Sigulda, Latvia 7.7.2009

Alun­perin piti lahtea Riias­ta lanteen, mut­ta saa ei houkutel­lut ranta­paikoille. Paatin lahtea hil­jak­seen kohden Tar­toa. Kun port­sari talut­ti Bian­chi­ni sailosta hotellin aulaan, joukko ital­ialaisia kokoon­tui sen ympar­ille kohot­ta­maan kansal­lista hur­mos­ta lah­es nir­vanan tasolle.

Pekka Sauri ker­toi min­ulle jokin aika sit­ten, etta oli tavan­nut Riian kaupung­in­jo­hta­jan, jolle oli ker­tonut Helsin­gin kaupun­gin talous­vaikeuk­sista. Tama ei ollut pitanyt noi­ta niin vakav­ina: Riias­sa bud­jet­tia on ollut leikat­ta­va 30 pros­en­til­la. Bal­tain talouskatas­trofi on hirvea. Katuku­vas­sa se ei kuitenkaan nakynyt. Tur­is­te­ja riitti.

Alku­mat­ka oli masen­ta­va. Tie oli kapea ja erit­tain kuop­painen. Matkan­teko oli hidas­ta, kos­ka säälin Bianchia ja vahan itseanikin. Kapean ja kup­paisen tien yhdis­telmä on vaar­alli­nen, kos­ka herkästi väistää kuop­paa auton eteen. Törkeän läheltä ne ohit­ti­vat. Ovatko­han suo­ma­laiset autok­oulut laa­jen­ta­neet toim­intaansa Latviaan?

Tie parani ja liikenne vaheni ja tama alkoi olla taas hauskaa.

Tal­la ker­taa kom­mukan gps aiheut­ti min­ulle eksymisen. Olin kaan­ty­mas­sa aivan oikeaan suun­taan, mut­ta tark­istin asian kom­mukas­ta. Se ohjasi vaarin, min­ka seu­rauk­se­na tuskailin taas kolme kilo­me­tria kave­ly­vauhdil­la pehmeal­la hiekkatiel­la.  GPS:aan oli tullt outo vika. Se naut­ti noin 300 metria vaarin. Sat­tuuhan sita, mut­ta kun panin sen etsi­maan hotellin Sigun­das­ta, se sijoit­ti sen samat 300 metria vaarin. Kun lop­ul­ta olin hotellin luona, gps nayt­ti min­un ole­van kohteessaan, mut­ta kar­tal­la seka min­un etta hotellin sijain­ti oli aivan pain honkia. Ikaan kuin koor­di­naatit oikein, mut­ta kart­ta pois paikoil­taam. Sel­l­ainen virhe vei aikanaan Sal­ly Alba­trossin merenpohjaan.

Olen mon­esti valit­tanut, miten Lions-klu­bive­toinen kap­i­tal­is­mi on pilan­nut taa­ja­mamme. Sosial­is­mi teki viela paljon hirveam­paa jalkea Latvi­as­sa. Se on sydan­ta sarke­vaa, sil­la mis­sa tor­maa van­haan raken­nuskan­taan, se on ais­tikas­ta ja viehattavaa.

Sosialismi oli paitsi sähköistämistä myös rumentamista
Sosial­is­mi oli pait­si sähköistämistä myös rumentamista

Ajelin vahan mutkitellen maaseu­tua kat­sellen. En nah­nyt juuri kuin vanhuksia.

Ukkosku­uri yllat­ti parikym­men­ta kilo­me­tria ennen Sigun­daa. Pakkauk­set sadeasen­toon ja puhe­lin ja kam­era suo­jaan. Ukkospilvea seurasi kau­nis auringonpaiste. Maise­ma kirkkaas­sa auringonpais­teessa mus­tia pil­via vas­ten oli val­oku­vauk­selli­nen naky, mut­ta kuy­vaa­mat­ta se jai, kos­ka en jak­sanut kaivaa kam­er­aa esille sadepakkauksista.

Sigul­das­sa oli kak­si uude­nu­u­tukaista tasokas­ta hotel­lia. Kum­mas­sakaan ei ollut juuri asi­akkai­ta. Kak­si kil­pail­e­vaa ruot­salaista pankkia asialla?

Matkamit­tari nayt­ti min­un aja­neen sata kilo­me­tria, mut­ta suo­raa tieta Riiaan oli vain 52 kilo­me­tria.  Mut­ta naky­mat oli­vat mielenkiintoisia.

8 vastausta artikkeliin “Sigulda, Latvia 7.7.2009”

 1. “Torkean lahelta ne ohit­ti­vat. Ovatko­han suo­ma­laiset autok­oulut laa­jen­ta­neet toim­intaansa Latviaan?”

  Tai ruot­salaiset? Oletko polkenut Ruotsissa?

  Mieliku­va ruot­salai­sista meitä sivistyneemp­inä ja kohteliaamp­ina ihmis­inä lakkasi min­un kohdal­lani paris­sa päivässä Ruotsin maan­teil­lä. Hauskin oli saabisti aamul­la kel­lo viisi kymme­nen metriä lev­eäl­lä tiel­lä Nynäsham­nista Tukholmaan. 

  Näkyvyyt­tä eteen suo­ral­la tiel­lä var­maan viisi kilo­metriä, tiel­lä ei ketään eikä ollut kymme­neen min­u­ut­ti­in ennen eikä jäl­keen. Oma­l­la kaistal­la autoil­i­jal­la olisi ollut tilaa jät­tää mar­gin­aalia kolme metriä ja sit­ten se koko toinen kaista ihan vapaa. Mut­ta eikös se suhah­da noin puolen metrin päästä, vauh­tia 100 km/h — ja sit­ten tämä asia mitä en ymmär­rä ollenkaan — tööt­täys juuri siinä kohdalla!

  Ruot­si ja Tan­s­ka ovat yllät­tävän eri­laisia yhteiskun­tia ja kult­tuure­ja vaik­ka pohjo­is­mainen malli on molem­mis­sa perus­tana. Ja pyöräi­lyn suh­teen ne ovat kuin yö ja päivä. Tan­s­ka parati­isi, Ruot­si helvetti.

  Ain­oat sivistyneet autoil­i­jat Ruot­sis­sa oli­vat jär­jestään rekkakuskeja.

 2. Hei Osmo,

  olet muis­taak­seni ennenkin pohdiskel­lut tätä koti­maamme vähem­män kau­nista taa­ja­ma­rak­en­tamista. Mut­ta onhan asia tärkeä ja 

  Tois­sa kesänä vael­lus­reis­sul­la Abiskon ja Keb­nekaisen maise­mis­sa Ruot­sis­sa tajusin henkilöho­htais­es­ti, miten paljon kau­ni­impia ja ihmisen kokoisem­pia ympäristöjä voidaan rak­en­taa myös luon­tomatkailuko­hteis­sa, kun mitoi­tus­pe­rus­teena ei ole auton kääntösäde. 

  Ruotsin korkeim­man tun­turin tun­tu­mas­sa sijait­see Keb­nekaise Fjäll­sta­tion, joka on oikestaan hotellin ja retkeily­ma­jan yhdis­telmä, ja matkaa lähim­mälle maantielle Nikkalu­ok­taan on yli 20 km. Ase­ma huol­letaan helikopter­il­la, joten parkkipaikko­ja ei tarvi­ta, ton­tin kumpuil­e­va maan­muo­to ja korkeuserot on voitu säi­lyt­tää, raken­nuk­set on voitu sijoit­taa lähelle toisi­aan ja raken­nusten välil­lä kiemurtel­e­vat kapeat käve­ly­po­lut. Kodikku­un kru­u­naa se, että raken­nusten sisäl­lä kengät jätetään eteiseen ja sisäl­lä kul­je­taan sukkasil­laan (kyl­lä, myös ravintolassa)!

  Suo­ma­lainen ver­tailuko­hde voisi olla esim. Kiilopään tun­turikeskus Saariseläl­lä, jon­ka pihaan pääsee autol­la, ja joka lay-out­il­taan ere­hdyt­tävästi muis­tut­taa näitä paljon par­jat­tu­ja KEVA-KMS-Keskus­ta-yhteistyöl­lä raken­net­tu­ja kuntakeskustoja.

 3. Eli sin­ul­la on gps-här­peli mut­ta se ei pelaa niinkuin pitäisi. Juuri itse pähkäilin Suomen kesän fil­larireis­sui­hin sopi­vaa gps-laitet­ta mut­ta päädyin vielä täl­lä ker­taa upou­usi­in fil­lari gt paperikart­toi­hin. Koke­muk­sesi vahvis­taa, että tein oikean ratkaisun…

 4. Aje­len maantiepyöräl­lä usein n. 200–300km reis­su­ja mökille tai tut­tavien luokse, kevyel­lä varus­tuk­sel­la n. 30km/h keskinopeudel­la. Olen välil­lä yöpynyt leir­in­täalueil­la, motelleis­sa tai maatil­a­ma­joituk­sis­sa. Viime viikon­lop­puna soit­telin usei­ta yöpymi­s­paikko­ja läpi, jär­jestäen tar­jot­ti­in eioo­ta tai sit­ten yli 50€ hin­taa ilman aami­aista, reit­tiä muut­ta­mal­la löy­tyi kuitenkin lop­ul­ta yösija.

  Huomen­na pitäisi lähteä pyöräilemään Kes­ki-Suomen suun­taan ja taas tun­tu­vat ole­van kaik­ki leir­in­täalueet ja motel­lit täyn­nä. Suomen maaseu­tu näyt­tää pikkutei­den var­res­sa melko tyhjältä ja auti­ol­ta, jatku­vasti näkee autiomökke­jä ja vil­li­in­tyneitä piho­ja. Mut­ta vaa­ti­ma­ton­ta edukas­ta yösi­jaa ei vain tun­nu löytyvän. 

  Kaipaisin Suomeen jotain vas­taavaa kuin http://www.couchsurfing.org/ ja http://www.hospitalityclub.org/, sel­l­aista palvelua jonne saisi tar­jo­ta tyhjää mökkiään käytet­täväk­si, ja vas­tavuorois­es­ti voisi vierail­la muiden mökeil­lä tai autioituneil­la maatiloilla.

 5. “Sosial­is­mi oli pait­si sähköistämistä myös rumen­tamista” Liit­tyyköhän tää rak­en­tamisilmiö mitenkään sosial­is­mi­in, eiköhän sitä rumen­neta myös kapitalismissakin 🙂

 6. “Törkeän läheltä ne ohit­ti­vat. Ovatko­han suo­ma­laiset autok­oulut laa­jen­ta­neet toim­intaansa Latviaan?”
  Et tai­da tietää, että baltit ovat yhtä vaar­al­lisia kuske­ja kuin egyptiläiset ?
  Liiken­nekuolemat ovat Bal­ti­as­sa yhtä yleisiä kuin Kairon liikenteessä.
  Onet­to­muuk­sia lisää se, että per­jan­taina ale­taan juo­da ja ajaa ja vas­ta maanan­taina aje­taan selvin päin.
  Poli­isi­ta selviää muu­ta­mal­la kymmenel­lä latil­la, Virossa on vähän kalliimpaa.

  Haas­tat­telin ker­ran viro­laista poli­isia, mik­si he otta­vat rahaa “asi­akkail­ta”. Hän ker­toi, että pal­ka­lla ei elä ja kun pomo vaatii rehellisyyt­tä niin he vaa­ti­vat siedet­tävää palkkaa.
  Pomo anoo, että val­ti­ol­la ei ole varaa.
  He taas kehot­ta­vat pomoa sit­ten sulke­maan silmänsä.

  Tähän perus­tuu myös tuo Riiaa vaivaa­va tur­istien hui­jaami­nen suuril­la luottokorttimaksuilla.
  Kun poli­isi on mukana niin eipä sitä saa­da lopet­tet­tua vaik­ka silmän­lumeek­si jotakin tehdään.

  Asuin Bal­ti­as­sa viisi vuot­ta ja kor­rup­toituneem­paa paikkaa saa hakea ‚jokainen kyn­nellekykenevä otti ylimääräistä rahaa aina kun tilaisu­us oli

 7. “Sosial­is­mi oli pait­si sähköistämistä myös rumentamista”

  Oli sosial­is­mis­sa hyvät puolen­sakin. Riian van­ha kaupun­ki ja jugend­kaupun­ki säästyivät saman­laiselta tuhol­ta kuin tapah­tui Suomes­sa Helsingis­sä, Turus­sa ja muis­sa van­hois­sa kaupungeis­sa 50–60-luvuilla.
  Kom­mu­nis­tit eivät edes yrit­täneet kor­ja­ta näitä van­ho­ja talo­ja joten suuria virheitäkään ei tehty.
  Nyt talot on kun­nos­tet­tu van­haan loistoonsa.
  Mut­ta viimek­si käy­dessäni näkyi jo pelot­tavia merkke­jä van­han tuhoamis­es­ta, mut­ta lama taitaa pelastaa

 8. Ihmette­len, että tuonkin ikäi­nen ja luulisi jotain his­to­ri­as­ta tietävän Soin­in­vaarankin! Oletko koskaan lukenut että Neu­vos­toli­itossa tuhou­tui kolme miljoon­aa raken­nus­ta Suuren Isän­maal­lisen sodan aikana. Jo sodan pää­tyt­tyä voiti­in tehdä val­in­ta: joko raken­netaan nopeasti paljon talo­ja, ja kar­si­taan arkkite­htu­urisia koris­tei­ta, tai sit­ten tehdään vähän mut­ta tehdään koris­tei­ta yms. Stal­in­in aikana tosin tehki­inkin arkkite­htu­uril­taan vaikut­tavia raken­nuk­sia. Oli enem­män kansan etu­jen mukaista rak­en­taa stan­dard­i­mallisia talo­ja paljon, jot­ta suur­ta asun­top­u­laa saati­in helpotet­tua, lisäk­si se kävi nopeam­min ja edullisem­min. Mik­si se sit­ten on väärin? Vain sel­l­ainen pikku­por­vari joka ei uhraa vähääkään aja­tus­ta kansan eduille voi alkaa nyr­pis­telemään nenään­sä raken­nusten samankaltaiselle ulkonäölle, pikku­por­vari joka var­maankin asuu impe­ri­al­is­tises­sa val­tios­sa, ehkäpä omis­tusasun­nos­sa tai jopa yksit­täistalos­sa auto­tallei­neen yms!
  Eipä siinä sit­ten tule mieleen että jos jos­sakin on sota tuhon­nut talo­ja, että niitä pitäisi ehkä rak­en­taa kansaa varten. ihmettelee, että: “mitenkäs te kaik­ki ette asu näin vau­raasti kuin minä, ettekö ehkä halua„?” Asun­to­jen mas­sarak­en­t­a­mi­nen aloitet­ti­in jo Stal­in­in aikana, jatket­ti­in revi­sion­isti Hrust­sjovin aikana(teollisuuden perus­ta jo Stal­in­in ajal­ta) ja jatket­ti­in. Kunnes revi­sion­istien tuho­työ kaa­toi lop­ul­ta koko Neu­vos­toli­iton. Suurin revi­sion­isti oli Hrust­sjov. Kuvit­teleeko her­ra Soin­in­vaara että sosial­is­mis­sa vain huvikseen nyt tehti­in arkkite­htu­uril­taan vaa­ti­mat­to­mia asuin­talo­ja suuria määriä? Peri­aat­teena oli: kaik­ki ihmistä varten ja ihmisen hyväk­si. Ja näin tuleekin ole­maan. Marx­ia mukaillen: joka kom­mu­nis­mis­sa halu­aa ahne­htia itselleen moniker­roksisen ja moni­huoneis­toisen asun­non kaikel­la turhal­maisu­udel­la, sen aseis­te­tun kansan viha pysäyttää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.