Rapla, Viro

Tämän­ke­säi­nen pyö­rä- ja valo­ku­vaus­ret­ke­ni suun­tau­tuu Viroon ja Lat­vi­aan. Rep­puse­läs­sä ja onnel­li­se­na ohjaus­tan­ko­lau­kun omis­ta­ja­na las­tau­duin pyö­ri­ne­ni Tal­lin­nan lai­vaan. Samal­la paa­til­la tuli toi­nen­kin pyö­räi­li­jä, jon­ka pää­mää­rä­nä oli Poh­jois-Puo­la. Sin­ne minä­kin oli­sin pol­ke­nut, jos aikaa oli­si enemmän.

Aluuk­sem­me lähes­tyes­sä Tal­lin­naa, tuli taas se vakio-viesti:olet nyt ulko­mai­ses­sa ver­kos­saa… Ava­sin sen näh­däk­se­ni, oli­ko siel­lä odot­ta­ma­ni, ja oli­han se: Data­siir­ron hin­ta 1,5 euroa mega­ta­vul­ta. Parr­haat kis­ku­rit ovat repi­neet 12 euroa. Hur­raa. Mis­sä EU siel­lä ratkaisu!

Reit­ti Tal­lin­nan sata­mas­ta ete­lään alkoi olla tut­tu, mut­ta sii­tä ei ollut nyt apua. Kau­pun­gin kes­kus­ta oli sul­jet­tu lau­lu­juh­lien paraa­tin vuok­si ja jou­duin kier­tä­mään van­han kau­pun­gin länsipuolelta.
Paraa­tis­ta en saa­nut kuvaa, kos­ka en pääs­syt kuvause­täi­syy­del­le. Jotain hälyt­tä­väl­lä taval­la uhma­kas­ta viro­lais­ten isän­maal­li­suuu­des­sa on. Mut­ta en voi soi­ma­ta. Niin huo­nos­ti his­to­ria on viro­lai­sia koh­del­lut. Itse­näi­syyt­tä on syy­tä­kin arvos­taa, kun on jou­tu­nut toi­sen kan­san alistamaksi.

Pää­sin liik­keel­le vas­ta nel­jän mais­sa, joten ei ollut mitään jär­keä yrit­tää Pär­nuun. Jou­duin valit­se­maan Raplan ja Mär­ja­maan välil­lä. Inter­net ei löy­tä­nyt Raplas­ta hotel­lia, mut­ta kom­muk­ka bon­ga­si siel­tä kak­si­kin majoi­tus­vaih­toeh­toa. Soi­tin niis­tä toi­seen ja sovin tule­va­ni kah­dek­san maissa.
Olin vähän huu­li pyö­reä­nä, kun tulin kom­mu­kan osoit­ta­maan paik­kaan: ei jäl­keä­kään hotel­lin res­pas­ta. Kävi ilmi, että hotel­li oli viro­lai­sen nai­sen omistama/vuokraama kol­mio, jota hän piti hotel­li­na. Hyvä, kaik­ki fasii­li­tee­tin pai­kal­la, eikä hin­ta pää­tä hui­man­nut; 300 kruu­nua, eli 20 euroa.

Ongel­ma­na oli vain, ettei hotel­li­ni pal­ve­lui­hin kuu­lu­nut run­sas­ta aamiais­ta munak­kai­neen ja etel­län hedel­mi­neen. Onnek­si tääl­lä ei ole aukio­lo­la­kia. Kah­dek­san jäl­keen­kin lau­an­tai­na sain oste­tuk­si aamiaistarpeet.

Ajoin Raplaan läpi ruos­tu­van ja rapis­tu­van maa­seu­dun. Pyr­kies­sään pois neu­vos­toi­keen alta viro­lai­set kuvit­te­li­vat, että hei­dän maas­taan voi­si tul­la Euroo­pan vil­ja-ait­ta. Mat­kan­var­rel­la näin sadoin heh­taa­rein hylät­ty­nä tai kesan­noi­tu­na pel­to­ja, jol­lai­sis­ta poh­jois­kar­ja­lai­nen pien­vil­je­li­jä näkee mär­kiä unia. En ole aivan vakuut­tu­nut että Viron libe­ra­lis­ti­nen talon­poo­jan tap­po­lin­ja on lop­puun asti vii­sas, vaik­ka en mikään maa­ta­lous­tuen ystä­vä olekaan.

rumuutta-1

Lyhyt tie­dus­te­lu osoit­ti, että Raplas­sa kuli­naa­ri­nen mono­po­li aina­kin lau­an­tai-ilta­na on pai­kal­la-nimel­tä Meie-Pubi. Siis­ti, hil­jai­nen. Tar­jo­si wla­nyh­tey­den, jon­ka tur­vin tein yämän pos­tauk­sen.. Kom­muk­ka ja blo­gioh­jel­ma­ni eivät pidä-toi­sis­taan. Yhteys kaa­tui moneen ker­taan. Tap­pe­lin sen kans­sa tun­nin, enkä pääs­syt edi­toi­maan jul­kai­se­maa­ni teks­tiä. (Tämä lop­pu on kir­joi­tet­tu aamukahvipöydässä.)
Hel­sin­gis­sä ilta­päi­väl­lä alka­nut sade saa­vut­ti Raplan illalla.

talo-raplassa-1

3 vastausta artikkeliin “Rapla, Viro”

  1. Ajoin Raplaan läpi ruos­tu­van ja rapis­tu­van maa­seu­dun. Pyr­kies­sään pois neu­vos­toi­keen alta viro­lai­set kuvit­te­li­vat, että hei­dän maas­taan voi­si tul­la Euroo­pan vil­ja-ait­ta. Mat­kan­var­rel­la näin sadoin heh­taa­rein hylät­ty­nä tai kesan­noi­tu­na pel­to­ja, jol­lai­sis­ta poh­jois­kar­ja­lai­nen pien­vil­je­li­jä näkee mär­kiä unia. En ole aivan vakuut­tu­nut että Viron libe­ra­lis­ti­nen talon­poo­jan tap­po­lin­ja on lop­puun asti vii­sas, vaik­ka en mikään maa­ta­lous­tuen ystä­vä olekaan.”

    Alku­ke­säs­tä aje­lin (bus­sil­la) Tal­lin­nan ja Nar­van välin ja pari­kin LAND FOR SALE ‑kylt­tiä näin. Oppaan mukaan ral­li­täh­ti Tom­mi Mäki­nen (tai osak­kuus­yh­tiön­sä) on koil­li­sen Viron suu­rim­pia maa­no­mis­ta­jia. Sitä en tie­dä miten maas­sa suh­tau­du­taan rii­kin­ve­nä­läi­siin maano(mi)stajina, oli­si haus­ka kuulla.

    Mu isa­maa, mu õnn ja rõõm”.

  2. Mitä hälyt­tä­vän uhma­kas­ta isän­maal­li­suu­des­ta ehtii kau­pun­gin läpi ajaes­sa kokemaan?

    Tal­li­na kun on, aika pie­ni kau­pun­ki ja väi­tän, että juok­sen sen D‑terminaalista Jär­ve­va­na tiel­le puo­leen tuntiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.