Rail Baltica

Yksi Euroo­pan suu­ris­ta infra­struk­tuu­ri­hank­keis­ta on raken­taa nopea junayh­teys hal­ki Bal­tian mai­den Tallinnast6a Var­so­vaan ja edel­leen Ber­lii­niin. Suo­men pitäi­si tukea tätä han­ket­ta kai­kin lihak­sin, sil­lä olem­me jää­mäs­sä syr­jään Euroo­pan rau­ta­tie­ver­kon kehi­tyk­ses­tä. Nopei­ta junayh­teyk­siä (yli 250 km/h) raken­ne­taan nyt kovin Parii­si-kes­kei­ses­ti. Suo­mi on jää­mäs­sä kehi­tyk­ses­tä tyys­tin syr­jään, mikä on pie­ni ris­ki, jos öljy­va­ro­jen hii­pu­mi­nen nos­taa voi­mak­kaas­ti leh­to­lii­ken­teen hin­taa.  Oli­si­han se kiva men­nä illan­suus­sa yöju­naan Tal­lin­nas­sa ja herä­tä Berliinissä.

Rau­ta­tie­tun­ne­li Hel­sin­gis­tä Tal­lin­naan on sit­ten aivan oma jut­tun­sa. Sen kan­nat­ta­vuus on kii­kun­kaa­kun nyky­ti­lan­tees­sa, mut­ta jos Tal­lin­nas­ta auke­aa nopea yhteys Ber­lii­niin, tun­ne­lin kan­nat­ta­vuus nousee kohisten.

===============

Kiin­nos­tuk­se­ni Rail Bal­ticaan herä­si uudes­taan, kos­ka olen sun­nun­tai­na läh­dös­sä pyö­räi­ly- ja valo­ku­vaus­mat­kal­le Viroon ja Lat­vi­aan. KKos­ka yksi elä­män­teh­tä­vis­tä­ni on mai­nos­taa pyö­rä­mat­kai­lua, pyrin rapor­toi­maan pyö­rä­ret­kes­tä päi­vit­täin, mut­ta kuvat saan artik­ke­lei­hin lii­te­tyk­si vas­ta Suo­meen palattuani.Vanha ja kulu­nut sanon­ta­han kuu­luu, että kaik­ki pait­si pyö­räi­ly on turhaa.

10 vastausta artikkeliin “Rail Baltica”

 1. Mikäs tuon kus­tan­nusar­vio oli­kaan? Ja mikä on sen arvioi­tu käyt­tä­jä­mää­rä vuo­des­sa? Jos tun­ne­lin raken­nus­kus­tan­nus jae­taan n:lle vuo­del­le (kuten olet jos­kus teh­nyt maan­tie­hank­kei­den koh­dal­la), mikä tulee kiin­teäk­si kus­tan­nuk­sek­si per käyttäjä?

  1. Tun­ne­li tulee vas­ta, jos on yhteys eteen­päin. Nyt pou­hut­tiin siis sii­tä rai­deyh­tey­des­tä Tal­lin­na-Var­so­va. Itse tun­ne­lin kus­tan­nus­lask­jel­mat tar­ken­tu­vat aika­naan. Nyt hyvä arvaus on pari mil­jar­dia. Kun Hel­sin­ki-Tal­lin­na välil­lä mart­kus­ta­jia oli­si kym­me­nen mil­joo­naa, kyl­lä se lai­va­lii­ken­teen kus­tan­nuk­sil­le pär­jäi­si. Ja toi­mii tuu­li­si­na­kin päivinä.

 2. Tal­lin­na-Hel­sin­ki tun­ne­lin suu­rin posi­tii­vi­nen vai­ku­tus olis var­maan se, että se lisää­is kil­pai­lua hyväs­tä hal­lin­nos­ta Hel­sin­gin ja Tal­lin­nan välil­lä, jos kuka tahan­sa suo­ma­lai­nen tai viro­lai­nen voi­si vali­ta asuin­paik­kan­sa mie­len­sä mukaan ja käy­dä kum­mas­sa tahan­sa kau­pun­gis­sa töis­sä. Ris­ki­nä tie­tys­ti on, että kau­pun­ki­lii­to­sin­toi­li­jat alka­vat syyt­tää tois­ta kau­pun­kia ker­man­kuo­rin­nas­ta yms. ja vaa­tia Hel­sin­gin liit­tä­mis­tä Tal­lin­naan tai toi­sin päin.

 3. Syöt­tö­lii­ken­ne muut­tuu vähi­tel­len enem­män ja enem­män rau­ta­teil­lae ja len­to­lii­ken­ne jää pit­kän mat­kan rei­teil­le. Syi­tä on monia, eikä polt­toai­neen hin­ta edes tär­keim­piä. Ilma­ti­la ruuh­kau­tuu, junayh­tey­det ovat nopeam­pia kes­kus­tas­ta kes­kus­taan jne.

  Suo­mi on raken­ta­nut Hel­si­ki — Van­taan len­toa­se­mas­ta mer­kit­tä­vää port­tia Aasi­aan. Jos se jää sivuun syöt­tö­lii­ken­ne­rei­teil­tä, ei tule­vai­suus ole valoisa.

  Vaik­ka en usko Hel­sin­ki — Tal­lin­na rau­ta­tie­tun­ne­lin kan­nat­ta­vuu­teen sinän­sä, on joku liit­ty­mä kes­ki-euroop­pa­lai­seen rata­ver­koon Suo­men kan­nal­ta toi­vot­ta­va. Han­ke on sel­väs­ti euroop­pa­lai­nen, joten sii­hen kai­ken jär­jen mukaan pitäi­si saa­da EU-rahaa.

 4. Nyt hyvä arvaus on pari miljardia.”

  Jota Suo­men ei tar­vit­si­si mak­saa koko­naan itse. 

  Tun­ne­liin pitäi­si mah­dut­taa sekä juna- että auto­lii­ken­ne. Tun­ne­li­mak­sua voi­si pun­ta­roi­da vaik­ka­pa suh­tees­sa Tans­kan-Ruot­sin Öre­sun­din sil­taan. 38 €/sivu henkilöautolta.

  http://uk.oresundsbron.com/page/60

  Tun­ne­liin siir­tyi­si iso osa Öre­sun­din lii­ken­tees­tä; ilmei­ses­ti kaik­ki se, joka tulee tai suun­tau­tuu Sak­san itäpuolelle. 

  Eri­tyi­nen etu oli­si nopeus, kun Ruot­sin kaut­ta ei tar­vit­si­si men­nä lau­tal­la joten Espan­jan tomaa­tit­kin tuli­si­vat Oden­kin pöy­tään taa­tus­ti vihreinä 🙂

  Pari mut­taa mat­kas­sa: Jos tun­ne­liin tuli­si rau­ta­tie­yh­teys, sitä vas­tus­tai­si­vat vain varus­ta­mot ja kumi­pyö­rä­alat. Jos sekä juna että auto­lii­ken­ne, varus­ta­mot vas­tus­tai­si­vat kii­vaas­ti ja kumi­pyö­rä­lii­ken­ne mel­ko kii­vaas­ti pelä­tes­sään tava­ran siir­ty­vän kiskoille.

  Mut­ta han­ki­taan noil­le vai­ku­tus­val­tai­set vihol­li­set: VR, raken­nusa­la ja rahoi­tus­sek­to­ri. Nuo kak­si jäl­kim­mäs­tä löy­ty­vät kun lausuu tai­ka­sa­nan elin­kaa­ri­mal­li ja VR kun puhuu raideleveydestä.

  Suo­men (ja Venä­jän) rai­de­le­veys on seu­raa­vis­sa: Viro, Liet­tua, Lat­via, Ukrai­na, Valko-Venäjä.

  Tun­ne­lin maa­mas­soil­la voi­si täyt­tää muu­ta­man lie­jui­sen lah­den ton­teik­si, joten pari ropoa siitäkin.

 5. Tun­ne­lin sijaan pitäi­si tosi­aan ajaa Rail Bal­ticaa, kos­ka sen toteu­tu­mi­nen on realistisempaa.

  Suo­men­lah­den yli­tyk­seen voi­tai­siin käyt­tää juna­laut­taa, joka on huo­mat­ta­vas­ti tun­ne­lia edul­li­sem­paa. Uudet lai­vat kul­ke­vat Tal­lin­naan paris­sa tun­nis­sa kesät tal­vet joten mat­ka-aika­kaan ei ole ongelma.

 6. Ennen kuin suo­ma­lai­set ymmär­tä­vät hyvien rau­ta­tie­yh­teyk­sin pääl­le, tuli­si suo­ma­lais­ten oppia syö­mään vaik­ka­pa bratwurst-mak­ka­raa. Ei kui­ten­kaan pos­ket pullollaan.

  Joo, oli­si jo aika saa­da suo­ma­lai­set­kin kyt­ket­tyä edes jol­lain tapaa euroop­pa­lai­seen kulttuuriin.

  Mut­ta kun itäis­tä huk­ka­ra­jaa on 1400 km ja vet­tä ympä­ril­lä riit­tää, niin miten­kä­hän verk­ka­ri­kan­sa saa­tai­siin euroop­pa­lais­tu­maan — edes hieman.

  Tosin Osmo näyt­tää mal­lia ja läh­tee­kin esi­mer­kil­li­ses­ti pol­ku­pyö­rä­mat­kal­le Viroon ja Latviaan.

 7. Kirei­tä ket­ju­ja ja pit­kiä alamäkiä

  Hakeu­duin sivuil­le­si, kun mie­tin pyö­räi­lyn ja lei­rin­tä­mat­kai­lun hii­pu­mis­ta Suo­mes­sa. En ole kos­kaan ollut perus­ta­mas­sa yhtä­kään yhdis­tys­tä, mut­ta maas­sa ei tai­da puu­hail­la etu­ryh­mää, joka edis­täi­si tätä kiis­tat­ta kai eko­lo­gis­ta ja ter­veel­lis­tä vapaa-ajan viettomuotoa.

 8. Rail Bal­tica on tosi kan­na­tet­ta­va han­ke. Tääl­lä Hel­sin­gin ja Suo­men pääs­sä tuli­si varau­tua rat­kai­sui­hin, joi­den rea­li­soi­tu­mi­sai­ka on vie­lä mah­dol­li­ses­ti kaukana. 

  Onko Her­ne­saa­ren raken­ta­mi­nen nyt otol­lis­ta ? Se pitäi­si vara­ta tule­val­le juna­laut­tayh­tey­del­le. Pää­ra­ta voi­si jat­kua Pasi­las­ta Haka­nie­men met­roa­se­man kaut­ta tun­ne­lis­sa sin­ne. Jos­kus myö­hem­min laut­tayh­teys voi muut­tua tun­ne­liyh­tey­dek­si Tallinnaan.

 9. Olen kuul­lut Rail Bal­ticas­sa ongel­man ole­van että bal­tit halu­aa luo­ti­ju­na­ra­dan ja mak­sa­va taho eli EU ihan vaan nopean radan. Vajaa 200kmh ja 300kmh radan hin­nas­sa on var­maan pari­ker­tai­nen ero kus­tan­nuk­sis­sa, eli ymmär­rän rahoit­ta­jaa. Tär­kein­tä minus­ta oli­si saa­da rata aikai­sek­si, sitä voi paran­nel­la sit­ten myöhemmin.

  Suo­men pääs­sä ja kan­nal­ta, se Ber­lii­nin mat­kus­ta­jayh­teys on minus­ta tois­si­jai­nen. Olen­nais­ta oli­si että rata kyt­kee yhteen Hel­sin­gin ja yli­pään­sä Ete­lä-Suo­men, Tal­lin­nan ja Rii­kan. Lisäk­si tulee tavaraliikenne.

  Autot toki vie­täi­siin tun­ne­lis­sa junil­la, niin kuin Kanaa­li­tun­ne­lis­sa­kin. Tal­lin­nan pääs­sä on rata sata­maan saak­ka, meil­lä­kin oli, mut­ta se on nyt puret­tu. Alkuun riit­täi­si vaik­ka näp­säk­kä vaih­to­yh­teys Tallinnassa.

  Sil­lä­kin uhal­la että sii­tä tuli­si sel­lai­nen mega­pro­jek­ti joka ei val­mis­tu kos­kaan, oli­si hou­kut­te­le­vaa kyt­keä len­to­ken­tän tun­ne­li ja Tal­lin­nan tun­ne­li yhteen. Eli kysees­sä oli­si pää­ra­dal­le tun­ne­li Kera­va — Pasi­la — Tal­lin­na. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­tai­si mm. sitä että Hel­sin­ki-Van­taa pal­ve­li­si Tal­lin­naa, Tam­pe­ret­ta, Lah­tea, Lap­peen­ran­taa… mikä taas siir­täi­si mat­kus­ta­jia lii­tyn­tä­len­noil­ta junaan.

  Aika aloit­taa Rail Bal­tica oli­si nyt, bal­tien talou­det on sel­lai­ses­sa kur­ji­muk­ses­sa, että sin­ne jou­dut­ta­neen kaa­ta­maan EU-rahaa joka tapauk­ses­sa. Suo­ma­lai­sit­tain oli­si muka­va saa­da rata vastineeksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.