Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 11.6.2009

Edel­li­ses­sä kokouk­ses­sa pöy­däl­le jää­neet asiat, joi­ta olen selos­ta­nut edel­li­sen esi­tys­lis­tan kohdalla::

Mel­lun­mäen kes­kuk­sen suunnitteluperiaatteet

Kata­ja­har­jun ja Laut­ta­saa­ren­mäen suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teet Nyt pää­te­tään moot­to­ri­tien kat­ta­mi­ses­ta ehdo­te­tul­la välil­lä. Har­kit­ta­va­na on tien tun­ne­loin­ti myös Laut­ta­saa­ren ja Koi­vu­ky­län välil­lä, mut­ta sii­tä voi­daan päät­tää erik­seen. Minus­ta tuli­si tut­kia myös Län­si­väy­län muut­ta­mis­ta kaduk­si Laut­ta­saa­res­sa. Kadul­la voi olla bus­si­py­säk­ke­jä ja suo­ja­tei­tä ja taval­li­sia ris­teyk­siä ja sen lähel­le voi raken­taa, kos­ka pie­nem­mis­tä nopeuk­sis­ta tulee pie­nem­pää melua. Mat­ka-aika pite­ni­si alle puo­li minuut­tia. Suu­rin este täs­sä on se, että Län­si­väy­lä on val­tion tie. Jos se muu­tet­tai­siin kaduk­si, kun­nos­sa­pi­to­vas­tuu siir­tyi­si Helsingille.

Tun­ne­lis­ta tulee 350 met­riä pit­kä. Sii­hen on tar­jol­la myös tun­ne­lis­sa kul­ke­va pyö­rä­tie, jota on vähän arvel­tu. Minä luu­len, että moni valit­see tun­ne­lin vält­tyäk­seen mäeltä.

Han­ke mak­saa 43 mil­joo­naa ja se tuo uut­ta raken­nusoi­keut­ta lähes 50 000 ker­ros­ne­liö­tä. Ton­ni neliöl­tä pitäi­si siis rahas­taa raken­nusoi­keu­des­ta, ellei sit­ten hyö­dyik­si las­ke­ta alu­een ehey­ty­mis­tä ja melun pane­mis­ta piiloon.

Ilpo Aar­nia­la on laa­ti­nut vaih­toeh­toi­sen suun­ni­tel­man, jota moni laut­ta­saa­re­lai­nen puol­taa. Tämä suun­ni­tel­ma on vie­lä vähän kesken.

Tai­val­lah­den kasar­min län­sio­saa ja vie­rei­siä asuin­kort­te­lei­ta kos­ke­va kaava

Itäi­sen saa­ris­ton ase­ma­kaa­van suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teet. Minus­ta upea saa­ris­to tuli­si saa­da aktii­vi­sem­min kaik­kien kau­pun­ki­lais­ten käyt­töön Pih­la­ja­saa­ren tapaan.

Uusia asioi­ta:

Rus­kea­suol­le Ten­ho­lan­tie 6:een tulee seu­ra­kun­tayh­ty­mäl­le osit­tain jopa kuusi­ker­rok­si­nen talo, johon tulee seu­ra­kun­ta­toi­min­to­jen lisäk­si tukia­sun­to­la. Jot­kut naa­pu­rit vähän pal­jok­su­vat kor­keut­ta ja raken­nusoi­keut­ta. Tulee myös pie­ni päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa. Samas­sa kaa­va­muu­tok­ses­sa anne­taan lisä­ra­ken­ta­mi­soi­keut­ta 18 opis­ke­li­ja-asun­non ver­ran osoit­tee­seen Parais­ten­tie 18–20. Tii­vis­tä­mis­tä siis 3915 ker­ros­ne­liön edestä.

Met­sä­lä, Niit­ty­län­tie 10. Ase­ma­kaa­van muu­tos­esi­tyk­ses­tä anne­tut muis­tu­tuk­set. Raken­nusoi­keus nousee 0,4:stä jas 1:0:aan eli 1933 ker­ros­ne­liöl­lä. Kiin­teis­tö­lau­ta­kun­nan mukaan omis­ta­jan hyö­ty ei ole niin suu­ri, että sitä pitäi­si lei­ka­ta kau­pun­gil­le. Nuo euro­mää­räi­set rajat ovat peri­aa­te­ky­sy­myk­se­nä vähän ongel­mal­li­sia. Vie­rei­sen pien­ta­loa­lu­een asuk­kaat eivät ole iloin­neet neli­ker­rok­si­ses­ta toi­mis­to­ta­los­ta.  Minä en ole tavat­to­man ilah­tu­nut työ­paik­ka­ra­ken­ta­mi­ses­ta tuos­sa pai­kas­sa, joka tulee perus­tu­maan pit­käl­ti autoi­luun, mut­ta edel­li­nen lau­ta­kun­ta on tämän lin­jan­nut. Teo­rias­sa pää­see myös bus­sil­la, jos asuu oikeas­sa suunnassa.

Mel­lun­mäen Ruka­tun­tu­rin­tien 5 alu­een ase­ma­kaa­vas­ta anne­tut lausun­not. Alun­pe­rin ilmei­ses­ti kou­lul­le varat­tu tont­ti muu­te­taan yleis­kaa­van mukai­ses­ti pien­ta­loa­su­mi­sel­le. Uut­ta asun­toa puk­kaa seit­se­män­tu­han­nen ker­ros­ne­liön edes­tä, eli asuk­kai­ta tulee noin 150. Ei yhtään muis­tu­tus­ta, vain viras­to­jen nippelilautontoja.

Yli­opis­to­ka­dus­ta käve­ly­ka­tu Port­ha­nian edes­sä. Lopul­ta­kin. Mikon­ka­dus­ta Port­ha­nial­le yli­opis­to­ka­tu muu­te­taan jalan­kul­ku­ys­tä­väl­li­sek­si kaduk­si, jos­sa ton­til­le ajo on sal­lit­tu. Sin­ne puk­kaa myös bus­se­ja vie­mäs­sä turis­te­ja Hotel­li Helsinkiin.

Joke­ri­ra­dan alus­ta­va yleis­suun­ni­tel­ma Joke­rin muut­ta­mi­nen rati­kak­si mak­saa rai­dein­ves­toin­tei­na 210 mil­joo­naa. Varik­ko mak­saa 88 mil­joo­naa euroa ja 32 ratik­kaa mak­saa 86 mil­joo­naa. Nämä jäl­kim­mäi­set kus­tan­nuk­set eivät ole puh­das­ta menoa, kos­ka jotain ne bus­sit­kin mak­sa­vat ja bus­si­va­ri­kot. Enne3n kuin ver­tail­laan bus­sien ja rati­koi­den hin­taa, muis­tu­tet­ta­koon, että vih­reät nivel­ra­ti­kat ovat 35 vuot­ta van­ho­ja ja ne nive­lit­tö­mät 50 vuo­tiai­ta. Bus­si ei yhtä pit­kään kestä.

Mat­kus­ta­jia ennus­te­taan ole­van  vuo­des­sa noin kym­me­nen mil­joo­naa (48 000 arki­päi­vi­sin kohden)

Kun han­ket­ta ver­ra­taan nivel­bus­sien käyt­töön, ratik­ka on epä­ta­lou­del­li­sem­pi ellei ote­ta huo­mioon, että

 • a) muka­vam­pi yhteys lisää rei­tin suo­sio­ta bus­siin verrattuna;
 • b) ote­ta huo­mioon sitä, että ratik­ka­rei­tin var­rel­le voi­daan talot raken­taa lähem­mäs kuin bus­si­ka­tu­jen varrelle;
 • c) ratik­ka vie vähem­män tilaa, kos­ka ne voi­daan pan­na ohit­ta­maan lähempää;
 • d) mat­kus­ta­mi­nen on mukavampaa.

Han­kit­ta­vat pika­ra­ti­kat eivät rai­de­le­vey­des­tä riip­pu­mat­ta voi lii­ken­nöi­dä tavan­omai­ses­sa ratik­ka­ver­kos­sa, kos­ka nii­tä ei suun­ni­tel­la niin jyrk­kiin mut­kiin. Rat­ti on molem­mis­sa päis­sä, joten kään­tö­sil­muk­kaa ei tar­vi­ta. Jos vali­taan met­rin rai­de­le­veys, van­hat rati­kat voi­vat ajaa Joke­ri­väy­lää pie­nen matkan.

Bus­si­kais­tat pan­naan ole­maan käy­tös­sä aina. Niis­sä on tava­ra­lii­ken­ne sal­lit­tua ruuh­ka-aiko­jen ulko­puo­lel­la. Yöl­lä bus­sit eivät omaa kais­taan­sa tar­vit­se, mut­ta eivät hen­ki­lö­au­tot­kaan lisä­ti­laa tarvitse.

Aloi­te ilmai­lu­museon siir­tä­mi­ses­tä Mal­min lak­kau­tet­ta­val­le len­toa­se­mal­le. Kaik­kea sitä yritetäänkin.

Raken­nus­kiel­to­ja kaa­van laa­ti­mis­ta var­ten esi­te­tään Kulos­aa­res­sa, Laut­ta­saa­res­sa, Pasi­lan kone­pa­jan alu­eel­la, Käpy­läs­sä ja Pakilassa.

Lausun­to ratik­ka­lin­jas­ta Itä-Pasi­la-Ara­bia. Aloi­te liit­tyy kiis­taan Kum­pu­lan joukkoliikenneyhteyksistä.

Lausun­to toi­vo­mus­pon­nes­ta  rata­kui­lun pyö­rä­tien jat­kees­ta. Poik­keuk­sel­li­ses­ti toi­sen ker­ran pöy­däl­lä. Esi­tys ei tyy­dy­tä, kos­ka yhteys voi olla erit­täin vil­kas, jol­loin pyö­räi­li­jöi­den ohjaa­mi­nen torin poik­ki jalan­kul­ki­joi­den seas­ta on vää­rin jalan­kul­ki­joi­ta koh­taa. Pyö­räi­li­jät kyl­lä val­taa­vat tilan itselleen.

Lausun­to val­tuus­toa­loit­tees­ta pyö­rä­tiek­si Hämeen­tiel­le. Ei mah­du eikä voi pan­na jal­ka­käy­tä­vil­le­kään, kos­ka siel­lä on vilk­kai­ta bus­si­py­säk­ke­jä. Tie­tys­ti pyö­rä­tie, jos­sa on nopeus­ra­joi­tus 10 km/h, kävi­si jalkakäytävällekin.

Kehä I:n ja Turun­lin­nan­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt Tämä ei ole se odo­tet­tu eri­ta­so­liit­ty­mä vaan hätä­jär­jes­te­lyt sitä odo­tel­taes­sa. Lisää kaistoja.

Lausun­to val­tuus­toa­loit­tees­ta Munk­ki­vuo­ren rati­kak­si Esit­te­li­jän mie­les­tä tämän rati­kan vuo­ro on vas­ta, kun pää­te­tyt laa­jen­nuk­set on teh­ty. Mik­si Munk­ki­vuo­res­ta ei ole kun­non yhteyt­tä Huo­pa­lah­den asemalle?

27 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 11.6.2009”

 1. Niit­ty­län­tie 10. Käpy­län ase­mal­le 500 m. Ei sitä kukaan voi kävel­lä, autol­la pak­ko kul­kea. Joo­pa joo.

 2. Hämeen­tie on ongel­ma. Pyö­räi­ly­olo­suh­tei­ta paran­ta­va rat­kai­su tar­vi­taan mut­ta sel­lais­ta ei ole hel­pos­ti kek­sit­tä­vis­sä. Oli­si­ko ideoita?

  Jal­ka­käy­tä­väl­le pyö­riä ei tule lait­taa Hämeen­tiel­lä (eikä enää mis­sään muu­al­la­kaan, kii­tos). Jal­ka­käy­tä­väs­tä ei lii­oin voi loh­kais­ta palas­ta, sil­lä ne ovat jo nyt aivan riit­tä­vän kapeita. 

  Talot eivät siir­ry eivät­kä kais­tat lii­em­min kaven­nu, joten näh­däk­se­ni ainoat vaih­toeh­dot ovat joko maa­la­ta pyö­rä­kais­ta ajo­ra­dan pääl­le tai raken­taa sel­lai­nen auto­kais­tan tilalle. 

  Edel­li­nen ei *peri­aat­tees­sa* muut­tai­si nyky­ti­lan­net­ta: katuun vain mer­kit­täi­siin, että täs­sä on ihan lail­li­nen paik­ka pyö­räil­lä. Se oli­si kui­ten­kin vies­ti sekä autoil­le, bus­seil­le että pyö­räi­li­jöil­le, että täs­sä on ihan lail­li­nen paik­ka jos­sa saa ajaa. Se voi­si *käy­tän­nös­sä* muut­taa tilan­net­ta paljonkin.

  Jäl­kim­mäi­nen (kais­tan pois­to) edel­lyt­täi­si yksi­tyi­sau­toi­lun rajoit­ta­mis­ta jol­lain keinolla.
  Minun puo­les­ta­ni Haka­nie­men ja Kur­vin välin voi­si toki pan­na läpia­jo­kiel­toon, mut­ta se edel­lyt­täi­si kai laa­jal­ti mui­ta­kin ratkaisuja.

 3. On tun­net­tua fysiik­kaa, että 60km/h melu on vähän vähäi­sem­pää kuin 80km/h, mut­ta jos nyt aja­tuk­se­na on, että katu­na Län­si­väy­lä vas­tai­si melul­taan jotain Laut­ta­saa­ren­tie­tä niin entäs tuo auto­jen määrä? 

  Nyt 21.30 yhdes­sä minuu­tis­sa 36 ajo­neu­voa. Päi­väl­lä 120 minuu­tis­sa on ihan taval­lis­ta. Saa­daan­ko sem­moi­nen mene­mään sii­tä suun­ni­tel­lus­ta bule­var­dis­ta läpi? Ja mil­lä melutasolla?

  Oli­si haus­ka näh­dä se kil­pai­le­va esi­tys ver­kos­sa, heti kun se on valmis.

 4. Lausun­to val­tuus­toa­loit­tees­ta Munk­ki­vuo­ren rati­kak­si Esit­te­li­jän mie­les­tä tämän rati­kan vuo­ro on vas­ta, kun pää­te­tyt laa­jen­nuk­set on teh­ty. Mik­si Munk­ki­vuo­res­ta ei ole kun­non yhteyt­tä Huo­pa­lah­den asemalle?”

  Bus­siyh­teys Ulvi­lan­tie 10 — Kamp­pi: 27 — 32 min.

  Ratik­ka 4, Hol­lan­ti­lai­en­tie — Lasi­pa­lat­si: 25 min.

  Uliv­lan­tie 10 — Huo­pa­lah­den ase­ma: B 52 , 14 min.

  Ovat­ko nämä huo­no­ja yhteyksiä?

  Otta­mat­ta kan­taa totean, että Tapio­las­sa Rai­de-Joke­ria on vas­tus­tet­tu ja perus­tel­luis­ta syis­tä. (Prof. Mart­ti Tiu­ri, johon tutus­tuin dos. Pert­ti Lind­for­sin hau­ta­jai­sis­sa on esit­tä­nyt rai­de­jo­ke­ria vas­tus­ta­van mie­li­pi­teen­sä hyvin.) Lep­pä­vaa­ran — Itä­kek­sus­ken välil­lä se oliis hvyin lii­ken­nöi­ty, mut­ta jatko ..

 5. Bus­si­kais­ta­muu­tos on ter­ve­tul­lut loo­gi­suu­des­saan. Olen jo pit­kään poh­ti­nut, mik­si hen­ki­lö­au­toil­le pitää sal­lia bus­si­kais­tan käyt­tö öisin esim. man­ner­hei­min­tiel­lä. Perus­tee­na nime­no­maan, että eivät­hän ne hen­ki­lö­au­tot­kaan sil­loin mitään lisä­ti­laa tar­vit­se! Ja jos nii­den puut­tu­mi­nen bus­si­kais­tal­ta nopeut­taa bus­si­lii­ken­net­tä edes vähän, on se kaik­ki kotiin päin.

  Lisäk­si ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­set bus­si­kais­tat voi olla hel­pom­pi hah­mot­taa ja näin nii­den vää­rin­käyt­tö voi teo­rias­sa vähen­tyä. Tämän suh­teen olen tosin skep­ti­nen (esim. Pitä­jän­mäen­tien bus­si­kais­tal­la, joka on aina vain­bus­si­kais­ta ilman mitään poik­keuk­sia, ajaa todel­la pal­jon hen­ki­lö­au­to­ja). Kame­ra­val­von­taa siis tarvitaan.

 6. Han­ke mak­saa 43 mil­joo­naa ja se tuo uut­ta raken­nusoi­keut­ta lähes 50 000 ker­ros­ne­liö­tä. Ton­ni neliöl­tä pitäi­si siis rahas­taa raken­nusoi­keu­des­ta, ellei sit­ten hyö­dyik­si las­ke­ta alu­een ehey­ty­mis­tä ja melun pane­mis­ta piiloon.

  Ilp­po Aar­nia­la on laa­ti­nut vaih­toeh­toi­sen suun­ni­tel­man, jota moni laut­ta­saa­re­lai­nen puol­taa. Tämä suun­ni­tel­ma on vie­lä vähän kesken.”

  Ei ole paha hin­ta lii­ke­nen­me­lun vähe­ne­mi­ses­tä ja alu­een ehey­ty­mi­ses­tä, vaik­ka saa­tu neliö­mää­rä oli­si pie­nem­pi­kin. Kata­ja­har­jun­tiel­lä talo­jen kor­keus on 5 ker­ros­ta + alin kel­la­ri­ker­ros. Tämä tun­tuu järkevältä.

  43 Me / 20.000 asu­kas­ta = 2150 e/ nup­pi. Ei mikään suu­ri hin­ta oleel­li­ses­ta asu­mis­viih­ty­vyy­den parantumisesta.

  Olin tänään Laut­taa­saa­res­sa asun­to­yh­tiön isän­nöi­ti­si­jän koto­na yhtiön hal­li­tu­kaen kokouks­saa päät­tä­mäs­sä put­ki­rem­pas­ta. kes­kus­te­lim­me hyvinn pit­kään kah­den hal­vi­mamn tar­jouk­sen parem­muu­des­ta. Pj oli hyvin vakaas­ti ja perus­tel­lut­si sitä meil­tä, että 5.000 e (hänen osuu­ten­sa hin­na­ne­ros­ta) kan­na­taa mak­saa var­muu­des­ta että työ tulee hyvin teh­tyä. (yhtiö, joka oli ehn­ty isän­nit­si­jä­lel hom­mai aia­ki­sem­min­kin, toi­nen oli mutuen tun­net­tu ja hyvät refe­res­sit) En voi keroa pää­tös­tä, mut­ta mie­ti­mem hyvin pit­kään ja var­mis­tim­me tietoja.

 7. Tämä ei ole lis­tan asia, mut­ta Kata­ja­no­kan kär­jes­sä on kaa­voit­ta­ma­ton alue, johon raken­nus­vi­ras­to ja eräs isän­nöit­si­jä­toi­mis­to ovat aikeis­sa raken­taa 4 met­rin aidan rajaa­man työ­ko­nei­den varas­toin­tia­lu­een sekä sosi­aa­li­ti­lo­ja (ja luon­nol­li­ses­ti sau­nao­sas­ton omaan käyt­töön). Kam­pis­sa raken­nus­vi­ras­ton kalus­to­va­ras­to raken­net­tiin maan alle, mut­ta ilmei­ses­ti Skat­tal­la ran­ta-alue on niin arvo­ton­ta, että sitä jou­taa hyö­dyn­tää varas­to­na ennem­min kuin kau­pun­ki­lais­ten yhtei­se­nä tila­na. Täl­lai­set asiat ilmei­ses­ti mene­vät esi­tys­lis­to­jen ohi.

 8. Kadul­la voi olla bus­si­py­säk­ke­jä ja suo­ja­tei­tä ja taval­li­sia ris­teyk­siä ja sen lähel­le voi raken­taa, kos­ka pie­nem­mis­tä nopeuk­sis­ta tulee pie­nem­pää melua. Mat­ka-aika pite­ni­si alle puo­li minuuttia”

  Ris­teys­ten ja suo­ja­tei­den mai­nit­se­mi­nen tun­tuu has­sul­ta, kun mat­ka-aikaar­vion täy­tyy perus­tua puh­taas­ti nopeus­ra­joi­tuk­sen laskuun.

 9. Jos vali­taan met­rin rai­de­le­veys, van­hat rati­kat voi­vat ajaa Joke­ri­väy­lää pie­nen matkan.”

  Voi­han rataan lait­taa noil­la pie­nil­lä mat­koil­la kol­man­nen kis­kon, jol­loin aja­mi­nen onnis­tuu kum­man­kin rai­de­le­vey­den kalus­tol­la. Olet­taen, että yhteen­so­pi­vuut­ta ei tor­pa­ta mil­lään muul­la tek­ni­sel­lä rat­kai­sul­la. Toi­vot­ta­vas­ti yhteen­so­pi­vuus­asia huo­mioi­daan, jot­tei tul­la sul­ke­neek­si pois mitään mah­dol­li­sia ratik­ka­ver­kon laajennuksia.

 10. Rai­de­jo­ke­ris­ta:
  “Han­kit­ta­vat pika­ra­ti­kat eivät rai­de­le­vey­des­tä riip­pu­mat­ta voi lii­ken­nöi­dä tavan­omai­ses­sa ratik­ka­ver­kos­sa, kos­ka nii­tä ei suun­ni­tel­la niin jyrk­kiin mutkiin.”

  Sii­nä han­ke­suun­ni­tel­mas­sa lukee, että yksi vaih­toeh­to on käyt­tää uut­ta Val­li­lan varik­koa, eli tuo ei voi pitää paik­kaan­sa. Toki osa rata­ver­kos­ta on pois­sul­jet­tu. JLF:n syvä­kur­kut tie­si­vät ker­toa, että vaik­ka WSP oli sen niin las­ke­nut kun teh­tä­vän­an­to oli, niin he eivät pidä eril­lis­tä varik­koa pel­käs­tään Joke­ril­le jär­ke­vä­nä vaihtoehtona.

  Yli­pään­sä se suun­ni­tel­ma on ker­ran­kin sitä tasoa, että sii­hen ei ole juu­ri mitään huo­mau­tet­ta­vaaa. Kan­nat­ta­vuus­las­kel­mat nyt on hut­tua, mut­ta se joh­tuu etu­pääs­sä sii­tä että LVM:n mal­li on susi. Esim. täl­lai­sia­kin detal­je­ja on mie­tit­ty: “Pyö­rä­ka­tok­sek­si ehdo­te­taan alus­ta­vas­ti pysäk­ki­ka­tok­ses­ta modi­fioi­tua mal­lia, johon on sijoi­tet­tu mur­to­var­mat, run­gos­ta lukit­ta­vat pyö­rä­te­li­neet. Mikä­li tilan­puut­teen takia pysäk­kia­lu­eel­le ei mah­du pyö­rä­ka­tos­ta, sijoi­te­taan pysä­kil­le aina­kin pyörätelineet.”

  Lisää näi­tä sak­sa­lai­sia konsultteja!

  Rat­ti on molem­mis­sa päis­sä, joten kään­tö­sil­muk­kaa ei tarvita.”

  Vih­doin­kin, vaik­ka se pari paik­kaa vie­kin. Olen­nais­ta täs­sä on see että on hel­pom­paa teh­dä ratik­kaa pysäk­ki ker­ral­laan. Ihan niin kuin auto­väy­lät­kin teh­dään ris­teys kerrallaan.

  Jos vali­taan met­rin rai­de­le­veys, van­hat rati­kat voi­vat ajaa Joke­ri­väy­lää pie­nen matkan.”

  Ja aloit­taa voi­si vaik­ka jat­ka­mal­la esim. Mäke­län­ka­dun kis­kot Oulun­ky­lään ja teke­mäl­lä Rai­de­jo­ke­rin ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa välil­le Oulun­ky­lä — Itä­kes­kus, joka on Joke­rin kuor­mi­te­tuin osuus…

 11. Juk­ka H: “Hämeen­tie on ongel­ma. Pyö­räi­ly­olo­suh­tei­ta paran­ta­va ratkaisu…”

  Buss­kais­ta pois ja tila jae­taan pyö­räi­li­jöil­le osit­tain ja osit­tain sit­ten tar­peen mukaan muul­le lii­ken­teel­le tai pai­koi­tuk­seen. Alu­eel­la on mah­dol­lis­ta liik­kua myös rai­teil­la, joten saas­tut­ta­vaa bus­si­lii­ken­net­tä ei todel­li­suu­des­sa tarvita.

  1. Hei haloo! Hämeen­tiel­lä kul­kee val­ta­vas­ti bus­se­ja. Pää­kau­pun­ki­seu­tua ei ole, vali­tet­tavs­ti, raken­net­tu rai­de­lii­ke­teen ympä­ril­le, eikä sitä asu­tus­ta voi­da ker­ral­la hylätä.

 12. Rai­de-Joke­ris­ta: Mui­den­kin ratik­ka­lin­jo­jen vai­heit­tai­nen siir­ty­mi­nen kor­keam­man laa­tu­ta­son rai­tio­ties­tan­dar­diin oli­si pai­kal­laan. Kan­ta­kau­pun­gin rati­koi­den pitäi­si voi­da kul­kea myös Joke­ri-radal­la, vaik­ka Joke­ri-rati­kat eivät voi­si­kaan kul­kea koko kan­ta­kau­pun­gin ver­kon alu­eel­la. Jot­kin vali­tut kan­ta­kau­pun­gin rei­tit voi­daan pian­kin kor­ja­ta sel­lai­sik­si, että niil­lä voi­daan ajaa myös Jokeri-vaunuja. 

  Kak­si­suun­ta­vau­nut ja puo­len­vaih­to­pai­kat oli­si­vat tar­peel­li­nen lisäys myös kan­ta­kau­pun­gin osuuk­sil­le, jot­ta rato­ja voi­daan laa­jen­taa hel­pom­min (ei kään­tö­sil­mu­koi­ta) ja poik­keus­ti­lan­teis­sa voi­daan jous­ta­vam­min vali­ta vaih­toeh­toi­sia reittejä.

  Hämeen­tien pyö­rä­teis­tä: esi­tys­lis­tal­la mai­ni­taan, että pyö­rä­tei­den teke­mis­tä estää mm. Hämeen­tien liik­kei­den asiak­kai­den vir­heel­li­nen pysä­köin­ti jal­ka­käy­tä­väl­le. Tämä on suo­ras­taan iljet­tä­vä perustelu.

 13. af Heur­li­nil­le,

  Munk­ki­vuo­res­ta käve­lee Huo­pa­lah­den ase­mal­le 14 minuutissa. 

  En pidä kovin kel­vol­li­se­na bus­siyh­tey­te­nä, jos mat­ka kes­tää saman ver­ran kuin rei­pas käve­ly. Bus­sil­la mat­ka pitäi­si tait­tua paris­sa minuu­tis­sa. Mat­ka on noin 1,3 kilometriä. 

  Paras rat­kai­su Munk­ki­vuo­ren jouk­ko­lii­ken­neon­gel­miin oli­si­kin toi­mi­va yhteys Huo­pa­lah­den ase­mal­le, jos­ta junat kul­ke­vat Pasi­laan ja Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­mal­le muu­ta­man minuu­tin välein. Pasi­laan kes­tää Huo­pa­lah­den ase­mal­ta nel­jä minuut­tia, kes­kus­taan yhdeksän. 

  Nyky­ään on ehkä vie­lä nopeam­pia­kin vuo­ro­ja. Tie­to­ni perus­tu­vat 15 vuo­den taa, kun asuin Huo­pa­lah­den ase­man vie­res­sä. Eli minul­le sopi­si tämä jär­jes­te­ly parem­min­kin kuin ratik­ka, vaik­ka oli­si sekin hui­ma paran­nus tähän kurimukseen. 

  Ruuh­ka-aika­na tääl­tä ei todel­la­kaan men­nä alle puo­len tun­nin kes­kus­taan ns. kau­pun­ki­lin­joil­la (tar­koit­taa pysäk­ke­jä 10 met­rin välein, lin­jat 18 ja 14), 45 minuut­tia on lähem­pä­nä totuutta. 

  Pahim­mas­sa tilan­tees­sa ovat Talin­ran­nan asuk­kaat, jot­ka viet­tä­vät bus­sis­sa pää­te­py­sä­kil­lä hyvin­kin vii­ti­sen minuut­tia kes­kel­lä reit­tiä ennen­kuin pää­se­vät kotiin. 

  Tie­dän hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti per­hei­tä, jot­ka ovat muut­ta­neet pois Munk­ki­vuo­res­ta kata­stro­faa­li­sen huo­no­jen yhteyk­sien takia. Olen itse­kin har­kin­nut ja oli­sin muut­ta­nut­kin jos oli­sin bus­sien varas­sa päivittäin. 

  Onnek­si en ole!

 14. Hämeen­tien pyö­rä­teis­tä: esi­tys­lis­tal­la mai­ni­taan, että pyö­rä­tei­den teke­mis­tä estää mm. Hämeen­tien liik­kei­den asiak­kai­den vir­heel­li­nen pysä­köin­ti jal­ka­käy­tä­väl­le. Tämä on suo­ras­taan iljet­tä­vä perustelu.

  Tot­ta ja samaan aikaan real­po­li­tik. Eikä kaik­ki pysä­köin­ti ole edes vir­heel­lis­tä — myös kaik­ki las­taus- ja huol­to­lii­ken­ne park­kee­raa usein suo­raan jal­ka­käy­tä­väl­le, osin sik­si, että ajo­väy­län vähät park­ki­pai­kat ovat mil­tei aina täynnä.

  Ilman (väärin)pyäköintiäkin jalan­kul­ku on pai­koin san­gen vil­kas­ta, ja on todel­la vai­kea kek­siä tur­val­li­sia väy­liä sekä jalan­kul­ki­joil­le, että pyöräilijöille.

  Haka­nie­mes­tä pää­see muu­ten Näkin­puis­ton kaut­ta sekä IV- että V‑linjalle kevyen­lii­ken­teen väy­liä pit­kin. Tosin on se Haa­pa­nie­mi-Kur­vi­kin mel­koi­nen pul­lon­kau­la useam­mal­le­kin kulkumuodolle.

 15. Tuli vie­lä mie­leen tuos­ta moot­to­ri­tien muut­ta­mi­ses­ta kaduk­si: sehän voi olla jär­ke­vää, jos kadus­sa kiin­ni oli­si toi­mis­to­ra­ken­nuk­sia melu­val­li­na. Vaan mah­taa­ko sel­lai­sil­le olla kysyn­tää esi­mer­kik­si Larus­sa sel­lai­se­na nau­ha­mai­se­na ratkaisuna?

  Sii­nä on sem­moi­nen kak­si kilo­met­riä raken­net­ta­vaa. Mah­tui­si sii­hen joku­nen asu­kas ja työpaikka.

 16. Eli­na, mitä jos se ratik­ka meni­si Munk­ki­nie­mes­tä Munk­ki­vuo­ren kaut­ta Huo­pa­lah­den asemalle?

  Eli kis­kot näin: Kis­kot kym­pin päät­tä­ril­tä Huo­pa­lah­den ase­mal­le. Munk­kie­mes­tä Munk­ki­vuo­ren kaut­ta samoil­le kiskoille.

  Lii­ken­nöin­ti: 4A Kata­ja­no­kal­ta kier­tää Töö­lön­tul­li — Huo­pa­lah­ti — Munk­kie­mi — Töö­lön­tul­li rei­tin, 4B päin­vas­toin. Päät­tä­ri vain Kata­ja­no­kal­la. 10A Puna­vuo­res­ta ajaa Huo­pa­lah­den ase­mal­le Pik­ku-Huo­pa­lah­den kaut­ta, 10B Munk­ki­nie­men kaut­ta. Jat­ko­ke­hi­tyk­se­nä voi poh­tia jat­kaa­ko ne Joke­ril­le vai kään­tyy­kö ympäri.

  Mik­si­kö näin? No ensin­nä­kin sik­si että tuo aut­tai­si sii­hen perin­tei­seen säteit­täi­sen lin­jo­jen ongel­maan, ne kul­ke­vat toi­seen suun­taan tyh­jä­nä. Tuos­sa 10A/B rati­kas­sa kul­ki­si vaih­to­mat­kus­ta­jia Espoon suun­taan, Ran­ta­ra­dal­le, Pasi­laan, Joke­ril­le, len­to­ken­täl­le, joku­nen kes­kus­taan suun­taan junaan vaih­ta­va, jne. Ei mak­sa mitään, kos­ka se ratik­ka pitää joka tapauk­ses­sa ajaa takai­sin lähtöpisteeseen.

  Toi­sek­si tuo 4A/B taval­laan puo­lit­tai­si vuo­ro­vä­lin poh­joi­so­sis­saan, Munk­ki­vuo­res­sa oli­si ihan sama kum­paan suun­taan läh­tee, ja jos ei tyk­kää seis­tä pysä­kil­lä niin moni mat­kus­ta­ja teki­si samoin Munk­kie­mes­sä ja Pikku-Huopalahdessa.

 17. Hami­lo, olin kat­so­mas­sa Pent­ti­län ja Soi­nin­vaa­ran väit­te­lyä kun he kum­mat­kin pyr­ki­vät kau­pun­gin­joh­ta­jak­si. Her­rat oli­vat hert­tai­sen yksi­mie­li­siä sii­tä, että työ­pai­kat tuli­si sijoit­taa ase­mien lähei­syy­teen. Hyvä niin. Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu kui­ten­kin on tykäs­ty­nyt toi­mis­toi­hin melues­tei­nä, ymmär­ret­tä­vis­tä syis­tä. Nämä ovat usein ris­ti­rii­tai­sia tavot­tei­ta, Län­si­väy­län var­rel­le Larus­sa sijoi­tet­tu toi­mis­to on mah­dol­li­sim­man kau­ka­na kum­mal­ta­kin met­roa­se­mal­ta. Näin yleen­sä sik­si että aseat pyri­tään sijoit­ta­maan kes­kel­le asu­tus­ta, mota­ri taas sii­tä kauas.

 18. tpyy­luo­ma,

  juu­ri tuo­ta itse­kin poh­din, ja sik­si vähän epäi­len ideaa.

  Toi­saal­ta monis­sa kau­pun­geis­sa “met­roa­se­man lähel­lä” ole­va alue on pal­jon laa­jem­pi kuin Hel­sin­gis­sä, kun ase­mal­le on sisään­käyn­te­jä laa­jal­la alu­eel­la. Jos Laut­ta­saa­ren kes­kus­tan ase­mal­ta oli­si tun­ne­liyh­teys jon­kin­lai­seen mini­kes­kuk­seen sii­nä mota­rin var­ren toi­mis­to­kes­kit­ty­mäs­sä, niin ehkä sit­ten. Tie­tys­ti mak­sa­vat­han ne maa­na­lai­set kävelytunnelitkin.

 19. Hami­lo, meil­lä kus­tan­nus­syis­tä teh­dään met­roa­se­mat yhdel­lä sisään­käyn­nil­lä, ja sama kos­kee Län­si­met­ron ase­mia. Ainoat poik­keuk­set tähän jota kek­sin ovat Kamp­pi, Haka­nie­mi ja Itä­kes­kus. En ole ihan vakuut­tu­nut että tämä on jär­ke­vää sääs­tä­mis­tä, esi­mer­kik­si toi­nen sisään­käyn­ti Kai­sa­nie­men ase­mal­le jon­ne­kin Lii­san­ka­dun alkuun pal­ve­li­si Kru­nik­kaa, yli­opis­toa ihan eri taval­la kuin pelk­kä Kai­sa­nie­men ase­ma ja oli­si myös näp­pä­rä vaih­to­yh­teys ratikoihin.

 20. af Heur­li­nil­le,

  Munk­ki­vuo­res­ta käve­lee Huo­pa­lah­den ase­mal­le 14 minuutissa.

  En pidä kovin kel­vol­li­se­na bus­siyh­tey­te­nä, jos mat­ka kes­tää saman ver­ran kuin rei­pas käve­ly. Bus­sil­la mat­ka pitäi­si tait­tua paris­sa minuu­tis­sa. Mat­ka on noin 1,3 kilometriä.

  Paras rat­kai­su Munk­ki­vuo­ren jouk­ko­lii­ken­neon­gel­miin oli­si­kin toi­mi­va yhteys Huo­pa­lah­den ase­mal­le, jos­ta junat kul­ke­vat Pasi­laan ja Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­mal­le muu­ta­man minuu­tin välein. Pasi­laan kes­tää Huo­pa­lah­den ase­mal­ta nel­jä minuut­tia, kes­kus­taan yhdeksän. ”

  Jos ase­ma on reip­paan käve­ly­mat­kan pääs­sä, niin tar­vi­taan­ko sin­ne julk­sien klii­ken­teen yhteyt­tä erikseen?

  Ttu­kin vähä kart­taa: mat­ka lyhiu etäi­syys Munk­kviu­o­res­ta Huoplah­teen o n 1,5 km, jon­ka käve­lee 18 minuu­tis­sa (jos unoh­taa lii­ken­ne­va­lot). Munk­ki­vuo­ri on liki­mää­rin ympy­rä, joka hal­kai­si­ja on 800 — 900 met­riä, Rau­man­teio 10:ssä Huo­la­pah­teen on 2,2 km. Tätä mat­kaa busi eikä miään muu­kaan kul­ku­neu­vo kul­je paris­sa minuu­tis­sa. Hyvä nopeus (eiruuh­kaa, pit­kin val­ta­väyl­lää, kuten Masn­kau) on 30 km/t. Ja kosa välil­lä on usei­ta ris­teyk­siä ja suh­teel­li­sen kape­aa väy­lää ja psyä­ke­jä­kin onmat­kal­la., nopeus tätyy puo­lit­taa. Puhum­me siis hyvin­kin 9 minuu­tin mat­kas­ta ulvi­lan­tie 10.stä bus­si­lal tai ratikalla.

  Ratik­ka­kier­ros Munk­kvuo­ren kau­tat lisäi­si amt­kaa yhteen­sä 3 kilom­te­riä, joka on sama kuin Tuk­hol­man­ka­dul­ta Stock­man­nin kulmalle.

  Ja kat­so­taan­pa vie­lä mitä tama­ta mat­ka vei­si, siis aika­ta­tu­lun mukaan:15 minuut­tia (ilman jalan­kul­ku­mat­kaa, 0,4 km = 2 min)

  Tur­ha kiis­tel­lä,. Mink­ki­vuo­ren pit­na ‑ala (Talin­ran­ta mukaan­lu­kien pon vajaa 1 km². Kuin­ka pal­jon siel­lä on asuk­kai­ta? Ehkä 3–4000. Kaik­ki eivät oel töis­sä kes­kus­tas­sa tai Pasi­las­sa. Osa on var­mas­ti meilahdessa.Pasialn ase­mal­le on suo­ra bus­siyh­teys, 23 minuut­ti, 600 mkävelymatka
  mukaanlukien

 21. Vähän parem­min oiko­luet­tu versio

  af Heur­li­nil­le,
  Munk­ki­vuo­res­ta käve­lee Huo­pa­lah­den ase­mal­le 14 minuutissa.
  En pidä kovin kel­vol­li­se­na bus­siyh­tey­te­nä, jos mat­ka kes­tää saman ver­ran kuin rei­pas käve­ly. Bus­sil­la mat­ka pitäi­si tait­tua paris­sa minuu­tis­sa. Mat­ka on noin 1,3 kilometriä.
  Paras rat­kai­su Munk­ki­vuo­ren jouk­ko­lii­ken­neon­gel­miin oli­si­kin toi­mi­va yhteys Huo­pa­lah­den ase­mal­le, jos­ta junat kul­ke­vat Pasi­laan ja Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­mal­le muu­ta­man minuu­tin välein. Pasi­laan kes­tää Huo­pa­lah­den ase­mal­ta nel­jä minuut­tia, kes­kus­taan yhdeksän. ”
  Jos ase­ma on reip­paan käve­ly­mat­kan pääs­sä, niin tar­vi­taan­ko sin­ne julk­sien lii­ken­teen yhteyt­tä erikseen?
  Tut­kin vähän kart­taa: mat­ka lyhin etäi­syys Munk­kviu­o­res­ta Huoplah­teen o n 1,5 km, jon­ka käve­lee 18 minuu­tis­sa (jos unoh­taa lii­ken­ne­va­lot). Munk­ki­vuo­ri on liki­mää­rin ympy­rä, joka hal­kai­si­ja on 800 — 900 met­riä, Ulvi­lan­tie 10:stä Huo­la­pah­teen on lin­nin­tie­tä 2,2 km. Tätä mat­kaa bus­si eikä miään muu­kaan kul­ku­neu­vo kul­je paris­sa minuu­tis­sa. Hyvä nopeus (ei ruuh­kaa, pit­kin val­ta­väy­lää, kuten Mans­ku) on 30 km/t. Ja kos­ka välil­lä on usei­ta ris­teyk­siä ja suh­teel­li­sen kape­aa väy­lää ja pysäk­ke­jä­kin , nopeus tätyy puo­lit­taa. Puhum­me siis hyvin­kin 9 minuu­tin mat­kas­ta Ulvi­lan­tie 10.stä Huo­pa­lah­den ase­mal­la bus­sil­la tai rati­kal­la hyvis­sä­kin olo­suh­teis­sa. % minuut­tia ei enää ole oleel­li­nen ero.
  Ratik­ka­kier­ros Munk­kvuo­ren kaut­ta lisäi­si mat­kaa yhteen­sä 3 kilom­te­riä, joka on sama kuin Tuk­hol­man­ka­dul­ta Stock­man­nin kulmalle.
  Ja kat­so­taan­pa vie­lä mitä tämä mat­ka vei­si, siis aika­ta­tu­lun mukaan:15 minuut­tia (ilman jalan­kul­ku­mat­kaa, 0,4 km = 2 min)
  Tur­ha kiis­tel­lä,. Munk­ki­vuo­ren pin­ta ‑ala (Talin­ran­ta mukaan­lu­kien pon vajaa 1 km². Kuin­ka pal­jon siel­lä on asuk­kai­ta? Ehkä 3–4000. Kaik­ki eivät ole töis­sä kes­kus­tas­sa tai Pasi­las­sa. Osa on var­mas­ti Meilahdessa.Pasilan ase­mal­le on suo­ra bus­siyh­teys, 23 minuut­tia, 600 m kävelymatka
  mukaan lukien
  Asuin aikoi­na­ni Kru­ni­kas­sa. Vaik­ka asuin oikeas­taan lähes kes­kus­tas­sa, kaik­kiin mat­koi­hin piti vara­ta ½ tun­tia aikaa, vai­kak koh­de oli­si ollut lähel­lä­kin ja suo­ran ratik­kayh­tey­den pääs­sä, esim. Meilahdessa.

 22. En nyt oikein seu­raa tuo­ta af Heur­li­nin esi­tys­tä, mut­ta Munk­ki­vuo­ren/E­te­lä-Haa­gan tapai­ses­sa esi­kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä joku 20km/h nopeus (siis todel­li­nen, sisäl­tää pysäh­dyk­set) rati­kal­le tai bus­sil­le ei ole mikään ongel­ma, ýdin­kes­kus­ta ja vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyy kadut (Man­ner­hei­min­tie) on aivan eri jut­tu. Var­sin­kin kun osa rei­tis­tä on jo nyt jouk­ko­lii­ken­ne­ka­tua. Eli sii­hen kol­meen kilo­met­riin Munk­ki — Munk­ki­vuo­ri — Huo­pa­lah­ti kului­si noin yhdek­sän minuuttia.

  Olen­nais­ta on nyt kui­ten­kin se että 18 vuo­ro­vä­li on noin 15 minuut­tia ruuh­kas­sa­kin, nelo­sen 6 minuut­tia. Ja ihmi­set eivät rutii­nin­omai­ses­ti käve­le puo­len­tois­ta kilo­met­rin mat­ko­ja, rea­lis­mia on alle puo­let tuosta.

  Mut­ta se Munk­ki­vuo­ren nyt teh­dään sit­ten ehkä jos­kus, kun KSV on sitä miel­tä että lin­jo­ja teh­dään yksi kerrallaan…

 23. Yksi huo­mi­po, jota en huo­mann­tu sanoa. Esit­tä­mä­ni mat­kat oli­vat linn­nun­tie­tä. Todel­li­nen bus­sin­mat­ka eism Ukl­vi­lan­tie 10.stä Huoplah­den ase­ma­lal näyt­tää­si ole­van 4 km. oien asia on, että tälä busis­lal on usei­ta ris­teyk­siä yli­tet­tä­vä­nään. ne hidastavtavat.

  Bus­si Tuk­hol­ma­nak­dut­la Arka­di­na­ka­dul­le (3,1, km) vie 10 min. Nopeus siis 20 km/t, kuten oikein tote­sit. 52.n vuo­ro­vö­li on n 20 minuut­tia. Mut­ta kapu­pun­ki­lii­ken­tee­seen, oli sit­ten bus­dis, rati­kak tai oma auto, kuu­luu tiet­ty hitaus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.