Arhinmäestä vasurien puheenjohtaja

Ensim­mäi­nen Kor­ho­nen on uhrat­tu euro­vaa­lien takia. Lisää Kor­ho­sia odo­te­taan uhrattavaksi.

Ilmei­ses­ti Paa­vo Arhin­mäes­tä tulee puo­lu­een puheen­joh­ta­ja. Odo­tan mie­len­kiin­nol­la hän­tä puhu­maan Raa­hen Rau­ta­ruu­kin ammat­tio­sas­ton vasu­rien kokouk­seen. Vasem­mis­to­liit­to on ollut outo kom­bi­naa­tio kes­ke­nään aivan eri ideo­lo­gi­aa kan­nat­ta­via, joi­ta sitoo yhteen vain vaa­li­ma­te­ma­tiik­ka. Onko sil­lä Arhin­mäen jäl­keis­tä elä­mää? Var­maan­kin Paa­vo tuo puo­lu­eel­leen uusia äänes­tä­jiä, mut­ta mitä teke­vät vanhat?

53 vastausta artikkeliin “Arhinmäestä vasurien puheenjohtaja”

 1. Arhin­mäen ongel­ma on sama kuin dema­rien, eli mis­tä löy­tää omaa sanot­ta­vaa. Tuo­tan­to­vä­li­nei­den kan­sal­lis­ta­mi­seen täh­tää­vä lin­ja on tääl­lä epäi­lyt­tä­vä, eikä sii­hen uskal­le­ta tart­tua. Ylei­sem­pi huo­no-osais­ten puo­lus­ta­mi­sen tee­ma kel­paa isom­mil­le­kin ryh­mil­le oikeal­la. Poliit­tis­ta tar­jon­taa on tur­han pal­jon tar­pee­seen nähden.

 2. Kor­ho­nen oli rei­lu, kun ilman sen kum­mem­pia ini­nöi­tä ero­si. Var­mas­ti kui­ten­kin oli oikeas­sa sanoes­saan, ettei­vät puo­lu­een ongel­mat sil­lä ratkea. 

  Mut­ta mikä vasem­mis­ton nos­tai­si? Itse olen aina sym­pan­nut enem­män Vasem­mis­to­liit­toa kuin vaik­ka­pa vih­rei­tä, jot­ka kumar­ta­vat mil­loin min­ne­kin sat­tuu päi­vän sana­na sopimaan. 

  Vih­reät ovat osu­neet nyt sopi­vaan sau­maan: muo­dik­kaa­na äänes­tä­jä­nä urbaa­ni-femi­nis­ti-les­boh­ta­va-huma­nis­ti (tämä pätee siis puo­lu­een mie­hiin myös, vaih­da vain les­boh­ta­van tilal­le homoh­ta­va) ja en usko vih­rei­den kan­ta­vuu­teen pidem­mäl­lä aikavälillä. 

  Enem­män uskon ihan rehel­li­sen työ­väen­liik­keen nousuun — poh­ja­mu­tien kaut­ta ja uudel­la nimel­lä, mut­ta jokin aat­tel­li­nen rehel­li­syys (näin uskon) vie pidem­mäl­le kuin vih­rei­den joka pai­kan nuoleskelu.

 3. Vasem­mis­to­liit­to­han (ja sen edel­tä­jät) on ollut dema­rien jyr­kem­pi ver­sio ideo­lo­gi­ses­ti. Mut­ta mites tämä tuo­daan nyky­päi­vään? Jyr­kem­mät unelmat?

 4. Itse olen aina sym­pan­nut enem­män Vasem­mis­to­liit­toa kuin vaik­ka­pa vih­rei­tä, jot­ka kumar­ta­vat mil­loin min­ne­kin sat­tuu päi­vän sana­na sopimaan.

  Mil­loin vih­reät ovat kumar­ta­neet rasis­tien ja kon­ser­va­tii­vien suun­taan? Dema­rit kumar­si­vat sin­ne Raja­mäel­lä, kokoo­mus Pöntisellä. 

  Enem­män uskon ihan rehel­li­sen työ­väen­liik­keen nousuun

  Mil­lä­hän työ­väen­liik­keen sai­si hajo­tet­tua? Maa­han­muu­tol­la? Kyl­lä sin­ne joku kii­la isketään.

 5. Eli­na, voit­ko mil-lään pysyä asias­sa? Ker­ro vaik­ka, että mil­lä eväin rehel­li­nen työ­väen­lii­ke nousee, kun köy­hän asi­aa aja­vat nyt jo muut­kin, kuten Vihreät?

 6. Kaik­kien vasu­rei­den ongel­ma on aate: se vaa­tii omaa ajat­te­lua, toi­sin kuin oikeis­to­lai­suus, jos­sa riit­tää nyky­ään hoke­mat vapaus, puut­tu­mat­to­muus, mark­ki­nat, Pare­to-tehok­kuus, itse­sään­te­ly, hyvin­voin­ti­tap­pio, kli­see, kli­see, klisee…

 7. Vasem­mis­ton van­has­sa aanes­ta­ja­kun­nas­sa on var­maan­kin pal­jon sel­lai­sia van­han lii­ton duu­na­rei­ta, joil­la vasem­mis­to­lai­suus on osa iden­ti­teet­tia. Tal­lai­nen aanes­ta­ja on hyvin uskol­li­nen, kun­han hanet saa uur­nil­le. En usko, etta Arhin­mael­la tulee suu­ria ongel­mia perin­teis­ten aanes­ta­jien kans­sa, onhan han ima­gol­taan pal­jon enem­man sel­lai­nen reh­ti kan­san­mies kuin useim­mat nuo­ret hel­sin­ki­lais­po­lii­ti­kot (ml. vih­rei­den keu­la­hah­mot). Tas­sa van­has­sa uskol­li­ses­sa duu­na­ri­po­ru­kas­sa on se vika, etta he kuo­le­vat pois. Yksi vaih­toeh­to on hou­ku­tel­la sita akti­vis­ti­mie­le­no­soit­ta­ja­po­ruk­kaa, jol­le Vih­reat alkaa olla lii­an kes­ki­luok­kai­nen. Tama poruk­ka ei kui­ten­kaan juu­ri­kaan aanes­ta ja suu­rin osa heis­ta­kin kas­vaa lopul­ta nuo­ruu­den uhon jal­keen kes­ki­luok­kai­sik­si aikui­sik­si, joten ei hei­dan­kaan tuel­la kovin kum­mois­ta puo­luet­ta raken­ne­ta. Kol­mas vaih­toeh­to on ryh­tya kun­nol­la popu­lis­ti­sek­si puo­lu­eek­si ja haas­taa persut.

 8. Arhin­mä­ki herät­tää monis­sa voi­mak­kai­ta reak­tioi­ta. Itse en oikein ymmär­rä miksi.
  Tosin en ole vasu­rei­dien asioi­ta yleen­sä ja A:n tou­hu­ja eri­tyi­ses­ti niin seurannut

  Mut­ta esi­mer­kik­si se että hänet pidä­tet­tiin Smash Ase­mia sivus­ta seu­ra­tes­saan on hänel­le kun­niak­si, ei häpeäk­si. Siel­lä oli­si pitä­nyt olla useam­man nuo­ren tai nuo­reh­kon polii­ti­kon ja useam­mas­ta puolueesta. 

  Disclai­mer: en kan­na­ta sel­lais­ta paik­ko­jen rik­ko­mis­ta jol­lai­sek­si S.A:t ja vas­taa­vat miek­ka­rit ovat men­neet. Enkä mie­le­no­soit­ta­jien aja­tuk­sia muu­ten­kaan kovin pitkälle.

  Mut­ta vas­ta­voi­mia tar­vi­taan ja polii­tik­ko­jen oli­si hyvä olla seu­raa­mas­sa mitä tapahtuu.

  Itseä­ni Arhin­mäes­sä tym­pii lähin­nä hänen suh­tau­tu­mi­sen­sa töh­ryi­hin. Sanoin töh­ryi­hin, vaik­ka lail­li­sen graf­fi­tin sei­nä onkin eri jut­tu ja OK. Mut­ta A. ei ole irti­sa­nou­tu­nut tagin­töh­ri­jöis­tä, jot­ka teke­vät silk­kaa ilkivaltaa.

  mik­si täy­tyi­si erik­seen irti­sa­nou­tua” no joo. Ei nyt viisastella:/ Sinän­sä elä­mäs­sä on suu­rem­pia­kin asioi­ta kuin töh­ryt mut­ta nii­hin jul­ki­suus tulee A:n hirt­tä­mään. Wait and see.

 9. Vasu­rei­den tule­vai­suut­ta var­maan­kin maa­rit­te­lee myos aika lail­la se, etta tah­taa­vat­ko he aidos­ti hal­li­tus­vas­tuuseen vai pyr­ki­vat­ko he aanek­kaak­si oppo­si­tios­ta­huu­te­li­ja­puo­lu­eek­si. Jal­kim­mai­nen lin­ja var­maan­kin toi­si kan­na­tus­ta niil­ta peri­aat­teel­lis­ta poli­tiik­kaa kai­paa­vil­ta aanes­ta­jil­ta, jot­ka ovat pet­ty­neet vih­rei­den ja dema­rien kom­pro­mis­se­ja teke­vaan hal­li­tus­po­li­tiik­kaan. Mun on hyvin vai­ke­aa nah­da, mis­sa oli­si se nic­he, jos­sa vasem­mis­to­liit­to voi­si teh­da raken­ta­vaa hal­li­tus­kel­pois­ta poli­tiik­kaa ja samal­la erot­tua eduk­seen dema­reis­ta tai vihreista.

 10. Puo­lue­ko­neis­ton on syy­tä sel­vit­tää, mikä on suh­de­lu­ku esim. puo­luet­ta edel­leen äänes­tä­vien ay- tahi “aito­duu­na­rei­den” (=työ­väen?) ja glo­ba­lis­ti­sen uus­va­sem­mis­to­ryh­mit­ty­män välil­lä. Pro­le vai pre­ka? Pro­lel­la ei pit­käl­le pääs­tä, ei siis läh­tö­vii­vaa pidem­mäl­le, joten sie­täi­si kokeil­la uut­ta lin­jaa vahvemmin.

  Tho­mas Wallgren tote­aa, että vasem­mis­to ei sel­viä enää pel­käl­lä kan­sal­li­sel­la ohjel­mal­la. Aina­han se inter­na­tio­naa­li­nen sii­vu kai hom­mas­sa on ollut muka­na, mut­ta sel­vää on, että “yhtei­nen oma­tun­tom­me” halu­aa pei­lau­tua nime­no­maan uni­ver­saa­lis­ti. Ja kisaa täs­sä Vih­rei­den kans­sa? Mut­ta kun vih­reil­lä on yksi­lö­kes­kei­nen JA glo­baa­li ulot­tu­vuus poli­tii­kas­saan. Vasem­mis­tol­la ei täl­lä het­kel­lä ole kumpaakaan. 

  Toi­nen jut­tu on sit­ten sii­nä, että kuin­ka pit­käl­le se uni­ver­saa­li oma­tun­to ulot­tuu — tai välit­tyy äänis­sä. Var­sin­kaan taantumassa.

 11. Sil­loin kun Arhin­mä­ki valit­tiin edus­kun­taan veik­ka­sin, että hänes­tä tulee puheen­joh­ta­ja, kos­ka Vasem­mis­to­liit­to on ison remon­tin tar­pees­sa, kuten on myös SDP ja Keskusta.

 12. Blog­gauk­ses­sa esi­te­tyn näke­myk­sen kuu­lee aika usein. Itse en sitä oikein ymmär­rä. Arhin­mä­ki on var­maan puhu­nut elä­mäs­sään duu­na­reil­le useas­ti. Aihei­ta voi­si­vat olla esi­mer­kik­si irti­sa­no­mis­kor­vauk­set, työt­tö­myys­kor­vauk­set, pää­oma­ve­ro­tus, ter­vey­den­huol­to, yksi­tyis­tä­mi­set, har­maa talous ja jalkapallo. 

  Vasem­mis­to­lii­tol­la on suh­teel­li­nen yhte­näi­nen lin­ja sii­nä, että kor­keam­mat verot ja parem­mat pal­ve­lut. Tie­tys­ti puo­lu­een sisäl­lä on ero­ja, mut­ta niin­hän on myös Kes­kus­tal­la tai SDP:llä.

 13. Kaik­kien vasu­rei­den ongel­ma on aate: se vaa­tii omaa ajat­te­lua, toi­sin kuin oikeis­to­lai­suus, jos­sa riit­tää nyky­ään hoke­mat vapaus, puut­tu­mat­to­muus, mark­ki­nat, Pare­to-tehok­kuus, itse­sään­te­ly, hyvin­voin­ti­tap­pio, kli­see, kli­see, klisee…”

  Ja kun sii­hen ajat­te­luun ei ole edel­ly­tyk­siä eikä halua­kaan, tyy­dy­tään tois­te­le­maan nii­tä van­ho­ja kes­ken­kas­vuis­ten peh­mo­po­pu­lis­tien lat­teuk­sia uus­li­be­ra­lis­mis­ta, uus­kon­ser­va­tis­mis­ta, tyh­mis­tä mas­sois­ta, glo­baa­lis­ta eriar­voi­suu­des­ta, hete­ro­nor­ma­tii­vi­suu­des­ta, lasi­ka­tos­ta ynnä muus­ta. Ei se sil­ti oli­si niil­le mikään ongel­ma (toi­mii tuol­lai­nen vih­reil­lä­kin) ilman Oden ja mui­den mai­nit­se­maa jakau­tu­nut­ta kan­nat­ta­ja­kun­taa. Veik­kaan että vasem­mis­to­liit­to tulee sen edes hiu­kan jär­jis­sään ole­van duu­na­ri­po­ru­kan lähdettyä/kuoltua jakau­tu­maan enti­ses­tään, ja muut­tuu eri­lais­ten ket­tu­tyt­tö­jen, ääri­fe­mi­nis­tien, sep­po­lam­pe­loi­den ja johanbäck­ma­nien yhteistyöpuolueeksi.

 14. Vasem­mis­to­liit­to on pro­fi­loi­tu­nut vas­tus­ta­vak­si puo­lu­eek­si. Ei sil­lä saa­vu­te­ta mitään suur­ta menes­tys­tä, kun­nei ole mitään mitä koh­din pyr­kiä. Joh­taa ei voi kuin edestä.

  Tätä en usko Arhin­mäen­kään muut­ta­van, asi­aa­han on yri­tet­ty mut­ta niin kau­an kun van­hat kom­ma­ri­jää­rät ovat puo­lu­ees­sa vai­kut­ta­mas­sa lin­ja ei tule muut­tu­maan. Seu­rauk­se­na nuo­ret äänes­tä­vät joko Vih­rei­tä tai jotain pik­kuis­ta hör­hö­puo­luet­ta ja Vasem­mis­to­liit­to näivettyy.

 15. Sel­lai­nen aja­tus­maa­il­ma tai ideo­lo­gia jossa:

  -sanou­du­taan irti ns. reaa­li­so­sia­lis­mis­ta ja ehkä joka sor­tin sosia­lis­mis­ta mut­ta ollaan aina­kin itseym­mä­ryk­ses­sä vasemmalla

  -pide­tään Marxia laa­tuun­käy­pä­nä sosio­lo­gi­na jol­la oli lisäk­si yksit­täi­siä jopa por­va­ril­le­kin kel­paa­via älyn­vä­läyk­siä talous­tie­tees­sä mut­ta jon­ka mones­sa koh­din voi­si pas­sit­taa Jules Ver­nen seu­raan 1800-luvun sci­fi-kir­jai­li­joi­den joukkoon

  -“toi ympä­ris­tö on sil­lai niin­ku tär­kee mut­ta niin on työllisyyskin”

  -perus­tur­vaa ei saa hei­ken­tää vaan pikem­min­kin parantaa

  -hyi NATO ja hyi aina­kin nykyi­sen kal­tai­sen EU:n syven­tä­mi­nen, laven­ta­mi­nen ja lujittaminen 

  niin, sem­moi­nen maa­il­man­kat­so­mus menee kyl­lä koh­tuul­li­sen hyvin kau­pak­si aina­kin osal­le nuo­rem­pia äänes­tä­jiä. Mut­ta — kuten tääl­lä ehdit­tiin jo totea­maan — on erit­täin kil­pail­tu segmentti. 

  Onko Vasem­mis­to­lii­tol­le tilaa aina­kaan kas­vaa vih­rei­den, dema­rei­den, per­su­jen ja taan­noin jakau­tu­mal­la lisään­ty­nei­den pien­ten kom­mu­nis­ti­puo­luei­den Ber­mu­dan neliössä?

  Fik­su­jen vasu­rei­den muo­dos­ta­maa oman­tun­non ään­tä jäi­si kyl­lä kai­paa­maan jos puo­lue pois­tui­si kuviois­ta, vähän samaan tapaan kuin joi­ta­kin kir­kon puheen­vuo­ro­ja vaik­ken usko­vai­nen olekaan.

 16. Moder­ni vasem­mis­to­lai­suus ei mää­ri­ty tulo­jen vaan humaa­nin ja samal­la glo­baa­lis­ti ajat­te­le­van ideo­lo­gian poh­jal­ta. Vasem­mis­ton mah­dol­li­suus on luo­da se inhi­mil­li­nen ja pien­tä ihmis­tä ajat­te­le­va glo­baa­lis­sa maa­il­mas­sa toi­mi­va poli­tiik­koa jon­ka luon­nis­sa Jut­ta Urpi­lai­nen / SDP on mie­les­tä­ni epä­on­nis­tu­nut surkuhupaisasti.

  Ote­taan nyt hyvä­nä esi­merk­ki­nä moder­nis­ta vasem­mis­to­lai­suu­des­ta vaik­ka­pa Mad­ven­tu­re­sin Riku ja Tun­na, jot­ka tuki­vat Arhin­mä­keä eduskuntavaaleissa: 

  http://www.youtube.com/watch?v=YjGtkTxUy0g

  Kum­pi­kaan her­rois­ta tus­kin uppo­aa sii­hen van­haan perin­tei­seen vasem­mis­to­lai­seen duu­na­ri­luok­kaan, ja hyvä niin.

 17. Odo­tan mie­len­kiin­nol­la hän­tä puhu­maan Raa­hen Rau­ta­ruu­kin ammat­tio­sas­ton vasu­rien kokoukseen.

  Itsen­sä voi har­jaan­nut­taa kuvit­te­le­maan Arhin­mäen sin­ne Rau­ta­ruu­kin kokouk­seen niin, että yrit­tää ensin kuvi­tel­la sin­ne Claes Anders­so­nin. Ja muis­taa, että tämä joh­ti aikoi­naan samaa puo­luet­ta perä­ti kah­dek­san vuot­ta — sen nykyi­seen alen­nus­ti­laan ver­rat­tu­na vie­lä jopa suh­teel­li­sen menes­tyk­sek­kääs­ti. Sii­mek­seen­kin ver­rat­tu­na Arhin­mä­ki on kyl­lä suo­ra­nai­nen kan­san­kii­hot­ta­ja, jos nyt ei nyky-Suo­men Eetu Salin niin vähin­tään­kin Tony Benn.

  Vasem­mis­to­liit­to on ollut outo kom­bi­naa­tio kes­ke­nään aivan eri ideo­lo­gi­aa kan­nat­ta­via, joi­ta sitoo yhteen vain vaalimatematiikka.

  Niin­hän dema­rit­kin ovat. Samaan puo­lu­ee­seen mah­tuu beto­ni­rau­doit­ta­ja ja kir­jas­to­vir­kai­li­ja; naton­pal­vo­ja ja aseis­ta­kiel­täy­ty­jä; Tom­my Taber­mann ja Mat­ti Ahde. Tai gand­hi­lais­ta oma­va­rais­ta­lout­ta ja EU:sta eroa­mis­ta aja­va Tho­mas Wallgren sekä Kari Raja­mä­ki, jon­ka mukaan huo­mis­päi­vän kan­sat on vel­jet kes­ke­nään pait­si ne joi­hin tur­va­pai­kan­ha­ki­jat kuuluvat.

  Vasem­mis­to­lii­ton tapauk­ses­sa kom­bi­naa­tion ole­mas­sao­lol­le on vain jon­kin ver­ran sel­keäm­mät his­to­rial­li­set syyt, joten se on saa­nut vasem­mal­la yksin kan­taa oudon kom­bi­naa­tio­puo­lu­een mainetta.

  Pro­le vai pre­ka? Pro­lel­la ei pit­käl­le pääs­tä, ei siis läh­tö­vii­vaa pidem­mäl­le, joten sie­täi­si kokeil­la uut­ta lin­jaa vahvemmin.

  Pre­ka” on men­nyt Suo­mes­sa muu­ta­man vii­me vuo­den aika­na aivan omi­tui­sek­si stiik­na­fuu­liak­si, jos­sa tär­kein­tä on man­ner­mai­ses­ta filo­so­fias­ta poi­mi­tuil­la irral­li­sil­la sivis­tys­sa­noil­la pelai­lu, ainoak­si oikeak­si vaih­toeh­dok­si julis­tau­tu­va oma­hy­väi­nen möli­nä ja ennen kaik­kea kaik­kien kes­kus­te­lu­yh­teyk­sien kat­kai­se­mi­nen pie­nen pre­ka-akti­vis­tien ydin­pii­rin ulko­puo­li­seen poliit­ti­seen maa­il­maan. Tou­hu alkaa tuo­da vil­liin­ty­mi­ses­sään mie­leen esim. englan­nin­kie­li­sis­tä mais­ta tutut kaik­kein seko­päi­sim­mät muu­ta­man ihmi­sen trots­ki­lai­set ja mao­lai­set lah­kot. Kun aja­tel­laan, että 2010-luvun Suo­mea voi kaik­kein par­hai­ten ymmär­tää pereh­ty­mäl­lä sii­hen, mitä tapah­tui 1970-luvun Ita­lias­sa — ja vie­lä yhteen kiis­ta­na­lai­seen tul­kin­taan sii­tä ja vain sii­hen — niin jokin on men­nyt hyvin perus­ta­val­la taval­la pieleen.

  Mikä­li Arhin­mä­ki nyt vali­taan ja Vasem­mis­to­liit­to alkaa hänen joh­dol­laan pro­fi­loi­tua eri­tyi­ses­ti pre­ka-asioi­den aja­ja­na, niin hie­man para­dok­saa­li­ses­ti nii­den nykyi­set aja­jat tule­vat teke­mään hänel­le suu­ren pal­ve­luk­sen jat­ka­mal­la nykyis­tä lin­jaan­sa. Arhin­mäen ei tar­vit­se pon­nis­tel­la irrot­tau­tuak­seen pre­ka-akti­vis­tien luo­mis­ta epä­miel­lyt­tä­vis­tä mie­li­ku­vis­ta, sil­lä hän itse ja koko par­la­men­taa­ri­nen puo­lue­po­li­tiik­ka on puo­les­taan akti­vis­teil­le jotain niin epä­miel­lyt­tä­vää, että he irti­sa­nou­tu­vat itse sii­tä aivan oma-aloit­tei­ses­ti joka kään­tees­sä. Arhin­mä­ki saat­tai­si itse asias­sa par­haim­mil­laan saa­da aje­tuk­si läpi jotain hyvin­kin radi­kaa­lia, kun vie­res­sä on koko ajan parem­min­tie­tä­vä akti­vis­ti­jouk­ko hauk­ku­mas­sa sitä vain pii­lo-oikeis­to­lai­sek­si puo­li­vil­lai­sek­si petok­sek­si — ja vie­mäs­sä näin sil­tä juu­ri sen ideo­lo­gi­sen vaa­ral­li­suu­den hoh­teen, joka on ollut omi­aan estä­mään pre­ka-asioi­den aja­mis­ta Suo­men politiikassa.

  Muu­ten: Kos­ka­han vii­mek­si oli­si Suo­mes­sa ollut yli­pään­sä käsil­lä edus­kun­ta­puo­lu­een puheen­joh­ta­ja­vaih­dos, jol­la oli­si ollut rea­lis­ti­set mah­dol­li­suu­det muut­taa puo­lu­een lin­jaa jol­lain aidos­ti mer­kit­tä­väl­lä taval­la — onpa muut­tu­va puo­lue sit­ten mikä tahan­sa ja muut­tuu­pa se sit­ten mihin suun­taan tahan­sa? Jo se, että täs­sä on nyt sel­lai­nen tilan­ne, riit­tää yksis­tään teke­mään tapauk­ses­ta hyvin mie­len­kiin­toi­sen. Hyvin pal­jon tulee riip­pu­maan sii­tä, mil­lai­sek­si muo­dos­tuu puheen­joh­ta­jan suh­de nii­hin puo­lu­een jäse­niin, joi­ta Hesa­rin pää­kir­joi­tus nimit­ti tänään kau­nis­te­le­mat­ta änkyröiksi.

 18. Vih­reil­le ydin­voi­man lisää­mi­nen hii­li­voi­man kus­tan­nuk­sel­la tun­tuu ole­van kyn­nys­ky­sy­mys. Tämä on aina­kin itsel­le­ni mones­ti sel­lai­nen kysy­mys, jota mie­tin edus­kun­ta­vaa­lien aika­na. Sii­tä kivi­hii­les­tä kun pitäi­si mie­les­tä­ni ensi­si­jas­sa pääs­tä eroon.

  Muu­toin Vasem­mis­to­lii­ton ongel­ma­na tun­tuu ole­van se, että Vih­reät aja­vat kaik­kia hyviä ja kau­nii­ta asioi­ta, mitä Vasem­mis­to­liit­to­kin ajaa, mut­ta terä­väm­mäl­lä fokuk­sel­la. Vasem­mis­to­liit­to tun­tuu haja­nai­sem­mal­ta ja kaa­voi­hin­sa kan­gis­tu­neem­mal­ta Vih­rei­den teh­des­sä uusia aloit­tei­ta aina kan­sa­lais­pal­kas­ta alkaen.

  Maa­il­mal­la teh­dään ihan suo­ma­lai­sin­kin voi­min työ­tä vasem­mis­to­aat­teen kehit­tä­mi­sen suh­teen, mut­ta pak­ko kyl­lä tun­nus­taa, että Suo­mes­sa se jää, aina­kin Vasem­mis­to­lii­tos­sa, puo­lu­een kon­ser­va­tii­vi­sen perus­luon­teen peittoon.

  Näin­pä täl­lai­sel­le vasem­mis­to-libe­raa­lia vaih­toeh­toa hake­val­le nuo­rel­le kös­sil­le, Vih­reät jää­vät ainoak­si mah­dol­li­sek­si valinnaksi.

 19. ” Odo­tan mie­len­kiin­nol­la hän­tä puhu­maan Raa­hen Rau­ta­ruu­kin ammat­tio­sas­ton vasu­rien kokoukseen.”

  Tun­nen nuo Raa­hen “pojat” hyvin. Arhin­mäel­lä ja “van­han lii­ton” ay-väel­lä tulee synk­kaa­maan hyvin, sil­lä hän on sel­lai­nen, jon­ka poruk­ka halu­aa ja eten­kin Sii­mek­sen jälkeen.

 20. nos:
  “Kaik­kien vasu­rei­den ongel­ma on aate: se vaa­tii omaa ajat­te­lua, toi­sin kuin oikeistolaisuus”

  Suo­mes­sa hom­ma on perin­tei­ses­ti ollut juu­ri­kin toi­sin­päin. Vasem­mis­to­lai­se­na ei ole tar­vin­nut aja­tel­la eikä perus­tel­la, sen kun on men­nyt vir­ran muka­na ja välil­lä vähän höris­tel­lyt kor­vi­aan sen mukaan mitä siel­tä Teh­taan­ka­dul­ta ja Krem­lis­tä on kuu­lu­nut. Vas­ta NL:n kaa­tu­mi­sen jäl­keen työ­väe­naat­teen kan­nat­ta­jil­ta on alet­tu vaa­ti­maan jon­kin­sor­tin perus­te­lui­ta kano­ni­soi­tu­jen aivot-off-lat­teuk­sien rinnalle. 

  Lop­pu­tu­lok­sen näkee sit­ten vaaleissa.

  Timo:
  “Moder­ni vasem­mis­to­lai­suus ei mää­ri­ty tulo­jen vaan humaa­nin ja samal­la glo­baa­lis­ti ajat­te­le­van ideo­lo­gian pohjalta. ”

  Ei perus­duu­na­ri tai edes pät­kä­työ­läi­nen, joka kamp­pai­lee toi­meen­tu­lon kans­sa, halu­aa teh­dä veroil­la glo­baa­lis­ti hyvää muu­ten­kin kuin juh­la­pu­heis­sa, olet kyl­lä hako­teil­lä. Ei demo­kra­tias­sa voi raken­taa kovin­kaan suu­res­ti kan­na­tus­ta köy­hien varaan, jos ohjel­ma­na on jakaa vero­ra­hois­ta entis­tä suu­rem­pi osuus mui­den maa­no­sien köy­hien hyväksi.

  PS Mik­si juu­ri kukaan ei uskal­la nos­taa rais­kaus­ko­hua Vasem­mis­to­lii­ton romah­duk­sen osa­syyk­si? Lii­an kuu­ma aihe, kenties?

 21. Muu­ten, nim­byi­ly vedet­tiin tuos­sa vii­me vii­kol­la aivan uudel­le tasol­le, kun Hel­sin­gin asun­to­lau­ta­kun­ta Vih­rei­den, Dema­rei­den, Vasem­mis­to­lii­ton ja Perus­suo­ma­lais­ten äänin esti mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien majoit­ta­mi­sen kau­pun­gin vuo­kra-asun­toi­hin. Onko sinul­la, Osmo Soi­nin­vaa­ra, jotain puo­lus­ta­mis­ta tähän asiaan?

  http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Mielenterveyspotilaat+eiv%C3%A4t+p%C3%A4%C3%A4se+kaupungin+asuntoihin+Helsingiss%C3%A4/1135246441816

 22. Syl­ves­te­ri kirjoitti:

  Ei demo­kra­tias­sa voi raken­taa kovin­kaan suu­res­ti kan­na­tus­ta köy­hien varaan, jos ohjel­ma­na on jakaa vero­ra­hois­ta entis­tä suu­rem­pi osuus mui­den maa­no­sien köy­hien hyväksi.”

  Lues nyt se minun kir­joi­tuk­se­ni uudes­taan. En todel­la­kaan tar­koit­ta­nut (enkä kir­joit­ta­nut) että vero­ra­ho­ja tuli­si alkaa enne­ne­väs­sä mää­rin jaka­maan mui­den maa­no­sien köyhille.

  Sel­ven­net­tä­köön että tar­koi­tin humaa­nil­la glo­baa­lil­la ideo­lo­gial­la rehel­lis­tä (mut­tei sini­sil­mäis­tä) maa­il­man­kaup­paa, ihmi­soi­keuk­sienn kun­nioit­ta­mis­ta, eri kult­tuu­rien hyvien JA HUONOJEN puo­lien ymmär­tä­mis­tä ja huo­mioin­tia poli­tii­kas­sa, omien kan­sa­lais­ten suo­jaa­mis­ta glo­ba­lil­ta riis­to­ka­pi­ta­lis­mil­ta, tur­val­li­sen ja tur­va­tun ympä­ris­tön raken­ta­mis­ta, talous­vaih­te­luil­ta suo­jat­tua perus­tur­vaa, jne…

 23. Arhin­mäen ei tar­vit­se pon­nis­tel­la irrot­tau­tuak­seen pre­ka-akti­vis­tien luo­mis­ta epä­miel­lyt­tä­vis­tä mie­li­ku­vis­ta, sil­lä hän itse ja koko par­la­men­taa­ri­nen puo­lue­po­li­tiik­ka on puo­les­taan akti­vis­teil­le jotain niin epä­miel­lyt­tä­vää, että he irti­sa­nou­tu­vat itse sii­tä aivan oma-aloit­tei­ses­ti joka käänteessä.”

  Niin, puo­lue­po­li­tiik­ka sel­lai­se­na kuin se nyt ymmär­re­tään. Mut­ta uusi vasem­mis­to­liit­to­han voi­si juu­ri raken­tua suun­taan, jos­sa “kriit­ti­ses­tä kan­sa­lais­toi­min­nas­ta” yhdis­te­tään ele­ment­te­jä perin­tei­seen puo­lue­toi­min­taan, ikään kuin glo­baa­li­puo­lu­een kan­sal­li­nen muo­to (elek­to­raat­ti tosin on lii­an kapea pit­käl­lä­kin aika­vä­lil­lä, kun kukaan ei halua teh­dä lap­sia). Onhan vasem­mis­to­vih­rei­den oppi­nei­den akti­vis­tien suh­de mm. EU:hunkin raken­tu­mas­sa aina­kin osin par­la­men­taa­ri­ses­ti kes­kus­te­le­vam­paan (tyl­sem­pään?) suun­taan (esim. attaci­lais­ten Euroo­pas­ta ei mitään uut­ta? ‑teos, jos­ta tosin löy­tyy perin­teis­tä puh­das­ta ei-huu­te­lua­kin). Tai ehkä van­ha ker­ros “akti­vis­te­ja” luon­nol­li­ses­ti ja vält­tä­mät­tä jäl­leen ker­ran sulau­tuu establish­ment­tiin, ja seu­raa­va ker­ros on entis­tä pirstaloituneempi…

 24. Käsit­tääk­se­ni Arhin­mä­ki edus­taa viher­va­sem­mis­toa puh­taim­mil­laan. Ärhäk­kä­nä, nuo­re­na ja jos­sa­kin mää­rin karis­maat­ti­se­na hen­ki­lö­nä hän pys­ty­nee tuo­maan puo­lu­ee­seen tuo­ret­ta ilmet­tä samal­la tavoin kuin Suvi-Anne Sii­mes aiem­min. Ongel­mak­si muo­dos­tu­nee puna­vih­reän ajat­te­lun yli­tar­jon­ta suh­tees­sa kysyn­tään. Myös dema­reis­sa tun­tuu ole­van halu­ja muut­taa kurs­sia samaan suun­taan, joten koh­ta meil­lä on kol­me mer­kit­tä­vää puo­luet­ta, jot­ka kamp­pai­le­vat ehkä mak­si­mis­saan n. 15% sel­keäs­ti puna­vih­reäs­tä kan­na­tus­poh­jas­ta. Vih­rei­tä­hän esi­mer­kik­si äänes­tää arvo­li­be­raa­lit kau­pun­ki­lai­set perin­tei­ses­tä oikeis­to-vasem­mis­to-akse­lis­ta riippumatta. 

  Sinän­sä täs­sä lei­kis­sä hul­lui­ten käy­nee dema­reil­le, jon­ka uskot­ta­va uudis­tu­mi­nen saat­taa olla demo­gra­fi­nen mah­dot­to­muus. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti olen sitä miel­tä, että dema­rei­den pitäi­si pysyä kes­kus­ta-vasem­mis­tos­sa ottaen ilmas­ton­muu­tos­hys­te­rian sijaan poli­tii­kan kes­ki­öön hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan kehit­tä­mi­sen pur­ka­mal­la nykyis­tä jako­po­li­tiik­kaa ja aja­mal­la perus­tu­lon kehit­tä­mis­tä (tie­tys­ti vai­ke­aa kii­tos AY-kytkösten). 

  Vih­reis­tä­hän on muo­dos­tu­nut ener­gia­po­liit­ti­ses­sa arvos­te­lu­ky­vyt­tö­myy­des­sään var­sin­kin Kepul­le “hyö­dyl­li­nen idioot­ti”, joka on val­mis uhraa­maan perin­tei­sen sosi­aa­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den alue­po­liit­ti­ses­ti moti­voi­tu­nei­den ener­gia­hank­kei­den ja regres­sii­vis­ten ympä­ris­tö­ve­ro­jen edistämiseksi. 

  P.s. Se, että ei ole maa­han­muu­tos­ta samaa miel­tä viher­va­sem­mis­ton hai­hat­te­li­joi­den kans­sa, ei tar­koi­ta auto­maat­ti­ses­ti sitä, että oli­si rasis­ti tai fasis­ti. Itse asias­sa Suo­mes­sa ei ole mer­kit­tä­vää jär­jes­täy­ty­nyt­tä rasi­sis­ta lii­keh­din­tää, mikä on jon­kin­lai­sel­la arvos­te­lu­ky­vyl­lä varus­te­tul­le hen­ki­löl­le itses­tään sel­vää, jos vaik­ka­pa ver­taa Per­Su­ja brit­tien vas­ten­mie­li­seen äärioikeistoon.

 25. Sas­ka Tuomasjukka, 

  Miten­hän vih­reät ovat köy­hien asialla? 

  Köy­hien mää­rä on ties mihin potens­siin kohon­nut vih­rei­den hallituskaudella..

  Eli miten ovat köy­hien asial­la? Päi­vit­te­le­mäl­lä ja tai­vas­te­le­mal­la asi­aa? Köy­hät ovat var­mas­ti kovas­ti kii­tol­li­sia täs­tä panostuksesta.

 26. Itse asias­sa Suo­mes­sa ei ole mer­kit­tä­vää jär­jes­täy­ty­nyt­tä rasi­sis­ta lii­keh­din­tää, mikä on jon­kin­lai­sel­la arvos­te­lu­ky­vyl­lä varus­te­tul­le hen­ki­löl­le itses­tään sel­vää, jos vaik­ka­pa ver­taa Per­Su­ja brit­tien vas­ten­mie­li­seen äärioikeistoon.

  Hom­ma­fo­rum on kyl­lä täyn­nä ihan nii­tä perin­tei­siä rasis­te­ja. Tur­ha väit­tää vastaan. 

  Suo­mes­sa on pal­jon rasis­te­ja ja jon­kin ver­ran nat­si­hen­ki­siä ja oli­si aika omi­tuis­ta, jos yksi­kään heis­tä ei oli­si löy­tä­nyt uut­ta kotia maa­han­muut­to­kriit­ti­ses­tä liikkeestä.

  Mik­set­te voi vain rehel­li­ses­ti myön­tää, että mel­ko suu­ri osuus maa­han­muut­to­kri­tii­kin kan­na­tuk­ses­ta perus­tuu rasis­miin? Ei tämän myön­tä­mi­nen pois­ta asial­li­sen maa­han­muut­to­kri­tii­kin uskottavuutta.

 27. »Itse asias­sa Suo­mes­sa ei ole mer­kit­tä­vää jär­jes­täy­ty­nyt­tä rasi­sis­ta liikehdintää,

  Fak­ta
  >Hom­ma­fo­rum on kyl­lä täyn­nä ihan nii­tä perin­tei­siä rasisteja. ”

  Ne ovat yhtä jär­jes­täy­ty­nei­tä kuin Osmo Soi­nin­vaa­ran blo­gin luki­jat! Anar­kis­tit­kin ovat jär­jes­täy­ty­neem­pää poruk­kaa kuin nat­sit (sic).

  Suo­mes­sa on pal­jon rasis­te­ja ja jon­kin ver­ran nat­si­hen­ki­siä ja oli­si aika omi­tuis­ta, jos yksi­kään heis­tä ei oli­si löy­tä­nyt uut­ta kotia maa­han­muut­to­kriit­ti­ses­tä liikkeestä.”

  Tot­ta hitos­sa kaik­ki oikeat nat­sit ja rasi­sit äänis­tä­vät näi­tä tiet­ty­jä ehdok­kai­ta. Ihan samal­la taval­la kuin (jär­jis­sään ole­vat) sta­li­nis­tit äänes­tä­vät vasemmistoliittolaisia.

  Mik­set­te voi vain rehel­li­ses­ti myön­tää, että mel­ko suu­ri osuus maa­han­muut­to­kri­tii­kin kan­na­tuk­ses­ta perus­tuu rasismiin?

  Pal­jon­ko on “mel­ko suu­ri osuus”? 

  Mik­sei maa­han­muut­to­po­si­tii­vi­set ihmi­set itse myön­nä sitä että suu­ri osuus maa­han­muu­ton kan­na­tuk­ses­ta perus­tuu mie­li­ku­vil­le ja fii­lis­te­lyl­le, ei sii­hen että sii­tä oli­si kon­kreet­tis­ta hyö­tyä kai­kil­le suomalaisille?

 28. Tämä on ehkä otsi­kon väl­jää tuli­kin­taa, mut­ta miten Soi­nin­vaa­ra ja kump­pa­nit aiko­vat rat­kais­ta Suo­men ener­giain­ten­sii­vi­sen teol­li­suu­den ener­gian­saan­nin. Tuu­li­myl­ly­jä­kö lisää­mäl­lä? Vai siir­tyy­kö tuo­kin teol­li­suus Kii­naan? Kii­na tus­kin tulee hyväk­sy­mään mitään ilmas­to­so­pi­muk­sia, vaan tulee tuprut­ta­maan kas­vi­huo­ne­kaa­sut tai­vaan tuu­liin. Siten ilmas­to-ohjel­mis­ta ei ole mitään hyötyä.

  1. Kii­nas­sa on niin val­ta­va ener­gia­pu­la, ettei ener­giain­ten­sii­vi­nen teol­li­suus kyl­lä sin­ne siir­ry. Kos­ka Kii­na myös tulee kär­si­mään ilmas­ton­muu­tok­ses­ta todel­la pahas­ti, siel­lä ilmas­to­ky­sy­myk­set on itsea­sias­sa otet­ta huo­mioon parem­min kuin Suo­mes­sa; tuu­li­voi­maa esi­mer­kik­si on pal­jon Suo­mea enem­män. Kii­nan hii­li­diok­si­di­pääs­töt asu­kas­ta koh­den ovat mur­to-osa Suo­men päästöistä.

 29. Timo:

  Tar­koi­tit­ko siis glo­baa­lil­la humaa­nil­la ideo­lo­gial­la­si rehel­lis­tä maailmankauppaa/kotimarkkinoiden suo­jaa­mis­ta riis­to­ka­pi­ta­lis­mil­ta kan­sal­lis­ta pro­tek­tio­nis­mia joka ei ole kovin rei­lua ja rehellistä?
  Ihmi­soi­keuk­sien kun­nioit­ta­mis­ta mut­ta ei esim. Kii­na­lai­sen työn osta­mis­ta? Tur­val­li­sen ympä­ris­tön raken­ta­mis­ta , ei säi­lyt­tä­mis­tä, ja mei­dän suku­pol­vet ovat vii­mei­set jot­ka saa­vat sen raken­taa tes-pal­koil­la? Talous­vaih­te­luil­ta suo­ja­tul­la perus­tur­val­la tar­koi­tat var­maan , että nyt raa­mi­bud­je­toi­tu­ja sosi­aa­lie­tu­ja ja tulon­siir­to­ja lei­ka­taan esim. nel­jän­nek­sel­lä ja lai­te­taan nel­jän­nes sääs­töön paho­jen päi­vien varalta?

  Voi kun jos­kus tapai­si vasem­mis­to­lai­sen , joka ei näki­si maa­il­maa staat­ti­se­na vim­mai­ses­ti kont­rol­loi­ta­va­na teo­ria­ra­ken­nel­ma­na vaan ihmis­ten haluis­ta muo­dos­tu­va­na dynaa­mi­se­na pro­ses­si­na. Jos vasem­mis­to­lai­set oli­si­vat oikeas­ti parem­pia ja vil­pit­tö­miä aat­teen ihmi­siä, he kes­kit­tyi­si­vät johon­kin muu­hun ajan­koh­tai­sem­paan poliit­ti­seen kysy­myk­seen kuin tyh­jän­päi­väi­seen oikeis­to-vasem­mis­to val­ta­po­liit­ti­seen juu­pa­sei­päs­te­lyyn. On ihan asial­lis­ta puhua Suo­men vasu­reis­ta vasemmistokonservatiiveina.

 30. Tus­kin ener­giain­ten­sii­vi­nen teol­li­suus Suo­mes­sa­kaan pysyy. Aina­kaan jos se on vih­reis­tä kiin­ni. Vih­reät näet yrit­tä­vät teh­dä täl­lai­sen teol­li­suu­den tule­vai­suu­den Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man tukalaksi.

 31. Osmo:“Kiinassa on niin val­ta­va ener­gia­pu­la, ettei ener­giain­ten­sii­vi­nen teol­li­suus kyl­lä sin­ne siirry.”

  Eli väi­tät, että ener­gia on Kii­nas­sa kal­liim­paa kuin Suomessa?

 32. Mik­sei maa­han­muut­to­po­si­tii­vi­set ihmi­set itse myön­nä sitä että suu­ri osuus maa­han­muu­ton kan­na­tuk­ses­ta perus­tuu mie­li­ku­vil­le ja fii­lis­te­lyl­le, ei sii­hen että sii­tä oli­si kon­kreet­tis­ta hyö­tyä kai­kil­le suomalaisille?

  Minä aina­kin myön­nän. Suvait­se­vai­suus, tasa-arvo ja moni­kult­tuu­ri­suus tun­tu­vat kivoil­ta asioil­ta ja mel­kein kaik­ki (oikeal­la taval­la) fik­sut ja (oikeal­la taval­la) mer­kit­tä­vät ihmi­set aina Astrid Thor­sis­ta ja Soi­nin­vaa­ras­ta pro­fes­so­rei­hin ja toi­mit­ta­jiin ovat maahanmuuttopositiivisia.

  Jos valit­see puo­len­sa tun­teen perus­teel­la, niin on kun­nioi­tet­ta­vam­paa vali­ta posi­tii­vi­suus. Mil­lai­sen ihmi­sen ole­tus­a­sen­ne on rasismi?

 33. OS:lle, aivan var­mas­ti oikein tuo naa­ma­koh­tai­nen jut­tu. Voi­sit­ko nyt kui­ten­kin rehel­li­syy­den nimis­sä ilmoit­taa kum­man­kin val­ta­kun­nan yhteen­las­ke­tut pääs­töt? Jos suo­ma­lai­sia on joku 5 mil­joo­naa, niin kii­na­lai­sia on pik­ka­sen enem­män. Kun puhu­taan maa­il­man ongel­mis­ta, niin puhu­taan sit­ten oikein. Täl­lä en miten­kään tar­koi­ta, ettei kaik­ki hyvät jutut tääl­lä oli­si tär­kei­tä. Luu­len kui­ten­kin, että tääl­lä todel­la pyri­tään vähen­tä­mään päästöä/naama, mut­ta uskon, että Kii­nas­sa näin ei ole, vaan päin vas­toin. He myös sano­vat ole­van­sa sii­hen oikeu­tet­tu­ja, jot­ta saa­vat elin­ta­son­sa koho­tet­tua län­si­mai­den tasol­le. Kun tähän ottaa vie­lä Intian mukaan, niin sanoi­sin OS:lle, että mie­ti sii­tä! Me voim­me lopet­taa pas­kaa­mi­sen koko­naan Suo­mes­sa, mut­ta se ei kyl­lä mitään auta, mikä­li nää isot puhuu tom­mo­sia. Olen­ko ihan väärässä????

  1. Kii­na voi­daan myös jakaa vii­den mil­joo­nan asuk­ki­aa ruu­tui­hin, jois­ta yhdel­lä­kään ei ole juu­ri mitään vai­ku­tus­ta maa­il­man ilma­ke­hään. Sik­si pääs­tö­jen tar­kas­te­lu asu­kas­ta koh­den on ainut oikeu­den­mu­kai­nen. On ikä­vää, että kii­na­lais­ten kulu­tus­ta­vat alka­vat muis­tut­taa mei­dän kulu­tus­ta­po­jam­me, mut­ta emme voi sanoa heil­le, että te ette saa käyt­tää auto­ja, kos­ka me ehdim­me ottaaa aut­got käyt­töön ensin.

 34. Kii­na, Venä­jä, Yhdys­val­lat, mikä tahan­sa. Ener­giain­ten­sii­vi­sen teol­li­suu­den voi kaa­pa­ta maa, joka ei alle­kir­joit­te­le ilmas­to­so­pi­muk­sia tai jos­sa ote­taan ydin­voi­maa laa­jas­ti käyttöön.

  Minua oli­si kiin­nos­ta­nut enem­pi kysy­mys, mikä on suh­tau­tu­mi­se­si tuo­hon ener­giain­ten­sii­vi­seen teol­li­suu­teen. Oli­si­ko se mie­les­tä­si “ulkois­tet­ta­va”?

  Ko, teol­li­suu­den tuot­teet lie­ne­vät kui­ten­kin niin tar­peel­li­sia, että ne teh­dään jossakin.

  1. Kaik­ki ener­giain­ten­sii­vi­nen teol­li­suus ei ole tar­peel­lis­ta. Suo­mi esi­mer­kik­si on kehit­tä­nyt hyvin ener­giain­ten­sii­vi­siä pape­ri­laa­tu­ja, joi­den val­mis­tus ei siir­ry mihin­kään vaan lop­puu, jos ote­taan käyt­töön maa­il­man­laa­jui­set hiilidioksidiverot.

 35. Suo­ma­lais­ten ener­gian kulu­tus on suo­ma­lais­ten vika. Kii­na­lais­ten lisään­ty­mi­nen on suo­ma­lais­ten vika.

 36. Suo­mi esi­mer­kik­si on kehit­tä­nyt hyvin ener­giain­ten­sii­vi­siä pape­ri­laa­tu­ja, joi­den val­mis­tus ei siir­ry mihin­kään vaan lop­puu, jos ote­taan käyt­töön maa­il­man­laa­jui­set hiilidioksidiverot.”

  Ennem­min­kin ener­giain­ten­sii­vi­set pape­ri­la­jit menes­ty­vät jos tulee hii­li­diok­si­di­ve­rot, kos­ka nämä pape­rit tuo­te­taan ydinvoimalla.

 37. Jos / kun säh­kö tuo­te­taan ydin­voi­mal­la, miten maa­il­man­laa­jui­nen hii­li­diok­si­di­ve­ro lopet­tai­si ener­giain­ten­sii­vi­sen pape­rin­tuo­tan­non Suomesta?

  1. Suo­men säh­kö­verk­ko yhdis­te­tään lähi­vuo­si­na koko Euroo­pan verk­koon. Vas­ta kun suo­ma­lai­nen ydin­voi­ma riit­tää pyö­rit­tä­mään koko Euroop­paa, hii­li­diok­si­di­ve­ron vai­ku­tus säh­kön hin­taan pois­tuu. Nyt­kin ydin­säh­kö on saman­hin­tais­ta kuin kivi­hii­li­säh­kö markkinoilla. 

 38. Suo­ma­lais­ten ener­gian kulu­tus on suo­ma­lais­ten vika. Kii­na­lais­ten aikai­sem­pi lisään­ty­mi­nen on suo­ma­lais­ten vika.

 39. Suo­men säh­kö­verk­ko yhdis­te­tään lähi­vuo­si­na koko Euroo­pan verkkoon.”

  Suo­ma­lai­sen teol­li­suu­den ja kulut­ta­jien säh­kö siis ote­taan tule­vai­suu­des­sa “töp­se­lis­tä.”

  Entäs tuo säh­kön oma­va­rai­suus? Kan­nat­tai­si­ko suo­ma­lai­sen ener­gia­teol­li­suu­den pyr­kiä tuot­ta­maan aina­kin se mää­rä säh­köä, mitä Suo­men alu­eel­la kulu­te­taan. Var­sin­kin kun noi­ta vien­tiar­tuik­ke­lei­ta tai­taa tule­vai­suu­des­sa olla niukasti.

  Vih­rei­den ideat tule­vai­suu­den ener­gian­tuo­tan­to­muo­doik­si eivät oikein tai­da sovel­tua ener­gian mas­sa­tuo­tan­toon. (Lie­ne­vät kui­ten­kin aivan käyt­tö­kel­poi­sia lokaa­liin saäh­kön­tuo­tan­toon esi­mer­kik­si kehitysmaissa.)

 40. Nyt­kin ydin­säh­kö on saman­hin­tais­ta kuin kivi­hii­li­säh­kö markkinoilla.”

  Sel­ven­nyk­sek­si kysyi­sin, onko kysees­sä tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set vai myyntihinta.

  1. Myn­ti­hin­ta tie­tys­ti. Sen se hin­ta, jon­ka pape­ri­teh­das jou­tuu joko ydin­säh­kös­tä mak­sa­maan — tai jon­ka se menet­tää myyn­ti­tu­loi­na, jos haas­kaa omis­ta­maan­sa säh­kö­te­hoa pape­rin tuo­tan­toon sen sijaan että myi­si sen mark­ki­noil­le. UPM joka omis­taa pal­jon säh­kö­ka­pa­si­teet­tia ja myös TVO:n kaut­ta ydin­voi­maa, on aika aktii­vi­ses­ti myy­nyt säh­köään markkinoille.

 41. Mik­ko V:“Kannattaisiko suo­ma­lai­sen ener­gia­teol­li­suu­den pyr­kiä tuot­ta­maan aina­kin se mää­rä säh­köä, mitä Suo­men alu­eel­la kulutetaan.” 

  No ei todel­la­kaan kan­nat­tai­si, jos se säh­kö voi­daan tuot­taa jos­sain muu­al­la tehokkaammin.

 42. Heh, veik­kaan­pa, että pape­ri­fir­mo­jen stra­te­giat poh­jau­tu­vat pape­rin eikä säh­kön myyn­nil­le. Eivät ne uhraa pape­ria säh­köl­le. Vaik­ka säh­kö kan­nat­tai­si­kin myy­dä markkinoille.

 43. Ei kui­ten­kaan lie­ne kovin yllät­tä­vä tie­to, että kah­den eri taval­la tuo­te­tun säh­kön myyn­ti­hin­ta samoil­la mark­ki­noil­la on sama. (Jot­kut säh­köyh­tiöt tosin ovat myy­neet “norp­pa­sä­köä” tms. ylihintaan.)

 44. Art­tu­ri: “No ei todel­la­kaan kan­nat­tai­si, jos se säh­kö voi­daan tuot­taa jos­sain muu­al­la tehokkaammin.”
  Eli Suo­men koko säh­kön­ku­lu­tus kan­nat­taa tuo­da, kos­ka muu­al­la tuo­te­taan tehokkaammin.

  Tehok­kaam­min siis mis­sä? Ymmär­rän jos kyse on esi­mer­kik­si Nor­jan vesi­voi­mas­ta, mut­ta muu­ten väi­te tun­tuu oudol­ta. Olen luul­lut, että Suo­meen voi­daan raken­taa aivan yhtä teho­kas ydin­voi­ma­la aivan kuin esi­mer­kik­si Ranskaankin.

 45. Tehok­kuus. Luu­lin, että kyse on hyö­dyis­tä ja hai­tois­ta, mut­ta en ole­kaan tiedemies.

 46. Las­se: En nyt oikein tajua mitä ajat takaa. Luet­te­lin peri­aat­tei­tä, nii­den kei­no­jen kek­si­mi­ses­sä Arhin­mäel­lä se hom­ma sit­ten onkin. Ei ole help­po työsarka.

  Poli­tiik­kaa ei saa aja­tel­la lii­an moni­mut­kai­se­na; minä­kin käyn aina vaa­lien aika­na rus­taa­mas­sa fii­lis­poh­jal­ta nume­ron pape­riin ja muis­tan samal­la boi­ko­toi­da kaik­kia nii­tä jot­ka ovat osoit­ta­neet vähän­kin merk­ke­jä yli­mie­li­syy­des­tä tai ovat muu­ten vain sano­neet tai teh­neet jota­kin type­rää. Tähän polii­tik­ko­jen tulee vain sopeu­tua, sil­lä lopul­ta­kin val­ta on minul­la ja kanssakansalaisillani.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.