Selviääkö Vanhanen?

Kun Kes­kus­tan puheen­joh­ta­ja Mat­ti Van­ha­nen sanoo vähän epä­us­kot­ta­vas­ti, ettei hän tien­nyt puo­lu­een­sa saa­mas­ta mer­kit­tä­väs­tä vaa­li­ra­hoi­tuk­ses­ta mitään ja puo­lue­sih­tee­ri ilmoit­taa oman asian­sa pelas­ta­mi­sek­si esi­mie­hen­sä valeh­te­le­van, vai­ku­tel­mak­si tulee etsi­mät­tä, että molem­pien mie­les­tä on joten­kin epäi­lyt­tä­vää tie­tää täs­tä vaa­li­ra­hoi­tuk­ses­ta.  Se taas tar­koit­tai­sin, että avus­tuk­ses­sa ei oli­si kaik­ki aivan kunnossa.

Olen aika var­ma, että jut­tu kehit­tyy suun­taan, jos­sa etsi­tään yhteyt­tä tuon Nova Grou­pin rah­keis­sa mel­ko suu­ren avus­tuk­sen ja tämän Hel­sin­gin Sano­mis­sa 30.5.2008 jul­kais­tun uuti­sen välillä:

”Nova kiin­teis­tö­ke­hi­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Arto Meri­sa­lo heh­kut­taa 27 lii­ke­mie­hel­le lähet­tä­mäs­sään säh­kö­pos­ti­vies­tis­sä, että pää­hal­li­tus­puo­lue kes­kus­tan joh­to on saa­tu loba­tuk­si hei­dän puo­lel­leen. Lii­ke­mies­ten tavoit­tee­na on estää lain tul­kin­nan muu­tos, joka vai­keut­tai­si lii­ke­ti­lo­jen rakentamista.

Hel­sin­gin Sano­mien näke­mäs­sä säh­kö­pos­ti­vies­tis­sä Meri­sa­lo hou­kut­te­lee bis­nes­vä­keä asun­to­mi­nis­te­ri Jan Vapaa­vuo­ren (kok) tapaa­mi­seen tänään per­jan­tai­na — tai­vut­te­le­maan myös Vapaa­vuor­ta asian taakse.

Meri­sa­lo kir­joit­taa saa­neen­sa vies­tin lähet­tä­mi­sen “toi­mek­si”. Lob­baus­ryh­män vetä­jä on Tok­man­nin kon­ser­ni­joh­ta­ja Kyös­ti Kak­ko­nen, joka on tun­net­tu myös vaa­li­ra­hoi­tus­ta anta­nees­ta Kehit­ty­vien maa­kun­tien Suo­mi ‑yhdis­tyk­ses­tä. Vies­tin sai myös ryh­mään kuu­lu­va Idea­park-lii­ke­mies Toi­vo Sukari.

Vies­tin vas­taa­not­ta­jien jou­kos­sa on edus­ta­jia muun muas­sa Hal­pa-Hal­lis­ta, J. Kärk­käi­ses­tä, Moto­ne­tis­ta, Mini­ma­nis­ta, Ikeas­ta, Hong Kon­gis­ta, Tra­de­kas­ta, Bau­hausis­ta ja Haloselta.

Ohjet­ta, joka tiu­ken­taa maan­käyt­tö- ja raken­nus­lain tul­kin­taa, val­mis­tel­laan syk­syk­si ympä­ris­tö­mi­nis­te­riös­sä Vapaa­vuo­ren alaisuudessa.

Kau­pan edus­ta­jat pel­kää­vät, että lain tul­kin­nan tar­ken­nus vai­keut­taa hei­dän mah­dol­li­suuk­si­aan raken­taa liiketiloja.

Vies­tis­sä Meri­sa­lo ker­too kes­kus­tel­leen­sa lain tul­kin­taa kos­ke­vas­ta huo­les­taan pää­mi­nis­te­ri Mat­ti Van­ha­sen (kesk), elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mau­ri Pek­ka­ri­sen (kesk) sekä kes­kus­tan puo­lue­sih­tee­rin Jar­mo Kor­ho­sen kans­sa tou­ko­kuun alus­sa. Ilta-Sano­mat ker­toi tapaa­mi­sis­ta torstaina.

Meri­sa­lo vah­vis­ti asian tors­tai­na Hel­sin­gin Sano­mil­le. Hän ker­too kysy­neen­sä kum­mal­ta­kin kes­kus­ta­mi­nis­te­ril­tä, kan­nat­ta­vat­ko nämä raken­nus­lain tiu­ken­nus­ta, “joka rajoit­taa kau­pan kil­pai­lua”. Kum­pi­kin minis­te­reis­tä oli vas­tan­nut “ei”.

Vies­tis­sä Meri­sa­lo ker­too lii­ke­mie­hil­le, että oli saa­nut tapaa­mis­ten tulok­se­na kes­kus­tas­ta vah­vat tuki­jat kau­pan edus­ta­jien yhtei­sel­le asialle.

Myö­hem­min samal­la vii­kol­la, lau­an­tai­na 10. tou­ko­kuu­ta, Van­ha­nen kir­joit­ti net­ti­päi­vä­kir­jaan­sa tuke­van­sa Vih­din Idea­park-han­ket­ta.” (HS 30.5.2008)

Jos täs­tä löy­tyy yhteys, kysy­mys Suo­men Kes­kus­tan saa­mas­ta vaa­li­avus­tuk­ses­ta saa uusia ulot­tu­vuuk­sia. Kyse on yri­tyk­ses­tä, joka pyr­kii saa­maan edul­li­sia kaa­voi­tus­pää­tök­siä kauppakeskushankkeille. 

Jos yri­tys käyt­tää yhteis­kun­ta­suh­tei­siin­sa rahaa noin avo­kä­ti­ses­ti, ei oli­si suu­ri yllä­tys, että sitä oli­si käy­tet­ty myös kun­ta­ta­sol­la, jos­sa var­si­nai­set kaa­voi­tus­pää­tök­set teh­dään. Nyt kun yri­tys on men­nyt kon­kurs­siin, mah­dol­li­nen kun­nal­lis­po­li­tii­kan tuki­toi­met pal­jas­tu­vat ulko­puo­li­sil­le­kin ja jotain kaut­ta pää­ty­vät julkisuuteen.

Todet­ta­koon, että Jan Vapaa­vuo­ri on aset­ta­nut Mat­ti Auran joh­ta­man työ­ryh­män, jon­ka teh­tä­vä­nä on tiu­ken­taa kaup­pa­kes­kuk­sia kos­ke­vaa lainsäädäntöä. 

 

36 vastausta artikkeliin “Selviääkö Vanhanen?”

 1. Jos yri­tys käyt­tää yhteis­kun­ta­suh­tei­siin­sa rahaa noin avo­kä­ti­ses­ti, ei oli­si suu­ri yllä­tys, että sitä oli­si käy­tet­ty myös kun­ta­ta­sol­la, jos­sa var­si­nai­set kaa­voi­tus­pää­tök­set tehdään. ”

  Nova Group tar­jo­si aina­kin Vir­tain val­tuus­tol­le jotain vir­kis­tys­mat­kaa. Tai­si­pa olla juu­ri tämä:

  Savon­lin­nan Balet­ti­juh­lien pää­yh­teis­työ­kump­pa­ni­na on Olvi. Mui­ta yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ovat mm. Tok­man­ni, Mas­ku sekä Nova Group. Juh­lien lipun­myyn­ti alkaa jou­lu­kuus­sa. Balet­ti­juh­lien tun­nel­mas­ta saa­daan myös naut­tia lau­an­tai-ilta­päi­vä­nä 9.8. Museo­vi­ras­ton jär­jes­tä­mil­lä Lin­na­päi­vil­lä. Uuden kan­tae­si­tyk­sen tuot­ta­mis­ta ovat tuke­neet Ope­tus­mi­nis­te­riö sekä Venä­jän fede­raa­tion Kar­ja­lan tasa­val­lan kulttuuriministeriö. ”

  Lin­na­päi­vät, eikös sit­ten nat­saa hyvin? Ja
  Tok­man­ni, Mas­ku ja Nova, mikäs noi­ta yhdistikään? 

  Oli­si toki kiva tie­tää, ketä Lin­na­päi­vil­lä on syö­tet­ty. Enkä tar­koi­ta siis Meri­sa­lon tar­joa­maa kah­vi­kup­pos­ta kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja Oino­sel­le tämän käy­des­sä tapaa­mas­sa Meri­sa­loa hänen suo­rit­taes­sa tuo­mio­taan. Asias­ta ker­toi MTV3:

  http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2008/06/653766

  (Joka halu­aa, löy­tää Vir­tain tar­jouk­sen vuo­den 2008 pöy­tä­kir­jois­ta, johon se oli kir­jat­tu, muis­taak­se­ni kevätpuolella.)

 2. Erit­täin hyvä ja tär­keä blog­gaus. Vih­jaa­pa tutuil­le toi­mit­ta­jil­le, että ton­ki­vat tämän poh­ji­aan myö­ten, jos eivät vie­lä itse ole näi­tä pis­tei­tä yhdistäneet.

  Näyt­tää hyvin toden­nä­köi­sel­tä, että Kes­kus­tan joh­dos­sa on syyl­lis­tyt­ty kor­rup­tioon. Jäät­teen­mä­ki jou­tui eroa­maan pal­jon vähem­män mer­kit­tä­vis­tä syistä. 

  Har­vaa asi­aa Suo­men poliit­ti­ses­sa ken­täs­sä toi­von niin kuin tuon puo­lu­een romah­ta­mis­ta. Tun­tuu, että jon­kin­lai­nen kak­si­naa­mai­suus ja etu­ryh­mien suo­si­mi­nen kuu­luu hei­dän poliit­ti­seen sel­käy­din­nes­tee­seen­sä. Mikä tuli esil­le esi­mer­kik­si kes­kus­te­lus­sa Nor­pan suo­je­lus­ta. Pai­kal­li­set­kin kai­kis­sa Sai­maan alu­een kun­nis­sa kan­nat­ta­vat suu­rel­la enem­mis­töl­lä verk­ko­ka­las­tus­kiel­toa, mut­ta kaik­ki mete­liä kes­kus­tan suun­taan pitä­neet isän­nät ilmei­ses­ti­kään eivät.

 3. Tämä Van­ha­sen kuu­lui­sa blo­gi­mer­kin­tä on yksi monis­ta esi­mer­keis­tä, jot­ka todis­ta­vat, että kan­nat­taa aina tar­kis­taa läh­teet itse, jos se on mahdollista. 

  Itse­kin luu­lin pit­kään, että Van­ha­nen oli­si otta­nut sel­keän kan­nan Idea­par­kin puo­les­ta. Ja sit­ten kun lopul­ta olin tar­peek­si ute­lias sel­vit­tääk­se­ni mitä Van­ha­nen sanoi, tun­sin itse­ni pete­tyk­si. Tämä­hän on ihan yhtääl­tä-toi­saal­ta-poh­din­taa, aivan saman­lais­ta kuin tyy­pil­li­nen Hesa­rin pääkirjoitus!

  Ja Van­ha­nen on kan­nat­ta­nut tuo­ta vas­tus­ta­maa­ni ame­rik­ka­lais­ta nuk­ku­ma­lä­hiö­elä­män­ta­paa niin kau­an kuin muis­tan. Sii­hen näh­den täs­sä mer­kin­näs­sä oli aika­moi­ses­ti ymmär­rys­tä asuntoministerille.

  Minus­ta edel­leen näyt­töä on vain sii­tä, että lii­ke­mie­het halusi­vat tukea sel­lais­ta pää­mi­nis­te­rieh­do­kas­ta / puo­luet­ta, jon­ka tie­de­tään ennes­tään kan­nat­ta­van kaup­po­jen raken­ta­mis­ta met­sän kes­kel­le. Jos muu­ta pal­jas­tuu, se on mie­len­kiin­tois­ta enkä jää sure­maan jos Van­ha­nen jou­tuu läh­te­mään, mut­ta minus­ta mitään näyt­töä ei ole mis­tään mikä mah­tui­si edes laa­jas­ti ymmär­ret­ty­nä kor­rup­tion piikkiin. 

  http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Matti/Paivakirja.iw3?showmodul=149&newsID=f8474886-b401-496a-b2b8-ea82056f87ba

  Työ­paik­ko­ja oli­si­kin kyet­tä­vä hajaut­ta­maan ole­mas­sa ole­van asu­tuk­sen suun­taan. Sik­si olen ris­ti­rii­tai­sin tun­tein seu­ran­nut mie­len­kiin­tois­ta kes­kus­te­lua Idea­par­kis­ta ja Vih­dis­tä. Num­me­lan alue tar­vit­see pal­ve­lua­lan työ­paik­ko­ja. Pal­ve­lua­lat ovat pää­kau­pun­ki­seu­dun laa­jan alu­een tär­keim­piä työl­lis­tä­jiä ja kaup­pa on täs­sä hyvin tär­keäs­sä roo­lis­sa. Kau­pan työ­paik­ko­jen kes­kit­tä­mi­nen sikin sokin kehä­tei­den var­sil­le ei ole sekään jär­ke­vää. Jos johon­kin perus­te­taan tuhat kau­pan alan työ­paik­kaa oli­si asun­not löy­det­tä­vä mie­luim­min muu­ta­man kilo­met­rin säteel­tä. Täs­sä suh­tees­sa ymmär­rän Num­me­lan han­ket­ta, var­sin­kin kun sen asiak­kaat tule­vat hyvin laa­jal­ta alu­eel­ta — luul­ta­vas­ti ihan muu­al­ta kuin Hel­sin­gis­tä. Mut­ta vas­taa­vas­ti myös minis­te­ri Vapaa­vuo­ren kan­nal­le on ymmär­ret­tä­viä perus­te­lu­ja var­sin­kaan kun aja­tel­tu han­ke ei sijoi­tu aivan Num­me­lan taa­ja­ma-alu­eel­le. Mut­ta huo­ne­ka­lu­ja ei jat­kos­sa­kaan junal­la käy­dä osta­mas­sa — tosin Num­me­lan rata­kin on etä­vi­sio­na olemassa.”

  1. No ei ole. Vuo­den van­ho­jen uutis­ten kopioin­ti netis­tä — var­sin­kin kun tar­jol­la ole­via läh­tei­tä on usei­ta — ei ole piratisointia.

 4. Pik­kui­sen OT, mut­ta menköön:

  - Suo­meen ei raken­ne­ta kaup­pa­kes­kuk­sia eikä pal­jon muu­ta­kaan piiit­kään aikaan. Voi­te­lu­ra­ha menee huk­kaan ja vas­tus­ta­mi­nen on ruu­din tuhlausta.

  - Mil­loin nuo her­rat oppi­vat, että säh­kö­pos­ti­vies­ti pysyy sii­nä kuin kir­je­kin, mut­ta sen säi­lyt­tä­mi­nen ja edel­leen jake­le­mi­nen on monin ver­roin vaivattomampaa…

 5. MH: “Itse­kin luu­lin pit­kään, että Van­ha­nen oli­si otta­nut sel­keän kan­nan Idea­par­kin puolesta. ”

  Kan­nat­tai­si­ko alkaa luu­le­maan uudel­leen? Itse juu­ri pos­ta­sit perusteet:

  1) Van­ha­sen omat kan­nat oli­vat myönteisiä
  2) Hän esit­ti niil­le omia perustelujaan.
  3) Kiel­tei­set kan­nat oli­vat muilta
  4) Van­ha­nen ymmär­si vain, että sel­lai­sia voi­daan esittää
  5) Mut­ta ei ollut siis samaa mieltä
  6) Lop­pu eli joh­to­pää­tök­set oli­vat myönteisiä

 6. Muis­tan lähiai­koi­na kak­si minis­te­rie­roa: Kaner­van ja Jäät­teen­mäen. Minus­ta Van­ha­sen ris­ti­rii­tai­set puheet tie­do­tus­vä­li­neil­le ja edis­kun­nan kyse­ly­tun­nil­la ovat pal­jon ras­kaut­ta­vam­pia. Mat­ti voi­si oikea­si nyt mennä.

  Kaner­va höl­möi­li ja höl­möi­lys­tä yleen­sä jou­tuu kär­si­mään — shit happens.

  Mut­ta mik­si me muis­tam­me Jäät­teen­mäen eros­ta vain slo­ga­nit “Yllät­täen ja pyy­tä­mät­tä” ja “Puhun niin tot­ta kuin osaan”? 

  Har­va tun­tuu muis­ta­van, mitä Jäät­teen­mä­ki pal­jas­ti: Lip­po­nen oli ilman lupaa ja val­tuuk­sia luvan­nut Suo­men osall­si­tu­van Ira­kin jäl­leen­ra­ken­nuk­seen sen jäl­keen kun USA (Bush) on sin­ne hyö­kän­nyt — eli Lip­po­nen antoi Suo­men tuen tuol­le aika onnet­to­mal­le sota­ret­kel­le. Onko Suo­men val­pas media vie­lä­kään oikeas­ti kovis­tel­lut täs­tä epi­so­dis­ta ketään muu­ta kuin Jäät­teen­mä­keä? (Läh­de­suo­jas­ta puhee­nol­len: oli­si­pa Man­ni­nen ymmär­tä­nyt fak­sa­ta ne salai­set pru­jut Jäät­teen­mäen puolisolle.)

  Isot kalat saa­vat uida rau­has­sa: kaa­su­put­ki tulee, ja kan­sa­kun­ta on kusi sukassa. 

  Tou­ko Mettinen

 7. On tie­tys­ti ensi­si­jai­sen tar­ke­aa kaan­taa asias­sa jokai­nen kivi, jot­ta sel­vi­te­taan, onko ollut kyse kor­rup­tios­ta. Jos on, kysees­sa on rikos­asia. Mita tulee paa­mi­nis­te­rin naut­ti­maan luot­ta­muk­seen, minun sil­mis­sa­ni se on jo men­nyt. Han on salail­lut, val­tel­lyt, muun­nel­lut totuut­ta, sai­var­rel­lut ja muis­ta­nut vali­koi­dus­ti sel­lai­ses­ta aihees­ta, jos­sa ilmi­sel­vas­ti lei­juu ilmas­sa kor­rup­tion epai­ly. Vaik­ka kepun polii­ti­koil­ta tal­lais­ta tou­hua onkin totut­tu ylei­ses­ti sie­ta­maan, paa­mi­nis­te­ril­ta pitaa voi­da edel­lyt­taa enemman.

 8. Myös SDP ja Kokoo­mus näyt­täi­si­vät ole­van lokaan­tu­mas­sa vaa­li­ra­hoi­tuk­sen­sa peit­te­lyn joh­dos­ta. Har­mi että tämä ei tul­lut ilmi ennen EU-vaa­le­ja. Oli­si vih­reil­le tul­lut kol­mas­kin paik­ka. Avoi­muus ja läpi­nä­ky­vyys tule­vat ole­maan suu­ria tee­mo­ja 2011. 

  http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/1135247002708

 9. Sil­lä, onko teos jul­kais­tu netis­sä vai muu­al­la ja sil­lä, mon­ta­ko kym­men­tä vuot­ta suo­ja-aikaa on jäl­jel­lä, ei ole mer­ki­tys­tä. Vai saat­ko mie­les­tä­si jul­kais­ta kaik­ki ne vuo­den van­hat teok­set, jot­ka voit lail­li­ses­ti kopioi­da itsel­le­si netistä?

  Mer­ki­tys­tä sen sijaan on sitaat­tioi­keu­des­ta mää­rää­vän teki­jä­noi­keus­lain 22 § tul­kin­nal­la. Onko koko artik­ke­lin uudel­leen­jul­kai­su täl­lai­ses­sa yhtey­des­sä hyvän tavan mukais­ta lai­naa­mis­ta tar­koi­tuk­sen edel­lyt­tä­mäs­sä laa­juu­des­sa? Oma näp­pi­tun­tu­ma­ni sanoo, että ei kat­sot­tai­si ole­van, kos­ka asian oli­si voi­nut hel­pos­ti ilmais­ta lyhyem­mäl­lä lai­nauk­sel­la, selos­ta­mal­la sisäl­töä omin sanoin ja käyt­täen link­kiä, jon­ka seu­raa­mi­ses­ta jutun oikeuk­sien hal­ti­ja oli­si voi­nut saa­da esi­mer­kik­si mainostuloja.

  Mitä luu­li­sit HS:n sano­van, jos esi­mer­kik­si Kale­va oli­si jul­kais­sut teks­ti­si tuol­lai­se­naan pää­kir­joi­tus­si­vul­la ole­val­la vie­ras­ky­nä-pals­tal­laan? Onko asia mie­les­tä­si eri, kun kopioin­ti­si tapah­tui netis­sä ja oli luon­teel­taan epä­kau­pal­lis­ta? Pitäi­si­kö sen olla?

  Osmo Soi­nin­vaa­ra voi tie­tys­ti jul­kais­ta täl­lai­sen teks­tin suo­si­tus­sa blo­gis­saan ilman mitään seu­rauk­sia, mut­ta joku muu ei vält­tä­mät­tä voi­si — eri tahot kun ovat teki­jä­noi­keus- ja patent­ti­la­kien edes­sä kes­ke­nään niin kovin eriarvoisia.

  1. Olen var­ma, että tuo lai­naus oli lail­li­nen. Minun tosin piti pan­na sii­hen ensin link­ki, mut­ta se oli niin pit­kä, ettei toi­mi­nut. Hel­sin­gin Sano­mat jul­kai­see “muut leh­det” ‑pals­tal­la suo­ria sitaat­te­ja tois­ten leh­tien pääkirjoituksista.

 10. Eikös tämä juhan­nuk­sen alku ole perin­tei­ses­ti oll­lut valeh­te­lus­ta kiin­ni­jää­nei­den kes­kus­ta­lais­ten pää­mi­nis­te­rien erottamisaikaa?

 11. Jacob Söder­man vaa­ti polii­si­tut­kin­taa koko jutul­le sii­tä onko taus­tal­la kor­rup­tio­ta. Sitä minä­kin kan­na­tan. Tämä jut­tu pitäi­si pen­koa kun­nol­la lävitse.

 12. Kyse on yri­tyk­ses­tä, joka pyr­kii saa­maan edul­li­sia kaa­voi­tus­pää­tök­siä kauppakeskushankkeille”

  Kor­rup­tio­ta jos mikä. Kes­kus­tan vaa­li­ra­hoi­tus lie­nee kui­ten­kin vain jää­vuo­ren huippu.

 13. Polii­si (ja mik­sei myös YLE) voi­si tart­tua myös tähän HS:n uutiseen:
  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Kes%C3%A4rannassa+neuvotellut+el%C3%A4kejohtaja+esitti+Novan+ja+Kevan+kauppojen+tekoa/1135247014373#Scene_1

  Jos näin on todel­la on tapah­tu­nut, jut­tu näyt­tää maal­li­kon sil­min kor­rup­tion kou­lue­si­mer­kil­tä. — Toi­saal­ta Suo­mes­sa, jos­sa kor­rup­tio­ta on tun­ne­tus­ti erit­täin vähän, tämä­kään tapaus ei ehkä kui­ten­kaan täy­tä omin­ta­kei­sen kor­rup­tio-mää­ri­tel­mäm­me anka­ria vaatimuksia 😉

 14. Kyl­lä­hän se ker­too jota­kin mel­ko surul­lis­ta demo­kra­tian tilas­ta jos minis­te­ri jou­tu eroa­maan valeh­del­tu­aan nai­sel­le lähet­tä­mis­tään teks­ti­vies­teis­tä, mut­ta vaa­li­ra­hoi­tuk­ses­ta valeh­te­lu ei aiheu­ta toimenpiteitä.

  Uutis­ten pira­ti­soin­ti on piratisointia.”

  Lega­lize it.

 15. Lega­lize it.”

  Heh, jokai­sen kap­pa­leen alkuun­ja lop­puun: “HS:n mukaan” tai HS kir­joit­taa. Ja kat­so, olet­kin “toi­mit­ta­ja” joka on “toi­mit­ta­nut” ja mie­les­tään referoinut.

 16. Nyt men­nään hie­man aiheen sivuun, mut­ta pak­ko oikais­ta eräs seikka:

  Tou­ko Met­ti­nen: “Har­va tun­tuu muis­ta­van, mitä Jäät­teen­mä­ki pal­jas­ti: Lip­po­nen oli ilman lupaa ja val­tuuk­sia luvan­nut Suo­men osall­si­tu­van Ira­kin jäl­leen­ra­ken­nuk­seen sen jäl­keen kun USA (Bush) on sin­ne hyö­kän­nyt — eli Lip­po­nen antoi Suo­men tuen tuol­le aika onnet­to­mal­le sotaretkelle.”

  Ei Jäät­ten­mä­ki tuo­ta miten­kään pal­jas­ta­nut, asias­ta oli uuti­soi­tu jo aiem­min mut­ta ei miten­kään näyttävästi. 

  Muis­tan Jäät­teen­mäen eron jäl­keen Hesa­ris­sa sun­nun­tai­si­vuil­la jul­kais­tun jutun, jos­sa käy­tiin läpi ennen kohua leh­des­sä jul­kais­tut uuti­set sii­tä, mitä Lip­po­nen oli Bus­hil­le luvan­nut. Lop­pu­tu­los oli se, että kaik­ki Jäät­teen­mäen ‘pimi­tet­tyi­nä’ esit­tä­mät sei­kat oli itse asias­sa jo jul­kais­tu! Mis­tä Lip­po­sen ven­koi­lu kuu­lui­sas­sa tele­vi­sio­väit­te­lys­sä sit­ten joh­tui, en osaa sanoa — ehkä istu­va pää­mi­nis­te­ri tosi­aan itse­kin luu­li salan­neen­sa jotain. No, kan­sal­le kui­ten­kin jäi vah­va mie­li­ku­va että jotain oli salattu.

  Refe­roi­sin HS:n ko. jut­tua mie­li­hy­vin tar­kem­min­kin, mut­ta leh­ti­lei­ke lojuu jos­sain laa­ti­koi­den pohjalla.

  1. Olin tuos­sa tele­vi­sio­väit­te­lys­sä — tosin lähes 40 asteen kuu­mees­sa, joten muis­ti­ku­va­ni voi­vat olla hata­rat. Joka tapauk­ses­sa Jäät­teen­mä­ki yrit­ti ohjel­maan jäl­keen tyr­kyt­tää jotain asia­kir­jaa MTV:n toi­mit­ta­jal­le, joka ei näyt­tä­nyt ole­van sii­tä miten­kään huip­pu­kiin­nos­tu­nut — ehkä sii­nä vai­hees­sa jak­sa­nut olla­kaan väsy­nee­nä toi­mit­ta­jia­kin aina stres­saa­van pari­tun­ti­sen tapah­tu­man jälkeen

 17. Jäät­teen­mäen läh­dön perim­mäi­nen syy oli kai se, että hän oli onnis­tu­nut teke­mään itses­tään vas­ten­mie­li­sen hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tasol­la dema­ri­joh­don pii­ris­sä, joten tilai­suu­den tul­len hänet hei­vat­tiin yli lai­dan. Nykyi­sel­lään taas kokoo­muk­sel­le on kai vain parem­pi jos tah­riin­tu­nut Van­ha­nen jat­kaa johdossa.

  Aina­kaan minä en näe kuka kes­kus­tan sisäl­tä oli­si nouse­mas­sa haas­ta­maan Van­has­ta kes­ken kauden.

 18. Entäs Katai­sen tapa pääs­tä val­taan ja myös se, että hänel­lä val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri­nä ei vie­lä vähän aikaa sit­ten ollut har­main­ta aavis­tus­ta sii­tä, miten huo­nos­ti Suo­mi makaa. Joko hän valeh­te­lee tai hän on tai­ta­ma­ton valtiovarianministeri.

  Eräs toi­mit­ta­ja kom­men­toi Katai­sen tie­tä val­taan “toi­mi kuin ammattirikollinen”

  Jos Van­ha­sel­la oli­si hal­lus­saan Katai­sen savo­lai­nen lipe­vyys, hän ei kom­pu­roi­si joka käänteessä.

  Van­ha­nen töpek­sii ja jää kiin­ni, entä ne, jot­ka eivät jää kiinni.

  Ettei toi­mit­ta­jil­la oli­si tai­to kat­soa muu­al­le ja muis­taa huo­nos­ti riip­puen motiiveista.

  Minus­ta Van­ha­nen on ajo­jah­din uhri, Kor­ho­nen voi­si kyl­lä jo erota.

  Nii­nis­tö ei muu­ten halua kovin­kaan suur­ta avoim­muut­ta vaalirahoitukselle.

  Kuka seu­raa­vak­si mah­de­taan kek­siä tähtäimeen.

  En pidä täl­lai­sis­ta vaa­li­ra­ha­sot­kuis­ta, mut­ta en myös­kään sii­tä, että vain yksi on ajo­jah­din kohde.

  Maa­jus­sit sen­tään tuot­ta­vat jota­kin jär­ke­vää, minus­ta Clas Olso­nin tava­ra­ta­lo­ket­ju on hyvä esi­merk­ki kokoo­mus­lai­ses­ta tur­ha­ke­ta­va­ras­ta ja yrit­tä­jyy­des­tä, kun sin­ne menee hake­maan jota­kin tiet­tyä tär­ke­ää tava­raa, siel­tä löy­tää kaik­kea mah­dol­lis­ta var­paan­vä­lin­rap­sut­ta­jaa, mut­ta ei sitä olen­nais­ta tava­raa, jon­ka pitäi­si olla jokai­sen alan kau­pan hyllyllä.

 19. Sään­te­ly lisää kor­rup­tio­ta ja sivu­tuot­tee­na muu­ta­kin rikollisuutta.

  Yri­tyk­sil­lä ei oli­si tar­vet­ta lah­joa, jos val­tio ei pys­tyi­si puut­tu­maan mel­kein jokai­seen elämänalueeseen. 

  Netis­tä löy­tyy teos “Ympä­ris­tö­val­ta”, joka kuvaa miten ympä­ris­tö­vi­ran­omai­set käyt­tä­vät val­ta-ase­maan­sa oman sek­to­ri­nä­kö­kul­man­sa pönkittämiseksi. 

  Mik­si se, että kan­sa­lai­set ja yri­tyk­set käyt­tä­vät hie­man ei-orto­dok­si­sia kei­no­ja omien tavoit­tei­den­sa aja­mi­seen oli­si tuo­mit­ta­vam­paa kuin se, että eri­lai­set liik­keet käyt­tä­vät vir­ka­ko­neis­toa omien tavoit­tei­den­sa ajamiseen?

  Poli­tiik­ka on kei­no jakaa varal­li­suut­ta ja etu­ja samoin kuin mark­ki­nat, mut­ta poli­tii­kas­sa kyse on lähes aina pakos­ta kun markkinat/katallaktiikka tar­koit­taa vapaa­eh­toi­sia transaktioita..

 20. a m‑b: Oot kyl­lä huvit­ta­va tuos­sa savo­lais­vi­has­sa­si. Minus­ta sinun pitäi­si kyl­lä joten­kin perus­tel­la nuo ste­reo­ty­piat tai sit­ten laka­ta vil­je­le­mäs­tä nii­tä. Tämä rasis­ti­kort­ti on kyl­lä yli­käy­tet­ty, mut­ta jos kor­vai­sit teks­teis­sä­si savo­lai­set jol­lain poliit­ti­ses­ti epä­kor­rek­til­la väes­tö­ryh­mäl­lä, niin kom­ment­te­ja­si ei var­maan jul­kais­tai­si. Ei savo­lai­set ole sen kum­mem­pia ihmi­siä kuin muutkaan.

 21. Tie­tys­ti Van­ha­nen on ajo­jah­din koh­de. Uhria hänes­tä ei toi­vot­ta­vas­ti tule. Mitä Jäät­teen­mä­keen tulee, niin hän teki kyl­lä itse toi­min­nal­laan ja lausun­noil­laan itsen­sä mah­dot­to­mak­si ulko­po­li­tii­kan joh­ta­ja­na. Siis sen osan ulko­po­li­tii­kas­ta mikä kuu­luu pääministerille.

  Omas­ta puo­les­ta­ni sää­lit­te­len nii­tä äänes­tä­jiä, jot­ka eivät äänes­tä sdp:tä eivät­kä vasu­rei­ta. Hehän jou­tu­vat vero­ra­hoil­laan tuke­maan näi­den puo­luei­den vaa­li­työ­tä. Siis SAK:n väli­tyk­sel­lä. Täs­sä oli­si kan­san­edus­ta­jil­le, Gus­tafs­son mukaan lukien, todel­li­nen vää­ryys hoidettavaksi.

 22. Orbus: “Omas­ta puo­les­ta­ni sää­lit­te­len nii­tä äänes­tä­jiä, jot­ka eivät äänes­tä sdp:tä eivät­kä vasu­rei­ta. Hehän jou­tu­vat vero­ra­hoil­laan tuke­maan näi­den puo­luei­den vaa­li­työ­tä. Siis SAK:n välityksellä.”

  Tai­dat sot­kea asioi­ta. Suo­mes­sa verot kerää val­tio, ei työ­väen­lii­ke. SAK:n toi­min­ta rahoi­te­taan jäsenmaksuilla.

 23. Osmo, onnit­te­lut hyväs­tä havain­nos­ta. Kan­san riveis­sä epäi­lys pai­kal­lis­ten kaa­voi­tus­mo­no­po­lien kor­rup­toi­tu­nei­suu­des­ta elää syväs­sä. Todis­teet tie­tys­ti puut­tu­vat, mut­ta pala­neen käry hai­see ihmis­ten nenään vähän tur­han usein. Enpä uskoi­si kovin mai­rit­te­le­vaa tulos­ta syn­ty­vän, jos gal­lu­pil­la kysyt­täi­siin kan­sa­lais­ten uskoa kaa­voi­tuk­sen tasapuolisuuteen.

  Ongel­maa voi tie­tys­ti yrit­tää läh­teä rat­ko­maan eri tavoin, mut­ta sel­lai­nen­kin keret­ti­läi­nen vaih­toeh­to oli­si ole­mas­sa että pai­kal­lis­po­lii­tik­ko­jen kes­ki­näis­ten Gospla­nien mono­po­lia­se­maa ja sitä kaut­ta raken­ta­mi­sen rajoit­ta­mis­ta alet­tai­siin purkaa.

 24. Art­tu­ril­le: Tul­kit­sit­te var­sin vapaas­ti teks­tiä­ni ja panit­te sano­ja suuhuni.

  Van­ha­nen oin sel­väs­ti ajo­jah­din uhri, samoin kes­kus­ta­puo­lue. Tänään aamu-Tv:ssä vedet­tiin kes­kus­ta­puo­lu­een köm­mäh­dyk­siä esiin mon­ta ker­taan. Muut saa­vat olla rau­has­sa tai kiusaa­mi­nen jää vähäi­sek­si. Peli­sään­nöt lie­ne­vät samat kuin koulukiusaamisessakin.

  Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Katai­nen sel­vi­ää Van­ha­sen selän taka­na kuin koi­ra verä­jäs­tä. Kun kuun­te­lee Van­ha­sen puhei­ta, saa vai­ku­tel­man, että kokoo­mus sane­lee erit­täin pit­käl­le tapaa hoi­taa lamaa, kokoo­muk­sen tapa hoi­taa ongel­mia on aikan­sa elä­nyt. Ei ilmas­to­muu­tok­sen maa­il­mas­sa voi kai­ken­lais­ta tuot­ta­mis­ta ja yrit­tä­jyyt­tä pan­na samal­le vii­val­le kuten kokoo­mus tun­tuu tekevän.

  Koin herä­tyk­sen pal­jon mai­nos­te­tus­ta yrit­tä­jyy­des­tä käy­des­sä­ni Clas Olso­nin tava­ra­ta­los­sa. Minul­la oli kol­me perus­ta­va­raa, joi­den oli­si pitä­nyt löy­tyä ko. liik­keen varas­tois­ta, yksi niis­tä löy­tyi, sitä oi mai­nos­tet­tu TV:ssä, mut­ta sen löy­tä­mi­nen edel­lyt­ti puo­len tun­nin kier­te­lyä. Idea lie­nee, että asiak­kaan kier­rel­les­sä ostos­kas­siin tulee kai­ken­lais­ta tava­raa, sel­lais­ta­kin, mitä ei tarvitse.

  1920–1930 ‑luvun lama hoi­det­tiin niin, että tava­rois­ta alet­tiin teh­dä vähem­män kes­tä­viä. Nyt on men­ty vie­lä pidem­mäl­le, tuo­te­taan kai­ken­lais­ta roi­maa, jon­ka elin­kaa­ri on lyhyt.

  Kun Suo­mes­sa pitää olla aina ajo­jah­din koh­de, eikö vaih­de­ta välil­lä Van­has­ta esi­mer­kik­si Katai­seen. Hän­hän pää­si sekä val­ta­kun­nan­po­li­tii­kan että alem­man tason poli­tii­kan hui­pul­le kepu­li­kons­tein. Entä kokoo­muk­sen mas­sii­vi­nen mai­non­ta: ryh­dy­tään tivaa­maan Katai­sel­ta ja kump­pa­neil­ta yhtä seik­ka­pe­räi­siä seli­tyk­siä kuin Van­ha­sel­ta, vaik­ka Katai­nen lipe­vä­nä her­ra­na ei tai­da olla yhtä help­po saa­lis kuin Vanhanen.

  Perus­kes­kus­ta­lai­set tuot­ta­vat tava­raa ja tuot­tei­ta, joi­ta on pak­ko saa­da elääk­seen. Miten mon­ta pro­sent­tia kokoo­muk­sen perus­kan­nat­ta­ja­jou­ko tuot­teis­ta mah­taa olla välttämättömiä.

  Tun­nen muu­ta­mia kepu­lai­sia kun­tia, joi­den ter­vey­den ja van­hus­ten­huol­to on rei­las­sa. Ehkä se, että hoi­de­taan elä­viä eläi­miä, jot­ka eivät saa sai­ras­tua, hel­pot­taa myös ter­vey­den­hoi­don ja van­hus­ten­huol­lon perus­asioi­den ymmär­tä­mis­tä ja teho­kas­ta toteuttamista.

  Olen käyt­tä­nyt kokoo­mus­lai­sen Hel­sin­gin ter­veys­pal­ve­lu­ja vii­mei­sen puo­len vuo­den aika­na ahke­raan. Panos-tuo­tos ‑ajat­te­lu ei tai­da Hel­sin­gis­sä olla hal­lus­sa. Liek­kö itse Paju­nen sanel­lut sen, miten sai­rai­ta hoidetaan.

  Kokoo­mus­lai­sen Hel­sin­gin perus­pal­ve­luis­ta, aina­kin niis­tä, joi­ta tun­nen, voi sanoa, että pal­jon porua ja vähän vil­lo­ja. Tehok­kuus on ymmär­ret­ty väärin.

  Eikö­hän pal­ve­luit­ten ulkois­ta­mi­nen­kin ole ennen kaik­kea kokoo­mus­lais­ta ajat­te­lua. Palj­hon­ko­han tämä vil­li­tys mah­taa tul­la Suo­mel­le mak­sa­maan. Asias­ta varoi­tet­tiin, mut­ta eihän vies­ti men­nyt peril­le, saa näh­dä, kuka tämän hul­lun pääl­lek­käi­syy­den saa puretuksi.

  Vai onko tär­kein­tä, että sai­rai­den kus­tan­nuk­sel­la tie­na­taan rahaa ja kokoo­mus antaa kovas­ti vero­hel­po­tuk­sia. Täy­tyy­hän työn kan­nat­taa Katais­ta siteeratakseni.

  (Art­tu­ril­le: alu­eel­li­set kult­tuu­rie­rot ovat toi­sen kes­kus­te­lun aihe).

 25. Vih­rei­den Van­has-jah­ti näkö­jään jat­kuu Tar­ja Cron­ber­gin suul­la. Kuu­lin taan­noin, että Meri-Kuk­ka For­sius vaih­toi kokoo­muk­seen vih­rei­den ajo­jah­din vuok­si, nyt For­siuk­sel­la lyö­dään Vanhasta.

  Tym­pe­ää ja rumaa, on eri asia, jos kaik­kien ehdok­kai­den van­hat köm­mäh­dyk­set kai­vet­tai­siin esiin, mut­ta ei.

 26. Ihan koko totuus rahoi­tuk­ses­ta ei ole Vih­reil­lä­kään jul­ki­nen. “Tie­do­tus­toi­min­nan tuo­tot” ‑koh­dan alle kät­key­tyy tulos­las­kel­mas­sa kym­me­niä tuhan­sia euro­ja. Niin tie­ten­kin, 500 euron “semi­naa­ri­lip­pu­jen” myyn­tiä “yksi­tyis­hen­ki­löil­le” se tie­tys­ti on enim­mäk­seen, mut­ta oli­si­pa mie­len­kiin­tois­ta tie­tää kuin­ka monen yri­tyk­sen tai yhtei­sön koko joh­to­kun­ta per­hei­neen tms. löy­tyy tuol­ta lip­pu­jen osta­jien listasta.

  Vih­rei­den tuli­si ava­ta myös tämä osa tulok­ses­taan sen vuok­si, että nykyi­sen kohun tulok­se­na seu­raa­vien laki­muu­tos­ten jäl­keen suu­ret puo­lu­eet tule­vat kät­ke­mään etu­jär­jes­tö- ja yri­tys­ra­hoi­tuk­sen­sa näi­hin semi­naa­ri­lip­pui­hin, kuten Yhdys­val­lois­sa jo tehdään.

 27. En tie­dä, mihin kate­go­ri­aan asun­to­lai­va­han­ke Kai­sa­nie­meen on luet­ta­va, mut­ta eri­koi­sia huhu­ja kuu­lee myös ko. hank­keen pakeilta.

  Jos han­ket­ta ollaan edis­tä­mäs­sä vili­pit­tö­min mie­lin, on kau­pun­ki­his­to­rian ja urbaa­nien ympä­ris­tö­jen suun­nit­te­lun ymmär­tä­mi­nen haussa.

  Eli ylei­sem­mäl­lä tasol­la, KAIKKIA outo­ja ja rahak­kai­ta ja ris­kialt­tii­ta raken­nus­hank­kei­ta on syy­tä syy­tä poh­tia lahjusnäkölkulmasta.

  On outoa, kun toi­saal­ta puhu­taan, että lisään­ty­nyt sär­ki­kan­ta vesis­sä nos­taa saas­tu­nei­ta sedi­ment­te­ja poh­jas­ta pin­taan, ne kun syö­vät poh­jas­sa ole­vaa ravin­toa, toi­saal­ta ollaan val­mii­ta pane­maan kai­vin­ko­neet töi­hin alu­eel­la, jon­ka poh­ja tie­de­tään todel­la likai­sek­si ei vält­tä­mät­tö­man raken­nus­hank­keet takia.

  Vas­taa­van­lai­nen han­ke on Tokoin­ran­nan kel­lu­va ravin­to­la. Dema­rit louk­kaa­vat omien lii­ke­toi­mien­sa takia sekä raken­nus­his­to­rial­li­sia että eko­lo­gi­sia arvoja.

  Aina­kin minun logii­kan ymmär­ryk­seen em. asiat eivät sovi.

  Mik­si vih­reät niin kovas­ti ovat edis­tä­mäs­sä Suo­men ilmas­toon sopi­mat­to­mia veden pääl­le raken­ta­mi­sen hank­kei­ta samal­la vas­tus­te­taan kauppakeskushankkeita.

  En kan­na­ta enem­pää kaup­pa­kes­kuk­sia kuin veden pääl­le raken­ta­mis­ta­kaan. Jät­täi­sin Itä­me­ren rau­haan. Sin­ne voi jos­sa­kin vai­kees­sa loris­ta aika­moi­nen mää­rä lika­vet­ta, kun­han put­ket rik­kou­tu­vat ja ne näky­vät rik­kou­tu­van jopa muu­ta­ma vuo­si val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen (Tur­ku).

  Poh­jan­lah­ti on puh­dis­tu­nut aiem­paan ver­rat­tu­na, Itä­me­ri ei näy puh­dis­tu­van eikä puh­dis­tu, jos istu­taan ns. kah­del­la pal­lil­la yhtä aikaa.

 28. Kor­rup­tio on medial­le niin her­kul­li­nen aihe, että näi­tä asioi­ta pui­daan vie­lä pit­kään ja har­taas­ti. Seu­raa­vak­si on kai vuo­ros­sa Kokoo­mus. Van­ha­nen oli­si näyt­tä­vin “kaa­to” sit­ten Kaner­van, ja sii­hen kon­ser­ni tai­taa täh­dä­tä. Kor­rup­tion toteen näyt­tä­mi­nen voi kyl­lä olla pal­jon vai­keam­paa kuin Kaner­van vies­teil­lä her­kut­te­lu. Rahan ja tie­tyn pää­tök­sen yhteys ei ole aina niin sel­vä — mut­ta epäi­lyk­sen se toki aina herät­tää. Has­sin hajo­tus­lausun­non näyt­tä­vä uuti­soin­ti edis­tää tyytymättömyyttä.

 29. Timo Yli­kän­nöl­le tie­dok­si: SAK:lle ja yleen­sä ammat­tiyh­dis­tyk­sil­le mene­vät jäsen­mak­sut ovat vero­vä­hen­nys­kel­poi­sia. Tämä mer­kit­see, että val­tio tukee näi­tä jär­jes­tö­jä talou­del­li­ses­ti. Jäsen­mak­sut­han voi­vat juu­ri tämän takia olla suu­rem­pia kuin oli­si­vat ilman tuo­ta vähennysoikeutta

 30. Muuten,kysymykseen “Sel­vi­ää­kö Van­ha­nen?” voi­daan vas­ta­ta kysy­mäl­lä: “Sel­viä­vät­kö Urpi­lai­nen ja Katai­nen vaikenemalla?”

  Älyl­li­ses­ti har­jaan­tu­neet ihmi­set ovat jo pit­kään ihme­tel­leet median yksi­puo­li­suut­ta. Onko media muka­na val­mis­te­le­mas­sa uut­ta hal­li­tus­poh­jaa? Se ei siis ole­kaan totuu­den asial­la, vaan har­joit­taa raa­kaa valtapolitiikkaa.

Vastaa käyttäjälle Timo Ylikännö Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.