sin lah­joi­tus­va­roin, ei ole jär­ke­vää yllä­pi­tää sosi­aa­lis­ta tur­va­verk­koa lah­joi­tus­va­roin. On toki ikä­vää jos joku ei pys­ty alle­kir­joit­ta­maan tätä yhteis­kun­nal­lis­ta sopi­mus­ta jol­la kan­sa­lai­set anta­vat yhtei­sel­le val­tiol­le osan pää­tän­tä­val­las­taan, mut­ta koko­nai­suut­ta aja­tel­len val­tion tuo­mat net­to­hyö­dyt ovat niin suu­ret ettei pie­nen vähem­mis­tön vas­tus­tuk­sel­la ole väliä. Sopi­muk­sen luon­tee­seen kuu­luu ettei yhteis­kun­nas­sa voi elää ilman että kuu­luu sopi­muk­sen pii­riin. Val­tio ei ole vakuu­tus­yh­tiö jol­ta oste­taan vero­ja vas­taan tiet­ty mää­rä pal­ve­lui­ta, vaan yhtei­sö joka vero­ja vas­taan tuot­taa yhteis­kun­nal­lis­ta hyvää. Jär­jes­tel­mä ei toi­mi jos osa saa naut­tia tätä yhteis­kun­nal­lis­ta hyvää mak­sa­mat­ta vero­ja. Muut­ta­mi­nen maas­ta pois on onnek­si mah­dol­lis­ta, eli ketään ei tar­vit­se pakot­taa osal­lis­tu­maan yhteis­kun­nal­li­seen sopi­muk­seen jota ei hyväksy.

  Ei ole mitään sään­töä että vapaat mark­ki­nat ovat aina tehok­kaat. Tilan­tei­ta pitää ana­ly­soi­da yksi­löi­nä, ja yksin­ker­tai­ses­ti jos­kus rehel­li­nen, talous­tie­tee­seen poh­jau­tua ana­lyy­si osoit­taa että val­tiol­le on sel­vä roo­li mark­ki­noil­la. Aja­tus että mark­ki­nat ovat aina hyvä tai paha on nai­via ideo­lo­gis­ta ajattelua.

 75. ilk­ka: Täs­sä on tosi­aan­kin vapaa­mat­kus­ta­mi­sen ongel­ma. Ennen kuin hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­via alet­tiin aut­taa val­tion toi­mes­ta ja väki­val­lan uhal­la kerä­tyil­lä varoil­la vapaa­mat­kus­ta­mi­sen ongel­ma rat­kais­tiin sosi­aa­li­sel­la pai­neel­la. Tämä rat­kai­su ei tie­ten­kään ole yhtä teho­kas kuin väki­val­lan uhka.

  Toi­saal­ta kun puhu­taan hyvin­voin­ti­tap­pios­ta, niin me ei miten­kään voi­da jät­tää huo­miot­ta val­tion pak­koon perus­tu­van toi­min­nan aiheut­ta­mia hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta, jot­ka liit­ty­vät vero­tuk­sen kan­nus­tin­vai­ku­tuk­siin, jul­ki­sen sek­to­rin tehot­to­muu­teen ja polii­tik­ko­jen val­lan vää­rin­käyt­töön. Minä väi­tän, että kun tätä tar­kas­tel­laan koko­nai­suu­te­na niin yksi­tyi­nen hyvän­te­ke­väi­syys on tehok­kaam­paa kuin valtion.

  Ihan sii­nä mis­sä vapaat ihmi­set voi­vat päät­tää antaa hyvän­te­ke­väi­syy­teen, vapaat ihmi­set voi­vat myös muo­dos­taa valtion”

  Vapaat ihmi­set voi­vat perus­taa val­tion, mut­ta vapai­ta ihmi­siä ei pitäi­si voi­da pakot­taa kuu­lu­maan sii­hen. Tämä on toki vai­kea rat­kais­ta, niin että kaik­ki saa­vat halua­man­sa. Minus­ta paras tapa oli­si jakaa val­taa val­tiol­ta kun­nil­le, niin että ihmi­set voi­si­vat vali­ta asuin­paik­kan­sa Suo­men sisäl­lä parem­min vas­taa­maan poli­tiik­kapre­fe­rens­se­jään sen sijaan, että kaik­ki pako­te­taan samaan muot­tiin. (Tai pako­te­taan muut­ta­maan Sveitsiin…)

  mut­ta koko­nai­suut­ta aja­tel­len val­tion tuo­mat net­to­hyö­dyt ovat niin suu­ret ettei pie­nen vähem­mis­tön vas­tus­tuk­sel­la ole väliä.”

  Minä nään tämän aivan toi­sin. Val­tion tuot­ta­ma net­to­tap­pio on niin suu­ri, että suu­ren­kaan enem­mis­tön kan­na­tus ei pois­ta tar­vet­ta hajaut­taa pää­tän­tä­val­taa huo­mat­ta­vas­ti pois keskusvallalta.

  Aja­tus että mark­ki­nat ovat aina hyvä tai paha on nai­via ideo­lo­gis­ta ajattelua.”

  Niin on. Mark­ki­noi­den oikeu­tus (kuten väki­val­lan uhal­la pakot­ta­mi­nen­kin) pitää aina perus­tel­la tapauskohtaisesti.

 76. Pidän sosi­aa­lis­ta pai­net­ta huo­mat­ta­vas­ti huo­nom­pa­na rat­kai­su­na kuin lail­la ekpli­siit­ti­ses­ti sää­det­tyä väki­val­lan uhkaa. Epä­vi­ral­li­nen, sosi­aa­li­seen pai­nee­seen perus­tu­va jär­jes­tel­mä on usein vai­keas­ti ennus­tet­ta­va ja hel­pos­ti mani­pu­loi­ta­vis­sa. Puh­taas­ti sosi­aa­li­seen pai­nee­seen perus­tu­vas­sa jär­jes­tel­mäs­sä on pal­jon toden­nä­köi­sem­pää että joku mafia-tyyp­pi­nen orga­ni­saa­tio syn­tyy ja ottaa nämä sosi­aa­li­tur­va-asiat hoi­toon pien­tä mak­sua vas­taan. Vaik­ka mafia uhkai­si vain sosi­aa­li­sel­la pai­neel­la, ja val­tio suo­jai­si väki­val­lal­ta, oli­si tilan­ne sil­ti epä­miel­lyt­tä­vä. Annan raha­ni pal­jon mie­lum­min vaa­leil­la valit­tu­jen edus­ta­jien valit­se­mien vir­ka­mies­ten, kuin yhtei­sön luot­ta­muk­sen voit­ta­neen “kum­mi­se­dän”, huos­taan. Sosi­aa­li­nen pai­ne toi­mii hyvin pie­nes­sä yhtei­sös­sä, mut­ta kan­sa­kun­nan tasol­la se on aut­ta­mat­to­mas­ti tehot­to­mam­pi kuin laki-perus­tei­nen järjestelmä.

  Toki vero­tuk­sen aiheut­ta­ma kan­nus­tin­vai­ku­tus pitäi­si aina muis­taa huo­mioi­da. En usko sen ole­van nor­maa­lis­ti kovin suu­ri, mut­ta toki sil­lä­kin on väliä. Sitä pitäi­si pyr­kiä vält­tä­mään esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä sosi­aa­li­tur­va­ti­le­jä ja siir­ty­mäl­lä mak­sut­to­mas­ta opis­ke­lus­ta tulos­i­don­nai­sel­la lai­nal­la rahoi­tet­tuun opis­ke­luun. Näi­tä sopii poh­tia, ja voi sovel­taa myös ter­vey­den­huol­toon jos­sain mää­rin. Oleel­lis­ta on kui­ten­kin se, että kaik­ki osal­lis­tu­vat köy­hien ja sai­rai­den hoitoon.

  Lähei­syys­pe­ri­aat­teen koros­ta­mi­nen oli­si toki peri­aat­tees­sa hyvä rat­kai­su. Jos­sain mää­rin sitä toki voi nyt­kin toteut­taa, mut­ta kovin pit­käl­le sitä ei voi vie­dä. Ihmi­set muut­ta­vat työn peräs­sä sekä käy­vät ostok­sil­la ja töis­sä kun­tar­jo­jen yli niin pal­jon ettei kun­ta ole oikein riit­tä­vä taso päät­tä­mään näis­tä asiois­ta. Nyt­kin on jo ongel­ma­na että van­hus­ten on pysyt­tä­vä koti­kun­nas­saan, eivät­kä voi muut­taa las­ten­sa luok­se. Jos sosi­aa­li­tur­va oli­si entis­tä enem­män kun­ta-sidon­nais­ta, täl­lai­set ongel­mat hel­pos­ti korostuisivat.

 77. ilkka:“Puhtaasti sosi­aa­li­seen pai­nee­seen perus­tu­vas­sa jär­jes­tel­mäs­sä on pal­jon toden­nä­köi­sem­pää että joku mafia-tyyp­pi­nen orga­ni­saa­tio syn­tyy ja ottaa nämä sosi­aa­li­tur­va-asiat hoi­toon pien­tä mak­sua vastaan.”

  En ymmär­rä mihin perus­tat tämän. Vaik­ka vii­mek­si kun tätä on yri­tet­ty demo­kraat­ti­ses­sa val­tios­sa väes­tö on ollut huo­mat­ta­vas­ti nykyis­tä köy­hem­pää ja siten tar­peet­kin huo­mat­ta­vas­ti akuu­tim­pia, niin sil­ti yli­voi­mai­ses­ti suu­rim­mas­sa osas­sa val­tioi­ta mafia ei ole kaa­pan­nut vapaa­eh­tois­ta hyväntekeväisyyttä. 

  Oleel­lis­ta on kui­ten­kin se, että kaik­ki osal­lis­tu­vat köy­hien ja sai­rai­den hoitoon.”

  Minus­ta oleel­lis­ta on, että ihmi­set saa­vat mah­dol­li­sim­man pal­jon mitä halua­vat. Jär­jes­tel­mä, jos­sa ne mak­sa­vat, jot­ka koke­vat hyö­tyä köy­hien ja sai­rai­den hoi­dos­ta oli­si paras. Mie­les­tä­ni tähän tavoit­tee­seen pääs­tään kun­tien itse­hal­lin­toa lisää­mäl­lä tai nykyis­tä kes­kus­joh­tois­ta sys­tee­miä parem­min vapaa­eh­toi­seen aut­ta­mi­seen perus­tu­val­la järjestelmällä.

  täl­lai­set ongel­mat hel­pos­ti korostuisivat.”

  Se oli­si kun­tien pää­tet­tä­vis­sä. Ongel­mat koros­tui­si­vat, jos kan­sa­lai­set näin haluaisivat.

 78. Art­tu­ri: “Pelk­kä sosi­aa­li­nen pai­ne ei tai­da riit­tää ja/ tai se toi­mii vah­vem­pien suun­taan ja hyö­dyt­tää tasan tark­kaan vää­riä ihmi­siä. Perus­tan kom­ment­ti­ni omaan arkikokemukseeni.

  Miten on vas­ta­vuo­roi­suu­den nor­min toteu­tu­mi­nen lähi­suh­teis­sa? Jot­kut tun­tu­vat pitä­vän itses­tään­sel­vyy­te­nä, että ovat aina vas­taa­not­ta­va­na osa­puo­le­na, toi­sil­la taas on vain vel­vol­lid­suuk­sia. Miten mah­taa olla nuor­ten lai­ta, kait heil­lä pitäi­si olla jon­kin­lai­sia vel­vol­li­suuk­sia per­het­tä ja lähi­su­kua koh­taan mum­mot mukaan lukien.

 79. a m‑b: hui älä lai­ta lai­naus­merk­ke­jä, jos et lai­naa suoraan!

  se toi­mii vah­vem­pien suun­taan ja hyö­dyt­tää tasan tark­kaan vää­riä ihmisiä.”

  Mä ne ymmär­rä oikein mitä tar­koi­tat tällä.

  Minä tar­koi­tin sitä, että esim. rik­kai­den kes­kuu­des­sa voi­daan hal­vek­sua ihmi­siä, jot­ka eivät anna hyvän­te­ke­väi­syy­teen rahaa, eli että ainoas­taan hyvän­te­ki­jät pää­se­vät pii­rei­hin. vrt. Kaik­ki hyvän­te­ke­väi­syys illal­li­set yms. “jou­ti­lai­den vai­mo­jen” tapah­tu­mat, tai Bill Gates ja War­ren Buf­fet,…, Eli­hu Yale, John Harvard

  Miten on vas­ta­vuo­roi­suu­den nor­min toteu­tu­mi­nen lähi­suh­teis­sa? Jot­kut tun­tu­vat pitä­vän itses­tään­sel­vyy­te­nä, että ovat aina vas­taa­not­ta­va­na osa­puo­le­na, toi­sil­la taas on vain velvollidsuuksia.”

  No tätä tus­kin voi­daan sää­del­lä val­tion tahol­ta. Luul­ta­vas­ti ne, jot­ka eivät ole suh­teis­sa vas­ta­vuo­roi­ses­ti saa­vat vähem­män apua muil­ta ver­rat­tu­na nii­hin, jot­ka ovat vastavuoroisia.

  Minus­ta nuo­ril­la voi todel­la­kin olla vel­vol­li­suuk­sia lähi­su­ku­aan koh­taan, mut­ta tämä ei taas­kaan kuu­lu val­tiol­le tip­paa­kaan. Lähi­su­ku pys­tyy itse jär­jes­tel­mään asian­sa parhaiten.

 80. Art­tu­ril­le, jon­ka hen­ki­löy­den luu­len tun­nis­ta­va­ni kont­rol­loi­maan pyr­ki­väs­tä tyy­lis­tä. Pahoit­te­lut, kun nyt olet niin pil­kun­tark­ka, teks­tis­sä­ni oli vahin­gos­sa tul­lut yksi lai­naus­merk­ki lii­kaa, kysees­sä ei ollut lai­naus lainkaan.

  Kom­men­toin pit­käl­ti nimi­merk­ki Ilkan edel­lis­tä teks­tiä, hänen monet aja­tuk­sen­sa tun­tu­vat minus­ta kan­na­tet­ta­vil­ta. Teks­ti oli kui­ten­kin sii­nä mää­rin abstrak­tia, että voim­me kir­joit­taa eri asioista.

  Kii­tos ojen­ta­mi­ses­ta, muis­tu­tan kui­ten­kin, että et hyvä Art­tu­ri ole blo­gin­pi­tä­jän roolissa.

 81. a m‑b:“Pahoittelut”

  no proble­mo! Ajat­te­lin vaan huo­maut­taa, että ei tuu väärinkäsityksiä…

 82. Art­tu­ri: “Jär­jes­tel­mä, jos­sa ne mak­sa­vat, jot­ka koke­vat hyö­tyä köy­hien ja sai­rai­den hoi­dos­ta oli­si paras.”

  Se oli­si toki paras­ta, mut­ta todel­li­suu­des­sa tähän ei pääs­tä ilman aja­tus­ten­lu­ki­jaa tai val­heen­pal­jas­tin­ta jon­ka avul­la viran­omai­nen voi sel­vit­tää jokai­sen yksit­täi­sen veron­mak­sa­jan pre­fe­rens­sit. Kun näin ei ole, syn­tyy vapaamatkustajaongelmia. 

  Kun­tien auto­no­mian lisää­mi­nen ei auta asi­aa mer­kit­tä­väs­ti. Ero­na on vain se, että vapaa­mat­kus­ta­ja­na oli­si yksit­täis­ten ihmis­ten sijas­ta koko­nai­sia kun­tia. Esi­mer­kik­si Kau­niai­nen romut­tai­si sosi­aa­li­ver­kon, ja loput­kin köy­hät ja sai­raat muut­ta­vat siel­tä pois. Kukaan Kau­niai­sis­sa ei halua että sai­raat kuo­le­vat tar­peel­li­sen hoi­don puut­tees­sa, mut­ta he ovat kui­ten­kin tyy­ty­väi­siä kun voi­vat sysä­tä talou­del­li­sen vas­tuun Hel­sin­gil­le. Kau­nai­nen pää­see naut­ti­maan sii­tä ettei köy­hät kuo­le, mut­ta las­kun mak­saa Hel­sin­ki. Hel­sin­gin työs­sä­käy­vät toki huo­maa­vat tämän, ja muut­ta­vat mie­lum­min Kau­niai­siin: vaik­ka hekin arvos­ta­vat sitä että sai­rais­ta pide­tään huol­ta, he vaih­ta­vat mie­lel­lään kol­me pro­sent­tia alhai­sem­paan vero­äy­riin. Täl­läi­nen ei ole kes­tä­vää kil­pai­lua kun­tien välil­lä. Sosi­aa­li­tur­van siir­to kun­ta-tasol­la aiheut­ta tilan­teen mis­sä kun­nat tais­te­le­vat vero­ja mak­sa­vis­ta kan­sa­lai­sis­ta ja yrit­tä­vät kai­kin­ta­voin ajaa elä­ke­läi­set ja muut net­to­saa­jat pois. Lop­pu­tu­los ei ole kaunis.

  Näin ihmi­set ja ins­ti­tuu­tiot toi­mi­vat: he rea­goi­vat insen­tii­vei­hin. Jos on mah­dol­lis­ta sysä­tä hyvän­te­ke­vä­syy­den kus­tan­nuk­set mui­den kon­tol­le, ihmi­set pykri­vät teke­mään niin. Ei sen takia ettei­kö hei­tä kiin­nos­ta hyvän­te­ke­väi­syys, vaan kos­ka hei­tä kiin­nos­ta myös oma raha. Tämä on saman tyyp­pi­nen tilan­ne kuin van­gin dilem­ma: ilman koor­di­naa­tio­ta omaa etua mak­si­moi­vat yksi­löt pää­ty­vät huo­noon tasa­pai­noon. Sen takia kan­nat­taa olla val­tio joka koor­di­noi toimintaa.

  Peri­aat­tees­sa koor­di­naa­tion voi hoi­taa myös joku sosi­aa­li­nen ver­kos­to, kuten ehdo­tit. En kui­ten­kaan pidä sitä uskot­ta­va­na vaih­toeh­to­na. Toden­nä­köi­ses­ti se oli­si lii­an heik­ko ollak­seen rele­vant­ti toi­mi­ja. Kun täs­sä puhu­taan kui­ten­kin oikeas­ti isois­ta rahois­ta (ter­vey­den­huol­to on kal­lis­ta ja muut­tuu jat­ku­vas­ti kal­liim­mak­si), tämä ei ole mikään Ros­ka-Roo­pe tar­ra jol­lai­sen jokai­nen venei­li­jä hank­kii sosi­aa­li­sen pai­neen takia. Kun kyse on tuhan­sis­ta eikä kym­me­nis­tä eurois­ta, sosi­aa­li­sen pai­neen pitää olla oikeas­ti aika suu­ri jot­ta sil­lä saa­daan rahat kerät­tyä. Jos sosi­aa­li­nen pai­ne on joten­kin niin suu­ri että mak­sa­jia löy­tyy sil­ti, niin jär­jes­tel­mä lähen­te­lee jo mafian-suo­je­lu­ra­ho­jen keruu­ta. Pidän kui­ten­kin toden­nä­köi­sem­pä­nä ettei mak­sa­jia löy­dy tar­peek­si, kuin että mafia syntyisi.

  Näi­tä vapaa­mat­kus­ta­ja ongel­mia on pal­jon, ja nii­den kor­jaa­mi­ses­sa val­tio on usein paras ratkaisu.

  En ole kuul­lut että mis­sään maas­sa oli­si ilman val­tion koor­di­naa­tio­ta saa­tu jär­jes­tet­tyä ter­vey­den­huol­to ja sosi­aa­li­nen tur­va­verk­ko riit­tä­vän hyvin. Toki tuo “riit­tä­vä” on mää­ri­tel­mä kysy­mys, mut­ta on sel­vää ettei mitään poh­jois­mais­ta hyvin­voin­ti­val­tio­ta vas­taa­vaa tur­va­verk­koa ole mis­sään vapaa­eh­toi­sin lah­joi­tus­ten avul­la rahoitettu.

  a m‑b:
  Me tai­dam­me olla samal­la sivul­la. Sosi­aa­li­seen pai­nee­seen perus­tu­va jär­jes­tel­mä on kau­nis idea, mut­ta ei voi toi­mia maa­il­mas­sa jos­sa on omaa etua tavoit­te­le­via ihmi­siä. Vähän samoin kuin kommunismi.

 83. ilkka:“Sosiaaliseen pai­nee­seen perus­tu­va jär­jes­tel­mä on kau­nis idea, mut­ta ei voi toi­mia maa­il­mas­sa jos­sa on omaa etua tavoit­te­le­via ihmisiä.”

  Ihmi­set ovat aina tavoi­tel­leet omaa etu­aan. Sil­ti sosi­aa­li­seen pai­nee­seen perus­tu­vat hyvin­te­ke­väi­syys eli ja voi hyvin ennen kuin val­tiot alkoi­vat hoi­ta­maan tätä tehtävää.

  Kun­tien auto­no­mian lisää­mi­nen ei auta asi­aa mer­kit­tä­väs­ti. Ero­na on vain se, että vapaa­mat­kus­ta­ja­na oli­si yksit­täis­ten ihmis­ten sijas­ta koko­nai­sia kuntia.”

  Ei oikeas­taan yhtään sen enem­pää kuin koko­nai­sia val­tioi­ta­kaan. Sen lisäk­si näi­den vapaa­mat­kus­tuson­gel­mien vas­ta­pai­nok­si tulee huo­mat­ta­vaa inno­voin­tia ins­ti­tuu­tiois­ta ja sään­nöis­tä, joka paran­taa tuottavuutta.

 84. On huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi elää Kau­niai­sis­sa ja sil­ti asioi­da ja käy­dä töis­sä Hel­sin­gis­sä, kun teh­dä sama Viros­ta tai Monacos­ta käsin.

  Ja mitä tulee tähän men­nee­seen aikaan ennen kuin val­tio otti asian hoi­taak­seen, “Van­hat hyvät ajat” oli oikeas­ti aika ikä­viä. Vai onko ollut joku val­tio jos­sa yksi­tyi­sel­lä hyvän­te­ke­väi­syy­del­lä on jos­kus saa­tu jär­jes­tet­tyä köy­hil­le tar­vit­ta­va, kat­ta­va ter­vey­den­huol­to? Minun his­to­rian käsi­tyk­se­ni perus­tuu aika pit­käl­ti vain jenk­ki­läi­seen-kou­lusi­vis­tyk­seen, museoi­hin ja tele­vi­sioon, eli en väi­tä ole­va­ni asian­tun­ti­ja, mut­ta minun käsit­tääk­se­ni esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa huo­no-osai­set todel­la kär­si­vät 1800-luvun lopul­la, vaik­ka Roc­ke­fel­le­rit, Car­ne­giet ja kump­pa­nit har­ras­ti­vat­kin usko­ma­ton­ta hyvän­te­ke­väi­syyt­tä. Ei se ole mikään sat­tu­ma että hyvin­voin­ti­val­tiot kehi­tet­tiin, vaan taus­tal­la oli havain­to että yksi­tyi­nen hyvän­te­ke­väi­syys jät­tää suu­ria auk­ko­ja joi­ta moraa­li­ta­jui­nen kan­sa ei voi hyväk­syä. Jopa Yhdys­val­lois­sa on näh­ty tar­peel­li­sek­si luo­da Medica­re ja Medicaid ohjel­mat, ja suun­ta on näi­den laa­jen­ta­mi­seen päin eikä toi­sin päin. On yleis­maa­il­mal­li­nen ilmiö ettei hyvän­te­ke­väi­syys ole riit­tä­vää kor­vaa­maan val­tion roolia.

 85. ilk­ka: “Kun­tien auto­no­mian lisää­mi­nen ei auta asi­aa merkittävästi.[–]vapaamatkustajana oli­si yksit­täis­ten ihmis­ten sijas­ta koko­nai­sia kun­tia. Esi­mer­kik­si Kau­niai­nen romut­tai­si sosi­aa­li­ver­kon, ja loput­kin köy­hät ja sai­raat muut­ta­vat siel­tä pois. [–] tyy­ty­väi­siä kun voi­vat sysä­tä talou­del­li­sen vas­tuun Helsingille.”

  Eikö täl­lai­sel­le Kau­niais­tyyp­pi­sel­le vapaa­mat­kus­ta­ja­kun­ta­lai­suu­del­le pitäi­si teh­dä jota­kin lainsäädäntöteitse?

  Kau­nai­nen pää­see naut­ti­maan sii­tä ettei köy­hät kuo­le, mut­ta las­kun mak­saa Helsinki.”

  Hel­sin­ki ei ainoas­taan mak­sa las­kua, käsit­tääk­se­ni Hel­sin­ki on vie­lä suosiollisempi.

  Hel­sin­gin työs­sä­käy­vät toki huo­maa­vat tämän, ja muut­ta­vat mie­lum­min Kauniaisiin:[–]”

  He ovat todel­la muut­ta­neet, Hel­sin­gin kau­pun­gin­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan eräs hyvin kor­keas­sa ase­mas­sa ole­va viran­omai­nen joh­taa Hel­sin­gin kau­pun­gin­suun­nit­te­lu­vi­ras­toa Kau­niai­sis­ta käsin.

  Maal­lik­koa­jat­te­lun perus­teel­la toi­si­naan täy­sin jär­jet­tö­mät suun­ni­tel­mat Hel­sin­gis­sä on muka­va toteut­taa, kun ei itse mak­sa viu­lu­ja edes vähäi­ses­sä mää­rin veroi­na. Mikä­li huhut pitä­vät paik­kan­sa, Hel­sin­ki kus­tan­taa kau­ka­na asu­vil­le vir­ka­mie­hil­leen myös hotel­li­huo­nei­ta Helsingissä.

  Näin hoi­taa asioi­taan kokoo­mus-Hel­sin­ki. Minus­ta vähin­tä, mitä voi­si odot­taa on, että hel­sin­ki­läi­set vir­ka­mie­het mak­sa­vat vero­ra­han­sa Helsingille.

  Sosi­aa­li­tur­van siir­to kun­ta-tasol­la aiheut­ta tilan­teen mis­sä kun­nat tais­te­le­vat vero­ja mak­sa­vis­ta kan­sa­lai­sis­ta ja yrit­tä­vät kai­kin­ta­voin ajaa elä­ke­läi­set ja muut net­to­saa­jat pois. Lop­pu­tu­los ei ole kaunis.”

  Kuu­lin erääs­tä kes­ki­poh­ja­lai­ses­ta kun­nas­ta, että köy­hät ja vajaat eivät viih­dy kun­nas­sa, vaan läh­te­vät muu­al­le. Miten pal­jon ja mil­lai­sil­la kei­noil­la savus­ta­mis­ta mah­de­taan har­ras­taa elä­väs­sä elä­mäs­sä kuntatasolla.

 86. a m+b: “Eikö täl­lai­sel­le Kau­niais­tyyp­pi­sel­le vapaa­mat­kus­ta­ja­kun­ta­lai­suu­del­le pitäi­si teh­dä jota­kin lainsäädäntöteitse?”

  Tot­ta kai pitäi­si. Pää­piir­teis­sään rat­kai­su on var­maan­kin siir­tää sosi­aa­li­tur­van rahoi­tus mah­dol­li­sim­man suu­ril­ta osin val­tiol­ta kun­nal­le. Tätä­hän Soi­nin­vaa­ra ehdoit­ti van­hus­ten­huol­toon liittyen:
  http://suomenkuvalehti.fi/blogit/eri-mielta/soininvaara-vanhukset-hoidokeista-asiakkaiksi

  Vaih­toeh­toi­nen rat­kai­su oli­si tie­tys­ti teh­dä kun­nis­ta työs­sä­käyn­tia­lu­een kokoi­sia, mut­ta lie­nee sel­vää ettei Kau­niai­nen täl­läis­tä rat­kai­su hyväk­syi­si. Tämä oli­si tie­tys­ti ongel­mal­lis­ta myös lähi­de­mo­kra­tian vähen­ty­mi­sen kaut­ta. Eten­kin sii­nä vai­hees­sa kun jou­du­taan totea­maan Lah­den kuu­lu­van Hel­sin­gin työss­käyn­tia­lu­ee­seen, meni­si kun­ta­po­li­tiik­ka aivan älyttömäksi.

 87. ilkka:“Ei se ole mikään sat­tu­ma että hyvin­voin­ti­val­tiot kehi­tet­tiin, vaan taus­tal­la oli havain­to että yksi­tyi­nen hyvän­te­ke­väi­syys jät­tää suu­ria auk­ko­ja joi­ta moraa­li­ta­jui­nen kan­sa ei voi hyväksyä. ”

  Joo, se voi toki joh­tua täs­tä tai sit­ten se voi joh­tua niis­tä public choice-jutuis­ta mis­tä on ollut puhet­ta tääl­lä ja muis­sa käyn­nis­sä ole­vis­sa keskusteluissa.

  Minus­ta tun­tuu kui­ten­kin, että mitä rik­kaam­pia me ollaan, niin sitä vähem­män meil­lä on tar­vet­ta jul­ki­sen val­lan kaut­ta teh­tä­vil­le tulon­siir­roil­le. Sik­si oli­si hyvä, että sal­lit­tai­siin usem­man lai­set sään­nöt tulon­siir­to­jen suh­teen ja niis­sä voi­si tapah­tua kehi­tys­tä. Ehkä me ei olla vie­lä riit­tä­vän rik­kai­ta, että tulon­siir­rot voi­tai­siin koko­naan lopet­taa, mut­ta mis­tä me tie­däm­me tämän, jos emme saa kokeilla?

 88. Rik­kaus ei pois­ta näi­den tulon­siir­to­jen tar­vet­ta. Aina­kin ter­vey­den­huol­lon kulut nouse­vat nopeam­min kuin brut­to­kan­san­tuo­te kas­vaa. Tämän takia myös “moraa­li­ses­ti hyväk­syt­tä­vän mini­mi­hoi­don” hin­ta nousee jat­ku­vas­ti nopeam­min kuin brut­to­kan­san­tuo­te. “Vesi van­hin voi­te­his­ta” oli suh­tees­sa tuloi­hin hal­paa tuhat vuot­ta sit­ten, mut­ta kun nyt hoi­de­taan sai­rai­ta ydin­reak­to­reil­la ja teko-sydäm­mil­lä, hoi­to on suh­tees­sa pal­jon kal­liim­paa. Se että tuhat vuot­ta sit­ten tämä vesi+lepo oli riit­tä­vä hoi­to­ta­so, ei tar­koi­ta sitä että se oli­si edel­leen riit­tä­vä mini­mi­ta­so. Ihmis­ten käsi­tys sii­tä mikä on riit­tä­vä hoi­don­mää­rä kas­vaa jat­ku­vas­ti, kos­ka se suh­teu­te­taan aina nyky­het­ken teknologiaan.

 89. Kyl­lä­pä hävet­tää taas olla suo­ma­lai­nen! Juu­ri tämän takia aion äänes­tää vasem­mis­to­liit­toa seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa; mitä eroa on enää vih­reil­lä ja perus­suo­ma­lai­sil­la kun kaik­ki ovat lopul­ta kui­ten­kin saman­lai­sia RASISTEJA!?!

  Ja mis­sä on huma­nis­mi? Rajo­jen pitäi­si olla auki kai­kil­le ihmi­sil­le, sil­lä saa­vat­han lin­nut­kin len­tää maas­ta toi­seen. Ja Egyp­tiä on riis­tet­ty siir­to­maa-aikoi­na mm. Rans­kan ja Englan­nin toi­mes­ta. Nyt olem­me samas­sa EU:ssa Rans­kan ja Englan­nin kans­sa, joten vas­tuu näis­tä riis­te­tyis­tä kuu­luu myös meille!

  Mil­loin Suo­mi alkaa vih­doin kan­taa glo­baa­lia ja humaa­nia vas­tuu­taan maa­il­mas­sa? Eikö egyp­ti­läi­sen mum­mon kär­si­mys ole tär­keäm­pi kuin markkinavoimat?

  Miten voit­te olla näin raa­dol­li­sia ja aja­tel­la pelk­kää rahaa kun kysees­sä on van­ho­jen mum­mo­jen kär­si­mys? Onko ulko­maa­lais­ten mum­mo­jen kär­si­mys vähem­piar­vois­ta kuin omien iso­van­hem­pien­ne kär­si­mys!? Hävet­kää! Mis­sä on humaanisuus!?

  Ja Osmo, vie­lä on ihan pak­ko kom­men­toi­da ener­gia­po­li­tiik­kaa­kin vaik­ka se ei tähän asi­aan kuu­lu.. Se sinun aja­ma­si Vuo­saa­ren maa­kaa­su­lai­tos aje­taan vih­doin­kin alas ja tilal­le saa­daan puu­kaa­sul­la ja tur­peel­la toi­mi­va eko­voi­ma­la. Iha­naa että voim­me kan­taa glo­baa­lin vas­tuum­me edes ilmastonmuutoksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.