Arhinmäestä vasurien puheenjohtaja

Ensim­mäi­nen Korho­nen on uhrat­tu eurovaalien takia. Lisää Korhosia odote­taan uhrattavaksi.

Ilmeis­es­ti Paa­vo Arhin­mäestä tulee puolueen puheen­jo­hta­ja. Odotan mie­lenki­in­nol­la hän­tä puhu­maan Raa­hen Rautaruukin ammat­tiosas­ton vasurien kok­ouk­seen. Vasem­mis­toli­it­to on ollut outo kom­bi­naa­tio keskenään aivan eri ide­olo­giaa kan­nat­tavia, joi­ta sitoo yhteen vain vaal­i­matem­ati­ik­ka. Onko sil­lä Arhin­mäen jälkeistä elämää? Var­maankin Paa­vo tuo puolueelleen uusia äänestäjiä, mut­ta mitä tekevät vanhat?

53 vastausta artikkeliin “Arhinmäestä vasurien puheenjohtaja”

 1. Arhin­mäen ongel­ma on sama kuin demarien, eli mis­tä löytää omaa san­ot­tavaa. Tuotan­tovä­linei­den kansal­lis­tamiseen tähtäävä lin­ja on tääl­lä epäi­lyt­tävä, eikä siihen uskalleta tart­tua. Yleisem­pi huono-osais­ten puo­lus­tamisen teema kel­paa isom­millekin ryh­mille oikeal­la. Poli­it­tista tar­jon­taa on turhan paljon tarpeeseen nähden.

 2. Korho­nen oli reilu, kun ilman sen kum­mem­pia ininöitä erosi. Var­masti kuitenkin oli oike­as­sa sanoes­saan, etteivät puolueen ongel­mat sil­lä ratkea. 

  Mut­ta mikä vasem­mis­ton nos­taisi? Itse olen aina sym­pan­nut enem­män Vasem­mis­toli­it­toa kuin vaikka­pa vihre­itä, jot­ka kumar­ta­vat mil­loin min­nekin sat­tuu päivän sanana sopimaan. 

  Vihreät ovat osuneet nyt sopi­vaan saumaan: muodikkaana äänestäjänä urbaani-fem­i­nisti-les­bo­hta­va-human­isti (tämä pätee siis puolueen miehi­in myös, vai­h­da vain les­bo­hta­van tilalle homo­hta­va) ja en usko vihrei­den kan­tavu­u­teen pidem­mäl­lä aikavälillä. 

  Enem­män uskon ihan rehellisen työväen­li­ik­keen nousu­un — poh­ja­mu­tien kaut­ta ja uudel­la nimel­lä, mut­ta jokin aat­telli­nen rehellisyys (näin uskon) vie pidem­mälle kuin vihrei­den joka paikan nuoleskelu.

 3. Vasem­mis­toli­it­to­han (ja sen edeltäjät) on ollut demarien jyrkem­pi ver­sio ide­ol­o­gis­es­ti. Mut­ta mites tämä tuo­daan nykypäivään? Jyrkem­mät unelmat?

 4. Itse olen aina sym­pan­nut enem­män Vasem­mis­toli­it­toa kuin vaikka­pa vihre­itä, jot­ka kumar­ta­vat mil­loin min­nekin sat­tuu päivän sanana sopimaan.

  Mil­loin vihreät ovat kumar­ta­neet rasistien ja kon­ser­vati­ivien suun­taan? Demar­it kumar­si­vat sinne Rajamäel­lä, kokoomus Pöntisellä. 

  Enem­män uskon ihan rehellisen työväen­li­ik­keen nousuun

  Mil­lähän työväen­li­ik­keen saisi hajotet­tua? Maa­han­muu­tol­la? Kyl­lä sinne joku kiila isketään.

 5. Eli­na, voitko mil-lään pysyä asi­as­sa? Ker­ro vaik­ka, että mil­lä eväin rehelli­nen työväen­li­ike nousee, kun köy­hän asi­aa aja­vat nyt jo muutkin, kuten Vihreät?

 6. Kaikkien vasurei­den ongel­ma on aate: se vaatii omaa ajat­telua, toisin kuin oikeis­to­laisu­us, jos­sa riit­tää nykyään hoke­mat vapaus, puut­tumat­to­muus, markki­nat, Pare­to-tehokku­us, itsesään­te­ly, hyv­in­voin­ti­tap­pio, klisee, klisee, klisee…

 7. Vasem­mis­ton van­has­sa aanes­ta­jakun­nas­sa on var­maankin paljon sel­l­aisia van­han liiton duunare­i­ta, joil­la vasem­mis­to­laisu­us on osa iden­ti­teet­tia. Tal­lainen aanes­ta­ja on hyvin uskolli­nen, kun­han hanet saa uurnille. En usko, etta Arhin­mael­la tulee suuria ongelmia per­in­teis­ten aanes­ta­jien kanssa, onhan han imagoltaan paljon enem­man sel­l­ainen rehti kansan­mies kuin useim­mat nuoret helsinki­lais­poli­itikot (ml. vihrei­den keu­la­hah­mot). Tas­sa van­has­sa uskol­lises­sa duu­nar­i­porukas­sa on se vika, etta he kuol­e­vat pois. Yksi vai­h­toe­hto on houkutel­la sita aktivis­timie­lenosoit­ta­japorukkaa, jolle Vihreat alkaa olla liian keskilu­okkainen. Tama poruk­ka ei kuitenkaan juurikaan aanes­ta ja suurin osa heis­takin kas­vaa lop­ul­ta nuoru­u­den uhon jal­keen keskilu­okkaisik­si aikuisik­si, joten ei hei­dankaan tuel­la kovin kum­moista puoluet­ta raken­neta. Kol­mas vai­h­toe­hto on ryhtya kun­nol­la pop­ulis­tisek­si puolueek­si ja haas­taa persut.

 8. Arhin­mä­ki herät­tää monis­sa voimakkai­ta reak­tioi­ta. Itse en oikein ymmär­rä miksi.
  Tosin en ole vasurei­di­en asioi­ta yleen­sä ja A:n touhu­ja eri­tyis­es­ti niin seurannut

  Mut­ta esimerkik­si se että hänet pidätet­ti­in Smash Asemia sivus­ta seu­rates­saan on hänelle kun­ni­ak­si, ei häpeäk­si. Siel­lä olisi pitänyt olla use­am­man nuoren tai nuorehkon poli­itikon ja use­am­mas­ta puolueesta. 

  Dis­claimer: en kan­na­ta sel­l­aista paikko­jen rikkomista jol­laisek­si S.A:t ja vas­taa­vat miekkar­it ovat men­neet. Enkä mie­lenosoit­ta­jien ajatuk­sia muutenkaan kovin pitkälle.

  Mut­ta vas­tavoimia tarvi­taan ja poli­itikko­jen olisi hyvä olla seu­raa­mas­sa mitä tapahtuu.

  Itseäni Arhin­mäessä tympii lähin­nä hänen suh­tau­tu­misen­sa töhry­i­hin. Sanoin töhry­i­hin, vaik­ka lail­lisen graf­fitin seinä onkin eri jut­tu ja OK. Mut­ta A. ei ole irti­sanoutunut tag­in­töhri­jöistä, jot­ka tekevät silkkaa ilkivaltaa.

  “mik­si täy­ty­isi erik­seen irti­sanoutua” no joo. Ei nyt viisastella:/ Sinän­sä elämässä on suurem­piakin asioi­ta kuin töhryt mut­ta niihin julk­isu­us tulee A:n hirt­tämään. Wait and see.

 9. Vasurei­den tule­vaisu­ut­ta var­maankin maarit­telee myos aika lail­la se, etta tah­taa­vatko he aidosti hal­li­tus­vas­tu­useen vai pyrki­vatko he aanekkaak­si oppo­si­tiostahuuteli­japuolueek­si. Jalkim­mainen lin­ja var­maankin toisi kan­na­tus­ta niil­ta peri­aat­teel­lista poli­ti­ikkaa kaipaav­il­ta aanes­ta­jil­ta, jot­ka ovat pet­tyneet vihrei­den ja demarien kom­pro­mis­se­ja teke­vaan hal­li­tus­poli­ti­ikkaan. Mun on hyvin vaikeaa nah­da, mis­sa olisi se niche, jos­sa vasem­mis­toli­it­to voisi teh­da rak­en­tavaa hal­li­tuskelpoista poli­ti­ikkaa ja samal­la erot­tua eduk­seen demareista tai vihreista.

 10. Puoluekoneis­ton on syytä selvit­tää, mikä on suhdeluku esim. puoluet­ta edelleen äänestävien ay- tahi “aito­du­unarei­den” (=työväen?) ja glob­al­is­tisen uus­vasem­mis­to­ryh­mit­tymän välil­lä. Pro­le vai pre­ka? Pro­lel­la ei pitkälle päästä, ei siis lähtövi­ivaa pidem­mälle, joten sietäisi kokeil­la uut­ta lin­jaa vahvemmin.

  Thomas Wall­gren toteaa, että vasem­mis­to ei selviä enää pelkäl­lä kansal­lisel­la ohjel­mal­la. Aina­han se inter­na­tion­aa­li­nen siivu kai hom­mas­sa on ollut mukana, mut­ta selvää on, että “yhteinen omatun­tomme” halu­aa peilau­tua nimeno­maan uni­ver­saal­isti. Ja kisaa tässä Vihrei­den kanssa? Mut­ta kun vihreil­lä on yksilökeskeinen JA globaali ulot­tuvu­us poli­ti­ikas­saan. Vasem­mis­tol­la ei täl­lä het­kel­lä ole kumpaakaan. 

  Toinen jut­tu on sit­ten siinä, että kuin­ka pitkälle se uni­ver­saali omatun­to ulot­tuu — tai välit­tyy äänis­sä. Varsinkaan taantumassa.

 11. Sil­loin kun Arhin­mä­ki valit­ti­in eduskun­taan veikkasin, että hänestä tulee puheen­jo­hta­ja, kos­ka Vasem­mis­toli­it­to on ison remon­tin tarpeessa, kuten on myös SDP ja Keskusta.

 12. Blog­gauk­ses­sa esite­tyn näke­myk­sen kuulee aika usein. Itse en sitä oikein ymmär­rä. Arhin­mä­ki on var­maan puhunut elämässään duunareille use­asti. Aihei­ta voisi­vat olla esimerkik­si irti­sanomisko­r­vauk­set, työt­tömyysko­r­vauk­set, pääo­mavero­tus, ter­vey­den­huolto, yksi­ty­istämiset, har­maa talous ja jalkapallo. 

  Vasem­mis­toli­itol­la on suh­teelli­nen yht­enäi­nen lin­ja siinä, että korkeam­mat verot ja parem­mat palve­lut. Tietysti puolueen sisäl­lä on ero­ja, mut­ta niin­hän on myös Keskustal­la tai SDP:llä.

 13. “Kaikkien vasurei­den ongel­ma on aate: se vaatii omaa ajat­telua, toisin kuin oikeis­to­laisu­us, jos­sa riit­tää nykyään hoke­mat vapaus, puut­tumat­to­muus, markki­nat, Pare­to-tehokku­us, itsesään­te­ly, hyv­in­voin­ti­tap­pio, klisee, klisee, klisee…”

  Ja kun siihen ajat­telu­un ei ole edel­ly­tyk­siä eikä halu­akaan, tyy­dytään tois­tele­maan niitä van­ho­ja keskenkasvuis­ten pehmopop­ulistien lat­teuk­sia uus­lib­er­al­is­mista, uuskon­ser­vatismista, tyh­mistä mas­soista, globaal­ista eri­ar­voisu­ud­es­ta, het­ero­nor­mati­ivi­su­ud­es­ta, lasikatos­ta ynnä muus­ta. Ei se silti olisi niille mikään ongel­ma (toimii tuol­lainen vihreil­läkin) ilman Oden ja muiden mainit­se­maa jakau­tunut­ta kan­nat­ta­jakun­taa. Veikkaan että vasem­mis­toli­it­to tulee sen edes hiukan jär­jis­sään ole­van duu­nar­i­porukan lähdettyä/kuoltua jakau­tu­maan entis­es­tään, ja muut­tuu eri­lais­ten ket­tutyt­tö­jen, äärifem­i­nistien, sep­po­lam­peloiden ja johan­bäck­manien yhteistyöpuolueeksi.

 14. Vasem­mis­toli­it­to on pro­filoitunut vas­tus­tavak­si puolueek­si. Ei sil­lä saavute­ta mitään suur­ta men­estys­tä, kun­nei ole mitään mitä kohdin pyrk­iä. Johtaa ei voi kuin edestä.

  Tätä en usko Arhin­mäenkään muut­ta­van, asi­aa­han on yritet­ty mut­ta niin kauan kun van­hat kom­mar­i­jäärät ovat puolueessa vaikut­ta­mas­sa lin­ja ei tule muut­tumaan. Seu­rauk­se­na nuoret äänestävät joko Vihre­itä tai jotain pikkuista hörhöpuoluet­ta ja Vasem­mis­toli­it­to näivettyy.

 15. Sel­l­ainen aja­tus­maail­ma tai ide­olo­gia jossa:

  -sanoudu­taan irti ns. reaal­isosial­is­mista ja ehkä joka sortin sosial­is­mista mut­ta ollaan ainakin itseym­märyk­sessä vasemmalla

  -pide­tään Marx­ia laatu­unkäypänä sosi­ologi­na jol­la oli lisäk­si yksit­täisiä jopa por­var­illekin kel­paavia älyn­väläyk­siä talousti­eteessä mut­ta jon­ka mon­es­sa kohdin voisi pas­sit­taa Jules Ver­nen seu­raan 1800-luvun sci­fi-kir­jail­i­joiden joukkoon

  -“toi ympäristö on sil­lai niinku tär­kee mut­ta niin on työllisyyskin”

  -perus­tur­vaa ei saa heiken­tää vaan pikem­minkin parantaa

  -hyi NATO ja hyi ainakin nykyisen kaltaisen EU:n syven­tämi­nen, laven­t­a­mi­nen ja lujittaminen 

  niin, sem­moinen maail­mankat­so­mus menee kyl­lä kohtu­ullisen hyvin kau­pak­si ainakin osalle nuorem­pia äänestäjiä. Mut­ta — kuten tääl­lä ehdit­ti­in jo totea­maan — on erit­täin kil­pail­tu segmentti. 

  Onko Vasem­mis­toli­itolle tilaa ainakaan kas­vaa vihrei­den, demarei­den, per­su­jen ja taan­noin jakau­tu­mal­la lisään­tynei­den pien­ten kom­mu­nis­tipuoluei­den Bermu­dan neliössä?

  Fik­su­jen vasurei­den muo­dosta­maa oman­tun­non ään­tä jäisi kyl­lä kaipaa­maan jos puolue pois­tu­isi kuvioista, vähän samaan tapaan kuin joitakin kirkon puheen­vuoro­ja vaikken usko­vainen olekaan.

 16. Mod­erni vasem­mis­to­laisu­us ei määri­ty tulo­jen vaan humaanin ja samal­la globaal­isti ajat­tel­e­van ide­olo­gian poh­jal­ta. Vasem­mis­ton mah­dol­lisu­us on luo­da se inhimilli­nen ja pien­tä ihmistä ajat­tel­e­va globaalis­sa maail­mas­sa toimi­va poli­ti­ikkoa jon­ka luon­nis­sa Jut­ta Urpi­lainen / SDP on mielestäni epäon­nis­tunut surkuhupaisasti.

  Ote­taan nyt hyvänä esimerkkinä mod­ernista vasem­mis­to­laisu­ud­es­ta vaikka­pa Mad­ven­turesin Riku ja Tun­na, jot­ka tuki­vat Arhin­mäkeä eduskuntavaaleissa: 

  http://www.youtube.com/watch?v=YjGtkTxUy0g

  Kumpikaan her­roista tuskin uppoaa siihen van­haan per­in­teiseen vasem­mis­to­laiseen duu­nar­ilu­okkaan, ja hyvä niin.

 17. Odotan mie­lenki­in­nol­la hän­tä puhu­maan Raa­hen Rautaruukin ammat­tiosas­ton vasurien kokoukseen.

  Itsen­sä voi har­jaan­nut­taa kuvit­tele­maan Arhin­mäen sinne Rautaruukin kok­ouk­seen niin, että yrit­tää ensin kuvitel­la sinne Claes Ander­ssonin. Ja muis­taa, että tämä johti aikoinaan samaa puoluet­ta peräti kahdek­san vuot­ta — sen nykyiseen alen­nusti­laan ver­rat­tuna vielä jopa suh­teel­lisen men­estyk­sekkäästi. Siimek­seenkin ver­rat­tuna Arhin­mä­ki on kyl­lä suo­ranainen kansanki­ihot­ta­ja, jos nyt ei nyky-Suomen Eetu Salin niin vähin­täänkin Tony Benn.

  Vasem­mis­toli­it­to on ollut outo kom­bi­naa­tio keskenään aivan eri ide­olo­giaa kan­nat­tavia, joi­ta sitoo yhteen vain vaalimatematiikka.

  Niin­hän demar­itkin ovat. Samaan puolueeseen mah­tuu betoni­rau­doit­ta­ja ja kir­jas­tovirkail­i­ja; naton­palvo­ja ja aseis­takieltäy­tyjä; Tom­my Taber­mann ja Mat­ti Ahde. Tai gand­hi­laista omavaraistalout­ta ja EU:sta eroamista aja­va Thomas Wall­gren sekä Kari Rajamä­ki, jon­ka mukaan huomis­päivän kansat on vel­jet keskenään pait­si ne joi­hin tur­va­paikan­hak­i­jat kuuluvat.

  Vasem­mis­toli­iton tapauk­ses­sa kom­bi­naa­tion ole­mas­saololle on vain jonkin ver­ran selkeäm­mät his­to­ri­al­liset syyt, joten se on saanut vasem­mal­la yksin kan­taa oudon kom­bi­naa­tiop­uolueen mainetta.

  Pro­le vai pre­ka? Pro­lel­la ei pitkälle päästä, ei siis lähtövi­ivaa pidem­mälle, joten sietäisi kokeil­la uut­ta lin­jaa vahvemmin.

  “Pre­ka” on men­nyt Suomes­sa muu­ta­man viime vuo­den aikana aivan omi­tuisek­si sti­ik­na­fu­u­li­ak­si, jos­sa tärkein­tä on man­ner­mais­es­ta filosofi­as­ta poim­i­tu­il­la irral­lisil­la sivistys­sanoil­la pelailu, ain­oak­si oikeak­si vai­h­toe­hdok­si julis­tau­tu­va omahyväi­nen mölinä ja ennen kaikkea kaikkien keskusteluy­hteyk­sien katkaisem­i­nen pienen pre­ka-aktivistien ydin­pi­irin ulkop­uoliseen poli­it­tiseen maail­maan. Touhu alkaa tuo­da vil­li­in­tymisessään mieleen esim. englan­ninkieli­sistä maista tutut kaikkein sekopäisim­mät muu­ta­man ihmisen trot­ski­laiset ja mao­laiset lahkot. Kun ajatel­laan, että 2010-luvun Suomea voi kaikkein parhait­en ymmärtää pere­htymäl­lä siihen, mitä tapah­tui 1970-luvun Ital­ias­sa — ja vielä yhteen kiis­tanalaiseen tulk­in­taan siitä ja vain siihen — niin jokin on men­nyt hyvin perus­taval­la taval­la pieleen.

  Mikäli Arhin­mä­ki nyt val­i­taan ja Vasem­mis­toli­it­to alkaa hänen johdol­laan pro­filoitua eri­tyis­es­ti pre­ka-asioiden aja­jana, niin hie­man paradok­saalis­es­ti niiden nykyiset aja­jat tule­vat tekemään hänelle suuren palveluk­sen jatka­mal­la nyky­istä lin­jaansa. Arhin­mäen ei tarvitse pon­nis­tel­la irrot­tau­tu­ak­seen pre­ka-aktivistien luomista epämiel­lyt­tävistä mieliku­vista, sil­lä hän itse ja koko par­la­men­taari­nen puolue­poli­ti­ik­ka on puolestaan aktivis­teille jotain niin epämiel­lyt­tävää, että he irti­sanoutu­vat itse siitä aivan oma-aloit­teis­es­ti joka kään­teessä. Arhin­mä­ki saat­taisi itse asi­as­sa parhaim­mil­laan saa­da aje­tuk­si läpi jotain hyvinkin radikaalia, kun vier­essä on koko ajan parem­minti­etävä aktivis­ti­joukko haukku­mas­sa sitä vain piilo-oikeis­to­laisek­si puo­livil­laisek­si petok­sek­si — ja viemässä näin siltä juuri sen ide­ol­o­gisen vaar­al­lisu­u­den hohteen, joka on ollut omi­aan estämään pre­ka-asioiden ajamista Suomen politiikassa.

  Muuten: Koska­han viimek­si olisi Suomes­sa ollut ylipään­sä käsil­lä eduskun­ta­puolueen puheen­jo­hta­javai­h­dos, jol­la olisi ollut real­is­tiset mah­dol­lisu­udet muut­taa puolueen lin­jaa jol­lain aidosti merkit­täväl­lä taval­la — onpa muut­tu­va puolue sit­ten mikä tahansa ja muut­tuu­pa se sit­ten mihin suun­taan tahansa? Jo se, että tässä on nyt sel­l­ainen tilanne, riit­tää yksistään tekemään tapauk­ses­ta hyvin mie­lenki­in­toisen. Hyvin paljon tulee riip­pumaan siitä, mil­laisek­si muo­dos­tuu puheen­jo­hta­jan suhde niihin puolueen jäseni­in, joi­ta Hesarin pääkir­joi­tus nimit­ti tänään kau­nis­telemat­ta änkyröiksi.

 18. Vihreille ydin­voiman lisäämi­nen hiilivoiman kus­tan­nuk­sel­la tun­tuu ole­van kyn­nyskysymys. Tämä on ainakin itsel­leni mon­esti sel­l­ainen kysymys, jota mietin eduskun­tavaalien aikana. Siitä kivi­hi­ilestä kun pitäisi mielestäni ensisi­jas­sa päästä eroon.

  Muu­toin Vasem­mis­toli­iton ongel­mana tun­tuu ole­van se, että Vihreät aja­vat kaikkia hyviä ja kau­ni­ita asioi­ta, mitä Vasem­mis­toli­it­tokin ajaa, mut­ta teräväm­mäl­lä fokuk­sel­la. Vasem­mis­toli­it­to tun­tuu hajanaisem­mal­ta ja kaavoihin­sa kangis­tuneem­mal­ta Vihrei­den tehdessä uusia aloit­tei­ta aina kansalais­palka­s­ta alkaen.

  Maail­mal­la tehdään ihan suo­ma­laisinkin voimin työtä vasem­mis­toaat­teen kehit­tämisen suh­teen, mut­ta pakko kyl­lä tun­nus­taa, että Suomes­sa se jää, ainakin Vasem­mis­toli­itossa, puolueen kon­ser­vati­ivisen perus­lu­on­teen peittoon.

  Näin­pä täl­laiselle vasem­mis­to-lib­er­aalia vai­h­toe­htoa hake­valle nuorelle kös­sille, Vihreät jäävät ain­oak­si mah­dol­lisek­si valinnaksi.

 19. ” Odotan mie­lenki­in­nol­la hän­tä puhu­maan Raa­hen Rautaruukin ammat­tiosas­ton vasurien kokoukseen.”

  Tun­nen nuo Raa­hen “pojat” hyvin. Arhin­mäel­lä ja “van­han liiton” ay-väel­lä tulee synkkaa­maan hyvin, sil­lä hän on sel­l­ainen, jon­ka poruk­ka halu­aa ja etenkin Siimek­sen jälkeen.

 20. nos:
  “Kaikkien vasurei­den ongel­ma on aate: se vaatii omaa ajat­telua, toisin kuin oikeistolaisuus”

  Suomes­sa hom­ma on per­in­teis­es­ti ollut juurikin tois­in­päin. Vasem­mis­to­laise­na ei ole tarvin­nut ajatel­la eikä perustel­la, sen kun on men­nyt vir­ran mukana ja välil­lä vähän höris­tel­lyt korvi­aan sen mukaan mitä sieltä Tehtaankadul­ta ja Krem­listä on kuu­lunut. Vas­ta NL:n kaa­tu­misen jäl­keen työväe­naat­teen kan­nat­ta­jil­ta on alet­tu vaa­ti­maan jonk­in­sortin perustelui­ta kanon­isoitu­jen aiv­ot-off-lat­teuk­sien rinnalle. 

  Lop­putu­lok­sen näkee sit­ten vaaleissa.

  Timo:
  “Mod­erni vasem­mis­to­laisu­us ei määri­ty tulo­jen vaan humaanin ja samal­la globaal­isti ajat­tel­e­van ide­olo­gian pohjalta. ”

  Ei perus­du­u­nari tai edes pätkä­työläi­nen, joka kamp­pailee toimeen­tu­lon kanssa, halu­aa tehdä veroil­la globaal­isti hyvää muutenkin kuin juh­la­puheis­sa, olet kyl­lä hakoteil­lä. Ei demokra­ti­as­sa voi rak­en­taa kovinkaan suuresti kan­na­tus­ta köy­hien varaan, jos ohjel­mana on jakaa verora­hoista entistä suurem­pi osu­us muiden maanosien köy­hien hyväksi.

  PS Mik­si juuri kukaan ei uskalla nos­taa raiskausko­hua Vasem­mis­toli­iton rom­ah­duk­sen osasyyk­si? Liian kuuma aihe, kenties?

 21. Muuten, nim­by­i­ly vedet­ti­in tuos­sa viime viikol­la aivan uudelle tasolle, kun Helsin­gin asun­to­lau­takun­ta Vihrei­den, Demarei­den, Vasem­mis­toli­iton ja Perus­suo­ma­lais­ten äänin esti mie­len­ter­veyskuntoutu­jien majoit­tamisen kaupun­gin vuokra-asun­toi­hin. Onko sin­ul­la, Osmo Soin­in­vaara, jotain puo­lus­tamista tähän asiaan?

  http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Mielenterveyspotilaat+eiv%C3%A4t+p%C3%A4%C3%A4se+kaupungin+asuntoihin+Helsingiss%C3%A4/1135246441816

 22. Sylvesteri kir­joit­ti:

  “Ei demokra­ti­as­sa voi rak­en­taa kovinkaan suuresti kan­na­tus­ta köy­hien varaan, jos ohjel­mana on jakaa verora­hoista entistä suurem­pi osu­us muiden maanosien köy­hien hyväksi.”

  Lues nyt se min­un kir­joituk­seni uud­estaan. En todel­lakaan tarkoit­tanut (enkä kir­joit­tanut) että verora­ho­ja tulisi alkaa ennenevässä määrin jaka­maan muiden maanosien köyhille.

  Sel­ven­net­täköön että tarkoitin humaanil­la globaalil­la ide­olo­gial­la rehellistä (mut­tei sin­isilmäistä) maail­mankaup­paa, ihmisoikeuk­si­enn kun­nioit­tamista, eri kult­tuurien hyvien JA HUONOJEN puolien ymmärtämistä ja huomioin­tia poli­ti­ikas­sa, omien kansalais­ten suo­jaamista glob­alil­ta riis­tokap­i­tal­is­mil­ta, tur­val­lisen ja tur­vatun ympäristön rak­en­tamista, talous­vai­hteluil­ta suo­jat­tua perus­tur­vaa, jne…

 23. “Arhin­mäen ei tarvitse pon­nis­tel­la irrot­tau­tu­ak­seen pre­ka-aktivistien luomista epämiel­lyt­tävistä mieliku­vista, sil­lä hän itse ja koko par­la­men­taari­nen puolue­poli­ti­ik­ka on puolestaan aktivis­teille jotain niin epämiel­lyt­tävää, että he irti­sanoutu­vat itse siitä aivan oma-aloit­teis­es­ti joka käänteessä.”

  Niin, puolue­poli­ti­ik­ka sel­l­aise­na kuin se nyt ymmär­retään. Mut­ta uusi vasem­mis­toli­it­to­han voisi juuri rak­en­tua suun­taan, jos­sa “kri­it­tis­es­tä kansalais­toimin­nas­ta” yhdis­tetään ele­ment­te­jä per­in­teiseen puolue­toim­intaan, ikään kuin globaalipuolueen kansalli­nen muo­to (elek­toraat­ti tosin on liian kapea pitkäl­läkin aikavälil­lä, kun kukaan ei halua tehdä lap­sia). Onhan vasem­mis­tovihrei­den oppinei­den aktivistien suhde mm. EU:hunkin rak­en­tu­mas­sa ainakin osin par­la­men­taaris­es­ti keskustel­e­vam­paan (tylsem­pään?) suun­taan (esim. attacilais­ten Euroopas­ta ei mitään uut­ta? ‑teos, jos­ta tosin löy­tyy per­in­teistä puh­das­ta ei-huutelu­akin). Tai ehkä van­ha ker­ros “aktivis­te­ja” luon­nol­lis­es­ti ja vält­tämät­tä jälleen ker­ran sulau­tuu estab­lish­ment­ti­in, ja seu­raa­va ker­ros on entistä pirstaloituneempi…

 24. Käsit­tääk­seni Arhin­mä­ki edus­taa viher­vasem­mis­toa puh­taim­mil­laan. Ärhäkkänä, nuore­na ja jos­sakin määrin karis­maat­tise­na henkilönä hän pystynee tuo­maan puolueeseen tuoret­ta ilmet­tä samal­la tavoin kuin Suvi-Anne Siimes aiem­min. Ongel­mak­si muo­dos­tunee punav­ihreän ajat­telun yli­tar­jon­ta suh­teessa kysyn­tään. Myös demareis­sa tun­tuu ole­van halu­ja muut­taa kurssia samaan suun­taan, joten koh­ta meil­lä on kolme merkit­tävää puoluet­ta, jot­ka kamp­pail­e­vat ehkä mak­simis­saan n. 15% selkeästi punav­ihreästä kan­na­tus­po­h­jas­ta. Vihre­itähän esimerkik­si äänestää arvolib­er­aalit kaupunki­laiset per­in­teis­es­tä oikeis­to-vasem­mis­to-akselista riippumatta. 

  Sinän­sä tässä leikissä hul­luiten käynee demareille, jon­ka uskot­ta­va uud­is­tu­mi­nen saat­taa olla demografinen mah­dot­to­muus. Henkilöko­htais­es­ti olen sitä mieltä, että demarei­den pitäisi pysyä keskus­ta-vasem­mis­tossa ottaen ilmas­ton­muu­toshys­ter­ian sijaan poli­ti­ikan keskiöön hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan kehit­tämisen purka­mal­la nyky­istä jakopoli­ti­ikkaa ja aja­mal­la perus­tu­lon kehit­tämistä (tietysti vaikeaa kiitos AY-kytkösten). 

  Vihreistähän on muo­dos­tunut ener­giapoli­it­tises­sa arvostelukyvyt­tömyy­dessään varsinkin Kepulle “hyödylli­nen idioot­ti”, joka on valmis uhraa­maan per­in­teisen sosi­aalisen oikeu­den­mukaisu­u­den alue­poli­it­tis­es­ti motivoitunei­den ener­gia­hankkei­den ja regres­si­ivis­ten ympäristövero­jen edistämiseksi. 

  P.s. Se, että ei ole maa­han­muu­tos­ta samaa mieltä viher­vasem­mis­ton hai­hat­telijoiden kanssa, ei tarkoi­ta automaat­tis­es­ti sitä, että olisi rasisti tai fasisti. Itse asi­as­sa Suomes­sa ei ole merkit­tävää jär­jestäy­tynyt­tä rasi­sista liike­hd­in­tää, mikä on jonkin­laisel­la arvostelukyvyl­lä varuste­tulle henkilölle itses­tään selvää, jos vaikka­pa ver­taa Per­Su­ja brit­tien vas­ten­mieliseen äärioikeistoon.

 25. Sas­ka Tuomasjukka, 

  Miten­hän vihreät ovat köy­hien asialla? 

  Köy­hien määrä on ties mihin potenssi­in kohon­nut vihrei­den hallituskaudella..

  Eli miten ovat köy­hien asial­la? Päivit­telemäl­lä ja taivastele­mal­la asi­aa? Köy­hät ovat var­masti kovasti kiitol­lisia tästä panostuksesta.

 26. Itse asi­as­sa Suomes­sa ei ole merkit­tävää jär­jestäy­tynyt­tä rasi­sista liike­hd­in­tää, mikä on jonkin­laisel­la arvostelukyvyl­lä varuste­tulle henkilölle itses­tään selvää, jos vaikka­pa ver­taa Per­Su­ja brit­tien vas­ten­mieliseen äärioikeistoon.

  Hom­mafo­rum on kyl­lä täyn­nä ihan niitä per­in­teisiä rasis­te­ja. Turha väit­tää vastaan. 

  Suomes­sa on paljon rasis­te­ja ja jonkin ver­ran nat­si­henkisiä ja olisi aika omi­tu­ista, jos yksikään heistä ei olisi löytänyt uut­ta kotia maa­han­muut­tokri­it­tis­es­tä liikkeestä.

  Mik­sette voi vain rehellis­es­ti myön­tää, että melko suuri osu­us maa­han­muut­tokri­ti­ikin kan­natuk­ses­ta perus­tuu rasis­mi­in? Ei tämän myön­tämi­nen poista asial­lisen maa­han­muut­tokri­ti­ikin uskottavuutta.

 27. »Itse asi­as­sa Suomes­sa ei ole merkit­tävää jär­jestäy­tynyt­tä rasi­sista liikehdintää,

  Fak­ta
  >Hom­mafo­rum on kyl­lä täyn­nä ihan niitä per­in­teisiä rasisteja. ”

  Ne ovat yhtä jär­jestäy­tyneitä kuin Osmo Soin­in­vaaran blo­gin luk­i­jat! Anark­istitkin ovat jär­jestäy­tyneem­pää porukkaa kuin nat­sit (sic).

  “Suomes­sa on paljon rasis­te­ja ja jonkin ver­ran nat­si­henkisiä ja olisi aika omi­tu­ista, jos yksikään heistä ei olisi löytänyt uut­ta kotia maa­han­muut­tokri­it­tis­es­tä liikkeestä.”

  Tot­ta hitossa kaik­ki oikeat nat­sit ja rasisit äänistävät näitä tiet­tyjä ehdokkai­ta. Ihan samal­la taval­la kuin (jär­jis­sään ole­vat) stal­in­is­tit äänestävät vasemmistoliittolaisia.

  Mik­sette voi vain rehellis­es­ti myön­tää, että melko suuri osu­us maa­han­muut­tokri­ti­ikin kan­natuk­ses­ta perus­tuu rasismiin?

  Paljonko on “melko suuri osuus”? 

  Mik­sei maa­han­muut­toposi­ti­iviset ihmiset itse myön­nä sitä että suuri osu­us maa­han­muu­ton kan­natuk­ses­ta perus­tuu mielikuville ja fiilis­te­lylle, ei siihen että siitä olisi konkreet­tista hyö­tyä kaikille suomalaisille?

 28. Tämä on ehkä otsikon väljää tulik­in­taa, mut­ta miten Soin­in­vaara ja kump­pan­it aiko­vat ratkaista Suomen ener­giain­ten­si­ivisen teol­lisu­u­den ener­giansaan­nin. Tuulimyl­lyjäkö lisäämäl­lä? Vai siir­tyykö tuokin teol­lisu­us Kiinaan? Kiina tuskin tulee hyväksymään mitään ilmas­tosopimuk­sia, vaan tulee tuprut­ta­maan kasvi­huonekaa­sut taivaan tuuli­in. Siten ilmas­to-ohjelmista ei ole mitään hyötyä.

  1. Kiinas­sa on niin val­ta­va ener­gia­pu­la, ettei ener­giain­ten­si­ivi­nen teol­lisu­us kyl­lä sinne siir­ry. Kos­ka Kiina myös tulee kär­simään ilmas­ton­muu­tok­ses­ta todel­la pahasti, siel­lä ilmas­tokysymyk­set on itseasi­as­sa otet­ta huomioon parem­min kuin Suomes­sa; tuulivoimaa esimerkik­si on paljon Suomea enem­män. Kiinan hiilid­iok­sidipäästöt asukas­ta kohden ovat mur­to-osa Suomen päästöistä.

 29. Timo:

  Tarkoititko siis globaalil­la humaanil­la ide­olo­gial­lasi rehellistä maailmankauppaa/kotimarkkinoiden suo­jaamista riis­tokap­i­tal­is­mil­ta kansal­lista pro­tek­tion­is­mia joka ei ole kovin reilua ja rehellistä?
  Ihmisoikeuk­sien kun­nioit­tamista mut­ta ei esim. Kiinalaisen työn ostamista? Tur­val­lisen ympäristön rak­en­tamista , ei säi­lyt­tämistä, ja mei­dän sukupol­vet ovat viimeiset jot­ka saa­vat sen rak­en­taa tes-palkoil­la? Talous­vai­hteluil­ta suo­jat­ul­la perus­tur­val­la tarkoi­tat var­maan , että nyt raamibud­je­toitu­ja sosi­aalietu­ja ja tulon­si­ir­to­ja leikataan esim. neljän­nek­sel­lä ja laite­taan neljännes säästöön paho­jen päivien varalta?

  Voi kun joskus tapaisi vasem­mis­to­laisen , joka ei näk­isi maail­maa staat­tise­na vim­mais­es­ti kon­trol­loita­vana teo­ri­araken­nel­mana vaan ihmis­ten haluista muo­dos­tu­vana dynaamise­na pros­essi­na. Jos vasem­mis­to­laiset oli­si­vat oikeasti parem­pia ja vil­pit­tömiä aat­teen ihmisiä, he keskit­ty­i­sivät johonkin muuhun ajanko­htaisem­paan poli­it­tiseen kysymyk­seen kuin tyhjän­päiväiseen oikeis­to-vasem­mis­to val­tapoli­it­tiseen juu­pa­seipäste­lyyn. On ihan asial­lista puhua Suomen vasureista vasemmistokonservatiiveina.

 30. Tuskin ener­giain­ten­si­ivi­nen teol­lisu­us Suomes­sakaan pysyy. Ainakaan jos se on vihreistä kiin­ni. Vihreät näet yrit­tävät tehdä täl­laisen teol­lisu­u­den tule­vaisu­u­den Suomes­sa mah­dol­lisim­man tukalaksi.

 31. Osmo:“Kiinassa on niin val­ta­va ener­gia­pu­la, ettei ener­giain­ten­si­ivi­nen teol­lisu­us kyl­lä sinne siirry.”

  Eli väität, että ener­gia on Kiinas­sa kalli­im­paa kuin Suomessa?

 32. Mik­sei maa­han­muut­toposi­ti­iviset ihmiset itse myön­nä sitä että suuri osu­us maa­han­muu­ton kan­natuk­ses­ta perus­tuu mielikuville ja fiilis­te­lylle, ei siihen että siitä olisi konkreet­tista hyö­tyä kaikille suomalaisille?

  Minä ainakin myön­nän. Suvait­se­vaisu­us, tasa-arvo ja monikult­tuurisu­us tun­tu­vat kivoil­ta asioil­ta ja melkein kaik­ki (oikeal­la taval­la) fik­sut ja (oikeal­la taval­la) merkit­tävät ihmiset aina Astrid Thor­sista ja Soin­in­vaaras­ta pro­fes­sor­ei­hin ja toimit­ta­ji­in ovat maahanmuuttopositiivisia.

  Jos val­it­see puolen­sa tun­teen perus­teel­la, niin on kun­nioitet­tavam­paa vali­ta posi­ti­ivi­su­us. Mil­laisen ihmisen ole­tusasenne on rasismi?

 33. OS:lle, aivan var­masti oikein tuo naa­mako­htainen jut­tu. Voisitko nyt kuitenkin rehellisyy­den nimis­sä ilmoit­taa kum­mankin val­takun­nan yhteen­las­ke­tut päästöt? Jos suo­ma­laisia on joku 5 miljoon­aa, niin kiinalaisia on pikkasen enem­män. Kun puhutaan maail­man ongelmista, niin puhutaan sit­ten oikein. Täl­lä en mitenkään tarkoi­ta, ettei kaik­ki hyvät jutut tääl­lä olisi tärkeitä. Luulen kuitenkin, että tääl­lä todel­la pyritään vähen­tämään päästöä/naama, mut­ta uskon, että Kiinas­sa näin ei ole, vaan päin vas­toin. He myös sanovat ole­vansa siihen oikeutet­tu­ja, jot­ta saa­vat elin­ta­son­sa kohotet­tua län­si­maid­en tasolle. Kun tähän ottaa vielä Int­ian mukaan, niin sanois­in OS:lle, että mieti siitä! Me voimme lopet­taa paskaamisen kokon­aan Suomes­sa, mut­ta se ei kyl­lä mitään auta, mikäli nää isot puhuu tom­mosia. Olenko ihan väärässä????

  1. Kiina voidaan myös jakaa viiden miljoo­nan asukki­aa ruu­tu­i­hin, joista yhdel­läkään ei ole juuri mitään vaiku­tus­ta maail­man ilmake­hään. Sik­si päästö­jen tarkastelu asukas­ta kohden on ain­ut oikeu­den­mukainen. On ikävää, että kiinalais­ten kulu­tus­ta­vat alka­vat muis­tut­taa mei­dän kulu­tustapo­jamme, mut­ta emme voi sanoa heille, että te ette saa käyt­tää auto­ja, kos­ka me ehdimme ottaaa aut­got käyt­töön ensin.

 34. Kiina, Venäjä, Yhdys­val­lat, mikä tahansa. Ener­giain­ten­si­ivisen teol­lisu­u­den voi kaa­p­a­ta maa, joka ei allekir­joit­tele ilmas­tosopimuk­sia tai jos­sa ote­taan ydin­voimaa laa­jasti käyttöön.

  Min­ua olisi kiin­nos­tanut enem­pi kysymys, mikä on suh­tau­tu­mis­esi tuo­hon ener­giain­ten­si­iviseen teol­lisu­u­teen. Olisiko se mielestäsi “ulkois­tet­ta­va”?

  Ko, teol­lisu­u­den tuot­teet lienevät kuitenkin niin tarpeel­lisia, että ne tehdään jossakin.

  1. Kaik­ki ener­giain­ten­si­ivi­nen teol­lisu­us ei ole tarpeel­lista. Suo­mi esimerkik­si on kehit­tänyt hyvin ener­giain­ten­si­ivisiä paper­i­laatu­ja, joiden valmis­tus ei siir­ry mihinkään vaan lop­puu, jos ote­taan käyt­töön maail­man­laa­juiset hiilidioksidiverot.

 35. Suo­ma­lais­ten ener­gian kulu­tus on suo­ma­lais­ten vika. Kiinalais­ten lisään­tymi­nen on suo­ma­lais­ten vika.

 36. “Suo­mi esimerkik­si on kehit­tänyt hyvin ener­giain­ten­si­ivisiä paper­i­laatu­ja, joiden valmis­tus ei siir­ry mihinkään vaan lop­puu, jos ote­taan käyt­töön maail­man­laa­juiset hiilidioksidiverot.”

  Ennem­minkin ener­giain­ten­si­iviset paper­i­la­jit men­estyvät jos tulee hiilid­iok­sidi­verot, kos­ka nämä paper­it tuote­taan ydinvoimalla.

 37. Jos / kun sähkö tuote­taan ydin­voimal­la, miten maail­man­laa­juinen hiilid­iok­sidi­vero lopet­taisi ener­giain­ten­si­ivisen paper­in­tuotan­non Suomesta?

  1. Suomen sähköverkko yhdis­tetään lähivu­osi­na koko Euroopan verkkoon. Vas­ta kun suo­ma­lainen ydin­voima riit­tää pyörit­tämään koko Euroop­paa, hiilid­iok­sidi­veron vaiku­tus sähkön hin­taan pois­tuu. Nytkin ydin­sähkö on saman­hin­taista kuin kivi­hi­il­isähkö markkinoilla. 

 38. Suo­ma­lais­ten ener­gian kulu­tus on suo­ma­lais­ten vika. Kiinalais­ten aikaisem­pi lisään­tymi­nen on suo­ma­lais­ten vika.

 39. “Suomen sähköverkko yhdis­tetään lähivu­osi­na koko Euroopan verkkoon.”

  Suo­ma­laisen teol­lisu­u­den ja kulut­ta­jien sähkö siis ote­taan tule­vaisu­udessa “töpselistä.”

  Entäs tuo sähkön omavaraisu­us? Kan­nat­taisiko suo­ma­laisen ener­gia­te­ol­lisu­u­den pyrk­iä tuot­ta­maan ainakin se määrä sähköä, mitä Suomen alueel­la kulute­taan. Varsinkin kun noi­ta vien­tiar­tuikkelei­ta taitaa tule­vaisu­udessa olla niukasti.

  Vihrei­den ideat tule­vaisu­u­den ener­giantuotan­to­muodoik­si eivät oikein tai­da sovel­tua ener­gian mas­sat­uotan­toon. (Lienevät kuitenkin aivan käyt­tökelpoisia lokaali­in saähkön­tuotan­toon esimerkik­si kehitysmaissa.)

 40. “Nytkin ydin­sähkö on saman­hin­taista kuin kivi­hi­il­isähkö markkinoilla.”

  Sel­ven­nyk­sek­si kysy­isin, onko kyseessä tuotan­tokus­tan­nuk­set vai myyntihinta.

  1. Myn­ti­hin­ta tietysti. Sen se hin­ta, jon­ka paperite­hdas joutuu joko ydin­sähköstä mak­samaan — tai jon­ka se menet­tää myyn­ti­t­u­loina, jos haaskaa omis­ta­maansa sähköte­hoa paperin tuotan­toon sen sijaan että myisi sen markki­noille. UPM joka omis­taa paljon sähköka­p­a­siteet­tia ja myös TVO:n kaut­ta ydin­voimaa, on aika akti­ivis­es­ti myynyt sähköään markkinoille.

 41. Mikko V:“Kannattaisiko suo­ma­laisen ener­gia­te­ol­lisu­u­den pyrk­iä tuot­ta­maan ainakin se määrä sähköä, mitä Suomen alueel­la kulutetaan.” 

  No ei todel­lakaan kan­nat­taisi, jos se sähkö voidaan tuot­taa jos­sain muual­la tehokkaammin.

 42. Heh, veikkaan­pa, että paper­i­fir­mo­jen strate­giat poh­jau­tu­vat paperin eikä sähkön myyn­nille. Eivät ne uhraa pape­ria sähkölle. Vaik­ka sähkö kan­nat­taisikin myy­dä markkinoille.

 43. Ei kuitenkaan liene kovin yllät­tävä tieto, että kah­den eri taval­la tuote­tun sähkön myyn­ti­hin­ta samoil­la markki­noil­la on sama. (Jotkut sähköy­htiöt tosin ovat myyneet “norp­pasäköä” tms. ylihintaan.)

 44. Art­turi: “No ei todel­lakaan kan­nat­taisi, jos se sähkö voidaan tuot­taa jos­sain muual­la tehokkaammin.”
  Eli Suomen koko sähkönku­lu­tus kan­nat­taa tuo­da, kos­ka muual­la tuote­taan tehokkaammin.

  Tehokkaam­min siis mis­sä? Ymmär­rän jos kyse on esimerkik­si Nor­jan vesivoimas­ta, mut­ta muuten väite tun­tuu oudol­ta. Olen luul­lut, että Suomeen voidaan rak­en­taa aivan yhtä tehokas ydin­voimala aivan kuin esimerkik­si Ranskaankin.

 45. Tehokku­us. Luulin, että kyse on hyödy­istä ja haitoista, mut­ta en olekaan tiedemies.

 46. Lasse: En nyt oikein tajua mitä ajat takaa. Luet­telin peri­aat­teitä, niiden keino­jen kek­simisessä Arhin­mäel­lä se hom­ma sit­ten onkin. Ei ole help­po työsarka.

  Poli­ti­ikkaa ei saa ajatel­la liian mon­imutkaise­na; minäkin käyn aina vaalien aikana rus­taa­mas­sa fiil­ispo­h­jal­ta numeron paperi­in ja muis­tan samal­la boiko­toi­da kaikkia niitä jot­ka ovat osoit­ta­neet vähänkin merkke­jä ylim­ielisyy­destä tai ovat muuten vain sanoneet tai tehneet jotakin type­r­ää. Tähän poli­itikko­jen tulee vain sopeu­tua, sil­lä lop­ul­takin val­ta on min­ul­la ja kanssakansalaisillani.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.