Tartto 9.7.2009

Oli­sin hyvin voi­nut jat­kaa eilen Val­gaan, sil­lä tie oli aivan kel­vol­li­nen ja 45 kilo­met­riä sujui myö­tä­tuu­les­sa nopeas­ti. Valga/Valka on raja­kau­pun­ki, jos­sa maan vaih­tu­mi­nen ilmoi­te­taan tien vie­res­sä lii­ken­ne­mer­kin kokoi­sel­la kyl­til­lä. Miten­kä­hän tämä oikein toi­mi ennen Schen­ge­niä, jol­loin mai­den välil­lä oli pas­sin­tar­kas­tus? Miten se toi­mi­si, jos Viro oli­si liit­ty­nyt Schen­ge­niin ja Lat­via ei oli­si liittynyt?

Tääl­lä ei näkö­jään pidä lukea opas­tei­ta. Ne on tar­koi­tet­tu ras­kaal­le lii­ken­teel­le, ilman että tätä vii­tas­sa mai­ni­taan. Ras­kas lii­ken­ne taas pan­naan kier­tä­mään taa­ja­mat mitä kum­mal­li­sim­pia syr­jä­tei­tä pitkin.

Valgan kaupunki oli kuin aikamatka vuosikymmenten taaksi
Val­gan kau­pun­ki oli kuin aika­mat­ka vuo­si­kym­men­ten taakse

Val­kas­ta Tart­toon oli­si ollut suo­rin­ta tie­tä vajaat 90 kilo­met­riä. Pyö­räi­li­jät kui­ten­kin neu­vot­tiin kier­tä­mään Ote­pään kaut­ta, ja niin olin aja­tel­lut itse­kin teh­dä. Hou­ku­tus pol­kais­ta yhtä soit­toa pää­tie­tä pit­kin oli kui­ten­kin suu­ri. Rai­voi­sa myö­tä­tuu­li vauh­dit­ti menoa. Ilman suu­rem­paa reh­ki­mis­tä nopeus nousi tasai­sel­la nel­jään kymp­piin. Kään­nyin kui­ten­kin Ote­pää­hän. Se oli pal­jon ras­kaam­pi reit­ti jo kar­kean pääl­lys­teen mut­ta ennen kaik­kea mäki­syy­ten­sä ansiosta.

Söin mat­kal­la lou­naan. Pai­kal­li­sis­sa ravin­to­lois­sa on se vika, ettei suo­la­päh­ki­nöi­den ja täy­den ate­rian välil­lä ole mitään kevyi­tä vaih­toeh­to­ja. Pyö­räil­les­sä pitää syö­dä sil­loin täl­löin, mut­ta ei ras­kas­ta ate­ri­aa. Eväät mukaan?

Ote­pääs­sä pyö­räi­li­jät ohjat­tiin pyö­rä­tiel­le, jol­la viro­lai­set hiih­tä­jät har­joit­te­li­vat rul­la­suk­sil­la olym­pia­tal­veen kul­lan kiil­to sil­mis­sä. Kevyen­lii­ken­teen väy­län pro­fii­li oli var­maan­kin suun­ni­tel­tu ensi vuo­den olym­pia­la­tu­ja vas­taa­vak­si. Otti vähän rei­siin, mut­ta oli vaih­te­lua suo­rien tei­den yksitoikkoisuuteen. 

Täs­sä osas­sa Viroa pel­lot oli­vat vil­je­lyk­ses­sä, pää­osin veh­nää ja ryp­siä. Kau­pun­ki­lai­sen sil­mään maa­ta­lous näyt­ti hyvin­voi­val­ta. Sel­lais­ta kaik­kial­le tun­keu­tu­vaa ruos­tei­suut­ta, joka lei­ma­si Raplan seu­tua, ei näky­nyt mis­sään, ei aina­kaan tien varressa. 

Jos minusta tulisi maanviljelijä, viljelisin varmaankin rypsiä esteettisistä syistä.
Jos minus­ta tuli­si maan­vil­je­li­jä, vil­je­li­sin var­maan­kin ryp­siä esteet­ti­sis­tä syistä.

Kom­mu­kan gps koki ihme­pa­ran­tu­mi­sen, kun Lat­via vaih­tui Viroon. Se näyt­tää taas aivan tar­kas­ti. Tuli vai­kui­tel­ma kuin Nokian kar­tas­sa oli­si Lat­vias­sa vir­heel­li­nen pro­jek­tio, mut­ta eihän sel­lai­nen voi olla mah­dol­lis­ta! Fir­ma­han osti kart­to­ja vii­del­lä miljardilla!

Tar­ton kes­kus­tas­sa ei näky­nyt lamas­ta jäl­keä­kään. Turis­te­ja joka pai­kas­sa ja jopa vai­keuk­sia mah­tua hotelliin.

9 vastausta artikkeliin “Tartto 9.7.2009”

 1. Liit­tyi­si­kö­hän tuo GPS:n vir­he Lat­vias­sa joten­kin kel­lon­ai­kaan? Jos sun com­mu saa kel­lon­ajan ope­raat­to­ril­ta, ja jos tämä ei jos­tain syys­tä toi­mi kun­nol­la, niin se voi­si kai vai­kut­taa GPS:n toimintaan.

 2. Pysäh­dyn koti­maan pyö­rä­ret­kil­lä usein huol­toa­se­mil­la tank­kaa­mas­sa kah­vin ja kar­ja­lan­pii­ra­kan, ruis­lei­vän tms. Samal­la saa ostet­tua evääk­si banaa­nin tai suklaa­pa­tu­kan joka mah­tuu hyvin pie­neen run­ko­lauk­kuun. Viros­sa pie­nis­tä kah­vi­lois­ta pitäi­si saa­da myös edu­kas­ta sel­jan­kaa, aina­kin Tal­lin­nas­sa ja Tartossa.

  Kan­nat­taa tutus­tua tuo­hon kart­to­jen wiki­pe­di­aan, pai­koi­tel­len sin­ne on mer­kit­ty pie­nim­mät­kin koi­ra­po­lut: http://www.openstreetmap.org/

  Jos joku miet­tii pyörä-gps:n hank­ki­mis­ta, suo­sit­te­len iPho­nea. Sil­le on monia eri­lai­sia “sports trac­ke­rei­ta”, jois­sa voi käyt­tää Googlen tms. kart­to­jen sijaan myös tuo­ta open street mapia.

 3. Val­gas­sa n. 15 vuot­ta sit­ten käy­nee­nä muis­te­li­sin, että kaduis­ta oli kat­kais­tu aidoil­la yhtä vail­le kaik­ki, ja rajan­yli­tys­pis­tees­sä oli por­tit ja pas­sin­tar­kas­tus. En tie­dä, miten hom­ma toi­mi pai­kal­lis­ten asuk­kai­den koh­dal­la, meil­lä ei ollut vii­su­mei­ta Lat­vi­aan, joten ei käy­ty tuol­la reis­sul­la Lat­vian puolella.

  Val­ga oli aika rapis­tu­neen näköi­nen aina­kin tuol­loin; sehän oli N‑liiton aika­na ver­ra­ten mer­kit­tä­vä teol­li­suus- ja kaup­pa­kau­pun­ki, min­kä jäl­jil­tä siel­lä oli mm. val­ta­van suu­ri hotel­li, jos­sa yövyim­me. Hotel­li oli kait suu­rim­mak­si osak­si pois­sa käy­tös­tä, ja vain tie­tyt ker­rok­set pidet­tiin — mar­gi­naa­li­ses­ti — asu­mis­kun­nos­sa. Hin­nat eivät hui­man­neet pää­tä ja pal­ve­lu oli erin­omai­nen; läh­dim­me aamul­la 5.30 läh­te­väl­lä bus­sil­la Val­gas­ta Pär­nuun, joten emme ehti­neet hotel­li­aa­miai­sel­le, mut­ta hen­ki­lö­kun­ta teki meil­le ihan erik­seen kyl­män aamiai­sen. Tai­sim­me olla ainoat ulko­mai­set asiak­kaat koko hotellissa.

 4. Vie­lä 90-luvul­la Valka/Valgasta löy­tyi vain muu­ta­ma rajan­yli­tys­paik­ka, joi­den lisäk­si oli pari muu­ta pie­nem­pää vain jalan­kul­ki­joil­le tar­koi­tet­tua tul­li­pis­tet­tä. Saman­lai­sia ne oli­vat kuin muut­kin pik­ku­tei­den raja­kios­kit ympä­ri Euroop­paa eivät­kä hidas­ta­neet menoa niin kuin Via Bal­tican monen tun­nin jonot. Niis­sä­kin pyö­ril­lä pää­si vai­vat­ta auto­jo­no­jen ohi ja tul­lis­ta läpi. 

  Ote­pääs­sä kan­nat­taa pii­pah­taa hie­no­jen met­sä­mai­se­mien vuok­si. Suo­rin tai kevyin reit­ti se ei ole, mut­ta eihän pyö­rä­mat­kai­li­ja sel­lais­ta etsi­kään… Vali­tet­ta­vas­ti kau­pun­ki­lii­ken­ne­kin suun­ni­tel­laan lii­an usein samal­la peri­aat­teel­la, että kyl­lä­hän pyö­räi­li­jä mie­lel­lään kier­te­lee ja kat­se­lee mai­se­mia. Niin ei sai­si suun­ni­tel­la, sil­lä eivät kaik­ki pyö­räi­li­jät ole lomal­la tai aja huvikseen!

 5. Oli­si­ko Ota­pää yhtä kuin Ote­pää? Jos on ja jos pyö­räi­let samaa reit­tiä tois­ta­mi­seen, käväi­se suo­ma­lais­pa­ris­kun­nan yllä­pi­tä­mäs­sä maja­ta­los­sa Vil­la Ottilia.

  Vil­la Otti­lian kotisivu:
  http://www.villaottilia.ee/index-fi.php

  Emän­nän blogi:
  http://villaottilia.blogspot.com/
  [Kii­tos kor­jauk­ses­ta, tot­ta­kai se oli Ote­pää. Kor­ja­sin tekstiin/OS]

 6. GPS:n vaa­ti­ma ajan tark­kuus on nano­se­kun­ti­luok­kaa ja aika las­ke­taan lopul­ta satel­liit­tien sijain­nis­ta — tavan­omais­ta kel­lon­ai­kaa käy­te­tään vain ihan alus­sa. Eli vää­räs­tä kel­lo­na­jas­ta ei pai­kan­nus­vir­he ole kiinni. 

  Ennem­min veik­kai­sin joko kar­tan datum-vir­het­tä tai toden­nä­köi­sem­min GPS-pii­rin ohjel­mis­to­vir­het­tä, joka nyt vain sat­tui ilme­ne­mään Lat­vias­sa. Esim. Media­te­kin erään pii­rin erääs­sä firmwa­re-ver­sios­sa on juu­ri tuol­lai­sia off­set­te­ja aiheut­ta­va ongelma.

  1. Kan­na­taa muis­taa, että sama pai­kan­nus­vir­he kos­ki sekä minun sijain­tia että sitä, mihin kom­muk­ka sijoit­ti hotel­li­ni. Kun olin hotel­lin pihas­sa, kom­muk­ka kyl­lä ker­toi minun ole­van hotel­lin koh­dal­la, mut­ta sijoit­ti molem­mat kar­tal­la sato­ja met­re­jä vää­rin. Sik­si vir­he näyt­täi­si kos­ke­van karttaa.

 7. 1990-luvun alku­puo­lel­la kes­ki­kau­pun­gin rajan­yli­tys­pai­kois­ta las­ket­tiin vain Viron tai Lat­vian kan­sa­lai­set ja mui­den piti men­nä yli kau­pun­gin ulko­puo­lel­la sijait­se­vas­ta kan­sain­vä­li­ses­tä raja-ase­mas­ta. Hiu­kan myö­hem­min myös kes­kus­tan raja­pyy­kit avat­tiin ulko­mai­sil­le jal­ka­mie­hil­le ja var­sin­kin Viron ja Lat­vian lii­tyt­tyä EU:hun tar­kas­tus oli san­gen juoheva. 

  Lat­vian puo­lel­la asui yhdel­lä raja­pis­teis­tä syr­jäs­sä ole­val­la kadun­pät­käl­lä pää­asias­sa viro­lai­sia, joil­la oli työ ja suu­ri osa muus­ta elä­mäs­tä Viron puo­lel­la. Heil­le tilan­ne oli kiusal­li­nen, kun vaih­toeh­toi­na oli joko useam­man kilo­met­rin kier­to­tie tai lai­ton rajan­yli­tys kai­ken rie­san kans­sa, mitä sii­tä kiin­ni jää­des­sä seurasi.

 8. Ilmoit­tau­dun myös sel­jan­kan vakio­käyt­tä­jäk­si niin fil­la­ri- kuin muil­la­kin ret­kil­lä Bal­tias­sa. Lau­ta­sel­li­sen hyvää ja ravit­se­vaa liha-kas­vis­keit­toa saa mel­kein mis­tä tahan­sa ravit­se­mus­liik­keen näköi­ses­tä­kin pai­kas­ta ja laa­tu on aina ollut tasai­sen hyvä. Lisäk­si muu­ta­ma pala tum­maa lei­pää niin taas jaksaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.