Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 11.6.2009

Edel­lisessä kok­ouk­ses­sa pöy­dälle jääneet asi­at, joi­ta olen selostanut edel­lisen esi­tys­lis­tan kohdalla::

Mel­lun­mäen keskuk­sen suunnitteluperiaatteet

Kata­ja­har­jun ja Laut­tasaaren­mäen suun­nit­telu­pe­ri­aat­teet Nyt päätetään moot­tori­tien kat­tamis­es­ta ehdote­tul­la välil­lä. Harkit­ta­vana on tien tun­neloin­ti myös Laut­tasaaren ja Koivukylän välil­lä, mut­ta siitä voidaan päät­tää erik­seen. Minus­ta tulisi tutkia myös Län­siväylän muut­tamista kaduk­si Laut­tasaa­res­sa. Kadul­la voi olla bus­sipysäkke­jä ja suo­jateitä ja taval­lisia risteyk­siä ja sen lähelle voi rak­en­taa, kos­ka pienem­mistä nopeuk­sista tulee pienem­pää melua. Mat­ka-aika pitenisi alle puoli min­u­ut­tia. Suurin este tässä on se, että Län­siväylä on val­tion tie. Jos se muutet­taisi­in kaduk­si, kun­nos­s­api­to­vas­tuu siir­ty­isi Helsingille.

Tun­nelista tulee 350 metriä pitkä. Siihen on tar­jol­la myös tun­nelis­sa kulke­va pyörätie, jota on vähän arvel­tu. Minä luulen, että moni val­it­see tun­nelin vält­tyäk­seen mäeltä.

Han­ke mak­saa 43 miljoon­aa ja se tuo uut­ta raken­nu­soikeut­ta läh­es 50 000 ker­rosneliötä. Ton­ni neliöltä pitäisi siis rahas­taa raken­nu­soikeud­es­ta, ellei sit­ten hyödyik­si las­ke­ta alueen ehey­tymistä ja melun pane­mista piiloon.

Ilpo Aar­niala on laat­in­ut vai­h­toe­htoisen suun­nitel­man, jota moni laut­tasaare­lainen puoltaa. Tämä suun­nitel­ma on vielä vähän kesken.

Taival­lah­den kasarmin län­siosaa ja viereisiä asuinko­rt­telei­ta koske­va kaava

Itäisen saaris­ton ase­makaa­van suun­nit­telu­pe­ri­aat­teet. Minus­ta upea saaris­to tulisi saa­da akti­ivisem­min kaikkien kaupunki­lais­ten käyt­töön Pih­la­jasaaren tapaan.

Uusia asioi­ta:

Ruskea­suolle Ten­holantie 6:een tulee seu­rakun­tay­htymälle osit­tain jopa kuusik­er­roksi­nen talo, johon tulee seu­rakun­ta­toim­into­jen lisäk­si tuki­a­sun­to­la. Jotkut naa­pu­rit vähän paljok­su­vat korkeut­ta ja raken­nu­soikeut­ta. Tulee myös pieni päivit­täis­tavarakaup­pa. Samas­sa kaava­muu­tok­ses­sa annetaan lisärak­en­tamisoikeut­ta 18 opiske­li­ja-asun­non ver­ran osoit­teeseen Parais­ten­tie 18–20. Tiivistämistä siis 3915 ker­rosneliön edestä.

Met­sälä, Niit­tylän­tie 10. Ase­makaa­van muu­tosesi­tyk­ses­tä annetut muis­tu­tuk­set. Raken­nu­soikeus nousee 0,4:stä jas 1:0:aan eli 1933 ker­rosneliöl­lä. Kiin­teistölau­takun­nan mukaan omis­ta­jan hyö­ty ei ole niin suuri, että sitä pitäisi leika­ta kaupungille. Nuo euromääräiset rajat ovat peri­aatekysymyk­senä vähän ongel­mallisia. Viereisen pien­taloalueen asukkaat eivät ole iloin­neet nelik­er­roksis­es­ta toimis­to­talosta.  Minä en ole tavat­toman ilah­tunut työ­paikkarak­en­tamis­es­ta tuos­sa paikas­sa, joka tulee perus­tu­maan pitkälti autoilu­un, mut­ta edelli­nen lau­takun­ta on tämän lin­jan­nut. Teo­ri­as­sa pääsee myös bus­sil­la, jos asuu oike­as­sa suunnassa.

Mel­lun­mäen Rukatun­tur­in­tien 5 alueen ase­makaavas­ta annetut lausun­not. Alun­perin ilmeis­es­ti koul­ulle varat­tu tont­ti muute­taan yleiskaa­van mukaises­ti pien­taloa­sumiselle. Uut­ta asun­toa pukkaa seit­semän­tuhan­nen ker­rosneliön edestä, eli asukkai­ta tulee noin 150. Ei yhtään muis­tu­tus­ta, vain viras­to­jen nippelilautontoja.

Yliopis­tokadus­ta käve­lykatu Porthan­ian edessä. Lop­ul­takin. Mikonkadus­ta Portha­nialle yliopis­tokatu muute­taan jalankulkuys­täväl­lisek­si kaduk­si, jos­sa ton­tille ajo on sal­lit­tu. Sinne pukkaa myös busse­ja viemässä tur­is­te­ja Hotel­li Helsinkiin.

Jok­eri­radan alus­ta­va yleis­su­un­nitel­ma Jok­erin muut­ta­mi­nen ratikak­si mak­saa raidein­vestoin­teina 210 miljoon­aa. Varikko mak­saa 88 miljoon­aa euroa ja 32 ratikkaa mak­saa 86 miljoon­aa. Nämä jälkim­mäiset kus­tan­nuk­set eivät ole puh­das­ta menoa, kos­ka jotain ne bus­sitkin mak­sa­vat ja bus­si­varikot. Enne3n kuin ver­tail­laan bussien ja ratikoiden hin­taa, muis­tutet­takoon, että vihreät nivel­ratikat ovat 35 vuot­ta van­ho­ja ja ne nivelit­tömät 50 vuo­ti­ai­ta. Bus­si ei yhtä pitkään kestä.

Matkus­ta­jia ennuste­taan ole­van  vuodessa noin kymme­nen miljoon­aa (48 000 arkipäivisin kohden)

Kun han­ket­ta ver­rataan nivel­bussien käyt­töön, ratik­ka on epä­taloudel­lisem­pi ellei ote­ta huomioon, että

 • a) mukavampi yhteys lisää reitin suo­sio­ta bus­si­in verrattuna;
 • b) ote­ta huomioon sitä, että ratikkare­itin var­relle voidaan talot rak­en­taa lähem­mäs kuin bus­sikatu­jen varrelle;
 • c) ratik­ka vie vähem­män tilaa, kos­ka ne voidaan pan­na ohit­ta­maan lähempää;
 • d) matkus­t­a­mi­nen on mukavampaa.

Han­kit­ta­vat pikaratikat eivät raidelevey­destä riip­pumat­ta voi liiken­nöidä tavanomaises­sa ratikkaverkos­sa, kos­ka niitä ei suun­nitel­la niin jyrkki­in mutki­in. Rat­ti on molem­mis­sa päis­sä, joten kään­tösil­mukkaa ei tarvi­ta. Jos val­i­taan metrin raideleveys, van­hat ratikat voivat ajaa Jok­eriväylää pienen matkan.

Bus­sikai­stat pan­naan ole­maan käytössä aina. Niis­sä on tavar­ali­ikenne sal­lit­tua ruuh­ka-aiko­jen ulkop­uolel­la. Yöl­lä bus­sit eivät omaa kaistaansa tarvitse, mut­ta eivät henkilöau­totkaan lisäti­laa tarvitse.

Aloite ilmailu­museon siirtämis­es­tä Malmin lakkautet­tavalle lentoase­malle. Kaikkea sitä yritetäänkin.

Raken­nuskiel­to­ja kaa­van laa­timista varten esitetään Kulosaa­res­sa, Laut­tasaa­res­sa, Pasi­lan konepa­jan alueel­la, Käpylässä ja Pakilassa.

Lausun­to ratikkalin­jas­ta Itä-Pasi­la-Ara­bia. Aloite liit­tyy kiis­taan Kumpu­lan joukkoliikenneyhteyksistä.

Lausun­to toivo­musponnes­ta  ratakuilun pyörä­tien jat­keesta. Poikkeuk­sel­lis­es­ti toisen ker­ran pöy­däl­lä. Esi­tys ei tyy­dytä, kos­ka yhteys voi olla erit­täin vilkas, jol­loin pyöräil­i­jöi­den ohjaami­nen torin poik­ki jalankulk­i­joiden seasta on väärin jalankulk­i­joi­ta kohtaa. Pyöräil­i­jät kyl­lä val­taa­vat tilan itselleen.

Lausun­to val­tu­us­toaloit­teesta pyörätiek­si Hämeen­tielle. Ei mah­du eikä voi pan­na jalka­käytävillekään, kos­ka siel­lä on vilkkai­ta bus­sipysäkke­jä. Tietysti pyörätie, jos­sa on nopeusra­joi­tus 10 km/h, kävisi jalkakäytävällekin.

Kehä I:n ja Turun­lin­nantien liiken­nejär­jeste­lyt Tämä ei ole se odotet­tu eri­ta­soli­it­tymä vaan hätäjär­jeste­lyt sitä odoteltaes­sa. Lisää kaistoja.

Lausun­to val­tu­us­toaloit­teesta Munkkivuoren ratikak­si Esit­telijän mielestä tämän ratikan vuoro on vas­ta, kun pääte­tyt laa­jen­nuk­set on tehty. Mik­si Munkkivuores­ta ei ole kun­non yhteyt­tä Huopalah­den asemalle?

27 vastausta artikkeliin “Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 11.6.2009”

 1. Niit­tylän­tie 10. Käpylän ase­malle 500 m. Ei sitä kukaan voi kävel­lä, autol­la pakko kulkea. Joopa joo.

 2. Hämeen­tie on ongel­ma. Pyöräi­ly­olo­suhtei­ta paran­ta­va ratkaisu tarvi­taan mut­ta sel­l­aista ei ole hel­posti kek­sit­tävis­sä. Olisiko ideoita?

  Jalka­käytävälle pyöriä ei tule lait­taa Hämeen­tiel­lä (eikä enää mis­sään muual­lakaan, kiitos). Jalka­käytävästä ei liioin voi lohkaista palas­ta, sil­lä ne ovat jo nyt aivan riit­tävän kapeita. 

  Talot eivät siir­ry eivätkä kai­stat liiem­min kaven­nu, joten nähdäk­seni ain­oat vai­h­toe­hdot ovat joko maala­ta pyöräkaista ajo­radan päälle tai rak­en­taa sel­l­ainen autokaistan tilalle. 

  Edelli­nen ei *peri­aat­teessa* muut­taisi nykyti­lan­net­ta: katu­un vain merkit­täisi­in, että tässä on ihan lailli­nen paik­ka pyöräil­lä. Se olisi kuitenkin viesti sekä autoille, bus­seille että pyöräil­i­jöille, että tässä on ihan lailli­nen paik­ka jos­sa saa ajaa. Se voisi *käytän­nössä* muut­taa tilan­net­ta paljonkin.

  Jälkim­mäi­nen (kaistan pois­to) edel­lyt­täisi yksi­ty­isautoilun rajoit­tamista jol­lain keinolla.
  Min­un puolestani Hakaniemen ja Kurvin välin voisi toki pan­na läpi­a­jok­iel­toon, mut­ta se edel­lyt­täisi kai laa­jalti muitakin ratkaisuja.

 3. On tun­net­tua fysi­ikkaa, että 60km/h melu on vähän vähäisem­pää kuin 80km/h, mut­ta jos nyt ajatuk­se­na on, että katu­na Län­siväylä vas­taisi melul­taan jotain Laut­tasaar­en­ti­etä niin entäs tuo auto­jen määrä? 

  Nyt 21.30 yhdessä min­uutis­sa 36 ajoneu­voa. Päiväl­lä 120 min­uutis­sa on ihan taval­lista. Saadaanko sem­moinen men­emään siitä suun­nitel­lus­ta bule­vardista läpi? Ja mil­lä melutasolla?

  Olisi haus­ka nähdä se kil­pail­e­va esi­tys verkos­sa, heti kun se on valmis.

 4. “Lausun­to val­tu­us­toaloit­teesta Munkkivuoren ratikak­si Esit­telijän mielestä tämän ratikan vuoro on vas­ta, kun pääte­tyt laa­jen­nuk­set on tehty. Mik­si Munkkivuores­ta ei ole kun­non yhteyt­tä Huopalah­den asemalle?”

  Bus­siy­hteys Ulvi­lantie 10 — Kamp­pi: 27 — 32 min.

  Ratik­ka 4, Hol­lan­ti­lai­en­tie — Lasi­palat­si: 25 min.

  Ulivlantie 10 — Huopalah­den ase­ma: B 52 , 14 min.

  Ovatko nämä huono­ja yhteyksiä?

  Otta­mat­ta kan­taa totean, että Tapi­o­las­sa Raide-Jok­e­ria on vas­tustet­tu ja perustel­luista syistä. (Prof. Mart­ti Tiuri, johon tutus­tu­in dos. Pert­ti Lind­forsin hau­ta­jai­sis­sa on esit­tänyt raide­jok­e­ria vas­tus­ta­van mielip­i­teen­sä hyvin.) Lep­pä­vaaran — Itäkek­susken välil­lä se oli­is hvyin liiken­nöi­ty, mut­ta jatko ..

 5. Bus­sikaista­muu­tos on ter­ve­tul­lut loogisu­udessaan. Olen jo pitkään poht­in­ut, mik­si henkilöau­toille pitää sal­lia bus­sikaistan käyt­tö öisin esim. man­ner­heim­intiel­lä. Perus­teena nimeno­maan, että eiväthän ne henkilöau­totkaan sil­loin mitään lisäti­laa tarvitse! Ja jos niiden puut­tumi­nen bus­sikaistal­ta nopeut­taa bus­sili­iken­net­tä edes vähän, on se kaik­ki koti­in päin.

  Lisäk­si ympärivuorokautiset bus­sikai­stat voi olla helpom­pi hah­mot­taa ja näin niiden väärinkäyt­tö voi teo­ri­as­sa vähen­tyä. Tämän suh­teen olen tosin skepti­nen (esim. Pitäjän­mäen­tien bus­sikaistal­la, joka on aina vain­bus­sikaista ilman mitään poikkeuk­sia, ajaa todel­la paljon henkilöau­to­ja). Kam­er­avalvon­taa siis tarvitaan.

 6. “Han­ke mak­saa 43 miljoon­aa ja se tuo uut­ta raken­nu­soikeut­ta läh­es 50 000 ker­rosneliötä. Ton­ni neliöltä pitäisi siis rahas­taa raken­nu­soikeud­es­ta, ellei sit­ten hyödyik­si las­ke­ta alueen ehey­tymistä ja melun pane­mista piiloon.

  Ilp­po Aar­niala on laat­in­ut vai­h­toe­htoisen suun­nitel­man, jota moni laut­tasaare­lainen puoltaa. Tämä suun­nitel­ma on vielä vähän kesken.”

  Ei ole paha hin­ta liike­nen­melun vähen­e­mis­es­tä ja alueen ehey­tymis­es­tä, vaik­ka saatu neliömäärä olisi pienem­pikin. Kata­ja­har­jun­tiel­lä talo­jen korkeus on 5 ker­rosta + alin kel­larik­er­ros. Tämä tun­tuu järkevältä.

  43 Me / 20.000 asukas­ta = 2150 e/ nup­pi. Ei mikään suuri hin­ta oleel­lis­es­ta asum­isvi­ihtyvyy­den parantumisesta.

  Olin tänään Laut­taasaa­res­sa asun­toy­htiön isän­nöi­tisi­jän kotona yhtiön hal­li­tukaen kok­oukssaa päät­tämässä putkirem­pas­ta. keskuste­limme hyvinn pitkään kah­den halvi­mamn tar­jouk­sen parem­muud­es­ta. Pj oli hyvin vakaasti ja perustel­lut­si sitä meiltä, että 5.000 e (hänen osuuten­sa hin­naneros­ta) kan­nataa mak­saa var­muud­es­ta että työ tulee hyvin tehtyä. (yhtiö, joka oli ehn­ty isän­nit­si­jälel hom­mai aiakisem­minkin, toinen oli mutuen tun­net­tu ja hyvät ref­er­es­sit) En voi keroa päätöstä, mut­ta mietimem hyvin pitkään ja varmistimme tietoja.

 7. Tämä ei ole lis­tan asia, mut­ta Kata­janokan kär­jessä on kaavoit­tam­a­ton alue, johon raken­nusvi­ras­to ja eräs isän­nöit­si­jä­toimis­to ovat aikeis­sa rak­en­taa 4 metrin aidan rajaa­man työkonei­den varas­toin­tialueen sekä sosi­aal­i­tilo­ja (ja luon­nol­lis­es­ti saunaosas­ton omaan käyt­töön). Kamp­is­sa raken­nusvi­ras­ton kalus­to­varas­to raken­net­ti­in maan alle, mut­ta ilmeis­es­ti Skat­tal­la ranta-alue on niin arvo­ton­ta, että sitä joutaa hyö­dyn­tää varas­tona ennem­min kuin kaupunki­lais­ten yhteisenä tilana. Täl­laiset asi­at ilmeis­es­ti menevät esi­tys­lis­to­jen ohi.

 8. “Kadul­la voi olla bus­sipysäkke­jä ja suo­jateitä ja taval­lisia risteyk­siä ja sen lähelle voi rak­en­taa, kos­ka pienem­mistä nopeuk­sista tulee pienem­pää melua. Mat­ka-aika pitenisi alle puoli minuuttia”

  Risteysten ja suo­jatei­den mainit­sem­i­nen tun­tuu has­sul­ta, kun mat­ka-aikaarvion täy­tyy perus­tua puh­taasti nopeusra­joituk­sen laskuun.

 9. “Jos val­i­taan metrin raideleveys, van­hat ratikat voivat ajaa Jok­eriväylää pienen matkan.”

  Voihan rataan lait­taa noil­la pie­nil­lä matkoil­la kol­man­nen kiskon, jol­loin ajami­nen onnis­tuu kum­mankin raidelevey­den kalus­tol­la. Olet­taen, että yhteen­sopivu­ut­ta ei tor­pa­ta mil­lään muul­la teknisel­lä ratkaisul­la. Toiv­ot­tavasti yhteen­sopivu­usa­sia huomioidaan, jot­tei tul­la sulke­neek­si pois mitään mah­dol­lisia ratikkaverkon laajennuksia.

 10. Raide­jok­erista:
  “Han­kit­ta­vat pikaratikat eivät raidelevey­destä riip­pumat­ta voi liiken­nöidä tavanomaises­sa ratikkaverkos­sa, kos­ka niitä ei suun­nitel­la niin jyrkki­in mutkiin.”

  Siinä han­ke­su­un­nitel­mas­sa lukee, että yksi vai­h­toe­hto on käyt­tää uut­ta Vallilan varikkoa, eli tuo ei voi pitää paikkaansa. Toki osa rataverkos­ta on pois­sul­jet­tu. JLF:n syväkurkut tiesivät ker­toa, että vaik­ka WSP oli sen niin laskenut kun tehtävä­nan­to oli, niin he eivät pidä eril­listä varikkoa pelkästään Jok­er­ille järkevänä vaihtoehtona.

  Ylipään­sä se suun­nitel­ma on ker­rankin sitä tasoa, että siihen ei ole juuri mitään huo­mautet­tavaaa. Kan­nat­tavu­us­laskel­mat nyt on hut­tua, mut­ta se johtuu etupäässä siitä että LVM:n malli on susi. Esim. täl­laisi­akin detal­je­ja on mietit­ty: “Pyöräka­tok­sek­si ehdote­taan alus­tavasti pysäkkika­tok­ses­ta mod­i­fioitua mallia, johon on sijoitet­tu mur­to­var­mat, run­gos­ta lukit­ta­vat pyöräte­lineet. Mikäli tilan­pu­ut­teen takia pysäkkialueelle ei mah­du pyöräkatos­ta, sijoite­taan pysäkille ainakin pyörätelineet.”

  Lisää näitä sak­salaisia konsultteja!

  “Rat­ti on molem­mis­sa päis­sä, joten kään­tösil­mukkaa ei tarvita.”

  Vih­doinkin, vaik­ka se pari paikkaa viekin. Olen­naista tässä on see että on helpom­paa tehdä ratikkaa pysäk­ki ker­ral­laan. Ihan niin kuin autoväylätkin tehdään risteys kerrallaan.

  “Jos val­i­taan metrin raideleveys, van­hat ratikat voivat ajaa Jok­eriväylää pienen matkan.”

  Ja aloit­taa voisi vaik­ka jatka­mal­la esim. Mäkelänkadun kiskot Oulunkylään ja tekemäl­lä Raide­jok­erin ensim­mäisessä vai­heessa välille Oulunkylä — Itäkeskus, joka on Jok­erin kuor­mite­tu­in osuus…

 11. Juk­ka H: “Hämeen­tie on ongel­ma. Pyöräi­ly­olo­suhtei­ta paran­ta­va ratkaisu…”

  Busskaista pois ja tila jae­taan pyöräil­i­jöille osit­tain ja osit­tain sit­ten tarpeen mukaan muulle liiken­teelle tai paikoituk­seen. Alueel­la on mah­dol­lista liikkua myös raiteil­la, joten saas­tut­tavaa bus­sili­iken­net­tä ei todel­lisu­udessa tarvita.

  1. Hei haloo! Hämeen­tiel­lä kul­kee val­tavasti busse­ja. Pääkaupunkiseu­tua ei ole, valitet­tavsti, raken­net­tu raideli­ike­teen ympärille, eikä sitä asu­tus­ta voi­da ker­ral­la hylätä.

 12. Raide-Jok­erista: Muidenkin ratikkalin­jo­jen vai­heit­tainen siir­tymi­nen korkeam­man laatu­ta­son raiti­oti­e­s­tandard­i­in olisi paikallaan. Kan­takaupun­gin ratikoiden pitäisi voi­da kulkea myös Jok­eri-radal­la, vaik­ka Jok­eri-ratikat eivät voisikaan kulkea koko kan­takaupun­gin verkon alueel­la. Jotkin val­i­tut kan­takaupun­gin reitit voidaan piankin kor­ja­ta sel­l­aisik­si, että niil­lä voidaan ajaa myös Jokeri-vaunuja. 

  Kak­sisu­un­tavaunut ja puolen­vai­h­topaikat oli­si­vat tarpeelli­nen lisäys myös kan­takaupun­gin osuuk­sille, jot­ta rato­ja voidaan laa­jen­taa helpom­min (ei kään­tösil­mukoi­ta) ja poikkeusti­lanteis­sa voidaan jous­tavam­min vali­ta vai­h­toe­htoisia reittejä.

  Hämeen­tien pyöräteistä: esi­tys­listal­la maini­taan, että pyörätei­den tekemistä estää mm. Hämeen­tien liikkei­den asi­akkaiden virheelli­nen pysäköin­ti jalka­käytävälle. Tämä on suo­ras­taan iljet­tävä perustelu.

 13. af Heurlin­ille,

  Munkkivuores­ta kävelee Huopalah­den ase­malle 14 minuutissa. 

  En pidä kovin kelvol­lise­na bus­siy­hteytenä, jos mat­ka kestää saman ver­ran kuin reipas käve­ly. Bus­sil­la mat­ka pitäisi tait­tua paris­sa min­uutis­sa. Mat­ka on noin 1,3 kilometriä. 

  Paras ratkaisu Munkkivuoren joukkoli­iken­neon­gelmi­in olisikin toimi­va yhteys Huopalah­den ase­malle, jos­ta junat kulke­vat Pasi­laan ja Helsin­gin rautatiease­malle muu­ta­man min­uutin välein. Pasi­laan kestää Huopalah­den ase­mal­ta neljä min­u­ut­tia, keskus­taan yhdeksän. 

  Nykyään on ehkä vielä nopeampiakin vuoro­ja. Tietoni perus­tu­vat 15 vuo­den taa, kun asuin Huopalah­den ase­man vier­essä. Eli min­ulle sopisi tämä jär­jeste­ly parem­minkin kuin ratik­ka, vaik­ka olisi sekin huima paran­nus tähän kurimukseen. 

  Ruuh­ka-aikana täältä ei todel­lakaan men­nä alle puolen tun­nin keskus­taan ns. kaupunkil­in­joil­la (tarkoit­taa pysäkke­jä 10 metrin välein, lin­jat 18 ja 14), 45 min­u­ut­tia on lähempänä totuutta. 

  Pahim­mas­sa tilanteessa ovat Tal­in­ran­nan asukkaat, jot­ka viet­tävät bus­sis­sa päätepysäkil­lä hyvinkin viitisen min­u­ut­tia keskel­lä reit­tiä ennenkuin pää­sevät kotiin. 

  Tiedän henkilöko­htais­es­ti per­heitä, jot­ka ovat muut­ta­neet pois Munkkivuores­ta katas­tro­faalisen huono­jen yhteyk­sien takia. Olen itsekin harkin­nut ja olisin muut­tanutkin jos olisin bussien varas­sa päivittäin. 

  Onnek­si en ole!

 14. Hämeen­tien pyöräteistä: esi­tys­listal­la maini­taan, että pyörätei­den tekemistä estää mm. Hämeen­tien liikkei­den asi­akkaiden virheelli­nen pysäköin­ti jalka­käytävälle. Tämä on suo­ras­taan iljet­tävä perustelu.

  Tot­ta ja samaan aikaan realpoli­tik. Eikä kaik­ki pysäköin­ti ole edes virheel­listä — myös kaik­ki las­taus- ja huoltoli­ikenne park­keer­aa usein suo­raan jalka­käytävälle, osin sik­si, että ajoväylän vähät parkkipaikat ovat mil­tei aina täynnä.

  Ilman (väärin)pyäköintiäkin jalankulku on paikoin san­gen vilka­s­ta, ja on todel­la vaikea kek­siä tur­val­lisia väyliä sekä jalankulk­i­joille, että pyöräilijöille.

  Hakaniemestä pääsee muuten Näk­in­puis­ton kaut­ta sekä IV- että V‑linjalle kevyen­li­iken­teen väyliä pitkin. Tosin on se Haa­panie­mi-Kurvikin melkoinen pul­lonkaula use­am­mallekin kulkumuodolle.

 15. Tuli vielä mieleen tuos­ta moot­tori­tien muut­tamis­es­ta kaduk­si: sehän voi olla järkevää, jos kadus­sa kiin­ni olisi toimis­toraken­nuk­sia melu­val­li­na. Vaan mah­taako sel­l­aisille olla kysyn­tää esimerkik­si Larus­sa sel­l­aise­na nauhamaise­na ratkaisuna?

  Siinä on sem­moinen kak­si kilo­metriä raken­net­tavaa. Mah­tu­isi siihen jokunen asukas ja työpaikka.

 16. Eli­na, mitä jos se ratik­ka menisi Munkkiniemestä Munkkivuoren kaut­ta Huopalah­den asemalle?

  Eli kiskot näin: Kiskot kympin päät­täriltä Huopalah­den ase­malle. Munkkiemestä Munkkivuoren kaut­ta samoille kiskoille.

  Liiken­nöin­ti: 4A Kata­janokalta kiertää Töölön­tul­li — Huopalahti — Munkkie­mi — Töölön­tul­li reitin, 4B päin­vas­toin. Päät­täri vain Kata­janokalla. 10A Punavuores­ta ajaa Huopalah­den ase­malle Pikku-Huopalah­den kaut­ta, 10B Munkkiniemen kaut­ta. Jatkoke­hi­tyk­senä voi pohtia jatkaako ne Jok­er­ille vai kään­tyykö ympäri.

  Mik­sikö näin? No ensin­näkin sik­si että tuo aut­taisi siihen per­in­teiseen säteit­täisen lin­jo­jen ongel­maan, ne kulke­vat toiseen suun­taan tyhjänä. Tuos­sa 10A/B ratikas­sa kulk­isi vai­h­tomatkus­ta­jia Espoon suun­taan, Rantaradalle, Pasi­laan, Jok­er­ille, lento­ken­tälle, jokunen keskus­taan suun­taan junaan vai­h­ta­va, jne. Ei mak­sa mitään, kos­ka se ratik­ka pitää joka tapauk­ses­sa ajaa takaisin lähtöpisteeseen.

  Toisek­si tuo 4A/B taval­laan puolit­taisi vuorovälin pohjoiso­sis­saan, Munkkivuores­sa olisi ihan sama kumpaan suun­taan läh­tee, ja jos ei tykkää seistä pysäkil­lä niin moni matkus­ta­ja tek­isi samoin Munkkiemessä ja Pikku-Huopalahdessa.

 17. Hami­lo, olin kat­so­mas­sa Pent­tilän ja Soin­in­vaaran väit­te­lyä kun he kum­matkin pyrkivät kaupung­in­jo­hta­jak­si. Her­rat oli­vat hert­taisen yksimielisiä siitä, että työ­paikat tulisi sijoit­taa asemien läheisyy­teen. Hyvä niin. Kaupunkisu­un­nit­telu kuitenkin on tykästynyt toimis­toi­hin meluesteinä, ymmär­ret­tävistä syistä. Nämä ovat usein ris­tiri­itaisia tavot­tei­ta, Län­siväylän var­relle Larus­sa sijoitet­tu toimis­to on mah­dol­lisim­man kaukana kum­mal­takin metroase­mal­ta. Näin yleen­sä sik­si että aseat pyritään sijoit­ta­maan keskelle asu­tus­ta, motari taas siitä kauas.

 18. tpyy­lu­o­ma,

  juuri tuo­ta itsekin pohdin, ja sik­si vähän epäilen ideaa.

  Toisaal­ta monis­sa kaupungeis­sa “metroase­man lähel­lä” ole­va alue on paljon laa­jem­pi kuin Helsingis­sä, kun ase­malle on sisäänkäyn­te­jä laa­jal­la alueel­la. Jos Laut­tasaaren keskus­tan ase­mal­ta olisi tun­neliy­hteys jonkin­laiseen minikeskuk­seen siinä motarin var­ren toimis­tokeskit­tymässä, niin ehkä sit­ten. Tietysti mak­sa­vathan ne maanalaiset kävelytunnelitkin.

 19. Hami­lo, meil­lä kus­tan­nussy­istä tehdään metroase­mat yhdel­lä sisäänkäyn­nil­lä, ja sama kos­kee Län­simetron asemia. Ain­oat poikkeuk­set tähän jota keksin ovat Kamp­pi, Hakanie­mi ja Itäkeskus. En ole ihan vaku­ut­tunut että tämä on järkevää säästämistä, esimerkik­si toinen sisäänkäyn­ti Kaisaniemen ase­malle jon­nekin Liisankadun alku­un palvelisi Krunikkaa, yliopis­toa ihan eri taval­la kuin pelkkä Kaisaniemen ase­ma ja olisi myös näp­pärä vai­h­toy­hteys ratikoihin.

 20. “af Heurlin­ille,

  Munkkivuores­ta kävelee Huopalah­den ase­malle 14 minuutissa.

  En pidä kovin kelvol­lise­na bus­siy­hteytenä, jos mat­ka kestää saman ver­ran kuin reipas käve­ly. Bus­sil­la mat­ka pitäisi tait­tua paris­sa min­uutis­sa. Mat­ka on noin 1,3 kilometriä.

  Paras ratkaisu Munkkivuoren joukkoli­iken­neon­gelmi­in olisikin toimi­va yhteys Huopalah­den ase­malle, jos­ta junat kulke­vat Pasi­laan ja Helsin­gin rautatiease­malle muu­ta­man min­uutin välein. Pasi­laan kestää Huopalah­den ase­mal­ta neljä min­u­ut­tia, keskus­taan yhdeksän. ”

  Jos ase­ma on reip­paan käve­ly­matkan päässä, niin tarvi­taanko sinne julk­sien kli­iken­teen yhteyt­tä erikseen?

  Ttukin vähä kart­taa: mat­ka lyhiu etäisyys Munkkvi­uores­ta Huo­plah­teen o n 1,5 km, jon­ka kävelee 18 min­uutis­sa (jos uno­htaa liiken­neval­ot). Munkkivuori on likimäärin ympyrä, joka halka­isi­ja on 800 — 900 metriä, Rau­man­teio 10:ssä Huo­la­pah­teen on 2,2 km. Tätä matkaa busi eikä miään muukaan kulkuneu­vo kul­je paris­sa min­uutis­sa. Hyvä nopeus (eiru­uhkaa, pitkin val­taväyl­lää, kuten Masnkau) on 30 km/t. Ja kosa välil­lä on usei­ta risteyk­siä ja suh­teel­lisen kapeaa väylää ja psyäke­jäkin onmatkalla., nopeus tätyy puolit­taa. Puhumme siis hyvinkin 9 min­uutin matkas­ta ulvi­lantie 10.stä bus­si­lal tai ratikalla.

  Ratikkakier­ros Munkkvuoren kau­tat lisäisi amtkaa yhteen­sä 3 kilo­m­ter­iä, joka on sama kuin Tukhol­mankadul­ta Stock­man­nin kulmalle.

  Ja kat­so­taan­pa vielä mitä tama­ta mat­ka veisi, siis aikatat­u­lun mukaan:15 min­u­ut­tia (ilman jalankulku­matkaa, 0,4 km = 2 min)

  Turha kiis­tel­lä,. Minkkivuoren pit­na ‑ala (Tal­in­ran­ta mukaan­lukien pon vajaa 1 km². Kuin­ka paljon siel­lä on asukkai­ta? Ehkä 3–4000. Kaik­ki eivät oel töis­sä keskus­tas­sa tai Pasi­las­sa. Osa on var­masti meilahdessa.Pasialn ase­malle on suo­ra bus­siy­hteys, 23 min­u­ut­ti, 600 mkävelymatka
  mukaanlukien

 21. Vähän parem­min oikoluet­tu versio

  “af Heurlin­ille,
  Munkkivuores­ta kävelee Huopalah­den ase­malle 14 minuutissa.
  En pidä kovin kelvol­lise­na bus­siy­hteytenä, jos mat­ka kestää saman ver­ran kuin reipas käve­ly. Bus­sil­la mat­ka pitäisi tait­tua paris­sa min­uutis­sa. Mat­ka on noin 1,3 kilometriä.
  Paras ratkaisu Munkkivuoren joukkoli­iken­neon­gelmi­in olisikin toimi­va yhteys Huopalah­den ase­malle, jos­ta junat kulke­vat Pasi­laan ja Helsin­gin rautatiease­malle muu­ta­man min­uutin välein. Pasi­laan kestää Huopalah­den ase­mal­ta neljä min­u­ut­tia, keskus­taan yhdeksän. ”
  Jos ase­ma on reip­paan käve­ly­matkan päässä, niin tarvi­taanko sinne julk­sien liiken­teen yhteyt­tä erikseen?
  Tutkin vähän kart­taa: mat­ka lyhin etäisyys Munkkvi­uores­ta Huo­plah­teen o n 1,5 km, jon­ka kävelee 18 min­uutis­sa (jos uno­htaa liiken­neval­ot). Munkkivuori on likimäärin ympyrä, joka halka­isi­ja on 800 — 900 metriä, Ulvi­lantie 10:stä Huo­la­pah­teen on lin­nin­ti­etä 2,2 km. Tätä matkaa bus­si eikä miään muukaan kulkuneu­vo kul­je paris­sa min­uutis­sa. Hyvä nopeus (ei ruuhkaa, pitkin val­taväylää, kuten Man­sku) on 30 km/t. Ja kos­ka välil­lä on usei­ta risteyk­siä ja suh­teel­lisen kapeaa väylää ja pysäkke­jäkin , nopeus tätyy puolit­taa. Puhumme siis hyvinkin 9 min­uutin matkas­ta Ulvi­lantie 10.stä Huopalah­den ase­mal­la bus­sil­la tai ratikalla hyvis­säkin olo­suhteis­sa. % min­u­ut­tia ei enää ole oleelli­nen ero.
  Ratikkakier­ros Munkkvuoren kaut­ta lisäisi matkaa yhteen­sä 3 kilo­m­ter­iä, joka on sama kuin Tukhol­mankadul­ta Stock­man­nin kulmalle.
  Ja kat­so­taan­pa vielä mitä tämä mat­ka veisi, siis aikatat­u­lun mukaan:15 min­u­ut­tia (ilman jalankulku­matkaa, 0,4 km = 2 min)
  Turha kiis­tel­lä,. Munkkivuoren pin­ta ‑ala (Tal­in­ran­ta mukaan­lukien pon vajaa 1 km². Kuin­ka paljon siel­lä on asukkai­ta? Ehkä 3–4000. Kaik­ki eivät ole töis­sä keskus­tas­sa tai Pasi­las­sa. Osa on var­masti Meilahdessa.Pasilan ase­malle on suo­ra bus­siy­hteys, 23 min­u­ut­tia, 600 m kävelymatka
  mukaan lukien
  Asuin aikoinani Krunikas­sa. Vaik­ka asuin oikeas­t­aan läh­es keskus­tas­sa, kaikki­in matkoi­hin piti vara­ta ½ tun­tia aikaa, vaikak kohde olisi ollut lähel­läkin ja suo­ran ratikkay­htey­den päässä, esim. Meilahdessa.

 22. En nyt oikein seu­raa tuo­ta af Heurlin­in esi­tys­tä, mut­ta Munkkivuoren/Etelä-Haa­gan tapaises­sa esikaupunkiym­päristössä joku 20km/h nopeus (siis todel­li­nen, sisältää pysähdyk­set) ratikalle tai bus­sille ei ole mikään ongel­ma, ýdinkeskus­ta ja vilkkaasti liiken­nöidyy kadut (Man­ner­heim­intie) on aivan eri jut­tu. Varsinkin kun osa reitistä on jo nyt joukkoli­iken­nekat­ua. Eli siihen kolmeen kilo­metri­in Munk­ki — Munkkivuori — Huopalahti kuluisi noin yhdek­sän minuuttia.

  Olen­naista on nyt kuitenkin se että 18 vuoroväli on noin 15 min­u­ut­tia ruuhkas­sakin, nelosen 6 min­u­ut­tia. Ja ihmiset eivät ruti­ini­no­mais­es­ti kävele puo­len­toista kilo­metrin matko­ja, real­is­mia on alle puo­let tuosta.

  Mut­ta se Munkkivuoren nyt tehdään sit­ten ehkä joskus, kun KSV on sitä mieltä että lin­jo­ja tehdään yksi kerrallaan…

 23. Yksi huomipo, jota en huo­man­ntu sanoa. Esit­tämäni matkat oli­vat linn­nun­ti­etä. Todel­li­nen buss­in­mat­ka eism Uklvi­lantie 10.stä Huo­plah­den ase­malal näyt­tääsi ole­van 4 km. oien asia on, että tälä busis­lal on usei­ta risteyk­siä ylitet­tävänään. ne hidastavtavat.

  Bus­si Tukhol­manakdut­la Arkad­i­nakadulle (3,1, km) vie 10 min. Nopeus siis 20 km/t, kuten oikein tote­sit. 52.n vuorovöli on n 20 min­u­ut­tia. Mut­ta kapupunkili­iken­teeseen, oli sit­ten bus­dis, ratikak tai oma auto, kuu­luu tiet­ty hitaus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.