Kenen kuuluisi omistaa kantaverkko?

Nyt puu­ha­taan taas tuh­dim­paa meri­kaa­pe­lia, jol­la voi­tai­siin nykyis­tä parem­min yhdis­tää Viron ja Suo­men kan­ta­ver­kot. Siir­to­yh­teyk­sien paran­ta­mi­nen pal­ve­lee ener­gian sääs­töä, kos­ka säh­kön­tuo­tan­to voi­daan opti­moi­da isom­mal­la alu­eel­la parem­min. Tavoit­teen­sa on yhdis­tää kor­kea­jän­nit­tei­sil­lä tasa­vir­ta­kaa­pe­leil­la koko Euroop­pa niin, että aina voi­daan käyt­tää par­hai­ta voi­ma­loi­ta. Tämä edis­tää huo­mat­ta­vas­ti myös tuu­li­voi­man kan­nat­ta­vuut­ta ja käy­tet­tä­vyyt­tä, kos­ka jos­sain päin Euroop­paa tulee aina.

 Se vain täs­sä ihme­tyt­tää, että nyt Suo­men kan­ta­verk­ko kes­tää uuden yhtey­den Viroon, kun se jokin aika sit­ten ei kes­tä­nyt yhteyt­tä Venä­jäl­le. Ei kai vain asi­aan vai­ku­ta, että voi­mayh­tiöt omis­ta­vat kan­ta­ver­kon.. Yhtey­det ete­lään nos­ta­vat säh­kön hin­taa Suo­mes­sa ja yhtey­det itään las­ke­vat sitä. Aina­kin säh­köön suur­ku­lut­ta­jat ovat jotain täl­lais­ta nuri­naa esittäneet.

 Kenen kuu­lui­si omis­taa kan­ta­verk­ko? Tuo­ta Venä­jän yhteyt­tä aja­tel­len par­hai­ta omis­ta­jia oli­si­vat säh­kön kulut­ta­jat. Hal­paan venä­läi­seen säh­köön liit­tyy omat ris­kin­sä, mut­ta juu­ri osta­jat ovat par­hai­ta pun­nit­se­maan kes­ke­nään hin­taa ja ris­ke­jä. Myy­jil­lä hin­nan hal­puus on ver­tai­lus­sa hait­to­jen puolella.

 Ovat­ko osta­jat­kaan oikea omis­ta­ja­ta­ho? Jos säh­köyh­tiöil­lä on moti­vaa­tio olla vetä­mät­tä lii­kaa piu­ho­ja itään, osta­jil­la voi olla halua estää säh­kön myy­mi­nen ete­lään. Osta­jat, myy­jät ja val­tio yhdes­sä vaik­ka kol­mas­osan osuuk­sil­la, jol­loin val­tiol­la oli­si enem­mis­tö sekä osta­jien että myy­jien kanssa?

35 vastausta artikkeliin “Kenen kuuluisi omistaa kantaverkko?”

 1. Eikö val­tio voi­si omis­taa sen yksin? Kantaverkko:
  — stra­te­gi­ses­ti ehdot­to­man tärkeä
  — luon­nol­li­nen monopoli
  — sii­hen sisäl­tyy huo­mat­ta­via ulkois­vai­ku­tuk­sia, tuon opti­maa­li­sen säh­kön­tuo­tan­non kautta

  Jos val­tion pitää yli­pää­tään mitään infra­struk­tuu­ria omis­taa, niin min­kä takia ei kan­ta­verk­koa? Ei moot­to­ri­tei­den­kään omis­tus­ta jae­ta joten­kin moni­mut­kai­ses­ti autoi­li­joi­den, auton val­mis­ta­jien ja val­tion kes­ken. Val­tion raha­pu­la ei ole mikään antaa yksi­tyi­sen osa­puo­len omis­taa kan­ta­verk­koa. Val­tio kyl­lä saa lai­naa, ja kan­ta­verk­ko on sen ver­ran var­maa bis­nes­tä ettei val­tion tase täl­lä kau­pal­la heikkene.

 2. Voi­si­han sitä hal­paa säh­köä ostaa idäs­tä hal­val­la ja myy­dä ete­lään kal­liil­la… Jos tämä ei onnis­tu , ei kait voi­da olet­taa itä­säh­kön hin­noit­te­lun perus­tu­van mark­ki­noi­hin vaan val­ta­po­lii­tiik­kaan eikä idäs­tä käsin sään­nel­tyyn verk­koon pidä men­nä. Paras­ta tie­tys­ti pli­si jos verk­ko oli­si yhtey­des­sä joka suun­taan kil­pail­lul­la hinnalla.

  Kun met­sä­fir­mat ja kone­pa­ja­teol­li­suus hyy­ty­vät nouse­viin rah­ti­ku­lui­hin on Suo­mi koh­ta hal­van bulk­ki­säh­kön viejämaa.

  Jos yhtiö meni­si pörs­siin oli­si se koh­ta kan­sain­vä­lis­ten sijoi­tus­ro­bot­tien hal­lus­sa ja kulut­ta­ja­hin­nat katossa.Moottoritieyhtiöissä käy­te­tyn(?) malln sovel­lusi voi­si toimia,jos yhtiöt voi­si­vat vuo­kra­ta yllä­pi­toa vas­taan osia lin­jas­ta mää­rä­ajak­si, ja sitou­tui­si­vat vuo­kra-ajak­si kiin­te­ään siir­to­hin­taan. Osuu­det ver­kos­ta oli­si­vat niin pie­niä, että kil­pai­lua syn­tyi­si. Sitä en tie­dä, onko joh­dos­sa liik­ku­van säh­kön mää­räl­lä vai­ku­tus­ta yllä­pi­to­ku­lui­hin,. Jos ei ole, haja-alueil­la hin­ta var­maan nousi­si rajus­ti, mikä vaa­ti­si perin­teis­tä kau­pun­ki-maa­seu­tu tulonsiirtoa.

 3. Tämä kan­ta­verk­koa­sia tai­taa olla nii­tä iso­ja kysy­myk­siä, jol­le suu­ri osa ener­gia­po­li­tii­kas­tam­me on alis­teis­ta, kuten Osmon­kin teks­tis­tä huomaa.
  Me taval­li­set tal­laa­jat emme ymmär­rä näi­tä kyt­ken­tö­jä ja luul­ta­vas­ti ani har­va poliit­ti­nen päät­tä­jä­kään ne ymmär­tää. Sik­si päät­tä­jis­tä­kin lie­nee tul­lut For­tu­min ym. nöy­riä pal­ve­li­joi­ta, kun ei ymmär­rys rii­tä pää­asioi­hin, vaan ainoas­taan joh­ta­jien palk­kioi­den kau­his­te­luun. Ne ovat toki suu­ria sum­mia mut­ta ken­ties sit­ten­kin pie­niä sum­mia kan­ta­ver­kon kal­tais­ten tulo­läh­tei­den jol­le­kin tuo­miin voit­toi­hin nähden.

 4. Venä­läi­sil­le ei pidä mis­sään nimes­sä antaa yhtään nykyis­tä enem­pää talous­po­liit­tis­ta val­taa. Hal­pa itä­säh­kö tar­koit­taa sitä että koh­ta seis­to­aan Mos­ko­vas­sa hat­tu kourassa.

 5. No mikä sii­nä perin­teis­sä val­tion omis­ta­juu­des­sa on sel­lais­ta, että asiat mitä ovat hoi­ta­neet aiem­min, eivät toi­mi­si nyt.

  Läh­de­tään vaan liik­keel­le sii­tä kun sota lop­pui ja Kemi-joen osuuk­sia Kek­ko­sen mie­het osti­vat niil­tä, joi­den­ka avio­mie­het oli­vat vie­lä rin­ta­mil­la. No, myi­vät ja sit­ten teol­li­suus ran­nik­ko­seu­del­la käynnistyi.

  Sit­ten teh­tiin voi­ma­lin­jo­ja teh­tai­den ääriin ja asu­mus­ten ääriin.

  Mut­ta mikä täs­sä nykyi­ses­sä tilan­tees­sa on sel­lais­ta, että voi­ma­lin­jo­ja ja sen ympä­ril­lä ole­vaa infraa ei saa­da pysy­mään kasas­sa ilman polii­ti­koi­den ja sum mui­den asi­aan sekan­tu­vien polii­ti­koi­den sekaantumista.

 6. Osta­jat, myy­jät ja val­tio yhdes­sä vaik­ka kol­mas­osan osuuk­sil­la, jol­loin val­tiol­la oli­si enem­mis­tö sekä osta­jien että myy­jien kanssa?”

  Jos nyt osta­jien ja myy­jien int­res­sit ovat “aina” ris­ti­rii­das­sa, niin miten tuo poik­ke­aa sii­tä, että val­tio omis­taa ver­kon koko­naan? Val­tio­han oli­si vaa’an­kie­lia­se­mas­sa kai­kis­sa tapauk­sis­sa. Näin veron­mak­sa­ja­na en oikein ymmär­rä mik­si mono­po­li­voit­to­ja pitäi­si jakaa yksi­tyi­sil­le sijoit­ta­jil­le. En nyt tun­ne kyseis­ten yri­tys­ten arvo­ja, mut­ta näh­däk­se­ni aina­kin jon­kun­lai­nen osa kan­ta­ver­kon han­kin­nas­ta oli­si help­po rahoit­taa jaka­mal­la For­tum kah­teen osaan, tuo­tan­toon ja siir­toon, ja val­tio voi­si myy­dä koko tuo­tan­to­puo­lik­kaan omis­tuso­suu­ten­sa mark­ki­noil­le. Sivu­vai­ku­tuk­se­na voi­si jopa säh­kö­mark­ki­nat muut­tua hiu­kan parem­min toimiviksi.

 7. Jat­kan vie­lä, kos­ka nyt kes­kus­te­lun aihee­na ovat todel­la isot asiat.
  Mik­sei mah­dol­li­sim­man vapaa kil­pai­lu sai­si toi­mia ener­gia-alal­la? Mik­sei vapaa kil­pai­lu sai­si tuo­da kel­le tahan­sa menes­ty­jäl­le hui­kei­ta voit­to­ja? Nokian kal­tai­sel­le yri­tyk­sel­le sai­si tuo­da voit­to­ja taka­vuo­sien mal­liin, mut­tei For­tu­min kal­tai­sel­le ener­gia-alan yrit­tä­jäl­le sii­tä­kään huo­li­mat­ta, että se on suu­rel­ta osin val­tion omistama.
  Sik­si ei saa, kos­ka ener­gia­po­li­tii­kas­sa suu­ri roo­li tuli­si olla ilmas­to­ta­voit­teil­la, mut­ta on suo­ras­taan toden­nä­köis­tä, että vapaa voi­ton tavoit­te­lu lyö ilmas­to­ta­voit­tei­ta kor­vil­le. Kuten Osmon­kin kir­joit­ta­mas­ta käy ilmi, kan­ta­ver­kon raken­ta­mi­sel­la erit­täin pit­käl­ti vai­ku­te­taan vaik­ka­pa sii­hen, tuo­te­taan­ko tule­vai­suu­den säh­köm­me kes­ki­te­tys­ti ydin­voi­mal­la vai hii­lel­lä vai hajau­te­tus­ti bio­ener­gial­la ja tuulella.

 8. Lope­te­taan koko verk­ko ja lähe­te­tään rahat suo­raan Sak­saan ja Liliuk­sel­le, sääs­tyy aikaa, rahaa ja sähköä.

 9. Tuos­sa venä­jän yhtey­den torp­paa­mi­ses­sa tai­si aika isoa osaa näy­tel­lä se, että Fingri­dis­sä ei luo­tet­tu sii­hen, että kyl­mä­nä tal­ve­na venä­läi­set eivät nap­pai­si siir­to­joh­toa irti, kun pie­ta­ris­ta alkai­si säh­kö lop­pua. Ja kos­ka joh­don oli tar­koi­tus olla aikas “iso”, oli­si täl­läi­nen temp­pu voi­nut aiheut­taa iso­ja häi­riöi­tä koti­mai­seen verk­koon. Täl­läi­nen vai­ku­tel­ma aina­kin minul­le jäi.

 10. ilk­ka: “- sii­hen sisäl­tyy huo­mat­ta­via ulkois­vai­ku­tuk­sia, tuon opti­maa­li­sen säh­kön­tuo­tan­non kautta”

  Eikö näi­hin ulkois­vai­ku­tuk­siin oli­si jär­ke­väm­pää puut­tua siel­lä mis­sä ne oikeas­ti syn­tyy? Eihän kan­ta­ver­kol­la sinän­sä ole mitään ulkois­vai­ku­tuk­sia, vaik­ka itse säh­kön­tuo­tan­nol­la olisikin.

  lasse:“itäsähkön hin­noit­te­lun perus­tu­van mark­ki­noi­hin vaan val­ta­po­lii­tiik­kaan eikä idäs­tä käsin sään­nel­tyyn verk­koon pidä mennä.”

  No siis jos jos­sain val­ta­po­li­tii­kan nimis­sä halu­taan tupa­ta mark­ki­noil­la lii­an hal­paa säh­köä, niin oli­si­han se nyt ääret­tö­män höl­möä olla otta­mat­ta tätä ilmais­ta lah­jaa vastaan.

  Sylvesteri:“Halpa itä­säh­kö tar­koit­taa sitä että koh­ta seis­to­aan Mos­ko­vas­sa hat­tu kourassa.”

  ööö… Mitä vähem­män me saa­daan hal­paa itä­säh­köä sitä mata­lam­pi elin­ta­so meil­lä on ja sitä enem­män meil­lä on syy­tä men­nä hat­tu kou­ras­sa Mos­ko­vaan. Aja­tus, että mei­dän ei pitäi­si ostaa jotain hyö­dy­ket­tä nyt hal­val­la, kos­ka tule­vai­suu­des­sa sen hin­ta voi nous­ta, on täy­sin typerä.

  tcrown: Juju onkin sii­nä, että osta­jan ja myy­jän int­res­sit eivät lähes­kään aina ole ris­ti­rii­das­sa kes­ke­nään. Usein polii­tik­ko­jen etu sen sijaan on ris­ti­rii­das­sa sekä osta­jien että myy­jien edun kanssa.

  On ihan sel­vää, että jos säh­köyh­tiöt omis­ta­vat kan­ta­ver­kon, mark­ki­nat eivät toi­mi par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Ei ole ollen­kaan sel­vää voi­ko tätä mark­ki­noi­den toi­min­taa kui­ten­kaan paran­taa kes­kus­joh­toi­ses­ti suunnittelemalla.

 11. Pitäi­si olla itses­tään sel­vää, että (luon­nol­li­nen) mono­po­li ei saa olla min­kään kau­pal­li­sen fir­man hal­lus­sa. On mel­ko käsit­tä­mä­tön­tä, että tätä ei tajut­tu, kun surut­ta yksi­tyis­tet­tiin säh­kö- ja puhelinverkkoja.

  Luon­te­vaa oli­si, että mono­po­lin hal­ti­ja­na oli­si se taho, joka mono­po­lin pal­ve­lu­ja ostaa. Jos kun­nal­li­nen säh­kö­verk­ko toi­mi vain kun­nan alu­eel­la, ei pal­jon hait­taa, vaik­ka se yli­hin­taa peri­mäl­lä toi­si kun­nal­le tulo­ja. Kysees­sä on vain yksi vero­tuk­sen muo­to jon­ka tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­des­ta voi kes­kus­tel­la sil­tä pohjalta.

  Val­ta­kun­nan run­ko­ver­kon luon­te­vin omis­ta­ja on siis valtio.

  Toi­nen mono­po­lin mah­dol­li­nen hal­lin­ta­muo­to on jon­kin­lai­nen kes­ki­näi­nen omis­tus joko kes­ki­näi­sen vakuu­tus­yh­tiön tapaan tai osuuskuntana.

  Näis­sä yhtiöis­sä, joi­ta kukaan ei oikein omis­ta, vaa­ra­na aina on, että joh­ta­jat teke­vät niis­tä itsel­leen rahan­te­ko­ko­neen. (Tämä on kyl­lä tut­tua osa­keyh­tiöis­tä­kin.) Jul­ki­suu­den ja poliit­ti­sen kont­rol­lin pitäi­si täs­sä auttaa.

 12. Säh­kö on moder­nis­sa maa­il­mas­sa vält­tä­mät­tö­myys­hyö­dy­ke, joten aina­kaan ei voi­da jää­dä yksi­tyi­so­mis­tei­sen fir­mo­jen int­res­sien armoil­le. Siir­to­lin­jo­jen pitää olla mah­dol­li­sim­man laa­jo­jen poliit­tis­ten koko­nai­suuk­sien omis­tuk­ses­sa. Euroo­pan verk­ko­jen luon­nol­li­nen omis­ta­ja oli­si unio­ni — mut­ta sii­hen on vie­lä mat­kaa. (Täs­sä­hän on vaa­lit ovel­la, joten kat­so­kaa­pa mitä miel­tä ehdok­kaan­ne ovat näis­tä asioista.)

 13. Mar­kus Sade­nie­mi: “Pitäi­si olla itses­tään sel­vää, että (luon­nol­li­nen) mono­po­li ei saa olla min­kään kau­pal­li­sen fir­man hallussa.”

  Mik­si ihmees­sä tämän pitäi­si olla itses­tään selvää?

  Minus­ta on itses­tään sel­vää, että jos yksi­tyi­ses­sä omis­tuk­ses­sa ole­va luon­nol­li­nen mono­po­li tar­jo­aa kulut­ta­jien rahoil­le parem­paa vas­ti­net­ta kuin jul­ki­ses­ti omis­tet­tu, niin yksi­tyi­nen omis­tus on parempi.

  Kan­ta­verk­ko voi olla niin yksin­ker­tai­nen asia, että vir­ka­mie­het­kin voi­vat sitä hal­lin­noi­da ilman, että hyvin­voin­tia tör­sään­tyy enem­män kuin jos verk­koa hal­lin­noi yksi­tyi­nen yri­tys. Kui­ten­kaan meil­lä ei pitäi­si olla mitään peri­aat­teel­lis­ta syy­tä kar­sas­taa luon­nol­lis­ten mono­po­lien yksityisomistusta.

  Arto Tukiai­nen: Onko sinus­ta ruo­ka vält­tä­mät­tö­myys­hyö­dy­ke? Voi­ko sen tuo­tan­non uskoa yksi­tyis­ten fir­mo­jen int­res­sien armoil­le, vai pitäi­si­kö maa­ti­lat mie­les­tä­si sosia­li­soi­da EU:lle?

 14. Tais­to­lai­suus näyt­tää vie­lä­kin ole­van voi­mis­saan, kun säh­kö­pää­omat halu­taan antaa har­vo­jen ja valit­tu­jen käsiin. Usko aut­taa ymmär­tä­mään jopa luon­nol­lis­ta mono­po­lia. Ydin­voi­ma olkoon kanssanne.

 15. Kan­ta­verk­ko on paras olla val­tion hal­lus­sa. Ongel­ma on, että val­tiol­ta tus­kin riit­tää huo­mio­ta tai osaa­mis­ta kan­ta­ver­kol­le, joten toi­min­ta kärsii…

  Siis­pä val­tio voi tie­tys­ti ulkois­taa ver­kon hal­li­nan jol­le­kin osaa­jal­le kun­han teh­dään hyvä sopi­mus jos­sa oikeat pykä­lät, tavoit­teet ja mittarit.

 16. kyl­lä. Tie­tää­kö Osmo, että hyvin­voin­ti­tap­pio­ta syn­tyy myös, kun pal­ve­lun tuot­ta­ja ei yri­tä mak­si­moi­da voit­to­jaan, kos­ka sil­tä puut­tuu sii­hen kannustimet?

  Mono­po­li toi­mii toki kulut­ta­jan kan­nal­ta huo­nom­min kuin kil­pail­lut mark­ki­nat. Täs­tä ei kui­ten­kaan seu­raa, että jul­ki­nen val­ta pys­tyi­si tar­joa­maan pal­ve­lun pie­nem­mil­lä hyvin­voin­ti­tap­piol­la. (Jul­ki­ses­ti omis­te­tuis­sa mono­po­leis­sa hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta syn­tyy esim. yri­tys­ten vähen­täes­sä tuo­te­ke­hi­tys­tä, kos­ka ne eivät pää­se naut­ti­maan mono­po­lia­se­mas­ta onnis­tues­saan sekä sii­tä, että mono­po­lia ei pyö­ri­te­tä mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti, kun toi­mi­joil­la ei ole “omat rahat pelissä”.)

  Jois­sa­kin yksin­ker­tai­sis­sa mono­po­leis­sa, kuten nyt vaik­ka säh­kön kan­ta­verk­ko tai käyt­tö­ve­si ja vie­mä­röin­ti on luul­ta­vas­ti niin, että tämä mene­tet­ty tuo­te­ke­hit­te­ly ja toi­min­nan teho­ton orga­ni­soin­ti on pie­nem­pi paha, kuin yksi­tyi­ses­ti omis­te­tun mono­po­lin voi­ton maksimointi.

  Kai­kis­sa mono­po­leis­sa näi­tä eri toi­min­ta­mal­lien hait­to­ja voi­daan ver­tail­la. Mikään ei todis­ta suo­raan, että luon­nol­li­nen mono­po­li toi­mii aina parem­min jul­ki­ses­ti omistettuna.

  1. Luon­nol­li­nen mono­po­li on tur­val­li­sin, jos se on asiak­kai­den omistama.
   Miten voi­daan pitää pie­ne­nä tehok­kuus­tap­pio­na sitä, jos säh­köyh­tiö päät­tää esi­mer­kik­si kym­men­ker­tais­taa säh­kön hin­nan, kos­ka asiak­kail­la ei ole mitään muu­ta kei­noa saa­da säh­köä, jota he kui­ten­kin vält­tä­mät­tä tar­vit­se­vat. Jos asiak­kaat omis­ta­vat sen, se ei tuol­lais­ta pää­tös­tä tie­ten­kään tee. Nyt asia on rat­kais­tu niin, että luon­nol­li­sen mono­po­lin hin­noit­te­lu on vir­fan­omais­ten sään­nös­te­le­mää, mihin sii­hen­kin liit­tyy ongel­mia. Kun viran­omai­nen sään­nös­te­lee voit­toa, ei kan­na­ta tehos­taa toimintaa.

 17. Mik­sei kan­nus­tet­tais ja mah­dol­lis­tet­tai­si ihmis­ten tuot­taa itse säh­köä esim aurin­gol­la ja tuu­lel­la, kun oma “voi­ma­la” tuot­taa, voi­si yli­mää­räi­sen tehon myy­dä kantaverkkoon.

  TV:stä tuli tal­vel­la ohjel­ma mis­sä aina­kin Yhdys­val­lois­sa ja Sak­sas­sa täm­möi­nen oli käytössä.

  Ja täm­möi­sil­lä “mik­ro­voi­ma­loil­la” oltai­siin enem­män riip­pu­mat­to­mam­pia rajo­jen ulko­puo­li­ses­ta sähköstä?

  Ja alku­pe­räi­seen kysy­myk­seen: Kan­ta­verk­ko pitäis olla yhteis­kun­nan hallinnassa.

 18. Kuka nyt haluai­si hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta säh­kön­tuot­ta­jil­le. For­tu­min uusin tuo­te­kin on jo mat­kal­la postissa.

 19. Osmo: Mikä tahan­sa yri­tys on “tur­val­li­sin” jos sen omis­taa asiak­kaat. Vali­tet­ta­vas­ti täl­lai­set yri­tyk­set ovat usein (mut­ta eivät toki aina) myös tehot­to­mia. Täs­tä todis­teek­si riit­tää se, että suu­rin osa yri­tyk­sis­tä ei ole asiak­kai­den­sa omistamia.

  Jos mono­po­lin kan­nat­tai­si voit­ton­sa mak­si­moi­dak­seen kym­men­ker­tais­taa myy­män­sä säh­kön hin­ta, niin tämä impli­koi, että säh­kön kysyn­tä on lähes täy­sin epäe­las­tis­ta, joka samal­la tar­koit­taa, että mono­po­li ei aiheu­ta hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta. Se muut­taa ainoas­taan tulon­ja­koa. Mono­po­li aiheut­taa hyvin­voin­ti­tap­pio­ta ver­rat­tu­na kil­pail­tui­hin mark­ki­noi­hin sil­loin, kun kysyn­tä on elastista.

  Tie­tä­mät­tö­myy­te­si täs­tä yksin­ker­tai­ses­ta mono­po­lin omi­nai­suu­des­ta saat­taa kyl­lä alen­tu­van kysy­myk­se­si “Tie­tää­kö Art­tu­ri, mikä on luon­nol­li­nen mono­po­li?” aika huvit­ta­vaan valoon.

  1. Kan­san­ta­lous­tie­teen alkeis­iin kuu­luu, että mono­po­li­hin­noit­te­lun mukai­nen voi­ton­mak­si­moin­ti­pis­te tuot­taa hyvinvointitappioita.

 20. Osmo: Aivan. (Tosin sil­lä tar­ken­nuk­sel­la, että mono­po­li aiheut­taa hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta ainoas­taan sil­loin, kun se ei onnis­tu hintadifferentioimaan…)

  Saman tie­tee­na­lan tut­ki­muk­sen ansiois­ta tie­däm­me myös, että jul­ki­nen sek­to­ri ei toi­mi yhtä tehok­kaas­ti kuin lii­ke­voi­ton moti­voi­ma yksi­tyis­sek­to­ri ja jos mono­po­lia­se­man saa­vut­ta­mi­sen voi­tot ulos­mi­ta­taan val­tiol­le, niin tämä vähen­tää yri­tys­ten kan­nus­ti­mia kehit­tää kil­pai­li­joi­hin ver­rat­tu­na yli­ver­tai­sia pal­ve­lui­ta kuluttajille.

  Molem­piin vaih­toeh­toi­hin siis liit­tyy hyvin­voin­ti­tap­pio­ta ver­rat­tu­na kil­pail­tui­hin mark­ki­noi­hin. Kyse on sii­tä, kum­mas­sa vaih­toeh­dos­sa nämä tap­piot ovat suu­rem­mat. Niis­tä ei voi suo­ral­ta kädel­ta sanoa mitään tyy­liin Osmo:“Luonnollinen mono­po­li on tur­val­li­sin, jos se on asiak­kai­den omis­ta­ma.” tai Markus:“Pitäisi olla itses­tään sel­vää, että (luon­nol­li­nen) mono­po­li ei saa olla min­kään kau­pal­li­sen fir­man hallussa.”

  Uskon, että esim. tie­to­ko­neen käyt­tä­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lun sosia­li­soi­mi­nen tuot­tai­si suu­rem­pia hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta, kuin nykyi­nen Mic­ro­sof­tin mono­po­li. Kan­ta­ver­kon omis­tus voi olla päin­vas­tai­nen esimerkki.

 21. Koh­ta säh­kön­tuot­ta­jat jou­tu­vat myy­mään omis­tuk­sen­sa kan­ta­ver­kos­ta, kos­ka EU näin päät­ti. Hyvä homma.
  Ongel­mal­li­se­na koen vain sen, että val­tion rum­mu­te­taan “pelas­ta­van” kan­ta­ver­kon hal­tuun­sa, veron­mak­sa­jien rahoil­la. Myy­ji­vä oli­si­vat siis For­tum ja PVO. Val­tio on for­tu­min pää­omis­ta­ja. Jos For­tum, eli siis val­tio, siir­tää omis­tusoi­keu­den val­tiol­le, joka siis myös ener­gian tuot­ta­ja For­tu­min kaut­ta, niin toteu­tuu­ko sil­loin EU-lain hen­ki? Omis­tus­han piti siir­tää pois ener­gian tuottajilta. 

  Jos osuus myy­dään val­tiol­le, val­ta­va sum­ma mak­se­taan veron­mak­sa­jien rahoil­la, ja säh­kön hin­ta nousee jos nousee. Jos osuus myy­dään elä­keyh­tiöil­le tai pää­oma­si­joit­ta­jil­le, kas­va­vat tuot­to­vaa­ti­muk­set ja säh­kön hin­ta nousee var­mas­ti. Näyt­tää sil­tä, että tätä tais­te­lua ei voi voittaa.

 22. HI:set,
  taval­li­sel­la ihmi­sel­lä alkaa men­nä aja­tuk­set sekai­sin ja tie­tä­mys lop­pua. Mikään rat­kai­su ei tun­nu hyvältä.
  Oma näke­myk­se­ni on, että kan­ta­verk­ko ja valo­kaa­pe­lin “perus­verk­ko” pitäi­si olla val­tion omis­tuk­ses­sa samoin lan­ka­pu­he­lin­ten osal­ta. Aina­han joku saa raken­taa kil­pai­le­vat lin­jat, jos se kannattaa.
  Ei sil­tä näytä.
  Näi­den val­tion jut­tu­jen kehit­tä­mi­nen on vain “palkkio”-kysymys. Kui­ten­kin nii­den kus­tan­nuk­siin voi edus­kun­ta (käyt­tä­jät) vai­kut­taa, ettei­vät kar­kaa käsis­tä. Ne ovat kui­ten­kin nyky­ään yhteis­kun­nan kan­nal­ta elin­tär­kei­tä. Sanoi­sin, että Fortumin/IVOn/Soneran myyn­nit aina­kin osit­tain pois oli­vat tosi suu­ria vir­hei­tä. Kun val­tio tulee ahneek­si, kenen vika? OS, pal­jon­ko sii­tä Sak­san Sone­ran seik­kai­lus­ta veron­mak­sa­jat maksoivat?
  Joka torp­paan aurin­ko-/tuu­li­voi­ma­la ja yli­mää­rä kan­ta­verk­koon. Jos raken­ta­ja hoi­taa kaik­ki kus­tan­nuk­set ja saa sit­ten jon­kun euron vuo­sit­tai­ses­ta yli­mää­räs­tään, niin mitä­hän jou­tuu mak­sa­maan alijäämästään?
  Kun­han säh­kön varas­toin­nil­le vih­doin­kin kehitetään/keksitään joku todel­la teho­kas tapa, niin sii­hen asti täm­mö­set jutut on minus­ta lähin­nä hupia. Se, että joku itsel­leen hoi­taa säh­kön val­tao­sin aurin­gos­ta tahi tuu­les­ta Suo­mes­sa, on ihan ok. Sii­tä vaan jokai­nen nii­tä lait­tei­ta hankkimaan/rakentamaan. Ehkä kerrostalopaneleita/tuulimyllyjuttuja/asunto alkaa koh­ta jo saa­da. Kun öljy alkaa todel­la lop­pua, niin kaik­kea alkaa löy­tyä. Onnek­si kas­van koi­ran­put­kea ennen sitä. Junio­ril­le ehkä edessä.

 23. Ei sil­lä ole niin väliä, kuka kan­ta­ver­kon omis­taa. Sil­lä on väliä kuka kerää mono­po­li­voi­tot. Val­tio tai kun­ta voi­si vain verot­taa vuo­sit­tai­set mono­po­li­voi­tot esim. 90% verol­la. Näil­lä rahoil­la voi­tai­siin las­kea sit­ten ansio­tu­lo­ve­ro­ja. Näin omis­tus voi­si olla vaik­ka yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la ja se voi­si toi­mia luon­nol­li­ses­sa mono­po­lis­sa aivan nor­maa­lien yrit­tä­jien tapaan. Ja periä mono­po­li­voi­tot aiheut­ta­mat­ta kui­ten­kaan hait­taa kansantaloudelle.

  1. Mono­po­li­voi­tot on hoi­det­tu sivuun hin­ta­sään­nös­te­lyl­lä. Omis­ta­jiin liit­ty­vä ongel­ma on sii­nä, mitä yhteyk­siä verk­ko tukee ja mitä ei; miten se esi­mer­kik­si suh­tau­tuu hajau­te­tun säh­kön­tuo­tan­non pal­ve­le­mi­seen — ja miten omis­ta­jien voi­ma­lai­tok­sia uhkaa­van ulko­mai­sen säh­kön välittämiseen.

 24. Kjr63: Asia on juu­ri täy­sin päin­vas­toin. Sil­lä ei ole väliä kenel­le voi­tot mene­vät, kun­han hyvin­voin­ti­tap­piot pysy­vät mah­dol­li­sim­man pie­ni­nä. (Eli kun­han mono­po­li ei pys­ty rajoit­ta­maan tuo­tan­to­aan tai kun­han jul­ki­nen sek­to­ri ei toi­mi­si tehottomasti.)

  Mono­po­lis­ti­nen hin­noit­te­lu aiheut­taa aina hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta riip­pu­mat­ta sii­tä, kuka voi­tot kerää.

 25. Jos­kus en ymmär­rä vii­sai­ta. On siis ihan saman teke­vää kuka omis­taa mitä­kin, kun­han käyt­täyt­tyy sivis­ty­nees­ti. Niin­pä niin. For­tum on siis käyt­täy­ty­nyt hie­nos­ti sen jäl­keen, kun sii­tä tuli pörs­siyh­tiö? Ura­lin takai­set inves­toin­nit ovat var­maan ihan hie­no­ja jut­tu­ja? Pan­kaa tää kysy­mys kor­van taa. Ettei taas tuli­si uut­ta Sone­ran ilmanostoa?

 26. Art­tu­ri: Tot­ta kai sil­lä on mer­ki­tys­tä kenel­le voi­tot mene­vät. Hyvin­voin­ti­tap­piot syn­ty­vät wind­fall-tulois­ta. Kun verot­ta­ja ohjaa wind­fall-tulot kil­pai­lul­li­sen sek­to­rin tuloik­si, hyvin­voin­ti­tap­piot vähenevät.
  Minus­ta tuo verk­ko pitäi­si olla täy­sin juki­sen sek­to­rin omis­tuk­ses­sa. Muu­ten sii­tä tulee vain wind­fall-tuot­to­ja rahas­ta­va kan­san­ta­lou­den “tul­li­ko­ju”.

 27. Kjr63: Hyvin­voin­ti­tap­piot eivät syn­ny Wind­fall-tulois­ta. (Itsea­sias­sa Wind­fall-tuloil­la ei ole mitään teke­mis­tä mono­po­lien kanssa.)

  Hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta syn­tyy sil­loin, kun joku molem­pia osa­puo­lia hyö­dyt­tä­vä vaih­to­kaup­pa jää tekemättä.

  Mono­po­lin tapauk­ses­sa nämä tap­piot syn­ty­vät sii­tä, että mono­po­li ei myy kulut­ta­jal­le tuo­tet­ta hin­nal­la, joka on kor­keam­pi kuin mono­po­lin tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set, kos­ka mono­po­li jou­tui­si las­ke­maan muil­le asiak­kail­le myy­män­sä tuot­teen hin­taa, eli mono­po­li siis tuot­taa hyö­dy­ket­tä vähem­män kuin mikä oli­si koko­nais­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta optimaalista.

  Näil­lä hyvin­voin­ti­tap­piol­la on suh­de mono­po­li­voit­toi­hin, mut­ta ne eivät ole yksi yhteen. Voi­daan kui­ten­kin sanoa, että saa­dak­seen mono­po­li­voit­to­ja mono­po­lin on tuo­tet­ta­va hyö­dy­ket­tä vähem­män kuin mitä kil­pail­lut mark­ki­nat sitä tuot­tai­si­vat, eli sen on “aiheu­tet­ta­va” hyvinvointitappioita.

  Nämä hyvin­voin­ti­tap­piot voi­vat olla joko suu­rem­mat tai pie­nem­mät kuin hyvin­voin­ti­tap­piot, jot­ka seu­raa­vat jul­ki­sen sek­to­rin tehottomuudesta.

  Hom­ma on seli­tet­ty ehkä parem­min, mut­ta aina­kin tek­ni­sem­min täs­sä: http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly

 28. Kun­han vain säh­köyh­tiö pys­tyy niis­tä­mään mak­si­mi­mää­rän kul­ta­kin asiak­kaal­ta, nousee kaik­kien hyvin­voin­ti. Kyl­lä ihmi­nen on viisas.

 29. Art­tu­ri:

  Kjr63: Hyvin­voin­ti­tap­piot eivät syn­ny Wind­fall-tulois­ta. (Itsea­sias­sa Wind­fall-tuloil­la ei ole mitään teke­mis­tä mono­po­lien kanssa.)”

  Wind­fall-tuloil­la tar­koi­tan tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set­to­mia tulo­ja. Täs­sä tapauk­ses­sa mono­po­li­po­li­voit­to­ja, mit­kä syn­ty­vät mono­po­lin “hin­nan asetuksesta”.

  Hyvin­voin­ti­tap­pioi­ta syn­tyy sil­loin, kun joku molem­pia osa­puo­lia hyö­dyt­tä­vä vaih­to­kaup­pa jää tekemättä.”

  Noin­kin sen kai voi ilmais­ta. Tap­pioi­ta syn­tyy, kun talou­des­sa syn­tyy pal­jon “vuo­kria” tuo­tan­to­kus­tan­nus­ten sijaan.

  Mono­po­lin tapauk­ses­sa nämä tap­piot syn­ty­vät sii­tä, että mono­po­li ei myy kulut­ta­jal­le tuo­tet­ta hin­nal­la, joka on kor­keam­pi kuin mono­po­lin tuotantokustannukset,
  kos­ka mono­po­li jou­tui­si las­ke­maan muil­le asiak­kail­le myy­män­sä tuot­teen hin­taa, eli mono­po­li siis tuot­taa hyö­dy­ket­tä vähem­män kuin mikä oli­si koko­nais­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta optimaalista.”

  Minä nyt vähän puto­sin. Mono­po­li tuot­taa vähem­män, kos­ka se mak­si­moi tuloksensa.

  Näil­lä hyvin­voin­ti­tap­piol­la on suh­de mono­po­li­voit­toi­hin, mut­ta ne eivät ole yksi yhteen. Voi­daan kui­ten­kin sanoa, että saa­dak­seen mono­po­li­voit­to­ja mono­po­lin on tuo­tet­ta­va hyö­dy­ket­tä vähem­män kuin mitä kil­pail­lut mark­ki­nat sitä tuot­tai­si­vat, eli sen on “aiheu­tet­ta­va” hyvinvointitappioita.”

  Kyl­lä ne peri­aat­tees­sa ovat “yksi yhteen”. Mono­po­lin ei tar­vit­se tuot­taa mono­po­li­voit­to­ja, eikä sen tar­vit­se tuot­taa talou­del­le “hyvin­voin­ti­tap­pio­ta”.

  Nämä hyvin­voin­ti­tap­piot voi­vat olla joko suu­rem­mat tai pie­nem­mät kuin hyvin­voin­ti­tap­piot, jot­ka seu­raa­vat jul­ki­sen sek­to­rin tehottomuudesta.”

  Jul­ki­nen sek­to­ri voi toi­mia hyvin tai huo­nos­ti. Ilman jul­kis­ta sek­to­ria ei oli­si kum­mois­ta­kaan talout­ta. Hyvin jul­ki­nen sek­to­ri toi­mii aina­kin sil­loin, kun se verot­taa wind­fall-tulo­ja. Mono­po­lien aiheut­ta­mat hyvin­voin­ti­tap­piot lie­ne­vät talou­des­sa koh­tuu­li­sen pie­net. Suu­rin Dracu­la on maan hin­ta ja muu finans­sio­mai­suu­den veloitus.

 30. Soi­ni­vaa­ran kan­ta­verk­ko-omis­tus­ta kos­ke­va kir­joi­tus on jol­tain osin oikein.Yksinkertaistuksia on lii­kaa ja kan­nat­tai­si tar­kis­taa faktoja.Kaapeli Viros­ta ja Venä­jäl­tä on yhtä iso ris­ki, jos Bal­tiam verk­koa ei saa­da fyy­si­se­ti ero­tet­tua Venä­jän verkosta.Kyse ei ole kau­pal­li­nen kum­mas­sa­kaan tapauk­ses­sa vaan Black out ris­kin ennak­koon torjunta.2500 MW:n pois­kyt­key­ty­mi­nen alle sekun­nis­sa on ylit­se­mää­se­mä­tön ja se kiin­nos­taa ken­raa­le­ja­kin. Sama säh­kö voi kau­pal­li­ses­ti vir­ra­ta Bal­tian kaut­ta Suo­meen ilman Suo­men kont­rol­lia eli asia ei ole kau­pal­li­nen. Bal­tian maat kuu­lu­vat EU:hun ja ne tosin eivät haluai­si tuo­da säh­köä Venä­jäl­tä lain­kaan. Täs­sä vain yksi vaa­ti­ma­ton kor­jaus aluksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.