Rikos ei saisi kannattaa

Lehti­ti­eto­jen mukaan ihmiskaap­pauk­ses­ta syytet­ty Turunen kieltäy­tyi ker­tomas­ta, mihin on lun­nas­ra­hat piilot­tanut. Ajatuk­se­na oli, että kun hän tuomion kär­sit­tyään pääse vanki­las­ta vapaana miehenä rikok­sen­sa sovit­ta­neena, lop­puiän voi elää äver­iästä elämää. Vanki­las­sa vietetylle ajalle olisi tul­lut hyvä kuukausi­palk­ka, parem­pi kuin hän sivi­il­i­työstä sai. Ei onnis­tunut, kos­ka poli­isi löysi kätköt, mut­ta ei olisi pitänyt onnis­tua, vaik­ka poli­isi ei olisi löytänytkään.

Jos raho­ja ei olisi löy­tynyt, Turunen olisi pitänyt tuomi­ta myös varaste­tun tavaran kätkemis­es­tä. Kun tuomio aikanaan olisi istut­tu, olisi pitänyt kysyä uud­estaan, mis­sä rahat ovat. Jos vas­taus­ta ei edelleenkään olisi tul­lut, olisi pitänyt tuomi­ta uud­estaan varaste­tun tavaran kätkemis­es­tä ja niin edelleen.  Vanki­las­ta ei pitäisi päästä lainkaan ennen kuin mieli muuttuu.

Nykykäytän­tö tekee rikok­ses­ta vuoren var­masti kan­nat­ta­van. On henkilöistä, joil­la on käyt­töoikeus työ­nan­ta­jansa huo­mat­ta­van suuri­in pankki­tilei­hin. Aika kan­nat­ta­va rikos on siirtää vaik­ka kymme­nen miljoon­aa euroa oma­lle tililleen. Tästä jää vuoren var­masti kiin­ni, mut­ta sen ver­ran min­u­ut­te­ja kuluu, että ehtii piilot­taa omaisu­u­den johonkin varaste­tun tavaran kätkemisel­lä elävään parasi­it­ti­val­tioon. Kaval­luk­ses­ta saa parin vuo­den kakun. Sen istuu mielel­lään jos vanki­las­sa löhömis­es­tä tien­aa kymme­nen tuhat­ta euroa päivässä.  Näin help­poa ei kan­nat­ta­va rikos saa olla!

Yllä ole­va kaval­lus­es­imerk­ki ei ole mieliku­vi­tuk­seni tuote, vaan sil­lä on vas­tine todellisuudesta.

94 vastausta artikkeliin “Rikos ei saisi kannattaa”

 1. Viiden vuo­den istu­misen jäl­keen rois­to tun­nus­taa rahakätkön ole­van Kor­piku­usenkatu 1:ssä kan­non alla. Jos raho­ja ei kuitenkaan kätköstä löy­dy, niin mitäs sit­ten tehdään?

 2. Rikolli­nen voisi toki neu­voa paikan, jos­ta rahaa ei löy­dy ja val­tio jou­tu­isi kai todis­ta­maan, että rahat eivät koskaan olleet siellä?

 3. Onko kyse laista vai sen tulkin­nas­ta? Siis, voitaisi­inko kätken­tärikok­ses­ta tuomi­ta vielä muu­ta­man vuo­den päästäkin? 

  Olen tietenkin sinän­sä samaa mieltä asi­as­ta, noin sen pitäisi mennä.

  1. En tiedä voiko nyky­lain mukaan, toden­näköis­es­ti ei voi, mut­ta Suomes­sa on 200 henkilöä, jot­ka saa­vat palkkaa lakien muuttamisesta.

 4. Kuvitel­laan­pa, että siep­paa­ja olisi onnis­tunut pitämään rahat kätkössä ja istunut kakkun­sa. Mitä hän sit­ten voi niil­lä rahoil­la tehdä? Ne on siinä vai­heessa jo epäilemät­tä tuomit­tu val­ti­olle menetet­täväk­si ja ulosot­to on jatku­vasti pääl­lä. Jos siep­paa­ja alkaa elämään kyseisil­lä rahoil­la yhtään minim­i­toimeen­tu­loa lev­eäm­pää elämää ja ostaa vaikka­pa auton, niin ulosot­ta­ja ottaa sen pois.

  Tämän voi toki vält­tää muut­ta­mal­la jon­nekin rois­to­val­tioon, mut­ta val­tio voin­nee evätä passin.

 5. Olis rahat saatu takaisin joka tapauk­ses­sa, vaik­ka niitä ei olisikaan heti löy­det­ty. Miten ihmeessä yksi­ty­ishenkilö voisi tuomion­sa jäl­keen elel­lä 10 miljoon­al­la eurol­la. Raho­jen numerot ovat poli­isil­la tiedos­sa. Suo­mi on niin pieni maa, ettei onnis­tu­isi ainakaan tääl­lä elel­lä äver­iästä elemää. Jos sit­ten lähtisi ulko­maille, pitäisi rahat salakul­jet­taa mukana, kos­ka ei niitä voi pankki­inkaan tal­let­taa, siitähän jäisi heti kiin­ni. Tol­lasen rikok­sen tehnyt jou­tu­isi heti tehostet­tuun tarkas­tuk­seen rajal­la ja jäisi siinä kiin­ni. Joka ker­ta kun yrit­tää lähtetä maas­ta jou­tu­isi tehoratsiaan.

  Aika vaikee­ta olisi lun­nas­ra­hoil­la elellä.

 6. Oikeusval­tios­sa ei voi ihmistä tuomi­ta use­aan ker­taan samas­ta rikok­ses­ta. Muuten­han voitaisi­in vaik­ka totaa­likieltäy­tyjiltä kysyä vanki­lan porteil­la että joko se asepa­lvelus alkaa maistumaan.

 7. En oikein pidä ajatuk­ses­ta jakaa käytän­nössä elinkautista vankeusran­gais­tus­ta kaval­luk­ses­ta. Ennem­min pitäisi kehit­tää tapo­ja estää parasi­it­ti­val­tioi­ta kätkemästä rahaa tai ainakin jaka­mas­ta sitä eteen­päin. Luulisi onnis­tu­van, onhan Sveit­sis­säkin mur­ret­tu pankkisalaisuus.

 8. Käsi­tyk­seni mukaan menee näin: 

  Kyl­lä Turunen tulee saa­maan syyt­teen myös kätkemisrikoksesta. 

  Eli hän istuu yhdis­te­tyn tuomion ihmis­ryöstöstä, kätkemis­es­tä­ja muista asi­aan liit­tyvistä rikok­sista (laiton uhkaus, törkeä vapau­den­ri­is­to ym.)

  Turunen ei ottanut ilmeis­es­ti huomioon sitä, että Her­lin­it tuskin kat­seli­si­vat vier­estä Turusen lähtöä nau­rusaar­ille. Neljäl­lä miljoon­al­la pyörit­tää jo aikamoista etsiväoperaatiota. 

  Vaikut­taa jotenkin aivan lapsen tasolle jääneeltä ihmiseltä tämä Turunen fan­ta­sioit­ten­sa kanssa. Ja ilmeis­es­ti täysin välin­pitämätön edes omien las­ten­sa kär­simyk­sille kaikesta päätellen. Ilmeis­es­ti kyseessä on nar­sis­tisen per­soon­al­lisu­ushäir­iön äärimuoto.

  Sekään ei Turus­ta liikut­tanut nähtävästi tip­paakaan, että Min­na Nur­mi­nen olisi kuol­lut kop­per­oon­sa kuin elävältä hau­dat­tuna, jos Turuselle olisi sat­tunut jotain. 

  Kam­mot­ta­va jut­tu kaiken kaikki­aan, mut­ta tuomio tulee ole­maan mitätön. Istuu mak­simis­saan neljä vuot­ta, mikäli käyt­täy­tyy kun­nol­la vankilassa.

 9. > Joka ker­ta kun yrit­tää lähtetä maas­ta jou­tu­isi tehoratsiaan.

  Kyl­lähän kaikenkar­vaiset rikol­liset ovat ennenkin pör­rän­neet rajan yli onnis­tuneesti. Esimerkik­si maan­teitse pääsee melko tuskat­tomasti ruot­si­in vaik­ka olisi kovinkin etsit­ty mies. Varsinkin jos ei ole mikään eilen karan­nut murhamies, vaan jokin kiristyshui­jari vuosien takaa.

 10. “Jos raho­ja ei olisi löy­tynyt, Turunen olisi pitänyt tuomi­ta myös varaste­tun tavaran kätkemis­es­tä. Kun tuomio aikanaan olisi istut­tu, olisi pitänyt kysyä uud­estaan, mis­sä rahat ovat. Jos vas­taus­ta ei edelleenkään olisi tul­lut, olisi pitänyt tuomi­ta uud­estaan varaste­tun tavaran kätkemis­es­tä ja niin edelleen. Vanki­las­ta ei pitäisi päästä lainkaan ennen kuin mieli muuttuu.”

  Oikeusval­tion peri­aat­teisi­in eivät kovinkaan hyvin kuulu 

  a) kak­si tai use­ampia tuomio­ta yhdestä ja samas­ta rikoksesta
  b) koskaan päät­tymät­tömät ran­gais­tuk­set (vankeu­den jäl­keen jatku­va pakko­hoito TEO:n lausun­non jäl­keen oikeu­den päätök­sel­lä tästä poikkeuk­se­na). Elinkau­ti­nenkaan ei istu elinikään­sä, jos ei satu kuole­maan ennen keskimääräistä n. 22 vuo­den kakkua.
  c) Pain­os­tus­vankeudel­la voisi yritel­lä? Sen mak­si­mi on muis­taak­seni 6 kk. Mut­ta lais­sa ei tai­da olla perustet­ta tähän tapauk­seen. Eikä pidä ollakaan: se joku 8–10 miljoon­aa on jo “kostet­tu” tuomi­ol­la, vaik­ka asia har­mit­taisi sin­ua ja mui­ta pikku­varakkaik­si sanottuja.

 11. Eli siis T‑miehelle ja Osmolle. 

  Ei mis­tään rikok­ses­ta voi­da tuomi­ta kah­ta ker­taa. Kun ker­ran lusii kätken­nästä, niin se on siinä. 

  Eikä se mitään tässä meinaa, että rahat löy­tyivät, kyl­lä hän silti syyl­listyi kätkentään.

  1. Jos kätken­tää jatke­taan lusimisen jäl­keen ja kieltäy­tyy uud­estaan ker­tomaan mis­sä se on, se on hyväl­lä tah­dol­la tulkit­tavis­sa uudek­si rikok­sek­si. Näin siis pitäisi olla. Esimerkik­si uhkasakon voi saa­da samas­ta laimin­lyön­nistä kuin­ka mon­ta ker­taa tahansa.

 12. Autoa, kän­nykkää, asun­toa ja ehkä venet­täkin voi pitää fir­man nimis­sä. Yksi­ty­ishenkilöltäkään ammat­in­har­joit­tamiseen tarvit­tavia välineitä ei voi­da ulos­mi­ta­ta. Jotkut vaan tarvit­se­vat urheilu­au­toa ja hieno­ja puku­ja “työssään”.

 13. Jos tuuri ja onni jätetään laskuista, niin har­va sitä on rikas­tunut eet­tis­es­ti ja moraalis­es­ti hyväksyt­täväl­lä taval­la. Itse olen yrit­tänyt rikas­tua mm. Kiinan ja Int­ian sijoituk­sil­la ja olen siten osal­lise­na niin lap­si­työvoiman käyt­töön, kun lukuisi­in kuolemantapauksiin. 

  Rikas­tut­taes­sa on yleen­sä käynyt niin, että “rikos” on kannattanut. 

  Tässä tapauk­ses­sa kyse on rahas­ta. Ehkä sitä on min­ulle kuitenkin ker­tynyt niin paljon, että se ei herätä riit­tävää into­hi­moa, jot­ta se peit­täisi ihmisko­htalon hälinän taustal­la. Rikos on kid­nap­paus, joka on uhrilleen var­masti rank­ka tapahtuma. 

  Rahalli­nen puoli tapah­tu­mas­sa on kokolu­okas­saan pienem­pi kuin eräs hevosi­in liit­tyvä vero­hui­jaus, jota tuotan­to­talouden kurssil­la pidet­ti­in esimerkkinä. Arvatkaa­pa ketkä ryös­tivät hevoskaupoil­la kansan rahat?

 14. Toinen mie­lenki­in­toin­nen asia on ns. “siep­paus­vaku­u­tus”, joka on ilmeis­es­ti melko suosit­tu jois­sain mais­sa. Kyseisen vaku­u­tuk­sen yleistymi­nen­hän tekee siep­paamis­es­ta äärim­mäisen kan­nat­tavaa puuhaa, etenkin jos vaku­u­tuk­sen omis­ta­jien henkilöl­lisyys on suh­teel­lisen help­po selvittää.

  Olisi tietysti yleisen edun kannal­ta järkevää kieltää kyseiset vaku­u­tuk­set lail­la, mut­ta en tiedä onko se täl­lä het­kel­lä mahdollista.

 15. Osmo,

  Mut­ta kun epäil­lyl­lä ei ole mitään velvol­lisu­ut­ta ker­toa totu­ut­ta kuulusteluissa.… 

  Eli aika hur­jia muu­tok­sia epäil­lyn ase­maan toisi tuo kaavale­masi lainmuutos.

 16. “Jos kätken­tää jatke­taan lusimisen jäl­keen ja kieltäy­tyy uud­estaan ker­tomaan mis­sä se on, se on hyväl­lä tah­dol­la tulkit­tavis­sa uudek­si rikok­sek­si. Näin siis pitäisi olla. Esimerkik­si uhkasakon voi saa­da samas­ta laimin­lyön­nistä kuin­ka mon­ta ker­taa tahansa.”

  Jos ei pal­jas­ta kätköään, ei osal­lis­tu rikok­sen­sa selvit­tämiseen ja saa kovem­man tuomion. Siitä kätkemis­es­tä siis on jo ran­gais­tu edeltä. 

  Mielestäni rah­nat pitäisi saa­da pois — rikos ei saa kan­nat­taa — mut­ta sekään ei käy laatu­un, että kon­nakaan pan­naan löysään hir­teen iäk­seen. Tuomio on voita­va suorit­taa johonkin lop­pu­un­sa. Se on nyt vaan niin. 

  Osmon oikeu­den­mukaisu­usa­jat­telu nou­dat­taa suo­ma­laista, jon­ka mukaises­ti etenkin rikkaiden rahat on suo­jat­tu kon­nil­ta jo edeltä omaisu­us­rikok­sista annet­tu­jen ran­gais­tusten kovu­u­den ja toiv­o­tun ennal­taehkäi­sevän vaiku­tuk­sen kautta.

  Mielestäni ajat­telet tietämät­täsi erit­täin syväl­lisen oikeis­to­lais­es­ti tässä asiassa.

 17. Kai­jana­ho,

  Ei anaste­tun omaisu­u­den palaut­ta­mi­nen ole mitään “vahin­gonko­r­vaus­ta”…

  Henkises­tä kär­simyk­ses­tä tässä tapauk­ses­sa tulee var­masti Suomen mit­ta­pu­ul­la iso kor­vaus M. Nurmiselle.

 18. Tuol­laisen lain­säädän­nön val­lites­sa eiköhän Turunen olisi viimeistään asiana­ja­jan kanssa keskustel­tuaan muis­tanut että antoi rahat arskalle, mut­ta ei yhtään tiedä tarkem­min kuka ars­ka on ja mis­tä arskan tavoit­taa. Tuomiois­tu­in saa sit­ten tuomi­ta arskan poissaolevana.

 19. Voidaanko muuten epäre­hellisin keinoin han­kit­tu­ja varo­ja karhuta takaisin kol­man­nelta osa­puolelta, jos niil­lä on jo ehtinyt ostaa jotain tai lahjoit­taa ne eteenpäin?

  Eli jos kaval­taa miljoo­nan, ja ennen kiin­ni­jäämistään lahjoit­taa viral­lista tietä sen suku­laiselleen, joutuuko suku­lainen palaut­ta­maan lahjan?

 20. Mitäköhän ihmisoikeussopimuk­set sanois­i­vat epäillyn/syytetyn velvol­lisu­ud­es­ta selvit­tää rikos­ta, jos­ta epäillään/syytetään? Peri­aate­han on oikeusval­tiois­sa täysin päin­vas­tainen. Saataisi­in ainakin maail­man­laa­juista julk­isu­ut­ta… Mitä jos anastaja/kätkijä ehtinyt käyt­tää rahat? Osmon idea sekä teo­ri­an että käytän­nön tasol­la täysin mah­do­ton. Laite­taan samantien lin­naan kaik­ki maan vahon­gonko­r­vausvelvol­liset, kunnes ovat kor­van­neet aiheut­ta­mansa vahin­gon? Ja tiedok­si, kätkemis­rikok­seen syyl­listyy se, joka ottaa hal­tu­un­sa anastet­tua var­al­lisu­ut­ta, ei anas­ta­ja itse. Käytän­nössä esi­tys tarkoit­taisi sitä, että vahin­gonko­r­vausvelvolli­nen istuu vanki­las­sa lop­un ikän­sä sen vuok­si ettei ole kor­van­nut aiheut­ta­maansa vahinkoa. Todel­lista velka­vankeut­ta. Olisi aika vaikea alkaa erot­tele­maan niitä ‚jot­ka ovat jo kulut­ta­neet saa­mansa hyö­dyn niistä, joil­la täy­tyy olla sitä tal­lel­la. Ja miten ihmeessä kon­trol­loi­da sitä, puhuuko henkilö tot­ta varo­jen sijain­nista ja niiden tal­lel­la olemisesta?

 21. Muuten­han voitaisi­in vaik­ka totaa­likieltäy­tyjiltä kysyä vanki­lan porteil­la että joko se asepa­lvelus alkaa mais­tu­maan.

  Eikö ennen tehty juuri näin? Nykyään ei var­maan tehdä, mut­ta minus­ta totaalit nimeno­maan vielä muu­ta­ma vuosikym­men sit­ten saat­toi­vat istua lin­nas­sa pitk­iäkin aiko­ja uud­estaan ja uudestaan. 

  Mut­ta siis: Samas­ta rikok­ses­ta ei voi tietenkään tuomi­ta kahdesti ja tässä tosi­aan on se ongel­ma, että mitäs jos joku on vienyt ne rahat sil­lä välin. 

  Mut­ta kyl­lä ne rahat silti voidaan ottaa pois, kos­ka lin­nas­ta päästyään kaver­il­la ei oikein voi olla omaisu­ut­ta kun kaik­ki on pis­tet­ty takavarikkoon. Tai ainakin näin sen pitäisi men­nä. Ja tosi­aan, jos laki ei sitä mah­dol­lista, niin laki pitää muuttaa.

 22. Minus­takin tässä on se vaara, että tuomi­taan use­am­man ker­ran samas­ta rikok­ses­ta, mut­ta eikö vahin­gonko­r­vausvelvol­lisu­us aja saman asian? Eli jos kätk­i­jäl­lä on mitään var­al­lisu­ut­ta, siitä sit­ten niis­tetään lei­jo­nanosa. Elämän loppuun.

  Ehkä se ei estä uut­ta elämää Liecht­en­steinis­sa, mut­ta estääkö mikään muukaan? Miten val­tio voi todis­taa, että rahat ovat kätkössä eikä esimerkik­si lentäneet tuulen mukana paetessa?

 23. “Jos kätken­tää jatke­taan lusimisen jäl­keen ja kieltäy­tyy uud­estaan ker­tomaan mis­sä se on…”

  Entäs jos on alun perinkin ker­tonut kuu­lus­teluis­sa, että matkalla sat­tui vahinko ja osa rahoista hävisi matkalla ja sit­ten ker­too vain muu­ta­man kätkö­paikan. Sil­loin ei enää voi­da väit­tää että olisi kieltäytynyt.

 24. Jos luette huolel­la alku­peräisen postauk­sen, sen todel­lise­na aiheena ei olleet Turusen kätketyt setelit, vaan aivan oikeasti tapah­tunut miljoon­alu­okan kaval­lus, jos­sa tek­i­jä aikoo tien­ata vanki­las­sa istu­mal­la 20 000 euroa päivässä. Tähän esimerkki­in eivät oikein päde tuulen viemät setelit tai Ars­ka, joka vei ne pois, kos­ka hom­ma on kyl­lä hoidet­tu elektronisesti.

  Tuo­hon pitäisi kek­siä jokin tapa tuo­ho­ta tämä liikei­dea, kos­ka kovin moni voi olla halukasw istu­maan vanki­las­sa tuol­la päivä­pal­ka­lla. On paljon ihmisiä, joil­la on mah­dol­lisu­us kaval­taa tuol­laisia sum­mia yri­tyk­siltä tai val­ti­ol­ta, jos he hyväksyvät sen, että kiin­ni jäädään ja lusitaan.

 25. “Tuo­hon pitäisi kek­siä jokin tapa tuo­ho­ta tämä liikei­dea, kos­ka kovin moni voi olla halukasw istu­maan vanki­las­sa tuol­la päivä­pal­ka­lla. On paljon ihmisiä, joil­la on mah­dol­lisu­us kaval­taa tuol­laisia sum­mia yri­tyk­siltä tai val­ti­ol­ta, jos he hyväksyvät sen, että kiin­ni jäädään ja lusitaan.”

  Eikös se ole parem­pi päästää tietyn ran­gais­tusa­jan jäl­keen vapaak­si, jot­ta päästäisi­in seu­raa­maan rikol­lisen rahankäyt­töä ja sitä kaut­ta varaste­tun rahasaali­in jäljille.

 26. Jos tek­i­jä las­kee että kiin­ni­jäämis­es­tä huoli­mat­ta rikos kan­nat­taa, ran­gais­tus on liian lievä.

  Toimi­va ran­gais­tus­muo­to täy­ty­isi sik­si olla jokin sel­l­ainen ran­gais­tus, jota ei voi kom­pen­soi­da saal­is­ra­hal­la, esimerkik­si pysyvän ruumi­in­vam­man tuottaminen.

 27. Ei ole oikein muu­ta keinoa vähen­tää kan­nat­tavu­ut­ta kuin muut­taa ran­gais­tusasteikkoa ja tuomi­ta sit­ten suo­raan 50 vuot­ta, jol­loin kan­nat­tavu­us heikke­nee. Sil­loin var­maankin “kan­nat­tavu­ut­ta” tulee vähen­tää myös esim. väki­val­tarikok­sis­sa ja ran­gaista niistäkin jenkki­tyyli­in. Jos sitä halu­aa ja kat­soo sen ole­van oikea suunta.

 28. Vai­h­teek­si Eli­nan kanssa samaa mieltä.

  Toki rikok­sen ei tulisi kan­nat­taa, mut­ta aika monia aukko­ja tuon tyyp­pis­es­tä lain­säädän­nöstä löy­tyy. Totaa­likieltäy­tyjä-esimerk­ki on hyvä. 

  Lisäk­si kaikessa kylmyy­dessään kid­nap­paus ja siitä saatu huo­mat­ta­va rahalli­nen hyö­ty (tai mah­dolisu­us sel­l­aiseen) ei ole maail­man kauhein rikos. On häir­it­sevää ajatel­la, että kaval­lus­ta seu­ran­neesta kieltäy­tymis­es­tä tehdä yhteistyötä vira­nomais­ten kanssa saat­taisi saa­da pahem­man ranag­is­tuk­sen kuin murhas­ta, “edes” raiskauk­ses­ta tai muus­ta suo­raan henkilöön käyvästä rikok­ses­ta, jol­la on peru­ut­ta­mat­to­mia seu­rauk­sia. Raha kun on kuitenkin vain rahaa.

  Sinän­sä aja­tus, että rikok­ses­ta ei saisi hyö­tyä mis­sään olois­sa, on kau­nis. Ongelmia vain seu­raa määritelmistä, ja tilanteista, jois­sa määritelmiä saatet­taisi­in käyt­tää tarkoituk­sel­lis­es­ti väärin, mikä ei ole niin kovin utopisti­nen aja­tus demokra­t­ian lyhyessä historiassa. 

  Toki, jos kaval­luk­sek­si ja rikol­lisek­si hyödyk­si saataisi­in määritel­tyä muu­ta­mat optio-ohjel­mat, niin antaa palaa sit­ten vaan.

 29. Samaa mieltä Soin­in­vaaran kanssa. Ei saisi olla.

  Ei saisi myöskään olla kan­nat­tavaa näpis­tel­lä myymälöistä tavaraa. Tästäkin pitäisi säätää sel­l­ainen sakko, että kiin­ni­jään­nyt, jou­tu­isi kor­vaa­maan myös niitä ker­to­ja, joista ei ole jäänyt kiin­ni. Tai vahin­gonko­r­vaus­ta kaup­pi­aalle, jot­ta me muut emme joudu mak­samaan tuot­tei­den hin­nois­sa näpis­telijöi­denkin osuutta.

  Ja tähän Turusen tapauk­seen on lisät­tävä. Toiv­ot­tavasti häneltä karhutaan myös menete­tyt korko­tu­lot. 10 miljoon­alle saa esim. viidel­lä pros­en­til­la reilusti yli 1000 euroa per päivä korkoa. Rahan­mene­tys on tuol­laiselle ahneelle miehelle paras rangaistus.

 30. “Tuo­hon pitäisi kek­siä jokin tapa tuo­ho­ta tämä liikei­dea, kos­ka kovin moni voi olla halukasw istu­maan vanki­las­sa tuol­la päiväpalkalla.”

  Poli­isi voi tietenkin har­ras­taa rikostiedustelua jälkikä­teenkin, kun­han kek­sii syyn. Ja kek­sii kyl­lä. Ja sit­ten jos kaveri on hillop­urkil­la, voi voudin kanssa iskeä. Uloso­to­ssa­han tuol­la kon­nal­la on enem­män kuin anastet­tu sum­ma, joten hal­lus­sa ole­vat varat saadaan aina pois suo­jao­su­ut­ta luku­un ottamatta.

  Mui­ta rah­no­ja ei voi­da kiristää irti vankeudel­la. Voisi aidosti olla, että joku mah­dolli­nen tek­i­jäkumap­pani — ros­vo kun on — olisi vaik­ka ne vienyt. Johtaisi ken­ties kohtu­ut­to­muuk­si­in yhden tek­i­jän kohdalla.

  ” On paljon ihmisiä, joil­la on mah­dol­lisu­us kaval­taa tuol­laisia sum­mia yri­tyk­siltä tai val­ti­ol­ta, jos he hyväksyvät sen, että kiin­ni jäädään ja lusitaan.”

  Ihmiset pitää vali­ta oikein. Yri­tyk­sethän ovat etenkin nyt taitavia, korkeamoraal­isia ja nami nami nami ja hel­lan­du­udelis sen­tään mitä ne ovatkaan. Miten ne tuos­sa valin­nas­sa voisi­vat sin­unkaan mielestäsi ere­htyä? Val­tio on taas viisas ja jalo, joten valin­nas­sa vain voi ja pitääkin onnistua.

  Ja valvon­taa kehi­in: yli x xxx xxx — sum­mat saa­vat liikkua vain kah­den luval­la jne. Jos pro­tokol­laa riko­taan, valvon­nan laimin­lyöjää ran­gais­taan kuten ylly­tyk­ses­tä ja viedään talo ja tavarat alta. Alkaa mais­tua mak­suli­iken­teen seu­raami­nen kamreerillekin.

  Ja toisaal­ta; kyse­hän on vain por­var­il­lis­es­ta ahneud­es­ta jota pitäisi rakas­taa enem­män kuin mitään. Eikös pitäisi luo­da Kaup­paka­marin ansiomi­tal­i­jär­jestelmä tuol­laiselle puh­taak­si vil­jel­lyn ja suo­ranaisen kap­i­tal­is­min edustajille?

  Suo­ranaisen, kos­ka välis­sä ei ole edes verot­ta­jaa, jota on aina syytä inhota.

 31. Var­maan jotkut ovat valmi­ita heit­tämään kaiken pois muu­ta­mak­si vuodek­si saadak­seen paikan auringos­sa, ja tekemään elämän­sä kaval­luk­sen. Useim­mat eivät.

  Vapaan yhteiskun­nan “ongel­ma” on siinä, ettei se koskaan ole absolu­ut­tisen tur­valli­nen, sil­lä aina löy­tyy yksilöitä, jot­ka toimi­vat kuitenkin tavoin, jot­ka soti­vat raskaasti enem­mistön etu­ja vas­taan. Tuol­laisen toimin­nane­hdo­ton kieltämi­nen ja vapau­den säi­lyt­tämi­nen on yleen­sä määritel­ty mah­dot­tomak­si, jo sik­sikin, että kaik­ki äärim­mäisen itsekäs toim­inta ei ole laiton­ta. Esimerkik­si yhteisö­jen tuhoami­nen tehtai­ta sulke­mal­la on melko hyväksyt­tyä toim­intaa, jota har­joit­ta­vat usein arvoste­tut yksilöt etu­ryh­mien­sä nimissä.

  Veroparati­isien vas­taista kan­sain­välistä lain­säädän­töä on var­maankin mielekästä ajaa. Mut­ta voi sen tehä muu­toinkin kuin hyökkäämäl­lä yksilöitä vas­taan. Kai?

 32. Rääsyran­nan Jooseppi:“Osmon oikeu­den­mukaisu­usa­jat­telu nou­dat­taa suo­ma­laista, jon­ka mukaises­ti etenkin rikkaiden rahat on suo­jat­tu kon­nil­ta jo edeltä omaisu­us­rikok­sista annet­tu­jen ran­gais­tusten kovu­u­den ja toiv­o­tun ennal­taehkäi­sevän vaiku­tuk­sen kautta.

  Mielestäni ajat­telet tietämät­täsi erit­täin syväl­lisen oikeis­to­lais­es­ti tässä asiassa.”

  No ei yhtään sen enem­män oikeis­to­lais­es­ti kuin nyt yleen­sä ihmiset, jot­ka puol­lus­ta­vat omis­tu­soikeut­ta, joka on itsemääräämisoikeu­den (ym. oikeuk­sien) edellytys.

 33. Ja alku­peräiseen postauk­seen, Jari V on oikeil­la jäljil­lä. Jos kiin­ni­jäämisen riskiä ei voi vähen­tää, niin on pakko koven­taa ran­gais­tus­ta. Kaval­luk­ses­sa voisi ehkä tul­la kyseeseen ran­gais­tus, joka riip­puu kaval­letus­ta sum­mas­ta tyyli­in päivä vanki­las­sa per 20 € kaval­let­tua omaisu­ut­ta, jota ei saa­da takaisin. (Nor­maalin ran­gais­tuk­sen lisäksi…)

 34. Enta jos kokon­aan uno­htaa, etta on katkenyt jotain raho­ja? Tai muis­taa ehka katke­neen­sa, mut­ta muis­taa paikan vaarin. Tai jos ei omas­ta mielestaan ole katkenyt, vaan ennem­minkin piilot­tanut, tai jotain.

 35. Ran­gais­tuk­sia voi koven­taa, mut­ta tähän vaikut­taa ne keinot joi­ta tehti­in kun saati­in pankkiryöstöt vähen­tymään viime lama-aikana.

  Estetään rahali­ikenne sel­l­aisen maan tileiltä mui­hin mai­hin ja takaisin, jot­ka suo­si­vat rikol­lis­ten tal­letuk­sia, eivätkä ole yhteistyökyky­isiä rikol­lisen rahan liikku­misen estämisessä. Näis­sä pitäisi toimia samaan tapaan kuin ter­ror­is­min rahoit­tamisen estämisessä. Eli valvotaan rahali­iken­net­tä ja sitä kaut­ta estetään rikol­lisen rahan liikkuminen. 

  Epämääräiset val­tiot kan­sain­välisil­lä sopimuk­sil­la kuriin.

 36. Kieltämät­tä Turusen katu­vu­us sai hie­man out­o­ja piirteitä sen jäl­keen, kun hän oli kieltäy­tynyt pal­jas­ta­mas­ta ryöstösaali­in kätkö­paikkaa. Mieleen tulee, onko Turunen ken­ties pitänyt saali­in kätkemistä ja tuomion kär­simistä ainakin vara­su­un­nitel­mana. Onnek­si poli­isin hyvän toimin­nan ansios­ta jut­tu on saatu selvitet­tyä ja rahat takaisin.

  Osmon huomio täl­lais­es­ta elek­tro­n­isen rikol­lisu­u­den mah­dol­lisu­ud­es­ta, jos­sa epäre­helli­nen työn­tek­i­jä kät­kee fir­man raho­ja miljoo­nia ja sen jäl­keen istuu tuomion­sa, on erit­täin mie­lenki­in­toinen. Tämä pitäisi voi­da estää, muu­toin näitä tapauk­sia tulee var­masti. Tietenkin paras keino näit­ten estoon olisi yksinker­tais­es­ti vero/kätkemisparatiiseista eroon han­kki­u­tu­mi­nen kan­sain­välisil­lä sopimuksilla.

  Mitä tulee itse Turusen tapauk­seen, niin uskoisin kuitenkin, että kymme­nen vuo­den päästä setelira­hal­la elämi­nen olisi ollut vaikeaa. Ensin­näkin raho­jen sar­janu­merot oli­vat var­masti muis­tis­sa. Toisek­si, kymme­nen vuo­den päästä kaik­ki rahat oli­si­vat olleet yli kymme­nen vuot­ta van­ho­ja. Var­masti jo sete­limallitkin oli­si­vat saat­ta­neet muut­tua. Rahoil­la elämi­nen kymme­nen vuo­den päästä saat­taisi osoit­tau­tua erit­täin hastavaksi.

 37. Samas­ta rikok­ses­ta ei tietenkään voi saa­da peräkkäisiä ran­gais­tuk­sia. Jos samaa rikos­ta jatkaa ran­gais­tuk­sen kär­sit­tyään, saa yleen­sä rikok­sen uusi­jana entistä isom­man rangaistuksen.
  Jos sääde­tään, että rikok­ses­ta tuomi­t­ul­la on velvol­lisu­us ran­gais­tuk­sen uhal­la aut­taa vira­nomaisia rikok­sel­la saadun omaisu­u­den löytämisessä, ja ker­ran kieltä­tymis­es­tä ran­gais­tuk­sen kärsinyt jatkaa tätä rikos­ta , ei se poikkea siitä, että jos jatkaa varastelua kär­sit­tyään ran­gais­tuk­sen edel­li­sistä varkauksista.

  Uhkasakko voidaan määrätä samas­ta tot­telemat­to­muud­es­ta kuin­ka mon­ta ker­taa hyvän­sä, jos käyt­täy­tymi­nen ei muutu. 

  Useis­sa tapauk­sis­sa täl­lainen laki olisi teho­ton, kos­ka todis­tus­taak­ka “kätkön uno­htanut­ta” vas­taan on syyt­täjäl­lä, mut­ta kyl­lä se ilmi­selvis­sä tapauk­sis­sa toimisi. Ran­gais­tus voisi olla riip­pu­vainen piilote­tun omaisu­u­den suu­ru­ud­es­ta, jol­loin keino toimisi tehokkaasti ja sitä käytet­täisi­in vain niitä vas­taan, jot­ka laske­vat, että kan­nat­taa istua pari vuot­ta, jos sen jäl­keen voi elää upporikkaana lop­un elämäänsä.

  Ylel­listä elämää voi elää myös Suomes­sa, kun­han omaisu­us on parasi­it­ti­val­tios­sa. Han­kkii luo­tol­lisen pankki­tilin ja pitää huolen, että se on aina miinuk­sel­la, niin ettei ulosotet­tavaa ole. Kallista avoau­toa ei voi ostaa, vaan se pitää vuokra­ta. Kuukausit­tain siirtää pankkisalaisu­u­den suo­jas­sa rahaa parasi­it­ti­val­tios­ta tilille niin, ettei luot­tolimit­tiä tarvitse ylit­tää. Kos­ka rikok­ses­ta on jo kärsinyt ran­gais­tuk­sen, poli­isi ei voi mur­taa pankkisalaisu­ut­ta, jon­ka se voisi tehdä tutkies­saan rikos­ta. Ja vaik­ka voisikin mur­taa, jos parasi­it­ti­val­tio ei suos­tu yhteistyöhön, se ei suostu.

 38. “No ei yhtään sen enem­män oikeis­to­lais­es­ti kuin nyt yleen­sä ihmiset, jot­ka puol­lus­ta­vat omis­tu­soikeut­ta, joka on itsemääräämisoikeu­den (ym. oikeuk­sien) edellytys.”

  Jaa, toinenkin poro­por­vari ilmoittautui 🙂 

  On erikoista, että kat­sot itsemääräämisoikeu­den eli vapau­den vaa­ti­van omistamista.

 39. “Tai muis­taa ehka katke­neen­sa, mut­ta muis­taa paikan vaarin. ”

  Tai uhri “muista” isom­man (vakuutus)korvauksen toivos­sa varaste­tun omaisu­u­den arvon tai määrän väärin? Tämä lie­nee yleistä.

 40. OS: “Jos sääde­tään, että rikok­ses­ta tuomi­t­ul­la on velvol­lisu­us ran­gais­tuk­sen uhal­la aut­taa vira­nomaisia rikok­sel­la saadun omaisu­u­den löytämisessä, ja ker­ran kieltä­tymis­es­tä ran­gais­tuk­sen kärsinyt jatkaa tätä rikos­ta , ei se poikkea siitä, että jos jatkaa varastelua kär­sit­tyään ran­gais­tuk­sen edel­li­sistä varkauksista.”

  Olen jo main­in­nut, että tuos­ta on säädet­ty. Jos ei auta rikok­sen­sa selvit­tämisessä, saa kovem­man tuomion.

  Ja vielä ker­ran: samas­ta rikok­ses­ta ei pidä tuomi­ta use­aa ran­gais­tus­ta. Hom­man pitää päät­tyä johonkin ja sin­unkin taval­lasi. Vai jatkuuko lin­na kunnes tek­i­jä kuolee jos raho­ja ei löydy?

  Ja vielä; ran­gais­tus on jo nykyäänkin riip­pu­vainen anaste­tun omaisu­u­den määrästä. Näpistäjä pääsee vähällä.

  “Ylel­listä elämää voi elää myös Suomes­sa, kun­han omaisu­us on parasi­it­ti­val­tios­sa. Han­kkii luo­tol­lisen pankki­tilin ja pitää huolen, että se on aina miinuk­sel­la, niin ettei ulosotet­tavaa ole.”

  Mil­lä han­kkii luo­tol­lisen, kun on ollut x vuot­ta vanki­las­sa ja kor­vauk­set uloso­to­ssa eli luot­totiedot pilalla?

  “Kos­ka rikok­ses­ta on jo kärsinyt ran­gais­tuk­sen, poli­isi ei voi mur­taa pankkisalaisu­ut­ta, jon­ka se voisi tehdä tutkies­saan rikosta. ”

  Niin, rahan­pe­supykäläl­lä tuo saadaan rikki.

 41. “Ylel­listä elämää voi elää myös Suomes­sa, kun­han omaisu­us on parasi­it­ti­val­tios­sa. Han­kkii luo­tol­lisen pankki­tilin ja pitää huolen, että se on aina miinuk­sel­la, niin ettei ulosotet­tavaa ole. Kallista avoau­toa ei voi ostaa, vaan se pitää vuokra­ta. Kuukausit­tain siirtää pankkisalaisu­u­den suo­jas­sa rahaa parasi­it­ti­val­tios­ta tilille niin, ettei luot­tolimit­tiä tarvitse ylittää.”

  EU-tasol­la Suomen pitäisi toimia paljon akti­ivisem­min jot­ta saataisi­in rikol­liset rahavir­rat kuri­in. Jos ker­ran raho­ja ei ole saatu takaisin, niin mik­si sit­ten ihmiselle palau­tuu kansalaisoikeudet kun se pääsee vanki­las­ta, tämä on jär­jetön­tä touhua. Eli luo­tol­lis­ten tilien ym. han­kkimi­nen pitäisi olla kiel­let­tyä ja samoin kaik­ki muukin toim­inta jol­la pysty­isi rikol­lis­es­ti han­ki­tus­ta rahas­ta hyö­tymään. Itseasi­as­sa aika erikoista että tilin avaamista ei voi nykyään estää, täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa, kun tiliä käytetään sel­l­aisen omaisu­u­den käyt­tämisek­si joka on toisen omaisu­ut­ta eli siis sekin on rikol­lista toim­intaa. Tili on siis rikol­lisen toimin­nan väline.

  On vähän vaikeaa ymmärtää Suomen val­tion ja EU:n saa­mat­to­muut­ta rikol­lisen rahan liikku­misen estämisek­si. Ensin pitäisi kieltää täl­laisil­ta rikol­lisil­ta luo­tol­liset tilit, toisek­si pitäisi estää rahali­ikenne niiden maid­en kanssa jot­ka ovat näitä ns. “parasi­it­ti­val­tioi­ta”.

 42. Sen ver­ran vielä tästä, että rahali­iken­teestä suurin osa on sähköistä ja edelleen kovan rahan osu­us piene­nee kokoa­jan. Tästä seu­raa, että tekniset keinot omaisu­us­rikol­lisu­u­den tor­jun­taan ovat tehokkai­ta. Kyse on tieto­jär­jestelmistä ja tietoverkoista jois­sa varsinkin rahali­iken­teen seu­raami­nen, kon­troloin­ti ja estämi­nen on varsin tehokkaasti toteutettavissa.

 43. Tämä parasi­it­ti­val­tio on huo­mat­tavasti parem­pi ter­mi, kuin veroparati­isi, kos­ka val­tio, jos­sa on ihan nor­maali pankkisalaisu­us ja joka tekee yhteistyötä muiden val­tioiden kanssa veronkiertäjiä vas­taan voi myös olla veroparati­isi, eli maa, jos­sa on mata­la verotus.

  😉

 44. “Ylel­listä elämää voi elää myös Suomes­sa, kun­han omaisu­us on parasi­it­ti­val­tios­sa. Han­kkii luo­tol­lisen pankki­tilin ja pitää huolen, että se on aina miinuk­sel­la, niin ettei ulosotet­tavaa ole. Kallista avoau­toa ei voi ostaa, vaan se pitää vuokra­ta. Kuukausit­tain siirtää pankkisalaisu­u­den suo­jas­sa rahaa parasi­it­ti­val­tios­ta tilille niin, ettei luot­tolimit­tiä tarvitse ylittää.”

  Eikös Ulf Sundqvist sen­tään saanut tuomion vas­taavas­ta (‘Velal­lisen epäre­hellisyys’ ‑vahin­gonko­r­vauk­sen peruste tosin ei ollut tahalli­nen rikos ja demariv­el­jet ja ‑siskot sit­ten armahtivat)?

  “Elinkau­ti­nenkaan ei istu elinikään­sä, jos ei satu kuole­maan ennen keskimääräistä n. 22 vuo­den kakkua.”

  Val­jakkalaa ainakin lehdis­tössä tit­uleer­at­ti­in pisim­pään Suomes­sa (sil­loi­sista vangeista) istuneena, eikä hänel­läkään edes ollut ihan 20 vuot­ta täynnä.

  Passin epäämi­nen ja maastapois­tu­miskiel­to ainakin hie­man hait­taisi­vat Osmon mainit­se­mas­sa ongel­mas­sa, vaik­ka ei kai niil­läkään riit­tävän varakas­ta rikol­lista EU-alueelta pois­tu­mas­ta voisi estää.

 45. Huo­maan ystäväni Ode Tse Tun­gin saa­neen paljon myön­teisiä vaikut­tei­ta Kiinas­ta. — Tämä rikol­lisen mah­dol­lisu­us naut­tia ylel­lis­es­tä elämästä saat­taa risoa, mut­ta yksilön­va­paudel­la on hin­tansa. Tämä on kuitenkin pienem­pi paha kuin antaa tilaisu­us viranomaismielivallalle.

  Sen lisäk­si tässä maas­sa on vain yksi laki säädet­ty taan­nehti­vasti (täy­del­lisessä perus­tus­lain säätämisjärjestyksessä),ja sen oikeu­tuk­ses­ta ollaan edelleen kiis­tel­ty. Joten Turusen tapauk­ses­sa sitä ei voi soveltaa.

  Cae­sar lausui vas­tus­taes­saan Catili­nan salalit­to­lais­ten tuomit­semista (lain­vas­tais­es­ti ilman kansankok­ouk­sen päätöstä): “Mitä me tänään teemme pahoille, voimem huomen­na tehdä hyville.”

 46. Tästä keskustelus­ta saa välil­lä sel­l­aisen kuvan, että haaveil­laan onnis­tuneesta kätken­nästä, mut­ta ei halu­ta suo­da vas­taavaa iloa muille.

 47. Rikoslais­sa­han san­o­taan, että “rikok­sen tuot­ta­ma taloudelli­nen hyö­ty on tuomit­ta­va val­ti­olle menete­tyk­si” (RL 10 luku 2 §). Ei siis edes, että voidaan tuomi­ta, vaan yksiselit­teis­es­ti, että “on tuomit­ta­va”. Jos tämä kuvail­tu kaval­lustapaus on todel­li­nen, mik­sei siinä ole toimit­tu näin, ja jos Turusen lun­nas­ra­hat oli­si­vat jääneet löy­tymät­tä, mik­sei hänen tapauk­ses­saan olisi myös menetel­ty niin?

  Tähän var­maan on jokin vas­taus, mut­ta en todel­lakaan tiedä, mikä se on.

 48. Osmo: Mut­ta sit­ten­hän ne ote­taan muista henkilön tuloista/omaisuudesta?

 49. Henkilöl­lä ei ole tulo­ja, joi­ta ulos­mi­ta­ta, hänen urheilu­au­ton­sa on vuokrat­tu, samoin kuin lois­toa­sun­to Eiras­sa. Ei ole mitään ulos­mi­tat­tavaa. Jostain vain tipah­taa tilille sata­ton­nia kuus­sa ylel­liseen elämään, mut­ta kos­ka luo­tolli­nen pankki­ti­likin on koko ajan miinuk­sel­la, ei sitäkään voi ulosmitata.

 50. Eikös joku jo sanonut, että luot­totiedot menee jos joutuu vanki­las­sa istu­maan (tai kuitenkin, että täl­laises­sa tilanteessa luot­totiedot olisi menneet)?

  Ja en nyt itse kek­si tuo­hon vuokraus-asi­aan mitään hyvää vas­ta-argu­ment­tia, mut­ta eikö tuolle asialle oikeasti voisi tehdä mitään?

  1. Se, että luot­totiedot menee, ei tarkoi­ta, ettei henkilölle saa antaa pankki­til­iä. Jos omis­taa parasi­it­ti­maas­sa use­an miljoo­nan euron pankki­tilin. kyl­lä sel­l­aisen saa avatuk­si Suomes­sakin. Ulf Sundqvis­til­la ainakin sel­l­ainen oli, vaik­ka paljon oli val­ti­ol­la saatavia.

 51. OS: “Henkilöl­lä ei ole tulo­ja, joi­ta ulos­mi­ta­ta, hänen urheilu­au­ton­sa on vuokrat­tu, samoin kuin lois­toa­sun­to Eiras­sa. Ei ole mitään ulos­mi­tat­tavaa. Jostain vain tipah­taa tilille sata­ton­nia kuus­sa ylel­liseen elämään, mut­ta kos­ka luo­tolli­nen pankki­ti­likin on koko ajan miinuk­sel­la, ei sitäkään voi ulosmitata.”

  Ja uskot, ettei tuo­hon päästä käsik­si? Pank­ki ohjeis­te­taan lopet­ta­maan tilin luo­tol­lisu­us — ei edes tiliä — ja jokainen plus­merkki­nen sal­do viedään voudille.

  Vouti pan­naan myös fyy­sis­es­ti perään ja hän voi jokaises­sa kadunkul­mas­sa lail­lis­es­ti tehdä ruumi­in­tarkas­tuk­sen ja viedä rahat lom­pakos­ta ja ulos­mi­ta­ta Rolex­in ranteesta.

  Noi­ta keino­ja vain ei ole käytet­ty, sil­lä niiden kohteena oli­si­vat olleet henkilöt, jot­ka kuu­lu­vat viiteryh­määsi: Ulf Sund­vist, tri Uoti jne.

  Nyt kun huo­m­a­sit, että joku eli­itin ulkop­uo­li­nenkin voi päästä naut­ti­maan ihan raa’al­la “kilinkalin-keikalla” — lain­aus Aro­maal­ta* — ylärak­en­teen rikol­liseli­itin aiem­min saamia etu­ja, koet asian ongelmana?

  Vai miten selität mie­lenki­in­tosi aiheeseen, jota et edes kovin hyvin tunne ja johon sik­si olet tähän men­nessä tuonut ratkaisunasi pyövelinkirveen? 

  *) Kauko Aro­maa, Rikol­lisam­mat­ti ja sen tukior­gan­isaa­tiot; Oikeuspoli­it­ti­nen tutkimuslaitos

  1. On kyl­lä san­ot­ta­va, että koen Joosepin tek­stin hyvin loukkaavaksi.
   Yleen­säkin taitaa olla niin, että henkilö. jol­la on tilaisu­us puhal­taa yri­tyk­sen tai val­tion raho­ja miljoona­tolkul­la, on lähempänä Uotin viiteryh­mää kuin omaani. 

 52. “Se, että luot­totiedot menee, ei tarkoi­ta, ettei henkilölle saa antaa pankki­til­iä. Jos omis­taa parasi­it­ti­maas­sa use­an miljoo­nan euron pankki­tilin. kyl­lä sel­l­aisen saa avatuk­si Suomes­sakin. Ulf Sundqvis­til­la ainakin sel­l­ainen oli, vaik­ka paljon oli val­ti­ol­la saatavia.”

  Mis­sä sfääreis­sä — kaikel­la kohteliaisu­udel­la — Osmo elää? 

  Tuo hypo­teet­ti­nen luo­tolli­nen pankki­til­isi on peräti tarpee­ton jos vain saat hillot parasi­it­ti­val­tion pankki­in. Saanet sil­loin tal­letuk­sel­lasi parasi­it­ti­pankista jonkun Suomes­sa käyvän kan­sain­välisen luot­toko­rtin ellet peräti Visan, ainakin Elec­tron­in, jota vinguttaa.

  Tai sit­ten menet parasi­it­ti­maas­sa lak­i­toimis­toon Siwan kas­si seteliä pul­lol­laan. Pyy­dät kor­vaus­ta vas­taan, että lak­i­toimis­to Hannes Sandels & Adolf Goebbels Co Suomes­sa saa suorituk­sen kuukausit­tain ja hip­sit voutia pakoon juosten hake­maan setelit — toim­i­tus­palkkioil­la lai­h­tuneena. Tarvit­taes­sa ota joku kameli mukaan, jota vouti ei saa tapautel­la edes seuras­sasi. Tai anna val­takir­ja toiselle jne jne.

  Ps. Jos onnis­tut neu­voil­lani, Osmo, olet olu­en velkaa.

  1. Min­ul­la ei ole neu­voille käyt­töä. Sitä pait­si Ulf Sundqvist näyt­ti jo konkreet­tis­es­ti miten se tapah­tuu. En ole asi­aan niin hyvin pere­htynyt, mut­ta min­ulle tuli lehti­tiedoista käsitys,m että hänel­lä oli luo­tolli­nen pankki­tili suo­ma­laises­sa pankissa.
   Oli miten oli. Muu­ta­man miljoo­nan kaval­let­tuaan ja istut­tuaan rahan puh­taak­si vanki­las­sa, voi elää ylel­lis­es­ti myös Suomessa. 

 53. Eikö näis­sä tapauk­sis­sa olisi paras­ta päivit­tää “velal­lisen epäre­hellisyy­den” määritelmää? Kuten use­am­mas­sa OS:n esimerkissä?

  Ei sil­lä, etteikö tämä olisi aito epäko­h­ta, mut­ta inhimil­lisen kär­simyk­sen mit­tar­il­la silti löy­tyy enem­män kärsineitä, joiden syli­in on kaatunut syys­tä tai tois­es­ta velkaa, jon­ka hoito on sit­ten saat­tanut olla rehellistä tai ei. Ja per­in­tä on saat­tan­nut olla ymmärtävää eli ei. 

  Tästä syys­tä arve­lut­taa tavat, joil­la velkaa saate­taan varat­tomil­ta per­iä. Takausvelkaa, kehnos­ti men­neet pienet fir­mat yms — ne eivät ansaitse vähääkään raskaam­paa menet­te­lyä osak­seen, enkä voitä Osmon sitä esit­täneenkään, mut­ta edelleen määritelmät ja rajauk­set, jois­sa on vähääkään tulk­in­taa, tup­paavaat val­umaan kor­po­rati­ivis­ten juristien eduksi.

 54. Min­ua häm­mästyt­tää tässä Turuses­sa hänen taus­tansa. Kol­men lapsen isä, jol­la oli keskipalkkainen perusvirkadu­u­ni ja kohtu­ullis­es­ti varallisuutta(useita asun­to­ja). Lisäk­si SDP:n kun­nal­lis­vaaliehdokku­us vähän ennen tuo­ta siep­paus­ta. Outo profi­ili ihmiselle, joka on vain rahanahne. Kuka juristi hakeu­tuu virkamiesuralle jos raha kiin­nos­taa? Enem­mänkin tun­tuu, että takana voisi olla joku henkilöko­htainen takaisku, esimerkik­si nöyryy­tys tai ammatill­i­nen pet­tymys. Demariehdokku­uskin sopisi kuvaan. Toki rahan, val­lan ja seksin epäpy­hä kolmiy­hteys syn­nyt­tää mon­imutkaisem­piakin moti­ive­ja. Puhu­mat­takaan mie­len­ter­vey­den häiriöistä.

 55. Siis… eihän rikol­lisin keinoin hal­tu­un saatu toisen omaisu­us ole mikään “rikok­sen tuot­ta­ma taloudelli­nen hyöy­ty” , joka val­ti­olle menisi. 

  Se luon­nol­lis­es­ti palaute­taan omistajalle. 

  Rikok­sel­la saatu taloudelli­nen hyö­ty on vaikka­pa huumedi­ilerin tulot. Tai minkä tahansa varaste­tun tavaran myymi­nen jne.

 56. Rikok­sel­la saatu taloudelli­nen hyö­ty on vaikka­pa huumedi­ilerin tulot. Tai minkä tahansa varaste­tun tavaran myymi­nen jne.

  Ei tämä muu­ta mitään, kun keskustel­laan tästä Osmon blog­gauk­ses­ta; siinähän hän esit­ti, että rahat palaut­ta­mat­ta jät­tävä rikolli­nen tulisi tuomi­ta nimeno­maan varaste­tun tavaran kätkemisestä.

 57. Oli­pa tässä sopankeit­täjät asial­la: juristi siep­paa miljonäärin­tytön jon­ka poikaystävä rien­tää Nor­jas­ta paikalle — sopi­vasti juuri kun ”uhri” on ottanut lop­putilin työpaikaltaan!

  Ettei vaan yritet­ty kun­non puhal­lus­ta pal­mu­jen katveeseen etelän auringon alle?

 58. Jotenkin tästä on nyt tehty vaikeam­paa, kun tää oikeasti edes onkaan. Ei ole merk­i­tys­tä minkälaisia tile­jä, tai muoviläpysköjä (Visat sun muut) onkaan. Oleel­lista on, että estetään niiden käyt­tö jos henkilö on pöllinyt hynää jostakin.

  Jos henkilö ei ole palaut­tanut raho­ja vaan ne on jem­mas­sa jos­sakin parasi­it­ti­val­tios­sa, niin sil­loin­han henkilöl­lä on kor­vauk­set pääl­lä. Sehän tarkoit­taa, että jos se on lin­natuomion kärsinyt niin vouti ottaa työ­tu­lois­taan siten että suo­jao­su­us jää. Jos ei ole töis­sä saa työkkäristä tai fat­tas­ta rahaa. 

  Eiköhän alka­isi kiin­nos­ta­maan raho­jen palau­tus, kun niiden käyt­tö olisi teknis­es­ti estet­ty ja elää kitu­ut­taa pie­nil­lä tuloillaan.

  Edelleen korostan, että nykyään tekniset mah­dol­lisu­udet rikol­lisen rahan käyt­tämisen estämiseen on erit­täin hyvät.

  Todel­lisu­udessa val­tio­ta ei ole vaan kiin­nos­tanut täm­mösen toimin­nan estäminen.

 59. Menee hiukan ohi asian ytimestä, mut­ta kuitenkin: 

  Miten muuten poli­isi löysi aivan yhtäkkiä usei­ta maas­tokätköjä, joista se ei aikaisem­min tien­nyt mitään? Luulen, että tähän on kak­si vaihtoehtoa:

  1)Poliisi oli seu­ran­nut Turus­ta sil­lon, kun Turunen piilot­ti rahat. 2) Turunen oli ker­tonut kätköt poliisille.

  Molem­mis­sa vai­h­toe­hdois­sa julk­isu­u­teen ker­rot­ti­in, ettei kätköjä ole löy­tynyt ja jääti­in pas­si­in odot­ta­maan mah­dol­lista rikos­tove­ria tai ‑tovere­i­ta.

 60. Mitä tulee ulko­maisi­in pankki­tilei­hin, niille voi han­kkia automaat­tiko­rt­te­ja, jot­ka toimi­vat Suomes­sa. Pro­vi­siot ovat kovia, etenkin sel­l­aisil­la pankeil­la, jot­ka suos­tu­vat varsi­nais­ten hämärämi­esten kanssa mihinkään bis­nek­si­in, mut­ta kyl­lä valvon­taa voi aina kiertää. Tietysti var­josta­mal­la epäiltyä voidaan tarkkail­la sitä, kuin­ka paljon hän ramp­paa pankki­au­tomaatil­la hake­mas­sa käteistä.

  Kokon­aisu­udessaan olen sitä mieltä, ettei tässä ole kyse mis­tään eri­tyisen suures­ta ongel­mas­ta. Tämän tyyp­pinen rikol­lisu­us on niin riskialtista (etenkin Suomen kaltaises­sa maas­sa) etteivät sitä yritä kuin kahjot tai epä­toivoiset. Ja kahjot tai epä­toivoiset rikol­liset tup­paa­vat jäämään kiinni.

  Fik­sut rikol­liset tekevät rauhas­sa bisnestä huumeil­la, varaste­tun tavaran kau­pal­la, veronkier­rol­la (etenkin raken­nusalal­la) jne. Näis­sä on mah­dol­lista ansai­ta hitaasti miljoo­nia ilman että kukaan alkaa edes epäil­lä. Ris­ki on aina silti ole­mas­sa, ja tästä syys­tä fik­sumpi väki yrit­tää aina päästä hie­man erilleen hämäräpi­ireistä ja mah­dol­lisim­man suurelta osin lail­lisen bis­nek­sen pariin.

 61. Kir­joitin: “Noi­ta keino­ja vain ei ole käytet­ty, sil­lä niiden kohteena oli­si­vat olleet henkilöt, jot­ka kuu­lu­vat viiteryh­määsi: Ulf Sund­vist, tri Uoti jne.

  Nyt kun huo­m­a­sit, että joku eli­itin ulkop­uo­li­nenkin voi päästä naut­ti­maan ihan raa’alla “kilinkalin-keikalla” — lain­aus Aro­maal­ta* — ylärak­en­teen rikol­liseli­itin aiem­min saamia etu­ja, koet asian ongelmana?”

  OS piti em. tek­stiäni loukkaa­vana ja julka­isi sen. Hyvin reilua hänen puoleltaan. 

  Oma­l­ta puoleltani liian huoli­mat­tomasti kir­joitet­tua, sil­lä tarkoitin viiteryh­mäl­lä — mainit­se­mal­lani eli­it­il­lä — poli­itikko­ja, (pikku)varakkaita ja korkeasti koulutet­tu­ja, joi­hin kaik­ki OS mukaan lukien kuu­lu­vat. OS aivan oikeutetusti luki, että olisin tarkoit­tanut kohdalleen muu­takin sel­l­aista taus­taa, joka on Uotil­la ja Uffel­la. Miten­pä muuten tek­s­ti­ni voisikaan lukea ja varsinkin tässä keskusteluyhteydessä.

  Virhe on min­un ja pahoit­te­len sitä.

  Joka tapauk­ses­sa halusin nos­taa esi­in sen seikan, että poli­it­tisen oikeis­ton joukos­ta — jon­ka lib­er­aaleim­paan laitaan OS kieltämät­tä kuu­luu — nos­te­taan aina huono­jen aiko­jen tul­lessa puheen­vuoro­ja, jois­sa vaa­di­taan omaisu­u­den suo­jan pararan­tamista rikol­lisu­udelta ran­gais­tuk­sia koventamalla.

  Myös OS oli tehnyt näin. Yllä­tyin, sil­lä uskois­in­pa, että hän tietää kuin­ka vaikeaa omaisu­us­rikol­lisu­ut­ta on kitkeä ran­gais­tuk­sia koventamalla. 

  Ja edelleen; olisin odot­tanut OS:ltä ehdo­tuk­se­naan edes muun­laista “koven­net­tua” tai toimia kuin lisä­vankeudel­la pain­os­tamista anaste­tun omaisu­u­den takaisin­saamisek­si. Olin myös main­in­nut, että “lisä­vankeus” on jo käytössä mut­ta tämä argu­ment­ti­ni ohitettiin.

  Jos OS ehdot­taisi yksit­täisik­si jäävien valkokaulusköy­hien tekemien rahan­si­ir­toon liit­tyvien rikosten ran­gais­tusten koven­tamisen sijaan sisäpi­iririkosten ja muiden talous­rikosten ran­gais­tusten koven­tamista, olisin hänen puolellaan.

  Pidän nimit­täin mah­dol­lise­na, että kan­nat­taa nos­taa riskiä niiden paris­sa joil­la on menet­tävää. Ei niiden, joil­la ei ole juurikaan menettettävää.

 62. “Min­ul­la ei ole neu­voille käyt­töä. Sitä pait­si Ulf Sundqvist näyt­ti jo konkreet­tis­es­ti miten se tapahtuu. ” 

  Mut­ta Sundqvisthan sen­tään sai tuomion velal­lisen epäre­hellisyy­destä. Jos puolue­tover­it eivät olisi olleet aut­ta­mas­sa val­tion puolel­la, käytän­nön seu­rauk­setkin oli­si­vat voineet olla vakavammat.

 63. Jos henkilö anas­taa rahaa, hän syyl­listyy varkau­teen (kaval­luk­seen jos anas­taa hal­lus­saan ole­via varo­ja). Kyseessä on nimik­keeltään ihan sama rikos saadaanko rahat takaisin vai ei. Lieven­nys­tä voi saa­da ran­gais­tuk­seen jos aut­taa rikok­sen selvit­tämisessä, esim. raho­jen löy­tymisessä. Jos anas­ta­ja tuomi­taan erik­seen myöhem­min kätkemis­rikok­ses­ta samo­jen anastet­tu­jen raho­jen osalta, on täysin selvästi tuomit­tu kah­teen otteeseen samas­ta teosta. Anas­tus­rikos jo kun sisältää sen että anas­ta­ja saanut varat itsel­len­sä. Se siis sisältää varo­jen piilot­tamisen tai käyt­tämisen tai mitä anas­ta­ja sit­ten niil­lä tekeekin. Varat hänen tulee palaut­taa tilanteesta riip­puen van­hin­gonko­r­vauk­se­na uhrille tai rikoshyö­tynä val­ti­olle. Tosi­asi­as­sa esi­tys tarkoit­taisi ran­gais­tus­ta vahin­gonko­r­vausvelvol­lisu­u­den laimin­lyön­nistä. Sen säätämi­nen rikok­sek­si kai aika kaukainen/erikoinen asia, mut­ta muis­tet­takoon että ison raha­sum­man anas­ta­ja tai hänen lähipi­irin­sä saat­taa hel­posti syyl­listyä uuteen rikok­seen, esim. rahan­pe­su­un. Anaste­tun ison raha­sum­man onnis­tunut piilot­telu ilman uut­ta rikos­ta ei nykyaikana maail­man helpoin asia ole, vaik­ka mon­et tun­tu­vat niin luulevankin.

 64. Puheenaolleen rikok­sen kohdal­la tulisi var­maan melkoisia tulk­in­tavaikeuk­sia sen suh­teen, onko syytet­ty yhteistyöhaluinen kateis­sa ole­vien raho­jen löytämisessä.
  Onhan joku saat­tanut jo osua kätkölle ja puhdis­taa sen- etsi­jöitä tun­tui Vah­dol­la riit­tävän uutis­ten mukaan.
  Syytet­ty voi myös ilmoit­taa väärän kätkö­paikan ja väit­tää sen tyhjennetyksi!
  Kiireessä voi tul­la lisäk­si ori­en­toin­ti­vaikeuk­sia tai suun­nis­tus­taito osoit­tau­tuu puutteelliseksi.
  Toki on moraalis­es­ti väärin, että joku hyö­tyy rikok­ses­ta, mut­ta pätkit­täin lankea­va elinkautinen
  ei ole suo­ma­laisen oikeuskäytän­nön mukaista. Ehkäpä Osmo heit­ti koepallon?

 65. Ris­to kirjoitti:

  “Min­ul­la ei ole neu­voille käyt­töä. Sitä pait­si Ulf Sundqvist näyt­ti jo konkreet­tis­es­ti miten se tapahtuu. ”

  Mut­ta Sundqvisthan sen­tään sai tuomion velal­lisen epäre­hellisyy­destä. Jos puolue­tover­it eivät olisi olleet aut­ta­mas­sa val­tion puolel­la, käytän­nön seu­rauk­setkin oli­si­vat voineet olla vakavammat.

  Käsit­tääk­seni Sundqvis­tiao ei tuomit­tu velallsien epäre­hellisy­dyestä vaan huoli­mat­to­muud­es­ta ja vhin­gon tuot­tamis­es­ta. Ako­r­di — joka isnän­sä ei ollut kohtu­u­ton — ei ollut kovin suurel­la tyylil­lä tehty.

  1. Minä en ole Sundqvistin oikeu­denkäyn­te­jä niin inten­si­ivis­es­ti seu­ran­nut, mut­ta muis­te­len tuomion tulleen tuos­ta ako­rdista, ei tulo­jen tai käyt­tö­varo­jen ulosot­tomiehen ulottumattomilta.

 66. Olin muu­ta­man viikon matkoil­la ja jäi vähän kaivele­maan Osmon ajatuk­set julk­isten han­k­in­to­jen avoimuud­es­ta , sel­l­aista kun ei todel­lisu­udessa ole .
  Osmo kiusaa tuo Vouti­laisen han­k­in­nat ja hän halu­aisi pal­jas­taa kuka vuosi asian ja ajaa sik­si san­va­paut­ta alas.Lähdesuojan mur­tamis­laki­in­han n ollaan uit­ta­mas­sa yri­tys­salaisu­us­pykälää eli lähdesuo­ja voitaisi­inkin paljon vai­vat­tomamin purkaa yri­tysal­isu­u­den rikkomiseen vedoten.
  Esim Jos Vouti­laisen han­k­in­nan olisi yri­tys julis­tanut yri­tys­sal­isu­udek­si ja Vouti­lainen ei olisi sitä muut­tanut niin lähdesuo­ja voitaisi­in mur­taa uuden lain mukaan
  Julk­isien han­k­in­to­jen avoimuus ei ole automaat­ti­nen vaan yri­tys määrit­telee sen

  “Han­k­in­tayk­sikön voi olla vaikea määritel­lä, sisältävätkö tar­joa­jien ja ehdokkaiden toimit­ta­mat asi­akir­jat liike­salaisuuk­sia. Tämän vuok­si han­k­in­tayk­sikön tulee jo tar­jous­pyyn­nössä edel­lyt­tää tar­joa­jia merk­it­semään tar­jousasi­akir­joi­hin, mitä tar­joa­ja itse kat­soo julk­isu­us­lain mukaisik­si liike- ja ammattisalaisuuksiksi”

  Eli jos osta­ja ja toimit­ta­ja sopi­vat “sopi­vas­ta” yri­tys­sal­isu­u­den rajauk­ses­ta nii­in vuo­ta­ja voidaan selvit­tää yri­tys­salaisuuten vedoten.

  Elio täl­laista oikeusval­tio­ta Osmo ajaa

  1. Liian van­ha puhuu aivan lööper­iä. En ole koskaan esit­tänyt mitään sel­l­aista, joka olisi estänyt Vouti­laisen kalus­te­hank­in­to­jen tuloa julkisuuteen.

 67. Hyvin kan­nat­taa jos tek­i­jänä ovat poli­itikot ja “liikemiehet”.

  Hyvä esimerk­ki on Novan, Kevan ja Kepun kolmikanta.
  Kepu lupaa Novalle rahaa, jos saa “vaali­avus­tus­ta”
  Kepu junailee rahat Kevan kassasta´.
  Kun Nova menee konkurssi­in, on rahat on ehdit­ty pestä veroparatiisiin.

  Ain­oi­ta häviäjiä ovat kun­tien eläkeläiset , mut­ta sekin kor­jaan­tuu kun tekevät töitä pitem­pään ja mak­sa­vat tap­pi­ot kuten Van­hanen totesi

 68. Aika kul­kee: Wikipedia.

  “STS-pank­ki Oy (nyk. Omaisu­u­den­hoitoy­htiö Arse­nal-Sil­ta Oy) vaati vuon­na 1993 Sundqvis­tiltä ja seit­semältä muul­ta STS-pankin Oy:n johtokun­nan jäseneltä ja vara­jäseneltä vahin­gonko­r­vauk­sia yhteen­sä 68,5 miljoon­aa markkaa siitä, että nämä oli­vat johta­neet pankkia kahdessa tapauk­ses­sa huoli­mat­tomasti. Sundqvist jou­tui eroa­maan puolueen puheen­jo­hta­ju­ud­es­ta. Sit­tem­min Korkein oikeus velvoit­ti ks tuomiois­saan 4.7.1997 Sundqvistin mak­samaan vahin­gonko­r­vaus­ta alen­taen sen määrää kuitenkin 17 miljoon­al­la markalla alioikeu­den tuomit­se­mas­ta määrästä. Sundqvist velvoitet­ti­in mak­samaan STS-pank­ki Oy:lle lievästä huoli­mat­to­muud­es­ta työssä yhteen­sä 16,4 miljoon­aa markkaa (KKO 1997/110 ja KKO 1997/111), ks myös Pankkioikeu­denkäyn­nit 1990-luvul­la. Sundqvist mak­soi lop­ul­ta vain 1,2 miljoonaa.

  Sundqvist oli valit­tanut tuomioista, ensin hovi- ja sit­tem­min korkeim­paan oikeu­teen eikä siis ollut mak­sanut alioikeu­den päätök­sen perus­teel­la. Tämä aiheut­ti sit­tem­min 1990-luvun lop­pupuolel­la Sundqvistin uskot­tavu­ut­ta koetelleen ns. Sundqvist-jupakan. Hänet tuomit­ti­in Helsin­gin hov­ioikeudessa 22.6.2000 törkeästä velal­lisen epäre­hellisyy­destä kuu­den kuukau­den ehdol­liseen vankeu­teen. Korkein oikeus pysyt­ti hov­ioikeu­den päätök­sen hylkäämäl­lä Sundqvistin val­i­tuslu­pa­hake­muk­sen. Hov­ioikeu­den päätök­sen joh­dos­ta “roska­pank­ki” Arse­nal-Sil­lan toim­intaa ohjan­nut eduskun­nan tarkas­tus­valiokun­ta otti vuon­na 1997 teh­dyn ja val­tio­varain­min­is­teri Arja Alhon eroon johta­neen sovit­telu­sopimuk­sen uuteen hark­in­taan. Val­tion vaku­us­ra­has­ton toimio­hje­lau­takun­ta kuitenkin päät­ti 8.6.2001, ettei val­tio ryhdy hake­maan sovit­telu­sopimuk­seen muu­tok­sia. [7]

  Sundqvist oli vel­jen­sä Björnin kanssa syytet­tynä myös toises­sa oikeusju­tus­sa. Syyten­imikkeinä oli­vat törkeä kaval­lus, törkeä petos ja avu­nan­to törkeään petok­seen. Syyt­teet kuitenkin hylät­ti­in 23.6.1999 ja val­tion­syyt­täjä tyy­tyi käräjäoikeu­den päätökseen. ”

  “Toise­na val­tio­varain­min­is­ter­inä toimies­saan Alho vas­tasi vero­tuk­ses­ta, rahoi­tus­markki­noista ja val­tioneu­vos­ton tule­vaisu­us­selon­teko­jen valmis­telus­ta. Vuon­na 1997 val­tio­varain­min­is­teri Arja Alho hyväksyi STS-pankin entisen pääjo­hta­jan Ulf Sundqvistin (sd) vahin­gonko­r­vausvelvoit­teen sovit­telue­si­tyk­sen. SDP:n entisen puolue­jo­hta­jan (Sundqvist) kanssa tehty sopimus osaltaan johti min­is­teri Alhon eroon, mut­ta ei antanut aihet­ta oikeudel­lisi­in seuraamuksiin.”

  Ts. Jupak­ka kos­ki ako­r­dia vahin­gonko­r­vauk­ses­ta, jota UF ei “pystynyt” maks­maaan. Jotakin kaut­ta vel­ka oli siir­tynyt val­ti­olle / vltion omis­ta­malle pankille ja Arja Alho suos­tui tar­jot­tuun sov­in­toon — ilman että mitään sitä enen UF olisi vapaae­htoiset­si mak­sanut ja piti tulon­sa uloso­ton ulot­tumat­tomis­sa. Ako­rdil­la on aina moraa­li­nen edel­ly­tys: se, että velainen on pyrkinyt velka­nsa hoita­maan (tai että siltä ketkul­ta ei kuitenkaan mitään saa ja voi un0htaa asian)

 69. “Liian van­ha puhuu aivan lööper­iä. En ole koskaan esit­tänyt mitään sel­l­aista, joka olisi estänyt Vouti­laisen kalus­te­hank­in­to­jen tuloa julkisuuteen.”

  En puhu, lähdesuo­jan mur­tamis­la­ki johtaa epä­selvään tilanteeseen monel­la taval­la . En usko, että olet niin sin­isilmäi­nen ‚ettet ole tun­nistanut ongelmaa.

  Lop­putule­ma ei olekaan laki itsesään vaan use­an lain ja oikeuskäytän­nön tuot­ta­ma kokon­aisu­us ja jos kan­nat­taa tuo­ta lähdesuo­jan muramista niin käytän­nössä ajaa juuri noi­ta Kepun/ Vouti­laisen tapausten salaamista.

  Jo yksistään se, että taval­lisen kansalaisen on vaikea hah­mot­taa, mikä on lähdesuo­jaan alaista tietoa, mikä ei nos­taa asioiden esi­in tuomisen kynnystä.

  Omo on käyt­tänyt esimerkkinä Inkisen itsemurhaa,mutta kun potku­jen seu­rauk­se­na ovat tuhan­net tehneet itse­murhan, mut­ta kun suuret määrätkään eivät ole nos­ta­neet vihre­itä aja­maan potku­je eto­lakia niin taustal­la ovat muut moti­vaa­tiot kuin tuo Inkisen itse­murha, jon­ka yhteys vuo­toon on epämääräinen.

  Yleen­säkin Lex Noki­at ja lähdesuo­jan mur­t­a­mi­nen ovat mitu-menetelmi­in peustu­via lake­ja , joiden lähde on EK ja tavoit­teet ovat aivan muut kuin esille tuodut

 70. “Joka tapauk­ses­sa halusin nos­taa esi­in sen seikan, että poli­it­tisen oikeis­ton joukos­ta — jon­ka lib­er­aaleim­paan laitaan OS kieltämät­tä kuu­luu — nos­te­taan aina huono­jen aiko­jen tul­lessa puheen­vuoro­ja, jois­sa vaa­di­taan omaisu­u­den suo­jan pararan­tamista rikol­lisu­udelta ran­gais­tuk­sia koventamalla.”

  Pitää muis­taa, että näis­säkin vaa­timuk­sis­sa rajataan eli­itin omat talous­rikok­set aina ulos.
  Osmokin vaatii nakki­varkaille elinkautisia tuomio­ta, mut­ta Novan kaltaiset kup­pauk­set ovat OK.
  Olin viikon Rovaniemel­lä aut­tele­mas­sa van­hempiani ja parin kal­jail­lan jäl­keen aukeni tuo Novakin eli aivan per­in­teinen korruptiojuttu.

  Tuo Uotin tapaus on oiva esimerk­ki siitä, miten ihmi­nen voitaisi­in tuomi­ta Horod­kovskin tapaan tois­tuvil­la oikeu­denkäyn­neil­lä elin­iäk­si vankilaan.
  Vira­nomais­lla­han ei ole tarkaa käsi­tys­tä, paljonko Uoti pimit­ti joten mikä tahansa sum­ma voidaan esit­tää puuttuvaksi .

  Suo­ma­laiset vihreät ovat kum­ma­jainen Euroopas­sa, lähin­nä he ovat ajatuk­sil­taan ääri­oikeis­toa ja kuu­luisi­vat kon­ser­vati­ivi­uen joukkoon.
  Ehkä se johtuu siitä että Suomes­sa he ovat eli­itin lap­sia ja heille on löy­det­ty sopi­va päivähoitopaik­ka .Vielä 70-luvul­la he oli­vat tais­to­laisia, jota oikeat kom­mu­nis­titkin kavahtivat

 71. Lähdesuo­jan mur­t­a­mi­nen avaa poli­is­lle uusia mah­dol­lisuuk­sia. Tun­netusti poli­is voi kokeil­la lakien rajo­ja ilman suuria seu­rauk­sia esim jos poli­is mur­taa lähdesuo­jan per­si­utet­tomasti niin kysessä on hal­lion­torike, jos­ta voi parhaim­mil­laankin saa­da vain huo­mau­tuk­sen eli jos palk­in­tona on hyvä vir­ka suuryri­tyk­sessä tai poli­i­sis­sa niin lain rikkomi­nen on kannattavaa.

  Muutenkin poli­is on jengiy­tymässä ja kietou­tu­mas­sa rikol­lisi­in kuten huume­tutk­i­joiden rikosepäi­lyt pal­jas­ti­vat. Eli toinen poli­isi­jen­gi sabotoi tois­t­en työtä, jot­ta omat rikol­lis­ten sidos­ryh­mät vält­ty­i­sivät kiinnijäämiseltä.
  Kun poli­isi on saa­mas­sa oikeu­den tehdä rikok­si­akin niin pitää miet­tiä , onko poli­is­lla ja rikol­lisel­la enää suur­ta eroa.

  Hyvä esimerk­ki kehi­tyk­ses­tä on Englan­ti, jos­sa solut­tau­tu­mi­nen teror­i­s­tiryh­mi­in on johtanut siihen, että poli­isit kidut­ta­vat. ja tap­pa­vat toisiaan.

  1. Lähdesuo­jan mur­tamiseen tarvit­taisi­in tietysti oikeu­den päätös, kuten salaku­un­telu­unkin. Salaa voi kuitenkin kuun­nel­la salaa, vaik­ka oikeu­den päätöstä ei olisikaan. Lähdesuo­jaa ei voi mur­taa salaa.

 72. “Kun poli­isi on saa­mas­sa oikeu­den tehdä rikok­si­akin niin pitää miet­tiä , onko poli­is­lla ja rikol­lisel­la enää suur­ta eroa.”

  Poli­i­sista tulee pitää mielessä se, että kaik­ki poli­isit eivät todel­lakaan ole rikol­lisia. Vaik­ka joukko hel­posti leimaan­tuu muu­ta­man mädän ome­nan takia, niin silti poli­i­sista löy­tyy myös moraalin omaavia ihmisiä.

 73. “Lähdesuo­jan mur­tamiseen tarvit­taisi­in tietysti oikeu­den päätös, kuten salaku­un­telu­unkin. Salaa voi kuitenkin kuun­nel­la salaa, vaik­ka oikeu­den päätöstä ei olisikaan. Lähdesuo­jaa ei voi mur­taa salaa.”

  Esi­tyk­sessähän lähde­tään siitä, että oikeu­den päätöstä ei tarvi­ta, poli­isi voisi itsenäis­es­ti päättää.
  Hyvä esimerk­ki yri­tys­sal­isu­ud­es­ta on Kataisen lausun­not vaali­ra­hoituk­ses­ta, niit ei voi pal­jat­saa kun yri­tyk­set eivät halua eli se kuluu sil­loin yrtys­salaisu­u­den piiriin.

  1. Mis­tähän esi­tyk­ses­tä Liian van­ha puhuu? Min­un esi­tyk­sessäni lähde­tään siitä, että mur­tamiseen tarvi­taan oikeu­den päätös. Minä vas­taan vain omista esi­tyk­sistäni, en muiden. 

 74. “Vaik­ka joukko hel­posti leimaan­tuu muu­ta­man mädän ome­nan takia, niin silti poli­i­sista löy­tyy myös moraalin omaavia ihmisiä.”

  Miten voit tietää etukä­teen, ettet joudu mädän ome­nan käsit­te­lyyn ? Ain­oa tapa varmis­taa asia on olla hiljaa.

 75. Tääl­lä tun­tuu ole­van vähän naivia porukkaa. Jos rahat on saatu parasi­it­ti­val­tioon suo­jaan, voidaan luot­toko­rt­ti ottaa sieltä parasi­it­ti­val­tios­ta. Ihan samoin toimii Visa parasi­it­ti­val­tion pankista kuin Nordean Aleksin kont­torista saatu Visa vaik­ka Briteis­sä. Ei tähän ole suo­ma­laisil­la vira­nomaisil­la mah­dol­lisuuk­sia puuttua. 

  Estetään raho­jen käyt­tö ja vouti ottaa rahat pois ‑argu­men­toin­ti on silkkaa lapsel­lisu­ut­ta. Ei se nyt vaan noin mene. Sori. 

  Esimerk­ki: Henkilö perus­taa tilit vaik­ka Mona­coon, Andor­raan, USA:n, Kanadaan ja Venäjälle. Rahan­si­ir­toketju M‑A-U-K‑V on tehty paris­sa min­uutis­sa. Kun Suo­ma­lainen vira­nomainen saa mur­ret­tua pankkisuo­jan Mona­cos­sa (vuo­den päästä) vain tode­tak­seen, että rahat ovat läht­e­neetkin jo Andor­raan saa se suo­ma­lainen vira­nomainen taas hakea Andor­ras­ta pankkisalaisu­u­den mur­tamista… …vaik­ka rahat ovat paljon aikaisem­min kiertäneet use­am­mas­sakin maassa. 

  Lisäk­si toinen huomio: jos rahat on parasi­it­ti­saarel­la, voi henkilö tuomion kär­sit­tyään muut­taa about ihan minne vaan. Pakkoko hänen on Suomes­sa asua? Tämä Suomes­sa asum­i­nen tun­tuu ole­van varsin monel­la lähtöo­le­tuk­se­na. Toki Suomes­sa asum­i­nenkin onnis­tuu, esim. vuokraa­mal­la käm­pän, kuten Osmo on todennut.

 76. Mis­tähän esi­tyk­ses­tä Liian van­ha puhuu? Min­un esi­tyk­sessäni lähde­tään siitä, että mur­tamiseen tarvi­taan oikeu­den päätös. Minä vas­taan vain omista esi­tyk­sistäni, en muiden.

  Lämpimik­seen voi puhua mitä tahansa mut­ta kun laki on jotain muu­ta eikä vas­tus­tavia puheen­vuoro­ja ole vihrei­den tahol­ta näkynyt niin täy­tyy päätel­lä , että he kan­nat­ta­vat kyt­täyk­sen lisäämistä. Kan­nat­ti­han Osmo Lex Nokiaakin.
  On vain pop­ulis­mia olla muodol­lis­es­ti olla jotakin vastaan.
  Arvelin aluk­si, että vihreät ovat juuri niitä joille sanan­va­paus ja ihmisoikeudet ovat korkea-arvoisia, mut­ta todel­lisu­us näyt­tää muulta.

 77. Vahvo­ja mielip­iteitä tästä aiheesta, mut­ta hataral­ta pohjalta.

  Homma­han menee näin: (1) Jos rikok­sel­la saatu hyö­ty on jonkun muun vahinko, rikok­sen tek­i­jä velvoite­taan kor­vaa­maan vahinko. Näin olisi käynyt juuri tässä, kun Turusen kätkemät milju­u­nat oli­vat Her­lin­ien pus­sista. (2) Jos varsi­naista vahin­gonkär­si­jää ei ole tai tämä ei vaa­di kor­vaus­ta, tuomi­taan hyö­ty val­ti­olle menete­tyk­si (tyyp­il­listä esim. huumau­sainer­ikok­sis­sa). Raho­ja yritetään sit­ten per­iä ulosot­toteitse, jos niitä ei suo­si­ol­la mak­sa. Jos kon­na on sitkeä ei pal­jas­ta kätköjään, niin sit­ten täyt­tyy vaan yrit­tää paikallis­taa saalis muil­la kon­steil­la. Vielä sata vuot­ta sit­ten lain­säädän­nössä oli mon­en­laisia “pain­os­tus­vankeuk­sia” eri tarkoituk­si­in. Jos niihin halu­taan pala­ta, niin kotoisen lain­säädän­nön muut­tamisen lisäk­si pitäisi ero­ta ainakin Euroopan neu­vos­ton ihmisoikeussopimuk­ses­ta ja YK:n vas­taavas­ta ns. KP-sopimuk­ses­ta. Mene ja tiedä miten tarkkaan blo­gisti on asi­aa täl­lä ker­taa harkinnut.

 78. “Jos niihin halu­taan pala­ta, niin kotoisen lain­säädän­nön muut­tamisen lisäk­si pitäisi ero­ta ainakin Euroopan neu­vos­ton ihmisoikeussopimuk­ses­ta ja YK:n vas­taavas­ta ns. KP-sopimuksesta. ”

  Täl­lainen uuti­nen sat­tui silmään eli Suomen pitäisi todel­lakin ero­ta EIT:ta ja YK:n ihmisoikeussopimuksesta.
  Pitää ihme­tel­lä joskus vihre­itä , he ovat use­asti samoil­la lin­joil­la kuin venäläiset oikeuskysymyksissä ?? 

  “16.6.2009
  EIT:lta ensim­mäi­nen tuomio Suomelle kahdesti rankaisemisen kiellosta
  Euroopan ihmisoikeustuomiois­tu­in (EIT) on tänään anta­mas­saan tuomios­saan ensim­mäistä ker­taa kat­sonut, että Suo­mi on rikkonut ihmisoikeussopimuk­sen 7 lisäpöytäkir­jan 4 artik­laa, joka kieltää syyt­tämästä ja rankaise­mas­ta kahdesti”

 79. Mitenkäs menetel­lään kun van­hem­mat ovat las­ten­sa omaisu­u­den varas­ta­neet ja tehneet sil­lä kaup­paa hyö­tyäk­seen itse siitä taloudellisesti ?
  Tulisiko omaisu­us palaut­taa tuot­toi­neen omistajilleen ?

 80. Aivan idioot­ti­mainen ehdo­tus. Ellei pal­jas­taisi minne on piilot­tanut varas­ta­mansa nakkipaketin tai sitä ei enää löy­ty­isi, jou­tu­isi istu­maan vanki­las­sa ikuis­es­ti. Rikok­ses­ta annetaan yksi tuomio ja sil­lä hyvä.

  Paljon parem­pi ehdo­tus olisi, että turhia lupauk­sia anta­vat poli­itikot (98% kansane­dus­ta­jista), laitet­taisi­in lusi­maan, kunnes lupaisi­vat nou­dat­taa lupauk­si­aan myös sen jäl­keen kun hei­dät on valit­tu eduskuntaan.

Vastaa käyttäjälle Rääsyrannan Jooseppi Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.