Rikos ei saisi kannattaa

Leh­ti­tie­to­jen mukaan ihmis­kaap­pauk­ses­ta syy­tet­ty Turu­nen kiel­täy­tyi ker­to­mas­ta, mihin on lun­nas­ra­hat pii­lot­ta­nut. Aja­tuk­se­na oli, että kun hän tuo­mion kär­sit­ty­ään pää­se van­ki­las­ta vapaa­na mie­he­nä rikok­sen­sa sovit­ta­nee­na, lop­puiän voi elää äve­riäs­tä elä­mää. Van­ki­las­sa vie­te­tyl­le ajal­le oli­si tul­lut hyvä kuu­kausi­palk­ka, parem­pi kuin hän sivii­li­työs­tä sai. Ei onnis­tu­nut, kos­ka polii­si löy­si kät­köt, mut­ta ei oli­si pitä­nyt onnis­tua, vaik­ka polii­si ei oli­si löytänytkään.

Jos raho­ja ei oli­si löy­ty­nyt, Turu­nen oli­si pitä­nyt tuo­mi­ta myös varas­te­tun tava­ran kät­ke­mi­ses­tä. Kun tuo­mio aika­naan oli­si istut­tu, oli­si pitä­nyt kysyä uudes­taan, mis­sä rahat ovat. Jos vas­taus­ta ei edel­leen­kään oli­si tul­lut, oli­si pitä­nyt tuo­mi­ta uudes­taan varas­te­tun tava­ran kät­ke­mi­ses­tä ja niin edel­leen.  Van­ki­las­ta ei pitäi­si pääs­tä lain­kaan ennen kuin mie­li muuttuu.

Nyky­käy­tän­tö tekee rikok­ses­ta vuo­ren var­mas­ti kan­nat­ta­van. On hen­ki­löis­tä, joil­la on käyt­tö­oi­keus työ­nan­ta­jan­sa huo­mat­ta­van suu­riin pank­ki­ti­lei­hin. Aika kan­nat­ta­va rikos on siir­tää vaik­ka kym­me­nen mil­joo­naa euroa omal­le tilil­leen. Täs­tä jää vuo­ren var­mas­ti kiin­ni, mut­ta sen ver­ran minuut­te­ja kuluu, että ehtii pii­lot­taa omai­suu­den johon­kin varas­te­tun tava­ran kät­ke­mi­sel­lä elä­vään para­siit­ti­val­tioon. Kaval­luk­ses­ta saa parin vuo­den kakun. Sen istuu mie­lel­lään jos van­ki­las­sa löhö­mi­ses­tä tie­naa kym­me­nen tuhat­ta euroa päi­väs­sä.  Näin help­poa ei kan­nat­ta­va rikos saa olla!

Yllä ole­va kaval­luse­si­merk­ki ei ole mie­li­ku­vi­tuk­se­ni tuo­te, vaan sil­lä on vas­ti­ne todellisuudesta.

94 vastausta artikkeliin “Rikos ei saisi kannattaa”

 1. Vii­den vuo­den istu­mi­sen jäl­keen rois­to tun­nus­taa raha­kät­kön ole­van Kor­pi­kuusen­ka­tu 1:ssä kan­non alla. Jos raho­ja ei kui­ten­kaan kät­kös­tä löy­dy, niin mitäs sit­ten tehdään?

 2. Rikol­li­nen voi­si toki neu­voa pai­kan, jos­ta rahaa ei löy­dy ja val­tio jou­tui­si kai todis­ta­maan, että rahat eivät kos­kaan olleet siellä?

 3. Onko kyse lais­ta vai sen tul­kin­nas­ta? Siis, voi­tai­siin­ko kät­ken­tä­ri­kok­ses­ta tuo­mi­ta vie­lä muu­ta­man vuo­den päästäkin? 

  Olen tie­ten­kin sinän­sä samaa miel­tä asias­ta, noin sen pitäi­si mennä.

  1. En tie­dä voi­ko nyky­lain mukaan, toden­nä­köi­ses­ti ei voi, mut­ta Suo­mes­sa on 200 hen­ki­löä, jot­ka saa­vat palk­kaa lakien muuttamisesta.

 4. Kuvi­tel­laan­pa, että siep­paa­ja oli­si onnis­tu­nut pitä­mään rahat kät­kös­sä ja istu­nut kak­kun­sa. Mitä hän sit­ten voi niil­lä rahoil­la teh­dä? Ne on sii­nä vai­hees­sa jo epäi­le­mät­tä tuo­mit­tu val­tiol­le mene­tet­tä­väk­si ja ulos­ot­to on jat­ku­vas­ti pääl­lä. Jos siep­paa­ja alkaa elä­mään kysei­sil­lä rahoil­la yhtään mini­mi­toi­meen­tu­loa leveäm­pää elä­mää ja ostaa vaik­ka­pa auton, niin ulos­ot­ta­ja ottaa sen pois.

  Tämän voi toki vält­tää muut­ta­mal­la jon­ne­kin rois­to­val­tioon, mut­ta val­tio voin­nee evä­tä passin.

 5. Olis rahat saa­tu takai­sin joka tapauk­ses­sa, vaik­ka nii­tä ei oli­si­kaan heti löy­det­ty. Miten ihmees­sä yksi­tyis­hen­ki­lö voi­si tuo­mion­sa jäl­keen elel­lä 10 mil­joo­nal­la eurol­la. Raho­jen nume­rot ovat polii­sil­la tie­dos­sa. Suo­mi on niin pie­ni maa, ettei onnis­tui­si aina­kaan tääl­lä elel­lä äve­riäs­tä ele­mää. Jos sit­ten läh­ti­si ulko­mail­le, pitäi­si rahat sala­kul­jet­taa muka­na, kos­ka ei nii­tä voi pank­kiin­kaan tal­let­taa, sii­tä­hän jäi­si heti kiin­ni. Tol­la­sen rikok­sen teh­nyt jou­tui­si heti tehos­tet­tuun tar­kas­tuk­seen rajal­la ja jäi­si sii­nä kiin­ni. Joka ker­ta kun yrit­tää läh­te­tä maas­ta jou­tui­si tehoratsiaan.

  Aika vai­kee­ta oli­si lun­nas­ra­hoil­la elellä.

 6. Oikeus­val­tios­sa ei voi ihmis­tä tuo­mi­ta use­aan ker­taan samas­ta rikok­ses­ta. Muu­ten­han voi­tai­siin vaik­ka totaa­li­kiel­täy­ty­jil­tä kysyä van­ki­lan por­teil­la että joko se ase­pal­ve­lus alkaa maistumaan.

 7. En oikein pidä aja­tuk­ses­ta jakaa käy­tän­nös­sä elin­kau­tis­ta van­keus­ran­gais­tus­ta kaval­luk­ses­ta. Ennem­min pitäi­si kehit­tää tapo­ja estää para­siit­ti­val­tioi­ta kät­ke­mäs­tä rahaa tai aina­kin jaka­mas­ta sitä eteen­päin. Luu­li­si onnis­tu­van, onhan Sveit­sis­sä­kin mur­ret­tu pankkisalaisuus.

 8. Käsi­tyk­se­ni mukaan menee näin: 

  Kyl­lä Turu­nen tulee saa­maan syyt­teen myös kätkemisrikoksesta. 

  Eli hän istuu yhdis­te­tyn tuo­mion ihmis­ryös­tös­tä, kät­ke­mi­ses­tä­ja muis­ta asi­aan liit­ty­vis­tä rikok­sis­ta (lai­ton uhkaus, tör­keä vapau­den­riis­to ym.)

  Turu­nen ei otta­nut ilmei­ses­ti huo­mioon sitä, että Her­li­nit tus­kin kat­se­li­si­vat vie­res­tä Turusen läh­töä nau­rusaa­ril­le. Nel­jäl­lä mil­joo­nal­la pyö­rit­tää jo aika­mois­ta etsiväoperaatiota. 

  Vai­kut­taa joten­kin aivan lap­sen tasol­le jää­neel­tä ihmi­sel­tä tämä Turu­nen fan­t­asioit­ten­sa kans­sa. Ja ilmei­ses­ti täy­sin välin­pi­tä­mä­tön edes omien las­ten­sa kär­si­myk­sil­le kai­kes­ta pää­tel­len. Ilmei­ses­ti kysees­sä on nar­sis­ti­sen per­soo­nal­li­suus­häi­riön äärimuoto.

  Sekään ei Turus­ta lii­kut­ta­nut näh­tä­väs­ti tip­paa­kaan, että Min­na Nur­mi­nen oli­si kuol­lut kop­pe­roon­sa kuin elä­väl­tä hau­dat­tu­na, jos Turusel­le oli­si sat­tu­nut jotain. 

  Kam­mot­ta­va jut­tu kai­ken kaik­ki­aan, mut­ta tuo­mio tulee ole­maan mitä­tön. Istuu mak­si­mis­saan nel­jä vuot­ta, mikä­li käyt­täy­tyy kun­nol­la vankilassa.

 9. > Joka ker­ta kun yrit­tää läh­te­tä maas­ta jou­tui­si tehoratsiaan.

  Kyl­lä­hän kai­ken­kar­vai­set rikol­li­set ovat ennen­kin pör­rän­neet rajan yli onnis­tu­nees­ti. Esi­mer­kik­si maan­teit­se pää­see mel­ko tus­kat­to­mas­ti ruot­siin vaik­ka oli­si kovin­kin etsit­ty mies. Var­sin­kin jos ei ole mikään eilen karan­nut mur­ha­mies, vaan jokin kiris­tys­hui­ja­ri vuo­sien takaa.

 10. Jos raho­ja ei oli­si löy­ty­nyt, Turu­nen oli­si pitä­nyt tuo­mi­ta myös varas­te­tun tava­ran kät­ke­mi­ses­tä. Kun tuo­mio aika­naan oli­si istut­tu, oli­si pitä­nyt kysyä uudes­taan, mis­sä rahat ovat. Jos vas­taus­ta ei edel­leen­kään oli­si tul­lut, oli­si pitä­nyt tuo­mi­ta uudes­taan varas­te­tun tava­ran kät­ke­mi­ses­tä ja niin edel­leen. Van­ki­las­ta ei pitäi­si pääs­tä lain­kaan ennen kuin mie­li muuttuu.”

  Oikeus­val­tion peri­aat­tei­siin eivät kovin­kaan hyvin kuulu 

  a) kak­si tai useam­pia tuo­mio­ta yhdes­tä ja samas­ta rikoksesta
  b) kos­kaan päät­ty­mät­tö­mät ran­gais­tuk­set (van­keu­den jäl­keen jat­ku­va pak­ko­hoi­to TEO:n lausun­non jäl­keen oikeu­den pää­tök­sel­lä täs­tä poik­keuk­se­na). Elin­kau­ti­nen­kaan ei istu eli­ni­kään­sä, jos ei satu kuo­le­maan ennen kes­ki­mää­räis­tä n. 22 vuo­den kakkua.
  c) Pai­nos­tus­van­keu­del­la voi­si yri­tel­lä? Sen mak­si­mi on muis­taak­se­ni 6 kk. Mut­ta lais­sa ei tai­da olla perus­tet­ta tähän tapauk­seen. Eikä pidä olla­kaan: se joku 8–10 mil­joo­naa on jo “kos­tet­tu” tuo­miol­la, vaik­ka asia har­mit­tai­si sinua ja mui­ta pik­ku­va­rak­kaik­si sanottuja.

 11. Eli siis T‑miehelle ja Osmolle. 

  Ei mis­tään rikok­ses­ta voi­da tuo­mi­ta kah­ta ker­taa. Kun ker­ran lusii kät­ken­näs­tä, niin se on siinä. 

  Eikä se mitään täs­sä mei­naa, että rahat löy­tyi­vät, kyl­lä hän sil­ti syyl­lis­tyi kätkentään.

  1. Jos kät­ken­tää jat­ke­taan lusi­mi­sen jäl­keen ja kiel­täy­tyy uudes­taan ker­to­maan mis­sä se on, se on hyväl­lä tah­dol­la tul­kit­ta­vis­sa uudek­si rikok­sek­si. Näin siis pitäi­si olla. Esi­mer­kik­si uhka­sa­kon voi saa­da samas­ta lai­min­lyön­nis­tä kuin­ka mon­ta ker­taa tahansa.

 12. Autoa, kän­nyk­kää, asun­toa ja ehkä venet­tä­kin voi pitää fir­man nimis­sä. Yksi­tyis­hen­ki­löl­tä­kään amma­tin­har­joit­ta­mi­seen tar­vit­ta­via väli­nei­tä ei voi­da ulos­mi­ta­ta. Jot­kut vaan tar­vit­se­vat urhei­luau­toa ja hie­no­ja puku­ja “työs­sään”.

 13. Jos tuu­ri ja onni jäte­tään las­kuis­ta, niin har­va sitä on rikas­tu­nut eet­ti­ses­ti ja moraa­li­ses­ti hyväk­syt­tä­väl­lä taval­la. Itse olen yrit­tä­nyt rikas­tua mm. Kii­nan ja Intian sijoi­tuk­sil­la ja olen siten osal­li­se­na niin lap­si­työ­voi­man käyt­töön, kun lukui­siin kuolemantapauksiin. 

  Rikas­tut­taes­sa on yleen­sä käy­nyt niin, että “rikos” on kannattanut. 

  Täs­sä tapauk­ses­sa kyse on rahas­ta. Ehkä sitä on minul­le kui­ten­kin ker­ty­nyt niin pal­jon, että se ei herä­tä riit­tä­vää into­hi­moa, jot­ta se peit­täi­si ihmis­koh­ta­lon häli­nän taus­tal­la. Rikos on kid­nap­paus, joka on uhril­leen var­mas­ti rank­ka tapahtuma. 

  Rahal­li­nen puo­li tapah­tu­mas­sa on koko­luo­kas­saan pie­nem­pi kuin eräs hevo­siin liit­ty­vä vero­hui­jaus, jota tuo­tan­to­ta­lou­den kurs­sil­la pidet­tiin esi­merk­ki­nä. Arvat­kaa­pa ket­kä ryös­ti­vät hevos­kau­poil­la kan­san rahat?

 14. Toi­nen mie­len­kiin­toin­nen asia on ns. “siep­paus­va­kuu­tus”, joka on ilmei­ses­ti mel­ko suo­sit­tu jois­sain mais­sa. Kysei­sen vakuu­tuk­sen yleis­ty­mi­nen­hän tekee siep­paa­mi­ses­ta äärim­mäi­sen kan­nat­ta­vaa puu­haa, eten­kin jos vakuu­tuk­sen omis­ta­jien hen­ki­löl­li­syys on suh­teel­li­sen help­po selvittää.

  Oli­si tie­tys­ti ylei­sen edun kan­nal­ta jär­ke­vää kiel­tää kysei­set vakuu­tuk­set lail­la, mut­ta en tie­dä onko se täl­lä het­kel­lä mahdollista.

 15. Osmo,

  Mut­ta kun epäil­lyl­lä ei ole mitään vel­vol­li­suut­ta ker­toa totuut­ta kuulusteluissa.… 

  Eli aika hur­jia muu­tok­sia epäil­lyn ase­maan toi­si tuo kaa­va­le­ma­si lainmuutos.

 16. Jos kät­ken­tää jat­ke­taan lusi­mi­sen jäl­keen ja kiel­täy­tyy uudes­taan ker­to­maan mis­sä se on, se on hyväl­lä tah­dol­la tul­kit­ta­vis­sa uudek­si rikok­sek­si. Näin siis pitäi­si olla. Esi­mer­kik­si uhka­sa­kon voi saa­da samas­ta lai­min­lyön­nis­tä kuin­ka mon­ta ker­taa tahansa.”

  Jos ei pal­jas­ta kät­köään, ei osal­lis­tu rikok­sen­sa sel­vit­tä­mi­seen ja saa kovem­man tuo­mion. Sii­tä kät­ke­mi­ses­tä siis on jo ran­gais­tu edeltä. 

  Mie­les­tä­ni rah­nat pitäi­si saa­da pois — rikos ei saa kan­nat­taa — mut­ta sekään ei käy laa­tuun, että kon­na­kaan pan­naan löy­sään hir­teen iäk­seen. Tuo­mio on voi­ta­va suo­rit­taa johon­kin lop­puun­sa. Se on nyt vaan niin. 

  Osmon oikeu­den­mu­kai­suusa­jat­te­lu nou­dat­taa suo­ma­lais­ta, jon­ka mukai­ses­ti eten­kin rik­kai­den rahat on suo­jat­tu kon­nil­ta jo edel­tä omai­suus­ri­kok­sis­ta annet­tu­jen ran­gais­tus­ten kovuu­den ja toi­vo­tun ennal­taeh­käi­se­vän vai­ku­tuk­sen kautta.

  Mie­les­tä­ni ajat­te­let tie­tä­mät­tä­si erit­täin syväl­li­sen oikeis­to­lai­ses­ti täs­sä asiassa.

 17. Kai­ja­na­ho,

  Ei anas­te­tun omai­suu­den palaut­ta­mi­nen ole mitään “vahin­gon­kor­vaus­ta”…

  Hen­ki­ses­tä kär­si­myk­ses­tä täs­sä tapauk­ses­sa tulee var­mas­ti Suo­men mit­ta­puul­la iso kor­vaus M. Nurmiselle.

 18. Tuol­lai­sen lain­sää­dän­nön val­li­tes­sa eikö­hän Turu­nen oli­si vii­meis­tään asia­na­ja­jan kans­sa kes­kus­tel­tu­aan muis­ta­nut että antoi rahat ars­kal­le, mut­ta ei yhtään tie­dä tar­kem­min kuka ars­ka on ja mis­tä ars­kan tavoit­taa. Tuo­miois­tuin saa sit­ten tuo­mi­ta ars­kan poissaolevana.

 19. Voi­daan­ko muu­ten epä­re­hel­li­sin kei­noin han­kit­tu­ja varo­ja kar­hu­ta takai­sin kol­man­nel­ta osa­puo­lel­ta, jos niil­lä on jo ehti­nyt ostaa jotain tai lah­joit­taa ne eteenpäin?

  Eli jos kaval­taa mil­joo­nan, ja ennen kiin­ni­jää­mis­tään lah­joit­taa viral­lis­ta tie­tä sen suku­lai­sel­leen, jou­tuu­ko suku­lai­nen palaut­ta­maan lahjan?

 20. Mitä­kö­hän ihmi­soi­keus­so­pi­muk­set sanoi­si­vat epäillyn/syytetyn vel­vol­li­suu­des­ta sel­vit­tää rikos­ta, jos­ta epäillään/syytetään? Peri­aa­te­han on oikeus­val­tiois­sa täy­sin päin­vas­tai­nen. Saa­tai­siin aina­kin maa­il­man­laa­juis­ta jul­ki­suut­ta… Mitä jos anastaja/kätkijä ehti­nyt käyt­tää rahat? Osmon idea sekä teo­rian että käy­tän­nön tasol­la täy­sin mah­do­ton. Lai­te­taan saman­tien lin­naan kaik­ki maan vahon­gon­kor­vaus­vel­vol­li­set, kun­nes ovat kor­van­neet aiheut­ta­man­sa vahin­gon? Ja tie­dok­si, kät­ke­mis­ri­kok­seen syyl­lis­tyy se, joka ottaa hal­tuun­sa anas­tet­tua varal­li­suut­ta, ei anas­ta­ja itse. Käy­tän­nös­sä esi­tys tar­koit­tai­si sitä, että vahin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­nen istuu van­ki­las­sa lopun ikän­sä sen vuok­si ettei ole kor­van­nut aiheut­ta­maan­sa vahin­koa. Todel­lis­ta vel­ka­van­keut­ta. Oli­si aika vai­kea alkaa erot­te­le­maan nii­tä ‚jot­ka ovat jo kulut­ta­neet saa­man­sa hyö­dyn niis­tä, joil­la täy­tyy olla sitä tal­lel­la. Ja miten ihmees­sä kont­rol­loi­da sitä, puhuu­ko hen­ki­lö tot­ta varo­jen sijain­nis­ta ja nii­den tal­lel­la olemisesta?

 21. Muu­ten­han voi­tai­siin vaik­ka totaa­li­kiel­täy­ty­jil­tä kysyä van­ki­lan por­teil­la että joko se ase­pal­ve­lus alkaa mais­tu­maan.

  Eikö ennen teh­ty juu­ri näin? Nyky­ään ei var­maan teh­dä, mut­ta minus­ta totaa­lit nime­no­maan vie­lä muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten saat­toi­vat istua lin­nas­sa pit­kiä­kin aiko­ja uudes­taan ja uudestaan. 

  Mut­ta siis: Samas­ta rikok­ses­ta ei voi tie­ten­kään tuo­mi­ta kah­des­ti ja täs­sä tosi­aan on se ongel­ma, että mitäs jos joku on vie­nyt ne rahat sil­lä välin. 

  Mut­ta kyl­lä ne rahat sil­ti voi­daan ottaa pois, kos­ka lin­nas­ta pääs­ty­ään kave­ril­la ei oikein voi olla omai­suut­ta kun kaik­ki on pis­tet­ty taka­va­rik­koon. Tai aina­kin näin sen pitäi­si men­nä. Ja tosi­aan, jos laki ei sitä mah­dol­lis­ta, niin laki pitää muuttaa.

 22. Minus­ta­kin täs­sä on se vaa­ra, että tuo­mi­taan useam­man ker­ran samas­ta rikok­ses­ta, mut­ta eikö vahin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suus aja saman asian? Eli jos kät­ki­jäl­lä on mitään varal­li­suut­ta, sii­tä sit­ten niis­te­tään lei­jo­nan­osa. Elä­män loppuun.

  Ehkä se ei estä uut­ta elä­mää Liech­tens­tei­nis­sa, mut­ta estää­kö mikään muu­kaan? Miten val­tio voi todis­taa, että rahat ovat kät­kös­sä eikä esi­mer­kik­si len­tä­neet tuu­len muka­na paetessa?

 23. Jos kät­ken­tää jat­ke­taan lusi­mi­sen jäl­keen ja kiel­täy­tyy uudes­taan ker­to­maan mis­sä se on…”

  Entäs jos on alun perin­kin ker­to­nut kuu­lus­te­luis­sa, että mat­kal­la sat­tui vahin­ko ja osa rahois­ta hävi­si mat­kal­la ja sit­ten ker­too vain muu­ta­man kät­kö­pai­kan. Sil­loin ei enää voi­da väit­tää että oli­si kieltäytynyt.

 24. Jos luet­te huo­lel­la alku­pe­räi­sen pos­tauk­sen, sen todel­li­se­na aihee­na ei olleet Turusen kät­ke­tyt sete­lit, vaan aivan oikeas­ti tapah­tu­nut mil­joo­na­luo­kan kaval­lus, jos­sa teki­jä aikoo tie­na­ta van­ki­las­sa istu­mal­la 20 000 euroa päi­väs­sä. Tähän esi­merk­kiin eivät oikein päde tuu­len vie­mät sete­lit tai Ars­ka, joka vei ne pois, kos­ka hom­ma on kyl­lä hoi­det­tu elektronisesti.

  Tuo­hon pitäi­si kek­siä jokin tapa tuo­ho­ta tämä lii­kei­dea, kos­ka kovin moni voi olla halu­kasw istu­maan van­ki­las­sa tuol­la päi­vä­pal­kal­la. On pal­jon ihmi­siä, joil­la on mah­dol­li­suus kaval­taa tuol­lai­sia sum­mia yri­tyk­sil­tä tai val­tiol­ta, jos he hyväk­sy­vät sen, että kiin­ni jää­dään ja lusitaan.

 25. Tuo­hon pitäi­si kek­siä jokin tapa tuo­ho­ta tämä lii­kei­dea, kos­ka kovin moni voi olla halu­kasw istu­maan van­ki­las­sa tuol­la päi­vä­pal­kal­la. On pal­jon ihmi­siä, joil­la on mah­dol­li­suus kaval­taa tuol­lai­sia sum­mia yri­tyk­sil­tä tai val­tiol­ta, jos he hyväk­sy­vät sen, että kiin­ni jää­dään ja lusitaan.”

  Eikös se ole parem­pi pääs­tää tie­tyn ran­gais­tusa­jan jäl­keen vapaak­si, jot­ta pääs­täi­siin seu­raa­maan rikol­li­sen rahan­käyt­töä ja sitä kaut­ta varas­te­tun raha­saa­liin jäljille.

 26. Jos teki­jä las­kee että kiin­ni­jää­mi­ses­tä huo­li­mat­ta rikos kan­nat­taa, ran­gais­tus on lii­an lievä.

  Toi­mi­va ran­gais­tus­muo­to täy­tyi­si sik­si olla jokin sel­lai­nen ran­gais­tus, jota ei voi kom­pen­soi­da saa­lis­ra­hal­la, esi­mer­kik­si pysy­vän ruu­miin­vam­man tuottaminen.

 27. Ei ole oikein muu­ta kei­noa vähen­tää kan­nat­ta­vuut­ta kuin muut­taa ran­gais­tusas­teik­koa ja tuo­mi­ta sit­ten suo­raan 50 vuot­ta, jol­loin kan­nat­ta­vuus heik­ke­nee. Sil­loin var­maan­kin “kan­nat­ta­vuut­ta” tulee vähen­tää myös esim. väki­val­ta­ri­kok­sis­sa ja ran­gais­ta niis­tä­kin jenk­ki­tyy­liin. Jos sitä halu­aa ja kat­soo sen ole­van oikea suunta.

 28. Vaih­teek­si Eli­nan kans­sa samaa mieltä.

  Toki rikok­sen ei tuli­si kan­nat­taa, mut­ta aika monia auk­ko­ja tuon tyyp­pi­ses­tä lain­sää­dän­nös­tä löy­tyy. Totaa­li­kiel­täy­ty­jä-esi­merk­ki on hyvä. 

  Lisäk­si kai­kes­sa kyl­myy­des­sään kid­nap­paus ja sii­tä saa­tu huo­mat­ta­va rahal­li­nen hyö­ty (tai mah­do­li­suus sel­lai­seen) ei ole maa­il­man kau­hein rikos. On häi­rit­se­vää aja­tel­la, että kaval­lus­ta seu­ran­nees­ta kiel­täy­ty­mi­ses­tä teh­dä yhteis­työ­tä viran­omais­ten kans­sa saat­tai­si saa­da pahem­man rana­gis­tuk­sen kuin mur­has­ta, “edes” rais­kauk­ses­ta tai muus­ta suo­raan hen­ki­löön käy­väs­tä rikok­ses­ta, jol­la on peruut­ta­mat­to­mia seu­rauk­sia. Raha kun on kui­ten­kin vain rahaa.

  Sinän­sä aja­tus, että rikok­ses­ta ei sai­si hyö­tyä mis­sään olois­sa, on kau­nis. Ongel­mia vain seu­raa mää­ri­tel­mis­tä, ja tilan­teis­ta, jois­sa mää­ri­tel­miä saa­tet­tai­siin käyt­tää tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti vää­rin, mikä ei ole niin kovin uto­pis­ti­nen aja­tus demo­kra­tian lyhyes­sä historiassa. 

  Toki, jos kaval­luk­sek­si ja rikol­li­sek­si hyö­dyk­si saa­tai­siin mää­ri­tel­tyä muu­ta­mat optio-ohjel­mat, niin antaa palaa sit­ten vaan.

 29. Samaa miel­tä Soi­nin­vaa­ran kans­sa. Ei sai­si olla.

  Ei sai­si myös­kään olla kan­nat­ta­vaa näpis­tel­lä myy­mä­löis­tä tava­raa. Täs­tä­kin pitäi­si sää­tää sel­lai­nen sak­ko, että kiin­ni­jään­nyt, jou­tui­si kor­vaa­maan myös nii­tä ker­to­ja, jois­ta ei ole jää­nyt kiin­ni. Tai vahin­gon­kor­vaus­ta kaup­pi­aal­le, jot­ta me muut emme jou­du mak­sa­maan tuot­tei­den hin­nois­sa näpis­te­li­jöi­den­kin osuutta.

  Ja tähän Turusen tapauk­seen on lisät­tä­vä. Toi­vot­ta­vas­ti hänel­tä kar­hu­taan myös mene­te­tyt kor­ko­tu­lot. 10 mil­joo­nal­le saa esim. vii­del­lä pro­sen­til­la rei­lus­ti yli 1000 euroa per päi­vä kor­koa. Rahan­me­ne­tys on tuol­lai­sel­le ahneel­le mie­hel­le paras rangaistus.

 30. Tuo­hon pitäi­si kek­siä jokin tapa tuo­ho­ta tämä lii­kei­dea, kos­ka kovin moni voi olla halu­kasw istu­maan van­ki­las­sa tuol­la päiväpalkalla.”

  Polii­si voi tie­ten­kin har­ras­taa rikos­tie­dus­te­lua jäl­ki­kä­teen­kin, kun­han kek­sii syyn. Ja kek­sii kyl­lä. Ja sit­ten jos kave­ri on hil­lo­pur­kil­la, voi vou­din kans­sa iskeä. Ulos­o­tos­sa­han tuol­la kon­nal­la on enem­män kuin anas­tet­tu sum­ma, joten hal­lus­sa ole­vat varat saa­daan aina pois suo­jao­suut­ta lukuun ottamatta.

  Mui­ta rah­no­ja ei voi­da kiris­tää irti van­keu­del­la. Voi­si aidos­ti olla, että joku mah­dol­li­nen teki­jä­ku­map­pa­ni — ros­vo kun on — oli­si vaik­ka ne vie­nyt. Joh­tai­si ken­ties koh­tuut­to­muuk­siin yhden teki­jän kohdalla.

  ” On pal­jon ihmi­siä, joil­la on mah­dol­li­suus kaval­taa tuol­lai­sia sum­mia yri­tyk­sil­tä tai val­tiol­ta, jos he hyväk­sy­vät sen, että kiin­ni jää­dään ja lusitaan.”

  Ihmi­set pitää vali­ta oikein. Yri­tyk­set­hän ovat eten­kin nyt tai­ta­via, kor­kea­mo­raa­li­sia ja nami nami nami ja hel­lan­duu­de­lis sen­tään mitä ne ovat­kaan. Miten ne tuos­sa valin­nas­sa voi­si­vat sinun­kaan mie­les­tä­si ereh­tyä? Val­tio on taas vii­sas ja jalo, joten valin­nas­sa vain voi ja pitää­kin onnistua.

  Ja val­von­taa kehiin: yli x xxx xxx — sum­mat saa­vat liik­kua vain kah­den luval­la jne. Jos pro­to­kol­laa riko­taan, val­von­nan lai­min­lyö­jää ran­gais­taan kuten ylly­tyk­ses­tä ja vie­dään talo ja tava­rat alta. Alkaa mais­tua mak­su­lii­ken­teen seu­raa­mi­nen kamreerillekin.

  Ja toi­saal­ta; kyse­hän on vain por­va­ril­li­ses­ta ahneu­des­ta jota pitäi­si rakas­taa enem­män kuin mitään. Eikös pitäi­si luo­da Kaup­pa­ka­ma­rin ansio­mi­ta­li­jär­jes­tel­mä tuol­lai­sel­le puh­taak­si vil­jel­lyn ja suo­ra­nai­sen kapi­ta­lis­min edustajille?

  Suo­ra­nai­sen, kos­ka välis­sä ei ole edes verot­ta­jaa, jota on aina syy­tä inhota.

 31. Var­maan jot­kut ovat val­mii­ta heit­tä­mään kai­ken pois muu­ta­mak­si vuo­dek­si saa­dak­seen pai­kan aurin­gos­sa, ja teke­mään elä­män­sä kaval­luk­sen. Useim­mat eivät.

  Vapaan yhteis­kun­nan “ongel­ma” on sii­nä, ettei se kos­kaan ole abso­luut­ti­sen tur­val­li­nen, sil­lä aina löy­tyy yksi­löi­tä, jot­ka toi­mi­vat kui­ten­kin tavoin, jot­ka soti­vat ras­kaas­ti enem­mis­tön etu­ja vas­taan. Tuol­lai­sen toi­min­na­neh­do­ton kiel­tä­mi­nen ja vapau­den säi­lyt­tä­mi­nen on yleen­sä mää­ri­tel­ty mah­dot­to­mak­si, jo sik­si­kin, että kaik­ki äärim­mäi­sen itse­käs toi­min­ta ei ole lai­ton­ta. Esi­mer­kik­si yhtei­sö­jen tuhoa­mi­nen teh­tai­ta sul­ke­mal­la on mel­ko hyväk­syt­tyä toi­min­taa, jota har­joit­ta­vat usein arvos­te­tut yksi­löt etu­ryh­mien­sä nimissä.

  Vero­pa­ra­tii­sien vas­tais­ta kan­sain­vä­lis­tä lain­sää­dän­töä on var­maan­kin mie­le­käs­tä ajaa. Mut­ta voi sen tehä muu­toin­kin kuin hyök­kää­mäl­lä yksi­löi­tä vas­taan. Kai?

 32. Rää­sy­ran­nan Jooseppi:“Osmon oikeu­den­mu­kai­suusa­jat­te­lu nou­dat­taa suo­ma­lais­ta, jon­ka mukai­ses­ti eten­kin rik­kai­den rahat on suo­jat­tu kon­nil­ta jo edel­tä omai­suus­ri­kok­sis­ta annet­tu­jen ran­gais­tus­ten kovuu­den ja toi­vo­tun ennal­taeh­käi­se­vän vai­ku­tuk­sen kautta.

  Mie­les­tä­ni ajat­te­let tie­tä­mät­tä­si erit­täin syväl­li­sen oikeis­to­lai­ses­ti täs­sä asiassa.”

  No ei yhtään sen enem­män oikeis­to­lai­ses­ti kuin nyt yleen­sä ihmi­set, jot­ka puol­lus­ta­vat omis­tusoi­keut­ta, joka on itse­mää­rää­mi­soi­keu­den (ym. oikeuk­sien) edellytys.

 33. Ja alku­pe­räi­seen pos­tauk­seen, Jari V on oikeil­la jäl­jil­lä. Jos kiin­ni­jää­mi­sen ris­kiä ei voi vähen­tää, niin on pak­ko koven­taa ran­gais­tus­ta. Kaval­luk­ses­sa voi­si ehkä tul­la kysee­seen ran­gais­tus, joka riip­puu kaval­le­tus­ta sum­mas­ta tyy­liin päi­vä van­ki­las­sa per 20 € kaval­let­tua omai­suut­ta, jota ei saa­da takai­sin. (Nor­maa­lin ran­gais­tuk­sen lisäksi…)

 34. Enta jos koko­naan unoh­taa, etta on kat­ke­nyt jotain raho­ja? Tai muis­taa ehka kat­ke­neen­sa, mut­ta muis­taa pai­kan vaa­rin. Tai jos ei omas­ta mie­les­taan ole kat­ke­nyt, vaan ennem­min­kin pii­lot­ta­nut, tai jotain.

 35. Ran­gais­tuk­sia voi koven­taa, mut­ta tähän vai­kut­taa ne kei­not joi­ta teh­tiin kun saa­tiin pank­ki­ryös­töt vähen­ty­mään vii­me lama-aikana.

  Este­tään raha­lii­ken­ne sel­lai­sen maan tileil­tä mui­hin mai­hin ja takai­sin, jot­ka suo­si­vat rikol­lis­ten tal­le­tuk­sia, eivät­kä ole yhteis­työ­ky­kyi­siä rikol­li­sen rahan liik­ku­mi­sen estä­mi­ses­sä. Näis­sä pitäi­si toi­mia samaan tapaan kuin ter­ro­ris­min rahoit­ta­mi­sen estä­mi­ses­sä. Eli val­vo­taan raha­lii­ken­net­tä ja sitä kaut­ta este­tään rikol­li­sen rahan liikkuminen. 

  Epä­mää­räi­set val­tiot kan­sain­vä­li­sil­lä sopi­muk­sil­la kuriin.

 36. Kiel­tä­mät­tä Turusen katu­vuus sai hie­man outo­ja piir­tei­tä sen jäl­keen, kun hän oli kiel­täy­ty­nyt pal­jas­ta­mas­ta ryös­tö­saa­liin kät­kö­paik­kaa. Mie­leen tulee, onko Turu­nen ken­ties pitä­nyt saa­liin kät­ke­mis­tä ja tuo­mion kär­si­mis­tä aina­kin vara­suun­ni­tel­ma­na. Onnek­si polii­sin hyvän toi­min­nan ansios­ta jut­tu on saa­tu sel­vi­tet­tyä ja rahat takaisin.

  Osmon huo­mio täl­lai­ses­ta elekt­ro­ni­sen rikol­li­suu­den mah­dol­li­suu­des­ta, jos­sa epä­re­hel­li­nen työn­te­ki­jä kät­kee fir­man raho­ja mil­joo­nia ja sen jäl­keen istuu tuo­mion­sa, on erit­täin mie­len­kiin­toi­nen. Tämä pitäi­si voi­da estää, muu­toin näi­tä tapauk­sia tulee var­mas­ti. Tie­ten­kin paras kei­no näit­ten estoon oli­si yksin­ker­tai­ses­ti vero/kätkemisparatiiseista eroon hank­kiu­tu­mi­nen kan­sain­vä­li­sil­lä sopimuksilla.

  Mitä tulee itse Turusen tapauk­seen, niin uskoi­sin kui­ten­kin, että kym­me­nen vuo­den pääs­tä sete­li­ra­hal­la elä­mi­nen oli­si ollut vai­ke­aa. Ensin­nä­kin raho­jen sar­ja­nu­me­rot oli­vat var­mas­ti muis­tis­sa. Toi­sek­si, kym­me­nen vuo­den pääs­tä kaik­ki rahat oli­si­vat olleet yli kym­me­nen vuot­ta van­ho­ja. Var­mas­ti jo sete­li­mal­lit­kin oli­si­vat saat­ta­neet muut­tua. Rahoil­la elä­mi­nen kym­me­nen vuo­den pääs­tä saat­tai­si osoit­tau­tua erit­täin hastavaksi.

 37. Samas­ta rikok­ses­ta ei tie­ten­kään voi saa­da peräk­käi­siä ran­gais­tuk­sia. Jos samaa rikos­ta jat­kaa ran­gais­tuk­sen kär­sit­ty­ään, saa yleen­sä rikok­sen uusi­ja­na entis­tä isom­man rangaistuksen.
  Jos sää­de­tään, että rikok­ses­ta tuo­mi­tul­la on vel­vol­li­suus ran­gais­tuk­sen uhal­la aut­taa viran­omai­sia rikok­sel­la saa­dun omai­suu­den löy­tä­mi­ses­sä, ja ker­ran kiel­tä­ty­mi­ses­tä ran­gais­tuk­sen kär­si­nyt jat­kaa tätä rikos­ta , ei se poik­kea sii­tä, että jos jat­kaa varas­te­lua kär­sit­ty­ään ran­gais­tuk­sen edel­li­sis­tä varkauksista.

  Uhka­sak­ko voi­daan mää­rä­tä samas­ta tot­te­le­mat­to­muu­des­ta kuin­ka mon­ta ker­taa hyvän­sä, jos käyt­täy­ty­mi­nen ei muutu. 

  Useis­sa tapauk­sis­sa täl­lai­nen laki oli­si teho­ton, kos­ka todis­tus­taak­ka “kät­kön unoh­ta­nut­ta” vas­taan on syyt­tä­jäl­lä, mut­ta kyl­lä se ilmi­sel­vis­sä tapauk­sis­sa toi­mi­si. Ran­gais­tus voi­si olla riip­pu­vai­nen pii­lo­te­tun omai­suu­den suu­ruu­des­ta, jol­loin kei­no toi­mi­si tehok­kaas­ti ja sitä käy­tet­täi­siin vain nii­tä vas­taan, jot­ka las­ke­vat, että kan­nat­taa istua pari vuot­ta, jos sen jäl­keen voi elää uppo­rik­kaa­na lopun elämäänsä.

  Ylel­lis­tä elä­mää voi elää myös Suo­mes­sa, kun­han omai­suus on para­siit­ti­val­tios­sa. Hank­kii luo­tol­li­sen pank­ki­ti­lin ja pitää huo­len, että se on aina mii­nuk­sel­la, niin ettei ulos­o­tet­ta­vaa ole. Kal­lis­ta avoau­toa ei voi ostaa, vaan se pitää vuo­kra­ta. Kuu­kausit­tain siir­tää pank­ki­sa­lai­suu­den suo­jas­sa rahaa para­siit­ti­val­tios­ta tilil­le niin, ettei luot­to­li­mit­tiä tar­vit­se ylit­tää. Kos­ka rikok­ses­ta on jo kär­si­nyt ran­gais­tuk­sen, polii­si ei voi mur­taa pank­ki­sa­lai­suut­ta, jon­ka se voi­si teh­dä tut­kies­saan rikos­ta. Ja vaik­ka voi­si­kin mur­taa, jos para­siit­ti­val­tio ei suos­tu yhteis­työ­hön, se ei suostu.

 38. No ei yhtään sen enem­män oikeis­to­lai­ses­ti kuin nyt yleen­sä ihmi­set, jot­ka puol­lus­ta­vat omis­tusoi­keut­ta, joka on itse­mää­rää­mi­soi­keu­den (ym. oikeuk­sien) edellytys.”

  Jaa, toi­nen­kin poro­por­va­ri ilmoittautui 🙂 

  On eri­kois­ta, että kat­sot itse­mää­rää­mi­soi­keu­den eli vapau­den vaa­ti­van omistamista.

 39. Tai muis­taa ehka kat­ke­neen­sa, mut­ta muis­taa pai­kan vaarin. ”

  Tai uhri “muis­ta” isom­man (vakuutus)korvauksen toi­vos­sa varas­te­tun omai­suu­den arvon tai mää­rän vää­rin? Tämä lie­nee yleistä.

 40. OS: “Jos sää­de­tään, että rikok­ses­ta tuo­mi­tul­la on vel­vol­li­suus ran­gais­tuk­sen uhal­la aut­taa viran­omai­sia rikok­sel­la saa­dun omai­suu­den löy­tä­mi­ses­sä, ja ker­ran kiel­tä­ty­mi­ses­tä ran­gais­tuk­sen kär­si­nyt jat­kaa tätä rikos­ta , ei se poik­kea sii­tä, että jos jat­kaa varas­te­lua kär­sit­ty­ään ran­gais­tuk­sen edel­li­sis­tä varkauksista.”

  Olen jo mai­nin­nut, että tuos­ta on sää­det­ty. Jos ei auta rikok­sen­sa sel­vit­tä­mi­ses­sä, saa kovem­man tuomion.

  Ja vie­lä ker­ran: samas­ta rikok­ses­ta ei pidä tuo­mi­ta use­aa ran­gais­tus­ta. Hom­man pitää päät­tyä johon­kin ja sinun­kin taval­la­si. Vai jat­kuu­ko lin­na kun­nes teki­jä kuo­lee jos raho­ja ei löydy?

  Ja vie­lä; ran­gais­tus on jo nyky­ään­kin riip­pu­vai­nen anas­te­tun omai­suu­den mää­räs­tä. Näpis­tä­jä pää­see vähällä.

  Ylel­lis­tä elä­mää voi elää myös Suo­mes­sa, kun­han omai­suus on para­siit­ti­val­tios­sa. Hank­kii luo­tol­li­sen pank­ki­ti­lin ja pitää huo­len, että se on aina mii­nuk­sel­la, niin ettei ulos­o­tet­ta­vaa ole.”

  Mil­lä hank­kii luo­tol­li­sen, kun on ollut x vuot­ta van­ki­las­sa ja kor­vauk­set ulos­o­tos­sa eli luot­to­tie­dot pilalla?

  Kos­ka rikok­ses­ta on jo kär­si­nyt ran­gais­tuk­sen, polii­si ei voi mur­taa pank­ki­sa­lai­suut­ta, jon­ka se voi­si teh­dä tut­kies­saan rikosta. ”

  Niin, rahan­pe­su­py­kä­läl­lä tuo saa­daan rikki.

 41. Ylel­lis­tä elä­mää voi elää myös Suo­mes­sa, kun­han omai­suus on para­siit­ti­val­tios­sa. Hank­kii luo­tol­li­sen pank­ki­ti­lin ja pitää huo­len, että se on aina mii­nuk­sel­la, niin ettei ulos­o­tet­ta­vaa ole. Kal­lis­ta avoau­toa ei voi ostaa, vaan se pitää vuo­kra­ta. Kuu­kausit­tain siir­tää pank­ki­sa­lai­suu­den suo­jas­sa rahaa para­siit­ti­val­tios­ta tilil­le niin, ettei luot­to­li­mit­tiä tar­vit­se ylittää.”

  EU-tasol­la Suo­men pitäi­si toi­mia pal­jon aktii­vi­sem­min jot­ta saa­tai­siin rikol­li­set raha­vir­rat kuriin. Jos ker­ran raho­ja ei ole saa­tu takai­sin, niin mik­si sit­ten ihmi­sel­le palau­tuu kan­sa­lai­soi­keu­det kun se pää­see van­ki­las­ta, tämä on jär­je­tön­tä tou­hua. Eli luo­tol­lis­ten tilien ym. hank­ki­mi­nen pitäi­si olla kiel­let­tyä ja samoin kaik­ki muu­kin toi­min­ta jol­la pys­tyi­si rikol­li­ses­ti han­ki­tus­ta rahas­ta hyö­ty­mään. Itsea­sias­sa aika eri­kois­ta että tilin avaa­mis­ta ei voi nyky­ään estää, täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa, kun tiliä käy­te­tään sel­lai­sen omai­suu­den käyt­tä­mi­sek­si joka on toi­sen omai­suut­ta eli siis sekin on rikol­lis­ta toi­min­taa. Tili on siis rikol­li­sen toi­min­nan väline.

  On vähän vai­ke­aa ymmär­tää Suo­men val­tion ja EU:n saa­mat­to­muut­ta rikol­li­sen rahan liik­ku­mi­sen estä­mi­sek­si. Ensin pitäi­si kiel­tää täl­lai­sil­ta rikol­li­sil­ta luo­tol­li­set tilit, toi­sek­si pitäi­si estää raha­lii­ken­ne nii­den mai­den kans­sa jot­ka ovat näi­tä ns. “para­siit­ti­val­tioi­ta”.

 42. Sen ver­ran vie­lä täs­tä, että raha­lii­ken­tees­tä suu­rin osa on säh­köis­tä ja edel­leen kovan rahan osuus pie­ne­nee kokoa­jan. Täs­tä seu­raa, että tek­ni­set kei­not omai­suus­ri­kol­li­suu­den tor­jun­taan ovat tehok­kai­ta. Kyse on tie­to­jär­jes­tel­mis­tä ja tie­to­ver­kois­ta jois­sa var­sin­kin raha­lii­ken­teen seu­raa­mi­nen, kont­ro­loin­ti ja estä­mi­nen on var­sin tehok­kaas­ti toteutettavissa.

 43. Tämä para­siit­ti­val­tio on huo­mat­ta­vas­ti parem­pi ter­mi, kuin vero­pa­ra­tii­si, kos­ka val­tio, jos­sa on ihan nor­maa­li pank­ki­sa­lai­suus ja joka tekee yhteis­työ­tä mui­den val­tioi­den kans­sa veron­kier­tä­jiä vas­taan voi myös olla vero­pa­ra­tii­si, eli maa, jos­sa on mata­la verotus.

  😉

 44. Ylel­lis­tä elä­mää voi elää myös Suo­mes­sa, kun­han omai­suus on para­siit­ti­val­tios­sa. Hank­kii luo­tol­li­sen pank­ki­ti­lin ja pitää huo­len, että se on aina mii­nuk­sel­la, niin ettei ulos­o­tet­ta­vaa ole. Kal­lis­ta avoau­toa ei voi ostaa, vaan se pitää vuo­kra­ta. Kuu­kausit­tain siir­tää pank­ki­sa­lai­suu­den suo­jas­sa rahaa para­siit­ti­val­tios­ta tilil­le niin, ettei luot­to­li­mit­tiä tar­vit­se ylittää.”

  Eikös Ulf Sund­qvist sen­tään saa­nut tuo­mion vas­taa­vas­ta (‘Velal­li­sen epä­re­hel­li­syys’ ‑vahin­gon­kor­vauk­sen perus­te tosin ei ollut tahal­li­nen rikos ja dema­ri­vel­jet ja ‑sis­kot sit­ten armahtivat)?

  Elin­kau­ti­nen­kaan ei istu eli­ni­kään­sä, jos ei satu kuo­le­maan ennen kes­ki­mää­räis­tä n. 22 vuo­den kakkua.”

  Val­jak­ka­laa aina­kin leh­dis­tös­sä titu­lee­rat­tiin pisim­pään Suo­mes­sa (sil­loi­sis­ta van­geis­ta) istu­nee­na, eikä hänel­lä­kään edes ollut ihan 20 vuot­ta täynnä.

  Pas­sin epää­mi­nen ja maas­ta­pois­tu­mis­kiel­to aina­kin hie­man hait­tai­si­vat Osmon mai­nit­se­mas­sa ongel­mas­sa, vaik­ka ei kai niil­lä­kään riit­tä­vän vara­kas­ta rikol­lis­ta EU-alu­eel­ta pois­tu­mas­ta voi­si estää.

 45. Huo­maan ystä­vä­ni Ode Tse Tun­gin saa­neen pal­jon myön­tei­siä vai­kut­tei­ta Kii­nas­ta. — Tämä rikol­li­sen mah­dol­li­suus naut­tia ylel­li­ses­tä elä­mäs­tä saat­taa risoa, mut­ta yksi­lön­va­pau­del­la on hin­tan­sa. Tämä on kui­ten­kin pie­nem­pi paha kuin antaa tilai­suus viranomaismielivallalle.

  Sen lisäk­si täs­sä maas­sa on vain yksi laki sää­det­ty taan­neh­ti­vas­ti (täy­del­li­ses­sä perus­tus­lain säätämisjärjestyksessä),ja sen oikeu­tuk­ses­ta ollaan edel­leen kiis­tel­ty. Joten Turusen tapauk­ses­sa sitä ei voi soveltaa.

  Cae­sar lausui vas­tus­taes­saan Cati­li­nan sala­lit­to­lais­ten tuo­mit­se­mis­ta (lain­vas­tai­ses­ti ilman kan­san­ko­kouk­sen pää­tös­tä): “Mitä me tänään teem­me pahoil­le, voi­mem huo­men­na teh­dä hyville.”

 46. Täs­tä kes­kus­te­lus­ta saa välil­lä sel­lai­sen kuvan, että haa­veil­laan onnis­tu­nees­ta kät­ken­näs­tä, mut­ta ei halu­ta suo­da vas­taa­vaa iloa muille.

 47. Rikos­lais­sa­han sano­taan, että “rikok­sen tuot­ta­ma talou­del­li­nen hyö­ty on tuo­mit­ta­va val­tiol­le mene­te­tyk­si” (RL 10 luku 2 §). Ei siis edes, että voi­daan tuo­mi­ta, vaan yksi­se­lit­tei­ses­ti, että “on tuo­mit­ta­va”. Jos tämä kuvail­tu kaval­lus­ta­paus on todel­li­nen, mik­sei sii­nä ole toi­mit­tu näin, ja jos Turusen lun­nas­ra­hat oli­si­vat jää­neet löy­ty­mät­tä, mik­sei hänen tapauk­ses­saan oli­si myös mene­tel­ty niin?

  Tähän var­maan on jokin vas­taus, mut­ta en todel­la­kaan tie­dä, mikä se on.

 48. Osmo: Mut­ta sit­ten­hän ne ote­taan muis­ta hen­ki­lön tuloista/omaisuudesta?

 49. Hen­ki­löl­lä ei ole tulo­ja, joi­ta ulos­mi­ta­ta, hänen urhei­luau­ton­sa on vuo­krat­tu, samoin kuin lois­toa­sun­to Eiras­sa. Ei ole mitään ulos­mi­tat­ta­vaa. Jos­tain vain tipah­taa tilil­le sata­ton­nia kuus­sa ylel­li­seen elä­mään, mut­ta kos­ka luo­tol­li­nen pank­ki­ti­li­kin on koko ajan mii­nuk­sel­la, ei sitä­kään voi ulosmitata.

 50. Eikös joku jo sano­nut, että luot­to­tie­dot menee jos jou­tuu van­ki­las­sa istu­maan (tai kui­ten­kin, että täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa luot­to­tie­dot oli­si menneet)?

  Ja en nyt itse kek­si tuo­hon vuo­kraus-asi­aan mitään hyvää vas­ta-argu­ment­tia, mut­ta eikö tuol­le asial­le oikeas­ti voi­si teh­dä mitään?

  1. Se, että luot­to­tie­dot menee, ei tar­koi­ta, ettei hen­ki­löl­le saa antaa pank­ki­ti­liä. Jos omis­taa para­siit­ti­maas­sa usean mil­joo­nan euron pank­ki­ti­lin. kyl­lä sel­lai­sen saa ava­tuk­si Suo­mes­sa­kin. Ulf Sund­qvis­til­la aina­kin sel­lai­nen oli, vaik­ka pal­jon oli val­tiol­la saatavia.

 51. OS: “Hen­ki­löl­lä ei ole tulo­ja, joi­ta ulos­mi­ta­ta, hänen urhei­luau­ton­sa on vuo­krat­tu, samoin kuin lois­toa­sun­to Eiras­sa. Ei ole mitään ulos­mi­tat­ta­vaa. Jos­tain vain tipah­taa tilil­le sata­ton­nia kuus­sa ylel­li­seen elä­mään, mut­ta kos­ka luo­tol­li­nen pank­ki­ti­li­kin on koko ajan mii­nuk­sel­la, ei sitä­kään voi ulosmitata.”

  Ja uskot, ettei tuo­hon pääs­tä käsik­si? Pank­ki ohjeis­te­taan lopet­ta­maan tilin luo­tol­li­suus — ei edes tiliä — ja jokai­nen plus­merk­ki­nen sal­do vie­dään voudille.

  Vou­ti pan­naan myös fyy­si­ses­ti perään ja hän voi jokai­ses­sa kadun­kul­mas­sa lail­li­ses­ti teh­dä ruu­miin­tar­kas­tuk­sen ja vie­dä rahat lom­pa­kos­ta ja ulos­mi­ta­ta Rolexin ranteesta.

  Noi­ta kei­no­ja vain ei ole käy­tet­ty, sil­lä nii­den koh­tee­na oli­si­vat olleet hen­ki­löt, jot­ka kuu­lu­vat vii­te­ryh­mää­si: Ulf Sund­vist, tri Uoti jne.

  Nyt kun huo­ma­sit, että joku elii­tin ulko­puo­li­nen­kin voi pääs­tä naut­ti­maan ihan raa’al­la “kilin­ka­lin-kei­kal­la” — lai­naus Aro­maal­ta* — ylä­ra­ken­teen rikol­li­se­lii­tin aiem­min saa­mia etu­ja, koet asian ongelmana?

  Vai miten seli­tät mie­len­kiin­to­si aihee­seen, jota et edes kovin hyvin tun­ne ja johon sik­si olet tähän men­nes­sä tuo­nut rat­kai­su­na­si pyövelinkirveen? 

  *) Kau­ko Aro­maa, Rikol­li­sam­mat­ti ja sen tukior­ga­ni­saa­tiot; Oikeus­po­liit­ti­nen tutkimuslaitos

  1. On kyl­lä sanot­ta­va, että koen Joo­se­pin teks­tin hyvin loukkaavaksi.
   Yleen­sä­kin tai­taa olla niin, että hen­ki­lö. jol­la on tilai­suus puhal­taa yri­tyk­sen tai val­tion raho­ja mil­joo­na­tol­kul­la, on lähem­pä­nä Uotin vii­te­ryh­mää kuin omaani. 

 52. Se, että luot­to­tie­dot menee, ei tar­koi­ta, ettei hen­ki­löl­le saa antaa pank­ki­ti­liä. Jos omis­taa para­siit­ti­maas­sa usean mil­joo­nan euron pank­ki­ti­lin. kyl­lä sel­lai­sen saa ava­tuk­si Suo­mes­sa­kin. Ulf Sund­qvis­til­la aina­kin sel­lai­nen oli, vaik­ka pal­jon oli val­tiol­la saatavia.”

  Mis­sä sfää­reis­sä — kai­kel­la koh­te­liai­suu­del­la — Osmo elää? 

  Tuo hypo­teet­ti­nen luo­tol­li­nen pank­ki­ti­li­si on perä­ti tar­pee­ton jos vain saat hil­lot para­siit­ti­val­tion pank­kiin. Saa­net sil­loin tal­le­tuk­sel­la­si para­siit­ti­pan­kis­ta jon­kun Suo­mes­sa käy­vän kan­sain­vä­li­sen luot­to­kor­tin ellet perä­ti Visan, aina­kin Elect­ro­nin, jota vinguttaa.

  Tai sit­ten menet para­siit­ti­maas­sa laki­toi­mis­toon Siwan kas­si sete­liä pul­lol­laan. Pyy­dät kor­vaus­ta vas­taan, että laki­toi­mis­to Han­nes San­dels & Adolf Goeb­bels Co Suo­mes­sa saa suo­ri­tuk­sen kuu­kausit­tain ja hip­sit vou­tia pakoon juos­ten hake­maan sete­lit — toi­mi­tus­palk­kioil­la laih­tu­nee­na. Tar­vit­taes­sa ota joku kame­li mukaan, jota vou­ti ei saa tapau­tel­la edes seu­ras­sa­si. Tai anna val­ta­kir­ja toi­sel­le jne jne.

  Ps. Jos onnis­tut neu­voil­la­ni, Osmo, olet oluen velkaa.

  1. Minul­la ei ole neu­voil­le käyt­töä. Sitä pait­si Ulf Sund­qvist näyt­ti jo kon­kreet­ti­ses­ti miten se tapah­tuu. En ole asi­aan niin hyvin pereh­ty­nyt, mut­ta minul­le tuli leh­ti­tie­dois­ta käsitys,m että hänel­lä oli luo­tol­li­nen pank­ki­ti­li suo­ma­lai­ses­sa pankissa.
   Oli miten oli. Muu­ta­man mil­joo­nan kaval­let­tu­aan ja istut­tu­aan rahan puh­taak­si van­ki­las­sa, voi elää ylel­li­ses­ti myös Suomessa. 

 53. Eikö näis­sä tapauk­sis­sa oli­si paras­ta päi­vit­tää “velal­li­sen epä­re­hel­li­syy­den” mää­ri­tel­mää? Kuten useam­mas­sa OS:n esimerkissä?

  Ei sil­lä, ettei­kö tämä oli­si aito epä­koh­ta, mut­ta inhi­mil­li­sen kär­si­myk­sen mit­ta­ril­la sil­ti löy­tyy enem­män kär­si­nei­tä, joi­den syliin on kaa­tu­nut syys­tä tai toi­ses­ta vel­kaa, jon­ka hoi­to on sit­ten saat­ta­nut olla rehel­lis­tä tai ei. Ja perin­tä on saat­tan­nut olla ymmär­tä­vää eli ei. 

  Täs­tä syys­tä arve­lut­taa tavat, joil­la vel­kaa saa­te­taan varat­to­mil­ta periä. Takaus­vel­kaa, keh­nos­ti men­neet pie­net fir­mat yms — ne eivät ansait­se vähää­kään ras­kaam­paa menet­te­lyä osak­seen, enkä voi­tä Osmon sitä esit­tä­neen­kään, mut­ta edel­leen mää­ri­tel­mät ja rajauk­set, jois­sa on vähää­kään tul­kin­taa, tup­paa­vaat valu­maan kor­po­ra­tii­vis­ten juris­tien eduksi.

 54. Minua häm­mäs­tyt­tää täs­sä Turuses­sa hänen taus­tan­sa. Kol­men lap­sen isä, jol­la oli kes­ki­palk­kai­nen perus­vir­ka­duu­ni ja koh­tuul­li­ses­ti varallisuutta(useita asun­to­ja). Lisäk­si SDP:n kun­nal­lis­vaa­lieh­dok­kuus vähän ennen tuo­ta siep­paus­ta. Outo pro­fii­li ihmi­sel­le, joka on vain raha­nah­ne. Kuka juris­ti hakeu­tuu vir­ka­mie­su­ral­le jos raha kiin­nos­taa? Enem­män­kin tun­tuu, että taka­na voi­si olla joku hen­ki­lö­koh­tai­nen takais­ku, esi­mer­kik­si nöy­ryy­tys tai amma­til­li­nen pet­ty­mys. Dema­rieh­dok­kuus­kin sopi­si kuvaan. Toki rahan, val­lan ja sek­sin epä­py­hä kol­miyh­teys syn­nyt­tää moni­mut­kai­sem­pia­kin motii­ve­ja. Puhu­mat­ta­kaan mie­len­ter­vey­den häiriöistä.

 55. Siis… eihän rikol­li­sin kei­noin hal­tuun saa­tu toi­sen omai­suus ole mikään “rikok­sen tuot­ta­ma talou­del­li­nen hyöy­ty” , joka val­tiol­le menisi. 

  Se luon­nol­li­ses­ti palau­te­taan omistajalle. 

  Rikok­sel­la saa­tu talou­del­li­nen hyö­ty on vaik­ka­pa huu­me­dii­le­rin tulot. Tai min­kä tahan­sa varas­te­tun tava­ran myy­mi­nen jne.

 56. Rikok­sel­la saa­tu talou­del­li­nen hyö­ty on vaik­ka­pa huu­me­dii­le­rin tulot. Tai min­kä tahan­sa varas­te­tun tava­ran myy­mi­nen jne.

  Ei tämä muu­ta mitään, kun kes­kus­tel­laan täs­tä Osmon blog­gauk­ses­ta; sii­nä­hän hän esit­ti, että rahat palaut­ta­mat­ta jät­tä­vä rikol­li­nen tuli­si tuo­mi­ta nime­no­maan varas­te­tun tava­ran kätkemisestä.

 57. Oli­pa täs­sä sopan­keit­tä­jät asial­la: juris­ti siep­paa mil­jo­nää­rin­ty­tön jon­ka poi­kays­tä­vä rien­tää Nor­jas­ta pai­kal­le — sopi­vas­ti juu­ri kun ”uhri” on otta­nut lop­pu­ti­lin työpaikaltaan!

  Ettei vaan yri­tet­ty kun­non puhal­lus­ta pal­mu­jen kat­vee­seen ete­län aurin­gon alle?

 58. Joten­kin täs­tä on nyt teh­ty vai­keam­paa, kun tää oikeas­ti edes onkaan. Ei ole mer­ki­tys­tä min­kä­lai­sia tile­jä, tai muo­vi­lä­pys­kö­jä (Visat sun muut) onkaan. Oleel­lis­ta on, että este­tään nii­den käyt­tö jos hen­ki­lö on pöl­li­nyt hynää jostakin.

  Jos hen­ki­lö ei ole palaut­ta­nut raho­ja vaan ne on jem­mas­sa jos­sa­kin para­siit­ti­val­tios­sa, niin sil­loin­han hen­ki­löl­lä on kor­vauk­set pääl­lä. Sehän tar­koit­taa, että jos se on lin­na­tuo­mion kär­si­nyt niin vou­ti ottaa työ­tu­lois­taan siten että suo­jao­suus jää. Jos ei ole töis­sä saa työk­kä­ris­tä tai fat­tas­ta rahaa. 

  Eikö­hän alkai­si kiin­nos­ta­maan raho­jen palau­tus, kun nii­den käyt­tö oli­si tek­ni­ses­ti estet­ty ja elää kituut­taa pie­nil­lä tuloillaan.

  Edel­leen koros­tan, että nyky­ään tek­ni­set mah­dol­li­suu­det rikol­li­sen rahan käyt­tä­mi­sen estä­mi­seen on erit­täin hyvät.

  Todel­li­suu­des­sa val­tio­ta ei ole vaan kiin­nos­ta­nut täm­mö­sen toi­min­nan estäminen.

 59. Menee hiu­kan ohi asian yti­mes­tä, mut­ta kuitenkin: 

  Miten muu­ten polii­si löy­si aivan yhtäk­kiä usei­ta maas­to­kät­kö­jä, jois­ta se ei aikai­sem­min tien­nyt mitään? Luu­len, että tähän on kak­si vaihtoehtoa:

  1)Poliisi oli seu­ran­nut Turus­ta sil­lon, kun Turu­nen pii­lot­ti rahat. 2) Turu­nen oli ker­to­nut kät­köt poliisille.

  Molem­mis­sa vaih­toeh­dois­sa jul­ki­suu­teen ker­rot­tiin, ettei kät­kö­jä ole löy­ty­nyt ja jää­tiin pas­siin odot­ta­maan mah­dol­lis­ta rikos­to­ve­ria tai ‑tove­rei­ta.

 60. Mitä tulee ulko­mai­siin pank­ki­ti­lei­hin, niil­le voi hank­kia auto­maat­ti­kort­te­ja, jot­ka toi­mi­vat Suo­mes­sa. Pro­vi­siot ovat kovia, eten­kin sel­lai­sil­la pan­keil­la, jot­ka suos­tu­vat var­si­nais­ten hämä­rä­mies­ten kans­sa mihin­kään bis­nek­siin, mut­ta kyl­lä val­von­taa voi aina kier­tää. Tie­tys­ti var­jos­ta­mal­la epäil­tyä voi­daan tark­kail­la sitä, kuin­ka pal­jon hän ramp­paa pank­ki­au­to­maa­til­la hake­mas­sa käteistä.

  Koko­nai­suu­des­saan olen sitä miel­tä, ettei täs­sä ole kyse mis­tään eri­tyi­sen suu­res­ta ongel­mas­ta. Tämän tyyp­pi­nen rikol­li­suus on niin ris­kial­tis­ta (eten­kin Suo­men kal­tai­ses­sa maas­sa) ettei­vät sitä yri­tä kuin kah­jot tai epä­toi­voi­set. Ja kah­jot tai epä­toi­voi­set rikol­li­set tup­paa­vat jää­mään kiinni.

  Fik­sut rikol­li­set teke­vät rau­has­sa bis­nes­tä huu­meil­la, varas­te­tun tava­ran kau­pal­la, veron­kier­rol­la (eten­kin raken­nusa­lal­la) jne. Näis­sä on mah­dol­lis­ta ansai­ta hitaas­ti mil­joo­nia ilman että kukaan alkaa edes epäil­lä. Ris­ki on aina sil­ti ole­mas­sa, ja täs­tä syys­tä fik­sum­pi väki yrit­tää aina pääs­tä hie­man eril­leen hämä­rä­pii­reis­tä ja mah­dol­li­sim­man suu­rel­ta osin lail­li­sen bis­nek­sen pariin.

 61. Kir­joi­tin: “Noi­ta kei­no­ja vain ei ole käy­tet­ty, sil­lä nii­den koh­tee­na oli­si­vat olleet hen­ki­löt, jot­ka kuu­lu­vat vii­te­ryh­mää­si: Ulf Sund­vist, tri Uoti jne.

  Nyt kun huo­ma­sit, että joku elii­tin ulko­puo­li­nen­kin voi pääs­tä naut­ti­maan ihan raa’alla “kilin­ka­lin-kei­kal­la” — lai­naus Aro­maal­ta* — ylä­ra­ken­teen rikol­li­se­lii­tin aiem­min saa­mia etu­ja, koet asian ongelmana?”

  OS piti em. teks­tiä­ni louk­kaa­va­na ja jul­kai­si sen. Hyvin rei­lua hänen puoleltaan. 

  Omal­ta puo­lel­ta­ni lii­an huo­li­mat­to­mas­ti kir­joi­tet­tua, sil­lä tar­koi­tin vii­te­ryh­mäl­lä — mai­nit­se­mal­la­ni elii­til­lä — polii­tik­ko­ja, (pikku)varakkaita ja kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja, joi­hin kaik­ki OS mukaan lukien kuu­lu­vat. OS aivan oikeu­te­tus­ti luki, että oli­sin tar­koit­ta­nut koh­dal­leen muu­ta­kin sel­lais­ta taus­taa, joka on Uotil­la ja Uffel­la. Miten­pä muu­ten teks­ti­ni voi­si­kaan lukea ja var­sin­kin täs­sä keskusteluyhteydessä.

  Vir­he on minun ja pahoit­te­len sitä.

  Joka tapauk­ses­sa halusin nos­taa esiin sen sei­kan, että poliit­ti­sen oikeis­ton jou­kos­ta — jon­ka libe­raa­leim­paan lai­taan OS kiel­tä­mät­tä kuu­luu — nos­te­taan aina huo­no­jen aiko­jen tul­les­sa puheen­vuo­ro­ja, jois­sa vaa­di­taan omai­suu­den suo­jan para­ran­ta­mis­ta rikol­li­suu­del­ta ran­gais­tuk­sia koventamalla.

  Myös OS oli teh­nyt näin. Yllä­tyin, sil­lä uskoi­sin­pa, että hän tie­tää kuin­ka vai­ke­aa omai­suus­ri­kol­li­suut­ta on kit­keä ran­gais­tuk­sia koventamalla. 

  Ja edel­leen; oli­sin odot­ta­nut OS:ltä ehdo­tuk­se­naan edes muun­lais­ta “koven­net­tua” tai toi­mia kuin lisä­van­keu­del­la pai­nos­ta­mis­ta anas­te­tun omai­suu­den takai­sin­saa­mi­sek­si. Olin myös mai­nin­nut, että “lisä­van­keus” on jo käy­tös­sä mut­ta tämä argu­ment­ti­ni ohitettiin.

  Jos OS ehdot­tai­si yksit­täi­sik­si jää­vien val­ko­kau­lus­köy­hien teke­mien rahan­siir­toon liit­ty­vien rikos­ten ran­gais­tus­ten koven­ta­mi­sen sijaan sisä­pii­ri­ri­kos­ten ja mui­den talous­ri­kos­ten ran­gais­tus­ten koven­ta­mis­ta, oli­sin hänen puolellaan.

  Pidän nimit­täin mah­dol­li­se­na, että kan­nat­taa nos­taa ris­kiä nii­den paris­sa joil­la on menet­tä­vää. Ei nii­den, joil­la ei ole juu­ri­kaan menettettävää.

 62. Minul­la ei ole neu­voil­le käyt­töä. Sitä pait­si Ulf Sund­qvist näyt­ti jo kon­kreet­ti­ses­ti miten se tapahtuu. ” 

  Mut­ta Sund­qvist­han sen­tään sai tuo­mion velal­li­sen epä­re­hel­li­syy­des­tä. Jos puo­lue­to­ve­rit eivät oli­si olleet aut­ta­mas­sa val­tion puo­lel­la, käy­tän­nön seu­rauk­set­kin oli­si­vat voi­neet olla vakavammat.

 63. Jos hen­ki­lö anas­taa rahaa, hän syyl­lis­tyy var­kau­teen (kaval­luk­seen jos anas­taa hal­lus­saan ole­via varo­ja). Kysees­sä on nimik­keel­tään ihan sama rikos saa­daan­ko rahat takai­sin vai ei. Lie­ven­nys­tä voi saa­da ran­gais­tuk­seen jos aut­taa rikok­sen sel­vit­tä­mi­ses­sä, esim. raho­jen löy­ty­mi­ses­sä. Jos anas­ta­ja tuo­mi­taan erik­seen myö­hem­min kät­ke­mis­ri­kok­ses­ta samo­jen anas­tet­tu­jen raho­jen osal­ta, on täy­sin sel­väs­ti tuo­mit­tu kah­teen ottee­seen samas­ta teos­ta. Anas­tus­ri­kos jo kun sisäl­tää sen että anas­ta­ja saa­nut varat itsel­len­sä. Se siis sisäl­tää varo­jen pii­lot­ta­mi­sen tai käyt­tä­mi­sen tai mitä anas­ta­ja sit­ten niil­lä tekee­kin. Varat hänen tulee palaut­taa tilan­tees­ta riip­puen van­hin­gon­kor­vauk­se­na uhril­le tai rikos­hyö­ty­nä val­tiol­le. Tosia­sias­sa esi­tys tar­koit­tai­si ran­gais­tus­ta vahin­gon­kor­vaus­vel­vol­li­suu­den lai­min­lyön­nis­tä. Sen sää­tä­mi­nen rikok­sek­si kai aika kaukainen/erikoinen asia, mut­ta muis­tet­ta­koon että ison raha­sum­man anas­ta­ja tai hänen lähi­pii­rin­sä saat­taa hel­pos­ti syyl­lis­tyä uuteen rikok­seen, esim. rahan­pe­suun. Anas­te­tun ison raha­sum­man onnis­tu­nut pii­lot­te­lu ilman uut­ta rikos­ta ei nyky­ai­ka­na maa­il­man hel­poin asia ole, vaik­ka monet tun­tu­vat niin luulevankin.

 64. Puhee­naol­leen rikok­sen koh­dal­la tuli­si var­maan mel­koi­sia tul­kin­ta­vai­keuk­sia sen suh­teen, onko syy­tet­ty yhteis­työ­ha­lui­nen kateis­sa ole­vien raho­jen löytämisessä.
  Onhan joku saat­ta­nut jo osua kät­köl­le ja puh­dis­taa sen- etsi­jöi­tä tun­tui Vah­dol­la riit­tä­vän uutis­ten mukaan.
  Syy­tet­ty voi myös ilmoit­taa vää­rän kät­kö­pai­kan ja väit­tää sen tyhjennetyksi!
  Kii­rees­sä voi tul­la lisäk­si orien­toin­ti­vai­keuk­sia tai suun­nis­tus­tai­to osoit­tau­tuu puutteelliseksi.
  Toki on moraa­li­ses­ti vää­rin, että joku hyö­tyy rikok­ses­ta, mut­ta pät­kit­täin lan­kea­va elinkautinen
  ei ole suo­ma­lai­sen oikeus­käy­tän­nön mukais­ta. Ehkä­pä Osmo heit­ti koepallon?

 65. Ris­to kirjoitti:

  Minul­la ei ole neu­voil­le käyt­töä. Sitä pait­si Ulf Sund­qvist näyt­ti jo kon­kreet­ti­ses­ti miten se tapahtuu. ”

  Mut­ta Sund­qvist­han sen­tään sai tuo­mion velal­li­sen epä­re­hel­li­syy­des­tä. Jos puo­lue­to­ve­rit eivät oli­si olleet aut­ta­mas­sa val­tion puo­lel­la, käy­tän­nön seu­rauk­set­kin oli­si­vat voi­neet olla vakavammat.

  Käsit­tääk­se­ni Sund­qvis­tiao ei tuo­mit­tu velall­sien epä­re­hel­li­sy­dyes­tä vaan huo­li­mat­to­muu­des­ta ja vhin­gon tuot­ta­mi­ses­ta. Akor­di — joka isnän­sä ei ollut koh­tuu­ton — ei ollut kovin suu­rel­la tyy­lil­lä tehty.

  1. Minä en ole Sund­qvis­tin oikeu­den­käyn­te­jä niin inten­sii­vi­ses­ti seu­ran­nut, mut­ta muis­te­len tuo­mion tul­leen tuos­ta akor­dis­ta, ei tulo­jen tai käyt­tö­va­ro­jen ulos­ot­to­mie­hen ulottumattomilta.

 66. Olin muu­ta­man vii­kon mat­koil­la ja jäi vähän kai­ve­le­maan Osmon aja­tuk­set jul­kis­ten han­kin­to­jen avoi­muu­des­ta , sel­lais­ta kun ei todel­li­suu­des­sa ole .
  Osmo kiusaa tuo Vou­ti­lai­sen han­kin­nat ja hän haluai­si pal­jas­taa kuka vuo­si asian ja ajaa sik­si san­va­paut­ta alas.Lähdesuojan mur­ta­mis­la­kiin­han n ollaan uit­ta­mas­sa yri­tys­sa­lai­suus­py­kä­lää eli läh­de­suo­ja voi­tai­siin­kin pal­jon vai­vat­to­ma­min pur­kaa yri­ty­sa­li­suu­den rik­ko­mi­seen vedoten.
  Esim Jos Vou­ti­lai­sen han­kin­nan oli­si yri­tys julis­ta­nut yri­tys­sa­li­suu­dek­si ja Vou­ti­lai­nen ei oli­si sitä muut­ta­nut niin läh­de­suo­ja voi­tai­siin mur­taa uuden lain mukaan
  Jul­ki­sien han­kin­to­jen avoi­muus ei ole auto­maat­ti­nen vaan yri­tys mää­rit­te­lee sen

  Han­kin­tayk­si­kön voi olla vai­kea mää­ri­tel­lä, sisäl­tä­vät­kö tar­joa­jien ja ehdok­kai­den toi­mit­ta­mat asia­kir­jat lii­ke­sa­lai­suuk­sia. Tämän vuok­si han­kin­tayk­si­kön tulee jo tar­jous­pyyn­nös­sä edel­lyt­tää tar­joa­jia mer­kit­se­mään tar­jous­asia­kir­joi­hin, mitä tar­joa­ja itse kat­soo jul­ki­suus­lain mukai­sik­si lii­ke- ja ammattisalaisuuksiksi”

  Eli jos osta­ja ja toi­mit­ta­ja sopi­vat “sopi­vas­ta” yri­tys­sa­li­suu­den rajauk­ses­ta niiin vuo­ta­ja voi­daan sel­vit­tää yri­tys­sa­lai­suu­ten vedoten.

  Elio täl­lais­ta oikeus­val­tio­ta Osmo ajaa

  1. Lii­an van­ha puhuu aivan löö­pe­riä. En ole kos­kaan esit­tä­nyt mitään sel­lais­ta, joka oli­si estä­nyt Vou­ti­lai­sen kalus­te­han­kin­to­jen tuloa julkisuuteen.

 67. Hyvin kan­nat­taa jos teki­jä­nä ovat polii­ti­kot ja “lii­ke­mie­het”.

  Hyvä esi­merk­ki on Novan, Kevan ja Kepun kolmikanta.
  Kepu lupaa Noval­le rahaa, jos saa “vaa­li­avus­tus­ta”
  Kepu junai­lee rahat Kevan kassasta´.
  Kun Nova menee kon­kurs­siin, on rahat on ehdit­ty pes­tä veroparatiisiin.

  Ainoi­ta häviä­jiä ovat kun­tien elä­ke­läi­set , mut­ta sekin kor­jaan­tuu kun teke­vät töi­tä pitem­pään ja mak­sa­vat tap­piot kuten Van­ha­nen totesi

 68. Aika kul­kee: Wikipedia.

  STS-pank­ki Oy (nyk. Omai­suu­den­hoi­to­yh­tiö Arse­nal-Sil­ta Oy) vaa­ti vuon­na 1993 Sund­qvis­til­tä ja seit­se­mäl­tä muul­ta STS-pan­kin Oy:n joh­to­kun­nan jäse­nel­tä ja vara­jä­se­nel­tä vahin­gon­kor­vauk­sia yhteen­sä 68,5 mil­joo­naa mark­kaa sii­tä, että nämä oli­vat joh­ta­neet pank­kia kah­des­sa tapauk­ses­sa huo­li­mat­to­mas­ti. Sund­qvist jou­tui eroa­maan puo­lu­een puheen­joh­ta­juu­des­ta. Sit­tem­min Kor­kein oikeus vel­voit­ti ks tuo­miois­saan 4.7.1997 Sund­qvis­tin mak­sa­maan vahin­gon­kor­vaus­ta alen­taen sen mää­rää kui­ten­kin 17 mil­joo­nal­la mar­kal­la alioi­keu­den tuo­mit­se­mas­ta mää­räs­tä. Sund­qvist vel­voi­tet­tiin mak­sa­maan STS-pank­ki Oy:lle lie­väs­tä huo­li­mat­to­muu­des­ta työs­sä yhteen­sä 16,4 mil­joo­naa mark­kaa (KKO 1997/110 ja KKO 1997/111), ks myös Pank­kioi­keu­den­käyn­nit 1990-luvul­la. Sund­qvist mak­soi lopul­ta vain 1,2 miljoonaa.

  Sund­qvist oli valit­ta­nut tuo­miois­ta, ensin hovi- ja sit­tem­min kor­keim­paan oikeu­teen eikä siis ollut mak­sa­nut alioi­keu­den pää­tök­sen perus­teel­la. Tämä aiheut­ti sit­tem­min 1990-luvun lop­pu­puo­lel­la Sund­qvis­tin uskot­ta­vuut­ta koe­tel­leen ns. Sund­qvist-jupa­kan. Hänet tuo­mit­tiin Hel­sin­gin hovioi­keu­des­sa 22.6.2000 tör­keäs­tä velal­li­sen epä­re­hel­li­syy­des­tä kuu­den kuu­kau­den ehdol­li­seen van­keu­teen. Kor­kein oikeus pysyt­ti hovioi­keu­den pää­tök­sen hyl­kää­mäl­lä Sund­qvis­tin vali­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen. Hovioi­keu­den pää­tök­sen joh­dos­ta “ros­ka­pank­ki” Arse­nal-Sil­lan toi­min­taa ohjan­nut edus­kun­nan tar­kas­tus­va­lio­kun­ta otti vuon­na 1997 teh­dyn ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Arja Alhon eroon joh­ta­neen sovit­te­luso­pi­muk­sen uuteen har­kin­taan. Val­tion vakuus­ra­has­ton toi­mioh­je­lau­ta­kun­ta kui­ten­kin päät­ti 8.6.2001, ettei val­tio ryh­dy hake­maan sovit­te­luso­pi­muk­seen muu­tok­sia. [7]

  Sund­qvist oli vel­jen­sä Björ­nin kans­sa syy­tet­ty­nä myös toi­ses­sa oikeus­ju­tus­sa. Syy­te­ni­mik­kei­nä oli­vat tör­keä kaval­lus, tör­keä petos ja avun­an­to tör­ke­ään petok­seen. Syyt­teet kui­ten­kin hylät­tiin 23.6.1999 ja val­tion­syyt­tä­jä tyy­tyi kärä­jä­oi­keu­den päätökseen. ”

  Toi­se­na val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri­nä toi­mies­saan Alho vas­ta­si vero­tuk­ses­ta, rahoi­tus­mark­ki­nois­ta ja val­tio­neu­vos­ton tule­vai­suus­se­lon­te­ko­jen val­mis­te­lus­ta. Vuon­na 1997 val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Arja Alho hyväk­syi STS-pan­kin enti­sen pää­joh­ta­jan Ulf Sund­qvis­tin (sd) vahin­gon­kor­vaus­vel­voit­teen sovit­te­lue­si­tyk­sen. SDP:n enti­sen puo­lue­joh­ta­jan (Sund­qvist) kans­sa teh­ty sopi­mus osal­taan joh­ti minis­te­ri Alhon eroon, mut­ta ei anta­nut aihet­ta oikeu­del­li­siin seuraamuksiin.”

  Ts. Jupak­ka kos­ki akor­dia vahin­gon­kor­vauk­ses­ta, jota UF ei “pys­ty­nyt” maks­maaan. Jota­kin kaut­ta vel­ka oli siir­ty­nyt val­tiol­le / vltion omis­ta­mal­le pan­kil­le ja Arja Alho suos­tui tar­jot­tuun sovin­toon — ilman että mitään sitä enen UF oli­si vapaa­eh­toi­set­si mak­sa­nut ja piti tulon­sa ulos­o­ton ulot­tu­mat­to­mis­sa. Akor­dil­la on aina moraa­li­nen edel­ly­tys: se, että velai­nen on pyr­ki­nyt vel­kan­sa hoi­ta­maan (tai että sil­tä ket­kul­ta ei kui­ten­kaan mitään saa ja voi un0htaa asian)

 69. Lii­an van­ha puhuu aivan löö­pe­riä. En ole kos­kaan esit­tä­nyt mitään sel­lais­ta, joka oli­si estä­nyt Vou­ti­lai­sen kalus­te­han­kin­to­jen tuloa julkisuuteen.”

  En puhu, läh­de­suo­jan mur­ta­mis­la­ki joh­taa epä­sel­vään tilan­tee­seen monel­la taval­la . En usko, että olet niin sini­sil­mäi­nen ‚ettet ole tun­nis­ta­nut ongelmaa.

  Lop­pu­tu­le­ma ei ole­kaan laki itse­sään vaan usean lain ja oikeus­käy­tän­nön tuot­ta­ma koko­nai­suus ja jos kan­nat­taa tuo­ta läh­de­suo­jan mura­mis­ta niin käy­tän­nös­sä ajaa juu­ri noi­ta Kepun/ Vou­ti­lai­sen tapaus­ten salaamista.

  Jo yksis­tään se, että taval­li­sen kan­sa­lai­sen on vai­kea hah­mot­taa, mikä on läh­de­suo­jaan alais­ta tie­toa, mikä ei nos­taa asioi­den esiin tuo­mi­sen kynnystä.

  Omo on käyt­tä­nyt esi­merk­ki­nä Inki­sen itsemurhaa,mutta kun pot­ku­jen seu­rauk­se­na ovat tuhan­net teh­neet itse­mur­han, mut­ta kun suu­ret mää­rät­kään eivät ole nos­ta­neet vih­rei­tä aja­maan pot­ku­je eto­la­kia niin taus­tal­la ovat muut moti­vaa­tiot kuin tuo Inki­sen itse­mur­ha, jon­ka yhteys vuo­toon on epämääräinen.

  Yleen­sä­kin Lex Nokiat ja läh­de­suo­jan mur­ta­mi­nen ovat mitu-mene­tel­miin peus­tu­via lake­ja , joi­den läh­de on EK ja tavoit­teet ovat aivan muut kuin esil­le tuodut

 70. Joka tapauk­ses­sa halusin nos­taa esiin sen sei­kan, että poliit­ti­sen oikeis­ton jou­kos­ta — jon­ka libe­raa­leim­paan lai­taan OS kiel­tä­mät­tä kuu­luu — nos­te­taan aina huo­no­jen aiko­jen tul­les­sa puheen­vuo­ro­ja, jois­sa vaa­di­taan omai­suu­den suo­jan para­ran­ta­mis­ta rikol­li­suu­del­ta ran­gais­tuk­sia koventamalla.”

  Pitää muis­taa, että näis­sä­kin vaa­ti­muk­sis­sa raja­taan elii­tin omat talous­ri­kok­set aina ulos.
  Osmo­kin vaa­tii nak­ki­var­kail­le elin­kau­ti­sia tuo­mio­ta, mut­ta Novan kal­tai­set kup­pauk­set ovat OK.
  Olin vii­kon Rova­nie­mel­lä aut­te­le­mas­sa van­hem­pia­ni ja parin kal­jail­lan jäl­keen auke­ni tuo Nova­kin eli aivan perin­tei­nen korruptiojuttu.

  Tuo Uotin tapaus on oiva esi­merk­ki sii­tä, miten ihmi­nen voi­tai­siin tuo­mi­ta Horod­kovs­kin tapaan tois­tu­vil­la oikeu­den­käyn­neil­lä eli­niäk­si vankilaan.
  Viran­omaisl­la­han ei ole tar­kaa käsi­tys­tä, pal­jon­ko Uoti pimit­ti joten mikä tahan­sa sum­ma voi­daan esit­tää puuttuvaksi .

  Suo­ma­lai­set vih­reät ovat kum­ma­jai­nen Euroo­pas­sa, lähin­nä he ovat aja­tuk­sil­taan äärioi­keis­toa ja kuu­lui­si­vat kon­ser­va­tii­viu­en joukkoon.
  Ehkä se joh­tuu sii­tä että Suo­mes­sa he ovat elii­tin lap­sia ja heil­le on löy­det­ty sopi­va päi­vä­hoi­to­paik­ka .Vie­lä 70-luvul­la he oli­vat tais­to­lai­sia, jota oikeat kom­mu­nis­tit­kin kavahtivat

 71. Läh­de­suo­jan mur­ta­mi­nen avaa poliisl­le uusia mah­dol­li­suuk­sia. Tun­ne­tus­ti poliis voi kokeil­la lakien rajo­ja ilman suu­ria seu­rauk­sia esim jos poliis mur­taa läh­de­suo­jan per­siu­tet­to­mas­ti niin kyses­sä on hal­lion­to­ri­ke, jos­ta voi par­haim­mil­laan­kin saa­da vain huo­mau­tuk­sen eli jos pal­kin­to­na on hyvä vir­ka suu­ry­ri­tyk­ses­sä tai polii­sis­sa niin lain rik­ko­mi­nen on kannattavaa.

  Muu­ten­kin poliis on jen­giy­ty­mäs­sä ja kie­tou­tu­mas­sa rikol­li­siin kuten huu­me­tut­ki­joi­den riko­se­päi­lyt pal­jas­ti­vat. Eli toi­nen polii­si­jen­gi sabo­toi tois­ten työ­tä, jot­ta omat rikol­lis­ten sidos­ryh­mät vält­tyi­si­vät kiinnijäämiseltä.
  Kun polii­si on saa­mas­sa oikeu­den teh­dä rikok­sia­kin niin pitää miet­tiä , onko poliisl­la ja rikol­li­sel­la enää suur­ta eroa.

  Hyvä esi­merk­ki kehi­tyk­ses­tä on Englan­ti, jos­sa solut­tau­tu­mi­nen tero­ris­ti­ryh­miin on joh­ta­nut sii­hen, että polii­sit kidut­ta­vat. ja tap­pa­vat toisiaan.

  1. Läh­de­suo­jan mur­ta­mi­seen tar­vit­tai­siin tie­tys­ti oikeu­den pää­tös, kuten sala­kuun­te­luun­kin. Salaa voi kui­ten­kin kuun­nel­la salaa, vaik­ka oikeu­den pää­tös­tä ei oli­si­kaan. Läh­de­suo­jaa ei voi mur­taa salaa.

 72. Kun polii­si on saa­mas­sa oikeu­den teh­dä rikok­sia­kin niin pitää miet­tiä , onko poliisl­la ja rikol­li­sel­la enää suur­ta eroa.”

  Polii­sis­ta tulee pitää mie­les­sä se, että kaik­ki polii­sit eivät todel­la­kaan ole rikol­li­sia. Vaik­ka jouk­ko hel­pos­ti lei­maan­tuu muu­ta­man mädän ome­nan takia, niin sil­ti polii­sis­ta löy­tyy myös moraa­lin omaa­via ihmisiä.

 73. Läh­de­suo­jan mur­ta­mi­seen tar­vit­tai­siin tie­tys­ti oikeu­den pää­tös, kuten sala­kuun­te­luun­kin. Salaa voi kui­ten­kin kuun­nel­la salaa, vaik­ka oikeu­den pää­tös­tä ei oli­si­kaan. Läh­de­suo­jaa ei voi mur­taa salaa.”

  Esi­tyk­ses­sä­hän läh­de­tään sii­tä, että oikeu­den pää­tös­tä ei tar­vi­ta, polii­si voi­si itse­näi­ses­ti päättää.
  Hyvä esi­merk­ki yri­tys­sa­li­suu­des­ta on Katai­sen lausun­not vaa­li­ra­hoi­tuk­ses­ta, niit ei voi pal­jat­saa kun yri­tyk­set eivät halua eli se kuluu sil­loin yrtys­sa­lai­suu­den piiriin.

  1. Mis­tä­hän esi­tyk­ses­tä Lii­an van­ha puhuu? Minun esi­tyk­ses­sä­ni läh­de­tään sii­tä, että mur­ta­mi­seen tar­vi­taan oikeu­den pää­tös. Minä vas­taan vain omis­ta esi­tyk­sis­tä­ni, en muiden. 

 74. Vaik­ka jouk­ko hel­pos­ti lei­maan­tuu muu­ta­man mädän ome­nan takia, niin sil­ti polii­sis­ta löy­tyy myös moraa­lin omaa­via ihmisiä.”

  Miten voit tie­tää etu­kä­teen, ettet jou­du mädän ome­nan käsit­te­lyyn ? Ainoa tapa var­mis­taa asia on olla hiljaa.

 75. Tääl­lä tun­tuu ole­van vähän nai­via poruk­kaa. Jos rahat on saa­tu para­siit­ti­val­tioon suo­jaan, voi­daan luot­to­kort­ti ottaa siel­tä para­siit­ti­val­tios­ta. Ihan samoin toi­mii Visa para­siit­ti­val­tion pan­kis­ta kuin Nor­dean Alek­sin kont­to­ris­ta saa­tu Visa vaik­ka Bri­teis­sä. Ei tähän ole suo­ma­lai­sil­la viran­omai­sil­la mah­dol­li­suuk­sia puuttua. 

  Este­tään raho­jen käyt­tö ja vou­ti ottaa rahat pois ‑argu­men­toin­ti on silk­kaa lap­sel­li­suut­ta. Ei se nyt vaan noin mene. Sori. 

  Esi­merk­ki: Hen­ki­lö perus­taa tilit vaik­ka Monacoon, Andor­raan, USA:n, Kana­daan ja Venä­jäl­le. Rahan­siir­to­ket­ju M‑A-U-K‑V on teh­ty paris­sa minuu­tis­sa. Kun Suo­ma­lai­nen viran­omai­nen saa mur­ret­tua pank­ki­suo­jan Monacos­sa (vuo­den pääs­tä) vain tode­tak­seen, että rahat ovat läh­te­neet­kin jo Andor­raan saa se suo­ma­lai­nen viran­omai­nen taas hakea Andor­ras­ta pank­ki­sa­lai­suu­den mur­ta­mis­ta… …vaik­ka rahat ovat pal­jon aikai­sem­min kier­tä­neet useam­mas­sa­kin maassa. 

  Lisäk­si toi­nen huo­mio: jos rahat on para­siit­ti­saa­rel­la, voi hen­ki­lö tuo­mion kär­sit­ty­ään muut­taa about ihan min­ne vaan. Pak­ko­ko hänen on Suo­mes­sa asua? Tämä Suo­mes­sa asu­mi­nen tun­tuu ole­van var­sin monel­la läh­tö­ole­tuk­se­na. Toki Suo­mes­sa asu­mi­nen­kin onnis­tuu, esim. vuo­kraa­mal­la käm­pän, kuten Osmo on todennut.

 76. Mis­tä­hän esi­tyk­ses­tä Lii­an van­ha puhuu? Minun esi­tyk­ses­sä­ni läh­de­tään sii­tä, että mur­ta­mi­seen tar­vi­taan oikeu­den pää­tös. Minä vas­taan vain omis­ta esi­tyk­sis­tä­ni, en muiden.

  Läm­pi­mik­seen voi puhua mitä tahan­sa mut­ta kun laki on jotain muu­ta eikä vas­tus­ta­via puheen­vuo­ro­ja ole vih­rei­den tahol­ta näky­nyt niin täy­tyy pää­tel­lä , että he kan­nat­ta­vat kyt­täyk­sen lisää­mis­tä. Kan­nat­ti­han Osmo Lex Nokiaakin.
  On vain popu­lis­mia olla muo­dol­li­ses­ti olla jota­kin vastaan.
  Arve­lin aluk­si, että vih­reät ovat juu­ri nii­tä joil­le sanan­va­paus ja ihmi­soi­keu­det ovat kor­kea-arvoi­sia, mut­ta todel­li­suus näyt­tää muulta.

 77. Vah­vo­ja mie­li­pi­tei­tä täs­tä aihees­ta, mut­ta hata­ral­ta pohjalta.

  Hom­ma­han menee näin: (1) Jos rikok­sel­la saa­tu hyö­ty on jon­kun muun vahin­ko, rikok­sen teki­jä vel­voi­te­taan kor­vaa­maan vahin­ko. Näin oli­si käy­nyt juu­ri täs­sä, kun Turusen kät­ke­mät mil­juu­nat oli­vat Her­li­nien pus­sis­ta. (2) Jos var­si­nais­ta vahin­gon­kär­si­jää ei ole tai tämä ei vaa­di kor­vaus­ta, tuo­mi­taan hyö­ty val­tiol­le mene­te­tyk­si (tyy­pil­lis­tä esim. huu­mausai­ne­ri­kok­sis­sa). Raho­ja yri­te­tään sit­ten periä ulos­ot­to­teit­se, jos nii­tä ei suo­siol­la mak­sa. Jos kon­na on sit­keä ei pal­jas­ta kät­kö­jään, niin sit­ten täyt­tyy vaan yrit­tää pai­kal­lis­taa saa­lis muil­la kons­teil­la. Vie­lä sata vuot­ta sit­ten lain­sää­dän­nös­sä oli monen­lai­sia “pai­nos­tus­van­keuk­sia” eri tar­koi­tuk­siin. Jos nii­hin halu­taan pala­ta, niin kotoi­sen lain­sää­dän­nön muut­ta­mi­sen lisäk­si pitäi­si ero­ta aina­kin Euroo­pan neu­vos­ton ihmi­soi­keus­so­pi­muk­ses­ta ja YK:n vas­taa­vas­ta ns. KP-sopi­muk­ses­ta. Mene ja tie­dä miten tark­kaan blo­gis­ti on asi­aa täl­lä ker­taa harkinnut.

 78. Jos nii­hin halu­taan pala­ta, niin kotoi­sen lain­sää­dän­nön muut­ta­mi­sen lisäk­si pitäi­si ero­ta aina­kin Euroo­pan neu­vos­ton ihmi­soi­keus­so­pi­muk­ses­ta ja YK:n vas­taa­vas­ta ns. KP-sopimuksesta. ”

  Täl­lai­nen uuti­nen sat­tui sil­mään eli Suo­men pitäi­si todel­la­kin ero­ta EIT:ta ja YK:n ihmisoikeussopimuksesta.
  Pitää ihme­tel­lä jos­kus vih­rei­tä , he ovat useas­ti samoil­la lin­joil­la kuin venä­läi­set oikeuskysymyksissä ?? 

  16.6.2009
  EIT:lta ensim­mäi­nen tuo­mio Suo­mel­le kah­des­ti ran­kai­se­mi­sen kiellosta
  Euroo­pan ihmi­soi­keus­tuo­miois­tuin (EIT) on tänään anta­mas­saan tuo­mios­saan ensim­mäis­tä ker­taa kat­so­nut, että Suo­mi on rik­ko­nut ihmi­soi­keus­so­pi­muk­sen 7 lisä­pöy­tä­kir­jan 4 artiklaa, joka kiel­tää syyt­tä­mäs­tä ja ran­kai­se­mas­ta kahdesti”

 79. Miten­käs mene­tel­lään kun van­hem­mat ovat las­ten­sa omai­suu­den varas­ta­neet ja teh­neet sil­lä kaup­paa hyö­tyäk­seen itse sii­tä taloudellisesti ?
  Tuli­si­ko omai­suus palaut­taa tuot­toi­neen omistajilleen ?

 80. Aivan idioot­ti­mai­nen ehdo­tus. Ellei pal­jas­tai­si min­ne on pii­lot­ta­nut varas­ta­man­sa nak­ki­pa­ke­tin tai sitä ei enää löy­tyi­si, jou­tui­si istu­maan van­ki­las­sa ikui­ses­ti. Rikok­ses­ta anne­taan yksi tuo­mio ja sil­lä hyvä.

  Pal­jon parem­pi ehdo­tus oli­si, että tur­hia lupauk­sia anta­vat polii­ti­kot (98% kan­san­edus­ta­jis­ta), lai­tet­tai­siin lusi­maan, kun­nes lupai­si­vat nou­dat­taa lupauk­si­aan myös sen jäl­keen kun hei­dät on valit­tu eduskuntaan.

Vastaa käyttäjälle Rotwang Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.