Oliko yllätys?

Las­ten huostaan­oto­s­ta päät­tämi­nen siir­ret­ti­in jokin aika sit­ten sosi­aalivi­ra­nomaisil­ta hallinto-oikeuk­sille, jos van­hem­mat vas­tus­ta­vat huostaan­ot­toa. Hallinto-oikeus tekee siis itse päätök­sen, eikä käsit­tele val­i­tus­ta, kuten vaikka­pa kaavakysymyk­sis­sä. Niin­pä ensim­mäi­nen val­i­tusaste päätök­ses­tä on korkein hallinto-oikeus. Nyt on havait­tu, että päätök­sen­teko vie oikeuslaitok­sil­ta yli vuo­den, jona aikana muutenkin kovil­la ole­va lap­si siis odot­taa epä­var­muudessa juristien tien­ates­sa rahaa hänestä riitelemäl­lä. Nyt STM aikoo muut­taa lakia niin, että päätök­siä ei enää tehtäisi tuomiois­tu­imis­sa vaan sosi­aalivi­ra­nomais­ten tekemästä päätök­ses­tä valite­taan tuomioistuimeen. 

Hyvä, että muute­taan, mut­ta miten täl­lainen päätös voiti­in tehdä? En syyl­listy mielestäni jälkivi­isauteen, sil­lä asiantun­ti­jat ker­toi­vat sosi­aali- ja ter­veysvaliokun­nalle etukä­teen tarkalleen, mitä tulee tapah­tu­maan: että käsit­telya­jat venyvät, vaik­ka laki­in kuin­ka kir­joitet­taisi­in toivo­mus, että oikeu­sis­tuimet kiire­htivät päätök­siä.  En vas­tus­tanut kovin mon­ta STM:n lakiesi­tys­tä eduskun­nas­sa, mut­ta tätä vas­tustin. Aivan tolku­ton­ta myös on, että KHO joutuu toim­i­maan ensim­mäisenä val­i­tuse­li­menä. KHO:n tehtävänä pitäisi olla tehdä laa­jakan­toisia ennakkopäätök­siä, joi­ta alem­mat tuomiois­tuimet seuraavat.

On tietysti taval­laan puh­da­sop­pinen aja­tus, että noin raskas päätös tehdään tuomiois­tu­imis­sa, mut­ta kun puh­da­sop­pisu­u­den silmäl­a­sit ote­taan pois, täy­ty­isi huo­ma­ta, että aja­tus ei ole tästä maail­mas­ta. Ensik­sikin tuo kohtu­ut­toman pitkä aika, jon­ka lap­si odot­taa jän­nekin tilapäis­si­joituk­seen säilöt­tynä, ei mitenkään voi olla lapsen edun mukainen. Odotu­sai­ka ei ole nopeutet­tavis­sa tuomiois­tu­in­ten omak­sum­ia menet­te­lyjä olen­nais­es­ti muut­ta­mat­ta. Mut­ta ennen kaikkea: mitä ne hallinto­tuo­mar­it ymmärtävät las­ten­suo­jelus­ta? Las­ten­suo­jelu ei voi olla ensisi­jais­es­ti juridiikkaa.

8 vastausta artikkeliin “Oliko yllätys?”

 1. Huostaan­oton päätök­sen­tek­i­jästä vään­tämi­nen, tekeekö tuomiois­tu­in tms. siihen liit­tyvät päätök­set on pelkkää näperte­lyä, kos­ka itse ongel­ma on aivan muualla.

  Asioiden men­tyessä niin pitkälle, että huostaan­ot­to on jo var­teenotet­ta­va keino, lapsen elämässä on tapah­tunut jo niin paljon, että kyse on samas­ta asi­as­ta kun tuli­palos­sa kinasteltaisi­in mil­lä yritetään sam­mut­taa kun on perus­tuk­sia myöten jo palanut.

  On jo vuosia vään­net­ty las­ten­suo­jelu­a­sioiden kanssa, eikä mitään ole saatu aikaisek­si. Esimerkik­si Helsingis­sä Huostaan­ot­to­ta­pauk­set ovat sel­l­aisia, jois­sa ei sosi­aal­i­toi­mi ole tehnyt asioille mitään kunnes on ajaudut­tu jo siihen pis­teeseen, ettei muu­ta vai­h­toe­htoa oikein ole. 

  Poli­itikko­jen taipumus­ta leikkiä lil­lukan­var­sien kanssa juuri osoit­taa tämä miet­timi­nen, kuka pitäisi päätök­set tehdä.

 2. Mik­si sosi­aalivi­ra­nomainen voi toimia poli­isi­na, syyt­täjänä ja tuomiois­tu­ime­na? Kukaan muu ei tässä yhteiskun­nas­sa voi tehdä niin raju­ja ihmisoikeuk­sia loukkaavia päätök­siä ja ilman mitään vas­tu­u­ta kuin huostaanottajat.

  1. Onko tämä vuo­den löysässä hirressä odot­telu sit­ten jotenkin hyvä ratkaisu. Ja mitä vas­tu­u­ta sil­lä halln´to-oikeuden tuo­mar­il­la on ylipään­sä mistään?

 3. “Onko tämä vuo­den löysässä hirressä odot­telu sit­ten jotenkin hyvä ratkaisu. Ja mitä vas­tu­u­ta sil­lä halln´to-oikeuden tuo­mar­il­la on ylipään­sä mistään?”

  Miten tää jut­tu nyt näin vaikee­ta on? On ihmeel­listä miten yri­tyk­sis­sä saadaan hom­mat pelaa­maan ja sit­ten yhteiskun­nan virkakoneis­tot näyt­tävät ihan kädettömiltä.

  Miet­tikääs vähän aikaan miten yri­tysor­gan­isaa­tio ratkaisee vas­taa­van tyyp­pisen ongelman?

  Kir­joi­tan vaik­ka oman vas­tauk­seni myöhem­min jos sille on edes tarvetta.

 4. Lakimiehet ovat kaikkien alo­jen asiantun­ti­joi­ta. Hehän viime kädessä tekevät kaik­ki päätök­set maankäytöstä lastensuojeluun.

 5. Sen ver­ran vielä Soin­in­vaar­alle tästä aiheesta. Jot­ta huostaan­otoil­ta väl­tyt­täisi­in pitäisi las­ten­suo­jelu toimia. Helsin­gin sosi­aalivi­ras­tossa asi­at ovat olleet pielessä jo vuosia, kun lukee sosi­aaliasi­amiehen selvi­tyk­siä eri vuosil­ta. Mik­si ihmeessä, ette saa porukalla laitet­tua sitä sosi­aaitoimea oikein järjestyk­seen sielä val­tu­us­tossa? Istut itsekin siellä.

  On aivan käsit­tämätön­tä että yksi viras­to näyt­tää ole­van Helsingille ylit­sepääsemätön ongel­ma vuodes­ta toiseen.

  Siel­lä on muu­takin kural­la kun las­ten­suo­jelulliset kysymyk­set. Virston organ­isaa­tiou­ud­is­tus ei näyt­tänyt tuo­van merkit­tävästi parannuksia.

 6. Jor­ma Nordlin:
  “Miten tää jut­tu nyt näin vaikee­ta on? On ihmeel­listä miten yri­tyk­sis­sä saadaan hom­mat pelaa­maan ja sit­ten yhteiskun­nan virkakoneis­tot näyt­tävät ihan kädettömiltä.

  Miet­tikääs vähän aikaan miten yri­tysor­gan­isaa­tio ratkaisee vas­taa­van tyyp­pisen ongelman?”

  Miten yri­tysor­gan­isaa­tio ratkaisee lapsen huostaan­ot­toa vas­taa­van ongel­man? En todel­lakaan osaa kuvitel­la. Mikä on vas­taa­va ongel­ma yritysmaailmassa?

  Ja jos puhut pelkästään päätösten tekemis­es­tä, tehokku­us tulee luul­tavasti siitä, että yri­tyk­sis­sä päätök­set tehdään huo­mat­tavasti mieli­v­al­taisem­min ja vähem­mäl­lä valvon­nal­la kuin mitä julkisen toimen olisi tarkoi­tus tehdä.

  “Kir­joi­tan vaik­ka oman vas­tauk­seni myöhem­min jos sille on edes tarvetta.”

  Ainakin minä kuulisin sen mielelläni.

 7. “Miet­tikääs vähän aikaan miten yri­tysor­gan­isaa­tio ratkaisee vas­taa­van tyyp­pisen ongelman?”

  Edullisim­man tar­jouk­sen lapsen­huolto­toimin­nas­ta tehnyt saa tietysti homman.
  Kun kil­pailu­tus suorite­taan riit­tävän usein, mielel­lään puo­livu­osit­tain, päästää lapsen­huol­los­sa mak­si­maaliseen tehokkuuteen.
  Lapset, jos­ta ei ole lapsen­huoltomarkki­noil­la riit­tävää kysyn­tää, laite­taan tietysti poistoihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.