Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.6.2009

 Jätän pois asiat, jot­ka meni­vät esi­tyk­sen mukaan ilman sen ihmeel­li­sem­piä pohdintoja

 Län­si­väy­län kat­ta­mi­nen Laut­ta­saa­res­sa. Lis­tan mukaan pait­si, että lau­ta­kun­ta hyväk­syi yksi­mie­li­ses­ti ohjeen, ettei puis­ton koko­nais­mää­rä alu­eel­la saa pie­nen­tyä. Täs­sä yhtey­des­sä on esi­tet­ty, että täl­lais­ta “pos­ti­merk­ki­kaa­vaa” ei pitäi­si hyväk­syä, vaan pitäi­si teh­dä suun­ni­tel­ma Län­si­väy­läs­tä aina Koi­vusaa­reen saak­ka. Täl­lai­nen suun­ni­tel­ma on luon­nos­ta­sol­la ole­mas­sa, eikä tämä kaa­va ole sen kans­sa ris­ti­rii­das­sa. Tun­ne­lia voi jat­kaa Koi­vusaa­reen, ja kan­nat­tai­si jat­kaa­kin. Jos­tain vain pitäi­si löy­tää sii­hen rahaa.

Itäi­sen saa­ris­ton ase­ma­kaa­van suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teet. Esi­tin suul­li­ses­ti mie­li­pi­tee­nä­ni, että Itäi­nen saa­ris­to tulee ottaa palö­jon tehok­kaam­min kau­pun­ki­lais­ten käyt­töön. Nyt sii­tä on tul­lut pien­ten ryh­mit­ty­mien revii­ri; vaik­ka nämä majai­le­vat kau­pun­gin omis­ta­mil­la saa­ril­la, satun­nai­sia ran­tau­tu­jia on tul­tu hää­tä­mään, kos­ka tämä saa­ri kuu­luu meil­le  ‑peri­aat­teel­la. Näin ei voi olla, vaan saa­ret on saa­ta­va kaik­kien hel­sin­ki­läis­ten käyt­töön niin, että sään­nöl­li­nen vesi­bus­si­lii­ken­ne on vir­kis­tys­käy­tön tuke­na. Vähin­tään yksi “Itä-Hel­sin­gin Pih­la­ja­saa­ri” tar­vi­taan. Asias­ta ei tar­vin­nut teh­dä esi­tys­tä, kos­ka koko lau­ta­kun­ta tun­tui ole­van samaa miel­tä ja samal­la kan­nal­la oli­vat myös vir­ka­mie­het. Tähän suun­taan siis edetään.

Käve­ly­ka­tu Port­ha­nian eteen.  Lopul­ta­kin. Ongel­man muo­dos­ta­vat turis­ti­bus­sit, joi­ta sil­loin täl­löin tulee Hotel­li Hel­sin­kiin. Näi­tä var­ten teh­dään ilmei­ses­ti puo­mi, joka antaa niil­le mah­dol­li­suu­den ajaa käve­ly­ka­tuo­suu­den läpi, jot­ta ne eivät jou­tui­si kään­ty­mään ja peruut­te­le­maan ahtaas­sa pai­kas­sa. Mikon­ka­dul­la on lai­ton­ta huol­to­lii­ken­net­tä ja jopa pysä­köin­tiä käve­ly­ka­dul­la. Se tul­laan estä­mään tol­pil­la, jot­ka estä­vät aja­mi­sen jal­ka­käy­tä­väl­le., Ratik­ka­kis­koil­le kukaan tus­kin keh­taa park­kee­ra­ta. Kaup­po­jen kan­nat­taa varau­tua sii­hen, että tava­ra tulee vii­mei­set met­rit kärryillä.

Rai­de-Joke­rin alus­ta­va yleis­suun­ni­tel­ma  Huo­mio­ta kiin­ni­tet­tiin sii­hen, että hank­keen hyö­ty-kus­tan­nus­suh­de on on vain 0,7, joten hyö­dyt eivät vas­tai­si kus­tan­nuk­sia.  Hyö­dyik­si ei ole las­ket­tu juu­ri mitään niis­tä sei­kois­ta, joi­den takia ratik­ka­ra­ta raken­ne­taan. Lii­ken­ne­mi­nis­te­riön las­ken­ta­ke­hik­ko on suun­ni­tel­tu pree­rial­le. Maan­käy­tön hyö­dyt puut­tui­vat koko­naan. Ilman­kos tie­lai­tos tekee kym­me­nien heh­taa­rien ris­teyk­siä. Asias­ta saa­daan elo­kuus­sa lisää tietoa.

Lin­ja-auto­kais­to­jen voi­mas­sao­lon jat­ka­mi­nen. Pöy­däl­le elo­kuu­hun.

Lausun­to val­tuus­toa­loit­tees­ta ilmai­lu­museon siir­tä­mi­ses­tä Mal­min lak­kau­tet­ta­val­le len­to­ken­täl­le. Pöydälle.

Lausun­to val­tuus­toa­loit­tees­ta ratik­ka­lin­ja­ko­kei­lus­ta Itä-Pasi­la-Ara­bia Eli­na Pau­lig-Lei­non vas­tae­siys, jon­ka mukaan kokei­lua oli­si puol­let­tu, kaa­tui 5–4 (vihr. 2 + vas 1 + kok 1). Myön­nän, että omaa äänes­tys­pää­tös­tä­ni hel­pot­ti tie­to, että häviäm­me joka tapauksessa. 

Toi­vo­mus­pon­si rata­kui­lun pyö­rä­tien jat­kos­ta. Palau­tet­tiin 9–0. Jalan­kul­ku ja pyö­räi­ly on ero­tet­ta­va toisistaan.

21 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.6.2009”

 1. LVM las­ken­ta­mal­li ei ole sokea ainoas­taan maan­käy­tön ja ‑arvon muu­tok­sil­le, se ei ota huo­mioon myöskään:
  — Vaih­toeh­tois­kus­tan­nuk­sia, esim. jos ei teh­dä jouk­ko­lii­ken­neyh­teyt­tä niin jou­du­taan teke­mään moottoritie.
  — Jouk­ko­lii­ken­teen sään­nöl­li­syyt­tä, mal­lin mie­les­tä vaih­toeh­to A ja B joi­den­ka mat­ka-aika on sama on ihan yhtä hyviä, riip­pu­mat­ta sii­tä kul­kee­ko A miten sat­tuu. Tai yli­pään­sä oikeas­taan mitään mat­kus­ta­ja­tyy­ty­väis­tyy­teen vai­kut­ta­via asioi­ta, esim. se että junas­sa on kon­duk­töö­ri ei ole pal­ve­lua vaan kus­tan­nus, huo­mioon ei ota­ta met­ron tila­vuut­ta jon­ka takia esim. las­ten­vau­nu­jen tai pyö­rän kans­sa liik­ku­mi­nen on käte­vää, rati­kan kulun vakau­ta suh­tees­sa bus­siin jon­ka takia seis­ten mat­kus­ta­mi­nen on ver­rat­taen miel­lyt­tä­vää, tilaa kulkuneuvossa/matkustaja, ja niin edellee.n Näi­tä kik­kail­laan sit­ten kik­kail­laan las­kel­miin sisään nousu­vas­tuk­sil­la, rai­de­ker­toi­mil­la, jne. laskenta-alkemialla.
  — Kan­san­ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia, jos rai­deyh­tey­den vuok­si kes­ki­mää­räi­nen asun­to­kun­ta pär­jää yhdel­lä autol­la kah­den auton sijaan, tai jopa ilman autoa, niin tämä sääs­tö on ihan eri ker­ta­luo­kan asia kuin muu­ta­ma minuut­ti matka-ajassa

  Ja niin edel­leen. Aja­tus että pyri­tään mal­lin­ta­maan koko­nais­vai­ku­tuk­set on kau­nis, mut­ta tuol­la mal­lil­la ei vali­tet­ta­vas­ti tee juu­ri mitään kun se ei mal­lin­na koko­nais­vai­ku­tuk­sia. Se on tar­koi­tet­tu auto­hank­kei­den arvioin­tiin, kyy­ni­sem­pi voi­si sanoa että nii­den läpiviemiseen.

  Kun, kuten Osmo tote­aa, lähes kaik­ki ne syyt min­kä takia jouk­ko­lii­ken­net­tä kehi­te­tään on rajat­tu pois, mut­ta sen maa­gi­sen kan­nat­ta­vuus­ker­toi­men pitäi­si kui­ten­kin alkaa ykkö­sel­lä, niin vir­ka­mie­het sit­ten syöt­tää sem­moi­set luvut että se saa­daan alka­maan ykkö­sel­lä. Tämän takia teh­dään epä­rea­lis­ti­sia mat­ka-aikaen­nus­tei­ta (hyö­dyt tuos­sa mal­lis­sa on nime­no­maan aika­sääs­tö­jä), käy­te­tään mark­ki­na­hin­nat alit­ta­via kor­ko­kan­to­ja, muo­ka­taan tar­kas­te­luai­ko­ja sopi­vik­si, kyt­ke­tään asioi­ta joil­la ei ole mitään teke­mis­tä kes­ke­nään ja lopuk­si läis­käis­tään pääl­le joku (raide)kerroin joka tun­tuu syn­ty­vän kaa­val­la halut­tu tulos / saa­tu tulos.

  En kek­si yhtään rai­de­lii­ken­ne­hank­ket­ta (no ehkä Laa­ja­sa­lon ratik­ka) joka oli­si LVM:n kaa­voil­la “kan­nat­ta­va” ilman yllä kuvat­tua vää­ris­te­lyä. Kenen etua täl­lai­nen pel­lei­ly pal­ve­lee, vir­ka­mie­het tees­ken­te­lee sel­vit­tä­vän­sä ja päät­tä­jät usko­van­sa sel­vi­tyk­siä, jot­ta tois­ten vir­ka­mies­ten ja päät­tä­jien rik­ki­näi­sen mal­lin mie­li­val­tai­set ehdot täyttyvät?

  Yksit­täis­ta­pauk­se­na, Rai­de-Joke­rin sel­vi­tyk­sen suu­rin syn­ti on se että mat­ka-ajat on mal­lin­net­tu var­man pääl­le niin että aika­tau­lu myös pitää, nopeus­ra­joi­tuk­sia nou­da­te­taan, ja niin edel­leen lyhyes­ti oikein. Tämä on sinän­sä vir­kis­tä­vä ja toi­vot­tu poik­keus, mut­ta ver­tai­lu bus­si­jo­ke­riin toteu­tu­nei­siin ajoai­koi­hin on har­haan­joh­ta­va kos­ka sitä ei kos­ke nuo edel­lä­mai­ni­tut ehdot. Eikö­hän tämä­kin vir­he saa­da kor­jat­tua jat­ko­val­mis­te­lus­sa, esi­mer­kik­si ote­taan pysäk­kia­jois­ta häi­riö­to­le­rans­si pois ja muu­ten­kin heit­täy­dy­täään vähän opti­mis­ti­sik­si. Niin kuin yleensä.

 2. Samaan tapaan per­jan­tai­na jul­kis­te­tun Turun pika­rai­tio­tie­sel­vi­tyk­sen h/k suh­de on 0,7, vaik­ka rai­tio­tien ensim­mäi­sen vai­heen väes­tö­poh­ja kilo­met­riä koh­den on 3100 nykyis­tä asu­kas­ta 400 m säteel­lä eli jok­seen­kin saman ver­ran kuin Freiburgissa.

  Turus­sa on ilmeis­tä, että jos yhdys­kun­ta­ra­ken­ne- ja maan­käyt­tö­hyö­dyt sisäl­ly­tet­täi­siin las­kel­maan, niit­ten seu­rauk­se­na han­ke oli­si sel­väs­ti kan­nat­ta­va. Lisäk­si maan­käyt­tö­hyö­ty­jä voi­daan oikeas­ti ulos­mi­ta­ta joko tont­ti­myyn­nin, maan­käyt­tö­so­pi­muk­sen tai kehit­tä­mis­mak­sun kaut­ta rai­de­lii­ken­teen rahoitukseen.

 3. Välil­lä tun­tuu, että rai­tio­tie­hank­keet kaa­tu­vat haluun teh­dä maa­il­man paras — ja kal­lein. Oli­si­ko mah­dol­li­suus hank­kia vähän van­hem­paa tek­niik­kaa tai sel­lai­sen lisens­si Transtech’lle.

  Hylä­tään­kö meil­lä kalus­toa lii­an aikai­sin? Jos muu­al­la aje­taan yhä 30-luvun kalus­tol­la lin­jo­ja, niin mik­sei meil­lä kel­paa edes 50-luvul­la rakennettu?

  Toi­nen kehi­tet­tä­vä asia on rato­jen raken­ta­mi­nen. Tun­tuu sil­tä, että nii­tä teh­dään täy­sin käsi­työ­nä ja yksit­täis­kap­pa­la­ei­na. Onko mah­do­li­suuk­sia kehit­tää val­mis­tus­tek­niik­kaa edullisemmaksi?

  Kun kus­tan­nuk­sis­ta saa­daan 30% pois, niin molem­mat täs­sä­kin esi­te­tyt hank­keet muut­tu­vat kan­nat­ta­vik­si myös suo­ma­lai­sel­la las­ku­ta­val­la! Teh­dään mie­lum­min käyt­tö­kel­pois­ta kuin maa­il­man parasta.

 4. Toi­vo­mus­pon­si rata­kui­lun pyö­rä­tien jat­kos­ta. Palau­tet­tiin 9–0. Jalan­kul­ku ja pyö­räi­ly on ero­tet­ta­va toisistaan.”

  Sala­kuun­te­lin tahat­to­mas­ti rati­kas­sa kes­kus­te­lun, jos­sa kes­kus­te­li­ja ihmet­te­li sitä, että Hel­sin­gis­sä pyö­räi­li­jät aja­vat suo­ras­taan hul­lun kiil­to sil­mis­sä. Hän tar­koit­ti täl­löin kovaa vauh­tia. Ver­tai­lu­koh­tee­na oli Saksa.

  Olen ihme­tel­lyt samaa, nykyi­sin suo­ras­taan pel­kään pyö­räi­li­jöi­tä ja jopa enem­män kuin auto­ja. Pyö­rät tup­sah­ta­vat tuos­ta vain ja mis­tä vain, autot ovat pää­sään­töi­ses­ti ajoväylällä.

  Ei siis pyö­riä samoil­le väy­lil­le jalan­kul­ki­joi­den kanssa!!!

 5. Mikon­ka­dul­la on lai­ton­ta huol­to­lii­ken­net­tä ja jopa pysä­köin­tiä käve­ly­ka­dul­la. Se tul­laan estä­mään tol­pil­la, jot­ka estä­vät aja­mi­sen jalkakäytävälle.”

  Luin jos­tain leh­des­tä, että pysä­köin­nin­val­vo­jil­le oltai­siin suun­nit­te­le­mas­sa oikeut­ta pis­tää auto pyö­rä­luk­koon ja tar­vit­taes­sa hinaut­taa se pois, mitä täl­le asial­le kuu­luu, onko se val­tuus­tos­sa käsi­tel­tä­vä­nä, vai vaa­tii­ko se jon­kun lakimuutoksen?

  Oli­si pitä­nyt jo aiko­ja sit­ten ottaa käyt­töön pyö­rä­lu­kot ja hin­ta­ta autot veke ja mai­nit­tu­jen luk­ko­jen käy­tös­tä ja hinauk­sis­ta kus­tan­nuk­set tie­ten­kin näi­den vää­rin pysä­köi­jien piikkiin.

  Hesa­ri oli tes­tan­nut, että var­sin har­voin tulee mak­su vää­rin­py­sä­köin­nis­tä Hel­sin­gis­sä. Minus­ta pitäi­si lap­pu­lii­so­jen toi­min­taa rahoit­taa enem­män­kin näi­den vää­rin pysä­köi­jien vir­he­mak­suis­ta, eli koro­tet­tai­siin maksuja.

  Myös rai­tio­vau­nut myö­häs­te­le­vät usein kun joku äly­pää on pysä­köin­nyt vau­nun kul­ku­rei­til­le, täs­sä pitäi­si olla joku päi­vys­tä­vä hinausau­to, jon­ka kus­ki soit­tai­si pai­kal­le ja joka ottai­si auton kyy­tiin ja kus­tan­nuk­set plus vir­he­mak­su auton omistajalle.

 6. Jore: “Minus­ta pitäi­si lap­pu­lii­so­jen toi­min­taa rahoit­taa enem­män­kin näi­den vää­rin pysä­köi­jien vir­he­mak­suis­ta, eli koro­tet­tai­siin maksuja.”

  Eikö se ole juu­ri niin, että pysä­köin­nin val­von­ta tuot­taa kau­pun­gin kas­saan enem­män kuin, mitä val­von­ta mak­saa? Mut­te että on niin, että tämä auto­puo­lue on edel­leen­kin riit­tä­vän voi­ma­kas aja­maan sään­nöis­tä piit­taa­mat­to­mien etuja? 

  Enem­män val­vo­jia ja vaik­ka tar­vit­taes­sa neo­vo­jia, kiitos!

 7. …Oli­si pitä­nyt jo aiko­ja sit­ten ottaa käyt­töön pyö­rä­lu­kot ja hin­ta­ta autot veke ja mai­nit­tu­jen luk­ko­jen käy­tös­tä ja …”

  Kan­nat­taa muis­taa, että jokai­sen jake­luau­ton sakon mak­saa lop­pu­jen lopuk­si asia­kas. Työ­mat­kal­la olen kat­sel­lut mm. erään elin­tar­vi­ke­kau­pan edus­tal­la pyö­ri­vää jake­luau­to­rum­baa. Sak­ko­ja­kin näkee aina sil­loin täl­löin. Ikä­väk­si asian tekee, ettei noil­la autoil­la ole edes teo­rias­sa mah­dol­li­suut­ta hoi­taa teh­tä­vään­sä laillisesti.

  Oma kan­ta­ni on, että koko pysä­köin­nin­val­von­taor­ga­ni­saa­tio voi­tai­siin lopet­taa tar­peet­to­ma­na. Polii­si voi hoi­taa oikeas­ti vaa­ral­li­set ja hait­taa­vat vää­rin­py­sä­köin­nit. Muu­ten on tääl­lä­kin vähi­tel­len ymmär­ret­tä­vä, että autot kuu­lu­vat kaupunkiin.

  1. Tätä­tie­tys­ti auton­vas­tus­ta­ja kan­nat­taa. Tämä­hän tar­koit­taa myös sitä, ettei mak­sul­li­ses­ta pysä­köin­nis­tä tar­vigt­se mak­saa pysä­köin­ti­mak­su­ja eikä aika­ra­joi­tuk­sia tar­vit­se nou­dat­taa. Kun mak­sul­li­sil­le pai­koil­le voi jät­tää auton säi­löön kuu­kausik­si, Hel­sin­gin pysä­köin­ti­pai­kat täyt­ty­vät nopeas­ti auton­ro­muis­ta. Jos ne ehkä hinat­tai­siin­kin pois, joka tapauk­seds­sa seit­se­mäk­si töi­hin tule­vat val­tai­si­vat kaik­ki pysä­köin­ti­pai­kat, eikä pysä­köin­ti­paik­kaa saa sen jäl­keen mistään.

 8. Sivis­ty­mais­sa asia on hoi­det­tu niin, että on tiet­ty aikaik­ku­na aamul­la jol­loin jake­lu­lii­ken­ne hoi­de­taan käve­ly­alueil­la, esim. 6 — 9 Bolognassa.

 9. Kal­le P: Et voi yksi­puo­li­ses­ti päät­tää kuu­luu­ko autot tie­tyl­le alu­eel­le vai ei. 

  Jot­kut sano­vat, että ruuh­kat kuu­lu­vat kau­pun­kiin… Pitää­kö nii­tä hank­kia Helsinkiin?

  Minä en ymmär­rä mik­si kes­kus­taan pitää voi­da tul­la töi­hin autol­la… ei vain aukene.

 10. Jee­bo hyvä. Jot­ta Hel­sin­kiin saa­tai­siin ne ruuh­kat, pitäi­si ensin raken­taa se kaupunki 😉 

  Itse tulen päi­vit­täin sin­ne nie­men­kär­keen län­nes­tä. Jul­ki­sil­la mat­ka kes­tää vajaa puo­li­tois­ta tun­tia, omal­la autol­la hitaim­mi­laan 55 minuut­tia ja pol­ku­pyö­räl­lä 50 minuut­tia. Aika on rajal­li­nen resurs­si ja jär­ke­viä vaih­toeh­to­ja ovat fil­la­ri sekä hen­ki­lö­au­to. Jos käyt­täi­sin jul­ki­sia niin istui­sin junas­sa ja spå­ras­sa kah­des­sa vii­kos­sa koko­nai­sen työ­päi­vän! Aukeaako?

 11. Kal­le myös hyvä. Eikö se ole kau­pun­ki… ehkei suur­kau­pun­ki mut­ta kui­ten­kin. Käsit­tääk­se­ni ruuh­kat saa tähän epä­kau­pun­kiin aikai­sek­si vaik­ka lopet­ta­mal­la jul­ki­sen liikenteen?

  Jos siel­lä län­nes­sä lait­taa ihmi­siä bus­sin täy­teen ja ajaa pysäh­ty­mät­tä nie­men­kär­keen, luu­li­si sen aika­lail­la samas­sa ajas­sa onnistuvan?

 12. Rai­de­jo­ke­ri­hank­keen edul­li­suus on näh­däk­se­ni kiin­ni seu­raa­vis­ta asioista:

  1 Saa­daan­ko rai­deyh­teys nopeammaksi
  2 Saa­daan­ko mat­kus­ta­ja­mää­rää kas­va­tet­tua selvästi
  3 Pys­ty­tään­kö lii­ken­nöin­nin yksikkökustannuksia
  vähen­tä­mään konseptivalinnoin

  On tur­ha kiu­ku­tel­la saa­duis­ta tulok­sis­ta. Suun­ni­tel­maa on pyrit­tä­vä paran­ta­maan. Joka tapauk­ses­sa suun­ni­tel­ma antaa poh­jaa teh­dä han­ket­ta var­ten aluevarauksia.

 13. MIten vai­kut­ti juna­lak­ko? Miten vai­kut­ti vii­mek­si bus­si­lak­ko? No bus­si­lak­ko aina­kin vähen­si ruuh­kia, kos­ka kaik­ki kais­tat oli­vat ihmis­ten käytössä 😀 

  En ole ihan näin paha jul­ki­sen lii­ken­teen vas­tus­ta­ja, mut­ta minus­ta sitä ei kan­na­ta pai­sut­taa hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Se on lähes aina huo­nom­pi vaih­toeh­to, kun rei­tin toi­nen pää ei ole taa­ja­mas­sa, eli Espan eteläpuolella.

  Jul­ki­sen lii­ken­teen toi­min­taa ei tule tukea. Jois­sa­kin tapauk­sis­sa inves­toin­tien tuke­mi­nen on jär­ke­vää koko­nai­suu­den kan­nal­ta. Jär­ke­väl­lä kaa­voi­tus­po­li­tii­kal­la saa­daan aikaan yhdys­kun­ta­ra­ken­ne, joka mah­dol­lis­taa jul­ki­sen lii­ken­teen käy­tön. Jär­ke­vää kaa­voi­tus­po­li­tiik­kaa ei ole ihmis­ten asut­ta­mienn Sipoon kor­piin, jois­ta kan­nat­taa kul­kea vain henkilöautolla.

  Ihmis­ten lait­ta­mi­ne “siel­lä län­nes­sä” bus­siin on lähin­nä höl­möä. Nykyi­sel­lä kau­pun­ki­ra­ken­teel­la sys­tee­miä ei saa­da kos­kaan toi­mi­maan jär­ke­väs­ti. Hen­ki­lö­au­to on parem­pi vaih­toeh­to — tai sit­ten se pyö­rä, joka kesäl­lä on vähän nopeampi 😀

  Met­ro on “siel­lä län­nes­sä” lii­an ras­kas inves­toin­ti, eikä se tule kos­kaan ole­maan kan­nat­ta­va. Rai­tio­vau­nu yhdis­tet­ty­nä jär­ke­vää yhdys­kun­ta­ra­ken­teen tii­vis­tä­mi­seen oli­si saat­ta­nut toi­mia, mut­ta se mah­dol­li­suus meni.

 14. Vep­sä­läi­sen koh­dis­ta 1–3 samaa miel­tä, lisään 4 ja 5 eli syner­giae­dut nykyi­sen ratik­ka­ver­kon kans­sa (esim. vari­kot, vau­nu­han­kin­nat) ja maan­käy­tön mah­dol­li­suu­det (vrt. Koi­vusaa­ri jol­la aina­kin pitäi­si mak­saa Hel­sin­gin osuus Län­si­met­ros­ta). Ja muu­ten, jos LVM:n las­ken­ta­mal­lia nou­da­tet­tai­siin orjal­li­ses­ti niin mitään muu­ta ei raken­net­tai­si kuin moot­to­ri­tei­tä, minus­ta tämä ei ole tur­haa kiti­nää. Mut­ta samaa miel­tä sii­tä­kin että ruti­na suun­taan tai toi­seen on ennen­ai­kais­ta, han­ke­suun­ni­tel­mas­ta saa­daan ihan oikei­ta luku­ja ver­tai­lu­jen poh­jak­si ja nyt pää­te­tään sii­tä teh­dään­kö se.

  Kui­ten­kin, Vep­sä­läi­sel­lä (ja useim­mi­ten HKL:llä) on käsit­teet sekai­sin. Edul­li­sin­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä on sel­lai­nen joka kul­jet­taa mat­kus­ta­jat mah­dol­li­sim­man pie­nel­lä kilo­met­ri­kus­tan­nuk­sel­la. Kan­nat­ta­vin­ta on sel­lai­nen jos­sa saa­daan mah­dol­li­sim­man suu­ri jouk­ko­lii­ken­neo­suus liikenteestä.

  Näin muun muas­sa vaik­ka sik­si että kuten vii­mei­ses­tä Tilas­to­kes­kuk­sen kulut­ta­ja­tut­ki­muk­ses­ta sel­vi­ää, niin Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la käy­te­tään per koti­ta­lous rei­lu 500 euroa vähem­män autoi­luun kuin maas­sa kes­ki­mää­rin, eli tuol­lai­set 300 — 400 mil­jo­naa vuo­des­sa. Vaik­ka tääl­lä on kes­ki­mää­rin pidem­mät työ­mat­kat ja suu­rem­mat tulot eli luul­ta­vas­ti kal­liim­mat autot.

 15. Päi­vän iltalehti:

  Pika­ra­tik­ka­han­ke mutkistumassa
  Tors­tai 18.6.2009 klo 10.57
  Pää­kau­pun­ki­seu­dul­le suun­ni­tel­lun pika­rai­tio­lin­jan toteut­ta­mi­nen on käy­mäs­sä epä­var­mak­si, ker­too Yle. 

  IL 11.6.2009: Pika­ra­tik­ka ete­nee Hel­sin­gis­sä ja Espoossa

  IL 10.6.2009: Pika­ra­tik­ka sujah­tai­si omaa kais­taa Hel­sin­gis­tä Espooseen
  Ylen Uuden­maan uutis­ten mukaan hank­kees­ta teh­dyt sel­vi­tyk­set osoit­ta­vat, että lin­jan raken­ta­mi­nen ja lii­ken­nöi­mi­nen oli­si luul­tua kalliimpaa.

  Sak­sa­lais­ten asian­tun­ti­ja-arvioi­den mukaan Espoon Wes­ten­din ja Hel­sin­gin Itä­kes­kuk­sen välil­le kaa­vail­tu Rai­de-Joke­ri oli­si nykyis­tä bus­si­lin­jaa hitaam­pi. Lisäk­si rai­tio­vau­nu­ka­lus­ton hank­ki­mi­seen ja vari­kon raken­ta­mi­seen uppoai­si 330 mil­joo­naa euroa.

  Hel­sin­gin kau­pun­gin lii­ken­ne­lai­tok­sen (HKL) mukaan han­ke kan­nat­tai­si kui­ten­kin toteut­taa kau­pun­ki­ra­ken­teen kehit­tä­mi­sek­si. Lisäk­si se vähen­täi­si lii­ken­teen pääs­tö­jä. HKL jat­kaa­kin uuden lin­jan suun­nit­te­lua ja tekee tar­kem­pia las­kel­mia. Rai­de­vaih­toeh­don rin­nal­la aio­taan sel­vi­tel­lä myös esi­mer­kik­si joh­di­nau­to­lii­ken­teen mahdollisuutta. 

  —-

  Mites tuo on mah­dol­lis­ta, sel­vi­tyk­ses­sä spo­ra kul­ki suu­rim­man osan mat­kas­ta omil­la kais­toil­laan, mut­ta se onkin hitaam­paa ajel­la spo­ral­la kuin som­pail­la bus­sil­la muun lii­ken­teen seassa?

 16. Mites tuo on mah­dol­lis­ta, sel­vi­tyk­ses­sä spo­ra kul­ki suu­rim­man osan mat­kas­ta omil­la kais­toil­laan, mut­ta se onkin hitaam­paa ajel­la spo­ral­la kuin som­pail­la bus­sil­la muun lii­ken­teen seassa?”

  Yksin­ker­tai­ses­ti niin että rati­kal­la on mal­lin­net­tu aika­tau­lu niin että sii­nä myös pysy­tään, eli pysäk­ki- ja mat­ka-ajat on teh­ty var­man pääl­le. Lisäk­si on pidet­ty tiu­kas­ti kiin­ni lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta mukaan­lu­kien nopeus­ra­joi­tuk­set ja nopeus ris­teyk­sis­sä. Täs­mäl­li­syys on hyve mm. sik­si että Joke­ril­le on nyt nel­jä ja Län­si­met­ron myö­tä vii­si lii­tyn­tää jon­ne pitäi­si saa­pua just eikä melkein. 

  Bus­sin koh­dal­la taas on otet­tu ver­tai­lu­koh­dak­si toteu­tu­neet (kes­ki­mää­räi­set) mat­ka-ajat, oikea ver­tai­lu­koh­ta oli­si se mat­ka-aika mikä pys­ty­tään takaa­maan joka on sit­ten jotain ihan muuta…

  Lisää aihees­ta JLF:ssä, esim. http://jlf.fi/f20/2241-raide-jokeri-p69456/#post69456 ja http://jlf.fi/f20/2241-raide-jokeri-p69314/#post69314

 17. Kil­pai­lu­tus Hel­sin­gin uusis­ta rai­tio­vau­nuis­ta on käyn­nis­sä. Ne tule­vat käsit­tääk­se­ni kor­vaa­maan ihan toi­mi­vaa 70-luvun kalus­toa. Muu­al­la aina­kin aje­taan täy­sil­lä vie­lä 50.luvulla val­mis­te­tuil­la vaunuilla.

  Maas­sa on muu­ta­ma rai­tio­vau­nu­han­ke, joi­ta ei kan­sal­li­sel­la las­ku­ta­val­la saa­da kan­nat­ta­vik­si. Entä jos kalus­toin­ves­toin­nik­si las­ket­tai­siin 0€ ja lii­ken­nöin­ti aloi­tet­tai­siin van­hal­la Hel­sin­gis­tä pois­tu­val­la kalustolla?

  1. Hel­sin­ki ei aio pois­taa 70-luvun nivel­ra­ti­koi­ta käy­tös­tä. Uusia rati­koi­ta tar­vi­taan, kos­ka rai­tio­vau­nu­verk­ko laajenee.

 18. Hel­sin­ki ei aio pois­taa 70-luvun nivel­ra­ti­koi­ta käy­tös­tä. Uusia rati­koi­ta tar­vi­taan, kos­ka rai­tio­vau­nu­verk­ko laajenee.”

  HS:n uuti­soin­nis­sa oli sit­ten epä­tark­kuus. Puhut­tiin pois­tu­vas­ta kalus­tos­ta. Ilmei­ses­ti tar­koi­tet­tiin vain tila­päi­sek­si rat­kai­suk­si han­kit­tu­ja sak­sa­lai­sia vau­nu­ja. Kyl­lä niil­lä­kin pien­tä lin­jas­toa Turus­sa tai Tam­pe­reel­la pyörittäisi 😉

 19. 80-luvun nivel­ra­ti­koi­ta (noin puo­let koko van­has­ta kalus­tos­ta) on nyt piden­net­ty ja tar­koi­tus on pitää ne lii­ken­tees­sä vie­lä pit­kään. Mut­ta olen käsit­tä­nyt että 70-luvun erää (se toi­nen puo­li) ei piden­ne­tä, vaan ne siir­tyi­si­vät vara­vau­nuik­si ehkä 10v sisään. Vai onko suun­ni­tel­ma muuttunut?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.