Moottoripyörät bussikaistoille?

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan jäsenet ovat saa­neet viestin, jos­sa esitetään, että moot­toripyörät päästet­täisi­in bus­sikaistoille. Näin kuulem­ma on mon­es­sa maas­sa. Aja­tus on yllät­tävä. Kek­si­ikö joku, mik­si näin ei voitaisi tehdä? Se ei riitä seli­tyk­sek­si, että autoil­i­joi­ta pän­nii, kun moot­toripyörät pää­sevät nopeam­min eteen­päin. Busse­ja ket­terästi pujot­tel­e­vat moot­toripyörät eivät san­ot­tavasti haittaisi.

34 vastausta artikkeliin “Moottoripyörät bussikaistoille?”

 1. Tun­tuu vähän lil­lukan­var­relta, prätk­iähän on lop­pu­pelis­sä aika vähän liiken­teessä. Liiken­teel­lis­es­ti muu­tos ei siis var­maan olisi ongel­ma, mut­ta mut­ta: Ettei tuo pän­nimi­nen vaan heiken­täisi autoil­i­joiden pysymistä oma­l­la kaistal­laan? Tämä ei toki olisi ongel­ma, jos bus­sikaisto­ja valvot­taisi­in muutenkin kuin lehdis­sä etukä­teen ilmoite­tu­il­la tehoiskuilla.

 2. Minkä takia moot­toripyörät ei hait­taisi? Hait­ta ei toki olisi suuri, kun moot­toripyöriä ei ole kovin paljon, mut­ta kyl­lähän nekin vievät katu­ti­laa liiken­neval­ois­sa ja muualla.
  Ajatuk­se­na “ket­terä pujot­telu” kuu­lostaa vaar­al­liselta, mut­ta ehkä se ei sitä ole. Mut­ta en ole vaku­ut­tunut että “ket­terä pujot­telu” on moot­toripyörien omi­naisu­us, vaan ennem­minkin kul­jet­ta­jien. Jos bus­sikaisto­jen ansios­ta moot­toripyörä on ruuhkas­sa paljon autoa nopeampi, niin kai sitä vähem­män ket­terätkin viras­tosedät halu­a­vat sit­ten pöt­pöt­tää moottoripyörillä.

 3. Moot­toripyöriltä on kiel­let­ty myös seiso­vis­sa ruuhkissa kaisto­jen välis­sä ajami­nen. Kiel­lon syynä on liiken­netur­val­lisu­us, sil­lä moinen puikkele­htimi­nen vaikut­taa vaar­al­liselta. Voisin kuvitel­la, että saman­laisel­la argu­men­til­la voidaan kieltää tämäkin “ket­terä pujot­telu”, vaik­ka tosi­asialli­nen syy olisikin se, että autoil­i­joi­ta potut­taa kun toisil­la on kivempaa. 

  Jatku­va kaisto­jen vai­h­to saat­taisi ehkä säikyt­tää niitä, joiden eteen mopot kur­vail­e­vat. En tiedä. Moot­toroitu­ja kak­sipyöräisiä on Suomes­sa niin vähän, etten osaa kuvitel­la sitä ongel­mana. Toisaal­ta liiken­neryh­män mar­gin­aal­iuskaan ei ole mikään argumentti.

 4. Tääl­lä Lon­toos­sa on kon­ser­vati­ivisen pormes­tarin toimes­ta äsket­täin sal­lit­tu moot­toripyörien ajami­nen bus­sikaistoil­la. Suurin vas­tus­tus on tul­lut pyöräil­i­jöiltä. Bus­sikai­stat ovat monis­sa paikois­sa tur­valli­nen kulku­väylä pyöräil­i­jöille, ja moot­toripyörien pelätään ole­van aiheut­ta­van heille vaarati­lantei­ta. Itse olen samas­ta syys­tä tätä muu­tos­ta vas­taan — vaik­ka tosi­asi­as­sa bussien väis­te­ly on kaikkein pelot­tavin­ta puuhaa..

 5. Bus­sil­la liikku­mi­nen taa­jamis­sa on jo niin takkuista, hidas­ta ja epämiel­lyt­tävää, että minä en kan­na­ta ainakaan mitään huonon­nuk­sia siihen. 

  Kos­ka ei tuo moot­toripyöräi­ly ainkaan bus­sili­iken­net­tä suju­voit­taisi, eihän? Ehkä jos­sain Län­siväyläl­lä moot­toripyörät oli­si­vat aika yhden­teke­viä kyl­lä bus­sikaistal­la, mut­ta Man­skul­la eivät.

 6. Plus­saa:
  ‑moot­toripyörät pois­tu­vat muil­ta kaistoil­ta minkä nyt ei luulisi autoil­i­jaa hait­taa­van. Pait­si se kateus, kuten Osmo sanoikin.

  Mii­nus­ta:
  ‑Toiv­ot­tavasti pysäk­iltä lähtevät bus­sit huo­maa­vat tum­mas­sa rot­sis­sa mus­tan prätkän selässä porhal­ta­van (juu, on muil­lakin kaistoil­la vaaransa). Bus­sikuskit voi vähän stressaantua?

  -bus­sikaisto­ja käyt­tävät muutkin ihan laillisesti.
  Tak­sit, oikealle kään­tyvät, ja noloa tun­nus­taa etten tiedä: onko Helsingis­sä merkit­tävästi bus­sikaisto­ja joi­ta saa käyt­tää jakeluliikenne?
  Mut­ta edelleen siel­lä voi olla moot­toripyöräil­i­jäl­lä tur­val­lisem­paa kuin yksi­ty­isauto-kai­stat (pun intended). 

  Mitkähän nuo “muut maat” ovat? Jo Ital­ias­sa prätkien ja skoot­terei­den osu­us on ihan toinen kuin meil­lä ja tuol­laisen muu­tok­sen merk­i­tys suurempi.

  Alek­si Knuu­ti­la: Lon­toos­sa tosi­aan pyöräil­i­jät tur­vau­tu­vat bus­sikaistoi­hin ja täy­tyy sanoa että bus­sikuskit oli­vat todel­la kär­siväl­lisiä jonkun polkies­sa edel­lä Jääkärin tai Ain­on brit­ti­vasti­neel­la 15 km/t. Tää ei ollut moite Lon­toon fil­lar­is­teille, mis­säs he muuallakaan.

 7. Moot­toripyörä kiihtyy parem­min kuin auto ja on ket­terämpi, joten ne eivät aiheuta samal­la taval­la ruuhkaa, joten liikkues­saan bus­sikaistoil­la ne anta­vat muille kaistoille enem­män tilaa autoille. Ne eivät hidas­ta bussien liiken­net­tä. On myös tur­val­lisem­paa, kun käyt­tävät bus­sikaisto­ja, kaik­ki autoil­i­jat eivät osaa huomioi­da moot­toripyörää, joka liikkuu odot­ta­mat­toman nopeasti ja ket­terästi. Näin ei satu vahinko­ja eikä myöskään siitä syys­tä syn­ny ruuhkia.

 8. Monil­la moot­toripyöräil­i­jöil­lä tun­tuu ole­van kova tarve elvis­tel­lä ja pitää hirveää meteliä pyöril­lään. Jos bus­sikai­stat lisäävät tätä lapsel­lista metelöin­tiä, niin ei kaisto­ja siihen pidä luovuttaa.

 9. Kuu­lostaa sil­lä taval­la hyvältä, että moot­toripyörä on pienem­pi mut­ta kan­taa silti sen saman yhden henkilön, joka autossakin useim­miten on.

  Iso­jen tei­den liit­tymiä voisi harki­ta tarkem­min. Esim. Kehä I:llä on liit­tymiä, jois­sa bus­sikaista toimii myös taval­lis­ten auto­jen kiihdy­tyskaistana. Näis­sä saa olla tarkkana, että kiihdy­tyskaistalle tul­lessa bus­si tule vasem­mas­ta takaoves­ta sisään. Bussin näkee helpom­min kuin moot­toripyörän, joten tämä ongel­mat ainakin pahenisi.

 10. Oli­pas pitkästä aikaa posi­ti­ivi­nen ehdo­tus. Tätä on motoris­tipi­ireis­sä jo pitkään haaveil­tu, toiv­ot­tavasti toteu­tuu. Moot­toripyöriä on tosi­aan sen ver­ran vähän, että hait­taa bus­seille tuskin syn­tyy ja toisaal­ta valvon­takaan ei ole vaikeaa kun auton ja moot­toripyörän sekoit­ta­mi­nen toisi­in­sa ei kovin hel­posti tapahdu.

 11. Lähin­nä sitä toivoisi, että tuo pujot­telu varat­taisi­in oikeasti ket­ter­ille (ja vähäku­lu­tuk­sisille 🙂 pienem­mille pyörille: paino/teho/päästö/etc rajoi­tus tai niiden kom­bi­naa­tio olisi paikallaan. Mitään liki tuhat kuu­tioisia (esim. super­bike­ja) ei ole syytä tehdä nyky­istä houkut­tel­e­vam­mik­si: liikenne kuolemat kään­ty­i­sivät jyrkkään nousu­un, kun kaik­ki hul­lut paineli­si­vat 110 km/h kaupunkialueel­la tyhjil­lä kaistoil­la.. Tosin se voisi olla evoluu­tion kannal­ta ihan hyväkin.

  Itse­hän ajan kak­sipyöräisil­lä vain ihmisvoimin.

 12. Minä ehdot­taisin että se viralli­nen “Moot­toripyörä” siis yli 125-kuu­tioinen meluisa tur­von­nei­den läskien hölmöi­lyvä­line olisi jotenkin pois tästä. Sen­si­jaan kevyt­moot­toripyörä ja mopo ja motorisoitu polkupyörä ovat ihan kun­nol­lisia työmatkavälineitä.

  Itse asi­as­sa mul­la­han oli sel­l­a­nen dilem­ma 70-luvul­la, että käytin polkupyörää kaikki­in työ­mat­ka-ajoi­hin. Sitte kuites­ki per­he muut­ti 20 kil­san päähän Otaniemestä ja 40 kil­saa oli ker­takaikki­aan liikaa päivit­täiseen työ­matkapyöräi­lyyn. Sat­api­ikki­nen Ves­pa toi­mi ihan hyvin, pait­si sit­ten kävi niin, että tuli Bus­sikai­stat ja poli­isi alkoi mätk­iä sakkoa tien vier­essä ajos­ta. En mil­lään uskaltanut ajaa Itäväyläl­lä 80 kil­saa tunnissa
  keskel­lä tietä liukkail­la talvisäil­lä, ja oli pakko han­kkia auto.

 13. Hyvä idea. Tämä idea­han on jo muual­la kek­sit­ty aiko­ja sit­ten ja olisi aika tuo­da myös Suomeen.

 14. Ehdo­tus kuu­lostaa hyvältä.
  Tämä aut­taisi var­masti ruuhki­in, busse­ja tämä ei myöskään hidas­taisi ja tek­isi tur­val­lisem­mak­si moot­toripyöräil­i­jöi­den ajon.

 15. Moot­toripyöristä puhut­taes­sa pitäisi ensim­mäisenä kieltää niiltä autopaikalle pysäköin­ti. Moot­toripyörän paik­ka on siel­lä, mis­sä polkupyöränkin. Jos se halu­taan lait­taa ruu­tu­un, niin se mah­tuu ole­maan siinä myös poikit­tain siten, että samaan ruu­tu­un mah­tuu myös auto. 

  Autoista puheenollen tuli mieleen se, että myös pikkuau­ton, kuten c2:n ja smartin voi pysäköidä kadun­var­teen poikit­tain. Ei tarvitse paljoa auton lev­eyt­tä suurem­paa rakoa mah­tu­ak­seen. Suomes­sa tämä on var­masti laitonta.

  Aikoinaan paljon moot­toripyöräl­lä ajelleena toiv­ot­taisin bus­sikaisto­jen käytön sal­lim­ista ilol­la. Samoin ruuhkas­sa pitäisi olla lupa ohit­taa seiso­vaa liikennettä.

 16. Ehdot­toman posi­ti­ivi­nen kehi­ty­se­hdo­tus. Tek­isi liikku­mista ruuhkali­iken­teessä huo­mat­tavasti suju­vam­paa ja mukavam­paa. Täy­tyy ottaa huomioon, että kuumana kesäpäivänä pyörän pääl­lä ruuhkas­sa sei­somi­nen on huo­mat­tavasti tukalam­paa kuin ilmas­toidus­sa autossa.

  Tääl­lä on koment­teis­sa selkeästi havait­tavis­sa yleis­es­ti kiel­teinen suh­tau­tu­mi­nen moot­toripyöri­in ja moot­toripyöräil­i­jöi­hin, mut­ta kuten todet­tu, se ei saisi vaikut­taa itse asiaan.

  Moot­toripyörä mallista ja kuskista riip­pumat­ta liikkuu ket­teräm­min kuin autot. Itseä­ki pelot­taa aja­tus pysäk­iltä eteen kiilaav­ista bus­seista, mut­ta tämä on aivan arkipäivää liiken­teessä ja siihen osaa varautua automaat­tis­es­ti. Onnek­si moot­toripyörät eivät ain­oas­taan kiihdy nopeasti, mut­ta myös pysähtyvät ripeästi.

  Mitään kuu­tio ja/tai tehopain­osuhder­a­joituk­sia on tähän turha aset­taa. Super­bike malliset pyörät ovat sieltä ket­ter­im­mästä päästä esim. kus­tomei­hin ver­rat­tuna, mut­ta kaik­ki pyörät liikku­vat kuitenkin merkit­tävästi auto­ja ketterämmin.

  Toinen mie­lenki­in­toinen kehi­ty­se­hdo­tus olisi kaisto­jen välis­sä ajamisen sal­lim­i­nen, ainakin sil­loin kun jonot ovat pysähdyk­sis­sä. Sekin purkaisi osaltaan kaupunkien ruuhkia ja on täysin arkipäivää muis­sa euroopan kaupungeissa.

 17. Lin­ja-autol­la ei ole etuoikeut­ta. Taa­ja­mas­sa ja max. 60 km/h rajoi­tusalueel­la pysäk­iltä pois pyrkivälle lin­ja-autolle on annet­ta­va esteetön kulku. Eri asia.

 18. En minä nyt kek­si mik­si motoris­te­ja pitäisi kiusa­ta jos niistä ei ole olen­naista hait­taa bus­seille, mut­ta tarkku­ut­ta tuo vaati. Ei ole ole­mas­sa mitään EU-stan­dar­di bus­sikaistaa, rajoituk­set vai­htelee mait­tain ja kaupungeit­tain, eli poikkeuk­si­akin tulee tarkastel­la suh­teessa paikallisi­in käytäntöihiin.

  Poikkeus ei saa koskea joukkoli­iken­nekatu­ja. Esim. Eliel Saarisen katu, suun­nit­teil­la ole­vista esim. kakkosjok­eri ja Laa­jasa­lon sil­ta. Nämä on myy­ty asukkaille ja viety herkille alueille sil­lä perus­teelle, että liikenne on vähäistä ja siten pieni (melu)haitta.

  Ryväs on oike­as­sa noista isoista pyöristä. Har­rik­ka katukuilus­sa on jotain sel­l­aista ettei sitä käsitä ennen kuin itse kuulee. Melun­vai­men­ti­men hukan­nei­ta pyöriä ei tule suosia kaupungis­sa, niiltä pitäisi ottaa tavat­taes­sa kil­vet pois ja roima rike­sakko päälle.

 19. Laite­taan tänne lis­taa, jois­sa moot­toripyöräl­la ajo bus­sikaistal­la on sallittu:

  Englan­ti, läh­es kaik­ki kaupun­git, mm. Lon­too 2009
  Ruot­si, ainakin Tukholma
  Kreik­ka, kaupungit?

 20. Esko Nie­mi:
  Bus­sikaistoista päät­tävät poli­ti­ikot istu­vat tak­seis­sa. As sim­ple as that.

 21. Juk­ka kir­joit­ti 10.6.2009 kel­lo 19:32: “Onnek­si moot­toripyörät eivät ain­oas­taan kiihdy nopeasti, mut­ta myös pysähtyvät ripeästi.”

  Tämähän ei pidä paikkaansa kuin puo­lik­si. Kak­si pyöräisen jar­ru­tus­mat­ka on pidem­pi kuin autol­la. Harhaku­van syynä lie­nee se, että har­va autoil­i­ja viit­sii nor­maali­a­jos­sa polka­ista takapyöriä “ilmaan”. Suosit­te­len käytän­nön koet­ta kaikille motoris­teille, jot­ka eivät sanaa usko.

  “Mitään kuu­tio ja/tai tehopain­osuhder­a­joituk­sia on tähän turha aset­taa. Super­bike malliset pyörät ovat sieltä ket­ter­im­mästä päästä esim. kus­tomei­hin ver­rat­tuna, mut­ta kaik­ki pyörät liikku­vat kuitenkin merkit­tävästi auto­ja ketterämmin.”

  Minä en hok­saa, mik­si tuol­laisil­la tap­povehkeil­lä ajamista ei voitaisi rajoit­taa kaupungeis­sa. Tai siis tehdä siitä vähem­män houkut­tel­e­vaa ver­rat­tuna pienem­pi­in pyöriin.

  “Itseä­ki pelot­taa aja­tus pysäk­iltä eteen kiilaav­ista bus­seista, mut­ta tämä on aivan arkipäivää liiken­teessä ja siihen osaa varautua automaattisesti.”

  Ei bus­si voi kiila­ta eteen, kos­ka olet antanut tietä, jos bus­si on lähdössä. Ei siis syytä pelkoon 🙂

 22. Asi­aa liipat­en, osaako joku kom­men­toi­da tietoa, jon­ka mukaan mopol­la saisi ajaa bussikaistalla. 

  Talouselämässä oli noin vuosi sit­ten artikke­li skoot­tereista ja tässä mainit­ti­in, että moposkot­ter­it saa­vat ajaa bus­sikaistoil­la. En ole asi­aa mis­tään tark­istanut, vaan toimin­ut tämän mukaan. 

  Välil­lä tun­nen oloni type­r­äk­si tien tukkona, kun Ves­pani kul­kee vain 45 km/h ja nopeusra­joi­tus on 50, jos­sain jopa 60 km/h eikä viereisel­lä pyörätiel­läkään ole sal­lit­tu mopoilua.

 23. Esko Niemelle: Tieli­iken­nease­tuk­sen (182/82) 19 § nojalla:

  http://www.finlex.fi/data/sdimages/541b.gif

  541 b. Linja-autokaista

  Merk­it 541 a ja 541 b

  Merkil­lä osoite­taan lin­ja-autoille varat­tu ajokaista. Jos ajokaista on varat­tu myös tak­seille, ilmoite­taan tämä merkin alare­unas­sa ole­val­la merkin­näl­lä “TAXI”. Lin­ja-autoille varat­tua ajokaistaa saa­vat käyt­tää myös raitio­vaunut, häly­tysajoneu­vot, poli­isin virkate­htävässä ole­vat ajoneu­vot ja lisäk­il­vessä mah­dol­lis­es­ti ilmoite­tut muut ajoneu­vot. Mil­loin lin­ja-autokaista on ajo­radan oike­as­sa reunas­sa, sitä saa­vat käyt­tää myös mopot, inva­lidipyörät ja polkupyörät. Ryh­mit­tymiseen kään­tymistä varten saa­vat lin­ja-autokaistaa käyt­tää kaik­ki ajoneu­vot. Merkin vaiku­tusalue ulot­tuu seu­raavaan risteyk­seen, jollei merkil­lä 542 a tai 542 b ole toisin osoitet­tu. Merk­ki sijoite­taan lin­ja-autokaistan yläpuolelle sen alka­misko­htaan ja se voidaan tarvit­taes­sa toistaa.

 24. Ilman­laadun kannal­ta ei ole oikein edullista kan­nus­taa ihmisiä siir­tymään autos­ta moot­toripyörään, skoot­teri­in tai mopoon. Kak­sipyöräis­ten päästönor­mit laa­haa­vat kaukana auto­jen perässä ja van­haa teknolo­giaa käyt­täen päästöt ovat huimia, esim: http://www.galilei.fi/index.php?luokkaid=1&id=82
  http://www.mmaf.fi/forum/index.php?action=dlattach;topic=156.0;attach=54

  Euro3-nor­mi on ollut voimas­sa 2007 läh­tien, mut­ta pyöril­lä on vaikeuk­sia pysyä normin­mukaisi­na: http://www.mpmaailma.fi/index.php?news=6&news_id=2554 Autois­sa ei ole kuul­tukaan kaa­sut­timista pari­inkymme­neen vuo­teen, mut­ta uudessakin pyörässä voi yhä olla van­hanaikainen kaa­sutin­moot­tori. Ilmeis­es­ti pien­i­moot­toriset pyörät, skoot­ter­it ym. ovat tässä pahimpia. 

  Toinen kysymys on liiken­netur­val­lisu­us. Ainakin Bri­tan­ni­as­sa moot­toripyöräi­ly on ylivoimais­es­ti vaar­al­lisin liikku­mis­muo­to. Kaupunkili­iken­teessä kul­jet­ta­jan havain­tokyky on jo muutenkin koe­tuk­sel­la. Ei ehkä ole hyväk­si, jos suo­jatei­den tarkkailu­un varat­tua havain­toka­p­a­siteet­tia joutuu kohden­ta­maan nyky­istä enem­män moot­toripyörien tarkkailuun?

 25. Kak­sipyöräis­ten lisään­tyvää käyt­töä kaupunkili­iken­teeseen puoltaa nimeno­maan pysäköin­tite­hokku­us. Tästä syys­tä niiden käyt­töä edesaut­ta­vat jär­jeste­lyt kuten oikeus käyt­tää bus­sikaisto­ja pitäisi sallia. 

  Hyvä koti­mainen esimerk­ki pysäköin­tite­hokku­ud­es­ta löy­tyy Helsin­gin Vaasankadul­ta, jon­ka MP-parkissa on ehkä puo­len­toista autopaikan vaa­ti­mas­sa tilas­sa kym­menkun­ta moottoripyörää. 

  Ulko­maise­na esimerkkinä, alla link­ki kuvaan Firen­zen rautatiease­man vier­estä. Voi vain miet­tiä kuin­ka paljon paikoi­tusti­laa vaa­dit­taisi­in, jos kuvas­sa ole­vien kak­sipyöräis­ten kul­jet­ta­jat oli­si­vat käyt­täneet auto­ja, pienenkin auton pysäköimi­nen kun vaatii kak­sipyöräiseen ver­rat­tuna moninker­taisen tilan johtuen sekä suurem­mas­ta koos­ta että auton pysäköimiseen vaa­dit­tavas­ta suurem­mas­ta liikuttelutilasta:

  http://www.aijaa.com/v.php?i=4346794.jpg

 26. LNu:lle tiedoksi,että kyl­lä se nyt vain on kylmä tosiasia,että moot­toripyörä pysähtyy huo­mat­tavasti lyhyem­mäl­lä matkalla kuin auto.juuri tuol­lais­ten kateel­lis­ten ihmis­ten vuok­si tässä maas­sa estetään kaiken­lainen kehi­tys parem­paan suuntaan.itse en näe tuos­sa yhtäkään haittapuolta,lisäksi pitäisi sal­lia moot­toripyörille kaisto­jen välis­sä ajami­nen ruuhkissa.

 27. “Pysäk­iltä lähteväl­lä bus­sil­la on etu­a­jo-oikeus, joten prätkän pitää var­foa sitä.”

  Mil­loinko­han poli­isit alka­isi­vat puut­tua siihen, että bus­sikuskit eivät ilmoi­ta liik­keel­lelähdöstään ajois­sa. Väistämisvelvol­lisu­us on kyl­lä ole­mas­sa, mut­ta jos vilkku menee päälle samaan aikaan kun bus­si läh­tee jo liik­keelle, ei siitä sivul­ta voi väistää mihinkään. Autol­la tulee näis­sä nopeuk­sis­sa vain pel­ti­vau­ri­oi­ta, mut­ta motoris­til­ta saat­taa lähteä henki.

  Toinen onkin sit­ten nämä nopeudet — jotkut bus­sikuskit kun kiilaa­vat eteen vaik­ka rajoituk­sen mukaan mitään etu­a­jo-oikeut­ta ei olisikaan.

  Näistä kumpaakaan ei yhdenkään autoil­i­jan tule väistää ker­taakaan, jot­ta oppi­vat käyttäytymään.

 28. Hyvä ehdo­tus, jota on motoris­tipi­ireis­sä kai­vat­tu. Bus­sikaistan tarkoi­tushan ei pitäisikään olla se että nimeno­maan bus­sit pää­sevät helpom­min läpi, vaan että ihmiset pää­sevät helpom­min läpi. Jos teet jotain konkreet­tista helpot­taak­sesi ruuhkia (val­it­set bussin, moot­toripyörän tai jonkin muun väkimäärään näh­den tilaa tehokkaasti käyt­tävän ajoneu­von), saat vasti­neek­si jotain selvää etua, kuten joukkoli­iken­nekai­stat käyt­töösi. Samal­la helpotat myös muiden liikku­mista pois­tu­mal­la siitä pahem­mas­ta ruuhkas­ta ottaes­sasi käyt­töön joukkoli­iken­nekaisto­jen kap­a­siteet­tia, jota on nyky­isin turhan paljon vajaakäytössä.

 29. Esimerkke­jä kaupungeista, jois­sa bus­sikaistal­la saa ajaa myös moot­toripyöräl­lä. Vält­tämät­tä ei saa ajaa kaikil­la bus­sikaistoil­la, lupa osoite­taan liiken­nemerkil­lä tai lisäk­il­vel­lä. Esim. “Gäller även MC” Tukhol­mas­sa ja “Car­ril exlu­si­vo bus, taxi, motos” Madridissa:

  - Lon­too
  — Oslo
  — Tukholma
  — Madrid

 30. Lnu kun kir­jot­telee siel­lä niin kärkkäästi. Kan­nat­taa ottaa asi­joista selvää ennen niiden julk­istamista, jot­tei ihmiset saa väärää tietoa eikä itsekkään tarvitse jäl­keen­päin tun­tea oloaan hölmök­si! Hieno ehdo­tus tuo bus­sikaista jon­ka toteutues­saan kaikille jää enem­män aikaa olla esim. per­heen kanssa.

 31. Mielestäni Tero tuos­sa puhui täyt­tä asi­aa. Selkeät peruste­lut mik­si moot­toripyörille pitäisi sal­lia bus­sikaistan käyttö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.