Tartto 9.7.2009

Olisin hyvin voin­ut jatkaa eilen Val­gaan, sil­lä tie oli aivan kelvolli­nen ja 45 kilo­metriä sujui myötä­tu­u­lessa nopeasti. Valga/Valka on rajakaupun­ki, jos­sa maan vai­h­tu­mi­nen ilmoite­taan tien vier­essä liiken­nemerkin kokoisel­la kyltil­lä. Mitenkähän tämä oikein toi­mi ennen Schen­geniä, jol­loin maid­en välil­lä oli pass­in­tarkas­tus? Miten se toimisi, jos Viro olisi liit­tynyt Schen­geni­in ja Latvia ei olisi liittynyt?

Tääl­lä ei näköjään pidä lukea opastei­ta. Ne on tarkoitet­tu raskaalle liiken­teelle, ilman että tätä viitas­sa maini­taan. Raskas liikenne taas pan­naan kiertämään taa­ja­mat mitä kum­mallisimpia syr­jäteitä pitkin.

Valgan kaupunki oli kuin aikamatka vuosikymmenten taaksi
Val­gan kaupun­ki oli kuin aika­mat­ka vuosikym­menten taakse

Valka­s­ta Tart­toon olisi ollut suor­in­ta tietä vajaat 90 kilo­metriä. Pyöräil­i­jät kuitenkin neu­vot­ti­in kiertämään Otepään kaut­ta, ja niin olin ajatel­lut itsekin tehdä. Houku­tus polka­ista yhtä soit­toa pääti­etä pitkin oli kuitenkin suuri. Raivoisa myötä­tu­uli vauhdit­ti menoa. Ilman suurem­paa rehkimistä nopeus nousi tasaisel­la neljään kymp­pi­in. Kään­nyin kuitenkin Otepäähän. Se oli paljon raskaampi reit­ti jo karkean päällysteen mut­ta ennen kaikkea mäk­isyyten­sä ansiosta.

Söin matkalla lounaan. Paikalli­sis­sa rav­in­tolois­sa on se vika, ettei suo­lapähk­inöi­den ja täy­den ater­ian välil­lä ole mitään kevy­itä vai­h­toe­hto­ja. Pyöräil­lessä pitää syödä sil­loin täl­löin, mut­ta ei raskas­ta ate­ri­aa. Eväät mukaan?

Otepäässä pyöräil­i­jät ohjat­ti­in pyörätielle, jol­la viro­laiset hiihtäjät har­joit­te­liv­at rul­la­suk­sil­la olympiatalveen kul­lan kiil­to silmis­sä. Kevyen­li­iken­teen väylän profi­ili oli var­maankin suun­nitel­tu ensi vuo­den olympialatu­ja vas­taavak­si. Otti vähän reisi­in, mut­ta oli vai­htelua suorien tei­den yksitoikkoisuuteen. 

Tässä osas­sa Viroa pel­lot oli­vat vil­je­lyk­sessä, pääosin vehnää ja ryp­siä. Kaupunki­laisen silmään maat­alous näyt­ti hyv­in­voival­ta. Sel­l­aista kaikkialle tunkeu­tu­vaa ruosteisu­ut­ta, joka leimasi Raplan seu­tua, ei näkynyt mis­sään, ei ainakaan tien varressa. 

Jos minusta tulisi maanviljelijä, viljelisin varmaankin rypsiä esteettisistä syistä.
Jos minus­ta tulisi maanvil­jeli­jä, vil­jelisin var­maankin ryp­siä esteet­ti­sistä syistä.

Kom­mukan gps koki ihmeparan­tu­misen, kun Latvia vai­h­tui Viroon. Se näyt­tää taas aivan tarkasti. Tuli vaikuitel­ma kuin Nokian kar­tas­sa olisi Latvi­as­sa virheelli­nen pro­jek­tio, mut­ta eihän sel­l­ainen voi olla mah­dol­lista! Firma­han osti kart­to­ja viidel­lä miljardilla!

Tar­ton keskus­tas­sa ei näkynyt lamas­ta jälkeäkään. Tur­is­te­ja joka paikas­sa ja jopa vaikeuk­sia mah­tua hotelliin.

9 vastausta artikkeliin “Tartto 9.7.2009”

 1. Liit­ty­isiköhän tuo GPS:n virhe Latvi­as­sa jotenkin kel­lon­aikaan? Jos sun com­mu saa kel­lon­a­jan oper­aat­to­ril­ta, ja jos tämä ei jostain syys­tä toi­mi kun­nol­la, niin se voisi kai vaikut­taa GPS:n toimintaan.

 2. Pysäh­dyn koti­maan pyöräretkil­lä usein huoltoasemil­la tankkaa­mas­sa kahvin ja kar­jalan­pi­irakan, ruisleivän tms. Samal­la saa ostet­tua evääk­si banaanin tai suk­laa­p­atukan joka mah­tuu hyvin pie­neen runk­o­laukku­un. Virossa pienistä kahviloista pitäisi saa­da myös edukas­ta sel­jankaa, ainakin Tallinnas­sa ja Tartossa.

  Kan­nat­taa tutus­tua tuo­hon kart­to­jen wikipedi­aan, paikoitellen sinne on merkit­ty pien­im­mätkin koirapo­lut: http://www.openstreetmap.org/

  Jos joku miet­tii pyörä-gps:n han­kkimista, suosit­te­len iPhonea. Sille on monia eri­laisia “sports track­ere­i­ta”, jois­sa voi käyt­tää Googlen tms. kart­to­jen sijaan myös tuo­ta open street mapia.

 3. Val­gas­sa n. 15 vuot­ta sit­ten käyneenä muis­telisin, että kaduista oli katkaistu aidoil­la yhtä vaille kaik­ki, ja rajanyl­i­tyspis­teessä oli por­tit ja pass­in­tarkas­tus. En tiedä, miten hom­ma toi­mi paikallis­ten asukkaiden kohdal­la, meil­lä ei ollut viisumei­ta Latvi­aan, joten ei käy­ty tuol­la reis­sul­la Lat­vian puolella.

  Val­ga oli aika rapis­tuneen näköi­nen ainakin tuol­loin; sehän oli N‑liiton aikana ver­rat­en merkit­tävä teol­lisu­us- ja kaup­pakaupun­ki, minkä jäljiltä siel­lä oli mm. val­ta­van suuri hotel­li, jos­sa yövy­imme. Hotel­li oli kait suurim­mak­si osak­si pois­sa käytöstä, ja vain tietyt ker­rokset pidet­ti­in — mar­gin­aalis­es­ti — asumiskun­nos­sa. Hin­nat eivät huiman­neet päätä ja palvelu oli eri­no­mainen; lähdimme aamul­la 5.30 lähteväl­lä bus­sil­la Val­gas­ta Pär­nu­un, joten emme ehti­neet hotel­li­aami­aiselle, mut­ta henkilökun­ta teki meille ihan erik­seen kylmän aami­aisen. Taisimme olla ain­oat ulko­maiset asi­akkaat koko hotellissa.

 4. Vielä 90-luvul­la Valka/Valgasta löy­tyi vain muu­ta­ma rajanyl­i­ty­s­paik­ka, joiden lisäk­si oli pari muu­ta pienem­pää vain jalankulk­i­joille tarkoitet­tua tul­lip­is­tet­tä. Saman­laisia ne oli­vat kuin muutkin pikkutei­den rajakioskit ympäri Euroop­paa eivätkä hidas­ta­neet menoa niin kuin Via Balti­can mon­en tun­nin jonot. Niis­säkin pyöril­lä pääsi vai­vat­ta auto­jono­jen ohi ja tullista läpi. 

  Otepäässä kan­nat­taa piipah­taa hieno­jen met­sä­maisemien vuok­si. Suorin tai kevyin reit­ti se ei ole, mut­ta eihän pyörä­matkail­i­ja sel­l­aista etsikään… Valitet­tavasti kaupunkili­iken­nekin suun­nitel­laan liian usein samal­la peri­aat­teel­la, että kyl­lähän pyöräil­i­jä mielel­lään kiertelee ja kat­se­lee maisemia. Niin ei saisi suun­nitel­la, sil­lä eivät kaik­ki pyöräil­i­jät ole loma­l­la tai aja huvikseen!

 5. GPS:n vaa­ti­ma ajan tarkku­us on nanosekun­tilu­okkaa ja aika las­ke­taan lop­ul­ta satel­li­it­tien sijain­nista — tavanomaista kel­lon­aikaa käytetään vain ihan alus­sa. Eli väärästä kel­lon­a­jas­ta ei paikan­nusvirhe ole kiinni. 

  Ennem­min veikkaisin joko kar­tan datum-virhet­tä tai toden­näköisem­min GPS-piirin ohjelmis­tovirhet­tä, joka nyt vain sat­tui ilmen­emään Latvi­as­sa. Esim. Medi­atekin erään piirin eräässä firmware-ver­sios­sa on juuri tuol­laisia off­set­te­ja aiheut­ta­va ongelma.

  1. Kan­nataa muis­taa, että sama paikan­nusvirhe kos­ki sekä min­un sijain­tia että sitä, mihin kom­muk­ka sijoit­ti hotelli­ni. Kun olin hotellin pihas­sa, kom­muk­ka kyl­lä ker­toi min­un ole­van hotellin kohdal­la, mut­ta sijoit­ti molem­mat kar­tal­la sato­ja metre­jä väärin. Sik­si virhe näyt­täisi koske­van karttaa.

 6. 1990-luvun alkupuolel­la keskikaupun­gin rajanyl­i­ty­s­paikoista las­ket­ti­in vain Viron tai Lat­vian kansalaiset ja muiden piti men­nä yli kaupun­gin ulkop­uolel­la sijait­sev­as­ta kan­sain­välis­es­tä raja-ase­mas­ta. Hiukan myöhem­min myös keskus­tan rajapyyk­it avat­ti­in ulko­maisille jalka­miehille ja varsinkin Viron ja Lat­vian liityt­tyä EU:hun tarkas­tus oli san­gen juoheva. 

  Lat­vian puolel­la asui yhdel­lä rajapis­teistä syr­jässä ole­val­la kadun­pätkäl­lä pääasi­as­sa viro­laisia, joil­la oli työ ja suuri osa muus­ta elämästä Viron puolel­la. Heille tilanne oli kiusalli­nen, kun vai­h­toe­htoina oli joko use­am­man kilo­metrin kier­totie tai laiton rajanyl­i­tys kaiken riesan kanssa, mitä siitä kiin­ni jäädessä seurasi.

 7. Ilmoit­taudun myös sel­jankan vakiokäyt­täjäk­si niin fil­lari- kuin muil­lakin retkil­lä Bal­ti­as­sa. Lau­tasel­lisen hyvää ja rav­it­se­vaa liha-kasviskeit­toa saa melkein mis­tä tahansa rav­it­se­mus­li­ik­keen näköis­es­täkin paikas­ta ja laatu on aina ollut tasaisen hyvä. Lisäk­si muu­ta­ma pala tum­maa leipää niin taas jaksaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.