Miten lehteä voi boikotoida?

Mat­ti Inki­sen ystä­vät ovat julis­ta­neet Seis­kan ja Ilta­leh­den boi­kot­tiin Mat­ti Inkis­tä kos­ke­van uuti­soin­tin­sa vuok­si. Yhtyi­sin mie­lel­lä­ni, mut­ta en voi samas­ta syys­tä, kun en voi lopet­taa tupa­koin­tia­kaan: ensin pitäi­si aloit­taa, jot­ta voi­si lopettaa.

Seis­kaa ei tie­ten­kään hei­lau­ta mihin­kään, vaik­ka mil­joo­na sel­lais­ta ihmis­tä boi­ko­toi­si leh­teä, jot­ka eivät sitä muu­ten­kaan iki­nä lue. Jos halu­aa käyn­nis­tää boi­ko­tin, joka panee pää­toi­mit­ta­jan ajat­te­le­maan, kan­nat­taa orga­ni­soi­da boi­kot­ti nii­tä yri­tyk­siä ja tuot­tei­ta vas­taan, joi­ta mai­nois­te­taan kysei­ses­sä leh­des­sä. Sii­hen voi­vat osal­lis­tua nekin, jot­ka eivät kyseis­tä leh­teä kos­kaan lue ja se toi­mii pal­jon tehok­kaam­min kuin mikään suo­raan leh­teen koh­dis­tu­nut osto­boi­kot­ti, kos­ka se saa ilmoit­ta­jat vetäy­ty­mään. Tähän voi yhdis­tää vie­lä kulut­ta­jien tuen ilmoi­tus­boi­kot­tiin ryh­ty­vil­le yrityksille.

19 vastausta artikkeliin “Miten lehteä voi boikotoida?”

 1. Hei Osmo

  Kii­tos erin­omai­ses­ta blo­gis­ta­si! Minul­la on sama ongel­ma. Miten voi boi­ko­toi­da jotain sel­lais­ta, jota ei käy­tä muutenkaan. 

  Toi­saal­ta kyl­lä­hän seis­ka­päi­vää lai­tet­tiin pol­vil­leen mm. sil­loin kun se jul­kai­si Suo­men euro­vii­su­voit­ta­jan lau­la­jan kuvia. Sil­loin perus­tet­tuun säh­köi­seen adres­siin ker­tyi het­kes­sä yli 200 000 allekirjoitusta. 

  Itse suo­sit­te­len pape­ri­sen Hesa­rin boi­kot­tia. Säh­köi­nen leh­ti on pal­jon miel­lyt­tä­väm­pi ja käy­tän­nöl­li­sem­pi. Pepe­rin­ku­lu­tus vähe­nee kummasti.

  Par­hain terveisin
  ‑Leo Stranius

 2. Se net­tiyh­tei­sön Seis­ka ‑boi­kot­ti oli käy­tän­nös­sä yksi tyh­jän kans­sa, Oikeas­taan vain ilmais­ta mai­nos­ta kysei­sel­le julkaisulle.

  Urhei­lu­pii­reis­sä on yllät­tä­vän pal­jon eri­lai­sia boi­kot­te­ja median suun­taan. Esim monel­la lät­kä­jen­gil­lä on joku jul­kai­su ns boi­ko­tis­sa joka lähin­nä tar­koit­taa että kysei­sel­le jul­kai­sul­le ei pres­si­tie­dot­tei­ta lähe­te­tä ja hei­dän toi­mit­ta­jia ei erik­seen pres­si­ti­lai­suuk­siin kutsuta.

  Mat­ti Inki­sen lähi­pii­rin Seis­ka + Ilta­leh­ti boi­kot­ti tus­kin isom­min puree, sil­lä heil­lä ei media-arvuoa kama­las­ti ole ja toi­sek­seen aina­kaan Seis­kan jutut perus­tu­vat ihan johon­kin muu­hun kuin ihmis­ten syvä­luo­taa­viin haastatteluihin,

 3. …Ja levik­ki ei hei­lah­ta­nut yhtään mihin­kään kuin ehkä yhden nume­ron osal­ta mitä­tön notkahdus. 

  Ihmi­set keuh­koa­vat het­ken ja unoh­ta­vat seu­raa­va­na päi­vä­nä, mut­ta täs­sä nyt teil­le tosis­san­ne ole­vil­le Seis­kas­sa nro 20 (sat­tui kotoa löy­ty­mään) mai­nos­ta­via, ettei tar­vit­se ostaa Seis­kaa sel­vit­tääk­seen, mit­kä yri­tyk­set mainostavat:

  Con Sur Ries­ling (chi­le­läi­nen viini)

  Luon­tais­tuo­te­val­mis­teet Detox, Slim ja Fructolax

  Mf-pal­ve­lut (soit­to­ää­niä, kän­nyk­kä­pe­le­jä ) Näis­tä hyö­ty­vät tie­tys­ti kaik­ki puhelinoperaattoritkin.

  Kauppakanava.fi

  Tele Fin­land

  Mas­ku

  Ener­gy NRJ (radio­ka­na­va)

  Kone-Glans

  Hairs­to­re

  Loreal

  Sony Music

  Hot now (leh­ti)

  Finn­ki­no

  DNA on myös mie­les­tä­ni usein, vaik­kei ollut täs­sä numerossa.

  Että älä­päs Osmo enää kos­kaan käy elokuvissa!

  1. Eli­na ei oikein ymmär­tä­nyt jujua. Tie­ten­kään ilmoit­ta­jien boi­kot­ti ei oli­si takau­tu­va, kos­ka eihän se leh­teen mitään vai­kut­tai­si, vaan se kos­ki­si nii­tä, jot­ka ilmoit­ta­vat leh­des­sä boi­ko­tin julis­ta­mi­sen jäl­keen. Tuos­sa luet­te­los­sa ole­vis­ta var­maan­kin Finn­ki­nos­sa mie­tit­täi­siin pit­kään, ennen kuin ris­kee­rat­tai­si ilmoit­ta­mal­la Seis­kas­sa. Minun­lais­te­ni on help­po pan­na elo­ku­vis­sa käyn­ti jäi­hin kuu­kau­dek­si tai parik­si. Pois jäi­si var­maan­kin myös se vii­ni mainos.

 4. Suh­tau­dun sano­ma­leh­tien boi­ko­toin­tiin vähän nih­keäs­ti, hyvä leh­ti välis­tä ärsyt­tää­kin. Esi­mer­kik­si Hesa­ria hau­ku­taan yhtai­kaa vasem­mis­to­lai­sek­si, oikeis­to­lai­sek­si, rasis­ti­sek­si, mamu myön­tei­sek­si, sek­sis­ti­sek­si, femak­ko­jul­kai­suk­si, jne. Jos kaik­ki lou­ka­tuik­si itsen­sä koke­vat onnis­tu­nees­ti boi­ko­toi­si­vat leh­teä, eli sai­si­vat sen lin­jan muut­tu­maan, niin seu­raus oli­si leh­ti jos­sa ei jul­kais­ta kuin sää­tie­to­ja ja televisio-ohjelmat.

  Mut­ta kui­ten­kin, jos halu­aa boi­ko­toi­da Coca-Colaa niin ostaa Pep­siä, jne. Kil­pai­li­jan menes­tys notee­ra­taan yhtiön hal­li­tus­ta myö­ten ja rivakasti.

 5. Voi­si­ko esim. net­tiadres­si aut­taa, tyy­liin me alle­kir­joit­ta­neet lupaam­me boi­ko­toi­da leh­teä x koska …

  Netis­sä on val­ta­va voi­ma, sitä kan­nat­taa käyt­tää hyväk­si, eli käyn­nis­tää kam­pan­jan vaik­ka tääl­lä Osmon blo­gis­sa. Tee Osmo net­tiadres­si vaik­ka tääl­lä: http://www.adressit.com/ ja mai­nos­ta sitä sun sai­til­la, niin lai­tan heti nime­ni siihen.

 6. Ai niin, vie­lä toi­nen kei­no on face­book, sin­ne boi­ko­toin­ti­ryh­mä pystyyn.

  1. Minä en siis ole orga­ni­soi­mas­sa boi­kot­tia. Annoin vain vih­jeen sii­tä, miten teh­dään teho­kas boi­kot­ti leh­teä vas­taan. Lii­an tehok­kais­sa kei­nois­sa on omat ongel­man­sa, jois­ta tpyy­luo­ma varoitti.

 7. Boi­ko­toin­ti on todel­li­suu­des­sa hyvin yksin­ker­tais­ta: jät­tää pysy­väs­ti osta­mat­ta ko. fir­man tuot­tei­ta, ostaa kil­pai­li­jal­ta ja ker­too täs­tä vie­lä kave­reil­le­kin. Kuu­los­taa mer­ki­tyk­set­tö­mäl­tä, mut­ta juu­ri sitä fir­mat pelkäävät. 

  Esi­mer­kik­si alle­kir­joit­ta­neel­la tuli rii­ta vakuu­tus­yh­tiön kans­sa jon­ka seu­rauk­se­na siir­sin kaik­ki vakuu­tuk­se­ni toi­seen fir­maan. En ehkä vie­nyt fir­maa kon­kurs­siin mut­ta eivät­pä­hän pelaa jat­kos­sa minun rahoil­la ja moni kave­ri­ni­kin on kuul­lut koke­muk­sis­ta­ni ko. yri­tyk­sen kanssa.

  SIG:in boi­ko­til­la on iso mer­ki­tys; se ei ehkä kaa­da kysei­siä medioi­ta, mut­ta lähet­tää sel­keä vies­tin jota mekin par­hail­laan levi­täm­me näin netin väli­tyk­sel­lä. Moni bän­di tai vas­taa­va on var­mas­ti jat­kos­sa var­pail­laan kun saa­vat haas­tat­te­lu­pyyn­nön näil­tä boikottifirmoilta.

 8. > Voi­si­ko esim. net­tiadres­si aut­taa, tyyliin
  > me alle­kir­joit­ta­neet lupaam­me boikotoida
  > leh­teä x koska …

  Seis­ka leh­den osal­ta on jo näh­ty ettei mitään muu­ta vai­ku­tus­ta kuin ilmais­ta mai­nos­ta kohteelle.

  Net­tiadres­sit ovat muu­ten­kin aika tyh­jän kans­sa. Se Seis­ka leh­den Lor­di ‑jupak­ka poi­ki kai­ken­lai­sia haus­ko­ja­kin boi­ko­tin­nin muo­to­ja, mm netis­sä innos­tet­tiin ihmi­siä jär­jes­te­le­mään leh­ti­hyl­ly­jä niin että kysei­set leh­det jää­vät pii­loon. Mut­ta neki lai­neet laan­tui­vat paris­sa viikossa.

 9. Jos kaik­ki lou­ka­tuik­si itsen­sä koke­vat onnis­tu­nees­ti boi­ko­toi­si­vat leh­teä, eli sai­si­vat sen lin­jan muut­tu­maan, niin seu­raus oli­si leh­ti jos­sa ei jul­kais­ta kuin sää­tie­to­ja ja televisio-ohjelmat.”

  Minä en siis ole orga­ni­soi­mas­sa boi­kot­tia. Annoin vain vih­jeen sii­tä, miten teh­dään teho­kas boi­kot­ti leh­teä vas­taan. Lii­an tehok­kais­sa kei­nois­sa on omat ongel­man­sa, jois­ta tpyy­luo­ma varoitti.”

  En oikein usko tähän näke­myk­seen, että lii­an tehok­kaat kei­not voi­si­vat näi­vet­tää leh­tien sisäl­töä. Kos­ka kui­ten­kin ihmi­set osaa­vat aja­tel­la itse­kin, eivät­kä läh­de jokai­sen boi­ko­tin tms. perään. Hyvät asiat saa­vat ihmis­ten kan­na­tus­ta ja huo­not eivät se pätee täs­sä­kin asiassa.

 10. Minua oikeas­taan kiin­nos­taa eni­ten se, että miten sinun­lai­se­si jär­ki­mies voi jat­kaa vih­reis­sä? tie­dät taa­tus­ti että ero on edes­sä. Eihän tuos­sa “puo­lu­een” ohjel­mas­sa ole enää mitään jär­keä? hyväk­syt kai­ken. Olet­ko sinä vihreä?

 11. Itse toi­mies­sa­ni R‑kioskikauppiaana, niin kol­me­na päi­vä­nä en lait­ta­nut Ilta­leh­den lööp­pe­jä näky­viin ja leh­det pidin kysei­si­nä päi­vi­nä myyn­ti­te­li­nees­sä taka­si­vu asiak­kai­siin päin. Yksi päi­vis­tä oli Joke­lan jouk­ko­mur­han jäl­kei­nen. Ilta­sa­no­mia ei tar­vin­nut yrit­tä­jä­toi­min­ta­ni aika­na sen­su­roi­da enkä Ilta­leh­teä­kään siis jät­tä­nyt koko­naan myymättä.

  Leh­tiä ei kan­na­ta tuho­ta, kos­ka kaup­pias jou­tuu mak­sa­maan kaik­ki palaut­ta­mat­to­mat kappaleet. 

  Sekä Seis­kan että Ilta­leh­tien toi­mit­ta­jil­le voi antaa suo­raa suul­lis­ta kan­sa­lais­pa­lau­tet­ta esim. kesä­ta­pah­tu­mien yhtey­des­sä. Jos kysees­sä on yksin liik­ku­va hen­to nais­toi­mit­ta­ja, niin her­ras­mie­he­nä lupaan muo­toil­la kri­tiik­ki­ni hyvin kohteliaasti.

 12. Mie­les­tä­ni taan­neh­ti­vat boi­kot­tiuh­kauk­set ovat aina olleet hie­man has­su­ja. Oikeat, hyvin orga­ni­soi­dut ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­set boi­ko­tit pyr­ki­vät johon­kin tiet­tyyn ja kon­kreet­ti­seen muu­tok­seen, eivät­kä ne ole ainoas­taan epä­mää­räi­sek­si jää­vää kiu­kut­te­lua jon­kin jo tapah­tu­neen johdosta.

  Itse levi­tän mie­lel­lä­ni sitä mie­li­pi­det­tä­ni, että Seis­ka ja ilta­päi­vä­leh­det ovat ylei­sel­lä tasol­la enim­mäk­seen vas­ten­mie­li­siä ja että var­sin­kin esi­mer­kik­si kir­joit­te­lu Inki­ses­tä oli vas­ten­mie­lis­tä. Tie­to sii­tä, ket­kä ovat mai­nos­ta­neen näis­sä leh­dis­sä las­kee jon­kin ver­ran mai­nos­ta­jien arvoa sil­mis­sä­ni ja tämä vai­kut­ta­nee jon­kin ver­ran osto­käyt­täy­ty­mi­see­ni. En kui­ten­kaan sanoi­si tätä boikotoinniksi.

  Eikö sin­ne elo­ku­va­teat­te­riin pää­se kau­pun­gis­san­ne käyt­tä­mät­tä Finn­ki­non pal­ve­lui­ta? Onko Finn­ki­nol­la edes mitään kat­so­mi­sen arvoi­sia elo­ku­via valikoimissaan?

 13. Hem­met­tiä­kö siel­lä Finn­ki­nol­la ramp­paa­maan muu­ten­kaan? Kal­liit hin­nat, tei­nit hih­ku­vat ja heit­te­le­vät popcor­nia ja muu­ten­kin tar­jon­ta suun­nat­tu n. 13-vuo­tiail­le ja hei­dän tasol­leen jämäh­tä­neil­le. Kino Enge­lis­sä ja Orio­nis­sa laa­tu­ta­va­raa huokeammalla.

 14. Joku nii­tä seis­ko­ja ja ilta­ko­hu­ja ostaa ja lukee kui­ten­kin. En mal­ta olla otta­mat­ta paria van­haa näkemystä. 

  Mil­joo­na kär­päs­tä ei voi olla vää­räs­sä, pas­ka on hyvää tai suo­si­tuin­ta kan­san­hu­via englan­nis­sa oli­vat aika­naan ylei­set hirt­tä­jäi­set. Kenet täs­sä pitää­kään lait­taa boikottiin. 

  Sanoi­ko Eli­na, että hänel­lä on Seis­ka koto­naan. Jos sanoi, niin entä sitten.

 15. Ei lii­ty mil­lään taval­la aihee­seen, mut­ta kysyn nyt kui­ten­kin, Osmo jul­kai­see jos sopi­vak­si näkee:

  Hesa­ri kir­joit­taa: “Kau­pun­ki on tilan­nut pää­tök­sen tuek­si kon­sult­ti­sel­vi­tyk­sen. Sen väli­ra­port­ti antaa Hel­sin­gil­le kak­si rea­lis­tis­ta vaih­toeh­toa: kau­pun­gin on joko osal­lis­tut­ta­va uuden ydin­voi­ma­lan perus­ta­mi­seen tai raken­net­ta­va oma bio­voi­ma­lai­tos.” Osai­si­ko­han joku tääl­lä ker­toa mis­tä tuon sel­vi­tyk­sen saa luet­ta­vak­si? En löy­tä­nyt kau­pun­gin sivuil­ta ja kyse on kui­ten­kin ilmei­ses­ti jul­ki­ses­ta asiakirjasta.

 16. Hesa­ria hau­ku­taan yhtai­kaa vasemmistolaiseksi”

  Jo Kale­vi Sor­sa sanoi, että Hesa­rin lin­ja on lähel­lä Sdp:tä. Se ei ollut hauk­ku­mis­ta (kenen tahan­sa muun suus­ta olisi).

  Boi­ko­tit ovat yleen­sä pahas­ta, vähän niin kuin sota. Jos rii­ta­pu­ka­rit boi­ko­toi­vat toi­si­aan, molem­mat vain kär­si­vät. On yleen­sä parem­pi yrit­tää raken­taa sopua kes­kus­tel­len, esi­mer­kein ja adressein.

  Pork­ka­na­ma­fian posi­tii­vi­nen boi­ko­toin­ti on hie­man eri asia. Sii­nä taval­laan lah­joi­te­taan yri­tyk­sel­le rahaa hyvään tar­koi­tuk­seen, ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­den paran­ta­mi­seen, taval­la, jos­ta lah­joit­ta­jat saa­vat eri­tyi­sen hyvän mie­len. Täs­sä on saman­suun­tai­sia hait­to­ja, jos­tain­han se kulu­tus yleen­sä on pois, ellei ole lisä­ku­lu­tus­ta, mut­ta ne hai­tat tule­vat lie­vem­pi­nä eivät­kä pahas­ti roh­kai­se vas­tais­kui­hin. Sik­si hyö­dyt voi­vat ylit­tää haitat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.