Euroopan demarit vapaassa pudotuksessa

Nopea vil­kais­tu­na Euro­vaa­lien mer­kit­tä­vin tulos on dema­rien sur­kea menes­tys kaut­ta Euroo­pan, ei vain Suo­mes­sa. Mones­sa maas­sa vih­reät ovat nouse­mas­sa kon­ser­va­tii­vien vas­ta­voi­mak­si dema­rien tilal­le. Rans­kas­sa vih­rei­den ja dema­rien kan­na­tus on jo jok­seen­kin tasoissa.

Ulko­maa­lais­vas­tai­sen äärioi­keis­ton menes­tys­tä odo­tet­tiin, mut­ta se näyt­tää jää­vän vai­meam­mak­si kuin pelättiin.

Suo­mes­sa vih­reät ohit­ti­vat dema­rit kan­na­tuk­ses­sa mones­sa suu­res­sa kau­pun­gis­sa: Hel­sin­ki, Espoo, Kirk­ko­num­mi, Tur­ku, Tam­pe­re, Joen­suu nyt esi­mer­kik­si. Nämä oli­vat vain euro­vaa­lit, mut­ta kuitenkin.

Julk­ki­seh­dok­kaat eivät menes­ty­neet, pait­si yksi. Dema­rit saa­vat syyt­tää itse­ään sii­tä, , että jäi­vät tosia­sias­sa yhteen paik­kaan yri­tet­ty­ään kosis­kel­la ääniä sitou­tu­mat­to­mal­la Mit­ro Revolla.

85 vastausta artikkeliin “Euroopan demarit vapaassa pudotuksessa”

 1. Dema­rit oli­si­vat tosi­aan saa­neet kak­si ehdo­kas­ta läpi ilman Mit­ro Revon ääniä­kin. Soi­ni oli­si men­nyt läpi ilman vaa­li­liit­toa, mut­ta Essay­ahin sijas­ta Anni­ka Lapin­tie oli­si tul­lut vali­tuk­si. Jos Soi­nin tavoi­te vaa­li­lii­ton kans­sa oli saa­da EU-kriit­ti­siä ehdok­kai­ta vali­tuk­si, niin se ei tain­nut onnis­tua. Vain yksi krii­tik­ko sivuut­ti toisen.

  Meni­vät­kö Vih­reät tosi­aan dema­reis­ta ohi Tam­pe­reel­la­kin? On Has­sil­la tosi­aan kova kan­na­tus täällä.

  Maa­han­muu­to­po­li­tii­kas­sa äänet meni­vät 3–1 “suvait­se­vais­tol­le” (RKP+Vihr vs. PS). Tai 3–2, jos Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit las­ke­taan mukaan vaa­li­lii­ton vuoksi.

 2. Luen juu­ri Pent­ti Sil­lan­tauk­sen 1989 toi­mit­ta­maa haas­tat­te­lu­kir­jaa kan­san­edus­ta­ja- ja ikä­to­ve­reis­taan, muka­na usei­ta työ­väen­liik­keen pit­kän lin­jan edus­ta­jia. Hei­hen ver­rat­tu­na on help­po tode­ta, että nyky­va­sem­mis­tol­ta on kadon­nut visio ja missio.

  Lisäk­si SDP on aivan tie­toi­ses­ti luo­pu­nut nel­jäs­osas­ta kan­na­tus­po­ten­ti­aa­lis­taan, nuo­ris­ta mie­his­tä. Mik­si alle 40-vuo­tias yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la työs­ken­te­le­vä mies äänes­täi­si enää dema­rei­ta? Tun­tee­ko kukaan sel­lais­ta duunaria?

  Vih­reät ovat uusi, ei-sosia­lis­ti­nen vasem­mis­to ja hyvä niin. Puo­lue­kent­tä jakau­tuu jat­kos­sa muu­ten kuin suh­tau­tu­mi­sel­la tuo­tan­to­vä­li­nei­den omistukseen.

 3. Tähän on yksin­ker­tai­nen seli­tys. Kukaan ei enää usko, että dema­reil­la on rat­kai­su­ja nykyi­siin ongel­miin. Kuten vaik­ka talouslamaan. 

  Aika on aja­nut vasem­mis­ton ohi.

 4. Dema­rit saa­vat syyt­tää itse­ään sii­tä, , että jäi­vät tosia­sias­sa yhteen paik­kaan yri­tet­ty­ään kosis­kel­la ääniä sitou­tu­mat­to­mal­la Mit­ro Revolla.

  Minä­kin äänes­tin näis­sä vaa­leis­sa vih­rei­tä enkä dema­rei­ta, mut­ta tätä en täy­sin ymmär­tä­nyt. Eikö tulos ker­ro sii­tä, että ihmi­set halua­vat sosi­aa­li­de­mo­kra­tial­ta jotain sel­lais­ta, mitä Repo edus­taa, ja puo­les­taan vie­rok­su­vat sitä, mitä edus­ta­vat Kim­mo Kil­jusen tai Arja Alhon kal­tai­set van­hat ja perin­tei­set jäsen­kir­ja­de­ma­rit? Repo on hei­hin ver­rat­tu­na niin eri­lai­nen hah­mo, että uskoak­se­ni hän­tä äänes­ti­vät ihmi­set, jot­ka eivät ilman hänen ehdok­kuut­taan oli­si äänes­tä­neet dema­rei­ta lain­kaan. Juu­ri se, että hän onnis­tui vaa­leis­sa jois­sa jokai­ki­nen muu julk­ki­seh­do­kas epä­on­nis­tui — Sari Essay­ahia ei kai voi enää tätä nykyä sel­lai­sek­si las­kea — osoit­taa minus­ta, että hän­tä ei voi kui­ta­ta pel­käk­si kosis­ke­le­vak­si julkkisehdokkaaksi.

  Pää­väit­tees­sä­si olet kyl­lä täy­sin oikeas­sa, ja eräs mai­nit­se­mat­ta jät­tä­mä­si seik­ka antaa sil­le vie­lä voi­ma­kas­ta lisä­tu­kea, nimit­täin puo­luei­den kan­nat­ta­ja­kun­nan ikä­ra­ken­ne. Nuo­rim­pien äänes­tä­jäi­kä­luok­kien — tai sen osan niis­tä, joka äänes­tää — enem­mis­tön kat­san­to­kan­nas­sa Suo­mes­sa on jo nyt käy­tän­nös­sä kak­si­puo­lue­jär­jes­tel­mä, ja ne puo­lu­eet ovat kokoo­mus ja vih­reät. Mikä­li vii­me vuo­sien kehi­tys jat­kuu kes­key­tyk­set­tä, sama tulee jo suku­pol­ven kulut­tua ole­maan tot­ta myös valtakunnanpolitiikassa.

 5. Osmo: “…äärioi­keis­ton menes­tys­tä odotettiin…”

  Ker­ro nyt Osmo toki min­kä äärioi­keis­ton? Moni muu minun lisäk­se­ni var­maan hie­rai­si kor­vi­aan, kun Jut­ta Urpi­lai­nen mai­nit­si tv-haas­tat­te­lus­sa n. klo 23 vain yhden syyn tap­piol­le: äänes­tä­jät liu­kui­vat Perus­suo­ma­lais­ten taak­se. Heti perään haas­ta­tel­tu Timo Soi­ni myön­si, että mer­kit­tä­vä osa kan­na­tuk­sen kas­vus­ta tuli vasem­mal­ta. Mää­rit­te­le nyt hiu­kan, mikä on oikeis­toa ja eri­tyi­ses­ti äärioikeistoa.

 6. Jo äänes­tys­pro­sen­tin kehi­tys ker­too omaa kiel­tään, mitä miel­tä kan­sa on koko tou­hus­ta. EU-höpi­nä vaa­leis­sa oli tasai­sen lat­tee­ta jori­naa, joka ei tavoit­ta­nut kan­saa miten­kään. Sel­lai­set ehdok­kaat menes­ty­vät, jot­ka puhuu asioi­ta jot­ka ovat ihmi­sil­lä pää­lim­mäi­si­nä mielessä.

 7. Ovat­ko dema­rit katoa­va luonnonvara? 

  Ensin pitäi­si kai mää­ri­tel­lä dema­ri. Tar­koit­taa­ko se SI:hin kuu­lu­vaa puo­luet­ta ja sel­lai­sen jäsen­tä tai uskol­lis­ta äänestäjää?

  Sit­ten pure­taan fil­la­ria lisää. Täm­möi­siin osiin:

  *Sdp:n lin­ja ja tyy­li täs­sä vaalitaistelussa 

  *Mui­den tai itse­kun­kin EU-maan dema­ri­puo­lu­een lin­ja ja menestys

  *Sdp:n lin­ja, peri­aat­teet ja toi­min­ta­mal­li noin yleen­sä; EU-vaa­li kun on, niin, “vain” EU-vaali. 

  *Mui­den mai­den dema­rei­den vas­taa­vat visiot.

  Kaik­ki liit­ty­vät kai joten­kin toi­siin­sa mut­ta kovin suu­reen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen tai “menes­tys ruok­kii muu­al­la­kin menes­tys­tä” ‑kuvioon en jak­sa uskoa. Tai myös­kään vas­taa­vas­ti tap­pion koh­dal­la kuten nyt. Valai­tu­lok­set ovat sit­ten­kin aika maa­koh­tai­sia ilmiöitä. 

  Lähin­nä EU:n dema­rei­den huo­let ja vaa­li­tap­piot liit­ty­vät toi­siin­sa siten, että ongel­mat ja äänes­tä­jien huo­let ovat pal­jol­ti samo­ja ja pal­lo samal­la tavoin osit­tain hukassa. 

  Kes­kus­te­lus­sa sekä meil­lä että maa­il­mal­la­kin menee usein kak­si asi­aa sekaisin:

  1)Jämäkkyys ja peri­aat­teel­li­suus, rehel­li­syys äänes­tä­jiä ja ns. perus­kan­nat­ta­jia kohtaan.
  Ei, tämä ei tar­koi­ta “kei­te­tään vaan sel­lua, ympä­ris­tös­tä viis”:)

  2)Vasemmistolaisuus jol­lain “perin­tei­sel­lä” vasen-oikea ‑akse­lil­la.

  Kai­paan ryh­dis­täy­ty­mis­tä tuos­sa koh­das­sa 1. Se ei edel­ly­tä mitään hut­tuis­ta ideo­lo­gis­ta vasem­mal­le liu­ku­mis­ta koh­das­sa 2 vaan vaka­vaa yri­tys­tä teh­dä asia ker­ral­laan oikein.

  Oikein teke­mi­sen voi­si aloit­taa paik­kaa­mal­la 90-luvun laman­kor­jaus­liik­kei­den aiheut­ta­mia tuhoja.
  Sil­loin juus­to­höy­lät­tiin tar­mok­kaas­ti köy­him­mil­le ja/tai syr­jäy­ty­neim­mil­le tar­koi­tet­tu­ja varoja.

  Minä aina­kin mak­san koh­tuul­li­ses­ta lik­sas­ta­ni mie­lel­lä­ni vero­ja tuo­hon tarkoitukseen.
  Esi­merk­ki­nä vain, pal­jon muu­ta­kin löytyy. 

  Tahal­li­sen kor­ni ja naii­vi ver­taus­ku­va: Jopa Usa:ssa demo­kraat­ti­puo­lu­een edis­ty­mö­sii­pi tekee pai­kal­lis- ja osa­val­tio­ta­sol­la jos­kus rat­kai­su­ja, jot­ka sai­si­vat pahim­mat suo­ma­lai­set beto­ni­de­ma­rit tukeh­tu­maan. Kon­kreet­ti­set teot ja edes hyvät yri­tyk­set puhu­vat äänes­tä­jil­le puolestaan.

  Kos­ka tämä on tun­ne­tun vih­reän blo­gi, niin sano­taan eri­tyi­ses­ti: myös ympä­ris­tö­asiois­sa kai­pai­si sdp:ltä kun­non lin­jaa. Vaik­ka sel­lais­ta­kin, jota ei täy­sin jakai­si­kaan, mut­ta asen­net­ta peliin kuitenkin.

 8. Näki­sin, että dema­reil­la on kak­si vaih­toeh­toa. Ensim­mäi­nen on ottaa lusik­ka kau­nii­seen käteen ja alkaa kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta epä­tyy­pil­lis­ten työ­suh­tei­den mää­rän ja työ­mark­ki­noi­den epä­var­muu­den jat­ku­vaan kas­vuun ja alkaa vaka­vas­ti kes­kus­te­le­maan eri­lai­sis­ta perustulo/negatiivinen tulo­ve­ro­mal­leis­ta. Toi­nen on tie­tys­ti pitää pää tiu­kas­ti pen­saas­sa ja jat­kaa nykyi­sel­lä “kyl­lä kai­kil­la pitää voi­da olla elä­ke­työ, jol­la voi elät­tää itsen­sä ja per­heen­sä” ‑lita­nial­la ay-liik­keen kans­sa ja vai­pua ajan myö­tä pik­ku­hil­jaa poliit­ti­seen men­nei­syy­teen ja pien­puo­lu­eek­si skp:n ja vasem­mis­to­lii­ton seuraksi.

 9. Kun ei dema­riäm­mil­le äänet kel­paa. Minä oli­sin enti­se­nä dema­ri­na äänes­tä­nyt mie­luum­min Kari Raja­mä­keä kuin Sam­po Terhoa.

  Raja­mä­ki Vapun tienoilla:
  “Lyhyt­nä­köi­set työ­nan­ta­ja­nä­kö­koh­dat tule­vat iske­mään yhteis­kun­taa vie­lä syvem­min. Van­ha­sen — Katai­sen hal­li­tuk­sen toi­mes­ta ulko­mai­sen työ­voi­man maa­han­tu­loa hel­po­te­taan luo­pu­mal­la sen sel­vit­tä­mi­ses­tä, onko Suo­mes­sa saa­ta­vis­sa tai kou­lu­tet­ta­vis­sa vas­taa­vaa työvoimaa.”

 10. @Markus
  Osmo kom­men­toi koko Euroo­pan tulos­ta, ei pel­käs­tään Suo­men. Esim. tuo­reen MEPin Nick Grif­fi­nin joh­ta­ma Bri­tish Natio­nal Par­ty voi­daan huo­let­ta las­kea äärioi­keis­toon, ja ulko­maa­lais­vas­tai­nen oli­si lie­vä unders­ta­te­ment. BNP saa kah­des­ta par­la­ment­ti­pai­kas­taan kipeäs­ti tar­vit­se­maan­sa rahoi­tus­ta, sekä run­saas­ti jul­ki­suut­ta. Ei hyvä.

 11. Mie­len­kiin­toi­nen seik­ka on että vali­tuk­si tuli­vat, yhtä lukuu­not­ta­mat­ta, kaik­ki 13 eni­ten hen­ki­lö­koh­tai­sia ääniä kerän­nyt­tä ehdo­kas­ta. Pent­ti­län sijaan RKP vei paikan.

  Dema­rei­den tap­pio­ta syven­si täy­del­li­nen kam­pan­join­nin puu­te, aina­kin Hel­sin­gis­sä. Vii­mei­sen kah­den vii­kon aika­na ainoa elon­merk­ki oli vaa­li­mök­ki rau­ta­tie­a­se­mal­la. Ei sel­lai­sel­la saa poten­ti­aa­li­sia kann­nat­ta­jia liik­kel­le. Mut­ta ilmei­ses­ti ns kent­tä­vä­ki on kadon­nut myös.

 12. Tcrow­nil­le:

  Täs­sä ja nyt on hyväk­syt­tä­vä “maa­il­man pahuus” ja autet­ta­va pät­kä­työ­kier­tees­sä olevia.
  Jon­kin­lai­nen nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro­mal­li oli­si gutaa, niin­kuin tai­sim­me molem­mat tääl­lä jos­kus tal­vel­la todeta:)

  Mut­ta, mutta:
  “kyl­lä kai­kil­la pitää voi­da olla elä­ke­työ, jol­la voi elät­tää itsen­sä ja per­heen­sä” ei ole laa­jem­mal­la tasol­la ja pitem­mäl­lä aika­vä­lil­lä hul­lum­pi visio sekään. 

  Kor­ja­taan se muotoon:
  “kyl­lä niin monil­la kuin mah­dol­lis­ta, ja jot­ka sitä halua­vat, pitää voi­da olla mah­dol­li­suus koko­päi­vä­työ­hön, jol­la voi elät­tää itsen­sä ja perheensä”.
  Eikö­hän tuo­hon tai aina­kin tuo­ta koh­ti pääs­tä myös palaa­mat­ta 70-luvulle.

 13. Aloi­te­taan sii­tä että äänes­tys­pro­sent­ti on täy­si kata­stro­fi. On help­po sanoa että näin sik­si että suo­ma­lai­nen media ei rapor­toi EU-asioi­ta, mut­ta puo­lu­eet tuot­ta­vat sitä rapor­toi­ta­vaa. Mil­loin kokoo­mus, kes­kus­ta tai dema­rit on kinas­tel­lut jul­ki­suu­des­sa euro­par­la­men­tin asioista?

  Tähän liit­tyen vaa­lien voit­ta­jat: Vih­reil­lä oli sel­keä sano­ma. Sin­ne­mäen ei tar­vit­se sanoa vaa­li­väit­te­lys­sä mitään muu­ta kuin “ilmas­to­muu­tos” ja “me vih­reät”. Soi­nin tar­vit­see sanoa vain “ei”. Myös tor­jun­ta­voit­ta­ja kes­kus­ta, yksin­ker­tai­ses­ti maakunnat/Suomi kont­ra Bryssel/Helsinki/media. (Ja se mai­nos oli nero­kas.) Kan­nat­taa tai ei, niin aina­kin tie­tää mitä kan­nat­taa. Mitä tar­koit­taa “sosi­aa­li­nen euroop­pa”? Tai Kokoo­mus, mie­li­ku­vak­si muo­dos­tui tar­jol­la ole­van hyvin pukeu­tu­nei­ta ihmi­siä jot­ka puhu­vat kie­liä, edus­ta­vuus ennen kaikkea? 

  Lisäk­si, kun puo­lue­jän­ni­te puut­tuu niin vaa­leis­ta tulee hen­ki­lö­vaa­lit. Perus­suo­ma­lai­sil­la oli Soi­ni. Vih­reil­lä oli vah­va lis­ta, tosin kun Lip­po­nen ymmär­si ker­ran­kin olla hil­jaa niin Hau­ta­lal­ta uuu­pui joku­nen kym­me­nen tuhat­ta ään­tä. Kor­ho­la tosin paik­kaa. Kes­kus­tal­la­kin oli Jät­teen­mä­keä, Tak­ku­laa, jne. Minus­ta Revon suo­sio selit­tyy ihan sil­lä että tavan dema­ri ei yksin­ker­tai­ses­ti tíen­nyt kuin kak­si ehdol­la ole­vaa, ja ei syys­tä tai toi­ses­ta halun­nut äänes­tää Jaakonsaarta.

  Uscha­nov ihmet­te­lee kir­jas­saan, että kapi­ta­lis­mi on yhdes­sä his­to­rian­sa pahim­mis­ta krii­seis­tä eikä vasem­mis­tol­la tun­nu ole­van sii­tä mitään sanot­ta­vaa. Ihmet­te­len samaa. Ver­ra­taan vaik­ka ame­ri­kan demareihin.

  Koto­po­liit­ti­ses­ti mie­len­kiin­tois­ta on se että jos vasem­mis­ton ala­mä­ki jat­kuu, niin mitä se tekee kokoo­muk­sel­le? Sii­nä että puo­lu­een lis­toil­la on kai­ken maa­il­man vata­sia ei ole mitään ihmeel­lis­tä, nimen­sä mukai­ses­ti tuo vaa­li­liit­to on seka­lai­nen ker­ho arvo­kon­ser­va­tii­ve­ja, mark­ki­na­li­be­raa­le­ja, kes­kus­ta­oi­keus­to­lai­sia, jne. joi­den koos­sa pitä­vä voi­ma on perin­tei­ses­ti ollut vase­mis­ton pel­ko. Mitä jos vasem­mis­tos­ta ei ole pelkoa?

 14. Mää­rit­te­le nyt hiu­kan, mikä on oikeis­toa ja eri­tyi­ses­ti äärioikeistoa.”

  Oikeis­to: mark­ki­na­ta­lous, alhai­set verot, maan­puo­lus­tus, yrit­tä­jyys, työn­te­ko, mal­til­li­nen kon­ser­va­tis­mi, suvait­se­vai­suus, globalisaatiomyönteisyys

  Äärioi­keis­to: natio­na­lis­mi, isän­maal­li­suus, maa­han­muut­to­vas­tai­suus, suvait­se­mat­to­muus mm. sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jä koh­taan, popu­lis­mi (tar­koit­taa usein vasem­mis­to­lai­sem­paa ja pro­tek­tio­nis­ti­sem­paa talous­po­li­tiik­kaa kuin oikeistolla)

 15. En ymmär­rä täs­tä äänes­tys­pro­sen­tis­ta vaahtoamista.

  EU-vaa­leis­sa äänes­tä­mi­seen ei ole mitään “ratio­naa­lis­ta” syy­tä, vaan sitä käy­te­tään pel­käs­tään itseil­mai­sun väli­nee­nä. On niin ääret­tö­män epä­to­den­nä­köis­tä, että yhden äänes­tä­jän ääni rat­kai­si­si vaa­le­ja suun­taan tai toi­seen ja vaik­ka rat­kai­si­si­kin, niin on ääret­tö­män epä­to­den­nä­köis­tä, että tämä yhden edus­ta­jan vaih­tu­mi­nen toi­seen vai­kut­tai­si miten­kään EU:ssa teh­tä­vään politiikkaan.

  EU-vaa­lit sovel­tu­vat itseil­mai­sun väli­neek­si har­vi­nai­sen huo­nos­ti, kos­ka EU:n toi­min­ta on niin kau­kai­nen ja huo­nos­ti tun­net­tu asia ja ehdok­kai­den pro­fii­lit ovat saman­kal­tai­sem­pia ja huo­nom­min tun­net­tu­ja kuin kun­ta­vaa­leis­sa tai edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Sen lisäk­si, kos­ka ihmi­siä ei kiin­nos­ta EU-vaa­lit, äänes­tys­pää­tök­sis­tä ei voi kes­kus­tel­la tut­tu­jen kans­sa samaan tapaan.

  Onnek­si äänes­tys­pro­sen­til­la ei ole yhtään mitään väliä, toi­sin kuin tpyy­luo­ma ym. tun­tu­vat luulevan.

 16. Oikeis­to: mark­ki­na­ta­lous, alhai­set verot, maan­puo­lus­tus, yrit­tä­jyys, työn­te­ko, mal­til­li­nen kon­ser­va­tis­mi, suvait­se­vai­suus, globalisaatiomyönteisyys”

  Mil­lä tavoin suvait­se­vai­suus (mitä se sit­ten tar­koit­taa­kin) on mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti oikeis­to­lais­ta? Onko suvait­se­mat­to­muus sit­ten vasemmistolaista?

  Entä mik­si maan­puo­lus­tus on oikeis­to­lais­ta mut­ta isän­maal­li­suus äärioi­keis­to­lais­ta? Eikö maan­puo­lus­tus­hen­ki­syy­den taka­na tyy­pil­li­ses­ti ole juu­ri isänmaallisuus?

 17. Dema­rien isä Mit­ro menes­tys selit­tyy osit­tain tällä:

  Mut­ta minul­le tuli erään­lai­nen déjà vu-elä­mys. Minun mie­les­tä­ni vas­taa­vaa tapah­tui sil­loin kun Mart­ti Ahti­saa­ri ajet­tiin dema­rien pre­si­dent­tieh­do­kas-jäse­nää­nes­tyk­ses­sä Kale­vi Sor­san vas­taeh­dok­kaak­si. Ensin hän voit­ti ehdok­kuu­den dema­rien ensim­mäi­ses­sä pre­si­dent­tieh­do­kas-jäse­nää­nes­tyk­ses­sä ja sit­ten vie­lä voit­ti vaa­leis­sa kan­san­kin äänet. Kan­sa halusi jon­kun “ryvet­ty­mät­tö­män” puo­lue­po­li­tii­kan ulkopuolelta.”

  Eli kyl­lä minä aina­kin tul­kit­si­sin isä Mit­ron saa­mat äänet dema­ri­puo­lu­eel­le anne­tuik­si. Mut­ta muu­tos­ta halu­taan dema­rei­hin kun puo­lue-eliit­ti ei pure.

  Eri­tyi­ses­ti isä Mit­ros­ta voi kyl­lä arvel­la että oli­si pär­jän­nyt jon­kun muun­kin puo­lu­een ehdok­kaa­na. Mut­ta en oikein usko että joku van­nou­tu­nut kokoo­mus­lai­nen tai kepu­lai­nen tai vih­reä­kään oli­si äänes­tä­nyt dema­rien lis­toil­le aset­tau­tu­nut­ta. Vaik­ka omal­ta lis­tal­taan oli­si äänes­tä­nyt­kin ehkä näpäy­tyk­se­nä puolue-eliitilleen.

 18. Ryväs lai­naa Raja­mä­keä: “…ulko­mai­sen työ­voi­man maa­han­tu­loa hel­po­te­taan luo­pu­mal­la sen sel­vit­tä­mi­ses­tä, onko Suo­mes­sa saa­ta­vis­sa tai kou­lu­tet­ta­vis­sa vas­taa­vaa työvoimaa.”

  Tämä on ilmei­ses­ti se kuu­lui­sa Työk­kä­rin tar­ve­sel­vi­tys, jon­ka tulok­se­na saa­daan lähes poik­keuk­set­ta että jos­sain on alan koti­mai­nen työ­tön. Mikä ei tie­ten­kään ole sama asia kuin että Työk­kä­rin pitää löy­tää se työ­ky­kyi­nen työ­tön työnantajalle.

 19. Wiki­pe­dias­sa on itse asias­sa erin­omai­nen artik­ke­li Äärioikeisto-termistä:
  http://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%84%C3%A4rioikeisto

  Mie­les­tä­ni äärioi­keis­to-ter­mi sopii huo­nos­ti esim. per­sui­hin. Ter­miä käy­te­tään sel­väs­ti­kin lei­maa­mis­tar­koi­tuk­ses­sa. Sen sijaan natio­na­lis­mi kuvan­nee parem­min puo­lu­een maa­han­muut­to- ja EU-kriit­tis­tä ulottuvuutta.

 20. Riit­ta; Treel­la dema­rit 12000, vih­reät 15000 ään­tä. Tar­kem­min tulok­set http://www.iltalehti.fi/vaalit/vaalitulokset.shtml

  Sinän­sä jäns­kää miten eilen illal­la en löy­tä­nyt kun­ta tai vaa­li­pii­ri­koh­tai­sia tulok­sia Ylen sivuil­ta, kuvas­ta­nee osal­taan miten dema­ri­poh­jal­ta asia­kas­pal­ve­lu hoituu.

 21. tpyy­luo­ma: Ihmeen hie­nos­ti Vih­reät sai­vat rat­sas­tet­tua ilmas­ton­muu­tok­sel­la, ottaen huo­mioon, että Vih­rei­den his­to­ria ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tai­ses­sa tais­te­lus­sa ver­tau­tuu enem­män Gene­ral Motor­siin kuin mihin­kään ympä­ris­töys­tä­väl­li­seen. Vih­rei­den mant­ra on ollut ydin­voi­man vas­tus­tus, ja tulok­set näky­vät ensin ilmas­ton­muu­tok­sen vai­ke­ne­mi­sees­sa (1990-luvun lop­pu­puo­lel­le saak­ka), sit­ten erit­täin kysee­na­lais­ten ener­gian­tuo­tan­to­ta­po­jen tuke­mi­ses­sa (Pek­ka Haa­vis­to kivi­hii­li, Tar­ja Cron­berg maa­kaa­su, Has­si tur­ve). Lopul­ta Vih­reät ovat Euroo­pan laa­jui­ses­ti sot­ke­neet asian­sa biopolttoaineisiin…

 22. Uscha­no­vil­le: kokoo­mus ja vih­reät ovat val­ta­puo­lu­eet kau­pun­ki­lais­nuor­ten kes­kuu­des­sa. En ole ikä­vä kyl­lä huo­man­nut, että nuo­ret lan­del­la oli­si­vat hylän­neet kes­kus­tan. Eivät ne edes kaik­ki muu­ta tän­ne (vain fiksuimmat).

  Nimi­mer­kil­le Määrittelyä:

  Eikö äärioi­keis­ton pitäi­si kan­nat­taa äärim­mäi­sen pal­jon oikeis­ton arvo­ja, jot­ta ter­mis­sä oli­si mitään järkeä?

  Esi­mer­kik­si monia kokoo­muk­sen — jota usein pide­tään oikeis­to­puo­lu­ee­na — arvo­ja kan­nat­taa vie­lä enem­män Rkp, joka pro­fi­loi­tuu Per­su­jen vas­ta­poo­li­na. Ja Per­sut olivat…?

  Yhdel­lä akse­lil­la ei ker­ta­kaik­ki­aan hah­mo­te­ta kan­sal­lis­ta­kaan poli­tiik­kaa, ja euro­vaa­leis­sa tulee dimen­sioi­ta vie­lä lisää.

 23. Huo­mioi­den talou­del­li­nen tilan­ne ja oppo­si­tion kaut­ta SDP:llä ole­va liik­ku­ma­va­ra puo­lu­een (ja koko vasem­mis­ton) tulos on kyl­lä huo­no. Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä min­kä­lai­sia muu­tok­sia he teke­vät tämän perus­teel­la. Jat­ka­mi­nen vali­tul­la tiel­lä edus­kun­ta­vaa­lei­hin asti osoit­tai­si niin suur­ta vakau­mus­ta, että sii­hen tus­kin har­va uskoo.

 24. Siis libe­raa­lit ja liber­ta­ris­tit ovat puo­lik­si vasem­mis­toa ja puo­lik­si oikeistoa?

  Talous­po­li­tii­kal­taan sosia­lis­te­ja lähem­pä­nä ole­vat per­sut ovat äärioikeistoa?

  Kan­na­tan ennem­min Nola­nin neli­kent­tää, jos­sa on arvo­li­be­ra­lis­min ja talous­li­be­ra­lis­min akse­lit. Sdp on tul­lut euro­vaa­lie­dus­ta­jil­laan lähel­le kes­ki­pis­tet­tä, per­sut ovat sii­tä arvo­kon­ser­va­tis­min suun­nas­sa koh­ta­lai­ses­ti, Kes­kus­ta jon­kin ver­ran, Skp & Stp talous­so­sia­lis­min suun­nas­sa. Kokoo­mus on talous­li­be­ra­lis­min suun­nas­sa, nyt vali­tut ja varae­dus­ta­ja kai enem­män arvo­li­be­ra­lis­min kuin arvo­so­sia­lis­min suun­nas­sa. Vih­reät & Rkp ovat arvo­li­be­ra­lis­min suun­nas­sa, Rkp hie­man talous­li­be­ra­lis­min­kin jne.

  Kan­sal­lis­so­sia­lis­tit ovat sosia­lis­min ja arvo­kon­ser­va­tis­min suun­nas­sa, vasem­mis­toa­nar­kis­tit sosia­lis­min ja arvo­li­be­ra­lis­min suun­nas­sa (Suo­mes­sa sel­lais­ta puo­luet­ta ei ole). Libe­raa­lit ja eten­kin liber­ta­ris­tit ovat kum­man­kin libe­ra­lis­min suunnassa.

 25. Dema­rit on kan­sal­lis­so­sia­lis­ti­nen lii­ke. Miten ne voi­si­vat men­nä muu­ta kuin alas­päin glo­baa­li­saa­tion aikakaudella?

 26. On jän­nää näh­dä miten dema­rien pois kuih­tu­mi­nen vai­kut­taa kokoo­muk­sen poliit­ti­seen reto­riik­kaan. Kokoo­mus­han on omi­nut saman hyvin­voin­ti­val­tio­paa­sauk­sen kuin dema­reil­la on. Alkaa­ko­han kokoo­muk­ses­ta tul­la suo­rem­paa puhet­ta poliit­ti­sis­ta tavoit­teis­ta. Se oli­si sinän­sä erit­täin hyvä. Nyt­hän on niin, että puhues­sa kenen tahan­sa kokoo­mus­lai­sen kans­sa tämä ilmoit­taa sel­keäs­ti, että vero­ja on las­ket­ta­va ja ihmis­ten on itse kus­tan­net­ta­va pal­ve­lun­sa tai aina­kin suu­rin osa niis­tä, ja lisäk­si ay-lii­ke on saa­ta­nas­ta. Val­ta­kun­nan­jul­ki­suu­des­sa vir­si on aivan toinen.

  Omas­ta mie­les­tä­ni vih­reät on sel­keäs­ti vasem­mis­to­puo­lue, kos­ka se ajaa laa­jo­ja jul­ki­sia pal­ve­lu­ja ja nii­den vaa­ti­maa veroas­tet­ta toi­sin kuin kokoo­mus. Olen käsit­tä­nyt myös, että vih­rei­den mie­les­tä hei­koim­mis­ta on pidet­tä­vä huol­ta ja että työ­nan­ta­ja ei saa täy­sin yksi­puo­li­ses­ti mää­ri­tel­lä työ­eh­to­ja. Vih­reät on siis dema­rei­den hen­ki­nen seu­raa­ja, kokoo­muk­sen vas­tin­pa­ri. Vih­rei­den ero­ja dema­rei­hin lii­oit­te­le­vat ne lap­se­nus­koi­set, kei­den mie­li­ku­vi­tus ei kyke­ne hah­mot­te­le­maan sel­lais­ta ihmis­tyyp­piä, joka ei halua aut­taa hei­koim­pia anta­mal­la omas­taan ja rahoit­ta­mal­la jul­ki­set pal­ve­lut. Näi­tä­kin ihmi­siä on ja he äänes­tä­vät ahkerasti.

  Tämän poh­jal­ta en puhui­si vasem­mis­ton tap­pios­ta eurovaaleissa.

 27. “kyl­lä kai­kil­la pitää voi­da olla elä­ke­työ, jol­la voi elät­tää itsen­sä ja per­heen­sä” ei ole laa­jem­mal­la tasol­la ja pitem­mäl­lä aika­vä­lil­lä hul­lum­pi visio sekään.”

  Miten­käs täl­lai­nen “laa­jem­mal­la tasol­la ei hul­lum­pi visio” kuin man­naa tai­vaal­ta, ihmi­sil­lä hyvä tah­to, verot val­tion mak­set­ta­vak­si ja vaik­ka 70 neit­syt­tä jokai­sel­le mie­hel­le? Mon­ta­ko­han ään­tä irtoaisi?

  Ikä­vä kyl­lä tuo visio ei ole enää pit­kään aikaan ollut rea­lis­ti­nen, sen enem­pää lyhyel­lä kuin pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Tek­no­lo­gia ja tuot­ta­vuus kehit­tyy jok­seen­kin eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti, ja jat­ku­vas­ti suu­rem­pi osa töis­tä tulee ole­maan epä­var­maa manu­aa­lis­ta liu­ku­hih­na­työ­tä. Ja on tur­ha kuvi­tel­la, että tämä mcdo­nal­si­fi­kaa­tio kos­ki­si vain huo­nos­ti kou­lu­tet­tu­ja alo­ja. Vii­me vuo­si­sa­dan mal­li, jos­sa työ oli ihmi­sen minä­ku­van mer­kit­tä­vim­piä teki­jöi­tä on — no, vii­me vuo­si­sa­taa, ei tule­vai­suut­ta. Tämä on tosia­sia, jon­ka pät­kä­työ­läis­ten suku­pol­vi on jo ymmär­tä­nyt, mut­ta mikä menee täy­sin ohi van­hoil­ta puoluejääriltä.

 28. Kuka oli­si usko­nut, että orto­dok­si­nen kirk­ko ja dema­rit lyö­vät näin kät­tä? Ei se kan­san oopiu­mi niin etäi­nen seik­ka ole kui­ten­kaan. Mut­ta ikään kuin kos­to­na täs­tä pil­kas­ta piis­pat päät­ti­vät kar­kot­taa moi­sen loik­ka­rin. Isä on nyt omil­laan, kan­san arvioitavana. 

  Kok­ka­reil­la ja vih­reil­lä on sen­tään jon­kin­lai­nen suun­ta ja ohjel­ma (vaik­ka tur­han epä­sel­vä kum­mas­sa­kin tapauk­ses­sa, var­sin­kin Kokoo­muk­sel­la), dema­reil­ta se puut­tuu tyys­tin. Ilman Revon kal­tai­sia lau­pei­ta kave­rei­ta täs­sä käy niin, että vih­reät ja kok­ka­rit kaap­paa­vat vii­mei­set­kin dema­rei­den kan­nat­ta­jat. Kris­tus ja Gand­hi saat­ta­vat dema­rit vie­lä pelas­taa, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti eivät edes he.

  Kes­kus­tal­le­kaan on vai­kea löy­tää mitään roo­lia. Se ehkä hil­luu het­ken koti­seu­tu­ro­man­tii­kan sii­vit­tä­mä­nä, mut­ta romah­taa sit­ten täy­del­li­ses­ti uskot­ta­van, muis­ta erot­tau­tu­van ohjel­man puut­tues­sa. Ilman­kos Kek­ko­nen niin kovin kes­kus­ta­lai­sia kiehtoi.

  Tämän ajan kes­kei­nen kysy­mys on yri­ty­se­lä­män lyhyt­nä­köis­ten int­res­sien ja laa­jem­man vih­reän pers­pek­tii­vin yhteen­so­vit­ta­mi­nen. Sii­nä Kes­kus­ta­puo­lu­eel­la ja dema­reil­la ei tai­da olla mitään hyö­dyl­lis­tä sanot­ta­vaa. Sosi­aa­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den tee­mat on jo imet­ty vasem­mis­tos­ta vih­rei­siin ja jos­sain mää­rin jopa Kokoomukseen.

 29. Dema­rei­ta­kin jyr­kem­mäs­sä syök­sy­kier­tees­sä on vih­reä mies. Kun­nal­lis­vaa­leis­sa vih­reät aset­ti­vat nai­sia ja mie­hiä ehdok­kaik­si suun­nil­leen saman ver­ran. Nai­seh­dok­kaat vei­vät lähes­tul­koon 2/3 äänis­tä. Nyt EU-vaa­leis­sa suku­puo­li­ja­kau­ma oli nii­ni­kään lähel­le fif­ty-fif­ty, nai­seh­dok­kaat vei­vät jo 85% äänistä.

 30. Nuor­ten tai kes­ki-ikäis­ten kes­kuu­des­sa on kak­si pää­suun­taa, vih­reät ja kokoo­mus, ehkä myös kepu. Nais­ten osas­tos­sa se on vih­reät ja mies­ten osas­tos­sa kokoomus. 

  Vasem­mis­to, eri­tyi­ses­ti sos­de­mit koe­taan ummeh­tuu­ne­na ret­ro­na. Vasu­reil­la on terä­vä äly­mys­tö, mut­ta sii­hen se jääkin. 

  Kepu­lai­suus syn­tyy leh­män tai äidin­mai­dos­ta, sitä ei pois kit­ke­tä, se elää ja voi hyvin. Sanon tämän kepu­lai­suu­den läm­möl­lä, vaik­ka olen­kin vih­reä. Kepus­sa hal­li­taan poliit­ti­nen ajat­te­lu, olkoon sit­ten vaik­ka kuin­ka taka­met­sis­tä lähtöisin.

 31. Unoh­tui, Perus­suo­ma­lai­set on rotes­ti­puo­lue, kuten Eino Pou­tiai­nen sanoi­si. Ja vie­lä, Timo Soi­ni on mie­hiä, jot­ka menes­tyi­si­vät myös hevos- tai auto­mark­ki­noil­la. Mut­ta käsi sydä­mel­lä, ostai­sit­ko hänel­tä hevo­sen tai käy­te­tyn auton.

 32. Omas­ta mie­les­tä­ni vih­reät on sel­keäs­ti vasem­mis­to­puo­lue, kos­ka se ajaa laa­jo­ja jul­ki­sia pal­ve­lu­ja ja nii­den vaa­ti­maa veroas­tet­ta toi­sin kuin kokoo­mus. Olen käsit­tä­nyt myös, että vih­rei­den mie­les­tä hei­koim­mis­ta on pidet­tä­vä huol­ta ja että työ­nan­ta­ja ei saa täy­sin yksi­puo­li­ses­ti mää­ri­tel­lä työ­eh­to­ja. Vih­reät on siis dema­rei­den hen­ki­nen seu­raa­ja, kokoo­muk­sen vas­tin­pa­ri.

  Vää­rin. Män­nyn­kä­vyt ja hot­ten­to­tit ovat huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­mal­la sijal­la vih­rei­den prio­ri­tee­teis­sa kuin suo­ma­lai­nen työ­läi­nen. Itse asias­sa vii­mek­si mai­nit­tu on vih­rei­den pää­vi­hol­li­nen, joka kan­nat­taa kaik­kea sitä, mitä vih­reät vastustavat.

 33. Juk­ka Siren:“kyllä niin monil­la kuin mah­dol­lis­ta, ja jot­ka sitä halua­vat, pitää voi­da olla mah­dol­li­suus koko­päi­vä­työ­hön, jol­la voi elät­tää itsen­sä ja perheensä”.

  Har­mi vaan, että tämä vaa­tii myös, että “mah­dol­li­sim­man monil­ta työ­nan­ta­jil­ta pitää pois­taa mah­dol­li­suus pal­ka­ta työn­te­ki­jöi­tä muu­hun kuin koko­päi­vä­työ­hön ja mak­saa täs­tä työs­tä vähem­män kuin me sosia­li­de­mo­kraa­tit määräämme.”

  Minä pre­fe­roi­sin seu­raa­vaa “Mah­dol­li­sim­man monil­la ihmi­sil­lä on olta­va mah­dol­li­suus sopia vapaas­ti kes­ke­nään asiois­ta, jot­ka eivät aiheu­ta hait­taa muille.”

 34. En osaa tar­kem­min ana­ly­soi­da dema­rien suo­sion las­kua ylei­seu­roop­pa­lai­se­na ilmiö­nä, mut­ta ole­tet­ta­vas­ti ongel­ma on sama kuin Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa: lii­ke pyr­kii pitä­mään kiin­ni sel­lai­ses­ta maa­il­mas­ta, jota ei ole enää ole­mas­sa. Sosia­li­de­mo­kraa­tit pyr­ki­vät pitä­mään kiin­ni hyvin­voin­ti­val­tio­pro­jek­tin saa­vu­tuk­sis­ta ja hen­ges­tä, vaik­ka se ei muut­tu­neen yhteis­kun­nan takia puhut­te­le enää nykykansalaisia.

  Vii­me­viik­koi­nen väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lu oli täs­tä hyvä osoi­tus. Vasem­mis­tol­le työ on kaik­ki kai­kes­sa, ja sain­kin kes­kus­te­lus­ta sel­lai­sen kuvan, että kaik­ki oli­si hei­dän mie­les­tään hyvin, kun työt­tö­myys­ti­las­tot oli­si­vat kau­niin näköiset.

  En halua aliar­vos­taa työn mer­ki­tys­tä, mut­ta tär­keäm­pää oli­si tukea perus­tur­van paran­ta­mis­ta, jol­loin pys­tyt­täi­siin tar­joa­maan jokai­sel­le kan­sa­lai­sel­le elä­män perus­e­del­ly­tyk­set. Samal­la kan­nus­tet­tai­siin ihmi­siä teke­mään eri­lai­sia töi­tä. Kenen­kään yksi­lön elä­män­laa­tua ei nykyi­sis­sä olo­suh­teis­sa paran­na hei­kos­ti pal­ka­tun ja epä­mää­räi­sen työn teke­mi­nen, vaik­ka se kau­nis­tai­si­kin työttömyystilastoja.

  Mie­les­tä­ni dema­rien pitäi­si aloit­taa uudis­ta­mis­työn­sä poh­ti­mal­la käsi­tet­tä työ, ja suh­teut­ta­mal­la yhteis­kun­ta­po­li­tiik­kan­sa sen muu­tok­seen. Muu­toin heil­le ei voi ennus­taa kuin pite­ne­vää alamäkeä.

 35. Eli­na-ana­lyy­sia:

  Suo­mi on niin pie­ni maa, että yksi ääni­mag­neet­ti näkyy tilas­tois­sa räikeästi. 

  Joen­suus­sa Cron­berg on saa­nut perä­ti 17,4 pro­sent­tia äänistä. 

  Mut­ta en siis miten­kään halua täl­lä sivu­huo­mau­tuk­sel­la vih­rei­den iloa him­men­tää. Usein täl­lai­set pai­kal­li­set pii­kit vain ovat ihan yhden tai kah­den ihmi­sen varas­sa. Se on muistettava. 

  Kyl­lä­hän vih­reät nyt jyrää­vät suu­ris­sa kau­pun­geis­sa, eihän sii­tä mihin­kään pääse. 

  Toi­sin kuin ehkä on ylei­nen luu­lo, perus­suo­ma­lai­set syö­vät mui­ta­kin kuin dema­ri­ää­niä. Media­tut­ki­ja Sam­po Ter­ho on aivan var­mas­ti saa­nut äänen­sä muu­al­ta kuin perin­tei­sil­tä duunareilta.

 36. eggo: onnek­si Vih­reil­lä on myös mui­ta kuin kuvai­le­ma­si kal­tai­sia ehdok­kai­ta! Sik­si en puhui­si vih­reis­tä vasemmistopuolueena.

  Kor­kei­ta vero­ja ei muu­ten kan­na­ta yleen­sä ihmi­set jot­ka ovat val­mii­ta anta­maan omas­taan. Yhdys­val­lois­sa teh­dyn tut­ki­muk­sen mukaan oikeis­to­lai­set anta­vat vapaa­eh­toi­ses­ti tulois­taan huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­man osan hyvän­te­ke­väi­syy­teen kuin vasem­mis­to­lai­set. Tut­ki­muk­ses­sa muis­taak­se­ni vakioi­tiin tulot, eli tämä ei voi selit­tää mil­lään, “oikeis­to­lai­sil­la on enem­män mis­tä antaa”-sumutuksella.

  Vero­jen korot­ta­mis­ta vaa­ti­vat ne, jot­ka eivät ole kovin val­mii­ta anta­maan omas­taan, mut­ta sitä­kin val­miin­pia anta­maan mui­den omasta.

 37. Vih­rei­den ero­ja dema­rei­hin lii­oit­te­le­vat ne lap­se­nus­koi­set, kei­den mie­li­ku­vi­tus ei kyke­ne hah­mot­te­le­maan sel­lais­ta ihmis­tyyp­piä, joka ei halua aut­taa hei­koim­pia anta­mal­la omas­taan ja rahoit­ta­mal­la jul­ki­set palvelut.”

  Aut­ta­mi­nen on ok, jos se tapah­tuu vapaa­eh­toi­ses­ti ja omas­ta pus­sis­ta. Tois­ten tas­kuis­ta jaka­mi­nen ei ole mitään todel­lis­ta hyveel­li­syyt­tä ja oikeudenmukaisuutta. 

  Ihmi­sel­lä on oikeus kes­kit­tyä omaan etuun, omaan onneen, omaan vau­rau­teen. Itsek­kyys ei ole kiro­sa­na. Ihmi­sel­lä ei ole min­kään­lai­sia vel­vol­li­suuk­sia mui­ta kohtaan.

 38. Saat­taa käy­dä niin, että koko poliit­ti­nen kart­ta menee uusik­si. Enti­sen oikeisto/vasemmisto ja herrat/duunarit ‑jaon tilal­le syn­tyy uusi jako: työ­tä tekevät/ne jot­ka eivät tee työ­tä. Nykyi­ses­sä maa­il­mas­sa työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jän edut kie­tou­tu­vat niin tii­viis­ti yhteen, että tähän hyvin­voin­nin raken­ta­jien puo­lu­ee­seen sopi­vat yhtä hyvin nykyi­sen kokoo­mus­lai­set kuin dema­rit­kin. Toi­nen, tois­ten työn syn­nyt­tä­män hyvin voin­nin aja­pil­le pyr­ki­vä puo­lue muo­dos­tuu ene­ne­väs­tä jou­kos­ta nii­tä, jot­ka syy­tä tai toi­ses­ta eivät halua, voi tai joi­den ei tar­vit­se teh­dä palk­ka­työ­tä. Tämä puo­lu­een on help­po aset­tua reto­rii­kas­saan aja­maan oikeu­den­mu­kai­suut­ta, ihmis­kas­voi­suut­ta, köy­hän ja kur­jan, koko ihmis­kun­nan, pie­nen ihmi­sen, unoh­de­tun kan­san, luon­non ja ympä­ris­tön, perus­tu­lon, kan­sa­lais­pal­kan ja hal­li­tun kas­vun etua ja puol­ta. Sii­nä tätä ja kaik­kea muu­ta kau­nis­ta, tär­ke­ää ja iha­naa puo­lus­tet­taes­sa vaan saat­taa unoh­tua, että kak­ku on ennen jaka­mis­ta tuo­tet­ta­va. Ja help­po­han se on unoh­taa, kun ei tar­vit­se itse osal­lis­tua sen tuottamiseen.

 39. No, niin kävi, että verk­ko­su­kil­la eikä muil­la­kaan main­osa­suil­la SDP:n väki herän­nyt vaa­lis­sa väke­ään äänestämään.

  Mut­ta mus­ta kaa­pu oli se, mikä ken­ties herät­ti SDP:n perin­teis­tä äänes­tä­jää äänestämään.

  Mut­ta han­ka­la on mil­lään ilveel­lä saa­da kan­sa­lais­ta tiet­tyä puo­luet­ta äänes­tä­mään, jos puo­lu­een esit­tä­mät toi­met ovat met­tän puolelta.

  SDP:n tuli­si­kin ryh­tyä kai­lot­ta­maan kan­san­pal­kas­ta ja kan­san­ben­sas­ta, että kun kan­sa­lai­nen ajaa ja käy kan­san­pal­kal­la min­ne vaan, niin sit­ten help­po onkin pää­tyä kan­sa­na­sun­toon — mikä on mak­set­tu kansanveroilla.

 40. Oli­si­ko kou­lu­tus­ta­son nousul­la mitään vai­ku­tus­ta vasem­mis­ton kan­na­tuk­sen vähenemiseen?
  OS:han on oiva tilastoihminen.
  Tun­tuu, että SAK:n jen­gi pie­ne­nee ja AKAVAN kas­vaa. Tiet­ty pal­jon mamu­ja jos­kus liit­tyy johon­kin SAK:n poruk­kaan, mut­ta sii­hen­kin toi Loi­maan kas­sa on paha juttu.
  Ven­na­mon Vei­kol­la oli­si nyt haus­kaa, vaik­ka Pek­ka poi­ka tai­si per­su­ja pot­kia­kin. Ilmei­ses­ti fir­moil­la ei ihan hyvin mee, kun hal­li­tuk­sen jäse­nel­lä on aikaa ottaa kan­taa nykyjuttuihin.
  Ehkä ne Jutan kuvat aika­naan oli lii­kaa perusdemareille?
  Mitä ne dema­rit ovat nyt ehdot­ta­neet ongel­miin?? Lisää vero­ra­ho­ja elvy­tyk­seen ja veron­alen­nuk­set seis.
  Alen­nuk­set tule­vat lop­pu­maan ja kiris­tyk­siä on luvas­sa niin val­tion kun kun­tien puo­lel­la. Ja pit­käk­si aikaa. Voi vain kysel­lä, mil­lä dema­rit ajat­te­le­vat, että sitä rahaa tulee? Eihän mitään saa leikata.
  Onko OS:lla jotain aja­tuk­sia muu­ta kuin,elvytystä lisä­tään, mut­tei lei­ka­ta mis­tään, vaan ote­taan siis lisää vel­kaa. Eihän kukaan sel­vä­jär­ki­nen tee niin kotonaankaan.
  En ole dema­reil­ta muu­ta kuullut/lukenut kuin vero­hel­po­tuk­sis­ta luopumisen.
  Van­ha­na tun­tui­si par­haal­ta aloit­taa asial­li­nen kar­sin­ta heti ja koval­la kädel­lä ja kes­tää sit­ten huu­to. Huu­toa tulee kos­ke nyt mihin tahan­sa. Muu­ten se karsinta/leikkaukset on edes­sä joka tapauk­ses­sa. Veny­tä, niin pahem­mak­si tulee, kun vel­ka kas­vaa. Tulee mie­leen Roma­nian tapa aika­naan hoi­taa ulko­maan velat. Oli kyl­lä aika rääk­ki kansalle.

  Voi­si­ko muu­ten vih­reät aika­naan edus­ta­jien­sa kaut­ta pitää jon­kin­lais­ta “plo­kia” siel­tä EU:sta, mis­sä oli­si oikein infoa hom­mis­ta kul­loin­kin ja nii­den mer­ki­tyk­ses­tä suo­ma­lai­sil­le?? Saat­taa olla tie­tys­ti lii­an työläs.

 41. A.T.:
  “Kes­kus­tal­le­kaan on vai­kea löy­tää mitään roo­lia. Se ehkä hil­luu het­ken koti­seu­tu­ro­man­tii­kan sii­vit­tä­mä­nä, mut­ta romah­taa sit­ten täy­del­li­ses­ti uskot­ta­van, muis­ta erot­tau­tu­van ohjel­man puuttuessa.”

  Kes­kus­tan roo­li­na on toi­mia yhteis­kun­nan jäh­meä­nä jar­ru­mie­he­nä. Sil­le se roo­li sopii hyvin ja uskoi­sin, että suu­ri osa sen kan­nat­ta­jis­ta halu­aa sen näin toi­mi­van. Dema­rit ovat vali­tet­ta­vas­ti jät­täy­ty­neet samaan roo­liin, mut­ta kah­ta suur­ta jar­ru­mies­tä ei yhteis­kun­ta kaipaa.

 42. Mää­rit­te­lyä, kii­tos kuvauk­ses­ta. Voit­ko vie­lä mää­ri­tel­lä vasem­mis­ton ja äärivasemmiston.

 43. Tcrow­nil­le ja Artturille:

  Ensin koh­ta min­kä olit­te repäis­seet pos­tauk­ses­ta­ni. Art­tu­ri oli sitee­ran­nut sitä ei-har­haan­joh­ta­vas­ti, mis­tä pisteet:)

  Jos ote­taan kak­si ääripäätä:

  Toi­nen on 70-lukui­nen Kek­kos­lo­va­kia jos­sa deval­voi­daan aina vien­ti­teol­li­suu­den vaa­ties­sa, tila­taan näen­näi­sen tar­jous­kil­pai­lun jäl­keen joka hila­vit­ku­tin koti­maas­ta ja työ­paik­ka pape­ri­teh­taas­sa periy­tyy kol­man­teen polveen.

  Toi­nen on oli­go­po­lien ja mono­po­li­luon­teis­ten­kin alo­jen yksi­tyis­tä­mis­tä aja­va, “verot alas!” — yövar­ti­ja­val­tio jos­sa jul­ki­sel­la sek­to­ril­la ei ole muu­ta roo­lia kuin armei­jan ylläpito.

  Ensim­mäis­tä kum­mal­li­suuk­si­neen ei kan­na­ta hai­kail­la. Pel­käs­tään glo­ba­li­saa­tio saa sen sor­tu­maan. Mui­ta­kin perus­tei­ta on.

  Jäl­kim­mäi­sen erin­omai­suut­ta eivät taas mit­kään empii­ri­set tulok­set (yksin­ker­tai­nen esi­merk­ki: HDI-indek­si) tue. 

  Yrit­tä­mi­sen vapaus niil­lä aloil­la jot­ka yksi­tyis­yrit­tä­mi­seen jo kuu­lu­vat tai sil­le demo­kraat­ti­ses­ti (PÖÖ!) vapau­te­taan on hyvä asia. Samoin sopi­mus­va­paus kun­han sii­nä on poh­jal­la mimi­mi­py­kä­lät. Täs­tä alka­nee uusi diskurssi…?

  Mut­ta val­tio (siis me kaik­ki, ei mikään “kas­vo­ton mas­sa” tai “kau­nai­set post­tais­to­lai­set vir­ka­mie­het”; lai­nauk­sia kes­kus­te­luis­ta muualla)
  Niin, val­tio voi myö­tä­vai­kut­taa kan­san­ta­lou­den kun­toon ja toi­min­taan ja sitä myö­tä MONEN työ­pai­kan SUHTEELLISEEN tur­val­li­suu­teen pal­jon­kin. Sekä kepil­lä että porkkanalla.
  Ei yksit­täis­tä teh­das­ta tekohengittämällä.

  Vaik­ka onkin kysee­na­lai­nen fraa­si, käy­tän sitä: poh­jois­mai­nen yhteis­kun­ta­mal­li. Sisäl­tää myös esi­mer­kik­si Hol­lan­nin ja Itä­val­lan ja osit­tain Kanadankin.
  Valis­tu­nut arvauk­se­ni, ei vain toi­ve, on että kun nyt
  *pide­tään aina­kin sen rip­peis­tä kiinni
  *ja sel­vi­tään nykyi­nen lamakausi
  *ja las­ke­taan glo­ba­li­saa­tion van­hoil­le teol­li­suus­mail­le tuo­ma suh­teel­li­nen alamäki

  pudot­ta­mat­ta tuo­ta mal­lia pul­kas­ta, se on taas osoit­ta­nut elin­kel­poi­suu­ten­sa. Ja monet nyt sii­hen “glo­ba­li­saa­tio-uhkaan” sisäl­ty­vät maat pyr­ki­vät koh­ti sitä. Aina­kin omal­la tavallaan. 

  Minul­le kii­lusil­mäi­set marxi­lai­set ja kii­lusil­mäi­set fried­ma­ni­lai­set (huom vaih­doin taa­juut­ta enkä puhu enää tcrow­nis­ta tai Art­tu­ris­ta) ovat muun­nel­mia samas­ta teemasta.
  En ole sel­lais­ten “välis­sä” kos­ka he ovat saman koli­kon kruu­na ja klaa­va. Ei sii­nä ole väliä mihin mennä. 

  Näis­tä tee­mois­ta on puhut­tu ennen­kin ja on antoi­saa puhua vas­ta­kin mut­ta tähän Oden pals­tan säi­kee­seen ne liit­ty­vät vain sikä­li, että jaka­vat­ko vih­reät tuon edel­lä­mai­ni­tun ja osaa­vat­ko dema­rit pitää sii­tä oikeal­la taval­la ääntä.

 44. Dema­rei­ta­kin jyr­kem­mäs­sä syök­sy­kier­tees­sä on vih­reä mies. ”

  En kyl­lä ymmär­rä mik­si yksi­kään mies äänes­tää vih­rei­tä. Sehän on ihan sama kuin itse­ään pal­leil­le pot­kai­si­si! Kuvaa­vaa on kun 80% kai­kis­ta irti­sa­no­tuis­ta ja lomau­te­tuis­ta on mie­hiä, pj Sin­ne­mä­ki perään­kuu­lut­taa elvy­tys­ra­ho­jen sukupuolivaikutuksia! 

  Vih­rei­den mep­pie­dus­tus on kai­kis­ta puo­lueis­ta epä­ta­sa-arvoi­sin. Ainoa­na puo­lu­ee­na jol­la on useam­pi mep­pi, hei­dän pai­kois­taan on 100% vain toi­sel­la suku­puo­lel­la. SAma­ten edus­kun­ta­ryh­mäs­sä on hete­ro­mie­hil­lä sel­keä alie­dus­tus. On se kum­ma kun kone­pa­jay­ri­tys­ten joh­to­pai­koil­le­kin (toi­mia­lal­la nai­sia 5%) pitää saa­da nais­kiin­tiöt, mut­ta edus­kun­ta­ryh­mään ei.

  Kyl­lä nykyi­sel­lään vih­rei­den suo­sion ylä­ra­jat alka­vat tule­maan vas­taan ja veik­kaan että Sin­ne­mäen femi­nis­ti­nen vasem­mis­to­po­li­tiik­ka ei uppoa ensi­tä suu­rem­piin massoihin.

 45. Vasem­mis­ton tap­pion syi­tä voi toki etsiä ihan pai­kal­lis­ta­sol­ta­kin, ja nime­no­maan isois­ta kaupungeista:

  Sta­din dema­rei­den kan­na­tus oli 15,8%, Vasem­mis­to­lii­ton 5,9%, eli yhteen­sä 21,7%. Ver­tai­lun vuok­si vasem­mis­tol­le rökä­le­tap­piol­li­sis­sa Hel­sin­gin kun­nal­lis­vaa­leis­sa vuon­na 2000 se oli 28,7% (20,5% + 8,2%). Turus­sa ja Tam­pe­reel­la Dema­rit oli nyt kol­man­nek­si suu­rin puo­lue. Var­sin­kaan Hel­sin­gis­sä Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus ei kui­ten­kaan ollut niin kau­hean suu­ri, 7,2%, että sil­lä voi­si selit­tää kaiken.

 46. Dema­rit kär­si­vät vähän täs­tä suku­puo­li­po­li­tii­kas­ta. Median takia nos­te­taan nuo­ria nai­sia, mut­ta sit­ten ei vält­tä­mät­tä enää puhu­tel­la perin­teis­tä miesäänestäjää.

  Samoin dema­rit ovat pit­kään sitou­tu­neet tasa-arvo ‑poli­tiik­kaan, mikä on ollut käy­tän­nös­sä nais­ten ase­man paran­ta­mis­ta. Mut­ta nyt kun duu­na­rit­kin käy­vät läpi pari avio­eroa, niin mie­het eivät ole enää niin vakuut­tu­nei­ta nais­ten alis­tei­ses­ta ase­mas­ta. Samoin teh­taal­ta jou­tuu dema­ri­mies työt­tö­mäk­si mut­ta jul­ki­sel­la puo­lel­la dema­ri­vai­mol­la menee hyvin.

  Dema­reis­ta onkin tulos­sa kaun­pun­ki­lais­ten jul­ki­sel­la puo­lel­la ole­vien nais­ten puo­lue (kuten vih­reis­tä­kin). Tämä joh­tuu sii­tä, että dema­reil­la ei ole enää avai­mia paran­taa mies­puo­lis­ten teh­das­työ­läis­ten etu­ja, mut­ta jul­ki­sel­le puo­lel­le he pys­ty­vät anta­maan lisää rahaa. Täs­tä syys­tä puo­lu­een kan­na­tus vie­lä ale­nee jon­kin ver­ran, kun mie­het kaikkoavat.

  Soi­ni tulee vie­mään mies­ten äänet, mut­ta per­su­jen poli­tii­kan sisäl­lön ohuus iskee takai­sin vie­lä joku päi­vä. Täl­löin tulee taas suu­ri mää­rä mies­ten ääniä otet­ta­vak­si valp­paal­le. Ehkä jo ensi vaaleissa.

 47. Äänes­tys­pro­sen­tin alhai­suus oli osit­tain hyvä­kin asia. Jos pre­si­den­tin vaa­leis­sa oli­si vas­taa­va äänes­tys­pro­sent­ti pre­si­den­tik­si tus­kin valit­tai­siin ääri­va­sem­mis­to­lais­ta populistia.

  Nyt­hän EU-par­la­ment­tiin vali­tiin aika hyvä poruk­ka. Vasem­mis­ton ainoa var­si­nai­nen edus­ta­ja­kin (Jaa­kon­saa­ri) on todel­la päte­vä osaa­ja, rehel­li­nen ihmi­nen, hyvä kes­kus­te­li­ja ja mie­li­pi­teil­tään pragmaattinen.

 48. Juk­ka Siren:“demokraattisesti (PÖÖ!)”

  hihi­hi­hi…

  🙂

 49. Nyt­hän EU-par­la­ment­tiin vali­tiin aika hyvä poruk­ka. Vasem­mis­ton ainoa var­si­nai­nen edus­ta­ja­kin (Jaa­kon­saa­ri) on todel­la päte­vä osaa­ja, rehel­li­nen ihmi­nen, hyvä kes­kus­te­li­ja ja mie­li­pi­teil­tään pragmaattinen.” 

  Heh heh!

  Aika­moi­sia sam­ma­koi­ta lau­koi Perus­suo­ma­lai­sis­ta blo­gis­saan. On ollut minis­te­ri­nä ja jäi mie­li­ku­va ettei saa­nut oikein mitään aikai­sek­si, tai­si olla työ­mi­nis­te­ri. Ns. van­han kaar­tin poruk­kaa, joi­den poli­tii­kan seu­rauk­se­na SDP:n kan­na­tus hii­pui ja piti lait­taa nuo­ri tyt­tö puheen­joh­ta­jak­si. Eli hänen koh­dal­laan mepin hom­ma on uran tekohengittämistä.

 50. Ainoa­na puo­lu­ee­na jol­la on useam­pi mep­pi, hei­dän pai­kois­taan on 100% vain toi­sel­la sukupuolella.”

  100% = koko­nais­ta kak­si paik­kaa. Shock horror. 😀

  Olet­ko sitä miel­tä, että mep­pi­paik­koi­hin on saa­ta­va suku­puo­li­kiin­tiöt? Eni­ten ääniä saa­nut hen­ki­lö ensin, sit­ten vas­tak­kais­ta suku­puol­ta edus­ta­va eni­ten ääniä kerän­nyt, ja niin edelleen?

  Tuos­ta tuli mie­leen, että per­su­jen eni­ten ääniä saa­neis­ta hen­ki­löis­tä nel­jä ensim­mäis­tä ovat muu­ten miehiä. 

  80% kai­kis­ta irti­sa­no­tuis­ta ja lomau­te­tuis­ta on miehiä”

  Läh­de kehiin, kiitos.

 51. Minul­le on jää­nyt sel­lai­nen kuva, että puo­lue joka taval­la tai toi­sel­la on “hukas­sa” menes­tyy julk­ki­seh­dok­kai­den varas­sa. Sekä hyväs­sä, että pahassa.
  Osit­tain vika saat­taa olla myös äänes­tä­jis­sä, jot­ka myös­kin ovat hukas­sa. Aika lait­tai­si äänes­tä­mään itsek­kyyt­tä ja kovem­paa kapi­ta­lis­mia tavoit­te­le­via puo­luei­ta, mut­ta jokin “todel­li­suu­den­ta­ju” estää sen.
  Dema­reil­ta puut­tuu täl­lä het­kel­lä näky­viä teki­jöi­tä, kun­non puheen­joh­ta­ja, ja sitä kaut­ta sanoma.

 52. Kor­kei­ta vero­ja ei muu­ten kan­na­ta yleen­sä ihmi­set jot­ka ovat val­mii­ta anta­maan omastaan.”

  Suo­men jul­ki­set pal­ve­lut rahoit­ta­vas­ta suu­res­ta kes­ki­luo­kas­ta mer­kit­tä­vä enem­mis­tö on tut­ki­tus­ti val­mis mak­sa­maan kor­kei­ta vero­ja pal­ve­lu­jen takaa­mi­sek­si. Ihmi­set ovat siis val­mii­ta korot­ta­maan omia vero­jaan, kun­han tie­tä­vät, että naa­pu­ri­kin kan­taa vas­tuun­sa. Varak­kai­den koh­dal­la asian arvioin­ti on mut­kik­kaam­paa, kos­ka he mak­sa­vat nyt­kin mata­lam­paa tasaveroa.

 53. Juk­ka Siren: Olen suu­rim­mas­ta osas­ta kir­joi­tuk­ses­ta­si samaa miel­tä. Olen aika voi­mak­kaas­ti eri miel­tä HDI:n käyt­tä­mi­ses­tä onnis­tu­mi­sen mit­ta­ri­na. Voi­sin kir­joit­taa tähän syyt sii­hen, mut­ta ne on esi­tet­ty jo kat­ta­vas­ti täs­sä linkissä: 

  http://econlog.econlib.org/archives/2009/05/against_the_hum.html

  Parem­pi mit­ta­ri on mie­les­tä­ni GDP ja muut­to­ti­las­tot, kuten olen täl­lä blo­gil­la aikai­sem­min­kin kir­joit­ta­nut. Se, että Kii­nas­sa “kaik­ki” halua­vat Hong Kon­giin, vaik­ka siel­lä ei ole min­kää­lais­ta tur­va­verk­koa ja lähes täy­sin vapaat mark­ki­nat on minus­ta hyvin todis­tus­voi­mai­nen esimerkki.

  Yrit­tä­mi­sen vapaus niil­lä aloil­la jot­ka yksi­tyis­yrit­tä­mi­seen jo kuu­lu­vat tai sil­le demo­kraat­ti­ses­ti (PÖÖ!) vapau­te­taan on hyvä asia. Samoin sopi­mus­va­paus kun­han sii­nä on poh­jal­la mimimipykälät.”

  Enem­mis­töl­lä on oikeus mää­rä­tä omas­ta elä­mäs­tään, mut­ta sil­lä ei ole mitään oikeut­ta mää­rä­tä sii­tä mitä muut ihmi­set teke­vät kes­ke­nään. En siis hyväk­sy, että ihmis­ten itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta (täs­sä tapauk­ses­sa elin­kei­non­va­paut­ta) rajoi­te­taan demo­kraat­ti­ses­ti ilman mui­ta perusteita.

  Sopi­mus­va­pau­den poh­jal­le ei tar­vi­ta mini­mi­py­kä­liä, jos sopi­mus ei aiheu­ta epä­oi­keu­tet­tua hait­taa muil­le. Muun vaa­ti­mi­nen on louk­kaus ihmi­sen itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta kohtaan.

  Minä voi­ton Vih­reil­tä nimen omaan ihmi­sen yksi­lön­va­pau­den puol­lus­ta­mis­ta KAIKKIA sen uhkaa­jia vas­taan, niin AY-lii­ket­tä, polii­tik­ko­ja kuin yrityksiäkin.

  En näe, että dema­rit pys­tyy tätä teke­mään, kos­ka he eivät ymmär­rä talou­den toi­min­nas­ta juu­ri mitään eivät­kä sik­si osaa ana­ly­soi­da poli­tiik­kan­sa vai­ku­tuk­sia ja tämän seu­rauk­se­na kan­nat­ta­vat toi­mia, jot­ka ovat räi­keäs­sä ris­ti­rii­das­sa ilmoit­ta­miin­sa arvoi­hin nähden.

  Urpi­lai­sen vaa­ti­mus työ­mark­ki­noi­den sää­te­lyn lisää­mi­ses­tä, jot­ta suo­ma­lai­nen työ tur­va­taan on täs­tä huvit­ta­va esi­merk­ki. On empii­ri­ses­ti kiis­tä­mä­tön­tä, että työ­mark­ki­noi­den sää­te­ly selit­tää suu­ren osan Euroo­pan ja Yhdys­val­to­jen “luon­nol­li­sen työt­tö­myy­sas­teen” eroista.

  eggo: Kaik­ki mitä kir­joi­tit on tot­ta. Täs­tä ei seu­raa, että täl­lä suu­rel­la kes­ki­luo­kal­la pitäi­si olla oikeus pakot­taa myös muut mak­sa­maan. Kun ver­taat täl­lais­ta kor­kei­den vero­jen puol­lus­ta­jaa joka ei tut­ki­tus­ti ole val­mis anta­maan omas­taan hei­kom­mil­le, jos muut eivät anna hen­ki­löön, joka vas­tus­taa kor­kei­ta vero­ja, mut­ta on val­mis anta­maan tulois­taan vapaa­eh­toi­ses­ti hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le, vaik­ka kukaan muu ei antai­si­kaan, niin kum­pi on sinus­ta toi­mii “oikea­mie­li­sem­min”?

  Minus­ta jäl­kim­mäi­nen aika mer­kit­tä­väl­lä mar­gi­naa­lil­la. Ensim­mäi­nen on mie­les­tä­ni vain hiu­kan edel­le hen­ki­löä, joka ei anna omas­taan, vaik­ka muut antaisivatkin.

 54. Minä­kin äänes­tin näis­sä vaa­leis­sa vih­rei­tä enkä dema­rei­ta, mut­ta tätä en täy­sin ymmär­tä­nyt. Eikö tulos ker­ro sii­tä, että ihmi­set halua­vat sosi­aa­li­de­mo­kra­tial­ta jotain sel­lais­ta, mitä Repo edus­taa, ja puo­les­taan vie­rok­su­vat sitä, mitä edus­ta­vat Kim­mo Kil­jusen tai Arja Alhon kal­tai­set van­hat ja perin­tei­set jäsenkirjademarit?

  Tom­mi Uscha­no­vil­le: Point­ti on sii­nä, ettei Mit­ro aina­kaan oman ilmoi­tuk­sen­sa mukaan ole dema­ri. eivät­kä dema­rit oli­si iki­nä otta­neet hän­tä ehdok­kaak­si, jos oli­si­vat ymmär­tä­neet, että hän tulee vali­tuk­si. Toki hänes­tä voi kas­vaa kel­po dema­ri, mut­ta euro­par­la­ment­ti on poli­tii­kan opis­ke­lu­pai­ka­na vähän kuin meni­si yli­opis­toon käy­mät­tä ensin koulua.

 55. Päi­vi Pasi
  “Olet­ko sitä miel­tä, että mep­pi­paik­koi­hin on saa­ta­va suku­puo­li­kiin­tiöt? Eni­ten ääniä saa­nut hen­ki­lö ensin, sit­ten vas­tak­kais­ta suku­puol­ta edus­ta­va eni­ten ääniä kerän­nyt, ja niin edelleen?”

  En, vaan olen sitä miel­tä että nii­tä ei pidä ulot­taa min­ne­kään. On se ihme että vih­rei­den mie­les­tä mies­ten ylie­dus­tus on aina paha suku­puo­li­vää­ris­ty­mä, kun taas nais­ten ylie­dus­tus on aina vain tasa-arvoa ja hie­no asia. Esi­mer­kik­si juu­ri­kin edus­kun­nan paik­ko­jen jakau­tu­mi­nen suku­puol­ten välil­lä on tasa-arvo­ky­sy­mys, sitä jak­se­taan aina vaa­lien jäl­keen las­kes­kel­la ja voit­ta­ja on se, jol­la on eni­ten naisia.

  “80% kai­kis­ta irti­sa­no­tuis­ta ja lomau­te­tuis­ta on miehiä”

  Läh­de kehiin, kiitos.”

  Lue leh­tiä. Tuo on yhtä yleis­tä tie­toa kuin se, että taan­tu­ma on iske­nyt pahi­ten metal­li- ja raken­nus­teol­li­suu­teen sekä autokauppaan.

 56. Kor­kei­ta vero­ja ei muu­ten kan­na­ta yleen­sä ihmi­set jot­ka ovat val­mii­ta anta­maan omas­taan. Yhdys­val­lois­sa teh­dyn tut­ki­muk­sen mukaan oikeis­to­lai­set anta­vat vapaa­eh­toi­ses­ti tulois­taan huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­man osan hyvän­te­ke­väi­syy­teen kuin vasem­mis­to­lai­set. Tut­ki­muk­ses­sa muis­taak­se­ni vakioi­tiin tulot, eli tämä ei voi selit­tää mil­lään, “oikeis­to­lai­sil­la on enem­män mis­tä antaa”-sumutuksella.
  Tuol­lai­ses­ta tut­ki­muk­ses­ta oli­si hyväö olla läh­de, että näh­täi­siin, muis­ti­ko Art­tu­ri oikein ja onko tämän tut­ki­muk­sen teh­nyt jokin asial­li­nen taho.

  Mut­ta vaik­ka tulos oli­si tot­ta, se osoit­taa vain, että jot­kut ajat­te­le­vat ratio­naa­li­ses­ti ja toi­set eivät. 

  Aja­tel­kaam­me aikaa ennen kata­ly­saat­to­rei­ta. On ratio­naa­lis­ta olla sitä miel­tä, että kata­ly­saat­to­ri pitää lait­taa pakol­li­sek­si kai­kil­le, vaik­ka ei lait­tai­si­kaan vapaa­eh­toi­sek­si itsel­le. Sovi­taan, että kata­ly­saat­to­ri mak­saa ton­nin. Minun on aivan jär­je­tön­tä mak­saa ton­nia, kos­ka ilma ei muu­tu lain­kaan puh­taam­mak­si sii­tä, että minä lai­tan kata­ly­saat­to­rin ja muut eivät. Mut­ta jos sää­de­tään laki, että kaik­ki jou­tu­vat asen­ta­maan kata­ly­saat­to­rin, se mak­saa yhä minul­le ton­nin, mut­ta saan vas­ti­neek­si kak­si mil­joo­naa ker­taa suu­rem­man paran­nuk­sen ilman laa­tuun kuin olles­sa­ni yksin alt­ruis­ti. Samas­ta syys­tä minun on jär­ke­väm­pää vaa­tia lisää vero­ja ja parem­paa sosi­aa­li­tur­vaa kuin mak­saa yksin köy­hil­le almuja.

 57. Osmo: Läh­teet olen lait­ta­nut jo aikai­sem­min blo­gi­si kom­ment­tei­hin: http://www.soininvaara.fi/2009/05/10/palvelusetelit-2-kunta-valitsee-tuottajat/

  Vas­tauk­se­si onnis­tuu samal­la ole­maan surul­li­nen ja huvit­ta­va. Surul­li­nen se on sik­si, että sinus­ta ihmi­nen, joka halu­aa aut­taa omis­ta varois­taan hei­kom­pio­sai­sia ei ole ratio­naa­li­nen, jos hän ei ase­ta apun­sa ehdok­si, että myös muut aut­ta­vat. Eli ihmi­nen, joka ei kan­na huol­ta omas­ta suh­teel­li­ses­ta ase­mas­taan yhteis­kun­nas­sa enem­pää kuin kan­taa huol­ta hei­kom­pien pär­jää­mi­ses­tä on epärationaalinen.

  Ihmis­ten arvot ja asen­teet eivät voi olla epä­ra­tio­naa­li­sia, jos ne ovat sisäi­ses­ti kohe­rent­te­ja, mut­ta sinun logiik­ka­si yhteis­kun­nan hyvin­voin­tia edis­tä­vien arvo­jen tyr­mää­mi­ses­sä sen sijaan on.

  Vas­tauk­se­si on haus­ka sik­si, että otit esi­mer­kik­se­si kata­ly­saat­to­rit, jot­ka kil­pai­luun kyke­ne­mä­tön auto­teol­li­suus lob­ba­si autoi­hin (talou­des­tä ymmär­tä­mät­tö­mien ympä­ris­tö­jär­jes­tö­jen tuel­la) suo­jau­tu­ka­seen Japa­ni­lais­ten yli­ver­tais­ta tek­no­lo­gi­aa vas­taan. Sinän­sä esi­mer­kin “ope­tus” pätee useas­sa tilan­tees­sa, mut­ta ei täs­sä nimenomaisessa:

  Koko tee­si­si nojaa perus­ta­van­laa­tui­seen vir­hee­seen: ole­tat, että hyvän­te­ke­väi­syy­teen anta­mi­sen motii­vi on suu­rim­mal­ta osal­ta epä­tyy­dyt­tä­vä kur­juu­den taso. Täs­tä ole­tuk­ses­ta seu­rai­si, että jos joku antaa vapaa­eh­toi­ses­ti hyvän­te­ke­väi­syy­teen rahaa, niin jon­kun toi­sen sie­det­tä­vä kur­juu­den­ta­so täyt­tyy ja hän jät­tää anta­mat­ta. Tämä ole­tus ei pidä paik­kaan­sa. Kes­kus­te­lim­me tcrow­nin kans­sa täs­tä aihees­ta tuon lin­kit­tä­mä­ni ket­jun lopussa.

  Samas­ta syys­tä minun on jär­ke­väm­pää vaa­tia lisää vero­ja ja parem­paa sosi­aa­li­tur­vaa kuin mak­saa yksin köy­hil­le almuja.”

  Tämä tie­tys­ti riip­puu sii­tä min­kä­lai­sia arvo­ja ja asen­tei­ta sinul­la on ja miten hel­pos­ti polii­ti­kot ja vir­ka­mie­het ovat korruptoitavissa.

  Uskoi­sin kui­ten­kin, että hen­ki­lö, joka aina­kin jul­ki­ses­ti on tun­nus­ta­nut kan­nat­ta­van­sa jokai­sen yksi­lön oikeut­ta teh­dä mitä lys­tää kun­han ei hait­taa muit­ten oikeut­ta samaan oli­si aika vai­kea kan­nat­taa kor­keam­pia vero­ja pel­käs­tään sik­si, että hän itse halu­aa aut­taa hei­kom­pio­sai­sia mah­dol­li­sim­man pal­jon riip­pu­mat­ta vero­tet­ta­vien mielipiteestä.

  1. Ajat­te­lit­ko, että myös maan­puo­lus­tuk­sen voi­si rahoit­taa näin. ne mak­sa­vat, jot­ka halua­vat ja kaik­ki hyötyvät?

 58. Yhdys­val­lois­sa teh­dyn tut­ki­muk­sen mukaan oikeis­to­lai­set anta­vat vapaa­eh­toi­ses­ti tulois­taan huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­man osan hyvän­te­ke­väi­syy­teen kuin vasem­mis­to­lai­set. Tut­ki­muk­ses­sa muis­taak­se­ni vakioi­tiin tulot, eli tämä ei voi selit­tää mil­lään, “oikeis­to­lai­sil­la on enem­män mis­tä antaa”-sumutuksella.

  Vii­tan­net tähän: http://www.nytimes.com/2008/12/21/opinion/21kristof.html

  Kan­nat­ta­nee huo­mioi­da, että oikeis­to­lai­set ovat yleen­sä vasem­mis­to­lai­sia uskonnollisempia:

  It’s true that reli­gion is the essen­tial rea­son con­ser­va­ti­ves give more, and reli­gious libe­rals are as gene­rous as reli­gious con­ser­va­ti­ves. Among the stin­giest of the stin­gy are secu­lar conservatives.

  Accor­ding to Google’s figu­res, if dona­tions to all reli­gious orga­niza­tions are exclu­ded, libe­rals give slight­ly more to cha­ri­ty than con­ser­va­ti­ves do.

 59. Minä en tie­dä, mitä Art­tu­ri ajaa takaa, mut­ta ymmär­rän kyl­lä Osmon poin­tin. Mak­san mie­luum­min vähän kor­keam­pia vero­ja kuin annan samat rahat kadun­kul­mas­sa ker­jää­väl­le. Niil­lä veroil­la kun saa­daan ker­jä­läi­set pois sil­mis­tä toi­meen­tu­lo­tuen ja vii­me hädäs­sä kir­kon dia­ko­nian asiakkaiksi.

  Kaik­kein mie­lui­ten siir­tyi­sin kyl­lä sel­lai­seen mal­liin, mis­sä kenen­kään ei tar­vit­si­si käy­dä erik­seen ano­mas­sa rahaa perus­tar­pei­siin­sa. Tätä mal­lia sano­taan esi­mer­kik­si perustuloksi.

 60. Koko tee­si­si nojaa perus­ta­van­laa­tui­seen vir­hee­seen: ole­tat, että hyvän­te­ke­väi­syy­teen anta­mi­sen motii­vi on suu­rim­mal­ta osal­ta epä­tyy­dyt­tä­vä kur­juu­den taso. Täs­tä ole­tuk­ses­ta seu­rai­si, että jos joku antaa vapaa­eh­toi­ses­ti hyvän­te­ke­väi­syy­teen rahaa, niin jon­kun toi­sen sie­det­tä­vä kur­juu­den­ta­so täyt­tyy ja hän jät­tää antamatta.”

  Luu­lin, että jo ker­ran ymmär­sit, että tuo­hon liit­ty­vät hyö­ty­funk­tiot eivät ole vält­tä­mät­tä line­aa­ri­sia. Jos nii­den anne­taan olla epä­li­ne­aa­ri­sia, yllä­ole­va väit­tee­si on yksin­ker­tai­ses­ti vää­rin. (Perus­te­lut löy­ty­vät edel­li­ses­tä ketjusta)

 61. Artturi:“Parempi mit­ta­ri on mie­les­tä­ni GDP ja muut­to­ti­las­tot, kuten olen täl­lä blo­gil­la aikai­sem­min­kin kir­joit­ta­nut. Se, että Kii­nas­sa “kaik­ki” halua­vat Hong Kon­giin, vaik­ka siel­lä ei ole min­kää­lais­ta tur­va­verk­koa ja lähes täy­sin vapaat mark­ki­nat on minus­ta hyvin todis­tus­voi­mai­nen esimerkki.”

  Klas­si­nen esi­merk­ki sam­ma­kois­ta, miä seu­raa, jos tilas­to­ja tui­jot­taa ilman mitään his­to­rial­lis­ta pers­pek­tii­viä. Sinän­sä en lain­kaan epäi­le perus­väi­tet­tä, vaan pää­tel­mää, min­kä sen poh­jal­ta voi teh­dä. Min­kä täh­den muu­ten noin yleen­sä läh­de­tään maal­ta kau­pun­kiin? Eten­kään sel­lai­sel­ta maa­seu­dul­ta, joka on his­to­rial­li­ses­sa pers­pek­tii­vis­sä ollut aina köy­hyys­ra­jan alla ja täy­sin epädemokraattinen?

  Vaik­ka ihan vain tääl­tä: http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_China
  “Chi­na has a unique­ly decent­ra­lized fiscal sys­tem that has relied on local govern­ment to fund basic health and educa­tion. The result has been that poor vil­la­ges could not afford to pro­vi­de good ser­vices, and poor house­holds could not afford the high pri­va­te costs of basic public services.”

 62. Taas ker­ran on pal­jon, mitä en käsi­tä. Miten jol­la­kin voi olla käsi­tys, että vero­ja mak­se­taan vain omiin tär­keik­si kat­sot­tui­hin jut­tui­hin? Vapaa­eh­toi­set jutut ovat sit­ten aivan eri asia.
  Tal­vi­so­dan tilan­ne kai ker­too niil­le, jot­ka tie­tä­vät, mitä maan­puo­lus­tuk­sen vähät­te­ly merkitsi.
  Oli­si tie­tys­ti hie­noa pan­na vero­mark­koi­hin lei­ma, ettei saa käyt­tää sii­hen ja sii­hen. Onnek­si niis­tä päät­tää eduskunta/hallitus.

 63. Vas­tauk­se­si onnis­tuu samal­la ole­maan surul­li­nen ja huvit­ta­va. Surul­li­nen se on sik­si, että sinus­ta ihmi­nen, joka halu­aa aut­taa omis­ta varois­taan hei­kom­pio­sai­sia ei ole ratio­naa­li­nen, jos hän ei ase­ta apun­sa ehdok­si, että myös muut aut­ta­vat. Eli ihmi­nen, joka ei kan­na huol­ta omas­ta suh­teel­li­ses­ta ase­mas­taan yhteis­kun­nas­sa enem­pää kuin kan­taa huol­ta hei­kom­pien pär­jää­mi­ses­tä on epärationaalinen.”

  Minus­ta täs­sä ei niin­kään ole kyse ratio­naa­li­suuse­rois­ta, vaan asi­aa pitäi­si tar­kas­tel­la akse­lil­la peri­aat­teel­li­nen-prag­maat­ti­nen. Hyvin peri­aat­teel­li­nen ihmi­nen ank­ku­roi­tuu hänel­le tär­ke­ään arvoon riip­pu­mat­ta sii­tä mihin se joh­taa, prag­maat­ti­nen taas pyr­kii hake­maan rat­kai­su­ja, jot­ka joh­ta­vat koko­nai­suu­den kan­nal­ta par­haa­seen lop­pu­tu­lok­seen. Sinä, Art­tu­ri, olet hyvin periaatteellinen.

  1. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nas­sa ei ole kyse köy­hä­na­vus­ta vaan tie­tys­ti inves­toin­nis­ta yhteis­kun­nan raken­tei­siin, kou­lu­tuk­ses­ta alkaen. Sen eteen teh­dys­tä inves­toin­nis­ta hyö­ty­vät kaik­ki esi­mer­kik­si tur­val­li­sem­pa­na yhteiskuntana.
   Meil­lä oli mökil­lä juu­ri tie­ko­kous, jos­sa oltiin hyvin tark­ko­ja sii­tä, että kaik­ki tie­tä käyt­tä­vät osal­lis­tu­vat sen kus­tan­nuk­siin. Rotwan­gin logii­kan mukaan jokai­nen voi vapaa­eh­toi­ses­ti tuo­da vähän hiek­kaa ja tasoit­taa kuop­pia, mut­ta kaik­ki saa­vat ajaa.

 64. Osmo: “Point­ti on sii­nä, ettei Mit­ro aina­kaan oman ilmoi­tuk­sen­sa mukaan ole dema­ri. eivät­kä dema­rit oli­si iki­nä otta­neet hän­tä ehdok­kaak­si, jos oli­si­vat ymmär­tä­neet, että hän tulee vali­tuk­si.” Vähin­tään outo tilan­ne siis, hil­peä suo­ras­taan. Mit­ro ei halua olla dema­ri eivät­kä dema­rit halua Mit­roa par­la­ment­tiin — mut­ta Mit­ro vali­taan par­la­ment­tiin dema­rei­den lis­tal­ta. Oli­si­ko niin, että dema­rit eivät ymmär­rä omaa paras­taan? Mikä­hän mah­toi olla syy­nä sii­hen, että Mit­ro ei halua olla dema­ri (vaik­ka suos­tui listalle)?

  1. Epä­sym­met­ri­nen infor­maa­tio. Dema­rien mukaan Mit­ro ei voi tul­la vali­tuk­si, mut­ta tuo lis­tal­le ääniä sen ulko­puo­lel­ta ja Mit­ron käsi­tyk­sen mukaan hän voi tul­la vali­tuk­si. Mit­ro tie­si enem­män Mitrosta.

 65. Lyhyt kom­ment­ti katalysaattori-esimerkkiin.
  Minus­ta se oli hyvä esi­merk­ki pait­si sik­si että Ode on oikeas­sa, myös sik­si että Art­tu­ri oli taval­laan oikeas­sa. Kata­ly­saat­to­rin vaa­ti­mi­nen oli osit­tain erään­lais­ta pii­lo­pro­tek­tio­nis­mia ja osoit­ti juu­ri että sel­lai­nen jos­kus toimii:/

  Vaka­vam­min: nyt kun katit on län­nes­sä pian joka kos­las­sa, voim­me parem­min vaa­tia Kii­nan ja Intian auto­teol­li­suut­ta asen­ta­maan nii­tä myös. Tosin ne on kak­si sel­lais­ta maa­ta, että vaa­tia­han aina voi…mutta aina­kin vien­ti­mal­lei­hin jou­tu­vat lait­ta­maan ja sitä mukaa vähi­tel­len kotimarkkinoillekin.

  Jos­kus 10 vuot­ta sit­ten näyt­ti aika kar­meal­ta, kun Kii­na hyvää vauh­tia ja Intia hitaam­min autois­tui­vat pusaa­mal­la 70-luvun euroop­pa­lai­sia mal­le­ja teh­tais­taan. Jos Kii­na vau­ras­tui­si jon­ne­kin 60-luvun Suo­men tasolle
  (joka kol­man­nel­la koti­ta­lou­del­la auto) tuol­la tyy­lil­lä, jokai­nen voi las­kea mikä osuus maa­il­man auto­kan­nas­ta oli­si ympä­ris­tö­tek­no­lo­gi­ses­ti museoau­to­ja syntyessään.

  1. Se osa pako­kaa­suis­ta, jon­ka kata­ly­saat­to­ri put­saa, on pai­kal­li­nen ongel­ma. On surul­lis­ta, jos kii­na­lai­set myr­kyt­tä­vät toi­si­aan puh­dis­ta­mat­to­mil­la pako­kaa­suil­la, mut­ta mis­tään ilmas­ton­muu­tok­sen kal­tai­ses­ta glo­baa­lis­ta ongel­mas­ta sii­nä ei ole kyse. Itsea­sias­sa kata­ly­saat­to­ril­la varus­tet­tu auto pääs­tää vähän enem­män hii­li­diok­si­dia ilmaan.

 66. Osmo: No maan­puol­lus­tus voi­tais kyl­lä puo­les­ta­ni hoi­taa vapaa­eh­toi­sil­la mak­suil­la, kos­ka luu­len, että armei­ja on special inte­rest-ryh­mä sii­nä mis­sä muut­kin ja se pys­tyy vai­kut­ta­maan poliit­ti­seen pää­tök­sen tekoon, kos­ka armei­jal­le anne­tut hyö­dyt kes­kit­ty­vät hyvin kapeal­le osal­le väes­töä, mut­ta kus­tan­nuk­set levit­täy­ty­vät laajalle.
  Armei­ja ei ole kui­ten­kaan saman­lai­nen hyö­dy­ke, kos­ka on aika uskot­ta­vaa, että suu­rin osa väes­tös­tä hyö­tyy saman ver­ran maan­puol­lus­ta­mi­ses­ta, mut­ta tulon­siir­rois­ta ei.

  tcrown: Joo kyl­lä mä sen ymmär­rän edel­leen, mut­ta tuo hyö­ty­funk­tio-jut­tu vai­kut­taa ainoas­taan sel­lai­seen anta­mi­seen, joka on moti­voi­tu­nut­ta hei­kom­pien ase­man paran­ta­mi­sek­si. Eli Osmo olet­taa, että hyvän­te­ke­väi­syy­teen anta­jat ovat useim­mi­ten moti­voi­tu­nei­ta paran­ta­maan hei­kom­pien ase­maa JA että hei­dän hyö­ty­funk­tion­sa on sel­lai­nen, että he saa­vat tyy­dy­tys­tä tie­tyn kur­juu­den tason saavuttamisesta.

  Minus­ta näyt­tää toden­nä­köi­sel­tä, että suu­rin osa anta­mi­ses­ta on moti­voi­tu­nut joko muis­ta syis­tä kuin hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien aut­ta­mi­sek­si TAI että hei­kom­pien ase­man paran­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­den hyö­ty­funk­tio ei ole sel­lai­nen, että he saa­vat tyy­dy­tys­tä tie­tys­tä kur­juu­den tasos­ta, vaan enem­min­kin kur­juu­den lie­vit­tä­mi­ses­tä tie­tyl­lä määrällä.

  Eli siis toi­sin sanoen, että jos joku vähen­tää hei­dän hyvän­te­ke­väi­syy­teen anta­mi­aan raho­ja, muut eivät lisää panok­si­aan vas­taa­vas­ti niin, että annet­tu sum­ma pysyy vakiona.

  Riit­ta: Point­ti on se, että tot­ta­kai ihmi­nen joka halu­aa aut­taa hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­via, välit­tää omas­ta suh­teel­li­ses­ta ase­mas­taan yhteis­kun­nas­sa, eikä väli­tä ihmis­ten itse­mää­rää­mi­soi­keu­des­ta halu­aa kor­kei­ta vero­ja, jois­ta mak­se­taan tulon­siir­to­ja hei­kom­mas­sa ase­mas­sa oleville.

  Minus­ta täl­lai­nen ihmi­nen on itse­käs, eikä hänen pitäi­si saa­da tah­to­aan läpi poli­tii­kas­sa. Hänel­lä ei ole mie­les­tä­ni oikeut­ta pakot­taa mui­ta mak­sa­maan tulon­siir­to­ja, kos­ka hän louk­kaa näin ihmis­ten itsemääräämisoikeutta.

  Tulon­siir­rot voi täs­sä kor­va­ta mil­lä tahan­sa muul­la­kin asial­la. Esim. jos minä pidän oop­pe­ras­ta (enkä väli­tä ihmis­ten itse­mää­rää­mi­soi­keu­des­ta), niin tot­ta­kai minä haluan, että kaik­kia ihmi­siä vero­te­taan ja tämä raha anne­taan oop­pe­ral­le, jot­ta minä saan “enem­män vas­ti­net­ta” rahal­le­ni kuin jos käyt­täi­sin sen itse pel­käs­tään oop­pe­ra­lip­pui­hin. Tämä oli­si kui­ten­kin usko­mat­to­man type­rä perus­te verot­taa ihmi­siä oop­pe­ran rahoittamiseksi.

  Osmon ja ilmei­ses­ti sinun­kin perus­te tulon­siir­to­jen rahoit­ta­mi­sek­si vero­ra­hois­ta on ana­lo­gi­nen tuon oop­pe­rae­si­mer­kin kanssa.

  Sen sijaan ihmi­nen, joka halu­aa aut­taa mui­ta, mut­ta ei ole huo­lis­saan suh­teel­li­ses­ta ase­mas­taan yhteis­kun­nas­sa ja arvos­taa itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta antaa vapaa­eh­toi­ses­ti rahaa hyvän­te­ke­väi­syy­teen, eikä pako­ta kans­saih­mi­si­ään samaan.

  Tane­li Salo­vaa­ra: Se, että Kii­nan maa­seu­tu on köy­hem­pi kuin Honk Kong joh­tuu nimen omaan sii­tä “tur­va­ver­kos­ta” ja sää­del­lyis­tä markk­nois­ta, joi­ta siel­tä läh­de­tään pakoon Hong Kongiin.

  MIVa: Ei kenel­lä­kään kai ole sel­lais­ta käsi­tys­tä, että vero­ja mak­se­taan vain omiin tär­keik­si kat­sot­tui­hin asioi­hin, vaik­ka välil­lä kyl­lä tun­tuu, että esim. Osmo ja Riit­ta yrit­tä­vät­kin perus­tel­la kor­kei­ta vero­ja juu­ri näil­lä argu­men­teil­la. (Eli että ne koh­teen joi­hin rahat käy­te­tään ovat heil­le tärkeitä.)

 67. Toi­nen ongel­ma dema­reil­la on talous­kas­vun puu­te ja hidas­tu­mi­nen. Kun talous­kas­vua ei ole, ei voi

  1- kiris­tää lakoil­la yksi­tyis­tä sektoria
  2- lapioi­da lisää rahaa jul­ki­sel­le sektorille
  3- nos­taa vero­ja kos­ka tämä vähen­tää yksi­tyis­tä kulutusta

  Kun nämä mah­dol­li­suu­det pois­te­taan pelis­tä, dema­rit osoit­tau­tu­vat var­sin hampaattomiksi.

  Para­dok­saa­li­ses­ti siis dema­rei­ta kan­nat­taa äänes­tää hyvi­nä aikoi­na kun talous­kas­vun odo­tuk­sia on olemassa. 

  Huo­ma­taan­kin siis, että lama ja työt­tö­myys ei tuo dema­reil­le kan­na­tus­ta. Äänes­tä­jät ovat oival­ta­neet, että glo­baa­lis­sa talou­des­sa pai­kal­li­set perus­va­sem­mis­to­lai­set rat­kai­sut voi­vat itse asias­sa kään­tyä vie­dä asioi­ta vie­lä huo­nom­paan suun­taan. Oikeis­to pys­tyy aut­ta­maan työ­paik­ko­jen luo­mi­ses­sa pal­jon parem­min kuin vasem­mis­to. Huo­noi­na aikoi­na kan­nat­taa siis äänes­tää oikeistoa.

 68. Osmo:
  Kom­ment­ti­ni alkuo­sa oli sitaat­ti Artturilta.
  En jaa hänen mielipiteitään.

  1. Sor­ry, luin huo­li­mat­to­mas­ti. Kan­nat­taa pan­na sitaa­tit aina kur­sii­viin. Kur­sii­vi aloi­te­taan ja lope­te­taan mer­kin­nöil­lä, jos­sa käy­te­tään sul­ku­merk­kien sijas­ta eri­suu­ruus­merk­ke­jä ja joka muu­ten näyt­tää tölk­täö : aloi­tus [i] ja lope­tus [/i] Siis haka­sul­ku­jen sijaan eri­suu­ruus­mer­kit. (En voi kir­joit­taa mer­kin­tää tähän, kos­ka se ei näkyisi)

 69. Minus­ta näyt­tää toden­nä­köi­sel­tä, että suu­rin osa anta­mi­ses­ta on moti­voi­tu­nut joko muis­ta syis­tä kuin hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien aut­ta­mi­sek­si TAI että hei­kom­pien ase­man paran­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­den hyö­ty­funk­tio ei ole sel­lai­nen, että he saa­vat tyy­dy­tys­tä tie­tys­tä kur­juu­den tasos­ta, vaan enem­min­kin kur­juu­den lie­vit­tä­mi­ses­tä tie­tyl­lä määrällä.”

  Minus­ta taas näyt­tää sil­tä, että eläm­me rin­nak­kai­sis­sa todel­li­suuk­sis­sa. Voi­sit­ko aavis­tuk­sen raot­taa mitä ilmiöi­tä seu­raa­mal­la olet pää­ty­nyt moi­seen käsi­tyk­seen? Huo­maa, että demo­kraat­ti­ses­sa yhteis­kun­nas­sam­me ollaan pää­dyt­ty mer­kit­tä­viin tulon­siir­toi­hin köy­hil­le, ja kukaan ei noi­ta halua mak­saa yhtään enem­pää kuin on pak­ko. (Vai tun­net­ko ketään joka mak­saa vapaa­eh­toi­ses­ti enem­män vero­ja kuin pitää?) Eli meil­lä on vah­vat syyt olet­taa, että tämä aut­ta­mi­nen perus­tuu juu­ri noi­hin syi­hin joi­den ole­mas­sao­lon haluat kiis­tää, ja ennen kaik­kea, tämä aut­ta­mi­nen on aivan eri suu­ruus­luok­kaa kuin kaik­ki muu aut­ta­mi­nen yhteensä. 

  Accor­ding to Google’s figu­res, if dona­tions to all reli­gious orga­niza­tions are exclu­ded, libe­rals give slight­ly more to cha­ri­ty than con­ser­va­ti­ves do.”

  Lisä­tään tähän vie­lä, että Yhdys­val­lois­sa ei ole kir­kol­lis­ve­roa, vaan noil­la lah­joi­te­tuil­la rahoil­la rahoi­te­taan kirk­ko­jen yllä­pi­to, pap­pien pal­kat jne. Osoit­taa mel­koi­sen arve­lut­ta­vaa mie­len­laa­tua aja­tel­la, että raha, jol­la oma seu­ra­kun­ta­har­ras­tus rahoi­te­taan oli­si rahan anta­mis­ta hei­kom­mas­sa ase­mas­sa oleville.

 70. Osmon ja ilmei­ses­ti sinun­kin perus­te tulon­siir­to­jen rahoit­ta­mi­sek­si vero­ra­hois­ta on ana­lo­gi­nen tuon oop­pe­rae­si­mer­kin kanssa.”

  Kyl­lä, yhtä pien­tä detal­jia lukuu­not­ta­mat­ta. Sinun pitää muut­taa oop­pe­ra­ta­lo­si sel­lai­sek­si, että sin­ne pää­see sisään riip­pu­mat­ta sii­tä onko osal­lis­tu­nut raken­nus­kus­tan­nuk­siin tai osta­nut lipun vai ei. Täl­löin joko oop­pe­ra­ta­lo raken­ne­taan jos kaik­ki pako­te­taan mukaan kus­tan­nuk­siin tai oop­pe­ra­ta­loa ei raken­ne­ta. Mui­ta vaih­toeh­to­ja täs­sä maa­il­mas­sa ei ikä­vä kyl­lä ole.

 71. Sil­ves­te­ri: Lue leh­tiä. Tuo on yhtä yleis­tä tie­toa kuin se, että taan­tu­ma on iske­nyt pahi­ten metal­li- ja raken­nus­teol­li­suu­teen sekä autokauppaan.

  Ahaa, eli siis mutua. No niin arve­lin­kin. Har­vem­min leh­dis­sä kir­joi­te­taan sii­tä, että joku sii­vous­fir­ma pis­tää poruk­kaa lomau­tuk­sil­le, ihan vain sik­si, että nii­tä sii­vous­fir­mo­ja on Suo­mes­sa rutos­ti enem­män kuin esi­mer­kik­si paperitehtaita.

 72. [i]Se, että Kii­nan maa­seu­tu on köy­hem­pi kuin Honk Kong joh­tuu nimen omaan sii­tä “tur­va­ver­kos­ta” ja sää­del­lyis­tä markk­nois­ta, joi­ta siel­tä läh­de­tään pakoon Hong Kongiin.[/i]

  Juu­ri tämä on se his­to­rial­li­ses­ti per­seel­leen heit­tä­vä ele­ment­ti — jos siel­lä oli­si tur­va­verk­ko, siel­lä ei kuol­tai­si näl­kään, ja ihmi­sil­lä oli­si varaa kou­lut­tau­tua. Se, että jär­jes­tel­mä julis­tau­tuu kom­mu­nis­ti­sek­si ei usein­kaan ole taan­nut juu­ri noi­ta turvaverkkoja.

  Samoin Hong Kong on tavat­to­man keh­no esi­merk­ki “vapaas­ta” kau­pas­ta. Mik­si näin, kan­nat­taa kai­vaa his­to­rian kir­ja kau­nii­seen käteen ja lukais­ta muu­ta­ma sivu vaik­ka­pa oopium­so­das­ta. Okei, kaup­pa on ollut vapaa­ta, mut­ta vain, mikä­li se on pal­vel­lut impe­riu­min etu­ja. Eli onko se ollut vapata? 

  Vas­ta­vuo­roi­ses­ti suu­ri osa Kii­naa on ollut aina esi­teol­lis­ta, köy­hää ja alis­tet­tua, joten muut­to näi­den kah­den välil­lä ker­too tis­mal­leen samaa kuin muut­to Soma­lias­ta Suomeen. 

  Usei­ta täl­lai­sia reaa­li­maa­il­man ilmeiöi­tä on toki mah­dol­lis­ta muo­toil­la siten, että ne tuke­vat halut­tua teo­ri­aa, mut­ta ne ovat kel­vot­to­mia todis­ta­maan ainoa­ta­kaan oikeak­si. Vaik­ka Soma­lia lie­nee nyky­ään para­tii­si kel­le hyvän­sä, joka kai­paa mah­dol­lism­man heik­koa keskushallintoa.

  —-

  Dema­reis­ta noin yleen­sä: Kun kat­soo nuo­rem­man pol­ven dema­rei­ta, ei voi vält­tyä aja­tuk­sel­ta, että he ovat peri­neet ideo­lo­gian, joka on kuin dog­maat­ti­nen usko. Se ei kai­paa perus­te­lu­ja, eikä se kes­tä avoin­ta kes­kus­te­lua, se vain on, kos­ka uskoo oman moraa­li­sen posi­tion­sa yli­ver­tai­suu­teen. Puo­lue ilman aitoa komu­ni­kaa­tio­ta on jo kau­an sit­ten kuol­lut ja muu­mioi­tu­nut. Ay-väki vain on ollut niin tai­ta­va bal­sa­moin­nis­saan, ettei kai­kil­le ole vie­lä­kään sel­vin­nyt, että ruu­mis ei ole lii­kah­ta­nut useam­paan vuoteen.

 73. Accor­ding to Google’s figu­res, if dona­tions to all reli­gious orga­niza­tions are exclu­ded, libe­rals give slight­ly more to cha­ri­ty than con­ser­va­ti­ves do.”

  Tähän voi­si lisä­tä vie­lä pari lai­naus­ta samas­ta jutusta:

  In any case, if con­ser­va­ti­ve dona­tions often end up buil­ding ext­ra­va­gant churc­hes, libe­ral dona­tions frequent­ly sus­tain art museums, symp­ho­nies, schools and uni­ver­si­ties that cater to the well-off. (It’s great to sup­port the arts and educa­tion, but they’re not the same as cha­ri­ty for the nee­dy. And some research sug­gests that dona­tions to educa­tion actual­ly inc­rea­se inequa­li­ty because they go most­ly to eli­te ins­ti­tu­tions atten­ded by the wealthy.)

  Con­ser­va­ti­ves also appear to be more gene­rous than libe­rals in non­fi­nancial ways. People in red sta­tes are con­si­de­rably more like­ly to volun­teer for good causes, and con­ser­va­ti­ves give blood more often. If libe­rals and mode­ra­tes gave blood as often as con­ser­va­ti­ves, Mr. Brooks said, the Ame­rican blood supply would inc­rea­se by 45 percent.”

 74. Samas­ta syys­tä minun on jär­ke­väm­pää vaa­tia lisää vero­ja ja parem­paa sosi­aa­li­tur­vaa kuin mak­saa yksin köy­hil­le almuja.

  Perus­ta hyväntekeväisyysjärjestö.

  Kuin­ka pal­jon yhteis­kun­nas­sam­me oli­si köy­hiä, jos työ­mark­ki­nat oli­si­vat vapaat (vähi­ten tuot­ta­via ei hin­noi­tel­tai­si ja sään­nel­täi­si työt­tö­mik­si), sosi­aa­li­tur­vaa ei oli­si ja oli­sim­me lähem­pä­nä yövartijavaltiota?

  Ei voi­da ihan suo­raan olet­taa, että yövar­ti­ja­val­tios­sa oli­si yhtä pal­jon tai enem­män köy­hiä kuin hyvin­voin­ti­val­tios­sa mut­ta vain ilman sosi­aa­li­tur­vaa ja pal­ve­lu­ja. Voi nimit­täin olla, että hyvin­voin­ti­val­tio myös tuot­taa nii­tä ongel­mia, joi­ta se yrit­tää korjata.

 75. Lisä­tään tähän vie­lä, että Yhdys­val­lois­sa ei ole kir­kol­lis­ve­roa, vaan noil­la lah­joi­te­tuil­la rahoil­la rahoi­te­taan kirk­ko­jen yllä­pi­to, pap­pien pal­kat jne. Osoit­taa mel­koi­sen arve­lut­ta­vaa mie­len­laa­tua aja­tel­la, että raha, jol­la oma seu­ra­kun­ta­har­ras­tus rahoi­te­taan oli­si rahan anta­mis­ta hei­kom­mas­sa ase­mas­sa oleville.

  Rehel­li­syy­den nimis­sä todet­ta­koon että “libe­raa­lit” Jen­keis­sä puo­les­taan lah­joit­ta­vat “kon­ser­va­tii­ve­ja” enem­män kult­tuu­ril­le ja tai­teil­le, jon­ka voi näh­dä saman­lai­sek­si oman har­ras­tus­toi­min­nan tuke­mi­sek­si kuin uskon­nol­lis­ten­kin yhtei­sö­jen toi­min­nan rahoittamisen.

  Joka tapauk­ses­sa tuo­sa tut­ki­muk­ses­sa tilas­toi­dut luvut tai­ta­vat olla vero­vä­hen­nys­kel­poi­sia lah­joi­tuk­sia. Rovon anta­mi­nen ker­jä­läi­sel­le tai vaik­ka ostok­set hyvän­te­ke­väi­syys­myy­jäi­sis­tä eivät luvuis­sa näy, joten täyt­tä koko­nais­ku­vaa lah­joi­tuk­sis­ta ei tuol­la saa.

  Hyvän­te­ke­väi­syy­den mit­taa­mi­nen abso­luut­ti­sin ter­mein on yli­pään­sä hel­pos­ti har­haan­joh­ta­vaa. Esi­mer­kik­si suo­ma­lai­set ja ruot­sa­lai­set lait­ta­vat tulois­taan pie­nem­män pro­sen­tin hyvän­te­ke­väi­syy­teen kuin ame­rik­ka­lai­set. Ovat­ko ame­rik­ka­lai­set siis lau­pi­aam­pia? Ei vält­tä­mät­tä, kos­ka Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa mak­se­taan enem­män vero­ja ja val­tio hoi­taa näl­lä varoil­la monia niis­tä teh­tä­vis­tä jot­ka USA:ssa ovat hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­jen varas­sa. Lisäk­si USA:ssa lah­joi­tuk­set ovat var­sin kat­ta­vas­ti vero­vä­hen­nys­kel­poi­sia, toi­sin kuin pohjoismaissa.

  Kai­kin puo­lin tuo änky­rä­li­ber­ta­ris­ti­nen logiik­ka että kai­ken pitää aina olla vapaa­eh­tois­ta ei oikein kan­na lop­puun asti. Aja­tel­laan­pa vaik­ka tapaus­ta jos­sa ravin­to­loit­si­ja jär­jes­tää rock-kon­se­rin ja vaa­tii, että kaik­kien ravin­to­laan tule­vien on mak­set­ta­va hänel­le 8 euroa pääs­täk­seen yhtyet­tä kuun­te­le­maan. Jos joku asia­kas halu­aa ravin­to­laan mak­sa­mat­ta, pitäi­si­kö ravin­to­loit­si­jan vain hyväk­syä pit­kin ham­pain tilan­ne? Ei var­mas­ti­kaan. Ei tar­vit­se olla abso­luut­ti­sen sopi­mus­va­pau­den kan­nat­ta­ja aja­tel­lak­seen, että ravin­to­loit­si­ja voi teh­dä asiak­kai­den­sa kans­sa sopi­muk­sen, jos­sa ravin­to­laan sisään­pää­syn ehto­na on pää­sy­mak­su. Asia­kas voi aina vali­ta toi­sen ravin­to­lan. Toi­saal­ta ravin­to­loit­si­ja voi tar­vit­taes­sa käyt­tää voi­ma­kei­no­ja mak­sa­mat­to­man asiak­kaan sisään­pää­syn estä­mi­seen jos tämä kai­kes­ta huo­li­mat­ta ei kun­nioi­ta sopi­museh­to­ja vaan pyr­kii sisään.

  Demo­kraat­ti­ses­sa val­tios­sa kan­sa­lai­set voi­vat kes­ke­nään teh­dä vas­taa­van sopi­muk­sen: vero­ja on mak­set­ta­va, jos tääl­lä mie­lii asua, ja verot käy­te­tään asioi­den X, Y ja Z hoi­ta­mi­seen. Jos vähem­mis­töön jää­nei­tä eivät sopi­muk­sen ehdot miel­ly­tä, heil­lä on täy­si vapaus muut­taa vaik­ka­pa Monacoon, jos­sa vero­ja ei peri­tä. Mut­ta ei voi toi­mia niin, että vapaa­mat­kus­ta­ja­na kel­puut­taa val­tion tuot­ta­mat hyö­dyt, mut­ta ei suos­tu mak­sa­maan demo­kraat­ti­ses­ti pää­tet­ty­jä veroja.

 76. Vie­lä tähän alku­pe­räi­seen kysy­myk­seen “mik­si dema­reil­la menee hei­kos­ti”. Työn idea haas­te­taan monel­ta eri suun­nal­ta: ei ole töi­tä, ne ovat pät­kis­sä, ne eivät kiin­nos­ta, työ ja sen hedel­mien kulut­ta­mi­nen on ympä­ris­töl­le hai­tal­lis­ta. Ammat­tiyh­dis­tys­lii­ke on yhä aseet­to­mam­pi näil­lä suun­nil­la, samoin SDP, joka edel­leen pro­fi­loi­tuu työn­te­ki­jän puo­lu­ee­na. SDP sopi tilan­tee­seen, jos­sa työ­tä oli, työ­tä halut­tiin teh­dä, ja työn­teon nega­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia ei havait­tu tai tun­nus­tet­tu. Se oli puo­lue, joka tais­te­li toi­vot­ta­van, kaik­kial­la odot­ta­van työn hedelmistä.

  Mut­ta mitä tilal­le? SDP:n pii­ris­sä on esi­tet­ty mm. vas­tik­kee­ton­ta perus­tu­loa. Mut­ta muut ovat jo omi­neet idean itsel­leen. Työ­hön ja kulu­tuk­seen liit­ty­vis­sä ympä­ris­tö­ky­sy­myk­sis­sä vih­rei­den ase­ma taas on aika ylivoimainen. 

  Yli­pää­tään on vai­kea kek­siä dema­reil­le mitään omaa sanot­ta­vaa. Mit­ron valin­ta kiteyt­tää minus­ta aika pal­jon — epä­toi­von, omien ideoi­den puut­teen. Kun ei kek­si­tä mitään muu­ta, ollaan val­mii­ta otta­maan lis­toil­le hou­kut­ti­mek­si vaik­ka orto­dok­si­pap­pi, joka ei aina­kaan Osmon mukaan halua olla dema­ri. Olen iloi­nen, että Mit­ro meni ral­la­tel­len jat­koon ja jät­ti dema­rit ihmet­te­le­mään tule­vaa. (Vaik­ka aina­han vie­raan lis­toil­la esiin­ty­mi­nen leimaa.)

 77. Näin se juu­ri on kuin Tukiai­nen kir­joit­ti. Haluan vain vie­lä huo­maut­taa, että per­su­jen val­ta­kausi ei voi kes­tää, kos­ka isku­lauseet eivät rii­tä loput­to­miin vaan ideo­lo­gi­aa­kin ja älyä sekä toi­mi­via rat­kai­su­ja pitää alkaa löy­tyä. Näis­sä­hän dema­rit pär­jä­si­vät aika hyvin 1980 asti. Mut­ta mitä/kuka tule­vai­suu­des­sa löy­tää ne jutut joil­la perus­mies­tä puhu­tel­laan? Mielenkiintoista.….

 78. tcrown: häh? Väi­tä­kö siis ihan pok­ka­na, että uskon­nol­li­sil­le jär­jes­töil­le anne­tut lah­joi­tuk­set hyö­dyt­tä­vät joten­kin vähem­män hei­kos­sa ase­mas­sa ole­via, kuin muut lah­joi­tuk­set? Mil­le ihmeel­le perus­tat tämän? Hel­sin­gis­sä esim. ruo­ka-apua jakaa Veik­ko Hurs­tin sää­tiö ja Pelas­tusar­mei­ja. (Var­maan myös jot­kut muu­te­kin, mut­ta en onnis­tu­nut kah­del­la ekal­la Googlauk­sel­la…) Ev. lut. kirk­ko­kin aut­taa dia­ko­ni­työn­sä kautta.

  (Vai tun­net­ko ketään joka mak­saa vapaa­eh­toi­ses­ti enem­män vero­ja kuin pitää?)”

  En mut­ta tun­nen usei­ta, jot­ka anta­vat vero­jen mak­sa­mi­sen lisäk­si omas­ta varal­li­suu­des­taan vapaa­eh­toi­ses­ti hiekommille.

  Rahan lah­jiot­ta­mi­nen pois on var­mas­ti ylel­li­syys­hyö­dy­ke, eli sel­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa, jos­sa ihmi­sil­le jää käteen enem­män rahaa he myös luo­pu­vat suu­rem­mas­ta osas­ta sii­tä vapaaehtoisesti.

  Se, että demo­kraat­ti­sis­sa val­tios­sa suu­rin osa tulon­siir­rois­ta menee val­tion kaut­ta tar­koit­taa seu­raa­vaa: suu­rin osa ihmi­sis­tä on enem­män huo­lis­saan suh­teel­li­ses­ta ase­mas­taan yhteis­kun­nas­sa, kuin mui­den itse­mää­rää­mi­soi­keu­des­ta. (Tai että eri­tyis­ryh­mät ovat onnis­tu­neet samaan itsel­leen etu­ja suu­ren ylei­sön kus­tan­nuk­sel­la.) Mie­les­tä­ni tämä ei ole lähel­le­kään riit­tä­vä perus­te­lu mui­den itse­mää­rää­mi­soi­keu­den pol­ke­mi­seen. Tie­tys­ti voi aja­tel­la, että ihmi­set saa­vat demo­kraat­ti­ses­ti vali­ta mitä lys­tää. Minä taas ajat­te­len, että orjuus on vää­rin riip­pu­mat­ta sii­tä onko sil­lä enem­mis­tön tuki.

  Juuso Kopo­nen: Ravin­to­lan vaih­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set ovat huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät kuin maan vaihtamisen.

  Jos enem­mis­tö päät­tää kaik­kien (siis myös sen vähem­mis­tön puo­les­ta) että nyt kai­kil­ta ote­taan väki­val­loin rahaa ja anne­taan se esim. työt­tö­mil­le, oop­pe­raan, autoi­li­joil­le jne. niin tämä louk­kaa tämän vähem­mis­tön itsemääräämisoikeutta.

  Mitään ongel­maa ei oli­si, jos tämä vähem­mis­tö voi­si hyvin alhai­sin kus­tan­nuk­sin pääs­tä irti tämän enem­mis­tön val­las­ta tai jos tämä enem­mis­tö päät­täi­si­kin niin, että kaik­ki jot­ka halua­vat voi­vat yhdes­sä antaa rahaa näi­hin pää­tet­tyi­hin kohteisiin.

  Eli toi­sin sanoen ravin­to­la, joka aset­taa ehto­ja asia­kas­kun­nal­leen on ok. Sen sijaan, jos ravin­to­la aset­taa asiak­kail­taan kysy­mät­tä eka­na ravin­to­las­ta pois­pää­sy­mak­suk­si vaik­ka 20k € ja sen jäl­keen aset­taa ehto­ja asiak­kail­leen, niin tämä ei käy päinsä.

 79. Mihin siir­ty­vät ne van­hem­mat äänes­tä­jät, jot­ka ovat perin­tei­ses­ti äänes­tä­neet demareita?

  Vih­reät eivät ole oikein van­hem­man äänes­tä­jä­kun­nan suosiossa.

 80. Päi­vi Pasi
  »Lue leh­tiä. Tuo on yhtä yleis­tä tie­toa kuin se, että taan­tu­ma on iske­nyt pahi­ten metal­li- ja raken­nus­teol­li­suu­teen sekä autokauppaan.

  > Ahaa, eli siis mutua.

  Tai­dat olla­kin sel­lai­nen femi­nis­ti­sen tasa-arvon kannattaja.

  HS
  Mies­ten työt­tö­myys läh­ti alku­vuon­na rajuun nousuun

  Eri­tyi­sen pahas­ti työt­tö­myys koet­te­lee mies­val­tai­sia alo­ja, kuten raken­ta­mis­ta ja teol­li­suut­ta. Mies­ten työt­tö­myy­sas­te oli 12 pro­sent­tia ja nais­ten 9,7 pro­sent­tia. Mies­ten työt­tö­myys lisään­tyi yli kol­me pro­sent­tiyk­sik­köä, nais­ten työt­tö­myys alle yhden.

  “Tänä aamu­na pidin uusil­le asiak­kail­le työn­ha­kuin­fon, jos­sa oli vähän yli kak­si­kym­men­tä ihmis­tä. Heis­tä kak­si oli nai­sia ja loput mie­hiä”, Kin­nu­nen sanoo. 

  Käy­kö läh­teek­si? Tähän hätään ei kyl­lä löy­ty­nyt yhtään väi­tös­kir­jaa vuo­den 2009 irti­sa­no­mi­sis­ten suku­puo­li­ja­kau­mis­ta. Voi­si­vat jol­la­kin nais­tut­ki­muk­sen lai­tok­sel­la värk­käil­lä sem­moi­sen ja tode­ta, että mie­hiä suo­si­taan irti­sa­no­mi­sis­sa, kos­ka näin he saa­vat viet­tää enem­män vapaa­ta laa­tuai­kaa, kun taas nai­set nään­ty­vät työ­taak­kan­sa alle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.