Oliko yllätys?

Las­ten huos­taa­no­tos­ta päät­tä­mi­nen siir­ret­tiin jokin aika sit­ten sosi­aa­li­vi­ran­omai­sil­ta hal­lin­to-oikeuk­sil­le, jos van­hem­mat vas­tus­ta­vat huos­taan­ot­toa. Hal­lin­to-oikeus tekee siis itse pää­tök­sen, eikä käsit­te­le vali­tus­ta, kuten vaik­ka­pa kaa­va­ky­sy­myk­sis­sä. Niin­pä ensim­mäi­nen vali­tusas­te pää­tök­ses­tä on kor­kein hal­lin­to-oikeus. Nyt on havait­tu, että pää­tök­sen­te­ko vie oikeus­lai­tok­sil­ta yli vuo­den, jona aika­na muu­ten­kin kovil­la ole­va lap­si siis odot­taa epä­var­muu­des­sa juris­tien tie­na­tes­sa rahaa hänes­tä rii­te­le­mäl­lä. Nyt STM aikoo muut­taa lakia niin, että pää­tök­siä ei enää teh­täi­si tuo­miois­tui­mis­sa vaan sosi­aa­li­vi­ran­omais­ten teke­mäs­tä pää­tök­ses­tä vali­te­taan tuomioistuimeen. 

Hyvä, että muu­te­taan, mut­ta miten täl­lai­nen pää­tös voi­tiin teh­dä? En syyl­lis­ty mie­les­tä­ni jäl­ki­vii­sau­teen, sil­lä asian­tun­ti­jat ker­toi­vat sosi­aa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­nal­le etu­kä­teen tar­kal­leen, mitä tulee tapah­tu­maan: että käsit­te­ly­ajat veny­vät, vaik­ka lakiin kuin­ka kir­joi­tet­tai­siin toi­vo­mus, että oikeus­is­tui­met kii­reh­ti­vät pää­tök­siä.  En vas­tus­ta­nut kovin mon­ta STM:n lakie­si­tys­tä edus­kun­nas­sa, mut­ta tätä vas­tus­tin. Aivan tol­ku­ton­ta myös on, että KHO jou­tuu toi­mi­maan ensim­mäi­se­nä vali­tuse­li­me­nä. KHO:n teh­tä­vä­nä pitäi­si olla teh­dä laa­ja­kan­toi­sia ennak­ko­pää­tök­siä, joi­ta alem­mat tuo­miois­tui­met seuraavat.

On tie­tys­ti taval­laan puh­da­sop­pi­nen aja­tus, että noin ras­kas pää­tös teh­dään tuo­miois­tui­mis­sa, mut­ta kun puh­da­sop­pi­suu­den sil­mä­la­sit ote­taan pois, täy­tyi­si huo­ma­ta, että aja­tus ei ole täs­tä maa­il­mas­ta. Ensik­si­kin tuo koh­tuut­to­man pit­kä aika, jon­ka lap­si odot­taa jän­ne­kin tila­päis­si­joi­tuk­seen säi­löt­ty­nä, ei miten­kään voi olla lap­sen edun mukai­nen. Odo­tusai­ka ei ole nopeu­tet­ta­vis­sa tuo­miois­tuin­ten omak­su­mia menet­te­ly­jä olen­nai­ses­ti muut­ta­mat­ta. Mut­ta ennen kaik­kea: mitä ne hal­lin­to­tuo­ma­rit ymmär­tä­vät las­ten­suo­je­lus­ta? Las­ten­suo­je­lu ei voi olla ensi­si­jai­ses­ti juridiikkaa.

8 vastausta artikkeliin “Oliko yllätys?”

 1. Huos­taan­o­ton pää­tök­sen­te­ki­jäs­tä vään­tä­mi­nen, tekee­kö tuo­miois­tuin tms. sii­hen liit­ty­vät pää­tök­set on pelk­kää näper­te­lyä, kos­ka itse ongel­ma on aivan muualla.

  Asioi­den men­tyes­sä niin pit­käl­le, että huos­taan­ot­to on jo var­tee­no­tet­ta­va kei­no, lap­sen elä­mäs­sä on tapah­tu­nut jo niin pal­jon, että kyse on samas­ta asias­ta kun tuli­pa­los­sa kinas­tel­tai­siin mil­lä yri­te­tään sam­mut­taa kun on perus­tuk­sia myö­ten jo palanut.

  On jo vuo­sia vään­net­ty las­ten­suo­je­lu­asioi­den kans­sa, eikä mitään ole saa­tu aikai­sek­si. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­sä Huos­taan­ot­to­ta­pauk­set ovat sel­lai­sia, jois­sa ei sosi­aa­li­toi­mi ole teh­nyt asioil­le mitään kun­nes on ajau­dut­tu jo sii­hen pis­tee­seen, ettei muu­ta vaih­toeh­toa oikein ole. 

  Polii­tik­ko­jen tai­pu­mus­ta leik­kiä lil­lu­kan­var­sien kans­sa juu­ri osoit­taa tämä miet­ti­mi­nen, kuka pitäi­si pää­tök­set tehdä.

 2. Mik­si sosi­aa­li­vi­ran­omai­nen voi toi­mia polii­si­na, syyt­tä­jä­nä ja tuo­miois­tui­me­na? Kukaan muu ei täs­sä yhteis­kun­nas­sa voi teh­dä niin raju­ja ihmi­soi­keuk­sia louk­kaa­via pää­tök­siä ja ilman mitään vas­tuu­ta kuin huostaanottajat.

  1. Onko tämä vuo­den löy­säs­sä hir­res­sä odot­te­lu sit­ten joten­kin hyvä rat­kai­su. Ja mitä vas­tuu­ta sil­lä halln´to-oikeuden tuo­ma­ril­la on yli­pään­sä mistään?

 3. Onko tämä vuo­den löy­säs­sä hir­res­sä odot­te­lu sit­ten joten­kin hyvä rat­kai­su. Ja mitä vas­tuu­ta sil­lä halln´to-oikeuden tuo­ma­ril­la on yli­pään­sä mistään?”

  Miten tää jut­tu nyt näin vai­kee­ta on? On ihmeel­lis­tä miten yri­tyk­sis­sä saa­daan hom­mat pelaa­maan ja sit­ten yhteis­kun­nan vir­ka­ko­neis­tot näyt­tä­vät ihan kädettömiltä.

  Miet­ti­kääs vähän aikaan miten yri­ty­sor­ga­ni­saa­tio rat­kai­see vas­taa­van tyyp­pi­sen ongelman?

  Kir­joi­tan vaik­ka oman vas­tauk­se­ni myö­hem­min jos sil­le on edes tarvetta.

 4. Laki­mie­het ovat kaik­kien alo­jen asian­tun­ti­joi­ta. Hehän vii­me kädes­sä teke­vät kaik­ki pää­tök­set maan­käy­tös­tä lastensuojeluun.

 5. Sen ver­ran vie­lä Soi­nin­vaa­ral­le täs­tä aihees­ta. Jot­ta huos­taa­no­toil­ta väl­tyt­täi­siin pitäi­si las­ten­suo­je­lu toi­mia. Hel­sin­gin sosi­aa­li­vi­ras­tos­sa asiat ovat olleet pie­les­sä jo vuo­sia, kun lukee sosi­aa­lia­sia­mie­hen sel­vi­tyk­siä eri vuo­sil­ta. Mik­si ihmees­sä, ette saa poru­kal­la lai­tet­tua sitä sosi­aa­itoi­mea oikein jär­jes­tyk­seen sie­lä val­tuus­tos­sa? Istut itse­kin siellä.

  On aivan käsit­tä­mä­tön­tä että yksi viras­to näyt­tää ole­van Hel­sin­gil­le ylit­se­pää­se­mä­tön ongel­ma vuo­des­ta toiseen.

  Siel­lä on muu­ta­kin kural­la kun las­ten­suo­je­lul­li­set kysy­myk­set. Virs­ton orga­ni­saa­tio­uu­dis­tus ei näyt­tä­nyt tuo­van mer­kit­tä­väs­ti parannuksia.

 6. Jor­ma Nordlin:
  “Miten tää jut­tu nyt näin vai­kee­ta on? On ihmeel­lis­tä miten yri­tyk­sis­sä saa­daan hom­mat pelaa­maan ja sit­ten yhteis­kun­nan vir­ka­ko­neis­tot näyt­tä­vät ihan kädettömiltä.

  Miet­ti­kääs vähän aikaan miten yri­ty­sor­ga­ni­saa­tio rat­kai­see vas­taa­van tyyp­pi­sen ongelman?”

  Miten yri­ty­sor­ga­ni­saa­tio rat­kai­see lap­sen huos­taan­ot­toa vas­taa­van ongel­man? En todel­la­kaan osaa kuvi­tel­la. Mikä on vas­taa­va ongel­ma yritysmaailmassa?

  Ja jos puhut pel­käs­tään pää­tös­ten teke­mi­ses­tä, tehok­kuus tulee luul­ta­vas­ti sii­tä, että yri­tyk­sis­sä pää­tök­set teh­dään huo­mat­ta­vas­ti mie­li­val­tai­sem­min ja vähem­mäl­lä val­von­nal­la kuin mitä jul­ki­sen toi­men oli­si tar­koi­tus tehdä.

  Kir­joi­tan vaik­ka oman vas­tauk­se­ni myö­hem­min jos sil­le on edes tarvetta.”

  Aina­kin minä kuu­li­sin sen mielelläni.

 7. Miet­ti­kääs vähän aikaan miten yri­ty­sor­ga­ni­saa­tio rat­kai­see vas­taa­van tyyp­pi­sen ongelman?”

  Edul­li­sim­man tar­jouk­sen lap­sen­huol­to­toi­min­nas­ta teh­nyt saa tie­tys­ti homman.
  Kun kil­pai­lu­tus suo­ri­te­taan riit­tä­vän usein, mie­lel­lään puo­li­vuo­sit­tain, pääs­tää lap­sen­huol­los­sa mak­si­maa­li­seen tehokkuuteen.
  Lap­set, jos­ta ei ole lap­sen­huol­to­mark­ki­noil­la riit­tä­vää kysyn­tää, lai­te­taan tie­tys­ti poistoihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.