Vaalikoneet

Ylen uuti­set kehui tänään, että joka kah­dek­sas äänes­tä­jä etsi ehdok­kaan­sa vaa­li­ko­nei­den avul­la. On huo­nom­pia­kin tapo­ja vali­ta ehdok­kaan­sa; esi­mer­kik­si ulko­nä­kö, vaa­li­mai­non­ta, ros­ka­leh­tien haas­tat­te­lut. On hyvä, että äänes­tyk­sen poh­ja on parem­pi, mut­ta oli­si parem­pi jos se oli­si hyvä. Vaa­li­ko­nei­siin liit­tyy kyl­lä mel­koi­sia ongel­mia, jos ihmi­set alka­vat ottaa ne vaka­vas­ti. Minus­ta ne ovat asia­pi­tois­ta poliit­tis­ta viihdettä.

Minä­kin tein useam­man vaa­li­ko­neen. Eri vaa­li­ko­neet tuot­ti­vat kär­keen aivan eri ehdok­kaat. Kun kyse oli hen­ki­löis­tä, jot­ka tun­nen hyvin, aika huo­nos­ti sijoit­tui­vat jot­kut, joi­hin luo­tin kuin vuo­reen ja hyvin sel­lai­set, joi­ta en vas­tuul­li­sel­le pai­kal­le valit­si­si. Tes­ti ei ole kovin validi.

On esi­mer­kik­si tyy­li­ky­sy­mys, pai­not­taa­ko vas­tauk­sen­sa täy­sin samaa miel­tä vain lähes samaa miel­tä astei­kol­le. En tie­dä, miten pis­teet las­ke­taan, mut­ta eron lähes samaa tai lähes eri miel­tä vas­tauk­sis­sa pitäi­si olla pal­jon suu­rem­pi kuin täy­sin tai lähes samaa miel­tä vas­tauk­sis­sa. Tämä on kui­ten­kin ongel­mis­ta pienimpiä.

Mer­kit­tä­väm­pää on, että vas­tauk­set suo­si­vat pin­nal­li­sia tai popu­lis­ti­sia ehdok­kai­ta. Äänes­tä­jäl­lä on joi­ta­kin sekun­te­ja aikaa pää­tel­lä kan­tan­sa moni­mut­kai­seen asi­aan. Ehdok­kaan aina­kin oli­si pitä­nyt miet­tiä asi­aa uran­sa aika­na pit­kään ja har­taas­ti. Jos he pää­ty­vät eri tulok­seen, ero voi joh­tua tuos­ta ehdok­kaan parem­mas­ta pereh­ty­mi­ses­tä. Jos äänes­tä­jä menee lyhyen pereh­ty­mi­sen vuok­si vähän vikaan omas­sa vas­tauk­ses­saan, hänel­le tulee lis­tan kär­keen ehdok­kai­ta, jot­ka mene­vät samaan vipuun. Lap­se­ni sai­vat lis­tan kär­keen ehdok­kai­ta, jota toi­von, ettei­vät he tule aikuis­tut­tu­aan kos­kaan äänestämään

Yksi ongel­ma ovat ehdok­kaat, jot­ka yrit­tä­vät arva­ta, mitä äänes­tä­jä halu­aa hänen vas­taa­van. Olen täl­lä blo­gil­la syyt­tä­nyt lei­kil­lä­ni suo­ras­taan vaa­li­pe­tok­ses­ta eräs­tä vali­tuk­si tul­lut­ta, joka arvioi äänes­tä­jän­sä tyh­mik­si ja antoi sen mukai­sia vas­tauk­sia, mut­ta ei sen ollut­kaan niin tyh­mä kuin lupa­si. Itse­kin jos­kus näi­tä vas­tauk­sia ehdok­kaa­na täyt­täes­sä­ni olen jou­tu­nut pal­jon poh­ti­maan, voin­ko sanoa todel­li­sen kan­ta­ni avoi­mes­ti. Olen huo­maa­vi­na­ni, että aika tak­ti­ses­ti monet, ellei­vät suo­ras­taan useim­mat ehdok­kaat vastaavat.

Vih­jee­nä nuo­ril­le poli­tiik­kaan pyr­ki­vil­le: nousin ääni­ku­nin­kaak­si, kun vii­me kun­nal­lis­vaa­leis­sa poli­tii­kas­ta jo luo­pu­nee­na pää­tin vas­ta­ta täy­sin kan­san ole­te­tus­ta mie­li­pi­tees­tä piit­taa­mat­ta, sanoa ruman sanan niin kuin se on.

Vas­tat­ta­vak­si ase­te­tuil­la kysy­myk­sil­lä voi olla mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia. Espoos­sa jou­du­taan etsi­mään paik­kaa jäte­ve­den puh­dis­ta­mol­le. Mel­kein kai­kil­la mit­ta­reil­la mitat­tu­na Sam­mal­vuo­ri oli­si sil­le edul­li­sin sijain­ti­paik­ka. Niin­pä Hel­sin­gin Sano­mat meni kysy­mään espoo­lai­sil­ta ehdok­kail­ta, pitäi­si­kö puh­dis­ta­mo sijoit­taa Sam­mal­vuo­reen.  Kos­ka jäte­ve­den puh­dis­ta­mo ei ole halut­tu min­ne­kään, jok­seen­kin jokai­nen ehdo­kas vas­ta­si, että min­ne tahan­sa muu­al­le, mut­ta ei aina­kaan Sam­mal­vuo­reen. Har­mi, ettei Hesa­ri kek­si­nyt kysyä kan­taa nii­hin huo­nom­piin paikkoihin.

Jos Hesa­ri oli­si tul­lut kysy­neek­si, tulee­ko Suo­me­no­jan kau­niit ran­nat uhra­ta hai­se­vil­le jäte­ve­den­puh­dis­tusal­tail­le, vai raken­taa sin­ne halut­tu merel­li­nen asui­na­lue, ehkä tilan­ne Espoon jäte­ve­den puh­dis­ta­mon osal­ta oli­si toinen.

 Pie­ni vih­je Hel­sin­gin Sano­mien toi­mi­tus­ten esi­mie­hil­le: ennen seu­raa­via kun­nal­lis­vaa­le­ja, kun toi­mit­tan­ne ehdot­ta­vat kysy­myk­siä tyy­liin, ette­hän kan­na­ta tätä hir­vi­tys­tä tähän kau­pun­gin­osaan, kat­so­kaa, mis­sä nim­byi­ly­ky­sy­myk­sen esit­tä­jä itse asuu.

20 vastausta artikkeliin “Vaalikoneet”

 1. HS:n vaa­li­ko­ne toi­mii käsit­tääk­se­ni edel­leen samal­la algo­rit­mil­la, jon­ka kir­joi­tin kesäl­lä 2000.

  http://blogit.hs.fi/tiede/vaalikoneet-ja-gallupit-vain-viihdetta/

  Juu­ri tuol­lai­set kaa­voi­tus­ky­sy­myk­set pitäi­si ehdot­to­mas­ti muo­toil­la niin, että valit­ta­va­na on ne todel­li­set vaih­toeh­dot eikä se, tyk­kää­kö vai eikö tyk­kää vaih­toeh­dos­ta x.

 2. Vih­jee­nä nuo­ril­le poli­tiik­kaan pyr­ki­vil­le: nousin ääni­ku­nin­kaak­si, kun vii­me kun­nal­lis­vaa­leis­sa poli­tii­kas­ta jo luo­pu­nee­na pää­tin vas­ta­ta täy­sin kan­san ole­te­tus­ta mie­li­pi­tees­tä piit­taa­mat­ta, sanoa ruman sanan niin kuin se on.”

  Tapu­tan tääl­lä kar­vai­sia käsiä­ni kii­vaas­ti yhteen. Eräs mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja sanoi minul­le jos­kus näin: parem­pi, että puo­let vihaa ja puo­let rakas­taa, kuin kaik­ki sanoi­si­vat “ihan kiva.”

  Ihmi­sil­lä yleen­sä, ei pel­käs­tään polii­ti­koil­la, on tai­pu­mus väl­tel­lä sel­kei­den valin­to­jen teke­mis­tä, pelä­tes­sään sano­van­sa “ei” jol­le­kin tär­keäk­si osoit­tau­tu­val­le asial­le. Näki­sin­kin mie­lel­lä­ni useam­man polii­ti­kon sano­van sel­keäs­ti, mitä asioi­ta hän vas­tus­taa — esi­mer­kik­si kak­sis­sa vii­me vaa­leis­sa vih­reät, SDP, vasem­mis­to­liit­to, kokoo­mus ja kes­kus­ta vai­kut­ti­vat ole­van kaik­kien hyvien asioi­den puo­lel­la ja kaik­kia paho­ja asioi­ta vas­taan. Ehdok­kaat oli­vat mai­nok­sis­saan suo­ras­taan lii­kut­ta­van yksi­mie­li­siä mm. perus­pal­ve­lu­jen paran­ta­mi­ses­ta, ympä­ris­tön suo­je­lus­ta ja niin edelleen.

  Eihän sel­lai­nen ole mitään stra­te­gi­aa tai poli­tiik­kaa, aina­kaan jos poli­tii­kal­la ymmär­re­tään yhteis­ten resurs­sien jaos­ta päättämistä. 

  Toi­nen vii­sas mies kun sanoi, että stra­te­gi­aa on se, että tie­tää mitä ei tee.

 3. En tie­dä, miten vaa­li­ko­neet las­ke­vat pis­tey­tyk­sen, mut­ta jos niis­sä käy­te­tään “nor­maa­lia” kor­re­laa­tion las­ke­mi­sal­go­rit­mia niin, että tut­ki­taan ehdok­kaan ja oman vas­tauk­sen tai­pu­mus­ta poi­ke­ta neut­raa­lis­ta, niin se suo­dat­taa täy­sin tuol­lai­sen tyy­li­sei­kan pois. Eli siis jos joku ehdo­kas vas­taa kaik­kiin “täy­sin” ja itse vas­taa kaik­kiin “jok­seen­kin”, mut­ta aina samaan suun­taan, niin näi­den kor­re­laa­tio on sil­loin tasan 1, ja vas­taa­vuus täydellinen. 

  Yleen­sä­kin vaa­li­ko­nei­den ongel­ma on se, että subs­tans­si­ky­sy­myk­set on maa­lat­tu lii­an leveäl­lä pens­se­lil­lä, jol­loin iso osa kysy­myk­sis­tä on muo­toa “kan­na­tan hyvien asioi­den edis­tä­mis­tä” tai “paho­ja asioi­ta pitää vas­tus­taa”. (Ei nyt ihan, mut­ta kuitenkin) 

  Tes­tin vali­di­teet­tia saat­tai­si nos­taa se, että kysy­myk­siä oli­si enem­män ja ne oli­si­vat tar­kem­pia, yksit­täi­siä pää­tök­siä kos­ke­via kysy­myk­siä. Ihmi­set eivät kui­ten­kaan tyy­pil­li­ses­ti jak­sa vas­tail­la moniin kysy­myk­siin, joten sel­lai­nen vaa­li­ko­ne ei oli­si kovin suosittu.

  1. Ei se kor­re­laa­tio pois­ta tuo­ta tyy­li­ky­sy­mys­tä, kos­ka asteik­ko on niin kar­kea. Pois­tai­si, jos toi­nen käyt­tää aina ääri­päi­tä ja toi­nen aina jok­seen­kin-vaih­toeh­to­ja, mut­ta jos toi­nen käyt­tää ääri­päi­tä enem­män kuin toi­nen, kor­re­laa­tios­ta ei voi tul­la ykkös­tä, vaik­ka mie­li­pi­teet oli­si­vat astei­kon kali­broin­tia lukuu­not­ta­mat­ta täy­sin samat.
   Pel­kään pahoin, että käy­te­tään etäi­syyt­tä, ei edes sen neliö­tä. Jos­sa­kin vaa­li­ko­nees­sa kau­an sit­ten käy­tet­tiin pel­käs­tään täy­sin samo­jen vas­tausen lukumäärää.

 4. Ei se kor­re­laa­tio pois­ta tuo­ta tyy­li­ky­sy­mys­tä, kos­ka asteik­ko on niin kar­kea. Pois­tai­si, jos toi­nen käyt­tää aina ääri­päi­tä ja toi­nen aina jok­seen­kin-vaih­toeh­to­ja, mut­ta jos toi­nen käyt­tää ääri­päi­tä enem­män kuin toi­nen, kor­re­laa­tios­ta ei voi tul­la ykkös­tä, vaik­ka mie­li­pi­teet oli­si­vat astei­kon kali­broin­tia lukuu­not­ta­mat­ta täy­sin samat.

  Ei pois­ta täy­sin, mut­ta jos joku vas­taa samal­la taval­la ja joku toi­nen eri taval­la, niin ero­ja­han pitäi­si­kin syn­tyä. Vas­ta­sin lähin­nä huo­lee­si sii­tä, että kone käsit­te­li­si yhden pykä­län eroa aina samal­la taval­la. En usko, että käsit­te­lee min­kään tyy­li­sei­kan takia. 

  Tätä on kor­jat­tu lisäk­si jois­sain vaa­li­ko­neis­sa niin, että on ruu­duk­koa, jos­sa on “samaa mieltä”-reuna ja “eri mieltä”-reuna ja välis­sä on kym­me­nen tai jopa enem­män pis­tei­tä. Täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa tuo tyy­li­seik­ka put­saan­tuu kyl­lä täysin.

 5. Algo­rit­mi on toki olen­nai­nen jut­tu, mut­ta sen jäl­keen kun käy­tin sosi­aa­lis­ta vaa­li­ko­net­ta, tulin vakuut­tu­neek­si, että hyvät kysy­myk­set on tär­keim­piä. Luul­ta­vas­ti tuol­lai­set google­mai­set vaa­li­ko­neet yleis­ty­vät, kos­ka ne ovat objek­tii­vi­ses­ti ylivertaisia.

 6. Pari vaa­li­ko­net­ta tes­ta­sin euro­vaa­li­lois­sa. Molem­mat antoi­vat kär­keen vasem­mis­to­liit­to­lai­sen ja jo etu­kä­teen päät­tä­mä­ni vih­reä ehdo­kas oli kum­mas­sa­kin mel­ko kau­ka­na kär­jes­tä. Että se niis­tä vaa­li­ko­neis­ta, sano…

 7. Itsel­le­ni vaa­li­ko­neis­sa tär­kein­tä ovat ehdok­kaan perus­te­lut kysy­mys­ten ohessa. 

  Mones­ti kysy­myk­set ovat laa­dit­tu niin, että samaa miel­tä kans­sa­ni ole­va ehdo­kas voi vas­ta­ta eri taval­la. Samoin Osmo toi esil­le ongel­man “lähes” ja “täy­sin” ‑vaih­toeh­to­jen välil­lä. En siis luo­ta koneen anta­maan ehdok­kai­den rank­kauk­seen ja tee pää­tös­tä sen perusteella.

  Sen sijaan tut­kai­len itsel­le­ni ennak­koon tut­tu­jen ja mah­dol­lis­ten ehdok­kai­den, sekä lisäk­si koneen kär­ki­si­joil­le nos­ta­mien ehdok­kai­den vas­taus­ten perus­te­lu­ja. Nämä teke­vät usein pal­jon eroa ehdok­kai­den välil­le. Lyhyet ja yli­mal­kai­set perus­te­lut teke­vät sen vai­ku­tel­man, että ehdo­kas ei edes yri­tä voit­taa minua puolelleen.

  Lopul­li­sen äänes­tys­pää­tök­sen tuke­na on tie­tys­ti pal­jon muu­ta­kin, mut­ta vaa­li­ko­neet ovat yksi hyö­dyl­li­nen työkalu.

 8. Täs­sä­hän on het­ki aikaa teh­dä The Ode­ma­tic ‑vaa­li­hir­viö sivuil­le­si. Pal­ve­li­me­si tukee tar­vit­ta­vaa PHP:tä tmv. Edes tie­to­kan­taa ei tar­vi­ta pakos­ti, joten hom­ma on ohjelmointiteknisesti(kin) simp­pe­li, sel­lais­ta lukioi­käi­sen serk­ku­po­jan tasoa. 

  Kehyk­seen vain lopuk­si link­ki, jos­ta Ode­ma­tic avau­tuu oikei­ne kysy­myk­si­neen ja vii­sai­ne algo­rit­mei­neen. Jokai­nen jul­ki­suu­den­näl­käi­nen kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas kyl­lä osal­lis­tuu vas­tauk­sil­laan konee­see­si näil­lä nykyi­sil­lä kävijämäärillä.

 9. Poliit­ti­nen eliit­ti on teh­nyt kaik­ken­sa, ja var­sin hyvin tulok­sin, taval­li­sen äänes­tä­jän kar­kot­ta­mi­sek­si vaa­li­uur­nil­ta. Jos vaa­li­ko­neet saa­vat edes muu­ta­man ihmi­sen kiin­nos­tu­maan mis­tä poli­tii­kas­sa on kysy­mys, niil­lä on tar­koi­tuk­sen­sa. Sel­lai­nen hen­ki­lö, joka käyt­tää vaa­li­ko­net­ta, osaa myös googlet­taa koneen tar­joa­mien ehdok­kai­den esiin­ty­mis­tä eri­lai­sis­sa julkaisuissa.

  Kun seu­raa suo­ma­lais­ten polii­tik­ko­jen toi­min­taa uuti­sis­ta, tun­tuu että on aivan sama ket­kä tule­vat vaa­leis­sa vali­tuk­si. Kuka tahan­sa näyt­täi­si ole­van parem­pi vaih­toeh­to kuin nämä kil­paa vää­riin muis­ta­vat ja asioi­ta unoh­ta­vat kansanedustajat.

 10. Muis­sa poh­jois­mais­sa ollaan ahke­ram­pia uur­nil­la kävi­jöi­tä kuin meil­lä. Niis­sä on niin sano­tut pit­kät lis­tat, vaa­li­ko­nea­pu on sikä­li har­haan­joh­ta­vaa, että yksit­täi­sel­lä puo­lu­een jäse­nel­lä voi olla valit­si­jan kans­sa vaik­ka miten saman­lai­sia mie­li­pi­tei­tä, mut­ta jos mie­li­pi­teet eivät ole lin­jas­sa puo­lu­een ylei­sen lin­jan kans­sa. Vai riit­tää­kö äänes­tä­jil­le se, että oma ehdo­kas on kivan tun­tui­nen tyyppi.

  Miten oli­si pit­kien lis­to­jen lai­ta, siir­ryt­täi­siin­kö kevyt­de­mo­kra­tias­ta vähän vähem­män kevyee­seen demo­kra­ti­aan, ehkä?

 11. Poliit­ti­nen eliit­ti on teh­nyt kaik­ken­sa, ja var­sin hyvin tulok­sin, taval­li­sen äänes­tä­jän kar­kot­ta­mi­sek­si vaaliuurnilta.”

  Nime­no­maan. Vasu­rit halua­si­vat käyt­tää oppo­noin­nis­saan hal­li­tus­puo­luei­den mokia mut­ta se taas vähen­täi­si kadun­tal­laa­jien uskoa poli­tiik­kaan; asia, jota vasem­mis­to tar­vit­si­si. Ovat kuin harak­ka katol­la: nok­ka irto­aa mut­ta pyrs­tö tarttuu.

  Vih­reät pär­jää­vät kan­na­tus­lu­vuis­sa hyvin kun­han eivät tee mitään eri­tyi­sen lin­ja­kas­ta, vaan kat­so­vat, kun kan­na­tus sulaa kah­ta­puol­ta ja jää­vät tikun nenään. Itse asias­sa vih­reät näyt­te­le­vät ole­van­sa sekä hal­li­tuk­ses­sa että oppo­si­tios­sa. Vasu­ri­taus­tai­nen Has­si on oppo­si­tios­sa ja muut vih­reät oikeistohallituksessa.

  Ilmei­ses­ti vih­reät on oikeis­to­puo­lue? Ai niin, jako on van­hen­tu­nut ja vih­reät­kään ei ole puo­lue lain­kaan, vaan jouk­ko opportunisteja…

 12. Itse suh­tau­dun vaa­li­ko­nei­siin samal­la vaka­vuus­ta­sol­la, kuin eri verk­ko­si­vu­jen “päi­vän kysy­myk­siin”. Molem­mis­sa asioi­ta yksin­ker­tais­te­taan sil­le tasol­le, että lähes mikä tahan­sa vas­taus on jär­ke­vä, riip­puen monis­ta kysy­myk­sen ulko­puo­lel­le jää­vis­tä tekijöista.

  Vaa­li­ko­nei­den ansiok­si las­ken sen empii­ri­sen huo­mion vah­vis­ta­mi­sen, että saman puo­lu­een ehdok­kai­den välil­lä on enem­män ero­ja kuin eri puo­luei­den. Tämä asia häm­men­tää minua kun yri­tän ottaa huo­mioon suh­teel­li­sen vaa­li­ta­van, puo­lue­ku­rin edus­kun­nas­sa ja eri puo­luei­den “ohjel­mat”. Toi­saal­ta se selit­tää osal­taan “ehdo­kas­a­set­te­lun tär­keyt­tä”. Käyt­tä­mäs­säm­me vaa­li­ta­vas­sa rei­lum­paa oli­si toteut­taa vaa­li­ko­nei­den logiik­ka siten, että ensin tulee nip­pu kysy­myk­siä, joi­den tulok­set lait­ta­vat puo­lu­eet äänes­tä­jän arvo­maa­il­man mukai­seen jär­jes­tyk­seen. Sen jäl­keen valit­tai­siin puo­lue, jon­ka ehdok­kai­den vas­tauk­siin ver­rat­tai­siin jo läpi­käy­ty­jä ja uusia kysymyksiä/vastauksia.

  Eli vaa­li­ko­neet yhdes­sä ehdok­kai­den oman vaa­li­mai­non­nan kans­sa luo­vat mie­li­ku­vaa puh­taas­ta hen­ki­lö­vaa­lis­ta, joka taas on osit­tain riti­rii­tai­nen käy­te­tyt vaa­li­ta­van kans­sa. Vaa­lien jäl­keen moni ystä­vä ker­toi löy­tä­neen­sä hyviä ehdok­kai­ta useas­ta puo­lu­ees­ta. Tämä on tie­tys­ti tot­ta, mut­ta ker­too samal­la jotain sii­tä valin­ta­pro­ses­sis­ta, jos­sa hyvien hen­ki­löi­den lis­tas­ta vali­taan sopi­vin puo­lue, eikä toisinpäin.

  Rehel­li­syy­den nimis­sä on lopuk­si todet­ta­va, että teh­des­sä­ni pape­ri-hesa­rin koko auke­man “tes­tin” vaa­li­päi­vä­nä (tai sen jäl­keen), pää­dyin sii­hen ehdok­kaa­seen jota olin jo äänestänyt 🙂

 13. Kokei­lin paria vaa­li­ko­net­ta, vaik­ka olin valin­nut ehdok­kaan jo muil­la perus­teil­la. Puo­lue on aina ollut sama.

  TOP 10 kär­jes­sä oli kah­dek­san kan­nat­ta­mi puo­lu­een ehdo­kas­ta ja pari naa­pu­ri­puo­lu­een ehdo­kas­ta. Kum­mas­sa­kin konees­sa ehdok­kai­den kol­men kär­jes­sä oli vie­lä oma ehdok­kaa­ni. TOP5 inho­kit­kin osui­vat ihan kohdilleen.

  Eli kyl­lä aina­kin minun koh­dal­la­ni vaa­li­ko­neet toi­mi­vat. Ainut­ta­kaan vää­rän puo­lu­een ehdo­kas­ta ei eksy­nyt kym­me­nen par­haan osu­man joukkoon.

  Kaik­kein par­haim­man kuvan puo­lueis­ta saa luke­mal­la puo­luei­den omia leh­tiä. Niis­sä kun tun­nus­te­taan avoi­mes­ti väriä, joten ero­ja kyl­lä löytyy.

 14. Las­ken­nas­ta:

  Aina­kin HS:n vaa­li­ko­nees­sa on kah­den­lai­sia vas­taus­vaih­toeh­to­ja: luok­ka-astei­kol­li­sia ja jär­jes­ty­sas­tei­kol­li­sia. Pis­tey­tys edel­lyt­tää kui­ten­kin väli­mat­ka-asteik­koa, joten tiet­ty mie­li­val­tai­suus on väis­tä­mä­tön­tä. On nyt vain pää­tet­tä­vä, että täy­sin samaa miel­tän ja mel­ko samaa miel­tän väli­mat­ka on sama kuin ei samaa eikä eri miel­tän ja mel­ko eri mieltän.

  Todel­li­suu­des­sa­han jot­kut poliit­ti­set vaih­toeh­dot voi­vat olla kau­em­pa­na toi­si­aan. “Ote­taan pal­jon lisää pako­lai­sia” ja “ote­taan tosi pal­jon lisää pako­lai­sia” ovat aina­kin minus­ta lähem­pä­nä toi­si­aan kuin “laka­taan otta­mas­ta pako­lai­sia” ja “kar­ko­te­taan kaik­ki pako­lai­set” keskenään.

  Nämä ongel­mat on yri­tet­tä­vä ottaa huo­mioon vas­taus­vaih­toeh­to­ja laa­dit­taes­sa. Aina­kaan HS:n konees­sa ei voi sää­tää kysy­mys­koh­tai­ses­ti vaih­toeh­to­jen etäisyyttä.

  Tak­ti­koin­nis­ta:

  On ylei­nen vää­rin­kä­si­tys, että ehdok­kai­den kan­nat­tai­si mie­lis­tel­lä äänes­tä­jiä kon­sen­sus­hen­ki­sil­lä vas­tauk­sil­la. Poli­tii­kan kes­kus­tas­sa on pal­jon äänes­tä­jiä mut­ta on siel­lä pal­jon kil­pai­lua­kin. Vuon­na 2003 ihmet­te­lim­me, kun tilas­to­jem­me mukaan Jan Vapaa­vuo­ri sai tosi pal­jon ykkös­si­jo­ja käyt­tä­jil­tä, tosin kyl­lä sit­ten myös inhok­ki­si­jo­ja. Nega­tii­vi­sia ääniä ei voi kui­ten­kaan antaa. Kor­kea pro­fii­li vei “aidon oikeis­to­lai­sen” edus­kun­taan kuten saa­toim­me koneen perus­teel­la enna­koi­da. Vapaa­vuo­ri oli oikeis­to­lai­sin­ta mitä kone tar­jo­si mut­ta äänes­tä­jien jou­kos­sa oli ilmei­ses­ti vie­lä oikeis­to­lai­sem­pia ja tie­tys­ti oikeis­to­lai­sin tar­jok­ki tulee sil­loin ykkö­sek­si näille.

  Mik­si saan sikin sokin eri puo­luei­den edustajia?

  Poli­tii­kan kes­kus­tas­sa on jokin sii­pi kai­kil­ta puo­lueil­ta ja se näkyy myös top-10-lis­tauk­ses­sa. Mene vasem­mal­le tai oikeal­le, niin alat saa­maan joko vasem­mis­to­lai­sia tai vain oikeis­to­lai­sia: sama näkyy arvo­li­be­ra­lis­mis­sa ja ‑kon­ser­va­tis­mis­sa: kun vas­taat konee­seen äärim­mäi­ses­ti näis­sä kysy­myk­sis­sä, saat joko vain vih­rei­tä tai vain persuja/kristillisiä

  Mut­ta puo­lu­eet­han val­taa käyttävät!

  Aina­kin HS:n koneis­sa on voi­nut lis­ta­ta myös sen, mit­kä puo­lu­eet kes­ki­mää­rin ovat lähimpänä.

  Lopul­ta lin­ki, joka havain­nol­lis­taa, että aina­kin HS:n kun­nal­lis­vaa­li­ko­ne 2008 on löy­tä­nyt puo­lue­kar­tan ihan oikein:

  http://bayminer.com/kunta2008/cgi-bin/vaalikone

  Kuten näkyy, kes­kus­tas­sa on vähän kaik­kea, mut­ta sil­ti puo­lu­eet klus­te­roi­tu­vat kuta­kuin­kin niin kuin arva­ta saat­taa. Kysy­mys­pat­te­ris­ta on var­maan­kin puut­tu­nut ruot­sin­kie­lis­ten pal­ve­lui­ta kos­ke­via kysy­myk­siä, kos­ka Rkp hajo­aa juu­ri niin kuin se hajo­aa muu­ten­kin muis­sa kuin kie­li­asiois­sa. Vih­reät ovat muu­ten hyvin yhte­näi­nen ryh­mä täs­sä. Ode on perin­tei­sen poli­tii­kan akse­lil­la hyvin tar­kas­ti kes­kel­lä, mut­ta äärivihreä.

  Vuon­na 2004 tein kau­pun­ki­si­vuil­le pik­ku-uuti­sen­kin, kun vali­koin kun­ta­vaa­li­ko­nees­ta “urba­nis­mia” mit­taa­vat kysy­myk­set ja vas­ta­sin ääriult­raur­baa­nis­ti. Ode tuli ykkö­sek­si ja inhok­ki­na oli joku kepulainen.

  Muis­taak­se­ni vas­taa­va kart­ta 2007 edus­kun­ta­vaa­leis­sa oli myös hyvin klus­te­roi­tu­nut ja se tun­nis­ti myös ano­ma­lioi­ta: Tho­mas Wallgren (sd) oli yksi­näi­nen pink­ki ras­ti pal­jon tum­mem­man­pu­nai­sen vasem­mis­ton keskellä.

  Kysy­mys­pat­te­ri tasa­pai­no­te­taan tar­koi­tuk­sel­la niin, että ne erot­te­li­si­vat sekä puo­lu­eet toi­sis­taan että sit­ten yksi­löi­tä puo­luei­den sisäl­lä niil­lä poli­tii­kan uusil­la akse­leil­la, joi­den suh­teen puo­lue­lai­tok­sem­me on vanhentunut.

  Vas­taus­vaih­toeh­to­jen laa­tu on minus­ta vaa­li­ko­nei­den suu­rin ongel­ma. Ne eivät aina ole toi­si­aan pois­sul­ke­via eivät­kä kata kaik­kia rele­vant­te­ja vaih­toeh­to­ja niin kuin pitäisi.

 15. Minä­hän syy­tin aika­naan täl­lä blo­gil­la Jan Vapaa­vuor­ta lähes vaa­li­pe­tok­ses­ta. Hän jos kuka on vas­tan­nut las­kel­moi­vas­ti. Mies ilmoit­taa vaa­li­ko­nees­sa ole­van­sa täy­si pöl­väs­ti, mut­ta osoit­tau­tuu minis­te­ri­nä kel­po tyypiksi.
  “Saa­ko niin teh­dä? Ei kai niin saa teh­dä? Vah­vas­ti epäilen!”

 16. RKP:n hau­lik­ko­ha­kau­ma on aika yllät­tä­vä, äänes­ty­sa­lueit­tain RKP:n ja kokoo­muk­sen äänes­tä­jät ovat kui­ten­kin hyvin samal­la taval­la klus­te­roi­tu­nei­ta, tai RKP on oikeas­taan klus­te­roi­tu­nut omaan ääri­pää­hän­sä, ja kokoo­mus on lähem­pä­nä mui­ta. No, hyviä ruot­sin­kie­li­siä kou­lu­ja ei ole kaik­kial­la ja bätt­re­ta­lan­de yksin­huol­ta­ja mie­luum­min dyyk­kaa saf­kat kaup­po­jen ros­kik­sis­ta kuin muut­taa pois Ulrikaborgista.

 17. Vaa­li­ko­neis­sa on se hyvä puo­li ja heik­kous, että ehdok­kaat vas­taa­vat hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kysy­myk­siin. Oli­si hyvä olla muka­na vaa­li­ko­ne myös puo­lueoh­jel­mis­ta, jot­ta näh­täi­siin, että min­kä­lais­ta hal­li­tus­po­li­tiik­kaa tie­tyn puo­lu­een ehdok­kaat läh­te­vät toden­nä­köi­ses­ti toteuttamaan.

  Itse käy­tän nii­tä kyl­lä ahke­ras­ti. Syys­tä että: hel­sin­ki­läi­siä julk­ki­seh­dok­kai­ta lukuu­not­ta­mat­ta eri ehdok­kaat ja hei­dän mie­li­pi­teen­sä ovat yleen­sä tun­te­mat­to­mia. Vaa­li­ko­ne antaa täs­sä enem­män tie­toa kuin kaik­ki muu tie­don­vä­li­tys yhteensä.

 18. Mie­len­kiin­toi­se­na anek­doot­ti­na ker­rot­ta­koon, että jos­sa­kin taan­noi­ses­sa vaa­li­ko­nees­sa oli havait­ta­vis­sa, että kes­ki­mää­räis­tä jyr­kem­min mie­li­pi­teen­sä ilmai­se­vat ehdok­kaat pää­si­vät läpi äkki­vää­rä Nii­nis­tö jopä ääni­ku­nin­kaa­na. Ainoas­taan vih­reis­tä kes­ki­mää­räis­tä lai­meam­man kan­nan otta­neet ehdok­kaat pää­si­vät mui­ta vih­rei­tä useam­min läpi.

  Kes­kei­sin syy tulos­jou­kon kir­ja­vuu­teen eri vaa­li­ko­nei­den välil­lä lie­nee algo­rit­min sijaan kysy­myk­se­na­set­te­lu ja eri aihea­luei­ta käsit­te­le­vien kysy­mys­ten suh­teel­li­set osuu­det, mikä tie­tys­ti vai­kut­taa suo­raan tulok­seen. Jos esim. ulko­po­li­tii­kas­ta kysy­tään 10 kysy­mys­tä ja sosi­aa­li­ses­ta oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta yksi kysy­mys, niin tulos pai­not­tu­nee voi­mak­kaas­ti ulko­po­liit­tis­ten näke­myk­sien mukaan. Tätä vai­ku­tus­ta voi­mis­ta­nee vie­lä se, että vas­taa­jan vas­tauk­set saman aihea­lu­een kysy­myk­siin kor­rel­loi­ne­vat voi­mak­kaas­ti keskenään. 

  Itse olen koke­nut äänes­tä­jä­nä hyö­ty­vä­ni mer­kit­tä­väs­ti vaa­li­ko­neis­ta ennen kaik­kea ehdok­kai­den sanal­lis­ten perus­te­lui­den vuok­si. Olen jopa muut­ta­nut muu­ta­man ker­ran mie­li­pi­det­tä­ni jos­sa­kin kysy­myk­ses­sä kii­tos ehdok­kaan hyvien perus­te­lui­den. Itse asias­sa sinun vas­tauk­se­si jäi mie­leen Ylen vaa­li­ko­nees­sa kii­tos kuvia kumar­ta­mat­to­man sel­keän ajattelun.

 19. Oikein tosi innos­tu­nut toi­mii juu­ri tuol­la tavoin ite­roi­mal­la, ensin vas­taa konee­seen, sit­ten tut­kii par­haim­mis­toa argu­ment­tei­neen, ehkä jopa muut­taa miel­tään jos­sain kysy­myk­ses­sä luet­tu­aan perus­te­lut, ja sit­ten voi jo kokeil­la uudel­la vas­taus­pat­te­ril­la ja tutus­tuu top-ehdok­kai­siin sit­ten jo arvioi­mal­la mie­li­pi­tei­den ohel­la päte­vyyt­tä jne.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.