Moottoripyörät bussikaistoille?

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan jäse­net ovat saa­neet vies­tin, jos­sa esi­te­tään, että moot­to­ri­pyö­rät pääs­tet­täi­siin bus­si­kais­toil­le. Näin kuu­lem­ma on mones­sa maas­sa. Aja­tus on yllät­tä­vä. Kek­sii­kö joku, mik­si näin ei voi­tai­si teh­dä? Se ei rii­tä seli­tyk­sek­si, että autoi­li­joi­ta pän­nii, kun moot­to­ri­pyö­rät pää­se­vät nopeam­min eteen­päin. Bus­se­ja ket­te­räs­ti pujot­te­le­vat moot­to­ri­pyö­rät eivät sanot­ta­vas­ti haittaisi.

34 vastausta artikkeliin “Moottoripyörät bussikaistoille?”

 1. Tun­tuu vähän lil­lu­kan­var­rel­ta, prät­kiä­hän on lop­pu­pe­lis­sä aika vähän lii­ken­tees­sä. Lii­ken­teel­li­ses­ti muu­tos ei siis var­maan oli­si ongel­ma, mut­ta mut­ta: Ettei tuo pän­ni­mi­nen vaan hei­ken­täi­si autoi­li­joi­den pysy­mis­tä omal­la kais­tal­laan? Tämä ei toki oli­si ongel­ma, jos bus­si­kais­to­ja val­vot­tai­siin muu­ten­kin kuin leh­dis­sä etu­kä­teen ilmoi­te­tuil­la tehoiskuilla.

 2. Min­kä takia moot­to­ri­pyö­rät ei hait­tai­si? Hait­ta ei toki oli­si suu­ri, kun moot­to­ri­pyö­riä ei ole kovin pal­jon, mut­ta kyl­lä­hän nekin vie­vät katu­ti­laa lii­ken­ne­va­lois­sa ja muualla.
  Aja­tuk­se­na “ket­te­rä pujot­te­lu” kuu­los­taa vaa­ral­li­sel­ta, mut­ta ehkä se ei sitä ole. Mut­ta en ole vakuut­tu­nut että “ket­te­rä pujot­te­lu” on moot­to­ri­pyö­rien omi­nai­suus, vaan ennem­min­kin kul­jet­ta­jien. Jos bus­si­kais­to­jen ansios­ta moot­to­ri­pyö­rä on ruuh­kas­sa pal­jon autoa nopeam­pi, niin kai sitä vähem­män ket­te­rät­kin viras­to­se­dät halua­vat sit­ten pöt­pöt­tää moottoripyörillä.

 3. Moot­to­ri­pyö­ril­tä on kiel­let­ty myös sei­so­vis­sa ruuh­kis­sa kais­to­jen välis­sä aja­mi­nen. Kiel­lon syy­nä on lii­ken­ne­tur­val­li­suus, sil­lä moi­nen puik­ke­leh­ti­mi­nen vai­kut­taa vaa­ral­li­sel­ta. Voi­sin kuvi­tel­la, että saman­lai­sel­la argu­men­til­la voi­daan kiel­tää tämä­kin “ket­te­rä pujot­te­lu”, vaik­ka tosia­sial­li­nen syy oli­si­kin se, että autoi­li­joi­ta potut­taa kun toi­sil­la on kivempaa. 

  Jat­ku­va kais­to­jen vaih­to saat­tai­si ehkä säi­kyt­tää nii­tä, joi­den eteen mopot kur­vai­le­vat. En tie­dä. Moot­to­roi­tu­ja kak­si­pyö­räi­siä on Suo­mes­sa niin vähän, etten osaa kuvi­tel­la sitä ongel­ma­na. Toi­saal­ta lii­ken­ne­ryh­män mar­gi­naa­lius­kaan ei ole mikään argumentti.

 4. Tääl­lä Lon­toos­sa on kon­ser­va­tii­vi­sen por­mes­ta­rin toi­mes­ta äsket­täin sal­lit­tu moot­to­ri­pyö­rien aja­mi­nen bus­si­kais­toil­la. Suu­rin vas­tus­tus on tul­lut pyö­räi­li­jöil­tä. Bus­si­kais­tat ovat monis­sa pai­kois­sa tur­val­li­nen kul­ku­väy­lä pyö­räi­li­jöil­le, ja moot­to­ri­pyö­rien pelä­tään ole­van aiheut­ta­van heil­le vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Itse olen samas­ta syys­tä tätä muu­tos­ta vas­taan — vaik­ka tosia­sias­sa bus­sien väis­te­ly on kaik­kein pelot­ta­vin­ta puuhaa..

 5. Bus­sil­la liik­ku­mi­nen taa­ja­mis­sa on jo niin tak­kuis­ta, hidas­ta ja epä­miel­lyt­tä­vää, että minä en kan­na­ta aina­kaan mitään huo­non­nuk­sia siihen. 

  Kos­ka ei tuo moot­to­ri­pyö­räi­ly ain­kaan bus­si­lii­ken­net­tä suju­voit­tai­si, eihän? Ehkä jos­sain Län­si­väy­läl­lä moot­to­ri­pyö­rät oli­si­vat aika yhden­te­ke­viä kyl­lä bus­si­kais­tal­la, mut­ta Mans­kul­la eivät.

 6. Plus­saa:
  ‑moot­to­ri­pyö­rät pois­tu­vat muil­ta kais­toil­ta min­kä nyt ei luu­li­si autoi­li­jaa hait­taa­van. Pait­si se kateus, kuten Osmo sanoikin.

  Mii­nus­ta:
  ‑Toi­vot­ta­vas­ti pysä­kil­tä läh­te­vät bus­sit huo­maa­vat tum­mas­sa rot­sis­sa mus­tan prät­kän seläs­sä por­hal­ta­van (juu, on muil­la­kin kais­toil­la vaa­ran­sa). Bus­si­kus­kit voi vähän stressaantua?

  -bus­si­kais­to­ja käyt­tä­vät muut­kin ihan laillisesti.
  Tak­sit, oikeal­le kään­ty­vät, ja noloa tun­nus­taa etten tie­dä: onko Hel­sin­gis­sä mer­kit­tä­väs­ti bus­si­kais­to­ja joi­ta saa käyt­tää jakeluliikenne?
  Mut­ta edel­leen siel­lä voi olla moot­to­ri­pyö­räi­li­jäl­lä tur­val­li­sem­paa kuin yksi­tyi­sau­to-kais­tat (pun intended). 

  Mit­kä­hän nuo “muut maat” ovat? Jo Ita­lias­sa prät­kien ja skoot­te­rei­den osuus on ihan toi­nen kuin meil­lä ja tuol­lai­sen muu­tok­sen mer­ki­tys suurempi.

  Alek­si Knuu­ti­la: Lon­toos­sa tosi­aan pyö­räi­li­jät tur­vau­tu­vat bus­si­kais­toi­hin ja täy­tyy sanoa että bus­si­kus­kit oli­vat todel­la kär­si­väl­li­siä jon­kun pol­kies­sa edel­lä Jää­kä­rin tai Ainon brit­ti­vas­ti­neel­la 15 km/t. Tää ei ollut moi­te Lon­toon fil­la­ris­teil­le, mis­säs he muuallakaan.

 7. Moot­to­ri­pyö­rä kiih­tyy parem­min kuin auto ja on ket­te­räm­pi, joten ne eivät aiheu­ta samal­la taval­la ruuh­kaa, joten liik­kues­saan bus­si­kais­toil­la ne anta­vat muil­le kais­toil­le enem­män tilaa autoil­le. Ne eivät hidas­ta bus­sien lii­ken­net­tä. On myös tur­val­li­sem­paa, kun käyt­tä­vät bus­si­kais­to­ja, kaik­ki autoi­li­jat eivät osaa huo­mioi­da moot­to­ri­pyö­rää, joka liik­kuu odot­ta­mat­to­man nopeas­ti ja ket­te­räs­ti. Näin ei satu vahin­ko­ja eikä myös­kään sii­tä syys­tä syn­ny ruuhkia.

 8. Monil­la moot­to­ri­pyö­räi­li­jöil­lä tun­tuu ole­van kova tar­ve elvis­tel­lä ja pitää hir­ve­ää mete­liä pyö­ril­lään. Jos bus­si­kais­tat lisää­vät tätä lap­sel­lis­ta mete­löin­tiä, niin ei kais­to­ja sii­hen pidä luovuttaa.

 9. Kuu­los­taa sil­lä taval­la hyväl­tä, että moot­to­ri­pyö­rä on pie­nem­pi mut­ta kan­taa sil­ti sen saman yhden hen­ki­lön, joka autos­sa­kin useim­mi­ten on.

  Iso­jen tei­den liit­ty­miä voi­si har­ki­ta tar­kem­min. Esim. Kehä I:llä on liit­ty­miä, jois­sa bus­si­kais­ta toi­mii myös taval­lis­ten auto­jen kiih­dy­tys­kais­ta­na. Näis­sä saa olla tark­ka­na, että kiih­dy­tys­kais­tal­le tul­les­sa bus­si tule vasem­mas­ta takao­ves­ta sisään. Bus­sin näkee hel­pom­min kuin moot­to­ri­pyö­rän, joten tämä ongel­mat aina­kin pahenisi.

 10. Oli­pas pit­käs­tä aikaa posi­tii­vi­nen ehdo­tus. Tätä on moto­ris­ti­pii­reis­sä jo pit­kään haa­veil­tu, toi­vot­ta­vas­ti toteu­tuu. Moot­to­ri­pyö­riä on tosi­aan sen ver­ran vähän, että hait­taa bus­seil­le tus­kin syn­tyy ja toi­saal­ta val­von­ta­kaan ei ole vai­ke­aa kun auton ja moot­to­ri­pyö­rän sekoit­ta­mi­nen toi­siin­sa ei kovin hel­pos­ti tapahdu.

 11. Lähin­nä sitä toi­voi­si, että tuo pujot­te­lu varat­tai­siin oikeas­ti ket­te­ril­le (ja vähä­ku­lu­tuk­si­sil­le 🙂 pie­nem­mil­le pyö­ril­le: paino/teho/päästö/etc rajoi­tus tai nii­den kom­bi­naa­tio oli­si pai­kal­laan. Mitään liki tuhat kuu­tioi­sia (esim. super­bi­ke­ja) ei ole syy­tä teh­dä nykyis­tä hou­kut­te­le­vam­mik­si: lii­ken­ne kuo­le­mat kään­tyi­si­vät jyrk­kään nousuun, kun kaik­ki hul­lut pai­ne­li­si­vat 110 km/h kau­pun­kia­lu­eel­la tyh­jil­lä kais­toil­la.. Tosin se voi­si olla evo­luu­tion kan­nal­ta ihan hyväkin.

  Itse­hän ajan kak­si­pyö­räi­sil­lä vain ihmisvoimin.

 12. Minä ehdot­tai­sin että se viral­li­nen “Moot­to­ri­pyö­rä” siis yli 125-kuu­tioi­nen melui­sa tur­von­nei­den läs­kien höl­möi­ly­vä­li­ne oli­si joten­kin pois täs­tä. Sen­si­jaan kevyt­moot­to­ri­pyö­rä ja mopo ja moto­ri­soi­tu pol­ku­pyö­rä ovat ihan kun­nol­li­sia työmatkavälineitä.

  Itse asias­sa mul­la­han oli sel­la­nen dilem­ma 70-luvul­la, että käy­tin pol­ku­pyö­rää kaik­kiin työ­mat­ka-ajoi­hin. Sit­te kui­tes­ki per­he muut­ti 20 kil­san pää­hän Ota­nie­mes­tä ja 40 kil­saa oli ker­ta­kaik­ki­aan lii­kaa päi­vit­täi­seen työ­mat­ka­pyö­räi­lyyn. Sata­piik­ki­nen Ves­pa toi­mi ihan hyvin, pait­si sit­ten kävi niin, että tuli Bus­si­kais­tat ja polii­si alkoi mät­kiä sak­koa tien vie­res­sä ajos­ta. En mil­lään uskal­ta­nut ajaa Itä­väy­läl­lä 80 kil­saa tunnissa
  kes­kel­lä tie­tä liuk­kail­la tal­vi­säil­lä, ja oli pak­ko hank­kia auto.

 13. Hyvä idea. Tämä idea­han on jo muu­al­la kek­sit­ty aiko­ja sit­ten ja oli­si aika tuo­da myös Suomeen.

 14. Ehdo­tus kuu­los­taa hyvältä.
  Tämä aut­tai­si var­mas­ti ruuh­kiin, bus­se­ja tämä ei myös­kään hidas­tai­si ja teki­si tur­val­li­sem­mak­si moot­to­ri­pyö­räi­li­jöi­den ajon.

 15. Moot­to­ri­pyö­ris­tä puhut­taes­sa pitäi­si ensim­mäi­se­nä kiel­tää niil­tä auto­pai­kal­le pysä­köin­ti. Moot­to­ri­pyö­rän paik­ka on siel­lä, mis­sä pol­ku­pyö­rän­kin. Jos se halu­taan lait­taa ruu­tuun, niin se mah­tuu ole­maan sii­nä myös poi­kit­tain siten, että samaan ruu­tuun mah­tuu myös auto. 

  Autois­ta puhee­nol­len tuli mie­leen se, että myös pik­kuau­ton, kuten c2:n ja smar­tin voi pysä­köi­dä kadun­var­teen poi­kit­tain. Ei tar­vit­se pal­joa auton leveyt­tä suu­rem­paa rakoa mah­tuak­seen. Suo­mes­sa tämä on var­mas­ti laitonta.

  Aikoi­naan pal­jon moot­to­ri­pyö­räl­lä ajel­lee­na toi­vot­tai­sin bus­si­kais­to­jen käy­tön sal­li­mis­ta ilol­la. Samoin ruuh­kas­sa pitäi­si olla lupa ohit­taa sei­so­vaa liikennettä.

 16. Ehdot­to­man posi­tii­vi­nen kehi­ty­seh­do­tus. Teki­si liik­ku­mis­ta ruuh­ka­lii­ken­tees­sä huo­mat­ta­vas­ti suju­vam­paa ja muka­vam­paa. Täy­tyy ottaa huo­mioon, että kuu­ma­na kesä­päi­vä­nä pyö­rän pääl­lä ruuh­kas­sa sei­so­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti tuka­lam­paa kuin ilmas­toi­dus­sa autossa.

  Tääl­lä on koment­teis­sa sel­keäs­ti havait­ta­vis­sa ylei­ses­ti kiel­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen moot­to­ri­pyö­riin ja moot­to­ri­pyö­räi­li­jöi­hin, mut­ta kuten todet­tu, se ei sai­si vai­kut­taa itse asiaan.

  Moot­to­ri­pyö­rä mal­lis­ta ja kus­kis­ta riip­pu­mat­ta liik­kuu ket­te­räm­min kuin autot. Itseä­ki pelot­taa aja­tus pysä­kil­tä eteen kii­laa­vis­ta bus­seis­ta, mut­ta tämä on aivan arki­päi­vää lii­ken­tees­sä ja sii­hen osaa varau­tua auto­maat­ti­ses­ti. Onnek­si moot­to­ri­pyö­rät eivät ainoas­taan kiih­dy nopeas­ti, mut­ta myös pysäh­ty­vät ripeästi.

  Mitään kuu­tio ja/tai teho­pai­no­suh­de­ra­joi­tuk­sia on tähän tur­ha aset­taa. Super­bi­ke mal­li­set pyö­rät ovat siel­tä ket­te­rim­mäs­tä pääs­tä esim. kus­to­mei­hin ver­rat­tu­na, mut­ta kaik­ki pyö­rät liik­ku­vat kui­ten­kin mer­kit­tä­väs­ti auto­ja ketterämmin.

  Toi­nen mie­len­kiin­toi­nen kehi­ty­seh­do­tus oli­si kais­to­jen välis­sä aja­mi­sen sal­li­mi­nen, aina­kin sil­loin kun jonot ovat pysäh­dyk­sis­sä. Sekin pur­kai­si osal­taan kau­pun­kien ruuh­kia ja on täy­sin arki­päi­vää muis­sa euroo­pan kaupungeissa.

 17. Lin­ja-autol­la ei ole etuoi­keut­ta. Taa­ja­mas­sa ja max. 60 km/h rajoi­tusa­lu­eel­la pysä­kil­tä pois pyr­ki­väl­le lin­ja-autol­le on annet­ta­va estee­tön kul­ku. Eri asia.

 18. En minä nyt kek­si mik­si moto­ris­te­ja pitäi­si kiusa­ta jos niis­tä ei ole olen­nais­ta hait­taa bus­seil­le, mut­ta tark­kuut­ta tuo vaa­ti. Ei ole ole­mas­sa mitään EU-stan­dar­di bus­si­kais­taa, rajoi­tuk­set vaih­te­lee mait­tain ja kau­pun­geit­tain, eli poik­keuk­sia­kin tulee tar­kas­tel­la suh­tees­sa pai­kal­li­siin käytäntöihiin.

  Poik­keus ei saa kos­kea jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tu­ja. Esim. Eliel Saa­ri­sen katu, suun­nit­teil­la ole­vis­ta esim. kak­kos­jo­ke­ri ja Laa­ja­sa­lon sil­ta. Nämä on myy­ty asuk­kail­le ja vie­ty her­kil­le alueil­le sil­lä perus­teel­le, että lii­ken­ne on vähäis­tä ja siten pie­ni (melu)haitta.

  Ryväs on oikeas­sa nois­ta isois­ta pyö­ris­tä. Har­rik­ka katu­kui­lus­sa on jotain sel­lais­ta ettei sitä käsi­tä ennen kuin itse kuu­lee. Melun­vai­men­ti­men hukan­nei­ta pyö­riä ei tule suo­sia kau­pun­gis­sa, niil­tä pitäi­si ottaa tavat­taes­sa kil­vet pois ja roi­ma rike­sak­ko päälle.

 19. Lai­te­taan tän­ne lis­taa, jois­sa moot­to­ri­pyö­räl­la ajo bus­si­kais­tal­la on sallittu:

  Englan­ti, lähes kaik­ki kau­pun­git, mm. Lon­too 2009
  Ruot­si, aina­kin Tukholma
  Kreik­ka, kaupungit?

 20. Esko Nie­mi:
  Bus­si­kais­tois­ta päät­tä­vät poli­tii­kot istu­vat tak­seis­sa. As simple as that.

 21. Juk­ka kir­joit­ti 10.6.2009 kel­lo 19:32: “Onnek­si moot­to­ri­pyö­rät eivät ainoas­taan kiih­dy nopeas­ti, mut­ta myös pysäh­ty­vät ripeästi.”

  Tämä­hän ei pidä paik­kaan­sa kuin puo­lik­si. Kak­si pyö­räi­sen jar­ru­tus­mat­ka on pidem­pi kuin autol­la. Har­ha­ku­van syy­nä lie­nee se, että har­va autoi­li­ja viit­sii nor­maa­lia­jos­sa pol­kais­ta taka­pyö­riä “ilmaan”. Suo­sit­te­len käy­tän­nön koet­ta kai­kil­le moto­ris­teil­le, jot­ka eivät sanaa usko.

  Mitään kuu­tio ja/tai teho­pai­no­suh­de­ra­joi­tuk­sia on tähän tur­ha aset­taa. Super­bi­ke mal­li­set pyö­rät ovat siel­tä ket­te­rim­mäs­tä pääs­tä esim. kus­to­mei­hin ver­rat­tu­na, mut­ta kaik­ki pyö­rät liik­ku­vat kui­ten­kin mer­kit­tä­väs­ti auto­ja ketterämmin.”

  Minä en hok­saa, mik­si tuol­lai­sil­la tap­po­veh­keil­lä aja­mis­ta ei voi­tai­si rajoit­taa kau­pun­geis­sa. Tai siis teh­dä sii­tä vähem­män hou­kut­te­le­vaa ver­rat­tu­na pie­nem­piin pyöriin.

  Itseä­ki pelot­taa aja­tus pysä­kil­tä eteen kii­laa­vis­ta bus­seis­ta, mut­ta tämä on aivan arki­päi­vää lii­ken­tees­sä ja sii­hen osaa varau­tua automaattisesti.”

  Ei bus­si voi kii­la­ta eteen, kos­ka olet anta­nut tie­tä, jos bus­si on läh­dös­sä. Ei siis syy­tä pelkoon 🙂

 22. Asi­aa lii­pa­ten, osaa­ko joku kom­men­toi­da tie­toa, jon­ka mukaan mopol­la sai­si ajaa bussikaistalla. 

  Talous­e­lä­mäs­sä oli noin vuo­si sit­ten artik­ke­li skoot­te­reis­ta ja täs­sä mai­nit­tiin, että mopos­kot­te­rit saa­vat ajaa bus­si­kais­toil­la. En ole asi­aa mis­tään tar­kis­ta­nut, vaan toi­mi­nut tämän mukaan. 

  Välil­lä tun­nen olo­ni type­räk­si tien tuk­ko­na, kun Ves­pa­ni kul­kee vain 45 km/h ja nopeus­ra­joi­tus on 50, jos­sain jopa 60 km/h eikä vie­rei­sel­lä pyö­rä­tiel­lä­kään ole sal­lit­tu mopoilua.

 23. Esko Nie­mel­le: Tie­lii­ken­nea­se­tuk­sen (182/82) 19 § nojalla:

  http://www.finlex.fi/data/sdimages/541b.gif

  541 b. Linja-autokaista

  Mer­kit 541 a ja 541 b

  Mer­kil­lä osoi­te­taan lin­ja-autoil­le varat­tu ajo­kais­ta. Jos ajo­kais­ta on varat­tu myös tak­seil­le, ilmoi­te­taan tämä mer­kin ala­reu­nas­sa ole­val­la mer­kin­näl­lä “TAXI”. Lin­ja-autoil­le varat­tua ajo­kais­taa saa­vat käyt­tää myös rai­tio­vau­nut, häly­tys­ajo­neu­vot, polii­sin vir­ka­teh­tä­väs­sä ole­vat ajo­neu­vot ja lisä­kil­ves­sä mah­dol­li­ses­ti ilmoi­te­tut muut ajo­neu­vot. Mil­loin lin­ja-auto­kais­ta on ajo­ra­dan oikeas­sa reu­nas­sa, sitä saa­vat käyt­tää myös mopot, inva­li­di­pyö­rät ja pol­ku­pyö­rät. Ryh­mit­ty­mi­seen kään­ty­mis­tä var­ten saa­vat lin­ja-auto­kais­taa käyt­tää kaik­ki ajo­neu­vot. Mer­kin vai­ku­tusa­lue ulot­tuu seu­raa­vaan ris­teyk­seen, jol­lei mer­kil­lä 542 a tai 542 b ole toi­sin osoi­tet­tu. Merk­ki sijoi­te­taan lin­ja-auto­kais­tan ylä­puo­lel­le sen alka­mis­koh­taan ja se voi­daan tar­vit­taes­sa toistaa.

 24. Ilman­laa­dun kan­nal­ta ei ole oikein edul­lis­ta kan­nus­taa ihmi­siä siir­ty­mään autos­ta moot­to­ri­pyö­rään, skoot­te­riin tai mopoon. Kak­si­pyö­räis­ten pääs­tö­nor­mit laa­haa­vat kau­ka­na auto­jen peräs­sä ja van­haa tek­no­lo­gi­aa käyt­täen pääs­töt ovat hui­mia, esim: http://www.galilei.fi/index.php?luokkaid=1&id=82
  http://www.mmaf.fi/forum/index.php?action=dlattach;topic=156.0;attach=54

  Euro3-nor­mi on ollut voi­mas­sa 2007 läh­tien, mut­ta pyö­ril­lä on vai­keuk­sia pysyä nor­min­mu­kai­si­na: http://www.mpmaailma.fi/index.php?news=6&news_id=2554 Autois­sa ei ole kuul­tu­kaan kaa­sut­ti­mis­ta pariin­kym­me­neen vuo­teen, mut­ta uudes­sa­kin pyö­räs­sä voi yhä olla van­han­ai­kai­nen kaa­su­tin­moot­to­ri. Ilmei­ses­ti pie­ni­moot­to­ri­set pyö­rät, skoot­te­rit ym. ovat täs­sä pahimpia. 

  Toi­nen kysy­mys on lii­ken­ne­tur­val­li­suus. Aina­kin Bri­tan­nias­sa moot­to­ri­pyö­räi­ly on yli­voi­mai­ses­ti vaa­ral­li­sin liik­ku­mis­muo­to. Kau­pun­ki­lii­ken­tees­sä kul­jet­ta­jan havain­to­ky­ky on jo muu­ten­kin koe­tuk­sel­la. Ei ehkä ole hyväk­si, jos suo­ja­tei­den tark­kai­luun varat­tua havain­to­ka­pa­si­teet­tia jou­tuu koh­den­ta­maan nykyis­tä enem­män moot­to­ri­pyö­rien tarkkailuun?

 25. Kak­si­pyö­räis­ten lisään­ty­vää käyt­töä kau­pun­ki­lii­ken­tee­seen puol­taa nime­no­maan pysä­köin­ti­te­hok­kuus. Täs­tä syys­tä nii­den käyt­töä ede­saut­ta­vat jär­jes­te­lyt kuten oikeus käyt­tää bus­si­kais­to­ja pitäi­si sallia. 

  Hyvä koti­mai­nen esi­merk­ki pysä­köin­ti­te­hok­kuu­des­ta löy­tyy Hel­sin­gin Vaa­san­ka­dul­ta, jon­ka MP-par­kis­sa on ehkä puo­len­tois­ta auto­pai­kan vaa­ti­mas­sa tilas­sa kym­men­kun­ta moottoripyörää. 

  Ulko­mai­se­na esi­merk­ki­nä, alla link­ki kuvaan Firenzen rau­ta­tie­a­se­man vie­res­tä. Voi vain miet­tiä kuin­ka pal­jon pai­koi­tus­ti­laa vaa­dit­tai­siin, jos kuvas­sa ole­vien kak­si­pyö­räis­ten kul­jet­ta­jat oli­si­vat käyt­tä­neet auto­ja, pie­nen­kin auton pysä­köi­mi­nen kun vaa­tii kak­si­pyö­räi­seen ver­rat­tu­na monin­ker­tai­sen tilan joh­tuen sekä suu­rem­mas­ta koos­ta että auton pysä­köi­mi­seen vaa­dit­ta­vas­ta suu­rem­mas­ta liikuttelutilasta:

  http://www.aijaa.com/v.php?i=4346794.jpg

 26. LNu:lle tiedoksi,että kyl­lä se nyt vain on kyl­mä tosiasia,että moot­to­ri­pyö­rä pysäh­tyy huo­mat­ta­vas­ti lyhyem­mäl­lä mat­kal­la kuin auto.juuri tuol­lais­ten kateel­lis­ten ihmis­ten vuok­si täs­sä maas­sa este­tään kai­ken­lai­nen kehi­tys parem­paan suuntaan.itse en näe tuos­sa yhtä­kään haittapuolta,lisäksi pitäi­si sal­lia moot­to­ri­pyö­ril­le kais­to­jen välis­sä aja­mi­nen ruuhkissa.

 27. Pysä­kil­tä läh­te­väl­lä bus­sil­la on etua­jo-oikeus, joten prät­kän pitää var­foa sitä.”

  Mil­loin­ko­han polii­sit alkai­si­vat puut­tua sii­hen, että bus­si­kus­kit eivät ilmoi­ta liik­keel­le­läh­dös­tään ajois­sa. Väis­tä­mis­vel­vol­li­suus on kyl­lä ole­mas­sa, mut­ta jos vilk­ku menee pääl­le samaan aikaan kun bus­si läh­tee jo liik­keel­le, ei sii­tä sivul­ta voi väis­tää mihin­kään. Autol­la tulee näis­sä nopeuk­sis­sa vain pel­ti­vau­rioi­ta, mut­ta moto­ris­til­ta saat­taa läh­teä henki.

  Toi­nen onkin sit­ten nämä nopeu­det — jot­kut bus­si­kus­kit kun kii­laa­vat eteen vaik­ka rajoi­tuk­sen mukaan mitään etua­jo-oikeut­ta ei olisikaan.

  Näis­tä kum­paa­kaan ei yhden­kään autoi­li­jan tule väis­tää ker­taa­kaan, jot­ta oppi­vat käyttäytymään.

 28. Hyvä ehdo­tus, jota on moto­ris­ti­pii­reis­sä kai­vat­tu. Bus­si­kais­tan tar­koi­tus­han ei pitäi­si­kään olla se että nime­no­maan bus­sit pää­se­vät hel­pom­min läpi, vaan että ihmi­set pää­se­vät hel­pom­min läpi. Jos teet jotain kon­kreet­tis­ta hel­pot­taak­se­si ruuh­kia (valit­set bus­sin, moot­to­ri­pyö­rän tai jon­kin muun väki­mää­rään näh­den tilaa tehok­kaas­ti käyt­tä­vän ajo­neu­von), saat vas­ti­neek­si jotain sel­vää etua, kuten jouk­ko­lii­ken­ne­kais­tat käyt­töö­si. Samal­la hel­po­tat myös mui­den liik­ku­mis­ta pois­tu­mal­la sii­tä pahem­mas­ta ruuh­kas­ta ottaes­sa­si käyt­töön jouk­ko­lii­ken­ne­kais­to­jen kapa­si­teet­tia, jota on nykyi­sin tur­han pal­jon vajaakäytössä.

 29. Esi­merk­ke­jä kau­pun­geis­ta, jois­sa bus­si­kais­tal­la saa ajaa myös moot­to­ri­pyö­räl­lä. Vält­tä­mät­tä ei saa ajaa kai­kil­la bus­si­kais­toil­la, lupa osoi­te­taan lii­ken­ne­mer­kil­lä tai lisä­kil­vel­lä. Esim. “Gäl­ler även MC” Tuk­hol­mas­sa ja “Car­ril exlusi­vo bus, taxi, motos” Madridissa:

  - Lon­too
  — Oslo
  — Tukholma
  — Madrid

 30. Lnu kun kir­jot­te­lee siel­lä niin kärk­kääs­ti. Kan­nat­taa ottaa asi­jois­ta sel­vää ennen nii­den jul­kis­ta­mis­ta, jot­tei ihmi­set saa vää­rää tie­toa eikä itsek­kään tar­vit­se jäl­keen­päin tun­tea olo­aan höl­mök­si! Hie­no ehdo­tus tuo bus­si­kais­ta jon­ka toteu­tues­saan kai­kil­le jää enem­män aikaa olla esim. per­heen kanssa.

 31. Mie­les­tä­ni Tero tuos­sa puhui täyt­tä asi­aa. Sel­keät perus­te­lut mik­si moot­to­ri­pyö­ril­le pitäi­si sal­lia bus­si­kais­tan käyttö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.