Voiko koko puolueen jäävätä?

Suo­men Kes­kus­tan rahoi­tus­ku­viot herät­tä­vät kysy­myk­sen, pitäi­si­kö kaik­ki kes­kus­ta­lai­set jää­vä­tä kai­kil­ta pää­tök­sen­te­ko­ta­soil­la, kun pää­te­tään asiois­ta, jois­sa pelis­sä on Nova Grou­pin etu. Myös ja eri­tyi­ses­ti kun­nal­li­sel­la tasol­la, jos­sa maan­käyt­tö­rat­kai­sut teh­dään. Tämä on tie­tys­ti mah­do­ton­ta, kos­ka puo­lu­eel­la on jois­sa­kin kun­nis­sa enem­mis­tö luot­ta­mus­mie­his­tä, jol­loin mene­tet­täi­siin päätösvaltaisuus.

On vähän kiusal­lis­ta, että Suo­mes­sa ei ole tosia­sias­sa sää­det­ty puo­lue­ra­hoi­tuk­sen jul­ki­suu­des­ta. Demo­kra­tias­sa äänes­tä­jän pis­täi­si tie­tää, kenen lau­lu­ja kukian lau­laa. Poli­tii­kan rahoit­ta­mi­nen on luval­lis­ta, mut­ta sen pitäi­si olla jul­kis­ta ja sen tuli­si aina joh­taa spon­so­roi­tu­jen jää­vää­mi­seen pää­tök­sis­tä, jois­sa on kyse lah­joit­ta­jan eduista.

Osa­keyh­tiö­lain mukaan Nova Grou­pin hal­li­tuk­sen on edis­tet­tä­vä osak­kee­no­mis­ta­jien talou­de­lis­ta etua. Hei­dän on siis pitä­nyt selit­tää yhtiön tilin­tar­kas­ta­jil­le, miten avo­kä­ti­nen puo­lue­ra­hoi­tus poi­kii yhtiöl­le talou­del­lis­ta menestystä.

39 vastausta artikkeliin “Voiko koko puolueen jäävätä?”

 1. Osa­keyh­tiö­lain mukaan Nova Grou­pin hal­li­tuk­sen on edis­tet­tä­vä osak­kee­no­mis­ta­jien talou­de­lis­ta etua.”

  Mis­säs koh­taa osa­keyh­tiö­la­kia sano­taan noin, kun ei ole aina­kaan minun sil­mii­ni sat­tu­nut? Osa­keyh­tiön perim­mäi­nen tar­koi­tus ihan hyvin olla jotain muu­ta kuin omis­ta­jien talou­del­li­sen edun maksimointi.

 2. Täs­sä tulee myös mie­leen kysy­mys, onko Kes­kus­ta Nova Grou­pin käsi­kas­sa­ra poli­tii­kas­sa, vai Nova Group Kes­kus­tan käsi­kas­sa­ra gryndaamisessa.

 3. Niin­hän sitä sano­taan, että jos­kus ulkoa näkee par­hai­ten sisälle. 

  Oli­si kiva tie­tää kenen asial­la Nova Group on ollut? Esim. Espoon kau­pun­ki osti mal­tail­la jät­ti­mäi­sen His­tan kar­ta­non MTK:laiselta Iha­muo­ti­lan suvul­ta. (Saat­taa olla Iha­muo­ti­loi­den takaa löy­tyy var­si­nai­set kon­sul­tit, de egentliga?)

  Jos Suo­mes­sa oli­si roh­kei­ta juris­te­ja ja leh­ti­mie­hiä, poliit­ti­nen mai­se­ma saat­tai­si mul­lis­tua perin­poh­jin alhaal­ta ylös saakka.

  Ehkä kävi­si niin kuin Ita­lias­sa 90-luvul­la: kom­mu­nis­min tor­ju­mi­sek­si sotien jäl­keen syn­ty­neet Hyvä Veli-ver­kos­tot tuli­si­vat päivävaloon.

  Samat raken­teet ovat tääl­lä­kin; eri puo­luei­ta kil­pai­lut­ta­nut “epä­po­liit­ti­nen isä” räi­keim­pä­nä sumu­ver­ho­na. Lap­se­nus­koi­set kun luu­le­vat, että siel­lä taka­na on jota­kin yle­väm­pää kuin raa­dol­li­nen ihmisluonto.

 4. Poli­tii­kan rahoit­ta­mi­nen on luval­lis­ta, mut­ta sen pitäi­si olla jul­kis­ta ja sen tuli­si aina joh­taa spon­so­roi­tu­jen jää­vää­mi­seen pää­tök­sis­tä, jois­sa on kyse lah­joit­ta­jan eduista.”

  Se olis­kin met­kaa kun tätä alet­tai­siin sovel­ta­maan vasem­mis­ton, SAK:n ja työ­väe­nyh­dis­tys­ten kohdalla.

  1. Sen tulee tie­tys­ti olla avoin­ta myös vasem­mis­ton ja ammat­ti­liit­to­jen välil­lä. Sehän voi kiin­nos­taa myös jär­jes­tö­jen jäse­niä tai jäse­nyyt­tä harkitsevia.

 5. Jos Suo­mes­sa oli­si roh­kei­ta juris­te­ja ja leh­ti­mie­hiä, poliit­ti­nen mai­se­ma saat­tai­si mul­lis­tua perin­poh­jin alhaal­ta ylös saakka.”

  Novan bis­nek­set sel­vit­täi­si par­hai­ten joku talous­toi­mit­ta­ja. Hei­tä oli­si mm. Kaup­pa­leh­des­sä. Mut­ta samal­la meni­si KL:n oma­kin bis­nes vähän kuralle:

  Nova Grou­pin välit­tä­mät lii­ke­ti­lat ja kiin­teis­töt löy­ty­vät koti­si­vuil­taan tai Dime.netistä, joka on Kaup­pa­leh­den pal­ve­lu kuten myös etuovi.com. Hakua suo­dat­ta­mal­la huo­maa, että Dimen noin 7000 tilas­ta lähes 10% on Nova Grou­pin tar­jon­taa. Se on siis [Kaupp­pa­leh­den] hyvin mer­kit­tä­vä asiakas.”

  http://pseudonyymi.blogspot.com/2008/06/kuntien-elkevakuutus-ja-nova-group.html

 6. His­tan kar­ta­non omis­taa edel­leen Iha­muo­ti­loi­den peri­kun­ta. Sil­lä taas on sopi­mus raken­nus­lii­ke YIT:n kans­sa alu­een raken­ta­mi­ses­ta. YIT:ssa His­ta-pro­jek­tia hoi­taa Mat­ti Kuro­nen, joka sat­tuu ole­maa myös vih­rei­den edus­ta­ja Espoon kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa. Var­sin mie­len­kiin­toi­nen yhteys var­sin­kin kun vih­reät ovat yllät­täen myön­täil­leet tämän kau­pun­ki­ra­ken­net­ta tör­keäs­ti hajot­ta­van alu­een kaavoittamista.

 7. No tämä His­ta käy nyt hit­sin jän­näk­si: YIT:n suu­ro­mis­ta­jak­si ja saman­tien hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jak­si tuli äsket­täin Hen­rik Ehrn­rooth suo­raan Parii­sis­ta (Pöy­ry).

 8. Samoin kaik­ki S‑ryhmän hal­lin­nos­sa ole­vat polii­ti­kot pitäi­si jää­vä­tä. Ei lie­ne sattumaa,että S‑ryhmälle on siu­naan­tu­nut kaik­ki par­haat lii­ke­pai­kat vii­mei­sen 15 vuo­den aika­na. Sen ajan kun yhty­mä on voi­to­kul­ku­aan eden­nyt. Aina­kin infor­maa­tio on kul­ke­nut sau­mat­to­mas­ti, jos ei muu­ta. Ei ihme jos yksi­tyi­set kiin­teis­tö­ke­hit­tä­jät kokee tar­peel­li­sek­si puo­luei­den rahoit­ta­mi­sen. Odot­ta­ne­vat, että menes­tys lii­ke­tont­tien jaos­sa näin paranee.

 9. Osmo:“Politiikan rahoit­ta­mi­nen on luval­lis­ta, mut­ta sen pitäi­si olla jul­kis­ta ja sen tuli­si aina joh­taa spon­so­roi­tu­jen jää­vää­mi­seen pää­tök­sis­tä, jois­sa on kyse lah­joit­ta­jan eduista.”

  heh… no tämä on aina­kin help­po tes­ta­ta! Jos joku rahoit­taa poli­tiik­kaa ‚edel­li­nen lause ei päde, kos­ka rahoit­ta­ja ei sai­si rahoil­leen mitään vastinetta.

  Minä olen käsit­tä­nyt, että polii­tik­ko­jen rahoit­ta­mis­ta perus­tel­laan sil­lä, että rahoi­tus ei vai­ku­ta itse polii­tik­ko­jen pää­tök­siin, vaan että rahoit­ta­jat anta­vat tukea niil­le polii­ti­koil­le, jot­ka jo muu­ten­kin pää­tyi­si­vät rahoit­ta­jan kan­nal­ta suo­tui­siin pää­tök­siin ja rahoit­ta­ja siis saa etua pel­käs­tään sik­si, että kysei­nen polii­tik­ko saa lisää valtaa.

  Tämä on tie­tys­ti niin täyt­ty fuu­laa, kun vaan olla ja voi.

  Täs­tä syys­tä polii­ti­koil­le ei pidä antaa val­taa päät­tää juu­ri yhtään mistään.

  Esi­mer­kik­si maan käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mää­rää­mi­nen pitäi­si pikim­mi­ten yksi­tyis­tää pois kun­nan isiltä.

 10. Poli­tii­kan rahoit­ta­mi­nen on luval­lis­ta, mut­ta sen pitäi­si olla jul­kis­ta ja sen tuli­si aina joh­taa spon­so­roi­tu­jen jää­vää­mi­seen pää­tök­sis­tä, jois­sa on kyse lah­joit­ta­jan eduista.”

  Mitä sit­ten pitäi­si teh­dä jos halu­aa vil­pit­tö­mäs­ti tukea jon­kin puo­lu­een asi­aa sik­si että se ajaa sinun etu­ja­si? Tuo­han käy­tän­nös­sä tar­koit­taa että vain sel­lai­sia puo­luei­ta saa tukea jot­ka eivät aja sinun etua­si tai yli­pää­tään pää­tä mis­tään asias­ta mis­tä olet kiin­nos­tu­nut. Tun­tuu joten­kin takaperoiselta.

  Jos kor­rup­tio­ta pelä­tään noin kovas­ti, voi­si saman­tien pois­taa yksi­tyi­sen vaa­li­ra­hoi­tuk­sen koko­naan. Ja sitä kaut­ta yksi­tyi­sen vaa­li­mai­non­nan. Jae­taan ennen vaa­le­ja kotei­hin yksi läpys­kä jos­sa on joka puo­leen joka ehdok­kaal­le puo­li sivua tilaa ker­toa mus­tal­la Times New Roma­nil­la (koko 12) val­koi­sel­le poh­jal­le mitä ajat­te­lee ja se siitä.

  1. Jää­viys tulee kysee3seen lähin­nä kaa­voi­tuk­ses­sa. Jos joku polii­tik­ko ajaa sinun etua­si kaa­voi­tuk­ses­sa naa­pu­ria­si vas­taan ja sinä annat hänel­le täs­tä palk­kio­na huo­mat­ta­van sum­man rahaa, se ei ole luval­lis­ta. Jää­viys­ky­sy­myk­set eivät kos­ke vaik­ka­pa opin­to­ra­han koro­tus­ta tai eläk­kei­den verotusta.

 11. Osmo Soi­nin­vaa­ra: En näe suur­ta eroa sii­nä, tukee­ko Green­peace (ja muut ns. kan­sa­lais­jär­jes­töt) Vih­rei­tä rahal­li­ses­ti vai tuke­vat­ko teke­mäl­lä jul­ki­suus­kam­pan­joi­ta samois­ta aiheis­ta, kuin mitä Vih­reät pitä­vät tär­kei­nä. Jos puo­lue­ra­hoi­tuk­sen pitää olla täy­sin jul­kis­ta, pitäi­si myös­kin poli­tiik­kaan vai­kut­ta­maan pyr­ki­vien kansalaisjärjestöjenkin.

  Muu­ten men­nään USA:n tyyp­pi­seen “pika­ve­ne­kus­ki­kam­pan­join­tiin” (swift­boat vete­rans for truth).

  1. Green­peace kam­pan­joi kyl­lä ihan jul­ki­ses­ti, joten jos joku tul­kit­see Green­peacen kam­pan­join­nin tuke­si vih­reil­le, se on jo jul­kis­ta. Green­peacen rahoi­tuk­ses­ta en tie­dä. Se ei osal­lis­tu vaa­lei­hin eikä käy­tä pää­tös­val­taa eli­mis­sä, jos­sa se voi­si jää­vä­tä itsensä. 

 12. Kun kat­soo Nova Grou­pin tulok­sia ja vas­taa­vas­ti kysei­sen fir­man sijoi­tuk­sia Suo­men Kes­kus­tan kam­pan­join­tiin, tulee minul­le aina­kin mie­leen, että Nova Group tai­taa olla Suo­men Kes­kus­tan gryn­dauk­seen perus­tet­tu bul­vaa­ni, eikä suin­kaan Suo­men Kes­kus­taa lah­jo­va itse­näi­nen firma.

 13. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Onko koko kan­sain­vä­li­sen Green­peacen rahoi­tus jul­kis­ta? Onko todis­tet­ta­vis­sa, ettei Green­peace ole maa­kaa­sus­ta rahan­sa saa­vien fir­mo­jen rahoittama?

 14. Sen tulee tie­tys­ti olla avoin­ta myös vasem­mis­ton ja ammat­ti­liit­to­jen välil­lä. Sehän voi kiin­nos­taa myös jär­jes­tö­jen jäse­niä tai jäse­nyyt­tä harkitsevia.”

  Aina­kin minä olin luke­vi­na­ni, että edel­tä­vän kom­men­toi­jan point­ti kos­ki lähin­nä jää­vää­mis­vaa­ti­mus­ta. (“tuli­si aina joh­taa spon­so­roi­tu­jen jää­vää­mi­seen pää­tök­sis­tä, jois­sa on kyse lah­joit­ta­jan eduista”)

  Ehkä pitäi­si tyy­tyä sii­hen, että rahoi­tus oli­si riit­tä­vän jul­kis­ta — tai muu­ten perus­suo­ma­lai­set saa­vat koh­ta yksin päät­tää kai­kes­ta (yhdes­sä vasem­mis­to­lii­ton kans­sa asiois­ta, jois­sa ammat­tiyh­dis­tys­liik­keen inte­res­sit eivät ole oleellisia)

 15. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Niin kam­pan­joi­vat jul­ki­ses­ti myös “pika­ve­ne­kus­kit totuu­den puo­les­ta”. En ymmär­rä, mik­si oli­si parem­paa poliit­ti­sel­le jär­jes­tel­mäl­le, että kam­pan­join­ti ulkois­te­taan viral­li­ses­ti puo­luei­siin sitou­tu­mat­to­mil­le järjestöille.

  Eli mik­si poliit­tis­ta kam­pan­jaa vetä­vän yhdis­tyk­sen rahoi­tus sai­si olla salai­sem­paa kuin poliit­tis­ta kam­pan­jaa vetä­vän puo­lu­een? Puo­lue sen­tään tes­taa kan­na­tuk­sen­sa vaa­leis­sa (ja saa siten val­tuu­tuk­sen äänes­tä­jil­tä), toi­sin kuin kansalaisjärjestö.

 16. Jää­viys tulee kysee3seen lähin­nä kaa­voi­tuk­ses­sa. Jos joku polii­tik­ko ajaa sinun etua­si kaa­voi­tuk­ses­sa naa­pu­ria­si vas­taan ja sinä annat hänel­le täs­tä palk­kio­na huo­mat­ta­van sum­man rahaa, se ei ole luval­lis­ta. Jää­viys­ky­sy­myk­set eivät kos­ke vaik­ka­pa opin­to­ra­han koro­tus­ta tai eläk­kei­den verotusta.”

  häh? Miten niin naa­pu­ria vas­taan? Eihän se nyt ole kenel­tä­kään pait­si kil­pai­li­joi­ta pois, kun ABC saa lii­ke­pai­kan hyväl­tä pai­kal­ta ja sin­ne raken­ne­taan vie­lä ram­pit kaupantekijäisiksi.

  On kau­nis aja­tus, että kaa­voi­tus pyr­ki­si välit­tä­mään naa­pu­rien etu­jen välil­lä, mut­ta käy­tän­nös­sä täs­tä ei tai­da olla pal­joa­kaan todis­tei­ta. Huo­mat­ta­vas­ti käy­tän­nöl­li­sem­pi ja vähem­män kor­rup­tiol­le altis jär­jes­tel­mä oli­si mää­rä­tä lais­sa jot­kut oikeu­det aurin­gon­va­loon, melut­to­muu­teen yms. ja antaa ton­tin omis­ta­jien luo­pua oikeuk­sis­taan vapaaehtoisesti.

  Jää­viys­ky­sy­myk­set eivät kos­ke vaik­ka­pa opin­to­ra­han koro­tus­ta tai eläk­kei­den verotusta.”

  Pitäi­si kyl­lä koskea…

 17. Oli­si ihan hyvä oikeu­del­li­ses­ti sel­vit­tää, että onko lail­lis­ta kenen­kään puo­lue­toi­mi­jan olla tie­tä­mät­tä kuin­ka puo­luet­ta rahoitetaan. 

  Että ei voi­tai­si sanoa, vaa­li­ra­hoi­tus tuli yht’äk­kiä ja pyy­tä­mät­tä tilille.

  Jos­ko PM on ker­to­nut puo­lu­een­sa toi­mit­si­joil­le, että minä en sit­ten halua tie­tää mis­tä puo­lu­eel­le rahoi­tus­ta tulee, niin miten on tämän lail­li­suu­den kans­sa. Voi­ko ummis­taa sil­män­sä puo­lu­een rahoi­tuk­sel­ta ja siir­tää vas­tuun puo­lue­ra­hoi­tuk­ses­ta muil­le kuin omal­le vastuulleen.

  Mut­ta eihän näin tie­ten­kään ole, että esim. PM tasoi­nen hen­ki­lö tote­ai­si, että en sit­ten halua tie­tää puo­lu­ee­ni rahoi­tuk­ses­ta mitään. Vaan rahaa tulee ihan itses­taan ja pyytämättä.

 18. Niin, Suo­mes­sa­han ei ole kor­rup­tio­ta. Näin meil­le opetetaan.

 19. Kes­kus­tan vero­pa­ra­tii­seil­le pitää teh­dä stressitesti.

 20. Osmo Soi­nin­vaa­ra: “Kam­pan­join­ti ei ole jul­ki­sen val­lan käyttämistä.”

  Tot­ta. Mut­ta mikä ero on sii­nä, tekee­kö kam­pan­jan puo­lue, vai puo­luet­ta lähel­lä ole­va kan­sa­lais­jär­jes­tö? Puo­lue­han käyt­tää jul­kis­ta valtaa. 

  Esi­merk­ki­ni USA:sta oli se, että moraa­li­ses­ti ja rahal­li­ses­ti oli­vat puo­luei­den kam­pan­jat rajoi­tet­tu­ja. Tämän kier­tä­mi­sek­si perus­ti­vat sopi­vat republi­kaa­ni­puo­luet­ta lähel­lä ole­vat tahot jär­jes­tön “pika­ve­ne­kus­kit totuu­den puo­les­ta” lyö­mään demo­kraat­tien pre­si­dent­tieh­do­kas­ta John Ker­ryä. Täl­lai­sen jär­jes­tön toi­min­ta ei ollut viral­li­ses­ti mis­sään teke­mi­sis­sä republi­kaa­nien kans­sa, mut­ta sen toi­min­ta satoi suo­raan republi­kaa­nien laariin.

 21. Osa­keyh­tiö­lain mukaan Nova Grou­pin hal­li­tuk­sen on edis­tet­tä­vä osak­kee­no­mis­ta­jien talou­de­lis­ta etua.”

  Mis­säs koh­taa osa­keyh­tiö­la­kia sano­taan noin, kun ei ole aina­kaan minun sil­mii­ni sat­tu­nut? Osa­keyh­tiön perim­mäi­nen tar­koi­tus ihan hyvin olla jotain muu­ta kuin omis­ta­jien talou­del­li­sen edun maksimointi.

  Mel­kein heti alus­sa (1 luku, 5 §): “Yhtiön toi­min­nan tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa voit­toa osak­kee­no­mis­ta­jil­le, jol­lei yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä mää­rä­tä toisin.”

  Kuten olen itse huo­maut­ta­nut kir­jas­sa­ni Mikä vasem­mis­toa vai­vaa? (s. 170), tämä vähäl­le huo­miol­le jää­nyt lain­koh­ta tar­koit­taa samal­la mm., että jos yhtiön joh­to tie­toi­ses­ti pyr­kii pitä­mään yhtiön työ­pai­kat Suo­mes­sa, tämä on yksi­se­lit­tei­ses­ti kiel­let­tyä, ellei työ­paik­ko­jen pitä­mi­nen Suo­mes­sa tuo­ta voit­toa osak­kee­no­mis­ta­jil­le tai ole erik­seen sal­lit­tu yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä toi­min­nan tar­koi­tuk­sek­si. Jos yhtiö­tä siis esi­mer­kik­si kehu­taan työ­paik­ko­jen luo­mi­ses­ta Suo­meen tai se itse kehuu PR-toi­min­nas­saan sii­tä itse­ään, niin sil­loin ylis­te­tään itse asias­sa lain­vas­tais­ta toimintaa.

  1. Kii­tos Tom­mi. Minun piti etsiä tuo sama koh­ta osa­keyh­tiö­lais­ta, mut­ta en ehti­nyt. Pykä­lä on sää­det­ty vähem­mis­tö­osak­kai­den suo­jak­si, jot­ta yhtiön niuk­ka enem­mis­tö ei voi­si jakaa osak­kee­no­mis­ta­jien yhtei­sä rahaa vaik­ka­pa Suo­men Kes­kus­tal­le ilman, että sii­tä on yhtiöl­le talou­del­lis­ta hyötyä.
   Kan­nat­taa huo­ma­ta, että asia on kumot­ta­vis­sa yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä. Jos siis tar­koi­tus onkin rahoit­taa Suo­men kes­kus­taa, tämä on kir­jat­ta­va yhtiö­jär­jes­tyk­seen, jot­ta ulko­puo­li­set ymmär­täi­si­vät olla pane­mas­ta omia raho­jaan yhtiöön.
   Tätä mui­den pää­mää­rien kir­jaa­mis­ta pitäi­si jok­seen­kin aina käyt­tää kun­nal­lis­ten­osa­keyh­tiöi­den tapauk­ses­sa. Hel­sin­gin bus­si­lii­ken­net­tä esi­mer­kik­si ei ole muo­dos­tet­tu tuot­ta­maan voit­toa kau­pun­gil­le vaan jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lu­ja asukkaille.

 22. Aja­tuk­sia: kiel­le­tään lail­la puo­luei­den rahan­saan­ti muu­toin, kun jäsen­mak­suis­ta ja bud­je­tis­sa ole­vas­ta puo­lue­tues­ta. Miten­kä­hän kävi­si? Mää­rä­tään jokai­nen plus­sa puo­lu­een tilil­lä sel­vi­tet­tä­väk­si, ellei ole jäsenmaksu/valtion puo­lue­tu­ki. Peri­aat­tees­sa ajan asi­aa, ettei voi tukea salaa ehdok­kai­ta puo­lu­een kaut­ta, vaan sit­ten suo­raan hlöl­le„ joka on kai jo nyt niis­tä tilivelvollinen?
  En ymmär­rä ihmi­siä, jot­ka luu­le­vat min­kään fir­man tuke­van ketään, ilman aja­tus­ta hyö­dys­tä. Sel­lai­nen fir­ma ei kau­an ole ole­mas­sa, kuten kai tol­le Nova Grou­pil­le on käy­mäs­sä, kun kai sit­ten sat­sa­si vää­rään hevoseen.
  Mik­si SAK tukee demareita/vasureita? Kyl­lä­hän tuon pitäi­si olla kai­kil­le sel­vä. On siis ilmei­ses­ti oikeam­paa tukea joi­tain isoh­kon poru­kan puo­les­ta, mut­ta vää­rin tukea joi­tain rajal­li­sen poru­kan puo­les­ta. Toi aja­tus jää­viy­des­tä noin peri­aat­tee­na edus­kun­nas­sa saa vai nau­rua aikaan minus­sa. Vasem­mis­to oli­si siis jää­vi kai­kis­sa äänes­tyk­sis­sä, mis­sä oli­si kysy­mys SAK:n ym jäse­nis­tä ja toi­saal­ta muut sit­ten yksi­tyis­ten fir­mo­jen jutuis­sa jne. Lopu­ton suo. OS sano poru­koil­le, että panee asiat tosi kun­toon. Vai­kea­ta, mut­ta ehkä mahdollista.

  1. Edus­kun­nas­sa ei ole jää­viys­ky­sy­myk­siä, hal­li­tuk­ses­sa sen sijaan on. Novo Grou­pin koh­dal­la ongel­mal­lis­ta on, että se on toi­min­nas­saan riip­pu­vai­nen kaa­voi­tus­pää­tök­sis­tä, joi­ta teh­dään suo­raan ja kon­kreet­ti­ses­ti kunnissa.

 23. Siis kan­san­edus­ta­jil­la ei ole jää­viy­son­gel­mia? Mik­si hei­dän tuki­aan sit­ten yli­pää­tään kysellään?
  Joku “ostaa” koko jon­kun puo­lu­een, eikä saa mitään? Osmo, mis­sä kuljet?

 24. Vie­lä­kin nos­tai­sin esiin kysy­myk­sen, kum­min päin tämä Nova Group — Kes­kus­ta ‑skan­daa­li pitäi­si lukea. Kun ver­taa fir­man puo­leel­le anta­maa tukea fir­man voit­toon ja lyhyeen ikään, tulee minul­le mie­leen, että tai­taa olla fir­ma puo­lu­een bul­vaa­ni­na eikä päin­vas­toin. Tämä­hän on voi­tu kat­soa käte­väk­si tavak­si puo­lu­eel­le hyö­tyä suo­raan vai­kut­ta­mis­taan kaavoituspäätöksistä.

  (Kepun puo­lue­sih­tee­ri) Kor­ho­nen tai­taa olla tämän päi­vän Korsimo.

 25. Kun moni on täs­sä Green­peacen mai­nin­nut, niin kysees­sä on kan­sa­lais­jär­jes­tö, ei luot­ta­muse­li­mis­sä toi­mi­va puo­lue. GP ei ota rahaa vas­taa yri­tyk­sil­tä tai jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta, vaan yksi­tyi­sil­tä ihmisiltä.

  Vih­reät eivät tie­tääk­se­ni saa rahaa muil­ta­kaan kan­sa­lais­jär­jes­töil­tä kun ne ovat pää­sään­töi­ses­ti älyt­tö­män köy­hiä joi­tain his­to­rial­li­sia poik­keuk­sia lukuunottamatta(raittiusliitto, mll, sotain­va­li­di­liit­to, jne)

 26. Vai oli­ko tuos­sa ennem­min­kin kyse sii­tä, että Nova Grou­pil­la oli­vat jo sudet ovel­la, ja rahat halut­tiin junail­la ennem­min kave­reil­le kuin vel­ko­jil­le, ehkä peda­ten samal­la joi­tain kivo­ja nimityksiä?

 27. Jus­si Airak­si­nen: Onko Green­peace jul­kis­ta­nut kai­ken rahan­han­kin­tan­sa, maa­il­man­laa­jui­ses­ti? Voi­ko Green­peace näyt­tää toteen, ettei mm. maa­kaa­su­teol­li­suus tue jär­jes­töä (tai sen nok­ka­mie­hiä) rahal­li­ses­ti? Jär­jes­tö mm. suo­sit­te­li Itä-Euroo­pal­le ydin­voi­man vaih­ta­mis­ta maa­kaa­suun 1990-luvun alku­puo­lel­la, kun kas­vi­huo­neil­miö ja ilmas­ton­muu­tos oli­vat olleet jul­ki­ses­sa­kin kes­kus­te­lus­sa vuo­sia. Mis­sä ovat muu­ten kam­pan­jat Itä­me­ren maa­kaa­su­put­kea vastaan?

 28. Green­peacen mai­nin­nut, niin kysees­sä on kansalaisjärjestö”

  Yri­tä­päs liit­tyä GP:n jäseneksi.

 29. Hesa­rin kyse­lyn mukaan 88% on sitä miel­tä, että Van­ha­nen valeh­te­lee. Muu­tos­ta ilmassa?

 30. Kaner­va lah­ti vaih­toon unoh­det­tu­aan hen­ki­lo­koh­tais­ten teks­ti­vies­tien­sa sisal­lon. Mah­taa­ko paa­mi­nis­te­rin unoh­duk­set olla enem­man vai vahem­man ras­kaut­ta­via kuin ex-ulkoministerin?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.